மே – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மேக்கு 1
மேக 4
மேகத்துக்கு 1
மேகநாதன் 1
மேகம் 3
மேகமே 3
மேகலைகள் 1
மேடாக 1
மேடும் 1
மேடை 2
மேதக்க 1
மேதினி 4
மேதினியில் 7
மேதினியுள் 1
மேதினியுள்ளோர் 1
மேதினியோர் 1
மேதை 2
மேதையர் 1
மேய் 1
மேய்ந்த 3
மேய்ந்திட 1
மேய்ந்து 2
மேய 3
மேயலுறு 1
மேரு 3
மேருவை 1
மேல் 148
மேல்போந்தான் 1
மேல்வரினும் 2
மேல்வருங்கால் 1
மேல்வாரா 1
மேலது 1
மேலர் 2
மேலவர் 7
மேலவர்-தம்கண் 1
மேலவாம் 1
மேலா 1
மேலாக 1
மேலாம் 6
மேலாயவர் 1
மேலான 3
மேலானார் 1
மேலானோர் 1
மேலும் 5
மேலுமாய் 1
மேலுலகம் 2
மேலே 3
மேலை 2
மேலையோர் 1
மேலோடு 1
மேலோர் 11
மேலோரே 1
மேலோரை 1
மேலோனை 1
மேவ 2
மேவரும் 1
மேவல் 4
மேவலர் 2
மேவலனை 1
மேவலோடு 1
மேவற்க 1
மேவன 1
மேவாதாம் 1
மேவாது 1
மேவாதே 1
மேவார் 1
மேவி 21
மேவிட 1
மேவிடும் 1
மேவிய 5
மேவியும் 1
மேவில் 1
மேவினரால் 1
மேவினார் 2
மேவினும் 2
மேவு 4
மேவுகின்ற 1
மேவுதலால் 2
மேவுதலும் 2
மேவும் 19
மேவுமே 1
மேவுறார் 1
மேவுறு 1
மேவேல் 1
மேழி 2
மேற்கொண்டாரின் 1
மேற்கொண்டிருந்தான் 1
மேற்கொண்டிருந்தும் 1
மேற்கொண்டு 10
மேற்கொண்டேமேல் 1
மேற்கொள்பவர் 1
மேற்கொள்பவர்க்கு 1
மேற்கொள்பவற்கு 2
மேற்கொள்வது 3
மேற்கொள்ளார் 1
மேற்கொளின் 1
மேற்கொளீஇ 2
மேற்சென்று 4
மேற்படுப்பான் 1
மேற்பால் 1
மேற்பூச்சு 1
மேற்றிசை 1
மேற்றே 1
மேன்மக்கள் 4
மேன்மக்களே 1
மேன்மேல் 2
மேன்மை 9
மேன்மைசெய 1
மேன்மையால் 2
மேன்மையில் 1
மேன்மையும் 1
மேன்மையுற்ற 1
மேன்மையுற்றாய் 1
மேன்மையுறும் 1
மேன்மையே 1
மேன்மையோரே 1
மேனாள் 4
மேனி 14
மேனியாய் 1

மேக்கு (1)

கோக்குமரன் கொண்டான் குமரேசா மேக்கு உவந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1093/2

மேல்

மேக (4)

பழமை போல் அதனை நம்பி பழியுற செருக்கல் மேக
நிழலினை நம்பி கை கொள் நெடும் குடை நீத்தல் ஒப்பே – நீதிநூல்:30 325/3,4
மெலியார் மேல் மேக பகை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 87/4
மெலியார் மேல் மேக பகை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 134/4
மெலியார் மேல் மேக பகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 861/4

மேல்

மேகத்துக்கு (1)

சீர் அளித்தோன் உண்ட நாள் சேர் மேகத்துக்கு அருந்த – நீதிவெண்பா:1 36/3

மேல்

மேகநாதன் (1)

மேகநாதன் செய்த வேள்வி-தனை ஒற்றினால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 59/1

மேல்

மேகம் (3)

வேலை-வாய் உண்ட நீரை மேகம் சிந்தினுமே சிந்தும் – நீதிநூல்:1 5/1
மேகம் ஆர் மின்னின் நில்லா விருத்தி மேல் அருத்திகொள்ளார் – நீதிநூல்:43 471/4
நாம நிதி மேகம் நயந்து உதவல் அன்றியே – நீதிவெண்பா:1 92/3

மேல்

மேகமே (3)

வேளாளர் புன்னைவன மேகமே உண்மை என – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 13/3
வீசு புகழ் புன்னைவன மேகமே இ தலத்திலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 51/3
வீறாளா புன்னைவன மேகமே யாரிடத்தும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 98/3

மேல்

மேகலைகள் (1)

மின்னு மணி மேகலைகள் மெல்லென ஒலிப்ப – விவேகசிந்தாமணி:1 37/2

மேல்

மேடாக (1)

பள்ளம் மேடாக உண்ணும் பதம் உடல் வளத்தை போக்கும் – நீதிநூல்:36 363/3

மேல்

மேடும் (1)

ஆறு இடும் மேடும் மடுவும் போலாம் செல்வம் – நல்வழி:1 32/1

மேல்

மேடை (2)

நெடிய ஆசனமே காசன மேடை நிமிர் உழையோர் நமன் தூதர் – நீதிநூல்:4 46/3
மாக மா மேடை மீதில் மங்கை நின்று உலாவ கண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 101/1

மேல்

மேதக்க (1)

மயர்வுறு கீழோர் நன்மதியே மேதக்க
இயல்புளார் ஆதல் இலர் – நன்மதிவெண்பா:1 14/3,4

மேல்

மேதினி (4)

மேல் நின்ற கடவுள் இன்றி மேதினி இல்லை மாதோ – நீதிநூல்:2 13/4
மேதினி கிழமை நீங்கிடும் தன்மை விளையினும் நடுவின் நீங்காது – நீதிநூல்:4 43/3
வேழம்பர் கை புகுந்து மேதினி எல்லாம் திரிந்து – நீதிவெண்பா:1 7/3
வென்றி மிகு கூற்றுவனார் மேதினி எல்லாம் ஒருங்கே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 610/1

மேல்

மேதினியில் (7)

நீதி வழுவா நெறிமுறையின் மேதினியில்
இட்டார் பெரியார் இடாதார் இழிகுலத்தார் – நல்வழி:1 2/2,3
மேதினியில் இருந்து தாய் தந்தை உடல் சேர்ந்து ஒருநாள் வெளியே வந்து அங்கு – நீதிநூல்:41 433/2
வேதம் புகழ் நதியை மேதினியில் தந்து குலத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 7/1
ஏதாக வைத்தான் இரங்கேசா மேதினியில்
ஏதிலார் ஆர தமர் பசிப்பர் பேதை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 84/2,3
மேதினியில் தம் இனத்தை மேவுதலால் நீதிநெறி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 15/2
மெய் எனில் மெய்யாய் விளங்குமே மேதினியில்
பொய் எனில் பொய் ஆகிப்போம் – நீதிவெண்பா:1 38/3,4
வேசை மகன் எனினும் மேதினியில் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 109/3

மேல்

மேதினியுள் (1)

இன்னகையாம் கற்பினர்க்கு மேதினியுள் நீ சொலும் அ – நீதிநூல்:12 140/3

மேல்

மேதினியுள்ளோர் (1)

