பி – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பிங்கலன் 1
பிச்சை 3
பிச்சைக்கு 1
பிச்சைகொண்டெனினும் 1
பிச்சையப்பன் 1
பிச்சையும் 1
பிசி 1
பிசினர் 1
பிசினன் 1
பிஞ்ஞகர் 1
பிட்டங்கொற்றன் 1
பிடகர் 1
பிடர்த்தலையார் 1
பிடி 1
பிடிக்க 4
பிடித்த 1
பிடித்தற்காம் 1
பிடித்து 4
பிடித்தும் 1
பிடுங்கி 1
பிண்டி 1
பிண்ணா 1
பிண 1
பிணக்கன் 1
பிணங்கியே 1
பிணத்தினை 1
பிணம் 8
பிணவனத்து 1
பிணி 17
பிணிக்கு 2
பிணிக்கும் 2
பிணிகள் 2
பிணிதான் 1
பிணியால் 1
பிணியாவே 1
பிணியாளன் 2
பிணியின்மை 1
பிணியினார்க்கு 1
பிணியும் 2
பிணியுறும் 1
பிணியே 1
பிணியொடு 1
பிணை 1
பிணைபட்டு 1
பிணையோ 1
பித்தர் 5
பித்தர்-தம் 1
பித்தர்க்கு 1
பித்தரில் 1
பித்தருக்கும் 1
பித்தரே 1
பித்தரை 1
பித்தளை 1
பித்தன் 2
பித்திகை 1
பித்தினும் 1
பித்து 1
பித்துடைய 1
பித்தும் 1
பித்துளாரை 1
பிதா 4
பிதாவாம் 1
பிதாவின் 1
பிதாவும் 1
பிதாவை 2
பிந்திற்று 1
பிம்பசரன் 1
பிய்த்திடும் 1
பிரகத்தன் 1
பிரஜையும் 1
பிரணவ 1
பிரதத்தன் 1
பிரதானி 1
பிரபஞ்ச 1
பிரபாவதி 1
பிரபை 1
பிரம்பின் 1
பிரம்மதேவனால் 1
பிரமதத்தன் 1
பிரமதன்மரை 1
பிரமராக்கதன்தான் 1
பிரான் 3
பிரானால் 1
பிரித்தல் 1
பிரித்தலும் 2
பிரித்தாள் 1
பிரித்தான் 1
பிரித்து 2
பிரிதல் 3
பிரிந்த 4
பிரிந்தது 1
பிரிந்தவர் 1
பிரிந்தார் 5
பிரிந்தான் 1
பிரிந்திடுவது 1
பிரிந்து 8
பிரிப்பர் 3
பிரிய 3
பிரியம் 1
பிரியலம் 2
பிரியா 1
பிரியாது 1
பிரியாமல் 1
பிரியானை 1
பிரியின் 1
பிரியினும் 1
பிரியுமே 1
பிரியேல் 5
பிரியேன் 2
பிரியை 1
பிரியோம் 1
பிரிவது 2
பிரிவனவாம் 1
பிரிவால் 1
பிரிவில் 1
பிரிவின் 1
பிரிவின்-கண் 4
பிரிவினை 2
பிரிவு 16
பிரிவும் 1
பிரிவை 2
பிரீதிமதி 1
பிருகரதன் 1
பிருகுமுனி 1
பிருகுவை 1
பிருங்கி 1
பிருங்கிரிஷி 1
பிருது 2
பிரேதமாய் 1
பிலத்தில் 1
பிலத்தை 1
பிழம்பை 1
பிழை 17
பிழை_இல் 1
பிழைக்கலாகாதோ 1
பிழைக்கா 2
பிழைக்கு 1
பிழைக்கும் 2
பிழைக்குமாறு 2
பிழைகள் 2
பிழைசெய்தார் 1
பிழைசெயின் 1
பிழைத்த 3
பிழைத்தது 1
பிழைத்தாய் 1
பிழைத்தான் 1
பிழைத்து 5
பிழைத்தும் 1
பிழைப்பின் 1
பிழைப்பு 1
பிழைபட 2
பிழைபாடு 1
பிழையாது 2
பிழையாமல் 1
பிழையேல் 1
பிழையை 1
பிழையோ 1
பிள்ளாய் 1
பிள்ளை 6
பிள்ளைக்கே 1
பிள்ளைகள் 1
பிள்ளைகளால் 1
பிள்ளைதான் 1
பிள்ளைதானும் 1
பிள்ளையார் 2
பிள்ளையினும் 1
பிள்ளையை 1
பிளக்க 1
பிளந்திட 1
பிளந்திறுவது 1
பிளந்து 1
பிளப்பில் 1
பிற்பகல் 5
பிற 36
பிற-மன் 1
பிறக்கும் 3
பிறங்க 1
பிறங்கா 3
பிறங்கிற்று 1
பிறங்கு 1
பிறத்தல் 5
பிறந்த 15
பிறந்தார் 6
பிறந்தார்-கண் 1
பிறந்தார்க்கு 1
பிறந்தாராயினும் 1
பிறந்தாரை 1
பிறந்தாலும் 2
பிறந்திருந்து 1
பிறந்து 10
பிறந்தும் 3
பிறந்தே 1
பிறந்தேம் 1
பிறந்தோர் 1
பிறப்பது 1
பிறப்பாய்விடும் 1
பிறப்பால் 1
பிறப்பிடம் 1
பிறப்பிடைக்கு 1
பிறப்பில் 4
பிறப்பின் 1
பிறப்பினால் 1
பிறப்பினும் 2
பிறப்பினும்தான் 1
பிறப்பு 24
பிறப்பும் 6
பிறப்பே 3
பிறப்பை 1
பிறர் 56
பிறர்-கண் 2
பிறர்-தம்மை 1
பிறர்-பால் 1
பிறர்-வாய் 1
பிறர்க்கு 36
பிறர்க்கும் 3
பிறர்க்குரியாள் 1
பிறர்கு 1
பிறர்பிறர் 2
பிறர்மனை 1
பிறரால் 2
பிறரும் 2
பிறரை 6
பிறவா 2
பிறவாமை 3
பிறவார் 2
பிறவி 5
பிறவிக்-கண் 1
பிறவியை 1
பிறவும் 3
பிறவுழியானும் 1
பிறவோ 1
பிறழ 2
பிறற்கு 1
பிறன் 29
பிறன்-கண் 1
பிறன்மனை 1
பிறன்மனைக்கு 1
பிறன்மனைக்கே 1
பிறன்மனையை 1
பிறனை 3
பிறிதாதல் 1
பிறிதின் 2
பிறிது 21
பிறிதும் 1
பிறிதொரு 1
பிறிந்திருப்பார் 1
பிறை 4
பிறை_நுதால் 1
பிறைசை 1
பிறைதான் 1
பின் 177
பின்கொடுத்தல் 1
பின்செல்லல் 1
பின்தொடர்ந்த 1
பின்தொடர்ந்தேன் 1
பின்நோக்கி 1
பின்பற்றும் 1
பின்பு 28
பின்பும் 1
பின்பே 4
பின்போ 2
பின்றை 2
பின்னது 1
பின்னர் 8
பின்னவர்க்கு 1
பின்னவன் 1
பின்னனை 1
பின்னிரவில் 1
பின்னுக்கு 1
பின்னும் 11
பின்னே 3
பின்னை 8
பின்னைக்கு 1
பின்னையும் 1
பின்னோர் 1

பிங்கலன் (1)

கண்ட குடும்பத்தை காத்து நின்ற பிங்கலன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1029/1

மேல்

பிச்சை (3)

பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே – வெற்றிவேற்கை:1 35/2
அறத்து இடு பிச்சை கூவி இரப்போர் – வெற்றிவேற்கை:1 52/1
வன் பிரமராக்கதன்தான் மங்கிலிய பிச்சை அருள் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 9/1

மேல்

பிச்சைக்கு (1)

பிச்சைக்கு மூத்த குடிவாழ்க்கை பேசுங்கால் – நல்வழி:1 14/1

மேல்

பிச்சைகொண்டெனினும் (1)

பிச்சைகொண்டெனினும் ஓதல் பெற்றவர் கடனாம் அன்றேல் – நீதிநூல்:47 591/3

மேல்

பிச்சையப்பன் (1)

ஏனோ தனக்கு இன்பம் எண்ணாமல் பிச்சையப்பன்
கோனாய் முயன்றான் குமரேசா தானார – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 615/1,2

மேல்

பிச்சையும் (1)

பிச்சையும் ஐயமும் இட்டு பிறன் தாரம் – அறநெறிச்சாரம்:1 165/1

மேல்

பிசி (1)

மானம் தரும் பிசி வார்த்தை இவை மேல் நிரையே – நீதிவெண்பா:1 13/2

மேல்

பிசினர் (1)

நமது என்போம் பாரம் தாங்கி நலிவது என் பிசினர் அம்மா – நீதிநூல்:24 280/4

மேல்

பிசினன் (1)

சாம்காலை ஓர் பிசினன் பொருள் தானம்செய உன்னி – நீதிநூல்:24 284/1

மேல்

பிஞ்ஞகர் (1)

பிறவி அறார் மற்றையவர் பிஞ்ஞகர் காண்பித்த – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 62/1

மேல்

பிட்டங்கொற்றன் (1)

உற்ற வரவுடனே ஊதியமும் சூழ்ந்து பிட்டங்கொற்றன்
ஏன் செய்தான் குமரேசா முற்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 461/1,2

மேல்

பிடகர் (1)

அலமாய் அறாது ஓயா கவலை பிணி பிடகர் பலர் அருகில் வேண்டும் – நீதிநூல்:40 417/2

மேல்

பிடர்த்தலையார் (1)

ஏனோ இளையன் என எண்ணார் பிடர்த்தலையார்
கோனா உவந்தார் குமரேசா ஆனா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 698/1,2

மேல்

பிடி (1)

பிடி படுக்கப்பட்ட களிறு – அறநெறிச்சாரம்:1 141/4

மேல்

பிடிக்க (4)

பிடிக்க பெரிதாய் விரைந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 24/4
பைய ஓர் புள் பிடிக்க ககனம் மிசை வட்டமிடும் பருந்து போல – நீதிநூல்:41 420/3
ஐயோ கூற்று உனை பிடிக்க அற்றம் பார்த்து ஒளித்துநின்றது அறிகிலாயோ – நீதிநூல்:41 420/4
பூனையை கரை-தனில் பிடிக்க போகுமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 52/2

மேல்

பிடித்த (1)

கோ வதைசெய்ய பிடித்த கோளரிக்கு தன் உடலை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 83/1

மேல்

பிடித்தற்காம் (1)

பார்வை என மாக்களை முன் பற்றி பிடித்தற்காம்
போர்வை என காணார் புவி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 191/3,4

மேல்

பிடித்து (4)

பொற்பிளவோடு ஒப்பாரும் போல்வாரே வில் பிடித்து
நீர் கிழிய எய்த வடு போல மாறுமே – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 23/2,3
பேர் இலான் தற்புகழ் பிடித்து இழுத்து அரு – நீதிநூல்:37 371/3
குக்கலை பிடித்து நாவி கூண்டினில் அடைத்துவைத்து – விவேகசிந்தாமணி:1 3/1
தொடி புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்து எருவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1037/3

மேல்

பிடித்தும் (1)

கன்னன் மனைவி துகில் கை பிடித்தும் மன்னன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 803/1

மேல்

பிடுங்கி (1)

மடம் பிடுங்கி அன்பர்க்கு வான்வீடு அளிக்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:0 1/3

மேல்

பிண்டி (1)

நின்று கால் சீக்கும் நிழல் திகழும் பிண்டி கீழ் – அறநெறிச்சாரம்:1 219/3

மேல்

பிண்ணா (1)

எறும்பு ஆர்ந்து இயற்றும் இரும் புற்று பிண்ணா
உறும் பாந்தள் ஆர்வு ஆதல் ஒப்ப வறும் பாழ் – நன்மதிவெண்பா:1 45/1,2

மேல்

பிண (1)

பிண அணி அணிந்து தம் கொழுநரை தழீஇ – வெற்றிவேற்கை:1 56/2

மேல்

பிணக்கன் (1)

தன்சொல்லே மேற்படுப்பான் தண்டி தடி பிணக்கன்
புன்சொல்லே போதரவு பார்த்திருப்பான் இன்சொல்லை – அறநெறிச்சாரம்:1 7/1,2

மேல்

பிணங்கியே (1)

பிணங்கியே புள் ஒலிக்கும் பெரும் பறை ஓர்பால் ஆர்க்கும் – நீதிநூல்:38 378/2

மேல்

பிணத்தினை (1)

பிணத்தினை போற்றேல் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 67/1

மேல்

பிணம் (8)

காக்கை உகக்கும் பிணம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 24/4
நெட்டுயிர்ப்போடு உற்ற பிணம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 30/4
எரியாநின்றேன் பிணம் விழித்து இஃது இன்தேன் மயக்கு என்று இயம்பி மெய் கொள் – நீதிநூல்:19 235/3
சாம் பிணம் இடுவனம் சாரும் துன்மணம் – நீதிநூல்:22 259/1
விலைமாதை சேர்தல் பிணம் தழுவியதை ஒக்கும் என்றார் வீணோ என்றாள் – நீதிநூல்:44 497/4
பிணம் எரியும் ஈமம் என பேசு – நன்மதிவெண்பா:1 96/4
ஏதில் பிணம் தழீஇ அற்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 139/4
ஏதில் பிணம் தழீஇ அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 913/4

மேல்

பிணவனத்து (1)

பிணவனத்து ஆர் இழிவு எய்தும் பெற்றியார் – நீதிநூல்:31 332/2

மேல்

பிணி (17)

மா மலையில் உள்ள மருந்தே பிணி தீர்க்கும் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 20/3
மூப்பொடு தீ பிணி முன் உறீஇ பின் வந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 22/1
பிணி பண்பு அழியாமை பெற்ற பொழுதே – அறநெறிச்சாரம்:1 85/3
பிறப்பு இறப்பு மூப்பு பிணி என்று இ நான்கும் – அறநெறிச்சாரம்:1 117/1
பெரு வெம் பிணியாளன் மற்றோர் பிணி பேரும் வண்ணம் – நீதிநூல்:7 66/1
தாழ்ந்தவர் என செல்வர்க்கும் சா பிணி மடமை அச்சம் – நீதிநூல்:14 186/1
பனி பிணி மடமை மந்தம் பழி எலாம் வம்-மின் என்ன – நீதிநூல்:36 362/3
அலமாய் அறாது ஓயா கவலை பிணி பிடகர் பலர் அருகில் வேண்டும் – நீதிநூல்:40 417/2
பொருள் ஒன்று நாம் தந்தது இவட்கு அதற்கு இல்லாமை பிணி பொய் புரட்டு – நீதிநூல்:44 482/1
பெருத்திடு செல்வமாம் பிணி வந்து உற்றிடில் – விவேகசிந்தாமணி:1 43/1
பிணி துக்கம் குருநாள் வாழ்வு போம் தூய வெள்ளி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 16/2
பிறப்பு பிணி மூப்பு சாக்காடு நான்கும் – அருங்கலச்செப்பு:1 155/1
தீ பிணி தீண்டல் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 227/4
அன்று பிணி நிலையை ஆராய்ந்து தேரையர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 949/1
உற்றான் அளவும் பிணி அளவும் காலமும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 949/3
கூர்ந்து கொண்டார் என்னே குமரேசா நேர்ந்து பிணி
உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்து உழைச்செல்வான் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 950/2,3
பிணி அன்றோ பீடு நடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1014/4

