நெ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நெக்கு 1
நெக்குவிடா 1
நெக்குவிடும் 1
நெகிழ்ச்சி 1
நெகிழ்த்து 1
நெகிழ்ந்து 2
நெகிழ 1
நெகிழும் 1
நெஞ்ச 2
நெஞ்சகத்தே 1
நெஞ்சத்தர் 2
நெஞ்சத்தவர் 1
நெஞ்சத்தார் 1
நெஞ்சத்தார்க்கு 1
நெஞ்சத்தான் 2
நெஞ்சத்து 21
நெஞ்சத்துள் 1
நெஞ்சத்தே 1
நெஞ்சத்தை 1
நெஞ்சம் 19
நெஞ்சம்-தனை 1
நெஞ்சமிலான் 1
நெஞ்சமே 13
நெஞ்சார 1
நெஞ்சால் 1
நெஞ்சிடை 1
நெஞ்சில் 11
நெஞ்சின் 6
நெஞ்சினர் 1
நெஞ்சினன் 1
நெஞ்சினார்க்கு 2
நெஞ்சினுக்கு 1
நெஞ்சினோடும் 1
நெஞ்சு 48
நெஞ்சுடையார் 1
நெஞ்சும் 2
நெஞ்சுளும் 1
நெஞ்சே 119
நெஞ்சை 16
நெஞ்சோடு 1
நெட்டிருப்பு 1
நெட்டுயிர்ப்பு 1
நெட்டுயிர்ப்போடு 1
நெடிதாக 1
நெடிது 3
நெடிய 8
நெடு 7
நெடுங்கிள்ளி 1
நெடுஞ்செழியன் 1
நெடுந்தூரம் 1
நெடுநாள் 2
நெடும் 19
நெடும்பகல் 1
நெடுமாலே 1
நெடுமான் 1
நெடுமையாம்காறும் 1
நெடுமொழி 1
நெய் 6
நெய்தலும் 1
நெய்து 1
நெய்தோன் 1
நெய்யதனை 1
நெய்யாமல் 1
நெய்யால் 1
நெய்யில்லா 1
நெய்யே 1
நெருங்கி 1
நெருங்கும் 2
நெருஞ்சி 2
நெருநல் 2
நெருநலும் 1
நெருநலோ 1
நெருநற்று 1
நெருப்பினுள் 1
நெருப்பு 2
நெல் 5
நெல்லின் 1
நெல்லினுள் 1
நெல்லுக்கு 2
நெல்லுடன் 1
நெல்லை 1
நெளிந்து 1
நெற்கட்டும் 1
நெற்குன்றவாணர் 1
நெற்பயிர் 2
நெற்றி 2
நெறி 44
நெறி_இல் 1
நெறிசெய் 1
நெறித்து 1
நெறிநின்ற 1
நெறிநின்றார் 1
நெறிமுறையின் 1
நெறியனுக்கு 1
நெறியாம் 1
நெறியாமே 1
நெறியாரை 1
நெறியால் 2
நெறியில் 3
நெறியின் 1
நெறியினன் 1
நெறியினில் 1
நெறியும் 2
நெறியை 1
நெறியோ 1

நெக்கு (1)

தக்க படை மண்டும் சமரின் மனம் நெக்கு வெரினிட்டு – நன்மதிவெண்பா:1 21/2

மேல்

நெக்குவிடா (1)

பாரைக்கு நெக்குவிடா பாறை பசுமரத்தின் – நல்வழி:1 33/3

மேல்

நெக்குவிடும் (1)

வேருக்கு நெக்குவிடும் – நல்வழி:1 33/4

மேல்

நெகிழ்ச்சி (1)

திகழ்ச்சி தரும் நெஞ்ச திட்பம் நெகிழ்ச்சி
பெறும் பூரிக்கின்ற முலை பேதாய் பல்கால் – நன்னெறி:1 23/2,3

மேல்

நெகிழ்த்து (1)

முண்டகங்கள் நெகிழ்த்து ஒளியை மும்மலம் வேரற வீசும் – நீதிநூல்:47 575/2

மேல்

நெகிழ்ந்து (2)

தோன்றா வகை கரந்தும் தோன்றலை கண்டு உள் நெகிழ்ந்து
தோன்ற நின்றான் முன்பு நளன் சோமேசா தோன்றுகின்ற – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 8/1,2
மாணிக்கமாலை ஏன் வாடி தொடி நெகிழ்ந்து
கோணி கலுழ்ந்தாள் குமரேசா பூணும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1236/1,2

மேல்

நெகிழ (1)

தொடியொடு தோள் நெகிழ நோவல் அவரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1236/3

மேல்

நெகிழும் (1)

கண்ணில் நீர் சோர கதறுமால் உள் நெகிழும்
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 19/2,3

மேல்

நெஞ்ச (2)

நினைவுற்றாய் உடல் வீழின் என் செய்வாய் அறிவு இல்லா நெஞ்ச கல்லே – நீதிநூல்:40 409/4
திகழ்ச்சி தரும் நெஞ்ச திட்பம் நெகிழ்ச்சி – நன்னெறி:1 23/2

மேல்

நெஞ்சகத்தே (1)

கொண்டானை நெஞ்சகத்தே கொண்டிருந்தும் ஏன் உளைந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1250/1

மேல்

நெஞ்சத்தர் (2)

நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 175/4
நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1218/4

மேல்

நெஞ்சத்தவர் (1)

கரவிலா நெஞ்சத்தவர் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 25/4

மேல்

நெஞ்சத்தார் (1)

நெஞ்சத்தார் காதலவராக வெய்து உண்டல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1128/3

மேல்

நெஞ்சத்தார்க்கு (1)

ஈரமிலா நெஞ்சத்தார்க்கு ஈந்த உபகாரம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 2/3

மேல்

நெஞ்சத்தான் (2)

அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 169/3
அறம் சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறம் சொல்லும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 185/3

மேல்

நெஞ்சத்து (21)

