பா – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பாக்கிய 1
பாக்கியங்கள் 1
பாக்கியத்தால் 1
பாக்கியத்தை 1
பாக்கியம் 1
பாகம் 5
பாகரை 1
பாகவதம் 1
பாகற்கு 1
பாகன் 4
பாகிலை 2
பாகு 3
பாகும் 2
பாகை 12
பாகையில் 1
பாகோ 2
பாங்கர் 3
பாங்கறியா 1
பாங்கி 1
பாங்கிக்கு 1
பாங்கியர்க்கு 1
பாங்கியை 1
பாங்கு 1
பாங்குடன் 1
பாங்குடைய 1
பாங்குபெற 1
பாச 1
பாசண்டத்துள் 1
பாசண்டமே 1
பாசண்டி 2
பாசண்டியார்க்கு 1
பாசத்தால் 1
பாசதரன் 1
பாசம் 4
பாசம்_இல் 1
பாசமும் 1
பாசன் 1
பாசி 1
பாஞ்சாலன் 4
பாஞ்சாலி 2
பாஞ்சாலியின் 1
பாட்டிக்கு 1
பாட்டில் 1
பாட்டிற்கு 1
பாட்டின்-கண் 1
பாட்டினில் 1
பாட்டு 1
பாட்டை 1
பாட 3
பாடல் 2
பாடலியூர் 1
பாடலுற்றேன் 1
பாடற்கு 1
பாடா 1
பாடாத 1
பாடாய் 2
பாடி 6
பாடிவைத்த 1
பாடினர் 1
பாடினார் 1
பாடினும் 1
பாடு 19
பாடுங்கால் 1
பாடுதலால் 1
பாடுபட்டு 1
பாடுபெறும் 1
பாடுவோர் 1
பாடையில் 1
பாண்டத்தில் 1
பாண்டத்து 1
பாண்டம் 1
பாண்டவர் 5
பாண்டவர்-பால் 2
பாண்டவர்க்கு 1
பாண்டவர்கள் 2
பாண்டி 1
பாண்டித்தியம் 1
பாண்டியன் 2
பாண்டியன்-பால் 1
பாண்டியனும் 2
பாண்டு 1
பாண 1
பாணதரன் 1
பாணபரர் 1
பாணர் 1
பாணன் 3
பாணி 1
பாணித்து 1
பாணியை 1
பாணினியும் 1
பாத்தவுடனே 1
பாத்தி 1
பாத்திகட்டி 1
பாத்தியுள் 1
பாத்திரம் 2
பாத்து 1
பாத்துண்டல் 1
பாத்துண்டு 1
பாத்தூண் 2
பாத 4
பாதகங்கள் 1
பாதகம் 1
பாதகர் 2
பாதகரே 1
பாதகரை 1
பாதகி 1
பாதத்தை 1
பாதம் 5
பாதம்தானும் 1
பாதாள 1
பாதி 7
பாதியா 1
பாதியாலும் 1
பாதியையே 1
பாதுசெய்கின்ற 1
பாதையில் 1
பாந்தள் 4
பாபத்தை 1
பாபோபதேசம் 1
பாம் 1
பாம்பின் 1
பாம்பு 10
பாம்புக்கு 2
பாம்பும் 3
பாம்பொடு 1
பாம்போடு 2
பாமதி-பால் 1
பாமரர் 1
பாமரர்-தம்மை 1
பாமை 1
பாய் 2
பாய்ச்சி 2
பாய்ந்து 4
பாய்பவரே 1
பாய 1
பாயல் 1
பாயலின் 1
பாயாது 1
பார் 74
பார்க்க 2
பார்க்கப்படும் 1
பார்க்கவராமன் 1
பார்க்கவே 2
பார்க்கில் 1
பார்க்கும் 6
பார்க்குமே 1
பார்க்கொணாதே 1
பார்த்த 1
பார்த்தவுடன் 2
பார்த்தன் 5
பார்த்தனர் 1
பார்த்தனுக்கு 1
பார்த்தாயினும் 1
பார்த்தாள் 3
பார்த்தான் 4
பார்த்திடும் 1
பார்த்திபர்கள் 1
பார்த்திபன் 1
பார்த்திபா 5
பார்த்திருந்தும் 1
பார்த்திருப்பள் 1
பார்த்திருப்பான் 3
பார்த்திலோம் 1
பார்த்து 25
பார்த்தும் 1
பார்த்தோன் 1
பார்ப்பது 1
பார்ப்பர் 1
பார்ப்பார்-கண் 1
பார்ப்பார்-தங்களை 1
பார்ப்பான் 2
பார்ப்பானாய் 1
பார்வல் 1
பார்வை 2
பார்வையில் 1
பார்வையினால் 1
பார்வையும் 1
பார 2
பாரணம் 1
பாரதத்து 1
பாரதம் 1
பாரதியை 1
பாரம் 8
பாரா 2
பாராட்டார் 1
பாராட்டி 3
பாராட்டுதல் 1
பாராட்டும் 2
பாராட்டுவானை 2
பாராது 2
பாராமல் 2
பாராய் 2
பாரார் 6
பாராள் 1
பாரி 5
பாரிக்கும் 1
பாரிசரும் 1
பாரிடத்து 1
பாரித்து 1
பாரிப்பார் 4
பாரியே 1
பாரில் 16
பாரின்-பால் 1
பாரினில் 4
பாரினை 1
பாரீசன் 1
பாரீர் 1
பாரும் 1
பாருளோர்க்கு 1
பாரே 1
பாரேன் 1
பாரைக்கு 1
பால் 42
பால 1
பாலகர்க்கு 1
பாலசித்தர் 1
பாலர் 2
பாலர்க்கே 1
பாலரால் 1
பாலருக்கு 1
பாலருடன் 1
பாலரையும் 1
பாலன் 3
பாலனுக்கும் 1
பாலனை 2
பாலாம் 1
பாலால் 1
பாலிப்பர் 1
பாலிப்போர்-தம்மை 1
பாலியவிவாகமதை 1
பாலின் 1
பாலினை 1
பாலும் 3
பாலை 5
பாலொடு 4
பாலோடு 1
பாவ 10
பாவ_நெறியாரை 1
பாவங்கள் 4
பாவங்களை 1
பாவத்தால் 1
பாவத்திற்கு 1
பாவத்தை 2
பாவம் 29
பாவமது 1
பாவமும் 1
பாவலரை 3
பாவாணர் 2
பாவாய் 2
பாவி 8
பாவிக்கில் 1
பாவிகாள் 1
பாவிட்டார்க்கு 1
பாவித்து 2
பாவித்தும் 1
பாவிமகன் 1
பாவியாமே 1
பாவியை 1
பாவின் 1
பாவினை 1
பாவு 2
பாவும் 1
பாவை 7
பாவையர் 1
பாவையர்-தம் 1
பாவையர்க்கு 1
பாழ் 12
பாழ்ங்குழி 1
பாழ்த்தது 1
பாழ்பட்ட 1
பாழ்படுதல் 3
பாழதுவாம் 1
பாழாம் 2
பாழி 2
பாழின் 1
பாழுக்கு 1
பாழே 1
பாற்கடல் 1
பாற்பட்ட 1
பாற்பட்டு 1
பாறை 1
பான்மை 5
பான்மையார் 1
பான்மையால் 1
பான்மையும் 1
பானம் 1
பானு 6
பானுத்-தன்னை 1
பானுமகன் 1
பானுமதி 2
பானுவின் 1
பானுவே 1
பானை 1

பாக்கிய (1)

பாக்கிய நிலை எனும் பதகர் ஓர் துயர் – நீதிநூல்:42 438/1

மேல்

பாக்கியங்கள் (1)

தணிவு_இல் பாக்கியங்கள் எல்லாம் தருமம் அல்லது வேறு உண்டோ – நீதிநூல்:43 468/4

மேல்

பாக்கியத்தால் (1)

பலர் அறியார் பாக்கியத்தால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1141/4

மேல்

பாக்கியத்தை (1)

பத்தர் பாக்கியத்தை பாவ பகையினை தகையின் வைப்பை – நீதிநூல்:47 549/2

மேல்

பாக்கியம் (1)

மேலும் எற்கு இனி பாக்கியம் வேண்டுமோ – நீதிநூல்:12 153/4

மேல்

பாகம் (5)

வாழ்நாளில் பாகம் துயில் நீக்கி மற்றவற்றின் – அறநெறிச்சாரம்:1 128/1
உடன்பிறந்த சோதரிக்கு ஒத்த பாகம் இலை பிறப்பிடம் – நீதிநூல்:47 597/1
பண்டை நினைவு எண்ணி நொந்தார் பாகம் செய் மாறராம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 22/1
தோற்று பசிக்கு இல்லை சுவை பாகம் தேற்று கல்வி – நீதிவெண்பா:1 73/2
தேகம் சேராது இருசில் தேய்க்கும் எண்ணெய் பாகம் இன்றேல் – நன்மதிவெண்பா:1 30/2

மேல்

பாகரை (1)

வெம் கரியை பாகரை முன் வீட்டினார் ஏகராய் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 60/1

மேல்

பாகவதம் (1)

பாகவதம் கேட்டு பரிச்சித்தன் முத்தி பெற்றான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 42/1

மேல்

பாகற்கு (1)

பாகற்கு அடங்கும் இது பார் – நன்மதிவெண்பா:1 94/4

மேல்

பாகன் (4)

அவா பெய்த பண்டியை ஊர்கின்ற பாகன்
புகா சுருக்கில் பூட்டா விடும் – அறநெறிச்சாரம்:1 112/3,4
ஒரு பாகன் ஊரும் களிறு ஐந்தும் நின்ற – அறநெறிச்சாரம்:1 126/1
சோர பசிக்குமேல் சோற்றூர்தி பாகன் மற்று – அறநெறிச்சாரம்:1 181/1
ஊர்கின்ற பாகன் உணர்வுடையன் ஆகுமேல் – அறநெறிச்சாரம்:1 191/3

மேல்

பாகிலை (2)

பல் துலக்கி பின் அருந்தும் பாகிலை நல்லெண்ணெய் மூழ்கு – நன்மதிவெண்பா:1 77/1
பாகிலை உண்ணா வாயும் பண்பார் முன் நூல் அனைத்தும் – நன்மதிவெண்பா:1 99/1

மேல்

பாகு (3)

கைம்மா வயத்தவே பாகு மற்று எத்திறத்தும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 44/3
கான்ற வன்சொற்கள் கன்னல் கான்றவன் பாகு என கொண்டு – நீதிநூல்:8 78/3
பாகு சேர் மொழியினாளும் பற்றியே பாதம் வாங்க – விவேகசிந்தாமணி:1 101/3

மேல்

பாகும் (2)

பாலும் தெளி தேனும் பாகும் பருப்பும் இவை – நல்வழி:0 1/1
கரும்பு கோணிடில் கட்டியும் பாகும் ஆம் – விவேகசிந்தாமணி:1 22/2

மேல்

பாகை (12)

உலகம் புகழ் பாகை ஓங்கு தொண்டைநாட்டின் – ஆத்திசூடிவெண்பா:0 1/1
போற்றும் தமிழ் பாகை புன்னைவன பூபா கேள் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 7/3
தென் பாகை புன்னைவன தீரனே யாரிடத்தும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 17/3
பொன்னான புன்னைவன பூபாலா தென் பாகை
மன்னா கிழமைபட வாழ் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 34/3,4
நன் பாகை புன்னைவன நாதனே அப்படி போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 35/3
பூசாபலா பாகை புன்னைவனமே மனம் ஒத்தே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 50/3
குன்றம் போல் புன்னைவன கொற்றவா பாகை மன்னா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 52/3
பொங்கு புகழ் புன்னைவன பூபாலா பாகை மன்னா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 54/3
வாழ் பாகை புன்னைவன மன்னவா நன்மை அன்றி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 57/3
மா தவனே புன்னைவன நாதா பாகை மன்னா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 62/3
தென் பாகை புன்னைவன தீரனே எள்ளளவும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 69/3
தாயான புன்னைவன தாடாளா பாகை மன்னா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 72/3

மேல்

பாகையில் (1)

பாகையில் வாழ் புன்னைவன பார்த்திபா ஆகையினாலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 40/3

மேல்

பாகோ (2)

கன்னலோ அமுதோ பாகோ கற்கண்டோ என தித்திக்கும் – நீதிநூல்:3 29/2
கண்டு சர்க்கரையோ தேனோ கனியொடு கலந்த பாகோ
அண்டர் மா முனிவர்க்கு எல்லாம் அமுதம் என்று அளிக்கலாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 10/3,4

மேல்

பாங்கர் (3)

விரவிய மணத்தால் பாங்கர் வீ உளது என்று தேர்வார் – நீதிநூல்:2 9/3
பாங்கர் நீர் நிழலை வேறு ஓர் பழம் உணும் குரங்கு என்று எண்ணி – நீதிநூல்:27 303/2
பாங்கர் பகைஞன் உறின் பண்டு இராயசம் பார்த்தோன் – நன்மதிவெண்பா:1 85/1

மேல்

பாங்கறியா (1)

