யோ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

யோகம் 1
யோகமுனி 1
யோகியே 1
யோசனை 4
யோசனையுற 1

யோகம் (1)

யோகம் பயில்வார் உயர்ந்தோர் இழிந்தோர்கள் – நீதிவெண்பா:1 70/3

மேல்

யோகமுனி (1)

யோகமுனி ராகவனை உற்று அரக்கர் போர் களைந்தே – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 45/1

மேல்

யோகியே (1)

ஒரு போது யோகியே ஒண் தளிர் கை மாதே – நீதிவெண்பா:1 9/1

மேல்

யோசனை (4)

புழு நெளிந்து புண் அழுகி யோசனை நாறும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 42/1
யோசனை கந்தியினை காண்டலும் பேர் ஓகைகொண்டான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 129/1
மங்குல் அம்பதினாயிரம் யோசனை மயில் கண்டு நடமாடும் – விவேகசிந்தாமணி:1 56/1
தங்கு பானு நூறாயிரம் யோசனை தாமரை முகம் விள்ளும் – விவேகசிந்தாமணி:1 56/2

மேல்

யோசனையுற (1)

திங்கள் ஆதவற்கு இரட்டி யோசனையுற சிறந்திடும் அரக்கு ஆம்பல் – விவேகசிந்தாமணி:1 56/3

மேல்