யா – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

யா 15
யாக்க 1
யாக்கை 8
யாக்கைக்கு 2
யாக்கையை 1
யாகம் 1
யாங்கண் 2
யாங்கணும் 1
யாங்கு 1
யாண்டு 2
யாண்டும் 7
யாத்திரைக்கு 1
யாத்து 5
யாதவர்கள் 1
யாதவரை 1
யாதனின் 2
யாதாம்-கொல் 2
யாதானும் 1
யாது 19
யாதும் 11
யாதுமே 1
யாதெனில் 1
யாதெனினும் 1
யாதேனும் 1
யாதொன்றும் 12
யாதோ 1
யாதோர் 2
யாப்பார் 1
யாப்பினுள் 1
யாப்பு 1
யாப்புடை 1
யாம் 31
யாமத்து 1
யாமத்தும் 4
யாமம் 1
யாமும் 5
யாமே 2
யார் 20
யார்-கொலோ 1
யார்-பால் 1
யார்-மாட்டும் 9
யார்க்கு 1
யார்க்கும் 19
யார்மாட்டும் 1
யார்யார் 3
யார்யார்க்கும் 1
யாரிடத்து 1
யாரிடத்தும் 5
யாரினும் 3
யாரும் 13
யாருமே 2
யாரெனினும் 2
யாரே 14
யாரேனும் 1
யாரை 2
யாரையும் 4
யாரோ 2
யாரோடும் 1
யாவர் 4
யாவர்க்கும் 4
யாவரினும் 1
யாவரும் 8
யாவரே 3
யாவரையும் 3
யாவரொடும் 1
யாவனேயோ 1
யாவிற்கும் 3
யாவினும் 3
யாவுக்கும் 2
யாவும் 29
யாவுமாய் 1
யாவுமே 2
யாவுள்ளும் 1
யாவையும் 7
யாவோரும் 1
யாழ் 3
யாழின் 1
யாறு 1
யான் 29
யான்-கொல் 1
யானும் 1
யானே 1
யானை 18
யானைக்கு 1
யானையால் 4
யானையை 3
யானோ 3

யா (15)

நலன்கள் யா உறினும் தந்த நாதனை துதிமோ நோய் நாம் – நீதிநூல்:47 552/1
பெண்ணின் பெரும் தக்க யா உள கற்பு என்னும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 6/3
ஊழின் பெரு வலி யா உள மற்று ஒன்று – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 38/3
யா காவார் ஆயினும் நா காக்க காவாக்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 13/3
தேக்கு புகழ் புன்னைவன தீரனே யா உறினும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 6/3
மன்னன் எனும் புன்னைவன நாதா யா உறினும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 30/3
யா காவாராயினும் நா காக்க காவாக்கால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 27/3
ஊழின் பெரு வலி யா உள மற்று ஒன்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 63/3
பெண்ணின் பெரும் தக்க யா உள கற்பு எனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 54/3
யா காவாராயினும் நா காக்க காவாக்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 127/3
ஊழின் பெரு வலி யா உள மற்று ஒன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 380/3
யா உள முன் நிற்பவை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 636/4
யா நலத்து உள்ளதூஉம் அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 641/4
செயற்கு அரிய யா உள நட்பின் அது போல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 781/3
வினைக்கு அரிய யா உள காப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 781/4

மேல்

யாக்க (1)

இனனும் அரிந்து யாக்க நட்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 793/4

மேல்

யாக்கை (8)

எழுத்தாகும் யாக்கை நமரங்காள் என்னே – நீதிநெறிவிளக்கம்:0 1/3
எண் அரு நல் யாக்கை கலம் வனையும் மற்று அதனுள் – அறநெறிச்சாரம்:1 153/3
அத்தியின் மலரும் வெள்ளை யாக்கை கொள் காக்கைதானும் – விவேகசிந்தாமணி:1 44/1
ஒருவனே இரண்டு யாக்கை ஊன் பொதியான நாற்றம் – விவேகசிந்தாமணி:1 120/1
மருவிய யாக்கை இங்கே மாய்ந்திடும் மற்று யாக்கை – விவேகசிந்தாமணி:1 120/3
மருவிய யாக்கை இங்கே மாய்ந்திடும் மற்று யாக்கை
திறமதாய் உலகம் ஏத்த சிறந்து பின் நிற்கும் அன்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 120/3,4
புறத்து உறுப்பு எல்லாம் எவன் செய்யும் யாக்கை
அகத்து உறுப்பு அன்பு இலவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 79/3,4
யாக்கை பொறுத்த நிலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 239/4

மேல்

யாக்கைக்கு (2)

தான் அது ஆம் தத்துவமாம் சம்பறுத்தார் யாக்கைக்கு
போனவா தேடும் பொருள் – நல்வழி:1 38/3,4
மருந்து என வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 942/3

மேல்

யாக்கையை (1)

பருந்துக்கு இரை ஆம் இவ் யாக்கையை பெற்றால் – அறநெறிச்சாரம்:1 118/3

மேல்

யாகம் (1)

யாகம் முடித்தான் இரங்கேசா ஆகையால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 45/2

மேல்

யாங்கண் (2)

துன்றிய தழலும் யாங்கண் தோண்டினும் ஊறும் நீரும் – நீதிநூல்:47 532/2
நினைவையும் அறிவான் யாங்கண் நிகழ்வதும் அறிவான் செய்யும் – நீதிநூல்:47 558/2

மேல்

யாங்கணும் (1)

யாங்கணும் யார்க்கும் எளிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 864/4

மேல்

யாங்கு (1)

கரப்பவர்க்கு யாங்கு ஒளிக்கும்-கொல்லோ இரப்பவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1070/3

மேல்

யாண்டு (2)

யாண்டு சென்று யாண்டும் உளர் ஆகார் வெம் துப்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 895/3
தீ யாண்டு பெற்றாள் இவள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1104/4

மேல்

யாண்டும் (7)

பிறரால் பெருஞ்சுட்டு வேண்டுவான் யாண்டும்
மறவாமே நோற்பது ஒன்று உண்டு பிறர்பிறர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 19/1,2
தூண்டு மறை பரியாய் சோமேசா யாண்டும்
பொது நலத்தார் புன் நலம் தோயார் மதி நலத்தின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 92/2,3
செய்ததனால் யாண்டும் சிறப்புற்றார் வையகத்தில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 54/2
யாண்டும் இடும்பை இல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 4/4
யாண்டும் அஃது ஒப்பது இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 363/4
கடாஅ உருவொடு கண் அஞ்சாது யாண்டும்
உகாஅமை வல்லதே ஒற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 585/3,4
யாண்டு சென்று யாண்டும் உளர் ஆகார் வெம் துப்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 895/3

