நே – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நேச 1
நேசம் 6
நேசம்கொண்டு 1
நேசமாய் 1
நேசமுடன் 2
நேசமும் 1
நேசமுறும் 2
நேசர் 2
நேசர்க்கு 1
நேசரிடத்து 1
நேசன் 1
நேசித்து 1
நேசிப்பது 1
நேடி 1
நேடியே 1
நேத்திரத்தோர்-பாலே 1
நேத்திரத்தோன் 1
நேத்திரம் 1
நேம 1
நேய 1
நேயத்தால் 2
நேயம் 1
நேயமதால் 1
நேயமும் 2
நேயர் 1
நேயனாம் 1
நேயனே 2
நேர் 21
நேர்_இழாய் 1
நேர்_இழை 1
நேர்_இழையும் 1
நேர்கொள்ள 1
நேர்த்தி-தனை 1
நேர்ந்த 14
நேர்ந்தவன் 1
நேர்ந்திருந்த 1
நேர்ந்து 19
நேர்ந்தும் 1
நேர்ந்தேன் 1
நேர்பட 2
நேர்படான் 1
நேர்படினும் 1
நேர்வது 1
நேர்வரே 1
நேர்வழியே 1
நேர்வார் 1
நேரம் 1
நேரா 3
நேராக 4
நேராம் 1
நேரான் 1
நேரும் 6
நேருமே 1
நேருற்று 1
நேரே 5

நேச (1)

ஏச வரு நாயதனை ஏற்றியே நேச முடிசூட்டுகினும் – நன்மதிவெண்பா:1 26/2

மேல்

நேசம் (6)

நேசம் ஆர் தொண்டர் ஞான நேத்திரம் கொண்டு காணும் – நீதிநூல்:2 12/3
நேசம் ஆர் அனை தந்தை வணங்கல் கொலை செய்யாமை நிதம் காமத்தை – நீதிநூல்:46 521/2
கண்ட மன் உயிரை பேணான் காண் ஒணா பரன்-பால் நேசம்
கொண்டனன் எனல் பொய்யாம் செங்கோல் வழி நிலார் கோன் சேயர்க்கு – நீதிநூல்:47 561/1,2
பருவ வேளாண்மை விடேல் பார்த்திபர்கள் நேசம்
திரம் என உள் பூரியேல் சேர்ந்த அரிவை மிக – நன்மதிவெண்பா:1 76/1,2
கூசி உளைந்தாள் குமரேசா நேசம் மிக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1184/2
கூசி உளைந்தாள் குமரேசா நேசம் மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1258/2

மேல்

நேசம்கொண்டு (1)

நீதி வழுவாத வகை வழக்குரைத்து நல்லோரை நேசம்கொண்டு
காத வழி பேர் இலார் கழுதை என பாரில் உள்ளோர் கருதுவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 93/3,4

மேல்

நேசமாய் (1)

நிறையொடு புவியில் உள்ளோர் நேசமாய் வணக்கம் செய்வார் – விவேகசிந்தாமணி:1 64/2

மேல்

நேசமுடன் (2)

தூசு அணையா சந்தனுத்தான் சோமேசா நேசமுடன்
உள்ள களித்தலும் காண மகிழ்தலும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 129/2,3
கூசாது ஏன் நின்றார் குமரேசா நேசமுடன்
மன் உயிர் ஓம்பி அருள் ஆள்வார்க்கு இல் என்ப – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 244/2,3

மேல்

நேசமும் (1)

அரிவையர் நேசமும் ஆர அல்லினில் – நீதிநூல்:10 99/1

மேல்

நேசமுறும் (2)

கூசினர் ஏன் வாழ குமரேசா நேசமுறும்
நாள் என ஒன்று போல் காட்டி உயிர் ஈரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 334/2,3
கூசி நொந்தான் பின்பு ஏன் குமரேசா நேசமுறும்
இல்லாள்-கண் தாழ்ந்த இயல்பின்மை எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 903/2,3

மேல்

நேசர் (2)

நேசர் எதிர் நிற்பது அரிதாமே தேசு வளர் – நீதிவெண்பா:1 39/2
நேசர் குறைவு இன்றி நிற்றலால் நாடி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 20/2

