பு – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

புக்க 1
புக்கார் 1
புக்கால் 2
புக்காலும் 1
புக்கான் 2
புக்கில் 3
புக்கு 4
புக 2
புகட்டி 1
புகர் 2
புகல் 8
புகல்வது 2
புகல்வர் 1
புகல்வனவும் 1
புகல்வாய் 1
புகல்வான் 1
புகல்வானேன் 1
புகல்வீர் 1
புகல 3
புகலல் 1
புகலலாமே 2
புகலான் 2
புகலும் 4
புகவே 1
புகழ் 112
புகழ்ச்சி 1
புகழ்த்துணையார் 2
புகழ்தல் 2
புகழ்ந்தவை 1
புகழ்ந்தார் 2
புகழ்ந்தாரை 1
புகழ்ந்தான் 1
புகழ்ந்து 4
புகழ்ப 1
புகழ்படைத்தான் 1
புகழ்மை 1
புகழ்வார் 1
புகழ்வோரும் 1
புகழ 1
புகழவோ 1
புகழா 1
புகழாம் 1
புகழாளன் 1
புகழாளா 1
புகழின் 1
புகழினும் 1
புகழினை 1
புகழுடம்பு 1
புகழும் 13
புகழுவோன் 1
புகழே 2
புகழேந்தி 4
புகழை 7
புகழொடு 4
புகழோன் 1
புகன்ற 1
புகன்றாள் 2
புகன்றான் 1
புகன்றிடார் 1
புகன்று 3
புகன்றும் 2
புகன்றேன் 1
புகா 3
புகாமல் 1
புகாமை 1
புகாவாறு 1
புகாவும் 1
புகின் 2
புகினும் 3
புகுத்தி 1
புகுத்திவிடும் 4
புகுதல் 2
புகுந்த 1
புகுந்ததுவே 1
புகுந்தால் 1
புகுந்து 3
புகுந்தும் 2
புகுந்தே 1
புகுந்தோர்-தம்மை 1
புகும் 7
புகுமோ 1
புகுவது 1
புகுவாரை 1
புகைக்க 1
புகைக்கலத்தால் 1
புகைக்கினும் 1
புகைக்கூண்டு 1
புகையால் 2
புகையும் 1
புகைவண்டி 1
புங்கமா 1
புங்கவத்தை 1
புசிக்க 1
புசிக்கும் 4
புசிக்குமிடம் 1
புசித்தது 1
புசுண்டர் 1
புஞ்சன் 1
புட்கரன் 2
புட்கள் 2
புட்களும் 1
புடவி 1
புடவியில் 1
புடவியும் 1
புடவியே 1
புடை 1
புடைபெயர்ந்தேன் 1
புண் 10
புண்கள் 1
புண்களும் 1
புண்டரிக 1
புண்டரிகன் 1
புண்டரீகாக்கன் 1
புண்ணாக 2
புண்ணாதல் 1
புண்ணிய 4
புண்ணியங்கள் 1
புண்ணியத்தால் 2
புண்ணியத்தின் 2
புண்ணியத்தின்-பாலதே 1
புண்ணியத்தை 1
புண்ணியநூல் 1
புண்ணியம் 9
புண்ணியர் 3
புண்ணியரை 1
புண்ணியன் 1
புண்ணியனும் 1
புண்ணியனை 1
புண்ணில் 1
புண்ணின் 1
புண்ணை 1
புண்ணொடு 1
புண்படவே 1
புணர் 4
புணர்ச்சி 5
புணர்ச்சிசெயும் 1
புணர்த்தி 1
புணர்தல் 1
புணர்தலின் 1
புணர்ந்த 1
புணர்ந்தாலும் 1
புணர்ந்து 2
புணர்ந்தேன் 1
புணர்ப்பு 1
புணர்பவர் 1
புணர்வது 1
புணர்வு 2
புணர 1
புணரின் 2
புணரும் 1
புணருவோர்கள் 1
புணை 6
புணை-மன்னும் 1
புணை_அன்னார் 1
புணையில் 1
புணையை 1
புத்தகம் 1
புத்தர் 6
புத்தன் 5
புத்தி 4
புத்திமான் 1
புத்தியினால் 1
புத்தியும் 1
புத்தியொடு 1
புத்திரரை 1
புத்திரி 1
புத்தேள் 5
புத்தேளிர் 1
புதல் 2
புதல்வர் 2
புதல்வர்க்கு 3
புதல்வன் 1
புதல்வனே 1
புதல்வனை 1
புதவி 1
புதனோடு 1
புதிதா 1
புதியன 1
புது 1
புதுமை 3
புதுமைக்கு 1
புதுமைசெய் 1
புதுமையாய் 1
புதுமையோ 1
புதை 1
புதைக்க 1
புதைக்கும் 1
புதைத்த 2
புதைத்தனள் 1
புதைத்திட 1
புதைத்துவைத்து 1
புதைந்த 1
புந்தியில் 1
புந்தியினில் 1
புந்தியே 2
புய 1
புயகமதை 1
புயத்து 1
புயபெலனை 1
புயல் 3
புயலினை 1
புரக்க 1
புரக்கும் 3
புரஞ்சயன் 1
புரஞ்சயன்-பால் 1
புரஞ்சனன் 1
புரட்டல் 1
புரட்டு 1
புரண்டாலும் 2
புரண்டு 1
புரந்த 1
புரந்தார் 1
புரந்தான் 1
புரப்பவர்-தங்கள் 1
புரம் 4
புரம்_எரித்தான் 1
புரவலர்-பால் 1
புரவலன்-தன் 1
புரவி 4
புரவிகள் 1
புரவேந்தர் 1
புரள்வர் 1
புரள 1
புராண 1
புராணத்தை 1
புராணம் 1
புராரி 2
புரி 7
புரிகிலர் 1
புரிகிலேம் 1
புரிகிற்பின் 1
புரிகின்ற 1
புரிதல் 3
புரிதலால் 1
புரிந்த 8
புரிந்தார்-கண் 1
புரிந்தார்-மாட்டு 2
புரிந்தான் 6
புரிந்திடாய் 1
புரிந்து 20
புரிந்தும் 1
புரிந்துவந்த 1
புரிந்தோர் 1
புரிந்தோன் 2
புரிபவன் 1
புரிய 1
புரியாது 3
புரியாமல் 2
புரியார்களும் 2
புரியும் 1
புரியேல் 1
புரிவது 1
புரிவதுவே 1
புரிவர் 1
புரிவரே 1
புரிவாய் 1
புரிவாரால் 1
புரிவு 1
புருகுச்சன் 1
புருடர் 3
புருடர்க்கு 1
புருடரை 1
புருடவேடம் 1
புருடன் 1
புருடன்_அனையார்-பால் 1
புருடனை 3
புருடாமிருகத்தின் 1
புருடார்த்தம் 1
புருவம் 1
புருவை-தன்னை 1
புருவையின் 1
புரூரவன் 1
புரை 13
புரைகள் 1
புரைப்பு 1
புரையும் 1
புரைவு 1
புரைவு_இல் 1
புரோசனனை 1
புல் 14
புல்ல 3
புல்லப்படுமேல் 1
புல்லர் 5
புல்லர்-தம் 1
புல்லர்கள்-தமக்கு 1
புல்லருக்கு 1
புல்லரை 1
புல்லற்பாற்று 1
புல்லறத்தை 1
புல்லறிவாண்மை 3
புல்லறிவாளர்க்கு 1
புல்லறிவு 1
புல்லா 2
புல்லாது 2
புல்லாமல் 1
புல்லார் 1
புல்லாள் 1
புல்லான் 1
புல்லி 2
புல்லிய 1
புல்லியர் 1
புல்லியர்-பால் 1
புல்லியர்தாம் 1
புல்லியரை 1
புல்லியனே 1
புல்லினர்க்கு 1
புல்லினும் 1
புல்லினேன் 1
புல்லுக்கு 1
புல்லுக்கும் 1
புல்லுக 1
புல்லுதல் 1
புல்லும் 1
புல்லுரு 1
புல்லுவேன்-கொல்லோ 1
புல்லென்னும் 1
புல்லோர் 1
புல்வாய் 1
புல 4
புலங்கள் 1
புலத்தக்கனள் 1
புலத்தகை 1
புலத்தலின் 1
புலத்தியனார் 1
புலத்தை 2
புலந்த 2
புலந்ததை 1
புலந்தார்-பால் 1
புலந்தாரை 1
புலந்தாள் 2
புலந்திருந்தும் 1
புலந்து 8
புலந்தும் 1
புலப்படா 1
புலப்பல் 1
புலப்பேன்-கொல் 1
புலம் 12
புலம்ப 1
புலமும் 1
புலமை 1
புலவர் 8
புலவர்கள் 1
புலவரை 1
புலவனை 1
புலவாத 1
புலவி 6
புலவியர் 1
புலவியில் 2
புலவியினை 1
புலவியும் 2
புலவியுள் 1
புலவின் 1
புலவையே 1
புலன் 7
புலன்_இல் 1
புலன்கள் 4
புலன்களில் 1
புலன்களும் 1
புலால் 9
புலாலை 1
புலாஅல் 1
புலி 12
புலிக்கு 3
புலிப்பால் 1
புலியிடத்தினும் 1
புலியின் 3
புலியூர் 1
புலியை 2
புலியையும் 1
புலை 2
புலைசு 1
புலைஞரை 1
புலைஞனும் 1
புலையனாம் 2
புலையாய் 1
புலையும் 1
புவனங்கள் 2
புவனத்து 2
புவனம் 2
புவனை 1
புவி 11
புவி-தன்னில் 1
புவிக்கு 2
புவிநடை 1
புவியில் 10
புவியின்-கண்ணே 1
புவியினும் 1
புவியை 4
புவியோர் 3
புழு 5
புழுக்கூட்டு 1
புழுகு 1
புழுங்கினால் 1
புழுத்து 1
புழுதி 2
புள் 9
புள்ளும் 1
புள்ளுவம் 1
புள்ளை 1
புளால் 1
புளி 2
புளிங்காடி 1
புளினத்தின் 1
புற்கென்ற 1
புற்கையாயினும் 1
புற்றில் 2
புற்று 5
புற 2
புறங்கடை 2
புறங்கடைய 1
புறங்கடையது 1
புறங்கடையராக 1
புறங்கழறல் 1
புறங்காத்து 3
புறங்கூற்றால் 1
புறங்கூற்று 1
புறங்கூற்றை 1
புறங்கூறல் 1
புறங்கூறான் 1
புறங்கூறி 2
புறங்கொடுக்கும் 1
புறங்கொடுத்து 1
புறத்த 2
புறத்ததா 1
புறத்தன் 1
புறத்து 5
புறத்தும் 1
புறந்தரார் 1
புறந்தரான் 1
புறப்பட்டு 1
புறப்படல் 1
புறப்படுத்தான் 1
புறம் 15
புறம்சொல்லி 2
புறம்பா 1
புறமா 1
புறமும் 1
புறமுற 1
புறமே 1
புறவினுடன் 1
புறவுக்கா 1
புறவுரை 1
புறவை 1
புறன் 1
புறனுரையை 1
புறா 1
புன் 22
புன்கண் 2
புன்கண்ணை 1
புன்செயலால் 1
புன்செயும் 1
புன்சொல் 1
புன்சொல்லே 1
புன்பிறப்பு 1
புன்மதியை 1
புன்மை 6
புன்மை_இல் 2
புன்மையால் 1
புன்மையுறு 1
புன்மையே 1
புன்மையோரே 1
புன்மொழி 1
புன்னகைக்கு 1
புன்னை 2
புன்னைவன 103
புன்னைவனத்து 1
புன்னைவனநாதன் 1
புன்னைவனமே 2
புனத்த 1
புனம் 1
புனல் 20
புனலால் 1
புனலின் 2
புனலுக்குள் 1
புனலும் 2
புனலுள் 3
புனலை 1
புனித 1
புனிதம் 2
புனிதம்_இல் 1
புனிதர் 3
புனிதரை 2
புனுகு 2
புனை 12
புனைந்த 1
புனைந்தவர்-தம் 1
புனைந்தான் 1
புனைந்து 2
புனைந்தேன் 1
புனைய 1
புனையா 2
புனையினும் 1
புனையும் 2

புக்க (1)

பக்கரொடு மக்கள் பகை புக்க வழிபண்ணும் – நீதிநூல்:33 345/2

மேல்

புக்கார் (1)

கோன் உலகே புக்கார் குமரேசா ஞானமுற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 346/2

மேல்

புக்கால் (2)

அறத்தினும் ஆராய்ந்து புக்கால் பிறப்பு அறுக்கும் – அறநெறிச்சாரம்:1 41/2
அம் குழு புக்கால் சீர் அறும் – நன்மதிவெண்பா:1 73/4

மேல்

புக்காலும் (1)

தன்மநூல் புக்காலும் தங்காதே சன்மம் எலும்பு – நீதிவெண்பா:1 80/2

மேல்

புக்கான் (2)

பட்டிமை புக்கான் அடங்கினன் என்பது – அறநெறிச்சாரம்:1 195/3
கோவலன் முன் புக்கான் குமரேசா மேவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 616/2

மேல்

புக்கில் (3)

புக்கில் குடிபுகுதுவார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 86/4
புக்கில் நிறைய தருகிலேன் மிக்க – அறநெறிச்சாரம்:1 120/2
புக்கில் அமைந்தின்று-கொல்லோ உடம்பினுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 340/3

மேல்

புக்கு (4)

புக்கு அதனை வென்றது தன் புத்தியினால் அ கதை போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 13/2
போய பின் சுற்றத்து அகத்தில் புக்கு உழலேல் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 72/3
தான் புக்கு அழுந்தும் அளறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 835/4
மண் புக்கு மாய்வது மன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 996/4

மேல்

புக (2)

சீர்பெறு வீட்டுநெறி என்பார் நீர் புக
பட்டிமை புக்கான் அடங்கினன் என்பது – அறநெறிச்சாரம்:1 195/2,3
ஆவலால் அவகாலத்து அவள் இல் நான் புக சிலபேர் அங்கிருந்து – நீதிநூல்:44 481/1

மேல்

புகட்டி (1)

காமமே தரித்திரங்கள் அனைத்தையும் புகட்டி வைக்கும் கடாரம் – விவேகசிந்தாமணி:1 133/2

மேல்

புகர் (2)

புகர் சில இயற்றில் தாயும் பொறுப்பள்-கொல் மனத்தால் வாக்கால் – நீதிநூல்:47 570/1
பாந்தள் தீண்டாதேனும் பல் புகர் மா வாய்ந்த கடாம் – நன்மதிவெண்பா:1 31/2

மேல்

புகல் (8)

கொற்கையாளி குலசேகரன் புகல்
நற்றமிழ் தெரிந்த நறுந்தொகை-தன்னால் – வெற்றிவேற்கை:0 2/2,3
போகியே என்று புகல் – நீதிவெண்பா:1 9/4
புலையனாம் என்றே புகல் – நீதிவெண்பா:1 24/4
புண்ணியர் ஆவாரோ புகல் – நீதிவெண்பா:1 33/4
பூசிப்பது என்றே புகல் – நீதிவெண்பா:1 51/4
தேரான் பிறன் இல் புகல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 144/4
இன்னா உலகம் புகல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 243/4
குழாஅத்து பேதை புகல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 840/4

மேல்

புகல்வது (2)

புல் அறுக்க வருவன் எனில் நெஞ்சமே மற்று இனி யாம் புகல்வது என்னே – நீதிநூல்:41 424/4
கொண்டு புகல்வது அவர் குற்றமே வண்டு மலர் – நன்னெறி:1 24/2

மேல்

புகல்வர் (1)

பூதலத்தில் மானிடராய் பிறப்பது அரிது என புகல்வர் பிறந்தோர் தாமும் – விவேகசிந்தாமணி:1 93/1

மேல்

புகல்வனவும் (1)

புறம் அகம் என்று யாவும் புகல்வனவும் காண – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 9/1

மேல்

புகல்வாய் (1)

பூமியில் உன் மாற்று என்ன எடை என்ன விலை என்ன புகல்வாய் என்றாள் – நீதிநூல்:44 490/4

மேல்

புகல்வான் (1)

அத்தமுறலால் புகல்வான் அதமன் என – நீதிவெண்பா:1 90/3

மேல்

புகல்வானேன் (1)

கொண்டு புகல்வானேன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 21/2

மேல்

புகல்வீர் (1)

புண் சுமந்தது அலால் பிறர்க்கு என் குறை புகல்வீர் – நீதிநூல்:26 294/4

மேல்

புகல (3)

ஏதிலார் யாதும் புகல இறைமகன் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 32/1
பெரு நான்கும் அறு_நான்கும் பெறுவாய் பெண்ணே பின்னே ஓர் மொழி புகல வேண்டாம் இன்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 18/3
மற்றோர் புகல மதித்து – நீதிவெண்பா:1 77/4

மேல்

புகலல் (1)

பொடியினை மருந்து என புகலல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:34 354/4

மேல்

புகலலாமே (2)

புல் என்றும் நெல் என்றும் செடி என்றும் கொடி என்றும் புகலலாமே – நீதிநூல்:41 432/4
பொருள்மாது அ கன்னியர்க்கு எலாம் சிரோமணி என்ன புகலலாமே – நீதிநூல்:44 499/4

மேல்

புகலான் (2)

சிந்தனை மற்று ஓர் பொருளினில் செலுத்தான் தீமொழி கனவிலும் புகலான்
தந்தை போல் தாய் போல் எவரையும் ஓம்பும் தன்மையனே இறை அன்றோ – நீதிநூல்:4 37/3,4
தூ மொழியேனும் புகலான் சோமேசா ஆம் என்றே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 49/2

மேல்

புகலும் (4)

புகலும் இந்த சரக்கும் கை நீங்காது வணிகம்செய் பொது மின்னார் போல் – நீதிநூல்:44 496/3
பண்ணின் புகலும் பனி_மொழியாய் அஞ்சுமோ – நன்னெறி:1 29/3
மட_மகளை கண்டு வருந்தி புகலும்
கடாஅ களிற்றின் மேல் கண்படாம் மாதர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 161/2,3
புரி குழல் பாங்கி புகலும் பெரிதும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 172/2

மேல்

புகவே (1)

புகவே நல்வழி ஓது புரை அற்ற புனிதர் பொறை சீலம் அன்பு ஈகை புகழ் வாய்மை விரதம் – நீதிநூல்:47 582/3

மேல்

புகழ் (112)

