பொ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பொங்க 1
பொங்கர் 1
பொங்கல் 1
பொங்காது 1
பொங்கு 4
பொங்கும் 3
பொங்குமோ 1
பொச்சாக்கும் 1
பொச்சாந்தார் 1
பொச்சாந்து 1
பொச்சாந்தும் 2
பொச்சாப்பார்க்கு 1
பொச்சாப்பால் 2
பொச்சாப்பு 7
பொச்சாப்பு_இல் 1
பொச்சாவா 2
பொசியுமாம் 1
பொட்ட 1
பொட்டு 1
பொட்டை 1
பொடி 1
பொடிக்கும் 1
பொடிசெய்யினும் 1
பொடிப்ப 1
பொடியினை 1
பொடியையும் 1
பொத்தியார் 1
பொத்துப்படும் 1
பொதி 2
பொதிசோறும் 1
பொதிந்த 3
பொதிந்து 3
பொதியாள் 1
பொதியான 1
பொதியும் 2
பொது 9
பொதுநலத்தார் 1
பொதுநிலத்தில் 1
பொதுமகளிர் 1
பொதுமகளே 1
பொதுமை 1
பொதுவா 1
பொதுவின் 1
பொதுளும் 1
பொம்மல் 1
பொம்மென 1
பொய் 54
பொய்-தன்னை 2
பொய்_இல் 1
பொய்க்க 1
பொய்க்கதை 1
பொய்கை 1
பொய்கையார் 1
பொய்கையில் 1
பொய்ச்சான்று 1
பொய்ச்சொல் 1
பொய்த்த 3
பொய்த்தல் 1
பொய்த்தலே 1
பொய்த்தாலும் 1
பொய்த்திட 1
பொய்த்திடல் 1
பொய்த்து 2
பொய்தான் 1
பொய்ப்பின் 1
பொய்ப்புகழ் 1
பொய்படும் 1
பொய்ம்மை 2
பொய்ம்மையும் 2
பொய்மை 2
பொய்யதை 1
பொய்யர் 1
பொய்யரும் 1
பொய்யரை 1
பொய்யற்க 2
பொய்யன் 2
பொய்யா 2
பொய்யாத 1
பொய்யாது 2
பொய்யாம் 3
பொய்யாமை 6
பொய்யாமையால் 1
பொய்யாமொழி 1
பொய்யாமொழியார் 1
பொய்யால் 1
பொய்யான 1
பொய்யினை 1
பொய்யுடை 1
பொய்யே 6
பொய்யை 4
பொய்யோலை 1
பொய்வழக்கிடலும் 1
பொய்வழக்கை 1
பொய்வாதியர்-பால் 1
பொய்வேடம் 1
பொர 2
பொரலும் 1
பொரு 7
பொரு_அறு 1
பொரு_இல் 4
பொருட்கு 2
பொருட்குள் 1
பொருட்டாக 1
பொருட்டால் 3
பொருட்பாலை 1
பொருத்தலும் 2
பொருத 2
பொருதான் 1
பொருதி 1
பொருது 4
பொருந்த 4
பொருந்தலர்க்கு 1
பொருந்தாது 1
பொருந்தாமை 1
பொருந்தி 2
பொருந்திடில் 1
பொருந்திய 5
பொருந்தியே 1
பொருந்தினாய் 1
பொருந்து 1
பொருந்துங்கால் 1
பொருந்துதல் 1
பொருந்துபு 1
பொருந்தும் 1
பொருந்துவதாம் 1
பொருந்துவன 2
பொருந்தேன் 1
பொருப்புகள் 1
பொரும் 1
பொருவார்-தம் 1
பொருவு 2
பொருவும் 1
பொருவுமால் 2
பொருவுவோன் 1
பொருள் 187
பொருள்-கண் 1
பொருள்-தனை 3
பொருள்-வயின் 2
பொருள்_பெண்டிர் 1
பொருள்_பொருளார் 1
பொருள்கள் 4
பொருள்கள்-தாமும் 1
பொருள்களுமே 2
பொருள்செய்திடல் 1
பொருள்தான் 2
பொருள்பெண்டிர் 1
பொருள்மாது 1
பொருள 1
பொருளது 1
பொருளா 3
பொருளாக 2
பொருளாசையால் 1
பொருளாசையுளான் 1
பொருளாம் 2
பொருளாய 1
பொருளார் 1
பொருளால் 2
பொருளான் 5
பொருளானால் 1
பொருளின் 2
பொருளினில் 1
பொருளினும் 1
பொருளினை 1
பொருளீட்ட 1
பொருளுக்கு 1
பொருளுடைமை 1
பொருளும் 28
பொருளை 28
பொருளையும் 4
பொருளோ 1
பொல்லனாம் 1
பொல்லா 5
பொல்லாங்கு 5
பொல்லாத 4
பொல்லாதே 1
பொல்லார் 2
பொல்லார்க்கு 1
பொலம் 1
பொலி 3
பொலிந்தான் 1
பொலியினும் 1
பொலியும் 1
பொலிவு 1
பொலிவுற 1
பொழி 4
பொழிதர 1
பொழிந்து 1
பொழிய 1
பொழியாநின்ற 1
பொழில் 3
பொழில்-வாய் 1
பொழுதின் 2
பொழுது 10
பொழுதெலாம் 1
பொழுதே 6
பொள்ளல் 1
பொள்ளென 2
பொற்கண்ணன் 1
பொற்களந்தை 1
பொற்கொல்லன் 1
பொற்பிளவோடு 1
பொற்பு 7
பொற்புறு 1
பொற்றொடி 2
பொறா 1
பொறாது 4
பொறாமைசெய்து 1
பொறாமையுள்ளோர் 1
பொறாமையுளோன் 1
பொறார் 1
பொறார்-தம் 1
பொறான் 1
பொறாஅ 1
பொறி 16
பொறித்து 1
பொறிப்பவர் 1
பொறிய 1
பொறியறுக்கப்பட்டு 1
பொறியாரை 1
பொறியிலி 1
பொறியின் 2
பொறுக்கினும் 1
பொறுக்கும் 2
பொறுத்த 1
பொறுத்தல் 5
பொறுத்தலும் 1
பொறுத்தனர் 1
பொறுத்தார் 3
பொறுத்தார்க்கு 2
பொறுத்தாரை 1
பொறுத்தாள் 1
பொறுத்தாற்றும் 3
பொறுத்தான் 7
பொறுத்தானொடு 1
பொறுத்தானோடு 1
பொறுத்து 9
பொறுத்தும் 1
பொறுப்பது 1
பொறுப்பர் 2
பொறுப்பள்-கொல் 1
பொறுமை 1
பொறுமையே 1
பொறேன் 4
பொறை 12
பொறையன் 1
பொறையாம் 1
பொறையுடைமை 3
பொறையும் 3
பொறையே 2
பொறையை 2
பொன் 67
பொன்-தனை 1
பொன்_கொடியே 1
பொன்_கொடியை 1
பொன்_தொடியே 1
பொன்_தொடீஇ 1
பொன்_நாண் 1
பொன்_அன்னாய் 1
பொன்_அனையாய் 1
பொன்மலையின் 1
பொன்மிகும்பை 1
பொன்முடியார் 1
பொன்ற 1
பொன்றலுக்கு 1
பொன்றா 4
பொன்றாது 1
பொன்றாமல் 1
பொன்றாமை 1
பொன்றி 3
பொன்றினன் 1
பொன்றினோரும் 1
பொன்றுங்கால் 1
பொன்றுதலால் 1
பொன்றும் 5
பொன்றுவதும் 1
பொன்னர் 1
பொன்னவன் 1
பொன்னவன்_சேய் 1
பொன்னன் 1
பொன்னனையாள் 1
பொன்னாய் 1
பொன்னால் 1
பொன்னான 1
பொன்னி 1
பொன்னின் 3
பொன்னினை 2
பொன்னும் 1
பொன்னே 4
பொன்னை 8
பொன்னைத்தான் 1
பொன்னையும் 1
பொன்னொடு 1
பொன்னோன் 1
பொனோ 1

பொங்க (1)

துங்கம் மிகும் அன்புவைத்தார் சோமேசா பொங்க
பெரிது ஆற்றி பெட்ப கலத்தல் அரிது ஆற்றி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 128/2,3

மேல்

பொங்கர் (1)

அன்னத்தின் தூவி பொங்கர் ஆகும் அரசற்கு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 26/1

மேல்

பொங்கல் (1)

தை பொங்கல் இனிது – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 48/1

மேல்

பொங்காது (1)

அதிர் வளையாய் பொங்காது அழல் கதிரால் தண் என் – நன்னெறி:1 18/3

மேல்

பொங்கு (4)

பொங்கு அலை ஆழி தாண்டி பொருப்புகள் கடந்து ஓயாமல் – நீதிநூல்:3 31/1
பொங்கு கடலும் உறங்காது பொழுது ஓர் நாளும் விடியாது – விவேகசிந்தாமணி:1 39/2
பொங்கு புகழ் புன்னைவன பூபாலா பாகை மன்னா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 54/3
புனல் அருந்து வாம் பரியை பொங்கு மதத்தால் – நன்மதிவெண்பா:1 15/1

மேல்

பொங்கும் (3)

கதிர் வரவால் பொங்கும் கடல் – நன்னெறி:1 18/4
பொங்கும் என நன்மதியே போற்று – நன்மதிவெண்பா:1 108/4
கொங்கை நிலை கண்டு ஏன் குமரேசா பொங்கும்
கடாஅ களிற்றின் மேல் கண் படாம் மாதர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1087/2,3

மேல்

பொங்குமோ (1)

வெறும் பானை பொங்குமோ மேல் – நல்வழி:1 17/4

மேல்

பொச்சாக்கும் (1)

புல்லான் பொருள் பெறவே பொச்சாக்கும் நல்லான் – அறநெறிச்சாரம்:1 105/2

மேல்

பொச்சாந்தார் (1)

பொருள் நீங்கி பொச்சாந்தார் என்பர் அருள் நீங்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 246/3

மேல்

பொச்சாந்து (1)

புலன்கள் பொருட்டாக பொச்சாந்து நெஞ்சே – அறநெறிச்சாரம்:1 136/1

மேல்

பொச்சாந்தும் (2)

பொருள் தீர்ந்த பொச்சாந்தும் சொல்லார் மருள் தீர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 199/3
புல் அவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல் அவையுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 719/3

மேல்

பொச்சாப்பார்க்கு (1)

பொச்சாப்பார்க்கு இல்லை புகழ்மை அது உலகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 533/3

மேல்

பொச்சாப்பால் (2)

வென்றி இளன் நீகன் வேய்ந்த புகழ் பொச்சாப்பால்
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 532/1,2
சூடிய சீர் துய்மன் துடியந்தன் பொச்சாப்பால்
கோடினர் சீர் என்னே குமரேசா கூடி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 533/1,2

மேல்

பொச்சாப்பு (7)

புழுக்கூட்டு பொச்சாப்பு உடைத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 70/4
புலன்களில் நிற்பினும் பொச்சாப்பு இலரே – அறநெறிச்சாரம்:1 148/3
தண்டாமம் பொய் வெகுளி பொச்சாப்பு அழுக்காறு என்று – அறநெறிச்சாரம்:1 173/1
பொச்சாப்பு_இல் காட்சியவர் – அருங்கலச்செப்பு:1 55/2
பொச்சாப்பு பார்ப்பார்-கண் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 285/4
பொச்சாப்பு கொல்லும் புகழை அறிவினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 532/3
பொச்சாப்பு உடையார்க்கு நன்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 534/4

மேல்

பொச்சாப்பு_இல் (1)

பொச்சாப்பு_இல் காட்சியவர் – அருங்கலச்செப்பு:1 55/2

மேல்

பொச்சாவா (2)

பொச்சாவா போற்றித்தாம் நோற்பாரை மெச்சாது – அறநெறிச்சாரம்:1 122/2
அரிய என்று ஆகாத இல்லை பொச்சாவா
கருவியான் போற்றி செயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 537/3,4

மேல்

பொசியுமாம் (1)

புல்லுக்கும் ஆங்கே பொசியுமாம் தொல் உலகில் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 10/2

மேல்

பொட்ட (1)

பொட்ட பொடிக்கும் குரோதத்தை வெட்டென – அறநெறிச்சாரம்:1 206/2

மேல்

பொட்டு (1)

இனமா பொட்டு அணிந்துகொண்டு தாசி ஆயினன் என்ன இயம்பினாளே – நீதிநூல்:44 476/4

மேல்

பொட்டை (1)

புனைய ஓர் அணி இலாது இருந்த இல்லாள் கழுத்தினில் ஓர் பொட்டை கண்டு – நீதிநூல்:44 476/2

மேல்

பொடி (1)

நனியே சொக்கு எனும் கனக பொடி இறை என்றேன் முனிதல் நன்றோ என்றாள் – நீதிநூல்:44 502/4

மேல்

பொடிக்கும் (1)

பொட்ட பொடிக்கும் குரோதத்தை வெட்டென – அறநெறிச்சாரம்:1 206/2

மேல்

பொடிசெய்யினும் (1)

விலை மா மணியை பொடிசெய்யினும் மின் அறாது – நீதிநூல்:6 60/3

மேல்

பொடிப்ப (1)

வெங்காரம் வெய்து எனினும் நோய் தீர்க்கும் மெய் பொடிப்ப
சிங்கி குளிர்ந்தும் கொலும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 58/3,4

மேல்

பொடியினை (1)

பொடியினை மருந்து என புகலல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:34 354/4

மேல்

பொடியையும் (1)

அமரர் ஆகுவர் அன்னார் தாள் பொடியையும் அரசர் ஒவ்வார் – நீதிநூல்:14 184/3

மேல்

பொத்தியார் (1)

அன்று வளவன் உற்ற அல்லலில் ஏன் பொத்தியார்
குன்றி உழந்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 787/1,2

மேல்

பொத்துப்படும் (1)

போற்றினும் பொத்துப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 468/4

மேல்

பொதி (2)

பொதி அலர் தூவி போற்றும் பூதம் தம் தொழில் செய்து ஏத்தும் – நீதிநூல்:3 34/3
உடைமையால் பெருமை என்னோ ஊர்க்கு எலாம் பொதி சுமக்கும் – நீதிநூல்:30 324/3

மேல்

பொதிசோறும் (1)

உண்ண பொதிசோறும் ஊர் சிவிகையும் பிறவும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 112/1

மேல்

பொதிந்த (3)

பூசி பொதிந்த புலால் உடம்பு ஊசல் – அறநெறிச்சாரம்:1 113/2
புழு பொதிந்த புண்ணில் கொடிதாம் கழுக்கு இரையை – அறநெறிச்சாரம்:1 133/2
கோன் பதி முன் என்னே குமரேசா வான் பொதிந்த
இன்பம் ஒருவற்கு இரத்தல் இரந்தவை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1052/2,3

மேல்

பொதிந்து (3)

புண் வைத்து மூடார் பொதிந்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 55/4
புன் புலால் நாற்றம் புறம் பொதிந்து மூடினும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 94/3
பொறுத்தாரை பொன் போல் பொதிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 155/4

மேல்

பொதியாள் (1)

தாம் பொதியாள் என தாங்கும் பொன்னினை – நீதிநூல்:24 277/3

மேல்

பொதியான (1)

ஒருவனே இரண்டு யாக்கை ஊன் பொதியான நாற்றம் – விவேகசிந்தாமணி:1 120/1

மேல்

பொதியும் (2)