நெய்யே தன் நெஞ்சத்து அருளுடைமை நெய் பயந்த – அறநெறிச்சாரம்:1 194/3
களித்து அறியேன் என்பது கைவிடுக நெஞ்சத்து
ஒளித்ததூஉம் ஆங்கே மிகும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 93/3,4
நெஞ்சத்து அவலம் இலர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 108/4
தம் நெஞ்சத்து எம்மை கடிகொண்டார் நாணார்-கொல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 121/3
எம் நெஞ்சத்து ஓவா வரல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 121/4
அவ்விய நெஞ்சத்து அறிவு இல்லா துர்ச்சனரை – நீதிவெண்பா:1 21/1
எண் சேர்ந்த நெஞ்சத்து இடன் உடையார்க்கு எஞ்ஞான்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 138/3
தம் நெஞ்சத்து எம்மை கடிகொண்டார் நாணார்-கொல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 174/3
எம் நெஞ்சத்து ஓவா வரல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 174/4
கேடும் பெருக்கமும் இல் அல்ல நெஞ்சத்து
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 115/3,4
ஒழுக்கு ஆறா கொள்க ஒருவன் தன் நெஞ்சத்து
அழுக்காறு இலாத இயல்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 161/3,4
அளவு அறிந்தார் நெஞ்சத்து அறம் போல நிற்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 288/3
முகம் நக நட்பது நட்பு அன்று நெஞ்சத்து
அகம் நக நட்பது நட்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 786/3,4
எண் சேர்ந்த நெஞ்சத்து இடன் உடையார்க்கு எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 910/3
களித்து அறியேன் என்பது கைவிடுக நெஞ்சத்து
ஒளித்ததூஉம் ஆங்கே மிகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 928/3,4
நெஞ்சத்து அவலம் இலர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1072/4
யாமும் உளேம்-கொல் அவர் நெஞ்சத்து எம் நெஞ்சத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1204/3
யாமும் உளேம்-கொல் அவர் நெஞ்சத்து எம் நெஞ்சத்து
ஓஒ உளரே அவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1204/3,4
தம் நெஞ்சத்து எம்மை கடிகொண்டார் நாணார்-கொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1205/3
எம் நெஞ்சத்து ஓவா வரல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1205/4
துன்ன துறந்தாரை நெஞ்சத்து உடையேமோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1250/3

மேல்

நெஞ்சத்துள் (1)

நெஞ்சத்துள் தீமை எழுதருமேல் இன்னாதே – அறநெறிச்சாரம்:1 73/3

மேல்

நெஞ்சத்தே (1)

கண்டாள் தன் நெஞ்சத்தே காதலனை நக்கண்ணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1205/1

மேல்

நெஞ்சத்தை (1)

காமம் என ஒன்றோ கண் இன்று என் நெஞ்சத்தை
யாமத்தும் ஆளும் தொழில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1252/3,4

மேல்

நெஞ்சம் (19)

நெஞ்சம் புண்ணாக நெடுந்தூரம் தாம் நினைந்து – நல்வழி:1 5/3
தன்னை தன் நெஞ்சம் கரியாக தான் அடங்கின் – அறநெறிச்சாரம்:1 141/1
நேர்ந்த மாவினை தான் தூக்கி நெஞ்சம் புண்ணாதல் போலும் – நீதிநூல்:36 366/4
நசையினால் கொல்லும் நெஞ்சம் நஞ்சமே ஒக்கும் மாதோ – நீதிநூல்:38 377/4
உருவை உற்றுப்பார்க்க என்றன் ஒரு சேய் என்று அறிந்து நெஞ்சம் உருகினேனே – நீதிநூல்:44 513/4
சித்திர விழியார் நெஞ்சம் தெரிந்தவர் இல்லை கண்டீர் – விவேகசிந்தாமணி:1 44/4
கெடுவல் யான் என்பது அறிக தன் நெஞ்சம்
நடுவு ஒரீஇ அல்ல செயின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 24/3,4
கோடினான் நெஞ்சம் குரு விச்சுவவுருவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 116/1
கெடுவல் யான் என்பது அறிக தன் நெஞ்சம்
நடுவு ஒரீஇ அல்ல செயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 116/3,4
திண் தோள் உயர் வீமன் தீய அழுக்காறு நெஞ்சம்
கொண்டிலன் ஏன் என்றும் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 161/1,2
படை கொண்டார் நெஞ்சம் போல் நன்று ஊக்காது ஒன்றன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 253/3
வான் உயர் தோற்றம் எவன் செய்யும் தன் நெஞ்சம்
தான் அறி குற்றப்படின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 272/3,4
குன்றவில்லை நெஞ்சம் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 420/2
அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம்
கடுத்தது காட்டும் முகம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 706/3,4
நிறை நெஞ்சம் இல்லவர் தோய்வர் பிற நெஞ்சில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 917/3
புலப்பல் என சென்றேன் புல்லினேன் நெஞ்சம்
கலத்தல் உறுவது கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1259/3,4
நெஞ்சம் துணை அல்வழி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1299/4
நெஞ்சம் தமர் அல்வழி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1300/4
ஊடல் உணங்க விடுவாரோடு என் நெஞ்சம்
கூடுவேம் என்பது அவா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1310/3,4

மேல்

நெஞ்சம்-தனை (1)

தவறு யாவையும் தந்து நெஞ்சம்-தனை
கவறு என் ஏவி கலக்கம் கொடுத்தலால் – நீதிநூல்:20 243/2,3

மேல்

நெஞ்சமிலான் (1)

அருள் தங்கிய நெஞ்சமிலான் குரு ஆயவாறே – நீதிநூல்:7 65/4

மேல்

நெஞ்சமே (13)

சாவாய் நீ நெஞ்சமே சல்லிய என்னை நீ – அறநெறிச்சாரம்:1 90/1
சரித்திரம் சொல்வதை அறிவாய் நெஞ்சமே ஈன்றோரை தாங்குவாயே – நீதிநூல்:8 83/4
உருவ மாதர் பெயர் உரைக்கின் உயிர் துறப்பள் நெஞ்சமே – நீதிநூல்:12 133/4
அவனியில் உயர்ந்திடல் அரிது நெஞ்சமே – நீதிநூல்:18 220/4
நலம்-தனை அழித்திடும் நறவு நெஞ்சமே – நீதிநூல்:19 231/4
துக்கம் ஓயுமோ சொல் என் நெஞ்சமே – நீதிநூல்:27 307/4
எழில் உளேம் என செருக்குறு நெஞ்சமே இழை துகில் நீத்து அங்கம் – நீதிநூல்:29 317/1
மண் புற சுவர் தீட்டு சித்திரம் மானும் நம் எழில் நெஞ்சமே – நீதிநூல்:29 320/4
நெஞ்சமே உனை போலும் அறிவீனர் தேடினும் இ நிலத்தில் உண்டோ – நீதிநூல்:40 410/4
பேதம்செய்து உழல்கின்றாய் நெஞ்சமே உனை போலும் பித்தர் உண்டோ – நீதிநூல்:40 411/4
புல் அறுக்க வருவன் எனில் நெஞ்சமே மற்று இனி யாம் புகல்வது என்னே – நீதிநூல்:41 424/4
புனல் மொக்குள் என அழியும் நெஞ்சமே நாம் சுமக்கும் பூட்சிதானே – நீதிநூல்:41 430/4
நிறுவுவோன்-தன்னை இன்னே நெஞ்சமே உன்னாது என்னே – நீதிநூல்:47 600/4

மேல்

நெஞ்சார (1)

நெஞ்சார பொய்-தன்னை சொல்ல வேண்டாம் – உலகநீதி:1 2/1

மேல்

நெஞ்சால் (1)

கோடிய தன் நெஞ்சால் குமரேசா கோடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 165/2

மேல்

நெஞ்சிடை (1)