வெற்றுடம்பு மாய்வன போல் மாயா புகழ் கொண்டு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 6/3
பூவின் மேல் சென்றான் புகழ் அடியை நாவின் – அறநெறிச்சாரம்:1 1/2
இம்மை அடக்கத்தை செய்து புகழ் ஆக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 93/1
பொன்றா புகழ் நிறுத்தி போய் பிறந்த ஊர் நாடி – அறநெறிச்சாரம்:1 149/3
தன் புகழ் கருதி மருவலரோடும் சமர்புரிந்து உயிர்களை மாய்த்து – நீதிநூல்:4 40/1
தம் பெரும் புகழ் இயம்புதற்கும் தரமதோ – நீதிநூல்:6 59/4
ஞானம் மெய்ச்சுகம் புகழ் நலம் பெற தனம் – நீதிநூல்:19 226/1
அறம் உளார்கள் போல் அறிஞர் போல் புகழ்
பெற வருந்துதல் பெருமை ஆயினும் – நீதிநூல்:27 309/1,2
இன்மை எனின் அல்லவர் என புகழ் படைப்பார் – நீதிநூல்:33 347/2
தன் துதி பிற சொல தகும் அன்னோர் புகழ்
இன்றியே தன்னைத்தான் ஏத்தல் ஊர்தியில் – நீதிநூல்:37 368/1,2
சீரினால் புகழ் பயிர் செழிக்க வேண்டும் நல் – நீதிநூல்:37 371/2
சொல் புகழ் விரும்பிடான் தனை துதித்திடும் – நீதிநூல்:37 372/2
சிங்கல்_இல் புகழ் கொள்வாய் உன் சிரத்தின் மேல் ஆணை நெஞ்சே – நீதிநூல்:38 380/4
கடல் உலகில் சைவர் அவன் புகழ் விரிப்பார் கணிகையர் கண் கடுவை உண்டு – நீதிநூல்:44 487/2
புகவே நல்வழி ஓது புரை அற்ற புனிதர் பொறை சீலம் அன்பு ஈகை புகழ் வாய்மை விரதம் – நீதிநூல்:47 582/3
ஓங்கு புகழ் வள்ளுவனார் ஓது குறள் மூதுரையா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 1/3
ஈண்டு ஓர் மடந்தை இரங்கேசா நீண்ட புகழ்
பெண்ணின் பெரும் தக்க யா உள கற்பு என்னும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 6/2,3
வேதம் புகழ் நதியை மேதினியில் தந்து குலத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 7/1
வீசு புகழ் விசயன் வில் தழும்பு சென்னியின் மேல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 60/1
பொன்றும் துணையும் புகழ் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 16/4
தோய்ந்த புகழ் ஆளும் நளன் சோமேசா ஆய்ந்து உரைக்கின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 109/2
மங்கை கைகேசி சொல்கேட்டு மன்னர் புகழ் தசரதனும் மரணமானான் – விவேகசிந்தாமணி:1 117/1
உலகம் புகழ் பாகை ஓங்கு தொண்டைநாட்டின் – ஆத்திசூடிவெண்பா:0 1/1
தேக்கு புகழ் புன்னைவன தீரனே யா உறினும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 6/3
தழைந்த புகழ் புன்னைவன தாடாளா யார்க்கும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 10/3
போற்று புகழ் புன்னைவன பூபால உற்றாரை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 15/3
செய்ய புகழ் விக்கிரமாதித்தன் ஒரு தட்டார – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 19/1
பொன்னே விளைய புகழ் பெற்றார் ஒன்னார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 22/2
வீசு புகழ் புன்னைவன வித்தகா செய்கை அறிந்தே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 49/3
வீசு புகழ் புன்னைவன மேகமே இ தலத்திலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 51/3
பொங்கு புகழ் புன்னைவன பூபாலா பாகை மன்னா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 54/3
பொருந்து புகழ் புன்னைவன பூபாலா நன்றா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 66/3
போசனம்செய்தே புலையாய் போயினரால் வீசு புகழ்
தென் பாகை புன்னைவன தீரனே எள்ளளவும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 69/2,3
தக்க புகழ் புன்னைவன தாடாளா எ பயிர்க்கும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 71/3
போற்று புகழ் புன்னைவன பூபாலா யாரெனினும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 74/3
கேடு சொல்ல நிந்தை கிடைத்தது பார் நீடு புகழ்
காராளா புன்னைவன கற்பகமே யாரிடத்தும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 76/2,3
விழும் இந்திரத்துய்ம்மன் மிக்க புகழ் சொல்லி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 80/1
செய்ய புகழ் புன்னைவன தீரனே நீயும் இந்த – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 80/3
வையம் புகழ் பட வாழ் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 80/4
துய்ய புகழ் புன்னைவன சோமா இளையாளாம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 93/3
சார்ந்த புகழ் புன்னைவன தாடாளா நன்றாக – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 105/3
தூய புகழ் புன்னைவன தோன்றலே சொப்பனத்திலேயும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 107/3
பொன்னும் கரும்பும் புகழ் பாலும் சந்தனமும் – நீதிவெண்பா:1 64/1
கொள்ளேல் கொடியோர்-தம் கூட்டுறவு கொண்ட புகழ்
தள்ளேல் கடன் அளித்து சஞ்சலத்துக்கு உள்ளாகேல் – நன்மதிவெண்பா:1 34/1,2
அகன் அமர்ந்து இன்சொல்லான் அழைக்கும் புகழ் வாய் – நன்மதிவெண்பா:1 43/2
நாட்டு புகழ் குன்றி நவையுறுவன் கோட்டம் இலா – நன்மதிவெண்பா:1 73/2
சதுமுகன் மால் காணா தலைவர் புகழ் சொல்லும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:0 2/1
பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார்-மாட்டு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 2/4
நித்தர் அருள் உண்டாய் நிறைந்த புகழ் மெத்த – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 32/2
பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார்-மாட்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 5/4
மண்டு புகழ் மாணிக்கவாசகரின் மாண்பினை நூல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 21/1
தேடு புகழ் காளத்தி சென்றடைந்தார் யாவரையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 43/1
மண்டு புகழ் மாறனார் மாறாத அன்பு அறன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 45/1
கொண்டார் புகழ் ஏன் குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 56/2
புகழ் புரிந்த இல் இலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 59/3
தேடு புகழ் சம்பந்தர் செம்மொழி கேட்டு ஏன் மகிழ்ந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 65/1
மண்டு புகழ் பகவன் மக்கள் அறிவால் உலகோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 68/1
கொண்டார் புகழ் ஏன் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 125/2
உண்டாம் அறங்கள் எல்லாம் உற்று அடைய மெய் புகழ் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 130/1
பொன்றும் துணையும் புகழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 156/4
மண்டு புகழ் மாந்தாதா மாதவரின் மேன்மை மிக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 160/1
மண்டு புகழ் மூவேந்தர் வன்சொல் ஒன்றை சொல்லி அன்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 197/1
தெள்ளு புகழ் ஆபுத்திரன் ஒப்புரவு ஒன்றே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 213/1
கற்றார் புகழ் சீதக்காதி செல்வத்தால் பலர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 217/1
ஈவார் மேல் நிற்கும் புகழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 232/4
என்றும் சிபி சந்தன் எவ்வி நள்ளி ஓரி புகழ்
குன்றாதது என்னே குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 233/1,2
ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழ் அல்லால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 233/3
நில வரை நீள் புகழ் ஆற்றின் புலவரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 234/3
பூரு ஏன் தோன்றி புகழ் கொண்டான் ஏன் இருவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 236/1
ஓது புகழ் கொள்ளா உலகன் இளவெளிமான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 237/1
புகழ் பட வாழாதார் தம் நோவார் தம்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 237/3
மண்டு புகழ் நன்னன்_சேய் வாழ்ந்து உயர்ந்தான் நன்னன் இகழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 240/1
மண்டு புகழ் நந்தனார் வான்மீகர் ஏன் உயிர்கள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 260/1
பொய்யாமை அன்ன புகழ் இல்லை எய்யாமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 296/3
தெள்ளு புகழ் அல்லமனார் செல் இடத்தும் வெம் சினத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 301/1
மண்டு புகழ் கட்டுவாங்கன் விரைந்து ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 335/1
ஓர் நாய் உடைமைக்கும் ஓங்கு புகழ் பத்ரகிரி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 344/1
மண்டு புகழ் அத்திமன்னன் மாநிலத்தை ஏன் உலகோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 386/1
மண்டு புகழ் விக்கிரமார்க்கன் அமைச்சு உரை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 389/1
தேடு புகழ் சாந்தி கண்ணன் தேர் உதங்கன் கற்றதனால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 395/1
ஏத்து புகழ் மன்னரினும் ஏற்றமுற்றார் கற்ற ஒட்டக்கூத்தர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 409/1
மண்டு புகழ் சீனக்கன் மாறாது ஏன் ஓர் நிலையாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 425/1
மண்டு புகழ் அத்திபதி மாண் பிரமதன்மரை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 441/1
கூர்ந்தான் புகழ் ஏன் குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 455/2
கொண்டார் புகழ் ஏன் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 457/2
கூர் புகழ் கை கொண்டான் குமரேசா சீர் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 497/2
தெள்ளு புகழ் அக்குரூரன் தேர்ந்து ஏன் பெரு வளங்கள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 512/1
பூதவழுதி புகழ் நோக்கி ஏன் பலரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 528/1
வென்றி இளன் நீகன் வேய்ந்த புகழ் பொச்சாப்பால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 532/1
மண்டு புகழ் அய்யோத்தி மாண் குடிகள் மன்னன் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 542/1
அன்று புகழ் சத்தியாதனனும் ஏன் மடிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 604/1
மண்டு புகழ் ஆட்கொண்டான் மாறாமல் ஏன் வினையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 612/1
மாசில் புகழ் உருக்குமாங்கதன் ஏன் வன்பழியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 653/1
மண்டு புகழ் நாகன் உயர் மாண் வினையை ஏன் உள்ளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 665/1
தெள்ளு புகழ் வில்லவன் முன் செய் வினையால் வென்றி ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 678/1
மாறு அகன்ற ஆயுமன்னன் வையம் எலாம் கொண்டு புகழ்
கூற நின்றான் என்னே குமரேசா சீறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 874/1,2
மண்டு புகழ் யாதவர்கள் மாண் குடி தேய்ந்து உட்பகை மீக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 888/1
புகழ் இன்றால் புத்தேள் நாட்டு உய்யாதால் என் மற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 966/3
உள்ளத்தே அச்சுவன் முன் ஊக்கி உயர் புகழ் மீக்கொள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 971/1
மண்டு புகழ் அயிந்தன் மாண் குணங்கள் எல்லாம் மேற்கொண்டிருந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 981/1
மண்டு புகழ் சாபாலி மாண்பில்லார்-மாட்டும் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 986/1
மண்டு புகழ் செங்கண்ணான் மாண்பினை ஏன் எல்லாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 994/1
மண்டு புகழ் ஏறைக்கோன் மன் உயிர்க்கு நாணி நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1015/1
மண்டு புகழ் அண்ணாமலையானை சூழ்ந்து உலகம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1025/1
மண்டு புகழ் நெற்குன்றவாணர் வருந்தியும் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1031/1
ஆர்ந்த புகழ் ஆதன் அடிக்கடி போய் தன் நிலத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1039/1
மண்டு புகழ் ஆதன் மாண்புற்றான் முந்து இரப்பை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1053/1
மண்டு புகழ் நள்ளியை ஏன் வன்பரணர் கண்டவுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1057/1
மண்டு புகழ் சீராமன் மாறாமல் சீதையை உள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1125/1
மண்டு புகழ் கண்ணகி ஏன் மாண்டாள் மதுரையினில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1158/1
மண்டு புகழ் மானவதி மாலை வர துன்பம் மீக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1223/1
மண்டு புகழ் திதி ஏன் மாலை வர காமநோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1227/1

மேல்

புகழ்ச்சி (1)

பொன்றும் மானிடர் புகழ்ச்சி புனலின் மேல் எழுத்துக்கு ஒப்பே – நீதிநூல்:38 376/4

மேல்

புகழ்த்துணையார் (2)

நேய புகழ்த்துணையார் நீராட்டும் கை தளர்ந்து உன் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 2/1
எள்ளி காப்பாரிடம் ஏன் புகழ்த்துணையார்
கொள்ளாது நின்றார் குமரேசா தள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1067/1,2

மேல்

புகழ்தல் (2)

புல்ல உரைத்தல் புகழ்தல் பொருள் ஈதல் – அறநெறிச்சாரம்:1 10/1
சகம் எலாம் புகழ்தல் மெய் மேல் சைத்திய உபசாரங்கள் – நீதிநூல்:38 379/3

மேல்

புகழ்ந்தவை (1)

புகழ்ந்தவை போற்றி செயல் வேண்டும் செய்யாது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 538/3

மேல்

புகழ்ந்தார் (2)

சோதி வழக்கே புகழ்ந்தார் சோமேசா ஓதில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 12/2
கொண்டு புகழ்ந்தார் குமரேசா கண்டு மகிழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 386/2

மேல்

புகழ்ந்தாரை (1)

புகழ்ந்தாரை போற்றி வாழ் – ஆத்திசூடி:1 81/1

மேல்

புகழ்ந்தான் (1)

கோமான் புகழ்ந்தான் குமரேசா தாமாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1111/2

மேல்

புகழ்ந்து (4)

திரு_அனாய் என புகழ்ந்து தேவியை விளிக்க மா – நீதிநூல்:12 133/1
புலன்_இல் சீத்தையர் தமைத்தாம் புகழ்ந்து எங்கும் திரிவர் மாதோ – நீதிநூல்:37 375/4
பெரியார் முன் தன்னை புகழ்ந்து உரைத்த பேதை – நன்னெறி:1 37/1
தன்னையும் புகழ்ந்து கொண்டு சாதியில் மணமும் செய்வார் – விவேகசிந்தாமணி:1 25/2

மேல்

புகழ்ப (1)

புகழினும் ஒக்க புகழ்ப இகல் மன்னன் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 43/2

மேல்

புகழ்படைத்தான் (1)

எங்கும் புகழ்படைத்தான் என்னும் மொழி கேட்டு உவகை – நன்மதிவெண்பா:1 108/3

மேல்

புகழ்மை (1)

பொச்சாப்பார்க்கு இல்லை புகழ்மை அது உலகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 533/3

மேல்

புகழ்வார் (1)

தரும நற்குணத்தை தீயரும் புகழ்வார் சழக்கினை சழக்கரும் இகழ்வார் – நீதிநூல்:43 462/3

மேல்

புகழ்வோரும் (1)

தன்னை தான் புகழ்வோரும் தன் குலமே பெரிது எனவே தான் சொல்வோரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 97/1

மேல்

புகழ (1)

பல கற்றோம் யாம் என்று தன் புகழ வேண்டா – அறநெறிச்சாரம்:1 79/1

மேல்

புகழவோ (1)

பூவின் பொலி குழலாய் பூம் கை புகழவோ
நாவிற்கு உதவும் நயந்து – நன்னெறி:1 1/3,4

மேல்

புகழா (1)

எண் புகழா கொண்டார் இரங்கேசா பண்பால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 98/2

மேல்

புகழாம் (1)

இ புவியை காத்தான் இரங்கேசா நல் புகழாம்
அன்பிலார் எல்லாம் தமக்கு உரியர் அன்புடையார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 8/2,3

மேல்

புகழாளன் (1)

சேர்த்த புகழாளன் ஒரு வள்ளிபங்கன் – உலகநீதி:1 6/7

மேல்

புகழாளா (1)

புகழாளா புன்னைவன பூபாலனே மிக்க – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 36/3

மேல்

புகழின் (1)

வழியில் காத்த புகழின் பெருமையை பார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 65/2

மேல்

புகழினும் (1)

புகழினும் ஒக்க புகழ்ப இகல் மன்னன் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 43/2

மேல்

புகழினை (1)

பிறர் புகழினை கைம்மாற்றை பேணியே உதவிசெய்வோர் – நீதிநூல்:39 388/1

மேல்

புகழுடம்பு (1)

ஊன் உடம்பு என்று புகழுடம்பு ஓம்புதற்கே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 39/3

மேல்

புகழும் (13)

பேரும் புகழும் பெருவாழ்வும் ஊரும் – நல்வழி:1 21/2
போதமுற்று மிக வாழ்ந்து புகழும் தேடி – உலகநீதி:1 13/7
இம்மை புகழும் இனி செல் கதி பயனும் – அறநெறிச்சாரம்:1 178/3
இம்மை புகழும் இனி செல் கதி பயனும் – அறநெறிச்சாரம்:1 190/3
ஆசாரம் செய்வாராகில் அறிவொடு புகழும் உண்டாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 50/1
ஆசாரம் செய்யாராகில் அறிவொடு புகழும் அற்று – விவேகசிந்தாமணி:1 50/3
உருவமும் புகழும் ஆகும் அதற்குள் நீ இன்பமுற்று – விவேகசிந்தாமணி:1 120/2
பார் புகழும் புன்னைவன பார்த்திபா மேலோரை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 104/3
ஞானம் ஆசாரம் நயவாரிடை புகழும்
ஏனை நால் வேதம் இருக்கும் நெறி தான் மொழியின் – நீதிவெண்பா:1 25/1,2
மகி புகழும் ஆண்டகையை வாழ் மனையாள் கண்டால் – நன்மதிவெண்பா:1 43/1
புறத்த புகழும் இல – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 12/4
புறத்த புகழும் இல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 39/4
எல்லா புகழும் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 457/4

மேல்

புகழுவோன் (1)

மடமையால் தன்னைத்தானே புகழுவோன் வசைகள் எல்லாம் – நீதிநூல்:37 374/3

மேல்

புகழே (2)

துன்னு புகழே பெற்றான் சோமேசா புல் நெருங்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 78/2
கானுறு கவரி மான் போல் கனம் பெறு புகழே பூண்பார் – விவேகசிந்தாமணி:1 48/2

மேல்

புகழேந்தி (4)

ஏத சிறை இருந்தும் இன்சொல் புகழேந்தி
கோது அற்று ஏன் துய்த்தார் குமரேசா தீதுற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 94/1,2
பூத்த புகழேந்தி போதம் கேட்டு ஏன் ஒட்டக்கூத்தரையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 416/1
மாறு_இல் புகழேந்தி மாண் பாணர் தூதுசென்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 685/1
வென்றி புகழேந்தி வேத்தவையில் மாற்றம் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 725/1

மேல்

புகழை (7)

இடம் என்னும் புரம் எரித்தான் எனில் யாமும் அவன் புகழை இயம்புவோமே – நீதிநூல்:44 487/4
ஆதி முதலா புகழை ஆண்டது பார் ஆதுலர்க்கு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 72/2
கொண்டார் புகழை குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 62/2
மாறு_இல் சடையப்பன் வண் புகழை காவியத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 107/1
கொண்டார் புகழை குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 231/2
தண் தார் அரவான் ததீசி போல் மெய் புகழை
கொண்டிலர் ஏன் மற்றோர் குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 235/1,2
பொச்சாப்பு கொல்லும் புகழை அறிவினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 532/3

மேல்

புகழொடு (4)

தோன்றில் புகழொடு தோன்றுக அஃது இலார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 24/3
தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக அஃது இலார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 39/3
தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக அஃது இலார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 236/3
என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு
நன்றி பயவா வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 652/3,4

மேல்

புகழோன் (1)

குன்றா புகழோன் வருக என்று மேலுலகம் – அறநெறிச்சாரம்:1 180/3

மேல்

புகன்ற (1)

பொருள் அலால் அயலோர்க்கு இல்லை புகன்ற இ நால்வரேயோ – நீதிநூல்:26 300/3

மேல்

புகன்றாள் (2)

போனது வண்டோ பறந்ததோ பழம் தான் புதுமையோ இது என புகன்றாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 19/4
கோரம் புகன்றாள் குமரேசா ஆரவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 570/2

மேல்

புகன்றான் (1)

துன்பம் மொழியே புகன்றான் சோமேசா அன்புடைய – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 10/2

மேல்

புகன்றிடார் (1)

புறமுற அவன் குற்றத்தை புகன்றிடார் பொய் கரத்தல் – நீதிநூல்:15 192/2

மேல்

புகன்று (3)

பொல்லார் முன் எல்லாம் புகன்று சிவஞானம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 113/1
வேதாவும் தாழையும் முன் வெய்யது ஒரு பொய் புகன்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 293/1
பண்டு மனம் பொருந்த பாஞ்சாலி மெய் புகன்று
கொண்டாள் சீர் என்னே குமரேசா உண்டாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 295/1,2

மேல்

புகன்றும் (2)

அ தருணத்தில் புகன்றும் அந்நியர்-தம் சித்தமது – நன்மதிவெண்பா:1 18/2
கண்டார் அறம் புகன்றும் கண்ணில்லான் தீயன் என்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 185/1

மேல்

புகன்றேன் (1)

இயல் என வள்ளுவர் உரைத்தார் சான்று நீ என புகன்றேன் இன்புற்றானே – விவேகசிந்தாமணி:1 113/4

மேல்

புகா (3)