நீரும் நிழலும் நிலம் பொதியும் நெற்கட்டும் – நல்வழி:1 21/1
கானம் வாழ் மிருகம் ஆவர் கதி வாயில் பொதியும்
மானவர்க்கு உறையுளாய் நிரயம் வாய்விரியுமே – நீதிநூல்:6 57/3,4

மேல்

பொது (9)

அந்த நல் நாளினில் இல்லவட்கு அன்பொடு அளித்தனன் யான் பொது
பைம்_தொடியே உனை சேர்ந்திட பாரில் எனக்கு உடல் வேறு இலை – நீதிநூல்:12 131/2,3
உருவ வழக்கின் நிலையினை நன்கு உணரா தன்மை பொது நீங்கல் – நீதிநூல்:21 257/3
புகலும் இந்த சரக்கும் கை நீங்காது வணிகம்செய் பொது மின்னார் போல் – நீதிநூல்:44 496/3
பொது நலத்தார் புன் நலம் தோயார் மதி நலத்தின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 92/3
அயல் விழியாய் மயல் பொது ஊழ் வலிது அதினும் பெண்மதியேன் அதுவும் ஊழின் – விவேகசிந்தாமணி:1 113/3
பெண் இயலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொது உண்பர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 185/3
பொது நோக்கான் வேந்தன் வரிசையா நோக்கின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 528/3
ஏதிலார் போல பொது நோக்கு நோக்குதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1099/3
பெண் இயலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொது உண்பர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1311/3

மேல்

பொதுநலத்தார் (1)

பொதுநலத்தார் புன் நலம் தோயார் மதி நலத்தின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 915/3

மேல்

பொதுநிலத்தில் (1)

பொதுநிலத்தில் ஒருநாளும் இருக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 7/4

மேல்

பொதுமகளிர் (1)

உள்ளி பொதுமகளிர் உற்று நின்றும் மித்திரன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 917/1

மேல்

பொதுமகளே (1)

பொதுமகளே போல்வ தலையாயார் செல்வம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 65/1

மேல்

பொதுமை (1)

பூதல பொருள்கள் யார்க்கும் பொதுமை அல்லாது சொந்த – நீதிநூல்:14 175/2

மேல்

பொதுவா (1)

அயலார் மதத்தை குணத்தை பழிக்கார் அறம் ஈது மறம் ஈது என சொல்வர் பொதுவா
சுயவூதியம்-தன்னை நட்டத்தை மதியார் சூழ்ந்தோர்கள் ஈடேறுமாறு என்றும் முயல்வார் – நீதிநூல்:47 583/1,2

மேல்

பொதுவின் (1)

இருமை இன்றி இருவருமே நம் மனை நம் பொருள் நம் இகுளை நம் சேய் என பொதுவின் இயம்பு உரிமையாலும் – நீதிநூல்:12 156/2

மேல்

பொதுளும் (1)

முதுமொழிவெண்பாவை மொழிய பொதுளும்
மடம் பிடுங்கி அன்பர்க்கு வான்வீடு அளிக்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:0 1/2,3

மேல்

பொம்மல் (1)

பொம்மல் முலை போல் பருத்திடினும் மற்று அவர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 62/3

மேல்

பொம்மென (1)

பொம்மென பணைத்து விம்மி போர் மதன் மயங்கி வீழும் – விவேகசிந்தாமணி:1 24/1

மேல்

பொய் (54)

பொய் போலும்மே பொய் போலும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 74/2
பொய் போலும்மே பொய் போலும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 74/2
புலன் ஒருங்க பொய் கடிந்தாரும் கொலை ஞாட்பின் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 41/2
பொய் குறளை வன்சொல் பயனில என்று இ நான்கும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 59/1
கொலை அஞ்சார் பொய் நாணார் மானமும் ஓம்பார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 78/1
பொய் குடில் ஓம்புவரோ போதத்தால் தாம் வேய்ந்த – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 86/3
மெய்யுணர்ந்தார் பொய் மேல் புலம் போக்கார் மெய்யுணர்ச்சி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 98/1
பொய் மேல் கிடவாத நாவும் புறனுரையை – அறநெறிச்சாரம்:1 85/1
பொய் வினை மற்றை பொருள் எல்லாம் மெய் வினவில் – அறநெறிச்சாரம்:1 152/2
நிச்சலும் நோக்காது பொய் ஒரீஇ நிச்சலும் – அறநெறிச்சாரம்:1 165/2
தண்டாமம் பொய் வெகுளி பொச்சாப்பு அழுக்காறு என்று – அறநெறிச்சாரம்:1 173/1
பொய் காட்சி நீக்கி பொரு_அறு முக்குடையான் – அறநெறிச்சாரம்:1 200/3
பொய் சுற்றத்தாரும் பொருளோ பொருளாய – அறநெறிச்சாரம்:1 212/3
பொய் நூல் அவற்றின் பொருள் தெரிந்து மெய் நூல் – அறநெறிச்சாரம்:1 218/2
பொய்_இல் அன்புடை தாய் தந்தை போல்பவர் உளரோ நெஞ்சே – நீதிநூல்:8 81/4
தெள் உயிர் நீங்கிலள் என்ன சேடி நீ பொய் உரைத்தாய் – நீதிநூல்:12 137/2
புறமுற அவன் குற்றத்தை புகன்றிடார் பொய் கரத்தல் – நீதிநூல்:15 192/2
முன்னம் ஓர் பொய் உரைக்க அ பொய் வெளியாகாமல் மூடும் வண்ணம் – நீதிநூல்:16 195/1
முன்னம் ஓர் பொய் உரைக்க அ பொய் வெளியாகாமல் மூடும் வண்ணம் – நீதிநூல்:16 195/1
பின்னும் ஓர் பொய் உரைக்க அதையும் நிலைநிறுத்த ஓர் பெரும் பொய் சொல்ல – நீதிநூல்:16 195/2
பின்னும் ஓர் பொய் உரைக்க அதையும் நிலைநிறுத்த ஓர் பெரும் பொய் சொல்ல – நீதிநூல்:16 195/2
பொழுதெலாம் புரிதலால் குற்றங்கள் யாவுக்கும் பொய் பிதாவாம் – நீதிநூல்:16 196/2
ஏதேனும் பயன் வேண்டி பொய் சொல்லின் அ பொய்தான் எவ்விதத்தும் – நீதிநூல்:16 198/1
கலங்களின் வைத்தலை ஒக்கும் மெய்க்கு உரிய வாயால் பொய் கழறல் அன்றே – நீதிநூல்:16 200/4
பயன் வேண்டி சிறியது ஓர் பொய் சொலினும் பெரும் பழியாம் பார் மேல் கீழாய் – நீதிநூல்:16 202/3
பற்பலவா கண்சாடை சிர கர கம்பிதம் செய்து பசுமை பொய் போல் – நீதிநூல்:16 204/2
பொய் அமர் சூதினில் போக்கல் புன்மையே – நீதிநூல்:20 238/4
களவு பொய் சினம் பகை காமம் யாவையும் – நீதிநூல்:20 240/3
பன்னு பொய் மெய்யினும் பாடு உடைத்து அரோ – நீதிநூல்:22 262/4
புடவி மிசை வாழ் அறிஞர் பொய் எனவே தள்ளுவரால் – நீதிநூல்:23 269/4
வீடுதான் இத்தனை நாள் நிற்கும் என விளம்பலாம் மெய் என்னும் பொய்
கூடுதான் இத்தனை நாள் நிற்கும் என புவியில் எவர் கூறற்பாலார் – நீதிநூல்:41 423/3,4
பொருள் ஒன்று நாம் தந்தது இவட்கு அதற்கு இல்லாமை பிணி பொய் புரட்டு – நீதிநூல்:44 482/1
இலை என்றாள் பொய் என்றேன் வள்ளுவர் கூறிய குறளாம் இனிய நூலில் – நீதிநூல்:44 497/3
பொய் ஏந்து மன வேசைக்கா திருடி கை இரண்டும் போக்கிக்கொண்டே – நீதிநூல்:44 510/1
நாசமாக்குதல் களவு பொய் நீக்கல் பிறன் இல் மது நயந்திடாமை – நீதிநூல்:46 521/3
பொய் வளர் தெய்வம் போற்றல் புனிதரை தளியை எள்ளல் – நீதிநூல்:47 567/3
பொய் புலன்கள் ஐந்தும் நோய் புல்லியர்-பால் அன்றியே – நன்னெறி:1 11/1
பொருள் கொடுத்து பொய் மேற்கொளீஇ அருள் கொடுத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 94/3
செய்ய நந்தியாக சிறப்புற்றான் பொய் அலவே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 33/2
பொய் எனில் பொய் ஆகிப்போம் – நீதிவெண்பா:1 38/4
பொய் எனில் பொய் ஆகிப்போம் – நீதிவெண்பா:1 38/4
எத்திய பொய் யார்க்கும் இதம் ஆகும் நத்திய பால் – நீதிவெண்பா:1 85/2
நிம்பமும் பொய் என்றே நினை – நன்மதிவெண்பா:1 42/4
பொருள் நின்ற பெற்றியை பொய் இன்று உணர்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 57/1
பெரிய கொலை பொய் களவொடு காமம் – அருங்கலச்செப்பு:1 66/1
சிறிய கொலை பொய் களவொடு காமம் – அருங்கலச்செப்பு:1 86/1
பொய் பேசாதே – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 71/1
பொறி வாயில் ஐந்து அவித்தான் பொய் தீர் ஒழுக்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 6/3
மாதர் கலைக்கோட்டு மா முனி-பால் பொய் உரைத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 292/1
வேதாவும் தாழையும் முன் வெய்யது ஒரு பொய் புகன்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 293/1
கொண்டான் பொய் என்னே குமரேசா கண்டு அறியின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 323/2
அன்று ஒருவன் பொய் தொடர்பை அஞ்சி ஏன் கோவிந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 882/1
பொருள் கெடுத்து பொய் மேற்கொளீஇ அருள் கெடுத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 938/3
பொய் காய்வு காய்தி என் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1246/4

மேல்

பொய்-தன்னை (2)

நெஞ்சார பொய்-தன்னை சொல்ல வேண்டாம் – உலகநீதி:1 2/1
இறந்தாலும் பொய்-தன்னை சொல்ல வேண்டாம் – உலகநீதி:1 10/5

மேல்

பொய்_இல் (1)

பொய்_இல் அன்புடை தாய் தந்தை போல்பவர் உளரோ நெஞ்சே – நீதிநூல்:8 81/4

மேல்

பொய்க்க (1)

பாரினில் பொய்த்திடல் பொய்க்க உன்னுதல் பொய்யினை பிறர்க்கு பயிற்றல் யாதோர் – நீதிநூல்:16 203/1

மேல்

பொய்க்கதை (1)

சற்பனையாய் இருத்தல் பொய்க்கதை கூறல் கேட்டல் எலாம் சலங்கள் ஆமே – நீதிநூல்:16 204/4

மேல்

பொய்கை (1)

சந்திரன் இல்லா வானம் தாமரை இல்லா பொய்கை
மந்திரி இல்லா வேந்தன் மத கரி இல்லா சேனை – விவேகசிந்தாமணி:1 57/1,2

மேல்

பொய்கையார் (1)

போதம் மிகு பொய்கையார் போர் வளவன் கண் அறிந்து ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 710/1

மேல்

பொய்கையில் (1)

தண்டு உலாவிய தாமரை பொய்கையில்
மொண்டு நீரை முகத்து அருகு ஏந்தினாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 89/1,2

மேல்

பொய்ச்சான்று (1)

தற்புகழ்தல் புறங்கூறல் மிக இருணம் வாங்குதல் பொய்ச்சான்று உரைத்தல் – நீதிநூல்:16 204/1

மேல்

பொய்ச்சொல் (1)

விரியும் இசை மாசுற அவர் மேல் விளம்பும் பொய்ச்சொல் அண்டம் மிசை – நீதிநூல்:23 267/2

மேல்

பொய்த்த (3)

பொய்த்த இன்ப வீட்டில் பொருள் அடையாது அத்தம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 18/2
தன் நெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 47/3
தன் நெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 293/3

மேல்

பொய்த்தல் (1)

பொய்த்தல் அறிந்து என் புலந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1287/4

மேல்

பொய்த்தலே (1)

இழிவுளார் என்பதற்கு பொய்த்தலே சான்று ஆகும் ஏசு_இல் தூய – நீதிநூல்:16 201/3

மேல்

பொய்த்தாலும் (1)

துயருறா வண்ணம் நாம் பொய்த்தாலும் பிழை அன்று சொந்தமாவோர் – நீதிநூல்:16 202/2

மேல்

பொய்த்திட (1)

மெய் உறுதி காட்டியதன் மேல் பொய்த்திட முயலேல் – நன்மதிவெண்பா:1 93/1

மேல்

பொய்த்திடல் (1)

பாரினில் பொய்த்திடல் பொய்க்க உன்னுதல் பொய்யினை பிறர்க்கு பயிற்றல் யாதோர் – நீதிநூல்:16 203/1

மேல்

பொய்த்து (2)

புறன் அழீஇ பொய்த்து நகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 182/4
புறங்கூறி பொய்த்து உயிர் வாழ்தலின் சாதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 183/3

மேல்

பொய்தான் (1)

ஏதேனும் பயன் வேண்டி பொய் சொல்லின் அ பொய்தான் எவ்விதத்தும் – நீதிநூல்:16 198/1

மேல்

பொய்ப்பின் (1)

விண் இன்று பொய்ப்பின் விரி நீர் வியன் உலகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 13/3

மேல்

பொய்ப்புகழ் (1)

கைப்புரை ஏற்று பொய்ப்புகழ் ஏலா காதினன் அருள் பொழி கண்ணன் – நீதிநூல்:4 45/1

மேல்

பொய்படும் (1)

பொய்படும் ஒன்றோ புனை பூணும் கை அறியா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 836/3

மேல்

பொய்ம்மை (2)

கைம்மை பெண் வீட்டில் அதிகாரமுறல் பொய்ம்மை ஒன்றே – நன்மதிவெண்பா:1 64/2
பொய்ம்மை இகழ் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 73/1

மேல்

பொய்ம்மையும் (2)

பொய்ம்மையும் வாய்மை இடத்த புரை தீர்ந்த – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 30/3
பொய்ம்மையும் வாய்மை இடத்த புரை தீர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 292/3

மேல்

பொய்மை (2)

பொருள்_பெண்டிர் பொய்மை முயக்கம் இருட்டு அறையில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 139/3
பொருள்பெண்டிர் பொய்மை முயக்கம் இருட்டு அறையில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 913/3

மேல்

பொய்யதை (1)

பொய்யதை சொல்வாராகில் போசனம் அற்பம் ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 67/3

மேல்

பொய்யர் (1)

கை-அதனில் கொடுத்துவைக்க எவரும் அஞ்சார் பொய்யர் என கவ்வை பூண்டார் – நீதிநூல்:16 199/2

மேல்

பொய்யரும் (1)

பங்கமுறும் பொய்யரை பொய்யரும் சேரார் தம் உளமும் பழிக்கும் அன்றோ – நீதிநூல்:16 197/4

மேல்

பொய்யரை (1)

பங்கமுறும் பொய்யரை பொய்யரும் சேரார் தம் உளமும் பழிக்கும் அன்றோ – நீதிநூல்:16 197/4

மேல்

பொய்யற்க (2)

தன் நெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 47/3
தன் நெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 293/3

மேல்

பொய்யன் (2)

பொய்யன் என்ற தப்பிதத்தால் வந்தது பார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 99/2
உள்ளதே சொன்னான் உயர் தருமன் பொய்யன் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 291/1