மேல்

யாத்திரைக்கு (1)

பெண்டுகள் துணையோடு எய்து வாகனனாய் பெருநிலை நீர் நிழல் விறகு பிரசை1யும் தங்குமிடம் சமைத்து உண்டு புறப்படல் யாத்திரைக்கு அழகே – விவேகசிந்தாமணி:1 135/4

மேல்

யாத்து (5)

முறையின் நரம்பு எங்கும் யாத்து நிறைய – அறநெறிச்சாரம்:1 112/2
யானையால் யானை யாத்து அற்று – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 68/4
யானையால் யானை யாத்து அற்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 108/4
யானையால் யானை யாத்து அற்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 109/4
யானையால் யானை யாத்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 678/4

மேல்

யாதவர்கள் (1)

மண்டு புகழ் யாதவர்கள் மாண் குடி தேய்ந்து உட்பகை மீக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 888/1

மேல்

யாதவரை (1)

யாதவரை சேர்ந்தான் இரங்கேசா ஓதில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 43/2

மேல்

யாதனின் (2)

யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 341/3
யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 341/3

மேல்

யாதாம்-கொல் (2)

ஆரும் வகை யாதாம்-கொல் என்று – அறநெறிச்சாரம்:1 146/4
நல்லவை யாதாம்-கொல் நாடி உரையாய் நீ – அறநெறிச்சாரம்:1 185/3

மேல்

யாதானும் (1)

யாதானும் நாடு ஆமால் ஊர் ஆமால் என் ஒருவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 397/3

மேல்

யாது (19)

சாமியை உவமித்து ஏத்த சாமியம் யாது நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 25/4
மன்னி இவண் உறை-மின் என்றாள் மறுசெயல் யாது அறியேமால் – நீதிநூல்:12 144/4
ஆழ்ந்த அவ் இருதிறத்தார்க்கு ஆகும் வேற்றுமை யாது அம்மா – நீதிநூல்:14 186/4
விலைமாதை கொல்லாமல் உலகம் மிசை யாது செய விடுத்தார் அம்மா – நீதிநூல்:44 493/4
நல் ஆறு எனப்படுவது யாது எனின் யாதொன்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 52/3
அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாது எனின் வெஃகாமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 178/3
அருள் அல்லது யாது எனின் கொல்லாமை கோறல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 254/3
வாய்மை எனப்படுவது யாது எனின் யாதொன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 291/3
அறவினை யாது எனின் கொல்லாமை கோறல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 321/3
நல் ஆறு எனப்படுவது யாது எனின் யாது ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 324/3
நல் ஆறு எனப்படுவது யாது எனின் யாது ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 324/3
யாது கொடுத்தும் கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 703/4
நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாது எனின் கொட்பு இன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 789/3
பழமை எனப்படுவது யாது எனின் யாதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 801/3
பேதைமை என்பது ஒன்று யாது எனின் ஏதம் கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 831/3
வெண்மை எனப்படுவது யாது எனின் ஒண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 844/3
சால்பிற்கு கட்டளை யாது எனின் தோல்வி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 986/3
இன்மையின் இன்னாதது யாது எனின் இன்மையின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1041/3
யாது செய்வேன்-கொல் விருந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1211/4

மேல்

யாதும் (11)

ஏதிலார் யாதும் புகல இறைமகன் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 32/1
யாதும் அறியாரும் துஞ்சார் தம் ஐம்புலனும் – அறநெறிச்சாரம்:1 146/3
உரு_இல் சூனியமாய் யாதும் உணர்வு இலாது இருந்த நம்மை – நீதிநூல்:3 24/1
யாதும் உடம்பாடு வாழ்க்கைக்-கண் இல்லவன் – அருங்கலச்செப்பு:1 171/1
பழமை எனப்படுவது யாது எனின் யாதும்
கிழமையை கீழ்ந்திடா நட்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 801/3,4
அறிவிலான் நெஞ்சு உவந்து ஈதல் பிறிது யாதும்
இல்லை பெறுவான் தவம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 842/3,4
கோதுகொண்டு மாண்டான் குமரேசா யாதும்
குணனிலனாய் குற்றம் பல ஆயின் மாற்றார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 868/2,3
கோது ஆர் பகையால் குமரேசா யாதும்
மனம் மாணா உட்பகை தோன்றின் இனம் மாணா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 884/2,3
கோது_இல் வடுகன் குமரேசா யாதும்
இரவார் இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈவர் கரவாது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1035/2,3
கோதை-பால் முன் ஏன் குமரேசா யாதும்
அறிகிலார் எல்லாரும் என்றே என் காமம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1139/2,3
கோதுபட வைதாள் குமரேசா யாதும்
பருவரலும் பைதலும் காணான்-கொல் காமன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1197/2,3

மேல்

யாதுமே (1)

கோதை நளன்-பால் குமரேசா யாதுமே
வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 931/2,3

மேல்

யாதெனில் (1)

கலவுற செயும் காரணம் யாதெனில் கணக்கு_இல் – நீதிநூல்:42 442/3

மேல்

யாதெனினும் (1)

கோது அறு சீர் கொண்டார் குமரேசா யாதெனினும்
காக்கை கரவா கரைந்து உண்ணும் ஆக்கமும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 527/2,3

மேல்

யாதேனும் (1)

கோது என்றார் என்னே குமரேசா யாதேனும்
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 428/2,3

மேல்

யாதொன்றும் (12)

அற்ற பொழுதே அறம் நினைத்து யாதொன்றும்
பெற்ற பொழுதே பிற நினைத்தி எற்றே – அறநெறிச்சாரம்:1 33/1,2
ஆற்றாமை ஊர அறிவு இன்றி யாதொன்றும்
தேற்றான் எனப்பட்டு வாழ்தலின் மாற்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 211/1,2
அரும் பொருள் யாதொன்றும் இல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 47/4
யாதொன்றும் விட்டு எறிதல் கேடு – அருங்கலச்செப்பு:1 133/2
நல் ஆறு எனப்படுவது யாது எனின் யாதொன்றும்
கொல்லாமை சூழும் நெறி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 52/3,4
கோது ஏன் பொறுத்தான் குமரேசா யாதொன்றும்
இன்மையுள் இன்மை விருந்து ஒரால் வன்மையுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 153/2,3
கோது ஏன் புரிந்தான் குமரேசா யாதொன்றும்
நெஞ்சின் துறவார் துறந்தார் போல் வஞ்சித்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 276/2,3
வாய்மை எனப்படுவது யாது எனின் யாதொன்றும்
தீமை இலாத சொலல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 291/3,4
அரும் பொருள் யாதொன்றும் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 462/4
நாணாமை நாடாமை நார் இன்மை யாதொன்றும்
பேணாமை பேதை தொழில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 833/3,4
காதும் இகல்கொண்டும் கலிக்காமர் யாதொன்றும்
கோது செய்யார் என்னே குமரேசா தீதாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 852/1,2
யாதொன்றும் கண்பாடு அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1049/4