புகா சுருக்கில் பூட்டா விடும் – அறநெறிச்சாரம்:1 112/4
புகா உண்பார் அல் உண்ணார் போகும் துணைக்-கண் – அறநெறிச்சாரம்:1 131/1
புகா பெருக ஊட்டின் புலன்கள் மிக்கு ஊறி – அறநெறிச்சாரம்:1 137/1

மேல்

புகாமல் (1)

என்றும் புகாமல் இரங்கேசா நன்று – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 39/2

மேல்

புகாமை (1)

பிறன் மனை புகாமை அறம் என தகும் – கொன்றைவேந்தன்:1 61/1

மேல்

புகாவாறு (1)

வாசவன் தட்சன் மகம் புகாவாறு உற்றான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 79/1

மேல்

புகாவும் (1)

அவா பெருகி அற்றம் தருமால் புகாவும் ஓர் – அறநெறிச்சாரம்:1 137/2

மேல்

புகின் (2)

தெய்வம் உளது என்பார் தீய செய புகின்
தெய்வமே கண் இன்று நின்று ஒறுக்கும் தெய்வம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 73/1,2
கழகத்து காலை புகின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 937/4

மேல்

புகினும் (3)

ஐயம் புகினும் செய்வன செய் – கொன்றைவேந்தன்:1 9/1
சேமம் புகினும் யாமத்து உறங்கு – கொன்றைவேந்தன்:1 33/1
பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே – வெற்றிவேற்கை:1 35/2

மேல்

புகுத்தி (1)

கையால் கொண்டு ஆட்டுவிக்கும் பரன் அவரை அழல் புகுத்தி காய்வான் அம்மா – நீதிநூல்:12 115/4

மேல்

புகுத்திவிடும் (4)

அடிமை புகுத்திவிடும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 61/4
இன்மை புகுத்திவிடும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 62/4
அடிமை புகுத்திவிடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 608/4
இன்மை புகுத்திவிடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 616/4

மேல்

புகுதல் (2)

வேற்றூர் புகுதல் விழா காண்டல் நோன்பு இடுதல் – அறநெறிச்சாரம்:1 162/3
நரகம் புகுதல் இலர் – அருங்கலச்செப்பு:1 47/2

மேல்

புகுந்த (1)

வாவி புகுந்த மகிபன் தனது உயிரை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 102/1

மேல்

புகுந்ததுவே (1)

அரியை அவிக்கும் முன்னம் எழுந்து அயல் கள் கடையுள் புகுந்ததுவே – நீதிநூல்:19 235/4

மேல்

புகுந்தால் (1)

அரி மந்திரம் புகுந்தால் ஆனை மருப்பும் – நீதிவெண்பா:1 2/1

மேல்

புகுந்து (3)

தினையினும் புகுந்து நிற்கும் தெய்வநாயகன்தான் யாவர் – நீதிநூல்:47 558/1
வேழம்பர் கை புகுந்து மேதினி எல்லாம் திரிந்து – நீதிவெண்பா:1 7/3
பாலின் நீர் தீ அணுக பால் வெகுண்டு தீ புகுந்து
மேலும் நீர் கண்டு அமையும் மேன்மை போல் நூலின் நெறி – நீதிவெண்பா:1 77/1,2

மேல்

புகுந்தும் (2)

சீதை வனம் புகுந்தும் சீருற்றாள் ஏன் அளகன்கோதை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 57/1
பண்டு வனம் புகுந்தும் பாண்டவர்கள் வெம் பசிநோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 227/1

மேல்

புகுந்தே (1)

மையது வல்லியம் வாழ் மலைக்குகை-தனில் புகுந்தே
ஐயமும் புலிக்கு காட்டி அடவியில் துரத்தும்காலை – விவேகசிந்தாமணி:1 116/1,2

மேல்

புகுந்தோர்-தம்மை (1)

புரி வீக்கி இழும் என்று அன்னம் பணித்தாள் அது செய்ய புகுந்தோர்-தம்மை
தெரியாமல் உயிர்தப்பி ஓடிவந்தோம் அங்கு உறில் எம் சீவன் போமே – நீதிநூல்:44 489/3,4

மேல்

புகும் (7)

அரி முழை நுழைதல் போல அயலகம் புகும் போது அச்சம் – நீதிநூல்:17 212/1
தையல் இல்லம் புகும் போது என் சுதன் குரலை கேட்டு ஒதுங்கி தாழ்வாரத்தில் – நீதிநூல்:44 498/1
புணையில் புகும் ஒண் பொருள் – நன்னெறி:1 25/4
உயர்ந்த உலகம் புகும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 35/4
பூசை பகு வாய் புகும் கிள்ளை பஞ்சரத்தில் – நன்மதிவெண்பா:1 107/3
உயர்ந்த உலகம் புகும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 55/4
உயர்ந்த உலகம் புகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 346/4

மேல்

புகுமோ (1)

பூட்டு பொன் திறவுகோலினை அலாது புகுமோ
வேட்டகத்து அரிய நூல்கள் உளவேனும் இனிதா – நீதிநூல்:6 56/2,3

மேல்

புகுவது (1)

நதி முதல் புகுவது எல்லாம் நன்கு அகட்டிடை அடக்கும் – நீதிநூல்:33 352/1

மேல்

புகுவாரை (1)

ஐயம் புகுவாரை யாரே விலக்குவார் – நல்வழி:1 13/3

மேல்

புகைக்க (1)

புகைக்க பொருள் உணர்வான் என்று இவரே நூலை – அறநெறிச்சாரம்:1 5/3

மேல்

புகைக்கலத்தால் (1)

ககனம் மிசை பறவை என பறப்போம் ஓர் புகைக்கலத்தால் கடல் கடப்போம் – நீதிநூல்:41 426/2

மேல்

புகைக்கினும் (1)

புகைக்கினும் கார் அகில் பொல்லாங்கு கமழாது – வெற்றிவேற்கை:1 26/1

மேல்

புகைக்கூண்டு (1)

புகைவண்டி ஊர்ந்து உலகை நொடிக்குள்ளே சுற்றுவோம் புகைக்கூண்டு ஏறி – நீதிநூல்:41 426/1

மேல்

புகையால் (2)

பரவிய புகையால் செம் தீ உளது என பகர்வார் சுற்றும் – நீதிநூல்:2 9/2
இற்ற புகையால் இரங்கேசா மற்று உலகில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 29/2

மேல்

புகையும் (1)

சாந்தும் புகையும் துருக்கமும் குங்குமமும் – அறநெறிச்சாரம்:1 201/1

மேல்

புகைவண்டி (1)

புகைவண்டி ஊர்ந்து உலகை நொடிக்குள்ளே சுற்றுவோம் புகைக்கூண்டு ஏறி – நீதிநூல்:41 426/1

மேல்

புங்கமா (1)

புங்கமா தேர்ந்து வேறோர் புரை இலார் போலும் மாதோ – நீதிநூல்:35 359/4

மேல்

புங்கவத்தை (1)

புங்கவத்தை கல்லாத புன்மதியை நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 15/3

மேல்

புசிக்க (1)

புருவை-தன்னை புசிக்க புருவையின் – நீதிநூல்:7 73/3

மேல்

புசிக்கும் (4)

புட்களும் விலங்கும் ஒவ்வோர் இரையையே புசிக்கும் மாந்தர் – நீதிநூல்:36 367/1
பூதமதின் ஒன்று நமை தாங்கும் அன்னை ஒன்று நாம் புசிக்கும் உண்டி – நீதிநூல்:40 412/1
பொலம் மிக உள்ளார்க்கு உணவின் சுவை இன்று பசி இன்று புசிக்கும் அன்னம் – நீதிநூல்:40 417/1
அமர்செய்து புசிக்கும் அப்போது என் என்று கேட்பவர் ஆர் அறிவு_இல் நெஞ்சே – நீதிநூல்:41 434/4

மேல்

புசிக்குமிடம் (1)

போனவர்தாம் இருக்குமிடம் புசிக்குமிடம் துயிலுமிடம் – நீதிநூல்:12 146/1

மேல்

புசித்தது (1)

நஞ்சே புசித்தது போல் நாடு – நீதிவெண்பா:1 95/4

மேல்

புசுண்டர் (1)

போற்றும் சுவேதர் புசுண்டர் உயர் மார்க்கண்டர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 269/1

மேல்

புஞ்சன் (1)

குன்றும் இயல் புஞ்சன் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1076/2

மேல்

புட்கரன் (2)

பண்டு நளன் பேதையாய் பார் இழந்தான் புட்கரன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 372/1
உற்ற பொருள் எல்லாம் ஒருங்கு இழந்து புட்கரன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 933/1

மேல்

புட்கள் (2)

கதிரவன் கிரண கையால் கடவுளை தொழுவான் புட்கள்
சுதியொடும் ஆடி பாடி துதிசெயும் தருக்கள் எல்லாம் – நீதிநூல்:3 34/1,2
கொண்டல் இடி மின் நீர் கால் அனல் மரம் கல் மண் நோய் மீன் கொடிய புட்கள்
உண்டி விலங்கு இன்பதுன்பம் பகை அச்சம் ஊர்வன பேய் உலகில் இன்னும் – நீதிநூல்:41 428/2,3

மேல்

புட்களும் (1)

புட்களும் விலங்கும் ஒவ்வோர் இரையையே புசிக்கும் மாந்தர் – நீதிநூல்:36 367/1

மேல்

புடவி (1)

புடவி மிசை வாழ் அறிஞர் பொய் எனவே தள்ளுவரால் – நீதிநூல்:23 269/4

மேல்

புடவியில் (1)

புடவியில் ஈன்று பல் நாள் பொன் தன பாலை ஊட்டி – நீதிநூல்:8 75/3

மேல்

புடவியும் (1)

புடவியும் இருளாம் அன்னவாறு போல் திருவோர் செல்லும் – நீதிநூல்:14 185/2

மேல்

புடவியே (1)

புடவியே எடுத்துரைக்க பூணுவன் நிந்தை அம்மா – நீதிநூல்:37 374/4

மேல்

புடை (1)

நைய புடை – புதிய-ஆத்திசூடி:1 62/1

மேல்

புடைபெயர்ந்தேன் (1)

புல்லி கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அவ்வளவில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1187/3

மேல்

புண் (10)

புழு நெளிந்து புண் அழுகி யோசனை நாறும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 42/1
புண் வைத்து மூடார் பொதிந்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 55/4
தம் புண் கழுவி மருந்திடுவர் தாம் பிறிதின் – அறநெறிச்சாரம்:1 102/1
செம் புண் வறுத்த வறை தின்பர் அந்தோ – அறநெறிச்சாரம்:1 102/2
புண் சுமந்தது அலால் பிறர்க்கு என் குறை புகல்வீர் – நீதிநூல்:26 294/4
தீயினால் சுட்ட புண் உள் ஆறும் ஆறாதே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 129/3
புண் அது உணர்வார் பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 257/4
புண் உடையர் கல்லாதவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 393/4
புண் என்று உணரப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 575/4
போரில் ஒரு புண் முதுகில் பூண்டது என ஆதன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 969/1

மேல்

புண்கள் (1)

காதல் அன்பொடு நீர் தூவா கண்களே புண்கள் ஆமால் – நீதிநூல்:3 33/4

மேல்

புண்களும் (1)

பெரிய புண்களும் பேசரும் துன்பமும் – நீதிநூல்:12 150/2

மேல்

புண்டரிக (1)

மிண்டு மகிடன் பொருது வெட்டுண்டான் புண்டரிக
மாது ஆரும் புன்னைவன நாதா நீள் நிலத்திலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 64/2,3

மேல்

புண்டரிகன் (1)

ஆசு மிக தன் மனை-பால் ஆசைகொண்டான் புண்டரிகன்
கூசி நொந்தான் பின்பு ஏன் குமரேசா நேசமுறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 903/1,2

மேல்

புண்டரீகாக்கன் (1)

சொல் புண்டரீகாக்கன் சோமேசா பொற்பு எண்ணி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 91/2

மேல்

புண்ணாக (2)

நெஞ்சம் புண்ணாக நெடுந்தூரம் தாம் நினைந்து – நல்வழி:1 5/3
புண்ணாக போழ்ந்து புலால் பழிப்ப தாம் வளர்ந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 198/1

மேல்

புண்ணாதல் (1)

நேர்ந்த மாவினை தான் தூக்கி நெஞ்சம் புண்ணாதல் போலும் – நீதிநூல்:36 366/4

மேல்

புண்ணிய (4)

புண்ணிய மனுவால் தேவை போற்றிடாவாறு என் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 21/4
புண்ணிய திருமறை பொருளை ஓது புனிதர் – நீதிநூல்:6 58/3
பாவ புண்ணிய நெறி அறியும் பண்பினால் – நீதிநூல்:10 96/3
புண்ணிய மா மெய் துணையாம் புன்னைவன பூபதியே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 87/3

மேல்

புண்ணியங்கள் (1)

பாவ புண்ணியங்கள் இல்லை பரன் இலை என்போன் இல்லின் – நீதிநூல்:2 16/2

மேல்

புண்ணியத்தால் (2)

புத்தியொடு முத்தி தரும் புண்ணியத்தால் அன்றியே – நீதிவெண்பா:1 57/1
உத்தமர்க்கு ஒன்பது புண்ணியத்தால் ஈவது – அருங்கலச்செப்பு:1 137/1

மேல்

புண்ணியத்தின் (2)

முற்பிறப்பில் தாம் செய்த புண்ணியத்தின் நல்லது ஓர் – அறநெறிச்சாரம்:1 154/1
எண் அரும் வாட்கோரையினால் இற்றனரால் புண்ணியத்தின்
கண்ணான புன்னைவன காராளா மேல் வரும் கேடு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 68/2,3

மேல்

புண்ணியத்தின்-பாலதே (1)

புண்ணியத்தின்-பாலதே ஆயினும் தண்ணளியால் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 27/2

மேல்

புண்ணியத்தை (1)

புண்ணியத்தை பாவமது வெல்லாது போர் அரக்கர் – நீதிவெண்பா:1 53/3

மேல்

புண்ணியநூல் (1)

பற்பல நூல் உணர்வதினும் புண்ணியநூல் அரிதாமோ பகர் அ நூல்கள் – நீதிநூல்:43 451/2

மேல்

புண்ணியம் (9)

பண்ணிய பயிரில் புண்ணியம் தெரியும் – கொன்றைவேந்தன்:1 59/1
புண்ணியம் ஆம் பாவம் போம் போன நாள் செய்த அவை – நல்வழி:1 1/1
புண்ணியம் வந்து எய்து போது அல்லால் கண்ணில்லான் – நல்வழி:1 4/2
புண்ணியம் கோடும் எனல் – அறநெறிச்சாரம்:1 55/4
புண்ணியம் ஏதும் இல்லான் பூண்ட பேர் எழில் உடம்பே – நீதிநூல்:29 321/4
புலவையே விளைக்கும் பவத்தை வேரறுத்து புண்ணியம் புரிந்திடாய் மனனே – நீதிநூல்:43 463/4
முன்னு தேவு உளனேல் பாவம் புண்ணியம் மோக்கம் அள்ளல் – நீதிநூல்:43 467/2
பொருள் இல்லார்க்கு இன்பம் இல்லை புண்ணியம் இல்லை என்றும் – விவேகசிந்தாமணி:1 60/1
புண்ணியம் எலாம் தெரிந்த புன்னைவன நாதா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 31/3

மேல்

புண்ணியர் (3)

புண்ணியர் ஆதலும் புல்லர் ஆதலும் – நீதிநூல்:31 333/3
போகமே புரிந்து இல்லாமை பூண்ட புண்ணியர் வானத்து ஊர் – நீதிநூல்:43 471/3
புண்ணியர் ஆவாரோ புகல் – நீதிவெண்பா:1 33/4

மேல்

புண்ணியரை (1)

புண்ணியரை போல இருந்தாலும் புல்லியர்தாம் – நீதிவெண்பா:1 33/3

மேல்

புண்ணியன் (1)

பூதன் உயர் பந்தன் புண்ணியன் முன் ஈந்து உவந்து ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 527/1

மேல்

புண்ணியனும் (1)

பொன்னர் பிறர் காணார் அ புண்ணியனை புண்ணியனும்
அன்னவர் முன் தோன்றலர் ஆதலினால் சொன்னது கேள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 188/1,2

மேல்

புண்ணியனை (1)

பொன்னர் பிறர் காணார் அ புண்ணியனை புண்ணியனும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 188/1

மேல்

புண்ணில் (1)

புழு பொதிந்த புண்ணில் கொடிதாம் கழுக்கு இரையை – அறநெறிச்சாரம்:1 133/2

மேல்

புண்ணின் (1)

கண்ணினால் கண்டும் கருதாதே புண்ணின் மேல் – அறநெறிச்சாரம்:1 123/2

மேல்

புண்ணை (1)

காந்தும் நறும் புண்ணை கலந்து ஈ விரும்புமே – நீதிவெண்பா:1 82/1

மேல்

புண்ணொடு (1)

புண்ணொடு உயிர் வாழ நாணி உயிர் போக்கினான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 102/1

மேல்

புண்படவே (1)

புண்படவே வார்த்தைகளை சொல்ல வேண்டாம் – உலகநீதி:1 9/5

மேல்

புணர் (4)

புணர் முலை போகம் கொளல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 35/4
கல் உருவை புணர் காமம் நிகர்த்தே – நீதிநூல்:10 103/4
புணர் சிறு வித்தால் பார மரம் எலாம் புரிந்தோன் தேவே – நீதிநூல்:47 536/4
பொன் உயர்வு தீர்த்த புணர் முலையாய் விந்தமலை – நன்னெறி:1 37/3

மேல்

புணர்ச்சி (5)

புணர்ச்சி புலன் ஐந்தும் பூட்டி உணர்ந்து அதனை – அறநெறிச்சாரம்:1 191/2
இதமொடு சேர்தல் சேர இச்சித்தல் ஆண் புணர்ச்சி
மதனநூலாதி கேட்டல் வாசித்தல் தகாத செய்கை – நீதிநூல்:13 172/2,3
புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சி தான் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 123/3
புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சிதான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 785/3
செப்பின் புணர்ச்சி போல் கூடினும் கூடாதே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 887/3

மேல்

புணர்ச்சிசெயும் (1)

அளித்த முறை கடந்து கள்ளவழி புணர்ச்சிசெயும் கொடியோர்-தம்மை – நீதிநூல்:13 157/2

மேல்

புணர்த்தி (1)

போதம் தரு செய்ய பொய்யாமொழி புணர்த்தி
ஓதுகின்ற இ நூற்கு உறுதுணையா சோதி மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:0 1/1,2

மேல்

புணர்தல் (1)

ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவை காமம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1109/3

மேல்

புணர்தலின் (1)

புணர்தலின் ஊடல் இனிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1326/4

மேல்

புணர்ந்த (1)

புணர்ந்த தம்பம்-கொல் புத்தகம் தாங்கிய – நீதிநூல்:47 585/3

மேல்

புணர்ந்தாலும் (1)

நீக்கம் அறும் இருவர் நீங்கி புணர்ந்தாலும்
நோக்கின் அவர் பெருமை நொய்து ஆகும் பூ_குழலாய் – நன்னெறி:1 5/1,2

மேல்

புணர்ந்து (2)

பொருவு வேசியர் வாய் எச்சிலை உண்ண பலபேரை புணர்ந்து அசுத்தம் – நீதிநூல்:44 491/3
புணர்ந்து ஊடி நிற்பேம் எனல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1260/4

மேல்

புணர்ந்தேன் (1)

பொருதி வினவிட இரதி புருடன்_அனையார்-பால் போய் புணர்ந்தேன் என்றாள் – நீதிநூல்:44 483/2

மேல்

புணர்ப்பு (1)

இன்ப துன்ப புணர்ப்பு அறி நெஞ்சினோடும் – நீதிநூல்:45 514/3

மேல்

புணர்பவர் (1)

பேணி புணர்பவர் தோள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 917/4

மேல்

புணர்வது (1)