மேல்

பொய்யா (2)

பொய்யா விளக்கே விளக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 299/4
பொருள் என்னும் பொய்யா விளக்கம் இருள் அறுக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 753/3

மேல்

பொய்யாத (1)

பூமி எலாம் கொண்டாடும் பொய்யாத புன்னைவனமே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 96/3

மேல்

பொய்யாது (2)

உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுகின் உலகத்தார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 48/3
உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுகின் உலகத்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 294/3

மேல்

பொய்யாம் (3)

மிக்கவர் தாழ்ந்தோர் என்னல் வெறும் பொய்யாம் மேன்மை என்பது – நீதிநூல்:14 178/3
கொண்டனன் எனல் பொய்யாம் செங்கோல் வழி நிலார் கோன் சேயர்க்கு – நீதிநூல்:47 561/2
வீணர் பூண்டாலும் தங்கம் வெறும் பொய்யாம் மேற்பூச்சு என்பார் – விவேகசிந்தாமணி:1 33/1

மேல்

பொய்யாமை (6)

பங்கம் அற பொய்யாமை பத்தினியாம் மங்கைக்கு – நன்மதிவெண்பா:1 47/2
போத உதத்தியன் ஏன் பொய்யாமை பூண்டதனால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 296/1
பொய்யாமை அன்ன புகழ் இல்லை எய்யாமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 296/3
பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம் பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 297/3
பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம் பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 297/3
பின் சார பொய்யாமை நன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 323/4

மேல்

பொய்யாமையால் (1)

ஓர் அறமும் செய்யான் உயர்ந்தான் பொய்யாமையால்
கோரன் என்பான் என்னே குமரேசா சீர் உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 297/1,2

மேல்

பொய்யாமொழி (1)

போதம் தரு செய்ய பொய்யாமொழி புணர்த்தி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:0 1/1

மேல்

பொய்யாமொழியார் (1)

மூதுரை கொள் பொய்யாமொழியார் ஏன் நெஞ்சு உவந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 786/1

மேல்

பொய்யால் (1)

பொய்யால் செய் மெய் நம்பி ஏதேதோ நினைவுற்றாய் புரை சேர் நெஞ்சே – நீதிநூல்:41 420/2

மேல்

பொய்யான (1)

பொய்யான நாடகத்தில் பதி மனை போல் வேடமுற்றோர் பூண்ட கன்மம் – நீதிநூல்:12 115/1

மேல்

பொய்யினை (1)

பாரினில் பொய்த்திடல் பொய்க்க உன்னுதல் பொய்யினை பிறர்க்கு பயிற்றல் யாதோர் – நீதிநூல்:16 203/1

மேல்

பொய்யுடை (1)

பொய்யுடை ஒருவன் சொல்வன்மையினால் – வெற்றிவேற்கை:1 73/1

மேல்

பொய்யே (6)

வீணாள் படாமை நீ துன்னம் பொய்யே ஆக – அறநெறிச்சாரம்:1 34/3
நூல்களும் பொய்யே அ நூல் விதியின் நோற்பவரும் – அறநெறிச்சாரம்:1 47/3
வெம்புவாள் விழுவாள் பொய்யே மேல் விழுந்து அழுவாள் பொய்யே – விவேகசிந்தாமணி:1 15/1
வெம்புவாள் விழுவாள் பொய்யே மேல் விழுந்து அழுவாள் பொய்யே
தம்பலம் தின்பாள் பொய்யே சாகிறேன் என்பாள் பொய்யே – விவேகசிந்தாமணி:1 15/1,2
தம்பலம் தின்பாள் பொய்யே சாகிறேன் என்பாள் பொய்யே – விவேகசிந்தாமணி:1 15/2
தம்பலம் தின்பாள் பொய்யே சாகிறேன் என்பாள் பொய்யே
அம்பிலும் கொடிய கண்ணாள் ஆயிரம் சிந்தையாளை – விவேகசிந்தாமணி:1 15/2,3

மேல்

பொய்யை (4)

இடும் பொய்யை மெய் என்று இராதே இடும் கடுக – நல்வழி:1 3/2
அயர்வாக புரண்டாலும் பிறர்க்கு இன்னா தரும் பொய்யை அறையல் நெஞ்சே – நீதிநூல்:16 202/4
வீரியமாய் செய்வன் எனல் அற்பரையே துதித்தல் பொய்யை வியந்து கொள்ளல் – நீதிநூல்:16 203/3
மாசில்லான் வாயில் ஒரு வன் பொய்யை செய்வன் என்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 194/1

மேல்

பொய்யோலை (1)

புறவுரை பொய்யோலை கேடு – அருங்கலச்செப்பு:1 70/2

மேல்

பொய்வழக்கிடலும் (1)

மண்டும் வண் பொருளாசையால் பொய்வழக்கிடலும்
தொண்டு செய்பவர் கூலியை குறைக்கின்ற தொழிலும் – நீதிநூல்:17 207/3,4

மேல்

பொய்வழக்கை (1)

வெருவ அவன் மேல் பொய்வழக்கை மெய் போல் கற்பித்து இடர் இழைத்து – நீதிநூல்:21 255/3

மேல்

பொய்வாதியர்-பால் (1)

பொய்வாதியர்-பால் பொருள் கொண்டு வழக்கை புரட்டல் அநீதி பொருள் – நீதிநூல்:21 256/1

மேல்

பொய்வேடம் (1)

பண்டு வலன் ஆசான் பணம் பறிக்க பொய்வேடம்
கொண்டு வந்தான் என்னே குமரேசா மண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 278/1,2

மேல்

பொர (2)

போம்கால் அசுரர் பொர வருவார் நீங்கா – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 133/2
அன்று பொர பல்லோர் அடர்ந்து எழுந்தார் பட்டர் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 723/1

மேல்

பொரலும் (1)

பெய்தவன்-தனை விட்டு அ கல் பிளந்திட பொரலும் கையால் – நீதிநூல்:26 299/3

மேல்

பொரு (7)

பொறாஅ முறைசெய் பொரு_இல் ஞமன் கீழ் – அறநெறிச்சாரம்:1 27/3
பொரு_இல் தலைமகனோடு இன்ன ஒருவாது – அறநெறிச்சாரம்:1 50/2
பொய் காட்சி நீக்கி பொரு_அறு முக்குடையான் – அறநெறிச்சாரம்:1 200/3
பொரு_இல் இவை ஆதிய புரைகள் இலஞ்சமதனை பொருவுமால் – நீதிநூல்:21 257/4
புனிதம்_இல் இடையின் வீழ் பொரு_இல் வாச தீம் – நீதிநூல்:31 331/2
ஊக்கம் உடையான் ஒடுக்கம் பொரு தகர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 49/3
ஊக்கம் உடையான் ஒடுக்கம் பொரு தகர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 486/3

மேல்

பொரு_அறு (1)

பொய் காட்சி நீக்கி பொரு_அறு முக்குடையான் – அறநெறிச்சாரம்:1 200/3

மேல்

பொரு_இல் (4)

பொறாஅ முறைசெய் பொரு_இல் ஞமன் கீழ் – அறநெறிச்சாரம்:1 27/3
பொரு_இல் தலைமகனோடு இன்ன ஒருவாது – அறநெறிச்சாரம்:1 50/2
பொரு_இல் இவை ஆதிய புரைகள் இலஞ்சமதனை பொருவுமால் – நீதிநூல்:21 257/4
புனிதம்_இல் இடையின் வீழ் பொரு_இல் வாச தீம் – நீதிநூல்:31 331/2

மேல்

பொருட்கு (2)

எனது உனது என ஒரு பொருட்கு இரண்டு பேர் – நீதிநூல்:21 251/1
பெருக்கமொடு சுருக்கம் பெற்ற பொருட்கு ஏற்ப – நன்னெறி:1 13/1

மேல்

பொருட்குள் (1)

வேயும் பல் பொருட்குள் வைத்து வேட்டவாறு அளிப்போன் யாரோ – நீதிநூல்:47 544/4

மேல்

பொருட்டாக (1)

புலன்கள் பொருட்டாக பொச்சாந்து நெஞ்சே – அறநெறிச்சாரம்:1 136/1

மேல்

பொருட்டால் (3)

நாணால் உயிரை துறப்பார் உயிர் பொருட்டால்
நாண் துறவார் நாண் ஆள்பவர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 102/3,4
தினல் பொருட்டால் கொள்ளாது உலகு எனின் யாரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 41/3
விலை பொருட்டால் ஊன் தருவார் இல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 41/4

மேல்

பொருட்பாலை (1)

பொருட்பாலை விரும்புவர்கள் காமப்பாலிடை மூழ்கி புரள்வர் கீர்த்தி – விவேகசிந்தாமணி:1 7/1

மேல்

பொருத்தலும் (2)

பொருத்தலும் வல்லது அமைச்சு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 64/4
பொருத்தலும் வல்லது அமைச்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 633/4

மேல்

பொருத (2)

இகலொடு பொருத மின்னாம் இடித்தல் வான் விடம் அகற்றும் – நீதிநூல்:47 543/3
அரம் பொருத பொன் போல தேயும் உரம் பொருது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 888/3

மேல்

பொருதான் (1)

உள் நின்ற வாணனொடு பொருதான் எண்ணி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 134/2

மேல்

பொருதி (1)

பொருதி வினவிட இரதி புருடன்_அனையார்-பால் போய் புணர்ந்தேன் என்றாள் – நீதிநூல்:44 483/2

மேல்

பொருது (4)

தானவர் வேந்தை சடாயு பொருது இறந்தான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 81/1
சுந்தோபசுந்தர் இகல் சூழ்ந்து பொருது இறந்தது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 121/1
மிண்டு மகிடன் பொருது வெட்டுண்டான் புண்டரிக – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 64/2
அரம் பொருத பொன் போல தேயும் உரம் பொருது
உட்பகை உற்ற குடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 888/3,4

மேல்

பொருந்த (4)

இருவரும் பொருந்த உரையானாயின் – வெற்றிவேற்கை:1 75/2
பொற்பு ஊர உள்ளியினை விதைத்தாலும் அதன் குணத்தை பொருந்த காட்டும் – விவேகசிந்தாமணி:1 88/2
பேதையரும் நாவலரும் பேதம் இன்றியே பொருந்த
தூதுசென்ற கொன்றை தொடையலார் போலவே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 110/1,2
பண்டு மனம் பொருந்த பாஞ்சாலி மெய் புகன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 295/1

மேல்

பொருந்தலர்க்கு (1)

புள்ளுவம் இழைக்காநின்ற பொருந்தலர்க்கு ஆற்றும் நன்றி – நீதிநூல்:39 391/3

மேல்

பொருந்தாது (1)

திரு அமளி துயில மனம் பொருந்தாது பலர் எச்சம் சேர் படிக்கம் – நீதிநூல்:44 491/2

மேல்

பொருந்தாமை (1)

பொருந்தாமை சிந்திக்கற்பாற்று – அருங்கலச்செப்பு:1 118/2

மேல்

பொருந்தி (2)

மணியும் ஒளியும் போல் ஆண்மகனும் மனைவியும் பொருந்தி வாழுவாரேல் – நீதிநூல்:12 110/1
பூம் பொழில் பரிமளம் பொருந்தி நாறிடும் – நீதிநூல்:22 259/2

மேல்

பொருந்திடில் (1)

சீரொடு பொருந்திடில் திறல்கொள்வார் அரோ – நீதிநூல்:11 108/4

மேல்

பொருந்திய (5)

நீரகம் பொருந்திய ஊரகத்து இரு – கொன்றைவேந்தன்:1 51/1
விருந்திலோர்க்கு இல்லை பொருந்திய ஒழுக்கம் – கொன்றைவேந்தன்:1 83/1
பூதம் யாவுக்கும் ஏணாய் பொருந்திய விசும்பை காற்றை – நீதிநூல்:2 11/1
பொருந்திய மனையவள் பூண்ட நாண் களத்து – நீதிநூல்:19 227/3
பூணுவார் தரா பூண்டாலும் பொருந்திய தங்கம் என்பார் – விவேகசிந்தாமணி:1 33/2

மேல்

பொருந்தியே (1)

பொற்பு உடை மகளிரோடு பொருந்தியே வாழ்தல் ஒன்று – விவேகசிந்தாமணி:1 74/2

மேல்

பொருந்தினாய் (1)

பொருந்தினாய் மனமே மக்கள்போலி நீ விலங்கு ஆனாயே – நீதிநூல்:39 384/4

மேல்

பொருந்து (1)

பொருந்து புகழ் புன்னைவன பூபாலா நன்றா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 66/3

மேல்

பொருந்துங்கால் (1)

பொன் திரளால் மேன்மை பொருந்துங்கால் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 20/3

மேல்

பொருந்துதல் (1)

பொருந்துதல் தானே புதுமை திருந்து_இழாய் – நன்னெறி:1 12/2

மேல்

பொருந்துபு (1)

பொற்புறு சிறார் தாய் கையில் பொருந்துபு மகிழல் போலும் – நீதிநூல்:47 569/2

மேல்

பொருந்தும் (1)

பொருந்தும் நல் கலை தெரி பூவை கற்பது – நீதிநூல்:10 97/1

மேல்

பொருந்துவதாம் (1)

புல்லறத்தை தேய்த்து உலகினோடும் பொருந்துவதாம்
நல்லறத்தை நாட்டுமிடத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 8/3,4

மேல்

பொருந்துவன (2)

பொருந்துவன போ-மின் என்றால் போகா இருந்து ஏங்கி – நல்வழி:1 5/2
பாவம் பொருந்துவன சொல்லாமை ஏவாமை – அருங்கலச்செப்பு:1 69/1

மேல்

பொருந்தேன் (1)

பண்டு பொருந்தேன் பரத்த என ஏன் தருமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1311/1

மேல்

பொருப்புகள் (1)

பொங்கு அலை ஆழி தாண்டி பொருப்புகள் கடந்து ஓயாமல் – நீதிநூல்:3 31/1

மேல்

பொரும் (1)

பொரும் என்னும் சொல்லினால் புல்லப்படுமேல் – அறநெறிச்சாரம்:1 87/3

மேல்

பொருவார்-தம் (1)

பொருவார்-தம் போர்க்களத்தில் போக வேண்டாம் – உலகநீதி:1 7/3

மேல்

பொருவு (2)

பூவையே பொருவு கழல் சருக்கியது என்று அதை களைவோர் புவியில் உண்டோ – நீதிநூல்:32 338/2
பொருவு வேசியர் வாய் எச்சிலை உண்ண பலபேரை புணர்ந்து அசுத்தம் – நீதிநூல்:44 491/3

மேல்

பொருவும் (1)

புனல் இலா தடத்தை பெய்யா புயலினை பொருவும் அ பொன் – நீதிநூல்:24 279/2

மேல்

பொருவுமால் (2)

பொரு_இல் இவை ஆதிய புரைகள் இலஞ்சமதனை பொருவுமால் – நீதிநூல்:21 257/4
கரியை பூச வேண்டும் என கருதும் தன்மை பொருவுமால் – நீதிநூல்:23 267/4

மேல்

பொருவுவோன் (1)

புரை தபு தன்னை தானே பொருவுவோன் ஒருவன் அன்றே – நீதிநூல்:3 19/4

மேல்

பொருள் (187)

