யௌ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

யௌவனம் 1

யௌவனம் (1)

யௌவனம் காத்தல்செய் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 88/1

மேல்