பெ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பெட்டக்கது 2
பெட்டார் 1
பெட்டியில் 1
பெட்டு 4
பெட்ப 3
பெட்பவே 1
பெட்பின் 1
பெட்புற 1
பெண் 37
பெண்களை 1
பெண்கேட்ட 1
பெண்டிர் 9
பெண்டிர்க்கு 3
பெண்டிரும் 3
பெண்டிரை 2
பெண்டிரையும் 1
பெண்டு 1
பெண்டுகள் 3
பெண்ணானாள் 1
பெண்ணின் 4
பெண்ணினான் 1
பெண்ணீர்மை 1
பெண்ணும் 2
பெண்ணே 2
பெண்ணை 3
பெண்மகள் 1
பெண்மதியேன் 1
பெண்மை 8
பெண்மைநலம் 1
பெண்மையுடையள் 1
பெய் 7
பெய்த 3
பெய்தது 1
பெய்தல் 1
பெய்தவன்-தனை 1
பெய்தாள் 1
பெய்து 4
பெய்ய 2
பெய்யச்செய்து 1
பெய்யா 2
பெய்யும் 8
பெய்யுமே 2
பெய்வ 2
பெய்வித்த 1
பெய 1
பெயர் 4
பெயர்த்து 3
பெயர்த்தும் 1
பெயர்வார் 1
பெயரவன் 1
பெயரார் 2
பெயரால் 1
பெயரிட்டும் 1
பெயரில் 1
பெயரினும் 2
பெயரும் 1
பெயரை 1
பெயல் 4
பெயலும் 1
பெயின் 1
பெரிதா 2
பெரிதாக 1
பெரிதாம் 1
பெரிதாய் 1
பெரிதினும் 1
பெரிது 38
பெரிதும் 5
பெரிதுற 1
பெரிதோ 1
பெரிய 8
பெரியதோர் 1
பெரியர் 7
பெரியர்-தமக்கு 1
பெரியரும் 1
பெரியவர் 3
பெரியவராய் 1
பெரியன் 3
பெரியனினும் 1
பெரியார் 7
பெரியாரால் 2
பெரியாரை 10
பெரியானை 1
பெரியேம் 1
பெரியோர் 10
பெரியோர்கள் 2
பெரியோராயின் 1
பெரியோரிடம் 1
பெரியோரும் 1
பெரு 25
பெருக்க 1
பெருக்கத்தின் 1
பெருக்கத்து 1
பெருக்கம் 3
பெருக்கமா 1
பெருக்கமும் 1
பெருக்கமொடு 1
பெருக்கல் 1
பெருக்கலும் 1
பெருக்கற்கு 2
பெருக்கற்றார் 1
பெருக்கற்று 1
பெருக்கால் 1
பெருக்கி 5
பெருக்கு 2
பெருக்கெடுத்து 1
பெருக 3
பெருகலின் 2
பெருகி 2
பெருகிய 1
பெருகினும் 1
பெருகு 3
பெருகுதல்-கண் 1
பெருகும் 4
பெருங்கிள்ளி 1
பெருஞ்சாத்தன் 1
பெருஞ்சித்திரர் 1
பெருஞ்சுட்டு 1
பெருத்திடு 1
பெருத்து 2
பெருந்தகை 2
பெருந்தகைமை 2
பெருந்தகையான்-கண் 1
பெருநிலை 1
பெரும் 92
பெருமகன் 1
பெருமகனை 1
பெருமாளை 7
பெருமான் 3
பெருமான்-பொருட்டு 1
பெருமானை 1
பெருமித 2
பெருமிதம் 2
பெருமிதம்கொள்ளேம் 1
பெருமுனியை 1
பெருமூச்செறிந்து 1
பெருமை 35
பெருமைக்கும் 2
பெருமையான் 1
பெருமையில்லானை 1
பெருமையின் 1
பெருமையினால் 1
பெருமையும் 4
பெருமையும்தானும் 1
பெருமையை 3
பெருமையோன் 1
பெருவழுதி 1
பெருவாழ்வும் 1
பெற்ற 37
பெற்றக்கால் 2
பெற்றத்தால் 2
பெற்றதனால் 2
பெற்றதனுள் 1
பெற்றது 3
பெற்றதே 1
பெற்றதை 1
பெற்றம் 4
பெற்றமும் 1
பெற்றமையால் 1
பெற்றவர் 2
பெற்றவர்-தம்பாலே 1
பெற்றவர்களும் 1
பெற்றவளும் 1
பெற்றவன் 2
பெற்றன 1
பெற்றனையோ 2
பெற்றார் 11
பெற்றாரே 1
பெற்றாரேல் 1
பெற்றால் 2
பெற்றாலும் 1
பெற்றாள் 7
பெற்றாளே 1
பெற்றான் 14
பெற்றானேல் 1
பெற்றானை 1
பெற்றி 2
பெற்றிமை 1
பெற்றிமையால் 1
பெற்றியார் 3
பெற்றியால் 1
பெற்றியான் 1
பெற்றியினால் 1
பெற்றியை 2
பெற்றிருந்தும் 2
பெற்றிலர் 1
பெற்று 9
பெற்றுக்கொடுத்த 1
பெற்றுநின்றான் 1
பெற்றும் 3
பெற்றேம் 1
பெற்றேன் 1
பெற்றோர் 3
பெற்றோர்க்கு 2
பெற்றோன் 1
பெற 17
பெறச்செய்திடும்-கொல்லோ 1
பெறமாட்டாது 1
பெறல் 5
பெறலரும் 1
பெறலாம் 4
பெறலால் 2
பெறலும் 2
பெறவே 2
பெறற்கு 1
பெறா 2
பெறாத 1
பெறாது 1
பெறாமல் 1
பெறார் 1
பெறானாயின் 1
பெறாஅது 2
பெறாஅமை 1
பெறாஅவிடின் 1
பெறின் 28
பெறினும் 7
பெறு 12
பெறுகல்லாரேல் 1
பெறுகிற்கிலேன் 1
பெறுகிற்பேன் 1
பெறுகிற்பேனேல் 1
பெறுகுவம்-கொல்லோ 1
பெறுதல் 5
பெறுதலின் 1
பெறுதியோ 1
பெறுபயனும் 1
பெறுபவேல் 1
பெறும் 17
பெறுமவற்றுள் 1
பெறுமோ 1
பெறுவது 2
பெறுவதூஉம் 1
பெறுவர் 2
பெறுவரேல் 1
பெறுவரோ 1
பெறுவாம் 1
பெறுவாய் 1
பெறுவார் 1
பெறுவான் 2
பென்னம்பெருத்த 1

பெட்டக்கது (2)

பெரும் பொருளான் பெட்டக்கது ஆகி அரும் கேட்டால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 74/3
பெரும் பொருளான் பெட்டக்கது ஆகி அரும் கேட்டால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 732/3

மேல்

பெட்டார் (1)

பேணாது பெட்டார் உளர்-மன்னோ மற்று அவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1178/3

மேல்

பெட்டியில் (1)

புதுமையாய் எடுத்த போது பெட்டியில் புலி வாயாலே – விவேகசிந்தாமணி:1 115/3

மேல்

பெட்டு (4)

இருவர்கள் தம் நயம் துயரம் ஏகம் என கருதி இட்டமொடு பெட்டு அமரின் கட்டம் அவர்க்கு உளதோ – நீதிநூல்:12 156/4
பிறன் பொருளான் பெட்டு ஒழுகும் பேதைமை ஞாலத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 141/3
பெட்டு ஆங்கு ஒழுகுபவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 908/4
பெட்டு ஆங்கு அவர் பின் செலல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1293/4

மேல்

பெட்ப (3)

பெரிது ஆற்றி பெட்ப கலத்தல் அரிது ஆற்றி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 128/3
பேணியார் பெட்ப செயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1257/4
பெரிது ஆற்றி பெட்ப கலத்தல் அரிது ஆற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1276/3

மேல்

பெட்பவே (1)

பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1283/3

மேல்

பெட்பின் (1)

பெரியவராய் நம் பயன் ஒன்றே கருதும் பெற்றியினால் பெட்பின் அன்னார் – நீதிநூல்:47 587/2

மேல்

பெட்புற (1)

பெட்புற புவியில் செருக்குதல் பெருமை அன்று ஒளிர் பேர் உடல் – நீதிநூல்:29 320/2

மேல்

பெண் (37)

இல்லிற்கு இசைந்து ஒழுகா பெண் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 27/4
ஆண் அவாம் பெண்மை உடைத்து எனினும் பெண் நலம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 23/3
பெண் விழைவார்க்கு இல்லை பெரும் தூய்மை பேணாது ஊன் – அறநெறிச்சாரம்:1 104/1
வாய்த்து அமைந்த வாயில் பெண் ஆனையும் கூத்தற்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 127/2
உறுப்போடு உணர்வுடையாள் பெண் – அறநெறிச்சாரம்:1 159/4
மடப்பதூஉம் மக்கள் பெறுவதூஉம் பெண் பால் – அறநெறிச்சாரம்:1 160/1
ஒரு தரு மற்றொரு தருவின் உதவி இன்றி காய்க்கும் உயர் ஆண் பெண் சேர்க்கை இன்றி ஒரு மகவு உண்டாமோ – நீதிநூல்:12 156/1
பண்டு ஓர் ஆண் பெண் அமைத்து அவ் இருவருக்கும் மணம் இயற்றி பரன் இரக்கம்கொண்டு – நீதிநூல்:13 157/1
கஞ்சாறர் சோபன பெண் கூந்தல் கடிது அளிக்க – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 106/1
பென்னம்பெருத்த முலை கன்னங்கறுத்த குழல் சின்னஞ்சிறுத்த இடை பெண்
என் நெஞ்சு உருக்க அவள் தன் நெஞ்சு கற்ற கலை என் என்று உரைப்பது இனி நான் – விவேகசிந்தாமணி:1 76/2,3
பேய் கொண்டாலும் கொளலாம் பெண் கொள்ளல் ஆகாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 85/4
பெண்கேட்ட வேந்தனுக்கு பெண் நாயை பந்தரிலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 35/1
பேசில் இவை உடையாள் பெண் – நீதிவெண்பா:1 30/4
பெண் ஒருத்தி பேசில் பெரும் பூமி தான் அதிரும் – நீதிவெண்பா:1 31/1
பெண் இருவர் பேசில் விழும் வான்மீன்கள் பெண் மூவர் – நீதிவெண்பா:1 31/2
பெண் இருவர் பேசில் விழும் வான்மீன்கள் பெண் மூவர் – நீதிவெண்பா:1 31/2
பேசில் அலை சுவறும் பேதையே பெண் பலர் தாம் – நீதிவெண்பா:1 31/3
பெண் உதவும் காலை பிதா விரும்பும் வித்தையே – நீதிவெண்பா:1 81/1
பேரழகுதான் விரும்பும் பெண் – நீதிவெண்பா:1 81/4
கைம்மை பெண் வீட்டில் அதிகாரமுறல் பொய்ம்மை ஒன்றே – நன்மதிவெண்பா:1 64/2
பெண் பெறினும் என்ன பிழையோ தடாதகை போல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 18/1
பெண் சேர்ந்து ஆம் பேதைமை இல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 138/4
பெண் இயலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொது உண்பர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 185/3
சொல் காத்து சோர்வு இலாள் பெண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 56/4
நன்று செய்தான் தீமை நயவான் ஓர் பெண் நயந்து ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 150/1
இல்லாதாள் பெண் காமுற்று அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 402/4
நாடாமல் பெண் விழைந்து நாணி ஏன் சந்தனு பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 902/1
பேணாது பெண் விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 902/3
பேடியினும் பேதை என பேசினார் பெண் விழைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 907/1
பெண் ஏவல் செய்து ஒழுகும் ஆண்மையின் நாண் உடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 907/3
பெண் ஏவல் செய்வார்-கண் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 909/4
பேரழகு வாய்ந்திருந்தும் பெண் வழியில் கேசன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 910/1
பெண் சேர்ந்து ஆம் பேதைமை இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 910/4
பெண் தகையான் பேர் அமர் கட்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1083/4
கண்டார் உயிர் உண்ணும் தோற்றத்தான் பெண் தகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1084/3
பெண் நிறைந்த நீர்மை பெரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1272/4
பெண் இயலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொது உண்பர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1311/3

மேல்

பெண்களை (1)

நல் மனை-தோறும் பெண்களை படைத்து நமனையும் என் செய படைத்தனையே – விவேகசிந்தாமணி:1 82/4

மேல்

பெண்கேட்ட (1)

பெண்கேட்ட வேந்தனுக்கு பெண் நாயை பந்தரிலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 35/1

மேல்

பெண்டிர் (9)

