மு – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மு 1
முக்கண் 2
முக்கணர்-பால் 1
முக்கணற்கு 1
முக்கனி 1
முக்காலமும் 1
முக்குடை 1
முக்குடையான் 2
முக 2
முகக்கினும் 1
முகட்டின் 1
முகடி 2
முகடியான் 1
முகடு 2
முகத்த 3
முகத்தது 1
முகத்தன் 1
முகத்தாய் 1
முகத்தால் 3
முகத்தான் 2
முகத்தின் 3
முகத்தினும் 1
முகத்து 11
முகத்துதி 1
முகத்தேயும் 1
முகத்தை 5
முகத்தொடு 1
முகந்து 2
முகப்பர் 1
முகப்பினும் 1
முகம் 23
முகம்-தனை 1
முகமன் 3
முகமும் 2
முகமே 2
முகவாது 1
முகன் 2
முகனும் 1
முகில் 2
முகிலினுக்கும் 1
முகிலே 1
முகிலை 1
முகிழ்த்த 1
முகுந்தற்கு 1
முகுந்தை 1
முகை 2
முஸ்தீபு 1
முச்சக்கரத்தோடு 1
முசுகுந்தன் 2
முசுகுந்தனை 1
முசுண்டன்-தன் 1
முஞ்சன் 1
முட்ட 3
முட்டா 1
முட்டி 1
முட்டு 2
முட்டை-தனை 1
முடமாகி 1
முடவர் 2
முடவரா 1
முடவரே 2
முடவன் 2
முடவனை 1
முடி 14
முடிக்க 2
முடிக்கும் 5
முடிசூட்ட 1
முடிசூட்டுகினும் 1
முடித்த 2
முடித்தார் 1
முடித்தாலும் 1
முடித்தான் 2
முடித்து 3
முடிந்தாலும் 2
முடிப்ப 1
முடிப்பதூஉம் 1
முடிப்பர் 1
முடியாது 2
முடியார் 1
முடியான் 1
முடியின் 1
முடியுடை 1
முடியும் 4
முடியும்-கொல்லோ 1
முடியை 1
முடியொடும் 1
முடிவில் 1
முடிவிலான்-பால் 1
முடிவு 4
முடிவும் 4
முடிவை 1
முடுக்கி 1
முடுவல் 1
முடை 3
முண்டகங்கள் 1
முண்டம் 1
முண்டைகளுக்கு 1
முத்தநாதன் 1
முத்தம் 2
முத்தமிழ் 1
முத்தர் 1
முத்தனை 1
முத்தாடை 1
முத்தி 6
முத்திக்கும் 1
முத்திபெறும் 1
முத்தியாய் 1
முத்தியில் 1
முத்து 6
முத்து_அனையாய் 1
முத்தும் 1
முத்தை 1
முத்தொழில் 1
முத்தொழிலோன் 1
முதல் 42
முதல்வ 1
முதல்வி 1
முதல 4
முதலா 4
முதலாம் 2
முதலாய 1
முதலிய 1
முதலியவர் 1
முதலியார் 1
முதலில் 1
முதலை 3
முதலைக்கு 1
முதலோர் 6
முதலோர்க்கு 1
முதற்றே 4
முதன்மை 1
முதிர் 1
முதிர்ந்து 2
முதிரை 1
முது 3
முதுக்குறைந்தது 1
முதுக்குறைவு 1
முதுகண்ணர் 1
முதுகாட்டில் 1
முதுகிரியான் 1
முதுகில் 4
முதுகின் 1
முதுகு 1
முதுகெலும்பை 1
முதுநூல் 3
முதுமொழிமேல்வைப்பு 2
முதுமொழிவெண்பாவை 1
முதுவருள் 1
முந்த 1
முந்தவே 1
முந்தி 3
முந்து 8
முந்துகின்ற 1
முந்தும் 5
முந்துறும் 6
முந்தை 1
முந்நீர் 1
முநிவர் 1
முப்பதாம் 1
முப்பழமொடு 1
முப்புரங்கள் 1
முப்புரத்தோர் 1
முப்புரமும் 3
முப்பெயர் 1
மும்மத 1
மும்மலம் 1
மும்மூடம் 1
மும்மை 2
மும்மைத்தாய 1
முயக்கம் 2
முயக்கிடை 2
முயக்கு 5
முயக்கை 2
முயங்க 3
முயங்கப்பெறின் 1
முயங்கிய 1
முயல் 7
முயல்ப 1
முயல்வது 1
முயல்வார் 1
முயல்வாருள் 3
முயல்வு 1
முயலப்படும் 2
முயலாது 1
முயலார் 1
முயலும் 1
முயலுவாயே 1
முயலுவான் 1
முயலுவோர்க்கு 1
முயலேல் 1
முயற்சி 9
முயற்சிகொள் 1
முயற்றின்மையாலே 1
முயற்று 2
முயன்ற 2
முயன்றார் 1
முயன்றாலும் 2
முயன்றான் 4
முயன்று 3
முயிறுகள் 1
முரண் 4
முரண்செய்யில் 1
முரணுற 1
முரன் 1
முராரி 1
முரிந்தக்கால் 1
முரிந்தார் 3
முரிந்து 2
முல்லான் 1
முல்லைக்கு 1
முலை 19
முலைகொடுக்கும் 1
முலைப்பால் 2
முலையாம் 1
முலையாய் 1
முலையாள் 1
முலையினாளே 1
முலையும் 1
முழங்கு 1
முழங்குதலால் 1
முழங்கும் 2
முழம் 2
முழமே 1
முழு 3
முழுகு 1
முழுதும் 8
முழுதுமே 1
முழுப்பொய் 1
முழுமூடன் 1
முழுவதூஉம் 1
முழை 1
முழையாய் 1
முள் 3
முள்ளாம் 1
முளரி 3
முளி 1
முளை 2
முளைக்கும் 1
முளைப்பது 1
முளையாதாம் 1
முளையால் 1
முற்கலரை 1
முற்பகல் 6
முற்பவத்தில் 1
முற்பழக்கம் 2
முற்பிறப்பில் 1
முற்போர் 1
முற்ற 13
முற்றவே 5
முற்றா 1
முற்றாக 3
முற்றாத 2
முற்றாது 1
முற்றி 3
முற்றிடினும் 1
முற்றிய 7
முற்றியவரையும் 1
முற்றியும் 1
முற்றியே 1
முற்றின் 2
முற்று 7
முற்று_இழாய் 1
முற்று_இழையே 1
முற்றுணர்ந்தும் 1
முற்றுணர்வோர் 1
முற்றும் 31
முற்றுமே 3
முறி 4
முறிந்தார் 1
முறுவல் 2
முறை 22
முறை_இல் 1
முறைசெய் 1
முறைசெய்யா 5
முறைசெய்யாமல் 1
முறைப்பட 1
முறைமை 1
முறைமையால் 1
முறையர் 2
முறையாமே 1
முறையான் 2
முறையிட 1
முறையிடினும் 1
முறையில் 1
முறையின் 2
முறையின்படி 1
முறையும் 5
முறையுள் 1
முறையுற 1
முறையே 1
முன் 307
முன்கை 1
முன்கோபக்காரரோடு 1
முன்சொலுவோம் 1
முன்பாக 1
முன்பார் 1
முன்பு 7
முன்பே 1
முன்முன் 1
முன்றில் 1
முன்ன 2
முன்னது 1
முன்னம் 20
முன்னமுன்ன 1
முன்னமே 2
முன்னர் 9
முன்னவன் 3
முன்னவன்-தனை 1
முன்னறி 1
முன்னனை 1
முன்னாக 2
முன்னாம் 1
முன்னி 4
முன்னு 1
முன்னுற 2
முன்னே 19
முன்னை 5
முன்னோர் 3
முன்னோர்-தம்மை 1
முன்னோன் 3
முன்னோனை 1
முனங்காலை 1
முனம் 10
முனி 10
முனி-பால் 1
முனிக்கு 2
முனிதல் 1
முனிதலும் 1
முனிதான் 1
முனிந்தனை 1
முனிந்தாள் 2
முனிந்தான் 1
முனிந்திடும் 1
முனிந்து 2
முனிய 3
முனியாது 1
முனியாமை 1
முனியும் 4
முனியை 2
முனிவர் 2
முனிவர்க்கா 1
முனிவர்க்கு 1
முனிவரோ 1
முனிவன் 1
முனிவிற்கு 1
முனிவினும் 1
முனிவு 3
முனிவுடை 1
முனிவை-கொல்லோ 1
முனை 6
முனைப்பாடியானை 1
முனைமுகத்து 2
முனையிலே 1
முனையொடு 1
முனைவு 1

மு (1)

இந்தியக்கு ஒல்கா இரு_மு தொழில் செய்தல் – அறநெறிச்சாரம்:1 44/1

மேல்

முக்கண் (2)

கடம் பொழி முக்கண் களிறு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:0 1/4
சீர் படைத்த முக்கண் சிவன் அன்பன் என்று எழுதும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 93/1

மேல்

முக்கணர்-பால் (1)

முளையால் அமுது அமைத்த முக்கணர்-பால் அன்பன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 14/1

மேல்

முக்கணற்கு (1)

முனை நாள் இருந்த கண்ணன் முக்கணற்கு ஆட்பட்ட – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 54/1

மேல்

முக்கனி (1)

முத்தமிழ் முக்கனி – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 76/1

மேல்

முக்காலமும் (1)

கரதலாமலகம் போல் முக்காலமும் உணர்வோன் எங்கும் – நீதிநூல்:3 36/2

மேல்

முக்குடை (1)

முனைப்பாடியானை சூர் முக்குடை செல்வன்-தனை – அறநெறிச்சாரம்:1 220/1

மேல்

முக்குடையான் (2)

பொய் காட்சி நீக்கி பொரு_அறு முக்குடையான்
நற்காட்சி காண்பன கண் – அறநெறிச்சாரம்:1 200/3,4
வென்றி சீர் முக்குடையான் வேந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 219/4

மேல்

முக (2)

இலை முக பைம் பூண் இறை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 26/4
எதிர் உற மலரும் மற்று ஏதிலார் முக
மதியம் நோக்கிட இதழ் வாடி கூம்புமால் – நீதிநூல்:12 125/2,3

மேல்

முகக்கினும் (1)

ஆழ அமுக்கி முகக்கினும் ஆழ் கடல் நீர் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 19/1

மேல்

முகட்டின் (1)

இன்று அருணோதயம் கண்டோம் உயர் ககன முகட்டின் மிசை இந்த பானு – நீதிநூல்:43 453/1

மேல்

முகடி (2)

ஒரு தொழிலும் இல்லாதான் முகடி ஆகும் ஒன்றுக்கும் உதவாதான் சோம்பன் ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 20/2
மடி உளான் மா முகடி என்ப மடி இலான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 617/3

மேல்

முகடியான் (1)

முகடியான் மூடப்பட்டார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 936/4

மேல்

முகடு (2)

மேயலுறு வன் முகடு மேவுதலால் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 39/3
மூ வகை கீழ்த்தேவர் ஆகார் முகடு உயர்வர் – அருங்கலச்செப்பு:1 54/1

மேல்

முகத்த (3)

பகை முகத்த ஒண் வேலான் பார்வையில் தீட்டும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 38/3
நகை முகத்த நன்கு மதிப்பு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 38/4
வேல் ஆள் முகத்த களிறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 500/4

மேல்

முகத்தது (1)

கலைமகள் வாழ்க்கை முகத்தது எனினும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 6/1

மேல்

முகத்தன் (1)

எப்பொழுதினும் சென்று யாரும் காண் முகத்தன் ஈசன் அன்புடையவன் இறையே – நீதிநூல்:4 45/4

மேல்

முகத்தாய் (1)

எண்_இரண்டும் ஒன்றும் மதி என் முகத்தாய் நோக்கல்தான் – நன்னெறி:1 6/3

மேல்

முகத்தால் (3)

அருள்வதன் முன்பு அறிந்து குரு முகத்தால்
கல்லாதான் ஒட்பம் கழிய நன்றாயினும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 70/2,3
வாசுகியார் கொங்கணரின் வன்மம் அவர்-தன் முகத்தால்
கூசாது ஏன் கண்டார் குமரேசா ஆசு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 706/1,2
பண்டு உளத்தின் பான்மை பதுமுகன் முன் மன் முகத்தால்
கொண்டு உணர்ந்தான் என்னே குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 707/1,2

மேல்

முகத்தான் (2)

முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தான் ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 93/3
அரும் செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெரும் செல்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 565/3

மேல்

முகத்தின் (3)

ஈசனை முகத்தின் கண்ணால் இகத்தில் யார் காண வல்லார் – நீதிநூல்:2 12/4
முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ உவப்பினும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 707/3
முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்து இன்னா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 824/3

மேல்

முகத்தினும் (1)

முன் நின்று ஒருவன் முகத்தினும் வாயினும் – அறநெறிச்சாரம்:1 84/1

மேல்

முகத்து (11)

துங்க கரி முகத்து தூமணியே நீ எனக்கு – நல்வழி:0 1/3
ஏற்றார் எறி கால் முகத்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 49/4
சென்று தைக்கும் சேயார் முகத்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 94/4
மொண்டு நீரை முகத்து அருகு ஏந்தினாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 89/2
முனையிலே முகத்து நில் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 79/1
கண் உடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்து இரண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 393/3
உள போல் முகத்து எவன் செய்யும் அளவினால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 574/3
முனை முகத்து மாற்றலர் சாய வினை முகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 749/3
முனை முகத்து மாற்றலர் சாய வினை முகத்து
வீறு எய்தி மாண்டது அரண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 749/3,4
சான்றோர் முகத்து களி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 923/4
மறு உண்டோ மாதர் முகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1117/4

மேல்

முகத்துதி (1)

தருமமாம் முகத்துதி சாற்றல் வைதலாம் – நீதிநூல்:37 369/2

மேல்

முகத்தேயும் (1)

ஈன்றாள் முகத்தேயும் இன்னாதால் என் மற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 923/3

மேல்

முகத்தை (5)

முகத்தை மதியை முன் நான்முகன் – நீதிநூல்:12 151/2
வெருட்சியுளோர்க்கு எங்கணும் பேய் உரு தோன்றும் எழில் முகத்தை விகற்பம் ஆக்கி – நீதிநூல்:32 343/1
மதி தனம் படைத்த பேர்கள் வாடினோர் முகத்தை பாரார் – விவேகசிந்தாமணி:1 5/3
சந்திரன் எனவே எண்ணி தையலாள் முகத்தை நோக்க – விவேகசிந்தாமணி:1 100/2
கண்டான் அமர் முகத்தை கண்ணோட்டம் ஏன் மிகவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 577/1

மேல்

முகத்தொடு (1)

சுதமுறு முகத்தொடு சொல்லும் மாற்றமும் – நீதிநூல்:18 219/1

மேல்

முகந்து (2)

செய்யா கரும் கடல் நீர் சென்று புயல் முகந்து
பெய்யா கொடுக்கும் பிறர்க்கு – நன்னெறி:1 4/3,4
முனிக்கு அரசு கையால் முகந்து முழங்கும் – நன்னெறி:1 7/3

மேல்

முகப்பர் (1)

மூர்க்கரை மூர்க்கரே முகப்பர் முதுகாட்டில் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 24/3

மேல்

முகப்பினும் (1)

நறு நெய் நிறைய முகப்பினும் மூழை – அறநெறிச்சாரம்:1 30/3

மேல்

முகம் (23)

கதிரவன் அனைய தம் கணவர் ஏர் முகம்
எதிர் உற மலரும் மற்று ஏதிலார் முக – நீதிநூல்:12 125/1,2
சதியர் வாள் முகம் எனும் சலசப்பூ அரோ – நீதிநூல்:12 125/4
உரிமை வாள்_முகம் நோக்க ஒழிதலால் – நீதிநூல்:12 150/3
கோட வாள் முகம் சுழித்து இதழ் மடித்து எழில் குலைய – நீதிநூல்:26 295/1
அதிசயம் என வினாவி அன்பொடு முகம் மலர்ந்து – நீதிநூல்:33 350/2
நல்லோர் வரவால் நகை முகம் கொண்டு இன்புறீஇ – நன்னெறி:1 19/1
ஒப்புடன் முகம் மலர்ந்தே உபசரித்து உண்மை பேசி – விவேகசிந்தாமணி:1 4/1
முப்பழமொடு பால் அன்னம் முகம் கடுத்து இடுவாராயின் – விவேகசிந்தாமணி:1 4/3
நடை குலுக்கியும் முகம் மினுக்கியும் நகை நகைத்திடும் மாதரை நம்பொணாது மெய் நம்பொணாது மெய் நம்பொணாது மெய் காணுமே – விவேகசிந்தாமணி:1 30/4
தங்கு பானு நூறாயிரம் யோசனை தாமரை முகம் விள்ளும் – விவேகசிந்தாமணி:1 56/2
செய்ய முகம் வாய் கை கால் தேக சுத்திசெய்து மெய்யில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 106/1
பன் முகம் சேர் தீ முன் பயில் சீதம் இல்லையாம் – நீதிவெண்பா:1 48/3
மோப்ப குழையும் அனிச்சம் முகம் திரிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 90/3
கண்டு முகம் மலர்ந்து கண்ணன் குசேலரை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 92/1
கடுத்தது காட்டும் முகம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 706/4
முகம் நோக்கி நிற்க அமையும் அகம் நோக்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 708/3
முகம் நக நட்பது நட்பு அன்று நெஞ்சத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 786/3
பகை நட்பு ஆம் காலம் வருங்கால் முகம் நட்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 830/3
மானனிகை முகம் போல் வான மதி இல்லை என்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1117/1
இந்துமதியின் எழில் முகம் போல் வான் மதி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1118/1
மாதர் முகம் போல் ஒளிவிட வல்லையேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1118/3
காமரு சீர் வேகை முகம் கண்டு ஏன் கலை மதியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1119/1
மலர் அன்ன கண்ணாள் முகம் ஒத்தி ஆயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1119/3

மேல்

முகம்-தனை (1)

கழுவிடாது உற நோக்குதி முகம்-தனை கஞ்சம்-தனில் நோக்கின் – நீதிநூல்:29 317/2

மேல்

முகமன் (3)

எதிர்சென்று முகமன் கூறி இருக்கையும் நல்கி உண்டே – நீதிநூல்:33 350/1
என்றும் முகமன் இயம்பாதவர்-கண்ணும் – நன்னெறி:1 1/1
அம் முகமன் கூறா அரசனிடம் தொண்டுசெயின் – நன்மதிவெண்பா:1 92/1

மேல்

முகமும் (2)

திசை முகமும் நோக்கலால் திசைமுகன் ஆனோம் வாயில் தீயாள் இட்ட – நீதிநூல்:44 486/2
பானுமதி முகமும் பால் மதியும் வேறு அறியான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1116/1

மேல்

முகமே (2)

கண்ணோக்கு அரும்பா நகை முகமே நாள்_மலரா – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 36/1
கஞ்சனத்தில் தம் முகமே காணுவது போல் கயவர் – நீதிநூல்:23 271/1