ஆங்கு அதனுக்கு ஆகாரம் ஆனால் போல் பாங்கறியா
புல்லறிவாளர்க்கு செய்த உபகாரம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 15/2,3

மேல்

பாங்கி (1)

புரி குழல் பாங்கி புகலும் பெரிதும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 172/2

மேல்

பாங்கிக்கு (1)

உறையும் நாள் பாங்கிக்கு உணர்த்தும் செறியும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 181/2

மேல்

பாங்கியர்க்கு (1)

பூவை இவள் நின் பிரிவு ஆற்றாது அழ பாங்கியர்க்கு உனை போல் புருடவேடம் – நீதிநூல்:44 481/3

மேல்

பாங்கியை (1)

மேவு பாங்கியை கண்டு ஆண் துணை இன்றி வருந்தினளோ மின்னாள் என்றேன் – நீதிநூல்:44 477/2

மேல்

பாங்கு (1)

பன்னும் பருத்திதான் பாங்கு அலவே அன்னதனால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 26/2

மேல்

பாங்குடன் (1)

பாங்குடன் வளர்க்கும் அன்பு பரவலாம் தகைமைத்து அன்றே – நீதிநூல்:8 79/4

மேல்

பாங்குடைய (1)

ஓங்கும் ஔவை சொல் மூதுரை பொருள் பார் பாங்குடைய
காம் ஆற்றும் புன்னைவன காராளா வையகத்திலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 92/2,3

மேல்

பாங்குபெற (1)

பாங்குபெற சொல்வேன் பரிந்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 1/4

மேல்

பாச (1)

ஈசன் பரவும் இரங்கேசா பாச
அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவா வினை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 37/2,3

மேல்

பாசண்டத்துள் (1)

ஒன்றோடொன்று ஒவ்வாத பாசண்டத்துள் எல்லாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 40/1

மேல்

பாசண்டமே (1)

மிக்க பாசண்டமே தீத்தெய்வம் மெச்சி – அறநெறிச்சாரம்:1 60/2

மேல்

பாசண்டி (2)

பல் என்பு தாங்குதல் பாசண்டி மூடமாய் – அறநெறிச்சாரம்:1 63/3
பாசண்டி மூடம் எனல் – அருங்கலச்செப்பு:1 33/2

மேல்

பாசண்டியார்க்கு (1)

பழுதாகும் பாசண்டியார்க்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 64/4

மேல்

பாசத்தால் (1)

ஆசை எனும் பாசத்தால் ஆடவர்-தம் சிந்தை-தனை – நீதிவெண்பா:1 88/1

மேல்

பாசதரன் (1)

வேசையரின் சொல்கேட்டு வெம்பி ஏன் பாசதரன்
கூசி அழிந்தான் குமரேசா ஆசு அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 911/1,2

மேல்

பாசம் (4)

பாசம்_இல் சுகம் பெறாமல் பவஞ்சத்தூடு உழலல் பைம்பொன் – நீதிநூல்:3 32/2
பவம் அருளும் பாசம் வெம் பஞ்சேந்திரியம் – நீதிவெண்பா:1 56/3
பாசம் இலா நன்மதியே பன் – நன்மதிவெண்பா:1 30/4
கூசி வெறுத்தார் குமரேசா பாசம் மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 923/2

மேல்

பாசம்_இல் (1)

பாசம்_இல் சுகம் பெறாமல் பவஞ்சத்தூடு உழலல் பைம்பொன் – நீதிநூல்:3 32/2

மேல்

பாசமும் (1)

ஆசையும் பாசமும் அன்பும் அகத்து அடக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 113/1

மேல்

பாசன் (1)

பண்டு உயர் வாழ்வு உற்றிருந்தும் பாசன் மனை அஞ்சிக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 906/1

மேல்

பாசி (1)

நீர்க்குள் பாசி போல் வேர்கொள்ளாதே – வெற்றிவேற்கை:1 31/2

மேல்

பாஞ்சாலன் (4)

காவலனாம் பாஞ்சாலன் கண்டு துரோணரை நீர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 105/1
பண்டு துரோணன் பழமை எண்ணா பாஞ்சாலன்
மிண்டு அமரில் அர்ச்சுனனால் வீறு அழிந்தான் கண்டது அன்றோ – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 63/1,2
பண்டு துரோணருக்கு ஏன் பாஞ்சாலன் ஈயவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 79/1
ஏனோ துரோணரையும் எள்ளினான் பாஞ்சாலன்
கோன் என்ன நின்றான் குமரேசா ஆன பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 752/1,2

மேல்

பாஞ்சாலி (2)

ஓர் அன்னம் கண்ணற்கு உதவியதால் பாஞ்சாலி
கூர் பயன் ஏன் கொண்டாள் குமரேசா பாரில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 87/1,2
பண்டு மனம் பொருந்த பாஞ்சாலி மெய் புகன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 295/1

மேல்

பாஞ்சாலியின் (1)

கீசகன் பாஞ்சாலியின் மேல் கேவல மால் கொண்டு உயிர் தோற்று – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 114/1

மேல்

பாட்டிக்கு (1)

பாட்டிக்கு தொண்டு செய் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 63/1

மேல்

பாட்டில் (1)

கூட்டு மொழி என்னே குமரேசா பாட்டில்
நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 28/2,3

மேல்

பாட்டிற்கு (1)

இழுக்குடைய பாட்டிற்கு இசை நன்று சாலும் – நல்வழி:1 31/1

மேல்

பாட்டின்-கண் (1)

இரு தொடர் பாட்டின்-கண் ஊக்கம் அறுத்தான் – அருங்கலச்செப்பு:1 170/1

மேல்

பாட்டினில் (1)

பாட்டினில் அன்புசெய் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 66/1

மேல்

பாட்டு (1)

பாவித்தும் பார் ஆண்டும் பாட்டு இசைத்தும் போவிப்பம் – நல்வழி:1 19/2

மேல்

பாட்டை (1)

காளிதாசன் பாட்டை கல்லாதாள் சொல்லி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 402/1

மேல்

பாட (3)

அரும் தமிழால் அறுமுகனை பாட வேண்டி – உலகநீதி:1 13/2
திடமொடு மூகர் பாட செவிடர் கேட்டு அதிசயிக்க – நீதிநூல்:1 3/2
சேண் நிகரும் கல்வி இலா மாதர் அகம் படித்து உணர தீட்ட பாட
பூண் இழையார் அறிகுவரேல் நிதியமது போலும் உண்டோ புருடர்க்கு அம்மா – நீதிநூல்:47 594/3,4

மேல்

பாடல் (2)

பாடல் செவிமடார் பண்பல்ல பாராட்டார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 84/3
பாடல் மனக்கிளர்ச்சி பற்றா பழக்கம் அவை – நன்மதிவெண்பா:1 102/3

மேல்

பாடலியூர் (1)

பாடலியூர் கோன் புதல்வர் பல்கலையும் தேற அன்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 67/1

மேல்

பாடலுற்றேன் (1)

ஆனுவார் கவி சொல்வோர் முன் அறிவிலேன் பாடலுற்றேன் – நீதிநூல்:1 2/4

மேல்

பாடற்கு (1)

பண் என் ஆம் பாடற்கு இயைபு இன்றேல் கண் என் ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 573/3

மேல்

பாடா (1)

தேம்பல் இன்றி பாடா வாய் சீர்மை பெறும் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 99/3

மேல்

பாடாத (1)

உணர்ந்தானை பாடாத நா அல்ல அல்ல – அறநெறிச்சாரம்:1 204/3

மேல்

பாடாய் (2)

தேடாது அழிக்கின் பாடாய் முடியும் – கொன்றைவேந்தன்:1 44/1
பாடாய் உருகாய் பரவசம் மீக்கூர்ந்து நனி – நீதிநூல்:47 572/5

மேல்

பாடி (6)

பாடி வந்தேற்கு தந்த பரிசில் – அறநெறிச்சாரம்:1 220/2
நினை பாடி வந்தோர்க்கும் நீம் ஈக என்றான் – அறநெறிச்சாரம்:1 220/4
சுதியொடும் ஆடி பாடி துதிசெயும் தருக்கள் எல்லாம் – நீதிநூல்:3 34/2
பாவாணர் கவி பாடி பரிசு கேட்க பாவிமகன் படும் துயரம் பார்க்கொணாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 77/4
அரங்கு முன்பு நாய் பாடி கொண்டாடிய அது போல் – விவேகசிந்தாமணி:1 109/2
தமிழ் மணக்க பாடி அரன் தண்ணளி சேர் மைந்தன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 44/1

மேல்

பாடிவைத்த (1)

உண்மையாய் பாடிவைத்த உலகநீதி – உலகநீதி:1 13/4

மேல்

பாடினர் (1)

பாடினர் மூ ஆண்டினில் சம்பந்தர் என யாவோரும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 7/1

மேல்

பாடினார் (1)

பல் திரளும் முன் கவிகள் பாடினார் சம்பந்தர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 398/1

மேல்

பாடினும் (1)

என்ன நீ வருந்தி கவி பாடினும் எடுத்த கற்பனை முன்னோர் – நீதிநூல்:28 311/1

மேல்

பாடு (19)

செயிரிடை பாடு எய்துமாம் சீவன் வயிறும் ஓர் – அறநெறிச்சாரம்:1 135/2
பன்னு பொய் மெய்யினும் பாடு உடைத்து அரோ – நீதிநூல்:22 262/4
பண்பு உள பாடு அறிவார்-மாட்டு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 100/4
கற்றார் அனைத்து இலர் பாடு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 41/4
வண்டினம் பட்ட பாடு மனிதரும் படுவர் தாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 53/4
நரி அனார் பட்ட பாடு நாளையே படுவர் மாதோ – விவேகசிந்தாமணி:1 92/4
நித்தியமாம் வீட்டு நெறியில் இடம் பாடு அல்லால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 18/1
பாடு அறியாதான்-பால் பணிசெய்தலும் விரும்பி – நன்மதிவெண்பா:1 78/1
ஆயர் மனை பட்ட பாடு ஆர் படுவார் சீசீ என்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 46/2
பண்டு பலர் இலராய் பாடு அழிந்தார் பாணபரர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 270/1
கற்றார் அனைத்து இலர் பாடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 409/4
பட்டு பாடு ஊன்றும் களிறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 597/4
பண்டு கரன் தானை பாடு பெற்று நின்றது அணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 768/1
படை தகையான் பாடு பெறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 768/4
இமையாரின் வாழினும் பாடு இலரே இல்லாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 906/3
பண்டு ஏன் சலபோசன் பாடு அழிந்தது என்று இறந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 970/1
பண்பு உள பாடு அறிவார்-மாட்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 995/4
பாடு பெறுதியோ நெஞ்சே கொடியார்க்கு என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1237/3
வாடினும் பாடு பெறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1322/4

மேல்

பாடுங்கால் (1)

கேட்டை கிழத்தியை பாடுங்கால் கோட்டு இல்லா – அறநெறிச்சாரம்:1 111/2

மேல்

பாடுதலால் (1)

பாணன் என சாதாரி பாடுதலால் நாளும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 153/2

மேல்

பாடுபட்டு (1)

பாடுபட்டு தேடி பணத்தை புதைத்துவைத்து – நல்வழி:1 22/1

மேல்

பாடுபெறும் (1)

பாடுபெறும் பார்ப்பான் நான் என்றேன் மற்று அவை உண்ண பவம் போம் என்றாள் – நீதிநூல்:44 485/2

மேல்

பாடுவோர் (1)

பலர் கழல் வருட மாதர்கள் ஆடி பாடுவோர் பகல் எலாம் அனிச்ச – நீதிநூல்:43 463/1

மேல்

பாடையில் (1)

உரிய பாடையில் இவனை எடும் என்றாள் வீண்செலவு ஏன் உலைந்தோன் காலில் – நீதிநூல்:44 489/2

மேல்

பாண்டத்தில் (1)

கண்ணியை மாற்றில் சூடும் காட்சியோ பழம் பாண்டத்தில்
பண்ணிய கோலமோ நற்பண்பொடு ஞானம் கல்வி – நீதிநூல்:29 321/2,3

மேல்

பாண்டத்து (1)

பாவம் நிறை சண்டாளர் பாண்டத்து கங்கை நீர் – நீதிவெண்பா:1 25/3

மேல்

பாண்டம் (1)

ஆருயிரை துறப்பரோ அழுவதும் தம் உணவு வைக்க அமைந்த பாண்டம்
பேருலகில் உடைந்தது என அழுவது அன்றி நமக்கு இரங்கும் பேர் இங்கு உண்டோ – நீதிநூல்:43 459/2,3

மேல்

பாண்டவர் (5)

காளமுனி பாண்டவர் மேல் ஏவும் கடி விழுங்க – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 21/1
பண்டு சுயோதனனை பாண்டவர் ஏன் கட்டு அவிழ்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 314/1
பண்டு மனைவி துயர் பார்த்திருந்தும் பாண்டவர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 487/1
பற்று அற்ற காலத்தும் பாண்டவர் பின் சோமகர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 521/1
பண்டு புரோசனனை பாண்டவர் ஏன் பாவி என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 639/1

மேல்

பாண்டவர்-பால் (2)