ஊடலின் உண்டு ஆங்கு ஓர் இன்பம் புணர்வது
நீடுவது அன்று-கொல் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1307/3,4

மேல்

புணர்வு (2)

புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1152/4
நீங்கின் அரிதால் புணர்வு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1155/4

மேல்

புணர (1)

சினையாய் எண் மதியில் இறந்தேன் இகத்தும் உனை புணர செய்த நோன்பால் – நீதிநூல்:44 503/3

மேல்

புணரின் (2)

புணரின் வெகுளாமை நன்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 31/4
புணரின் வெகுளாமை நன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 308/4

மேல்

புணரும் (1)

போது இனியதாக புணரும் மறை ஆதலினால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 194/2

மேல்

புணருவோர்கள் (1)

என்னையோ புணருவோர்கள் எனக்கும் ஓர் இன்பம் நல்கி – விவேகசிந்தாமணி:1 23/3

மேல்

புணை (6)

புணை மீது அல்லது நெடும் புனல் ஏகேல் – வெற்றிவேற்கை:1 79/1
நீர் வழிப்பட்ட புணை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 43/4
பெற்றி புணை_அன்னார் பேர்த்து உண்ணா விட்டக்கால் – அறநெறிச்சாரம்:1 174/3
வையால் செய் புணை நம்பி அனல் ஆழி கடக்க உன்னும் மதி இலார் போல் – நீதிநூல்:41 420/1
நல்லாண்மை என்னும் புணை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 114/4
நல் ஆண்மை என்னும் புணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1134/4

மேல்

புணை-மன்னும் (1)

ஏம புணை-மன்னும் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1164/4

மேல்

புணை_அன்னார் (1)

பெற்றி புணை_அன்னார் பேர்த்து உண்ணா விட்டக்கால் – அறநெறிச்சாரம்:1 174/3

மேல்

புணையில் (1)

புணையில் புகும் ஒண் பொருள் – நன்னெறி:1 25/4

மேல்

புணையை (1)

ஏம புணையை சுடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 306/4

மேல்

புத்தகம் (1)

புணர்ந்த தம்பம்-கொல் புத்தகம் தாங்கிய – நீதிநூல்:47 585/3

மேல்

புத்தர் (6)

புத்தர் பிறர் சொல்லும் பொருள் மறுத்து வள்ளுவர்தாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 2/1
ஈசரிடத்து அன்பர் என்பவர்-பால் புத்தர் எலாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 71/1
கோன் ஆன புத்தர் குமரேசா தானாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 242/2
குற்றம் என்றார் புத்தர் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 259/2
நில்லா நிலை அஞ்சி நீத்த புத்தர் வர்த்தமர் என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 325/1
வாட்டம் இலா புத்தர் மணிவாசகரோடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 401/1

மேல்

புத்தன் (5)

புத்தன் கபிலன் கணாதரன் என்று எத்திறத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 223/2
புத்தன் எறி கற்கும் புராரி பதம் அளித்தான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 99/1
அத்திர வாக்கால் புத்தன் சென்னி அறுத்தார் சண்பை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 3/1
புத்தன் இறந்தான் பொறாமைசெய்து செய்யார்க்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 32/1
புத்தன் நான் அன்று சிவபோதன் எனும் சைவன் என – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 41/1

மேல்

புத்தி (4)

பிள்ளைதான் வயதில் மூத்தால் பிதாவின் சொல் புத்தி கேளான் – விவேகசிந்தாமணி:1 2/1
சம்புவே என்ன புத்தி சலம்-தனில் மீனை நம்பி – விவேகசிந்தாமணி:1 35/1
புத்திமான் பலவான் ஆவான் பலமுளான் புத்தி அற்றால் – விவேகசிந்தாமணி:1 47/1
புத்தி அற்ற கும்பகர்ணன் பொன்றினன் பார் மத்த மத – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 52/2

மேல்

புத்திமான் (1)

புத்திமான் பலவான் ஆவான் பலமுளான் புத்தி அற்றால் – விவேகசிந்தாமணி:1 47/1

மேல்

புத்தியினால் (1)

புக்கு அதனை வென்றது தன் புத்தியினால் அ கதை போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 13/2

மேல்

புத்தியும் (1)

புத்தியும் சொல்லும் பொலிவு இலவாய் மிக்க – அறநெறிச்சாரம்:1 58/2

மேல்

புத்தியொடு (1)

புத்தியொடு முத்தி தரும் புண்ணியத்தால் அன்றியே – நீதிவெண்பா:1 57/1

மேல்

புத்திரரை (1)

பொற்பு அறிவு இல்லாத பல புத்திரரை பேறலின் ஓர் – நீதிவெண்பா:1 54/1

மேல்

புத்திரி (1)

பின்னவன் நேயனாம் பின்னை புத்திரி
பன்ன அரும் சோதரர் பன்னிமார்கள் ஈங்கு – நீதிநூல்:47 595/2,3

மேல்

புத்தேள் (5)

புத்தேள் உலகத்தும் ஈண்டும் பெறல் அரிதே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 213/3
போற்றாது புத்தேள் உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 234/4
தள்ளாது புத்தேள் உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 290/4
புகழ் இன்றால் புத்தேள் நாட்டு உய்யாதால் என் மற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 966/3
புலத்தலின் புத்தேள் நாடு உண்டோ நிலத்தொடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1323/3

மேல்

புத்தேளிர் (1)

புத்தேளிர் வாழும் உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 58/4

மேல்

புதல் (2)

தவம் மறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல் மறைந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 45/3
தவம் மறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல் மறைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 274/3

மேல்

புதல்வர் (2)

பாடலியூர் கோன் புதல்வர் பல்கலையும் தேற அன்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 67/1
காதல் புதல்வர் என கண்ணோடாது ஏன் ககந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 541/1

மேல்

புதல்வர்க்கு (3)

புதல்வர்க்கு தந்தையும் தாயும் அறவோர்க்கு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 26/2
இலது என்பார்க்கு இல்லை தம் இன் புதல்வர்க்கு அன்றே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 73/3
தாதை தாய் புதல்வர்க்கு சத்துருக்களே – நீதிநூல்:9 87/4

மேல்

புதல்வன் (1)

தன் நகர் ஆர் வான் தவனை தன் புதல்வன் வால் அறிவை – நன்மதிவெண்பா:1 50/1

மேல்

புதல்வனே (1)

செல்வ புதல்வனே ஈர்ம் கவியா சொல் வளம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 3/2

மேல்

புதல்வனை (1)

நல் புதல்வனை பெறுதல் நன்றாமே பொன்_கொடியே – நீதிவெண்பா:1 54/2

மேல்

புதவி (1)

பூ அனைய உண்கண் புதவி புலந்ததை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1305/1

மேல்

புதனோடு (1)

போடு இவைகள் புன்னைவன பூபாலா மிக்க புதனோடு
சனி நீராடு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 16/3,4

மேல்

புதிதா (1)

ஒருவனை புதிதா காணினும் அவனோடு உறவுசெய்யினும் பணிகொளினும் – நீதிநூல்:43 462/1

மேல்

புதியன (1)

புதியன விரும்பு – புதிய-ஆத்திசூடி:1 69/1

மேல்

புது (1)

போற்றியே போற்றியே என்று புது செல்வம் – அறநெறிச்சாரம்:1 130/1

மேல்

புதுமை (3)

மிகையான புதுமை செய்வோம் மரணமதை விலக்க அறியோம் வியப்பு ஈது அன்றோ – நீதிநூல்:41 426/4
தனையன் ஈன்றாள் புதுமை என் என்றேன் நினை உம்மை தழுவி இ சேய் – நீதிநூல்:44 503/2
பொருந்துதல் தானே புதுமை திருந்து_இழாய் – நன்னெறி:1 12/2

மேல்

புதுமைக்கு (1)

இ புதுமைக்கு அன்பு ஆம் இரங்கேசா உற்பத்தி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 36/2

மேல்

புதுமைசெய் (1)

வேதம் புதுமைசெய் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 108/1

மேல்

புதுமையாய் (1)

புதுமையாய் எடுத்த போது பெட்டியில் புலி வாயாலே – விவேகசிந்தாமணி:1 115/3

மேல்

புதுமையோ (1)

போனது வண்டோ பறந்ததோ பழம் தான் புதுமையோ இது என புகன்றாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 19/4

மேல்

புதை (1)

சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதை அம்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 597/3

மேல்

புதைக்க (1)

தனம் தேடி உண்ணாமல் புதைக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 3/3

மேல்

புதைக்கும் (1)

பொன்னை மா நிலத்தில் யான் புதைக்கும் ஏல்வையின் – நீதிநூல்:24 273/1

மேல்

புதைத்த (2)

மத்தியில் புதைத்த கல் மாசில் தூசர்க்கு – நீதிநூல்:24 275/3
தூம்பினில் புதைத்த கல்லும் துகள் இன்றி சுடர் கொடாது – விவேகசிந்தாமணி:1 61/1

மேல்

புதைத்தனள் (1)

மெல்_இயல் கண்ணும் வாயும் புதைத்தனள் வெண் முத்து என்றாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 106/4

மேல்

புதைத்திட (1)

பொன்னினை புதைத்திட புவியை தோண்டுவோன் – நீதிநூல்:24 272/1

மேல்

புதைத்துவைத்து (1)

பாடுபட்டு தேடி பணத்தை புதைத்துவைத்து
கேடுகெட்ட மானிடரே கேளுங்கள் கூடுவிட்டு இங்கு – நல்வழி:1 22/1,2

மேல்

புதைந்த (1)

எண்பது கோடி நினைந்து எண்ணுவன கண் புதைந்த
மாந்தர் குடி வாழ்க்கை மண்ணின் கலம் போல – நல்வழி:1 28/2,3

மேல்

புந்தியில் (1)

புந்தியில் நீ பூமி விரும்பு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 81/4

மேல்

புந்தியினில் (1)

புந்தியினில் வித்தை விரும்பு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 100/4

மேல்

புந்தியே (2)

போதநாயகனை உன்னா புந்தியே வெம் தீ ஒப்பாம் – நீதிநூல்:3 33/1
புலவின் நோய் எத்தன்மைத்தோ புந்தியே சிந்தி நீயே – நீதிநூல்:47 562/4

மேல்

புய (1)

புய மா வளர்கின்ற புன்னைவன நாதா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 2/3

மேல்

புயகமதை (1)

புயகமதை தேள் புலியை பொல்லாத விலங்கை எலாம் – நீதிநூல்:34 357/1

மேல்

புயத்து (1)

மலை வளைத்த திண் புயத்து வண்ணான் சீராமன் – விவேகசிந்தாமணி:1 129/3

மேல்

புயபெலனை (1)

போற்றும் சுசீலன் புயபெலனை நீத்து அகன்றான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 80/1

மேல்

புயல் (3)

கயல் ஏர் கண் ஆர எழுதி புயல் ஐம்பால் – அறநெறிச்சாரம்:1 163/2
செய்யா கரும் கடல் நீர் சென்று புயல் முகந்து – நன்னெறி:1 4/3
ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல் என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 14/3

மேல்

புயலினை (1)

புனல் இலா தடத்தை பெய்யா புயலினை பொருவும் அ பொன் – நீதிநூல்:24 279/2

மேல்

புரக்க (1)

மிண்டரை வெட்டி தருமமே புரக்க கண்டதனால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 56/2

மேல்

புரக்கும் (3)

நித்தியம் உயல்வித்து இசை புரக்கும் நிருபனே நிருபனாம் அன்றோ – நீதிநூல்:4 42/4
எப்புவிகளும் புரக்கும் ஈசனை துதிக்கவேண்டின் – நீதிநூல்:8 76/1
விரைவொடும் ஏகார் என்னின் ஊர்தியொடு அ பொருள் விளியும் விண் புரக்கும்
பரமன் எனும் சாரதி அ பரிகள் மேல் சினமுற்று படர் செய்வானே – நீதிநூல்:12 116/3,4

மேல்

புரஞ்சயன் (1)

தள்ளாத மங்கையர் முன் சார்ந்தும் புரஞ்சயன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 916/1

மேல்

புரஞ்சயன்-பால் (1)

அன்று புரஞ்சயன்-பால் அஞ்சாமை ஈகை ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 382/1

மேல்

புரஞ்சனன் (1)

தேசு ஆர் புரஞ்சனன் ஏன் திண் மடலும் ஏற அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1131/1

மேல்

புரட்டல் (1)

பொய்வாதியர்-பால் பொருள் கொண்டு வழக்கை புரட்டல் அநீதி பொருள் – நீதிநூல்:21 256/1

மேல்

புரட்டு (1)

பொருள் ஒன்று நாம் தந்தது இவட்கு அதற்கு இல்லாமை பிணி பொய் புரட்டு
மருள் ஒன்றும் கள் காமம் கொலை களவு சூது வசை மரணத்தோடும் – நீதிநூல்:44 482/1,2

மேல்

புரண்டாலும் (2)

ஆண்டாண்டு-தோறும் அழுது புரண்டாலும்
மாண்டார் வருவரோ மாநிலத்தீர் வேண்டா – நல்வழி:1 10/1,2
அயர்வாக புரண்டாலும் பிறர்க்கு இன்னா தரும் பொய்யை அறையல் நெஞ்சே – நீதிநூல்:16 202/4

மேல்

புரண்டு (1)

பார் இரு புறத்தும் சோதி பட அ பார் தினம் புரண்டு
சூரியற்கு எதிராய் பின்னும் சுழன்று விண் சென்று ஓர் ஆண்டில் – நீதிநூல்:47 539/1,2

மேல்

புரந்த (1)

முன்னனை கொன்று பின்னனை புரந்த முது பகை அவன் பிதா உறாமல் – விவேகசிந்தாமணி:1 126/3

மேல்

புரந்தார் (1)

புரந்தார் கண் நீர் மல்க சாகில் பின் சாக்காடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 780/3

மேல்

புரந்தான் (1)

கொள்ள புரந்தான் குமரேசா உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1058/2

மேல்

புரப்பவர்-தங்கள் (1)

புரப்பவர்-தங்கள் கண்ணீர் பொழிதர சாகா தேகம் – விவேகசிந்தாமணி:1 28/3

மேல்

புரம் (4)

விடம்_உண்டான் கூற்று_உதைத்தான் அலகை_வென்றான் புரம்_எரித்தான் விடையோன் என்ன – நீதிநூல்:44 487/1
இடம் என்னும் புரம் எரித்தான் எனில் யாமும் அவன் புகழை இயம்புவோமே – நீதிநூல்:44 487/4
அந்தோ புரம் எரித்த அண்ணல் அடியார் பொருள்கள் – நீதிவெண்பா:1 78/1
வல்லார் புரம் எரிக்க வந்துழியும் ஒல்லாரை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 82/2

மேல்

புரம்_எரித்தான் (1)

விடம்_உண்டான் கூற்று_உதைத்தான் அலகை_வென்றான் புரம்_எரித்தான் விடையோன் என்ன – நீதிநூல்:44 487/1

மேல்

புரவலர்-பால் (1)

குருப்-பால் அ கடவுளர்-பால் வேதியர்-பால் புரவலர்-பால் கொடுக்க கோரார் – விவேகசிந்தாமணி:1 7/3

மேல்

புரவலன்-தன் (1)

நாடுங்கால் வேதனத்தை நல்கா புரவலன்-தன்
மாடு இருந்து தொண்டு இயற்றி வாழ்வதினும் ஈடு பெறு – நன்மதிவெண்பா:1 3/1,2

மேல்

புரவி (4)

அணி தேர் புரவி ஆள் பெரும் படையொடு – வெற்றிவேற்கை:1 17/4
கவியம்_இல் புரவி வைத்து ஓட்டும் காட்சியே – நீதிநூல்:9 92/4
ஊர்ந்தவுடன் ஓடா உழை புரவி நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 2/3
சேர உன்னேல் நன்மதியே தீய விடக்காம் புரவி
ஊர மனம்கொள்ளேல் உணர்ந்து – நன்மதிவெண்பா:1 75/3,4

மேல்

புரவிகள் (1)

புரவிகள் போல் காந்தனும் காந்தையும் அமைந்தார் மனம் ஒத்து ஓர் போக்கை நாடி – நீதிநூல்:12 116/2

மேல்

புரவேந்தர் (1)

துன்று புவிக்கு இடும்பை சூழ்ந்து புரவேந்தர்
இன்றி எறிந்தார் இரங்கேசா கன்றியே – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 56/1,2

மேல்

புரள்வர் (1)

பொருட்பாலை விரும்புவர்கள் காமப்பாலிடை மூழ்கி புரள்வர் கீர்த்தி – விவேகசிந்தாமணி:1 7/1

மேல்

புரள (1)

புல்லார் புரள விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 755/4

மேல்

புராண (1)

அறத்து பயனை புராண வகையில் – அருங்கலச்செப்பு:1 154/1

மேல்

புராணத்தை (1)

உலகநீதி புராணத்தை உரைக்கவே – உலகநீதி:0 1/1

மேல்

புராணம் (1)

சரிதம் புராணம் அருத்தக்கியானம் – அருங்கலச்செப்பு:1 58/1

மேல்

புராரி (2)

புத்தன் எறி கற்கும் புராரி பதம் அளித்தான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 99/1
இரு பாதியாலும் இறந்தான் புராரி இரு நிதியோ – விவேகசிந்தாமணி:1 131/2

மேல்

புரி (7)

பொருள் சிதைவால் தோன்றுவர் தீது என அறமும் தோன்றும் அவர் புரி பிழைக்கு – நீதிநூல்:32 343/3
புரி வீக்கி இழும் என்று அன்னம் பணித்தாள் அது செய்ய புகுந்தோர்-தம்மை – நீதிநூல்:44 489/3
கொலை புரி வேடன் கண்டு கூரையில் கொண்டு செல்ல – விவேகசிந்தாமணி:1 111/2
தானே புரி வினையால் சாரும் இரு பயனும் – நீதிவெண்பா:1 47/1
வீசு மனையாம் தறியில் வீழ்த்தியே மாசு புரி
மாயா மனைவியரா மக்கள் மகவு என்னும் – நீதிவெண்பா:1 88/2,3
புரி குழல் பாங்கி புகலும் பெரிதும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 172/2
தவத்தினை நிதம் புரி – புதிய-ஆத்திசூடி:1 53/1

மேல்

புரிகிலர் (1)

தசை கொள் உடல் நிதம் அசைய வினை பல தரணி மிசை புரிகிலர் எனில் – நீதிநூல்:25 291/3

மேல்

புரிகிலேம் (1)

நம் தொழில் புரிகிலேம் யாம் நாய் தொழில் உடைய நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 465/4

மேல்

புரிகிற்பின் (1)

மாற்றி மறுமை புரிகிற்பின் காணலாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 193/3

மேல்

புரிகின்ற (1)

அரு மறம் மீது பகைசெயல் அன்றி நாளும் அவை புரிகின்ற தீய அசடர்-பால் – நீதிநூல்:26 302/3

மேல்

புரிதல் (3)

விழைவினால் மறம் புரிதல் நரர்க்கு இயல்பு ஆதலின் அவரை வெறுக்கொண்ணாதே – நீதிநூல்:32 337/4
தம் தொழில் செய்து வாழும் தனி அறம் புரிதல் என்னும் – நீதிநூல்:43 465/3
சொன்னால் புரிதல் இடை சொல்லியும் பல் நாள் மறுத்து – நீதிவெண்பா:1 89/3

மேல்

புரிதலால் (1)

பொழுதெலாம் புரிதலால் குற்றங்கள் யாவுக்கும் பொய் பிதாவாம் – நீதிநூல்:16 196/2

மேல்

புரிந்த (8)