வெறியர் என்று இகழார் என்றும் மேதினியுள்ளோர் தாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 64/4

மேல்

மேதினியோர் (1)

கிட்டார்கள் மேதினியோர் கேள் – நன்மதிவெண்பா:1 31/4

மேல்

மேதை (2)

மேதை எனப்படும் மேன்மையும் சூது – அறநெறிச்சாரம்:1 87/2
மேதை விலோசனமும் மேவும் இணை நோக்கும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 110/1

மேல்

மேதையர் (1)

மேதையர் தம் தொழில் விடாது செய்குவர் – நீதிநூல்:20 239/2

மேல்

மேய் (1)

கழுதை மேய் பாழ் ஆயினும் ஆகும் – வெற்றிவேற்கை:1 54/2

மேல்

மேய்ந்த (3)

பெற்றமும் கழுதையும் மேய்ந்த அ பாழ் – வெற்றிவேற்கை:1 55/1
பயிரினை வேலிதான் மேய்ந்த பான்மை போல் – நீதிநூல்:21 248/1
புலியின் தோல் போர்த்து மேய்ந்த அற்று – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 28/4

மேல்

மேய்ந்திட (1)

வேலியானது பயிர்-தனை மேய்ந்திட விதித்தால் – விவேகசிந்தாமணி:1 121/1

மேல்

மேய்ந்து (2)

புலியின் தோல் போர்த்து மேய்ந்து அற்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 28/4
புலியின் தோல் போர்த்து மேய்ந்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 273/4

மேல்

மேய (3)

அங்கு உறும் நாசம் மேய பல மெய் இதன் – நீதிநூல்:12 128/3
மேய தன் உலகினுக்கு ஈண்டு அழைக்குமே – நீதிநூல்:18 222/4
மேய கணக்கன் சுகுணம் மேவல் இவை நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 64/3

மேல்

மேயலுறு (1)

மேயலுறு வன் முகடு மேவுதலால் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 39/3

மேல்

மேரு (3)

இரைக்கும் வண்டு ஊதும் மலர் ஈர்ம் கோதாய் மேரு
வரைக்கும் வந்தன்று வளைவு – நன்னெறி:1 14/3,4
மேரு என வளர்ந்து நின்ற வேழத்தின் கோடு தப்பி – விவேகசிந்தாமணி:1 103/2
மேரு ஏன் ஊடி மெலிந்தாள் கொழுநன் அன்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1314/1

மேல்

மேருவை (1)

உக்கிரனார் மேருவை வென்று ஒண் நிதியம் பெற்றமையால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 76/1

மேல்

மேல் (148)