மண்ணில் பிறந்தார்க்கு வைத்த பொருள் எண்ணுங்கால் – நல்வழி:1 1/2
ஈட்டும் பொருள் முயற்சி எண்ணிறந்த ஆயினும் ஊழ் – நல்வழி:1 8/1
போனவா தேடும் பொருள் – நல்வழி:1 38/4
வைசியர்க்கு அழகு வளர் பொருள் ஈட்டல் – வெற்றிவேற்கை:1 6/1
மந்திரிக்கு அழகு வரும் பொருள் உரைத்தல் – வெற்றிவேற்கை:1 8/1
அறம் பொருள் இன்பமும் வீடும் பயக்கும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 1/1
புறங்கடையது ஆகும் பொருள் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 64/4
பூண்பதே தீர்ந்த பொருள் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 101/4
புகைக்க பொருள் உணர்வான் என்று இவரே நூலை – அறநெறிச்சாரம்:1 5/3
புல்ல உரைத்தல் புகழ்தல் பொருள் ஈதல் – அறநெறிச்சாரம்:1 10/1
ஒன்றோடொன்று ஒவ்வா பொருள் தெரிந்து ஒன்றோடொன்று – அறநெறிச்சாரம்:1 40/2
எத்திறத்தும் மாறா பொருள் உரைப்பர் பித்தர் அவர் – அறநெறிச்சாரம்:1 47/2
அளக்கும் கருவி மற்று ஒண் பொருள் ஒன்றோ – அறநெறிச்சாரம்:1 92/3
துய்க்கும் பொருள் எல்லாம் தொக்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 97/4
உள்ளம் உருக உரைத்து பொருள் கொள்வார் – அறநெறிச்சாரம்:1 98/3
புல்லான் பொருள் பெறவே பொச்சாக்கும் நல்லான் – அறநெறிச்சாரம்:1 105/2
செல்வம் கிளை பொருள் காமம் என்று இ நான்கும் – அறநெறிச்சாரம்:1 117/3
பொய் வினை மற்றை பொருள் எல்லாம் மெய் வினவில் – அறநெறிச்சாரம்:1 152/2
பொருளால் பொருள் வளரும் நாளும் தெருளா – அறநெறிச்சாரம்:1 196/2
பொருள் என போழ்ந்து அகன்று பொன் மணி போன்று எங்கும் – அறநெறிச்சாரம்:1 200/1
பறவை அரும் பொருள் இன்சொல் முதிரை – அறநெறிச்சாரம்:1 208/1
பொய் நூல் அவற்றின் பொருள் தெரிந்து மெய் நூல் – அறநெறிச்சாரம்:1 218/2
பொருள் வட்டம் எல்லாம் விளக்கி இருள் வட்டம் – அறநெறிச்சாரம்:1 221/2
உரை எலாம் உளன் தான் மேவி உறை பொருள் கெட கெடாதான் – நீதிநூல்:3 19/3
திருடன் பொருள் காவலன் ஆதலும் செல் வழிக்கு – நீதிநூல்:7 65/1
சின்ன ஓர் பொருள் தந்தோரை சீவன் உள்ளளவும் உள்ளத்து – நீதிநூல்:8 74/1
புனை பொருள் நீங்கின் மற்று ஓர் பொருளையும் பெறலாம் அத்தன் – நீதிநூல்:8 82/3
அயல் பொருள் நிறம் கவர் ஆதனங்கள் போல் – நீதிநூல்:9 84/1
விரைவொடும் ஏகார் என்னின் ஊர்தியொடு அ பொருள் விளியும் விண் புரக்கும் – நீதிநூல்:12 116/3
தாங்கு பொருள் சுட்டு அழித்து தானும் அழியும் கனல் போல் தலைவன் நெஞ்சை – நீதிநூல்:12 118/1
இருமை இன்றி இருவருமே நம் மனை நம் பொருள் நம் இகுளை நம் சேய் என பொதுவின் இயம்பு உரிமையாலும் – நீதிநூல்:12 156/2
பொன்னை யாம் வவ்விலேம் பொருள் வந்து எங்களை – நீதிநூல்:13 159/3
கவர்ந்த பின் பொருள் காவலை ஒக்குமே – நீதிநூல்:13 166/4
சாதன பொருள் போல் செப்பு சாசனம் பெற்றோர் இல்லை – நீதிநூல்:14 175/3
புலன் இலா பொருள் போல் எள்ளும் புல்லர் வீடு இல்லர் மாதோ – நீதிநூல்:14 179/4
ஐயம்_இல் பொருள் என்று உன்னி அன்பொடும் ஏவலாளர் – நீதிநூல்:15 190/3
எண் அற அன்னோன் கொண்ட பொருள் எலாம் சீவன் என்றும் – நீதிநூல்:15 193/3
அங்கதமே பொருள் என்ன கைக்கொண்டோர் மறந்து ஒரு மெய் அறைந்திட்டாலும் – நீதிநூல்:16 197/1
செய்ய பொருள் மிக உளார் எனினும் அவர் கையில் ஒரு செல்லாக்காசும் – நீதிநூல்:16 199/3
வளம் இலா பொருள் மாறுதல் மிகு விலை வாங்கல் – நீதிநூல்:17 206/3
கண்டெடுத்த ஓர் பொருள் அனுபவித்தலும் களவின் – நீதிநூல்:17 207/1
இட்டர் வைத்த நல் பொருள் அபகரித்தலும் இறப்ப – நீதிநூல்:17 208/2
பொருள் திருடும் போது அச்சம் புறப்பட்டு ஏகுங்கால் அச்சம் – நீதிநூல்:17 212/2
ஈனம் மெய்மறதி நோய் இழிவு உற பொருள்
வான் என வழங்குவர் மது உண்போர்களே – நீதிநூல்:19 226/3,4
பொய்வாதியர்-பால் பொருள் கொண்டு வழக்கை புரட்டல் அநீதி பொருள் – நீதிநூல்:21 256/1
பொய்வாதியர்-பால் பொருள் கொண்டு வழக்கை புரட்டல் அநீதி பொருள்
மெய்வாதியர்-பால் கொண்டு அவர்க்கு விவாதம் தீர்க்கும் நிலை எற்றேல் – நீதிநூல்:21 256/1,2
தீய அத்தம் ஆதியோடு லோக ரத்ந ராசி பல தேயம் முற்றும் ஆர் பொருள் எலாம் – நீதிநூல்:21 258/3
பலி பிறர்க்கு இட்டுமே பயன் துவ்வான் பொருள்
வலி இலா பேடி கை வாள்-கொல் ஆண் என – நீதிநூல்:24 274/2,3
மானத்தை இழந்தே பொருள் வவ்வப்படுவானே – நீதிநூல்:24 283/4
சாம்காலை ஓர் பிசினன் பொருள் தானம்செய உன்னி – நீதிநூல்:24 284/1
பொருள் அலால் அயலோர்க்கு இல்லை புகன்ற இ நால்வரேயோ – நீதிநூல்:26 300/3
புறம் உளார்கள் போல் பொருள் இலேம் என – நீதிநூல்:27 309/3
கண்ணிய பொருள் மணம் கலந்து வீசுங்கால் – நீதிநூல்:31 333/2
பொருள் சிதைவால் தோன்றுவர் தீது என அறமும் தோன்றும் அவர் புரி பிழைக்கு – நீதிநூல்:32 343/3
பொருள் என மெச்சல் போல் புன்மை வேறு உண்டோ – நீதிநூல்:37 369/4
பசை உளதோ அ காற்றை பாரில் ஓர் பொருள் என்று எண்ணி – நீதிநூல்:38 377/2
எல்லோரும் கொளவே பரமன் எண்_இல் பொருள் ஈந்தான் – நீதிநூல்:39 396/1
எய்க்கும் வறுமையினார்க்கு அனுதினம் ஈயும் பொருள் நமது – நீதிநூல்:39 397/3
என் பொருள் என் பொருள் என்று சீவன்விடும் மனமே ஒன்று இயம்ப கேளாய் – நீதிநூல்:40 405/1
என் பொருள் என் பொருள் என்று சீவன்விடும் மனமே ஒன்று இயம்ப கேளாய் – நீதிநூல்:40 405/1
கனவதனில் கண்ட பொருள் செலவுக்கு ஆமோ குனிக்கும் கங்குல் கூத்தில் – நீதிநூல்:40 409/1
கொஞ்சமும் நம் பொருள் என உன்னாமல் வெள்ளி பொன் எனும் மண் குப்பை-தன்னை – நீதிநூல்:40 410/2
கண்ட பொருள் அத்தனையும் எமது செல்வர் அ பொருளை காத்து எமக்கு – நீதிநூல்:40 413/3
மனமே நீ இதையும் ஒரு பொருள் என்ன உன்ன என்ன மருளுற்றாயே – நீதிநூல்:41 421/4
வீடானது இடியின் மேல் பொருள் உதவும் காடு அழியின் விறகாம் மாய – நீதிநூல்:41 422/3
ஒல்லார் விரும்பு பொருள் தந்து வெல்லும் ஒரு நீதி வேந்தன் அனையான் – நீதிநூல்:42 447/4
ஏதிலார் பொருள் நோக்கி இச்சையுறல் கவர்ந்தது ஒப்பாம் எழில் மின்னாரை – நீதிநூல்:43 457/1
அரிய பொருள் வெளியிட்டு செப்பினை காத்திடல் போலும் ஆன்மாவுக்கே – நீதிநூல்:43 458/3
செவ்வையுறு பொருள் கவர்ந்த பின்னர் எனை கைவிட்ட தேனை நோக்கி – நீதிநூல்:44 478/1
பொருள் ஒன்று நாம் தந்தது இவட்கு அதற்கு இல்லாமை பிணி பொய் புரட்டு – நீதிநூல்:44 482/1
பொருளின் சேடத்தை இவட்கு அளித்தோம் வாய் சேடம் எனும் பொருள் அளித்தாள் – நீதிநூல்:44 492/1
பணயமே திரணம் அன்பு பெரிது என்ற பாவை பொருள் பறித்த பின்னர் – நீதிநூல்:44 494/1
வனமுறு பொருள் யாவிற்கும் வாய்ந்த காரணனே ஆதல் – நீதிநூல்:47 550/3
முனம் தந்த பொருள் அவாவும் மூடர் உன் சீடர் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 554/4
ஒரு பொருள் என சிருட்டித்து உலகமும் மற்ற யாவும் – நீதிநூல்:47 564/3
கைத்தொழில் பொருள் இலக்கணமும் தத்தமக்கு – நீதிநூல்:47 590/2
சென்று பொருள் கொடுப்பர் தீதற்றோர் துன்று சுவை – நன்னெறி:1 1/2
இல்லானுக்கு அன்பு இங்கு இடம் பொருள் ஏவல் மற்று – நன்னெறி:1 15/1
புணையில் புகும் ஒண் பொருள் – நன்னெறி:1 25/4
நடுவு இன்றி நன் பொருள் வெஃகின்ற குடி பொன்றி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 18/3
பொருள் ஆட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருள் ஆட்சி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 26/3
அரும் பொருள் யாதொன்றும் இல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 47/4
ஒற்றினான் ஒற்றி பொருள் தெரியா மன்னவன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 59/3
எட்டும் பணிந்தது இரங்கேசா கிட்டு பொருள்
இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர் செல்வரை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 76/2,3
பொருள் கொடுத்து பொய் மேற்கொளீஇ அருள் கொடுத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 94/3
நடுவு இன்றி நன் பொருள் வெஃகின் குடி பொன்றி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 18/3
பொருள் அற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருள் அற்றார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 25/3
நல் பொருள் நன்கு உணர்ந்து சொல்லினும் நல்கூர்ந்தார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 105/3
சொல் பொருள் சோர்வு படும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 105/4
அன்னியரிடத்து செல்வம் அரும் பொருள் வேசி ஆசை – விவேகசிந்தாமணி:1 17/2
பொருள் இலா வறியர்-தம் பொறி அடக்கமும் – விவேகசிந்தாமணி:1 55/2
பொருள் இல்லார்க்கு இன்பம் இல்லை புண்ணியம் இல்லை என்றும் – விவேகசிந்தாமணி:1 60/1
பொய்த்த இன்ப வீட்டில் பொருள் அடையாது அத்தம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 18/2
ஓங்கும் ஔவை சொல் மூதுரை பொருள் பார் பாங்குடைய – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 92/2
நிலையா உடல் பொருள் நீரில் நிறை கஞ்ச – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 101/1
மலர் இலை போல் எத்தனை நாள் வாழ்ந்தும் இலகு பொருள்
பத்தி ஒன்றும் புன்னைவன பண்பா சனகனை போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 101/2,3
பெற்று அமையும் என்னா பெரியோரும் பெற்ற பொருள்
மற்று அமையும் என்றே மகிழ் வேந்தும் முற்றிய நல் – நீதிவெண்பா:1 14/1,2
ஓது பொருள் கண்டோர்க்கு உறும் ஆசை நீதி இலா – நீதிவெண்பா:1 62/1
தம் பொருள் தமக்கு உதவி சாற்று – நன்மதிவெண்பா:1 59/4
உள்ள பொருள் கொள்ளேல் ஒன்னாரும் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 61/3
செறி பொருள் சேர் அம் பனுவல் தீம் சுவை ஆர் கீதம் – நன்மதிவெண்பா:1 65/1
பிறர் பொருள் வவ்வாதவரை பேணி பிறர் தம்மை – நன்மதிவெண்பா:1 71/2
தொக்க அற சொல் பொருள் – அருங்கலச்செப்பு:1 2/2
நிலைமைய ஆகும் பொருள் – அருங்கலச்செப்பு:1 4/2
பொருள் நின்ற பெற்றியை பொய் இன்று உணர்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 57/1
பொருள் வரைந்து ஆசை சுருக்கி ஏவாமை – அருங்கலச்செப்பு:1 77/1
திருந்தார் பொருள் வரவும் தீயார் தொடர்பும் – அருங்கலச்செப்பு:1 118/1
புத்தர் பிறர் சொல்லும் பொருள் மறுத்து வள்ளுவர்தாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 2/1
பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார்-மாட்டு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 2/4
இரந்த பொருள் கவர்ந்தது ஈந்தார் மறந்தும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 33/2
என்றும் இறைவன் அடியார் பொருள் என்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 45/1
சினத்தை பொருள் என்று கொண்டவன் கேடு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 49/3
எப்பொருள் யார்யார் வாய் கேட்பினும் அ பொருள்
மெய் பொருள் காண்பது அறிவு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 74/3,4
மெய் பொருள் காண்பது அறிவு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 74/4
எப்பொருள் யார்யார் வாய் கேட்பினும் அ பொருள்
மெய் பொருள் காண்பது அறிவு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 75/3,4
மெய் பொருள் காண்பது அறிவு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 75/4
தீது இன்றி வந்த பொருள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 118/4
பொருள்_பெண்டிர் பொய்மை முயக்கம் இருட்டு அறையில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 139/3
வள்ளுவரும் தாமும் மதித்த பொருள் ஒன்று என்றே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 187/1
சைகையில் பொருள் உணர் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 33/1
பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார்-மாட்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 5/4
பெற்ற பொருள் விட்டு மக்கள் பெற்றான் தசரதன் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 63/1
தம் பொருள் என்ப தம் மக்கள் அவர் பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 63/3
தம் பொருள் என்ப தம் மக்கள் அவர் பொருள்
தம்தம் வினையான் வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 63/3,4
ஒன்றானும் தீச்சொல் பொருள் பயன் உண்டாயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 128/3
அறம் பொருள் கண்டார்-கண் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 141/4
நடுவு இன்றி நன் பொருள் வெஃகின் குடி பொன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 171/3
அருள் வெஃகி ஆற்றின்-கண் நின்றான் பொருள் வெஃகி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 176/3
பொருள் தீர்ந்த பொச்சாந்தும் சொல்லார் மருள் தீர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 199/3
தாள் ஆற்றி தந்த பொருள் எல்லாம் தக்கார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 212/3
பெற்றான் பொருள் வைப்பு உழி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 226/4
அருள் செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருள் செல்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 241/3
பொருள் நீங்கி பொச்சாந்தார் என்பர் அருள் நீங்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 246/3
அருள் இல்லார்க்கு அவ் உலகம் இல்லை பொருள் இல்லார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 247/3
பொருள் அற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருள் அற்றார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 248/3
பொருள் ஆட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருள் ஆட்சி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 252/3
பொருள் அல்லது அவ் ஊன் தினல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 254/4
அருள் கருதி அன்புடையார் ஆதல் பொருள் கருதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 285/3
சினத்தை பொருள் என்று கொண்டவன் கேடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 307/3
பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என்று உணரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 351/3
பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என்று உணரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 351/3
எப்பொருள் எத்தன்மைத்து ஆயினும் அ பொருள்
மெய் பொருள் காண்பது அறிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 355/3,4
மெய் பொருள் காண்பது அறிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 355/4
கற்று ஈண்டு மெய் பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 356/3
எப்பொருள் யார்யார் வாய் கேட்பினும் அ பொருள்
மெய் பொருள் காண்பது அறிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 423/3,4
மெய் பொருள் காண்பது அறிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 423/4
நுண் பொருள் காண்பது அறிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 424/4
அரும் பொருள் யாதொன்றும் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 462/4
ஆற்றின் அளவு அறிந்து ஈக அது பொருள்
போற்றி வழங்கும் நெறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 477/3,4
அறம் பொருள் இன்பம் உயிர் அச்சம் நான்கின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 501/3
தேறுக தேறும் பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 509/4
ஒற்றினான் ஒற்றி பொருள் தெரியா மன்னவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 583/3
உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருள் உடைமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 592/3
சலத்தால் பொருள் செய்து ஏமாக்கல் பசு மண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 660/3
பொருள் கருவி காலம் வினை இடனொடு ஐந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 675/3
ஆர்ந்த பொருள் விளைவால் ஆன்றோரால் கோசலம் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 731/1
மண்டு பொருள் இன்ப வளம் வாய்ந்த ஏமாங்கதம் ஏர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 738/1
ஆற்றுபவர்க்கும் அரண் பொருள் அஞ்சி தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 741/3
போற்றுபவர்க்கும் பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 741/4
உற்ற பொருள் நல் ஆள் உடைமையால் உஞ்சை அரண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 746/1
ஓது பொருள் ஒன்றே உயர்ந்தது என மாயை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 751/1
பொருள் அல்லவரை பொருளாக செய்யும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 751/3
பொருள் அல்லது இல்லை பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 751/4
பொருள் அல்லது இல்லை பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 751/4
கோன் என்ன நின்றான் குமரேசா ஆன பொருள்
இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர் செல்வரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 752/2,3
பொருள் என்னும் பொய்யா விளக்கம் இருள் அறுக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 753/3
தீது இன்றி வந்த பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 754/4
அருளொடும் அன்பொடும் வாரா பொருள் ஆக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 755/3
தெறு பொருளும் வேந்தன் பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 756/4
அருள் என்னும் அன்பு ஈன் குழவி பொருள் என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 757/3
தேடி பொருள் சென்று சேர்த்தான் பகை வென்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 759/1
அன்று பொருள் ஆற்றி நின்ற அந்திமான் இன்ப நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 760/1
ஒண் பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு எண் பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 760/3
ஒண் பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு எண் பொருள்
ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 760/3,4
அன்பின் விழையார் பொருள் விழையும் ஆய்_தொடியார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 911/3
பொருள்_பொருளார் புன் நலம் தோயார் அருள் பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 914/3
பொருள்_பொருளார் புன் நலம் தோயார் அருள் பொருள்
ஆயும் அறிவினவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 914/3,4
கை அறியாமை உடைத்தே பொருள் கொடுத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 925/3
உற்ற பொருள் எல்லாம் ஒருங்கு இழந்து புட்கரன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 933/1
உருள் ஆயம் ஓவாது கூறின் பொருள் ஆயம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 933/3
பொருள் கெடுத்து பொய் மேற்கொளீஇ அருள் கெடுத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 938/3
வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும் பொருள் அஃது உண்ணான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1001/3
மண்டி அவந்தன் அன்று வைத்த பொருள் மற்றவர் கை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1009/1
ஒண் பொருள் கொள்வார் பிறர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1009/4
நன் பொருள் நன்கு உணர்ந்து சொல்லினும் நல்கூர்ந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1046/3
சொல் பொருள் சோர்வு படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1046/4
பொருள் மாலையாளரை உள்ளி மருள் மாலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1230/3