மேல்

நேசர்க்கு (1)

நேசர்க்கு இலை சுகமும் நித்திரையும் காமுகர்-தம் – நீதிவெண்பா:1 73/3

மேல்

நேசரிடத்து (1)

நேசரிடத்து இரந்து நிற்றலால் பேசின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 156/2

மேல்

நேசன் (1)

ஈசன் அயன் போற்று இரங்கேசா நேசன்
அழிவினவை நீக்கி ஆறு உய்த்து அழிவின்-கண் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 79/2,3

மேல்

நேசித்து (1)

நேசித்து பின் பழித்த நீமகனை ஆமகன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 820/1

மேல்

நேசிப்பது (1)

நேசிப்பது என்னோ நிலையாகும் சங்கரனை – நீதிவெண்பா:1 51/3

மேல்

நேடி (1)

நேடி முறைசெய்யா நிருகன் உயர் நாடு இழந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 553/1

மேல்

நேடியே (1)

கூடி ஒறுத்தான் குமரேசா நேடியே
தக்க ஆங்கு நாடி தலைச்செல்லா வண்ணத்தால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 561/2,3

மேல்

நேத்திரத்தோர்-பாலே (1)

நேத்திரத்தோர்-பாலே நிறைவு – நீதிவெண்பா:1 50/4

மேல்

நேத்திரத்தோன் (1)

நேத்திரத்தோன் எங்கும் நிறைந்தாலும் நித்தன் அருள் – நீதிவெண்பா:1 50/3

மேல்

நேத்திரம் (1)

நேசம் ஆர் தொண்டர் ஞான நேத்திரம் கொண்டு காணும் – நீதிநூல்:2 12/3

மேல்

நேம (1)

நேம வீட்டு இன்பு என நிகரும் மற்று அதே – நீதிநூல்:39 404/4

மேல்

நேய (1)

நேய புகழ்த்துணையார் நீராட்டும் கை தளர்ந்து உன் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 2/1

மேல்

நேயத்தால் (2)

நிலை_இல் சிற்றின்பத்தின் நேயத்தால் தினம் – நீதிநூல்:13 163/1
நேயத்தால் புன்னைவன நீதிபரா தாரணியிலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 102/3

மேல்

நேயம் (1)

பறவை மிருகங்களை பார்த்தாயினும் நல் நேயம் அன்னோர் பயிலல் நன்றே – நீதிநூல்:12 117/4

மேல்

நேயமதால் (1)

சாரும் இவர் நேயமதால் பவம் செய்து வீடு இழத்தல் தகுமோ நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 459/4

மேல்

நேயமும் (2)

சுரி குழல் கற்பினார் துணைவன் நேயமும்
பிரிவு இலா வாழ்க்கையும் பெறுவரேல் அவர் – நீதிநூல்:12 129/2,3
தீது அற தன்மையும் தெய்வ நேயமும்
ஓது அரிதான இல்லற ஒழுக்கமும் – நீதிநூல்:47 593/1,2

மேல்

நேயர் (1)

நேயர் பற்சர் தீனர் நிதியோர் என சொல் பேதமதையே நினைத்து அநீதிபுரிதல் – நீதிநூல்:21 258/1

மேல்

நேயனாம் (1)

பின்னவன் நேயனாம் பின்னை புத்திரி – நீதிநூல்:47 595/2

மேல்

நேயனே (2)

நீதிபரா புன்னைவன நேயனே ஏதெனினும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 41/3
நின்றது பார் புன்னைவன நேயனே தன் முயற்சி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 53/3

மேல்

நேர் (21)