கல் மேல் எழுத்து போல் காணுமே அல்லாத – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 2/2
நீர் மேல் எழுத்துக்கு நேர் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 2/4
கல்லின் மேல் இட்ட கலம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 15/4
மெய் அம்புவியதன் மேல் – நல்வழி:1 13/4
வெறும் பானை பொங்குமோ மேல் – நல்வழி:1 17/4
கசி வந்த சொல்லியர் மேல் காமுறுதல் பத்தும் – நல்வழி:1 26/3
மாதர் மேல் வைப்பார் மனம் – நல்வழி:1 36/4
அ குடி கற்றோரை மேல் வருக என்பர் – வெற்றிவேற்கை:1 38/2
கொண்டை மேல் பூ தேடி முடிக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 12/2
அயலார் மேல் ஆகும் மனம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 81/4
மெய்யுணர்ந்தார் பொய் மேல் புலம் போக்கார் மெய்யுணர்ச்சி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 98/1
பூவின் மேல் சென்றான் புகழ் அடியை நாவின் – அறநெறிச்சாரம்:1 1/2
சிந்தை தீர அப்பியத்தின் மேல் ஆக்கல் பந்தம் – அறநெறிச்சாரம்:1 44/2
பால் கருதி அன்னது உடைத்து என்பர் மேல் வகுத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 55/2
பொய் மேல் கிடவாத நாவும் புறனுரையை – அறநெறிச்சாரம்:1 85/1
தன் மேல் படாமை தவிர்ப்பானும் மெய் மேல் – அறநெறிச்சாரம்:1 85/2
தன் மேல் படாமை தவிர்ப்பானும் மெய் மேல்
பிணி பண்பு அழியாமை பெற்ற பொழுதே – அறநெறிச்சாரம்:1 85/2,3
உறுநரை சார்ந்து உய்யப்போதல் இறுவரை மேல்
கண் இல் முடவன் துணையாக நீள் கானம் – அறநெறிச்சாரம்:1 99/2,3
துறத்தல் மேல் சார்தல் தலை – அறநெறிச்சாரம்:1 120/4
கண்ணினால் கண்டும் கருதாதே புண்ணின் மேல்
வீ கருவி பாய இருந்து அற்றால் மற்று அதன்-கண் – அறநெறிச்சாரம்:1 123/2,3
தாம் ஓங்கு உயர் வரை மேல் சா வீழ்தல் காமம்கொண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 222/2
மேல் நின்ற கடவுள் இன்றி மேதினி இல்லை மாதோ – நீதிநூல்:2 13/4
தாலம் மேல் செல்வமா வளர்த்தல் தங்கட்கு ஓர் – நீதிநூல்:9 86/3
பரமன் எனும் சாரதி அ பரிகள் மேல் சினமுற்று படர் செய்வானே – நீதிநூல்:12 116/4
மண்டலமே வாய் பிளந்து விழுங்காயோ அவர் தலை மேல் வான் உலாவும் – நீதிநூல்:13 157/3
உடல் உறுப்புகள் மேல் கீழ் என்று உன்னிடாது ஓம்பல் போலும் – நீதிநூல்:14 181/1
நடவையின் தாழ்ந்தோர் மேவி நடத்தலால் வரை மேல் ஏற்றும் – நீதிநூல்:14 185/3
பயன் வேண்டி சிறியது ஓர் பொய் சொலினும் பெரும் பழியாம் பார் மேல் கீழாய் – நீதிநூல்:16 202/3
வையம் மேல் மானிடர் வாழும் நாள் சில – நீதிநூல்:20 238/1
வெருவ அவன் மேல் பொய்வழக்கை மெய் போல் கற்பித்து இடர் இழைத்து – நீதிநூல்:21 255/3
விரியும் இசை மாசுற அவர் மேல் விளம்பும் பொய்ச்சொல் அண்டம் மிசை – நீதிநூல்:23 267/2
மாற்றி அவன் மேல் வந்து விழும் வாய்மை போல் இ தாரணியில் – நீதிநூல்:23 268/2
திடமுடைய சான்றோர் மேல் செப்பும் அவதூறதனை – நீதிநூல்:23 269/3
ஆங்கு ஆயவன் உரையா விதம் அவன் மேல் விழுந்து அழுதார் – நீதிநூல்:24 284/3
செய்தவர்-தமை சினத்தல் சினவரா தன் மேல் கல்லை – நீதிநூல்:26 299/2
விடதரம் பற்றி வேறொருவன் மேல் இடும் – நீதிநூல்:34 353/1
பொன்றும் மானிடர் புகழ்ச்சி புனலின் மேல் எழுத்துக்கு ஒப்பே – நீதிநூல்:38 376/4
சகம் எலாம் புகழ்தல் மெய் மேல் சைத்திய உபசாரங்கள் – நீதிநூல்:38 379/3
சிங்கல்_இல் புகழ் கொள்வாய் உன் சிரத்தின் மேல் ஆணை நெஞ்சே – நீதிநூல்:38 380/4
உன் பொருளானால் அதன் மேல் உன் நாமம் வரைந்துளதோ உன்றனோடு – நீதிநூல்:40 405/2
தஞ்சமாம் பொருள்கள் என நினைத்து அதன் மேல் ஆசையுற்று தயங்குகின்றாய் – நீதிநூல்:40 410/3
பூதலம் நம் இல்லம் வான் மேல் பந்தர் சசி கதிர் மீன் பொன் தீபங்கள் – நீதிநூல்:40 411/1
வீடானது இடியின் மேல் பொருள் உதவும் காடு அழியின் விறகாம் மாய – நீதிநூல்:41 422/3
தினமும் ஆயிரம் கண்டம் இமைப்போதாகிலும் அதன் மேல் சிந்தை இன்றேல் – நீதிநூல்:41 430/3
பத்தர் அன்பினை சோதனைபண்ணவும் பார் மேல்
வைத்த வாஞ்சையை மாற்றவும் பேரின்ப வாழ்வில் – நீதிநூல்:42 443/1,2
மேகம் ஆர் மின்னின் நில்லா விருத்தி மேல் அருத்திகொள்ளார் – நீதிநூல்:43 471/4
முனங்காலை வருடும் அவள் கரம் கோல் போல் முதுகின் மேல் மோத பூ மேல் – நீதிநூல்:44 480/1
முனங்காலை வருடும் அவள் கரம் கோல் போல் முதுகின் மேல் மோத பூ மேல்
அனம் கான மயில் என்ன நடம்செய்த கழல் நம் மேல் ஆடி தாக்க – நீதிநூல்:44 480/1,2
அனம் கான மயில் என்ன நடம்செய்த கழல் நம் மேல் ஆடி தாக்க – நீதிநூல்:44 480/2
இணை முலை மேல் தெறித்திடின் வெல்வான் என்றாள் இவள் மனம் வல் இரும்போ அம்மா – நீதிநூல்:44 494/4
சையம் எடுத்து அவன் தலை மேல் போடுவாய் போடும் முன் நான் தழுவேன் என்றாள் – நீதிநூல்:44 498/4
முரணுற ஒண்ணாது என்றேன் இரணியாசுரன் அன்று முராரி மெய் மேல்
கிரண உடை எனை புனைந்த இரணியன் என் தெய்வம் என்றாள் கிளி_அன்னாளே – நீதிநூல்:44 509/3,4
வண்ண மலர் அமளியின் மேல் இருக்கையில் ஓர் பரபுருடன் வரவு நோக்கி – நீதிநூல்:44 512/1
அரவம் என சீறி அவ் ஆள் மேல் வீழ்ந்து தாக்க உயிரற்று வீழ்ந்த – நீதிநூல்:44 513/3
தேயு மேல் எழுந்து நிற்கின் செகம் உய்யாது என அ தீயை – நீதிநூல்:47 544/3
தணர்ந்துளோர் சுடர் தாங்கி தன் மேல் இருள் – நீதிநூல்:47 585/2
அறு_குணன் என்போம் பார் மேல் அன்னதன் கீழ் எப்பாலும் – நீதிநூல்:47 600/2
கடவுள் அவிர் சடை மேல் கட்செவி அஞ்சாதே – நன்னெறி:1 9/3
நிறை இருளை நீக்கும் மேல் நின்று – நன்னெறி:1 10/4
மெய் சென்று தாக்கும் வியன் கோல் அடி தன் மேல்
கை சென்று தாங்கும் கடிது – நன்னெறி:1 31/3,4
இ தலம் மேல் ஆள்வான் இரங்கேசா நித்தம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 5/2
வேட வான்மீகர் பின்பு வேதியரின் மேல் ஆனார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 14/1
காளமுனி பாண்டவர் மேல் ஏவும் கடி விழுங்க – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 21/1
வேந்து அந்தணர் குலத்து மேல் ஆகிய தகைமை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 27/1
பாந்தள் முனி மேல் படுத்த பரிச்சித்தன் தான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 32/1
வீசு புகழ் விசயன் வில் தழும்பு சென்னியின் மேல்
ஈசன் தரித்தான் இரங்கேசா ஆசையால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 60/1,2
தொட்டது எரிப்போன் சுடர் முடி மேல் அங்கை வைப்பித்திட்டு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 68/1
கீசகன் பாஞ்சாலியின் மேல் கேவல மால் கொண்டு உயிர் தோற்று – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 114/1
தூய முடி மேல் வீழ்ந்தார் சோமேசா ஆயுங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 2/2
மேல் பிறந்தார் ஆயினும் கல்லாதார் கீழ் பிறந்தும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 41/3
சூரியசன்மா என்பான் சோமேசா தாரணி மேல்
தேரான் பிறனை தெளிந்தான் வழிமுறை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 51/2,3
மேல் வளம் எல்லாம் அமைந்தும் வீரமகேந்திரம்தான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 74/1
மெலியார் மேல் மேக பகை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 87/4
வெம்புவாள் விழுவாள் பொய்யே மேல் விழுந்து அழுவாள் பொய்யே – விவேகசிந்தாமணி:1 15/1
வல்வினை விளைவும் பாரார் மண்ணின் மேல் வாழும் மாந்தர் – விவேகசிந்தாமணி:1 51/4
ஏரி போல் பெருகி மண் மேல் இரு கணும் விளங்கி வாழ்வார் – விவேகசிந்தாமணி:1 69/2
கொடுத்து யார் வறுமை உற்றார் கொடாது வாழ்ந்தவர் ஆர் மண் மேல்
எடுத்து நாடு உண்ட நீரும் எடாத காட்டகத்து நீரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 80/2,3
வாரம் கொண்டு வழக்குரைத்து மண் மேல் நின்று வலி பேசி – விவேகசிந்தாமணி:1 94/3