மாட்சி புரிந்த மதியுடையாளரே – அறநெறிச்சாரம்:1 49/3
ஐயன் அருள் புரிந்த அன்று சம்பந்தர்-தமை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 111/1
நயனொடு நன்றி புரிந்த பயன் உடையார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 149/3
புகழ் புரிந்த இல் இலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 59/3
நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம் புரிந்த
தன்மையான் ஆளப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 511/3,4
கள்ளம் புரிந்த கழல் சிங்கன் நட்பினை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 798/1
இறப்பே புரிந்த தொழிற்று ஆம் சிறப்பும் தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 977/3
நயனொடு நன்றி புரிந்த பயன் உடையார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 994/3

மேல்

புரிந்தார்-கண் (1)

ஆற்றல் புரிந்தார்-கண் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 287/4

மேல்

புரிந்தார்-மாட்டு (2)

பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார்-மாட்டு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 2/4
பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார்-மாட்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 5/4

மேல்

புரிந்தான் (6)

நல்ல இராமன் புரிந்தான் நல் தாதை என் நோற்றான்-கொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 70/1
கோது புரிந்தான் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 273/2
கோது ஏன் புரிந்தான் குமரேசா யாதொன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 276/2
கொண்டே புரிந்தான் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 562/2
கொண்டு புரிந்தான் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 612/2
கோது ஏன் புரிந்தான் குமரேசா ஏதேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 908/2

மேல்

புரிந்திடாய் (1)

புலவையே விளைக்கும் பவத்தை வேரறுத்து புண்ணியம் புரிந்திடாய் மனனே – நீதிநூல்:43 463/4

மேல்

புரிந்து (20)

அறம் கேட்டு அருள் புரிந்து ஐம்புலன்கள்-மாட்டும் – அறநெறிச்சாரம்:1 4/1
அறம் புரிந்து ஆற்றுவ செய்யாது நாளும் – அறநெறிச்சாரம்:1 26/1
போமாறு செய்வார் புரிந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 45/4
அரிந்து என்னை ஆற்றவும் தின்னல் புரிந்து நீ – அறநெறிச்சாரம்:1 140/2
இட்டு உண்டு இல்வாழ்க்கை புரிந்து தாம் நல்லறத்தே – அறநெறிச்சாரம்:1 160/3
போற்றி புனையும் புரிந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 161/4
தயிர் உடை மத்து என தாபம் பல் புரிந்து
அயலவர் ஆயுள்நாட்கு அழிவு உண்டாக்குதல் – நீதிநூல்:18 214/3,4
துதி புரிந்து உபசரிக்கும் தொழிலினால் செலவு ஒன்று இல்லை – நீதிநூல்:33 350/3
போகமே புரிந்து இல்லாமை பூண்ட புண்ணியர் வானத்து ஊர் – நீதிநூல்:43 471/3
போகம் பயில்வார் புரிந்து – நீதிவெண்பா:1 70/4
புல்லுக நாளும் புரிந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 132/2
தண்டிக்கு அருள் புரிந்து தக்கன் சிரம் அறுக்கும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 10/1
ஓர்ந்து கண்ணோடாது இறை புரிந்து யார்மாட்டும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 88/3
இடி புரிந்து எள்ளும் சொல் கேட்பர் மடி புரிந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 97/3
இடி புரிந்து எள்ளும் சொல் கேட்பர் மடி புரிந்து
மாண்ட உஞற்று இலவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 97/3,4
தீமை புரிந்து ஒழுகுவார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 143/4
பண்டு ஏன் உபமன்யு பார்த்தன் தவம் புரிந்து
கொண்டார் உயர்வை குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 265/1,2
ஓர்ந்து கண்ணோடாது இறை புரிந்து யார்-மாட்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 541/3
இடி புரிந்து எள்ளும் சொல் கேட்பர் மடி புரிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 607/3
இடி புரிந்து எள்ளும் சொல் கேட்பர் மடி புரிந்து
மாண்ட உஞற்று இலவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 607/3,4

மேல்

புரிந்தும் (1)

சம்பரன் சம்பாதி கும்பகன்னன் தவம் புரிந்தும்
கும்பினார் என்னே குமரேசா நம்பும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 262/1,2

மேல்

புரிந்துவந்த (1)

நன்றே புரிந்துவந்த நந்தனார் வாழ்நாள் போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 38/1

மேல்

புரிந்தோர் (1)

நரன் அருள் புரிந்தோர் அன்னோன் மனோரதம் நாடி செல்வர் – நீதிநூல்:47 560/1

மேல்

புரிந்தோன் (2)

புணர் சிறு வித்தால் பார மரம் எலாம் புரிந்தோன் தேவே – நீதிநூல்:47 536/4
மகமது நபிக்கு மறை அருள் புரிந்தோன்
ஏசுவின் தந்தை என பல மதத்தினர் – புதிய-ஆத்திசூடி:0 1/4,5

மேல்

புரிபவன் (1)

புரிபவன் போசனாம் – அருங்கலச்செப்பு:1 165/2

மேல்

புரிய (1)

வெப்பம் உற நாண் இலையோ நீ ஒருவன் பிழை புரிய விண் வேந்தன் கையொப்பமுடன் – நீதிநூல்:32 336/3

மேல்

புரியாது (3)

நன்மை புரியாது நாள் உலப்ப விட்டிருக்கும் – அறநெறிச்சாரம்:1 18/3
தவத்தோடு தானம் புரியாது வாழ்வார் – அறநெறிச்சாரம்:1 129/3
ஏனோ தவம் புரியாது இல் இருந்தார் சேந்தனார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 263/1

மேல்

புரியாமல் (2)

உரிய அறம் புரியாமல் உடலினை நீ ஓம்புகின்றாய் உள்ள பேயே – நீதிநூல்:43 458/4
பொன்னைத்தான் தேடி அறம் புரியாமல் அவை காத்து பொன்றினோரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 97/2

மேல்

புரியார்களும் (2)

நன்மை புரியார்களும் நயம் தவிர் கொடுஞ்சொல் – நீதிநூல்:33 347/1
தின்மை புரியார்களும் வழங்கும் உரை தீதேல் – நீதிநூல்:33 347/3

மேல்

புரியும் (1)

புரியும் நகுடனுக்கும் போல வருவதூஉம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 53/2

மேல்

புரியேல் (1)

போர் தொழில் புரியேல் – ஆத்திசூடி:1 87/1

மேல்

புரிவது (1)

செய்யும் ஒரு கருமம் தேர்ந்து புரிவது அன்றி – நீதிவெண்பா:1 16/1

மேல்

புரிவதுவே (1)

பின் நாள் புரிவதுவே பின் – நீதிவெண்பா:1 89/4

மேல்

புரிவர் (1)

மை அறு பணிகள் யாவும் மகிழ்வொடும் புரிவர் மாதோ – நீதிநூல்:15 190/4

மேல்

புரிவரே (1)

நல்குரவும் உற்பவமும் நாசம் புரிவரே
அல்லவர் வீரிய கீடம் – நீதிவெண்பா:1 68/3,4

மேல்

புரிவாய் (1)

இசிவு கொண்டு சாங்காலத்து எப்படி நீ அறம் புரிவாய் இதய பேயே – நீதிநூல்:43 449/4

மேல்

புரிவாரால் (1)

யாவர் சார்வர் என ஆசையின் நோக்கி ஏன்றமட்டும் நலமே புரிவாரால் – நீதிநூல்:39 393/4

மேல்

புரிவு (1)

புரிவு இன்மை எஞ்சாமை கேடு – அருங்கலச்செப்பு:1 142/2

மேல்

புருகுச்சன் (1)

நாடி புருகுச்சன் நாகர் மேல் செல்லாது ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 561/1

மேல்

புருடர் (3)

சேர்வது காணும் இல்லாள் தினம் பல புருடர் சேர்தல் – நீதிநூல்:13 170/3
புலைஞரை தண்டித்து அடக்கும் நம் இங்கிலீசு மன்னர் புருடர் ஆவிக்கு – நீதிநூல்:44 493/2
முண்டைகளுக்கு இணை இலா முனை வீரர் புருடர் என மொழியொணாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 98/2

மேல்

புருடர்க்கு (1)

பூண் இழையார் அறிகுவரேல் நிதியமது போலும் உண்டோ புருடர்க்கு அம்மா – நீதிநூல்:47 594/4

மேல்

புருடரை (1)

கண் மறு புருடரை காணும் என்று அதை – நீதிநூல்:10 95/3

மேல்

புருடவேடம் (1)

பூவை இவள் நின் பிரிவு ஆற்றாது அழ பாங்கியர்க்கு உனை போல் புருடவேடம்
தா அறவே தரித்து அவட்கு காட்டினன் வேறு அன்று என்று சாதித்தாளே – நீதிநூல்:44 481/3,4

மேல்

புருடன் (1)

பொருதி வினவிட இரதி புருடன்_அனையார்-பால் போய் புணர்ந்தேன் என்றாள் – நீதிநூல்:44 483/2

மேல்

புருடன்_அனையார்-பால் (1)

பொருதி வினவிட இரதி புருடன்_அனையார்-பால் போய் புணர்ந்தேன் என்றாள் – நீதிநூல்:44 483/2

மேல்

புருடனை (3)

பூண் அலங்கல் மார்பினாரை அன்றி வேறு புருடனை
காண நோக்கிலேன் நினைந்து கழற நெஞ்சு வாய் இலேன் – நீதிநூல்:12 134/1,2
புருடனை கொன்ற பூவையர்க்கு ஓர் மழை – விவேகசிந்தாமணி:1 27/3
விடாத நாண் அகன்று அன்னிய புருடனை விழைந்தே – விவேகசிந்தாமணி:1 134/3

மேல்

புருடாமிருகத்தின் (1)

வீமன் உடலில் பாதி மெய் வழக்கில் தேர்ந்து புருடாமிருகத்தின்
பங்கு என்றார் தருமர் ஆம் அவர் போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 96/1,2

மேல்

புருடார்த்தம் (1)

புருடார்த்தம் நன்மதியே போற்று – நன்மதிவெண்பா:1 13/4

மேல்

புருவம் (1)

கொடும் புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கு அஞர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1086/3

மேல்

புருவை-தன்னை (1)

புருவை-தன்னை புசிக்க புருவையின் – நீதிநூல்:7 73/3

மேல்

புருவையின் (1)

புருவை-தன்னை புசிக்க புருவையின்
சருமம் பூண்டு அங்கு சார்தல் நிகர்க்குமே – நீதிநூல்:7 73/3,4

மேல்

புரூரவன் (1)

திண் தோள் புரூரவன் ஏன் தேவரினும் முன் துணிவுகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 383/1

மேல்

புரை (13)

பூத பௌதீகம் எல்லாம் புரை அற ஒழுகற்பாற்றோ – நீதிநூல்:2 10/4
புரை தபு தன்னை தானே பொருவுவோன் ஒருவன் அன்றே – நீதிநூல்:3 19/4
உள்ளம் ஆர் புரை எலாம் ஒழுகி வாய் வழி – நீதிநூல்:22 261/3
புங்கமா தேர்ந்து வேறோர் புரை இலார் போலும் மாதோ – நீதிநூல்:35 359/4
பொய்யால் செய் மெய் நம்பி ஏதேதோ நினைவுற்றாய் புரை சேர் நெஞ்சே – நீதிநூல்:41 420/2
புகவே நல்வழி ஓது புரை அற்ற புனிதர் பொறை சீலம் அன்பு ஈகை புகழ் வாய்மை விரதம் – நீதிநூல்:47 582/3
பொய்ம்மையும் வாய்மை இடத்த புரை தீர்ந்த – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 30/3
விரைய விழு துளியே போலும் புரை உடைய – நீதிவெண்பா:1 52/2
நல்கும் இன்ப இல்லாள் நவிய புரை நாடி – நன்மதிவெண்பா:1 37/1
புரை தீர்ந்த காட்சியவர் – அருங்கலச்செப்பு:1 53/2
ஈசன் குண்டோதர போ என்று அருளும் குன்று புரை
சோறு கறி உண்டு தொலைப்பதற்கு நாடி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 85/1,2
பொய்ம்மையும் வாய்மை இடத்த புரை தீர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 292/3
வரைவு இலா மாண் இழையார் மென் தோள் புரை இலா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 919/3

மேல்

புரைகள் (1)

பொரு_இல் இவை ஆதிய புரைகள் இலஞ்சமதனை பொருவுமால் – நீதிநூல்:21 257/4

மேல்

புரைப்பு (1)

உரைத்ததனால் ஆய பயனும் புரைப்பு இன்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 3/2

மேல்

புரையும் (1)

வேள் புரையும் புன்னைவன வித்தகா எந்நாளும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 43/3

மேல்

புரைவு (1)

புரைவு_இல் திசை விரதம் எண் – அருங்கலச்செப்பு:1 83/2

மேல்

புரைவு_இல் (1)

புரைவு_இல் திசை விரதம் எண் – அருங்கலச்செப்பு:1 83/2

மேல்

புரோசனனை (1)

பண்டு புரோசனனை பாண்டவர் ஏன் பாவி என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 639/1

மேல்

புல் (14)

புல் களைந்து நெல் பயன் கொள்ளும் ஒருவன் போல் – அறநெறிச்சாரம்:1 67/3
நீர்ப்புள் குயக்கலம் புல் அவை ஊர்வது – அறநெறிச்சாரம்:1 208/3
புல் உயிர் நீங்கு புழு கொள் சவத்தை – நீதிநூல்:10 103/3
புல் அறுக்க வருவன் எனில் நெஞ்சமே மற்று இனி யாம் புகல்வது என்னே – நீதிநூல்:41 424/4
தொல் உலகில் புல் இலை உண் ஆடு முதல் உயிர்களை நல் சுரபி பாலை – நீதிநூல்:41 432/1
புல் என்றும் நெல் என்றும் செடி என்றும் கொடி என்றும் புகலலாமே – நீதிநூல்:41 432/4
ஆதியில் புல் இலை கனி காய் தானியமாய் மீன் பறவை ஆடு மாடாய் – நீதிநூல்:41 433/1
தமக்கு உண நும்மை ஈசன் சமைத்தனன் என புல் சீயம் – நீதிநூல்:45 520/3
சுழற்றும் சிறு புல் துரும்பு – நன்னெறி:1 11/4
துன்னு புகழே பெற்றான் சோமேசா புல் நெருங்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 78/2
பல்லார் செல் பாதையில் புல் பற்றாது பற்றிடினும் – நன்மதிவெண்பா:1 100/1
புல் ஆர்ந்திடாது இறுதல் போலவே வில் ஆர் – நன்மதிவெண்பா:1 100/2
பசும் புல் தலை காண்பு அரிது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 7/4
புல் அவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல் அவையுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 719/3

மேல்

புல்ல (3)

புல்ல உரைத்தல் புகழ்தல் பொருள் ஈதல் – அறநெறிச்சாரம்:1 10/1
கண்டு விண்டு இருப்பது அல்லால் கனவிலும் புல்ல ஒண்ணாது – விவேகசிந்தாமணி:1 53/2
புல்ல உரைப்பது நூல் – அருங்கலச்செப்பு:1 60/2

மேல்

புல்லப்படுமேல் (1)

பொரும் என்னும் சொல்லினால் புல்லப்படுமேல்
இருளாம் ஒருங்கே இவை – அறநெறிச்சாரம்:1 87/3,4

மேல்

புல்லர் (5)

புலன் இலா பொருள் போல் எள்ளும் புல்லர் வீடு இல்லர் மாதோ – நீதிநூல்:14 179/4
புண்ணியர் ஆதலும் புல்லர் ஆதலும் – நீதிநூல்:31 333/3
மாண் உலகத்தோர் புல்லர் வழக்கினை மெய் என்பாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 33/4
சொல்லுவார் வார்த்தை கேட்டு தோழமை இகழ்வார் புல்லர்
நல்லவர் விசாரியாமல் செய்வாரோ நரி சொல்கேட்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 45/1,2
நின்று உயர்ந்தும் சும்ப நிசும்பர் ஏன் புல்லர் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 846/1

மேல்

புல்லர்-தம் (1)

புல்லர்-தம் சொல்லுக்கு அஞ்சி பொறுத்தனர் பெரியோர் என்று – விவேகசிந்தாமணி:1 110/3

மேல்

புல்லர்கள்-தமக்கு (1)

புல்லர்கள்-தமக்கு செய்தால் உயிர்-தனை போக்குவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 95/4

மேல்

புல்லருக்கு (1)

பூம் கொடி மனையாட்கு அஞ்சும் புல்லருக்கு இணங்க செய்யும் – விவேகசிந்தாமணி:1 21/3

மேல்

புல்லரை (1)

புல்லரை குடிகெடுத்து அகன்று போகுமே – நீதிநூல்:24 276/4

மேல்

புல்லற்பாற்று (1)

நட்பினுள் சா புல்லற்பாற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 829/4

மேல்

புல்லறத்தை (1)

புல்லறத்தை தேய்த்து உலகினோடும் பொருந்துவதாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 8/3

மேல்

புல்லறிவாண்மை (3)

புல்லறிவாண்மை கடை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 34/4
புல்லறிவாண்மை கடை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 34/4
புல்லறிவாண்மை கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 331/4

மேல்

புல்லறிவாளர்க்கு (1)

புல்லறிவாளர்க்கு செய்த உபகாரம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 15/3

மேல்

புல்லறிவு (1)

அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்-வயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 846/3

மேல்

புல்லா (2)

கொல்லாமை சூழ்ந்தார் குமரேசா புல்லா
நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலை அஞ்சி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 325/2,3
புலந்தாரை புல்லா விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1303/4

மேல்

புல்லாது (2)

புல்லாது உமையாள் புலந்த அளவில் சொல்லாடும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 185/2
புல்லாது இராஅ புலத்தை அவர் உறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1301/3

மேல்

புல்லாமல் (1)

போந்து சயந்தி புலந்து முன் புல்லாமல்
கூர்ந்திருந்தாள் என்னே குமரேசா சார்ந்துதான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1301/1,2

மேல்

புல்லார் (1)

புல்லார் புரள விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 755/4

மேல்

புல்லாள் (1)

புல்லாள் புலத்தக்கனள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1316/4

மேல்

புல்லான் (1)

புல்லான் பொருள் பெறவே பொச்சாக்கும் நல்லான் – அறநெறிச்சாரம்:1 105/2

மேல்

புல்லி (2)

புல்லி கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அவ்வளவில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1187/3
புல்லி விடாஅ புலவியுள் தோன்றும் என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1324/3

மேல்

புல்லிய (1)

சொல்லரசர் தீர்ந்து உய்ந்தார் சோமேசா புல்லிய
நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 95/2,3

மேல்

புல்லியர் (1)

புல்லியர் ஒருவராலே போகுமே யாவும் நாசம் – விவேகசிந்தாமணி:1 45/4

மேல்

புல்லியர்-பால் (1)

பொய் புலன்கள் ஐந்தும் நோய் புல்லியர்-பால் அன்றியே – நன்னெறி:1 11/1

மேல்

புல்லியர்தாம் (1)

புண்ணியரை போல இருந்தாலும் புல்லியர்தாம்
புண்ணியர் ஆவாரோ புகல் – நீதிவெண்பா:1 33/3,4

மேல்

புல்லியரை (1)

புல்லியரை எள்ளிவிட்டு ஏன் போர் மகதன் மேல்போந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 772/1

மேல்

புல்லியனே (1)

புலையனாம் என்று உரைக்கும் புல்லியனே மேலாம் – நீதிவெண்பா:1 24/3

மேல்

புல்லினர்க்கு (1)

புல்லினர்க்கு எல்லா நலமும் போம் – நீதிவெண்பா:1 84/4

மேல்

புல்லினும் (1)

புல்லினும் திண்மை நிலை போம் – நன்னெறி:1 5/4

மேல்

புல்லினேன் (1)

புலப்பல் என சென்றேன் புல்லினேன் நெஞ்சம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1259/3

மேல்

புல்லுக்கு (1)