மேல்

பிணிக்கு (2)

வரும் பிணிக்கு ஒரு மருந்தை மனத்தின்-கண் ஒளிர் தீபத்தை – நீதிநூல்:47 565/3
பிணிக்கு மருந்து பிற-மன் அணி_இழை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1102/3

மேல்

பிணிக்கும் (2)

கல்லார் பிணிக்கும் கடும் கோல் அது அல்லது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 570/3
கேட்டார் பிணிக்கும் தகையவாய் கேளாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 643/3

மேல்

பிணிகள் (2)

உள்ள நோய் பிணிகள் தீர்ந்தால் உலகர் பண்டிதரை தேடார் – விவேகசிந்தாமணி:1 2/4
தடுத்து அதை விலக்கினோர்க்கு தக்க நோய் பிணிகள் ஆகி – விவேகசிந்தாமணி:1 66/3

மேல்

பிணிதான் (1)

நவை ஆர் மிகு பிணிதான் நண்ணல் இவரும் – நன்மதிவெண்பா:1 27/2

மேல்

பிணியால் (1)

மண்டு பிணியால் வருந்தும் பிற உறுப்பை – நன்னெறி:1 20/3

மேல்

பிணியாவே (1)

சிவயோகியை பிணியாவே – நீதிவெண்பா:1 56/4

மேல்

பிணியாளன் (2)

பிள்ளை பேய் பித்தன் பிணியாளன் பின்நோக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 5/1
பெரு வெம் பிணியாளன் மற்றோர் பிணி பேரும் வண்ணம் – நீதிநூல்:7 66/1

மேல்

பிணியின்மை (1)

பிணியின்மை செல்வம் விளைவு இன்பம் ஏமம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 738/3

மேல்

பிணியினார்க்கு (1)

பிணியினார்க்கு எக்களிப்பாம் பேறு இலார்க்கு அன்னதாம் உள் – நீதிநூல்:43 468/2

மேல்

பிணியும் (2)

தெரிவு_இல் இளமையும் தீ பிணியும் மூப்பும் – அறநெறிச்சாரம்:1 116/1
உறு பசியும் ஓவா பிணியும் செறு பகையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 734/3

மேல்

பிணியுறும் (1)

பிணியுறும் ஆதுலர் எனினும் பெரும் செல்வர் நகுலமும் வெம் பெரும் பாம்பும் போல் – நீதிநூல்:12 110/2

மேல்

பிணியே (1)

மூப்பு பிணியே தலைப்பிரிவு நல்குரவு – அறநெறிச்சாரம்:1 118/1

மேல்

பிணியொடு (1)

பேசார் போல் பேச்சும் ஆகி பிணியொடு நரகில் வீழ்வார் – விவேகசிந்தாமணி:1 50/4

மேல்

பிணை (1)

பிணை ஏர் மட நோக்கும் நாணும் உடையாட்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1089/3

மேல்

பிணைபட்டு (1)

பிணைபட்டு துணைபோகி திரிய வேண்டாம் – உலகநீதி:1 8/6

மேல்

பிணையோ (1)

கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1085/3

மேல்

பித்தர் (5)

எத்திறத்தும் மாறா பொருள் உரைப்பர் பித்தர் அவர் – அறநெறிச்சாரம்:1 47/2
எதிருறு பொருளை காணாது இடருறு பித்தர் போலும் – நீதிநூல்:2 14/3
பித்தரில் பித்தர் பாரில் பேசிட உளரோ அம்மா – நீதிநூல்:2 15/4
பேதம்செய்து உழல்கின்றாய் நெஞ்சமே உனை போலும் பித்தர் உண்டோ – நீதிநூல்:40 411/4
பெரிய கடவுளை பணியாது ஆலயத்தை அலங்கரிக்கும் பித்தர் போலும் – நீதிநூல்:43 458/2

மேல்

பித்தர்-தம் (1)

பித்தர்-தம் மனமும் நீரில் பிறந்த மீன் பாதம்தானும் – விவேகசிந்தாமணி:1 44/2

மேல்

பித்தர்க்கு (1)

நிலை என அளிக்குதல் நெறி_இல் பித்தர்க்கு
கொலை செய் வாள் ஈவதும் குழவி-தன்னை மா – நீதிநூல்:9 89/2,3

மேல்

பித்தரில் (1)

பித்தரில் பித்தர் பாரில் பேசிட உளரோ அம்மா – நீதிநூல்:2 15/4

மேல்

பித்தருக்கும் (1)

மருளுறு பித்தருக்கும் மட விருத்தருக்கும் கோபம் – நீதிநூல்:26 300/2

மேல்

பித்தரே (1)

கத்து புனல் மீன் பதமும் கண்டாலும் பித்தரே
கான் ஆர் தெரியல் கடவுளரும் காண்பரோ – நீதிவெண்பா:1 55/2,3

மேல்

பித்தரை (1)

பித்தரை அத்தன் கொன்று பெரு நரகு அழல் சேர்ப்பானே – நீதிநூல்:8 77/4

மேல்

பித்தளை (1)

பித்தளை காநதங்கி உலை பெய்து உருக்கி வாத்திடினும் – நன்மதிவெண்பா:1 14/1

மேல்

பித்தன் (2)

பிள்ளை பேய் பித்தன் பிணியாளன் பின்நோக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 5/1
பித்தன் என தமக்கு பேர்படைத்தும் எந்தைபிரான் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 30/1

மேல்

பித்திகை (1)

பித்திகை ஏறி செல்லும் பேதைமை நிகர்க்கும் மாதோ – நீதிநூல்:38 381/4

மேல்

பித்தினும் (1)

பித்தினும் நஞ்சினும் பெரிது கள் அரோ – நீதிநூல்:19 228/4

மேல்

பித்து (1)

பித்து உணா கொள்ப போல் கொள்ப பிறர் சிலர் போல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 85/3

மேல்

பித்துடைய (1)

பித்துடைய அல்ல பிற – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 10/4

மேல்

பித்தும் (1)

பித்தும் உளவோ பிற – அறநெறிச்சாரம்:1 83/4

மேல்

பித்துளாரை (1)

ஊமரை பித்துளாரை உணர்வு_இல் சேயரை மின்னாரை – நீதிநூல்:45 517/1

மேல்

பிதா (4)

ஒரு பிதா நாம் சேய் ஆண்டான் உவன் வழித்தொண்டன் நாம் அவ் – நீதிநூல்:47 568/2
அன்னை பிதா பாவலரை பகைப்போரும் அறிவு இலா கசடர் ஆமே – விவேகசிந்தாமணி:1 97/4
முன்னனை கொன்று பின்னனை புரந்த முது பகை அவன் பிதா உறாமல் – விவேகசிந்தாமணி:1 126/3
பெண் உதவும் காலை பிதா விரும்பும் வித்தையே – நீதிவெண்பா:1 81/1

மேல்

பிதாவாம் (1)

பொழுதெலாம் புரிதலால் குற்றங்கள் யாவுக்கும் பொய் பிதாவாம்
வழுது ஒன்றை நீக்கிடில் தீவினைகள் எலாம் நீங்கிடும் நல் வாய்மை ஒன்றே – நீதிநூல்:16 196/2,3

மேல்

பிதாவின் (1)

பிள்ளைதான் வயதில் மூத்தால் பிதாவின் சொல் புத்தி கேளான் – விவேகசிந்தாமணி:1 2/1

மேல்

பிதாவும் (1)

அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் – கொன்றைவேந்தன்:1 1/1

மேல்

பிதாவை (2)

கைத்தலத்து ஏந்தி காத்த காதல் தாய் பிதாவை ஓம்பா – நீதிநூல்:8 77/3
மாதா பிதாவை மதியாமலே சிறையில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 84/1

மேல்

பிந்திற்று (1)

வல்லியம் பதுங்கிற்று என்றும் வளர் கடா பிந்திற்று என்றும் – விவேகசிந்தாமணி:1 110/2

மேல்

பிம்பசரன் (1)

வெற்றி மிகு பிம்பசரன் வேள்வியினை ஏன் தடுத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 259/1

மேல்

பிய்த்திடும் (1)

தான் ஒரு நெறி சொல தாண்டி பிய்த்திடும்
ஞானமும் கல்வியும் நவின்ற நூல்களும் – விவேகசிந்தாமணி:1 9/2,3

மேல்

பிரகத்தன் (1)

திண் தோள் பிரகத்தன் தேர்ந்து இகழாது ஏன் போற்றிக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 891/1

மேல்

பிரசை1யும் (1)

பெண்டுகள் துணையோடு எய்து வாகனனாய் பெருநிலை நீர் நிழல் விறகு பிரசை1யும் தங்குமிடம் சமைத்து உண்டு புறப்படல் யாத்திரைக்கு அழகே – விவேகசிந்தாமணி:1 135/4

மேல்

பிரணவ (1)

பிரணவ பொருளாம் பெருந்தகை ஐங்கரன் – வெற்றிவேற்கை:0 1/1

மேல்

பிரதத்தன் (1)

வென்றி பிரதத்தன் மேவிய ஓர் புன்செயலால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 965/1

மேல்

பிரதானி (1)

பிரதானி இன்மை பெரியோர் கருதி – நன்மதிவெண்பா:1 88/2

மேல்

பிரபஞ்ச (1)

மெய்யா உற்றோர் தம்முள் நட்பிலரேல் பிரபஞ்ச விநோத கூத்தை – நீதிநூல்:12 115/3

மேல்

பிரபாவதி (1)

பேதை என்று ஏன் நெஞ்சை பிரபாவதி இகழ்ந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1242/1

மேல்

பிரபை (1)

நேர்ந்த பிரபை ஏன் நெஞ்சு இகழ்ந்தாள் கொண்கனிடம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1200/1

மேல்

பிரம்பின் (1)

அருளால் பிரம்பின் அடியுண்டார்க்கு இல்லை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 40/1

மேல்

பிரம்மதேவனால் (1)

அத்தன் மால் பிரம்மதேவனால் அளவிடப்பட்டாலும் – விவேகசிந்தாமணி:1 44/3

மேல்

பிரமதத்தன் (1)

தேர்ந்த பிரமதத்தன் சேர்ந்தவர் பின் செய் வினையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 509/1

மேல்

பிரமதன்மரை (1)

மண்டு புகழ் அத்திபதி மாண் பிரமதன்மரை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 441/1

மேல்

பிரமராக்கதன்தான் (1)

வன் பிரமராக்கதன்தான் மங்கிலிய பிச்சை அருள் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 9/1

மேல்

பிரான் (3)

எந்தை பிரான் என்றான் இரங்கேசா கொந்தி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 16/2
தந்தை-பொருட்டு எந்தை பிரான் சம்பந்தர்க்கு ஈந்த கிழி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 118/1
கொண்ட நெறியும் கதியும் கூறுவது என் அண்டர் பிரான்
எல்லா வகையும் இயம்பும் இவன் அகன்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 195/2,3

மேல்

பிரானால் (1)

மாறு கால பகுப்பும் வகுப்பவன் சக பிரானால் – நீதிநூல்:47 533/4

மேல்

பிரித்தல் (1)

நட்பு பிரித்தல் பகை நட்டல் ஒற்று இகழ்தல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 34/1

மேல்

பிரித்தலும் (2)

பிரித்தலும் பேணிக்கொளலும் பிரிந்தார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 64/3
பிரித்தலும் பேணிக்கொளலும் பிரிந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 633/3

மேல்

பிரித்தாள் (1)

கானில் இராமன் பிரிய கைகை-தனை ஏன் பிரித்தாள்
கூனி புறங்கூறி குமரேசா தானே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 187/1,2

மேல்

பிரித்தான் (1)

திண் தோள் மதிவாணன் தேர்ந்து பிரித்தான் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 633/1

மேல்

பிரித்து (2)

கனம் போலும் தேகம் இதை பிரித்து நோக்கிடின் மலம் நீர் கசியும் செந்நீர் – நீதிநூல்:41 421/2
நீர் கலந்த பாலை அன்னம் நீர் பிரித்து கொள்வது போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 36/1

மேல்

பிரிதல் (3)

உவப்ப தலைக்கூடி உள்ள பிரிதல்
அனைத்தே புலவர் தொழில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 40/3,4
உவப்ப தலைக்கூடி உள்ள பிரிதல்
அனைத்தே புலவர் தொழில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 66/3,4
உவப்ப தலைக்கூடி உள்ள பிரிதல்
அனைத்தே புலவர் தொழில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 394/3,4

மேல்

பிரிந்த (4)

வான்-தனை பிரிந்த புள்ளும் வாழும் நீர் நீத்த மீனும் – நீதிநூல்:3 26/3
நள்ளிரவில் தமயந்தி நளன்-தனையே பிரிந்த பின்னும் – நீதிநூல்:12 137/1
பிரிந்த வழி பரவை பேசும் இரங்கி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 170/2
ஆற்றுவித்த தோழிக்கு அரன் அன்பரை பிரிந்த
கோல் தொடி ஆரூர் மடந்தை கூறுவது மேற்சென்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 176/1,2

மேல்

பிரிந்தது (1)

காதலியை பிரிந்தது இந்த காயம் ஒன்றே உயிரும் நெஞ்சும் – நீதிநூல்:12 142/2

மேல்

பிரிந்தவர் (1)

பரிந்து அவர் நல்கார் என்று ஏங்கி பிரிந்தவர்
பின் செல்வாய் பேதை என் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1248/3,4

மேல்

பிரிந்தார் (5)

கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவு உள்ளி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 127/3
பிரித்தலும் பேணிக்கொளலும் பிரிந்தார்
பொருத்தலும் வல்லது அமைச்சு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 64/3,4
மேவினார் பின்பு மிக உள்ள ஏன் பிரிந்தார்
கோவூர்கிழார் முன் குமரேசா யாவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 394/1,2
பிரித்தலும் பேணிக்கொளலும் பிரிந்தார்
பொருத்தலும் வல்லது அமைச்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 633/3,4
கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவு உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1264/3

மேல்

பிரிந்தான் (1)

எட்சன் பிரிந்தான் இரங்கேசா பட்சம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 70/2

மேல்

பிரிந்திடுவது (1)

சூதினால் கபடம் செய்து துணை பிரிந்திடுவது என்றால் – விவேகசிந்தாமணி:1 118/2

மேல்

பிரிந்து (8)

ஆம் போது அவளோடும் ஆகும் அவள் பிரிந்து
போம் போது அவளோடும் போம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 29/3,4
பெரும் தக்கவரையும் பேணான் பிரிந்து போய் – அறநெறிச்சாரம்:1 166/2
திலக வாள் நுதல் தேவியை சேயரை பிரிந்து
கலகல் என்னவே ஒலிசெய் மா விலங்கு கால் பூண்டு இவ் – நீதிநூல்:17 210/1,2
ஆவி_அனையாளை ஓர்பொழுது பிரிந்து அவள் இல்லம் அணுகுங்காலை – நீதிநூல்:44 477/1
கூனி இராமன் பிரிந்து போமாறே கூறினளே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 19/1
சூழ்ச்சியை முன் பிரிந்து சோமேசா வீழ்வார்கட்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 116/2
உழை பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 530/3
துன்றி நின்ற சுந்தோபசுந்தர் இகலால் பிரிந்து
குன்றினார் என்னே குமரேசா கன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 851/1,2