நீர் மேல் எழுத்துக்கு நேர் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 2/4
கோது ஒரீஇ கொள்கை முதுக்குறைவு நேர் நின்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 32/2
நேர் சிறு சீடர் என்ன நிதம் பதி பல மின்னார் தோள் – நீதிநூல்:13 170/2
மருந்தம் நேர் மது உண்போர் மாண்ட பான்மையால் – நீதிநூல்:19 227/1
நேர் இல்லா மா பாதகர் தீனர் நெடும் சோரம் – நீதிநூல்:25 289/3
நேர்_இழை நம்முடன் இறப்பன் என முன்னம் உரைசெய்தாள் நிருபன் நம்மை – நீதிநூல்:44 475/1
வீரமொடு காக்க விரைகுவார் நேர்_இழாய் – நன்னெறி:1 31/2
காளம் நேர் கண்ணினாரை கனவிலும் நம்பொணாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 84/4
நீயும் நேர் கோன் நெறி நில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 72/4
கடுவும் கடு நேர் கடுமொழியும் கண்டால் – நீதிவெண்பா:1 22/3
தன் நேர் திரேதத்தில் சானகியே பின் யுகத்தில் – நீதிவெண்பா:1 32/2
நேர்_இழையும் பூரணம்_இல் நெய் படு நல் பூரிகளும் – நன்மதிவெண்பா:1 36/2
கயவர்க்கு நேர் துன்பம் காதலித்து தீர்ப்போர் – நன்மதிவெண்பா:1 80/1
அ நாட்டிடு இருந்து உலகம் ஆளுதலால் தன் நேர்
பல குடை நீழலும் தம் குடை கீழ் காண்பர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 154/2,3
கொண்டான் அழிவு ஏன் குமரேசா கண்டு நேர்
ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர் நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 468/2,3
ஆற்றா சிகண்டியும் முன் ஆற்றி வென்றான் வீடுமன் நேர்
கூற்று என நின்று என்னே குமரேசா ஊற்றமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 493/1,2
பண்டு கபிலரை நேர் பார்த்தவுடன் பாரி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 502/1
களை கட்டதனொடு நேர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 550/4
கொள்வாரும் கள்வரும் நேர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 813/4
கூர் துயரம் கொண்டான் குமரேசா நேர் வந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1299/2
கூர் துனி முன் கொண்டாள் குமரேசா நேர் ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1321/2

மேல்

நேர்_இழாய் (1)

வீரமொடு காக்க விரைகுவார் நேர்_இழாய்
மெய் சென்று தாக்கும் வியன் கோல் அடி தன் மேல் – நன்னெறி:1 31/2,3

மேல்

நேர்_இழை (1)

நேர்_இழை நம்முடன் இறப்பன் என முன்னம் உரைசெய்தாள் நிருபன் நம்மை – நீதிநூல்:44 475/1

மேல்

நேர்_இழையும் (1)

நேர்_இழையும் பூரணம்_இல் நெய் படு நல் பூரிகளும் – நன்மதிவெண்பா:1 36/2

மேல்

நேர்கொள்ள (1)

உள்ளம் திரியாது ஒடுக்கி பதஞ்சலி நேர்கொள்ள
உய்த்தார் என்னே குமரேசா துள்ளியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 422/1,2

மேல்

நேர்த்தி-தனை (1)

கலை வெளுத்த நேர்த்தி-தனை கண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 129/4

மேல்

நேர்ந்த (14)

நேர்ந்த மாவினை தான் தூக்கி நெஞ்சம் புண்ணாதல் போலும் – நீதிநூல்:36 366/4
நேர்ந்த வலியின் நிலை தெரிந்த பின் கனகன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 250/1
கூர்ந்து நின்றான் என்னே குமரேசா நேர்ந்த
கடன் அறிந்து காலம் கருதி இடன் அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 687/2,3
நீர் அரணும் நீள் மலையும் நேர்ந்த நிடதம் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 737/1
நேர்ந்த திருவை நினைந்து வந்து துற்கன் மீக்கூர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 838/1
கூர்ந்து அழிந்தார் என்னே குமரேசா நேர்ந்த
அறிவிலார் தாம் தம்மை பீழிக்கும் பீழை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 843/2,3
கூர்ந்து பொறுத்தான் குமரேசா நேர்ந்த
அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1027/2,3
கூர்ந்து உடைந்தார் என்னே குமரேசா நேர்ந்த
இரவு என்னும் ஏமாப்பு_இல் தோணி கரவு என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1068/2,3
கூர்ந்து இவர்ந்தது என்னே குமரேசா நேர்ந்த
அவர் தந்தார் என்னும் தகையால் இவர்தந்து என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1182/2,3
நேர்ந்த பிரபை ஏன் நெஞ்சு இகழ்ந்தாள் கொண்கனிடம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1200/1
நேர்ந்த கணவன் நினைந்திலனோ என்று அமலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1203/1
நேர்ந்த கனவை நிமலை இனிது என முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1211/1
நேர்ந்த புலவியில் என் நெஞ்சு உடைந்தது என்று சதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1324/1
நேர்ந்த புலவி எதிர்நேராத பத்திராய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1327/1