புல்லுக்கு இறைப்பாரோ போய் – நன்னெறி:1 36/4

மேல்

புல்லுக்கும் (1)

புல்லுக்கும் ஆங்கே பொசியுமாம் தொல் உலகில் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 10/2

மேல்

புல்லுக (1)

புல்லுக நாளும் புரிந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 132/2

மேல்

புல்லுதல் (1)

கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல்
என்னினும் தான் விதுப்புற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1290/3,4

மேல்

புல்லும் (1)

புல்லும் வினை வென்றவர்க்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 158/2

மேல்

புல்லுரு (1)

புல்லுரு அஞ்சுவ போல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 22/4

மேல்

புல்லுவேன்-கொல்லோ (1)

புலப்பேன்-கொல் புல்லுவேன்-கொல்லோ கலப்பேன்-கொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1267/3

மேல்

புல்லென்னும் (1)

புனையினும் புல்லென்னும் நட்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 790/4

மேல்

புல்லோர் (1)

பண்டே பழகியிருந்தாலும் அறியார் புல்லோர் நல்லோரை – விவேகசிந்தாமணி:1 8/3

மேல்

புல்வாய் (1)

புன் தலை புல்வாய் புலிக்கு அஞ்சும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 61/2

மேல்

புல (4)

நலத்தகையார் நல்வினையும் தீதே புல பகையை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 17/2
வீடு_இல் புல பகையினார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 84/4
வெம் புல நோய் மா மருந்தாம் மேலோனை நூலோனை – நீதிநூல்:47 578/2
நலத்தகை நல்லவர்க்கு ஏஎர் புல தகை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 131/3

மேல்

புலங்கள் (1)

சலங்களை சாரா ஒழுகல் புலங்கள்
ஒறுக்கும் பருவத்து உசாத்துணையும் ஆகா – அறநெறிச்சாரம்:1 136/2,3

மேல்

புலத்தக்கனள் (1)

புல்லாள் புலத்தக்கனள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1316/4

மேல்

புலத்தகை (1)

நலத்தகை நல்லவர்க்கு ஏஎர் புலத்தகை
பூ அன்ன கண்ணார் அகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1305/3,4

மேல்

புலத்தலின் (1)

புலத்தலின் புத்தேள் நாடு உண்டோ நிலத்தொடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1323/3

மேல்

புலத்தியனார் (1)

நேர்ந்து புலத்தியனார் நின்ற நிலை பேராது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 989/1

மேல்

புலத்தை (2)

அடல் வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல் வேண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 343/3
புல்லாது இராஅ புலத்தை அவர் உறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1301/3

மேல்

புலந்த (2)

புல்லாது உமையாள் புலந்த அளவில் சொல்லாடும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 185/2
பண்டு பதுமாபதி புலந்த போது உதயன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1308/1

மேல்

புலந்ததை (1)

பூ அனைய உண்கண் புதவி புலந்ததை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1305/1

மேல்

புலந்தார்-பால் (1)

சேர்ந்து புலந்தார்-பால் செல்லும் என தேசிகை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1303/1

மேல்

புலந்தாரை (1)

புலந்தாரை புல்லா விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1303/4

மேல்

புலந்தாள் (2)

கூர்ந்து புலந்தாள் குமரேசா ஆர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1303/2
கொண்டு புலந்தாள் குமரேசா கண்டு நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1311/2

மேல்

புலந்திருந்தும் (1)

உள்ளம் புலந்திருந்தும் உற்றவுடன் ஏன் சுருதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1259/1

மேல்

புலந்து (8)

செல்லான் கிழவன் இருப்பின் நிலம் புலந்து
இல்லாளின் ஊடிவிடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1039/3,4
கலந்து உணர்த்தும் காதலர் கண்டால் புலந்து உணராய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1246/3
பொய்த்தல் அறிந்து என் புலந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1287/4
சாலி புலந்து ஏனோ தன் நெஞ்சை நோக்கி அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1291/1
போந்து சயந்தி புலந்து முன் புல்லாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1301/1
பண்டு புலந்து இருந்த பாமை மேல் நீளாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1302/1
மாறி மறந்தது என மாயாவதி புலந்து
கூறினாள் என்னே குமரேசா தேறியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1316/1,2
அன்று புலந்து அகன்றும் அங்கன் ஏன் இன்ப நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1325/1

மேல்

புலந்தும் (1)

பானுமதி புலந்தும் பாணித்து நில்லாது ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1287/1

மேல்

புலப்படா (1)

பூண்ட புலப்படா போல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 9/4

மேல்

புலப்பல் (1)

புலப்பல் என சென்றேன் புல்லினேன் நெஞ்சம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1259/3

மேல்

புலப்பேன்-கொல் (1)

புலப்பேன்-கொல் புல்லுவேன்-கொல்லோ கலப்பேன்-கொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1267/3

மேல்

புலம் (12)

போக்கறு கல்வி புலம் மிக்கார்-பால் அன்றி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 23/1
புலம் ஐந்தும் காத்தும் மனம் மாசு அகற்றும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 59/3
எப்புலமும் காவாமே மெய் புலம் காக்கும் மற்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 92/3
மெய்யுணர்ந்தார் பொய் மேல் புலம் போக்கார் மெய்யுணர்ச்சி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 98/1
கைவருதல் கண்ணா புலம் காப்பார் மெய்யுணர்ந்தார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 98/2
மனை சேரி ஊர் புலம் ஆறு அடவி காதம் – அருங்கலச்செப்பு:1 130/1
இலம் என்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம் வென்ற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 33/3
மிச்சில் மிசைவான் புலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 85/4
இலம் என்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம் வென்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 174/3
தெள்ளிய நூல் கல்லாரை தேர் புலம் சேர் சண்பகம் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 407/1
நுண் மாண் நுழை புலம் இல்லான் எழில் நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 407/3
ஆற்றின் நிலை தளர்ந்து அற்றே வியன் புலம்
ஏற்று உணர்வார் முன்னர் இழுக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 716/3,4

மேல்

புலம்ப (1)

பொன்னின் மணி கிண்கிணி சிலம்பு ஒலி புலம்ப
மின்னு மணி மேகலைகள் மெல்லென ஒலிப்ப – விவேகசிந்தாமணி:1 37/1,2

மேல்

புலமும் (1)

இ புலமும் காவாது இது – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 92/4

மேல்

புலமை (1)

புலமை மிகு நன்மதியே போதம் மிகுவாரோடு – நன்மதிவெண்பா:1 77/3

மேல்

புலவர் (8)

உடலின் சிறுமை கண்டு ஒண் புலவர் கல்வி – நன்னெறி:1 26/1
அனைத்தே புலவர் தொழில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 40/4
சுந்தர புலவர் இல்லா தொல் சபை சுதர்_இல் வாழ்வு – விவேகசிந்தாமணி:1 57/3
இரந்து உண்டு வாழ்ந்தும் இறைவர் புலவர்
இரந்த பொருள் கவர்ந்தது ஈந்தார் மறந்தும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 33/1,2
அனைத்தே புலவர் தொழில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 66/4
தமிழ் புலவர் எல்லார்க்கும் சிங்கம் அன்றோ – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 115/2
பலவும் உபகரித்த பண்பின் புலவர்
கடன் என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன் அறிந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 146/2,3
அனைத்தே புலவர் தொழில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 394/4

மேல்

புலவர்கள் (1)

புலவர்கள் சபையில் கூடி புன் கவியாளர் சார்ந்தால் – விவேகசிந்தாமணி:1 102/3

மேல்

புலவரை (1)

நில வரை நீள் புகழ் ஆற்றின் புலவரை
போற்றாது புத்தேள் உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 234/3,4

மேல்

புலவனை (1)

ஒன்னலரை வென்ற நந்தன் ஓர் புலவனை பகைத்து ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 872/1

மேல்

புலவாத (1)

நின்று புலவாத நெஞ்சை நிலாவதி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1294/1

மேல்

புலவி (6)

கொண்ட பரவை கொடும் புலவி எல்லாம் வன்தொண்டர்க்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 131/1
உப்பு அமைந்து அற்றால் புலவி அது சிறிது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 184/3
தண்டி உணர்த்த தலைவி புலவி தீர்ந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 186/1
உப்பு அமைந்து அற்றால் புலவி அது சிறிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1302/3
ஏற்ற புலவி இனிது என்று உரோகிதன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1309/1
நேர்ந்த புலவி எதிர்நேராத பத்திராய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1327/1

மேல்

புலவியர் (1)

நீரோடு காப்பை நிறைத்து புலவியர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1038/1

மேல்

புலவியில் (2)

காயும் புலவியில் வன்தொண்டர் கடைப்பட்டு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 133/1
நேர்ந்த புலவியில் என் நெஞ்சு உடைந்தது என்று சதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1324/1

மேல்

புலவியினை (1)

கண்ட புலவியினை காந்திமதி இன்பம் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1323/1

மேல்

புலவியும் (2)

துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1306/3
நீரும் நிழலது இனிதே புலவியும்
வீழுநர்-கண்ணே இனிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1309/3,4

மேல்

புலவியுள் (1)

புல்லி விடாஅ புலவியுள் தோன்றும் என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1324/3

மேல்

புலவின் (1)

புலவின் நோய் எத்தன்மைத்தோ புந்தியே சிந்தி நீயே – நீதிநூல்:47 562/4

மேல்

புலவையே (1)

புலவையே விளைக்கும் பவத்தை வேரறுத்து புண்ணியம் புரிந்திடாய் மனனே – நீதிநூல்:43 463/4

மேல்

புலன் (7)

புலன் ஒருங்க பொய் கடிந்தாரும் கொலை ஞாட்பின் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 41/2
கள்ள புலன் ஐந்தும் காப்பு அமைத்து வெள்ள – அறநெறிச்சாரம்:1 139/2
புணர்ச்சி புலன் ஐந்தும் பூட்டி உணர்ந்து அதனை – அறநெறிச்சாரம்:1 191/2
பேச வாய் அறியுமன்றி பின்னை ஓர் புலன் தேராது – நீதிநூல்:2 12/2
புலன் இலா பொருள் போல் எள்ளும் புல்லர் வீடு இல்லர் மாதோ – நீதிநூல்:14 179/4
புலன்_இல் சீத்தையர் தமைத்தாம் புகழ்ந்து எங்கும் திரிவர் மாதோ – நீதிநூல்:37 375/4
புலன் இழந்து நூறாண்டும் கடந்த கூனுடன் மாமி பூபா மாரன் – நீதிநூல்:44 504/2

மேல்

புலன்_இல் (1)

புலன்_இல் சீத்தையர் தமைத்தாம் புகழ்ந்து எங்கும் திரிவர் மாதோ – நீதிநூல்:37 375/4

மேல்

புலன்கள் (4)

புலன்கள் பொருட்டாக பொச்சாந்து நெஞ்சே – அறநெறிச்சாரம்:1 136/1
புகா பெருக ஊட்டின் புலன்கள் மிக்கு ஊறி – அறநெறிச்சாரம்:1 137/1
பொய் புலன்கள் ஐந்தும் நோய் புல்லியர்-பால் அன்றியே – நன்னெறி:1 11/1
வாயில் புலன்கள் வரைந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 98/2

மேல்

புலன்களில் (1)

புலன்களில் நிற்பினும் பொச்சாப்பு இலரே – அறநெறிச்சாரம்:1 148/3

மேல்

புலன்களும் (1)

சிந்தை புலன்களும் வேறு இலை சீவனும் வேறு இலை செல்வையே – நீதிநூல்:12 131/4

மேல்

புலால் (9)

என்பு இயக்கம் கண்டும் புறந்தரார் புன் புலால்
பொய் குடில் ஓம்புவரோ போதத்தால் தாம் வேய்ந்த – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 86/2,3
புன் புலால் நாற்றம் புறம் பொதிந்து மூடினும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 94/3
பூசி பொதிந்த புலால் உடம்பு ஊசல் – அறநெறிச்சாரம்:1 113/2
புன் தோலால் வேய்ந்த புலால் வாய் குரம்பையை – அறநெறிச்சாரம்:1 124/3
புலால் குடிலால் ஆய பயன் – அறநெறிச்சாரம்:1 172/4
புண்ணாக போழ்ந்து புலால் பழிப்ப தாம் வளர்ந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 198/1
கோடும் உடல் மாமி எனை மதுவுடன் புலால் திருடி கொணர்தி என்றாள் – நீதிநூல்:44 485/1
கொன் புலால் சுவரை நீராம் குருதி தோய்த்து எழீஇ சுவேத – நீதிநூல்:47 535/1
நாரை புலால் உண்ணாது நல் அறம் மேற்கொண்டு ஒழுகி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 42/1

மேல்

புலாலை (1)

கொல்லான் புலாலை மறுத்தானை கைகூப்பி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 260/3

மேல்

புலாஅல் (1)

உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல் பிறிது ஒன்றன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 257/3

மேல்

புலி (12)

வேங்கை வரி புலி நோய் தீர்த்த விடகாரி – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 15/1
புலி கிடந்த தூறாய்விடும் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 21/4
கடும் புலி வாழும் காடு நன்றே – வெற்றிவேற்கை:1 63/2
செம் கண் புலி ஏறு அற பசித்தும் தின்னாவாம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 60/3
தரும வேடம் தரிக்குதல் வெம் புலி
புருவை-தன்னை புசிக்க புருவையின் – நீதிநூல்:7 73/2,3
பொலிவுற தமை ஒப்பவர்களை சினப்போர் புலி இரண்டு ஒன்றையொன்று அடித்து – நீதிநூல்:26 292/2
பூவை இவட்கு அளித்த நிதி கணக்கிலை ஓர் கடன்காரன் புலி போல் நம்மை – நீதிநூல்:44 474/1
சே_இழையின் சேடியர் முன் எமக்கு இதம்செய்வான் புலி வெம் சின மா கோகு – நீதிநூல்:44 511/1
வெரூஉம் புலி தாக்குறின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 60/4
புதுமையாய் எடுத்த போது பெட்டியில் புலி வாயாலே – விவேகசிந்தாமணி:1 115/3
வாள் புலி போல் பாய்ந்து கொன்ற வல்வினை ஏன் சேரவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 5/1
வெரூஉம் புலி தாக்குறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 599/4

மேல்

புலிக்கு (3)

புன் தலை புல்வாய் புலிக்கு அஞ்சும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 61/2
ஐயமும் புலிக்கு காட்டி அடவியில் துரத்தும்காலை – விவேகசிந்தாமணி:1 116/2
வேங்கை வரி புலிக்கு தீர்த்த விடதாரி என – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 92/1

மேல்

புலிப்பால் (1)

வலிய புலிப்பால் கொணர்ந்து வைத்தாலும் ஈரல் – நன்மதிவெண்பா:1 83/1

மேல்

புலியிடத்தினும் (1)

புலியிடத்தினும் சரண்புகுதல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:21 245/4

மேல்

புலியின் (3)

புலியின் தோல் போர்த்து மேய்ந்த அற்று – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 28/4
புலியின் தோல் போர்த்து மேய்ந்து அற்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 28/4
புலியின் தோல் போர்த்து மேய்ந்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 273/4

மேல்

புலியூர் (1)

மன்னும் அரன் புலியூர் வாய்மை மதியானை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 143/1

மேல்

புலியை (2)

புயகமதை தேள் புலியை பொல்லாத விலங்கை எலாம் – நீதிநூல்:34 357/1
மண்ணில் புலியை மதி மான் – நன்னெறி:1 29/4

மேல்

புலியையும் (1)

கோல மா மத யானையை நம்பலாம் கொல்லும் வேங்கை புலியையும் நம்பலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 12/2

மேல்

புலை (2)

புலை மயங்கி அன்னது உடைத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 33/4
கொலை வினையர் ஆகிய மாக்கள் புலை வினையர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 329/3

மேல்

புலைசு (1)

கள்ளொடு தேன் புலைசு உண்ணாமை ஐ_வதமும் – அருங்கலச்செப்பு:1 82/1

மேல்

புலைஞரை (1)

புலைஞரை தண்டித்து அடக்கும் நம் இங்கிலீசு மன்னர் புருடர் ஆவிக்கு – நீதிநூல்:44 493/2

மேல்

புலைஞனும் (1)

பொன்னொடு மணி உண்டானால் புலைஞனும் கிளைஞன் என்று – விவேகசிந்தாமணி:1 25/1

மேல்

புலையனாம் (2)

புலையனாம் என்று உரைக்கும் புல்லியனே மேலாம் – நீதிவெண்பா:1 24/3
புலையனாம் என்றே புகல் – நீதிவெண்பா:1 24/4

மேல்

புலையாய் (1)

போசனம்செய்தே புலையாய் போயினரால் வீசு புகழ் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 69/2

மேல்

புலையும் (1)

புலையும் கொலையும் களவும் தவிர் – கொன்றைவேந்தன்:1 63/1

மேல்

புவனங்கள் (2)

உறும் புவனங்கள் எண்ணில் உவை முன்னம் நரரும் பாரும் – நீதிநூல்:28 316/2
நிகழ் புவனங்கள் காந்தியுற செய்தோன் நிகரிலானால் – நீதிநூல்:47 537/4

மேல்

புவனத்து (2)

வைத்த புவனத்து இருந்தார் மற்றையவர் ஒக்கும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 5/2
அவர் பார்த்தனுக்கு அருளும் ஆற்றால் புவனத்து
ஒருமைக்-கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 68/2,3

மேல்

புவனம் (2)

பண்ணிய புவனம் எல்லாம் படர் கையில் பரிக்கும் ஏகன் – நீதிநூல்:3 21/1
அரிய குணம் சேர் பெரியர்-தமக்கு அமைய கடல் சூழ் புவனம் எங்கும் – நீதிநூல்:23 267/1

மேல்

புவனை (1)

ஊடல் இனிது என்று உவந்து புவனை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1322/1

மேல்

புவி (11)

தான் அவமே புவி தங்க அளித்தான் – நீதிநூல்:6 55/2
தூயராய் சிலர் புவி துதிக்க வாழ்தலும் – நீதிநூல்:9 93/2
அசையும் வளி புவி அசையும் அனல் சலம் அசையும் மரம் விளை பயிர் எலாம் – நீதிநூல்:25 291/1
நல்லவர் தீயவர் என்னாது எவரையுமே புவி தாங்கும் நனி நீர் நல்கும் – நீதிநூல்:32 341/1
கனம் மின் போல் ஒழியும் அந்த புவி வாழ்வு நிலை என்ன கருதி கோடி – நீதிநூல்:40 409/3
சிந்தனை சிந்தனையுற செய் புவி திரு ஏட்டிடை வரைந்த திரு ஒப்பாமால் – நீதிநூல்:43 460/4
மதி புவி என ஓர் கோள வடிவமாம் அஃது காந்தி – நீதிநூல்:47 538/1
அவிழும் நல்கான் காப்பான் அவன் போல் புவி தழைய – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 85/2
பொன்னின் அழகும் புவி பொறையும் வன்ன முலை – நீதிவெண்பா:1 30/2
தான் இழி மிடி கடலில் தாழ்தல் புவி ஈனமுறல் – நன்மதிவெண்பா:1 51/2
போர்வை என காணார் புவி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 191/4

மேல்

புவி-தன்னில் (1)

இ புவி-தன்னில் என்றும் இலவு காத்திடும் கிளி போல் – விவேகசிந்தாமணி:1 11/3

மேல்

புவிக்கு (2)

குறை இன்றி பெறுவரோ புவிக்கு அரசு செலுத்துவரோ குறித்த ஆயுள் – நீதிநூல்:40 408/2
துன்று புவிக்கு இடும்பை சூழ்ந்து புரவேந்தர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 56/1

மேல்

புவிநடை (1)

புவிநடை கடவுள் மெய் போதம் அன்பு அறம் – நீதிநூல்:9 92/1

மேல்

புவியில் (10)