மேல்

முகவாது (1)

நாழி முகவாது நால் நாழி தோழி – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 19/2

மேல்

முகன் (2)

அகன் அமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகன் அமர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 84/3
அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 92/3

மேல்

முகனும் (1)

மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1116/3

மேல்

முகில் (2)

கரு முகில் என கண்ணால் என் காணினும் கேட்பினும் சூழ் – நீதிநூல்:33 351/2
நாடி மை முகில் நல் மழை பெய்தல் போல் – நீதிநூல்:39 400/2

மேல்

முகிலினுக்கும் (1)

மிக்க நீர் பொழியாநின்ற விண் முகிலினுக்கும் செய்யத்தக்க – நீதிநூல்:39 389/2

மேல்

முகிலே (1)

மீண்டிலரிடம் எனது மெலிவினை உரை முகிலே – நீதிநூல்:12 155/4

மேல்

முகிலை (1)

தொண்டர் எனும் பயிர் தழைய சொரி முகிலை அவர் இதய – நீதிநூல்:47 575/1

மேல்

முகிழ்த்த (1)

கோ முகிழ்த்த தன்மை குமரேசா மேவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 1/2

மேல்

முகுந்தற்கு (1)

முன் செய் அறத்தை முகுந்தற்கு அளித்த கன்னன் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 55/1

மேல்

முகுந்தை (1)

உண்டு மருந்து என்று உவந்தான் முகுந்தை முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1275/1

மேல்

முகை (2)

முகை மொக்குள் உள்ளது நாற்றம் போல் பேதை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 128/3
முகை மொக்குள் உள்ளது நாற்றம் போல் பேதை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1274/3

மேல்

முச்2தீபு (1)

கண்டகம் காண்பான் பூசை முச்2தீபு கழல் குடை ஏவல் சிற்றுண்டி கம்பளி ஊசி நூல் அடைக்காய் இலை கரண்டகம் கண்ட மேல் தங்கி – விவேகசிந்தாமணி:1 135/2

மேல்

முச்சக்கரத்தோடு (1)

முச்சக்கரத்தோடு சித்தியும் எய்துவர் – அருங்கலச்செப்பு:1 56/1

மேல்

முசுகுந்தன் (2)

வெற்றி முசுகுந்தன் வேந்தருள்ளே வேந்தன் என்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 381/1
திண் தோள் முசுகுந்தன் திண் படை முன் சண்டனொடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 765/1

மேல்

முசுகுந்தனை (1)

மும்மை உலகும் முசுகுந்தனை துதிக்கும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 24/1

மேல்

முசுண்டன்-தன் (1)

முனையொடு கொல வரும் முசுண்டன்-தன் உயிரினை – நீதிநூல்:18 225/2

மேல்

முஞ்சன் (1)

உற்ற திரு எல்லாம் ஒருங்கு இழந்து முஞ்சன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 167/1

மேல்

முட்ட (3)

அவனை செற்றாய் இரங்கேசா முட்ட
வினையான் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 68/2,3
சுட்டிய சீர் மெய்ப்பொருளார் சோமேசா முட்ட
ஓறுத்தார்க்கு ஒரு நாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 16/2,3
கொட்டியும் ஏன் பெற்றான் குமரேசா முட்ட
பரியினும் ஆகா ஆம் பால் அல்ல உய்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 376/2,3

மேல்

முட்டா (1)

முறை காக்கும் முட்டா செயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 547/4

மேல்

முட்டி (1)

கூறை மயிர் முடி முட்டி நிலை இருக்கை – அருங்கலச்செப்பு:1 108/1

மேல்

முட்டு (2)

மூன்றும் உணர்ந்து அவற்றின் முன்னது முட்டு இன்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 199/3
முட்டு இன்றி சொல்லுவது நூல் – அருங்கலச்செப்பு:1 61/2

மேல்

முட்டை-தனை (1)

மை கடல் கொள் முட்டை-தனை வாங்குவோம் என்று சிட்டு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 13/1

மேல்

முடமாகி (1)

உணங்கி ஒரு கால் முடமாகி ஒரு கண் இன்றி செவி இழந்து – விவேகசிந்தாமணி:1 81/1

மேல்

முடவர் (2)

தம் துணைவர் வடிவு இலா முடவர் எனினும் திருவின் தனையன் ஒப்பார் – நீதிநூல்:12 120/1
கைத்தனம் நாம் இழந்த பின் கூன் முடவர் அந்தகர் நோயர் கடைக்குலத்தர் – நீதிநூல்:44 505/1

மேல்

முடவரா (1)

போக்கு இருந்தும் முடவரா உயிர் இருந்தும் இல்லாத பூட்சியாரா – நீதிநூல்:40 407/3

மேல்

முடவரே (2)

முடவரே ஆட அந்தர் முன் நின்று பார்த்து உவக்க – நீதிநூல்:1 3/1
முடவரே நடக்கினும் மூங்கை பேசினும் – நீதிநூல்:10 98/1

மேல்

முடவன் (2)

கண் இல் முடவன் துணையாக நீள் கானம் – அறநெறிச்சாரம்:1 99/3
ஆளனை கிணற்றில் தள்ளி அழகு இலா முடவன் சேர்ந்தாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 84/3

மேல்

முடவனை (1)

முடவனை மூர்க்கன் கொன்றால் மூர்க்கனை முனிதான் கொல்லும் – விவேகசிந்தாமணி:1 59/1

மேல்

முடி (14)

தும்பை முடி சூடினும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 41/4
இதர அங்கத்தை காணாது எனின் முடி எவண் பொன் ஒக்கும் – நீதிநூல்:3 22/3
தலை முடி தரித்தவர் தமக்கு நீதியாம் – நீதிநூல்:18 218/3
தாரணியில் எவரேனும் துயருறின் தன் தலையின் முடி தரித்தது ஒப்பாம் – நீதிநூல்:27 304/1
கோடி பொன் உடையவர் எனினும் கோ முடி
சூடிய வேந்தரே எனினும் துன்பொடும் – நீதிநூல்:42 437/1,2
தொட்டது எரிப்போன் சுடர் முடி மேல் அங்கை வைப்பித்திட்டு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 68/1
தேசு பெறும் மார்த்தாண்டன் செல்வன் முடி சூடி இலங்கேசனை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 80/1
தூய முடி மேல் வீழ்ந்தார் சோமேசா ஆயுங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 2/2
தூல முடி சூட்டுவித்தான் சோமேசா சால – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 64/2
சூடும் முடி ராகவனார் சூடாமல் கைகேசி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 76/1
கூறை மயிர் முடி முட்டி நிலை இருக்கை – அருங்கலச்செப்பு:1 108/1
ஆதி முடி தேடி அறியான் அறிந்தேன் என்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 47/1
நினைத்ததை உடன் முடி – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 53/1
கொன்றை முடி சாய்த்தும் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 66/2

மேல்

முடிக்க (2)

கருதாமல் கருமங்கள் முடிக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 7/1
கொண்டை மேல் பூ தேடி முடிக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 12/2

மேல்

முடிக்கும் (5)

முன்னி முடிக்கும் முனி ஆசான் பன்னி அங்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 61/2
முடிக்கும் கருமம் பல – அறநெறிச்சாரம்:1 181/4
இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 52/3
இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 85/3
இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 517/3

மேல்

முடிசூட்ட (1)

மன்னவனுக்கு உன் நாட்டார் வந்து முடிசூட்ட
முன் அனலில் மூழ்கி முதன்மை பெற்றார் அன்னவர் போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 24/1,2

மேல்

முடிசூட்டுகினும் (1)

ஏச வரு நாயதனை ஏற்றியே நேச முடிசூட்டுகினும்
அந்த சுணங்கன் குணம் கெடுமோ – நன்மதிவெண்பா:1 26/2,3

மேல்

முடித்த (2)

முடித்த கூந்தல் விரிப்பினும் விரிப்பர் – வெற்றிவேற்கை:1 56/4
முடித்த படி அறிந்து முன்முன் அறத்தை – அறநெறிச்சாரம்:1 24/3

மேல்

முடித்தார் (1)

நிதானத்தோடு ஐந்து இறப்பும் இன்றி முடித்தார்
பதானம் அறுத்தார் எனல் – அருங்கலச்செப்பு:1 153/1,2

மேல்

முடித்தாலும் (1)

தண்டாமல் பொற்கண்ணன் தக்கன் முடித்தாலும்
கொண்டார் துயர் ஏன் குமரேசா கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 658/1,2

மேல்

முடித்தான் (2)

முன்னே ஒருவன் முடித்தான் தன் துப்பு எலாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 24/1
யாகம் முடித்தான் இரங்கேசா ஆகையால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 45/2

மேல்

முடித்து (3)

முடிப்ப முடித்து பின் பூசுவ பூசி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 30/1
கற்பு உடுத்து அன்பு முடித்து நாண் மெய் பூசி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 80/1
தன்னால் முடித்து அறான் இல்லையேல் பொன்னே போல் – அறநெறிச்சாரம்:1 225/2

மேல்

முடிந்தாலும் (2)

முடிந்தாலும் பீழை தரும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 66/4
முடிந்தாலும் பீழை தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 658/4

மேல்

முடிப்ப (1)

முடிப்ப முடித்து பின் பூசுவ பூசி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 30/1

மேல்

முடிப்பதூஉம் (1)

முடிப்பதூஉம் எல்லாரும் செய்வர் படைத்ததனால் – அறநெறிச்சாரம்:1 160/2

மேல்

முடிப்பர் (1)

பந்தமுறும் கருமம் எலாம் முடிப்பர் கற்பின் அணி பூண்ட படை கண்ணாரே – நீதிநூல்:12 120/4

மேல்

முடியாது (2)

ஆற்ற முடியாது எனினும் தாம் ஆற்றுவார் – அறநெறிச்சாரம்:1 171/3
சரி நான்கும் பத்தும் ஒரு பதினைந்தாலே சகிக்க முடியாது இனி என் சகியே மானே – விவேகசிந்தாமணி:1 18/4

மேல்

முடியார் (1)

நட்டார் குறை முடியார் நன்று ஆற்றார் நல்_நுதலாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 908/3

மேல்

முடியான் (1)

என்னே முரன் இனிதா எண்ணிவைத்தும் பின் முடியான்
கொன்னே விடுத்தான் குமரேசா முன்னே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 640/1,2

மேல்

முடியின் (1)

வருத்த வளை வேய் அரசர் மா முடியின் மேல் ஆம் – நீதிவெண்பா:1 7/1

மேல்

முடியுடை (1)

முடியுடை இறைவனாம் மூர்க்கனும் பதரே – வெற்றிவேற்கை:1 66/2

மேல்

முடியும் (4)

தீரா கோபம் போரா முடியும் – கொன்றைவேந்தன்:1 40/1
தேடாது அழிக்கின் பாடாய் முடியும் – கொன்றைவேந்தன்:1 44/1
மாற்றார் முடியும் வளமையும் கொண்டு ஏக நலம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 89/1
நினைப்பது முடியும் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 56/1

மேல்

முடியும்-கொல்லோ (1)

பல கவி மாலை சூட்டி பரவினும் முடியும்-கொல்லோ – நீதிநூல்:3 23/4

மேல்

முடியை (1)

தண் ஆர் சடை முடியை தக்கன் இழந்தான் அரனை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 54/1

மேல்

முடியொடும் (1)

ஒளி முடியொடும் பிறந்தே உலகம் ஆண்டவரும் இல்லை – நீதிநூல்:14 183/1

மேல்

முடிவில் (1)

முடிவில் உவர்ப்புறல் போல் முற்றும் கயவர் – நன்மதிவெண்பா:1 17/3

மேல்

முடிவிலான்-பால் (1)

முடிவிலான்-பால் கொள் பத்தி முத்தியில் உய்த்திடாதால் – நீதிநூல்:47 556/4

மேல்

முடிவு (4)

மோக்க முடிவு எய்துவார் – அறநெறிச்சாரம்:1 206/4
முறைப்பட சூழ்ந்தும் முடிவு இலவே செய்வர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 640/3
சூழ்ச்சி முடிவு துணிவு எய்தல் அ துணிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 671/3
சூழாமல் தானே முடிவு எய்தும் தம் குடியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1024/3

மேல்

முடிவும் (4)

தேவர் குறளும் திரு நான்மறை முடிவும்
மூவர் தமிழும் முனி மொழியும் கோவை – நல்வழி:1 40/1,2
முடிவும் இடையூறும் முற்றி ஆங்கு எய்தும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 68/3
முடிவும் இடையூறும் முற்றிய ஆங்கு எய்தும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 107/3
முடிவும் இடையூறும் முற்றிய ஆங்கு எய்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 676/3

மேல்

முடிவை (1)

வேந்தன் வினை முடிவை வேண்டி விறல் நீலன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1268/1

மேல்

முடுக்கி (1)

முன்னோனை போரில் முடுக்கி விமானத்தை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 18/1

மேல்

முடுவல் (1)

சுணங்கன் முடுவல் பின் சென்றால் யாரை காமன் துயர் செய்யான் – விவேகசிந்தாமணி:1 81/4

மேல்

முடை (3)

கழி முடை நாற்றத்தவேனும் விழலர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 42/2
பறை அறைந்தாங்கு ஓடி பரக்கும் கழி முடை
புன் புலால் நாற்றம் புறம் பொதிந்து மூடினும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 94/2,3
முடை உடை அங்கணம் நாள்-தோறும் உண்ட – அறநெறிச்சாரம்:1 134/1

மேல்

முண்டகங்கள் (1)

முண்டகங்கள் நெகிழ்த்து ஒளியை மும்மலம் வேரற வீசும் – நீதிநூல்:47 575/2

மேல்

முண்டம் (1)

கொண்டார் உயர்வு ஏன் குமரேசா முண்டம்
மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உலகம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 280/2,3

மேல்

முண்டைகளுக்கு (1)

முண்டைகளுக்கு இணை இலா முனை வீரர் புருடர் என மொழியொணாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 98/2

மேல்

முத்தநாதன் (1)

பண்டு முத்தநாதன் படிற்று ஒழுக்கை எல்லாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 271/1

மேல்

முத்தம் (2)

முறி மேனி முத்தம் முறுவல் வெறி நாற்றம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 112/3
முறி மேனி முத்தம் முறுவல் வெறி நாற்றம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1113/3

மேல்

முத்தமிழ் (1)

முத்தமிழ் முக்கனி – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 76/1

மேல்

முத்தர் (1)

முத்தர் பேரின்ப வாழ்வை மொழி மனக்கு அகோசரத்தை – நீதிநூல்:47 549/1

மேல்

முத்தனை (1)

சார்ந்து தொழுதிடினும் தத்தன் ஏன் முத்தனை முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 828/1

மேல்

முத்தாடை (1)

பெரு வாழ்க்கை முத்தாடை கொண்ட திருவாளா – அறநெறிச்சாரம்:1 34/2

மேல்

முத்தி (6)

வில் ஆரும் முத்தி விழையாதவர்க்கு விழல் அன்ன வாழ்வை அருள்வான் – நீதிநூல்:42 447/3
பாகவதம் கேட்டு பரிச்சித்தன் முத்தி பெற்றான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 42/1
புத்தியொடு முத்தி தரும் புண்ணியத்தால் அன்றியே – நீதிவெண்பா:1 57/1
பேரான முத்தி பெற விரும்பல் ஆர் அமிர்த – நீதிவெண்பா:1 95/2
முத்தி நெறி காட்டும் முன் அறியாதார்க்கு எல்லாம் – அருங்கலச்செப்பு:1 179/1
சிற்றம்பலர் முத்தி சேர்ந்தார் சிவசருமர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 348/1

மேல்

முத்திக்கும் (1)

கொண்டு அறமே முத்திக்கும் கொள் கருவா கண்டதனால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 71/2

மேல்

முத்திபெறும் (1)

கிட்டையிலே தொடுத்து முத்திபெறும் அளவும் பெரிய சுகம் கிடைக்கும் காம – விவேகசிந்தாமணி:1 75/2

மேல்

முத்தியாய் (1)

பவம் அறம் ஆயினும் பவர்க்கம் முத்தியாய்
சிவம் உற பொலியினும் சிதைந்து அழிந்த ஓர் – நீதிநூல்:18 220/1,2

மேல்

முத்தியில் (1)

முடிவிலான்-பால் கொள் பத்தி முத்தியில் உய்த்திடாதால் – நீதிநூல்:47 556/4

மேல்

முத்து (6)

மெல்_இயல் கண்ணும் வாயும் புதைத்தனள் வெண் முத்து என்றாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 106/4
என் அனைக்கு அன்று முத்து அனை குனிக்கும் இறை அனை அனைக்குமே அன்று – விவேகசிந்தாமணி:1 126/1
தாமரை பொன் முத்து சவரம் கோரோசனை பால் – நீதிவெண்பா:1 1/1
சித்து இரசவாதி சிவயோகி முத்து_அனையாய் – நீதிவெண்பா:1 68/2
மத்திமர்தாம் தெங்கு-தனை மானுவரே முத்து அலரும் – நீதிவெண்பா:1 91/2
வித்து இன்றி முத்து ஏன் விளைந்தது வெண்ணெய் சடையன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 85/1

மேல்

முத்து_அனையாய் (1)

சித்து இரசவாதி சிவயோகி முத்து_அனையாய்
நல்குரவும் உற்பவமும் நாசம் புரிவரே – நீதிவெண்பா:1 68/2,3

மேல்

முத்தும் (1)

பெருகு ஒளி சேர் முத்தும் பெறலாம் நரி நுழையில் – நீதிவெண்பா:1 2/2

மேல்

முத்தை (1)

கண் கவி வயிர முத்தை கவுரம் என்று உடற்றல் போலும் – நீதிநூல்:47 525/4

மேல்

முத்தொழில் (1)

முத்தொழில் பரன் தொழும் முறையும் மன்னவன் – நீதிநூல்:47 590/1

மேல்

முத்தொழிலோன் (1)

வீடாத முத்தொழிலோன் விண்ணவர்கோன் மண்ணவர்கோன் – நீதிநூல்:47 572/1

மேல்

முதல் (42)

