ய – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

யசமானன் 1
யசோதரன் 1
யசோதரை 1
யசோமதி 1
யந்திரமும் 1
யவனர் 1

யசமானன் (1)

உய்ய ஊண் யசமானன் தான் உதவலால் அவற்கே தம் மெய் – நீதிநூல்:15 190/2

மேல்

யசோதரன் (1)

வென்றி யசோதரன் ஏன் மிக்க மனை விழைவால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 901/1

மேல்

யசோதரை (1)

மன்னன் பிரிய மறுகி யசோதரை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1170/1

மேல்

யசோமதி (1)

அன்று ஏன் யசோமதி ஆர்ந்த அருள் அற்றது என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 248/1

மேல்

யந்திரமும் (1)

தந்திரமும் ஞானம் தரு முறையும் யந்திரமும்
மெய் எனில் மெய்யாய் விளங்குமே மேதினியில் – நீதிவெண்பா:1 38/2,3

மேல்

யவனர் (1)

யவனர் போல் முயற்சிகொள் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 86/1

மேல்