துடியா பெண்டிர் மடியில் நெருப்பு – கொன்றைவேந்தன்:1 41/1
தூற்றும் பெண்டிர் கூற்று என தகும் – கொன்றைவேந்தன்:1 42/1
கல்வியே கற்புடை பெண்டிர் அ பெண்டிர்க்கு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 3/1
நிற்பாரே பெண்டிர் என்பார் – அறநெறிச்சாரம்:1 160/4
மக்களே பெண்டிர் மருமக்கள் தாய் தந்தை – அறநெறிச்சாரம்:1 213/1
தாபத்தை தீரா தண்ணீர் தரித்திரம் அறியா பெண்டிர்
கோபத்தை அடக்கா வேந்தன் குரு மொழி கொள்ளா சீடன் – விவேகசிந்தாமணி:1 1/2,3
பெண்டிர் நபுஞ்சகர் ஆகார் பிழைப்பு இன்றி – அருங்கலச்செப்பு:1 49/1
பொருள்_பெண்டிர் பொய்மை முயக்கம் இருட்டு அறையில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 139/3
பெற்றான் பெறின் பெறுவர் பெண்டிர் பெரும் சிறப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 58/3

மேல்

பெண்டிர்க்கு (3)

உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க்கு அழகு – கொன்றைவேந்தன்:1 5/1
பெண்டிர்க்கு அழகு எதிர் பேசாது இருத்தல் – வெற்றிவேற்கை:1 11/1
கல்வியே கற்புடை பெண்டிர் அ பெண்டிர்க்கு
செல்வ புதல்வனே ஈர்ம் கவியா சொல் வளம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 3/1,2

மேல்

பெண்டிரும் (3)

கொண்டோர் எல்லாம் பெண்டிரும் அல்லர் – வெற்றிவேற்கை:1 22/1
கலன் அழிந்த கற்புடை பெண்டிரும் ஐந்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 41/1
இரு மன பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 920/3

மேல்

பெண்டிரை (2)

பெண்டிரை பேதுற்று கொன்றானும் பண்டிதனாய் – அறநெறிச்சாரம்:1 62/2
பெண்டிரை ஏன் ஏவி பெருமுனியை மன்னவன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 515/1

மேல்

பெண்டிரையும் (1)

தொல்லை மணி மன்று உடையார் தொண்டர்க்கு பெண்டிரையும்
இல்லை எனாது ஈந்தார் இயற்பகையார் வல்லி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 38/1,2

மேல்

பெண்டு (1)

ஈசனுக்கு பெண்டு என்று இருந்தாரும் நெய் திருடி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 46/1

மேல்

பெண்டுகள் (3)

பெண்டுகள் இருந்திடின் பெரிய சண்டையே – விவேகசிந்தாமணி:1 31/4
பெண்டுகள் சொல்கேட்கின்ற பேயரேனும் குணம் மூட பேடி லோபர் – விவேகசிந்தாமணி:1 98/1
பெண்டுகள் துணையோடு எய்து வாகனனாய் பெருநிலை நீர் நிழல் விறகு பிரசை1யும் தங்குமிடம் சமைத்து உண்டு புறப்படல் யாத்திரைக்கு அழகே – விவேகசிந்தாமணி:1 135/4

மேல்

பெண்ணானாள் (1)

பெண்ணானாள் எனை உன் வாய் கொட்டுவள் என்றே நகைத்து பேசினாளே – நீதிநூல்:44 479/4

மேல்

பெண்ணின் (4)

பெண்ணின் பெரும் தக்க யா உள கற்பு என்னும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 6/3
பெண்ணின் பெரும் தக்கது இல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 114/4
பெண்ணின் பெரும் தக்க யா உள கற்பு எனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 54/3
பெண்ணின் பெரும் தக்கது இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1137/4

மேல்

பெண்ணினான் (1)

பெண்ணினான் பெண்மை உடைத்து என்ப கண்ணினான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1280/3

மேல்

பெண்ணீர்மை (1)

கண்ணீர்மை மாறா கருணையால் பெண்ணீர்மை
கற்பழியா ஆற்றல் கடல் சூழ்ந்த வையகத்துள் – நல்வழி:1 16/2,3

மேல்

பெண்ணும் (2)

ஆண் அலன் பெண்ணும் அல்லன் அஃறிணை அலன் பார் அல்லன் – நீதிநூல்:3 18/1
அறம் அறிவு இலா எனினும் விடா நகைப்புற்று ஆண் பெண்ணும் அமைந்து வாழும் – நீதிநூல்:12 117/3

மேல்

பெண்ணே (2)

பெரு நான்கும் அறு_நான்கும் பெறுவாய் பெண்ணே பின்னே ஓர் மொழி புகல வேண்டாம் இன்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 18/3
பெண்ணே பெருமை உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 907/4

மேல்

பெண்ணை (3)

வாழாமல் பெண்ணை வைத்து திரிய வேண்டாம் – உலகநீதி:1 5/1
உருவம் ஒன்றால் ஆண் பெண்ணை அமைத்தனன் முன் பரன் என்று உயர்ந்தோர் சொல்வது நிசமாம் உரியோன் இல் என்னும் – நீதிநூல்:12 156/3
கொள்ளவில்லை பெண்ணை குமரேசா கொள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 141/2

மேல்

பெண்மகள் (1)

பெண்மகள் கெடுவள் என்று அஞ்சி பெற்றவன் – நீதிநூல்:10 95/1

மேல்

பெண்மதியேன் (1)

அயல் விழியாய் மயல் பொது ஊழ் வலிது அதினும் பெண்மதியேன் அதுவும் ஊழின் – விவேகசிந்தாமணி:1 113/3

மேல்

பெண்மை (8)

ஆண் அவாம் பெண்மை உடைத்து எனினும் பெண் நலம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 23/3
பெண்மை வியவார் பெயரும் எடுத்து ஓதார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 84/1
பெண்மை உடைக்கும் படை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 126/4
பெண்மை உடைக்கும் படை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 126/4
பெண்மை நயவாதவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 147/4
பெண்மை நயவாமை நன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 150/4
பெண்மை உடைக்கும் படை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1258/4
பெண்ணினான் பெண்மை உடைத்து என்ப கண்ணினான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1280/3

மேல்

பெண்மைநலம் (1)

கைம்மையார் பெண்மைநலம் போல் கடையாயார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 65/3

மேல்

பெண்மையுடையள் (1)

உண்டான பெண்மையுடையள் என இந்திரை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1280/1

மேல்

பெய் (7)

தானும் பெய் தருவை போலும் தமிழ் ஒரு மூன்றும் ஆராய்ந்து – நீதிநூல்:1 2/3
பெய் வான் மழைக்கு வரி வாங்கி பிழைக்கும் கொடுங்கோன் போலுமால் – நீதிநூல்:21 256/4
ஒலி கடல் பெய் உறையையும் ஒக்குமே – நீதிநூல்:24 281/4
பெய் என பெய்யும் மழை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 6/4
பெய் என பெய்யும் மழை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 55/4
பூசுரர் பெய் கை நீர் போர் வலம் சேர் மந்தேகர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 475/1
பீலி பெய் சாகாடும் அச்சு இறும் அ பண்டம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 475/3

மேல்

பெய்த (3)

அவா பெய்த பண்டியை ஊர்கின்ற பாகன் – அறநெறிச்சாரம்:1 112/3
பழிப்பு_இல் அருங்கலம் பெய்த உடம்பு என்று – அருங்கலச்செப்பு:1 19/1
அன்று பெய்த நஞ்சை அரனாரும் அங்கதனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 580/1

மேல்

பெய்தது (1)

கொண்டு பெய்தது என்னே குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 55/2

மேல்

பெய்தல் (1)

நாடி மை முகில் நல் மழை பெய்தல் போல் – நீதிநூல்:39 400/2

மேல்

பெய்தவன்-தனை (1)

பெய்தவன்-தனை விட்டு அ கல் பிளந்திட பொரலும் கையால் – நீதிநூல்:26 299/3

மேல்

பெய்தாள் (1)

அனிச்ச பூ கால் களையாள் பெய்தாள் நுசுப்பிற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1115/3

மேல்

பெய்து (4)

அடினும் பால் பெய்து கைப்பு – வெற்றிவேற்கை:1 28/1
நொறுங்கு பெய்து ஆக்கிய கூழ் ஆர உண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 168/1
பித்தளை காநதங்கி உலை பெய்து உருக்கி வாத்திடினும் – நன்மதிவெண்பா:1 14/1
கலத்துள் நீர் பெய்து இரீஇய அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 660/4

மேல்

பெய்ய (2)

உற்ற மழை பெய்ய உரோமபதன் கேடு அகன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 15/1
பண்டு மழை பெய்ய பணித்தாள் அநசூயை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 55/1

மேல்

பெய்யச்செய்து (1)

மாரியே பெய்யச்செய்து மறித்திடு கரை ஒன்று இன்றி – நீதிநூல்:47 541/3

மேல்

பெய்யா (2)

புனல் இலா தடத்தை பெய்யா புயலினை பொருவும் அ பொன் – நீதிநூல்:24 279/2
பெய்யா கொடுக்கும் பிறர்க்கு – நன்னெறி:1 4/4

மேல்

பெய்யும் (8)

எல்லார்க்கும் பெய்யும் மழை – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 10/4
பாலொடு நெய் பெய்யும் தாய் அனையர் சால – அறநெறிச்சாரம்:1 96/2
வான் உலாம் கொண்டல் பெய்யும் மழையினை தழையில் தாங்கி – நீதிநூல்:1 2/2
தினமும் விரேசனம் கொளினும் ஓயாமல் மலமாரி திரளா பெய்யும்
கனம் போலும் தேகம் இதை பிரித்து நோக்கிடின் மலம் நீர் கசியும் செந்நீர் – நீதிநூல்:41 421/1,2
சகலமும் உய்ய பெய்யும் சலதரம் ஈந்தோன் யாரே – நீதிநூல்:47 543/4
பெய் என பெய்யும் மழை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 6/4
கொதி நிரை கடலில் பெய்யும் கொள்கை போல் குவலயத்தே – விவேகசிந்தாமணி:1 5/2
பெய் என பெய்யும் மழை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 55/4

மேல்

பெய்யுமே (2)

மாதம் மூன்று மழை என பெய்யுமே – விவேகசிந்தாமணி:1 26/4
வருடம் மூன்று மழை என பெய்யுமே – விவேகசிந்தாமணி:1 27/4

மேல்

பெய்வ (2)

வண்ண பூண் பெய்வ செவி அல்ல நுண்ணூல் – அறநெறிச்சாரம்:1 198/2
குண்டலம் பெய்வ செவி அல்ல கொண்டு உலகில் – அறநெறிச்சாரம்:1 199/2

மேல்

பெய்வித்த (1)

பிள்ளையார் வைப்பினில் தீ பெய்வித்த மீனவன் தீ – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 32/1

மேல்

பெய (1)

பெய கண்டும் நஞ்சு உண்டு அமைவர் நயத்தக்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 580/3

மேல்

பெயர் (4)

உருவ மாதர் பெயர் உரைக்கின் உயிர் துறப்பள் நெஞ்சமே – நீதிநூல்:12 133/4
மெய்யர் என பெயர் பூண்டார் வறிஞரே எனினும் நிதி மிகவும் அன்னார் – நீதிநூல்:16 199/1
கவறு எனும் பெயர் காரணம் நாமமே – நீதிநூல்:20 243/4
பூரியர் என பெயர் பூண்டது இல்லையால் – நீதிநூல்:31 334/2

மேல்

பெயர்த்து (3)

மயல் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 35/4
இலன் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 205/4
மயல் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 344/4

மேல்

பெயர்த்தும் (1)

துய்ப்பாம் பெயர்த்தும் எனல் – அருங்கலச்செப்பு:1 99/2

மேல்

பெயர்வார் (1)

பெருமையோன் தீயன் என அறியா முன் பேசிடார் தீயனேல் பெயர்வார்
தரும நற்குணத்தை தீயரும் புகழ்வார் சழக்கினை சழக்கரும் இகழ்வார் – நீதிநூல்:43 462/2,3

மேல்

பெயரவன் (1)

பிறைசை வரு சாந்த பெயரவன் சொல் வெண்பா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 3/1

மேல்

பெயரார் (2)

ஊழி பெயரினும் தாம் பெயரார் சான்றாண்மைக்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 148/3
ஊழி பெயரினும் தாம் பெயரார் சான்றாண்மைக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 989/3

மேல்

பெயரால் (1)

பிறழ நிலைநிறுத்தும் பெயரால் கடல் பிறழ – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 148/2

மேல்

பெயரிட்டும் (1)

நிதி வெள்ளி உலோகம் என்றும் பெயரிட்டும் விலையிட்டும் நிகழ் அ மண்ணால் – நீதிநூல்:40 415/2

மேல்

பெயரில் (1)