கரந்து ஒருவன் கணை தொடுக்க மேல் பறக்கும் இராசாளி கருத்தும் கண்டே – விவேகசிந்தாமணி:1 105/1
மேல் இது ஓர்ந்து உடன் யார்-கொலோ விலக்குவர் வேந்தே – விவேகசிந்தாமணி:1 121/4
கண்டகம் காண்பான் பூசை முச்2தீபு கழல் குடை ஏவல் சிற்றுண்டி கம்பளி ஊசி நூல் அடைக்காய் இலை கரண்டகம் கண்ட மேல் தங்கி – விவேகசிந்தாமணி:1 135/2
ஊரின் நரபலிக்கா ஊர் சகடம் மேல் வீமன் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 6/1
மா தனதா புன்னைவன வள்ளலே மேல் எண்ணா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 14/3
இருடி மேல் செத்தபாம்பு ஏற்றி பரிச்சித்து – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 25/1
மேல் ஒரு சன்மத்தில் அன்னோன் மீண்டு கொன்றான் ஞாலமதில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 38/2
கண்ணான புன்னைவன காராளா மேல் வரும் கேடு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 68/3
விப்பிரநாராயணன் முன் வேசி-தன் மேல் ஆசையினால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 95/1
வருத்த வளை வேய் அரசர் மா முடியின் மேல் ஆம் – நீதிவெண்பா:1 7/1
மானம் தரும் பிசி வார்த்தை இவை மேல் நிரையே – நீதிவெண்பா:1 13/2
வரம் அருளா தெய்வம் மன வாஞ்சை பெரிதுற மேல்
ஊர்ந்தவுடன் ஓடா உழை புரவி நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 2/2,3
தூரில் கரும்பு இனிதாய் தோன்றி மேல் வன்மை மிக்க – நன்மதிவெண்பா:1 17/1
பாவு கலம் மேல் சகடம் பண்டியின் மேல் அ நாவாய் – நன்மதிவெண்பா:1 24/1
பாவு கலம் மேல் சகடம் பண்டியின் மேல் அ நாவாய் – நன்மதிவெண்பா:1 24/1
மேல் இயல் தேரும் பருவம் மேவும் முனம் மக்கட்கு – நன்மதிவெண்பா:1 32/1
வறிது உறேல் அந்நியன் மேல் வாஞ்சையுறு மனையை – நன்மதிவெண்பா:1 75/2
மேல் ஆம் குணம் போம் விதம் போல மால் ஆர்ந்த – நன்மதிவெண்பா:1 79/2
மெய் உறுதி காட்டியதன் மேல் பொய்த்திட முயலேல் – நன்மதிவெண்பா:1 93/1
மேல் அணுகா புன் நெஞ்சு ஆர் வீணனை பஞ்சமனை – நன்மதிவெண்பா:1 104/1
மதி ஒருவன் மேல் வைத்த மங்கையின் மேல் அன்பாய் – நன்மதிவெண்பா:1 107/1
மதி ஒருவன் மேல் வைத்த மங்கையின் மேல் அன்பாய் – நன்மதிவெண்பா:1 107/1
பசியதன் மேல் வைத்தல் மூடல் மறைத்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 142/1
அருள் நெறியால் ஈனரும் மேல் ஆனார் அருநூல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 12/2
ஆதிசைவர் மேல் என்றதனை மறுத்து ஓதும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 43/2
விண்ணவரும் தாழ்ந்து இறைஞ்ச மேல் வைத்தார் எண்ணி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 50/2
மேல் நிகழ்வது ஏதெனினும் வென்றி என தென் மதுரை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 95/1
எவற்றினும் மேல் என்ன இறைவர் சொன்னது எல்லாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 103/1
மெலியார் மேல் மேக பகை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 134/4
சங்கரன் போய் நின்ற அளவில் சங்கப்பலகையின் மேல்
அங்கு இருந்தான் நக்கீரனாயினும் என் எங்கணும் போய் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 145/1,2
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 145/3
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 145/3
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 145/3
கடாஅ களிற்றின் மேல் கண்படாம் மாதர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 161/3
படாஅ முலை மேல் துகில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 161/4
பரப்பு அமைந்த கேள்-மின் இது பால் கலன் மேல் பூஞை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 190/3
குற்றம் மிக உற்றான் குமரேசா மற்றவர் மேல்
அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானை செய்யவள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 167/2,3
நல்லாறு எனினும் கொளல் தீது மேல் உலகம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 222/3
ஈவார் மேல் நிற்கும் புகழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 232/4
மெலியார் மேல் செல்லும் இடத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 250/4
திண் தோள் இரணியன் தன் சேய் மேல் சினந்ததனால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 305/1
கொல்லாமை மேற்கொண்டு ஒழுகுவான் வாழ்நாள் மேல்
செல்லாது உயிர் உண்ணும் கூற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 326/3,4
மேல் அரசும் கன்னிகையும் வேண்டாது ஏன் வேதசரர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 363/1
மேல் பிறந்தாராயினும் கல்லாதார் கீழ் பிறந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 409/3
கொண்டிருந்தார் இன்பு ஏன் குமரேசா மண்டி மேல்
ஆகு_ஆறு அளவு இட்டிதாயினும் கேடு இல்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 478/2,3
சென்றான் போர் மேல் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 481/2
கண்டு உடைந்த உத்தரனும் காவலர் மேல் பாய்ந்து அணிகள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 500/1
அன்று அசுவத்தாமன் மேல் ஐயுற்ற வேந்தன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 510/1
நாடி புருகுச்சன் நாகர் மேல் செல்லாது ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 561/1
கையாறா கொள்ளாதாம் மேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 627/4
வெள்ளி மொழி கேட்டவுடன் வேல் அசுரர் மேல் விரைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 648/1
கோலம் அற்றது என்னே குமரேசா மேல் அறைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 740/2
வேல் வீச வாள் அரக்கன் மேல் ஓடி ஏன் இளையோன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 775/1
அன்று ஏன் வலியார் மேல் அச்சுவன் போய் ஏற்று அழிந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 861/1
மெலியார் மேல் மேக பகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 861/4
பொல்லாத காளன் மேல் போர் வேட்டு மித்திரன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 870/1
கொன்னே மடிந்தான் குமரேசா உன்னி மேல்
ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்கு என்ப – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 918/2,3
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 973/3
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 973/3
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 973/3
கண்டு துருமன் முன் கண்ணன் மேல் வெம் பழி மீக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1079/1
உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர் மேல்
வடு காண வற்றாகும் கீழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1079/3,4
கடாஅ களிற்றின் மேல் கண் படாம் மாதர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1087/3
படாஅ முலை மேல் துகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1087/4
கோதை மேல் சென்றான் குமரேசா மீது எழுந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1134/2
மேனி மேல் ஊரும் பசப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1182/4
கோது அயல் மேல் சொன்னாள் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1219/2
கோல மயில் ஊரும் குமரேசா மேல் எழுந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1221/2
இலங்கு_இழாய் இன்று மறப்பின் என் தோள் மேல்
கலம் கழியும் காரிகை நீத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1262/3,4
பண்டு புலந்து இருந்த பாமை மேல் நீளாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1302/1