விடியாது அவர் நெஞ்சிடை வெம் துயரே – நீதிநூல்:25 288/2

மேல்

நெஞ்சில் (11)

அஞ்சா புறம் கிடக்கும் நீர்ப்பாம்பு நெஞ்சில்
கரவுடையார் தம்மை கரப்பர் கரவார் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 25/2,3
நினைத்து ஒழிய நெஞ்சில் நோய் இல் – அறநெறிச்சாரம்:1 80/4
எள்ளி பிறர் உரைக்கும் இன்னாச்சொல் தன் நெஞ்சில்
கொள்ளி வைத்தால் போல் கொடிது எனினும் மெள்ள – அறநெறிச்சாரம்:1 81/1,2
வைவார்-தமை வாழ்த்தியும் நெஞ்சில் வருத்தமுற்று – நீதிநூல்:6 63/1
ஓடும் என்று நெஞ்சில் உணர் – நன்மதிவெண்பா:1 46/4
நிலைபெறாதாம் கணிகை நெஞ்சில் விலைமாது – நன்மதிவெண்பா:1 55/2
களவு அறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 288/4
கொஞ்சமும் கொள்ளார் ஏன் குமரேசா நெஞ்சில்
நுணங்கிய கேள்வியர் அல்லார் வணங்கிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 419/2,3
அன்று நெஞ்சில் வஞ்சமுடன் ஆதரித்த பூதனையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 824/1
நிறை நெஞ்சம் இல்லவர் தோய்வர் பிற நெஞ்சில்
பேணி புணர்பவர் தோள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 917/3,4
தன் நெஞ்சில் தன் துணையை தாரை முன் கொண்டு ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1204/1

மேல்

நெஞ்சின் (6)

குடி கெடுக்கும் தீ நெஞ்சின் குற்றேவேல் செய்தல் – அறநெறிச்சாரம்:1 141/3
மரு மலர் துறந்து நெஞ்சின் வாழ்ந்தது என் என்று அழுதனள் – நீதிநூல்:12 133/2
துஞ்சு மகிழ்சிகொண்டாய் சோமேசா நெஞ்சின்
இகழ்ந்து எள்ளாது ஈவாரை காணின் மகிழ்ந்து உள்ளம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 106/2,3
நெஞ்சின் துறவார் துறந்தார் போல் வஞ்சித்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 276/3
கரப்பு இலா நெஞ்சின் கடன் அறிவார் முன் நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1053/3
மாணா மட நெஞ்சின் பட்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1297/4

மேல்

நெஞ்சினர் (1)

சீல நெஞ்சினர் கீழோரை சினந்து இகழார்கள் மாதோ – நீதிநூல்:14 177/4

மேல்

நெஞ்சினன் (1)

கள்ள நெஞ்சினன் புறங்கழறல் அன்னவன் – நீதிநூல்:22 261/2

மேல்

நெஞ்சினார்க்கு (2)

அருள் சேர்ந்த நெஞ்சினார்க்கு இல்லை இருள் சேர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 243/3
நிணம் தீயில் இட்டு அன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1260/3

மேல்

நெஞ்சினுக்கு (1)

சித்திரவல்லி போய் செப்பு என்ன நெஞ்சினுக்கு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1237/1

மேல்

நெஞ்சினோடும் (1)

இன்ப துன்ப புணர்ப்பு அறி நெஞ்சினோடும்
துலங்கிடும் விலங்கை வாட்டி துயர்செய்வோர் நரகத்து ஆழ்வார் – நீதிநூல்:45 514/3,4

மேல்

நெஞ்சு (48)

நெஞ்சு நோம் என்று தலை துமிப்பான் தண்ணளி போல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 70/3
கண்ணொடு நெஞ்சு உறைப்ப நோக்குறார் பண்ணொடு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 84/2
நெஞ்சு புறம்பா துறந்தார் தவ போர்வை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 92/1
நெஞ்சு ஏமாப்பு இல்லாதான் வாழ்க்கை நிரயத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 25/3
கல்லினும் வல்லென்னும் நெஞ்சு – அறநெறிச்சாரம்:1 31/4
செற்றத்தை தீர்ந்ததாம் நெஞ்சு – அறநெறிச்சாரம்:1 103/4
மேவாதாம் மெய்கண்டார் நெஞ்சு – அறநெறிச்சாரம்:1 134/4
நீ யார் நினை வாழி நெஞ்சு – அறநெறிச்சாரம்:1 152/4
உண்ணல் பூச்சூடல் நெஞ்சு உவத்தல் ஒப்பனைபண்ணல் – நீதிநூல்:12 124/1
பாழ் இனி நினைக்கின்றாய் பாவி நெஞ்சு உனக்கு – நீதிநூல்:12 127/3
காண நோக்கிலேன் நினைந்து கழற நெஞ்சு வாய் இலேன் – நீதிநூல்:12 134/2
சிலதரும் நரரே அங்கம் சீவன் நெஞ்சு அவர்க்கும் உண்டாம் – நீதிநூல்:14 179/1
முற்றிய சினத்தில் பற்றும் மூர்க்கர் நெஞ்சு இரும்போ கல்லோ – நீதிநூல்:45 519/4
கண் இணை செவிகள் ஈந்தோன் காணான்-கொல் கேளான்-கொல் நெஞ்சு
எண்ணிய ஈந்தோன் அ தீது எண்ணான்-கொல் செங்கோல் ஓச்சும் – நீதிநூல்:47 555/1,2
உடற்கு வரும் இடர் நெஞ்சு ஓங்கு பரத்து உற்றோர் – நன்னெறி:1 29/1
கோடு கொடு ஏறும் என் நெஞ்சு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 127/4
தினிய இருந்தது என் நெஞ்சு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 130/4
கள்ளாமை காக்க தன் நெஞ்சு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 29/4
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 130/3
என் நெஞ்சு உருக்க அவள் தன் நெஞ்சு கற்ற கலை என் என்று உரைப்பது இனி நான் – விவேகசிந்தாமணி:1 76/3
என் நெஞ்சு உருக்க அவள் தன் நெஞ்சு கற்ற கலை என் என்று உரைப்பது இனி நான் – விவேகசிந்தாமணி:1 76/3
உண்ணல் பூச்சூடல் நெஞ்சு உவத்தல் ஒப்பனைபண்ணல் – விவேகசிந்தாமணி:1 83/1
மேல் அணுகா புன் நெஞ்சு ஆர் வீணனை பஞ்சமனை – நன்மதிவெண்பா:1 104/1
கள்ளாமை காக்க தன் நெஞ்சு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 46/4
தன் நெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 47/3
மாதர்-கொல் மாலும் என் நெஞ்சு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 160/4
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 183/3
சிதையா நெஞ்சு கொள் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 27/1
கள்ளாமை காக்க தன் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 281/4
தன் நெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 293/3
மூதுரை கொள் பொய்யாமொழியார் ஏன் நெஞ்சு உவந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 786/1
அறிவிலான் நெஞ்சு உவந்து ஈதல் பிறிது யாதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 842/3
மாதர்-கொல் மாலும் என் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1081/4
நேர்ந்த பிரபை ஏன் நெஞ்சு இகழ்ந்தாள் கொண்கனிடம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1200/1
செறாஅய் வாழிய நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1200/4
பேதைமை வாழி என் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1242/4
பொய் காய்வு காய்தி என் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1246/4
பின் செல்வாய் பேதை என் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1248/4
யார் உழை சேறி என் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1249/4
கோடு கொடு ஏறும் என் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1264/4
கூடல்-கண் சென்றது என் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1284/4
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1291/3
செறாஅர் என சேறி என் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1292/4
அறாஅ இடும்பைத்து என் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1295/4
நேர்ந்து தனி இருந்து நெஞ்சு உளைந்தாள் அஞ்சனை முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1296/1
தினிய இருந்தது என் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1296/4
உள்ளும் உயிர் காதல் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1298/4
நேர்ந்த புலவியில் என் நெஞ்சு உடைந்தது என்று சதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1324/1