பண்டு உயர்ந்த காளமுனி பாண்டவர்-பால் செய் தீதால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 208/1
பண்டு தொலைவுற்றும் பாண்டவர்-பால் மச்சன் அன்புகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 806/1

மேல்

பாண்டவர்க்கு (1)

உற்ற துணையாய் உதவினன் ஏன் பாண்டவர்க்கு
கொற்ற விராடன் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 42/1,2

மேல்

பாண்டவர்கள் (2)

பண்டு பல அல்லலுற்றும் பாண்டவர்கள் ஏன் அறத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 31/1
பண்டு வனம் புகுந்தும் பாண்டவர்கள் வெம் பசிநோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 227/1

மேல்

பாண்டி (1)

பண்டு பகை பசி நோய் பாண்டி நல் நாட்டு இன்றி இன்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 734/1

மேல்

பாண்டித்தியம் (1)

பாவலரை மெச்சுதலே பாண்டித்தியம் குதர்க்கம் – நன்மதிவெண்பா:1 11/3

மேல்

பாண்டியன் (2)

பண்டு தெளியாமல் பாண்டியன் ஏன் வேடனிடம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 464/1
பண்டு ஏனோ ஊடுதலை பாண்டியன் முன் வேண்டி உளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1329/1

மேல்

பாண்டியன்-பால் (1)

செற்றார் திரண்டிருந்தும் செய்யவில்லை பாண்டியன்-பால்
குற்றம் ஒன்றும் என்னே குமரேசா முற்று அறிந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 446/1,2

மேல்

பாண்டியனும் (2)

பண்டு பலர் நோன்பு இழந்தார் பாண்டியனும் பாவலரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 19/1
அஞ்சாத பாண்டியனும் அஞ்சினன் ஏன் தீயது என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 202/1

மேல்

பாண்டு (1)

கூடிய மான் கொன்ற கொடும் தீதால் பாண்டு மன்னன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 206/1

மேல்

பாண (1)

பாண வேறு பொறி இலேனை நடனம் பார்க்க வா எனா – நீதிநூல்:12 134/3

மேல்

பாணதரன் (1)

பண்டு புழுதி எழ பன்முறையும் பாணதரன்
கொண்டு உழுதான் என்னே குமரேசா கிண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1037/1,2

மேல்

பாணபரர் (1)

பண்டு பலர் இலராய் பாடு அழிந்தார் பாணபரர்
கொண்டார் திரு ஏன் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 270/1,2

மேல்

பாணர் (1)

மாறு_இல் புகழேந்தி மாண் பாணர் தூதுசென்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 685/1

மேல்

பாணன் (3)

மாமன் என்றும் பாணன் என்றும் வந்தானை பொன் மதுரை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 90/1
பாணன் குடி உயர பண்டு அரனும் கூடல் வரு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 153/1
பாணன் என சாதாரி பாடுதலால் நாளும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 153/2

மேல்

பாணி (1)

காண நின்று தன் வாயில் காக்கவைத்து பாணி எலாம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 28/2

மேல்

பாணித்து (1)

பானுமதி புலந்தும் பாணித்து நில்லாது ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1287/1

மேல்

பாணியை (1)

பல் துளை கடம் பாணியை தாங்குவது அரிதே – நீதிநூல்:42 446/1

மேல்

பாணினியும் (1)

தோடகரும் பாணினியும் சூழ்ந்த இனத்தால் அறிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 454/1

மேல்

பாத்தவுடனே (1)

பண்டு தக்கன் மாறுபட்டு பாத்தவுடனே உமையார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 90/1

மேல்

பாத்தி (1)

பாத்தி படுப்பது ஓர் ஆறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 465/4

மேல்

பாத்திகட்டி (1)

கற்பூர பாத்திகட்டி கச்2தூரி எருப்போட்டு கமழ் நீர் பாய்ச்சி – விவேகசிந்தாமணி:1 88/1

மேல்

பாத்தியுள் (1)

பாத்தியுள் நீர் சொரிந்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 718/4

மேல்

பாத்திரம் (2)

வறியர் பாத்திரம் அறிந்து வழங்குவோர் மாட்சியோரே – நீதிநூல்:39 388/4
தண்டுலம் மிளகின்தூள் புளி உப்பு தாளிதம் பாத்திரம் இதேச்3டம் தாம்பு நீர் தேற்றம் ஊன்றுகோல் ஆடை சக்கிமுக்கி கைராந்தல் – விவேகசிந்தாமணி:1 135/1

மேல்

பாத்து (1)

தம் இல் இருந்து தமது பாத்து உண்டு அற்றால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1107/3

மேல்

பாத்துண்டல் (1)

கலாய் கொடுமை செய்யாது கண்டது பாத்துண்டல்
புலால் குடிலால் ஆய பயன் – அறநெறிச்சாரம்:1 172/3,4

மேல்

பாத்துண்டு (1)

பல் கிளையும் வாடாமல் பாத்துண்டு நல்லவாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 179/2

மேல்

பாத்தூண் (2)

பழி அஞ்சி பாத்தூண் உடைத்து ஆயின் வாழ்க்கை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 44/3
பாத்தூண் மரீஇயவனை பசி என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 227/3

மேல்

பாத (4)

மாசறு கடவுள் பாத மலரினை தினமும் போற்றி – நீதிநூல்:3 32/1
நரபதி நீ ஆனாலும் நண்பரின் பாத துகட்கு உன் – நீதிநூல்:12 138/1
இரு பாத தாடனம் ஆலிங்கனம் மெல் இதழ் சுவைத்தல் என்றாள் அம்மா – நீதிநூல்:44 508/4
பொன்னையும் கொடுத்து பாத போதினில் வீழ்வது ஏனோ – விவேகசிந்தாமணி:1 23/4

மேல்

பாதகங்கள் (1)

இழுதை சொல்லி மறைக்கலாம் எனும் திடத்தால் பாதகங்கள் எல்லாம் தீயர் – நீதிநூல்:16 196/1

மேல்

பாதகம் (1)

உலைவைக்கும் தன்மையளாய் பாதகம் எலாம் திரண்டு ஓர் உருவாய் வந்த – நீதிநூல்:44 493/3

மேல்

பாதகர் (2)

நேர் இல்லா மா பாதகர் தீனர் நெடும் சோரம் – நீதிநூல்:25 289/3
சொல்லேல் சின வாசல் தொண்டு இயற்றேல் பாதகர் ஊர் – நன்மதிவெண்பா:1 93/3

மேல்

பாதகரே (1)

சருவ கொள்ளை அடிப்பர் பரிதானம் வாங்கும் பாதகரே – நீதிநூல்:21 255/4

மேல்

பாதகரை (1)

பாதகரை கண்டோர்க்கு பாவம் ஆம் சீத மலர் – நீதிவெண்பா:1 62/2

மேல்

பாதகி (1)

பாதகி மூக்கு அன்று இழந்த பங்கம் பார் ஆதலினால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 45/2

மேல்

பாதத்தை (1)

குமரவேள் பாதத்தை கூறாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 7/8

மேல்

பாதம் (5)

துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கையான் பாதம்
தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:0 1/3,4
பாதம் மீது அன்பு உளேமேல் பகல் இரவினும் ஓவாது – நீதிநூல்:47 551/3
திருப்பதி மிதியா பாதம் சிவன் அடி வணங்கா சென்னி – விவேகசிந்தாமணி:1 28/1
பாகு சேர் மொழியினாளும் பற்றியே பாதம் வாங்க – விவேகசிந்தாமணி:1 101/3
ஆக்கை விடா முன்னம் அரன் பாதம் பூசித்தல் – நீதிவெண்பா:1 52/3

மேல்

பாதம்தானும் (1)

பித்தர்-தம் மனமும் நீரில் பிறந்த மீன் பாதம்தானும்
அத்தன் மால் பிரம்மதேவனால் அளவிடப்பட்டாலும் – விவேகசிந்தாமணி:1 44/2,3

மேல்

பாதாள (1)

பாதாள மூலி படருமே மூதேவி – நல்வழி:1 23/2

மேல்

பாதி (7)

பாதியையே அலங்கரித்து பாதி மெய் – நீதிநூல்:10 100/3
வேத விதி வீமா விலங்கிற்கு உடல் பாதி
ஈதல் அழகு என்றான் இரங்கேசா ஓதுங்கால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 12/1,2
ஒரு பாதி மால் கொள மற்று ஒரு பாதி உமையவள் கொண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 131/1
ஒரு பாதி மால் கொள மற்று ஒரு பாதி உமையவள் கொண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 131/1
பம்பு சுடர் கண்ணனுமோ நஞ்சு உண்டான் மால் பயம் அடைந்தான் உமையும் உடல் பாதி ஆனாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 132/3
எதிரி பலம் பாதி கொள்வான் என்று அறிந்து வாலி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 59/1
வீமன் உடலில் பாதி மெய் வழக்கில் தேர்ந்து புருடாமிருகத்தின் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 96/1

மேல்

பாதியா (1)

பாதியா அணுவும் பகுந்து தீர்ப்பதுவே பார்த்திபன் கடமையாம் அன்றோ – நீதிநூல்:4 43/4

மேல்

பாதியாலும் (1)

இரு பாதியாலும் இறந்தான் புராரி இரு நிதியோ – விவேகசிந்தாமணி:1 131/2

மேல்

பாதியையே (1)

பாதியையே அலங்கரித்து பாதி மெய் – நீதிநூல்:10 100/3

மேல்

பாதுசெய்கின்ற (1)

படியின் மன் உயிர்க்கு எலாம் பாதுசெய்கின்ற
நெடிய மா சேனையை நெறிசெய் மாந்தரை – நீதிநூல்:5 52/1,2

மேல்

பாதையில் (1)

பல்லார் செல் பாதையில் புல் பற்றாது பற்றிடினும் – நன்மதிவெண்பா:1 100/1

மேல்

பாந்தள் (4)

பாந்தள் முனி மேல் படுத்த பரிச்சித்தன் தான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 32/1
காள விட பாந்தள் கருடனையும் கட்டுமோ – நீதிவெண்பா:1 56/1
பாந்தள் தீண்டாதேனும் பல் புகர் மா வாய்ந்த கடாம் – நன்மதிவெண்பா:1 31/2
உறும் பாந்தள் ஆர்வு ஆதல் ஒப்ப வறும் பாழ் – நன்மதிவெண்பா:1 45/2

மேல்

பாபத்தை (1)

பாபத்தை தீரா தீர்த்தம் பயன் இல்லை ஏழும்தானே – விவேகசிந்தாமணி:1 1/4

மேல்

பாபோபதேசம் (1)

பாபோபதேசம் எனல் – அருங்கலச்செப்பு:1 92/2

மேல்

பாம் (1)

பாம் தவம் ஈது அன்றி எந்தை அன்னையை வேறாக்கும் நிதி பாழ்த்தது அன்றோ – நீதிநூல்:12 122/4

மேல்

பாம்பின் (1)

நல்வினையே செய்தான் நளன் பாம்பின் செய்கை கண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 40/1

மேல்

பாம்பு (10)

பாம்பு உண்ட நீர் எல்லாம் நஞ்சாம் பசு உண்ட – அறநெறிச்சாரம்:1 188/1
பாம்பு அமுது அளிக்குமோ பரிவு_இல் பூரியர் – நீதிநூல்:24 277/2
இந்திரன் பாம்பு ஆனான் இரங்கேசா முந்தவே – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 22/2
திங்களை பாம்பு கொண்டு அற்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 115/4
துர்ச்சனரும் பாம்பும் துலை ஒக்கினும் பாம்பு
துர்ச்சனரை ஒக்குமோ தோகையே துர்ச்சனர்தாம் – நீதிவெண்பா:1 19/1,2
எந்த விதத்தாலும் இணங்காரே பாம்பு மணி – நீதிவெண்பா:1 19/3
பாம்பு என உன்னாரோ பழுதையே ஆனாலும் – நீதிவெண்பா:1 86/3
பத்து_நூறு ஆண்டு பெரும் பாம்பு இருக்கும் தத்தும் – நன்மதிவெண்பா:1 13/2
பேசலும் மாயோன் பெரும் பாம்பு ஆம் ஆசில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 24/2
திங்களை பாம்பு கொண்டு அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1146/4

மேல்

பாம்புக்கு (2)

தேரை பாம்புக்கு மிக அஞ்சும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 62/2
பாம்புக்கு பால் வார்த்து என்றும் பழகினும் நன்மை தாரா – விவேகசிந்தாமணி:1 61/2

மேல்

பாம்பும் (3)

பிணியுறும் ஆதுலர் எனினும் பெரும் செல்வர் நகுலமும் வெம் பெரும் பாம்பும் போல் – நீதிநூல்:12 110/2
தேளும் பாம்பும் வெம் சின விலங்கினங்களும் நனி வாழ்ந்து – நீதிநூல்:26 297/3
துர்ச்சனரும் பாம்பும் துலை ஒக்கினும் பாம்பு – நீதிவெண்பா:1 19/1

மேல்

பாம்பொடு (1)

பாம்பொடு பழகேல் – ஆத்திசூடி:1 78/1

மேல்

பாம்போடு (2)

என்றும் பாம்போடு பழகேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 77/4
பாம்போடு உடன் உறைந்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 890/4