மேல்

யாதோ (1)

ஆவியோ விழியோ எய்தற்கு அரும் பொனோ மணியோ யாதோ – நீதிநூல்:15 194/4

மேல்

யாதோர் (2)

பாரினில் பொய்த்திடல் பொய்க்க உன்னுதல் பொய்யினை பிறர்க்கு பயிற்றல் யாதோர்
காரியம் செய்வேன் என்ன சொலி தவிர்தல் தனக்கு ஏலா கருமம்-தன்னை – நீதிநூல்:16 203/1,2
அறிவுளோர்-தமக்கு யாதோர் அசடது வருமே ஆகில் – விவேகசிந்தாமணி:1 64/3

மேல்

யாப்பார் (1)

சொல் ஒன்றின் யாப்பார் பரிந்து ஓம்பி காப்பவே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 54/3

மேல்

யாப்பினுள் (1)

யாப்பினுள் அட்டிய நீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1093/4

மேல்

யாப்பு (1)

கழல் யாப்பு காரிகை நீர்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 777/4

மேல்

யாப்புடை (1)

நோற்பவருக்கு சார்வாய் அறம் பெருக்கி யாப்புடை
காழும் கிடுகும் போல் நிற்கும் கயக்கு இன்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 15/2,3

மேல்

யாம் (31)

பல கற்றோம் யாம் என்று தன் புகழ வேண்டா – அறநெறிச்சாரம்:1 79/1
அருவ மாதை ஒப்பு உரைக்க அழுது வாடும் நங்கை யாம்
உருவ மாதர் பெயர் உரைக்கின் உயிர் துறப்பள் நெஞ்சமே – நீதிநூல்:12 133/3,4
தேவியை யாம் அழைத்திட ஆண் சித்திரமேல் நான் பாரேன் – நீதிநூல்:12 135/2
பொன்னை யாம் வவ்விலேம் பொருள் வந்து எங்களை – நீதிநூல்:13 159/3
ஏவல்செய்வோர்க்கு கூலி இடை துகில் உணவாம் யாம் ஓர் – நீதிநூல்:39 385/1
புல் அறுக்க வருவன் எனில் நெஞ்சமே மற்று இனி யாம் புகல்வது என்னே – நீதிநூல்:41 424/4
நிலம் மீதில் யாம் வாளா இருப்போமேல் பாவங்கள் நிறைந்து மோக்க – நீதிநூல்:43 455/3
நம் தொழில் புரிகிலேம் யாம் நாய் தொழில் உடைய நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 465/4
செய் ஏந்தும் உலகத்தில் பலி ஏந்தி உண்ணுவம் யாம் செப்பாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:44 510/4
கடலே அனையம் யாம் கல்வியால் என்னும் – நன்னெறி:1 7/1
மா வெம் திறலுள்ளேம் மண்டலத்து யாம் என்றே – நன்மதிவெண்பா:1 87/1
இவற்றால் பெரியேம் யாம் என்றே எழுந்தே – அருங்கலச்செப்பு:1 35/1
காட்சியோடு ஒப்பது யாம் காணோம் வையத்து – அருங்கலச்செப்பு:1 46/1
மெல் நீரள் யாம் வீழ்பவள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 165/4
தாம் வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம் வேண்டும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 168/3
தாம் காட்ட யாம் கண்டது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 171/4
யாம் மன் கண் காணாதவை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 188/4
பெறுமவற்றுள் யாம் அறிவது இல்லை அறிவு அறிந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 61/3
யாம் மெய்யா கண்டவற்றுள் இல்லை எனைத்து ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 300/3
இனையர் இவர் எமக்கு இன்னம் யாம் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 790/3
உடையம் யாம் என்னும் செருக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 844/4
ஒப்பார் யாம் கண்டது இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1071/4
மெல் நீரள் யாம் வீழ்பவள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1111/4
கருமணியின் பாவாய் நீ போதாய் யாம் வீழும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1123/3
யாம் கண்ணின் காண நகுப அறிவில்லார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1140/3
யாம் பட்ட தாம் படாவாறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1140/4
தாம் வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம் வேண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1150/3
தாம் காட்ட யாம் கண்டது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1171/4
செற்றார் என கைவிடல் உண்டோ நெஞ்சே யாம்
உற்றால் உறாஅதவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1245/3,4
ஊடி இருந்தேமா தும்மினார் யாம் தம்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1312/3
ஊடுக-மன்னோ ஒளி_இழை யாம் இரப்ப – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1329/3

மேல்

யாமத்து (1)

சேமம் புகினும் யாமத்து உறங்கு – கொன்றைவேந்தன்:1 33/1

மேல்

யாமத்தும் (4)

மடலூர்தல் யாமத்தும் உள்ளுவேன்-மன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1136/3
யாமத்தும் யானே உளேன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1167/4
அன்று அனங்கமோகினி ஏன் யாமத்தும் காமம் மிக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1252/1
யாமத்தும் ஆளும் தொழில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1252/4

மேல்

யாமம் (1)

கோமனையில் என்னே குமரேசா யாமம்
கயல் உண்கண் யான் இரப்ப துஞ்சின் கலந்தார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1212/2,3

மேல்

யாமும் (5)

உமது எமது என வாதிப்பர் உலகு எனது என்னும் யாமும்
நமது என்போம் பாரம் தாங்கி நலிவது என் பிசினர் அம்மா – நீதிநூல்:24 280/3,4
செம் கல் வெண் கல் கரும் கல்லை நவமணிகள் என செல்வர் சேர்ப்பார் யாமும்
செங்கல் வெண்கல் கருங்கல்லை சேர்த்திட்டோம் இருவர் கல்லும் சீர்தூக்குங்கால் – நீதிநூல்:30 323/1,2
இடம் என்னும் புரம் எரித்தான் எனில் யாமும் அவன் புகழை இயம்புவோமே – நீதிநூல்:44 487/4
யாமும் உளேம்-கொல் அவர் நெஞ்சத்து எம் நெஞ்சத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1204/3
நெருநற்று சென்றார் எம் காதலர் யாமும்
எழு நாளேம் மேனி பசந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1278/3,4