மேல்

பிரிப்பர் (3)

பக சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர் நக சொல்லி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 19/3
பக சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர் நக சொல்லி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 19/3
பக சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர் நக சொல்லி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 187/3

மேல்

பிரிய (3)

கானில் இராமன் பிரிய கைகை-தனை ஏன் பிரித்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 187/1
கொண்டான் பிரிய குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1158/2
மன்னன் பிரிய மறுகி யசோதரை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1170/1

மேல்

பிரியம் (1)

பிரியம் வெறுப்பினை உணர்ந்து அவ்வாறு ஒழுகி அவரோடும் பிறந்த மைந்தர் – நீதிநூல்:47 587/3

மேல்

பிரியலம் (2)

இம்மை பிறப்பில் பிரியலம் என்றேனா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 132/3
இம்மை பிறப்பில் பிரியலம் என்றேனா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1315/3

மேல்

பிரியா (1)

கூற்றம் குடில் பிரியா முன் – அறநெறிச்சாரம்:1 28/4

மேல்

பிரியாது (1)

என்றும் பிரியாது இரங்கேசா நன்றி கூர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 117/2

மேல்

பிரியாமல் (1)

பெற்ற இளம் கன்றை பிரியாமல் பின் ஓடி – நீதிவெண்பா:1 58/3

மேல்

பிரியானை (1)

படர்ந்தவர் உள் பிரியானை பழிச்சாயோ நாவே – நீதிநூல்:47 574/4

மேல்

பிரியின் (1)

கொழு கொம்பை பிரியின் வளங்கொண்டு உய்யுமோ கணவர் – நீதிநூல்:12 141/2

மேல்

பிரியினும் (1)

மூள்வினையால் பிரியினும் மற்றொருவர் சகம் முழுதும் நிறை – நீதிநூல்:12 147/3

மேல்

பிரியுமே (1)

பெற்ற கணமே பிரியுமே கற்று அருளை – நீதிவெண்பா:1 83/2

மேல்

பிரியேல் (5)

கூடி பிரியேல் – ஆத்திசூடி:1 37/1
நிலையில் பிரியேல் – ஆத்திசூடி:1 68/1
என்றும் கூடி பிரியேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 37/4
எண்ணி நிலையில் பிரியேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 67/4
இனம் போற்று அடி பிரியேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 86/4

மேல்

பிரியேன் (2)

சாமி உனை பிரியேன் என்று உரைத்து பின் அகன்ற மின்னாள்-தன்னை நோக்கி – நீதிநூல்:44 490/1
நின்னை இவண் பிரியேன் என்ன நளாயினி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1315/1

மேல்

பிரியை (1)

பிரியை நோக்கம் பெரு மருந்தாம் அரோ – நீதிநூல்:12 150/4

மேல்

பிரியோம் (1)

தேவியை பிரியோம் சிதைவு என் நெஞ்சே – நீதிநூல்:12 152/4

மேல்

பிரிவது (2)

பின்பு அவர்தாம் என்னை விட்டு பிரிவது எவ்வாறு உரை சகியே – நீதிநூல்:12 139/4
பேதம் அற கூடி பிரிவது போல் தீது இன்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 66/2

மேல்

பிரிவனவாம் (1)

கூடியவை எல்லாம் பிரிவனவாம் கூடு இன்மை – அருங்கலச்செப்பு:1 119/1

மேல்

பிரிவால் (1)

வன் சமணர்-தம் பிரிவால் வாகீசர்க்கு இன்பம் இன்றி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 84/1

மேல்

பிரிவில் (1)

பேணி நின்ற துச்சீலன் பேதன் இவர் பின் பிரிவில்
கோணவில்லை என்னே குமரேசா மாண – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 839/1,2

மேல்

பிரிவின் (1)

பிரிவின் உள்ளுவதும் சோமேசா நம்பி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 40/2

மேல்

பிரிவின்-கண் (4)

பெரிது இனிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்-கண்
பீழை தருவது ஒன்று இல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 84/3,4
பெரிது இனிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்-கண்
பீழை தருவது ஒன்று இல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 129/3,4
பெரிது இனிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்-கண்
பீழை தருவது ஒன்று இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 839/3,4
உற்ற சித்தி வாழ உவந்தான் பிரிவின்-கண்
கொற்றவன் ஏன் நொந்தான் குமரேசா பெற்று அமைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1124/1,2

மேல்

பிரிவினை (2)

அண்ணல்-தன் பிரிவினை அறிந்தும் தோழி நீ – நீதிநூல்:12 124/3
அண்ணல்-தம் பிரிவினை அறிந்தும் தோழி நீ – விவேகசிந்தாமணி:1 83/3

மேல்

பிரிவு (16)

உயிரும் உடம்பும் பிரிவு உண்மை உள்ளி – அறநெறிச்சாரம்:1 67/1
பிரிவு இலா வாழ்க்கையும் பெறுவரேல் அவர் – நீதிநூல்:12 129/3
பூவை இவள் நின் பிரிவு ஆற்றாது அழ பாங்கியர்க்கு உனை போல் புருடவேடம் – நீதிநூல்:44 481/3
இன்னாது இனியார் பிரிவு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 116/4
சூளுறவு செய்து இறைவர் தோழர் பிரிவு அறிந்த – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 169/1
அரன் அருள் சேர் நம்பி பிரிவு ஆற்றாமல் ஆரூர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 178/1
வேடர்க்கு அருளும் விமலர் துணை பிரிவு
நீட பரவை நிறை அழிந்து கூறியது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 179/1,2
இறைவர் அருள் சேர் பரவை ஏந்தல் பிரிவு ஆற்றி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 180/1
இன் கண் உடைத்து அவர் பார்வல் பிரிவு அஞ்சும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1152/3
பிரிவு ஓர் இடத்து உண்மையான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1153/4
ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவு ஓம்பல் மற்று அவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1155/3
நாதன் பிரிவு உரைத்தான் நல்கார் என்று ஏன் நளினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1156/1
பிரிவு உரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின் அரிது அவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1156/3
இன்னாது இனியார் பிரிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1158/4
அரிது ஆற்றி அல்லல் நோய் நீக்கி பிரிவு ஆற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1160/3
பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின் பிரிவு அஞ்சும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1295/3

மேல்

பிரிவும் (1)

பிரிவும் துயிலும் உறீஇ பருவந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 116/2

மேல்

பிரிவை (2)

விண்டுமதி மேவி நின்றும் வெம் பிரிவை அஞ்சி என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1152/1
மாசில்லா மாண்டவி ஏன் மன் பிரிவை அஞ்சி என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1295/1

மேல்

பிரீதிமதி (1)

நின்ற பிரீதிமதி நீள் கண்ணை கண்டு தத்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1086/1

மேல்

பிருகரதன் (1)

பெற்ற செல்வம் எல்லாம் பிருகரதன் ஏன் துறந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 341/1

மேல்

பிருகுமுனி (1)

என்றும் அறா இன்பத்தை ஏனோ பிருகுமுனி
குன்றாமல் கொண்டார் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 369/1,2

மேல்

பிருகுவை (1)

கண்டான் உயர் சோமகாந்தன் பிருகுவை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 442/1

மேல்

பிருங்கி (1)

வேறொன்றும் வேண்டாமல் வேண்டி பிருங்கி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 362/1

மேல்

பிருங்கிரிசி3 (1)

பிருங்கிரிசி3 மூன்று கால் பெற்றதனால் துங்க – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 86/2

மேல்

பிருது (2)

பண்டு செழியன் பரதன் பிருது மெய்யால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 298/1
அன்று ஏன் பெரு வளத்தை ஆக்கி பிருது நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 385/1

மேல்

பிரேதமாய் (1)

பெரு நிலம்-தனில் சஞ்சார பிரேதமாய் திரிகுவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 60/4

மேல்

பிலத்தில் (1)

பெரு வாரிதியில் பிறை வானில் சர்ப்பம் பிலத்தில் கற்ப – விவேகசிந்தாமணி:1 131/3

மேல்

பிலத்தை (1)

எறும்பு தன் பிலத்தை தன்னை யாவும் என்று உனல் போல் அண்டத்து – நீதிநூல்:28 316/1

மேல்

பிழம்பை (1)

விழி மிசை நல் மருந்து இடாது அழல் பிழம்பை விடில் அ நோய் விலகும்-கொல்லோ – நீதிநூல்:12 113/4

மேல்

பிழை (17)

சிறியோர் செய்த சிறு பிழை எல்லாம் – வெற்றிவேற்கை:1 33/1
சிறியோர் பெரும் பிழை செய்தனராயின் – வெற்றிவேற்கை:1 34/1
பெரியோர் அ பிழை பொறுத்தலும் அரிதே – வெற்றிவேற்கை:1 34/2
ஓர் பிழை குருவே செய்யின் ஒன்பது பிழைகள் செய்ய – நீதிநூல்:13 170/1
பெரிது சின்னது என்று ஆகிய தன்மை போல் பிழை இலான் வகுத்திட்ட உலகியல் – நீதிநூல்:15 188/2
துயருறா வண்ணம் நாம் பொய்த்தாலும் பிழை அன்று சொந்தமாவோர் – நீதிநூல்:16 202/2
பிழை_இல் நூல் எலாம் உணர்ந்து நீ வைகலும் பிழைத்தாய் – நீதிநூல்:26 298/2
அ பிழை நீ செய்திலையோ உன்னை போல் அவர் பிழைக்கலாகாதோ மா – நீதிநூல்:32 336/2
வெப்பம் உற நாண் இலையோ நீ ஒருவன் பிழை புரிய விண் வேந்தன் கையொப்பமுடன் – நீதிநூல்:32 336/3
பிழை இலான் கடவுள் அன்றி மக்களில் தப்பு இல்லாதார் பிறரும் உண்டோ – நீதிநூல்:32 337/1
பன்ன அரிய பெரியர் பிழை பொறுப்பர் பொறார்-தம் பிழையை பரமன் ஆற்றான் – நீதிநூல்:32 342/2
அவ்வையை முன் சேர்ந்த பிழை பொறுத்து அவளை என் அகத்துக்கு அழைத்தேன் அன்னாள் – நீதிநூல்:44 478/3
நாரியே கண் பிழை நாட்டில் இல்லையோ – விவேகசிந்தாமணி:1 34/2
நிச்சயமா செய்த நிறை பிழை பார் பொன் சிகர – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 84/2
முன்னுற காவாது இழுக்கியான் தன் பிழை
பின் ஊறு இரங்கிவிடும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 87/3,4
வள்ளுவர் தம் ஆடை வலித்தான் பிழை பொறுத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 152/1
முன்னுற காவாது இழுக்கியான் தன் பிழை
பின் ஊறு இரங்கிவிடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 535/3,4

மேல்

பிழை_இல் (1)

பிழை_இல் நூல் எலாம் உணர்ந்து நீ வைகலும் பிழைத்தாய் – நீதிநூல்:26 298/2

மேல்

பிழைக்கலாகாதோ (1)

அ பிழை நீ செய்திலையோ உன்னை போல் அவர் பிழைக்கலாகாதோ மா – நீதிநூல்:32 336/2

மேல்

பிழைக்கா (2)

உழையர் செய் பிழைக்கா முனிந்தனை இது என் உளமே – நீதிநூல்:26 298/4
எ பிழைக்கா நீ பிறரை சினந்து அவர்க்கு இன்னா இயற்ற எண்ணினாயோ – நீதிநூல்:32 336/1

மேல்

பிழைக்கு (1)

பொருள் சிதைவால் தோன்றுவர் தீது என அறமும் தோன்றும் அவர் புரி பிழைக்கு
மருட்சியில் பல் காரணங்கள் உளவாம் என்று உனி பொறுப்பர் மாண்பினாரே – நீதிநூல்:32 343/3,4

மேல்

பிழைக்கும் (2)

பெய் வான் மழைக்கு வரி வாங்கி பிழைக்கும் கொடுங்கோன் போலுமால் – நீதிநூல்:21 256/4
பெருமகன் ஓர் இடர் எய்தின் பிழைக்கும் வகை பிறர்க்கு உண்டோ – நீதிநூல்:47 580/2

மேல்

பிழைக்குமாறு (2)

பேரணி உடையமேனும் பிழைக்குமாறு எவன்-கொல் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 27/4
பேயினும் கொடிய அன்னார் பிழைக்குமாறு எவன்-கொல் அம்மா – நீதிநூல்:45 518/4

மேல்

பிழைகள் (2)

ஓர் பிழை குருவே செய்யின் ஒன்பது பிழைகள் செய்ய – நீதிநூல்:13 170/1
வென்றி நெடுஞ்செழியன் வெம் பிழைகள் இன்றி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 431/1

மேல்

பிழைசெய்தார் (1)

பன்னி தமரையும் சேரும் அவர் நமக்கு எ பிழைசெய்தார் பகராய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:32 342/4

மேல்

பிழைசெயின் (1)

கேள்வர் இலாவிடத்து ஒர் பிழைசெயின் அறியார் என கிளக்கும் – நீதிநூல்:12 147/1

மேல்

பிழைத்த (3)

பிழைத்த வேல் ஏந்தல் இனிது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 78/4
பிழைத்த வேல் ஏந்தல் இனிது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 122/4
பிழைத்த வேல் ஏந்தல் இனிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 772/4

மேல்

பிழைத்தது (1)

பிழைத்தது ஒறுக்கிற்பவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 779/4

மேல்

பிழைத்தாய் (1)

பிழை_இல் நூல் எலாம் உணர்ந்து நீ வைகலும் பிழைத்தாய்
இழையும் தீனராய் பிறந்து கற்றிட வகை இல்லா – நீதிநூல்:26 298/2,3

மேல்

பிழைத்தான் (1)

பிழைத்தான் என பிறரால் பேசப்படுமேல் – அறநெறிச்சாரம்:1 89/3

மேல்

பிழைத்து (5)

செலவு பிழைத்து உய்ப்ப போல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 91/4
சாபாலி ராமன் சபையில் ஓர் சொல் பிழைத்து
கோபாலன் அம் சுடர் மெய் குன்றியே சோபமுற்றான் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 78/1,2
துறை பிழைத்து சென்று சுமந்தாலும் ஈசன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 193/1
பிழைத்து உணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லார் இழைத்து உணர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 417/3
பெரியார் பிழைத்து ஒழுகுவார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 896/4

மேல்

பிழைத்தும் (1)

வென்றி அதிகாயன் வீரமொழி பிழைத்தும்
குன்றிலன் சீர் என்னே குமரேசா கன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 779/1,2

மேல்

பிழைப்பின் (1)

குலம் சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலம் சுடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1019/3

மேல்

பிழைப்பு (1)

பெண்டிர் நபுஞ்சகர் ஆகார் பிழைப்பு இன்றி – அருங்கலச்செப்பு:1 49/1

மேல்

பிழைபட (2)

பிழைபட சொல்லேல் – ஆத்திசூடி:1 79/1
ஏதும் பிழைபட சொல்லேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 78/4

மேல்

பிழைபாடு (1)

பெரிதும் பிழைபாடு உடையர் நிறை கயத்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 53/2

மேல்

பிழையாது (2)

நிலத்து அறைந்தான் கை பிழையாது அற்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 49/4
நிலத்து அறைந்தான் கை பிழையாது அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 307/4

மேல்

பிழையாமல் (1)