மேல்

பாமதி-பால் (1)

நேர்ந்து நின்ற நோயை நிறை மறைத்தும் பாமதி-பால்
கூர்ந்து எழுந்தது என்னே குமரேசா சேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1161/1,2

மேல்

பாமரர் (1)

பாமரர் எவரையும் பணிந்திடார்களே – நீதிநூல்:33 349/4

மேல்

பாமரர்-தம்மை (1)

பாமரர்-தம்மை மிக்க பரிவொடும் காத்தல் போல – நீதிநூல்:45 517/2

மேல்

பாமை (1)

பண்டு புலந்து இருந்த பாமை மேல் நீளாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1302/1

மேல்

பாய் (2)

கயலில் பாய் சிரல் கால் சிக்கிக்கொண்டு எழ – நீதிநூல்:34 356/1
பாய் கொண்டாரும் பணியும் பட்டீசுரத்தானே – விவேகசிந்தாமணி:1 85/2

மேல்

பாய்ச்சி (2)

அன்பு நீர் பாய்ச்சி அற கதிர் ஈன்றது ஓர் – அறநெறிச்சாரம்:1 16/3
கற்பூர பாத்திகட்டி கச்2தூரி எருப்போட்டு கமழ் நீர் பாய்ச்சி
பொற்பு ஊர உள்ளியினை விதைத்தாலும் அதன் குணத்தை பொருந்த காட்டும் – விவேகசிந்தாமணி:1 88/1,2

மேல்

பாய்ந்து (4)

பல்லோர் இல்லோராய் பசிப்பிணி பாய்ந்து உளம் நைவார்கள் – நீதிநூல்:39 396/3
வாள் புலி போல் பாய்ந்து கொன்ற வல்வினை ஏன் சேரவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 5/1
கண்டு உடைந்த உத்தரனும் காவலர் மேல் பாய்ந்து அணிகள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 500/1
பத்துத்தலையானும் பாய்ந்து ஏன் சடாயு வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 599/1

மேல்

பாய்பவரே (1)

உய்த்தல் அறிந்து புனல் பாய்பவரே போல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1287/3

மேல்

பாய (1)

வீ கருவி பாய இருந்து அற்றால் மற்று அதன்-கண் – அறநெறிச்சாரம்:1 123/3

மேல்

பாயல் (1)

பாயல் மிக மொத்துப்படும் – நன்மதிவெண்பா:1 39/4

மேல்

பாயலின் (1)

பல விலங்கு அணுகுற படுத்த பாயலின்
மல சல வாந்தியும் மயக்கும் கோடலால் – நீதிநூல்:19 232/2,3

மேல்

பாயாது (1)

பட்டு உருவும் கோல் பஞ்சில் பாயாது நெட்டிருப்பு – நல்வழி:1 33/2

மேல்

பார் (74)

பாவித்தும் பார் ஆண்டும் பாட்டு இசைத்தும் போவிப்பம் – நல்வழி:1 19/2
பார் இன்ப பாழ் கும்பியில் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 87/4
பரன் உளன் எனும் உண்மைக்கு பார் எலாம் சான்று மன்னோ – நீதிநூல்:2 9/4
ஆண் அலன் பெண்ணும் அல்லன் அஃறிணை அலன் பார் அல்லன் – நீதிநூல்:3 18/1
பார் எலாம் பகைசெய்தாலும் பராபரன் கருணை உண்டேல் – நீதிநூல்:3 27/1
செவியின் ஓதாது ஒரு சேயை பார் விடல் – நீதிநூல்:9 92/2
பயன் வேண்டி சிறியது ஓர் பொய் சொலினும் பெரும் பழியாம் பார் மேல் கீழாய் – நீதிநூல்:16 202/3
அன்னையே அனைய பார் அருளின் நோக்கி நல் – நீதிநூல்:24 273/2
பார் எல்லாம் ஆள் வேந்தரும் நூல் தேர் பண்போரும் – நீதிநூல்:25 289/1
கொடியரை நரர் என கூறல் பார் எலாம் – நீதிநூல்:34 354/2
உரவு நீர் கரும் கடல் உடுத்த பார் மிசை – நீதிநூல்:34 355/1
பலர் உய்வான் சிலர் படுத்திடும் பதி என பரன் பார்
சலனம் தீவரை இடி பெரும் கால் முதல் தாபம் – நீதிநூல்:42 442/1,2
பத்தர் அன்பினை சோதனைபண்ணவும் பார் மேல் – நீதிநூல்:42 443/1
இகல் அணித்தாயின் யாவும் எரிந்துபோம் சேணாயின் பார்
தக ஒளி பெறாது என்று உன்னி தக்க கண் நிறுவி சுற்றும் – நீதிநூல்:47 537/2,3
பார் இரு புறத்தும் சோதி பட அ பார் தினம் புரண்டு – நீதிநூல்:47 539/1
பார் இரு புறத்தும் சோதி பட அ பார் தினம் புரண்டு – நீதிநூல்:47 539/1
சார் இயல் பார் செய்தோன் தாள் தலையுறார் நிலையுறாரே – நீதிநூல்:47 539/4
பார் உயிர்க்கு எலாம் பின்பு பயன்படலால் தகும் பருவத்து – நீதிநூல்:47 579/3
கறை மிகும் அவரை பார் காக்கும் வேந்தனும் – நீதிநூல்:47 589/2
காணிகொள்வாள் தனை போன்ற மடந்தையர் நா சேராளோ கதிரோன் இல் பார்
சேண் நிகரும் கல்வி இலா மாதர் அகம் படித்து உணர தீட்ட பாட – நீதிநூல்:47 594/2,3
அறு_குணன் என்போம் பார் மேல் அன்னதன் கீழ் எப்பாலும் – நீதிநூல்:47 600/2
பார் கொண்ட தாளை பரவியே ஏர் கொண்ட – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 1/2
பார் சீதை சீலம் பழித்து உரைத்தும் காகுத்தன் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 39/1
விள்ளும் சடாயு முனம் வீழ்ந்தது பார் வள்ளல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 5/2
தீரன் பகாசூரன் தீது அடக்கும் காரணம் பார்
தேக்கு புகழ் புன்னைவன தீரனே யா உறினும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 6/2,3
விச்சை பெற்ற வேத வியாசனை பார் நிச்சயமே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 11/2
பட்டினத்துப்பிள்ளை பகர்ந்தது பார் மட்டு உலவும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 17/2
கண் காண நின் குலத்தார் கட்டிவைத்த பண்பது பார்
நன் பாகை புன்னைவன நாதனே அப்படி போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 35/2,3
செய்தது பார் புன்னைவன தீரனே அப்படி சீர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 44/3
பாதகி மூக்கு அன்று இழந்த பங்கம் பார் ஆதலினால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 45/2
மிக உரைத்து தன் உயிரும் ஈந்த தகை பார்
மனுநெறி தேர் புன்னைவன நாதா யாவர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 47/2,3
பாரே அகன்று பட்ட பாரதம் பார் பேராண்மை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 48/2
மாயமானாய் திரிந்து மாய்ந்தது பார் ஞாயம் அன்று – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 51/2
புத்தி அற்ற கும்பகர்ணன் பொன்றினன் பார் மத்த மத – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 52/2
நின்றது பார் புன்னைவன நேயனே தன் முயற்சி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 53/3
சேயினையும் தேவேந்திரன் இகழ்ந்த ஞாயம் பார்
மா துங்கா புன்னைவன மன்னவா அஃது அறிந்தே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 58/2,3
வதைபுரிய ராமன் மறைந்து துதி பெறல் பார்
பார் அளந்த புன்னைவன பார்த்திபா அப்படி போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 59/2,3
பார் அளந்த புன்னைவன பார்த்திபா அப்படி போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 59/3
வழியில் காத்த புகழின் பெருமையை பார்
மன்றல் அம் தார் புன்னைவன வள்ளலே யாவர்க்கும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 65/2,3
ஆதி முதலா புகழை ஆண்டது பார் ஆதுலர்க்கு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 72/2
நைதல் இன்றி சென்னி கொண்ட ஞாயம் பார் உய் தருமவானே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 73/2
பசி நோய் இலக்குமணன் பார் வனத்தில் முன்னே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 75/1
கேடு சொல்ல நிந்தை கிடைத்தது பார் நீடு புகழ் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 76/2
மோசமுற நஞ்சு உமிழ்ந்த மூர்க்கம் பார் காசினியில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 77/2
ஞாயம் பார் புன்னைவன நாதனே அப்படி போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 79/3
நிச்சயமா செய்த நிறை பிழை பார் பொன் சிகர – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 84/2
எஞ்சா பரமபதம் எய்தினர் பார் தஞ்சம் என்பார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 87/2
மாட்டிக்கொண்டே உயிர் போய் மாண்டது பார் தோட்டு மலர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 91/2
ஓங்கும் ஔவை சொல் மூதுரை பொருள் பார் பாங்குடைய – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 92/2
மாதர் இன்பம் தீதே மனுநெறி பார் ஆதலினால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 93/2
பொய்யன் என்ற தப்பிதத்தால் வந்தது பார்
மா தவனே புன்னைவன நாதா வாய் இடும்பால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 99/2,3
காதல் மைந்தனான கன வதிட்டன் நீதியை பார்
நேயத்தால் புன்னைவன நீதிபரா தாரணியிலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 102/2,3
பார் புகழும் புன்னைவன பார்த்திபா மேலோரை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 104/3
தேடும் இடைக்காடர் முன்பு செய்தது பார் நீடு அழகு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 105/2
அழுத கண்ணீரும் அனைத்து என்று எழு சொலை பார்
தூய புகழ் புன்னைவன தோன்றலே சொப்பனத்திலேயும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 107/2,3
பால் அது என சொல்லுவரோ பார் – நீதிவெண்பா:1 79/4
பற்றாது நன்மதியே பார் – நன்மதிவெண்பா:1 32/4
பாவிக்கில் இன்னன வீண் பார் – நன்மதிவெண்பா:1 33/4
மதிகேடன் பொன்னன் மதியே பார் ஆள் பூபதி – நன்மதிவெண்பா:1 45/3
விரி திசை சூழ் பார் ஆளும் வேந்தன் அருகில் – நன்மதிவெண்பா:1 88/1
பாகற்கு அடங்கும் இது பார் – நன்மதிவெண்பா:1 94/4
பேர்படைத்த சேரர் பெருமான் போல் பார் மிசையின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 93/2
வஞ்சனை செய்தானை இவண் வைத்து பார் துஞ்சு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 96/2
உணர்வோடு ஒன்றாகும் தரம் பார் தரையில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 193/2
எதையும் ஊன்றி பார் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 7/1
பண்டு கடல் பருகி பார் சமன்செய் மாதவன் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 22/1
கோரைநகர் ஆழ்வான் குமரேசா பார் உலகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 228/2
கூர் இகழ்வால் நொந்தார் குமரேசா பார் உலகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 236/2
பண்டை வளம் குன்றியது இ பார் ஏன் நரகனை முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 239/1
பண்டு நளன் பேதையாய் பார் இழந்தான் புட்கரன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 372/1
பாரம் பொறேன் என்று பார் ஏனோ கஞ்சன் உயர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 570/1
பண்டு பழகாத பார் வளவன் ஆந்தையர்-பால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 785/1
பண்டு நளன் சூதால் பார் இழந்து சீர் அழிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 934/1
பார் தாக்க பக்கு விடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1068/4

மேல்

பார்க்க (2)

பாண வேறு பொறி இலேனை நடனம் பார்க்க வா எனா – நீதிநூல்:12 134/3
பாவையர்-தம் உரு எனின் நீர் பார்க்க மனம் பொறேன் என்றாள் – நீதிநூல்:12 135/3

மேல்

பார்க்கப்படும் (1)

பல் வகையால் பார்க்கப்படும் – அருங்கலச்செப்பு:1 120/2

மேல்

பார்க்கவராமன் (1)

பைதல் என கருதி பார்க்கவராமன் சிலையோடு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 48/1

மேல்

பார்க்கவே (2)

எல்லாம் அவர் பார்க்கவே அன்றோ – நீதிநூல்:12 124/2
எல்லாம் அவர் பார்க்கவே அன்றோ – விவேகசிந்தாமணி:1 83/2

மேல்

பார்க்கில் (1)

குற்றம் பார்க்கில் சுற்றம் இல்லை – கொன்றைவேந்தன்:1 18/1

மேல்

பார்க்கும் (6)

ஏற்க அடங்கிற்று இரங்கேசா பார்க்கும்
உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 67/2,3
சந்திரோதயம் பார்க்கும் தண் குமுதம் கந்தம் மிகும் – நீதிவெண்பா:1 96/2
பூ அலர பார்க்கும் பொறி வண்டு அரன் அன்பர் – நீதிவெண்பா:1 96/3
அறம் பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 130/4
விளக்கு அற்றம் பார்க்கும் இருளே போல் கொண்கன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1186/3
முயக்கு அற்றம் பார்க்கும் பசப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1186/4

மேல்

பார்க்குமே (1)

செந்தாமரை இரவி சேர் உதயம் பார்க்குமே
சந்திரோதயம் பார்க்கும் தண் குமுதம் கந்தம் மிகும் – நீதிவெண்பா:1 96/1,2