மேல்

யாமே (2)

ஏத்தி ஏத்தி தொழுவோம் யாமே – ஆத்திசூடி:0 1/2
என்றும் ஏத்தி தொழுவோம் யாமே – கொன்றைவேந்தன்:0 1/2

மேல்

யார் (20)

நீக்கும் திருவுடை யார் – அறநெறிச்சாரம்:1 2/4
தாய் யார் மனைவி யார் தந்தை யார் மக்கள் ஆர் – அறநெறிச்சாரம்:1 152/3
தாய் யார் மனைவி யார் தந்தை யார் மக்கள் ஆர் – அறநெறிச்சாரம்:1 152/3
தாய் யார் மனைவி யார் தந்தை யார் மக்கள் ஆர் – அறநெறிச்சாரம்:1 152/3
நீ யார் நினை வாழி நெஞ்சு – அறநெறிச்சாரம்:1 152/4
ஈசனை முகத்தின் கண்ணால் இகத்தில் யார் காண வல்லார் – நீதிநூல்:2 12/4
ஒரு துணை யான் அறிகுவன் மற்றொரு துணை யார் என வினவ – நீதிநூல்:12 148/2
மதி படைத்து தமனிய பேர் தான் படைத்த விதிக்கு இணை யார் மகிப என்றாள் – நீதிநூல்:44 500/4
பந்தமுற செய்தனன் நம் இருவரை யார் சேர்த்துவைப்பார் பாவாய் என்றேன் – நீதிநூல்:44 501/3
யார் அரவின் பரு மணி கண்டு என்றும் – நன்னெறி:1 22/3
கொடுத்து யார் வறுமை உற்றார் கொடாது வாழ்ந்தவர் ஆர் மண் மேல் – விவேகசிந்தாமணி:1 80/2
கொள்ளார் அறிவுடை யார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 70/4
யார் அவன் என்று எண்ணி அறிந்தார்-கொல் பேரருளால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 191/2
நீர் இன்று அமையாது உலகு எனின் யார் யார்க்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 20/3
நலக்கு உரியார் யார் எனின் நாம நீர் வைப்பில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 149/3
மாறு செய்தும் கும்பகன்னன் மாண்புற்றான் யார் புறமும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 181/1
யார் உழை சேறி என் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1249/4
இனி அன்ன நின்னொடு சூழ்வார் யார் நெஞ்சே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1294/3
யார் உள்ளி தும்மினீர் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1317/4
யார் உள்ளி நோக்கினீர் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1320/4

மேல்

யார்-கொலோ (1)

மேல் இது ஓர்ந்து உடன் யார்-கொலோ விலக்குவர் வேந்தே – விவேகசிந்தாமணி:1 121/4

மேல்

யார்-பால் (1)

சீலமுடை யார்-பால் செவி தாழ்க்க சால – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 72/2

மேல்

யார்-மாட்டும் (9)

அற்றத்தை நோக்காத கண் என்ப யார்-மாட்டும்
செற்றத்தை தீர்ந்ததாம் நெஞ்சு – அறநெறிச்சாரம்:1 103/3,4
துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்-மாட்டும்
இன்புறூஉம் இன்சொலவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 94/3,4
விழு பேற்றின் அஃது ஒப்பது இல்லை யார்-மாட்டும்
அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 162/3,4
அஃகி அகன்ற அறிவு என் ஆம் யார்-மாட்டும்
வெஃகி வெறிய செயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 175/3,4
தள்ளா வெகுளியை சாந்தலிங்கம் யார்-மாட்டும்
கொள்ளாதது என்னே குமரேசா தள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 303/1,2
மறத்தல் வெகுளியை யார்-மாட்டும் தீய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 303/3
இழுக்காமை யார்-மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 536/3
ஓர்ந்து கண்ணோடாது இறை புரிந்து யார்-மாட்டும்
தேர்ந்து செய்வஃதே முறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 541/3,4
எண்பதத்தால் எய்தல் எளிது என்ப யார்-மாட்டும்
பண்பு உடைமை என்னும் வழக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 991/3,4

மேல்

யார்க்கு (1)

பண்பு யார்க்கு உரைக்க பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1181/4

மேல்

யார்க்கும் (19)

எண்ணி ஒரு கருமம் யார்க்கும் செய் ஒண்ணாது – நல்வழி:1 4/1
நின்ற நாள் யார்க்கும் உணர்வு அரிது என்று ஒருவன் – அறநெறிச்சாரம்:1 18/2
பூதல பொருள்கள் யார்க்கும் பொதுமை அல்லாது சொந்த – நீதிநூல்:14 175/2
இனமிலார்க்கு இனமாய் யார்க்கும் யாவுமாய் இசைதல் அன்பே – நீதிநூல்:39 383/4
பாரில் யார்க்கும் பழங்கண் சகசமாம் – நீதிநூல்:42 435/1
தழைந்த புகழ் புன்னைவன தாடாளா யார்க்கும்
குழைந்து ஒப்புறவு ஒழுகு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 10/3,4
எத்திய பொய் யார்க்கும் இதம் ஆகும் நத்திய பால் – நீதிவெண்பா:1 85/2
அறத்தின் பெருமையை யார்க்கும் உரைத்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 24/1
இறை எளிநின்று யார்க்கும் இனிய சொல்லலாலே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 64/1
சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 105/3
நீர் இன்று அமையாது உலகு எனின் யார் யார்க்கும்
வான் இன்று அமையாது ஒழுக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 20/3,4
சார்ந்து குசேலர் உயர் சாங்கியர் ஏன் யார்க்கும் அருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 317/1
எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தான் ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 317/3
பொறி இன்மை யார்க்கும் பழி அன்று அறிவு அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 618/3
இகல் வெல்லல் யார்க்கும் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 647/4
சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரிய ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 664/3
தேற்றுதல் யார்க்கும் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 693/4
யாங்கணும் யார்க்கும் எளிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 864/4
வேண்டுக யார்க்கும் பணிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 960/4

மேல்

யார்மாட்டும் (1)

ஓர்ந்து கண்ணோடாது இறை புரிந்து யார்மாட்டும்
தேர்ந்து செய்வஃதே முறை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 88/3,4

மேல்

யார்யார் (3)

எப்பொருள் யார்யார் வாய் கேட்பினும் அ பொருள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 74/3
எப்பொருள் யார்யார் வாய் கேட்பினும் அ பொருள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 75/3
எப்பொருள் யார்யார் வாய் கேட்பினும் அ பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 423/3