முதல் உள பண்டம் கொண்டு வாணிபம் செய்து – வெற்றிவேற்கை:1 67/1
முதல் நின்று இடை தெரியுங்கால் – அறநெறிச்சாரம்:1 170/4
குண்டலம் முதல் கண்டோர் பொற்கொல்லன் உண்டு என்னல் போலும் – நீதிநூல்:2 7/2
மரம் முதல் அசைதலால் கால் உளது என மதிப்பார் எங்கும் – நீதிநூல்:2 9/1
மாந்தர் வேளாண்மை முதல் தமக்கு உரிய வளமை கூர் தொழில்களின் முயலார் – நீதிநூல்:5 47/3
அந்தமிலான் முதல் தெய்வம் பதி இரண்டாம் தெய்வம் என அன்பினோடு – நீதிநூல்:12 111/3
வேதனன்பர் அவற்கு உரிய விமானம் முதல் யாவையும் மிக்கு – நீதிநூல்:12 145/1
மென்மையாகும் விழி முதல் யாவையும் – நீதிநூல்:12 154/1
பதி முதல் அதிகாரத்தோர் பண்ணவர் உழவர் மேலோர் – நீதிநூல்:14 187/1
அடியரே முதல் பல் தொழிலாளர்கள் அனைவரும் தமை ஆதரித்து ஆளுபாக்கு – நீதிநூல்:15 189/2
முனைவு கள் காமம் வெம் முரண் முதல் கொலை – நீதிநூல்:18 216/1
வரும் வாதியரோடு உறவு பற்றுவரவு முதல் செய்குதல் விரைவில் – நீதிநூல்:21 257/1
இருக்கு இலக்கியம் முதல் அறியார் பலர் இன் கவி செய கல்லார் – நீதிநூல்:28 312/2
மணிகள் பல வகை கல்லாம் பொன் முதல் உலோகம் மின்னும் மண்ணாங்கட்டி – நீதிநூல்:30 322/1
நதி முதல் புகுவது எல்லாம் நன்கு அகட்டிடை அடக்கும் – நீதிநூல்:33 352/1
அங்கதம் முதல் யாவிற்கும் விடைகொடுத்து அறிவு அன்பு ஈகை – நீதிநூல்:38 380/2
நிலை ஆலயம் நலியினர் வாழிடம் முதல் நிருமாணமது உற நெறி மேவி – நீதிநூல்:39 395/2
கலை ஊண் அகம் முதல் இனிது ஈகுவர் வளர் கலையோர் நிலையுறு தலையோரே – நீதிநூல்:39 395/4
தொல் உலகில் புல் இலை உண் ஆடு முதல் உயிர்களை நல் சுரபி பாலை – நீதிநூல்:41 432/1
தாங்கொணா தொழில் செயல் முதல் ஏதுவால் சடம் நோய் – நீதிநூல்:42 441/3
சலனம் தீவரை இடி பெரும் கால் முதல் தாபம் – நீதிநூல்:42 442/2
மோகமே உடையார் மண் கல் முதல் கரம்கொளினும் தேவ – நீதிநூல்:43 471/2
மனை தாலி முதல் வேசைக்கு ஈந்து வேறொன்றும் இன்றி மயங்கும் வேளை – நீதிநூல்:44 476/1
பகரும் வங்கம் பலசரக்கு தரகு செலவு ஆள்கள் முதல் பணம் கூட்டு இன்றி – நீதிநூல்:44 496/1
விதி முதல் மூவரில் எவர் உன் கடவுள் என சிற்றிடையை வினவ பூ வாழ் – நீதிநூல்:44 500/1
மூலகாரணனை நீத்து இங்கு அகங்காரம் முதல் பாவங்கள் – நீதிநூல்:47 563/3
அக்கன் முதல் அரக்கர் ஆவி-தனை வாங்கி ஊர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 69/1
வள்ளி முதல் அரிந்து அற்று – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 131/4
ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய் வினை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 47/3
மாலான் முதல் இகழ்ந்த வானவர் தீங்கும் பொறுத்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 58/1
நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 95/3
வாமான் கருணை மணி உதரம் பூத்த முதல்
கோமான் பெரும் கருணை கொண்டு – நீதிவெண்பா:0 1/3,4
அன்னம் முதல் பட்டது போல் ஆம் – நீதிவெண்பா:1 74/4
அன்பு குன்ற தொடங்கும் அற்றை முதல் இன்புடன் செய் – நன்மதிவெண்பா:1 38/2
அப்பர் முதல் சித்தாந்திகள் வீடு அடைதலுமே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 5/1
நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 142/3
மொழிகளில் தமிழ் முதல் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 81/1
முதல் இலார்க்கு ஊதியம் இல்லை மதலை ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 449/3
ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய் வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 463/3
கீரன் முதல் சிலரே கீர்த்தியுற்றார் மற்றவர் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 650/1
நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 948/3
வள்ளி முதல் அரிந்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1304/4

மேல்

முதல்வ (1)

முனை அல்கும் இரு மாதம் நிறைந்து உடன் இ மகவு ஈன்றேன் முதல்வ என்றாள் – நீதிநூல்:44 503/4

மேல்

முதல்வி (1)

முதல்வி இவள் துணைவனே தெய்வம் என்றாள் அவன் சிற்றில் மோக்கம் என்றாள் – நீதிநூல்:12 123/1

மேல்

முதல (4)

அகர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 1/3
அகர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 1/3
அகர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 1/3
அர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 1/3

மேல்

முதலா (4)

செற்றம் முதலா உடையவரை தெற்ற – அறநெறிச்சாரம்:1 100/2
ஆதி முதலா புகழை ஆண்டது பார் ஆதுலர்க்கு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 72/2
கொலை முதலா ஐந்தினையும் முற்ற துறத்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 87/1
வளி முதலா எண்ணிய மூன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 941/4

மேல்

முதலாம் (2)

வினைப்பயனை வெல்வதற்கு வேதம் முதலாம்
அனைத்தாய நூலகத்தும் இல்லை நினைப்பது என – நல்வழி:1 37/1,2
சீவ அன்பு சுகுணங்களின் முதலாம் தீது_இல் அன்பையுடையோர் பிறர் துயர் தமது – நீதிநூல்:39 393/1

மேல்

முதலாய (1)

வவ்விடலே முதலாய வினையால் ஒவ்வோர் பயன் கைவந்து கூடும் – நீதிநூல்:27 305/1

மேல்

முதலிய (1)

அணி புழுகு கத்தூரி முதலிய பூனையின் மலம் பால் ஆ இரத்தம் – நீதிநூல்:30 322/3

மேல்

முதலியவர் (1)

வாணி உமை கமலை ஔவை முதலியவர் மாதர் அன்றோ மைந்தர் நாவை – நீதிநூல்:47 594/1

மேல்

முதலியார் (1)

கோட்டி முதலியார் கொண்ட செல்வம் எல்லார்க்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 216/1

மேல்

முதலில் (1)

ஆன முதலில் அதிகம் செலவானால் – நல்வழி:1 25/1

மேல்

முதலை (3)

தரும் ஒரு முதலை போற்றா தன்மையோர் புன்மையோரே – நீதிநூல்:47 564/4
கண்ட முதலை கசேந்திரனை நீள் புனலுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 495/1
நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனலின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 495/3

மேல்

முதலைக்கு (1)

முதலைக்கு இல்லை நீத்தும் நிலையும் – வெற்றிவேற்கை:1 45/1

மேல்

முதலோர் (6)

மதியுறு பரதர் நூலோர் மருத்துவர் முதலோர் தத்தம் – நீதிநூல்:14 187/2
கான குரங்கு எழலால் கங்கை சுதன் முதலோர்
ஈனப்படலால் இரங்கேசா ஆன – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 4/1,2
துய்ய கங்கை_சேய் முதலோர் சோமேசா மெய்யே ஆம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 56/2
தாமோதரன் முதலோர் சாதல் நூல் சாற்றுவதும் – நீதிவெண்பா:1 51/1
கரதூடணன் முதலோர் காதை வரவு அறிவீர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 102/2
மோசியரை ஆய் முதலோர் முற்றும் தெளிந்து ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 513/1

மேல்

முதலோர்க்கு (1)

அண்டர் முதலோர்க்கு அமிர்தமயமா வடிவு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 71/1

மேல்

முதற்றே (4)

பகவன் முதற்றே உலகு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 1/4
பகவன் முதற்றே உலகு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 1/4
பகவன் முதற்றே உலகு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 1/4
பகவன் முதற்றே உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 1/4

மேல்

முதன்மை (1)

முன் அனலில் மூழ்கி முதன்மை பெற்றார் அன்னவர் போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 24/2

மேல்

முதிர் (1)

முளைக்கும் எயிறு முதிர் சுவை நாவிற்கு – நன்னெறி:1 27/3

மேல்

முதிர்ந்து (2)

முன் பிறந்து வளர்ந்தது-கொல் இனி உனை விட்டு அகலாதோ முதிர்ந்து நீ தான் – நீதிநூல்:40 405/3
அரன் அருளும் உய்யவந்தார்க்கு அன்றே துறவு முதிர்ந்து
யான் எனது என்னும் செருக்கு அறுப்பான் வானோர்க்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 55/2,3

மேல்

முதிரை (1)

பறவை அரும் பொருள் இன்சொல் முதிரை
உறுதிக்-கண் ஊன் உண் விலங்கு சிறியன – அறநெறிச்சாரம்:1 208/1,2

மேல்

முது (3)

இளையம் முது தவம் ஆற்றுதும் நோற்று என்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 90/1
முன்னனை கொன்று பின்னனை புரந்த முது பகை அவன் பிதா உறாமல் – விவேகசிந்தாமணி:1 126/3
தேர்ந்த முது கூத்தர் தேய்ந்தும் உயர்வு மீக்கூர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 963/1

மேல்

முதுக்குறைந்தது (1)

முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ உவப்பினும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 707/3

மேல்

முதுக்குறைவு (1)

கோது ஒரீஇ கொள்கை முதுக்குறைவு நேர் நின்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 32/2

மேல்

முதுகண்ணர் (1)

அன்று முதுகண்ணர் அனுமார் அவை அறிந்து ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 721/1

மேல்

முதுகாட்டில் (1)

மூர்க்கரை மூர்க்கரே முகப்பர் முதுகாட்டில்
காக்கை உகக்கும் பிணம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 24/3,4

மேல்

முதுகிரியான் (1)

முதுகிரியான் அன்பர் முனிந்து அருள வந்த – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 21/1

மேல்

முதுகில் (4)

முதுகில் நின்று மொழிவரோ – நீதிநூல்:22 264/3
வணங்கு நெடு வால் அறுப்புண்டு மன்னும் முதுகில் வயிறு ஒட்டி – விவேகசிந்தாமணி:1 81/2
சூலி முதுகில் சுடவே சோறிட்ட மேலான – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 79/2
போரில் ஒரு புண் முதுகில் பூண்டது என ஆதன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 969/1

மேல்

முதுகின் (1)

முனங்காலை வருடும் அவள் கரம் கோல் போல் முதுகின் மேல் மோத பூ மேல் – நீதிநூல்:44 480/1

மேல்

முதுகு (1)

நெடும் தூண் இரு காலா நீள் முதுகு தண்டா – அறநெறிச்சாரம்:1 124/1

மேல்

முதுகெலும்பை (1)

மோன ததீசி முதுகெலும்பை வானவர்-தம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 72/1

மேல்

முதுநூல் (3)

மொழி இலார்க்கு ஏது முதுநூல் தெரியும் – நன்னெறி:1 15/3
கழி பேர் இரையான்-கண் நோய் என்று உள முதுநூல்
வாக்கியத்தால் புன்னைவன நாதா முன் அயிறல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 90/2,3
செய்ய முதுநூல் அனைத்தும் தேர்ந்தாலும் மை அணி கண் – நன்மதிவெண்பா:1 40/2

மேல்

முதுமொழிமேல்வைப்பு (2)

முதுமொழிமேல்வைப்பு மொழிந்தான் மது மலர் கா – முதுமொழிமேல்வைப்பு:0 1/2
முதுமொழிமேல்வைப்பு மொழிய மதுர – முதுமொழிமேல்வைப்பு:0 2/2

மேல்

முதுமொழிவெண்பாவை (1)

முதுமொழிவெண்பாவை மொழிய பொதுளும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:0 1/2

மேல்

முதுவருள் (1)

நன்று என்றவற்றுள்ளும் நன்றே முதுவருள்
முந்து கிளவா செறிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 715/3,4

மேல்

முந்த (1)

முந்த இன் பால் அருந்தும் முலை ஒன்று வளரும் இல் ஒன்று – நீதிநூல்:11 104/2

மேல்

முந்தவே (1)

இந்திரன் பாம்பு ஆனான் இரங்கேசா முந்தவே
ஒப்புரவினால் வரும் கேடு எனின் அஃது ஒருவன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 22/2,3

மேல்

முந்தி (3)

இந்து தவழ் இஞ்சி இரங்கேசா முந்தி வரும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 38/2
வரம் முந்தி ஆயுதம் பூண்டவன் காணும் மற்று அங்கு அவனே – விவேகசிந்தாமணி:1 123/2
முந்தி இருப்ப செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 67/4

மேல்

முந்து (8)

முந்து அவவர் வாய்மொழி மொழிந்துவிடும் அன்றோ – நீதிநூல்:33 346/4
முந்து காதலோடும் நட்பு உவந்து வாழ்தல் நன்று அரோ – நீதிநூல்:47 599/4
முந்து துறந்தான் முனி – அருங்கலச்செப்பு:1 11/2
முந்து உணர்ந்து காக்க முறை – அருங்கலச்செப்பு:1 97/2
குடி மடியும் தன்னினும் முந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 603/4
முந்து கிளவா செறிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 715/4
மண்டு புகழ் ஆதன் மாண்புற்றான் முந்து இரப்பை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1053/1
சீராமன் வந்து அருள சீதை ஏன் முந்து உவந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1192/1

மேல்

முந்துகின்ற (1)

குந்தி ஏன் மாய்ந்தார் குமரேசா முந்துகின்ற
ஊழின் பெரு வலி யா உள மற்று ஒன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 380/2,3

மேல்

முந்தும் (5)

முந்தும் மரம் தரித்த மூர்க்கன் சொல்கேட்டும் அவன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 16/1
எந்த வகை போயது இரங்கேசா முந்தும்
எனை மாட்சித்து ஆகியக்-கண்ணும் வினை மாட்சி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 75/2,3
சுந்தர செங்கோல் சகரன் சோமேசா முந்தும்
குடி புறங்காத்து ஓம்பி குற்றம் கடிதல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 55/2,3
சுந்தர சீமந்தினிதான் சோமேசா முந்தும்
உரன் நசைஇ உள்ளம் துணையாக சென்றார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 127/2,3
நந்தி பயன் அனைத்தும் நல்கிற்றே முந்தும்
அறன் ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறன் அறிந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 118/2,3

மேல்

முந்துறும் (6)

சூழினும் தான் முந்துறும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 38/4
சூழினும் தான் முந்துறும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 63/4
மடி தற்று தான் முந்துறும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 153/4
சூழினும் தான் முந்துறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 380/4
காயினும் தான் முந்துறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 707/4
மடி தற்று தான் முந்துறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1023/4

மேல்

முந்தை (1)

முந்தை இறைக்கு அன்பு பின்பு தன் உயிர் போல் மன் உயிரை முறையின் ஓம்பல் – நீதிநூல்:43 460/1

மேல்

முந்நீர் (1)

நீர் அளித்ததோ முந்நீர் நின்று – நீதிவெண்பா:1 36/4

மேல்

முநிவர் (1)

பல் முநிவர் பன்னியர்கள் பண்டு உன்னை காமுறவும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 120/1

மேல்

முப்பதாம் (1)

முப்பதாம் ஆண்டு அளவில் மூன்று அற்று ஒரு பொருளை – நல்வழி:1 39/1

மேல்

முப்பழமொடு (1)

முப்பழமொடு பால் அன்னம் முகம் கடுத்து இடுவாராயின் – விவேகசிந்தாமணி:1 4/3

மேல்

முப்புரங்கள் (1)

முப்புரங்கள் கொன்றும் அரன் மூவர்க்கு அருளியதை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 149/1

மேல்

முப்புரத்தோர் (1)

முப்புரத்தோர் வேவ உடன் இருந்த மூவரே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 54/1

மேல்

முப்புரமும் (3)

நீ நகைப்ப முப்புரமும் நீறு ஆகி மாய்ந்ததே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 77/1
நக்கர் சிறிது நகைத்தலுமே முப்புரமும்
அக்கணமே வெந்து விழும் ஆதலால் மிக்க – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 99/1,2
சொல்லி முப்புரமும் மாய்வித்தார் ஆதலினால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 136/2

மேல்

முப்பெயர் (1)

முப்பெயர் மூன்றும் உடன் கூட்டி ஓர் இடத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 210/1

மேல்

மும்மத (1)

முலை தலை அதனை கண்டு மும்மத கரி வந்து உற்ற – விவேகசிந்தாமணி:1 91/3

மேல்

மும்மலம் (1)

முண்டகங்கள் நெகிழ்த்து ஒளியை மும்மலம் வேரற வீசும் – நீதிநூல்:47 575/2

மேல்

மும்மூடம் (1)

அவ்விநயம் ஆறும் மும்மூடம் எண்மயமும் – அறநெறிச்சாரம்:1 59/1

மேல்

மும்மை (2)

மும்மை உலகும் முசுகுந்தனை துதிக்கும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 24/1
காரிகையாரை பொன்னை காட்டவும் காமாதி மும்மை
சோர்வு இழந்து உய்ந்தார் அரசர் சோமேசா ஓருங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 36/1,2

மேல்

மும்மைத்தாய (1)

அலகு_இல் கற்பங்களே நம் ஆயுளாய் மும்மைத்தாய
உலகம் ஓர் உடம்பாய் அந்த உடம்பு எலாம் வாயாய் நித்தம் – நீதிநூல்:3 23/2,3

மேல்

முயக்கம் (2)

பொருள்_பெண்டிர் பொய்மை முயக்கம் இருட்டு அறையில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 139/3
பொருள்பெண்டிர் பொய்மை முயக்கம் இருட்டு அறையில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 913/3

மேல்

முயக்கிடை (2)

முயக்கிடை தண் வளி போழ பயப்புற்ற – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 124/3
முயக்கிடை தண் வளி போழ பசப்புற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1239/3

மேல்

முயக்கு (5)

இளையாள் முயக்கு எனினும் சேய்த்து அன்றே மூத்தாள் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 35/3
மாயமகளிர் முயக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 918/4
அ மா அரிவை முயக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1107/4
போழ படாஅ முயக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1108/4
முயக்கு அற்றம் பார்க்கும் பசப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1186/4

மேல்

முயக்கை (2)

மென் தோள் சுபத்திரையின் மெய் முயக்கை ஏன் விசயன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1107/1
பண்டு மிருகாபதி முயக்கை ஏன் இனிதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1108/1

மேல்

முயங்க (3)

கூடி முயங்க பெறின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 133/4
முன் ஒருத்தி-தன்னை முயங்க சுநந்தன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 918/1
கூடி முயங்க பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1330/4

மேல்

முயங்கப்பெறின் (1)

கூடி முயங்கப்பெறின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 186/4

மேல்

முயங்கிய (1)

முயங்கிய கைகளை ஊக்க பசந்தது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1238/3

மேல்

முயல் (7)

கேள்வி முயல் – ஆத்திசூடி:1 39/1
கருமமதில் முயல் என்றால் பின்னை ஆகட்டும் என்றாய் கசடு விஞ்சி – நீதிநூல்:43 456/3
கான முயல் எய்த அம்பினில் யானை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 78/3
மற்று ஒரு சிங்கம்-தன்னை வரு முயல் கூட்டி சென்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 47/3
மூதறிவோர் கேள்வி முயல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 39/4
கான முயல் எய்த அம்பினில் யானை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 122/3
கான முயல் எய்த அம்பினில் யானை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 772/3

மேல்

முயல்ப (1)

