ரு- முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ருசி 1
ருதுவது 1

ருசி (1)

ருசி பல வென்று உணர் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 92/1

மேல்

ருதுவது (1)

ருதுவது காலம்-தன்னில் தோடம் என்று உரைத்தே ஆற்றில் – விவேகசிந்தாமணி:1 115/2

மேல்