மேல்

யார்யார்க்கும் (1)

யார்யார்க்கும் தாழ்ச்சி சொலல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 19/4

மேல்

யாரிடத்து (1)

யாரிடத்து இரந்தேனும் அறமுளார் – நீதிநூல்:39 401/3

மேல்

யாரிடத்தும் (5)

தென் பாகை புன்னைவன தீரனே யாரிடத்தும்
அன்பாய் ஞயம்பட உரை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 17/3,4
போனதனால் புன்னைவன பூபாலா யாரிடத்தும்
தான் அழகு அலாதன செய்யேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 28/3,4
காராளா புன்னைவன கற்பகமே யாரிடத்தும்
ஏரா பழிப்பன சொல்லேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 76/3,4
ஆதலினால் புன்னைவன ஐயனே யாரிடத்தும்
ஏதும் மிகைபட சொல்லேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 89/3,4
வீறாளா புன்னைவன மேகமே யாரிடத்தும்
மாறான வல்லமை பேசேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 98/3,4

மேல்

யாரினும் (3)

யாரினும் காதலம் என்றேனா ஊடினாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1314/3
யாரினும் யாரினும் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1314/4
யாரினும் யாரினும் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1314/4

மேல்

யாரும் (13)

இவறன்மை கண்டும் உடையாரை யாரும்
குறையிரந்தும் குற்றேவல் செய்ப பெரிதும் தாம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 11/1,2
சோறு யாரும் உண்ணாரோ சொல் யாரும் சொல்லாரோ – அறநெறிச்சாரம்:1 187/1
சோறு யாரும் உண்ணாரோ சொல் யாரும் சொல்லாரோ – அறநெறிச்சாரம்:1 187/1
ஏறு யாரும் வையத்துள் ஏறாரோ தேறி – அறநெறிச்சாரம்:1 187/2
ஆதிநூல் ஒன்றும் அரும் பயன் யாரும் தெளிவான் – நீதிநூல்:0 1/1
எப்பொழுதினும் சென்று யாரும் காண் முகத்தன் ஈசன் அன்புடையவன் இறையே – நீதிநூல்:4 45/4
ஓவி யாரும் ஒழிக உறுவல்கள் – நீதிநூல்:12 152/1
உருமினை அஞ்சி யாரும் இகழுவர் அன்றி ஆய ஒலி தருகின்ற காரை முனிவரோ – நீதிநூல்:26 302/1
மண் கவி மாந்தர் யாரும் மறைவு இன்றி உணரும் வண்ணம் – நீதிநூல்:47 525/1
ஏர் மண நல்லூர் சுடருள் யாரும் அணுக சிலர்தாம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 27/1
தினல் பொருட்டால் கொள்ளாது உலகு எனின் யாரும்
விலை பொருட்டால் ஊன் தருவார் இல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 41/3,4
கூர நின்றார் பின்பு குமரேசா யாரும்
அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்கு ஆற்றின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 164/2,3
தினல்-பொருட்டால் கொல்லாது உலகு எனின் யாரும்
விலைப்-பொருட்டால் ஊன் தருவார் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 256/3,4

மேல்

யாருமே (2)

யாருமே சிதைத்திடார் அமை சகோதரர் – நீதிநூல்:11 108/3
யாருமே நிலையில்லாமல் அவரவர் ஏகுவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 71/4

மேல்

யாரெனினும் (2)

வல்லவனே புன்னைவன நாதா யாரெனினும்
ஒல்லை கெடுப்பது ஒழி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 38/3,4
போற்று புகழ் புன்னைவன பூபாலா யாரெனினும்
ஏற்றதன் பின் நொய்ய உரையேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 74/3,4

மேல்

யாரே (14)

ஆவாரை யாரே அழிப்பர் அதுவன்றி – நல்வழி:1 13/1
சாவாரை யாரே தவிர்ப்பவர் ஓவாமல் – நல்வழி:1 13/2
ஐயம் புகுவாரை யாரே விலக்குவார் – நல்வழி:1 13/3
ஆவிதான் போயின பின் யாரே அனுபவிப்பார் – நல்வழி:1 22/3
முழு மணி பூணுக்கு பூண் வேண்டா யாரே
அழகுக்கு அழகு செய்வார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 12/3,4
உரைகள் பரியாது உரைப்பாரில் யாரே
களைகணது இல்லாதவர் – அறநெறிச்சாரம்:1 82/3,4
மனக்கு யான் உணர்த்துகின்றேன் மற்று எனை முனிவர் யாரே – நீதிநூல்:47 524/4
மீது அமர் விடத்தை நீக்கும் வியந்து இ கால் தந்தோன் யாரே – நீதிநூல்:47 542/4
சகலமும் உய்ய பெய்யும் சலதரம் ஈந்தோன் யாரே – நீதிநூல்:47 543/4
செயிர் அறு தொழில்கள் எல்லாம் செய படிப்பித்தோன் யாரே – நீதிநூல்:47 548/4
இடிக்கும் துணையாரை ஆள்வாரை யாரே
கெடுக்கும் தகைமையவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 447/3,4
இழைத்தது இகவாமை சாவாரை யாரே
பிழைத்தது ஒறுக்கிற்பவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 779/3,4
இகல் எதிர் சாய்ந்து ஒழுக வல்லாரை யாரே
மிகல் ஊக்கும் தன்மையவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 855/3,4
துன்பத்திற்கு யாரே துணை ஆவார் தாம் உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1299/3

மேல்

யாரேனும் (1)

மன் உயிர் அனைத்தும் தன் உயிர் என்ன மகிழ்வொடு தாங்கி யாரேனும்
இன்னலுற்று அயர்ந்தோம் என கலுழ்ந்திடில் தன் இரு விழி நீரினை உகுப்பான் – நீதிநூல்:4 38/1,2

மேல்

யாரை (2)

பின்னை யான் யாரை பெறுகிற்பேன் நின்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 143/2
சுணங்கன் முடுவல் பின் சென்றால் யாரை காமன் துயர் செய்யான் – விவேகசிந்தாமணி:1 81/4

மேல்

யாரையும் (4)

பக்கத்தார் யாரையும் ஐயுறுதல் தக்கார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 34/2
தூ மன மாட்சியோர் தொழுவர் யாரையும்
பாமரர் எவரையும் பணிந்திடார்களே – நீதிநூல்:33 349/3,4
தேறற்க யாரையும் தேராது தேர்ந்த பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 509/3
வேல் கொண்ட யாரையும் வென்றான் இடபன் செங்கோல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 546/1

மேல்

யாரோ (2)