பேர் இறையான் உண் பெயரில் பின் சிறக்குமோரும் – அறநெறிச்சாரம்:1 226/2

மேல்

பெயரினும் (2)

ஊழி பெயரினும் தாம் பெயரார் சான்றாண்மைக்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 148/3
ஊழி பெயரினும் தாம் பெயரார் சான்றாண்மைக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 989/3

மேல்

பெயரும் (1)

பெண்மை வியவார் பெயரும் எடுத்து ஓதார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 84/1

மேல்

பெயரை (1)

பெறு பெயரை காய பெறுபவேல் வையத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 210/3

மேல்

பெயல் (4)

சீத நீர் பெயல் தருக்கள் சீவராசிகள் கதித்தல் – நீதிநூல்:2 10/3
கோடாத பூடணன் முன் கோடியதால் வான் பெயல் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 559/1
ஒல்லாது வானம் பெயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 559/4
பெயல் ஆற்றா நீர் உலந்த உண்கண் உயல் ஆற்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1174/3

மேல்

பெயலும் (1)

பெயலும் விளையுளும் தொக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 545/4

மேல்

பெயின் (1)

சால மிகுத்து பெயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 475/4

மேல்

பெரிதா (2)

திண் தோள் அயாதி செய்த சிற்றுதவி ஏன் பெரிதா
கொண்டாள் தெய்வானை குமரேசா திண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 102/1,2
திண் தோள் அனுமான் செய் சீர் உதவி ஏன் பெரிதா
கொண்டாள் முன் சீதை குமரேசா உண்டாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 103/1,2

மேல்

பெரிதாக (1)

மாதை நினைந்து மகிழ்ந்தான் பெரிதாக
கோதை முன் என்னே குமரேசா காதல் இன்பை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1201/1,2

மேல்

பெரிதாம் (1)

ஒக்கவே செய்த நன்றி உலகினும் பெரிதாம் மாதோ – நீதிநூல்:39 389/4

மேல்

பெரிதாய் (1)

பிடிக்க பெரிதாய் விரைந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 24/4

மேல்

பெரிதினும் (1)

பெரிதினும் பெரிது கேள் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 71/1

மேல்

பெரிது (38)

மடல் பெரிது தாழை மகிழ் இனிது கந்தம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 12/1
உடல் சிறியர் என்று இருக்க வேண்டா கடல் பெரிது
மண்ணீரும் ஆகாது அதன் அருகே சிற்றூறல் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 12/2,3
தறுகண் யானை தான் பெரிது ஆயினும் – வெற்றிவேற்கை:1 60/1
பின் பயக்கும் பீழை பெரிது – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 2/4
அம்மா பெரிது என்று அகம் மகிழ்க தம்மினும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 14/2
எண்மையனேனும் அரியன் பெரிது அம்மா – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 45/3
பெற்ற சிறுக பெறாத பெரிது உள்ளும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 63/1
புன்மை பெரிது புறம் – அறநெறிச்சாரம்:1 18/4
உன்னோடு உறுதி பெரிது எனினும் இவ் உடம்பே – அறநெறிச்சாரம்:1 36/3
பெரிது சின்னது என்று ஆகிய தன்மை போல் பிழை இலான் வகுத்திட்ட உலகியல் – நீதிநூல்:15 188/2
பித்தினும் நஞ்சினும் பெரிது கள் அரோ – நீதிநூல்:19 228/4
சிறிதுமே பெரிது என்று எண்ணி சிந்தையே மகிழ்ந்துகொள்ளே – நீதிநூல்:40 418/4
மறலுளார் கொடையே கொடை சீர் எலாம் வாய்த்த செல்வர் கொடை பெரிது அன்று அரோ – நீதிநூல்:43 473/4
பணயமே திரணம் அன்பு பெரிது என்ற பாவை பொருள் பறித்த பின்னர் – நீதிநூல்:44 494/1
தீ அளவு அன்றி தெரியான் பெரிது உண்ணின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 95/3
துன்பம் அதனின் பெரிது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 117/4
பெரிது இனிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்-கண் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 84/3
துன்பம் அதனின் பெரிது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 117/4
பெரிது ஆற்றி பெட்ப கலத்தல் அரிது ஆற்றி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 128/3
தன்னை தான் புகழ்வோரும் தன் குலமே பெரிது எனவே தான் சொல்வோரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 97/1
பெற்றவர்-தம்பாலே பெரிது ஆகும் பற்று பெரும் – நீதிவெண்பா:1 40/2
பெரிது இன்பம் அன்றி உண்டோ பீழை தெரியின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 129/2
பெரிது இனிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்-கண் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 129/3
பெரிதினும் பெரிது கேள் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 71/1
பனை பயன் பெரிது – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 62/1
ஈன்ற பொழுதின் பெரிது உவக்கும் தன் மகனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 69/3
ஞாலத்தின் மாண பெரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 102/4
நன்மை கடலின் பெரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 103/4
மலையினும் மாண பெரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 124/4
நன்று ஆகும் ஆக்கம் பெரிது எனினும் சான்றோர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 328/3
பெரிது இனிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்-கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 839/3
திண் தோள் உயர் அங்கி தேரான் பெரிது உண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 947/1
தீ அளவு அன்றி தெரியான் பெரிது உண்ணின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 947/3
செம்பாகம் அன்று பெரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1092/4
துன்பம் அதனின் பெரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1166/4
நின்ற திரிமதியின் நீர்மை பெரிது என்று அரிமன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1272/1
பெண் நிறைந்த நீர்மை பெரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1272/4
பெரிது ஆற்றி பெட்ப கலத்தல் அரிது ஆற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1276/3

மேல்

பெரிதும் (5)

குறையிரந்தும் குற்றேவல் செய்ப பெரிதும் தாம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 11/2
பெரிதும் பிழைபாடு உடையர் நிறை கயத்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 53/2
தருமமும் தாழ்வுபடாமே பெரிதும் தம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 77/2
புரி குழல் பாங்கி புகலும் பெரிதும்
பசந்தாள் இவள் என்பது அல்லால் இவளை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 172/2,3
தெள்ளிய சீர் காயன் சிறிது இழுக்கி ஏன் பெரிதும்
கொள்ள நின்றான் அல்லல் குமரேசா உள்ளி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 716/1,2

மேல்

பெரிதுற (1)

வரம் அருளா தெய்வம் மன வாஞ்சை பெரிதுற மேல் – நன்மதிவெண்பா:1 2/2

மேல்

பெரிதோ (1)

மரு மலர் அடிக்கு நம்மை வழங்குதல் பெரிதோ நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 24/4

மேல்

பெரிய (8)

இறந்தும் பெரிய நூல் எம்மதே தெய்வம் – அறநெறிச்சாரம்:1 39/1
பெரிய புண்களும் பேசரும் துன்பமும் – நீதிநூல்:12 150/2
பெரிய கடவுளை பணியாது ஆலயத்தை அலங்கரிக்கும் பித்தர் போலும் – நீதிநூல்:43 458/2
பேய் வாழும் சுடுகாட்டை பெருக்கி தள்ளி பெரிய விளக்கு ஏற்றி வைத்தால் வீடது ஆமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 14/2
பெண்டுகள் இருந்திடின் பெரிய சண்டையே – விவேகசிந்தாமணி:1 31/4
கிட்டையிலே தொடுத்து முத்திபெறும் அளவும் பெரிய சுகம் கிடைக்கும் காம – விவேகசிந்தாமணி:1 75/2
பெரிய தனம் இடை சிறிது பேதை இவள் ஐயோ – விவேகசிந்தாமணி:1 107/3
பெரிய கொலை பொய் களவொடு காமம் – அருங்கலச்செப்பு:1 66/1

மேல்

பெரியதோர் (1)

பேணாது பெண் விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர்
நாணாக நாணு தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 902/3,4

மேல்

பெரியர் (7)

வினைப்பகை தீர் பெரியர் இல்வாழ்வினில் கலந்துநின்றாலும் வேதநாதன்-தனை – நீதிநூல்:12 121/1
வயதினால் பெரியர் என்னல் மைந்தர் தந்தையின் தோள் ஏறி – நீதிநூல்:14 176/2
பன்ன அரிய பெரியர் பிழை பொறுப்பர் பொறார்-தம் பிழையை பரமன் ஆற்றான் – நீதிநூல்:32 342/2
ஆர் பெரியர் நீத்தும் அரன் அறிய நின்ற திருநீலகண்டர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 8/1
செயற்கு அரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 8/3
செயற்கு அரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 26/3
உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர் சொல்லும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 160/3

மேல்

பெரியர்-தமக்கு (1)

அரிய குணம் சேர் பெரியர்-தமக்கு அமைய கடல் சூழ் புவனம் எங்கும் – நீதிநூல்:23 267/1

மேல்

பெரியரும் (1)

பெரியோர் எல்லாம் பெரியரும் அல்லர் – வெற்றிவேற்கை:1 18/1

மேல்

பெரியவர் (3)

பெரும் முனை கொண்டு காய்தல் அழகு அல என்று கோது_இல் பெரியவர் என்றும் ஆள்வர் கலரையே – நீதிநூல்:26 302/4
பெரியவர் குணநிலை பெறல் அரிது அறமே – நீதிநூல்:31 330/3
பெரியவர் தம் நோய் போல் பிறர் நோய் கண்டு உள்ளம் – நன்னெறி:1 20/1

மேல்

பெரியவராய் (1)

பெரியவராய் நம் பயன் ஒன்றே கருதும் பெற்றியினால் பெட்பின் அன்னார் – நீதிநூல்:47 587/2

மேல்

பெரியன் (3)

இடுக்கண் ஒன்று இன்றி காக்கும் எம்பிரான் பெரியன் அன்றோ – நீதிநூல்:3 20/4
நரனே பெரியன் என்பர் நல்லோர் பெருமை மிகு – நன்மதிவெண்பா:1 94/2
காசுடையானே பெரியன் காண் – நன்மதிவெண்பா:1 109/4

மேல்

பெரியனினும் (1)

உருவில் பெரியனினும் ஒண் நயம் கைசோரா – நன்மதிவெண்பா:1 94/1

மேல்

பெரியார் (7)

இட்டார் பெரியார் இடாதார் இழிகுலத்தார் – நல்வழி:1 2/3
ஆக்கம் பெரியார் சிறியார் இடைப்பட்ட – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 16/1
பெரியார் முன் தன்னை புகழ்ந்து உரைத்த பேதை – நன்னெறி:1 37/1
தம்மின் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 444/3
கொள்வர் பெரியார் பணிந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 680/4
ஆன்ற பெரியார் அகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 694/4
பெரியார் பிழைத்து ஒழுகுவார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 896/4

மேல்

பெரியாரால் (2)

பெரியாரை பேணாது ஒழுகின் பெரியாரால்
பேரா இடும்பை தரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 137/3,4
பெரியாரை பேணாது ஒழுகின் பெரியாரால்
பேரா இடும்பை தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 892/3,4

மேல்

பெரியாரை (10)

பெரியாரை துணை கொள் – ஆத்திசூடி:1 83/1
வெற்றியுள்ள பெரியாரை வெறுக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 12/6
அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை
பேணி தமரா கொளல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 45/3,4
சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரை
பேணி கொள்வோம் என்னும் நோக்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 98/3,4
பெரியாரை துணை கொள் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 82/4
அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை
பேணி தமரா கொளல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 78/3,4
பெரியாரை பேணாது ஒழுகின் பெரியாரால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 137/3
அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை
பேணி தமரா கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 443/3,4
பெரியாரை பேணாது ஒழுகின் பெரியாரால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 892/3
சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரை
பேணி கொள்வேம் என்னும் நோக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 976/3,4

மேல்

பெரியானை (1)

கடந்து நின்ற பெரியானை கடுகில் நுழை சிறியானை – நீதிநூல்:47 574/2

மேல்

பெரியேம் (1)

இவற்றால் பெரியேம் யாம் என்றே எழுந்தே – அருங்கலச்செப்பு:1 35/1

மேல்

பெரியோர் (10)

பெரியோர் எல்லாம் பெரியரும் அல்லர் – வெற்றிவேற்கை:1 18/1
ஒரு நாள் பழகினும் பெரியோர் கேண்மை – வெற்றிவேற்கை:1 30/1
பெரியோர் அ பிழை பொறுத்தலும் அரிதே – வெற்றிவேற்கை:1 34/2
உன்னவே வேண்டும் என்ன உரைத்தனர் பெரியோர் தேகம்-தன்னை – நீதிநூல்:8 74/2
இயலி தாம் பெரியோர் என்ன இயம்பலும் காலை மாலை – நீதிநூல்:14 176/3
நலம் என்றே கொள்வது அல்லால் நவில்வரோ பெரியோர் குற்றம் – விவேகசிந்தாமணி:1 102/4
புல்லர்-தம் சொல்லுக்கு அஞ்சி பொறுத்தனர் பெரியோர் என்று – விவேகசிந்தாமணி:1 110/3
பேதையரை கண்டால் பெரியோர் வழி விலகி – நீதிவெண்பா:1 37/1
வேட்ட பெரியோர் பெருமை எல்லாம் வேறு ஒன்றை – நீதிவெண்பா:1 83/3
பிரதானி இன்மை பெரியோர் கருதி – நன்மதிவெண்பா:1 88/2