இறுவரை-காறும் முயல்ப இறும் உயிர்க்கும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 48/2

மேல்

முயல்வது (1)

விசிகநூல் கற்க முயல்வது போலும் கபம் மிஞ்சி விக்கி சிக்கி – நீதிநூல்:43 449/3

மேல்

முயல்வார் (1)

சுயவூதியம்-தன்னை நட்டத்தை மதியார் சூழ்ந்தோர்கள் ஈடேறுமாறு என்றும் முயல்வார்
இயல் செல்வர் மிடியாளர் நல்லார்கள் அல்லார் என் பேதம் ஓரார் யாவர்க்கும் இனியார் – நீதிநூல்:47 583/2,3

மேல்

முயல்வாருள் (3)

முயல்வாருள் எல்லாம் தலை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 5/4
முயல்வாருள் எல்லாம் தலை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 5/4
முயல்வாருள் எல்லாம் தலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 47/4

மேல்

முயல்வு (1)

இயலாதன கொடு முயல்வு ஆகாதே – வெற்றிவேற்கை:1 80/2

மேல்

முயலப்படும் (2)

ஈண்டு முயலப்படும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 27/4
ஈண்டு முயலப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 265/4

மேல்

முயலாது (1)

முயலாது வைத்து முயற்றின்மையாலே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 49/1

மேல்

முயலார் (1)

மாந்தர் வேளாண்மை முதல் தமக்கு உரிய வளமை கூர் தொழில்களின் முயலார்
சாந்தரும் தீயர் ஆவரேல் தீயர் தன்மையை சாற்றுமாறு எவனோ – நீதிநூல்:5 47/3,4

மேல்

முயலும் (1)

காட்டு முயலும் கத கரியை கொல்லுமால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 50/1

மேல்

முயலுவாயே (1)

முனம் கொள் அறியாமையை நீ இனங்கொள்ளாது அறம் செய்ய முயலுவாயே – நீதிநூல்:43 452/4

மேல்

முயலுவான் (1)

தீது இகந்து அற செய்கை முயலுவான்
நீதிநூலை நிகழ்த்த நிகர் இலா – நீதிநூல்:0 2/2,3

மேல்

முயலுவோர்க்கு (1)

அற்புதநூல் முயலுவோர்க்கு எளிதாகும் அதை அடைவாய் அறிவின் நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 451/4

மேல்

முயலேல் (1)

மெய் உறுதி காட்டியதன் மேல் பொய்த்திட முயலேல்
செய்ய ஆதாரமாய் சேர் கிளைஞர் நைய வசை – நன்மதிவெண்பா:1 93/1,2

மேல்

முயற்சி (9)

ஈட்டும் பொருள் முயற்சி எண்ணிறந்த ஆயினும் ஊழ் – நல்வழி:1 8/1
உலையா முயற்சி களைகணா ஊழின் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 50/1
சிறு முயற்சி செய்து ஆங்கு உறு பயன் கொள்ள – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 69/1
முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்று இன்மை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 62/3
நின்றது பார் புன்னைவன நேயனே தன் முயற்சி
என்றும் சோம்பி திரியேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 53/3,4
தோற்பினும் முயற்சி செய் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 50/1
பெருமை முயற்சி தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 611/4
முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்று இன்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 616/3
தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 619/3

மேல்

முயற்சிகொள் (1)

யவனர் போல் முயற்சிகொள் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 86/1

மேல்

முயற்றின்மையாலே (1)

முயலாது வைத்து முயற்றின்மையாலே
உயலாகா ஊழ் திறத்த என்னார் மயலாயும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 49/1,2

மேல்

முயற்று (2)

முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்று இன்மை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 62/3
முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்று இன்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 616/3

மேல்

முயன்ற (2)

மூல லிங்க பூசை முயன்ற பயன் வரும் முன்னே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 155/1
சேர்ந்து முயன்ற சிவசன்மா தன் குடியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1024/1

மேல்

முயன்றார் (1)

பார்த்த குரவர் பணி முயன்றார் கண்_நுதலார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 94/1

மேல்

முயன்றாலும் (2)

அடுத்து முயன்றாலும் ஆகும் நாள் அன்றி – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 5/1
ஒத்த துகில் வேண்டும் என எத்தனை பேர் முயன்றாலும் உறுமோ நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 450/4

மேல்

முயன்றான் (4)

கோனாய் முயன்றான் குமரேசா தானார – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 615/2
கொண்டு முயன்றான் குமரேசா மண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 618/2
வென்றி சுதரிசனன் மெய் வருந்தி ஏன் முயன்றான்
குன்றி விதி நின்றும் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 619/1,2
கொள்ள முயன்றான் குமரேசா தள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1040/2

மேல்

முயன்று (3)

முன்னி முயன்று ஒழுகற்பாற்று – அறநெறிச்சாரம்:1 154/4
பண்டு பலர் நின்று பார்த்தும் மதன் முயன்று
கொண்டான் அழிவு ஏன் குமரேசா கண்டு நேர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 468/1,2
மண்டு மடிகொண்டு இழிந்தான் மாகந்தன் ஏன் முயன்று
கொண்டு உயர்ந்தான் எவ்வி குமரேசா மிண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 617/1,2

மேல்

முயிறுகள் (1)

தரு உறைகின்ற தீய முயிறுகள் அன்றி ஆய தருவை வெகுண்டு சீறல் தகுதியோ – நீதிநூல்:26 302/2

மேல்

முரண் (4)

மொய்ம்புடை வீரரும் அஞ்சார் முரண் மறலி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 41/3
முனைவு கள் காமம் வெம் முரண் முதல் கொலை – நீதிநூல்:18 216/1
முரண் சேர்ந்த மொய்ம்பினவர்க்கும் அரண் சேர்ந்து ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 492/3
அடு முரண் தேய்க்கும் அரம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 567/4

மேல்

முரண்செய்யில் (1)

மேவி அவர் இருவருமே நள்ளாது முரண்செய்யில் விளங்கு மெய்யும் – நீதிநூல்:12 109/3

மேல்

முரணுற (1)

முரணுற ஒண்ணாது என்றேன் இரணியாசுரன் அன்று முராரி மெய் மேல் – நீதிநூல்:44 509/3

மேல்

முரன் (1)

என்னே முரன் இனிதா எண்ணிவைத்தும் பின் முடியான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 640/1

மேல்

முராரி (1)

முரணுற ஒண்ணாது என்றேன் இரணியாசுரன் அன்று முராரி மெய் மேல் – நீதிநூல்:44 509/3

மேல்

முரிந்தக்கால் (1)

எயிறுற்று இடை முரிந்தக்கால் – அறநெறிச்சாரம்:1 113/4

மேல்

முரிந்தார் (3)

இடைக்-கண் முரிந்தார் பலர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 48/4
இடைக்-கண் முரிந்தார் பலர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 48/4
இடைக்-கண் முரிந்தார் பலர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 473/4

மேல்

முரிந்து (2)

ஏந்திய கொள்கையர் சீறின் இடை முரிந்து
வேந்தனும் வேந்து கெடும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 90/3,4
ஏந்திய கொள்கையர் சீறின் இடை முரிந்து
வேந்தனும் வேந்து கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 899/3,4

மேல்

முல்லான் (1)

உற்ற முல்லான் போல உறுப்பு ஒத்தும் சிங்கன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 993/1

மேல்

முல்லைக்கு (1)

கண்டவுடன் பாரி ஏன் கண்ணோடி முல்லைக்கு
கொண்ட தேர் விட்டான் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 575/1,2

மேல்

முலை (19)

கொம்மை முலை பகர்வார் கொண்டாட்டம் இம்மை – நல்வழி:1 20/2
முலை அளவே ஆகுமாம் மூப்பு – நல்வழி:1 39/4
எழில் ஆர் முலை வரி விழியார் தந்திரம் – வெற்றிவேற்கை:1 80/1
புணர் முலை போகம் கொளல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 35/4
பொம்மல் முலை போல் பருத்திடினும் மற்று அவர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 62/3
பொறி சுணங்கு மென் முலை பொன்_அன்னாய் உய்ப்பர் – அறநெறிச்சாரம்:1 95/3
முந்த இன் பால் அருந்தும் முலை ஒன்று வளரும் இல் ஒன்று – நீதிநூல்:11 104/2
இணை முலை மேல் தெறித்திடின் வெல்வான் என்றாள் இவள் மனம் வல் இரும்போ அம்மா – நீதிநூல்:44 494/4
மலை அளவு நின்ற முலை மாதே மதியின் – நன்னெறி:1 13/3
பெறும் பூரிக்கின்ற முலை பேதாய் பல்கால் – நன்னெறி:1 23/3
தொய்யில் முலை உமை பால் சோமேசா உய்யா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 57/2
தட வரை முலை மாதே இ தரணியில் உள்ளோர்க்கு எல்லாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 59/3
பென்னம்பெருத்த முலை கன்னங்கறுத்த குழல் சின்னஞ்சிறுத்த இடை பெண் – விவேகசிந்தாமணி:1 76/2
ஊன் உணங்குவோய் மடந்தையர் அணிவதே உயர் முலை தலை கோட்டில் – விவேகசிந்தாமணி:1 86/2
முலை தலை அதனை கண்டு மும்மத கரி வந்து உற்ற – விவேகசிந்தாமணி:1 91/3
பொன்னின் அழகும் புவி பொறையும் வன்ன முலை
வேசி துயிலும் விறல் மந்திரி மதியும் – நீதிவெண்பா:1 30/2,3
படாஅ முலை மேல் துகில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 161/4
கல்லாதான் சொல் காமுறுதல் முலை இரண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 402/3
படாஅ முலை மேல் துகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1087/4

மேல்

முலைகொடுக்கும் (1)

சென்று முலைகொடுக்கும் செய்தியால் என்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 147/2

மேல்

முலைப்பால் (2)

ஒருத்தி பஞ்சகாலத்தில் தாதைக்கு தன் முலைப்பால் ஊட்டி காத்தாள் – நீதிநூல்:8 83/1
குழந்தை என்று மாயனை பேய் கொல்ல முலைப்பால் ஈந்து – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 98/1

மேல்

முலையாம் (1)

குட முலையாம் கூற்று உதைத்து தாய்க்கிழவி எனும் பேயை கொன்று அன்னார் வாழ் – நீதிநூல்:44 487/3

மேல்

முலையாய் (1)

பொன் உயர்வு தீர்த்த புணர் முலையாய் விந்தமலை – நன்னெறி:1 37/3

மேல்

முலையாள் (1)

சந்த முலையாள் சயனத்து இனிய மணி – நீதிவெண்பா:1 76/3

மேல்

முலையினாளே (1)

கொம்மை சேர் முலையினாளே கூறுவேன் ஒன்று கேண்மோ – விவேகசிந்தாமணி:1 24/2

மேல்

முலையும் (1)

ஏ அனைய கண்ணார் இள முலையும் ஓவியமே – நீதிவெண்பா:1 43/2

மேல்

முழங்கு (1)

முழங்கு அமர்க்கு அஞ்சாமையே மொய்ம்பு செழும் கவி சொல் – நன்மதிவெண்பா:1 11/2

மேல்

முழங்குதலால் (1)

இழந்தது உயிர் என்பது உலகு எங்கும் முழங்குதலால்
வீறாளா புன்னைவன மேகமே யாரிடத்தும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 98/2,3

மேல்

முழங்கும் (2)

முனிக்கு அரசு கையால் முகந்து முழங்கும்
பனி கடலும் உண்ணப்படும் – நன்னெறி:1 7/3,4
சங்கு முழங்கும் தமிழ்நாடன்-தன்னை நினைத்த போது எல்லாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 39/1

மேல்

முழம் (2)

உண்பது நாழி உடுப்பது நான்கு முழம்
எண்பது கோடி நினைந்து எண்ணுவன கண் புதைந்த – நல்வழி:1 28/1,2
கொம்பு உளதற்கு ஐந்து குதிரைக்கு பத்து முழம்
வெம்பு கரிக்கு ஆயிரம்தான் வேண்டுமே வம்பு செறி – நீதிவெண்பா:1 20/1,2

மேல்

முழமே (1)

தரை எலாம் நமது எனினும் இருப்பிடம் ஓர் முழமே நல் தானியங்கள் – நீதிநூல்:40 416/1

மேல்

முழு (3)

முழு மணி பூணுக்கு பூண் வேண்டா யாரே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 12/3
முழு விடமது பெறும் முனிவுடை அரவம் – நீதிநூல்:31 329/2
மோனத்திருக்கும் முழு வெண்மேனியான் – புதிய-ஆத்திசூடி:0 1/2

மேல்

முழுகு (1)

செக்கெண்ணெய் முழுகு – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 35/1

மேல்

முழுதும் (8)

மூள்வினையால் பிரியினும் மற்றொருவர் சகம் முழுதும் நிறை – நீதிநூல்:12 147/3
முழுதும் உணர் அறிஞர்க்கு தோழனாம் அவர்க்கு அதனால் மோசம் உண்டோ – நீதிநூல்:16 196/4
முழுதும் தீயினில் சுடச்சுட ஒளிருமால் மொழியும் – நீதிநூல்:42 440/2
ஆழ் கடல் முழுதும் வற்றி அழியினும் பழியினார் வீழ் – நீதிநூல்:43 470/2
தன் மகிணன் தோற்றாள் தரணி முழுதும் கைகை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 66/1
முழுதும் மூடரை மூடர் கொண்டாடிய முறை போல் – விவேகசிந்தாமணி:1 49/4
அங்கம் முழுதும் விடமே ஆம் – நீதிவெண்பா:1 18/4
பழமை கருதி அருள்பண்ணும் முழுதும்
அழிவந்த செய்யினும் அன்பு அறார் அன்பின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 126/2,3

மேல்

முழுதுமே (1)

முற்றிய பின் கனி உதிரும் பழுப்புற்று தழை உதிரும் முழுதுமே நெய் – நீதிநூல்:41 425/1

மேல்

முழுப்பொய் (1)

முன்ன மெய் என்னினும் முழுப்பொய் போலுமாம் – நீதிநூல்:22 262/2

மேல்

முழுமூடன் (1)

அன்று ஆய்ந்து அறிந்தும் ஏன் ஆர்ந்த முழுமூடன் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 834/1

மேல்

முழுவதூஉம் (1)

முற்றும் உணர்ந்தவர் இல்லை முழுவதூஉம்
கற்றனம் என்று களியற்க சிற்றுளியால் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 13/1,2

மேல்

முழை (1)

அரி முழை நுழைதல் போல அயலகம் புகும் போது அச்சம் – நீதிநூல்:17 212/1

மேல்

முழையாய் (1)

சாம்பல் இடும் முழையாய் சாற்று – நன்மதிவெண்பா:1 99/4

மேல்

முள் (3)

இளைதாக முள் மரம் கொல்க களையுநர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 88/3
கூர் ஊர் விட முள் குழாம் உண்டே சீர் ஊர் – நீதிவெண்பா:1 72/2
இளைது ஆக முள் மரம் கொல்க களையுநர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 879/3

மேல்

முள்ளாம் (1)

மழையினுமே அசனி உண்டு மதிக்கும் ஓர் மறு உண்டு மலர்க்கு முள்ளாம்
கழையினுமே சக்கை உண்டு கனியினும் தோல் கொட்டை உண்டு கதிக்கும் காம – நீதிநூல்:32 337/2,3

மேல்

முளரி (3)

செழும் முளரி புனல் நீங்கில் செழிக்குமோ படர் கொடிகள் – நீதிநூல்:12 141/1
முளரி புனல் நீங்கின் முளரி மலர் கேள்வன் – நன்மதிவெண்பா:1 28/1
முளரி புனல் நீங்கின் முளரி மலர் கேள்வன் – நன்மதிவெண்பா:1 28/1

மேல்

முளி (1)

நெல்லுக்கு இறைப்பதே நீர் அன்றி காட்டு முளி
புல்லுக்கு இறைப்பாரோ போய் – நன்னெறி:1 36/3,4

மேல்

முளை (2)

பால் முளை தின்று மறலி உயிர் குடித்த – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 50/3
தேசு பெறு மாறன் தெளித்த முளை அமுது இட்டு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 9/1

மேல்

முளைக்கும் (1)

முளைக்கும் எயிறு முதிர் சுவை நாவிற்கு – நன்னெறி:1 27/3

மேல்

முளைப்பது (1)

பண்டு முளைப்பது அரிசியே ஆனாலும் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 11/1

மேல்

முளையாதாம் (1)

விண்டு உமி போனால் முளையாதாம் கொண்ட பேர் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 11/2

மேல்

முளையால் (1)

முளையால் அமுது அமைத்த முக்கணர்-பால் அன்பன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 14/1

மேல்

முற்கலரை (1)

திண் தோள் உயர் தக்கன் தேர்ந்து ஏனோ முற்கலரை
கொண்டான் தமரா குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 443/1,2

மேல்

முற்பகல் (6)

முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும் – கொன்றைவேந்தன்:1 74/1
முற்பகல் நோலாதார் நோற்றாரை பின்செல்லல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 11/3
பிறர்கு இன்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 32/3
பிறர்க்கு இன்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 32/3
பிறர்க்கு இன்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 51/3
பிறர்க்கு இன்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 319/3

மேல்

முற்பவத்தில் (1)

முற்பவத்தில் செய்த வினை – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 22/4

மேல்

முற்பழக்கம் (2)

எத்தொழிலும் முற்பழக்கம் இன்றி எய்தாது அறம் என்னும் இணை ஒன்று இல்லா – நீதிநூல்:43 450/1
அ தொழில் முற்பழக்கம் இன்றி சாங்காலத்து அமையுமோ வரும் மன்றற்கு – நீதிநூல்:43 450/2

மேல்

முற்பிறப்பில் (1)

முற்பிறப்பில் தாம் செய்த புண்ணியத்தின் நல்லது ஓர் – அறநெறிச்சாரம்:1 154/1

மேல்

முற்போர் (1)

துன்பமே செய்ய இயைந்திடான் முற்போர் தொடுத்திடான் தன் உயிர் அனைய – நீதிநூல்:4 40/2

மேல்

முற்ற (13)

மற்று ஓர் அணிகலம் வேண்டாவாம் முற்ற
முழு மணி பூணுக்கு பூண் வேண்டா யாரே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 12/2,3
பெற்றுக்கொடுத்த தலைமகன் போல் முற்ற
துறந்தார்க்கு மெய்யுணர்வில் தோன்றுவதே இன்பம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 99/2,3
முற்ற உணர்ந்தான் மொழிந்தன கற்றும் – அறநெறிச்சாரம்:1 75/2
அற்றம் மறைத்து ஆங்கு அருள் பரப்பி முற்ற
உணர்ந்தானை பாடாத நா அல்ல அல்ல – அறநெறிச்சாரம்:1 204/2,3
முற்ற உணர்ந்தானை ஏத்தி மொழிகுவன் – அருங்கலச்செப்பு:1 1/1
குறைந்ததூஉம் முற்ற நிறைந்ததூஉம் ஆக – அருங்கலச்செப்பு:1 63/1
கொலை முதலா ஐந்தினையும் முற்ற துறத்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 87/1
முற்ற நிறையும் வதம் – அருங்கலச்செப்பு:1 111/2
முற்ற துறந்தார்க்கு ஏன் முன் நின்றான் இல் நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 47/1
கொற்ற தவம் செய்யும் கோசிகர் ஏன் வேள்வி முற்ற
கொற்றவன் இல் வந்தார் குமரேசா மற்றவரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 48/1,2
குற்றமுற்றார் என்னே குமரேசா முற்ற
தலைப்பட்டார் தீர துறந்தார் மயங்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 348/2,3
குற்றமுற்று ஏன் மீண்டார் குமரேசா முற்ற
சொலல் வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 647/2,3
முற்ற வந்த வேந்தர் முறிந்தார் பறம்பு அரணால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 748/1

