ரோ- முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ரோகியே 1
ரோதனம் 1
ரோம 1

ரோகியே (1)

ரோகியே நான்கு போது உண்பான் உடல்விட்டு – நீதிவெண்பா:1 9/3

மேல்

ரோதனம் (1)

ரோதனம் தவிர் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 95/1

மேல்

ரோம (1)

தாருறு கரிய ரோம சங்கிலி வழியே சென்று – விவேகசிந்தாமணி:1 103/3

மேல்