மேல்

மேல்போந்தான் (1)

புல்லியரை எள்ளிவிட்டு ஏன் போர் மகதன் மேல்போந்தான்
கொல் வேல் நபுலன் குமரேசா கல் அடர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 772/1,2

மேல்

மேல்வரினும் (2)

கூற்று உடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர்நிற்கும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 121/3
கூற்று உடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர் நிற்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 765/3

மேல்

மேல்வருங்கால் (1)

பொறை ஒருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி இறைவற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 733/3

மேல்

மேல்வாரா (1)

நா செற்று விக்குள் மேல்வாரா முன் நல் வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 335/3

மேல்

மேலது (1)

வேந்தனே இல்லாவிடின் உலகத்து மேலது கீழதா மணம்செய் – நீதிநூல்:5 47/1

மேல்

மேலர் (2)

துஞ்சுங்கால் தோள் மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 175/3
துஞ்சுங்கால் தோள் மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1218/3

மேல்

மேலவர் (7)

வெம்மையோடு ஒருவர் ஒருவரை உண்பார் மேலவர் அசடரால் மெலிவர் – நீதிநூல்:5 48/3
மேலவர் கீழும் கீழோர் மேலுமாய் சுழலல் போல – நீதிநூல்:14 177/2
திரிதல் இன்றி நடப்பதற்காகவே சிறியர் மேலவர் என்ன இங்கு ஆயினார் – நீதிநூல்:15 188/3
ஒடிவு_இல் கங்கணம் பூண்டுகொள் மேலவர் உரைக்கு அமைந்து தம் மாது தொழில் எலாம் – நீதிநூல்:15 189/3
தேடி மேலவர் செய்வர் உதவியே – நீதிநூல்:39 400/4
மதமொடு நாள்-தொறும் மகிழ்வர் மேலவர்
பதவி தீர் மிடியர்க்கு பரிவின் தாம் செயும் – நீதிநூல்:39 403/2,3
மேலவர் கற்றவர் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 79/1

மேல்

மேலவர்-தம்கண் (1)

கனம் ஒன்று மேலவர்-தம்கண் – நீதிவெண்பா:1 75/4

மேல்

மேலவாம் (1)

நோய் எல்லாம் நோய்செய்தார் மேலவாம்
நோய் இன்மை வேண்டுபவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 320/3,4

மேல்

மேலா (1)

கொள்ளவில்லை மேலா குமரேசா உள்ளா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 670/2

மேல்

மேலாக (1)

நல் போதம் வாராது அங்கு அவர் குணமே மேலாக நடக்கும்தானே – விவேகசிந்தாமணி:1 88/4

மேல்

மேலாம் (6)

தருவின் கோணலை நிமிர்க்க தகுமோ பாவங்களை நீ தள்ளி மேலாம்
கருமமதில் முயல் என்றால் பின்னை ஆகட்டும் என்றாய் கசடு விஞ்சி – நீதிநூல்:43 456/2,3
புலையனாம் என்று உரைக்கும் புல்லியனே மேலாம்
புலையனாம் என்றே புகல் – நீதிவெண்பா:1 24/3,4
இதம் அகித வார்த்தை எவர்க்கேனும் மேலாம்
இதம் எனவே கூறல் இதம் அன்றே இதம் உரைத்த – நீதிவெண்பா:1 67/1,2
ஏரின் உழல் மேலாம் என்று எண் – நன்மதிவெண்பா:1 3/4
கோல் அரசன் வாழாத கோவிலும் மேலாம்
துணை இன்றி செல் நெறியும் தூ நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 96/2,3
மேலாம் அறிவுற்றும் வெஃகி கணன் இழிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 175/1

மேல்

மேலாயவர் (1)

பேணலர் மேலாயவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1016/4

மேல்

மேலான (3)

சூலி முதுகில் சுடவே சோறிட்ட மேலான
ஞாயம் பார் புன்னைவன நாதனே அப்படி போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 79/2,3
கோல் இழந்தான் என்னே குமரேசா மேலான
கண் உடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்து இரண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 393/2,3
வெற்றி வசுதேவர் மேலான நல் மகவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 456/1

மேல்

மேலானார் (1)

தோயும் இன்பின் மேலானார் சோமேசா ஆயுங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 133/2

மேல்

மேலானோர் (1)

இ தரையோர்-தம்மில் இருவரே மேலானோர்
சித்து இரசவாதி சிவயோகி முத்து_அனையாய் – நீதிவெண்பா:1 68/1,2

மேல்

மேலும் (5)

வெள்ளத்தின் மேலும் பல – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 28/4
மூலம் அறிந்து விளைவு அறிந்து மேலும் தாம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 51/2
மேலும் எற்கு இனி பாக்கியம் வேண்டுமோ – நீதிநூல்:12 153/4
மெய்யதை சொல்வாராகில் விளங்கிடும் மேலும் நன்மை – விவேகசிந்தாமணி:1 67/1
மேலும் நீர் கண்டு அமையும் மேன்மை போல் நூலின் நெறி – நீதிவெண்பா:1 77/2

மேல்

மேலுமாய் (1)

மேலவர் கீழும் கீழோர் மேலுமாய் சுழலல் போல – நீதிநூல்:14 177/2

மேல்

மேலுலகம் (2)

குன்றா புகழோன் வருக என்று மேலுலகம்
நின்றது வாயில் திறந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 180/3,4
மேலுலகம் எய்துபவர் – அறநெறிச்சாரம்:1 194/5

மேல்

மேலே (3)

உண்டதை ஒழிக்கும் வாசல் ஓரம் நீர் ஒழித்து மேலே
வண்டலும் அழுக்கும் சேரும் உதிரமும் மாறா வாசல் – விவேகசிந்தாமணி:1 104/1,2
தாதாவாம் புன்னைவன தாடாளா பூமியின் மேலே
தானமது விரும்பு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 55/3,4
கோலமுற ஏற்றான் குமரேசா மேலே
விழித்த கண் வேல் கொண்டு எறிய அழித்து இமைப்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 775/2,3

மேல்

மேலை (2)

நூல் அளவே ஆகுமாம் நுண் அறிவு மேலை
தவத்து அளவே ஆகுமாம் தான் பெற்ற செல்வம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 7/2,3
மேலை பிறப்பும் இது ஆனால் மற்று என்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 157/3

மேல்

மேலையோர் (1)

இசையாத போலினும் மேலையோர் செய்கை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 96/1

மேல்

மேலோடு (1)

இடம் பெருக்கல் எல்லை மறத்தல் கீழ் மேலோடு
உடன் இறுத்தல் பக்கம் இறப்பு – அருங்கலச்செப்பு:1 88/1,2

மேல்

மேலோர் (11)

நெறியை தெரிவிப்பர் நல் நூல் நெறி நின்ற மேலோர் – நீதிநூல்:6 62/4
தொடர்புறு மேலோர் தம் கை தோய் நிதி யாவும் தாழ்ந்தோர்க்கு – நீதிநூல்:14 181/3
குளிர் கடல் உடுத்த பாரில் குறைந்தவர் மேலோர் என்னல் – நீதிநூல்:14 183/3
பதி முதல் அதிகாரத்தோர் பண்ணவர் உழவர் மேலோர்
மதியுறு பரதர் நூலோர் மருத்துவர் முதலோர் தத்தம் – நீதிநூல்:14 187/1,2
தோற்றி ஒழியும் வாழ்வதனை துறந்த மேலோர் மீது ஒருவன் – நீதிநூல்:23 268/3
வினையமோடு இனி அவன் அடி பரசுவர் மேலோர் – நீதிநூல்:42 445/4
அத்தமதில் குருடு ஊனம் சாதி இழிவு உளதோ அஃது அளிப்போர் மேலோர்
இ தரையில் எனக்கு ஈயார் கீழ்க்குலத்தர் சாதி இவை இரண்டு என்றாளே – நீதிநூல்:44 505/3,4
வழு ஒழித்து ஆளல் மேலோர் வழக்கு எனலால் இ நூலை – நீதிநூல்:47 526/1
பயன் ஒன்று விழைவோரை மறை-தன்னில் ஏலார் பழி அற்ற மொழி பெற்ற வழி உற்ற மேலோர் – நீதிநூல்:47 583/4
விருப்பமொடு கொடுப்பர் மேலோர் சுரக்கும் – நன்னெறி:1 13/2
சீர்த்த இயல் மேலோர் சிறியோரை தம்மொடு உற – நன்மதிவெண்பா:1 39/1

மேல்

மேலோரே (1)