மேல்

நெஞ்சுடையார் (1)

மாசற்ற நெஞ்சுடையார் வன்சொல் இனிது ஏனையவர் – நன்னெறி:1 2/1

மேல்

நெஞ்சும் (2)

காதலியை பிரிந்தது இந்த காயம் ஒன்றே உயிரும் நெஞ்சும்
மாது அவள்-பால் உறையும் அன்னாள் மனம் உயிர் என்-பால் உறையும் – நீதிநூல்:12 142/2,3
பகவனது அருளும் நெஞ்சும் பழிச்சலும் நிலையாம் தன்னை – நீதிநூல்:38 379/1

மேல்

நெஞ்சுளும் (1)

நிரை எலாம் உளன் மெய் ஆவி நெஞ்சுளும் உளன் இயம்பும் – நீதிநூல்:3 19/2

மேல்

நெஞ்சே (119)

எழுதியவாறே காண் இரங்கு மட நெஞ்சே
கருதியவாறு ஆமோ கருமம் கருதி போய் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 22/1,2
கண்ணுறுவதல்லால் கவலைப்படேல் நெஞ்சே மெய் – நல்வழி:1 37/3
மயில் ஏறும் பெருமானை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 1/8
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 2/8
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 3/8
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 4/8
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 5/8
திரு கை வேலாயுதனை செப்பாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 6/8
குமரவேள் பாதத்தை கூறாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 7/8
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 8/8
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 9/8
குமரவேள் நாமத்தை கூறாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 10/8
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 12/8
ஆற்றுந்துணையும் அறம் மறவேல் நல் நெஞ்சே
கூற்றம் குடில் பிரியா முன் – அறநெறிச்சாரம்:1 28/3,4
நிலைமை_இல் நல் நெஞ்சே நின்னொடு வாழ்க்கை – அறநெறிச்சாரம்:1 33/3
சுற்றத்தார் அல்லாதார் இல்லையால் நல் நெஞ்சே
செற்றத்தால் செய்வது உரை – அறநெறிச்சாரம்:1 66/3,4
மறந்தேயும் மாண்பு ஒழியும் நெஞ்சே சிறந்த – அறநெறிச்சாரம்:1 70/2
துஞ்சினாய் என்று வினை விடா நெஞ்சே
அழுதாய் என கருதி கூற்று ஒழியாது ஆற்ற – அறநெறிச்சாரம்:1 78/2,3
பற்றுச்செய்து என்னை பயம் இன்றால் நல் நெஞ்சே
ஒற்றி உடம்பு ஓம்புதற்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 131/3,4
நல் நெஞ்சே நாடாய் காண் நற்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 132/4
புலன்கள் பொருட்டாக பொச்சாந்து நெஞ்சே
சலங்களை சாரா ஒழுகல் புலங்கள் – அறநெறிச்சாரம்:1 136/1,2
பரிந்து எனக்கு ஓர் நன்மை பயப்பாய் போல் நெஞ்சே
அரிந்து என்னை ஆற்றவும் தின்னல் புரிந்து நீ – அறநெறிச்சாரம்:1 140/1,2
நின்னை அற பெறுகிற்கிலேன் நல் நெஞ்சே
பின்னை யான் யாரை பெறுகிற்பேன் நின்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 143/1,2
அண்டம் மற்று அகண்டம் செய்தோன் உளன் என அறிவாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:2 7/4
சோதி தன் நிழலா கொண்ட சோதியை துதியாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 17/4
மாண் அறம் உருக்கொண்டு அன்ன மாட்சியான் கடவுள் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 18/4
புண்ணிய மனுவால் தேவை போற்றிடாவாறு என் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 21/4
மரு மலர் அடிக்கு நம்மை வழங்குதல் பெரிதோ நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 24/4
சாமியை உவமித்து ஏத்த சாமியம் யாது நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 25/4
பேரணி உடையமேனும் பிழைக்குமாறு எவன்-கொல் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 27/4
கருணை அம் கடல் ஆடாது கழித்தனை வாழ்நாள் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 28/4
அன்னையை நீத்த சேய் போல் ஐயனை நீத்தாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 29/4
தூய நாதனை தொழாமல் தொலைக்கின்றாய் அழியும் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 30/4
பங்கம்_இல் சுகம் பெற்று உய்ய பாரம் என் பகராய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 31/4
நெறி வழாது உலகம் தாங்கும் நிருபனை துதியாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 35/4
பரன் இலா இடம் ஒன்று உண்டேல் பவம் அவண் செய் நீ நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 36/4
சுக நிலை காட்டும் தியாக தோன்றலை மறவாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:6 54/4
திடமுற வளர்த்துவிட்ட செல்வியை வணங்காய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:8 75/4
செப்ப அரும் தெய்வம்_அன்னார் சேவடி போற்றாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:8 76/4
ஊன்றுகோல் என்ன தாங்கி ஊழியம்செய்யாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:8 78/4
பொய்_இல் அன்புடை தாய் தந்தை போல்பவர் உளரோ நெஞ்சே – நீதிநூல்:8 81/4
அனை இறந்திடின் வேறு அத்தன் அனை வருவாரோ நெஞ்சே – நீதிநூல்:8 82/4
வினைகளினால் அயர் மனையை பரிவுடன் ஆதரவுசெய்ய வேண்டும் நெஞ்சே – நீதிநூல்:12 119/4
தேவியை பிரியோம் சிதைவு என் நெஞ்சே – நீதிநூல்:12 152/4
ஒக்கவே பிறப்பு இறப்பில் உறும்-கொலோ உரையாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:14 178/4
வெளி மயக்கு அன்றி சற்றும் மெய் அல உணர்வாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:14 183/4
முன் பகரில் சங்கடம் ஒன்று இலை அதுவே தகைமை நெஞ்சே – நீதிநூல்:16 195/4
ஆதலினால் உண்மை-தனை துணைக்கொள்ளின் எப்பயனும் அடைவோம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:16 198/4
அயர்வாக புரண்டாலும் பிறர்க்கு இன்னா தரும் பொய்யை அறையல் நெஞ்சே – நீதிநூல்:16 202/4
வரம் தர வேண்டும் என்ன கடவுளை வழுத்தாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:17 213/4
நீங்க அரும் பொறாமையுள்ளோர் நிலத்திடை கெடுவர் நெஞ்சே – நீதிநூல்:27 303/4
பெருக்கமா உணர்ந்தோர் இலை தருக்குறல் பேதைமை நீர் நெஞ்சே – நீதிநூல்:28 312/4
வெயிலின் முன் இடு தீபம் மின்மினியாம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:28 315/4
தணிவு_இல் தேன் வண்டு எச்சில் இவை செல்வம் என செருக்கல் தகுமோ நெஞ்சே – நீதிநூல்:30 322/4
விடை தருக்குற்றது என்ன வீண் செருக்குற்றாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:30 324/4
விழித்திடல் எப்படி வினை நெஞ்சே – நீதிநூல்:30 328/4
தனை உடைப்போர்க்கு உணவு தரும் தேங்காய் போல் எவர்க்கும் நன்மை-தனை செய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:32 339/4
சேதமுற அவைத்திடுவோர்க்கு உணவு ஆதல் போல் நலமே செய்வாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:32 340/4
பன்னி தமரையும் சேரும் அவர் நமக்கு எ பிழைசெய்தார் பகராய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:32 342/4
குணம் கெட கூறும் வன்சொல் கொண்டிடில் குறை என் நெஞ்சே – நீதிநூல்:38 378/4
சிங்கல்_இல் புகழ் கொள்வாய் உன் சிரத்தின் மேல் ஆணை நெஞ்சே – நீதிநூல்:38 380/4
ஈவதை மேற்கொண்டேமேல் இணை_இல் வீடு அடைவோம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:39 385/4