மேல்

பொருள்-கண் (1)

காய்தல் உவத்தல் அகற்றி ஒரு பொருள்-கண்
ஆய்தல் அறிவுடையோர்-கண்ணதே காய்வதன்-கண் – அறநெறிச்சாரம்:1 42/1,2

மேல்

பொருள்-தனை (3)

பொருள்-தனை போற்றி வாழ் – ஆத்திசூடி:1 86/1
தனது என அ பொருள்-தனை கொள்வான் அவர் – நீதிநூல்:21 251/3
வான் பொருள்-தனை போற்றி வாழ் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 85/4

மேல்

பொருள்-வயின் (2)

இங்கு இரு பொருள்-வயின் ஏகுவேன் என்றீர் – நீதிநூல்:12 128/1
பொருள்-வயின் ஏகிட சீவன் போல்வாரே உன்னுதலால் – நீதிநூல்:12 136/2

மேல்

பொருள்_பெண்டிர் (1)

பொருள்_பெண்டிர் பொய்மை முயக்கம் இருட்டு அறையில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 139/3

மேல்

பொருள்_பொருளார் (1)

பொருள்_பொருளார் புன் நலம் தோயார் அருள் பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 914/3

மேல்

பொருள்கள் (4)

ஆதரித்து பலவகையால் பொருள்கள் தேடி – உலகநீதி:1 13/1
பூதல பொருள்கள் யார்க்கும் பொதுமை அல்லாது சொந்த – நீதிநூல்:14 175/2
தஞ்சமாம் பொருள்கள் என நினைத்து அதன் மேல் ஆசையுற்று தயங்குகின்றாய் – நீதிநூல்:40 410/3
அந்தோ புரம் எரித்த அண்ணல் அடியார் பொருள்கள்
செம் தீயினும் கொடிய தீ கண்டாய் செம் தீயை – நீதிவெண்பா:1 78/1,2

மேல்

பொருள்கள்-தாமும் (1)

அற்பர்-தம் பொருள்கள்-தாமும் அவரவர் இறந்த பின்னே – விவேகசிந்தாமணி:1 32/3

மேல்

பொருள்களுமே (2)

துய்க்கும் பொருள்களுமே நமது அல துய்த்தல் இல்லாது சும்மா – நீதிநூல்:39 397/1
வைக்கும் பொருள்களுமே நமது அல மாண்ட பின் கூட வரா – நீதிநூல்:39 397/2

மேல்

பொருள்செய்திடல் (1)

எய்த்து பொருள்செய்திடல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 8/4

மேல்

பொருள்தான் (2)

எத்தனை பேர் கையில் முன்னம் இ பொருள்தான் இருந்தது அவர் எல்லாம் தத்தம் – நீதிநூல்:40 414/1
ஆபத்து வந்தால் அரும் பொருள்தான் வேண்டுமே – நீதிவெண்பா:1 45/1

மேல்

பொருள்பெண்டிர் (1)

பொருள்பெண்டிர் பொய்மை முயக்கம் இருட்டு அறையில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 913/3

மேல்

பொருள்மாது (1)

பொருள்மாது அ கன்னியர்க்கு எலாம் சிரோமணி என்ன புகலலாமே – நீதிநூல்:44 499/4

மேல்

பொருள (1)

எண் பொருள ஆக செல சொல்லி தான் பிறர்-வாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 424/3

மேல்

பொருளது (1)

நானம் என்பது மணம் கமழ் பொருளது நாவில் உண்பதுவோ சொல் – விவேகசிந்தாமணி:1 86/1

மேல்

பொருளா (3)

காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 13/3
காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 122/3
கொண்டார் சினம் பொருளா கொங்கணர் பின் வாசுகியால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 307/1

மேல்

பொருளாக (2)

குற்றமே காக்க பொருளாக குற்றமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 434/3
பொருள் அல்லவரை பொருளாக செய்யும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 751/3

மேல்

பொருளாசையால் (1)

மண்டும் வண் பொருளாசையால் பொய்வழக்கிடலும் – நீதிநூல்:17 207/3

மேல்

பொருளாசையுளான் (1)

என்ன பொருளாசையுளான் பிறர் இச்சை தீர்ந்து – நீதிநூல்:7 69/2

மேல்

பொருளாம் (2)

பிரணவ பொருளாம் பெருந்தகை ஐங்கரன் – வெற்றிவேற்கை:0 1/1
கைக்குள் உறு பொருளாம் இதனை கண்டு உணராய் மனமே – நீதிநூல்:39 397/4

மேல்

பொருளாய (1)

பொய் சுற்றத்தாரும் பொருளோ பொருளாய
இ சுற்றத்தாரில் எனக்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 212/3,4

மேல்

பொருளார் (1)

பொருள்_பொருளார் புன் நலம் தோயார் அருள் பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 914/3

மேல்

பொருளால் (2)

பொருளால் பொருள் வளரும் நாளும் தெருளா – அறநெறிச்சாரம்:1 196/2
எ பொருளால் என் ஆம் இரங்கேசா கைப்பொருள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 101/2

மேல்

பொருளான் (5)

பெரும் பொருளான் பெட்டக்கது ஆகி அரும் கேட்டால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 74/3
பிறன் பொருளான் பெட்டு ஒழுகும் பேதைமை ஞாலத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 141/3
பெரும் பொருளான் பெட்டக்கது ஆகி அரும் கேட்டால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 732/3
உற்ற அருள் கோவலன் கை உள்ள பொருளான் முன்னம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 757/1
பொருளான் ஆம் எல்லாம் என்று ஈயாது இவறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1002/3

மேல்

பொருளானால் (1)

உன் பொருளானால் அதன் மேல் உன் நாமம் வரைந்துளதோ உன்றனோடு – நீதிநூல்:40 405/2

மேல்

பொருளின் (2)

நால் இறகில் கண் இலதே எனினும் நல் பொருளின்
பேர் இறையான் உண் பெயரில் பின் சிறக்குமோரும் – அறநெறிச்சாரம்:1 226/1,2
பொருளின் சேடத்தை இவட்கு அளித்தோம் வாய் சேடம் எனும் பொருள் அளித்தாள் – நீதிநூல்:44 492/1

மேல்

பொருளினில் (1)

சிந்தனை மற்று ஓர் பொருளினில் செலுத்தான் தீமொழி கனவிலும் புகலான் – நீதிநூல்:4 37/3

மேல்

பொருளினும் (1)

நன்றாம் பொருளினும் ஏன் நார்முடியன் ஊக்கத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 591/1

மேல்

பொருளினை (1)

அரும் பொருளினை துன்புற்றோர்க்கு ஆனந்த சாகரத்தை – நீதிநூல்:47 565/2

மேல்

பொருளீட்ட (1)

அன்னது நீரே ஆயின் பொருளீட்ட அது செல்க – நீதிநூல்:12 144/3

மேல்

பொருளுக்கு (1)

உற்ற பொருளுக்கு உதாரணமா முற்று கதையால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 2/2

மேல்

பொருளுடைமை (1)

கல்வியுடைமை பொருளுடைமை என்று இரண்டு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 15/1

மேல்

பொருளும் (28)

மருவினிய சுற்றமும் வான் பொருளும் நல்ல – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 29/1
தன் ஆயுதமும் தன் கையில் பொருளும்
பிறன் கையில் கொடுக்கும் பேதையும் பதரே – வெற்றிவேற்கை:1 71/1,2
அறங்கடையில் செல்லார் பிறன் பொருளும் வெஃகார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 64/3
இறங்காது இருசார் பொருளும் துறந்து அடங்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 4/2
ஈட்டிய ஒண் பொருளும் இல் ஒழியும் சுற்றத்தார் – அறநெறிச்சாரம்:1 14/1
தலைமகனும் நூலும் முனியும் பொருளும்
தொலைவின் துணிவொடு பக்கம் மலைவு இன்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 38/1,2
உருவும் ஒழுக்கமும் நூலும் பொருளும்
பொரு_இல் தலைமகனோடு இன்ன ஒருவாது – அறநெறிச்சாரம்:1 50/1,2
பற்றொடு செற்றம் பயம் இன்றி பல பொருளும்
முற்ற உணர்ந்தான் மொழிந்தன கற்றும் – அறநெறிச்சாரம்:1 75/1,2
உடம்பும் கிளையும் பொருளும் பிறவும் – அறநெறிச்சாரம்:1 129/1
உடம்பும் பொருளும் உடையான் ஓர் நன்மை – அறநெறிச்சாரம்:1 169/3
கொடுக்கப்படும் பொருளும் அன்றால் அடுத்தடுத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 185/2
சூழ் பொருளும் சுவை சேர் அமுதும் கமழ் சோலையும் மா சுகமும் – நீதிநூல்:14 174/2
வேண்டா பொருளும் அது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 91/4
பொல்லார்க்கு கல்வி வரில் கருவம் உண்டாம் அதனோடு பொருளும் சேர்ந்தால் – விவேகசிந்தாமணி:1 99/1
மனம் ஒன்று சொல் ஒன்று வான் பொருளும் ஒன்றே – நீதிவெண்பா:1 75/3
மதிப்புடைய பல் பொருளும் வாய்க்கும் விதிப்பயன்தான் – நன்மதிவெண்பா:1 84/2
கட்டொடு வீடும் உயிரும் பிற பொருளும்
முட்டு இன்றி சொல்லுவது நூல் – அருங்கலச்செப்பு:1 61/1,2
எண் பொருளும் ஈசனும் வந்து எய்துமே கொண்ட – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 18/2
பல பொருளும் வேண்டாத பண்பினவர் அன்றி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 62/2
கண்டார் படிக்காசர் காசர் உயர் நுண் பொருளும்
கொண்டு எளிது ஏன் சொன்னார் குமரேசா கண்டதனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 424/1,2
பொருளும் அதனின் ஊங்கு இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 644/4
எல்லா பொருளும் உடைத்தாய் இடத்து உதவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 746/3
உறு பொருளும் உல்கு பொருளும் தன் ஒன்னார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 756/3
உறு பொருளும் உல்கு பொருளும் தன் ஒன்னார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 756/3
தெறு பொருளும் வேந்தன் பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 756/4
வகை மாண்ட வாழ்க்கையும் வான் பொருளும் என் ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 897/3
வேண்டா பொருளும் அது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 901/4
அற வினையும் ஆன்ற பொருளும் பிற வினையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 909/3

மேல்

பொருளை (28)