நயன் கொள்வது அன்றி பாவின் நவையை நோக்கார் மேலோரே – நீதிநூல்:1 4/4

மேல்

மேலோரை (1)

பார் புகழும் புன்னைவன பார்த்திபா மேலோரை
சீர்மை தப்பி வெட்டென பேசேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 104/3,4

மேல்

மேலோனை (1)

வெம் புல நோய் மா மருந்தாம் மேலோனை நூலோனை – நீதிநூல்:47 578/2

மேல்

மேவ (2)

இந்த இரு விதிகளினுள் வேதம் எலாம் அடங்கும் மனம் இன்பம் மேவ
வந்த இகபரம் அளிக்கும் அறம் ஒன்றே அரும் திருவாம் அதன் முன் ஆயின் – நீதிநூல்:43 460/2,3
மேவ மனம்கொள்ளேல் விழைந்து – நன்மதிவெண்பா:1 44/4

மேல்

மேவரும் (1)

மேவரும் பேரானந்த வெள்ளமதில் தோய்வாயே – நீதிநூல்:47 577/4

மேல்

மேவல் (4)

மேவல் இடர் நன்மதியே விள் – நன்மதிவெண்பா:1 11/4
மேய கணக்கன் சுகுணம் மேவல் இவை நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 64/3
மிகல் மேவல் மெய்ப்பொருள் காணார் இகல் மேவல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 857/3
மிகல் மேவல் மெய்ப்பொருள் காணார் இகல் மேவல்
இன்னா அறிவினவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 857/3,4

மேல்

மேவலர் (2)

மேவலர் தீயிட்டு அன்னான் விபவம் எல்லாம் சிதைத்து – நீதிநூல்:2 16/3
வேட்பொடு சொல்வோர் அவற்கு மேவலர் என்று உனி அதனை – நீதிநூல்:22 266/3

மேல்

மேவலனை (1)

வென்றி நரவாணன் மேவலனை மேவி நண்பு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 830/1

மேல்

மேவலோடு (1)

மேவலோடு கொளுவோர் வரவு உன்னும் விதம் என தம சகாயமது உறவே – நீதிநூல்:39 393/3

மேல்

மேவற்க (1)

நோவற்க நொந்தது அறியார்க்கு மேவற்க
மென்மை பகைவர் அகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 877/3,4

மேல்

மேவன (1)

மேவன செய்து ஒழுகலான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1073/4

மேல்

மேவாதாம் (1)

மேவாதாம் மெய்கண்டார் நெஞ்சு – அறநெறிச்சாரம்:1 134/4

மேல்

மேவாது (1)

இன்னல் மேவாது அவன்தான் எங்கணும் நிறைந்திருந்தும் – நீதிநூல்:3 29/3

மேல்

மேவாதே (1)

மேவு சிவன் அன்பர்-பால் மேவாதே ஓவியமே – நீதிவெண்பா:1 63/2

மேல்

மேவார் (1)

மேவார் இலாஅக்கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1059/4

மேல்

மேவி (21)

உரை எலாம் உளன் தான் மேவி உறை பொருள் கெட கெடாதான் – நீதிநூல்:3 19/3
எத்திக்கினும் கேட்பவர் காது உளம் இன்பம் மேவி
தித்தித்திட ஆரியர் நன்மறை செப்புவாரே – நீதிநூல்:6 61/3,4
மேவி அவர் இருவருமே நள்ளாது முரண்செய்யில் விளங்கு மெய்யும் – நீதிநூல்:12 109/3
மேவி நாளும் விளைக நம் செல்வியை – நீதிநூல்:12 152/2
கிட்ட அரும் சுடரை மேவி கேடுறும் பதங்கம் போலும் – நீதிநூல்:13 173/3
நடவையின் தாழ்ந்தோர் மேவி நடத்தலால் வரை மேல் ஏற்றும் – நீதிநூல்:14 185/3
அழல் மன வேசை போலும் அரு நிதி மேவி நீங்கும் – நீதிநூல்:30 325/2
மிடலொடும் அவ் இடர் மேவி சாடுமே – நீதிநூல்:34 353/4
விருந்திடாய் மணி மாடத்து மேவி நீ ஒருவன் வாழ – நீதிநூல்:39 384/3
நிலை ஆலயம் நலியினர் வாழிடம் முதல் நிருமாணமது உற நெறி மேவி
உலைவால் வருபவர் துயரே கெட அவர் உளமானது மகிழ்வொடு தேற – நீதிநூல்:39 395/2,3
மேவி ஓடினர் சினமுற்று இவர் ஆர் என்றேன் மாமி விரைவாய் வந்து – நீதிநூல்:44 481/2
வெம்பு துன்பும் ஒன்று என மேவி வாழ்தல் மேன்மையால் – நீதிநூல்:47 596/4
மேவி அறம் செய்ய விரும்பு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 1/4
மேவி அகல் ஏனம் எய்யான் வில்லாண்மை நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 33/3
வென்றி உதயன் அன்று மேவி நின்றான் கண்ணோட்டம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 572/1
வென்றி நரவாணன் மேவலனை மேவி நண்பு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 830/1
கன்றி இகல் மேவி உண்மை காணாமல் தந்தன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 857/1
கூவி உளைந்தார் குமரேசா மேவி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1148/2
விண்டுமதி மேவி நின்றும் வெம் பிரிவை அஞ்சி என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1152/1
கூவி இருந்தாள் குமரேசா மேவி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1168/2
மேவி கலுழ்ந்த கண்ணை விந்தை இகழ்ந்து ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1173/1

மேல்

மேவிட (1)

குற்றம் மேவிட நிதி கோடி பேர் கையில் – நீதிநூல்:21 253/3

மேல்

மேவிடும் (1)

மீசரம் குறைவு பாராது மேவிடும்
தாசியரினும் இழிதகவுளான் அன்றோ – நீதிநூல்:21 250/3,4

மேல்

மேவிய (5)

மேவிய விருப்பினோடும் வெறுப்பின் நல் குறிப்பு அறிந்து – நீதிநூல்:15 194/2
அலியினை மேவிய அரம்பையே-கொலோ – நீதிநூல்:24 274/4
வெற்றி மிகு சீவகன் ஏன் மேவிய எல்லாம் ஒருங்கே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 343/1
வென்றி பிரதத்தன் மேவிய ஓர் புன்செயலால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 965/1
மேவிய கோன் சற்றே விலக விதர்ப்பை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1239/1

மேல்

மேவியும் (1)

வெள்ளம் என இடும்பை மேவியும் ஏன் மூலர் அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 622/1

மேல்

மேவில் (1)

தூவணம் சேர் மேனியாய் சோமேசா மேவில்
இயல்பு ஆகும் நோன்பிற்கு ஒன்று இன்மை உடைமை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 35/2,3

மேல்

மேவினரால் (1)

வாடிமன்னன் மள்ளுவர்கோன் வந்து இரந்து மேவினரால்
கூடினர் சீர் என்னே குமரேசா நாடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1059/1,2

மேல்

மேவினார் (2)

வீடுமனார் மெய் தவத்தை மேவினார் சந்தனு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 26/1
மேவினார் பின்பு மிக உள்ள ஏன் பிரிந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 394/1

மேல்

மேவினும் (2)

நிலை நீங்குவரோ துயர் மேவினும் நீர்மையோரே – நீதிநூல்:6 60/4
சவம் உயிர் மேவினும் தகை_இல் காதகர் – நீதிநூல்:18 220/3