மேல்

பெரியோர்கள் (2)

பெரியோர்கள் முன் நின்று மரத்தை போலும் பேசாமல் இருப்பவனே பேயன் ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 20/3
நிட்டையிலே இருந்து மன துறவடைந்த பெரியோர்கள் நிமலன் தாளை – விவேகசிந்தாமணி:1 75/1

மேல்

பெரியோராயின் (1)

பெரியோராயின் பொறுப்பது கடனே – வெற்றிவேற்கை:1 33/2

மேல்

பெரியோரிடம் (1)

இ குணம் ஓர் மூன்றும் பெரியோரிடம் சேரில் – நீதிவெண்பா:1 100/3

மேல்

பெரியோரும் (1)

பெற்று அமையும் என்னா பெரியோரும் பெற்ற பொருள் – நீதிவெண்பா:1 14/1

மேல்

பெரு (25)

உண்டாயின் உண்டாகும் ஊழில் பெரு வலி நோய் – நல்வழி:1 3/3
பெற்றார் பிறந்தார் பெரு நாட்டார் பேர் உலகில் – நல்வழி:1 18/1
பெரு வாழ்க்கை முத்தாடை கொண்ட திருவாளா – அறநெறிச்சாரம்:1 34/2
பெரு நிலம் எங்கும் இன்பம் பெருக்கெடுத்து ஓங்கிநிற்கும் – நீதிநூல்:3 28/3
பெரு வெம் பிணியாளன் மற்றோர் பிணி பேரும் வண்ணம் – நீதிநூல்:7 66/1
பித்தரை அத்தன் கொன்று பெரு நரகு அழல் சேர்ப்பானே – நீதிநூல்:8 77/4
பிரியை நோக்கம் பெரு மருந்தாம் அரோ – நீதிநூல்:12 150/4
மனையில் ஓர் பெரு மணவிழா வந்து என மகிழ்வார் – நீதிநூல்:26 296/4
பெரு வெள்ளம் சேர்ந்த பின்னர் அதை திருப்ப ஒண்ணுமோ பெருத்து நீண்ட – நீதிநூல்:43 456/1
பெரு வாய் எச்சிலை உமிழ்ந்தாள் பேசு என்றேன் கொடும் சொற்கள் பேசலுற்றாள் – நீதிநூல்:44 508/2
ஊழின் பெரு வலி யா உள மற்று ஒன்று – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 38/3
உள்ளினும் தீரா பெரு மகிழ் செய்தலால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 121/3
பேதை பெரு மழை கண் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 124/4
பெரு நான்கும் அறு_நான்கும் பெறுவாய் பெண்ணே பின்னே ஓர் மொழி புகல வேண்டாம் இன்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 18/3
பெரு நிலம்-தனில் சஞ்சார பிரேதமாய் திரிகுவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 60/4
பெரு வாரிதியில் பிறை வானில் சர்ப்பம் பிலத்தில் கற்ப – விவேகசிந்தாமணி:1 131/3
கம்ப மத கட களிற்றான் தில்லை வாழும் கணபதி-தன் பெரு வயிற்றை கண்டு வாடி – விவேகசிந்தாமணி:1 132/1
பெரு மானி ஊக்கம் அற்று பேதைமையார் கீழின் – நன்மதிவெண்பா:1 91/1
வச்சிர மா முனியும் வளர் பெரு விண்ணுவும் – அருங்கலச்செப்பு:1 27/1
ஊழின் பெரு வலி யா உள மற்று ஒன்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 63/3
ஊழின் பெரு வலி யா உள மற்று ஒன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 380/3
அன்று ஏன் பெரு வளத்தை ஆக்கி பிருது நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 385/1
தெள்ளு புகழ் அக்குரூரன் தேர்ந்து ஏன் பெரு வளங்கள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 512/1
உள்ளினும் தீரா பெரு மகிழ் செய்தலால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1201/3
பேதை பெரு மழை கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1239/4

மேல்

பெருக்க (1)

வருத்தியும் மாண்புடையார் செய்க பெருக்க
வரவும் பெரும் கூற்றம் வன்கண் ஞமன் கீழ் – அறநெறிச்சாரம்:1 23/2,3

மேல்

பெருக்கத்தின் (1)

பெருக்கத்தின் தீர்ந்தாரும் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 170/4

மேல்

பெருக்கத்து (1)

பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 963/3

மேல்

பெருக்கம் (3)

எழுத்து அறியார் கல்வி பெருக்கம் அனைத்தும் – நன்னெறி:1 21/1
பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 76/4
பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 431/4

மேல்

பெருக்கமா (1)

பெருக்கமா உணர்ந்தோர் இலை தருக்குறல் பேதைமை நீர் நெஞ்சே – நீதிநூல்:28 312/4

மேல்

பெருக்கமும் (1)

கேடும் பெருக்கமும் இல் அல்ல நெஞ்சத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 115/3

மேல்

பெருக்கமொடு (1)

பெருக்கமொடு சுருக்கம் பெற்ற பொருட்கு ஏற்ப – நன்னெறி:1 13/1

மேல்

பெருக்கல் (1)

இடம் பெருக்கல் எல்லை மறத்தல் கீழ் மேலோடு – அருங்கலச்செப்பு:1 88/1

மேல்

பெருக்கலும் (1)

இயக்கமோடு ஈட்டம் பெருக்கலும் லோபம் – அருங்கலச்செப்பு:1 78/1

மேல்

பெருக்கற்கு (2)

தன் ஊன் பெருக்கற்கு தான் பிறிது ஊன் உண்பான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 26/3
தன் ஊன் பெருக்கற்கு தான் பிறிது ஊன் உண்பான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 251/3

மேல்

பெருக்கற்றார் (1)

சத்தியமா சகலமும் நன்கு உணர்ந்தோர் போல தருக்குற்றார் பெருக்கற்றார் திருக்குற்றாரே – நீதிநூல்:28 313/4

மேல்

பெருக்கற்று (1)

ஆற்று பெருக்கற்று அடி சுடும் அ நாளும் அவ் ஆறு – நல்வழி:1 9/1

மேல்

பெருக்கால் (1)

ஊற்று பெருக்கால் உலகூட்டும் ஏற்றவர்க்கு – நல்வழி:1 9/2

மேல்

பெருக்கி (5)

நோற்பவருக்கு சார்வாய் அறம் பெருக்கி யாப்புடை – அறநெறிச்சாரம்:1 15/2
அறிவு மிக பெருக்கி ஆங்காரம் நீக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 186/1
நாய் வாலை அளவெடுத்து பெருக்கி தீட்டின் நல் தமிழை எழுத எழுத்தாணி ஆகுமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 14/1
பேய் வாழும் சுடுகாட்டை பெருக்கி தள்ளி பெரிய விளக்கு ஏற்றி வைத்தால் வீடது ஆமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 14/2
வாரி பெருக்கி வளம் படுத்து உற்றவை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 512/3

மேல்

பெருக்கு (2)

பணத்தினை பெருக்கு – புதிய-ஆத்திசூடி:1 65/1
வீரியம் பெருக்கு – புதிய-ஆத்திசூடி:1 106/1

மேல்

பெருக்கெடுத்து (1)

பெரு நிலம் எங்கும் இன்பம் பெருக்கெடுத்து ஓங்கிநிற்கும் – நீதிநூல்:3 28/3

மேல்

பெருக (3)

பாவம் பெருக பழி பெருக தன் ஓம்பி – அறநெறிச்சாரம்:1 27/1
பாவம் பெருக பழி பெருக தன் ஓம்பி – அறநெறிச்சாரம்:1 27/1
புகா பெருக ஊட்டின் புலன்கள் மிக்கு ஊறி – அறநெறிச்சாரம்:1 137/1

மேல்

பெருகலின் (2)

பெருகலின் குன்றல் இனிது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 127/4
பெருகலின் குன்றல் இனிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 811/4

மேல்

பெருகி (2)

அவா பெருகி அற்றம் தருமால் புகாவும் ஓர் – அறநெறிச்சாரம்:1 137/2
ஏரி போல் பெருகி மண் மேல் இரு கணும் விளங்கி வாழ்வார் – விவேகசிந்தாமணி:1 69/2

மேல்

பெருகிய (1)

பெருகிய உள்ளத்தராய் வினைகள் தீர்ந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 217/3

மேல்

பெருகினும் (1)

தீய செயல் செய்வார் ஆக்கம் பெருகினும்
தீயன தீயனவே வேறல்ல தீயன – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 74/1,2

மேல்

பெருகு (3)

பெருகு அபத்தம் கலந்து பல பேருக்கு உரைக்க இவ்வாறே – நீதிநூல்:22 265/2
நலி இலார்க்கு அருள் நல் மருந்தும் பெருகு
ஒலி கடல் பெய் உறையையும் ஒக்குமே – நீதிநூல்:24 281/3,4
பெருகு ஒளி சேர் முத்தும் பெறலாம் நரி நுழையில் – நீதிவெண்பா:1 2/2

மேல்

பெருகுதல்-கண் (1)

பெருகுதல்-கண் என் செய்வார் பேசு – நன்னெறி:1 30/4

மேல்

பெருகும் (4)

அடுத்த கோடையிலே வற்றி அல்லதில் பெருகும் தானே – விவேகசிந்தாமணி:1 80/4
அரன் அடியை சேர்ந்தான் அவன் போல் அருள் பெருகும்
பூசாபலா பாகை புன்னைவனமே மனம் ஒத்தே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 50/2,3
அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 96/3
குடி மடிந்து குற்றம் பெருகும் மடி மடிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 604/3

மேல்

பெருங்கிள்ளி (1)

பண்டு மலையனை ஏன் பார்த்து பெருங்கிள்ளி
கொண்டான் துணையா குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 875/1,2

மேல்

பெருஞ்சாத்தன் (1)

பண்டு பெருஞ்சாத்தன் பழிசெய்ய நாணி ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 172/1

மேல்

பெருஞ்சித்திரர் (1)

பெற்றன கொண்டு ஏனோ பெருஞ்சித்திரர் பசிநோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 226/1

மேல்

பெருஞ்சுட்டு (1)

பிறரால் பெருஞ்சுட்டு வேண்டுவான் யாண்டும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 19/1

மேல்

பெருத்திடு (1)

பெருத்திடு செல்வமாம் பிணி வந்து உற்றிடில் – விவேகசிந்தாமணி:1 43/1

மேல்

பெருத்து (2)

ஓதிய பண்டங்கள் தின்று பெருத்து இறந்து பல செந்துக்கு உணவாய் பஞ்சபூதியமாய் – நீதிநூல்:41 433/3
பெரு வெள்ளம் சேர்ந்த பின்னர் அதை திருப்ப ஒண்ணுமோ பெருத்து நீண்ட – நீதிநூல்:43 456/1

மேல்

பெருந்தகை (2)

பிரணவ பொருளாம் பெருந்தகை ஐங்கரன் – வெற்றிவேற்கை:0 1/1
பேதைமதி உற்றனை என்று எனை இகழும் பெருந்தகை என் – நீதிநூல்:12 142/1

மேல்

பெருந்தகைமை (2)

மருந்தோ மற்று ஊன் ஓம்பும் வாழ்க்கை பெருந்தகைமை
பீடு அழிய வந்த இடத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 968/3,4
செற்றார் பின் செல்லா பெருந்தகைமை காமநோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1255/3

மேல்

பெருந்தகையான்-கண் (1)

பெருந்தகையான்-கண் படின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 217/4

மேல்

பெருநிலை (1)

பெண்டுகள் துணையோடு எய்து வாகனனாய் பெருநிலை நீர் நிழல் விறகு பிரசை1யும் தங்குமிடம் சமைத்து உண்டு புறப்படல் யாத்திரைக்கு அழகே – விவேகசிந்தாமணி:1 135/4

மேல்

பெரும் (92)