பொலி வளம் தங்கிய புவியில் தான் உண்டும் – நீதிநூல்:24 274/1
பெட்புற புவியில் செருக்குதல் பெருமை அன்று ஒளிர் பேர் உடல் – நீதிநூல்:29 320/2
பூவையே பொருவு கழல் சருக்கியது என்று அதை களைவோர் புவியில் உண்டோ – நீதிநூல்:32 338/2
கூடுதான் இத்தனை நாள் நிற்கும் என புவியில் எவர் கூறற்பாலார் – நீதிநூல்:41 423/4
இசை மேவும் ஈசன் ஆனோம் புவியில் நமை ஒப்பார் எவர்தாம் அம்மா – நீதிநூல்:44 486/4
துப்பான் அறிந்தனரே சோமேசா இ புவியில்
ஐயப்படாஅது அகத்தது உணர்வானை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 71/2,3
நிறையொடு புவியில் உள்ளோர் நேசமாய் வணக்கம் செய்வார் – விவேகசிந்தாமணி:1 64/2
செம்பியனும் மண்மழையால் சீர் அழிந்தான் அம் புவியில்
எவ்வாறும் புன்னைவனத்து ஏந்தலே நீ நீதிக்கு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 42/2,3
ஏது பெற்றான் ஓர் மன்னன் இ புவியில் நீதிநெறி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 62/2
இ புவியில் கட்டுண்டு இழுக்குற்றான் தப்பு அலவே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 95/2

மேல்

புவியின்-கண்ணே (1)

பூரணமா ஆக்கிடுவோன் பொறாமையுளோன் அன்றி எவர் புவியின்-கண்ணே – நீதிநூல்:27 304/4

மேல்

புவியினும் (1)

பகல் புவியினும் பல் கோடி பங்கு மிக்கதுவாம் பூமிக்கு – நீதிநூல்:47 537/1

மேல்

புவியை (4)

பொன்னினை புதைத்திட புவியை தோண்டுவோன் – நீதிநூல்:24 272/1
கதிரிடம் பெறும் அ சோமன் புவியை சுற்றுங்கால் என்றூழ்க்கு – நீதிநூல்:47 538/2
இ புவியை காத்தான் இரங்கேசா நல் புகழாம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 8/2
நண்பிலரை கண்டக்கால் நாற்காலி திண் புவியை
ஆள்வார் மதுரை அழகிய சொக்கர்க்கு அரவம் – விவேகசிந்தாமணி:1 127/2,3

மேல்

புவியோர் (3)

தப்புரை வழங்கா நாவினன் புவியோர் தாசன் தான் என உணர் மனத்தன் – நீதிநூல்:4 45/2
பொன்றும் நாள் இன்னது என நிலை உண்டேல் ஆழி சூழ் புவியோர் ஆயுள் – நீதிநூல்:41 431/1
இயலுறு புவியோர் போற்றும் ஈசன் என்று எண்ணலாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 54/4

மேல்

புழு (5)

பொல்லா புழு மலி நோய் புன் குரம்பை நல்லார் – நல்வழி:1 7/2
புழு நெளிந்து புண் அழுகி யோசனை நாறும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 42/1
புழு போல் உவர்ப்பு ஊறி பொல்லாங்கு நாறும் – அறநெறிச்சாரம்:1 132/1
புழு பொதிந்த புண்ணில் கொடிதாம் கழுக்கு இரையை – அறநெறிச்சாரம்:1 133/2
புல் உயிர் நீங்கு புழு கொள் சவத்தை – நீதிநூல்:10 103/3

மேல்

புழுக்கூட்டு (1)

புழுக்கூட்டு பொச்சாப்பு உடைத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 70/4

மேல்

புழுகு (1)

அணி புழுகு கத்தூரி முதலிய பூனையின் மலம் பால் ஆ இரத்தம் – நீதிநூல்:30 322/3

மேல்

புழுங்கினால் (1)

போற்ற நடந்து ஒன்னார் புழுங்கினால் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 71/3

மேல்

புழுத்து (1)

போக்க ஒரு நாள் கழுவாவிடில் அழுக்கு மிக திரண்டு புழுத்து நாறும் – நீதிநூல்:29 319/3

மேல்

புழுதி (2)

பண்டு புழுதி எழ பன்முறையும் பாணதரன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1037/1
தொடி புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்து எருவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1037/3

மேல்

புள் (9)

பிணங்கியே புள் ஒலிக்கும் பெரும் பறை ஓர்பால் ஆர்க்கும் – நீதிநூல்:38 378/2
பைய ஓர் புள் பிடிக்க ககனம் மிசை வட்டமிடும் பருந்து போல – நீதிநூல்:41 420/3
பயிலுவோம் இயற்கையா புள் பல விலங்கு உரிய ஊண் கண்டு – நீதிநூல்:47 548/2
படர் சிறைய புள் அரசை பார்த்து – நன்னெறி:1 9/4
திங்கள் உறங்கும் புள் உறங்கும் தென்றல் உறங்கும் சில காலம் – விவேகசிந்தாமணி:1 39/3
வெற்று ஏறு புள் அன்னம் வேதன் அரன் மாலுக்கு – விவேகசிந்தாமணி:1 128/3
வேட்டுவன் புள் சிமிழ்த்து அற்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 45/4
வேட்டுவன் புள் சிமிழ்த்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 274/4
குடம்பை தனித்து ஒழிய புள் பறந்து அற்றே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 338/3

மேல்

புள்ளும் (1)

வான்-தனை பிரிந்த புள்ளும் வாழும் நீர் நீத்த மீனும் – நீதிநூல்:3 26/3

மேல்

புள்ளுவம் (1)

புள்ளுவம் இழைக்காநின்ற பொருந்தலர்க்கு ஆற்றும் நன்றி – நீதிநூல்:39 391/3

மேல்

புள்ளை (1)

எமக்கு உண விலங்கை புள்ளை இறை செய்தான் என கொன்று அட்டு – நீதிநூல்:45 520/1

மேல்

புளால் (1)

மன் அனைக்கு அன்று பின் அனைக்கு உதவா வன் புளால் வருந்தி வாடுவனோ – விவேகசிந்தாமணி:1 126/2

மேல்

புளி (2)

கைப்பன கார்ப்பு துவர்ப்பு புளி மதுரம் – அறநெறிச்சாரம்:1 202/1
தண்டுலம் மிளகின்தூள் புளி உப்பு தாளிதம் பாத்திரம் இதேச்3டம் தாம்பு நீர் தேற்றம் ஊன்றுகோல் ஆடை சக்கிமுக்கி கைராந்தல் – விவேகசிந்தாமணி:1 135/1

மேல்

புளிங்காடி (1)

வேல் வேண்டும் வாள் விழியாய் வேண்டா புளிங்காடி
பால் வேண்டும் வாழைப்பழம் – நன்னெறி:1 35/3,4

மேல்

புளினத்தின் (1)

தூ நீர் புளினத்தின் சோமேசா ஆனதே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 123/2

மேல்

புற்கென்ற (1)

வாள் அற்று புற்கென்ற கண்ணும் அவர் சென்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1261/3

மேல்

புற்கையாயினும் (1)

தெள் நீர் அடு புற்கையாயினும் தாள் தந்தது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1065/3

மேல்

புற்றில் (2)

இரி தலை புற்றில் நாகம் இன்று உணும் இரை ஈது என்று – விவேகசிந்தாமணி:1 92/2
புற்றில் கை விடேல் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 66/1

மேல்

புற்று (5)

தூம்பு அமரும் புற்று அடுத்தால் சொல் – நீதிவெண்பா:1 86/4
உற்று உழலல் ஆலம் உகு பகு வாய் புற்று அரவ – நன்மதிவெண்பா:1 19/2
எறும்பு ஆர்ந்து இயற்றும் இரும் புற்று பிண்ணா – நன்மதிவெண்பா:1 45/1
புற்று அரவு நன்மதியே பூவுலகில் பொன்றும் பல் – நன்மதிவெண்பா:1 87/3
புற்று ஓங்க ஏனோ பொறி அடங்கி வால்மீகர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 126/1

மேல்

புற (2)

புற பகை கோடியின் மிக்குறினும் அஞ்சார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 54/1
மண் புற சுவர் தீட்டு சித்திரம் மானும் நம் எழில் நெஞ்சமே – நீதிநூல்:29 320/4

மேல்

புறங்கடை (2)

புறங்கடை நல் இசையும் நாட்டும் உறும் கவல் ஒன்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 1/2
மன்னர் புறங்கடை காத்தும் வறிதே ஆம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 47/1

மேல்

புறங்கடைய (1)

அந்தப்புரத்தது பூஞை புறங்கடைய
கந்து கொல் பூட்கை களிறு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 25/3,4

மேல்

புறங்கடையது (1)

புறங்கடையது ஆகும் பொருள் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 64/4

மேல்

புறங்கடையராக (1)

பணியப்படுவார் புறங்கடையராக
தணிவு_இல் களிப்பினால் தாழ்வார்க்கு அணியது – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 35/1,2

மேல்

புறங்கழறல் (1)

கள்ள நெஞ்சினன் புறங்கழறல் அன்னவன் – நீதிநூல்:22 261/2

மேல்

புறங்காத்து (3)

சீர் எல்லாம் தூற்றி சிறுமை புறங்காத்து
யார்யார்க்கும் தாழ்ச்சி சொலல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 19/3,4
குடி புறங்காத்து ஓம்பி குற்றம் கடிதல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 55/3
குடி புறங்காத்து ஓம்பி குற்றம் கடிதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 549/3

மேல்

புறங்கூற்றால் (1)

வன் புறங்கூற்றால் உய்யும் வஞ்சகர் சொல் கேட்டு அரசன் – நன்மதிவெண்பா:1 58/1

மேல்

புறங்கூற்று (1)

புறங்கூற்று கேளாத என்பர் பிறன் தாரத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 103/2

மேல்

புறங்கூற்றை (1)

வாள்படை வாங்குவர் இலரேல் மாறுவர் ஆர் புறங்கூற்றை
கேட்பவர்தாம் இலர் என்னில் கிளப்பவர் ஆர் பிறன் பழியை – நீதிநூல்:22 266/1,2

மேல்

புறங்கூறல் (1)

தற்புகழ்தல் புறங்கூறல் மிக இருணம் வாங்குதல் பொய்ச்சான்று உரைத்தல் – நீதிநூல்:16 204/1

மேல்

புறங்கூறான் (1)

புறங்கூறான் என்றல் இனிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 181/4

மேல்

புறங்கூறி (2)

புறங்கூறி பொய்த்து உயிர் வாழ்தலின் சாதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 183/3
கூனி புறங்கூறி குமரேசா தானே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 187/2

மேல்

புறங்கொடுக்கும் (1)

நாண் என்னும் நல்லாள் புறங்கொடுக்கும் கள் என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 924/3

மேல்

புறங்கொடுத்து (1)

வெஞ்சமரில் புறங்கொடுத்து மீள வேண்டாம் – உலகநீதி:1 5/4

மேல்

புறத்த (2)

புறத்த புகழும் இல – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 12/4
புறத்த புகழும் இல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 39/4

மேல்

புறத்ததா (1)

விருந்து புறத்ததா தான் உண்டல் சாவா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 82/3

மேல்

புறத்தன் (1)

செப்பு அயல் மடவார் காணரும் உரத்தன் திருந்தலர் காணரும் புறத்தன்
எப்பொழுதினும் சென்று யாரும் காண் முகத்தன் ஈசன் அன்புடையவன் இறையே – நீதிநூல்:4 45/3,4

மேல்

புறத்து (5)

எல்லை புறத்து அமைந்த பாவம் ஈண்டாமையின் – அருங்கலச்செப்பு:1 85/1
எல்லை புறத்து அமைந்த பாவம் ஈண்டாமையின் – அருங்கலச்செப்பு:1 132/1
அறத்து ஆற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்து ஆற்றில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 46/3
புறத்து உறுப்பு எல்லாம் எவன் செய்யும் யாக்கை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 79/3
பூதி பவணன் புறத்து உயிர் நோய் போற்றி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 315/1

மேல்

புறத்தும் (1)

பார் இரு புறத்தும் சோதி பட அ பார் தினம் புரண்டு – நீதிநூல்:47 539/1

மேல்

புறந்தரார் (1)

என்பு இயக்கம் கண்டும் புறந்தரார் புன் புலால் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 86/2

மேல்

புறந்தரான் (1)

விருந்து புறந்தரான் வேளாண்மை செய்யான் – அறநெறிச்சாரம்:1 166/1

மேல்

புறப்பட்டு (1)

பொருள் திருடும் போது அச்சம் புறப்பட்டு ஏகுங்கால் அச்சம் – நீதிநூல்:17 212/2

மேல்

புறப்படல் (1)

பெண்டுகள் துணையோடு எய்து வாகனனாய் பெருநிலை நீர் நிழல் விறகு பிரசை1யும் தங்குமிடம் சமைத்து உண்டு புறப்படல் யாத்திரைக்கு அழகே – விவேகசிந்தாமணி:1 135/4

மேல்

புறப்படுத்தான் (1)

புறப்படுத்தான் ஆகும் மறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 590/4

மேல்

புறம் (15)

அஞ்சா புறம் கிடக்கும் நீர்ப்பாம்பு நெஞ்சில் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 25/2
புறம் நட்டு அகம் வேர்ப்பார் நச்சு பகைமை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 55/1
புன் புலால் நாற்றம் புறம் பொதிந்து மூடினும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 94/3
புன்மை பெரிது புறம் – அறநெறிச்சாரம்:1 18/4
புறம் உளார்கள் போல் பொருள் இலேம் என – நீதிநூல்:27 309/3
புறம் வருந்திட பூத உடம்பினை – நீதிநூல்:39 399/1
புறம் அகம் என்று யாவும் புகல்வனவும் காண – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 9/1
பொள்ளென ஆங்கே புறம் வேரார் காலம் பார்த்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 82/3
கூறான் புறம் ஏன் குமரேசா வேறா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 183/2
கூறார் புறம் ஏன் குமரேசா சீறி வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 184/2
அறம் சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறம் சொல்லும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 185/3
அறன் நோக்கி ஆற்றும்-கொல் வையம் புறம் நோக்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 189/3
புறம் குன்றி கண்டு அனையரேனும் அகம் குன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 277/3
புறம் தூய்மை நீரான் அமையும் அகம் தூய்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 298/3
பொள்ளென ஆங்கே புறம் வேரார் காலம் பார்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 487/3

மேல்

புறம்சொல்லி (2)

போகவிட்டு புறம்சொல்லி திரிய வேண்டாம் – உலகநீதி:1 1/6
புறம்சொல்லி திரிவாரோடு இணங்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 9/6

மேல்

புறம்பா (1)

நெஞ்சு புறம்பா துறந்தார் தவ போர்வை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 92/1

மேல்

புறமா (1)

மாய போர் செய் மடந்தையர்க்கு புறமா
அப்பால் செல வென்றி அமையுமே – நீதிநூல்:13 167/3,4

மேல்

புறமும் (1)

மாறு செய்தும் கும்பகன்னன் மாண்புற்றான் யார் புறமும்
கூறான் என்று என்னே குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 181/1,2

மேல்

புறமுற (1)

புறமுற அவன் குற்றத்தை புகன்றிடார் பொய் கரத்தல் – நீதிநூல்:15 192/2

மேல்

புறமே (1)

போஒய் புறமே படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 933/4

மேல்

புறவினுடன் (1)

வஞ்ச புறவினுடன் வான் துலையில் ஏறினான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 25/1

மேல்

புறவுக்கா (1)

எய்தும் புறவுக்கா ஏன் சிபி முன் தன் மெய்யை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 80/1

மேல்

புறவுரை (1)

புறவுரை பொய்யோலை கேடு – அருங்கலச்செப்பு:1 70/2

மேல்

புறவை (1)

வானுலகும் போற்றியது ஏன் வண் புறவை வானவர்-தம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 234/1

மேல்

புறன் (1)

புறன் அழீஇ பொய்த்து நகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 182/4

மேல்

புறனுரையை (1)

பொய் மேல் கிடவாத நாவும் புறனுரையை
தன் மேல் படாமை தவிர்ப்பானும் மெய் மேல் – அறநெறிச்சாரம்:1 85/1,2

மேல்

புறா (1)

உரந்து சிறு கானகத்தில் உயிர் புறா பேடு-தனக்கு உரைக்கும்காலை – விவேகசிந்தாமணி:1 105/2

மேல்

புன் (22)

பொல்லா புழு மலி நோய் புன் குரம்பை நல்லார் – நல்வழி:1 7/2
புன் தலை புல்வாய் புலிக்கு அஞ்சும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 61/2
என்பு இயக்கம் கண்டும் புறந்தரார் புன் புலால் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 86/2
புன் புலால் நாற்றம் புறம் பொதிந்து மூடினும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 94/3
புன் தோலால் வேய்ந்த புலால் வாய் குரம்பையை – அறநெறிச்சாரம்:1 124/3
புன் நகையும் நண்பரின் ஓர் புன்னகைக்கு நிகர் ஆமோ – நீதிநூல்:12 140/4
புன் நலம் பாரிப்பார் தோள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 92/4
புன் கணீர் பூசல் தரும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 8/4
பொது நலத்தார் புன் நலம் தோயார் மதி நலத்தின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 92/3
புலவர்கள் சபையில் கூடி புன் கவியாளர் சார்ந்தால் – விவேகசிந்தாமணி:1 102/3
மா கரத்த யானை வழி விலகல் புன் மலம் தின் – நீதிவெண்பா:1 37/3
மேல் அணுகா புன் நெஞ்சு ஆர் வீணனை பஞ்சமனை – நன்மதிவெண்பா:1 104/1
புன் கணீர் பூசல் தரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 19/4
புன் பாவும் வள்ளுவர்-தம் பொன் பாவை சேர்ந்ததனால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:0 2/3
புன் கணீர் பூசல் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 71/4
சார்ந்த கனகன் தனு சயிந்தன் புன் கரவால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 288/1
செய்து ஏமம் சாரா சிறியவர் புன் கேண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 815/3
பொருள்_பொருளார் புன் நலம் தோயார் அருள் பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 914/3
பொதுநலத்தார் புன் நலம் தோயார் மதி நலத்தின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 915/3
புன் நலம் பாரிப்பார் தோள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 916/4
மண்டு சீர் கண்டு மழவரங்கன் புன் செருக்குக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 977/1
வள்ளல் உயர் வஞ்சன் வளம் மிகுந்தும் புன் செருக்குக்கொள்ளவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 979/1

மேல்

புன்கண் (2)

உறு புன்கண் இன்றி ஒருவன் சுகங்கள் உறல் ஈசன் முனிவு ஆகுமால் – நீதிநூல்:42 448/4
புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1152/4

மேல்

புன்கண்ணை (1)

புன்கண்ணை வாழி மருள் மலை எம் கேள் போல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1222/3

மேல்

புன்செயலால் (1)

வென்றி பிரதத்தன் மேவிய ஓர் புன்செயலால்
குன்றினான் என்னே குமரேசா நின்று உயர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 965/1,2

மேல்

புன்செயும் (1)

உழுது பண்செய புன்செயும் நன்செயாம் உயர் பொன் – நீதிநூல்:42 440/1

மேல்

புன்சொல் (1)

புன்சொல் உரைப்பான் பொறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 189/4

மேல்

புன்சொல்லே (1)

புன்சொல்லே போதரவு பார்த்திருப்பான் இன்சொல்லை – அறநெறிச்சாரம்:1 7/2

மேல்

புன்பிறப்பு (1)

தண் தார் சுலபனும் தக்கனும் புன்பிறப்பு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 351/1

மேல்

புன்மதியை (1)

புங்கவத்தை கல்லாத புன்மதியை நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 15/3

மேல்

புன்மை (6)