பெற்றி கருமம் பிழையாமல் செய்குறின் – அறநெறிச்சாரம்:1 149/1

மேல்

பிழையேல் (1)

பிறர் உதவி நோக்கி பிழையேல் செறி செல்வம் – நன்மதிவெண்பா:1 72/2

மேல்

பிழையை (1)

பன்ன அரிய பெரியர் பிழை பொறுப்பர் பொறார்-தம் பிழையை பரமன் ஆற்றான் – நீதிநூல்:32 342/2

மேல்

பிழையோ (1)

பெண் பெறினும் என்ன பிழையோ தடாதகை போல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 18/1

மேல்

பிள்ளாய் (1)

வாக்கரசர் பிள்ளாய் என வலித்து மாற்றலுற்றார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 79/1

மேல்

பிள்ளை (6)

பிள்ளை பேய் பித்தன் பிணியாளன் பின்நோக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 5/1
பிள்ளை உடன் உண்ண பேசி அழைத்தார் அன்பு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 30/1
ஆபத்துக்கு உதவா பிள்ளை அரும் பசிக்கு உதவா அன்னம் – விவேகசிந்தாமணி:1 1/1
அன்னை இல்லா பிள்ளை இருப்பது அவம் அவமே – நீதிவெண்பா:1 6/3
பிள்ளை இறைவர் அருள் பெறலும் கேட்டிருந்த – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 123/1
பிள்ளை சுனச்சேபனையும் பெற்றவளும் விற்றாளே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1047/1

மேல்

பிள்ளைக்கே (1)

பெற்றவன் கைப்பொருள் பிள்ளைக்கே அலால் – நீதிநூல்:21 253/1

மேல்

பிள்ளைகள் (1)

பெற்றோர் எல்லாம் பிள்ளைகள் அல்லர் – வெற்றிவேற்கை:1 20/1

மேல்

பிள்ளைகளால் (1)

துற்புத்தி மந்திரியால் அரசுக்கு ஈனம் சொல்கேளா பிள்ளைகளால் குலத்துக்கு ஈனம் – விவேகசிந்தாமணி:1 16/2

மேல்

பிள்ளைதான் (1)

பிள்ளைதான் வயதில் மூத்தால் பிதாவின் சொல் புத்தி கேளான் – விவேகசிந்தாமணி:1 2/1

மேல்

பிள்ளைதானும் (1)

பேய் பகை பிள்ளைதானும் பெருமை நூல் கல்லாவிட்டால் – விவேகசிந்தாமணி:1 78/3

மேல்

பிள்ளையார் (2)

பிள்ளையார் வைப்பினில் தீ பெய்வித்த மீனவன் தீ – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 32/1
தூக்கு பிள்ளையார் செலவை சோமேசா நோக்கி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 79/2

மேல்

பிள்ளையினும் (1)

பிள்ளையினும் கைத்தொண்டு பேணுதலால் அப்பருக்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 25/1

மேல்

பிள்ளையை (1)

காலொடு கை அமுக்கி பிள்ளையை வாய் நெறித்து – அறநெறிச்சாரம்:1 96/1

மேல்

பிளக்க (1)

இரு நிலம் பிளக்க வேர் வீழ்க்கும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 30/2

மேல்

பிளந்திட (1)

பெய்தவன்-தனை விட்டு அ கல் பிளந்திட பொரலும் கையால் – நீதிநூல்:26 299/3

மேல்

பிளந்திறுவது (1)

பிளந்திறுவது அல்லால் பெரும் பாரம் தாங்கின் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 6/3

மேல்

பிளந்து (1)

மண்டலமே வாய் பிளந்து விழுங்காயோ அவர் தலை மேல் வான் உலாவும் – நீதிநூல்:13 157/3

மேல்

பிளப்பில் (1)

கட்டென சொல்லியக்கால் கல் பிளப்பில் தீயே போல் – அறநெறிச்சாரம்:1 206/1

மேல்

பிற்பகல் (5)

முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும் – கொன்றைவேந்தன்:1 74/1
பிற்பகல் தாமே வரும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 32/4
பிற்பகல் தாமே வரும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 32/4
பிற்பகல் தாமே வரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 51/4
பிற்பகல் தாமே வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 319/4

மேல்

பிற (36)

பித்துடைய அல்ல பிற – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 10/4
வென்றன நல் ஒழுக்கில் நின்றேம் பிற என்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 17/3
உய்யுமால் உய்யா பிற – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 95/4
பிற உரையும் மல்கிய ஞாலத்து அறவுரை – அறநெறிச்சாரம்:1 2/2
பிற அரணம் இல்லை உயிர்க்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 22/4
பெற்ற பொழுதே பிற நினைத்தி எற்றே – அறநெறிச்சாரம்:1 33/2
பித்தும் உளவோ பிற – அறநெறிச்சாரம்:1 83/4
பிற நெறி போக்கிற்பவர் – அறநெறிச்சாரம்:1 94/4
தன் துதி பிற சொல தகும் அன்னோர் புகழ் – நீதிநூல்:37 368/1
மண்டு பிணியால் வருந்தும் பிற உறுப்பை – நன்னெறி:1 20/3
பூணும் பிற உறுப்பு பொன்னே அது புனையா – நன்னெறி:1 40/3
இல் அதனின் தீய பிற – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 31/4
தூய அனுசூயை சோமேசா மேவு பிற
தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுது எழுவாள் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 6/2,3
பிற குணத்தால் என்ன பயன் – அருங்கலச்செப்பு:1 36/2
கட்டொடு வீடும் உயிரும் பிற பொருளும் – அருங்கலச்செப்பு:1 61/1
அணி அல்ல மற்று பிற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 21/4
பிற உடையவேனும் பெறா காண் உறையுமவர்க்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 116/2
பிற அசுரர் எல்லாம் பெறுதல் அறையில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 190/2
பிற ஆழி நீந்தல் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 8/4
ஆகுல நீர பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 34/4
மக்கள் பேறு அல்ல பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 61/4
அணி அல்ல மற்று பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 95/4
ஒப்புரவின் நல்ல பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 213/4
பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம் பிற
செய்யாமை செய்யாமை நன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 297/3,4
வாய்மையின் நல்ல பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 300/4
இல் அதனின் தீய பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 302/4
பகையும் உளவோ பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 304/4
பிற வினை எல்லாம் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 321/4
நீங்கின் அதனை பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 495/4
மற்றைய எல்லாம் பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 661/4
கண் அல்லது இல்லை பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 710/4
அற வினையும் ஆன்ற பொருளும் பிற வினையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 909/3
நிறை நெஞ்சம் இல்லவர் தோய்வர் பிற நெஞ்சில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 917/3
குண நலம் சான்றோர் நலனே பிற நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 982/3
நல்லவர் நாணு பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1011/4
பண்பு யார்க்கு உரைக்க பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1181/4

மேல்

பிற-மன் (1)

பிணிக்கு மருந்து பிற-மன் அணி_இழை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1102/3

மேல்

பிறக்கும் (3)

பற்றிய அ கருப்பத்தோ பிறக்கும் போதோ பால பருவத்தோ மூப்புற்ற – நீதிநூல்:41 425/3
எமது எனும் மெய் பிறக்கும் முன் எங்கு இருந்தது இன்னம் சில காலத்து எங்கே செல்லும் – நீதிநூல்:41 434/1
சொல் பிறக்கும் சோர்வு தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1044/4

மேல்

பிறங்க (1)

பெருமை மிக பிறங்க பேச அரிய இன்பம் – நன்மதிவெண்பா:1 60/3

மேல்

பிறங்கா (3)

எழு பிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழி பிறங்கா
பண்பு உடை மக்கள் பெறின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 7/3,4
எழு பிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழி பிறங்கா
பண்பு உடை மக்கள் பெறின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 18/3,4
எழு பிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழி பிறங்கா
பண்பு உடை மக்கள் பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 62/3,4

மேல்

பிறங்கிற்று (1)

பெருமை பிறங்கிற்று உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 23/4

மேல்

பிறங்கு (1)

பிறங்கு இரு கோட்டொடு பன்றியும் வாழும் – அறநெறிச்சாரம்:1 168/2

மேல்

பிறத்தல் (5)

விலங்காய் பிறத்தல் இலர் – அருங்கலச்செப்பு:1 48/2
பெறு வாழ்க்கையுள் பிறத்தல் இல் – அருங்கலச்செப்பு:1 52/2
பிறத்தல் அதனான் வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 303/4
அன்புடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் வேந்து அவாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 681/3
அன்புடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் இவ் இரண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 992/3

மேல்

பிறந்த (15)

நெல்லினுள் பிறந்த பதர் ஆகும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 36/2
பிறந்த இடம் நினைப்பின் பேர்த்து உள்ளல் ஆகா – அறநெறிச்சாரம்:1 70/1
பொன்றா புகழ் நிறுத்தி போய் பிறந்த ஊர் நாடி – அறநெறிச்சாரம்:1 149/3
பிறந்த பிறப்பால் அறிக பிறந்திருந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 156/2
உடன் பிறந்த மூவர் ஒருவனை சேவித்து – அறநெறிச்சாரம்:1 205/1
பாரினில் பிறந்த போது எவரும் பண்பினார் – நீதிநூல்:31 334/1
பிறந்த சேய் உடனே அழும் பீழைதான் – நீதிநூல்:42 436/1
பிரியம் வெறுப்பினை உணர்ந்து அவ்வாறு ஒழுகி அவரோடும் பிறந்த மைந்தர் – நீதிநூல்:47 587/3
தந்தையோடு தாயொடு தாம் பிறந்த சோதரர் – நீதிநூல்:47 599/1
நல்லாண்மை என்பது ஒருவற்கு தான் பிறந்த
இல்லாண்மை ஆக்கி கொளல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 103/3,4
அல்லல் போம் வல்வினை போம் அன்னை வயிற்றில் பிறந்த
தொல்லை போம் போகா துயரம் போம் நல்ல – விவேகசிந்தாமணி:0 1/1,2
பித்தர்-தம் மனமும் நீரில் பிறந்த மீன் பாதம்தானும் – விவேகசிந்தாமணி:1 44/2
பிறந்த இடத்து அன்றி பிறிதொரு தேசத்தே – நீதிவெண்பா:1 27/3
மடி மடி கொண்டு ஒழுகும் பேதை பிறந்த
குடி மடியும் தன்னினும் முந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 603/3,4
நல் ஆண்மை என்பது ஒருவற்கு தான் பிறந்த
இல் ஆண்மை ஆக்கி கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1026/3,4

மேல்

பிறந்தார் (6)

நல்ல குடி பிறந்தார் நல்கூர்ந்தார் ஆனாலும் – நல்வழி:1 9/3
பெற்றார் பிறந்தார் பெரு நாட்டார் பேர் உலகில் – நல்வழி:1 18/1
குலத்து பிறந்தார் வனப்புடையார் கற்றார் – அறநெறிச்சாரம்:1 110/1
அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடி பிறந்தார்
குன்றுவ செய்தல் இலர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 96/3,4
மேல் பிறந்தார் ஆயினும் கல்லாதார் கீழ் பிறந்தும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 41/3
குலத்தில் பிறந்தார் வாய் சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 959/4

மேல்

பிறந்தார்-கண் (1)

இல் பிறந்தார்-கண் அல்லது இல்லை இயல்பாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 951/3

மேல்

பிறந்தார்க்கு (1)

மண்ணில் பிறந்தார்க்கு வைத்த பொருள் எண்ணுங்கால் – நல்வழி:1 1/2

மேல்

பிறந்தாராயினும் (1)

மேல் பிறந்தாராயினும் கல்லாதார் கீழ் பிறந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 409/3

மேல்

பிறந்தாரை (1)

பிறன்மனைக்கு கூட பிறந்தாரை ஒப்ப – நன்மதிவெண்பா:1 71/1

மேல்

பிறந்தாலும் (2)

எங்கே பிறந்தாலும் எள்ளாரே நல்லோர்கள் – நீதிவெண்பா:1 1/3
எங்கே பிறந்தாலும் என் – நீதிவெண்பா:1 1/4

மேல்

பிறந்திருந்து (1)

பிறந்த பிறப்பால் அறிக பிறந்திருந்து
செய்யும் வினையால் அறிக இனி பிறந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 156/2,3

மேல்

பிறந்து (10)

இல் பிறந்து இன்புறாநின்றவர் இ பிறப்பே – அறநெறிச்சாரம்:1 154/2
செய்யும் வினையால் அறிக இனி பிறந்து
எய்தும் வினையின் பயன் – அறநெறிச்சாரம்:1 156/3,4
தழையும் செல்வத்துள் பிறந்து நல்லோர் அவை சார்ந்து – நீதிநூல்:26 298/1
இழையும் தீனராய் பிறந்து கற்றிட வகை இல்லா – நீதிநூல்:26 298/3
முன் பிறந்து வளர்ந்தது-கொல் இனி உனை விட்டு அகலாதோ முதிர்ந்து நீ தான் – நீதிநூல்:40 405/3
குடி பிறந்து தன்-கண் பழி நாணுவானை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 80/3
எங்கள் இறை அன்பருக்கு ஒன்று ஈயாமையால் பிறந்து
பங்கப்பட துணிந்த பாவி திருத்தங்கி எனும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 150/1,2
அன்று இறந்த சத்தியவான் அவ் விருத்தை ஏன் பிறந்து
குன்றாது எழுந்தார் குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 339/1,2
குடி பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடு பரியும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 502/3
குடி பிறந்து தன்-கண் பழி நாணுவானை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 794/3

மேல்

பிறந்தும் (3)

மேல் பிறந்தார் ஆயினும் கல்லாதார் கீழ் பிறந்தும்
கற்றார் அனைத்து இலர் பாடு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 41/3,4
தண் தாமரையின் உடன் பிறந்தும் தண் தேன் நுகரா மண்டூகம் – விவேகசிந்தாமணி:1 8/1
மேல் பிறந்தாராயினும் கல்லாதார் கீழ் பிறந்தும்
கற்றார் அனைத்து இலர் பாடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 409/3,4

மேல்

பிறந்தே (1)

ஒளி முடியொடும் பிறந்தே உலகம் ஆண்டவரும் இல்லை – நீதிநூல்:14 183/1

மேல்

பிறந்தேம் (1)

ஏன் பிறந்தேம் என்றே இடர் உழன்றார் ஆய்ந்து அறிஞர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 39/2

மேல்

பிறந்தோர் (1)

பூதலத்தில் மானிடராய் பிறப்பது அரிது என புகல்வர் பிறந்தோர் தாமும் – விவேகசிந்தாமணி:1 93/1

மேல்

பிறப்பது (1)

பூதலத்தில் மானிடராய் பிறப்பது அரிது என புகல்வர் பிறந்தோர் தாமும் – விவேகசிந்தாமணி:1 93/1

மேல்

பிறப்பாய்விடும் (1)

இழிந்த பிறப்பாய்விடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 133/4

மேல்

பிறப்பால் (1)

பிறந்த பிறப்பால் அறிக பிறந்திருந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 156/2

மேல்

பிறப்பிடம் (1)

உடன்பிறந்த சோதரிக்கு ஒத்த பாகம் இலை பிறப்பிடம்
துறந்து நாளை ஓர் ஏழை இல்கிழத்தியாய் – நீதிநூல்:47 597/1,2

மேல்

பிறப்பிடைக்கு (1)

