லீ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

லீலாவதி 1
லீலை 2
லீலையின் 1

லீலாவதி (1)

மாறு_இல் உயர் லீலாவதி இரவை ஏன் கொடிதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1169/1

மேல்

லீலை (2)

ஒப்புற கணவனோடே ஓர் லீலை செய்யும் போது – விவேகசிந்தாமணி:1 70/2
லீலை இவ் உலகு – புதிய-ஆத்திசூடி:1 99/1

மேல்

லீலையின் (1)

மதன லீலையின் மங்கையர் வையினும் – விவேகசிந்தாமணி:1 46/3

மேல்