பிளந்திறுவது அல்லால் பெரும் பாரம் தாங்கின் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 6/3
அணி தேர் புரவி ஆள் பெரும் படையொடு – வெற்றிவேற்கை:1 17/4
சிறியோர் பெரும் பிழை செய்தனராயின் – வெற்றிவேற்கை:1 34/1
வெளியிட்டு வேறாதல் வேண்டும் கழி பெரும்
கண்ணோட்டம் செய்யார் கருவியிட்டு ஆற்றுவார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 55/2,3
பெற்றிமை பேதைமைக்கு உண்டே பெரும் பாவம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 83/3
வரவும் பெரும் கூற்றம் வன்கண் ஞமன் கீழ் – அறநெறிச்சாரம்:1 23/3
கழி பெரும் காமநோய் வாங்கி வழிபடாது – அறநெறிச்சாரம்:1 91/2
பெண் விழைவார்க்கு இல்லை பெரும் தூய்மை பேணாது ஊன் – அறநெறிச்சாரம்:1 104/1
பேர்த்து ஊன்றலாகா பெரும் துன்பம் கண்டாலும் – அறநெறிச்சாரம்:1 126/3
பெற்றியால் ஆர்த்தி பெரும் பயன் கொள்வதே – அறநெறிச்சாரம்:1 135/3
பெற்றியான் ஊட்டி பெரும் பயன் கொள்வதே – அறநெறிச்சாரம்:1 137/3
உள்ள பெரும் குதிரை ஊர்ந்து வயப்படுத்தி – அறநெறிச்சாரம்:1 139/1
பிறவிக்-கண் நீத்தார் பெரும் குணத்தாரை – அறநெறிச்சாரம்:1 139/3
ஆதன் பெரும் களியாளன் அவனுக்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 144/1
பெரும் தக்கவரையும் பேணான் பிரிந்து போய் – அறநெறிச்சாரம்:1 166/2
பிறவி தணிக்கும் பெரும் தவர்-பால் சென்று – அறநெறிச்சாரம்:1 203/3
மனையின் அகன்று போய் மா பெரும் காட்டில் – அறநெறிச்சாரம்:1 211/3
செறி பெரும் தானையான் மெய் திறலிலார் என அறிந்தோம் – நீதிநூல்:3 35/2
தம் பெரும் புகழ் இயம்புதற்கும் தரமதோ – நீதிநூல்:6 59/4
பிணியுறும் ஆதுலர் எனினும் பெரும் செல்வர் நகுலமும் வெம் பெரும் பாம்பும் போல் – நீதிநூல்:12 110/2
பிணியுறும் ஆதுலர் எனினும் பெரும் செல்வர் நகுலமும் வெம் பெரும் பாம்பும் போல் – நீதிநூல்:12 110/2
தேங்கும் உயிர் பொறை நீக்கில் பூமகள்-தன் பெரும் பொறையும் தீரும் அன்றே – நீதிநூல்:12 118/4
கொழுநன் அறியில் உயிர் கொலையாம் கோவாக்கினையாம் பெரும் பழியாம் – நீதிநூல்:13 168/1
பின்னும் ஓர் பொய் உரைக்க அதையும் நிலைநிறுத்த ஓர் பெரும் பொய் சொல்ல – நீதிநூல்:16 195/2
பயன் வேண்டி சிறியது ஓர் பொய் சொலினும் பெரும் பழியாம் பார் மேல் கீழாய் – நீதிநூல்:16 202/3
தள்ள அரும் பெரும் பழியுளார் என்னினும் தரையில் – நீதிநூல்:17 211/1
இரந்து உண பெரும் நிரப்பே எய்தினும் பகர ஒண்ணா – நீதிநூல்:17 213/2
கண்டபேர்க்கு எலாம் பயம் பெரும் பகையொடும் கவ்வை – நீதிநூல்:21 254/2
பெரும் முனை கொண்டு காய்தல் அழகு அல என்று கோது_இல் பெரியவர் என்றும் ஆள்வர் கலரையே – நீதிநூல்:26 302/4
பெரும் முறை ஈது எனில் பிறர் முன் தன்னைத்தான் – நீதிநூல்:37 369/3
பிணங்கியே புள் ஒலிக்கும் பெரும் பறை ஓர்பால் ஆர்க்கும் – நீதிநூல்:38 378/2
மண்டு பெரும் தனம் இருந்தும் கண்டு மகிழுவது அல்லால் மயல் போல் முற்றும் – நீதிநூல்:40 413/1
சலனம் தீவரை இடி பெரும் கால் முதல் தாபம் – நீதிநூல்:42 442/2
உயர் பெரும் கதிக்கு ஏகுமாறு என்னலால் உலகின் – நீதிநூல்:42 444/3
அற பெரும் கடல்_அன்னான்-தன் அடி மலர் காணா வண்ணம் – நீதிநூல்:43 472/1
இனையவரை சேர்தல் பெரும் தீயினிடை மூழ்குதலை ஏய்க்கும் மாதோ – நீதிநூல்:44 506/4
ஊதல் அஃது இன்றேல் சீவர் உய்ந்திடார் பெரும் கால் மாகம் – நீதிநூல்:47 542/3
செறி மயிர் பெரும் தோல் செய்து சீத உட்டண நோய் தீர்த்தான் – நீதிநூல்:47 546/2
பிறர்க்கு உதவிசெய்யார் பெரும் செல்வம் வேறு – நன்னெறி:1 4/1
தொலையா பெரும் செல்வ தோற்றத்தோம் என்று – நன்னெறி:1 14/1
பொன் அணியும் வேந்தர் புனையா பெரும் கல்வி – நன்னெறி:1 40/1
பெண்ணின் பெரும் தக்க யா உள கற்பு என்னும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 6/3
உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 67/3
பெரும் பொருளான் பெட்டக்கது ஆகி அரும் கேட்டால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 74/3
பேதை பெரும் கெழீ நட்பின் அறிவுடையார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 82/3
பெரும் செல்வம் உற்ற கடை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 84/4
உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 67/3
பண்பிலான் பெற்ற பெரும் செல்வம் நன் பால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 100/3
பெண்ணின் பெரும் தக்கது இல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 114/4
ஆலகால விடத்தையும் நம்பலாம் ஆற்றையும் பெரும் காற்றையும் நம்பலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 12/1
உண்டு அதன் இருப்பை கண்டு பெரும் களி உள்ளம் கொண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 104/3
கோமான் பெரும் கருணை கொண்டு – நீதிவெண்பா:0 1/4
உற்ற பெரும் சுற்றம் உற நல் மனைவியுடன் – நீதிவெண்பா:1 11/1
பெண் ஒருத்தி பேசில் பெரும் பூமி தான் அதிரும் – நீதிவெண்பா:1 31/1
முற்றுணர்வோர் ஒன்றும் மொழியாரே வெற்றி பெரும்
வெண்கலத்தின் ஓசை மிகுமே விரி பசும்பொன் – நீதிவெண்பா:1 35/2,3
பெற்றவர்-தம்பாலே பெரிது ஆகும் பற்று பெரும்
தாபத்திடத்தே தழன்றிடினும் நல் சோதி – நீதிவெண்பா:1 40/2,3
பத்து_நூறு ஆண்டு பெரும் பாம்பு இருக்கும் தத்தும் – நன்மதிவெண்பா:1 13/2
உர ஆகம் போர்க்கும் உடுக்கை பெரும் மாசுகொண்டு – நன்மதிவெண்பா:1 56/2
பெரும் கொலையின் மீட்சி எனல் – அருங்கலச்செப்பு:1 67/2
பிறவி பெரும் கடல் நீந்துவர் நீந்தார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 5/3
பேசலும் மாயோன் பெரும் பாம்பு ஆம் ஆசில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 24/2
கூத்தாட்டு அவை குழாத்து அற்றே பெரும் செல்வம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 53/3
உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 106/3
எண்_இல் பெரும் துயரம் எய்துதலான் மண்ணுலகத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 140/2
பிறவி பெரும் கடல் நீந்துவர் நீந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 10/3
பெண்ணின் பெரும் தக்க யா உள கற்பு எனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 54/3
பெற்றான் பெறின் பெறுவர் பெண்டிர் பெரும் சிறப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 58/3
கொற்ற நகுடன் குமரேசா பெற்ற பெரும்
சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயன் இல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 195/2,3
பெரும் பயன் இல்லாத சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 198/4
கூத்தாட்டு அவை குழாத்து அற்றே பெரும் செல்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 332/3
கொண்டான் ஏன் போசன் குமரேசா கண்ட பெரும்
செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் அ செல்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 411/2,3
பெரும் கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 526/3
பெற்ற அமணன் பெரும் செல்வம் பின் இழிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 565/1
அரும் செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெரும் செல்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 565/3
கண்ணோட்டம் என்னும் கழி பெரும் காரிகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 571/3
உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 667/3
பெரும் பொருளான் பெட்டக்கது ஆகி அரும் கேட்டால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 732/3
சேர்ந்தாள் பெரும் துன்பம் செய்தும் சிவகலை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 805/1
பேதைமை ஒன்றோ பெரும் கிழமை என்று உணர்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 805/3
பேதை பெரும் கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 816/3
பெரும் செல்வம் உற்றக்கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 837/4
பெரும் மிறை தானே தமக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 847/4
காணா சினத்தான் கழி பெரும் காமத்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 866/3
பேணா பெரும் குற்றத்தார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 924/4
அன்று குலிதன் அடைந்த பெரும் செல்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 1000/1
பண்பிலான் பெற்ற பெரும் செல்வம் நன் பால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 1000/3
நின்று பெரும் பொருளை நீட்டிவைத்தும் கும்பன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1001/1
வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும் பொருள் அஃது உண்ணான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1001/3
அன்று நகிலன் அடைந்த பெரும் செல்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1006/1
ஏதம் பெரும் செல்வம் தான் துவ்வான் தக்கார்க்கு ஒன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1006/3
மண்டு பெரும் காமம் மருவி நொந்தும் பத்திரை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1137/1
பெண்ணின் பெரும் தக்கது இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1137/4

மேல்

பெருமகன் (1)

பெருமகன் ஓர் இடர் எய்தின் பிழைக்கும் வகை பிறர்க்கு உண்டோ – நீதிநூல்:47 580/2

மேல்

பெருமகனை (1)

பெருமகனை உன்னை என்னை பேரண்டங்களை அமைத்தான் – நீதிநூல்:12 148/3

மேல்

பெருமாளை (7)

மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 2/8
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 3/8
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 4/8
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 5/8
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 8/8
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 9/8
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 12/8

மேல்

பெருமான் (3)

அண்டர் பெருமான் அருளும் ஆகமத்தில் கண்ட – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 10/2
பேர்படைத்த சேரர் பெருமான் போல் பார் மிசையின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 93/2
அண்டி பெருமான் அணைந்த அளவில் கண்டு அருளும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 186/2

மேல்

பெருமான்-பொருட்டு (1)

வயிற்று பெருமான்-பொருட்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 130/4

மேல்

பெருமானை (1)

மயில் ஏறும் பெருமானை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 1/8

மேல்

பெருமித (2)

பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 76/4
பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 431/4

மேல்

பெருமிதம் (2)

பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 979/3
பெருமிதம் ஊர்ந்துவிடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 979/4

மேல்

பெருமிதம்கொள்ளேம் (1)

பெருமிதம்கொள்ளேம் அறியா பேதை எனும் நம் துணைவி – நீதிநூல்:12 143/2

மேல்

பெருமுனியை (1)

பெண்டிரை ஏன் ஏவி பெருமுனியை மன்னவன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 515/1

மேல்

பெருமூச்செறிந்து (1)

பேரா பெருமூச்செறிந்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 33/4

மேல்

பெருமை (35)

பெறலரும் பேர் பெற்றும் ஒருவரையொருவர் பேணாரேல் பெருமை என்னோ – நீதிநூல்:12 117/2
பெற வருந்துதல் பெருமை ஆயினும் – நீதிநூல்:27 309/2
பெட்புற புவியில் செருக்குதல் பெருமை அன்று ஒளிர் பேர் உடல் – நீதிநூல்:29 320/2
உடைமையால் பெருமை என்னோ ஊர்க்கு எலாம் பொதி சுமக்கும் – நீதிநூல்:30 324/3
செல்லாது உன் சினம் மனமே பொறுமையே பெருமை அன்றோ செப்புங்காலே – நீதிநூல்:32 341/4
பின்போ வீழ்வது என நிலை இன்றேல் இதன் பெருமை உரைப்பது என்னே – நீதிநூல்:41 425/4
நோக்கின் அவர் பெருமை நொய்து ஆகும் பூ_குழலாய் – நன்னெறி:1 5/2
கடலின் பெருமை கடவார் மடவரால் – நன்னெறி:1 26/2
சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 46/3
பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 98/3
நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 3/3
அற்பரோடு இணங்கிடில் பெருமை தாழும் அரிய தவம் கோபத்தால் அழிந்துபோமே – விவேகசிந்தாமணி:1 16/4
மருவிய கீர்த்தி இல்லை மைந்தரில் பெருமை இல்லை – விவேகசிந்தாமணி:1 60/2
பேய் பகை பிள்ளைதானும் பெருமை நூல் கல்லாவிட்டால் – விவேகசிந்தாமணி:1 78/3
வேட்ட பெரியோர் பெருமை எல்லாம் வேறு ஒன்றை – நீதிவெண்பா:1 83/3
பெருமை மிக பிறங்க பேச அரிய இன்பம் – நன்மதிவெண்பா:1 60/3
நரனே பெரியன் என்பர் நல்லோர் பெருமை மிகு – நன்மதிவெண்பா:1 94/2
பெற்றம் உவந்தார் பெருமை மதியாது தக்கன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 49/1
பெருமை உடைத்து இவ் உலகு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 54/4
பெருமை சிறுமை இனி பேசேம் இறையாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 84/2
ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 21/3
துறந்தார் பெருமை துணை கூறின் வையத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 22/3
பெருமை பிறங்கிற்று உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 23/4
காட்டின நக்கீரன் சீர் கம்பன் பெருமை அவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 28/1
நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 28/3
என்னே அகலிகையால் இந்திரனும் தன் பெருமை
கொன்னே இழந்தான் குமரேசா அன்னோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 144/1,2
பெருமை உடைத்து இ உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 336/4
ஆன்ற பெருமை தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 416/4
சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 451/3
பெருமை முயற்சி தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 611/4
பெண்ணே பெருமை உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 907/4
பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 975/3
பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 978/3
பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 979/3
அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 980/3