வேயும் பல் பொருட்குள் வைத்து வேட்டவாறு அளிப்போன் யாரோ – நீதிநூல்:47 544/4
பின்னையும் யாரோ என்று பேசுவார் ஏசுவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 25/4

மேல்

யாரோடும் (1)

வள்ளல் மதிதயன் முன் வன்பகையை யாரோடும்
கொள்ளாதது என்னே குமரேசா எள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 871/1,2

மேல்

யாவர் (4)

யாவர் சார்வர் என ஆசையின் நோக்கி ஏன்றமட்டும் நலமே புரிவாரால் – நீதிநூல்:39 393/4
மன்னுவோர் யாவர் நெஞ்சே மறம் ஒழித்து அறம் செய்வாயே – நீதிநூல்:43 467/4
தினையினும் புகுந்து நிற்கும் தெய்வநாயகன்தான் யாவர்
நினைவையும் அறிவான் யாங்கண் நிகழ்வதும் அறிவான் செய்யும் – நீதிநூல்:47 558/1,2
மனுநெறி தேர் புன்னைவன நாதா யாவர்
எனினும் சுளிக்க சொல்லேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 47/3,4

மேல்

யாவர்க்கும் (4)

யாவர்க்கும் கேடு சூழார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 82/4
இயல் செல்வர் மிடியாளர் நல்லார்கள் அல்லார் என் பேதம் ஓரார் யாவர்க்கும் இனியார் – நீதிநூல்:47 583/3
மன்றல் அம் தார் புன்னைவன வள்ளலே யாவர்க்கும்
என்றும் நன்மை கடைப்பிடி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 65/3,4
கண் இரண்டே யாவர்க்கும் கற்றோர்க்கு மூன்று விழி – நீதிவெண்பா:1 10/1

மேல்

யாவரினும் (1)

உரியவர் யாவரினும் அனை தந்தை உறவே முன்னாம் உவர்தாம் நம்மில் – நீதிநூல்:47 587/1

மேல்

யாவரும் (8)

இரந்து அழைப்பார் யாவரும் அங்கு இல்லை சுரந்து அமுதம் – நல்வழி:1 29/2
யாவரும் கொள்ளாதவாறு எண்ணி மேவு அரிய – அறநெறிச்சாரம்:1 182/2
மாதிரம்-தனில் வாழ்பவர் யாவரும்
தீது இகந்து அற செய்கை முயலுவான் – நீதிநூல்:0 2/1,2
ஆ தரை மிசை நரராய யாவரும்
சோதரர் என மிக துன்னல் நன்று என – நீதிநூல்:11 105/1,2
மக்கள் யாவரும் ஓர் அன்னை வயிற்றிடை உதித்ததால் இ – நீதிநூல்:14 178/1
வீதமா நமது மக்கள் யாவரும் நம் சுற்றம் என வியந்து உன்னாமல் – நீதிநூல்:40 411/3
யான் கண்ட நிட்சேபத்தை யாவரும் தெரிவான் செய்தேன் – நீதிநூல்:47 527/3
அறம் உண்டேல் யாவரும் எள்ளப்படாஅர் – அருங்கலச்செப்பு:1 36/1

மேல்

யாவரே (3)

எக்குடி பிறப்பினும் யாவரே ஆயினும் – வெற்றிவேற்கை:1 38/1
மன்பதைக்கு இடுக்கண் யாவரே செயினும் வாள் அமர் இயற்றி நீக்கிடுவான் – நீதிநூல்:4 40/3
அந்தணர் கருமம் குன்றின் யாவரே வாழ்வர் மண்ணில் – விவேகசிந்தாமணி:1 125/4

மேல்

யாவரையும் (3)

வஞ்சித்து ஒழுகும் மதியிலிகாள் யாவரையும்
வஞ்சித்தேம் என்று மகிழன்-மின் வஞ்சித்த – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 93/1,2
யாவரையும் மதித்து வாழ் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 87/1
தேடு புகழ் காளத்தி சென்றடைந்தார் யாவரையும்
கோடாது ஏன் காத்தார் குமரேசா பீடு உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 43/1,2

மேல்

யாவரொடும் (1)

இகல் ஆகாது யாவரொடும் இன்னலுற்ற பின்னர் – நன்மதிவெண்பா:1 68/1

மேல்

யாவனேயோ (1)

தென் உறுப்புகளும் செய்தோன் தேவனோ யாவனேயோ – நீதிநூல்:47 531/4

மேல்

யாவிற்கும் (3)

அங்கதம் முதல் யாவிற்கும் விடைகொடுத்து அறிவு அன்பு ஈகை – நீதிநூல்:38 380/2
வனமுறு பொருள் யாவிற்கும் வாய்ந்த காரணனே ஆதல் – நீதிநூல்:47 550/3
பகர்கின்ற சுகுணங்கள் யாவிற்கும் அவர் ஓர் பதி ஆகி விதி ஆகி மதி ஓதுவாரால் – நீதிநூல்:47 582/4

மேல்

யாவினும் (3)

விரி சுடர் கதிரோன் மதி தாரகை விலங்கு பக்கி மரம் மலை யாவினும்
பெரிது சின்னது என்று ஆகிய தன்மை போல் பிழை இலான் வகுத்திட்ட உலகியல் – நீதிநூல்:15 188/1,2
பன்னெறி யாவினும் பளகு இலா அரு – நீதிநூல்:46 522/3
தெய்வ நாத்திகம் அ தெய்வம் யாவினும் சிறந்தது என்ன – நீதிநூல்:47 567/1

மேல்

யாவுக்கும் (2)

பூதம் யாவுக்கும் ஏணாய் பொருந்திய விசும்பை காற்றை – நீதிநூல்:2 11/1
பொழுதெலாம் புரிதலால் குற்றங்கள் யாவுக்கும் பொய் பிதாவாம் – நீதிநூல்:16 196/2

மேல்

யாவும் (29)