அற கருமம் ஆராய்ந்து செய்க பிறப்பிடைக்கு ஓர் – அறநெறிச்சாரம்:1 25/2

மேல்

பிறப்பில் (4)

மக்கள் பிறப்பின் பிறிது இல்லை அ பிறப்பில்
கற்றலும் கற்றவை கேட்டலும் கேட்டதன்-கண் – அறநெறிச்சாரம்:1 72/2,3
இறந்த பிறப்பில் தாம் செய்த வினையை – அறநெறிச்சாரம்:1 156/1
இம்மை பிறப்பில் பிரியலம் என்றேனா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 132/3
இம்மை பிறப்பில் பிரியலம் என்றேனா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1315/3

மேல்

பிறப்பின் (1)

மக்கள் பிறப்பின் பிறிது இல்லை அ பிறப்பில் – அறநெறிச்சாரம்:1 72/2

மேல்

பிறப்பினால் (1)

ஆக்கும் அறிவான் அலது பிறப்பினால்
மீக்கொள் உயர்வு இழிவு வேண்டற்க நீக்குபவர் – நன்னெறி:1 22/1,2

மேல்

பிறப்பினும் (2)

எக்குடி பிறப்பினும் யாவரே ஆயினும் – வெற்றிவேற்கை:1 38/1
ஈவாரை ஈய ஒட்டான் இவனும் ஈயான் எழு பிறப்பினும் கடையதாம் இவன் பிறப்பே – விவேகசிந்தாமணி:1 14/4

மேல்

பிறப்பினும்தான் (1)

இறப்பது பிறப்பினும்தான் இனிது அறவர்க்கு மாதோ – நீதிநூல்:43 472/4

மேல்

பிறப்பு (24)

கற்பின் மகளிர் பிறப்பு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 83/4
அறத்தினும் ஆராய்ந்து புக்கால் பிறப்பு அறுக்கும் – அறநெறிச்சாரம்:1 41/2
பட்டாம் பல பிறப்பு துன்பம் என்று ஒட்டி – அறநெறிச்சாரம்:1 94/2
பிறப்பு இறப்பு மூப்பு பிணி என்று இ நான்கும் – அறநெறிச்சாரம்:1 117/1
சுழன்றாடு தோற்ற பிறப்பு – அறநெறிச்சாரம்:1 121/4
பேறு அழிவு சாவு பிறப்பு இன்பம் துன்பம் என்று – அறநெறிச்சாரம்:1 150/1
பேர்கின்றதாகும் பிறப்பு – அறநெறிச்சாரம்:1 191/4
ஒக்கவே பிறப்பு இறப்பில் உறும்-கொலோ உரையாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:14 178/4
பெறல் அரும் உயிர் தரும் பிறப்பு இலான் அதை – நீதிநூல்:18 217/1
இழிந்த பிறப்பு ஆய்விடும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 14/4
பிறப்பு குலம் வலி செல்வம் வனப்பு – அருங்கலச்செப்பு:1 34/1
பிறப்பு பிணி மூப்பு சாக்காடு நான்கும் – அருங்கலச்செப்பு:1 155/1
உருவின் பிறப்பு இல்லவர்க்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 156/2
பிறப்பு ஒழுக்கம் குன்ற கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 134/4
விழிப்பது போலும் பிறப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 339/4
மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்-கொல் பிறப்பு அறுக்கல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 345/3
பற்றற்ற-கண்ணே பிறப்பு அறுக்கும் மற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 349/3
மருளான் ஆம் மாணா பிறப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 351/4
கொண்ட பிறப்பு அற்றார் குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 357/2
பேர்த்து உள்ள வேண்டா பிறப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 357/4
பிறப்பு என்னும் பேதைமை நீங்க சிறப்பு என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 358/3
தவாஅ பிறப்பு ஈனும் வித்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 361/4
பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பு ஒவ்வா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 972/3
மருளான் ஆம் மாணா பிறப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1002/4

மேல்

பிறப்பும் (6)

எல்லார்க்கும் கள்ளனாய் ஏழ் பிறப்பும் தீயனாய் – நல்வழி:1 25/3
மேலை பிறப்பும் இது ஆனால் மற்று என்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 157/3
எழு பிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழி பிறங்கா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 7/3
எழு பிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழி பிறங்கா – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 18/3
எழு பிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழி பிறங்கா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 62/3
எழுமை எழு பிறப்பும் உள்ளுவர் தம்-கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 107/3

மேல்

பிறப்பே (3)

இல் பிறந்து இன்புறாநின்றவர் இ பிறப்பே
இன்னும் கருதுமேல் ஏதம் கடிந்து அறத்தை – அறநெறிச்சாரம்:1 154/2,3
ஈவாரை ஈய ஒட்டான் இவனும் ஈயான் எழு பிறப்பினும் கடையதாம் இவன் பிறப்பே – விவேகசிந்தாமணி:1 14/4
காரணம்தான் அ பிறப்பே காண் – நீதிவெண்பா:1 65/4

மேல்

பிறப்பை (1)

கொண்டார் பிறப்பை குமரேசா தண்டா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 361/2

மேல்

பிறர் (56)

பிறர் மனைக்கு ஏகும் பேதையும் பதரே – வெற்றிவேற்கை:1 70/2
பித்து உணா கொள்ப போல் கொள்ப பிறர் சிலர் போல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 85/3
அன்றே பிறர் உடைமை ஆயிருக்கும் நின்ற – அறநெறிச்சாரம்:1 20/2
எள்ளி பிறர் உரைக்கும் இன்னாச்சொல் தன் நெஞ்சில் – அறநெறிச்சாரம்:1 81/1
நம்மை பிறர் சொல்லும் சொல் இவை நாம் பிறரை – அறநெறிச்சாரம்:1 82/1
பிறர் கருதி வாழ்வதாம் வாழ்க்கை இ மூன்றும் – அறநெறிச்சாரம்:1 108/3
செய் வினை அல்லால் சிறந்தார் பிறர் இல்லை – அறநெறிச்சாரம்:1 152/1
தலைமகனில் தீர்ந்து உறைதல் தான் பிறர் இல் சேர்தல் – அறநெறிச்சாரம்:1 162/1
கொல்வதூஉம் கள்வதூஉம் அன்றி பிறர் மனையில் – அறநெறிச்சாரம்:1 203/1
என்ன பொருளாசையுளான் பிறர் இச்சை தீர்ந்து – நீதிநூல்:7 69/2
சீரியரை இகழ்தல் பிறர் மீது ஒருவன் சொலும் பழியை செவியில் கோடல் – நீதிநூல்:16 203/4
தாம் பழியுளர் அலால் தகுதியோர் பிறர்
நோம்படி அவர் குறை நுவலுவார்களோ – நீதிநூல்:22 259/3,4
சொல தகா பழி பிறர் மீது சொல்லுவோன் – நீதிநூல்:22 260/2
மாட்சியோர் பிறர் மறுவினை – நீதிநூல்:22 263/3
தம் செயிரை பிறர் செயிர் போல் தாம் எண்ணி தூறுவர் ஓர் – நீதிநூல்:23 271/2
பெற்ற தன் நாட்டை ஆளான் பிறர் நாட்டை ஆள்வான்-கொல்லோ – நீதிநூல்:26 301/1
ஆண்டு எலாம் பிறர் ஆக்கம் நோக்கியே – நீதிநூல்:27 306/1
பெரும் முறை ஈது எனில் பிறர் முன் தன்னைத்தான் – நீதிநூல்:37 369/3
தன் துதி பிறர் சொல தகும் தன் வாயினால் – நீதிநூல்:37 370/1
அதி துதி பிறர் சொலின் அழகு ஆகும் அமைவொடு தன் துதி தான் கூறல் – நீதிநூல்:37 373/3
பிறர் புகழினை கைம்மாற்றை பேணியே உதவிசெய்வோர் – நீதிநூல்:39 388/1
சீவ அன்பு சுகுணங்களின் முதலாம் தீது_இல் அன்பையுடையோர் பிறர் துயர் தமது – நீதிநூல்:39 393/1
ஆவது என்ன அயர்வார் பிறர் சுகமும் தம்மது என்ன மகிழ்வார் தினம் வணிகர் – நீதிநூல்:39 393/2
நுழைந்த படர் மதியார் பிறர்
கால் நுழைந்த கடுவும் தம் கண்ணில் வை – நீதிநூல்:39 398/2,3
காதலாய் நோக்குதலே கலந்தது ஒப்பாம் பிறர் கேட்டை கருதல் அன்னார் – நீதிநூல்:43 457/2
பெரியவர் தம் நோய் போல் பிறர் நோய் கண்டு உள்ளம் – நன்னெறி:1 20/1
பேரறிஞர் தாக்கும் பிறர் துயரம் தாங்கியே – நன்னெறி:1 31/1
தாய் பகை பிறர் நட்பு ஆகில் தந்தை கடன்காரன் ஆகில் – விவேகசிந்தாமணி:1 78/1
நட்பிடை குய்யம் வைத்தார் பிறர் மனை நலத்தை செய்வார் – விவேகசிந்தாமணி:1 114/1
வல்லி தழுவ குறையும் வாழ்நாள் பிறர் தாரம் – நீதிவெண்பா:1 84/3
பிறர் பொருள் வவ்வாதவரை பேணி பிறர் தம்மை – நன்மதிவெண்பா:1 71/2
பிறர் பொருள் வவ்வாதவரை பேணி பிறர் தம்மை – நன்மதிவெண்பா:1 71/2
பிறர்க்குரியாள் நாடேல் பிறர் பொருளை வவ்வேல் – நன்மதிவெண்பா:1 72/1
பிறர் உதவி நோக்கி பிழையேல் செறி செல்வம் – நன்மதிவெண்பா:1 72/2
பிறர்க்கு உன் நசை விள்ளேல் பிறர் இல்லத்து என்றும் – நன்மதிவெண்பா:1 75/1
உறுப்பு_இல் பிறர் பழிப்ப என்றும் பிறவார் – அருங்கலச்செப்பு:1 51/1
புத்தர் பிறர் சொல்லும் பொருள் மறுத்து வள்ளுவர்தாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 2/1
தருமர் பிறர் நெறியால் சார்ந்தது விண் ஈசன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 12/1
வெறும் உரையால் சென்று கழுவேறும் பிறர் போல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 35/2
பற்று ஒழிந்தும் என்ன பிறர் பண்டு அரனை தூதுவிட – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 61/1
அந்தி_வண்ணன் நூலால் அருகர் பிறர் கோள் சிதைய – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 89/1
கவறு உருட்டி கைவந்தார் அன்றி பிறர் எல்லாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 141/2
அருகர் பிறர் கோள் சிதைக்கும் ஆற்றால் வருவது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 158/2
பொன்னர் பிறர் காணார் அ புண்ணியனை புண்ணியனும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 188/1
வாதவூரன் பிறர் போல் வந்தவர் ஆனந்தமுறும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 194/1
பிறர் நலம் நாடு – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 64/1
திறன் அல்ல தன் பிறர் செய்யினும் நோ நொந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 157/3
உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர் சொல்லும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 160/3
கேடு பிறர் செய்யாது ஏன் கேடுற்றாள் காந்தாரி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 165/1
தன் குற்றம் நீக்கி பிறர் குற்றம் காண்கிற்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 436/3
வேட்ப தாம் சொல்லி பிறர் சொல் பயன் கோடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 646/3
கொல்லா நலத்தது நோன்மை பிறர் தீமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 984/3
ஒண் பொருள் கொள்வார் பிறர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1009/4
பிறர் பழியும் தம் பழியும் நாணுவார் நாணுக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1015/3
பிறர் நாண தக்கது தான் நாணான் ஆயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1018/3
உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர் மேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1079/3

மேல்

பிறர்-கண் (2)

பிறர்-கண் வருத்தமும் சாக்காடும் கேடும் – அருங்கலச்செப்பு:1 117/1
தீப்பால தான் பிறர்-கண் செய்யற்க நோய்ப்பால – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 206/3

மேல்

பிறர்-தம்மை (1)

தனை எனினும் பிறர்-தம்மை என்னினும் – நீதிநூல்:18 225/1

மேல்

பிறர்-பால் (1)

அழித்தலும் துன்பமே அந்தோ பிறர்-பால்
இழத்தலும் துன்பமே ஆம் – நீதிவெண்பா:1 46/3,4

மேல்

பிறர்-வாய் (1)

எண் பொருள ஆக செல சொல்லி தான் பிறர்-வாய்
நுண் பொருள் காண்பது அறிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 424/3,4

மேல்

பிறர்க்கு (36)

பிறிந்திருப்பார் பேசார் பிறர்க்கு – நல்வழி:1 7/4
கற்று பிறர்க்கு உரைத்து தாம் நில்லார் வாய்ப்படூஉம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 20/1
பிறர்க்கு பயன்பட தாம் கற்ற விற்பார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 21/1
பிறர்க்கு இன்னா செய்தலின் பேதைமை இல்லை – அறநெறிச்சாரம்:1 83/1
பிறர்க்கு இன்னாது என்று பேரிட்டு தனக்கு இன்னா – அறநெறிச்சாரம்:1 83/2
அயர்வாக புரண்டாலும் பிறர்க்கு இன்னா தரும் பொய்யை அறையல் நெஞ்சே – நீதிநூல்:16 202/4
பாரினில் பொய்த்திடல் பொய்க்க உன்னுதல் பொய்யினை பிறர்க்கு பயிற்றல் யாதோர் – நீதிநூல்:16 203/1
நட்டமே பிறர்க்கு எய்திடச்செய்தலும் நம்பி – நீதிநூல்:17 208/1
பலி பிறர்க்கு இட்டுமே பயன் துவ்வான் பொருள் – நீதிநூல்:24 274/2
புண் சுமந்தது அலால் பிறர்க்கு என் குறை புகல்வீர் – நீதிநூல்:26 294/4
இடர் பிறர்க்கு இழைத்திடும் இயவன்-தன்னை முன் – நீதிநூல்:34 353/3
பீடுளோர் நன்மையே பிறர்க்கு செய்வரால் – நீதிநூல்:39 402/4
தீமையே விளைத்திடும் பிறர்க்கு செய்கின்ற – நீதிநூல்:39 404/2
தனக்குத்தான் ஒருவன் போதம் சாற்றிடில் குறை பிறர்க்கு என் – நீதிநூல்:47 524/1
விண்டவர் பிறர்க்கு அன்பு இல்லார் விமலர்க்கும் அன்பு இலாரால் – நீதிநூல்:47 561/4
பெருமகன் ஓர் இடர் எய்தின் பிழைக்கும் வகை பிறர்க்கு உண்டோ – நீதிநூல்:47 580/2
உணர்ந்தும் தாம் பிறர்க்கு ஓதியும் நல்வழி – நீதிநூல்:47 585/1
பிறர்க்கு உதவிசெய்யார் பெரும் செல்வம் வேறு – நன்னெறி:1 4/1
பிறர்க்கு உதவி ஆக்குபவர் பேறாம் பிறர்க்கு உதவி – நன்னெறி:1 4/2
பிறர்க்கு உதவி ஆக்குபவர் பேறாம் பிறர்க்கு உதவி – நன்னெறி:1 4/2
பெய்யா கொடுக்கும் பிறர்க்கு – நன்னெறி:1 4/4
தம் குறை தீர்வு உள்ளார் தளர்ந்து பிறர்க்கு உறூஉம் – நன்னெறி:1 10/1
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 8/4
பிறர்க்கு இன்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 32/3
அரி அகத்தில் அன்னம் அருந்தேல் உரிமை பிறர்க்கு
உள்ள பொருள் கொள்ளேல் ஒன்னாரும் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 61/2,3
பிறர்க்கு உன் நசை விள்ளேல் பிறர் இல்லத்து என்றும் – நன்மதிவெண்பா:1 75/1
பிறர்மனை கோடல் பிறர்க்கு செல்வாளை – அருங்கலச்செப்பு:1 76/1
பிறர்க்கு இன்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 51/3
அருகர் பிறர்க்கு ஆகாது என்னும் உரை கேள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 59/2
பிறர்க்கு உண்டோ இல்லை அவர் பேராண்மை குன்ற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 73/1
மறை பிறர்க்கு உய்த்து உரைக்கலான் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 159/4
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 72/4
சிறப்பு ஈனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்கு இன்னா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 311/3
பிறர்க்கு இன்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 319/3
ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்கு உரைத்தும் தான் அடங்கா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 834/3
மறை பிறர்க்கு உய்த்து உரைக்கலான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1076/4