மேல்

மேவு (4)

யாவரும் கொள்ளாதவாறு எண்ணி மேவு அரிய – அறநெறிச்சாரம்:1 182/2
மேவு பாங்கியை கண்டு ஆண் துணை இன்றி வருந்தினளோ மின்னாள் என்றேன் – நீதிநூல்:44 477/2
தூய அனுசூயை சோமேசா மேவு பிற – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 6/2
மேவு சிவன் அன்பர்-பால் மேவாதே ஓவியமே – நீதிவெண்பா:1 63/2

மேல்

மேவுகின்ற (1)

கோ என்று அழுதாள் குமரேசா மேவுகின்ற
தும்மு செறுப்ப அழுதாள் நுமர் உள்ளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1318/2,3

மேல்

மேவுதலால் (2)

மேதினியில் தம் இனத்தை மேவுதலால் நீதிநெறி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 15/2
மேயலுறு வன் முகடு மேவுதலால் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 39/3

மேல்

மேவுதலும் (2)

மேவுதலும் உண்டு இதனை விள்ளுங்கால் வீவு_இல் – நன்மதிவெண்பா:1 24/2
வேணுபுரநாதர் அருள் மேவுதலும் சம்பந்தர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 17/1

மேல்

மேவும் (19)

கட்டம் மேவும் கழகத்தில் வென்று கொள் – நீதிநூல்:20 242/3
வேதையுற கொன்றது ஒப்பாம் இவ்வாறு ஓர் பயன் இன்றி மேவும் பாவம் – நீதிநூல்:43 457/3
கொவ்வை வாய் மயிலே இ சினம் ஏது என்றேன் வனச கோயில் மேவும்
அவ்வையை முன் சேர்ந்த பிழை பொறுத்து அவளை என் அகத்துக்கு அழைத்தேன் அன்னாள் – நீதிநூல்:44 478/2,3
இசை மேவும் ஈசன் ஆனோம் புவியில் நமை ஒப்பார் எவர்தாம் அம்மா – நீதிநூல்:44 486/4
ஒன்றினை அசைக்கின் மேவும் உலவையும் குலவி எங்கும் – நீதிநூல்:47 532/3
மகவின் கரம் பற்றி முன் தான் நடந்து வளம் மேவும் நடை காட்டி மகிழ் அன்னை போலும் – நீதிநூல்:47 582/1
விச்சையும் அறமும் மூப்பு மேவும் முன் தம் மகார்க்கு – நீதிநூல்:47 591/2
மேதை விலோசனமும் மேவும் இணை நோக்கும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 110/1
குணம் அதிகம் ஆம் அருணை கோபுரத்துள் மேவும்
கணபதியை கைதொழுதக்கால் – விவேகசிந்தாமணி:0 1/3,4
மேவும் நெறி என்றே விடு – நீதிவெண்பா:1 25/4
வினை வேறுபட்டவர்-பால் மேவும் அனமே – நீதிவெண்பா:1 75/2
மேல் இயல் தேரும் பருவம் மேவும் முனம் மக்கட்கு – நன்மதிவெண்பா:1 32/1
கோ முகிழ்த்த தன்மை குமரேசா மேவும்
அர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 1/2,3
அதனை தேரான் குமரேசா மேவும்
அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் அறிவிலார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 427/2,3
கோமுறையால் என்னே குமரேசா மேவும்
இறை காக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 547/2,3
கோவலன் முன் புக்கான் குமரேசா மேவும்
முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்று இன்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 616/2,3
கோ உவந்து கொண்டான் குமரேசா மேவும்
உடம்பொடு உயிரிடை என்ன மற்று அன்ன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1122/2,3
கோ அகலும் என்று ஏன் குமரேசா மேவும்
தொடி நோக்கி மென் தோளும் நோக்கி அடி நோக்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1279/2,3
கோ உவந்து கொண்டான் குமரேசா மேவும்
நலத்தகை நல்லவர்க்கு ஏஎர் புலத்தகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1305/2,3

மேல்

மேவுமே (1)

நிலம் மிசை செய்து என நிந்தை மேவுமே – நீதிநூல்:13 161/4

மேல்

மேவுறார் (1)

விரும்புவோர் மனோகரத்தை மேவுறார் கோ உறாரே – நீதிநூல்:47 565/4

மேல்

மேவுறு (1)

விதி வழி ஒழுகி தம்மை மேவுறு தாழ்ந்தோர்-தம்மை – நீதிநூல்:14 187/3

மேல்

மேவேல் (1)

மிக்கு அவா கொண்டு பணி மேவேல் கோயில் மணியம் – நன்மதிவெண்பா:1 4/1

மேல்

மேழி (2)

மேழி செல்வம் கோழைபடாது – கொன்றைவேந்தன்:1 77/1
மேழி போற்று – புதிய-ஆத்திசூடி:1 82/1

மேல்

மேற்கொண்டாரின் (1)

கொலை மேற்கொண்டாரின் கொடிதே அலை மேற்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 551/3

மேல்

மேற்கொண்டிருந்தான் (1)

மண்டு புகழ் அயிந்தன் மாண் குணங்கள் எல்லாம் மேற்கொண்டிருந்தான்
என்னே குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 981/1,2

மேல்

மேற்கொண்டிருந்தும் (1)

தக்கனார் வேள்வி தவத்தை மேற்கொண்டிருந்தும்
தொக்க அறம் ஆயிற்றோ சோமேசா மிக்க – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 4/1,2

மேல்

மேற்கொண்டு (10)

கொடுத்து மேற்கொண்டு ஒழுகுவார் – அறநெறிச்சாரம்:1 96/4
கல்லான் கடுவினை மேற்கொண்டு ஒழுகுமேல் – அறநெறிச்சாரம்:1 166/3
வைதிகம் மேற்கொண்டு சொலும் மற்றவர்க்கு பக்குவர்க்காம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 3/1
நாரை புலால் உண்ணாது நல் அறம் மேற்கொண்டு ஒழுகி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 42/1
செற்றம் மேற்கொண்டு சிரம் இழந்தான் முற்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 49/2
கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடு அற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 131/3
கொல்லாமை மேற்கொண்டு ஒழுகுவான் வாழ்நாள் மேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 326/3
கொலை மேற்கொண்டாரின் கொடிதே அலை மேற்கொண்டு
அல்லவை செய்து ஒழுகும் வேந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 551/3,4
அன்று தான் கல்லா அரும் கவி மேற்கொண்டு தன்மி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 845/1
கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடு அற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 845/3

மேல்

மேற்கொண்டேமேல் (1)

ஈவதை மேற்கொண்டேமேல் இணை_இல் வீடு அடைவோம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:39 385/4

மேல்

மேற்கொள்பவர் (1)

அவை அறியார் சொல்லல் மேற்கொள்பவர் சொல்லின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 713/3

மேல்

மேற்கொள்பவர்க்கு (1)

சான்றாண்மை மேற்கொள்பவர்க்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 147/4

மேல்

மேற்கொள்பவற்கு (2)

சான்றாண்மை மேற்கொள்பவற்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 146/4
சான்றாண்மை மேற்கொள்பவற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 981/4

மேல்

மேற்கொள்வது (3)