விள்ளும் வீட்டு இன்பம்-தன்னை விளைக்கின்ற வித்தாம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:39 391/4
இ பொருளை நற்பொருள் என்று எப்படி நீ ஒப்புகின்றாய் ஏழை நெஞ்சே – நீதிநூல்:40 406/4
நாதனே தந்தை எனில் செல்வம் இது போலும் உண்டோ நவிலாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:40 412/4
தொண்டுசெய்வோர் என உன்னி மகிழ்வுற்றால் தலை போமோ சொல்லாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:40 413/4
மதி இலா நரர் அன்றி கடவுளோ சொல்லுவாய் மருள் சேர் நெஞ்சே – நீதிநூல்:40 415/4
இலர் உறுகணாளர் எனில் செல்வர் எவர் மிடியர் எவர் இயம்பாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:40 417/4
அரு நாளாம் ஆயுள் நாள் கழிவதனை உணராயோ அவல நெஞ்சே – நீதிநூல்:41 419/4
பொய்யால் செய் மெய் நம்பி ஏதேதோ நினைவுற்றாய் புரை சேர் நெஞ்சே
பைய ஓர் புள் பிடிக்க ககனம் மிசை வட்டமிடும் பருந்து போல – நீதிநூல்:41 420/2,3
கூடாகும் தேகம் இது வீழின் எதற்கு உதவும் நீ கூறாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:41 422/4
கண்டது எல்லாம் அவன் கை ஆயுதம் என்னில் தப்பும் வகை காணோம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:41 428/4
மரியாமை உற்றனையோ அறியாமை பெற்றனையோ வழுத்தாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:41 429/4
நாசமாய் போம் நெஞ்சே நாம் சுமக்கும் பூட்சிதானே – நீதிநூல்:41 433/4
அமர்செய்து புசிக்கும் அப்போது என் என்று கேட்பவர் ஆர் அறிவு_இல் நெஞ்சே – நீதிநூல்:41 434/4
ஒத்த துகில் வேண்டும் என எத்தனை பேர் முயன்றாலும் உறுமோ நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 450/4
அற்புதநூல் முயலுவோர்க்கு எளிதாகும் அதை அடைவாய் அறிவின் நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 451/4
தினங்கள் செலச்செல ஏதோ பெற்றது போல் மகிழும் நெஞ்சே தினங்களோடும் – நீதிநூல்:43 452/1
பற்றினையே துறந்து சும்மா இருந்து அறம் செய்வதில் என்ன பாரம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 454/4
நலம் நீங்கி நரகம் எனும் பேராழியிடை வீழ்ந்து நலிவோம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 455/4
ஒரு மலை போல் ஆன பின் எவ்வாறு அதை நீ சாம் பருவத்து ஒழிப்பாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 456/4
சாரும் இவர் நேயமதால் பவம் செய்து வீடு இழத்தல் தகுமோ நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 459/4
நம் தொழில் புரிகிலேம் யாம் நாய் தொழில் உடைய நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 465/4
மன்னுவோர் யாவர் நெஞ்சே மறம் ஒழித்து அறம் செய்வாயே – நீதிநூல்:43 467/4
தேம் பணி தருமம் அல்லால் செல்வம் வேறு உளதோ நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 469/4
தாழ் நரகு அற வீடு எய்த தருமத்தை துணைக்கொள் நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 470/4
இனம் காதலாய் அவள் இல் ஏகுதியோ நிற்றியோ இயம்பாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:44 480/4
செய் ஏந்தும் உலகத்தில் பலி ஏந்தி உண்ணுவம் யாம் செப்பாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:44 510/4
வாரியை நிறுத்தும் இன்ப_வாரியை சாராய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 541/4
அகலுறும் உன்னை செய்தோன் அவன்-கொல் மற்று எவன்-கொல் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 545/4
என அறு_குணத்தோன் எங்கும் இயல் அருள் மணத்தோன் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 550/4
நாதனை உன்னேம் கொன்னே நாள் கழித்திடல் என் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 551/4
விலங்கிடாது அவன் தாள் நெஞ்சே விரைவில் நீ பரவி உய்யே – நீதிநூல்:47 552/4
காமர் ஆருயிரை காக்கும் கடவுள்-பால் நடவாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 553/4
முனம் தந்த பொருள் அவாவும் மூடர் உன் சீடர் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 554/4
அண்ணிடுவான்-கொல் நெஞ்சே அவன் அடி வழிபடாயே – நீதிநூல்:47 555/4
கண்ணும் வேலையினும் தேவை கண்ணும் வேலையை செய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 557/4
நன் பணி இயற்றுகில்லேம் நன் பணி அனையம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 559/4
தரம் அறு தருமம்-தன்னை சார்ந்து இடர் தீர்ந்து உய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 560/4
மருவு இரவலன் நாம் என்ன மதி மதி மதி_இல் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 568/4
சுகம் எலாம் ஈயும் தேவை துதித்து உன்-பால் பதித்து உய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 570/4
அரிவையர் அவ் அனை தந்தை அனையர் என நினைத்து ஓம்பல் அழகாம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 587/4
நினைத்து ஒன்று சொல்வாயோ நெஞ்சே எனைத்து ஒன்றும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 125/3
இருந்து உள்ளி என் பரிதல் நெஞ்சே பரிந்து உள்ளல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 125/3
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே
நீ எமக்கு ஆகாதது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 130/3,4
தன் நெஞ்சே தன்னை சுடும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 47/4
நினைத்து ஒன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்து ஒன்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 178/3
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே
நீ எமக்கு ஆகாதது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 183/3,4
தன் நெஞ்சே தன்னை சுடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 293/4
மலர் காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள் கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1112/3
பாடு பெறுதியோ நெஞ்சே கொடியார்க்கு என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1237/3
நினைத்து ஒன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்து ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1241/3
இருந்து உள்ளி என் பரிதல் நெஞ்சே பரிந்து உள்ளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1243/3
கண்ணும் கொள சேறி நெஞ்சே இவை என்னை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1244/3
செற்றார் என கைவிடல் உண்டோ நெஞ்சே யாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1245/3
காமம் விடு ஒன்றோ நாண் விடு நல் நெஞ்சே
யானோ பொறேன் இவ் இரண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1247/3,4
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே
நீ எமக்கு ஆகாதது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1291/3,4
கெட்டார்க்கு நட்டார் இல் என்பதோ நெஞ்சே நீ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1293/3
இனி அன்ன நின்னொடு சூழ்வார் யார் நெஞ்சே
துனி செய்து துவ்வாய் காண் மற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1294/3,4