மேல்

நேர்ந்தவன் (1)

போரில் நேர்ந்தவன் பொன்றலுக்கு அஞ்சலும் – நீதிநூல்:42 435/3

மேல்

நேர்ந்திருந்த (1)

கூர்ந்து ஏன் வான் கொண்டார் குமரேசா நேர்ந்திருந்த
ஐயத்தின் நீங்கி தெளிந்தார்க்கு வையத்தின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 353/2,3

மேல்

நேர்ந்து (19)

நில்லாதது என் என்று நாண் உறைப்ப நேர்ந்து ஒருவன் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 20/3
கூர்ந்து உயர்ந்தார் என்னே குமரேசா நேர்ந்து வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 245/2
நின்றான் சிரகாரி நேர்ந்து துந்து மாது எண்ணார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 467/1
கூர்ந்து எழுந்தான் என்னே குமரேசா நேர்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 671/2
கூர்ந்து முன் என்னே குமரேசா நேர்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 767/2
கூர்ந்து கொண்டார் மற்றோர் குமரேசா நேர்ந்து
கெடாஅ வழிவந்த கேண்மையார் கேண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 809/2,3
கூர்ந்து அகல நின்றான் குமரேசா நேர்ந்து
மனத்தின் அமையாதவரை எனைத்தொன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 825/2,3
கூர்ந்து கண்டார் தீது ஏன் குமரேசா நேர்ந்து நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 826/2
கூர்ந்து கொண்டார் என்னே குமரேசா நேர்ந்து பிணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 950/2
நேர்ந்து புலத்தியனார் நின்ற நிலை பேராது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 989/1
கூர்ந்து இழிந்தான் என்னே குமரேசா நேர்ந்து
நகல் வல்லர் அல்லார்க்கு மா இரு ஞாலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 999/2,3
கூர்ந்து இழிந்தான் என்னே குமரேசா நேர்ந்து அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1020/2
கூர்ந்து நின்றது என்னே குமரேசா நேர்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1022/2
நேர்ந்து நின்ற கவ்வை-தனை நீதிபன் ஏன் நன்று என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1144/1
நேர்ந்து நின்ற நோயை நிறை மறைத்தும் பாமதி-பால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1161/1
நேர்ந்து விடைகொடுத்த நிப்புதி பின் வெம் பசலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1181/1
நின்றது என்னே குமரேசா நேர்ந்து
மறைப்பேன்-மன் காமத்தை யானோ குறிப்பு இன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1253/2,3
நேர்ந்து தனி இருந்து நெஞ்சு உளைந்தாள் அஞ்சனை முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1296/1
கூர்ந்து இகழ்ந்தாள் என்னே குமரேசா நேர்ந்து
நினைத்திருந்து நோக்கினும் காயும் அனைத்தும் நீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1320/2,3

மேல்

நேர்ந்தும் (1)

ஊறு பல நேர்ந்தும் உரோகிதன் முன் இன்சொல்லே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 959/1

மேல்

நேர்ந்தேன் (1)

நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன் பசந்த என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1181/3

மேல்

நேர்பட (2)

நேர்பட ஒழுகு – ஆத்திசூடி:1 73/1
நேர்பட பேசு – புதிய-ஆத்திசூடி:1 61/1

மேல்

நேர்படான் (1)

நின்று குறையிரப்ப நேர்படான் சென்று ஒருவன் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 29/2

மேல்

நேர்படினும் (1)

நிதியும் கணவனும் நேர்படினும் தத்தம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 19/3

மேல்

நேர்வது (1)