மேல்

பெருமைக்கும் (2)

பெருமைக்கும் ஏனை சிறுமைக்கும் தத்தம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 84/3
பெருமைக்கும் ஏனை சிறுமைக்கும் தத்தம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 505/3

மேல்

பெருமையான் (1)

பின்னை உரையா பெருமையான் முன்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 80/2

மேல்

பெருமையில்லானை (1)

நடை பெருமையில்லானை நன்மதியே நோக்கின் – நன்மதிவெண்பா:1 43/3

மேல்

பெருமையின் (1)

பெருமையின் பீடு உடையது இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1021/4

மேல்

பெருமையினால் (1)

இருள் அகல வேங்கைக்கு இயம்பும் பெருமையினால்
மா வளரும் புன்னைவன நாதா மெய் துணையா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 1/2,3

மேல்

பெருமையும் (4)

பெருமையும் சிறுமையும் தான் தர வருமே – வெற்றிவேற்கை:1 32/1
சிறப்பும் செல்வமும் பெருமையும் உடையோர் – வெற்றிவேற்கை:1 51/1
இருமை தீர் அறத்தின் பெருமையும் மறத்தின் இழிவும் ஈது உன்னுவாய் மனனே – நீதிநூல்:43 462/4
ஒருமை மகளிரே போல பெருமையும்
தன்னை தான் கொண்டு ஒழுகின் உண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 974/3,4

மேல்

பெருமையும்தானும் (1)

அருமையும் பெருமையும்தானும் அறிந்து உடன்படுவர்-தம்மால் – விவேகசிந்தாமணி:1 119/1

மேல்

பெருமையை (3)

வழியில் காத்த புகழின் பெருமையை பார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 65/2
அறத்தின் பெருமையை யார்க்கும் உரைத்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 24/1
தெய்வ சிறப்பின் பெருமையை சாற்றுமேல் – அருங்கலச்செப்பு:1 144/1

மேல்

பெருமையோன் (1)

பெருமையோன் தீயன் என அறியா முன் பேசிடார் தீயனேல் பெயர்வார் – நீதிநூல்:43 462/2

மேல்

பெருவழுதி (1)

கற்ற பெருவழுதி கற்றபடியே நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 391/1

மேல்

பெருவாழ்வும் (1)

பேரும் புகழும் பெருவாழ்வும் ஊரும் – நல்வழி:1 21/2

மேல்

பெற்ற (37)

தவத்து அளவே ஆகுமாம் தான் பெற்ற செல்வம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 7/3
பெற்ற சிறுக பெறாத பெரிது உள்ளும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 63/1
பெற்ற பொழுதே பிற நினைத்தி எற்றே – அறநெறிச்சாரம்:1 33/2
மக்கள் உடம்பு பெறற்கு அரிது பெற்ற பின் – அறநெறிச்சாரம்:1 69/1
பிணி பண்பு அழியாமை பெற்ற பொழுதே – அறநெறிச்சாரம்:1 85/3
பெற்ற நாள் பெற்ற நாள் பெற்றதனுள் ஆற்றுவது ஒன்று – அறநெறிச்சாரம்:1 170/1
பெற்ற நாள் பெற்ற நாள் பெற்றதனுள் ஆற்றுவது ஒன்று – அறநெறிச்சாரம்:1 170/1
இருநிதி பெற்ற தீனர் எண்ணிடாது இகழ்ந்தது ஒப்ப – நீதிநூல்:3 28/1
மனையவள் வீயின் வேறு ஓர் மனைவியை கொளலாம் பெற்ற
தனையர் ஆதியர் இறப்பில் தனித்தனி பெறலாம் பின்னும் – நீதிநூல்:8 82/1,2
பெற்ற சந்ததியும் இழிவுறும் மாண்ட பின் அவியா எரி நரகாம் – நீதிநூல்:13 169/3
பெற்ற தன் நாட்டை ஆளான் பிறர் நாட்டை ஆள்வான்-கொல்லோ – நீதிநூல்:26 301/1
பயன் ஒன்று விழைவோரை மறை-தன்னில் ஏலார் பழி அற்ற மொழி பெற்ற வழி உற்ற மேலோர் – நீதிநூல்:47 583/4
பெருக்கமொடு சுருக்கம் பெற்ற பொருட்கு ஏற்ப – நன்னெறி:1 13/1
பண்பிலான் பெற்ற பெரும் செல்வம் நன் பால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 100/3
விச்சை பெற்ற வேத வியாசனை பார் நிச்சயமே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 11/2
பெற்று அமையும் என்னா பெரியோரும் பெற்ற பொருள் – நீதிவெண்பா:1 14/1
பெற்ற இளம் கன்றை பிரியாமல் பின் ஓடி – நீதிவெண்பா:1 58/3
பெற்ற கணமே பிரியுமே கற்று அருளை – நீதிவெண்பா:1 83/2
பெற்ற வகையினால் சாமாயிகம் உவப்பின் – அருங்கலச்செப்பு:1 111/1
ஈசன் அடியார் விருந்து என்று இட்டு உலவா கோட்டை பெற்ற
நேசர் குறைவு இன்றி நிற்றலால் நாடி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 20/1,2
பெற்றத்தால் பெற்ற பயன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 86/4
பெற்ற பொருள் விட்டு மக்கள் பெற்றான் தசரதன் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 63/1
பெற்ற தாய் ஆக்கம் உற பேதித்தும் கன்னன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 113/1
கொற்ற நகுடன் குமரேசா பெற்ற பெரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 195/2
கொற்றம் மிகு மெய்யார் குமரேசா பெற்ற
அறிவினுள் எல்லாம் தலை என்ப தீய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 203/2,3
பெற்ற செல்வம் எல்லாம் பிருகரதன் ஏன் துறந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 341/1
கொற்றமுற்று ஏன் நின்றான் குமரேசா பெற்ற
அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செறுவார்க்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 421/2,3
குற்றம் மிக உற்றான் குமரேசா பெற்ற
மனத்தான் ஆம் மாந்தர்க்கு உணர்ச்சி இனத்தான் ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 453/2,3
பெற்றத்தால் பெற்ற பயன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 524/4
பெற்ற அமணன் பெரும் செல்வம் பின் இழிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 565/1
குற்றமுற்றான் கண்டும் குமரேசா பெற்ற
குறிப்பின் குறிப்பு உணரா ஆயின் உறுப்பினுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 705/2,3
கொற்றமுற்றான் என்னே குமரேசா பெற்ற
சிறு காப்பின் பேர் இடத்தது ஆகி உறு பகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 744/2,3
கொற்றமுற்றது என்னே குமரேசா பெற்ற
அருள் என்னும் அன்பு ஈன் குழவி பொருள் என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 757/2,3
குற்றமுற்று நின்றான் குமரேசா பெற்ற
உறுப்பு ஒத்தல் மக்கள் ஒப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 993/2,3
பண்பிலான் பெற்ற பெரும் செல்வம் நன் பால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 1000/3
கூடியார் பெற்ற பயன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1109/4
கொற்றவனை என்னே குமரேசா பெற்ற
நனவினான் நல்காதவரை கனவினான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1213/2,3

மேல்

பெற்றக்கால் (2)

துறவி துணை பெற்றக்கால் – அறநெறிச்சாரம்:1 139/4
பெறின் என் ஆம் பெற்றக்கால் என் ஆம் உறின் என் ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1270/3

மேல்

பெற்றத்தால் (2)

பெற்றத்தால் பெற்ற பயன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 86/4
பெற்றத்தால் பெற்ற பயன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 524/4

மேல்

பெற்றதனால் (2)

வெற்றி பரராசசிங்கம் மேன்மைசெய பெற்றதனால்
ஞாலமதில் புன்னைவன நாதனே நல் பருவ – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 70/2,3
பிருங்கிரிசி3 மூன்று கால் பெற்றதனால் துங்க – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 86/2

மேல்

பெற்றதனுள் (1)

பெற்ற நாள் பெற்ற நாள் பெற்றதனுள் ஆற்றுவது ஒன்று – அறநெறிச்சாரம்:1 170/1

மேல்

பெற்றது (3)

பெற்றது கொண்டு மனம் திருத்தி பற்றுவதே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 100/2
தினங்கள் செலச்செல ஏதோ பெற்றது போல் மகிழும் நெஞ்சே தினங்களோடும் – நீதிநூல்:43 452/1
பெற்றது அவர் சைவத்து பேத சமாதி அன்றி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 4/1

மேல்

பெற்றதே (1)

ஒவ்வா உயிர் ஓம்பி உள் தூய்மை பெற்றதே
அவ்வாயது ஆகும் அறம் – அறநெறிச்சாரம்:1 40/3,4

மேல்

பெற்றதை (1)

பெற்றதை காத்தல் செய் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 68/1

மேல்

பெற்றம் (4)

வலி_இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம்
புலியின் தோல் போர்த்து மேய்ந்த அற்று – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 28/3,4
வலி_இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம்
புலியின் தோல் போர்த்து மேய்ந்து அற்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 28/3,4
பெற்றம் உவந்தார் பெருமை மதியாது தக்கன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 49/1
வலி_இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம்
புலியின் தோல் போர்த்து மேய்ந்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 273/3,4

மேல்

பெற்றமும் (1)

பெற்றமும் கழுதையும் மேய்ந்த அ பாழ் – வெற்றிவேற்கை:1 55/1

மேல்

பெற்றமையால் (1)

உக்கிரனார் மேருவை வென்று ஒண் நிதியம் பெற்றமையால்
தொக்க குடி காத்தனர் காண் சோமேசா மிக்கு உயர்ந்த – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 76/1,2

மேல்

பெற்றவர் (2)

பிச்சைகொண்டெனினும் ஓதல் பெற்றவர் கடனாம் அன்றேல் – நீதிநூல்:47 591/3
நிலைய நிலை பெற்றவர் – அருங்கலச்செப்பு:1 159/2

மேல்

பெற்றவர்-தம்பாலே (1)

பெற்றவர்-தம்பாலே பெரிது ஆகும் பற்று பெரும் – நீதிவெண்பா:1 40/2

மேல்

பெற்றவர்களும் (1)

பெற்றவர்களும் உழைப்பர் பின்னவர்க்கு உழைப்பர் சேடர் – நீதிநூல்:14 180/3

மேல்

பெற்றவளும் (1)

பிள்ளை சுனச்சேபனையும் பெற்றவளும் விற்றாளே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1047/1

மேல்

பெற்றவன் (2)

பெண்மகள் கெடுவள் என்று அஞ்சி பெற்றவன்
உண்மை நூல் அவட்கு உணர்த்தாமை தன் மனை – நீதிநூல்:10 95/1,2
பெற்றவன் கைப்பொருள் பிள்ளைக்கே அலால் – நீதிநூல்:21 253/1

மேல்

பெற்றன (1)

பெற்றன கொண்டு ஏனோ பெருஞ்சித்திரர் பசிநோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 226/1

மேல்

பெற்றனையோ (2)

அதிகாரம் பெற்றனையோ மனமே நீ உரைசெய்வாயே – நீதிநூல்:32 336/4
மரியாமை உற்றனையோ அறியாமை பெற்றனையோ வழுத்தாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:41 429/4

மேல்

பெற்றார் (11)