மயிலினுக்கு உணர்த்தும் கானவாரணம் எனவும் யாவும்
பயில் உலகிற்கு நீதி பகர யான் துணிவுற்றேனால் – நீதிநூல்:1 1/3,4
உடு கணம் யாவும் வெவ்வேறு உதயனாம் ஒவ்வொன்றிற்கும் – நீதிநூல்:3 20/1
சேம வைப்பாம் நமக்கு இ திரவியம் யாவும் நல்கும் – நீதிநூல்:3 25/3
பழி தீர் கலை யாவும் உணர்ந்தும் பலர்க்கு உரைத்தும் – நீதிநூல்:7 68/1
சேர்ந்த மிடியால் அவர்-தம் பணி யாவும் என் கையால் செய்யப்பெற்றேன் – நீதிநூல்:12 122/3
இந்த உடல் உளம் ஐம்பொறி இன்னுயிர் யாவும் மணஞ்செயும் – நீதிநூல்:12 131/1
வந்த பீழை யாவும் அன்பர் மந்தகாசம் தீர்த்ததே – நீதிநூல்:12 132/4
தொடர்புறு மேலோர் தம் கை தோய் நிதி யாவும் தாழ்ந்தோர்க்கு – நீதிநூல்:14 181/3
மை அறு பணிகள் யாவும் மகிழ்வொடும் புரிவர் மாதோ – நீதிநூல்:15 190/4
தா இயலாது தக்க ததியில் யாவும் செய் சேடர் – நீதிநூல்:15 194/3
இனைய யாவும் கொலை என்னும் வேதமே – நீதிநூல்:18 216/4
எறும்பு தன் பிலத்தை தன்னை யாவும் என்று உனல் போல் அண்டத்து – நீதிநூல்:28 316/1
விடியலில் பறவை மிருகம் யாவும் முன் விரைந்து எழுந்து பல வினை செயும் – நீதிநூல்:35 358/1
கங்குலும் போதாது என்ன பகலும் கண்படுவர் யாவும்
புங்கமா தேர்ந்து வேறோர் புரை இலார் போலும் மாதோ – நீதிநூல்:35 359/3,4
உட்கல் இலாது யாவும் உண்பர் அன்றியும் சற்றேனும் – நீதிநூல்:36 367/2
பங்கம்_இல் குணங்கள் யாவும் வாழும் ஓர் பதி நீ ஆயின் – நீதிநூல்:38 380/3
வைத்து இதம் சொல்லால் யாவும் வன செவி ஏற்பது அன்றி – நீதிநூல்:38 381/2
சில்லோர் யாவும் வவ்வி ஒளிக்குபு தீமைகள் செய்தலினால் – நீதிநூல்:39 396/2
ஐந்து பூதங்கள் ஏனை யாவும் ஓவாது எஞ்ஞான்றும் – நீதிநூல்:43 465/2
ஆள் வினை உடையான் உண்டு என்று அரு மதம் யாவும் கூறும் – நீதிநூல்:47 528/3
இகல் அணித்தாயின் யாவும் எரிந்துபோம் சேணாயின் பார் – நீதிநூல்:47 537/2
இரு மலை சீவர் இல்லம் யாவும் உள் அழுந்தா வண்ணம் – நீதிநூல்:47 540/2
வாயு வல் விசையோடு எய்தின் மகியினோடு உயிர்கள் யாவும்
வீயும் என்று அ கால் மெல்ல வீசச்செய்து உலகு எங்கும் சார் – நீதிநூல்:47 544/1,2
இனம் தந்தான் இன்பம் தந்தான் யாவும் தந்தானை நீங்கி – நீதிநூல்:47 554/3
ஒரு பொருள் என சிருட்டித்து உலகமும் மற்ற யாவும்
தரும் ஒரு முதலை போற்றா தன்மையோர் புன்மையோரே – நீதிநூல்:47 564/3,4
புல்லியர் ஒருவராலே போகுமே யாவும் நாசம் – விவேகசிந்தாமணி:1 45/4
அந்தோ இவை யாவும் போம் – நீதிவெண்பா:1 61/4
புறம் அகம் என்று யாவும் புகல்வனவும் காண – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 9/1
கோவூர்கிழார் முன் குமரேசா யாவும்
உவப்ப தலைக்கூடி உள்ள பிரிதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 394/2,3

மேல்

யாவுமாய் (1)

இனமிலார்க்கு இனமாய் யார்க்கும் யாவுமாய் இசைதல் அன்பே – நீதிநூல்:39 383/4

மேல்

யாவுமே (2)

என்னும் யாவுமே களவதாம் இ தொழிற்கு இயைவோர் – நீதிநூல்:17 209/3
விஞ்சிய ஆவல் தீவினைகள் யாவுமே
குஞ்சுகள் கள் எனும் கொடிய பக்கிக்கே – நீதிநூல்:19 233/3,4

மேல்

யாவுள்ளும் (1)

என்றுமே பழைமை எய்தாது இலகு உலகமும் யாவுள்ளும்
துன்றிய தழலும் யாங்கண் தோண்டினும் ஊறும் நீரும் – நீதிநூல்:47 532/1,2

மேல்

யாவையும் (7)

மற்று இன்பம் யாவையும் கைவிடுப முற்றும் தாம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 87/2
வேதனன்பர் அவற்கு உரிய விமானம் முதல் யாவையும் மிக்கு – நீதிநூல்:12 145/1
மென்மையாகும் விழி முதல் யாவையும்
நன்மையா இடர் இன்றி நன்கு ஓம்பல் போல் – நீதிநூல்:12 154/1,2
களவு பொய் சினம் பகை காமம் யாவையும்
அளவு அற பயிற்றிடும் ஐயன் போலுமே – நீதிநூல்:20 240/3,4
தவறு யாவையும் தந்து நெஞ்சம்-தனை – நீதிநூல்:20 243/2
ஊட்டி நீர் கறி உடை பணி விறகு இல் உரிய யாவையும் நாம் பெறுவான் பல் – நீதிநூல்:39 392/1
என்னும் யாவையும் உண்டு ஒப்பு_இல் ஏண் உளான் கோபம் தாங்கி – நீதிநூல்:43 467/3

மேல்

யாவோரும் (1)

பாடினர் மூ ஆண்டினில் சம்பந்தர் என யாவோரும்
சூடும் மகிழ்ச்சி மெய்யே சோமேசா நாடி இடில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 7/1,2

மேல்

யாழ் (3)

பண் அமை யாழ் குழல் கீதம் என்று இன்னவை – அறநெறிச்சாரம்:1 197/1
குழல் இனிது யாழ் இனிது என்ப தம் மக்கள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 66/3
கணை கொடிது யாழ் கோடு செவ்விது ஆங்கு அன்ன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 279/3

மேல்

யாழின் (1)

ஆட்டுவோன் இன்றி தானே ஆடுமோ திவவி யாழின்
மீட்டுவோன் இன்றி கீதம் விளையுமோ சராசரங்கள் – நீதிநூல்:2 8/2,3

மேல்

யாறு (1)

இடை வறத்தல் இல்லாத யாறு கடவுள் மறை – நன்மதிவெண்பா:1 7/2

மேல்

யான் (29)