முப்பதாம் ஆண்டு அளவில் மூன்று அற்று ஒரு பொருளை
தப்பாமல் தன்னுள் பெறானாயின் செப்பும் – நல்வழி:1 39/1,2
எதிருறு பொருளை காணாது இடருறு பித்தர் போலும் – நீதிநூல்:2 14/3
புண்ணிய திருமறை பொருளை ஓது புனிதர் – நீதிநூல்:6 58/3
பரவு சமுசாரம் எனும் பண்டியில் வாழ்வு எனும் பொருளை பரப்பி பூண்ட – நீதிநூல்:12 116/1
உய்வார் பொருளை கவர்ந்து அதற்கு விலை கொண்டு உவர்க்கு உஃது இடல் போலும் – நீதிநூல்:21 256/3
ஆவலாய் பொருளை ஈட்டி அயலவர்க்கா சுமந்தோம் – நீதிநூல்:39 385/3
இதம் இலா உலோபர் தம் பொருளை எண்ணியே – நீதிநூல்:39 403/1
இ பொருளை நற்பொருள் என்று எப்படி நீ ஒப்புகின்றாய் ஏழை நெஞ்சே – நீதிநூல்:40 406/4
கண்ட பொருள் அத்தனையும் எமது செல்வர் அ பொருளை காத்து எமக்கு – நீதிநூல்:40 413/3
தேவி-தனக்கு உண்டோ ஆண் பஞ்சம் என்றாள் அதன் பொருளை தெரிகிலேனே – நீதிநூல்:44 477/4
மண்ணானாள் எனை நோக்கி எனக்கு ஈந்த பொருளை இனி வாங்காநின்ற – நீதிநூல்:44 479/3
உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளை
கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 29/3,4
கர்ப்பத்திலே சுகனார் கேடு_இல் பொருளை குறித்தார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 36/1
இன்னல் தரும் பொருளை ஈட்டுதலும் துன்பமே – நீதிவெண்பா:1 46/1
பிறர்க்குரியாள் நாடேல் பிறர் பொருளை வவ்வேல் – நன்மதிவெண்பா:1 72/1
பொருளை வரைதலோடு ஐந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 66/2
கள்ளரொடு கூடல் கள்ளர் கொணர் பொருளை
உள்ளினர் கோடலோடு ஐந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 73/1,2
பொருளை துறத்தலோடு ஐந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 86/2
ஈட்டும் பொருளை எல்லாம் ஏன் விருந்தை பேணுதற்கே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 81/1
கொற்றமுறா கட்டியன் ஏன் கோன் பொருளை வெஃகியதால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 171/1
ஆர்ந்த பொருளை அருளோடு சாதுவன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 247/1
மாதவன் போல் வந்த மதன் மாண் பொருளை வஞ்சித்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 276/1
உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளை
கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 282/3,4
எப்பொருளும் ஓரார் தொடரார் மற்று அ பொருளை
விட்டக்கால் கேட்க மறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 695/3,4
உள்ளன்போடு அன்றி உறு பொருளை வான் பதி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 755/1
திண் தோள் தருசகன் ஏன் தெவ்வர் உறு பொருளை
கொண்டான் உரித்தா குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 756/1,2
செய்க பொருளை செறுநர் செருக்கு அறுக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 759/3
நின்று பெரும் பொருளை நீட்டிவைத்தும் கும்பன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1001/1

மேல்

பொருளையும் (4)

தன்னையும் தன்னின் பொருளையும் பட்டாங்கின் – அறநெறிச்சாரம்:1 57/1
புனை பொருள் நீங்கின் மற்று ஓர் பொருளையும் பெறலாம் அத்தன் – நீதிநூல்:8 82/3
வயவை-தன்னில் காண் பொருளையும் வாஞ்சியார் வசுதை – நீதிநூல்:42 444/2
ஒற்று ஒற்றி தந்த பொருளையும் மற்றும் ஓர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 588/3

மேல்

பொருளோ (1)

பொய் சுற்றத்தாரும் பொருளோ பொருளாய – அறநெறிச்சாரம்:1 212/3

மேல்

பொல்லனாம் (1)

நல்லார்க்கும் பொல்லனாம் நாடு – நல்வழி:1 25/4

மேல்

பொல்லா (5)

பொல்லா சிறகை விரித்து ஆடினால் போலுமே – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 14/3
பொல்லா புழு மலி நோய் புன் குரம்பை நல்லார் – நல்வழி:1 7/2
பொல்லா பொறியறுக்கப்பட்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 117/4
வல் வசையால் பொல்லா மரணமுற்று செல்லலுற்றாள் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 29/2
பொன்றாமல் தந்தை நிற்ப பொல்லா சுயோதனன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 564/1

மேல்

பொல்லாங்கு (5)

பொல்லாங்கு என்பவை எல்லாம் தவிர் – கொன்றைவேந்தன்:1 68/1
புகைக்கினும் கார் அகில் பொல்லாங்கு கமழாது – வெற்றிவேற்கை:1 26/1
ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் – உலகநீதி:1 1/2
தாழந்தவரை பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் – உலகநீதி:1 5/6
புழு போல் உவர்ப்பு ஊறி பொல்லாங்கு நாறும் – அறநெறிச்சாரம்:1 132/1

மேல்

பொல்லாத (4)

புயகமதை தேள் புலியை பொல்லாத விலங்கை எலாம் – நீதிநூல்:34 357/1
பொல்லாத சூழ கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 176/4
பொல்லாத காளன் மேல் போர் வேட்டு மித்திரன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 870/1
கொல்ல நொந்தார் என்னே குமரேசா பொல்லாத
நல்குரவு என்னும் இடும்பையுள் பல்கு உரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1045/2,3

மேல்

பொல்லாதே (1)

ஏதிலான்-பால் கண்ட இல்லினும் பொல்லாதே
தீது என்று நீப்பு அரிதால் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 7/3,4

மேல்

பொல்லார் (2)

கல்லார் குலமில்லார் பொல்லார் தறுகட்பம் – அறநெறிச்சாரம்:1 110/3
பொல்லார் முன் எல்லாம் புகன்று சிவஞானம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 113/1

மேல்

பொல்லார்க்கு (1)

பொல்லார்க்கு கல்வி வரில் கருவம் உண்டாம் அதனோடு பொருளும் சேர்ந்தால் – விவேகசிந்தாமணி:1 99/1

மேல்

பொலம் (1)

பொலம் மிக உள்ளார்க்கு உணவின் சுவை இன்று பசி இன்று புசிக்கும் அன்னம் – நீதிநூல்:40 417/1

மேல்

பொலி (3)

நெல் பொலி நெடு நகர் ஆயினும் ஆகும் – வெற்றிவேற்கை:1 55/3
பொலி வளம் தங்கிய புவியில் தான் உண்டும் – நீதிநூல்:24 274/1
பூவின் பொலி குழலாய் பூம் கை புகழவோ – நன்னெறி:1 1/3

மேல்

பொலிந்தான் (1)

இன்னல் பொலிந்தான் இரங்கேசா முன்னமே – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 51/2

மேல்

பொலியினும் (1)

சிவம் உற பொலியினும் சிதைந்து அழிந்த ஓர் – நீதிநூல்:18 220/2

மேல்

பொலியும் (1)

கணையின் பொலியும் கரும் கண்ணாய் நொய்தாம் – நன்னெறி:1 25/3

மேல்

பொலிவு (1)

புத்தியும் சொல்லும் பொலிவு இலவாய் மிக்க – அறநெறிச்சாரம்:1 58/2

மேல்

பொலிவுற (1)

பொலிவுற தமை ஒப்பவர்களை சினப்போர் புலி இரண்டு ஒன்றையொன்று அடித்து – நீதிநூல்:26 292/2

மேல்

பொழி (4)

கைப்புரை ஏற்று பொய்ப்புகழ் ஏலா காதினன் அருள் பொழி கண்ணன் – நீதிநூல்:4 45/1
ஒளியினோடு இருள் நிழலொடு வெயில் பொழி உதக – நீதிநூல்:42 439/1
கடம் பொழி முக்கண் களிறு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:0 1/4
தேன் பொழி சொல் புன்னைவன தீரனே நீ என்றும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 85/3

மேல்

பொழிதர (1)

புரப்பவர்-தங்கள் கண்ணீர் பொழிதர சாகா தேகம் – விவேகசிந்தாமணி:1 28/3

மேல்

பொழிந்து (1)

மன்பதைக்கு இன்னா இயற்றல் வண்மையொடு பொன் பொழிந்து
மட்டு அலரும் கற்பகத்தை வன்னியில் தீய்க்கும் கரிக்கா – நன்மதிவெண்பா:1 58/2,3

மேல்

பொழிய (1)

ஆ ஈன மழை பொழிய இல்லம் வீழ அகத்தினள் நோய்-தனில் வருந்த அடிமை சாவ – விவேகசிந்தாமணி:1 77/1

மேல்

பொழியாநின்ற (1)

மிக்க நீர் பொழியாநின்ற விண் முகிலினுக்கும் செய்யத்தக்க – நீதிநூல்:39 389/2

மேல்

பொழில் (3)

பூம் பொழில் பரிமளம் பொருந்தி நாறிடும் – நீதிநூல்:22 259/2
கடி மலர் பொழில் கண்மலரும் ஆர்வமொடு கடல் எழுந்து கரை தாவிடும் – நீதிநூல்:35 358/2
சீத நீர் கடல் விருட்சாதி கணம் பூம் பொழில் உலகின் செல்வம் எல்லாம் – நீதிநூல்:40 411/2

மேல்

பொழில்-வாய் (1)

சேக்கை விரும்பும் செழும் பொழில்-வாய் வேம்பு அன்றோ – நன்னெறி:1 24/3

மேல்

பொழுதின் (2)

ஈன்ற பொழுதின் பெரிது உவக்கும் தன் மகனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 69/3
வேட்ட பொழுதின் அவை அவை போலுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1105/3

மேல்

பொழுது (10)

ஆய பொழுது ஆற்றும் ஆற்றலும் காயவிடத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 107/2
மற்றுடம்பு கொள்ளும் பொழுது ஓர்ந்து தம் உடைமை – அறநெறிச்சாரம்:1 182/3
ஓங்கும் சேய் வாழும் வீயும் உடல் எய்க்கும் பொழுது தம்மை – நீதிநூல்:8 79/2
இளகிய பொழுது அணி இயற்றல் ஆகுதல் – நீதிநூல்:9 85/2
சேடன் மீது யான் சினமுற்ற பொழுது எதிர் திகழும் – நீதிநூல்:26 295/2
பொங்கு கடலும் உறங்காது பொழுது ஓர் நாளும் விடியாது – விவேகசிந்தாமணி:1 39/2
உள்ள பொழுது ஏதும் உவந்து அளிப்பது அல்லால் ஓர் – நீதிவெண்பா:1 36/1
திண் தோள் செழியனும் ஏன் பொழுது அறிந்துகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 481/1
வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 481/4
வேலை நீ வாழி பொழுது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1221/4

மேல்

பொழுதெலாம் (1)

பொழுதெலாம் புரிதலால் குற்றங்கள் யாவுக்கும் பொய் பிதாவாம் – நீதிநூல்:16 196/2

மேல்

பொழுதே (6)

அற்ற பொழுதே அறம் நினைத்து யாதொன்றும் – அறநெறிச்சாரம்:1 33/1
பெற்ற பொழுதே பிற நினைத்தி எற்றே – அறநெறிச்சாரம்:1 33/2
பிணி பண்பு அழியாமை பெற்ற பொழுதே
தணிக்கும் மருந்து தலை – அறநெறிச்சாரம்:1 85/3,4
கண்ட பொழுதே இனிது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 122/4
கேட்ட பொழுதே கெடும் – நீதிவெண்பா:1 83/4
கண்ட பொழுதே இனிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1215/4

மேல்

பொள்ளல் (1)

சீத நீர் பொள்ளல் சிறு குடத்து நில்லாது – நன்னெறி:1 12/3

மேல்

பொள்ளென (2)

பொள்ளென ஆங்கே புறம் வேரார் காலம் பார்த்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 82/3
பொள்ளென ஆங்கே புறம் வேரார் காலம் பார்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 487/3

மேல்

பொற்கண்ணன் (1)

தண்டாமல் பொற்கண்ணன் தக்கன் முடித்தாலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 658/1

மேல்

பொற்களந்தை (1)

உன் நாட்டில் பொற்களந்தை ஊரர் நல் நாள் செய்த பயிர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 22/1

மேல்

பொற்கொல்லன் (1)

குண்டலம் முதல் கண்டோர் பொற்கொல்லன் உண்டு என்னல் போலும் – நீதிநூல்:2 7/2

மேல்

பொற்பிளவோடு (1)

பொற்பிளவோடு ஒப்பாரும் போல்வாரே வில் பிடித்து – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 23/2

மேல்

பொற்பு (7)

சொல் புண்டரீகாக்கன் சோமேசா பொற்பு எண்ணி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 91/2
பொற்பு உடை மகளிரோடு பொருந்தியே வாழ்தல் ஒன்று – விவேகசிந்தாமணி:1 74/2
பொற்பு ஊர உள்ளியினை விதைத்தாலும் அதன் குணத்தை பொருந்த காட்டும் – விவேகசிந்தாமணி:1 88/2
காந்தன் இல்லாத கனம் குழலாள் பொற்பு அவமாம் – நீதிவெண்பா:1 6/1
கர்ப்பூரம் ஆமோ கடல் உப்பு பொற்பு ஊரும் – நீதிவெண்பா:1 33/2
பொற்பு அறிவு இல்லாத பல புத்திரரை பேறலின் ஓர் – நீதிவெண்பா:1 54/1
புனல் உயிர்க்கு ஆதாரமாம் பொற்பு ஆர் ஆதாரம் – நன்மதிவெண்பா:1 67/1

மேல்

பொற்புறு (1)

பொற்புறு சிறார் தாய் கையில் பொருந்துபு மகிழல் போலும் – நீதிநூல்:47 569/2

மேல்

பொற்றொடி (2)

பொற்றொடி மகளிரும் மைந்தரும் கூடி – வெற்றிவேற்கை:1 55/2
பொற்றொடி நல்லார் நனி நல்லர் மற்று தம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 82/2

மேல்

பொறா (1)

மலரணை கிடத்தல் வருத்தமாம் அன்றோ வார்த்த வெந்நீர் பொறா உடலம் – நீதிநூல்:43 463/2

மேல்

பொறாது (4)

பூவலயம் பொறாது எரியும் பூதிதான் – நீதிநூல்:18 223/3
ஒக்க அது பொறாது உள்ளம் நைந்திடில் – நீதிநூல்:27 307/3
தாக்கிடல் பொறாது உயிர்-தன்னை போக்குவர் – நீதிநூல்:42 438/2
தளர்வுறு மூப்பால் ஈன்றோர் சாற்றும் வன்மொழி பொறாது
கிளர்வு அறு சினம் மீக்கொள்ளும் பாவி கேள் அவர் உன்னால் உன் – நீதிநூல்:47 586/1,2

மேல்

பொறாமைசெய்து (1)

புத்தன் இறந்தான் பொறாமைசெய்து செய்யார்க்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 32/1

மேல்

பொறாமையுள்ளோர் (1)

நீங்க அரும் பொறாமையுள்ளோர் நிலத்திடை கெடுவர் நெஞ்சே – நீதிநூல்:27 303/4

மேல்

பொறாமையுளோன் (1)

பூரணமா ஆக்கிடுவோன் பொறாமையுளோன் அன்றி எவர் புவியின்-கண்ணே – நீதிநூல்:27 304/4

மேல்

பொறார் (1)

கள்ளர் என்று அவர் பழித்திட பொறார் எனில் களவிற்கு – நீதிநூல்:17 211/3

மேல்

பொறார்-தம் (1)