பெற்றார் பிறந்தார் பெரு நாட்டார் பேர் உலகில் – நல்வழி:1 18/1
செல்வத்தை பெற்றார் சினம் கடிந்து செவ்வியராய் – அறநெறிச்சாரம்:1 179/1
ஏவர் பெற்றார் மேனாள் இரங்கேசா பூவில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 30/2
பொன்னே விளைய புகழ் பெற்றார் ஒன்னார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 22/2
முன் அனலில் மூழ்கி முதன்மை பெற்றார் அன்னவர் போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 24/2
கோசிகன்-பால் ராகவனை கூட்டியதால் தேசு பெற்றார்
நாள் கமலை புன்னைவன நாத மகிபா தருமம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 94/2,3
பெற்றார் சயனும் சிறப்பு – அருங்கலச்செப்பு:1 80/2
அத்தர் திருவருளால் அன்று படிக்காசு பெற்றார்
பத்தர் கணம் சூழ பரிந்திட்டார் இ தலத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 86/1,2
பெறுபயனும் வாகீசர் பெற்றார் அறிஞர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 108/2
குன்றா சீர் பெற்றார் குமரேசா நின்ற இடம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 397/2
கொற்றமும் ஏன் பெற்றார் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 456/2

மேல்

பெற்றாரே (1)

தாம் வீழ்வார் தம் வீழப்பெற்றவர் பெற்றாரே
காமத்து காழ்_இல் கனி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1191/3,4

மேல்

பெற்றாரேல் (1)

உள்ளூர் இருந்தும் தம் உள்ளம் அற பெற்றாரேல்
கள் அவிழ் சோலையாம் காட்டு உளார் காட்டுள்ளும் – அறநெறிச்சாரம்:1 142/1,2

மேல்

பெற்றால் (2)

பருந்துக்கு இரை ஆம் இவ் யாக்கையை பெற்றால்
மருந்து மறப்பதோ மாண்பு – அறநெறிச்சாரம்:1 118/3,4
அற்கா இயல்பிற்று செல்வம் அது பெற்றால்
அற்குப ஆங்கே செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 333/3,4

மேல்

பெற்றாலும் (1)

பெற்றாலும் சூது விரும்பேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 48/4

மேல்

பெற்றாள் (7)

பெற்றாள் தமியள் மூத்து அற்று – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 101/4
பெற்றாள் இவர் ஐவர் பேசில் எவருக்கும் – நீதிவெண்பா:1 42/3
பெற்றாள் தமியள் மூத்து அற்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 150/4
கோனுடனே பெற்றாள் குமரேசா தான் உவந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 58/2
பெற்றாள் அநசூயை பேறா அழுக்காறாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 162/1
பெற்றாள் தமியள் மூத்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1007/4
தீ யாண்டு பெற்றாள் இவள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1104/4

மேல்

பெற்றாளே (1)

சொன்னம் மிக பெற்றாளே சோமேசா பன்னில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 9/2

மேல்

பெற்றான் (14)

இன்சொல்லால் பெற்றான் இரங்கேசா பொன் செய் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 10/2
பாகவதம் கேட்டு பரிச்சித்தன் முத்தி பெற்றான்
ஏக உருவாம் இரங்கேசா சோக – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 42/1,2
என்ன பயன் பெற்றான் இரங்கேசா மன்னிய – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 46/2
இங்கிதமா பெற்றான் இரங்கேசா மங்காது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 106/2
இந்திரன் கண் பெற்றான் இரங்கேசா இந்து முறி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 109/2
துன்னு புகழே பெற்றான் சோமேசா புல் நெருங்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 78/2
பின் செயலும் ஈதலுற பேறு பெற்றான் தன் செயல் பொன் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 55/2
ஏது பெற்றான் ஓர் மன்னன் இ புவியில் நீதிநெறி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 62/2
பெற்றான் பெறின் பெறுவர் பெண்டிர் பெரும் சிறப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 58/3
பெற்ற பொருள் விட்டு மக்கள் பெற்றான் தசரதன் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 63/1
பெற்றான் நளன் ஆக்கம் என்று கலி பேணாது ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 163/1
பெற்றான் பொருள் வைப்பு உழி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 226/4
கொட்டியும் ஏன் பெற்றான் குமரேசா முட்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 376/2
பெற்றான் நெடிது உய்க்கும் ஆறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 943/4

மேல்

பெற்றானேல் (1)

பின்னை மனம் அற பெற்றானேல் என்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 145/2

மேல்

பெற்றானை (1)

தன் உயிர் தான் அற பெற்றானை ஏனைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 268/3

மேல்

பெற்றி (2)

பெற்றி கருமம் பிழையாமல் செய்குறின் – அறநெறிச்சாரம்:1 149/1
பெற்றி புணை_அன்னார் பேர்த்து உண்ணா விட்டக்கால் – அறநெறிச்சாரம்:1 174/3

மேல்

பெற்றிமை (1)

பெற்றிமை பேதைமைக்கு உண்டே பெரும் பாவம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 83/3

மேல்

பெற்றிமையால் (1)

பேசுமிடத்து ஊமை ஆம் பெற்றிமையால் ஆகமத்தை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 71/2

மேல்

பெற்றியார் (3)

பிணவனத்து ஆர் இழிவு எய்தும் பெற்றியார்
கணமதில் சேர்ந்தவர் கனம் கொண்டு ஓங்குவர் – நீதிநூல்:31 332/2,3
பெற்றியார் பேணி கொளல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 77/4
பெற்றியார் பேணி கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 442/4

மேல்

பெற்றியால் (1)

பெற்றியால் ஆர்த்தி பெரும் பயன் கொள்வதே – அறநெறிச்சாரம்:1 135/3

மேல்

பெற்றியான் (1)

பெற்றியான் ஊட்டி பெரும் பயன் கொள்வதே – அறநெறிச்சாரம்:1 137/3

மேல்

பெற்றியினால் (1)

பெரியவராய் நம் பயன் ஒன்றே கருதும் பெற்றியினால் பெட்பின் அன்னார் – நீதிநூல்:47 587/2

மேல்

பெற்றியை (2)

எண்ணிடற்கு அரிய பெற்றியை இயம்பல் எளிதே – நீதிநூல்:6 58/4
பொருள் நின்ற பெற்றியை பொய் இன்று உணர்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 57/1

மேல்

பெற்றிருந்தும் (2)

மண்டு கடல் பெற்றிருந்தும் வான் போய் ஏன் பண்டு மழை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 17/1
கோல் பெற்றிருந்தும் குமரேசா சால்பு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 410/2

மேல்

பெற்றிலர் (1)

மீள் என்று உரைப்பளவும் மிக்கு உவகை பெற்றிலர் வன் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 23/1

மேல்

பெற்று (9)

பங்கம்_இல் சுகம் பெற்று உய்ய பாரம் என் பகராய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 31/4
பெற்று அமையும் என்னா பெரியோரும் பெற்ற பொருள் – நீதிவெண்பா:1 14/1
மற்றோர் அறியார் வருத்தமுற பெற்று அறியா – நீதிவெண்பா:1 15/2
ஈசன் எதிர் நின்றாலும் ஈசன் அருள் பெற்று உயர்ந்த – நீதிவெண்பா:1 39/1
பெற்று வாழ்ந்தான் குமரேசா வீட்டில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 83/2
பண்டு கரன் தானை பாடு பெற்று நின்றது அணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 768/1
குற்றமுற்று நின்றார் குமரேசா பெற்று அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1071/2
கொற்றவன் ஏன் நொந்தான் குமரேசா பெற்று அமைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1124/2
பெறாஅது பெற்று அன்ன நீர்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1143/4

மேல்

பெற்றுக்கொடுத்த (1)

பெற்றுக்கொடுத்த தலைமகன் போல் முற்ற – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 99/2

மேல்

பெற்றுநின்றான் (1)

இல்வாழ்க்கை உற்றிருந்தும் ஏன் உயர்வு பெற்றுநின்றான்
கொல் வேல் சனகன் குமரேசா நல்ல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 124/1,2

மேல்

பெற்றும் (3)

பெறலரும் பேர் பெற்றும் ஒருவரையொருவர் பேணாரேல் பெருமை என்னோ – நீதிநூல்:12 117/2
நவநிதி பெற்றும் தன் நம்பர் அருள் இல்லார்க்கு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 85/1
மாசில் உரோமமுனி வாழ்நாள் நனி பெற்றும்
கூசினர் ஏன் வாழ குமரேசா நேசமுறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 334/1,2

மேல்

பெற்றேம் (1)

அற்றேம் என்று அல்லற்படுபவோ பெற்றேம் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 626/3

மேல்

பெற்றேன் (1)

அற பெறுகிற்பேனேல் பெற்றேன் மற்று ஈண்டே – அறநெறிச்சாரம்:1 143/3

மேல்

பெற்றோர் (3)

பெற்றோர் எல்லாம் பிள்ளைகள் அல்லர் – வெற்றிவேற்கை:1 20/1
தாங்கிடும் தாங்காது என்னும் தன்மை நோக்காது பெற்றோர்
பாங்குடன் வளர்க்கும் அன்பு பரவலாம் தகைமைத்து அன்றே – நீதிநூல்:8 79/3,4
சாதன பொருள் போல் செப்பு சாசனம் பெற்றோர் இல்லை – நீதிநூல்:14 175/3

மேல்

பெற்றோர்க்கு (2)

பெற்றோர்க்கு இல்லை சுற்றமும் சினமும் – கொன்றைவேந்தன்:1 65/1
அநந்தம் தவத்தால் அருள் ஞானம் பெற்றோர்க்கு
அநந்தம் விழி என்று அறி – நீதிவெண்பா:1 10/3,4

மேல்

பெற்றோன் (1)

தகை சால் பண்பு இல்லா தனயனை பெற்றோன் தன் – நன்மதிவெண்பா:1 41/1

மேல்

பெற (17)

பீடு பெற நில் – ஆத்திசூடி:1 80/1
வீடு பெற நில் – ஆத்திசூடி:1 102/1
வானுற ஓங்கி வளம் பெற வளரினும் – வெற்றிவேற்கை:1 16/2
ஞானம் மெய்ச்சுகம் புகழ் நலம் பெற தனம் – நீதிநூல்:19 226/1
பெற வருந்துதல் பெருமை ஆயினும் – நீதிநூல்:27 309/2
துதி பெற ஆதரம் மிகலாலே தூயவர் ஆகுவர் கலை தேறி – நீதிநூல்:37 373/1
மன் பெற வீடு ஒன்றால் மா மன் பெற இசைத்தான் மன்னோ – நீதிநூல்:47 535/4
மன் பெற வீடு ஒன்றால் மா மன் பெற இசைத்தான் மன்னோ – நீதிநூல்:47 535/4
பலன்கள் நாம் பெற அ துன்பம் பணித்தனன் இறை என்று உன்னி – நீதிநூல்:47 552/3
பரன் அருள் பெற அவன் சொல் மறை வழி பற்றி அன்னான் – நீதிநூல்:47 560/2
கருதிய கருமம் இல்லை கதி பெற வழியும் இல்லை – விவேகசிந்தாமணி:1 60/3
மருவு சந்தன குழம்பொடு நறும் சுவை நலம் பெற அணிந்தாலும் – விவேகசிந்தாமணி:1 90/1
நீயும் மிக பீடு பெற நில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 79/4
நித்தியமாம் வீடு பெற நில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 101/4
பேரான முத்தி பெற விரும்பல் ஆர் அமிர்த – நீதிவெண்பா:1 95/2
செறிவொடு உற சூழ்வு ஆங்ஙன் சேரின் பெற அரிதாய் – நன்மதிவெண்பா:1 46/2
கண்_நுதல்-பால் ஆழி பெற கண் சாத்தி தாள் காணா – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 109/1

மேல்

பெறச்செய்திடும்-கொல்லோ (1)

எல்லாரும் நலம் பெறச்செய்திடும்-கொல்லோ ஒரு நிருபன் – நீதிநூல்:47 581/2

மேல்

பெறமாட்டாது (1)

கல் வில் உடையார் கருணை பெறமாட்டாது
வல்வினையில் பட்டு அழுந்தும் வாதாவி வில்வலன் போல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 151/1,2

மேல்

பெறல் (5)

பெறல் அரும் உயிர் தரும் பிறப்பு இலான் அதை – நீதிநூல்:18 217/1
பெரியவர் குணநிலை பெறல் அரிது அறமே – நீதிநூல்:31 330/3
வதைபுரிய ராமன் மறைந்து துதி பெறல் பார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 59/2
புத்தேள் உலகத்தும் ஈண்டும் பெறல் அரிதே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 213/3
மறை பெறல் ஊரார்க்கு அரிது அன்றால் எம் போல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1180/3

மேல்

பெறலரும் (1)

பெறலரும் பேர் பெற்றும் ஒருவரையொருவர் பேணாரேல் பெருமை என்னோ – நீதிநூல்:12 117/2

மேல்

பெறலாம் (4)