புன்மை பெரிது புறம் – அறநெறிச்சாரம்:1 18/4
பொருள் என மெச்சல் போல் புன்மை வேறு உண்டோ – நீதிநூல்:37 369/4
தன்மை இசை இரதம்தான் செறியா புன்மை மிகு – நன்மதிவெண்பா:1 102/2
புன்மை_இல் காட்சியவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 33/4
புன்மை_இல் காட்சியவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 174/4
புன்மை தெரிவார் அகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 329/4

மேல்

புன்மை_இல் (2)

புன்மை_இல் காட்சியவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 33/4
புன்மை_இல் காட்சியவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 174/4

மேல்

புன்மையால் (1)

புன்மையால் காணப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 185/4

மேல்

புன்மையுறு (1)

புன்மையுறு தீயர் என எள்ளும் உயர் பூவே – நீதிநூல்:33 347/4

மேல்

புன்மையே (1)

பொய் அமர் சூதினில் போக்கல் புன்மையே – நீதிநூல்:20 238/4

மேல்

புன்மையோரே (1)

தரும் ஒரு முதலை போற்றா தன்மையோர் புன்மையோரே – நீதிநூல்:47 564/4

மேல்

புன்மொழி (1)

புன்மொழி உரைப்பவர்கள் பூரியர்கள் அன்றோ – நீதிநூல்:33 348/4

மேல்

புன்னகைக்கு (1)

புன் நகையும் நண்பரின் ஓர் புன்னகைக்கு நிகர் ஆமோ – நீதிநூல்:12 140/4

மேல்

புன்னை (2)

வள்ளல் எனும் புன்னை வனநாதா வஞ்சம் இலாது – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 9/3
மந்திரியே புன்னை வனநாதா ஆதலினால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 81/3

மேல்

புன்னைவன (103)

மா வளரும் புன்னைவன நாதா மெய் துணையா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 1/3
புய மா வளர்கின்ற புன்னைவன நாதா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 2/3
மனுநெறி தேர் புன்னைவன நாதா பூமியினில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 3/3
நல் நீதி புன்னைவன நாத மகிபா உலகத்தின் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 4/3
தனபதியே புன்னைவன தாடாளா ஒன்னார்க்கு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 5/3
தேக்கு புகழ் புன்னைவன தீரனே யா உறினும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 6/3
போற்றும் தமிழ் பாகை புன்னைவன பூபா கேள் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 7/3
பேர் பரவும் புன்னைவன பேரரசே எவ்வகையால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 8/3
தழைந்த புகழ் புன்னைவன தாடாளா யார்க்கும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 10/3
பன்னு தமிழ் புன்னைவன பார்த்திபா உண்மை நூலின் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 11/3
வண்மை பெறு புன்னைவன நாதா சீர் உடைய – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 12/3
வேளாளர் புன்னைவன மேகமே உண்மை என – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 13/3
மா தனதா புன்னைவன வள்ளலே மேல் எண்ணா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 14/3
போற்று புகழ் புன்னைவன பூபால உற்றாரை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 15/3
போடு இவைகள் புன்னைவன பூபாலா மிக்க புதனோடு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 16/3
தென் பாகை புன்னைவன தீரனே யாரிடத்தும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 17/3
நடை அறியும் புன்னைவன நாதனே பூமியிடை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 18/3
மணக்கும் சீர் புன்னைவன நாதா நீயும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 19/3
சீர் ஆரும் புன்னைவன தீரனே நாள்-தோறும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 20/3
பூதலத்தில் மேன்மை பெறு புன்னைவன நாதனே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 21/3
பயந்திடு வேல் புன்னைவன பார்த்திபா நீயும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 22/3
மா திலகா புன்னைவன மன்னா கேள் பூமியதில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 23/3
நன்று அறியும் புன்னைவன நாதனே வையகத்தில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 24/3
மண்ணுலகில் புன்னைவன மன்னவா பாவம் இது என்று – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 25/3
மன்னன் எனும் புன்னைவன நாதா மை இரவில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 26/3
மாரன் எனும் புன்னைவன நாதா வையத்தில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 27/3
போனதனால் புன்னைவன பூபாலா யாரிடத்தும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 28/3
நல் தாமா புன்னைவன நாதா இதை அறிந்து – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 29/3
மன்னன் எனும் புன்னைவன நாதா யா உறினும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 30/3
புண்ணியம் எலாம் தெரிந்த புன்னைவன நாதா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 31/3
போலே கொடுக்கின்ற புன்னைவன நாதா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 32/3
தேன் கால் சொல் புன்னைவன தீரனே ஐம்புலனை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 33/3
பொன்னான புன்னைவன பூபாலா தென் பாகை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 34/3
நன் பாகை புன்னைவன நாதனே அப்படி போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 35/3
புகழாளா புன்னைவன பூபாலனே மிக்க – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 36/3
மன்றல் சூழ் புன்னைவன நாதா தக்கோரை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 37/3
வல்லவனே புன்னைவன நாதா யாரெனினும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 38/3
மாதவனே புன்னைவன நாதா நன்மையுற – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 39/3
பாகையில் வாழ் புன்னைவன பார்த்திபா ஆகையினாலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 40/3
நீதிபரா புன்னைவன நேயனே ஏதெனினும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 41/3
வேள் புரையும் புன்னைவன வித்தகா எந்நாளும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 43/3
செய்தது பார் புன்னைவன தீரனே அப்படி சீர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 44/3
தாரணிக்குள் புன்னைவன தாடாளா தன்னை எண்ணா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 45/3
மன்னான புன்னைவன வள்ளலே ஆதலினால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 46/3
மனுநெறி தேர் புன்னைவன நாதா யாவர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 47/3
வற்றாத புன்னைவன மா கடலே மிக்க செல்வம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 48/3
வீசு புகழ் புன்னைவன வித்தகா செய்கை அறிந்தே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 49/3
வீசு புகழ் புன்னைவன மேகமே இ தலத்திலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 51/3
குன்றம் போல் புன்னைவன கொற்றவா பாகை மன்னா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 52/3
நின்றது பார் புன்னைவன நேயனே தன் முயற்சி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 53/3
பொங்கு புகழ் புன்னைவன பூபாலா பாகை மன்னா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 54/3
தாதாவாம் புன்னைவன தாடாளா பூமியின் மேலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 55/3
மந்தரனே புன்னைவன வள்ளலே எந்நாளும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 56/3
வாழ் பாகை புன்னைவன மன்னவா நன்மை அன்றி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 57/3
மா துங்கா புன்னைவன மன்னவா அஃது அறிந்தே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 58/3
பார் அளந்த புன்னைவன பார்த்திபா அப்படி போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 59/3
மா தவனே புன்னைவன நாதா மீது இடுக்கண் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 60/3
சூழ் தேக புன்னைவன தோன்றலே நீயும் என்றும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 61/3
மா தவனே புன்னைவன நாதா பாகை மன்னா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 62/3
பொன் ஆளும் புன்னைவன பூபாலா தன்னை அறிந்து – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 63/3
மாது ஆரும் புன்னைவன நாதா நீள் நிலத்திலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 64/3
மன்றல் அம் தார் புன்னைவன வள்ளலே யாவர்க்கும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 65/3
பொருந்து புகழ் புன்னைவன பூபாலா நன்றா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 66/3
மண் அளந்த புன்னைவன நாதா என்றும் நன்மை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 67/3
கண்ணான புன்னைவன காராளா மேல் வரும் கேடு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 68/3
தென் பாகை புன்னைவன தீரனே எள்ளளவும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 69/3
ஞாலமதில் புன்னைவன நாதனே நல் பருவ – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 70/3
தக்க புகழ் புன்னைவன தாடாளா எ பயிர்க்கும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 71/3
தாயான புன்னைவன தாடாளா பாகை மன்னா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 72/3
நல் புன்னைவன நாதா மிக்க துச்3டரேனும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 73/3
போற்று புகழ் புன்னைவன பூபாலா யாரெனினும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 74/3
பொன் ஆளும் புன்னைவன பூபாலா அப்படி போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 75/3
காராளா புன்னைவன கற்பகமே யாரிடத்தும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 76/3
நன்று அறியும் புன்னைவன நாதா இதை அறிந்தே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 77/3
ஆதலினால் புன்னைவன ஐயனே எவ்விடத்தும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 78/3
ஞாயம் பார் புன்னைவன நாதனே அப்படி போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 79/3
செய்ய புகழ் புன்னைவன தீரனே நீயும் இந்த – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 80/3
நட்பு அறியும் புன்னைவன நாத மகிபா உலகிற்குள் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 82/3
நட்பாளும் புன்னைவன நாத மன்னா எப்போதும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 83/3
தீபம் எனும் புன்னைவன தீரனே ஆனது கண்டே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 84/3
தேன் பொழி சொல் புன்னைவன தீரனே நீ என்றும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 85/3
மனம் தளரா புன்னைவன நாதா தொண்டர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 86/3
புண்ணிய மா மெய் துணையாம் புன்னைவன பூபதியே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 87/3
புனை தாமா புன்னைவன பூபாலா மோசம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 88/3
ஆதலினால் புன்னைவன ஐயனே யாரிடத்தும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 89/3
வாக்கியத்தால் புன்னைவன நாதா முன் அயிறல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 90/3
மா மருவும் புன்னைவன நாதா வீணாகவே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 91/3
காம் ஆற்றும் புன்னைவன காராளா வையகத்திலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 92/3
துய்ய புகழ் புன்னைவன சோமா இளையாளாம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 93/3
நாள் கமலை புன்னைவன நாத மகிபா தருமம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 94/3
சைவநெறி புன்னைவன தாடாளா எந்நாளும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 95/3
வேளாள புன்னைவன வித்தகா இ தரையில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 97/3
வீறாளா புன்னைவன மேகமே யாரிடத்தும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 98/3
மா தவனே புன்னைவன நாதா வாய் இடும்பால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 99/3
சந்திரனே புன்னைவன தாடாளா பேரறிவாம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 100/3
பத்தி ஒன்றும் புன்னைவன பண்பா சனகனை போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 101/3
நேயத்தால் புன்னைவன நீதிபரா தாரணியிலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 102/3
பொன் ஊரும் புன்னைவன பூபாலா நீ இது எண்ணி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 103/3
பார் புகழும் புன்னைவன பார்த்திபா மேலோரை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 104/3
சார்ந்த புகழ் புன்னைவன தாடாளா நன்றாக – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 105/3
மா எய்தும் புன்னைவன மன்னவா மை இரவிலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 106/3
தூய புகழ் புன்னைவன தோன்றலே சொப்பனத்திலேயும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 107/3
மானபரா புன்னைவன நாதா இவ் வகையே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 108/3

மேல்

புன்னைவனத்து (1)

எவ்வாறும் புன்னைவனத்து ஏந்தலே நீ நீதிக்கு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 42/3

மேல்

புன்னைவனநாதன் (1)

வாழ்வாகும் புன்னைவனநாதன் நல் தமிழ்க்கு – ஆத்திசூடிவெண்பா:0 1/3

மேல்

புன்னைவனமே (2)

பூசாபலா பாகை புன்னைவனமே மனம் ஒத்தே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 50/3
பூமி எலாம் கொண்டாடும் பொய்யாத புன்னைவனமே
மொழிவது அற மொழி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 96/3,4

மேல்

புனத்த (1)

பைங்கண் புனத்த பைங்கூழ் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 60/4

மேல்

புனம் (1)

குருகு ஆரும் புனம் காக்கும் ஏழைபங்கன் – உலகநீதி:1 7/7

மேல்

புனல் (20)

சுழியா வரு புனல் இழியாது ஒழிவது – வெற்றிவேற்கை:1 77/1
புணை மீது அல்லது நெடும் புனல் ஏகேல் – வெற்றிவேற்கை:1 79/1
வாவியை பழிக்கின் கொண்ட வண் புனல் பழித்ததாம் என் – நீதிநூல்:1 6/3
சேண் அலன் புனல் கால் அல்லன் தீ அலன் ஐம்புலத்தால் – நீதிநூல்:3 18/2
செழும் முளரி புனல் நீங்கில் செழிக்குமோ படர் கொடிகள் – நீதிநூல்:12 141/1
புனல் உறும் உப்பினை போலும் மென் மெழுகு – நீதிநூல்:13 160/3
புனல் இலா தடத்தை பெய்யா புயலினை பொருவும் அ பொன் – நீதிநூல்:24 279/2
மண் இயல்பால் குணம் மாறும் தண் புனல்
கண்ணிய பொருள் மணம் கலந்து வீசுங்கால் – நீதிநூல்:31 333/1,2
நனி நிழல் புனல் கொள் பைங்கூழ் நாசமாம் மிகவே உண்ணும் – நீதிநூல்:36 362/1
நாடு நீர்த்தடம் நோக்கி இத்தனை நாள் புனல் என்ன நவிலலாம் ஓர் – நீதிநூல்:41 423/2
புனல் மொக்குள் என அழியும் நெஞ்சமே நாம் சுமக்கும் பூட்சிதானே – நீதிநூல்:41 430/4
காம கடும் புனல் உய்க்குமே நாணொடு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 114/3
கத்து புனல் மீன் பதமும் கண்டாலும் பித்தரே – நீதிவெண்பா:1 55/2
புனல் அருந்து வாம் பரியை பொங்கு மதத்தால் – நன்மதிவெண்பா:1 15/1
முளரி புனல் நீங்கின் முளரி மலர் கேள்வன் – நன்மதிவெண்பா:1 28/1
புனல் உயிர்க்கு ஆதாரமாம் பொற்பு ஆர் ஆதாரம் – நன்மதிவெண்பா:1 67/1
மருவு புனல் போன்று வருமால் திரு அறுங்கால் – நன்மதிவெண்பா:1 106/2
காம கடும் புனல் உய்க்குமே நாணொடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1134/3
காம கடும் புனல் நீந்தி கரை காணேன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1167/3
உய்த்தல் அறிந்து புனல் பாய்பவரே போல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1287/3

மேல்

புனலால் (1)

தாயாகியே வளர்க்கும் தண் புனலால் அல்லாது – நீதிவெண்பா:1 57/3

மேல்

புனலின் (2)

பொன்றும் மானிடர் புகழ்ச்சி புனலின் மேல் எழுத்துக்கு ஒப்பே – நீதிநூல்:38 376/4
நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனலின்
நீங்கின் அதனை பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 495/3,4

மேல்

புனலுக்குள் (1)

நாழி புனலுக்குள் நன்மதியே கைம்மாவின் – நன்மதிவெண்பா:1 91/3

மேல்

புனலும் (2)

இரு புனலும் வாய்ந்த மலையும் வரு புனலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 737/3
இரு புனலும் வாய்ந்த மலையும் வரு புனலும்
வல் அரணும் நாட்டிற்கு உறுப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 737/3,4

மேல்

புனலுள் (3)

அலை புனலுள் நிற்பினும் தாமரை ஈன்ற – அறநெறிச்சாரம்:1 148/1
கண்ட முதலை கசேந்திரனை நீள் புனலுள்
கொண்டு வென்றது என்னே குமரேசா மண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 495/1,2
நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனலின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 495/3

மேல்

புனலை (1)

சண்டவளியினை பாவ தழல் அவிக்கும் தண் புனலை
கண்டவர்-தம் சுகநிலையை கருதாயோ மனமே – நீதிநூல்:47 575/3,4

மேல்

புனித (1)

அங்கண நீர் கங்கை அடைந்த உடனே புனித
மங்கல நீர் ஆகி வயங்காதோ இங்கு எனது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:0 2/1,2

மேல்

புனிதம் (2)

புனிதம்_இல் இடையின் வீழ் பொரு_இல் வாச தீம் – நீதிநூல்:31 331/2
போர் எதிர்ந்த நாளே புனிதம் என கிள்ளி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 776/1

மேல்

புனிதம்_இல் (1)

புனிதம்_இல் இடையின் வீழ் பொரு_இல் வாச தீம் – நீதிநூல்:31 331/2

மேல்

புனிதர் (3)

புண்ணிய திருமறை பொருளை ஓது புனிதர்
எண்ணிடற்கு அரிய பெற்றியை இயம்பல் எளிதே – நீதிநூல்:6 58/3,4
புகவே நல்வழி ஓது புரை அற்ற புனிதர் பொறை சீலம் அன்பு ஈகை புகழ் வாய்மை விரதம் – நீதிநூல்:47 582/3
புனிதர் அழல் மூழ்குதலும் போய் அழலின் மூழ்கும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 139/1

மேல்

புனிதரை (2)

போலும் கண்ணி புனிதரை தாங்கிட – நீதிநூல்:12 153/2
பொய் வளர் தெய்வம் போற்றல் புனிதரை தளியை எள்ளல் – நீதிநூல்:47 567/3

மேல்

புனுகு (2)

அ குலம் வேறதாமோ அதனிடம் புனுகு உண்டாமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 3/3
பூ மரு தேன் பட்டு புனுகு சவ்வாது ஆம் அழல் மற்று – நீதிவெண்பா:1 1/2

மேல்

புனை (12)

புனை படை கண்டு அஞ்சி தற்காப்பான்-தன்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 52/1
மனை வாழ்க்கை நன்று தவத்தின் புனை கோதை – அறநெறிச்சாரம்:1 158/2
புனை பொருள் நீங்கின் மற்று ஓர் பொருளையும் பெறலாம் அத்தன் – நீதிநூல்:8 82/3
வாழ் அகமும் புனை தூசு அணியும் பல வாகனம் மஞ்சமொடும் – நீதிநூல்:14 174/1
அவள் புனை தாலி பந்தயத்துக்கு ஆம் என – நீதிநூல்:20 241/3
கொற்றவன் முன் உன் கங்கை_கோத்திரத்தான் வெற்றி புனை
மன்னான புன்னைவன வள்ளலே ஆதலினால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 46/2,3
புனை தாமா புன்னைவன பூபாலா மோசம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 88/3
மண் மாண் புனை பாவை அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 407/4
கோதை புனை வை வேல் குமரேசா நீதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 684/2
பொய்படும் ஒன்றோ புனை பூணும் கை அறியா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 836/3
கோதை புனை வை வேல் குமரேசா கோது அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1017/2
கோதை புனை வேல் குமரேசா நீதமுறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1242/2

மேல்

புனைந்த (1)

கிரண உடை எனை புனைந்த இரணியன் என் தெய்வம் என்றாள் கிளி_அன்னாளே – நீதிநூல்:44 509/4

மேல்

புனைந்தவர்-தம் (1)

இனர் அமைச்சர் என வேடம் புனைந்தவர்-தம் ஆணை எங்கும் ஏகுமோ விண் – நீதிநூல்:40 409/2

மேல்

புனைந்தான் (1)

போந்து மெய் நீவி புனைந்தான் வசந்தை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1313/1

மேல்

புனைந்து (2)

பூட்டும் அரிகண்டம் புனைந்து அழுங்குவார் போலும் – நீதிநூல்:27 310/1
பொன்னை மகிழ்ந்து புனைந்து உரைக்கும் இ நிலத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 165/2

மேல்

புனைந்தேன் (1)

வெண்கவி புனைந்தேன் என்னை வெகுளுதல் இருளை வேட்டு – நீதிநூல்:47 525/2

மேல்

புனைய (1)

புனைய ஓர் அணி இலாது இருந்த இல்லாள் கழுத்தினில் ஓர் பொட்டை கண்டு – நீதிநூல்:44 476/2

மேல்

புனையா (2)

பொன் அணியும் வேந்தர் புனையா பெரும் கல்வி – நன்னெறி:1 40/1
பூணும் பிற உறுப்பு பொன்னே அது புனையா
காணும் கண் ஒக்குமோ காண் – நன்னெறி:1 40/3,4

மேல்

புனையினும் (1)

புனையினும் புல்லென்னும் நட்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 790/4

மேல்

புனையும் (2)

போற்றி புனையும் புரிந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 161/4
புனையும் சீர் எலாம் ஒழியினும் துன்பம் என்பு உகினும் – நீதிநூல்:42 445/2

மேல்