பன்ன அரிய பெரியர் பிழை பொறுப்பர் பொறார்-தம் பிழையை பரமன் ஆற்றான் – நீதிநூல்:32 342/2

மேல்

பொறான் (1)

இன்று கொளல்-பால நாளை கொள பொறான்
நின்று குறையிரப்ப நேர்படான் சென்று ஒருவன் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 29/1,2

மேல்

பொறாஅ (1)

பொறாஅ முறைசெய் பொரு_இல் ஞமன் கீழ் – அறநெறிச்சாரம்:1 27/3

மேல்

பொறி (16)

பூந்தாமரையோன் பொறி வழியே வேந்தே – நல்வழி:1 30/2
பொறி வனப்பின் எம்போல்வார் இல் என்னும் எட்டும் – அறநெறிச்சாரம்:1 65/3
பொறி சுணங்கு மென் முலை பொன்_அன்னாய் உய்ப்பர் – அறநெறிச்சாரம்:1 95/3
ஆர்வில் பொறி ஐந்திற்கு ஆதி இரு வினையால் – அறநெறிச்சாரம்:1 147/1
பொறி ஐந்தும் வெல்லும் வாய் போற்றி செறிவினான் – அறநெறிச்சாரம்:1 186/2
சிரமுறும் பொறி வழி செல்லும் தன்மை போல் – நீதிநூல்:5 50/3
பாண வேறு பொறி இலேனை நடனம் பார்க்க வா எனா – நீதிநூல்:12 134/3
போது நீட்டித்து என பொறி இலார் அதை – நீதிநூல்:20 239/3
பொறி உடல்களை மென் தோலால் போர்த்தினோன் சீர்த்தியோனே – நீதிநூல்:47 546/4
பொருள் இலா வறியர்-தம் பொறி அடக்கமும் – விவேகசிந்தாமணி:1 55/2
மறி திகிரி தண்டு மணி நூல் பொறி அரவம் – விவேகசிந்தாமணி:1 128/2
பூ அலர பார்க்கும் பொறி வண்டு அரன் அன்பர் – நீதிவெண்பா:1 96/3
பொறி வாயில் ஐந்து அவித்தான் பொய் தீர் ஒழுக்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 6/3
கொண்ட பொறி கொண்டு ஒன்றும் கொள்ளாத நம்மாழ்வார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 24/1
புற்று ஓங்க ஏனோ பொறி அடங்கி வால்மீகர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 126/1
பொறி இன்மை யார்க்கும் பழி அன்று அறிவு அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 618/3

மேல்

பொறித்து (1)

பொன்மலையின் வேங்கை பொறித்து மீண்டான் சென்னி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 61/1

மேல்

பொறிப்பவர் (1)

சித்திரங்கள் பொறிப்பவர் தாம் கருவி செய்யார் திகழ் கருவி செய்பவர் சித்திரித்தல் கல்லார் – நீதிநூல்:28 313/2

மேல்

பொறிய (1)

அல்லன செய்தற்கு ஒருப்படார் பல் பொறிய
செம் கண் புலி ஏறு அற பசித்தும் தின்னாவாம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 60/2,3

மேல்

பொறியறுக்கப்பட்டு (1)

பொல்லா பொறியறுக்கப்பட்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 117/4

மேல்

பொறியாரை (1)

உய்க்கும் பொறியாரை நாடி உழிதருமே – அறநெறிச்சாரம்:1 97/3

மேல்

பொறியிலி (1)

பூண்டேன் பொறியிலி போ – அறநெறிச்சாரம்:1 140/4

மேல்

பொறியின் (2)

கோள்_இல் பொறியின் குணம் இலவே எண்_குணத்தான் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 3/3
கோள்_இல் பொறியின் குணம் இலவே எண்_குணத்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 9/3

மேல்

பொறுக்கினும் (1)

கோதினை கமை கொண்டு பொறுக்கினும்
நீதிநூலை உணர்ந்து நெறி தவிர் – நீதிநூல்:7 72/2,3

மேல்

பொறுக்கும் (2)

செவி கைப்ப சொல் பொறுக்கும் பண்பு உடை வேந்தன் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 39/3
செவி கைப்ப சொல் பொறுக்கும் பண்பு உடை வேந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 389/3

மேல்

பொறுத்த (1)

யாக்கை பொறுத்த நிலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 239/4

மேல்

பொறுத்தல் (5)

இகழ்வார் பொறுத்தல் தலை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 16/4
இகழ்வார் பொறுத்தல் தலை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 30/4
பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 31/3
இகழ்வார் பொறுத்தல் தலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 151/4
பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 152/3

மேல்

பொறுத்தலும் (1)

பெரியோர் அ பிழை பொறுத்தலும் அரிதே – வெற்றிவேற்கை:1 34/2

மேல்

பொறுத்தனர் (1)

புல்லர்-தம் சொல்லுக்கு அஞ்சி பொறுத்தனர் பெரியோர் என்று – விவேகசிந்தாமணி:1 110/3

மேல்

பொறுத்தார் (3)

கண்டு இகழ்ந்து துன்பு செய்த கள்ளரையும் ஏன் பொறுத்தார்
கொண்ட சயதேவர் குமரேசா கிண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 151/1,2
குற்றம் பொறுத்தார் குமரேசா பற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 156/2
கூறு பொறுத்தார் குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 159/2

மேல்

பொறுத்தார்க்கு (2)

ஓறுத்தார்க்கு ஒரு நாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்கு
பொன்றும் துணையும் புகழ் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 16/3,4
ஒறுத்தார்க்கு ஒரு நாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்கு
பொன்றும் துணையும் புகழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 156/3,4

மேல்

பொறுத்தாரை (1)

பொறுத்தாரை பொன் போல் பொதிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 155/4

மேல்

பொறுத்தாள் (1)

கூர்ந்து பொறுத்தாள் குமரேசா சார்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 805/2

மேல்

பொறுத்தாற்றும் (3)

பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 58/4
பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 58/4
பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 579/4

மேல்

பொறுத்தான் (7)

கோது ஏன் பொறுத்தான் குமரேசா யாதொன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 153/2
கொன்ற மழுவோனை கொல்லாமல் ஏன் பொறுத்தான்
குன்றா இராமன் குமரேசா கன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 155/1,2
கொண்டு பொறுத்தான் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 389/2
கொண்டு ஏன் பொறுத்தான் குமரேசா தண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 579/2
கொன்னே பொறுத்தான் குமரேசா முன்னே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 803/2
கூர்ந்து பொறுத்தான் குமரேசா நேர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1027/2
கூர்ந்து பொறுத்தான் குமரேசா சார்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1028/2

மேல்

பொறுத்தானொடு (1)

பொறுத்தானொடு ஊர்ந்தானிடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 37/4

மேல்

பொறுத்தானோடு (1)

பொறுத்தானோடு ஊர்ந்தானிடை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 11/4

மேல்

பொறுத்து (9)

அவ்வையை முன் சேர்ந்த பிழை பொறுத்து அவளை என் அகத்துக்கு அழைத்தேன் அன்னாள் – நீதிநூல்:44 478/3
சகம் மிசை தண்டியாது சாம்தனையும் பொறுத்து
சுகம் எலாம் ஈயும் தேவை துதித்து உன்-பால் பதித்து உய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 570/3,4
ஈண்டு பொறுத்து ஆண்டான் இரங்கேசா வேண்டிய – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 49/2
எழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 104/4
மாலான் முதல் இகழ்ந்த வானவர் தீங்கும் பொறுத்து
தோலா விடம் உண்டாய் சோமேசா சால – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 58/1,2
தீது பொறுத்து சிறப்புற்றார் சோதி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 2/2
கல் எறியும் பொறுத்து கண்_நுதலார் தாம் மறந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 31/1
கண்ட துயர் பொறுத்து கண்ணுவரும் காசிபரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 261/1
எழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1032/4

மேல்

பொறுத்தும் (1)

வள்ளுவர் தம் ஆடை வலித்தான் பிழை பொறுத்தும்
கொள்விலை ஏன் சொன்னார் குமரேசா உள்ளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 152/1,2

மேல்

பொறுப்பது (1)

பெரியோராயின் பொறுப்பது கடனே – வெற்றிவேற்கை:1 33/2

மேல்

பொறுப்பர் (2)

பன்ன அரிய பெரியர் பிழை பொறுப்பர் பொறார்-தம் பிழையை பரமன் ஆற்றான் – நீதிநூல்:32 342/2
மருட்சியில் பல் காரணங்கள் உளவாம் என்று உனி பொறுப்பர் மாண்பினாரே – நீதிநூல்:32 343/4

மேல்

பொறுப்பள்-கொல் (1)

புகர் சில இயற்றில் தாயும் பொறுப்பள்-கொல் மனத்தால் வாக்கால் – நீதிநூல்:47 570/1

மேல்

பொறுமை (1)

திறலினார் பொறையே பொறை அற்பமும் திறல் இலார்-தம் பொறுமை தலை அன்று – நீதிநூல்:43 473/3

மேல்

பொறுமையே (1)

செல்லாது உன் சினம் மனமே பொறுமையே பெருமை அன்றோ செப்புங்காலே – நீதிநூல்:32 341/4

மேல்

பொறேன் (4)

பாவையர்-தம் உரு எனின் நீர் பார்க்க மனம் பொறேன் என்றாள் – நீதிநூல்:12 135/3
தவ்வையையும் மருவினீர் இனி பொறேன் என் ஊடி சலம்கொண்டாளே – நீதிநூல்:44 478/4
பாரம் பொறேன் என்று பார் ஏனோ கஞ்சன் உயர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 570/1
யானோ பொறேன் இவ் இரண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1247/4

மேல்

பொறை (12)

தேங்கும் உயிர் பொறை நீக்கில் பூமகள்-தன் பெரும் பொறையும் தீரும் அன்றே – நீதிநூல்:12 118/4
திறலினார் பொறையே பொறை அற்பமும் திறல் இலார்-தம் பொறுமை தலை அன்று – நீதிநூல்:43 473/3
புகவே நல்வழி ஓது புரை அற்ற புனிதர் பொறை சீலம் அன்பு ஈகை புகழ் வாய்மை விரதம் – நீதிநூல்:47 582/3
இறப்ப பொறை இறப்பு ஓர் ஐந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 68/2
வன்மை மடவார் பொறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 153/4
புன்சொல் உரைப்பான் பொறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 189/4
இல்லை நிலக்கு பொறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 570/4
உண்மை நிலைக்கு பொறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 572/4
பொறை ஒருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி இறைவற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 733/3
தாங்காது-மன்னோ பொறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 990/4
தோற்றம் நிலக்கு பொறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1003/4
ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1027/4

மேல்

பொறையன் (1)

கோன் பொறையன் என்னே குமரேசா வான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 968/2

மேல்

பொறையாம் (1)

அற்றோர்க்கு அழகு பொறையாம் – நீதிவெண்பா:1 66/4

மேல்

பொறையுடைமை (3)

மெய்ம்மை பொறையுடைமை மேன்மை தவம் அடக்கம் – அறநெறிச்சாரம்:1 12/1
கொண்ட பொறையுடைமை கோடாமல் ஏன் என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 154/1
நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறையுடைமை
போற்றி ஒழுகப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 154/3,4

மேல்

பொறையும் (3)

தானமும் தயையும் மெய்ம்மையும் தவமும் தற்பரன் வணக்கமும் பொறையும்
மானமும் மிகுத்து நரர் எலாம் செழிக்க மகிழ் அரசு அளிப்பவன் மன்னே – நீதிநூல்:4 41/3,4
தேங்கும் உயிர் பொறை நீக்கில் பூமகள்-தன் பெரும் பொறையும் தீரும் அன்றே – நீதிநூல்:12 118/4
பொன்னின் அழகும் புவி பொறையும் வன்ன முலை – நீதிவெண்பா:1 30/2

மேல்

பொறையே (2)

திறலினார் பொறையே பொறை அற்பமும் திறல் இலார்-தம் பொறுமை தலை அன்று – நீதிநூல்:43 473/3
தன்னுள் அடங்கா சினமே சத்துருவாம் தன் பொறையே
தன் அரணாம் தன் தயையே சார் கிளையாம் தன் உடைமை – நன்மதிவெண்பா:1 49/1,2

மேல்

பொறையை (2)

மக்கள்-தம் பொறையை தாங்கும் மகிக்கும் அன்னாரை காக்க – நீதிநூல்:39 389/1
சத்தியத்தை வெல்லாது அசத்தியம்தான் நீள் பொறையை
மெத்திய கோபமது வெல்லாது பத்தி மிகு – நீதிவெண்பா:1 53/1,2

மேல்

பொன் (67)