மேல்

பார்க்கொணாதே (1)

பாவாணர் கவி பாடி பரிசு கேட்க பாவிமகன் படும் துயரம் பார்க்கொணாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 77/4

மேல்

பார்த்த (1)

பார்த்த குரவர் பணி முயன்றார் கண்_நுதலார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 94/1

மேல்

பார்த்தவுடன் (2)

பண்டு கபிலரை நேர் பார்த்தவுடன் பாரி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 502/1
பண்டு பதுமினி ஏன் பார்த்தவுடன் பசைந்துகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1098/1

மேல்

பார்த்தன் (5)

சீதரனை பார்த்தன் அன்று சேர்ந்தான் அரவு_உயர்த்தோன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 43/1
வேண்டும் உருப்பசியை பார்த்தன் வெறுத்தனனே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 92/1
பண்டு கசன் பார்த்தன் பரிந்தும் ஒழுக்கத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 132/1
பண்டு ஏன் உபமன்யு பார்த்தன் தவம் புரிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 265/1
பண்டு தவவேடமுற்று பார்த்தன் சுபத்திரையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 274/1

மேல்

பார்த்தனர் (1)

பண்டு செவிக்கு உணவே பார்த்தனர் ஏன் நைமிசத்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 412/1

மேல்

பார்த்தனுக்கு (1)

அவர் பார்த்தனுக்கு அருளும் ஆற்றால் புவனத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 68/2

மேல்

பார்த்தாயினும் (1)

பறவை மிருகங்களை பார்த்தாயினும் நல் நேயம் அன்னோர் பயிலல் நன்றே – நீதிநூல்:12 117/4

மேல்

பார்த்தாள் (3)

தான் அதை சம்புவின் கனி என்று தடம் கையில் எடுத்து முன் பார்த்தாள்
வானுறு மதியும் வந்தது என்று எண்ணி மலர் கரம் குவியும் என்று அஞ்சி – விவேகசிந்தாமணி:1 19/2,3
அப்புறம் உருவிற்று என்றே அங்கையால் தடவி பார்த்தாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 70/4
பண்டு சிறு குற்றம் உற பார்த்தாள் மருதி துயர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 433/1

மேல்

பார்த்தான் (4)

சிரம் பார்த்தான் ஈசன் அயன் தேவி-தனை பார்த்தான் – விவேகசிந்தாமணி:1 129/1
சிரம் பார்த்தான் ஈசன் அயன் தேவி-தனை பார்த்தான்
கரம் பார்த்தான் செங்கமல கண்ணன் உரம் சேர் – விவேகசிந்தாமணி:1 129/1,2
கரம் பார்த்தான் செங்கமல கண்ணன் உரம் சேர் – விவேகசிந்தாமணி:1 129/2
கூர்ந்து ஏனோ பார்த்தான் குமரேசா சோர்ந்து தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1039/2

மேல்

பார்த்திடும் (1)

கடை இலக்கமும் எழுதிவிட்ட கணக்கர்-தம்மையும் நம்பலாம் காக்கை போல் விழி பார்த்திடும் குடி காணியாளரை நம்பலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 30/3

மேல்

பார்த்திபர்கள் (1)

பருவ வேளாண்மை விடேல் பார்த்திபர்கள் நேசம் – நன்மதிவெண்பா:1 76/1

மேல்

பார்த்திபன் (1)

பாதியா அணுவும் பகுந்து தீர்ப்பதுவே பார்த்திபன் கடமையாம் அன்றோ – நீதிநூல்:4 43/4

மேல்

பார்த்திபா (5)

பன்னு தமிழ் புன்னைவன பார்த்திபா உண்மை நூலின் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 11/3
பயந்திடு வேல் புன்னைவன பார்த்திபா நீயும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 22/3
பாகையில் வாழ் புன்னைவன பார்த்திபா ஆகையினாலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 40/3
பார் அளந்த புன்னைவன பார்த்திபா அப்படி போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 59/3
பார் புகழும் புன்னைவன பார்த்திபா மேலோரை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 104/3

மேல்

பார்த்திருந்தும் (1)

பண்டு மனைவி துயர் பார்த்திருந்தும் பாண்டவர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 487/1

மேல்

பார்த்திருப்பள் (1)

சீர் என உன்னி அன்னான் செலவு பார்த்திருப்பள் மாதோ – நீதிநூல்:13 170/4

மேல்

பார்த்திருப்பான் (3)

புன்சொல்லே போதரவு பார்த்திருப்பான் இன்சொல்லை – அறநெறிச்சாரம்:1 7/2
செல் விருந்து ஓம்பி வரு விருந்து பார்த்திருப்பான்
நல் விருந்து வானத்தவர்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 9/3,4
செல் விருந்து ஓம்பி வரு விருந்து பார்த்திருப்பான்
நல் விருந்து வானத்தவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 86/3,4

மேல்

பார்த்திலோம் (1)

ஏதம்_இல் அறத்தை கண்ணால் பார்த்திலோம் எனினும் உண்டு என்று – நீதிநூல்:2 11/3

மேல்

பார்த்து (25)

வார்த்தை சொல்வார் வாய் பார்த்து திரிய வேண்டாம் – உலகநீதி:1 6/1
முடவரே ஆட அந்தர் முன் நின்று பார்த்து உவக்க – நீதிநூல்:1 3/1
ஈனம்_இல் நாளை தொழும் மன் ஏகும் வழி பார்த்து அழுமால் – நீதிநூல்:12 146/3
ஐயோ கூற்று உனை பிடிக்க அற்றம் பார்த்து ஒளித்துநின்றது அறிகிலாயோ – நீதிநூல்:41 420/4
காடு சேர் மரம் செடி பார்த்து இத்தனை நாள் நிற்கும் என கணிக்கலாம் சீர் – நீதிநூல்:41 423/1
பைய ஒன்றி செவிகொடுத்தேன் பாலனை பார்த்து அ கோதை பணம் ஈ என்றாள் – நீதிநூல்:44 498/2
ஐயன் இறந்திடில் எல்லாம் உனது என்றான் அவன் தூங்கும் சமையம் பார்த்து ஓர் – நீதிநூல்:44 498/3
உயிர் உய தகும் உபாயம் ஒருவரையொருவர் பார்த்து
பயிலுவோம் இயற்கையா புள் பல விலங்கு உரிய ஊண் கண்டு – நீதிநூல்:47 548/1,2
படர் சிறைய புள் அரசை பார்த்து – நன்னெறி:1 9/4
தம்மையும் தங்கள் தலைமையையும் பார்த்து உயர்ந்தோர் – நன்னெறி:1 16/1
வஞ்சி உருக்குமணி மா மால் வரு வழி பார்த்து
எஞ்சும் உளம் போலும் இரங்கேசா பஞ்சணையில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 127/1,2
படுபயனும் பார்த்து செயல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 68/4
தருமர் உயர் வேள்வி-தனில் சிசுபாலன் பார்த்து
அரியை நிந்தை சொல்லி அழிந்தான் தெரிவது அன்றோ – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 104/1,2
பதி அருளாம் என்று சைவர் பார்த்து மொழிவது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 58/2
பொள்ளென ஆங்கே புறம் வேரார் காலம் பார்த்து
உள் வேர்ப்பர் ஒள்ளியவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 82/3,4
படு பயனும் பார்த்து செயல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 107/4
வண்டி பார்த்து நட – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 19/1
பண்டு கண்ணன் மெய் வடிவே பார்த்து சகாதேவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 355/1
பண்டு பருவத்தை பார்த்து களப்பலி முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 482/1
பொள்ளென ஆங்கே புறம் வேரார் காலம் பார்த்து
உள் வேர்ப்பர் ஒள்ளியவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 487/3,4
படுபயனும் பார்த்து செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 676/4
பண்டு திறல் சூரன் உற பார்த்து அஞ்சி ஏன் பணிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 680/1
பண்டு உறுவது ஒன்றையே பார்த்து இழிந்தான் காசிபன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 813/1
பண்டு மலையனை ஏன் பார்த்து பெருங்கிள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 875/1
பண்டு பதி வரவை பார்த்து ஏனோ சத்யரதை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1266/1

மேல்

பார்த்தும் (1)

பண்டு பலர் நின்று பார்த்தும் மதன் முயன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 468/1

மேல்

பார்த்தோன் (1)

பாங்கர் பகைஞன் உறின் பண்டு இராயசம் பார்த்தோன்
ஓங்கு அதிகாரத்து வரின் ஊர் குடிகள் தீங்கு இயற்றும் – நன்மதிவெண்பா:1 85/1,2

மேல்

பார்ப்பது (1)

வம்புறு வடத்தை போட்டு வானத்தை பார்ப்பது ஏனோ – விவேகசிந்தாமணி:1 35/2

மேல்

பார்ப்பர் (1)

தே வரவை பார்ப்பர் தெளிந்து – நீதிவெண்பா:1 96/4

மேல்

பார்ப்பார்-கண் (1)

பொச்சாப்பு பார்ப்பார்-கண் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 285/4

மேல்

பார்ப்பார்-தங்களை (1)

கல் மன பார்ப்பார்-தங்களை படைத்து காகத்தை என் செய படைத்தாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 82/1

மேல்

பார்ப்பான் (2)

பாடுபெறும் பார்ப்பான் நான் என்றேன் மற்று அவை உண்ண பவம் போம் என்றாள் – நீதிநூல்:44 485/2
மறப்பினும் ஓத்து கொளல் ஆகும் பார்ப்பான்
பிறப்பு ஒழுக்கம் குன்ற கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 134/3,4

மேல்

பார்ப்பானாய் (1)

பண்டு சுகுமாரன் பார்ப்பானாய் வந்தும் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 134/1

மேல்

பார்வல் (1)

இன் கண் உடைத்து அவர் பார்வல் பிரிவு அஞ்சும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1152/3

மேல்

பார்வை (2)

பார்வை கண்டு இராமன் பரன் வில் ஒடித்து அணங்கை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 71/1
பார்வை என மாக்களை முன் பற்றி பிடித்தற்காம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 191/3

மேல்

பார்வையில் (1)

பகை முகத்த ஒண் வேலான் பார்வையில் தீட்டும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 38/3

மேல்

பார்வையினால் (1)

பண்டு எதிர்ந்த தத்தை-தன் பார்வையினால் ஏன் உதயன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1082/1

மேல்

பார்வையும் (1)

இரு விழி மூடி மற்று எவர்கள் பார்வையும்
தெரிகிலாது என பயன் திருடல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:13 158/3,4

மேல்

பார (2)

நெல் அறுக்க ஓர் காலம் மலர் கொய்ய ஓர் காலம் நெடிய பார
கல் அறுக்க ஓர் காலம் மரம் அறுக்க ஓர் கால கணிதம் உண்டு – நீதிநூல்:41 424/1,2
புணர் சிறு வித்தால் பார மரம் எலாம் புரிந்தோன் தேவே – நீதிநூல்:47 536/4

மேல்

பாரணம் (1)

பாரணம் இன்றி சில் நாள் பசித்திருந்தாலும் நன்றாம் – நீதிநூல்:36 364/1

மேல்

பாரதத்து (1)

வன் பாரதத்து அலம் கை வைத்தார்க்கு எதிர் இல்லை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 104/1

மேல்

பாரதம் (1)

பாரே அகன்று பட்ட பாரதம் பார் பேராண்மை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 48/2

மேல்

பாரதியை (1)

ஒண் கயல் கண் பாரதியை ஓது மறை நாவில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 112/1

மேல்

பாரம் (8)

பீரம் பேணி பாரம் தாங்கும் – கொன்றைவேந்தன்:1 62/1
பிளந்திறுவது அல்லால் பெரும் பாரம் தாங்கின் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 6/3
பங்கம்_இல் சுகம் பெற்று உய்ய பாரம் என் பகராய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 31/4
பத்திரம்செய்குவோன் பாரம் தாங்க ஊர் – நீதிநூல்:24 275/2
நமது என்போம் பாரம் தாங்கி நலிவது என் பிசினர் அம்மா – நீதிநூல்:24 280/4
பருத்தி விதைத்து எடுத்து நூல் ஆக்கி ஆடைபண்ணி அளித்தால் உடுத்தல் பாரம் ஆமோ – நீதிநூல்:28 314/1
பற்றினையே துறந்து சும்மா இருந்து அறம் செய்வதில் என்ன பாரம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 454/4
பாரம் பொறேன் என்று பார் ஏனோ கஞ்சன் உயர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 570/1

மேல்

பாரா (2)

பின்பு அவள் பாரா பேதையும் பதரே – வெற்றிவேற்கை:1 69/2
இரவினும் மற்றோர் பாரா இடையினும் பாவம் செய்வாய் – நீதிநூல்:3 36/1

மேல்

பாராட்டார் (1)

பாடல் செவிமடார் பண்பல்ல பாராட்டார்
வீடு_இல் புல பகையினார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 84/3,4

மேல்

பாராட்டி (3)

குற்றம் ஒன்றும் பாராட்டி திரிய வேண்டாம் – உலகநீதி:1 4/1
பன்னும் அசதி நன்றி பாராட்டி கோவை நூல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 11/1
பண்டு அனுமான் நாநலத்தை பாராட்டி சீராமன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 641/1