வடுத்தீர்ந்தார் உண்ணில் பெறலாம் கொடுத்தாரை – அறநெறிச்சாரம்:1 175/2
தனையர் ஆதியர் இறப்பில் தனித்தனி பெறலாம் பின்னும் – நீதிநூல்:8 82/2
புனை பொருள் நீங்கின் மற்று ஓர் பொருளையும் பெறலாம் அத்தன் – நீதிநூல்:8 82/3
பெருகு ஒளி சேர் முத்தும் பெறலாம் நரி நுழையில் – நீதிவெண்பா:1 2/2

மேல்

பெறலால் (2)

நலம் பெறலால் தேவர் எலாம் நாடி நிலம் துதிப்பார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 81/2
பிறரும் அறிந்து இன்பம் பெறலால் அறி-தொறூஉம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 69/2

மேல்

பெறலும் (2)

வட்டம் வட்டிகள் வாங்கலும் சூதில் பொன் பெறலும்
இட்ட வேலை செய்யாது கைக்கூலி கொள் இயல்பும் – நீதிநூல்:17 208/3,4
பிள்ளை இறைவர் அருள் பெறலும் கேட்டிருந்த – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 123/1

மேல்

பெறவே (2)

புல்லான் பொருள் பெறவே பொச்சாக்கும் நல்லான் – அறநெறிச்சாரம்:1 105/2
விண் இறைக்கு அடியராய் எவரும் வீடு பெறவே
புண்ணிய திருமறை பொருளை ஓது புனிதர் – நீதிநூல்:6 58/2,3

மேல்

பெறற்கு (1)

மக்கள் உடம்பு பெறற்கு அரிது பெற்ற பின் – அறநெறிச்சாரம்:1 69/1

மேல்

பெறா (2)

தன்னுடன் பிறவா தம்பி தனை பெறா தாயார் தந்தை – விவேகசிந்தாமணி:1 17/1
பிற உடையவேனும் பெறா காண் உறையுமவர்க்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 116/2

மேல்

பெறாத (1)

பெற்ற சிறுக பெறாத பெரிது உள்ளும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 63/1

மேல்

பெறாது (1)

தக ஒளி பெறாது என்று உன்னி தக்க கண் நிறுவி சுற்றும் – நீதிநூல்:47 537/3

மேல்

பெறாமல் (1)

பாசம்_இல் சுகம் பெறாமல் பவஞ்சத்தூடு உழலல் பைம்பொன் – நீதிநூல்:3 32/2

மேல்

பெறார் (1)

அறிவுடையார் அன்றி அது பெறார் தம்-பால் – நன்னெறி:1 34/1

மேல்

பெறானாயின் (1)

தப்பாமல் தன்னுள் பெறானாயின் செப்பும் – நல்வழி:1 39/2

மேல்

பெறாஅது (2)

பெறாஅது பெற்று அன்ன நீர்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1143/4
வீழ்வாரின் இன்சொல் பெறாஅது உலகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1198/3

மேல்

பெறாஅமை (1)

பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின் பிரிவு அஞ்சும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1295/3

மேல்

பெறாஅவிடின் (1)

எச்சம் பெறாஅவிடின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 238/4

மேல்

பெறின் (28)

தலை வணங்கி தாழ பெறின் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 15/4
நிற்றலும் கூட பெறின் – அறநெறிச்சாரம்:1 72/4
திண்மை உண்டாக பெறின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 6/4
பண்பு உடை மக்கள் பெறின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 7/4
கூடி முயங்க பெறின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 133/4
பண்பு உடை மக்கள் பெறின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 18/4
திண்மை உண்டாக பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 54/4
பெற்றான் பெறின் பெறுவர் பெண்டிர் பெரும் சிறப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 58/3
பண்பு உடை மக்கள் பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 62/4
இன்சொலன் ஆக பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 92/4
பாற்பட்டு ஒழுக பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 111/4
உள் கோட்டம் இன்மை பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 119/4
ஆற்றின் அடங்க பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 123/4
அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 162/4
புண் அது உணர்வார் பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 257/4
வாள் அது உணர்வார் பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 334/4
சொல்லாது இருக்க பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 403/4
சொல்லுதல் வல்லார் பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 648/4
திண்ணியர் ஆக பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 666/4
உறை சிறியார் உள் நடுங்கல் அஞ்சி குறை பெறின்
கொள்வர் பெரியார் பணிந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 680/3,4
உற்றது உணர்வார் பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 708/4
வகைமை உணர்வார் பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 709/4
கை ஒன்று உடைமை பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 838/4
அஞ்சும் பகைவர் பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 869/4
திண்மை உண்டாக பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 988/4
பெறின் என் ஆம் பெற்றக்கால் என் ஆம் உறின் என் ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1270/3
பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின் பிரிவு அஞ்சும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1295/3
கூடி முயங்க பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1330/4

மேல்

பெறினும் (7)

நல்ல ஞாலமும் வானமும் பெறினும்
எல்லாம் இல்லை இல் இல்லோர்க்கே – வெற்றிவேற்கை:1 59/1,2
அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடி பிறந்தார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 96/3
சீர் பெறினும் ஏற்பது இகழ்ச்சி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 8/4
பெண் பெறினும் என்ன பிழையோ தடாதகை போல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 18/1
சிறப்பு ஈனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்கு இன்னா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 311/3
பெறினும் இழப்பினும் என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 812/4
அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடிப்பிறந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 954/3

மேல்

பெறு (12)

பெறு பெயரை காய பெறுபவேல் வையத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 210/3
நற்புகழ் பெறு வழி நல் நடக்கையோடு – நீதிநூல்:37 372/3
தேசு பெறு மாறன் தெளித்த முளை அமுது இட்டு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 9/1
பீடு பெறு பட்டினத்துப்பிள்ளையை போலே துறவார்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 35/1
கதிர் பெறு செந்நெல் வாட கார் குலம் கண்டு சென்று – விவேகசிந்தாமணி:1 5/1
கானுறு கவரி மான் போல் கனம் பெறு புகழே பூண்பார் – விவேகசிந்தாமணி:1 48/2
வண்மை பெறு புன்னைவன நாதா சீர் உடைய – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 12/3
பூதலத்தில் மேன்மை பெறு புன்னைவன நாதனே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 21/3
மாடு இருந்து தொண்டு இயற்றி வாழ்வதினும் ஈடு பெறு
சீர் அணியான் ஏறு கொண்டு செய் நிலத்தை நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 3/2,3
துதிக்கை பெறு நன்மதியே துன்னு மத வேழம் – நன்மதிவெண்பா:1 88/3
சொல்லிய மாற்றத்து உயிராம் தூய்மை பெறு வாய்மை – நன்மதிவெண்பா:1 90/1
பெறு வாழ்க்கையுள் பிறத்தல் இல் – அருங்கலச்செப்பு:1 52/2

மேல்

பெறுகல்லாரேல் (1)

உள்ளம் அற பெறுகல்லாரேல் நாட்டுள்ளும் – அறநெறிச்சாரம்:1 142/3

மேல்

பெறுகிற்கிலேன் (1)

நின்னை அற பெறுகிற்கிலேன் நல் நெஞ்சே – அறநெறிச்சாரம்:1 143/1

மேல்

பெறுகிற்பேன் (1)

பின்னை யான் யாரை பெறுகிற்பேன் நின்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 143/2

மேல்

பெறுகிற்பேனேல் (1)

அற பெறுகிற்பேனேல் பெற்றேன் மற்று ஈண்டே – அறநெறிச்சாரம்:1 143/3

மேல்

பெறுகுவம்-கொல்லோ (1)

ஊடி பெறுகுவம்-கொல்லோ நுதல் வெயர்ப்ப – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1328/3

மேல்

பெறுதல் (5)

மனை தாங்கல் சூதகம் சூல் சேய் பெறுதல் வளர்த்தலொடு மாமன் மாமி – நீதிநூல்:12 119/2
பசப்பு என பேர் பெறுதல் நன்றே நயப்பித்தார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 119/3
நல் புதல்வனை பெறுதல் நன்றாமே பொன்_கொடியே – நீதிவெண்பா:1 54/2
பிற அசுரர் எல்லாம் பெறுதல் அறையில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 190/2
பசப்பு என பேர் பெறுதல் நன்றே நயப்பித்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1190/3

மேல்

பெறுதலின் (1)

கொச்சை மக்களை பெறுதலின் அ குடி – வெற்றிவேற்கை:1 40/2

மேல்

பெறுதியோ (1)

பாடு பெறுதியோ நெஞ்சே கொடியார்க்கு என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1237/3

மேல்

பெறுபயனும் (1)

பெறுபயனும் வாகீசர் பெற்றார் அறிஞர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 108/2

மேல்

பெறுபவேல் (1)

பெறு பெயரை காய பெறுபவேல் வையத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 210/3

மேல்

பெறும் (17)

பெறும் எனில் தாழ்வரோ தாழார் அறனல்ல – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 69/2
முழு விடமது பெறும் முனிவுடை அரவம் – நீதிநூல்:31 329/2
கதிரிடம் பெறும் அ சோமன் புவியை சுற்றுங்கால் என்றூழ்க்கு – நீதிநூல்:47 538/2
பல வளம் உளவேல் அன்னான் பத்தர்கள் பெறும் பேரின்ப – நீதிநூல்:47 562/2
தீயகம் போம் மெய் துறும் காண் தேவர் பெறும் பேறே – நீதிநூல்:47 576/4
பெறும் பூரிக்கின்ற முலை பேதாய் பல்கால் – நன்னெறி:1 23/3
தேசு பெறும் மார்த்தாண்டன் செல்வன் முடி சூடி இலங்கேசனை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 80/1
சொல் பெறும் இவைகள் மூன்றும் இம்மையில் சொர்க்கம்தானே – விவேகசிந்தாமணி:1 74/4
வந்தி பரிவாய் மகவை பெறும் துயரம் – நீதிவெண்பா:1 15/3
தேம்பல் இன்றி பாடா வாய் சீர்மை பெறும் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 99/3
மாட்சி அதனில் பெறும் – அருங்கலச்செப்பு:1 43/2
பேணுவார் நாளும் பெறும் பயனை பேணும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 11/2
தருவும் வரிசை பெறும் சங்கரனுக்கு அன்பர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 37/1
சிவன் அடி என்னும் அயன் சீர் பெறும் முன் பின்னர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 101/1
பெறும் கதி கண்டும் தேறார் பேய்கள் அறிந்த – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 132/2
படை தகையான் பாடு பெறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 768/4
வாடினும் பாடு பெறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1322/4

மேல்

பெறுமவற்றுள் (1)

பெறுமவற்றுள் யாம் அறிவது இல்லை அறிவு அறிந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 61/3

மேல்

பெறுமோ (1)

பெறுமோ சுவை உணருமாறு – அறநெறிச்சாரம்:1 30/4

மேல்

பெறுவது (2)

போஒய் பெறுவது எவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 46/4
உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது
கொள்வாரும் கள்வரும் நேர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 813/3,4

மேல்

பெறுவதூஉம் (1)

மடப்பதூஉம் மக்கள் பெறுவதூஉம் பெண் பால் – அறநெறிச்சாரம்:1 160/1

மேல்

பெறுவர் (2)

சொக்கர் என்பவர் அத்தம் பெறுவர் – கொன்றைவேந்தன்:1 35/1
பெற்றான் பெறின் பெறுவர் பெண்டிர் பெரும் சிறப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 58/3

மேல்

பெறுவரேல் (1)

பிரிவு இலா வாழ்க்கையும் பெறுவரேல் அவர் – நீதிநூல்:12 129/3

மேல்

பெறுவரோ (1)

குறை இன்றி பெறுவரோ புவிக்கு அரசு செலுத்துவரோ குறித்த ஆயுள் – நீதிநூல்:40 408/2

மேல்

பெறுவாம் (1)

இறுவாய்க்-கண் நான்கும் பெறுவாம் என்று எண்ணி – அருங்கலச்செப்பு:1 146/1

மேல்

பெறுவாய் (1)

பெரு நான்கும் அறு_நான்கும் பெறுவாய் பெண்ணே பின்னே ஓர் மொழி புகல வேண்டாம் இன்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 18/3

மேல்

பெறுவார் (1)

குடிலம் இன்றி இயற்றிடில் இம்மையும் கோது_இல் அம்பரமும் பெறுவார் அரோ – நீதிநூல்:15 189/4

மேல்

பெறுவான் (2)

ஊட்டி நீர் கறி உடை பணி விறகு இல் உரிய யாவையும் நாம் பெறுவான் பல் – நீதிநூல்:39 392/1
இல்லை பெறுவான் தவம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 842/4

மேல்

பென்னம்பெருத்த (1)

பென்னம்பெருத்த முலை கன்னங்கறுத்த குழல் சின்னஞ்சிறுத்த இடை பெண் – விவேகசிந்தாமணி:1 76/2

மேல்