மேல்

நெஞ்சை (16)

நெஞ்சை ஒளித்து ஒரு வஞ்சகம் இல்லை – கொன்றைவேந்தன்:1 54/1
வேதநூலதனை மண்ணோர் மெய் உறை உயிரை நெஞ்சை
ஏதம்_இல் அறத்தை கண்ணால் பார்த்திலோம் எனினும் உண்டு என்று – நீதிநூல்:2 11/2,3
தாங்கு பொருள் சுட்டு அழித்து தானும் அழியும் கனல் போல் தலைவன் நெஞ்சை
தீங்குகளால் சுடும் மனைவி தன் வாழ்வை கெடுத்தலால் செழும் கண்டத்தில் – நீதிநூல்:12 118/1,2
அழல் போல் நெஞ்சை சுடும் பயத்தோடு அயல் ஆடவரை ஒரு பேதை – நீதிநூல்:13 168/2
தக்கது அன்று தன் நெஞ்சை தையலர்-பால் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 68/3
மாது இரத்தினாவளி ஏன் மையல்நோய் கூர்ந்து நெஞ்சை
கோது உரைத்து நொந்தாள் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1241/1,2
பேதை என்று ஏன் நெஞ்சை பிரபாவதி இகழ்ந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1242/1
நாதனை முன் உள்ளி நின்ற நல் நெஞ்சை விந்துமதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1243/1
காதலனை காண கருதி நெஞ்சை வேண்டி நின்றாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1244/1
காய்ந்த தன் நெஞ்சை கலாவதி முன் வஞ்சம் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1246/1
கொண்டு இகழ்ந்தாள் நெஞ்சை குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1248/2
சென்ற தன் நெஞ்சை சினந்து சுநந்தனி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1249/1
சாலி புலந்து ஏனோ தன் நெஞ்சை நோக்கி அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1291/1
சென்று நின்ற தன் நெஞ்சை சீறி ஏன் ஔசீநை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1292/1
கொண்டான் பின் சென்ற நெஞ்சை கோமளம் முன் நொந்து இகழ்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1293/1
நின்று புலவாத நெஞ்சை நிலாவதி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1294/1

மேல்

நெஞ்சோடு (1)

தங்குவது உடல் ஒன்றே தளர் நெஞ்சோடு உயிர் – நீதிநூல்:12 128/2

மேல்

நெட்டிருப்பு (1)

பட்டு உருவும் கோல் பஞ்சில் பாயாது நெட்டிருப்பு
பாரைக்கு நெக்குவிடா பாறை பசுமரத்தின் – நல்வழி:1 33/2,3

மேல்

நெட்டுயிர்ப்பு (1)

மீண்டும்மீண்டும் நெட்டுயிர்ப்பு வீங்கினும் – நீதிநூல்:27 306/2

மேல்

நெட்டுயிர்ப்போடு (1)

நெட்டுயிர்ப்போடு உற்ற பிணம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 30/4

மேல்

நெடிதாக (1)

நெடிதாக வளர்ந்திடும் நிச்சயமே – நீதிநூல்:25 288/4

மேல்

நெடிது (3)

நிரந்தரம் பல நோயுற்று நெடிது அயரினும் கையேந்தி – நீதிநூல்:17 213/1
கடிது ஓச்சி மெல்ல எறிக நெடிது ஆக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 562/3
பெற்றான் நெடிது உய்க்கும் ஆறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 943/4

மேல்

நெடிய (8)

நெடிய ஆசனமே காசன மேடை நிமிர் உழையோர் நமன் தூதர் – நீதிநூல்:4 46/3
நெடிய மா சேனையை நெறிசெய் மாந்தரை – நீதிநூல்:5 52/2
நித்தமும் மரணமாம் நெடிய துன்பமாம் – நீதிநூல்:19 228/2
நிறம் குலவு சிறுதுயில் அற்றேல் நெடிய துயிலை – நீதிநூல்:35 361/3
நெல் அறுக்க ஓர் காலம் மலர் கொய்ய ஓர் காலம் நெடிய பார – நீதிநூல்:41 424/1
நெடிய சிறை இருந்தோம் அ சிறையை உன்றன் வறுமை வந்து நீக்கிற்று என்றார் – நீதிநூல்:44 488/4
நீதியின் நில்லா நெடிய விருத்திரன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 868/1
நெடிய கழியும் இரா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1169/4

மேல்

நெடு (7)

நெல் பொலி நெடு நகர் ஆயினும் ஆகும் – வெற்றிவேற்கை:1 55/3
துணையோடு அல்லது நெடு வழி போகேல் – வெற்றிவேற்கை:1 78/1
நிறையும் நெடு நாணும் பேணார் பிறிதும் ஒரு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 83/2
அந்த நாள் நடந்திலாத யான் அகன்ற நெடு வழி – நீதிநூல்:12 132/1
வணங்கு நெடு வால் அறுப்புண்டு மன்னும் முதுகில் வயிறு ஒட்டி – விவேகசிந்தாமணி:1 81/2
நெடு நீர் மறவி மடி துயில் நான்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 605/3
கூர் ஆர் நெடு வேல் குமரேசா நேராக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1192/2

மேல்

நெடுங்கிள்ளி (1)