மேல்

முற்றவே (5)

குற்றமுற்று மாய்ந்தான் குமரேசா முற்றவே
பற்றற்றேம் என்பார் படிற்று ஒழுக்கம் எற்றுஎற்று என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 275/2,3
கொற்றமுற்றார் என்னே குமரேசா முற்றவே
கற்க கசடு அற கற்பவை கற்ற பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 391/2,3
குற்றமுற்றார் என்னே குமரேசா முற்றவே
கல்லாதவரும் நனி நல்லர் கற்றார் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 403/2,3
கொற்றமுற செய்தான் குமரேசா முற்றவே
ஒல்லும் வாய் எல்லாம் வினை நன்றே ஒல்லாக்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 673/2,3
கொற்றமுற்றது என்னே குமரேசா முற்றவே
எல்லா பொருளும் உடைத்தாய் இடத்து உதவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 746/2,3

மேல்

முற்றா (1)

ஏன் செய்தான் குமரேசா முற்றா
அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழி பயக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 461/2,3

மேல்

முற்றாக (3)

குற்றம் என்று நீத்தான் குமரேசா முற்றாக
நன்றே தரினும் நடுவு இகந்து ஆம் ஆக்கத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 113/2,3
குற்றமற்றான் பற்றை குமரேசா முற்றாக
பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அ பற்றை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 350/2,3
குற்றம் ஏன் சொன்னான் குமரேசா முற்றாக
அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 980/2,3

மேல்

முற்றாத (2)

முற்றாத காய் துவர்ப்பு மொய்க்கும் அன்றி தீம் சுவையை – நன்மதிவெண்பா:1 32/3
கொற்றவன் ஏன் கொண்டான் குமரேசா முற்றாத
எள் பகவு அன்ன சிறுமைத்தேயாயினும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 889/2,3

மேல்

முற்றாது (1)

முற்றியும் முற்றாது எறிந்தும் அறைப்படுத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 747/3

மேல்

முற்றி (3)

தேய முற்றி ஏலல் அவை காதலித்தல் ஆதி பரிதானம் ஒத்த தீதுகள் அரோ – நீதிநூல்:21 258/4
முடிவும் இடையூறும் முற்றி ஆங்கு எய்தும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 68/3
கக்கு மிக்கு முற்றி கதிர் ஈனில் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 41/3

மேல்

முற்றிடினும் (1)

முற்றும் இறை செயலே முற்றிடினும் தன் அருளை – நீதிவெண்பா:1 40/1

மேல்

முற்றிய (7)

முற்றிய பின் கனி உதிரும் பழுப்புற்று தழை உதிரும் முழுதுமே நெய் – நீதிநூல்:41 425/1
முற்றிய சினத்தில் பற்றும் மூர்க்கர் நெஞ்சு இரும்போ கல்லோ – நீதிநூல்:45 519/4
மற்று அமையும் என்றே மகிழ் வேந்தும் முற்றிய நல் – நீதிவெண்பா:1 14/2
முடிவும் இடையூறும் முற்றிய ஆங்கு எய்தும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 107/3
குற்றமுற்று நொந்தான் குமரேசா முற்றிய
பற்று உள்ளம் என்னும் இவறன்மை எற்றுள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 438/2,3
முற்றிய பின் எய்து பயன் முன்னி ஏன் காளிங்கன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 676/1
முடிவும் இடையூறும் முற்றிய ஆங்கு எய்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 676/3

மேல்

முற்றியவரையும் (1)

முற்று ஆற்றி முற்றியவரையும் பற்று ஆற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 748/3

மேல்

முற்றியும் (1)

முற்றியும் முற்றாது எறிந்தும் அறைப்படுத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 747/3

மேல்

முற்றியே (1)

கொற்ற விசயை குமரேசா முற்றியே
ஈன்ற பொழுதின் பெரிது உவக்கும் தன் மகனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 69/2,3

மேல்

முற்றின் (2)

காய் முற்றின் தின் தீம் கனி ஆம் இளம் தளிர் நாள் – நன்னெறி:1 38/3
போய் முற்றின் என் ஆகிப்போம் – நன்னெறி:1 38/4

மேல்

முற்று (7)

முன் பயக்கும் சின்னீர இன்பத்தின் முற்று_இழாய் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 2/3
முன் அ நூல் எலாம் தந்தவன் நீ இலை முற்று உணர்ந்தனை அல்லை – நீதிநூல்:28 311/3
உற்ற பொருளுக்கு உதாரணமா முற்று கதையால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 2/2
பற்று அலகை உன்மத்தர் பாலர் இயல் முற்று ரசவாதிக்கு – நீதிவெண்பா:1 69/2
மற்று மறை பகர்வோன் மத்திமனே முற்று_இழையே – நீதிவெண்பா:1 90/2
குற்றம் ஒன்றும் என்னே குமரேசா முற்று அறிந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 446/2
முற்று ஆற்றி முற்றியவரையும் பற்று ஆற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 748/3

மேல்

முற்று_இழாய் (1)

முன் பயக்கும் சின்னீர இன்பத்தின் முற்று_இழாய்
பின் பயக்கும் பீழை பெரிது – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 2/3,4

மேல்

முற்று_இழையே (1)

மற்று மறை பகர்வோன் மத்திமனே முற்று_இழையே
அத்தமுறலால் புகல்வான் அதமன் என – நீதிவெண்பா:1 90/2,3

மேல்

முற்றுணர்ந்தும் (1)

குற்றம் தமதே பிறிது அன்று முற்றுணர்ந்தும்
தாம் அவர் தன்மை உணராதார் தம் உணரா – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 24/2,3

மேல்

முற்றுணர்வோர் (1)

முற்றுணர்வோர் ஒன்றும் மொழியாரே வெற்றி பெரும் – நீதிவெண்பா:1 35/2

மேல்

முற்றும் (31)

முற்றும் உணர்ந்தவர் இல்லை முழுவதூஉம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 13/1
சிற்றுயிர்க்கு ஆக்கம் அரிது அம்மா முற்றும்
வரவர வாய்மடுத்து வல் விராய் மாய – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 63/2,3
மற்று இன்பம் யாவையும் கைவிடுப முற்றும் தாம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 87/2
தீய அத்தம் ஆதியோடு லோக ரத்ந ராசி பல தேயம் முற்றும் ஆர் பொருள் எலாம் – நீதிநூல்:21 258/3
முற்றும் மெய் உழைத்து உயிர் முறையில் காக்குமால் – நீதிநூல்:25 285/2
மண்டு பெரும் தனம் இருந்தும் கண்டு மகிழுவது அல்லால் மயல் போல் முற்றும்
உண்டுவிட ஒண்ணுமோ நினைவிற்கும் பஞ்சமோ உலகம்-தன்னில் – நீதிநூல்:40 413/1,2
முற்றும் இறை செயலே முற்றிடினும் தன் அருளை – நீதிவெண்பா:1 40/1
பற்று செபத்தோர்க்கு இல்லை பாவங்கள் முற்றும்
மவுனத்தோர்க்கு இல்லை வரு கலகம் துஞ்சா – நீதிவெண்பா:1 44/2,3
முடிவில் உவர்ப்புறல் போல் முற்றும் கயவர் – நன்மதிவெண்பா:1 17/3
முற்றும் துறக்கப்படும் – அருங்கலச்செப்பு:1 147/2
மற்று ஞானாந்தம் என வந்தது இது முற்றும்
தனக்கு உவமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 4/2,3
செற்றம் மேற்கொண்டு சிரம் இழந்தான் முற்றும்
சினத்தை பொருள் என்று கொண்டவன் கேடு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 49/2,3
சற்றும் இரார் என்று தலை ஆயார் முற்றும்
உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏக்கற்றும் கற்றார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 67/2,3
கொற்றமுற்றது ஏன் குமரேசா முற்றும்
சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம் என்று ஐந்தின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 27/2,3
கொற்ற விராடன் குமரேசா முற்றும்
துறந்தார்க்கும் துவ்வாதவர்க்கும் இறந்தார்க்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 42/2,3
குற்றமுற்றான் சேடன் குமரேசா முற்றும்
பரிந்து ஓம்பி பற்று அற்றேம் என்பார் விருந்தோம்பி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 88/2,3
குற்றமின்மை என்னே குமரேசா முற்றும்
விழு பேற்றின் அஃது ஒப்பது இல்லை யார்-மாட்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 162/2,3
குற்றமுற்று மாய்ந்தான் குமரேசா முற்றும்
நடுவு இன்றி நன் பொருள் வெஃகின் குடி பொன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 171/2,3
குற்றமுற்றான் கூலன் குமரேசா முற்றும்
இலன் என்று தீயவை செய்யற்க செய்யின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 205/2,3
குற்றம் அற்று வாழ்ந்தார் குமரேசா முற்றும்
மருந்து ஆகி தப்பா மரத்து அற்றால் செல்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 217/2,3
குற்றம் அற நீத்தார் குமரேசா முற்றும்
சிறப்பு ஈனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்கு இன்னா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 311/2,3
கொற்றம் குடியார் குமரேசா முற்றும்
கறுத்து இன்னா செய்த அக்கண்ணும் மறுத்து இன்னா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 312/2,3
குற்றம் என விட்டான் குமரேசா முற்றும்
அடல் வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல் வேண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 343/2,3
தொடங்கற்க எவ் வினையும் எள்ளற்க முற்றும்
இடம் கண்ட பின் அல்லது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 491/3,4
குற்றம் என்றாய் என்னே குமரேசா முற்றும்
அரிய கற்று ஆசு அற்றார்-கண்ணும் தெரியுங்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 503/2,3
மோசியரை ஆய் முதலோர் முற்றும் தெளிந்து ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 513/1
குற்றம் ஏன் செய்தார் குமரேசா முற்றும்
எனை வகையான் தேறியக்-கண்ணும் வினை வகையான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 514/2,3
குற்றம் கடிந்தான் குமரேசா முற்றும்
குடி புறங்காத்து ஓம்பி குற்றம் கடிதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 549/2,3
குற்றம் அற்றது என்னே குமரேசா முற்றும்
கொலையின் கொடியாரை வேந்து ஒறுத்தல் பைங்கூழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 550/2,3
கொற்றமுற்று நின்றார் குமரேசா முற்றும்
கடாஅ உருவொடு கண் அஞ்சாது யாண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 585/2,3
குற்றம் என்று ஏன் விட்டான் குமரேசா முற்றும்
பயன் தூக்கி பண்பு உரைக்கும் பண்பு_இல் மகளிர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 912/2,3

மேல்

முற்றுமே (3)

குற்றம் அற தீர்த்தார் குமரேசா முற்றுமே
அற்றார் அழி பசி தீர்த்தல் அஃது ஒருவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 226/2,3
குற்றம் அற போனார் குமரேசா முற்றுமே
பற்று அற்ற-கண்ணும் பழமை பாராட்டுதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 521/2,3
கொற்ற இராமன் குமரேசா முற்றுமே
அற்றேம் என்று அல்லற்படுபவோ பெற்றேம் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 626/2,3

மேல்

முறி (4)

இந்திரன் கண் பெற்றான் இரங்கேசா இந்து முறி
ஒள்_நுதற்கு ஓஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 109/2,3
முறி மேனி முத்தம் முறுவல் வெறி நாற்றம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 112/3
வாய்த்த கல் சாணையினில் வாரி இன்றி சந்தின் முறி
தேய்த்தல் என நன்மதியே செப்பு – நன்மதிவெண்பா:1 97/3,4
முறி மேனி முத்தம் முறுவல் வெறி நாற்றம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1113/3

மேல்

முறிந்தார் (1)

முற்ற வந்த வேந்தர் முறிந்தார் பறம்பு அரணால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 748/1

மேல்

முறுவல் (2)

முறி மேனி முத்தம் முறுவல் வெறி நாற்றம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 112/3
முறி மேனி முத்தம் முறுவல் வெறி நாற்றம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1113/3

மேல்

முறை (22)

நூல் முறை தெரிந்து சீலத்து ஒழுகு – கொன்றைவேந்தன்:1 53/1
கடை முறை வாய் போதர கண்டும் தடுமாற்றில் – அறநெறிச்சாரம்:1 134/2
அளித்த முறை கடந்து கள்ளவழி புணர்ச்சிசெயும் கொடியோர்-தம்மை – நீதிநூல்:13 157/2
இலை கொலை செயும் முறை இதரர் ஆர்க்குமே – நீதிநூல்:18 218/4
முன் ஒருவன் செய்தனன் என்று அவற்கு இறப்ப செயும் இடர் அ முறை இலான் சேய் – நீதிநூல்:32 342/3
பெரும் முறை ஈது எனில் பிறர் முன் தன்னைத்தான் – நீதிநூல்:37 369/3
கொடிய வெவ் விலங்கை எல்லாம் கோறலே முறை என்றாலும் – நீதிநூல்:45 516/1
உற்ற நல்காயாயின் விடேன் என்று முறை கால் பூண்டு எவ் – நீதிநூல்:47 571/5
முறை_இல் சேயரை தன்னம் முனிய அஞ்சுவீர் – நீதிநூல்:47 589/1
முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 39/3
முழுதும் மூடரை மூடர் கொண்டாடிய முறை போல் – விவேகசிந்தாமணி:1 49/4
ஐந்து அனத்த தண்ட விரதம் முறை உள்ளி – அருங்கலச்செப்பு:1 90/1
முந்து உணர்ந்து காக்க முறை – அருங்கலச்செப்பு:1 97/2
ஊணொடு பானம் முறை சுருக்கி ஓர்ந்து உணர்ந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 150/1
தேர்ந்து செய்வஃதே முறை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 88/4
குறையிரவான் போயிருந்தான் கூட முறை அன்றோ – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 144/2
குறைபடலும் நாணியது கூறின் முறை அன்றோ – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 152/2
முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 388/3
தேர்ந்து செய்வஃதே முறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 541/4
முறை காக்கும் முட்டா செயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 547/4
முறை கோடி மன்னவன் செய்யின் உறை கோடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 559/3
செய் வினை செய்வான் செயல் முறை அவ் வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 677/3

மேல்

முறை_இல் (1)

முறை_இல் சேயரை தன்னம் முனிய அஞ்சுவீர் – நீதிநூல்:47 589/1

மேல்

முறைசெய் (1)

பொறாஅ முறைசெய் பொரு_இல் ஞமன் கீழ் – அறநெறிச்சாரம்:1 27/3

மேல்

முறைசெய்யா (5)

நாள்-தொறும் நாடி முறைசெய்யா மன்னவன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 90/3
எண் பதத்தான் ஓரா முறைசெய்யா மன்னவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 548/3
நேடி முறைசெய்யா நிருகன் உயர் நாடு இழந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 553/1
நாள்-தொறும் நாடி முறைசெய்யா மன்னவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 553/3
இன்மையின் இன்னாது உடைமை முறைசெய்யா
மன்னவன் கோல் கீழ் படின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 558/3,4

மேல்

முறைசெய்யாமல் (1)

திண் தோள் சுதயனன் முன் தேர்ந்து முறைசெய்யாமல்
கொண்டான் கேடு என்னே குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 548/1,2

மேல்

முறைப்பட (1)

முறைப்பட சூழ்ந்தும் முடிவு இலவே செய்வர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 640/3

மேல்

முறைமை (1)

மன்னவர்க்கு அழகு செங்கோல் முறைமை – வெற்றிவேற்கை:1 5/1

மேல்

முறைமையால் (1)

இறைவர் துணை வலியான் எய்தும் முறைமையால்
உற்ற நோய் நீக்கி உறாஅமை முன் காக்கும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 77/2,3

மேல்

முறையர் (2)

இளையர் இன முறையர் என்று இகழார் நின்ற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 111/3
இளையர் இன முறையர் என்று இகழார் நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 698/3

மேல்

முறையாமே (1)

எஞ்சலுறா வண்ணம் அவன் இழிவுரைத்தல் முறையாமே – நீதிநூல்:23 271/4

மேல்

முறையான் (2)

உறல் முறையான் உட்பகை தோன்றின் இறல் முறையான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 885/3
உறல் முறையான் உட்பகை தோன்றின் இறல் முறையான்
ஏதம் பலவும் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 885/3,4

மேல்

முறையிட (1)

மோனமாய் இடுக்கண் தாங்கி முறையிட அறியாது அல்லல் – நீதிநூல்:45 515/3

மேல்

முறையிடினும் (1)

முறையிடினும் கேளாமை அன்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 31/4

மேல்

முறையில் (1)

முற்றும் மெய் உழைத்து உயிர் முறையில் காக்குமால் – நீதிநூல்:25 285/2

மேல்

முறையின் (2)

முறையின் நரம்பு எங்கும் யாத்து நிறைய – அறநெறிச்சாரம்:1 112/2
முந்தை இறைக்கு அன்பு பின்பு தன் உயிர் போல் மன் உயிரை முறையின் ஓம்பல் – நீதிநூல்:43 460/1

மேல்

முறையின்படி (1)

உரிய இ முறையின்படி தாழ்ந்தவர் உயர்ந்தவர்க்குள் அடங்கல் ஒழுக்கமே – நீதிநூல்:15 188/4

மேல்

முறையும் (5)

முறையும் குடிமையும் பான்மையும் நோக்கார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 83/1
முத்தொழில் பரன் தொழும் முறையும் மன்னவன் – நீதிநூல்:47 590/1
தொன்மை நெறி தருமன் சோமேசா பல் முறையும்
இன்னா செய்தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 99/2,3
தந்திரமும் ஞானம் தரு முறையும் யந்திரமும் – நீதிவெண்பா:1 38/2
பல் முறையும் மாறில் பருவரலுற்று அ நகரம் – நன்மதிவெண்பா:1 22/3

மேல்

முறையுள் (1)

இறையோடு இறந்தாள் இயல்பும் முறையுள்
சிறை காக்கும் காப்பு எவன் செய்யும் மகளிர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 16/2,3

மேல்

முறையுற (1)

முறையுற தேவர் மூவர் காக்கினும் – வெற்றிவேற்கை:1 75/5

மேல்

முறையே (1)

குறையோ பிறரை அடும் கூற்று முறையே காண் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 122/2

மேல்

முன் (307)