ஒறுப்பாரை யான் ஒறுப்பன் தீயார்க்கும் தீயேன் – அறநெறிச்சாரம்:1 109/1
எக்காலும் சாதல் ஒருதலையே யான் உனக்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 120/1
பின்னை யான் யாரை பெறுகிற்பேன் நின்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 143/2
பயில் உலகிற்கு நீதி பகர யான் துணிவுற்றேனால் – நீதிநூல்:1 1/4
பாலர் கற்றவை ஆசான்-பால் பகர்வர் யான் நால் உணர்ந்த – நீதிநூல்:1 5/3
அந்த நல் நாளினில் இல்லவட்கு அன்பொடு அளித்தனன் யான் பொது – நீதிநூல்:12 131/2
அந்த நாள் நடந்திலாத யான் அகன்ற நெடு வழி – நீதிநூல்:12 132/1
அன்பர் உண்ணில் என் பசி போம் அவர் களிக்க யான் களிப்பேன் – நீதிநூல்:12 139/1
ஒரு துணை யான் அறிகுவன் மற்றொரு துணை யார் என வினவ – நீதிநூல்:12 148/2
பொன்னை மா நிலத்தில் யான் புதைக்கும் ஏல்வையின் – நீதிநூல்:24 273/1
சேடன் மீது யான் சினமுற்ற பொழுது எதிர் திகழும் – நீதிநூல்:26 295/2
ஆடி நோக்க யான் யான்-கொல் மற்றார்-கொல் என்று அயிர்த்து – நீதிநூல்:26 295/3
மனக்கு யான் உணர்த்துகின்றேன் மற்று எனை முனிவர் யாரே – நீதிநூல்:47 524/4
யான் கண்ட நிட்சேபத்தை யாவரும் தெரிவான் செய்தேன் – நீதிநூல்:47 527/3
யான் எனது என்னும் செருக்கு அறுப்பான் வானோர்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 35/3
கெடுவல் யான் என்பது அறிக தன் நெஞ்சம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 24/3
யான் எனது என்னும் செருக்கு அறுப்பான் வானோர்க்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 55/3
காலைக்கு செய்த நன்று என்-கொல் எவன்-கொல் யான்
மாலைக்கு செய்த பகை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 176/3,4
கெடுவல் யான் என்பது அறிக தன் நெஞ்சம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 116/3
யான் எனது என்னும் செருக்கு அறுப்பான் வானோர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 346/3
யான் நோக்கும் காலை நிலன் நோக்கும் நோக்காக்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1094/3
அசையியற்கு உண்டு ஆண்டு ஓர் ஏஎர் யான் நோக்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1098/3
உள்ளுவன்-மன் யான் மறப்பின் மறப்பு அறியேன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1125/3
மறைப்பேன்-மன் யான் இஃதோ நோயை இறைப்பவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1161/3
உள்ளுவன்-மன் யான் உரைப்பது அவர் திறமால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1184/3
மற்று யான் என் உளேன்-மன்னோ அவரோடு யான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1206/3
மற்று யான் என் உளேன்-மன்னோ அவரோடு யான்
உற்ற நாள் உள்ள உளேன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1206/3,4
கயல் உண்கண் யான் இரப்ப துஞ்சின் கலந்தார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1212/3
காலைக்கு செய்த நன்று என்-கொல் எவன்-கொல் யான்
மாலைக்கு செய்த பகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1225/3,4

மேல்

யான்-கொல் (1)

ஆடி நோக்க யான் யான்-கொல் மற்றார்-கொல் என்று அயிர்த்து – நீதிநூல்:26 295/3

மேல்

யானும் (1)

துன்பம் அவர் உறில் யானும் துன்புறுவேன் ஆதலினால் – நீதிநூல்:12 139/2

மேல்

யானே (1)

யாமத்தும் யானே உளேன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1167/4

மேல்

யானை (18)

நுண்ணிதே ஆயினும் அண்ணல் யானை
அணி தேர் புரவி ஆள் பெரும் படையொடு – வெற்றிவேற்கை:1 17/3,4
தறுகண் யானை தான் பெரிது ஆயினும் – வெற்றிவேற்கை:1 60/1
யானை நிழல் காண்பு அரிது – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 53/4
யானையால் யானை யாத்து அற்று – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 68/4
பரியது கூர்ம் கோட்டது ஆயினும் யானை
வெரூஉம் புலி தாக்குறின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 60/3,4
குன்று ஏறி யானை போர் கண்டு அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 76/3
கான முயல் எய்த அம்பினில் யானை
பிழைத்த வேல் ஏந்தல் இனிது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 78/3,4
துன்று மத யானை சுடர் மருப்பும் நின்ற நிலை – நீதிவெண்பா:1 29/2
மா கரத்த யானை வழி விலகல் புன் மலம் தின் – நீதிவெண்பா:1 37/3
யானையால் யானை யாத்து அற்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 108/4
யானையால் யானை யாத்து அற்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 109/4
கான முயல் எய்த அம்பினில் யானை
பிழைத்த வேல் ஏந்தல் இனிது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 122/3,4
எறும்பு கடை யானை தலை ஈசனை பூசித்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 132/1
பரியது கூர் கோட்டது ஆயினும் யானை
வெரூஉம் புலி தாக்குறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 599/3,4
யானையால் யானை யாத்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 678/4
குன்று ஏறி யானை போர் கண்ட அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 758/3
கான முயல் எய்த அம்பினில் யானை
பிழைத்த வேல் ஏந்தல் இனிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 772/3,4
கள் உண்டு ஏன் வீரை கருத்தழிந்தாள் யானை முன் போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 926/1

மேல்

யானைக்கு (1)

யானைக்கு இல்லை தானமும் தருமமும் – வெற்றிவேற்கை:1 41/1

மேல்

யானையால் (4)

யானையால் யானை யாத்து அற்று – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 68/4
யானையால் யானை யாத்து அற்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 108/4
யானையால் யானை யாத்து அற்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 109/4
யானையால் யானை யாத்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 678/4

மேல்

யானையை (3)

கோல மா மத யானையை நம்பலாம் கொல்லும் வேங்கை புலியையும் நம்பலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 12/2
இரும்பு கோணிடில் யானையை வெல்லலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 22/3
யானையை சலம்-தனில் இழுத்த அக்கரா – விவேகசிந்தாமணி:1 52/1

மேல்

யானோ (3)

யானோ பொறேன் இவ் இரண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1247/4
மறைப்பேன்-மன் காமத்தை யானோ குறிப்பு இன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1253/3
நிறை உடையேன் என்பேன்-மன் யானோ என் காமம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1254/3

மேல்