அஃது இலார் மேற்கொள்வது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 27/4
அஃது இலார் மேற்கொள்வது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 262/4
இரப்பவர் மேற்கொள்வது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1055/4

மேல்

மேற்கொள்ளார் (1)

எவ்வெவர் தீமையும் மேற்கொள்ளார் செவ்வி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 52/2

மேல்

மேற்கொளின் (1)

பேதை வினை மேற்கொளின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 836/4

மேல்

மேற்கொளீஇ (2)

பொருள் கொடுத்து பொய் மேற்கொளீஇ அருள் கொடுத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 94/3
பொருள் கெடுத்து பொய் மேற்கொளீஇ அருள் கெடுத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 938/3

மேல்

மேற்சென்று (4)

மேற்சென்று இடித்தல்-பொருட்டு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 79/4
கோல் தொடி ஆரூர் மடந்தை கூறுவது மேற்சென்று
காலைக்கு செய்த நன்று என்-கொல் எவன்-கொல் யான் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 176/2,3
மேற்சென்று செய்யப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 335/4
மேற்சென்று இடித்தல்-பொருட்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 784/4

மேல்

மேற்படுப்பான் (1)

தன்சொல்லே மேற்படுப்பான் தண்டி தடி பிணக்கன் – அறநெறிச்சாரம்:1 7/1

மேல்

மேற்பால் (1)

நாற்பால் குலத்தின் மேற்பால் ஒருவன் – வெற்றிவேற்கை:1 37/1

மேல்

மேற்பூச்சு (1)

வீணர் பூண்டாலும் தங்கம் வெறும் பொய்யாம் மேற்பூச்சு என்பார் – விவேகசிந்தாமணி:1 33/1

மேல்

மேற்றிசை (1)

சென்றடைய நாம் காண்பது ஐயம் அதை காண்கினும் மேற்றிசை இருக்கும் – நீதிநூல்:43 453/2

மேல்

மேற்றே (1)

ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1027/4

மேல்

மேன்மக்கள் (4)

மேன்மக்கள் சொல் கேள் – ஆத்திசூடி:1 95/1
கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே சங்கு – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 4/3
கற்ற அறிவினரை காமுறுவர் மேன்மக்கள்
மற்றையர் தாம் என்றும் மதியாரே வெற்றி நெடும் – நன்னெறி:1 35/1,2
கேட்கின் மேன்மக்கள் சொல் கேள் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 94/4

மேல்

மேன்மக்களே (1)

கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே சங்கு – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 4/3

மேல்

மேன்மேல் (2)

மெலியது மேன்மேல் எழ செல்லச்செல்ல – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 16/3
தவாஅது மேன்மேல் வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 368/4

மேல்

மேன்மை (9)

மெய்ம்மை பொறையுடைமை மேன்மை தவம் அடக்கம் – அறநெறிச்சாரம்:1 12/1
மிக்கவர் தாழ்ந்தோர் என்னல் வெறும் பொய்யாம் மேன்மை என்பது – நீதிநூல்:14 178/3
அந்தணர் மேன்மை அறியாமல் சர்ப்ப என்றே – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 22/1
பூதலத்தில் மேன்மை பெறு புன்னைவன நாதனே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 21/3
மேலும் நீர் கண்டு அமையும் மேன்மை போல் நூலின் நெறி – நீதிவெண்பா:1 77/2
பொன் திரளால் மேன்மை பொருந்துங்கால் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 20/3
ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 137/3
மண்டு புகழ் மாந்தாதா மாதவரின் மேன்மை மிக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 160/1
மிண்டு மிடியுற்றிருந்தும் மெய்த்தலையார் மேன்மை மிக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 657/1

மேல்

மேன்மைசெய (1)

வெற்றி பரராசசிங்கம் மேன்மைசெய பெற்றதனால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 70/2

மேல்

மேன்மையால் (2)

ஞான நற்குணத்தின் மேன்மையால் எவர்க்கும் நாயகன் தான் என தெரிந்து – நீதிநூல்:4 41/2
வெம்பு துன்பும் ஒன்று என மேவி வாழ்தல் மேன்மையால் – நீதிநூல்:47 596/4

மேல்

மேன்மையில் (1)

அறையும் கல்வியில் அறிவின் மேன்மையில்
குறையுளார்க்கு அலால் கோது_இல் மாண்பினார்க்கு – நீதிநூல்:27 308/2,3

மேல்

மேன்மையும் (1)

மேதை எனப்படும் மேன்மையும் சூது – அறநெறிச்சாரம்:1 87/2

மேல்

மேன்மையுற்ற (1)

வீடாத மேன்மையுற்ற வெண்மதியும் வெம் பழியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 137/1

மேல்

மேன்மையுற்றாய் (1)

வீடாக கொண்டு உறையும் மேன்மையுற்றாய் இவ் அருளை – நீதிநூல்:47 572/3

மேல்

மேன்மையுறும் (1)

நல்ல அமைச்சு ஆர் அரசு நானிலத்தில் மேன்மையுறும்
நல் அமைச்சு இல்லா நாடு நன்மதியே வல்ல – நன்மதிவெண்பா:1 89/1,2

மேல்

மேன்மையே (1)

சேயரை நன்னெறி செலுத்தல் மேன்மையே – நீதிநூல்:9 93/4

மேல்

மேன்மையோரே (1)

மெய் மா மறையின் பயன் ஓதுவர் மேன்மையோரே – நீதிநூல்:6 63/4

மேல்

மேனாள் (4)

ஏவர் பெற்றார் மேனாள் இரங்கேசா பூவில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 30/2
ஏன் உரிந்தான் மேனாள் இரங்கேசா ஆனதனால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 108/2
ஏதம் அன்றோ மேனாள் இரங்கேசா ஓதில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 118/2
எந்த வகை மேனாள் இரங்கேசா சிந்தையால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 121/2

மேல்

மேனி (14)

நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டு – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:0 1/2
விலைமகட்கு அழகு தன் மேனி மினுக்குதல் – வெற்றிவேற்கை:1 13/1
முறி மேனி முத்தம் முறுவல் வெறி நாற்றம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 112/3
கரிய குழல் மேனி இவள் கான மயில் சாயல் – விவேகசிந்தாமணி:1 107/2
கோனாம் இராமன் குமரேசா மேனி
அழிவந்த செய்யினும் அன்பு அறார் அன்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 807/2,3
முறி மேனி முத்தம் முறுவல் வெறி நாற்றம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1113/3
கோன் இகழ்ந்து நின்றான் குமரேசா மேனி
அறுவாய் நிறைந்த அவிர் மதிக்கு போல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1117/2,3
மேனி மெலிந்து ஆதிரை ஏன் மெல் வளை கை வீழ நின்றாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1157/1
மேனி மேல் ஊரும் பசப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1182/4
மேனி பசந்து மெலிந்தாள் விந்தை தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1185/1
மேனி பசப்பு ஊர்வது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1185/4
மெள்ள அகன்றவுடன் மேனி பசந்தாள் சுதை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1187/1
பசக்க-மன் பட்டாங்கு என் மேனி நயப்பித்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1189/3
எழு நாளேம் மேனி பசந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1278/4

மேல்

மேனியாய் (1)

தூவணம் சேர் மேனியாய் சோமேசா மேவில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 35/2

மேல்