லௌ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

லௌகிகம் 1

லௌகிகம் (1)

லௌகிகம் ஆற்று – புதிய-ஆத்திசூடி:1 102/1

மேல்