மேல்

பிறர்க்கும் (3)

தன்னை உணர்த்தினும் காயும் பிறர்க்கும் நீர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 132/3
தனக்கும் பிறர்க்கும் உறுதி சொல் செய்கை – அருங்கலச்செப்பு:1 116/1
தன்னை உணர்த்தினும் காயும் பிறர்க்கும் நீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1319/3

மேல்

பிறர்க்குரியாள் (1)

பிறர்க்குரியாள் நாடேல் பிறர் பொருளை வவ்வேல் – நன்மதிவெண்பா:1 72/1

மேல்

பிறர்கு (1)

பிறர்கு இன்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 32/3

மேல்

பிறர்பிறர் (2)

மறவாமே நோற்பது ஒன்று உண்டு பிறர்பிறர்
சீர் எல்லாம் தூற்றி சிறுமை புறங்காத்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 19/2,3
பிறர்பிறர் செய்ப போல் செய்தக்க செய்து ஆங்கு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 71/3

மேல்

பிறர்மனை (1)

பிறர்மனை கோடல் பிறர்க்கு செல்வாளை – அருங்கலச்செப்பு:1 76/1

மேல்

பிறரால் (2)

பிறரால் பெருஞ்சுட்டு வேண்டுவான் யாண்டும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 19/1
பிழைத்தான் என பிறரால் பேசப்படுமேல் – அறநெறிச்சாரம்:1 89/3

மேல்

பிறரும் (2)

பிழை இலான் கடவுள் அன்றி மக்களில் தப்பு இல்லாதார் பிறரும் உண்டோ – நீதிநூல்:32 337/1
பிறரும் அறிந்து இன்பம் பெறலால் அறி-தொறூஉம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 69/2

மேல்

பிறரை (6)

நம்மை பிறர் சொல்லும் சொல் இவை நாம் பிறரை
எண்ணாது சொல்லும் இழுக்கு இவை என்று எண்ணி – அறநெறிச்சாரம்:1 82/1,2
ஒறுக்கிலேன் ஊர் பசை என்-கண் பிறரை
ஒறுக்கிற்பேன் என்று உரைப்பையாகில் கறுத்து எறிந்த – அறநெறிச்சாரம்:1 138/1,2
தன்னை போல் பிறரை எண்ணல் தகுதியாம் தான் மணந்த – நீதிநூல்:13 171/1
எ பிழைக்கா நீ பிறரை சினந்து அவர்க்கு இன்னா இயற்ற எண்ணினாயோ – நீதிநூல்:32 336/1
தேனீ செய் தேன் பிறரை சேரலை போல் தான் ஈதல் – நன்மதிவெண்பா:1 57/2
குறையோ பிறரை அடும் கூற்று முறையே காண் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 122/2

மேல்

பிறவா (2)

சாவா பிறவா இ சம்பிரத வாழ்க்கைக்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 134/3
தன்னுடன் பிறவா தம்பி தனை பெறா தாயார் தந்தை – விவேகசிந்தாமணி:1 17/1

மேல்

பிறவாமை (3)

தூய பிறவாமை ஒன்றே சோமேசா ஆயதனால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 37/2
வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்றது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 37/3
வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்று அது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 362/3

மேல்

பிறவார் (2)

இழிகுலத்து என்றும் பிறவார் இறைவன் – அருங்கலச்செப்பு:1 50/1
உறுப்பு_இல் பிறர் பழிப்ப என்றும் பிறவார்
மறுப்பாடு_இல் காட்சியவர் – அருங்கலச்செப்பு:1 51/1,2

மேல்

பிறவி (5)

பிறவி தணிக்கும் பெரும் தவர்-பால் சென்று – அறநெறிச்சாரம்:1 203/3
பிறவி பெரும் கடல் நீந்துவர் நீந்தார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 5/3
பிறவி அறார் மற்றையவர் பிஞ்ஞகர் காண்பித்த – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 62/1
சேர்ந்த திண்ணர் வெம் பிறவி தீர்ந்தார் பின் சேராதார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 10/1
பிறவி பெரும் கடல் நீந்துவர் நீந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 10/3

மேல்

பிறவிக்-கண் (1)

பிறவிக்-கண் நீத்தார் பெரும் குணத்தாரை – அறநெறிச்சாரம்:1 139/3

மேல்

பிறவியை (1)

கேட்கும் கருத்துடையோரே பிறவியை
நீக்கும் திருவுடை யார் – அறநெறிச்சாரம்:1 2/3,4

மேல்

பிறவும் (3)

உடம்பும் கிளையும் பொருளும் பிறவும்
தொடர்ந்து பின் செல்லாமை கண்டும் அடங்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 129/1,2
உண்ண பொதிசோறும் ஊர் சிவிகையும் பிறவும்
எண்ணம் அறிந்து அடியார்க்கு ஈந்து அருளும் கண்_நுதல் போல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 112/1,2
பிறவும் தம போல் செயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 120/4

மேல்

பிறவுழியானும் (1)

ஒரு சிறை இல்லம் பிறவுழியானும்
மருவுக சாமாயிகம் – அருங்கலச்செப்பு:1 109/1,2

மேல்

பிறவோ (1)

கள்ளம் பிறவோ பசப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1184/4

மேல்

பிறழ (2)

பிறழ நிலைநிறுத்தும் பெயரால் கடல் பிறழ – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 148/2
பிறழ நிலைநிறுத்தும் பெயரால் கடல் பிறழ
ஊழி பெயரினும் தாம் பெயரார் சான்றாண்மைக்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 148/2,3

மேல்

பிறற்கு (1)

பிறற்கு உரியாள் தோள் தோயாதவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 149/4

மேல்

பிறன் (29)

பிறன் மனை புகாமை அறம் என தகும் – கொன்றைவேந்தன்:1 61/1
பிறன் கையில் கொடுக்கும் பேதையும் பதரே – வெற்றிவேற்கை:1 71/2
அறங்கடையில் செல்லார் பிறன் பொருளும் வெஃகார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 64/3
பிறன் வரை நின்றாள் கடைத்தலை சேறல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 76/1
திறனுடையன் என்று உரைக்கும் தேசும் பிறன் இல் – அறநெறிச்சாரம்:1 89/2
புறங்கூற்று கேளாத என்பர் பிறன் தாரத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 103/2
பிச்சையும் ஐயமும் இட்டு பிறன் தாரம் – அறநெறிச்சாரம்:1 165/1
விதவையை கன்னி-தன்னை வேசையை பிறன் இல்லாளை – நீதிநூல்:13 172/1
கேட்பவர்தாம் இலர் என்னில் கிளப்பவர் ஆர் பிறன் பழியை – நீதிநூல்:22 266/2
நாசமாக்குதல் களவு பொய் நீக்கல் பிறன் இல் மது நயந்திடாமை – நீதிநூல்:46 521/3
பிறன் மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 15/3
உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 29/3
பிறன் போல நோக்கப்படும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 105/4
மறந்தும் பிறன் கேடு சூழற்க சூழின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 21/3
பிறன் பழி கூறுவான் தன் பழியுள்ளும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 34/3
மறந்தும் பிறன் கேடு சூழற்க சூழின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 36/3
பிறன் பழிப்பது இல் ஆயின் நன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 49/4
பிறன் பொருளான் பெட்டு ஒழுகும் பேதைமை ஞாலத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 141/3
அறன் கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன் கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 142/3
தேரான் பிறன் இல் புகல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 144/4
அறன் இயலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறன் இயலாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 147/3
பிறன் மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 148/3
அறன் வரையான் அல்ல செயினும் பிறன் வரையாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 150/3
அறன் ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறன் ஆக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 163/3
வேண்டும் பிறன் கைப்பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 178/4
பிறன் பழி கூறுவான் தன் பழியுள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 186/3
மறந்தும் பிறன் கேடு சூழற்க சூழின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 204/3
உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 282/3
பிறன் போல நோக்கப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1047/4

மேல்

பிறன்-கண் (1)

வேண்டும் பிறன்-கண் செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 316/4

மேல்

பிறன்மனை (1)

பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 29/3

மேல்

பிறன்மனைக்கு (1)

பிறன்மனைக்கு கூட பிறந்தாரை ஒப்ப – நன்மதிவெண்பா:1 71/1

மேல்

பிறன்மனைக்கே (1)

பிறன்மனைக்கே பீடு அழிந்து நிற்பர் நறுவிய – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 79/2

மேல்

பிறன்மனையை (1)

நகையேல் பிறன்மனையை நண்ணி நகையேல் – நன்மதிவெண்பா:1 66/2

மேல்

பிறனை (3)

தேரான் பிறனை தெளிந்தான் வழிமுறை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 51/3
பிறனை உன்னும் பேதை ஒரீஇ பீதி இலா கையாள் – நன்மதிவெண்பா:1 74/1
தேரான் பிறனை தெளிந்தான் வழிமுறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 508/3

மேல்

பிறிதாதல் (1)

நெடுமொழி கோறல் குணம் பிறிதாதல்
கெடுவது காட்டும் குறி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 34/3,4

மேல்

பிறிதின் (2)

தம் புண் கழுவி மருந்திடுவர் தாம் பிறிதின்
செம் புண் வறுத்த வறை தின்பர் அந்தோ – அறநெறிச்சாரம்:1 102/1,2
அறிவினான் ஆவது உண்டோ பிறிதின் நோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 315/3

மேல்

பிறிது (21)

குற்றம் தமதே பிறிது அன்று முற்றுணர்ந்தும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 24/2
கிழமை பிறிது ஒன்றும் கொள்ளார் வெகுளின் மன் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 46/2
பாவம் இஃது என்னார் பிறிது மற்று என் செய்யார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 78/3
கஞ்சுகம் அன்று பிறிது ஒன்றே கஞ்சுகம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 92/2
மக்கள் பிறப்பின் பிறிது இல்லை அ பிறப்பில் – அறநெறிச்சாரம்:1 72/2
தன்னில் பிறிது இல்லை தெய்வம் நெறி நிற்பில் – அறநெறிச்சாரம்:1 77/1
பிறிது ஒன்று வேண்டா தவம் – அறநெறிச்சாரம்:1 81/4
தன் ஒக்கும் தெய்வம் பிறிது இல்லை தான் தன்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 145/1
செய பிறிது அறிகிலா சேயர் சுற்றுளோர் – நீதிநூல்:9 84/2
பேசுற்ற இன்சொல் பிறிது என்க ஈசற்கு – நன்னெறி:1 2/2
தன் உயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான் பிறிது
இன் உயிர் நீக்கும் வினை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 33/3,4
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 65/3
தன் ஊன் பெருக்கற்கு தான் பிறிது ஊன் உண்பான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 26/3
தன் உயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான் பிறிது
இன் உயிர் நீக்கும் வினை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 33/3,4
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 103/3
தன் ஊன் பெருக்கற்கு தான் பிறிது ஊன் உண்பான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 251/3
உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல் பிறிது ஒன்றன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 257/3
தன் உயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான் பிறிது
இன் உயிர் நீக்கும் வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 327/3,4
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 645/3
அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை பிறிது இன்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 841/3
அறிவிலான் நெஞ்சு உவந்து ஈதல் பிறிது யாதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 842/3

மேல்

பிறிதும் (1)

நிறையும் நெடு நாணும் பேணார் பிறிதும் ஒரு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 83/2

மேல்

பிறிதொரு (1)

பிறந்த இடத்து அன்றி பிறிதொரு தேசத்தே – நீதிவெண்பா:1 27/3

மேல்

பிறிந்திருப்பார் (1)

பிறிந்திருப்பார் பேசார் பிறர்க்கு – நல்வழி:1 7/4

மேல்

பிறை (4)

பிறை என்ன வளருமோ இயமன் வர அஞ்சுவனோ பேரின்பத்துக்கு – நீதிநூல்:40 408/3
செறி பழியை அஞ்சார் சிறிதும் பிறை_நுதால் – நன்னெறி:1 34/2
பெரு வாரிதியில் பிறை வானில் சர்ப்பம் பிலத்தில் கற்ப – விவேகசிந்தாமணி:1 131/3
நிறை நீர நீரவர் கேண்மை பிறை மதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 782/3

மேல்

பிறை_நுதால் (1)

செறி பழியை அஞ்சார் சிறிதும் பிறை_நுதால்
வண்ணம் செய் வாள் விழியே அன்றி மறை குருட்டு – நன்னெறி:1 34/2,3

மேல்

பிறைசை (1)

பிறைசை வரு சாந்த பெயரவன் சொல் வெண்பா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 3/1

மேல்

பிறைதான் (1)

சொல் தமிழோர் கொள்வர் சுடரோனால் வெண் பிறைதான்
உற்ற மதி ஆவதனை ஓர்ந்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 3/3,4

மேல்

பின் (177)