மேல்

பாராட்டுதல் (1)

பற்று அற்ற-கண்ணும் பழமை பாராட்டுதல்
சுற்றத்தார்-கண்ணே உள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 521/3,4

மேல்

பாராட்டும் (2)

பண்பு பாராட்டும் உலகு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 149/4
பண்பு பாராட்டும் உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 994/4

மேல்

பாராட்டுவானை (2)

பயன்_இல் சொல் பாராட்டுவானை மகன் எனல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 20/3
பயன்_இல் சொல் பாராட்டுவானை மகன் எனல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 196/3

மேல்

பாராது (2)

மீசரம் குறைவு பாராது மேவிடும் – நீதிநூல்:21 250/3
பண்டு ஓர் பசும்புல்லும் பாராது இடைக்காடர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 16/1

மேல்

பாராமல் (2)

செய் தவமும் பாராமல் சீராமன் சம்புகனை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 73/1
பண்டு மதியாரை பாராமல் தேரையார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 966/1

மேல்

பாராய் (2)

பழியொடு பாவத்தை பாராய் நீ கன்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 91/1
பாராய் அருங்கலச்செப்பு – அருங்கலச்செப்பு:1 180/2

மேல்

பாரார் (6)

பழமை கடைப்பிடியார் கேண்மையும் பாரார்
கிழமை பிறிது ஒன்றும் கொள்ளார் வெகுளின் மன் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 46/1,2
மெய் வருத்தம் பாரார் பசி நோக்கார் கண் துஞ்சார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 52/1
அருமையும் பாரார் அவமதிப்பும் கொள்ளார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 52/3
நீள் வியன் உலகம் எங்கும் நிகழ்வன பலவும் பாரார்
கேள்வியின் அறிவார் கற்ற கேள்வியும் கேள்வி அன்றோ – நீதிநூல்:47 528/1,2
மதி தனம் படைத்த பேர்கள் வாடினோர் முகத்தை பாரார்
நிதி மிக படைத்தோர்க்கு ஈவார் நிலை இலார்க்கு ஈயமாட்டார் – விவேகசிந்தாமணி:1 5/3,4
வல்வினை விளைவும் பாரார் மண்ணின் மேல் வாழும் மாந்தர் – விவேகசிந்தாமணி:1 51/4

மேல்

பாராள் (1)

கள்ளின் நல் குழலாள் மூத்தால் கணவனை கருதி பாராள்
தெள் அற வித்தை கற்றால் சீடனும் குருவை தேடான் – விவேகசிந்தாமணி:1 2/2,3

மேல்

பாரி (5)

கூட்டினன் ஏன் பாரி குமரேசா நாட்டமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 212/2
பாரி கன்னன் ஆதியரை பல்லோரும் பேரன்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 232/1
பண்டு கபிலரை நேர் பார்த்தவுடன் பாரி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 502/1
கண்டவுடன் பாரி ஏன் கண்ணோடி முல்லைக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 575/1
மாரி எனும் பாரி மகளிரும் ஏன் நல்குரவால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1043/1

மேல்

பாரிக்கும் (1)

பண்பு இன்மை பாரிக்கும் நோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 851/4

மேல்

பாரிசரும் (1)

தோவகை_இல் பாரிசரும் சொல் – அருங்கலச்செப்பு:1 26/2

மேல்

பாரிடத்து (1)

பாரிடத்து பகுப்பர் வறிஞர்க்கே – நீதிநூல்:39 401/4

மேல்

பாரித்து (1)

பாரித்து உரைக்கும் உரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 193/4

மேல்

பாரிப்பார் (4)

தம் நலம் பாரிப்பார் தோயார் தகை செருக்கி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 92/3
புன் நலம் பாரிப்பார் தோள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 92/4
தம் நலம் பாரிப்பார் தோயார் தகை செருக்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 916/3
புன் நலம் பாரிப்பார் தோள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 916/4

மேல்

பாரியே (1)

பாரியே கணவனை பழுதுசெய்து நீ – விவேகசிந்தாமணி:1 34/3

மேல்

பாரில் (16)

பித்தரில் பித்தர் பாரில் பேசிட உளரோ அம்மா – நீதிநூல்:2 15/4
பைம்_தொடியே உனை சேர்ந்திட பாரில் எனக்கு உடல் வேறு இலை – நீதிநூல்:12 131/3
ஓய பாரில் உறும் தெவ்வர்-தம்மொடும் – நீதிநூல்:13 167/1
குளிர் கடல் உடுத்த பாரில் குறைந்தவர் மேலோர் என்னல் – நீதிநூல்:14 183/3
பசை உளதோ அ காற்றை பாரில் ஓர் பொருள் என்று எண்ணி – நீதிநூல்:38 377/2
பாரில் யார்க்கும் பழங்கண் சகசமாம் – நீதிநூல்:42 435/1
மறைப்பதே உடல் படாமாம் மரணத்தால் அதனை பாரில்
துறப்பவர்க்கு உடனே அத்தன் சொரூபமே தோன்றலால் இங்கு – நீதிநூல்:43 472/2,3
தெருள் ஒன்றும் பாரில் நம் போல் சமர்த்தா கொண்டு எவர் வணிகம் செய்ய வல்லார் – நீதிநூல்:44 482/4
நண்ணும் வேலையினும் பாரில் நடக்கும் வேலையினும் ஒன்றை – நீதிநூல்:47 557/3
காத வழி பேர் இலார் கழுதை என பாரில் உள்ளோர் கருதுவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 93/4
சீர் இலா கண்கள்-தொறும் தீயதாய் பாரில்
முடிவில் உவர்ப்புறல் போல் முற்றும் கயவர் – நன்மதிவெண்பா:1 17/2,3
சாரமதற்கு சமம் ஆகும் பாரில்
பெருமை மிக பிறங்க பேச அரிய இன்பம் – நன்மதிவெண்பா:1 60/2,3
கூர் பயன் ஏன் கொண்டாள் குமரேசா பாரில்
இனைத்துணைத்து என்பது ஒன்று இல்லை விருந்தின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 87/2,3
பண்டு சடபரதர் பாரில் அடங்கி நின்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 123/1
கூர உரைப்பானேன் குமரேசா பாரில்
உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கு ஒன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 232/2,3
கூர் உயிரை நீத்தான் குமரேசா பாரில்
மயிர் நீப்பின் வாழா கவரிமா அன்னார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 969/2,3

மேல்

பாரின்-பால் (1)

தாயை தனி வாழ்ந்தாரும் ஒப்பார் பாரின்-பால்
பொன் ஊரும் புன்னைவன பூபாலா நீ இது எண்ணி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 103/2,3

மேல்

பாரினில் (4)

பாரினில் பொய்த்திடல் பொய்க்க உன்னுதல் பொய்யினை பிறர்க்கு பயிற்றல் யாதோர் – நீதிநூல்:16 203/1
பாரினில் பிறந்த போது எவரும் பண்பினார் – நீதிநூல்:31 334/1
பற்பலர் கொள்வார் இந்த பாரினில் உண்மைதானே – விவேகசிந்தாமணி:1 32/4
பல்லியம் இல்லா மணமும் பாரினில் வீணாம் எனவே – நன்மதிவெண்பா:1 36/3

மேல்

பாரினை (1)

பாரினை ஆளும் வேந்தன் பட்சமும் மறந்த போதே – விவேகசிந்தாமணி:1 71/3

மேல்

பாரீசன் (1)

சட்டி தனதேவன் பாரீசன் நீலியும் – அருங்கலச்செப்பு:1 80/1

மேல்

பாரீர் (1)

பதம் எவண் அகண்டாகார பராபரற்கு உரையீர் பாரீர் – நீதிநூல்:3 22/4

மேல்

பாரும் (1)

உறும் புவனங்கள் எண்ணில் உவை முன்னம் நரரும் பாரும்
இறும்பு முன் அணுவோ வாழி எதிர் ஒரு துளியோ நில்லாது – நீதிநூல்:28 316/2,3

மேல்

பாருளோர்க்கு (1)

பாவ சலதிக்குள் உறா வகை பாருளோர்க்கு
காவல் துணையாம் குரவன் குணம் கல்வி இன்றி – நீதிநூல்:7 67/1,2

மேல்

பாரே (1)

பாரே அகன்று பட்ட பாரதம் பார் பேராண்மை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 48/2

மேல்

பாரேன் (1)

தேவியை யாம் அழைத்திட ஆண் சித்திரமேல் நான் பாரேன்
பாவையர்-தம் உரு எனின் நீர் பார்க்க மனம் பொறேன் என்றாள் – நீதிநூல்:12 135/2,3

மேல்

பாரைக்கு (1)

பாரைக்கு நெக்குவிடா பாறை பசுமரத்தின் – நல்வழி:1 33/3

மேல்

பால் (42)

அட்டாலும் பால் சுவையில் குன்றாது அளவளாய் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 4/1
அடினும் ஆவின் பால் தன் சுவை குன்றாது – வெற்றிவேற்கை:1 23/1
அடினும் பால் பெய்து கைப்பு – வெற்றிவேற்கை:1 28/1
மடி கொன்று பால் கொளலும் மாண்பே குடி ஓம்பி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 28/2
பால் முளை தின்று மறலி உயிர் குடித்த – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 50/3
சால்பின்மை காட்டும் சவர் செய்கை பால் வகுத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 51/2
பால் கருதி அன்னது உடைத்து என்பர் மேல் வகுத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 55/2
மடப்பதூஉம் மக்கள் பெறுவதூஉம் பெண் பால்
முடிப்பதூஉம் எல்லாரும் செய்வர் படைத்ததனால் – அறநெறிச்சாரம்:1 160/1,2
பால் போல் ஒழுக்கத்தவரே பரிவில்லா – அறநெறிச்சாரம்:1 194/4
முந்த இன் பால் அருந்தும் முலை ஒன்று வளரும் இல் ஒன்று – நீதிநூல்:11 104/2
சேல் போன்ற விழியும் பால் மொழியும் காணாமல் உளம் திகைத்தோம் அன்னோ – நீதிநூல்:29 318/4
அணி புழுகு கத்தூரி முதலிய பூனையின் மலம் பால் ஆ இரத்தம் – நீதிநூல்:30 322/3
கொணர்ந்த சட்டம்-கொல் பால் கொள்கலம்-கொலோ – நீதிநூல்:47 585/4
பால் எனும் வேற்றுமை அன்றி பங்கம் என் – நீதிநூல்:47 592/3
குன்றினால் செய்து அனைய கொங்கையாய் ஆவின் பால்
கன்றினால் கொள்ப கறந்து – நன்னெறி:1 3/3,4
பால் வேண்டும் வாழைப்பழம் – நன்னெறி:1 35/4
சமன் செய்து சீர்தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒரு பால்
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 12/3,4
தொய்யில் முலை உமை பால் சோமேசா உய்யா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 57/2
தூ நகையாள் பால் அமரும் சோமேசா வானின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 77/2
பண்பிலான் பெற்ற பெரும் செல்வம் நன் பால்
கலம் தீமையால் திரிந்து அற்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 100/3,4
முப்பழமொடு பால் அன்னம் முகம் கடுத்து இடுவாராயின் – விவேகசிந்தாமணி:1 4/3
காணவே பனை கீழாக பால் குடிக்கினும் கள்ளே என்பார் – விவேகசிந்தாமணி:1 33/3
பாம்புக்கு பால் வார்த்து என்றும் பழகினும் நன்மை தாரா – விவேகசிந்தாமணி:1 61/2
பண் ஆர் மொழியார் பால் அடிசில் பைம்பொன் கலத்தில் பரிந்து ஊட்ட – விவேகசிந்தாமணி:1 72/3
தாமரை பொன் முத்து சவரம் கோரோசனை பால்
பூ மரு தேன் பட்டு புனுகு சவ்வாது ஆம் அழல் மற்று – நீதிவெண்பா:1 1/1,2
நாயின் பால் அத்தனையும் நாய்-தனக்கு ஆம் அன்றியே – நீதிவெண்பா:1 63/3
பாலின் நீர் தீ அணுக பால் வெகுண்டு தீ புகுந்து – நீதிவெண்பா:1 77/1
தால நிழல் கீழ் இருந்து ஆன்-தன் பால் அருந்திடினும் – நீதிவெண்பா:1 79/3
பால் அது என சொல்லுவரோ பார் – நீதிவெண்பா:1 79/4
எத்திய பொய் யார்க்கும் இதம் ஆகும் நத்திய பால்
வீடு-தொறும் சென்று விலை ஆம் மது இருந்த – நீதிவெண்பா:1 85/2,3
இன்மொழியால் தீம் பால் எவரும் அருந்தார் சினத்து – நன்மதிவெண்பா:1 63/1
பால் ஆர்ந்த நல் நீர் அ பால் போல் இருப்பினும் பால் – நன்மதிவெண்பா:1 79/1
பால் ஆர்ந்த நல் நீர் அ பால் போல் இருப்பினும் பால் – நன்மதிவெண்பா:1 79/1
பால் ஆர்ந்த நல் நீர் அ பால் போல் இருப்பினும் பால்
மேல் ஆம் குணம் போம் விதம் போல மால் ஆர்ந்த – நன்மதிவெண்பா:1 79/1,2
பரப்பு அமைந்த கேள்-மின் இது பால் கலன் மேல் பூஞை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 190/3
ஆவின் பால் இனிது – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 2/1
துன்னற்க தீவினை பால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 209/4
பரியினும் ஆகா ஆம் பால் அல்ல உய்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 376/3
அ பால் நால் கூற்றே மருந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 950/4
பகலும் பால் பட்டன்று இருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 999/4
பண்பிலான் பெற்ற பெரும் செல்வம் நன் பால்
கலம் தீமையால் திரிந்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 1000/3,4
பானுமதி முகமும் பால் மதியும் வேறு அறியான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1116/1