வாது முன் கூறேல் – ஆத்திசூடி:1 100/1
நினையாத முன் வந்து நிற்பினும் நிற்கும் – நல்வழி:1 27/3
தாம்தாம் முன் செய்த வினை தாமே அனுபவிப்பார் – நல்வழி:1 30/1
முன் பயக்கும் சின்னீர இன்பத்தின் முற்று_இழாய் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 2/3
மூப்பொடு தீ பிணி முன் உறீஇ பின் வந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 22/1
முன் செய் வினையின் பயன் துய்த்து அது உலந்தால் – அறநெறிச்சாரம்:1 28/1
கூற்றம் குடில் பிரியா முன் – அறநெறிச்சாரம்:1 28/4
எறி கதிர் முன் நீள் சுடரே போன்று – அறநெறிச்சாரம்:1 58/4
முன் நின்று ஒருவன் முகத்தினும் வாயினும் – அறநெறிச்சாரம்:1 84/1
ஆனுவார் கவி சொல்வோர் முன் அறிவிலேன் பாடலுற்றேன் – நீதிநூல்:1 2/4
முடவரே ஆட அந்தர் முன் நின்று பார்த்து உவக்க – நீதிநூல்:1 3/1
அன்ன வெம் துயரை நீக்கும் முன் தான் ஒன்று அயின்றிடான் துயின்றிடான் எவரும் – நீதிநூல்:4 38/3
தான் இனிது இயற்றும் மனுநெறிப்படி முன் தான் நடந்து அறவழி காட்டி – நீதிநூல்:4 41/1
ஏதங்கள் அவர் முன் செய்து இழிவை கற்பிக்கும் – நீதிநூல்:9 87/3
செல் வழி அறிந்திடான் வித்தை தேறும் முன்
அல் வளர் கூந்தலார் அரிய நூல் இன்றி – நீதிநூல்:10 94/2,3
நவமணம் செய் முன் அன்றி பின் உன்னில் பயன் உளதோ நாவாய்-தன்னை – நீதிநூல்:12 112/2
பரிவு எலாம் இரவி முன் பனியின் நீங்குமே – நீதிநூல்:12 129/4
முகத்தை மதியை முன் நான்முகன் – நீதிநூல்:12 151/2
உருவம் ஒன்றால் ஆண் பெண்ணை அமைத்தனன் முன் பரன் என்று உயர்ந்தோர் சொல்வது நிசமாம் உரியோன் இல் என்னும் – நீதிநூல்:12 156/3
முன் பகரில் சங்கடம் ஒன்று இலை அதுவே தகைமை நெஞ்சே – நீதிநூல்:16 195/4
ஆட்சியாம் உலகு அரசன் முன்
சாட்சிசொல் சமையத்து அலால் – நீதிநூல்:22 263/1,2
முன் அ நூல் எலாம் தந்தவன் நீ இலை முற்று உணர்ந்தனை அல்லை – நீதிநூல்:28 311/3
பயனொடு தேர்வாரே பலர் உளர் அவர் முன் நீ – நீதிநூல்:28 315/3
வெயிலின் முன் இடு தீபம் மின்மினியாம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:28 315/4
இறும்பு முன் அணுவோ வாழி எதிர் ஒரு துளியோ நில்லாது – நீதிநூல்:28 316/3
நாசமாம் காலமே நண்ணும் முன் இறகு – நீதிநூல்:30 327/1
பழித்திடும் உலகின் முன் பரிவு இன்றி – நீதிநூல்:30 328/3
முன் ஒருவன் செய்தனன் என்று அவற்கு இறப்ப செயும் இடர் அ முறை இலான் சேய் – நீதிநூல்:32 342/3
அடலுளோன்-தன்னை முன் அது கடித்தல் போல் – நீதிநூல்:34 353/2
இடர் பிறர்க்கு இழைத்திடும் இயவன்-தன்னை முன்
மிடலொடும் அவ் இடர் மேவி சாடுமே – நீதிநூல்:34 353/3,4
விடியலில் பறவை மிருகம் யாவும் முன் விரைந்து எழுந்து பல வினை செயும் – நீதிநூல்:35 358/1
தான் எழு முன் எழாரை சகத்திர கரத்தால் தட்டும் – நீதிநூல்:35 360/2
பெரும் முறை ஈது எனில் பிறர் முன் தன்னைத்தான் – நீதிநூல்:37 369/3
முன் பிறந்து வளர்ந்தது-கொல் இனி உனை விட்டு அகலாதோ முதிர்ந்து நீ தான் – நீதிநூல்:40 405/3
சித்தமே அது செல்லும் முன் நீ சற்பாத்திரத்தில் செலவிடாயே – நீதிநூல்:40 414/4
எமது எனும் மெய் பிறக்கும் முன் எங்கு இருந்தது இன்னம் சில காலத்து எங்கே செல்லும் – நீதிநூல்:41 434/1
கற்பதன் முன் அரிது எனினும் பின் எளிதாம் அது போல் நற்கருமம் என்னும் – நீதிநூல்:43 451/3
குன்று அடையும் அளவும் நாம் உயிர் வாழ்வது அரிது அதன் முன் குறுகும் கூற்றம் – நீதிநூல்:43 453/3
வந்த இகபரம் அளிக்கும் அறம் ஒன்றே அரும் திருவாம் அதன் முன் ஆயின் – நீதிநூல்:43 460/3
பெருமையோன் தீயன் என அறியா முன் பேசிடார் தீயனேல் பெயர்வார் – நீதிநூல்:43 462/2
இன் அமுதத்தின் முன் வேறு இனிமையும் உளதோ பானு – நீதிநூல்:43 466/1
அவ்வையை முன் சேர்ந்த பிழை பொறுத்து அவளை என் அகத்துக்கு அழைத்தேன் அன்னாள் – நீதிநூல்:44 478/3
இரதி_அனையார்-பால் போய் நாம் வரும் முன் எங்கு சென்றாய் என இல்லாளை – நீதிநூல்:44 483/1
நாடும் வசை உயிர் உய்யேன் என்றேன் நீ மாய்ந்திடின் முன் நான் கொடுத்த – நீதிநூல்:44 485/3
சையம் எடுத்து அவன் தலை மேல் போடுவாய் போடும் முன் நான் தழுவேன் என்றாள் – நீதிநூல்:44 498/4
சே_இழையின் சேடியர் முன் எமக்கு இதம்செய்வான் புலி வெம் சின மா கோகு – நீதிநூல்:44 511/1
மகவின் கரம் பற்றி முன் தான் நடந்து வளம் மேவும் நடை காட்டி மகிழ் அன்னை போலும் – நீதிநூல்:47 582/1
விச்சையும் அறமும் மூப்பு மேவும் முன் தம் மகார்க்கு – நீதிநூல்:47 591/2
ஆயும் கடவுள் அவிர் சடை முன் கண்ட அளவில் – நன்னெறி:1 21/3
கொள்ளும் கொடும் கூற்றம் கொள்வான் குறுகுதல் முன்
உள்ளம் கனிந்து அறம் செய்து உய்கவே வெள்ளம் – நன்னெறி:1 30/1,2
பெரியார் முன் தன்னை புகழ்ந்து உரைத்த பேதை – நன்னெறி:1 37/1
இன்சொல் சிவி முன் இரங்கேசா எஞ்சாமல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 25/2
மூவர் அரிச்சந்திரற்கு முன் நின்ற காட்சி போல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 30/1
கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் முன்
கற்ற செல சொல்லுவார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 73/3,4
என்னை தொண்டாளும் இரங்கேசா முன் நின்ற – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 126/2
சோர்வுற முன் சீறிலனே சோமேசா தேரின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 39/2
வீமன் அவை முன் மனையை வேட்டானை கண்டும் ஒரு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 49/1
தேர் அரும் ஆனந்தனை முன் தேறி பழி பூண்டான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 51/1
வெம் கரியை பாகரை முன் வீட்டினார் ஏகராய் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 60/1
வாழ் வாதவூரர் வளவன் அவை முன் எதிர்த்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 73/1
முன் பணயத்தால் பின்னும் மூண்டு இழந்தார் சூதரொடு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 94/1
வேள்வி தொழிற்கும் உழு தொழில் முன் வேண்டுமால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 104/1
சூழ்ச்சியை முன் பிரிந்து சோமேசா வீழ்வார்கட்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 116/2
தான் அதை சம்புவின் கனி என்று தடம் கையில் எடுத்து முன் பார்த்தாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 19/2
பெரியோர்கள் முன் நின்று மரத்தை போலும் பேசாமல் இருப்பவனே பேயன் ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 20/3
ஏற முன் போல் வாராதிருந்ததனால் தேறி என்றும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 23/2
முன் அனலில் மூழ்கி முதன்மை பெற்றார் அன்னவர் போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 24/2
நரக1ரியால் இற்றான் முன் நாளில் சுரதருவை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 32/2
முன் பகவற்கீதை முனி உரைக்க கன்னிமரம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 39/1
கொற்றவன் முன் உன் கங்கை_கோத்திரத்தான் வெற்றி புனை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 46/2
முன் செய் அறத்தை முகுந்தற்கு அளித்த கன்னன் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 55/1
வெம் சினத்தால் இந்திரன் முன் வெட்டினதால் செம் சரணால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 67/2
வாசுகி முன் நாள் பழகும் வானோர்க்கு அமுது எழும் முன் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 77/1
வாசுகி முன் நாள் பழகும் வானோர்க்கு அமுது எழும் முன்
மோசமுற நஞ்சு உமிழ்ந்த மூர்க்கம் பார் காசினியில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 77/1,2
கழறும் முன் மால் நல் கழல் சேர் காதை பழமை அன்றோ – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 80/2
சச்சந்தனை முன் சதி கட்டியங்காரன் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 84/1
வாக்கியத்தால் புன்னைவன நாதா முன் அயிறல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 90/3
விப்பிரநாராயணன் முன் வேசி-தன் மேல் ஆசையினால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 95/1
இந்திரன் முன் கோசிகன் வதிட்டருடன் வாதில் அரிச்சந்திரனை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 99/1
ஏதெனினும் வாது முன் கூறேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 99/4
வென்றி வனசரன்தான் வேதியனை காத்தான் முன்
கொன்றது ஒரு வேந்தை குரங்கு – நீதிவெண்பா:1 3/3,4
நல் குடியை காத்த நகுலனை முன் கொன்ற மறை – நீதிவெண்பா:1 16/3
ஆம் கடினம் ஆகில் அ திருவும் சேரான் முன்
ஆங்கே வரும் மரணமாம் – நீதிவெண்பா:1 17/3,4
செங்கதிர் முன் நின்றாலும் செங்கதிரவன் கிரணம் – நீதிவெண்பா:1 39/3
தூய அறிவினர் முன் சூழ் துன்பம் இல்லையாம் – நீதிவெண்பா:1 48/1
பன் முகம் சேர் தீ முன் பயில் சீதம் இல்லையாம் – நீதிவெண்பா:1 48/3
சின்னம்பட வருத்தம் செய்தாலும் முன் இருந்த – நீதிவெண்பா:1 64/2
பாகிலை உண்ணா வாயும் பண்பார் முன் நூல் அனைத்தும் – நன்மதிவெண்பா:1 99/1
முத்தி நெறி காட்டும் முன் அறியாதார்க்கு எல்லாம் – அருங்கலச்செப்பு:1 179/1
நாதர் அருள் சேரனொடு நம்பி ஆரூரரும் முன்
பேதம் அற கூடி பிரிவது போல் தீது இன்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 66/1,2
உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏக்கற்றும் கற்றார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 67/3
சிவகீதை முன் கேட்டார் சென்றுசென்று சென்மித்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 68/1
உற்ற நோய் நீக்கி உறாஅமை முன் காக்கும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 77/3
சிவன் அடி என்னும் அயன் சீர் பெறும் முன் பின்னர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 101/1
பொல்லார் முன் எல்லாம் புகன்று சிவஞானம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 113/1
அல்லார் முன் நல்லார் அடங்குதலால் வல்லார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 113/2
ஒளியார் முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார் முன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 113/3
ஒளியார் முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார் முன்
வான் சுதை வண்ணம் கொளல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 113/3,4
கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் முன்
கற்ற செல சொல்லுவார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 115/3,4
அண்ணல் பழமலையை அண்ணா முன் கள் உண்ண – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 140/1
அன்னவர் முன் தோன்றலர் ஆதலினால் சொன்னது கேள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 188/2
பார்வை என மாக்களை முன் பற்றி பிடித்தற்காம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 191/3
ஏனோ அமிழ்து ஈயான் இந்திரன் முன் வானை இந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 11/1
வென்றி மதுரையில் முன் மெய் சிறப்பும் பூசனையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 18/1
முற்ற துறந்தார்க்கு ஏன் முன் நின்றான் இல் நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 47/1
நாடும் சுரர் குரு ஏன் நாணினார் நண்ணார் முன்
கோடி செல்வம் வைத்தும் குமரேசா தேடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 59/1,2
புகழ் புரிந்த இல் இலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன்
ஏறு போல் பீடு நடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 59/3,4
அன்று அரன்-பால் அன்பு_இல் அசுரன் ஏன் மோகினி முன்
குன்றி எரிந்தான் குமரேசா குன்றாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 77/1,2
எய்தும் புறவுக்கா ஏன் சிபி முன் தன் மெய்யை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 80/1
கூடி விருந்து ஆனார் குமரேசா நாடி முன்
செல் விருந்து ஓம்பி வரு விருந்து பார்த்திருப்பான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 86/2,3
கொண்டாள் முன் சீதை குமரேசா உண்டாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 103/2
எள்ளி முனி தாய் மொழிந்தும் ஏன் மெய்மன் வீடுமன் முன்
கொள்ளவில்லை பெண்ணை குமரேசா கொள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 141/1,2
சீறி எதிர் வைது செத்தான் பவுண்டரகன் முன்
கூறான் புறம் ஏன் குமரேசா வேறா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 183/1,2
முன் இன்று பின் நோக்கா சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 184/4
கொண்டார் முன் ஐவர் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 185/2
பயன் இல பல்லார் முன் சொல்லல் நயன் இல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 192/3
மாறர் ஒரு சொல்லே மதுரகவி முன் சொன்னார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 198/1
கொன்றான் முன் சங்கமனை கோவலனாய் வந்த பின்பும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 207/1
கொள் என முன் தந்தான் குமரேசா எள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 223/2
கொண்டிலர் ஈது என்னே குமரேசா கொண்டதை முன்
பாத்தூண் மரீஇயவனை பசி என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 227/2,3
பண்டை வளம் குன்றியது இ பார் ஏன் நரகனை முன்
கொண்டிருந்த போது குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 239/1,2
கூர்ந்து முன் கொண்டான் குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 247/2
வலியார் முன் தன்னை நினைக்க தான் தன்னின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 250/3
கொற்றவை முன் சொன்னார் குமரேசா பற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 254/2
ஊன் உண்ணேன் என்று ஏன் உறுதியா கானன் முன்
கோன் எதிரே சொன்னான் குமரேசா தானாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 257/1,2
வேதாவும் தாழையும் முன் வெய்யது ஒரு பொய் புகன்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 293/1
செற்றம்கொண்டு இன்னா முன் செய்தார்க்கும் செய்திலர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 312/1
நா செற்று விக்குள் மேல்வாரா முன் நல் வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 335/3
கொண்டான் முன் என்னே குமரேசா தண்டா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 352/2
சாதுவன் முன் நன்று ஆய்ந்தும் தாழ்ந்தான் பின் தீது அடைந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 375/1
கட்டிவைத்தும் தத்தன் முன் கைவிட்டான் ஏலேலன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 376/1
சிந்துபதி முன் சூழ்ந்தும் தேர்ந்து பரிட்சித்து நின்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 380/1
திண் தோள் புரூரவன் ஏன் தேவரினும் முன் துணிவுகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 383/1
கோவூர்கிழார் முன் குமரேசா யாவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 394/2
உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏக்கற்றும் கற்றார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 395/3
பல் திரளும் முன் கவிகள் பாடினார் சம்பந்தர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 398/1
கல்லாதவரும் நனி நல்லர் கற்றார் முன்
சொல்லாது இருக்க பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 403/3,4
உண்டு என்னும் மாத்திரமே ஓங்கினார் கீசகர் முன்
கொண்டிலர் சீர் என்னே குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 406/1,2
கற்ற கணிகண்ணன் முன் காவலன் இன்னலுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 408/1
தேர்ந்தாள் முன் கோதமியும் சித்திரகேதும் கேட்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 414/1
ஆவதனை முன் மால் அறிந்து செய்தார் ஏன் இலங்கைக்கோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 427/1
அன்று ஏன் வருணன் அயன் முன் செய் குற்றத்தால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 434/1
கண்டு திரிபுரர் முன் காவாமையால் அழிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 435/1
வென்றி சடாசுரன் முன் வெம்பி பழி நயந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 439/1
உற்ற நோய் நீக்கி உறாஅமை முன் காக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 442/3
பண்டு பருவத்தை பார்த்து களப்பலி முன்
கொண்டான் ஏன் கண்ணன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 482/1,2
சென்று அரிய தெவ் எயிலை செம்பியன் வென்று முன்
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 483/1,2
கொண்டிருந்தான் முன் நாள் குமரேசா மண்டி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 486/2
வென்றி உயர் இந்திரனும் வெய்ய கவசரை முன்
குன்றி நின்று ஏன் வென்றான் குமரேசா கன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 488/1,2
ஆற்றா சிகண்டியும் முன் ஆற்றி வென்றான் வீடுமன் நேர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 493/1
சென்று நின்ற நீலியை முன் தேர்ந்தார் பழி அடைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 506/1
பெண்டிரை ஏன் ஏவி பெருமுனியை மன்னவன் முன்
கொண்டுவர செய்தான் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 515/1,2
கொண்டான் முன் என்னே குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 522/2
பூதன் உயர் பந்தன் புண்ணியன் முன் ஈந்து உவந்து ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 527/1
கோது அற முன் சூழ்ந்தார் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 528/2
திண் தோள் குலேசனை முன் தீர்ந்து அகன்றான் பின்பு அன்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 529/1
கொண்டார் முன் தீது ஏன் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 531/2
என்னே முன் காவாது இழுக்கி கயன் சூடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 535/1
ஏதும் இழுக்காமல் எண்ணி ஏன் கேகயன் முன்
கோது இன்றி நின்றான் குமரேசா தீது_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 536/1,2
உள்ளிய வான் கங்கையையே உள்ளி பகீரதன் முன்
கொள்ள நின்றான் என்னே குமரேசா தள்ளாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 540/1,2
கோது அற முன் கொன்றான் குமரேசா தீது அறவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 541/2
கோது அற முன் நின்ற குமரேசா தீது அறு சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 543/2
திண் தோள் சுதயனன் முன் தேர்ந்து முறைசெய்யாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 548/1
கொற்ற அரக்கரை முன் கொன்று அழித்தும் சீராமன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 550/1
தென்னவன் முன் செங்கோலால் சீருற்றான் பின் ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 556/1
கோடாத பூடணன் முன் கோடியதால் வான் பெயல் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 559/1
கோதுடைமையான் முன் குமரேசா தீது இலா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 560/2
தீது மிகு தாரகன் முன் தேர்ந்து சிறை செய்யாது ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 569/1
கொன்றார் முன் என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 574/2
ஒற்றரை முன் கண்ணா உவந்து ஏன் விசயதரன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 581/1
கோது அற முன் ஆய்ந்தான் குமரேசா நீதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 584/2
கன்று மடி கொண்ட கவுற்சனன் ஏன் தன் குடி முன்
குன்ற மடிந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 603/1,2
கண்டு அரிது என்று எண்ணாமல் கடலையும் முன் நின்று நளன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 611/1
கோவலன் முன் புக்கான் குமரேசா மேவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 616/2
தண்டாத ஊழையும் முன் சாவித்திரி வென்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 620/1
வள்ளல் நளன் கிள்ளிவளவன் இவர் முன் இடும்பை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 623/1
குன்றிலன் முன் என்னே குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 628/2
பொன்றா மதி கபிலர் பொன்னோன் முன் மற்றவர் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 636/1
யா உள முன் நிற்பவை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 636/4
என்றும் சோர்வு இன்றி இடவகன் ஏன் சொல்லினை முன்
குன்றாமல் காத்தான் குமரேசா நன்றாகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 642/1,2
குன்றாது ஏன் ஓர்ந்தார் குமரேசா நின்றவர் முன்
வேட்ப தாம் சொல்லி பிறர் சொல் பயன் கோடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 646/2,3
தீது செய்து கண்டகன் முன் சேர்த்து வந்தான் பின்பு இழந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 660/1
அன்று சுசன்மாவும் அக்கனும் முன் நன்று சொன்னார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 664/1
சார்ந்து தெளிந்த பின்பு தாழான் வருடகன் முன்
கூர்ந்து எழுந்தான் என்னே குமரேசா நேர்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 671/1,2
தெள்ளு புகழ் வில்லவன் முன் செய் வினையால் வென்றி ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 678/1
திண் திறல் மெய் குண்டலன் முன் சேராரை ஏன் விரைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 679/1
தூதுசென்ற ஔவை துணிந்து ஏனோ தொண்டைமன் முன்
கோது ஒழிய சொன்னாள் குமரேசா தீது அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 688/1,2
பண்டு உளத்தின் பான்மை பதுமுகன் முன் மன் முகத்தால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 707/1
ஒன்றி நின்றார் ஒன்றும் உரையா முன் ஏன் வழுதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 708/1
கூர்ந்து சொன்னார் முன் ஏன் குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 711/2
கோன் அவை முன் சொன்னான் குமரேசா ஆன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 712/2
ஒளியார் முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 714/3
ஒளியார் முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார் முன்
வான் சுதை வண்ணம் கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 714/3,4
நாடி உணர்ந்தும் நகுலன் முன் சொல்லாது ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 715/1
உணர்வது உடையார் முன் சொல்லல் வளர்வதன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 718/3
ஓர்ந்து ததீசி உரைத்த எலாம் தக்கன் முன்
கூர்ந்து இழிந்த என்னே குமரேசா சார்ந்து இழிந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 720/1,2
அல்லார் முன் கோட்டி கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 720/4
கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் முன்
கற்ற செல சொல்லுவார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 722/3,4
அன்று பொர பல்லோர் அடர்ந்து எழுந்தார் பட்டர் முன்
குன்றினர் ஏன் சொல்ல குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 723/1,2
கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 724/3
மாடம் மலி மாபுரம் முன் மாற்றலர்கள் மாய அரண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 749/1
கோது அற முன் கொண்டாள் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 751/2
தீதிலனாய் ஈட்டி முன் செல்வம் மிகு சாயலன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 754/1
மூல பலம் அஞ்சாது ஏன் முன் வந்து நின்றது கோன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 762/1
திண் தோள் முசுகுந்தன் திண் படை முன் சண்டனொடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 765/1
கூர்ந்து முன் என்னே குமரேசா நேர்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 767/2
ஓடி ஒழி-மின் என ஒன்னலர் முன் ஏன் விபுலன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 771/1
என் ஐ முன் நில்லன்-மின் தெவ்விர் பலர் என் ஐ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 771/3
முன் நின்று கல் நின்றவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 771/4
திண் தோள் அபிமன் உயர் தீரன் என ஏன் கழல் முன்
கொண்டு ஏத்த நின்றான் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 777/1,2
சேர்ந்து நின்று கந்துகனை தேர்ந்து தனமித்திரன் முன்
கூர்ந்து கொண்டான் நட்பு ஏன் குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 793/1,2
கேடு_இல் இராமன் உயர் கேண்மை கொண்டு ஏன் வீடணன் முன்
கூடினரை நீத்தான் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 800/1,2
பண்டு உறுவது ஒன்றையே பார்த்து இழிந்தான் காசிபன் முன்
கொண்ட நட்பில் என்னே குமரேசா ஒண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 813/1,2
சேர்ந்து அனலன் சொல்லியும் பின் தேர்ந்து கொளாது ஏன் வசு முன்
கூர்ந்து அகல நின்றான் குமரேசா நேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 825/1,2
சார்ந்து தொழுதிடினும் தத்தன் ஏன் முத்தனை முன்
கூர்ந்து அயிர்த்து நின்றான் குமரேசா சேர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 828/1,2
என்றும் நரகு அழுந்த எண்ணாமல் காஞ்சனன் முன்
கொன்று நின்றான் என்னே குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 835/1,2
வள்ளல் மதிதயன் முன் வன்பகையை யாரோடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 871/1
வள்ளல் உயர் நாஞ்சிலான் மாற்றார் முன் மென்மை என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 877/1
கூர்த்திடும் முன் கொன்றான் குமரேசா ஆர்த்துள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 879/2
கன்றி முன் சாணூரன் கண்ணனுக்கு தீங்கு செய்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 894/1
கோசிகர் முன் சீற குலைந்து ஏனாம் மாலி முன்னோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 900/1
கோடி அருவருத்தும் கோணாது ஏன் மோகினி முன்
கூடி இருந்தாள் குமரேசா நாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 913/1,2
தள்ளாத மங்கையர் முன் சார்ந்தும் புரஞ்சயன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 916/1
முன் ஒருத்தி-தன்னை முயங்க சுநந்தன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 918/1
தேசிகர் முன் ஏனோ செவிபுதைத்தார் கள் எனவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 923/1
கள் உண்டு ஏன் வீரை கருத்தழிந்தாள் யானை முன் போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 926/1
சூதாடல் தீது என்று ஏன் சொன்னான் சுநீதன் முன்
கோதை நளன்-பால் குமரேசா யாதுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 931/1,2
குன்றினார் சூதர் குமரேசா நின்று முன்
ஒன்று எய்தி நூறு இழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாம்-கொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 932/2,3
ஒன்றும் இலனாய் ஒழிந்து ஏனோ சாதுவன் முன்
குன்றினான் சூதால் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 935/1,2
கொண்டு உண்டு வந்தான் குமரேசா உண்டது முன்
அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறு அல்ல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 944/2,3
ஊறுபாடு ஒன்றும் உறாமல் ஏன் போகர் முன்
கூறுகொண்டு நின்றார் குமரேசா தேறி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 945/1,2
தேர்ந்து நோய் நாடி திலகவதியார் முன்
கூர்ந்து செய்தார் என்னே குமரேசா சார்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 948/1,2
சார்ந்த மருந்து இருந்தும் சட்டமுனி நோயினை முன்
கூர்ந்து கொண்டார் என்னே குமரேசா நேர்ந்து பிணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 950/1,2
குன்றூர்கிழார் முன் குமரேசா ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 956/2
ஊறு பல நேர்ந்தும் உரோகிதன் முன் இன்சொல்லே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 959/1
உள்ளத்தே அச்சுவன் முன் ஊக்கி உயர் புகழ் மீக்கொள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 971/1
சார்ந்து நகாத சலன் முன் உலகு இருந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 999/1
மண்டி இவறி நின்ற மங்கனை முன் இவ் உலகம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1003/1
கண்டிருந்த செல்வம் எலாம் கண்ணுக்கினியான் முன்
கொண்டு இழிந்தது என்னே குமரேசா கொண்டாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1008/1,2
மாரி நின்றது என்ன மறுகினார் ஓரி முன்
கூர் அழிந்த போது ஏன் குமரேசா நார் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1010/1,2
நாணினை முன் நின்மலன் ஏன் நல் அணியா கொண்டு என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1014/1
கொண்டிலன் முன் என்னே குமரேசா தண்டாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1016/2
நின்று தனஞ்சயன் ஏன் நீள் வினை முன் செய்வல் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1021/1
தேர்ந்த அருவந்தை செய் வினையால் தன் குடி முன்
கூர்ந்து நின்றது என்னே குமரேசா நேர்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1022/1,2
கண்ட குடும்பத்தை காத்து நின்ற பிங்கலன் முன்
கொண்டு உழந்தான் துன்பு ஏன் குமரேசா மண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1029/1,2
கோமனை முன் போனார் குமரேசா தோம் அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1044/2
கூடலிறை முன் ஏன் குமரேசா நாடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1046/2
கண் துஞ்சல் இன்றி கரைந்து ஏனோ சந்திரர் முன்
கொண்டு உழந்தார் துன்பம் குமரேசா மண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1049/1,2
கோனாம் இயன் முன் குமரேசா தானே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1051/2
கோன் பதி முன் என்னே குமரேசா வான் பொதிந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1052/2
கரப்பு இலா நெஞ்சின் கடன் அறிவார் முன் நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1053/3
அன்று எதிர்போய் நின்று ஏனோ ஐயூரர் தாமான் முன்
குன்றாது இரந்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1055/1,2
கண்டார் வளவனை முன் கண்ணனார் காணார் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1056/1
எள்ளாது இரவலரை ஏனோ முன் சந்திமான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1058/1
எள்ளும் மிடியுற்றும் இரவினை முன் பொன்முடியார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1064/1
உள்ளியவாறு எல்லாம் ஒழுகினான் பஞ்சுகன் முன்
கொள்ளி என நின்று ஏன் குமரேசா தெள்ளிய சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1073/1,2
சேர்ந்த சிறியர் முன் செம்மாந்து சேகன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1074/1
கூறி முன் நின்றான் குமரேசா மாறு அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1075/2
கண்டு துருமன் முன் கண்ணன் மேல் வெம் பழி மீக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1079/1
கூற்று என்று ஏன் உள்ளம் குலைந்தான் திவிட்டன் முன்
கோல்_தொடி கண் கண்டு குமரேசா தோற்றாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1083/1,2
பீலிவளை ஏன் வளவன் பின் நோக்கி முன் மெல்ல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1094/1
உள் அன்புகொண்டும் உருத்து ஏனோ மஞ்சரி முன்
கொள்ள மொழிந்தாள் குமரேசா எள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1097/1,2
ஆவி என அன்புற்று அமைந்து ஏன் சசியை முன்
கோ உவந்து கொண்டான் குமரேசா மேவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1122/1,2
காதலனை காணா முன் கண்ணும் எழுதிலள் என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1127/1
கண்டான் முன் மாளவியை கண் உறக்கம் இன்றி மன்னன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1136/1
கோதை-பால் முன் ஏன் குமரேசா யாதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1139/2
ஊர் அலரை தாய் உரையை ஓராது ஏன் மாயை முன்
கூர் துயரம் கொண்டாள் குமரேசா சார்புடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1147/1,2
கொன்னே அழுதாள் குமரேசா முன் நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1170/2
உள்ள மறை தூதை முன் ஊர் அறிந்தது என்று நாண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1180/1
கோமகன் நீங்கா முன் குமரேசா தாம – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1186/2
காதலன் தன் காதலை முன் காணாமல் கண்ணகியாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1195/1
காதல் உயர் பதுமை காமனை ஏன் முன் இகழ்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1197/1
கோதை முன் என்னே குமரேசா காதல் இன்பை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1201/2
தன் நெஞ்சில் தன் துணையை தாரை முன் கொண்டு ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1204/1
உற்ற துணையை முன் உள்ளி நின்ற நீலி பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1206/1
காதலனை முன் நினைந்து காய்ந்திலன் என்று ஏன் உவந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1208/1
நேர்ந்த கனவை நிமலை இனிது என முன்
கூர்ந்து உவந்தாள் என்னே குமரேசா சேர்ந்துதான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1211/1,2
காமர் சுதன்மை தன் கண் உறங்க முன் நயந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1212/1
கண்ட சிகண்டி தன் காதலனை முன் கனவில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1217/1
காமர் உயர் சத்தியை முன் கண் விழித்தாள் கண்டிலளே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1218/1
மாசில் உயர் கேசினி முன் மாலை-தனை கண்டவுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1222/1
மாசில் உயர் காஞ்சனை முன் மாலை நோய் செய்தது என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1226/1
கொத்துரை முன் சொன்னாள் குமரேசா உத்தமர் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1237/2
கொத்துரை முன் சொன்னாள் குமரேசா உத்தமர் முன்
பாடு பெறுதியோ நெஞ்சே கொடியார்க்கு என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1237/2,3
கோமகன் முன் நீங்க குமரேசா தாமம் மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1240/2
நாதனை முன் உள்ளி நின்ற நல் நெஞ்சை விந்துமதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1243/1
கோமகன் முன் செற்றும் குமரேசா ஏமம் அற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1245/2
காய்ந்த தன் நெஞ்சை கலாவதி முன் வஞ்சம் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1246/1
ஊடி நில்லாது ஏனோ உடனே நருமதை முன்
கூடி மகிழ்ந்தாள் குமரேசா நீடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1260/1,2
மன்னன் வரும் முன் மருதி பல நினைந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1267/1
கோன் அனு முன் தேர்ந்தான் குமரேசா ஆன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1269/2
உண்டு மருந்து என்று உவந்தான் முகுந்தை முன்
கொண்ட செயல் கண்டு ஏன் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1275/1,2
கோமகன் முன் நீங்க குமரேசா ஏமம் மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1277/2
சேவடியும் மென் தோளும் தேவகி முன் நோக்கி நின்றாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1279/1
கண்டு மகிழ்ந்து களி தங்கி காதலி முன்
கொண்டு உவந்தாள் என்னே குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1281/1,2
கூடா முன் என்னே குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1282/2
மாரிடை முன் உள்ளம் மறுகி துணையினும் மால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1290/1
கொண்டான் பின் சென்ற நெஞ்சை கோமளம் முன் நொந்து இகழ்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1293/1
நேர்ந்து தனி இருந்து நெஞ்சு உளைந்தாள் அஞ்சனை முன்
கூர்ந்து நினைந்து ஏன் குமரேசா சார்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1296/1,2
காதலனையே நினைந்து காந்தினி முன் நாண் இழந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1297/1
போந்து சயந்தி புலந்து முன் புல்லாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1301/1
கோல்_தொடி முன் கொண்டான் குமரேசா ஊற்று அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1309/2
காதலன் முன் தும்ம கலங்கி சுபாங்கி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1317/1
காவலன் முன் தும்ம கனகவதி கண் சிவந்து ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1318/1
சார்ந்து மன் நோக்கினான் சாருமதி காய்ந்து முன்
கூர்ந்து இகழ்ந்தாள் என்னே குமரேசா நேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1320/1,2
கூர் துனி முன் கொண்டாள் குமரேசா நேர் ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1321/2
பண்டு ஏனோ ஊடுதலை பாண்டியன் முன் வேண்டி உளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1329/1