இறை ஒருங்கு நேர்வது நாடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 733/4

மேல்

நேர்வரே (1)

சூது எனும் வாள் கொடு துணிக்க நேர்வரே – நீதிநூல்:20 239/4

மேல்

நேர்வழியே (1)

பழியிலார் ஒருவர்க்கும் அஞ்சாது நேர்வழியே படர்வார் வவ்வும் – நீதிநூல்:16 201/1

மேல்

நேர்வார் (1)

விழியற்றவன் கையினில் வைத்த விளக்கும் நேர்வார் – நீதிநூல்:7 68/4

மேல்

நேரம் (1)

நேரம் வீணாக்கேல் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 58/1

மேல்

நேரா (3)

நேரா நோன்பு சீராகாது – கொன்றைவேந்தன்:1 55/1
கூர் அமைந்து நின்றான் குமரேசா நேரா
விழுப்புண் படாத நாள் எல்லாம் வழுக்கினுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 776/2,3
நேரா நிரந்தவர் நட்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 821/4

மேல்

நேராக (4)

கூர் அறிவு மிக்கார் குமரேசா நேராக
தொட்டு அனைத்து ஊறும் மணல் கேணி மாந்தர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 396/2,3
கூர் அரணா கொண்டான் குமரேசா நேராக
ஆற்றுபவர்க்கும் அரண் பொருள் அஞ்சி தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 741/2,3
கூர் ஆர் நெடு வேல் குமரேசா நேராக
வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்து அற்றால் வீழ்வார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1192/2,3
கூர மொழிந்தும் குமரேசா நேராக
யாரினும் காதலம் என்றேனா ஊடினாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1314/2,3

மேல்

நேராம் (1)

குலம் எலாம் பழுது செய்யும் கோடரி காம்பு நேராம் – விவேகசிந்தாமணி:1 112/4

மேல்

நேரான் (1)

நின்று ஒழுகும் மெய்ப்பொருளின் நேரான் போய் அன்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 45/2

மேல்

நேரும் (6)

கூர நின்றார் என்னே குமரேசா நேரும்
அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவா வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 367/2,3
கூர நின்றான் என்னே குமரேசா நேரும்
அறன் இழுக்காது அல்லவை நீக்கி மறன் இழுக்கா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 384/2,3
கூர் துயரம் கொண்டான் குமரேசா நேரும்
முதல் இலார்க்கு ஊதியம் இல்லை மதலை ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 449/2,3
ஊறு உயிர்க்கும் நேரும் என ஓர்ந்தும் விறல் வாகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 690/1
கூர வென்றது என்னே குமரேசா நேரும்
சிறுமையும் செல்லா துனியும் வறுமையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 769/2,3
கூர் ஒழுக்கில் நின்றான் குமரேசா நேரும்
ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும் இ மூன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 952/2,3

மேல்

நேருமே (1)

நீரில் மீன் குளிர்க்கு அஞ்சலும் நேருமே – நீதிநூல்:42 435/4

மேல்

நேருற்று (1)

தீர ஆராய்ந்து தெளிந்திடல் ஆம் நேருற்று
கண்டும் அறியா நிருபன் காசினியில் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 98/2,3

மேல்

நேரே (5)

காட்டு-வாய் நேரே கலுழ்ந்து ஒழிவர் மூட்டும் – அறநெறிச்சாரம்:1 14/2
சோர்வு இலா வாழ்வு இழந்தான் சோமேசா நேரே
அளவளாவு இல்லாதான் வாழ்க்கை குள வளா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 53/2,3
நிலைத்தலை நீரில் மூழ்கி நின்றவள்-தன்னை நேரே
குலைத்தலை மஞ்ஞை கண்டு கூ என காவில் ஏக – விவேகசிந்தாமணி:1 91/1,2
கூர் ஆரும் வேல் கை குமரேசா நேரே
விடு மாற்றம் வேந்தர்க்கு உரைப்பான் வடு மாற்றம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 689/2,3
கூர் உவகை கொண்டான் குமரேசா நேரே
உறாஅதோ ஊர் அறிந்த கௌவை அதனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1143/2,3

மேல்