அன்று ஏன் கொடும் தண்டம் ஆற்றி நெடுங்கிள்ளி
குன்றினான் ஆற்றல் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 567/1,2

மேல்

நெடுஞ்செழியன் (1)

வென்றி நெடுஞ்செழியன் வெம் பிழைகள் இன்றி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 431/1

மேல்

நெடுந்தூரம் (1)

நெஞ்சம் புண்ணாக நெடுந்தூரம் தாம் நினைந்து – நல்வழி:1 5/3

மேல்

நெடுநாள் (2)

எ நலம் காண்டும் என்று எள்ளற்க பல் நெடுநாள்
காத்தவை எல்லாம் கடைமுறைபோய் கைகொடுத்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 47/2,3
நீந்து கடல் மூழ்கி நெடுநாள் கெளதமனார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 115/1

மேல்

நெடும் (19)

குன்றுடை நெடும் காடூடே வாழினும் – வெற்றிவேற்கை:1 61/1
புணை மீது அல்லது நெடும் புனல் ஏகேல் – வெற்றிவேற்கை:1 79/1
நீரில் சுருட்டு நெடும் திரைகள் நீரில் – நீதிநெறிவிளக்கம்:0 1/2
மடம் கொன்று அறிவு அகற்றும் கல்வி நெடும் காமம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 2/2
நெடும் தூண் இரு காலா நீள் முதுகு தண்டா – அறநெறிச்சாரம்:1 124/1
இரு கால் நெடும் குரம்பை வீழின் தரு காலால் – அறநெறிச்சாரம்:1 126/2
நெடும் தடுமாற்றத்துள் நின்று – அறநெறிச்சாரம்:1 213/4
நேர் இல்லா மா பாதகர் தீனர் நெடும் சோரம் – நீதிநூல்:25 289/3
நிழலினை நம்பி கை கொள் நெடும் குடை நீத்தல் ஒப்பே – நீதிநூல்:30 325/4
தங்கட்கு உரியவரால் தாம் கொள்க தங்க நெடும்
குன்றினால் செய்து அனைய கொங்கையாய் ஆவின் பால் – நன்னெறி:1 3/2,3
மற்றையர் தாம் என்றும் மதியாரே வெற்றி நெடும்
வேல் வேண்டும் வாள் விழியாய் வேண்டா புளிங்காடி – நன்னெறி:1 35/2,3
கடும்சொல்லன் கண்ணிலன் ஆயின் நெடும் செல்வம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 57/3
நீங்கில் சுடாதே நெடும் தூரம் போனாலும் – நீதிவெண்பா:1 78/3
நெடும் கடலும் தன் நீர்மை குன்றும் தடிந்து எழிலி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 17/3
நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனலின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 495/3
கடல் ஓடா கால் வல் நெடும் தேர் கடல் ஓடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 496/3
நீலி துயரால் நெடும் செல்வம் தேய்ந்து வசு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 555/1
கடும் சொல்லன் கண்ணிலன் ஆயின் நெடும் செல்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 566/3
கொற்ற நெடும் சேரன் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 590/2

மேல்

நெடும்பகல் (1)

நெடும்பகல் கற்ற அவையத்து உதவாது – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 7/1

மேல்

நெடுமாலே (1)

வண்ணம் மொழிந்த நெடுமாலே போல் எண்ணி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 109/2

மேல்

நெடுமான் (1)

திண் தோள் நெடுமான் திறன் மிகுந்தும் ஏன் ஒடுக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 486/1

மேல்

நெடுமையாம்காறும் (1)

நெடுமையாம்காறும் நன்கு ஓம்பி நிற்குமால் – நீதிநூல்:47 588/2

மேல்

நெடுமொழி (1)

நெடுமொழி கோறல் குணம் பிறிதாதல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 34/3

மேல்

நெய் (6)

நறு நெய் நிறைய முகப்பினும் மூழை – அறநெறிச்சாரம்:1 30/3
பாலொடு நெய் பெய்யும் தாய் அனையர் சால – அறநெறிச்சாரம்:1 96/2
நெய்யே தன் நெஞ்சத்து அருளுடைமை நெய் பயந்த – அறநெறிச்சாரம்:1 194/3
முற்றிய பின் கனி உதிரும் பழுப்புற்று தழை உதிரும் முழுதுமே நெய்
வற்றிய பின் விளக்கு அவியும் என்ன ஓர் திடம் உண்டு மக்கள் காயம் – நீதிநூல்:41 425/1,2
நேர்_இழையும் பூரணம்_இல் நெய் படு நல் பூரிகளும் – நன்மதிவெண்பா:1 36/2
ஈசனுக்கு பெண்டு என்று இருந்தாரும் நெய் திருடி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 46/1

மேல்

நெய்தலும் (1)

கொட்டியும் ஆம்பலும் நெய்தலும் போலவே – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 17/3

மேல்

நெய்து (1)

வத்திரங்கள் பூண்போர் நெய்து அறியார் இன்ன வாய்மை போல் ஒன்று அறிவோர் ஒன்று கல்லார் – நீதிநூல்:28 313/3

மேல்

நெய்தோன் (1)

ஒண் துகில் கண்டோர் நெய்தோன் ஒருவன் உண்டு என்னல் போலும் – நீதிநூல்:2 7/3

மேல்

நெய்யதனை (1)

உண்டு சமிக்கும் நாய் ஊண் ஆவின் நெய்யதனை
உண்டு சமிக்குமோ ஓது – நீதிவெண்பா:1 80/3,4

மேல்

நெய்யாமல் (1)

வத்திரம் வேண்டின் பருத்தி விதைத்து முன்னம் நெய்யாமல் மணம்செய் காலத்து – நீதிநூல்:43 450/3

மேல்

நெய்யால் (1)

நெய்யால் எரி நுதுப்பேம் என்று அற்றால் கௌவையான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1148/3

மேல்

நெய்யில்லா (1)

நீறில்லா நெற்றி பாழ் நெய்யில்லா உண்டி பாழ் – நல்வழி:1 24/1

மேல்

நெய்யே (1)

நெய்யே தன் நெஞ்சத்து அருளுடைமை நெய் பயந்த – அறநெறிச்சாரம்:1 194/3

மேல்

நெருங்கி (1)

மலர் வாளி விடுத்தனன் சேர் எனை என்ன நெருங்கி வழிமறித்தாள் அ பேய் – நீதிநூல்:44 504/3

மேல்

நெருங்கும் (2)

வனம் கடுகி வா என்ன விளித்து உன்-பால் தினம் நெருங்கும் வன்மை உன்னி – நீதிநூல்:43 452/3
துன்னு புகழே பெற்றான் சோமேசா புல் நெருங்கும்
கான முயல் எய்த அம்பினில் யானை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 78/2,3

மேல்

நெருஞ்சி (2)

அடிக்கு நெருஞ்சி பழம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 112/4
அடிக்கு நெருஞ்சி பழம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1120/4