பொன்னின் குடம் உடைந்தால் பொன் ஆகும் என் ஆகும் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 18/3
பொன் மலர் நாற்றம் உடைத்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 4/4
பொன் தோள் துணையா தெரிதந்தும் குற்றம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 31/2
நிறுத்து அறுத்து சுட்டு உரைத்து பொன் கொள்வான் போல – அறநெறிச்சாரம்:1 41/1
பொறி சுணங்கு மென் முலை பொன்_அன்னாய் உய்ப்பர் – அறநெறிச்சாரம்:1 95/3
பொருள் என போழ்ந்து அகன்று பொன் மணி போன்று எங்கும் – அறநெறிச்சாரம்:1 200/1
தீட்டுவோன் இன்றி ஆமோ சித்திரம் திகழ் பொன் பாவை – நீதிநூல்:2 8/1
இதர அங்கத்தை காணாது எனின் முடி எவண் பொன் ஒக்கும் – நீதிநூல்:3 22/3
பூட்டு பொன் திறவுகோலினை அலாது புகுமோ – நீதிநூல்:6 56/2
புடவியில் ஈன்று பல் நாள் பொன் தன பாலை ஊட்டி – நீதிநூல்:8 75/3
வளை இளமரம்-தனை நிமிர்த்தல் வாய்க்கும் பொன்
இளகிய பொழுது அணி இயற்றல் ஆகுதல் – நீதிநூல்:9 85/1,2
பொன் நகை இலாய் என சொல் பொன்_தொடியே பரத்தையர்க்கே – நீதிநூல்:12 140/1
பொன் நகை இலாய் என சொல் பொன்_தொடியே பரத்தையர்க்கே – நீதிநூல்:12 140/1
வட்டம் வட்டிகள் வாங்கலும் சூதில் பொன் பெறலும் – நீதிநூல்:17 208/3
சிலுகு எலாம் உறல் சிறிது பொன் திருடலால் அன்றோ – நீதிநூல்:17 210/4
அரந்தை சூழினும் பொன் வவ்வும் அ தொழிற்கு இயையா வண்ணம் – நீதிநூல்:17 213/3
இல்லை என்று அடைத்த பொன் எழுந்து தன்னை கொள் – நீதிநூல்:24 276/3
ஈகை இல்லாது பொன் ஈட்டுவோன் கொண்ட – நீதிநூல்:24 278/1
புனல் இலா தடத்தை பெய்யா புயலினை பொருவும் அ பொன்
தினமுமே நுகர்தல் இன்றி தீனர்க்கும் வழங்கல் இன்றி – நீதிநூல்:24 279/2,3
மண்ணில் செய் பாவை மீது வயங்கு பொன் பூச்சோ தண் பூம் – நீதிநூல்:29 321/1
மணிகள் பல வகை கல்லாம் பொன் முதல் உலோகம் மின்னும் மண்ணாங்கட்டி – நீதிநூல்:30 322/1
சரித்திரம் உணர்ந்துமே தரையில் பொன் எமக்கு – நீதிநூல்:30 326/3
ஈந்த பொன் விலை போல் வீட்டுக்கு இட்ட பொன் ஆம் அன்னாரை – நீதிநூல்:39 386/3
ஈந்த பொன் விலை போல் வீட்டுக்கு இட்ட பொன் ஆம் அன்னாரை – நீதிநூல்:39 386/3
பொன் எலாம் உதவி பின்னும் பூட்சியால் உழைத்திட்டேனும் – நீதிநூல்:39 390/3
நாட்டில் காட்டில் பொன் சுரங்கத்தில் கடலின் அகத்தில் எண்ணிறந்தவர் நமக்கு உழைப்பார் – நீதிநூல்:39 392/2
கொஞ்சமும் நம் பொருள் என உன்னாமல் வெள்ளி பொன் எனும் மண் குப்பை-தன்னை – நீதிநூல்:40 410/2
பூதலம் நம் இல்லம் வான் மேல் பந்தர் சசி கதிர் மீன் பொன் தீபங்கள் – நீதிநூல்:40 411/1
கோடி பொன் உடையவர் எனினும் கோ முடி – நீதிநூல்:42 437/1
உழுது பண்செய புன்செயும் நன்செயாம் உயர் பொன்
முழுதும் தீயினில் சுடச்சுட ஒளிருமால் மொழியும் – நீதிநூல்:42 440/1,2
தாகமே உடையார் வேலை சலம் அருந்தினும் பொன் மீது – நீதிநூல்:43 471/1
அகல் நிதம்ப சரக்கு ஒன்றை பலருக்கும் தினந்தினம் விற்று அரும் பொன் வாங்கி – நீதிநூல்:44 496/2
முன்னவன் பொன் பதம் முன்னம் உன்னலும் – நீதிநூல்:46 522/1
மாதரை விழைந்தோன் என்றும் மாதரை நினைப்பன் பொன் மீது – நீதிநூல்:47 551/1
வன்சொலால் என்றும் மகிழாதே பொன் செய் – நன்னெறி:1 18/2
பொன் உயர்வு தீர்த்த புணர் முலையாய் விந்தமலை – நன்னெறி:1 37/3
உற்றுழியும் தீமை நிகழ்வு உள்ளதே பொன்_தொடீஇ – நன்னெறி:1 39/2
பொன் அணியும் வேந்தர் புனையா பெரும் கல்வி – நன்னெறி:1 40/1
இன்சொல்லால் பெற்றான் இரங்கேசா பொன் செய் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 10/2
பின் செயலும் ஈதலுற பேறு பெற்றான் தன் செயல் பொன்
தாதாவாம் புன்னைவன தாடாளா பூமியின் மேலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 55/2,3
பொன் ஆளும் புன்னைவன பூபாலா தன்னை அறிந்து – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 63/3
பொன் ஆளும் புன்னைவன பூபாலா அப்படி போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 75/3
நிச்சயமா செய்த நிறை பிழை பார் பொன் சிகர – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 84/2
பொன் ஊரும் புன்னைவன பூபாலா நீ இது எண்ணி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 103/3
தாமரை பொன் முத்து சவரம் கோரோசனை பால் – நீதிவெண்பா:1 1/1
பொன்_கொடியை சேர் துயரம் போல் – நீதிவெண்பா:1 16/4
கன்னியரை பொன்_நாண் கழிந்தோரை மற்று அயலார் – நீதிவெண்பா:1 41/1
நல் புதல்வனை பெறுதல் நன்றாமே பொன்_கொடியே – நீதிவெண்பா:1 54/2
பூசுரரும் கோழிகளும் பொன்_அனையாய் பேசில் ஒரு – நீதிவெண்பா:1 65/2
போற்று குரு கிளைஞர் பொன் ஆசையோர்க்கு இல்லை – நீதிவெண்பா:1 73/1
பொன் திரளால் மேன்மை பொருந்துங்கால் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 20/3
தலை மறைய பொன் குவையை தந்தாலும் அன்பு – நன்மதிவெண்பா:1 55/1
உண்ணல் இன்றி கூட்டும் பொன் ஓடும் காண் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 57/3
மன்பதைக்கு இன்னா இயற்றல் வண்மையொடு பொன் பொழிந்து – நன்மதிவெண்பா:1 58/2
நல் பொன் திரள் குவித்து நல்கிடினும் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 83/3
பொன் கொதுவை வைத்திடுதல் போர்முகத்து நில்லாது – நன்மதிவெண்பா:1 86/1
கிட்டமும் காளிதமும் நீக்கிய பொன் போல – அருங்கலச்செப்பு:1 157/1
மாமன் என்றும் பாணன் என்றும் வந்தானை பொன் மதுரை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 90/1
தூண்டில் பொன் மீன் விழுங்கி அற்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 141/4
புன் பாவும் வள்ளுவர்-தம் பொன் பாவை சேர்ந்ததனால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:0 2/3
பொறுத்தாரை பொன் போல் பொதிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 155/4
தள்ளா தனபதி பொன் தாயத்தார் வௌவியும் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 177/1
சுட சுடரும் பொன் போல் ஒளிவிடும் துன்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 267/3
கண்டார் பொன் மூவர் கருணை இன்றி ஏன் இருவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 285/1
பூவணையும் பொன் கலனும் போக்கி உயர் பட்டணத்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 345/1
அரம் பொருத பொன் போல தேயும் உரம் பொருது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 888/3
தூண்டில் பொன் மீன் விழுங்கி அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 931/4

மேல்

பொன்-தனை (1)

பொன்-தனை ஈவர் செட்டுப்புரிகின்ற வணிகர் என்ன – நீதிநூல்:14 182/2

மேல்

பொன்_கொடியே (1)

நல் புதல்வனை பெறுதல் நன்றாமே பொன்_கொடியே
பன்றி பல குட்டி பயந்ததனால் ஏது பயன் – நீதிவெண்பா:1 54/2,3

மேல்

பொன்_கொடியை (1)

பொன்_கொடியை சேர் துயரம் போல் – நீதிவெண்பா:1 16/4

மேல்

பொன்_தொடியே (1)

பொன் நகை இலாய் என சொல் பொன்_தொடியே பரத்தையர்க்கே – நீதிநூல்:12 140/1

மேல்

பொன்_தொடீஇ (1)

உற்றுழியும் தீமை நிகழ்வு உள்ளதே பொன்_தொடீஇ
சென்று படர்ந்த செழும் கொடி மென் பூ மலர்ந்த – நன்னெறி:1 39/2,3

மேல்

பொன்_நாண் (1)

கன்னியரை பொன்_நாண் கழிந்தோரை மற்று அயலார் – நீதிவெண்பா:1 41/1

மேல்

பொன்_அன்னாய் (1)

பொறி சுணங்கு மென் முலை பொன்_அன்னாய் உய்ப்பர் – அறநெறிச்சாரம்:1 95/3

மேல்

பொன்_அனையாய் (1)

பூசுரரும் கோழிகளும் பொன்_அனையாய் பேசில் ஒரு – நீதிவெண்பா:1 65/2

மேல்

பொன்மலையின் (1)

பொன்மலையின் வேங்கை பொறித்து மீண்டான் சென்னி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 61/1

மேல்

பொன்மிகும்பை (1)

கரி ஒன்று பொன்மிகும்பை ஏற கற்றவர் சூழ்ந்து தொழ – விவேகசிந்தாமணி:1 130/1

மேல்

பொன்முடியார் (1)

எள்ளும் மிடியுற்றும் இரவினை முன் பொன்முடியார்
கொள்ளவில்லை என்னே குமரேசா உள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1064/1,2

மேல்

பொன்ற (1)

போதம் தனம் கல்வி பொன்ற வரும் காலம் அயல் – நல்வழி:1 36/3

மேல்

பொன்றலுக்கு (1)

போரில் நேர்ந்தவன் பொன்றலுக்கு அஞ்சலும் – நீதிநூல்:42 435/3

மேல்

பொன்றா (4)

பொன்றா புகழ் நிறுத்தி போய் பிறந்த ஊர் நாடி – அறநெறிச்சாரம்:1 149/3
பொன்றுங்கால் பொன்றா துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 36/4
பொன்றா மதி கபிலர் பொன்னோன் முன் மற்றவர் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 636/1
பொன்றா அமிழ்து என்று ஏன் போற்றினான் கோவிந்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1106/1

மேல்

பொன்றாது (1)

பொன்றாது நிற்பது ஒன்று இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 233/4

மேல்

பொன்றாமல் (1)

பொன்றாமல் தந்தை நிற்ப பொல்லா சுயோதனன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 564/1

மேல்

பொன்றாமை (1)

பொன்றாமை ஒன்றல் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 886/4

மேல்

பொன்றி (3)

நடுவு இன்றி நன் பொருள் வெஃகின்ற குடி பொன்றி
குற்றமும் ஆங்கே தரும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 18/3,4
நடுவு இன்றி நன் பொருள் வெஃகின் குடி பொன்றி
குற்றமும் ஆங்கே தரும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 18/3,4
நடுவு இன்றி நன் பொருள் வெஃகின் குடி பொன்றி
குற்றமும் ஆங்கே தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 171/3,4

மேல்

பொன்றினன் (1)

புத்தி அற்ற கும்பகர்ணன் பொன்றினன் பார் மத்த மத – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 52/2

மேல்

பொன்றினோரும் (1)

பொன்னைத்தான் தேடி அறம் புரியாமல் அவை காத்து பொன்றினோரும்
மின்னலை போல் மனையாளை வீட்டில் வைத்து வேசை சுகம் விரும்புவோரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 97/2,3

மேல்

பொன்றுங்கால் (1)

பொன்றுங்கால் பொன்றா துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 36/4

மேல்

பொன்றுதலால் (1)

நன்றி கொலும் அசுரர் நாடு அறிய பொன்றுதலால்
எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வு உண்டாம் உய்வு இல்லை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 23/2,3

மேல்

பொன்றும் (5)

பொன்றும் மானிடர் புகழ்ச்சி புனலின் மேல் எழுத்துக்கு ஒப்பே – நீதிநூல்:38 376/4
பொன்றும் நாள் இன்னது என நிலை உண்டேல் ஆழி சூழ் புவியோர் ஆயுள் – நீதிநூல்:41 431/1
பொன்றும் துணையும் புகழ் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 16/4
புற்று அரவு நன்மதியே பூவுலகில் பொன்றும் பல் – நன்மதிவெண்பா:1 87/3
பொன்றும் துணையும் புகழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 156/4

மேல்

பொன்றுவதும் (1)

பூமேலோர் பொன்றுவதும் கண்டோமே நாம் உடலை – நீதிவெண்பா:1 51/2

மேல்

பொன்னர் (1)

பொன்னர் பிறர் காணார் அ புண்ணியனை புண்ணியனும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 188/1

மேல்

பொன்னவன் (1)

பண்டு துயரம் பல செய்தும் பொன்னவன்_சேய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 210/1

மேல்

பொன்னவன்_சேய் (1)

பண்டு துயரம் பல செய்தும் பொன்னவன்_சேய்
கொண்டிலன் கேடு என்னே குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 210/1,2

மேல்

பொன்னன் (1)

மதிகேடன் பொன்னன் மதியே பார் ஆள் பூபதி – நன்மதிவெண்பா:1 45/3

மேல்

பொன்னனையாள் (1)

பொன்னனையாள் அன்பருக்கே போனகம் ஈந்து உன் அருளால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 9/1

மேல்

பொன்னாய் (1)

தனமிலார்க்கு அரும் பொன்னாய் நற்றாய் தந்தையிலார்க்கு அன்னாராய் – நீதிநூல்:39 383/3

மேல்

பொன்னால் (1)

அனுபவம் ஒன்றே பொன்னால் ஆய நல் பயன் அஃது இன்றேல் – நீதிநூல்:24 279/1

மேல்

பொன்னான (1)

பொன்னான புன்னைவன பூபாலா தென் பாகை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 34/3

மேல்

பொன்னி (1)

கண் கொண்டான் பொன்னி கரை கட்ட வாரானை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 55/1

மேல்

பொன்னின் (3)

பொன்னின் குடம் உடைந்தால் பொன் ஆகும் என் ஆகும் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 18/3
பொன்னின் மணி கிண்கிணி சிலம்பு ஒலி புலம்ப – விவேகசிந்தாமணி:1 37/1
பொன்னின் அழகும் புவி பொறையும் வன்ன முலை – நீதிவெண்பா:1 30/2

மேல்

பொன்னினை (2)

பொன்னினை புதைத்திட புவியை தோண்டுவோன் – நீதிநூல்:24 272/1
தாம் பொதியாள் என தாங்கும் பொன்னினை
தேம்பும் ஆதுலர்க்கு உளம் சிறந்து அளிப்பரோ – நீதிநூல்:24 277/3,4

மேல்

பொன்னும் (1)

பொன்னும் கரும்பும் புகழ் பாலும் சந்தனமும் – நீதிவெண்பா:1 64/1

மேல்

பொன்னே (4)

போகம் தருதலால் பொன்னே அற துணையோடு – அறநெறிச்சாரம்:1 13/3
தன்னால் முடித்து அறான் இல்லையேல் பொன்னே போல் – அறநெறிச்சாரம்:1 225/2
பூணும் பிற உறுப்பு பொன்னே அது புனையா – நன்னெறி:1 40/3
பொன்னே விளைய புகழ் பெற்றார் ஒன்னார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 22/2

மேல்

பொன்னை (8)

பொன்னை கவர செயும் வஞ்சனை போலும் மாதோ – நீதிநூல்:7 69/4
பொன்னை யாம் வவ்விலேம் பொருள் வந்து எங்களை – நீதிநூல்:13 159/3
பொன்னை மா நிலத்தில் யான் புதைக்கும் ஏல்வையின் – நீதிநூல்:24 273/1
மெலியும் ஏழைக்கு இடாமல் விளை பொன்னை
மலியும் செல்வர்க்கு வாரி வழங்குதல் – நீதிநூல்:24 281/1,2
உண்ணாமல் இரவலர்க்கும் ஈயாமல் பூமி-தனில் ஒளித்த பொன்னை
கண்ணானாள்-தனக்கு ஈய வேண்டி அதை தோண்டுகின்ற காலம்-தன்னில் – நீதிநூல்:44 479/1,2
ஆதரம் உளோன் அ பொன்னை அனுதினம் ஓர்வன் ஈசன் – நீதிநூல்:47 551/2
காரிகையாரை பொன்னை காட்டவும் காமாதி மும்மை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 36/1
பொன்னை மகிழ்ந்து புனைந்து உரைக்கும் இ நிலத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 165/2

மேல்

பொன்னைத்தான் (1)

பொன்னைத்தான் தேடி அறம் புரியாமல் அவை காத்து பொன்றினோரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 97/2

மேல்

பொன்னையும் (1)

பொன்னையும் கொடுத்து பாத போதினில் வீழ்வது ஏனோ – விவேகசிந்தாமணி:1 23/4

மேல்

பொன்னொடு (1)

பொன்னொடு மணி உண்டானால் புலைஞனும் கிளைஞன் என்று – விவேகசிந்தாமணி:1 25/1

மேல்

பொன்னோன் (1)

பொன்றா மதி கபிலர் பொன்னோன் முன் மற்றவர் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 636/1

மேல்

பொனோ (1)

ஆவியோ விழியோ எய்தற்கு அரும் பொனோ மணியோ யாதோ – நீதிநூல்:15 194/4

மேல்