மேல்

முன்கை (1)

துறைவன் துறந்தமை தூற்றா-கொல் முன்கை
இறை இறவாநின்ற வளை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1157/3,4

மேல்

முன்கோபக்காரரோடு (1)

முன்கோபக்காரரோடு இணங்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 6/4

மேல்

முன்சொலுவோம் (1)

உண்டாகும் கிராணமதை முன்சொலுவோம் கடிகாரத்து உதவிகொண்டு – நீதிநூல்:41 427/2

மேல்

முன்பாக (1)

இன்பம் துறந்தார் இரங்கேசா முன்பாக
ஊடியவரை உணராமை வாடிய – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 131/2,3

மேல்

முன்பார் (1)

என்பார் அதனால் இரங்கேசா முன்பார்
உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி அஃது ஆற்றாது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 104/2,3

மேல்

முன்பு (7)

தக முன்பு தாம் ஆடி நடனம் பயிற்றும் தகையோர்கள் போலும் சகத்தோர் செவிக்-கண் – நீதிநூல்:47 582/2
தோன்ற நின்றான் முன்பு நளன் சோமேசா தோன்றுகின்ற – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 8/2
சொன்னாளே ஔவை முன்பு சோமேசா மன்னா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 11/2
தீயனவே சொல்லும் சிசுபாலன் முன்பு கண்ணன் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 14/1
அரங்கு முன்பு நாய் பாடி கொண்டாடிய அது போல் – விவேகசிந்தாமணி:1 109/2
தேடும் இடைக்காடர் முன்பு செய்தது பார் நீடு அழகு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 105/2
அருள்வதன் முன்பு அறிந்து குரு முகத்தால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 70/2

மேல்

முன்பே (1)

துன்பம் தலைக்கொண்டாள் சோமேசா முன்பே
இருந்து உள்ளி என் பரிதல் நெஞ்சே பரிந்து உள்ளல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 125/2,3

மேல்

முன்முன் (1)

முடித்த படி அறிந்து முன்முன் அறத்தை – அறநெறிச்சாரம்:1 24/3

மேல்

முன்றில் (1)

தன் அரிவை பேரழகை தன் முன்றில் துன்ன அரிய – நன்மதிவெண்பா:1 50/2

மேல்

முன்ன (2)

முன்ன மெய் என்னினும் முழுப்பொய் போலுமாம் – நீதிநூல்:22 262/2
பன்னியரை மாய பரத்தையரை முன்ன அரிய – நீதிவெண்பா:1 41/2

மேல்

முன்னது (1)

மூன்றும் உணர்ந்து அவற்றின் முன்னது முட்டு இன்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 199/3

மேல்

முன்னம் (20)