மேல்

பால (1)

பற்றிய அ கருப்பத்தோ பிறக்கும் போதோ பால பருவத்தோ மூப்புற்ற – நீதிநூல்:41 425/3

மேல்

பாலகர்க்கு (1)

ஆலம் அன்னையர் பாலகர்க்கு அருத்துவரானால் – விவேகசிந்தாமணி:1 121/3

மேல்

பாலசித்தர் (1)

பண்டு ஏனோ சங்கரர் பாலசித்தர் மெய் துறவை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 342/1

மேல்

பாலர் (2)

பாலர் கற்றவை ஆசான்-பால் பகர்வர் யான் நால் உணர்ந்த – நீதிநூல்:1 5/3
பற்று அலகை உன்மத்தர் பாலர் இயல் முற்று ரசவாதிக்கு – நீதிவெண்பா:1 69/2

மேல்

பாலர்க்கே (1)

அ தொழில் வண்மையும் அறைக பாலர்க்கே – நீதிநூல்:47 590/4

மேல்

பாலரால் (1)

பண்டு ஏன் அருந்ததியால் பாலரால் சீர் எல்லாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 60/1

மேல்

பாலருக்கு (1)

அரும் தவ பாலருக்கு அப்பன் இல்லையால் – நீதிநூல்:19 227/2

மேல்

பாலருடன் (1)

பங்கமுற கைவிடேல் பாலருடன் சங்கை இன்றி – நன்மதிவெண்பா:1 105/2

மேல்

பாலரையும் (1)

பண்டு பராசர் தம் பாலரையும் ஈனர் என்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 329/1

மேல்

பாலன் (3)

பற்றுவோன் அவர்க்கு எலாம் பாலன் போலுமே – நீதிநூல்:21 253/4
செவ்வேளை பாலன் என எள்ளி திறல் அழிந்தான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 67/1
பாலன் ஒருவன் பணிந்து கடவூரானை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 98/1

மேல்

பாலனுக்கும் (1)

பண்டு ஓர் பசுவுக்கும் பாலனுக்கும் ஏன் தகுதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 111/1

மேல்

பாலனை (2)

பாலனை பயந்த பின் படிப்பியாது உயர் – நீதிநூல்:9 86/2
பைய ஒன்றி செவிகொடுத்தேன் பாலனை பார்த்து அ கோதை பணம் ஈ என்றாள் – நீதிநூல்:44 498/2

மேல்

பாலாம் (1)

அருள் பாலாம் அறப்பாலை கனவிலுமே விரும்பார்கள் அறிவொன்றில்லார் – விவேகசிந்தாமணி:1 7/2

மேல்

பாலால் (1)

வினைபடு பாலால் கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 279/4

மேல்

பாலிப்பர் (1)

பாலியவிவாகமதை பாலிப்பர் காலமுற்று – நன்மதிவெண்பா:1 32/2

மேல்

பாலிப்போர்-தம்மை (1)

பட்டு வருந்தும் தேளை பாலிப்போர்-தம்மை அது – நன்மதிவெண்பா:1 80/3

மேல்

பாலியவிவாகமதை (1)

பாலியவிவாகமதை பாலிப்பர் காலமுற்று – நன்மதிவெண்பா:1 32/2

மேல்

பாலின் (1)

பாலின் நீர் தீ அணுக பால் வெகுண்டு தீ புகுந்து – நீதிவெண்பா:1 77/1

மேல்

பாலினை (1)

பாலினை தேனை இன்பாகை நீத்து வெண் – நீதிநூல்:19 229/1

மேல்

பாலும் (3)

பாலும் தெளி தேனும் பாகும் பருப்பும் இவை – நல்வழி:0 1/1
சிந்தையும் ஒன்றி பாலும் தேனும் போல் விளங்கல் நன்றே – நீதிநூல்:11 104/4
பொன்னும் கரும்பும் புகழ் பாலும் சந்தனமும் – நீதிவெண்பா:1 64/1

மேல்

பாலை (5)

புடவியில் ஈன்று பல் நாள் பொன் தன பாலை ஊட்டி – நீதிநூல்:8 75/3
இட்ட பாலை இனிது அளித்தால் என – நீதிநூல்:20 242/2
தொல் உலகில் புல் இலை உண் ஆடு முதல் உயிர்களை நல் சுரபி பாலை
நெல்லுடன் பல் தானியத்தை காய் கனியை கிழங்கு இலையை நிதமும் உண்டு – நீதிநூல்:41 432/1,2
விண் கவி மதியை பாலை வெள்ளியை வெண் படாத்தை – நீதிநூல்:47 525/3
நீர் கலந்த பாலை அன்னம் நீர் பிரித்து கொள்வது போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 36/1

மேல்

பாலொடு (4)

பாலொடு நெய் பெய்யும் தாய் அனையர் சால – அறநெறிச்சாரம்:1 96/2
பாலொடு தேன் கலந்து அற்றே பணி_மொழி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 113/3
பாலொடு தேன் கலந்து அற்றே பணி_மொழி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 166/3
பாலொடு தேன் கலந்து அற்றே பணிமொழி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1121/3

மேல்

பாலோடு (1)

பாலோடு ஆயினும் காலம் அறிந்து உண் – கொன்றைவேந்தன்:1 60/1

மேல்

பாவ (10)

பாவ புண்ணியங்கள் இல்லை பரன் இலை என்போன் இல்லின் – நீதிநூல்:2 16/2
பாவ சலதிக்குள் உறா வகை பாருளோர்க்கு – நீதிநூல்:7 67/1
பாவ புண்ணிய நெறி அறியும் பண்பினால் – நீதிநூல்:10 96/3
பத்தர் பாக்கியத்தை பாவ பகையினை தகையின் வைப்பை – நீதிநூல்:47 549/2
திரமுற பகைக்கும் பாவ சிக்கு அறுத்து அவன் விரும்பும் – நீதிநூல்:47 560/3
தல வளம் எற்றோ பாவ சலதியுள் மூழ்குவோர் சார் – நீதிநூல்:47 562/3
சண்டவளியினை பாவ தழல் அவிக்கும் தண் புனலை – நீதிநூல்:47 575/3
பாவ வித்து என்று ஓதும் பழ மறைகள் ஆவதனால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 97/2
பாவ_நெறியாரை சேர்ந்த மதிப்பு இன்மை – அருங்கலச்செப்பு:1 20/1
பாவ சுருதி எனல் – அருங்கலச்செப்பு:1 95/2

மேல்

பாவ_நெறியாரை (1)

பாவ_நெறியாரை சேர்ந்த மதிப்பு இன்மை – அருங்கலச்செப்பு:1 20/1

மேல்

பாவங்கள் (4)

நிலம் மீதில் யாம் வாளா இருப்போமேல் பாவங்கள் நிறைந்து மோக்க – நீதிநூல்:43 455/3
மூலகாரணனை நீத்து இங்கு அகங்காரம் முதல் பாவங்கள்
ஏல நீ உன்-கண் ஏற்றாய் இதயமே சிதைவை நீயே – நீதிநூல்:47 563/3,4
இச்சை சேர் பழி பாவங்கள் ஈன்றவர்க்கு எய்துமாலோ – நீதிநூல்:47 591/4
பற்று செபத்தோர்க்கு இல்லை பாவங்கள் முற்றும் – நீதிவெண்பா:1 44/2

மேல்

பாவங்களை (1)

தருவின் கோணலை நிமிர்க்க தகுமோ பாவங்களை நீ தள்ளி மேலாம் – நீதிநூல்:43 456/2

மேல்

பாவத்தால் (1)

மத்தம் மிகு பாவத்தால் வாழ்வு ஆமோ வித்து பயிர் – நீதிவெண்பா:1 57/2

மேல்

பாவத்திற்கு (1)

பண்புளருக்கு ஓர் பறவை பாவத்திற்கு ஓர் இலக்கம் – விவேகசிந்தாமணி:1 127/1

மேல்

பாவத்தை (2)

பழியொடு பாவத்தை பாராய் நீ கன்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 91/1
பரக்கும் பழியை பாவத்தை பயக்கும் அ தீத்தொழிற்கு இசைவோர்க்கு – நீதிநூல்:19 236/3

மேல்

பாவம் (29)

புண்ணியம் ஆம் பாவம் போம் போன நாள் செய்த அவை – நல்வழி:1 1/1
அறும் பாவம் என்ன அறிந்து அன்று இடார்க்கு இன்று – நல்வழி:1 17/3
பாவம் இஃது என்னார் பிறிது மற்று என் செய்யார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 78/3
பெற்றிமை பேதைமைக்கு உண்டே பெரும் பாவம்
கற்பின் மகளிர் பிறப்பு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 83/3,4
பாவம் பெருக பழி பெருக தன் ஓம்பி – அறநெறிச்சாரம்:1 27/1
ஆவது ஒன்று இல்லை அறன் அழித்து பாவம்
பொறாஅ முறைசெய் பொரு_இல் ஞமன் கீழ் – அறநெறிச்சாரம்:1 27/2,3
பழியொடு பாவம் படாமை ஒழுகினார் – அறநெறிச்சாரம்:1 97/2
பழி இன்மை எய்தின் பறையாத பாவம்
வழியும் வருதலும் உண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 147/3,4
இரவினும் மற்றோர் பாரா இடையினும் பாவம் செய்வாய் – நீதிநூல்:3 36/1
சூழ்ந்த பேரிடர்கள் பாவம் துஞ்சி மண்ணாதல் அள்ளல் – நீதிநூல்:14 186/2
பாவம் ஓர் ஐந்தினும் கொலைசெய் பாவியை – நீதிநூல்:18 223/2
வேதையுற கொன்றது ஒப்பாம் இவ்வாறு ஓர் பயன் இன்றி மேவும் பாவம்
ஆதலின் ஐம்பொறி வழியே மனம் செலாது அடக்குவார் அறிவுளோரே – நீதிநூல்:43 457/3,4
களம் நிகர் பாவம் செய்தலே கட்டம் கருது அறம் செயல் எளிது அன்றோ – நீதிநூல்:43 461/4
முன்னு தேவு உளனேல் பாவம் புண்ணியம் மோக்கம் அள்ளல் – நீதிநூல்:43 467/2
பகை பாவம் அச்சம் பழி என நான்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 15/3
மண்டலத்தோர்கள் செய்த பாவம் மன்னவரை சேரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 73/1
மண்ணுலகில் புன்னைவன மன்னவா பாவம் இது என்று – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 25/3
கூற வரு பாவம் குறையாது ஒவ்வொன்றுக்கும் – நீதிவெண்பா:1 13/3
பாவம் நிறை சண்டாளர் பாண்டத்து கங்கை நீர் – நீதிவெண்பா:1 25/3
பாதகரை கண்டோர்க்கு பாவம் ஆம் சீத மலர் – நீதிவெண்பா:1 62/2
கங்கைநதி பாவம் சசி தாபம் கற்பகம்தான் – நீதிவெண்பா:1 100/1
பாவம் பொருந்துவன சொல்லாமை ஏவாமை – அருங்கலச்செப்பு:1 69/1
எல்லை புறத்து அமைந்த பாவம் ஈண்டாமையின் – அருங்கலச்செப்பு:1 85/1
எல்லை புறத்து அமைந்த பாவம் ஈண்டாமையின் – அருங்கலச்செப்பு:1 132/1
மனைவாழ்க்கையால் வந்த பாவம் துடைத்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 139/1
பாவம் பகையொடு சுற்றம் இவை சுருக்கி – அருங்கலச்செப்பு:1 174/1
பகை பாவம் அச்சம் பழி என நான்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 146/3
உற்ற அரிவிசயர் ஊன் தின்றல் பாவம் என்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 254/1
கள் உண்டல் பாவம் என கண்டவுடன் சண்டகன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 925/1

மேல்

பாவமது (1)

புண்ணியத்தை பாவமது வெல்லாது போர் அரக்கர் – நீதிவெண்பா:1 53/3

மேல்

பாவமும் (1)

மலை என பாவமும் பழியும் மண்டுமே – நீதிநூல்:21 247/4

மேல்

பாவலரை (3)

அன்னை பிதா பாவலரை பகைப்போரும் அறிவு இலா கசடர் ஆமே – விவேகசிந்தாமணி:1 97/4
பாவலரை மெச்சுதலே பாண்டித்தியம் குதர்க்கம் – நன்மதிவெண்பா:1 11/3
பண்டு பலர் நோன்பு இழந்தார் பாண்டியனும் பாவலரை
கொண்டிலன் ஏன் விட்டான் குமரேசா கொண்டதொரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 19/1,2