ஆவிதான் போயின பின் யாரே அனுபவிப்பார் – நல்வழி:1 22/3
பின் பயக்கும் பீழை பெரிது – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 2/4
முடிப்ப முடித்து பின் பூசுவ பூசி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 30/1
மூப்பொடு தீ பிணி முன் உறீஇ பின் வந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 22/1
பின் செய் வினையின் பின் போகலால் நற்செய்கை – அறநெறிச்சாரம்:1 28/2
பின் செய் வினையின் பின் போகலால் நற்செய்கை – அறநெறிச்சாரம்:1 28/2
கண்டு கருதி கயக்கு அற தேர்ந்த பின்
கொண்டு வீடு ஏற்க அறம் – அறநெறிச்சாரம்:1 50/3,4
மக்கள் உடம்பு பெறற்கு அரிது பெற்ற பின்
மக்கள் அறிவும் அறிவு அரிது மக்கள் – அறநெறிச்சாரம்:1 69/1,2
நல்வினை பின் அல்லால் நறும் தாமரையாளும் – அறநெறிச்சாரம்:1 76/1
செல்லாள் சிறந்தார் பின் ஆயினும் நல்வினைதான் – அறநெறிச்சாரம்:1 76/2
கல் நின்று உருக கலந்து உரைத்து பின் நின்று – அறநெறிச்சாரம்:1 84/2
இல்லார் பின் சென்ற நிலை – அறநெறிச்சாரம்:1 110/4
நீத்து ஒழிந்த ஆறு ஐந்து அடக்கி பின் நிச்சயமே – அறநெறிச்சாரம்:1 127/1
தொடர்ந்து பின் செல்லாமை கண்டும் அடங்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 129/2
தண்டு ஓச்சி பின் செல்லும் கூற்று – அறநெறிச்சாரம்:1 163/4
ஒன்றாக நல்லது உயிர் ஓம்பல் ஆங்கு அதன் பின்
நன்கு ஆய்ந்து அடங்கினார்க்கு ஈத்து உண்டல் என்று இரண்டும் – அறநெறிச்சாரம்:1 180/1,2
செல்லும் அவன் பின் சிறந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 205/4
தேற்றம் இல்லாத ஒருவனை பின் நின்று ஆங்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 215/1
செல்லும் அவன் பின் சிறந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 215/4
பேர் இறையான் உண் பெயரில் பின் சிறக்குமோரும் – அறநெறிச்சாரம்:1 226/2
பாலனை பயந்த பின் படிப்பியாது உயர் – நீதிநூல்:9 86/2
நவமணம் செய் முன் அன்றி பின் உன்னில் பயன் உளதோ நாவாய்-தன்னை – நீதிநூல்:12 112/2
வந்து அமுது உண்டு உறங்கிய பின் தாம் உண்டு துயின்று முனம் வல் எழுந்து – நீதிநூல்:12 120/3
கவர்ந்த பின் பொருள் காவலை ஒக்குமே – நீதிநூல்:13 166/4
பெற்ற சந்ததியும் இழிவுறும் மாண்ட பின் அவியா எரி நரகாம் – நீதிநூல்:13 169/3
பின் பயன் தோன்றிடச்செய்தல் மெய் உரைக்க அஞ்சி வாய் பேசிடாமல் – நீதிநூல்:16 204/3
இவறலே தந்து இழிவையும் தந்து பின்
தவறு யாவையும் தந்து நெஞ்சம்-தனை – நீதிநூல்:20 243/1,2
சார்ந்த பின் உணும் சிற்றுண்டி சபலமாம் மீதூண் உண்டு – நீதிநூல்:36 366/2
வைக்கும் பொருள்களுமே நமது அல மாண்ட பின் கூட வரா – நீதிநூல்:39 397/2
காமமே இன்பங்கள் கணத்தில் நீங்கி பின்
தீமையே விளைத்திடும் பிறர்க்கு செய்கின்ற – நீதிநூல்:39 404/1,2
பறவையும் விலங்கும் தீனி பசித்த பின் தேடும் நாளை – நீதிநூல்:40 418/1
முற்றிய பின் கனி உதிரும் பழுப்புற்று தழை உதிரும் முழுதுமே நெய் – நீதிநூல்:41 425/1
வற்றிய பின் விளக்கு அவியும் என்ன ஓர் திடம் உண்டு மக்கள் காயம் – நீதிநூல்:41 425/2
இன்றோ இ கணமோ பின் உறும் கணமோ மாலையோ இரவோ சாவது – நீதிநூல்:41 431/3
அமர் உயிர் நீங்கிய பின் ஓர் கணமும் அனை சேயர் இதன் அருகே நில்லார் – நீதிநூல்:41 434/2
சிறந்த மா நிலம் சேர்ந்து பின் ஆருயிர் – நீதிநூல்:42 436/2
பசி மிகுந்த பின் நெல்லை விதைப்பது போல் வீட்டில் தீ பற்றிக்கொண்டு – நீதிநூல்:43 449/1
கற்பதன் முன் அரிது எனினும் பின் எளிதாம் அது போல் நற்கருமம் என்னும் – நீதிநூல்:43 451/3
ஒரு மலை போல் ஆன பின் எவ்வாறு அதை நீ சாம் பருவத்து ஒழிப்பாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 456/4
ஈர என கொலைக்களத்திற்கு இழுக்க அடி பற்றி பின் இரங்கி வந்த – நீதிநூல்:44 475/2
சாமி உனை பிரியேன் என்று உரைத்து பின் அகன்ற மின்னாள்-தன்னை நோக்கி – நீதிநூல்:44 490/1
அந்தமுளாள் உரிமையா அத்தமுளார் வாலியா அவன் பின் தோன்றி – நீதிநூல்:44 501/1
கைத்தனம் நாம் இழந்த பின் கூன் முடவர் அந்தகர் நோயர் கடைக்குலத்தர் – நீதிநூல்:44 505/1
நாய் ஓரி கரடி என கத்தி மகிழ்விப்பர்கள் நாம் நலிந்த பின் அ – நீதிநூல்:44 511/2
கலங்கவே உறினும் தந்தை காதலர் சினவல் போல் பின்
பலன்கள் நாம் பெற அ துன்பம் பணித்தனன் இறை என்று உன்னி – நீதிநூல்:47 552/2,3
எல்லவன் பின் போந்தான் இரங்கேசா நல்ல – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 40/2
முன்னர் அமண் மதத்து மூண்டு அரசர் பின் சைவம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 38/1
ஈர்_ஐந்து தலையான் அணுகிய பின் ஏகலுற்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 44/1
ஏற்ற துரோணனை அன்று எள்ளி துருபதன் பின்
தோற்று விசயர்க்கு அளித்தான் சோமேசா போற்றிடினும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 108/1,2
கான் நடந்தும் சீதை கலப்பால் களித்தான் பின் அயர்ந்தான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 113/1
இன்பமுற்றான் மாயை தோள் தோய்ந்து பின் எண் மடங்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 117/1
சுணங்கன் முடுவல் பின் சென்றால் யாரை காமன் துயர் செய்யான் – விவேகசிந்தாமணி:1 81/4
செங்கமல சீதை சொல்லை சீராமன் கேட்டவுடன் சென்றான் மான் பின்
தங்கையவள் சொல்கேட்ட இராவணனும் கிளையோடு தானும் மாண்டான் – விவேகசிந்தாமணி:1 117/2,3
திறமதாய் உலகம் ஏத்த சிறந்து பின் நிற்கும் அன்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 120/4
மன் அனைக்கு அன்று பின் அனைக்கு உதவா வன் புளால் வருந்தி வாடுவனோ – விவேகசிந்தாமணி:1 126/2
பின் செயலும் ஈதலுற பேறு பெற்றான் தன் செயல் பொன் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 55/2
ஏற்றதன் பின் நொய்ய உரையேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 74/4
பேசில் உலகு என் ஆமோ பின் – நீதிவெண்பா:1 31/4
தன் நேர் திரேதத்தில் சானகியே பின் யுகத்தில் – நீதிவெண்பா:1 32/2
பின் அதனை பேணுதலும் துன்பமே அன்னது – நீதிவெண்பா:1 46/2
சிவனே சிவனே சிவனே என்பார் பின்
சிவன் உமையாளோடும் திரிவன் சிவன் அருளால் – நீதிவெண்பா:1 58/1,2
பெற்ற இளம் கன்றை பிரியாமல் பின் ஓடி – நீதிவெண்பா:1 58/3
பின் நாள் புரிவதுவே பின் – நீதிவெண்பா:1 89/4
பின் நாள் புரிவதுவே பின் – நீதிவெண்பா:1 89/4
போய பின் சுற்றத்து அகத்தில் புக்கு உழலேல் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 72/3
பல் துலக்கி பின் அருந்தும் பாகிலை நல்லெண்ணெய் மூழ்கு – நன்மதிவெண்பா:1 77/1
தன் நெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின்
தன் நெஞ்சே தன்னை சுடும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 47/3,4
அரன் வெகுள பின் நிகழும் ஆற்றால் ஒருவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 51/2
கற்க கசடு அற கற்பவை கற்ற பின்
நிற்க அதற்கு தக – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 65/3,4
பின் ஊறு இரங்கிவிடும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 87/4
பின் பயக்கும் நற்பாலவை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 104/4
இறையோனும் பின் வெகுளும் என்றால் குறையாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 135/2
திசை_வென்றவள் பதியும் செல்லாது அவள் பின்
அசைவு இன்றி தான் உலகம் ஆளும் இசை ஒன்ற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 138/1,2
வல்லி இரு கொங்கை மணந்ததன் பின் சொல்லியது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 164/2
காண்க-மன் கொண்கனை கண் ஆர கண்ட பின்
நீங்கும் என் மென் தோள் பசப்பு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 180/3,4
சேர்ந்த திண்ணர் வெம் பிறவி தீர்ந்தார் பின் சேராதார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 10/1
பெற்ற பொருள் விட்டு மக்கள் பெற்றான் தசரதன் பின்
கொற்றமுற்றான் என்னே குமரேசா பற்றுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 63/1,2
ஈட்டிய எல்லாம் தேய்ந்தும் ஏன் நல்லான் பின் உலவாக்கோட்டை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 83/1
கண்டான் துரோபதையை காதலித்தான் கீசகன் பின்
கொண்டான் பழி ஏன் குமரேசா அண்டல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 145/1,2
இன்னா சொல் நோற்பாரின் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 160/4
கண்டு நகைத்த கனகவன்மன் பின் கேடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 182/1
முன் இன்று பின் நோக்கா சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 184/4
வீயாது பின் சென்று அடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 207/4
மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 225/4
நேர்ந்த வலியின் நிலை தெரிந்த பின் கனகன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 250/1
கண்ட மான் நல்லது என்ற காகுத்தன் பின் செயலால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 279/1
தன் நெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின்
தன் நெஞ்சே தன்னை சுடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 293/3,4
கொண்டார் சினம் பொருளா கொங்கணர் பின் வாசுகியால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 307/1
கொண்டார் பின் என்னே குமரேசா பண்டு ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 313/2
செய்யாமல் செற்றார்க்கும் இன்னாத செய்த பின்
உய்யா விழுமம் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 313/3,4
இன்னா இயற்றி இழிந்து ஏனோ தேனுகன் பின்
கொன்னே அழிந்தான் குமரேசா முன்னாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 318/1,2
கூடல் சேர் கோவலனை கொன்றோன் இராகுலன் பின்
கூடினார் கேடு ஏன் குமரேசா கோடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 319/1,2
வண்டுகட்கு நோய்செய்த மாண்டவியர் பின் கொடு நோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 320/1
பின் சார பொய்யாமை நன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 323/4
வேண்டின் உண்டாக துறக்க துறந்த பின்
ஈண்டு இயற்பால பல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 342/3,4
கண்டார் கபிலர் மெய் கற்ற மணிவாசகர் பின்
கொண்டார் வீடு என்னே குமரேசா மண்டு அருளால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 356/1,2
ஆசை அற்ற நாரதர் பின் அற்று உயர்ந்தார் மற்றவர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 365/1
திண் தோள் இராமனும் ஏன் தேராமல் மான் பின் போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 373/1
சாதுவன் முன் நன்று ஆய்ந்தும் தாழ்ந்தான் பின் தீது அடைந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 375/1
கற்க கசடு அற கற்பவை கற்ற பின்
நிற்க அதற்கு தக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 391/3,4
எள்ளாமல் காந்தன் எதிர் அறிந்து காத்தான் பின்
கொள்ளவில்லை நோய் ஏன் குமரேசா உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 429/1,2
கூடி நின்ற மூவன் குல செல்வம் பின் குலைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 437/1
கொண்டான் பின் பேணி குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 442/2
பண்டு அல்லற்பட்ட கூன்பாண்டியன் பின் நல் இனத்தால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 460/1
எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின்
எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 467/3,4
குன்றா தனபாலன் கோவலன் வாழ்வும் பின்
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 479/1,2
இடம் கண்ட பின் அல்லது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 491/4
தேர்ந்த பிரமதத்தன் சேர்ந்தவர் பின் செய் வினையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 509/1
தேறற்க யாரையும் தேராது தேர்ந்த பின்
தேறுக தேறும் பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 509/3,4
பற்று அற்ற காலத்தும் பாண்டவர் பின் சோமகர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 521/1
கொன்னே பின் நொந்தார் குமரேசா உன்னியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 535/2
பின் ஊறு இரங்கிவிடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 535/4
மண்டு புகழ் அய்யோத்தி மாண் குடிகள் மன்னன் பின்
கொண்டு எழுந்து ஏன் போன குமரேசா தண்டாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 542/1,2
தென்னவன் முன் செங்கோலால் சீருற்றான் பின் ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 556/1
கோடாத பூடணன் முன் கோடியதால் வான் பெயல் பின்
கோடி நின்றது என்னே குமரேசா கூடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 559/1,2
பெற்ற அமணன் பெரும் செல்வம் பின் இழிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 565/1
என்னே சததன்வா எண்ணாமல் செய்து பின்
கொன்னே இழிந்தான் குமரேசா துன்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 568/1,2
வண்டு உருவாய் வந்து மறைந்து அறிந்தான் வீடணன் பின்
கொண்டான் தெளிவு ஏன் குமரேசா அண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 587/1,2
சென்ற செல்வம் எல்லாம் பின் சேர்ந்த பனந்தன்-பால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 594/1
அன்று மடி ஊர்ந்த ஆத்திரேயன் குடி பின்
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா நன்றாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 601/1,2
திண் தோள் மதிவாணன் தேர்ந்து பிரித்தான் பின்
கொண்டான் சேர்த்து என்னே குமரேசா கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 633/1,2
என்னே முரன் இனிதா எண்ணிவைத்தும் பின் முடியான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 640/1
தேன் ஆர் கனி உகுத்தான் தேர் விசயன் பின் இரங்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 655/1
கூனாது ஏன் நின்றான் குமரேசா தானே பின்
எற்று என்று இரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 655/2,3
அழ பின் போன குமரேசா ஏனோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 659/2
பின் பயக்கும் நற்பாலவை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 659/4
ஊறு ஒரால் உற்ற பின் ஒல்காமை இவ் இரண்டின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 662/3
குன்றினர் பின் என்னே குமரேசா நின்றுகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 664/2
வென்றி மிகு சிங்கமுகன் வேண்டிநின்ற எல்லாம் பின்
குன்றாது ஏன் கொண்டான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 666/1,2
அன்று ஏன் வினை ஒழிவை அஞ்சி வளவன் பின்
குன்றாமல் செய்தான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 674/1,2
முற்றிய பின் எய்து பயன் முன்னி ஏன் காளிங்கன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 676/1
போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்த பின்
தேற்றுதல் யார்க்கும் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 693/3,4
அன்று உறவு என்று உன்னி அம்பிகாபதி ஒன்று ஆற்றினன் பின்
குன்றினான் என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 700/1,2
கொண்டான் பின் என்னே குமரேசா மிண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 745/2
புரந்தார் கண் நீர் மல்க சாகில் பின் சாக்காடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 780/3
பின் நீர பேதையார் நட்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 782/4
நாடாது நட்டலின் கேடு இல்லை நட்ட பின்
வீடு இல்லை நட்பு ஆள்பவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 791/3,4
ஓர்ந்துவைத்தும் உற்று உதவா உத்தரனை பின் மிலைச்சன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 815/1
வேறாய் உடற்றி நின்ற விச்சனிடம் பின் கபிலர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 818/1
நேசித்து பின் பழித்த நீமகனை ஆமகன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 820/1
சேர்ந்து அனலன் சொல்லியும் பின் தேர்ந்து கொளாது ஏன் வசு முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 825/1
மண்டி வினைமேல் சென்ற மாதங்கன் பின் பழி மீக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 836/1
பேணி நின்ற துச்சீலன் பேதன் இவர் பின் பிரிவில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 839/1
உள்ள நலம் இல்லை என்றான் ஓரா குசலன் பின்
கொள்ள நின்றான் தீது ஏன் குமரேசா உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 850/1,2
பண்டு இகலை நீக்கிய பின் பப்புருவாகன் இன்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 854/1
அன்று இகலி நின்ற அடவியன் பின் ஆக்கம் அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 858/1
நாடாமல் பெண் விழைந்து நாணி ஏன் சந்தனு பின்
கோடி உளம் நொந்தான் குமரேசா தேடி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 902/1,2
அன்று மனையாளை அஞ்சினான் சாமகன் பின்
குன்றினான் என்னே குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 904/1,2
உற்றறிந்து துச்சயன் பின் ஓர்ந்தான் பரத்தை நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 912/1
இகழ்வார் பின் சென்று நிலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 966/4
ஒட்டார் பின் சென்று ஒருவன் வாழ்தலின் அ நிலையே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 967/3
பண்டு ஒன்றும் ஈயா பதுமன் பின் பேய்ப்பிறப்பை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1002/1
கண்டான் அசோதரன் பின் கண்ணோடி நாண் மீக்கொண்டான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1011/1
தொழுது உண்டு பின் செல்பவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1033/4
ஏரினும் நன்றால் எரு இடுதல் இட்ட பின்
நீரினும் நன்று அதன் காப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1038/3,4
கண்டார் வளவனை முன் கண்ணனார் காணார் பின்
கொண்ட நிரப்பு ஏன் குமரேசா ஒண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1056/1,2
சார்ந்து இரந்து நின்ற சரவணனார் பின் கரவில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1068/1
கொற்றவன் பின் போனான் குமரேசா பற்றி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1092/2
பீலிவளை ஏன் வளவன் பின் நோக்கி முன் மெல்ல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1094/1
அன்று ஊர்வசி நீங்க அல்லலுற்றான் பின் குறுக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1104/1
கோமகன் பின் போனாள் குமரேசா தோமா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1149/2
கோல்_தொடி பின் சென்றாள் குமரேசா ஆற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1153/2
காதல் பதுமை ஏன் காதலன் பின் வாழாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1160/1
பின் இருந்து வாழ்வார் பலர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1160/4
கூடி நின்று கேமசரி கோது_இல் இன்பம் துய்த்தாள் பின்
கோடி துன்பு ஏன் கொண்டாள் குமரேசா கூடுங்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1166/1,2
நேர்ந்து விடைகொடுத்த நிப்புதி பின் வெம் பசலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1181/1
மாசில் உயர் விநயமாலை பசந்து பின்
கூசி நொந்தாள் என்னே குமரேசா மூசி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1188/1,2
ஓர்ந்த சுநந்தை உடல் பசந்தாள் பின் துணையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1189/1
உற்ற துணையை முன் உள்ளி நின்ற நீலி பின்
குற்றம் என்று ஏன் மாண்டாள் குமரேசா பற்று அமைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1206/1,2
பின் செல்வாய் பேதை என் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1248/4
கோவின் பின் என்னே குமரேசா பூவுலகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1255/2
செற்றார் பின் செல்லா பெருந்தகைமை காமநோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1255/3
சென்று நின்ற காதலன் பின் செல்ல நினைந்து ஏன் உளைந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1256/1
செற்றவர் பின் சேறல் வேண்டி அளித்து அரோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1256/3
காண்க-மன் கொண்கனை கண்ணார கண்ட பின்
நீங்கும் என் மென் தோள் பசப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1265/3,4
கொண்டான் பின் சென்ற நெஞ்சை கோமளம் முன் நொந்து இகழ்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1293/1
பெட்டு ஆங்கு அவர் பின் செலல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1293/4

