ர – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ரகு 1
ரகுராமன்-பால் 1
ரசத்திலே 1
ரசவாதிக்கு 1
ரட்சித்த 1
ரத்ந 1

ரகு (1)

சொல் ஆரும் கீர்த்தி ரகு சோமேசா நல்லதே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 101/2

மேல்

ரகுராமன்-பால் (1)

தூய ரகுராமன்-பால் சோரம் உனி மாரீசன் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 51/1

மேல்

ரசத்திலே (1)

ரசத்திலே தேர்ச்சிகொள் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 89/1

மேல்

ரசவாதிக்கு (1)

பற்று அலகை உன்மத்தர் பாலர் இயல் முற்று ரசவாதிக்கு
சின்னம் மூன்று உண்டே மகிழ் போகம் – நீதிவெண்பா:1 69/2,3

மேல்

ரட்சித்த (1)

கொல்லிய பசியை தீர்த்து ரட்சித்த குரங்கை கொன்றான் – விவேகசிந்தாமணி:1 95/2

மேல்

ரத்ந (1)

தீய அத்தம் ஆதியோடு லோக ரத்ந ராசி பல தேயம் முற்றும் ஆர் பொருள் எலாம் – நீதிநூல்:21 258/3

மேல்