மேல்

பாவாணர் (2)

பாவாணர் கவி பாடி பரிசு கேட்க பாவிமகன் படும் துயரம் பார்க்கொணாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 77/4
மடுத்த பாவாணர் தக்கோர் மறையவர் இரப்போர்க்கு எல்லாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 80/1

மேல்

பாவாய் (2)

பந்தமுற செய்தனன் நம் இருவரை யார் சேர்த்துவைப்பார் பாவாய் என்றேன் – நீதிநூல்:44 501/3
கருமணியின் பாவாய் நீ போதாய் யாம் வீழும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1123/3

மேல்

பாவி (8)

பாழ் இனி நினைக்கின்றாய் பாவி நெஞ்சு உனக்கு – நீதிநூல்:12 127/3
கிளர்வு அறு சினம் மீக்கொள்ளும் பாவி கேள் அவர் உன்னால் உன் – நீதிநூல்:47 586/2
பாவி தனம் தண்டிப்போர்-பால் ஆகும் அல்லது அருள் – நீதிவெண்பா:1 63/1
பங்கப்பட துணிந்த பாவி திருத்தங்கி எனும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 150/2
அழுக்காறு என ஒரு பாவி திரு செற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 168/3
பல்லோரை வேத்திரத்தில் பாவி பகன் தின்று ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 255/1
பண்டு புரோசனனை பாண்டவர் ஏன் பாவி என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 639/1
இன்மை என ஒரு பாவி மறுமையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1042/3

மேல்

பாவிக்கில் (1)

பாவிக்கில் இன்னன வீண் பார் – நன்மதிவெண்பா:1 33/4

மேல்

பாவிகாள் (1)

பாவிகாள் அந்த பணம் – நல்வழி:1 22/4

மேல்

பாவிட்டார்க்கு (1)

பாவிட்டார்க்கு எல்லாம் படுகுழியாய் காவிட்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 9/2

மேல்

பாவித்து (2)

தானும் அதுவாக பாவித்து தானும் தன் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 14/2
பகைவரிடம் மெய் அன்பு பாவித்து அவரால் – நீதிவெண்பா:1 5/3

மேல்

பாவித்தும் (1)

பாவித்தும் பார் ஆண்டும் பாட்டு இசைத்தும் போவிப்பம் – நல்வழி:1 19/2

மேல்

பாவிமகன் (1)

பாவாணர் கவி பாடி பரிசு கேட்க பாவிமகன் படும் துயரம் பார்க்கொணாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 77/4

மேல்

பாவியாமே (1)

பரிவு சொலி தழுவின் அவன் பசப்பன் ஆகும் பசிப்பவருக்கு இட்டு உண்ணான் பாவியாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 20/4

மேல்

பாவியை (1)

பாவம் ஓர் ஐந்தினும் கொலைசெய் பாவியை
பூவலயம் பொறாது எரியும் பூதிதான் – நீதிநூல்:18 223/2,3

மேல்

பாவின் (1)

நயன் கொள்வது அன்றி பாவின் நவையை நோக்கார் மேலோரே – நீதிநூல்:1 4/4

மேல்

பாவினை (1)

பாவினை பழிக்கின் நீதி பயனையும் பழித்தது ஆமே – நீதிநூல்:1 6/4

மேல்

பாவு (2)

வாவி உறை நீரும் வட நிழலும் பாவு அகமும் – நீதிவெண்பா:1 43/1
பாவு கலம் மேல் சகடம் பண்டியின் மேல் அ நாவாய் – நன்மதிவெண்பா:1 24/1

மேல்

பாவும் (1)

புன் பாவும் வள்ளுவர்-தம் பொன் பாவை சேர்ந்ததனால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:0 2/3

மேல்

பாவை (7)

தீட்டுவோன் இன்றி ஆமோ சித்திரம் திகழ் பொன் பாவை
ஆட்டுவோன் இன்றி தானே ஆடுமோ திவவி யாழின் – நீதிநூல்:2 8/1,2
மண்ணில் செய் பாவை மீது வயங்கு பொன் பூச்சோ தண் பூம் – நீதிநூல்:29 321/1
பணயமே திரணம் அன்பு பெரிது என்ற பாவை பொருள் பறித்த பின்னர் – நீதிநூல்:44 494/1
பனி மலர் மென் கோதை எழில் பாவை ஒழிய – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 139/2
புன் பாவும் வள்ளுவர்-தம் பொன் பாவை சேர்ந்ததனால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:0 2/3
பற்று_இல் பயாபதி பாவை மணிமேகலை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 349/1
மண் மாண் புனை பாவை அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 407/4

மேல்

பாவையர் (1)

பாவையர் அரிய நூல் பயன் தெரிந்திடில் – நீதிநூல்:10 96/2

மேல்

பாவையர்-தம் (1)

பாவையர்-தம் உரு எனின் நீர் பார்க்க மனம் பொறேன் என்றாள் – நீதிநூல்:12 135/3

மேல்

பாவையர்க்கு (1)

காவல்தானே பாவையர்க்கு அழகு – கொன்றைவேந்தன்:1 15/1

மேல்

பாழ் (12)

நீறில்லா நெற்றி பாழ் நெய்யில்லா உண்டி பாழ் – நல்வழி:1 24/1
நீறில்லா நெற்றி பாழ் நெய்யில்லா உண்டி பாழ்
ஆறில்லா ஊருக்கு அழகு பாழ் மாறில் – நல்வழி:1 24/1,2
ஆறில்லா ஊருக்கு அழகு பாழ் மாறில் – நல்வழி:1 24/2
உடன்பிறப்பு இல்லா உடம்பு பாழ் பாழே – நல்வழி:1 24/3
கழுதை மேய் பாழ் ஆயினும் ஆகும் – வெற்றிவேற்கை:1 54/2
பெற்றமும் கழுதையும் மேய்ந்த அ பாழ்
பொற்றொடி மகளிரும் மைந்தரும் கூடி – வெற்றிவேற்கை:1 55/1,2
பார் இன்ப பாழ் கும்பியில் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 87/4
பாழ் இனி நினைக்கின்றாய் பாவி நெஞ்சு உனக்கு – நீதிநூல்:12 127/3
பாழ் நரகினுக்கு ஈறு இல்லை பரகதி நிலையும் அற்றால் – நீதிநூல்:43 470/3
ஒவ்வரும் இறைவன் போற்றாது ஒழியும் வாழ் நாள் பாழ் நாளே – நீதிநூல்:47 566/4
உறும் பாந்தள் ஆர்வு ஆதல் ஒப்ப வறும் பாழ்
மதிகேடன் பொன்னன் மதியே பார் ஆள் பூபதி – நன்மதிவெண்பா:1 45/2,3
பல் குழுவும் பாழ் செய்யும் உட்பகையும் வேந்து அலைக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 735/3

மேல்

பாழ்ங்குழி (1)

சுமக்க அரிதாக உண்டு பாழ்ங்குழி தூர்க்காநின்றீர் – நீதிநூல்:45 520/2

மேல்

பாழ்த்தது (1)

பாம் தவம் ஈது அன்றி எந்தை அன்னையை வேறாக்கும் நிதி பாழ்த்தது அன்றோ – நீதிநூல்:12 122/4

மேல்

பாழ்பட்ட (1)

பாழ்பட்ட தெய்வ மயக்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 31/2

மேல்

பாழ்படுதல் (3)

பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 9/4
பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 20/4
பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 83/4

மேல்

பாழதுவாம் (1)

பாழதுவாம் அதனால் அருள்தான் அவர்-பால் உறுவாய் மனனே – நீதிநூல்:14 174/4

மேல்

பாழாம் (2)

கெற்பத்தால் மங்கையருக்கு அழகு குன்றும் கேள்வி இல்லா அரசனால் உலகம் பாழாம்
துற்புத்தி மந்திரியால் அரசுக்கு ஈனம் சொல்கேளா பிள்ளைகளால் குலத்துக்கு ஈனம் – விவேகசிந்தாமணி:1 16/1,2
நலம் இலா கயவன் தோன்றின் குடித்தனம் தேசம் பாழாம்
குலம் எலாம் பழுது செய்யும் கோடரி காம்பு நேராம் – விவேகசிந்தாமணி:1 112/3,4

மேல்

பாழி (2)

பாழி நிதிகட்கு பதியாம் குபேரன்-தன் – நன்மதிவெண்பா:1 59/1
பாழி மெய் மறைத்தல் என பன்னு – நன்மதிவெண்பா:1 91/4

மேல்

பாழின் (1)

பாழின் உடம்பை வயிற்றின் கொடுமையால் – நல்வழி:1 19/3

மேல்

பாழுக்கு (1)

இரவு பகல் பாழுக்கு இறைப்ப ஒருவாற்றான் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 89/2

மேல்

பாழே (1)

உடன்பிறப்பு இல்லா உடம்பு பாழ் பாழே
மடக்கொடி இல்லா மனை – நல்வழி:1 24/3,4

மேல்

பாற்கடல் (1)

கரு நிறம் கொண்டு பாற்கடல் மிசை கிடப்போன் – புதிய-ஆத்திசூடி:0 1/3

மேல்

பாற்பட்ட (1)

பன்னுதற்கு பாற்பட்ட வன் – அறநெறிச்சாரம்:1 4/4

மேல்

பாற்பட்டு (1)

பாற்பட்டு ஒழுக பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 111/4

மேல்

பாறை (1)

பாரைக்கு நெக்குவிடா பாறை பசுமரத்தின் – நல்வழி:1 33/3

மேல்

பான்மை (5)

பத்தினி-தனை அகல் பான்மை ஒக்குமே – நீதிநூல்:20 237/4
பயிரினை வேலிதான் மேய்ந்த பான்மை போல் – நீதிநூல்:21 248/1
பங்கமுற செல்வர் நம்மின் மிக்கோர் என்று அகங்கரிக்கும் பான்மை என்னே – நீதிநூல்:30 323/4
பௌவ உலகத்து உருள்_இல் தேரினை நடாத்த உனு பான்மை நிகரால் – நீதிநூல்:39 394/4
பண்டு உளத்தின் பான்மை பதுமுகன் முன் மன் முகத்தால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 707/1

மேல்

பான்மையார் (1)

பட்ட வழங்காத பான்மையார் நட்ட – அறநெறிச்சாரம்:1 183/2

மேல்

பான்மையால் (1)

மருந்தம் நேர் மது உண்போர் மாண்ட பான்மையால்
அரும் தவ பாலருக்கு அப்பன் இல்லையால் – நீதிநூல்:19 227/1,2

மேல்

பான்மையும் (1)

முறையும் குடிமையும் பான்மையும் நோக்கார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 83/1

மேல்

பானம் (1)

ஊணொடு பானம் முறை சுருக்கி ஓர்ந்து உணர்ந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 150/1

மேல்

பானு (6)

பானு வெப்புடையவன் எனினும் பானுவே – நீதிநூல்:5 51/1
திரியும் பானு கிரணமதை திரட்டி பற்றி அதன் மீது – நீதிநூல்:23 267/3
இன்று அருணோதயம் கண்டோம் உயர் ககன முகட்டின் மிசை இந்த பானு
சென்றடைய நாம் காண்பது ஐயம் அதை காண்கினும் மேற்றிசை இருக்கும் – நீதிநூல்:43 453/1,2
இன் அமுதத்தின் முன் வேறு இனிமையும் உளதோ பானு
முன்னம் ஓர் சுடரும் உண்டோ மோக்கத்தின் சுகம் வேறு உண்டோ – நீதிநூல்:43 466/1,2
அகல் இடத்திருந்து பல் நீராவியை பானு கையால் – நீதிநூல்:47 543/1
தங்கு பானு நூறாயிரம் யோசனை தாமரை முகம் விள்ளும் – விவேகசிந்தாமணி:1 56/2

மேல்

பானுத்-தன்னை (1)

பஞ்சபூதங்களை விண் தாரகையை தண் மதியை பானுத்-தன்னை
கொஞ்சமும் நம் பொருள் என உன்னாமல் வெள்ளி பொன் எனும் மண் குப்பை-தன்னை – நீதிநூல்:40 410/1,2

மேல்

பானுமகன் (1)

சென்றான் இராமனுடன் சீர் அறிந்தான் பானுமகன்
குன்றாது ஏன் வென்றான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 472/1,2

மேல்

பானுமதி (2)

பானுமதி முகமும் பால் மதியும் வேறு அறியான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1116/1
பானுமதி புலந்தும் பாணித்து நில்லாது ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1287/1

மேல்

பானுவின் (1)

பானுவின் கதிரை உண்ட பளிங்கு ஒளிசெய்தல் போலும் – நீதிநூல்:1 2/1

மேல்

பானுவே (1)

பானு வெப்புடையவன் எனினும் பானுவே
வான் நிலவான் எனில் வையம் உய்யுமோ – நீதிநூல்:5 51/1,2

மேல்

பானை (1)

வெறும் பானை பொங்குமோ மேல் – நல்வழி:1 17/4

மேல்