மேல்

பின்கொடுத்தல் (1)

பின்கொடுத்தல் ஆவணத்தில் பேதமையாய் மின்கனகம் – நன்மதிவெண்பா:1 86/2

மேல்

பின்செல்லல் (1)

முற்பகல் நோலாதார் நோற்றாரை பின்செல்லல்
கற்பு அன்றே கல்லாமை அன்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 11/3,4

மேல்

பின்தொடர்ந்த (1)

எந்தை பலிக்கென்று இயங்கு நாள் பின்தொடர்ந்த
மென்_தொடியார் தேத்தும் விழைந்திலார் என்ப – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 29/1,2

மேல்

பின்தொடர்ந்தேன் (1)

கரவு அறிவான் பின்தொடர்ந்தேன் கொல்லையிலே காளையொடும் கலந்துநின்றாள் – நீதிநூல்:44 513/2

மேல்

பின்நோக்கி (1)

பிள்ளை பேய் பித்தன் பிணியாளன் பின்நோக்கி
வெள்ளை களி விடமன் வேட்கையான் தெள்ளி – அறநெறிச்சாரம்:1 5/1,2

மேல்

பின்பற்றும் (1)

பற்றி நோய்செய பின்பற்றும் பதகரை வெரீஇ விலங்கு – நீதிநூல்:45 519/1

மேல்

பின்பு (28)

பின்பு அவள் பாரா பேதையும் பதரே – வெற்றிவேற்கை:1 69/2
பின்பு அவர்தாம் என்னை விட்டு பிரிவது எவ்வாறு உரை சகியே – நீதிநூல்:12 139/4
பின்பு இறக்கும் போது அதுவும் கூட இறந்திடும்-கொல்லோ பேசுவாயே – நீதிநூல்:40 405/4
முந்தை இறைக்கு அன்பு பின்பு தன் உயிர் போல் மன் உயிரை முறையின் ஓம்பல் – நீதிநூல்:43 460/1
பார் உயிர்க்கு எலாம் பின்பு பயன்படலால் தகும் பருவத்து – நீதிநூல்:47 579/3
வேட வான்மீகர் பின்பு வேதியரின் மேல் ஆனார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 14/1
பற்று அற்றான் உள்ளம் பரிந்து இரந்தான் ஏன் பின்பு
குற்றமுற்றான் சேடன் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 88/1,2
கூடினான் பின்பு ஏன் குமரேசா கூடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 137/2
கூர நின்றார் பின்பு குமரேசா யாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 164/2
குற்றமுற்றான் பின்பு ஏன் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 192/2
மேவினார் பின்பு மிக உள்ள ஏன் பிரிந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 394/1
குன்றினான் பின்பு ஏன் குமரேசா கன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 439/2
அன்று தொடங்காது அடங்கி நின்றான் காரி பின்பு
குன்றாது ஏன் வென்றான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 491/1,2
சென்றான் சராசரன் சேனையுடன் பின்பு ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 498/1
குன்றி பின்பு ஏன் குமரேசா ஒன்றிய கேள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 506/2
கேதமனை தேர்ந்ததனால் கேமதரன் பின்பு இழிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 508/1
திண் தோள் குலேசனை முன் தீர்ந்து அகன்றான் பின்பு அன்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 529/1
உள்ளி இரணியன் உய்ந்து அகன்றான் பின்பு துன்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 539/1
வேதம் உயர் நீதி விரதன் கோல் கொண்ட பின்பு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 543/1
ஒற்றி அறியா உயர் கலிங்கன் பின்பு ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 583/1
தீது செய்து கண்டகன் முன் சேர்த்து வந்தான் பின்பு இழந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 660/1
சார்ந்து தெளிந்த பின்பு தாழான் வருடகன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 671/1
உள்ளி விழையா உயர் இசைச்சன் பின்பு அரசால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 692/1
தேற்றினும் ஏன் வாலி பின்பு தேராமல் தம்பி-தனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 693/1
குன்றினான் பின்பு குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 719/2
தண்டா இகல் நீங்க சாம்பவந்தர் பின்பு ஒளி மீக்கொண்டார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 853/1
கூசி நொந்தான் பின்பு ஏன் குமரேசா நேசமுறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 903/2
சொல்ல கொடாத துரியோதனன் பின்பு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1078/1

மேல்

பின்பும் (1)

கொன்றான் முன் சங்கமனை கோவலனாய் வந்த பின்பும்
குன்றி ஏன் மாய்ந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 207/1,2

மேல்

பின்பே (4)

சீர் ஆரும் கீரரும் ஏன் தென்முனி-பால் கற்ற பின்பே
கூர் அறிவு மிக்கார் குமரேசா நேராக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 396/1,2
கொண்டான் விழைந்து வந்து கொண்ட பின்பே நீலபதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1191/1
வீழ்ந்த மதன் வந்த பின்பே மெல் இரதி வாழ்வு வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1193/1
காதலனை கண்ட பின்பே காமர் சீமந்தனி தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1265/1

மேல்

பின்போ (2)

அருணனே அத்தமிப்பன் நிசி வரும் பின்போ மறுநாளாம் இவ் வண்ணம் – நீதிநூல்:41 419/2
பின்போ வீழ்வது என நிலை இன்றேல் இதன் பெருமை உரைப்பது என்னே – நீதிநூல்:41 425/4

மேல்

பின்றை (2)

தப்பிய பின்றை தம் பேர் ஒழித்து அப்பால் – அறநெறிச்சாரம்:1 210/2
வினைக்கு உரிமை நாடிய பின்றை அவனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 518/3

மேல்

பின்னது (1)

சுழன்றும் ஏர் பின்னது உலகம் அதனால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1031/3

மேல்

பின்னர் (8)

இன் உயிர் ஓம்பினும் ஓம்புக பின்னர்
சிறுவரை ஆயினும் மன்ற தமக்கு ஆங்கு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 40/2,3
அனை தந்தை இல்லத்தும் சுகம் இல்லை நமக்கு உரியள் ஆன பின்னர்
மனை தாங்கல் சூதகம் சூல் சேய் பெறுதல் வளர்த்தலொடு மாமன் மாமி – நீதிநூல்:12 119/1,2
பெரு வெள்ளம் சேர்ந்த பின்னர் அதை திருப்ப ஒண்ணுமோ பெருத்து நீண்ட – நீதிநூல்:43 456/1
செவ்வையுறு பொருள் கவர்ந்த பின்னர் எனை கைவிட்ட தேனை நோக்கி – நீதிநூல்:44 478/1
கொடியாள் அன்பற்ற பின்னர் பலர் நம்-பால் வந்து உன்னை கூடிக்கொண்ட – நீதிநூல்:44 488/1
பணயமே திரணம் அன்பு பெரிது என்ற பாவை பொருள் பறித்த பின்னர்
அணையேன் என்றாள் அனங்கன் உனக்கு இலையோ என்றேம் அவ் அறிவிலான் பூம் – நீதிநூல்:44 494/1,2
இகல் ஆகாது யாவரொடும் இன்னலுற்ற பின்னர்
அகம் அலைதல் ஆகாது அவையில் பக சொல்லல் – நன்மதிவெண்பா:1 68/1,2
சிவன் அடி என்னும் அயன் சீர் பெறும் முன் பின்னர்
சிவ சமதை சொல்லலும் சீர் போம் எவரும் தம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 101/1,2

மேல்

பின்னவர்க்கு (1)

பெற்றவர்களும் உழைப்பர் பின்னவர்க்கு உழைப்பர் சேடர் – நீதிநூல்:14 180/3

மேல்

பின்னவன் (1)

பின்னவன் நேயனாம் பின்னை புத்திரி – நீதிநூல்:47 595/2

மேல்

பின்னனை (1)

முன்னனை கொன்று பின்னனை புரந்த முது பகை அவன் பிதா உறாமல் – விவேகசிந்தாமணி:1 126/3

மேல்

பின்னிரவில் (1)

பின்னிரவில் வந்த கரும்பிள்ளைக்கு இடம் கொடுத்த – நீதிவெண்பா:1 74/3

மேல்

பின்னுக்கு (1)

மின்னுக்கு எல்லாம் பின்னுக்கு மழை – கொன்றைவேந்தன்:1 72/1

மேல்

பின்னும் (11)

தனையர் ஆதியர் இறப்பில் தனித்தனி பெறலாம் பின்னும்
புனை பொருள் நீங்கின் மற்று ஓர் பொருளையும் பெறலாம் அத்தன் – நீதிநூல்:8 82/2,3
நள்ளிரவில் தமயந்தி நளன்-தனையே பிரிந்த பின்னும்
தெள் உயிர் நீங்கிலள் என்ன சேடி நீ பொய் உரைத்தாய் – நீதிநூல்:12 137/1,2
பின்னும் ஓர் பொய் உரைக்க அதையும் நிலைநிறுத்த ஓர் பெரும் பொய் சொல்ல – நீதிநூல்:16 195/2
இன்று ஒருவனை துதிக்கும் ஏசிடும் அவனை பின்னும்
நன்றினை தீது என்று உன்னும் தீதை நன்று என்ன உன்னும் – நீதிநூல்:38 376/2,3
மன்னிய கனி காய் நீழல் மற்று எலாம் உதவி பின்னும்
தன்னையும் உதவாநின்ற தரு என தம் கை ஆர்ந்த – நீதிநூல்:39 390/1,2
பொன் எலாம் உதவி பின்னும் பூட்சியால் உழைத்திட்டேனும் – நீதிநூல்:39 390/3
பேதம் இன்றி மற்றொன்று நாம் ஊரும் வாகனமாம் பின்னும் ஆதி – நீதிநூல்:40 412/3
சூரியற்கு எதிராய் பின்னும் சுழன்று விண் சென்று ஓர் ஆண்டில் – நீதிநூல்:47 539/2
முன் பணயத்தால் பின்னும் மூண்டு இழந்தார் சூதரொடு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 94/1
வழுவு செய்தும் மால் அயர்க்கு வந்து அரனே பின்னும்
பழமை கருதி அருள்பண்ணும் முழுதும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 126/1,2
உற்ற பின்னும் ஏனோ உறங்காமல் ஊர்மிளை தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1179/1

மேல்

பின்னே (3)

பெரு நான்கும் அறு_நான்கும் பெறுவாய் பெண்ணே பின்னே ஓர் மொழி புகல வேண்டாம் இன்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 18/3
அற்பர்-தம் பொருள்கள்-தாமும் அவரவர் இறந்த பின்னே
பற்பலர் கொள்வார் இந்த பாரினில் உண்மைதானே – விவேகசிந்தாமணி:1 32/3,4
பண்டு சுரதி பதி பின்னே சென்றது என்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1248/1

மேல்

பின்னை (8)

பின்னை அறிவென் என்றல் பேதைமை தன்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 21/2
பின்னை உரையா பெருமையான் முன்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 80/2
பின்னை தான் எய்தா நலன் இல்லை தன்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 141/2
பின்னை யான் யாரை பெறுகிற்பேன் நின்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 143/2
பின்னை மனம் அற பெற்றானேல் என்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 145/2
பேச வாய் அறியுமன்றி பின்னை ஓர் புலன் தேராது – நீதிநூல்:2 12/2
கருமமதில் முயல் என்றால் பின்னை ஆகட்டும் என்றாய் கசடு விஞ்சி – நீதிநூல்:43 456/3
பின்னவன் நேயனாம் பின்னை புத்திரி – நீதிநூல்:47 595/2

மேல்

பின்னைக்கு (1)

பின்னைக்கு இனிய மொழி பேசி வென்ற மாயவன் போல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 126/1

மேல்

பின்னையும் (1)

பின்னையும் யாரோ என்று பேசுவார் ஏசுவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 25/4

மேல்

பின்னோர் (1)

அன்னம் என கேளாத அன்ன வாய் பின்னோர்
தயவுடன் கூவாத வாய்தாம் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 12/2,3

மேல்