தினம் வினை செய அகல் செல்வ முன்னம் தூது – நீதிநூல்:12 130/1
முன்னம் ஓர் பொய் உரைக்க அ பொய் வெளியாகாமல் மூடும் வண்ணம் – நீதிநூல்:16 195/1
அரியை அவிக்கும் முன்னம் எழுந்து அயல் கள் கடையுள் புகுந்ததுவே – நீதிநூல்:19 235/4
மருவி எங்கும் பரவுதலால் மண்ணின் முன்னம் தூற்றும் அவன் – நீதிநூல்:22 265/3
உறும் புவனங்கள் எண்ணில் உவை முன்னம் நரரும் பாரும் – நீதிநூல்:28 316/2
கொள் அரு நீரை கொண்ட குளம் கரைபுரண்டு முன்னம்
உள்ள நீரையும் இழக்கும் உண்மை போல் பேர் அகட்டின் – நீதிநூல்:36 363/1,2
எத்தனை பேர் கையில் முன்னம் இ பொருள்தான் இருந்தது அவர் எல்லாம் தத்தம் – நீதிநூல்:40 414/1
சரியா எண்ணிட தகுமோ இன்னமும் நம் கண் முன்னம் சாவோர்-தம்மை – நீதிநூல்:41 429/2
வத்திரம் வேண்டின் பருத்தி விதைத்து முன்னம் நெய்யாமல் மணம்செய் காலத்து – நீதிநூல்:43 450/3
முன்னம் ஓர் சுடரும் உண்டோ மோக்கத்தின் சுகம் வேறு உண்டோ – நீதிநூல்:43 466/2
நேர்_இழை நம்முடன் இறப்பன் என முன்னம் உரைசெய்தாள் நிருபன் நம்மை – நீதிநூல்:44 475/1
முன்னவன் பொன் பதம் முன்னம் உன்னலும் – நீதிநூல்:46 522/1
முன்னம் இரதிக்கு மொழிந்த பதி தந்தது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 125/1
ஆக்கை விடா முன்னம் அரன் பாதம் பூசித்தல் – நீதிவெண்பா:1 52/3
கொண்டு அழுதான் முன்னம் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 71/2
குற்றமுற்றார் முன்னம் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 140/2
கேடுற்றான் முன்னம் கிரீவன் மடி மறவி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 605/1
உற்ற அருள் கோவலன் கை உள்ள பொருளான் முன்னம்
கொற்றமுற்றது என்னே குமரேசா பெற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 757/1,2
கொன்னே ஈது என்னே குமரேசா முன்னம்
புலப்பேன்-கொல் புல்லுவேன்-கொல்லோ கலப்பேன்-கொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1267/2,3
முன்னம் உணர்ந்த வளை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1277/4

மேல்

முன்னமுன்ன (1)

முன்னவன்-தனை உளத்து முன்னமுன்ன தெவிட்டா – நீதிநூல்:3 29/1

மேல்

முன்னமே (2)

ஈசலுக்கு எய்தலும் இரியும் முன்னமே
தேசது மிகுத்து ஒளிர் தீபம் போலவும் – நீதிநூல்:30 327/2,3
இன்னல் பொலிந்தான் இரங்கேசா முன்னமே
தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்-கண் ஐயுறவும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 51/2,3

மேல்

முன்னர் (9)

குறையிரந்து தம் முன்னர் நிற்ப போல் தாமும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 15/3
வருவதற்கு முன்னர் அணை கோலி வையார் – நன்னெறி:1 30/3
முன்னர் அமண் மதத்து மூண்டு அரசர் பின் சைவம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 38/1
வரும் முன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை எரி முன்னர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 44/3
வரும் முன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை எரி முன்னர்
வைத்தூறு போல கெடும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 44/3,4
தென்னர் அழியாது அருளும் செய்தியால் முன்னர்
உடுக்கை இழந்தவன் கை போல ஆங்கே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 124/2,3
வரும் முன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை எரி முன்னர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 435/3
வரும் முன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை எரி முன்னர்
வைத்தூறு போல கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 435/3,4
ஏற்று உணர்வார் முன்னர் இழுக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 716/4

மேல்

முன்னவன் (3)

முன்னவன் பொன் பதம் முன்னம் உன்னலும் – நீதிநூல்:46 522/1
முன்னவன் சிறுபிதா முன்னை அன்னையாம் – நீதிநூல்:47 595/1
என்னே நல் வேங்கடத்தான் இன்பமுற முன்னவன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 214/1

மேல்

முன்னவன்-தனை (1)

முன்னவன்-தனை உளத்து முன்னமுன்ன தெவிட்டா – நீதிநூல்:3 29/1

மேல்

முன்னறி (1)

அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் – கொன்றைவேந்தன்:1 1/1

மேல்

முன்னனை (1)

முன்னனை கொன்று பின்னனை புரந்த முது பகை அவன் பிதா உறாமல் – விவேகசிந்தாமணி:1 126/3

மேல்

முன்னாக (2)

ஊறு நீர் தொகையும் சீவர் உய்ந்திட கார் முன்னாக
மாறு கால பகுப்பும் வகுப்பவன் சக பிரானால் – நீதிநூல்:47 533/3,4
கொன்னே அழிந்தான் குமரேசா முன்னாக
தன் உயிர்க்கு இன்னாமை தான் அறிவான் என்-கொலோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 318/2,3

மேல்

முன்னாம் (1)

உரியவர் யாவரினும் அனை தந்தை உறவே முன்னாம் உவர்தாம் நம்மில் – நீதிநூல்:47 587/1

மேல்

முன்னி (4)

முன்னி முடிக்கும் முனி ஆசான் பன்னி அங்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 61/2
முன்னி முயன்று ஒழுகற்பாற்று – அறநெறிச்சாரம்:1 154/4
வேல் நுழைந்து என முன்னி மிறைப்பரே – நீதிநூல்:39 398/4
முற்றிய பின் எய்து பயன் முன்னி ஏன் காளிங்கன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 676/1

மேல்

முன்னு (1)

முன்னு தேவு உளனேல் பாவம் புண்ணியம் மோக்கம் அள்ளல் – நீதிநூல்:43 467/2

மேல்

முன்னுற (2)

முன்னுற காவாது இழுக்கியான் தன் பிழை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 87/3
முன்னுற காவாது இழுக்கியான் தன் பிழை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 535/3

மேல்

முன்னே (19)

முன்னே ஒருவன் முடித்தான் தன் துப்பு எலாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 24/1
என்னே ஒருவன் இகழ்ந்திருத்தல் முன்னே
முடித்த படி அறிந்து முன்முன் அறத்தை – அறநெறிச்சாரம்:1 24/2,3
மாதர் முன்னே உத்தரனும் மா பலவான் போல் உரைத்து – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 12/1
கள்ளம் இன்றி முன்னே கன சத்தியவிரதன் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 14/1
இந்திரன் வாள் வைக்க எடுத்து முன்னே மா தவத்தோர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 40/1
பசி நோய் இலக்குமணன் பார் வனத்தில் முன்னே
நசியாமல் நீக்கி நலமா இசைபெற்றான் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 75/1,2
தந்தை இரணியனை தள்ளி அவன் மைந்தன் முன்னே
சிந்தையில் மாயோன் துணையே தேடி உய்ந்தான் சந்ததமும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 82/1,2
மூல லிங்க பூசை முயன்ற பயன் வரும் முன்னே
சீலம் உடைய விபசித்து எனவே ஞாலத்தில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 155/1,2
பற்றி துகிலுரியும் என்றான் பலர் முன்னே
குற்றமுற்றான் பின்பு ஏன் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 192/1,2
குன்றி முன்னே மாய்ந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 564/2
கொன்னே விடுத்தான் குமரேசா முன்னே
முறைப்பட சூழ்ந்தும் முடிவு இலவே செய்வர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 640/2,3
குன்றாமல் ஓர்ந்தான் குமரேசா நின்று முன்னே
கேட்டார் பிணிக்கும் தகையவாய் கேளாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 643/2,3
தேர்ந்த விதி முன்னே சேர்ந்து நகைசெய்த கங்கை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 694/1
கூறாத முன்னே குறித்து உணர்ந்த மாருதி சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 701/1
கோதுடையார் முன்னே குமரேசா போத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 714/2
கொன்னே பொறுத்தான் குமரேசா முன்னே
பழகிய நட்பு எவன் செய்யும் கெழுதகைமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 803/2,3
கொண்டு அகன்றான் முன்னே குமரேசா கண்டு அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 876/2
கொன்று அழித்தான் முன்னே குமரேசா கன்றி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 882/2
காதலனார் நீங்கும் முன்னே காஞ்சனி தன் மெய் பசந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1278/1

மேல்

முன்னை (5)

செந்நெறி செல்வாரில் கீழல்லர் முன்னை தம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 75/2
பின்னை உரையா பெருமையான் முன்னை
வினை பயனும் ஆயிற்றாம் என்று அதன்-கண் மெய்ம்மை – அறநெறிச்சாரம்:1 80/2,3
முன்னை வவ்வியது என மொழிதல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:13 159/4
முன்னவன் சிறுபிதா முன்னை அன்னையாம் – நீதிநூல்:47 595/1
முன்னை குணத்தொடு தத்தம் குணம் உடைமை – அருங்கலச்செப்பு:1 173/1

மேல்

முன்னோர் (3)

என்ன நீ வருந்தி கவி பாடினும் எடுத்த கற்பனை முன்னோர்
சொன்னதே அலால் நூதனம் ஒன்று இலை தொன்மை நூல் பல ஆகும் – நீதிநூல்:28 311/1,2
அருத்தமொடும் இலக்கணங்கள் இலக்கியங்கள் அரிய நூல் பல முன்னோர் அளித்ததாலே – நீதிநூல்:28 314/3
கோசிகர் முன் சீற குலைந்து ஏனாம் மாலி முன்னோர்
கூசி அழிந்தார் குமரேசா தேசு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 900/1,2

மேல்

முன்னோர்-தம்மை (1)

அத்தன் தாய் முன்னோர்-தம்மை அறிகிலான் இலர் என்பானோ – நீதிநூல்:2 15/1

மேல்

முன்னோன் (3)

கொள் என்று முன்னோன் கொடுத்தும் ஏன் சத்துருக்கன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 173/1
உற்ற முன்னோன் இன்னா உறுவன் என ஏன் இளங்கோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 311/1
கூடினன் ஏன் முன்னோன் குமரேசா மூடமுறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 451/2

மேல்

முன்னோனை (1)

முன்னோனை போரில் முடுக்கி விமானத்தை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 18/1

மேல்

முனங்காலை (1)

முனங்காலை வருடும் அவள் கரம் கோல் போல் முதுகின் மேல் மோத பூ மேல் – நீதிநூல்:44 480/1

மேல்

முனம் (10)

வந்து அமுது உண்டு உறங்கிய பின் தாம் உண்டு துயின்று முனம் வல் எழுந்து – நீதிநூல்:12 120/3
அவ்வவர்கள் எவ்வம் உரையா முனம் உணர்ந்து உதவல் அன்பின் நிலையாம் – நீதிநூல்:39 394/2
மனைவி சேய் தமர் தம் முனம் மாளினும் மகியில் – நீதிநூல்:42 445/1
முனம் கொள் அறியாமையை நீ இனங்கொள்ளாது அறம் செய்ய முயலுவாயே – நீதிநூல்:43 452/4
முனம் தந்த பொருள் அவாவும் மூடர் உன் சீடர் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 554/4
துண்ணெனவே வாலி முனம் சோமேசா எண்ணி இடின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 102/2
விள்ளும் சடாயு முனம் வீழ்ந்தது பார் வள்ளல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 5/2
மேல் இயல் தேரும் பருவம் மேவும் முனம் மக்கட்கு – நன்மதிவெண்பா:1 32/1
கோடி அல்லல் வந்து முனம் கூடியும் ஏன் நற்கிள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 625/1
உள்ளி உடையும் என ஓர்ந்து ஏனோ கிள்ளி முனம்
கொள்ள விரைந்தான் குமரேசா அள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1270/1,2

மேல்

முனி (10)

மோகத்தை முனி – ஆத்திசூடி:1 98/1
மூவர் தமிழும் முனி மொழியும் கோவை – நல்வழி:1 40/2
முன்னி முடிக்கும் முனி ஆசான் பன்னி அங்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 61/2
வெற்பின் சிறகு அரிய வெந் என்பு அளித்து முனி
இ புவியை காத்தான் இரங்கேசா நல் புகழாம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 8/1,2
வேந்தை வதிட்டன் வியத்தல் பழுது என்ற முனி
ஏந்து தவம் தோற்றான் இரங்கேசா ஆய்ந்தக்கால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 20/1,2
பாந்தள் முனி மேல் படுத்த பரிச்சித்தன் தான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 32/1
முன் பகவற்கீதை முனி உரைக்க கன்னிமரம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 39/1
மூளும் மோகத்தை முனி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 97/4
முந்து துறந்தான் முனி – அருங்கலச்செப்பு:1 11/2
எள்ளி முனி தாய் மொழிந்தும் ஏன் மெய்மன் வீடுமன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 141/1

மேல்

முனி-பால் (1)

மாதர் கலைக்கோட்டு மா முனி-பால் பொய் உரைத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 292/1

மேல்

முனிக்கு (2)

முனிக்கு அரசு கையால் முகந்து முழங்கும் – நன்னெறி:1 7/3
சொல் ஆர் முனிக்கு இறுதி சூழ் கார்த்தவீரன் குலம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 33/1

மேல்

முனிதல் (1)

நனியே சொக்கு எனும் கனக பொடி இறை என்றேன் முனிதல் நன்றோ என்றாள் – நீதிநூல்:44 502/4

மேல்

முனிதலும் (1)

எய்தவன்-தனை விட்டு அம்பை முனிதலும் ஏய்க்குமாலோ – நீதிநூல்:26 299/4

மேல்

முனிதான் (1)

முடவனை மூர்க்கன் கொன்றால் மூர்க்கனை முனிதான் கொல்லும் – விவேகசிந்தாமணி:1 59/1

மேல்

முனிந்தனை (1)

உழையர் செய் பிழைக்கா முனிந்தனை இது என் உளமே – நீதிநூல்:26 298/4

மேல்

முனிந்தாள் (2)

கொன்னே முனிந்தாள் குமரேசா மன்னி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1129/2
கூர்ந்து ஏன் முனிந்தாள் குமரேசா சேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1189/2

மேல்

முனிந்தான் (1)

கோமான் முனிந்தான் குமரேசா தாம – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1119/2

மேல்

முனிந்திடும் (1)

இனன் முனிந்திடும் என்று அஞ்சிலேம் வசை-தனையும் – நீதிநூல்:12 149/2

மேல்

முனிந்து (2)

அகம் முனிந்து அனல் போல் தீக்க அறம் என்பது ஒருபால் சீற – நீதிநூல்:38 379/2
முதுகிரியான் அன்பர் முனிந்து அருள வந்த – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 21/1

மேல்

முனிய (3)

முறை_இல் சேயரை தன்னம் முனிய அஞ்சுவீர் – நீதிநூல்:47 589/1
பல்லார் முனிய பயன் இல சொல்லுவான் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 35/3
பல்லார் முனிய பயன் இல சொல்லுவான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 191/3

மேல்

முனியாது (1)

முனியாது சொல்லிற்று செய்து ஆங்கு எதிர் உரையாது – அறநெறிச்சாரம்:1 161/2

மேல்

முனியாமை (1)

இறையும் தகப்பன் முனியாமை சீற்ற ஏற்றத்தின் நீர்மை எனல் போல் – நீதிநூல்:42 448/3

மேல்

முனியும் (4)

தலைமகனும் நூலும் முனியும் பொருளும் – அறநெறிச்சாரம்:1 38/1
வாக்கினால் ஏரண்ட மா முனியும் சோழனொடு – நீதிவெண்பா:1 67/3
தலைமகனும் நூலும் முனியும் இ மூன்றும் – அருங்கலச்செப்பு:1 4/1
வச்சிர மா முனியும் வளர் பெரு விண்ணுவும் – அருங்கலச்செப்பு:1 27/1

மேல்

முனியை (2)

தாடகை-தன் மைந்தர் தவ முனியை அச்சுறுத்தி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 57/1
மாயனார்-தம் மக்கள் மா முனியை கேட்ட கெற்பம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 27/1

மேல்

முனிவர் (2)

மனக்கு யான் உணர்த்துகின்றேன் மற்று எனை முனிவர் யாரே – நீதிநூல்:47 524/4
&12 சிவஞான முனிவர் இயற்றிய சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 133/5
தேவர் முனிவர் மண்ணோர் தென்புலத்தார்க்கும் மோகம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 97/1
&18 கமலை வெள்ளியம்பலவாண முனிவர் இயற்றிய முதுமொழிமேல் வைப்பு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 181/3

மேல்

முனிவர்க்கா (1)

அண்டர் முனிவர்க்கா அவதாரம் பத்து எடுத்து – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 56/1

மேல்

முனிவர்க்கு (1)

அண்டர் மா முனிவர்க்கு எல்லாம் அமுதம் என்று அளிக்கலாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 10/4

மேல்

முனிவரோ (1)

உருமினை அஞ்சி யாரும் இகழுவர் அன்றி ஆய ஒலி தருகின்ற காரை முனிவரோ
தரு உறைகின்ற தீய முயிறுகள் அன்றி ஆய தருவை வெகுண்டு சீறல் தகுதியோ – நீதிநூல்:26 302/1,2

மேல்

முனிவன் (1)

முனிவன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:0 1/4

மேல்

முனிவிற்கு (1)

வயம் உளான் முனிவிற்கு அஞ்சாது மாக்கட்கு – நீதிநூல்:16 205/2

மேல்

முனிவினும் (1)

முனிவினும் நல்குவர் மூதறிஞர் உள்ளம் – நன்னெறி:1 28/1

மேல்

முனிவு (3)

தின்னல் போல் முனிவு கொள்வோர் அயலவன் தேவி-தன்னை – நீதிநூல்:13 171/3
மூளும் சீற்றத்தின் விளைவு அதாம் முனிவு அகம் உடையோர் – நீதிநூல்:26 297/2
உறு புன்கண் இன்றி ஒருவன் சுகங்கள் உறல் ஈசன் முனிவு ஆகுமால் – நீதிநூல்:42 448/4

மேல்

முனிவுடை (1)

முழு விடமது பெறும் முனிவுடை அரவம் – நீதிநூல்:31 329/2

மேல்

முனிவை-கொல்லோ (1)

வளருவாய்-கொல் நீ இன்னே வாழ்வை-கொல் முனிவை-கொல்லோ – நீதிநூல்:47 586/4

மேல்

முனை (6)

பெரும் முனை கொண்டு காய்தல் அழகு அல என்று கோது_இல் பெரியவர் என்றும் ஆள்வர் கலரையே – நீதிநூல்:26 302/4
முனை அல்கும் இரு மாதம் நிறைந்து உடன் இ மகவு ஈன்றேன் முதல்வ என்றாள் – நீதிநூல்:44 503/4
மூப்பு இலா குமரி வாழ்க்கை முனை இலா அரசன் வீரம் – விவேகசிந்தாமணி:1 36/1
முண்டைகளுக்கு இணை இலா முனை வீரர் புருடர் என மொழியொணாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 98/2
முனை நாள் இருந்த கண்ணன் முக்கணற்கு ஆட்பட்ட – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 54/1
முனை முகத்து மாற்றலர் சாய வினை முகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 749/3

மேல்

முனைப்பாடியானை (1)

முனைப்பாடியானை சூர் முக்குடை செல்வன்-தனை – அறநெறிச்சாரம்:1 220/1

மேல்

முனைமுகத்து (2)

முனைமுகத்து நில்லேல் – ஆத்திசூடி:1 92/1
முனைமுகத்து நில்லேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 91/4

மேல்

முனையிலே (1)

முனையிலே முகத்து நில் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 79/1

மேல்

முனையொடு (1)

முனையொடு கொல வரும் முசுண்டன்-தன் உயிரினை – நீதிநூல்:18 225/2

மேல்

முனைவு (1)

முனைவு கள் காமம் வெம் முரண் முதல் கொலை – நீதிநூல்:18 216/1

மேல்