மேல்

நெருநல் (2)

நெருநல் உளன் ஒருவன் இன்று இல்லை என்னும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 54/3
நெருநல் உளன் ஒருவன் இன்று இல்லை என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 336/3

மேல்

நெருநலும் (1)

இன்றும் வருவது-கொல்லோ நெருநலும்
கொன்றது போலும் நிரப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1048/3,4

மேல்

நெருநலோ (1)

நெருநலோ அகன்றது இன்று விடிந்து பகல் ஆயிற்று நிமிடம்-தன்னில் – நீதிநூல்:41 419/1

மேல்

நெருநற்று (1)

நெருநற்று சென்றார் எம் காதலர் யாமும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1278/3

மேல்

நெருப்பினுள் (1)

நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1049/3

மேல்

நெருப்பு (2)

கோள் செவி குறளை காற்றுடன் நெருப்பு – கொன்றைவேந்தன்:1 24/1
துடியா பெண்டிர் மடியில் நெருப்பு – கொன்றைவேந்தன்:1 41/1

மேல்

நெல் (5)

நெல் பொலி நெடு நகர் ஆயினும் ஆகும் – வெற்றிவேற்கை:1 55/3
புல் களைந்து நெல் பயன் கொள்ளும் ஒருவன் போல் – அறநெறிச்சாரம்:1 67/3
நெல் அறுக்க ஓர் காலம் மலர் கொய்ய ஓர் காலம் நெடிய பார – நீதிநூல்:41 424/1
புல் என்றும் நெல் என்றும் செடி என்றும் கொடி என்றும் புகலலாமே – நீதிநூல்:41 432/4
நெல் விளைத்து குவி – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 57/1

மேல்

நெல்லின் (1)

நெல்லின் உமி சிறிது நீங்கி பழமை போல் – நன்னெறி:1 5/3

மேல்

நெல்லினுள் (1)

நெல்லினுள் பிறந்த பதர் ஆகும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 36/2

மேல்

நெல்லுக்கு (2)

நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் வாய்க்கால் வழி ஓடி – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 10/1
நெல்லுக்கு இறைப்பதே நீர் அன்றி காட்டு முளி – நன்னெறி:1 36/3

மேல்

நெல்லுடன் (1)

நெல்லுடன் பல் தானியத்தை காய் கனியை கிழங்கு இலையை நிதமும் உண்டு – நீதிநூல்:41 432/2

மேல்

நெல்லை (1)

பசி மிகுந்த பின் நெல்லை விதைப்பது போல் வீட்டில் தீ பற்றிக்கொண்டு – நீதிநூல்:43 449/1

மேல்

நெளிந்து (1)

புழு நெளிந்து புண் அழுகி யோசனை நாறும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 42/1

மேல்

நெற்கட்டும் (1)

நீரும் நிழலும் நிலம் பொதியும் நெற்கட்டும்
பேரும் புகழும் பெருவாழ்வும் ஊரும் – நல்வழி:1 21/1,2

மேல்

நெற்குன்றவாணர் (1)

மண்டு புகழ் நெற்குன்றவாணர் வருந்தியும் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1031/1

மேல்

நெற்பயிர் (2)

நெற்பயிர் விளைவு செய் – ஆத்திசூடி:1 72/1
மிக்க குண நெற்பயிர் விளை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 71/4

மேல்

நெற்றி (2)

நீறில்லா நெற்றி பாழ் நெய்யில்லா உண்டி பாழ் – நல்வழி:1 24/1
நெற்றி சுருக்கிடேல் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 60/1

மேல்

நெறி (44)

சக்கர நெறி நில் – ஆத்திசூடி:1 44/1
வியல் நெறி செல்வாரை ஆறலைத்து உண்பார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 91/3
நிற்பாரே நீள் நெறி சென்றார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 100/4
நெறி தலைநின்று ஒழுகுவார் – அறநெறிச்சாரம்:1 69/4
நிற்றல் வரைத்தே நெறி – அறநெறிச்சாரம்:1 71/4
தன்னில் பிறிது இல்லை தெய்வம் நெறி நிற்பில் – அறநெறிச்சாரம்:1 77/1
ஒன்றானும் தான் நெறி நில்லானேல் தன்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 77/2
பிற நெறி போக்கிற்பவர் – அறநெறிச்சாரம்:1 94/4
மற்று ஈண்டு வாரா நெறி – அறநெறிச்சாரம்:1 192/4
இறுதியில் இன்ப நெறி – அறநெறிச்சாரம்:1 207/4
பேர்த்து ஈண்டு வாரா நெறி – அறநெறிச்சாரம்:1 208/4
திற நெறி சாரம் தெளிந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 218/4
நெறி வழாது உலகம் தாங்கும் நிருபனை துதியாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 35/4
நெறியை தெரிவிப்பர் நல் நூல் நெறி நின்ற மேலோர் – நீதிநூல்:6 62/4
நீதிநூலை உணர்ந்து நெறி தவிர் – நீதிநூல்:7 72/3
நிலை என அளிக்குதல் நெறி_இல் பித்தர்க்கு – நீதிநூல்:9 89/2
பாவ புண்ணிய நெறி அறியும் பண்பினால் – நீதிநூல்:10 96/3
நிலையுற பணிகள் செய்து நெறி வழி நிற்றல் சீரே – நீதிநூல்:15 191/4
நிலை ஆலயம் நலியினர் வாழிடம் முதல் நிருமாணமது உற நெறி மேவி – நீதிநூல்:39 395/2
இளி கொள் தீ நெறி ஈன குரவரே – நீதிநூல்:47 584/4
தூர நெறி நின்று அயர்ந்தார் சோமேசா ஓரில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 27/2
தொல்லை நெறி வாகீசர் சோமேசா கொல்ல – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 31/2
சுத்த நெறி ஆரூரர் சோமேசா வைத்த – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 45/2
தொல்லை நெறி நீலகண்டர் சோமேசா ஒல்லாது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 81/2
தொன்மை நெறி தருமன் சோமேசா பல் முறையும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 99/2
தான் ஒரு நெறி சொல தாண்டி பிய்த்திடும் – விவேகசிந்தாமணி:1 9/2
சந்தமுறு வேத நெறி தாண்டின இ நால்வர் – விவேகசிந்தாமணி:1 68/3
நீள் சக்கர நெறி நில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 43/4
வேத நெறி நின்ற வேதியர் போல் நின் மரபோர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 72/1
நீயும் நேர் கோன் நெறி நில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 72/4
நீங்குவதே நல்ல நெறி – நீதிவெண்பா:1 20/4
ஏனை நால் வேதம் இருக்கும் நெறி தான் மொழியின் – நீதிவெண்பா:1 25/2
மேவும் நெறி என்றே விடு – நீதிவெண்பா:1 25/4
நீதியொடு போதல் நெறி அன்றோ காதும் மத – நீதிவெண்பா:1 37/2
மேலும் நீர் கண்டு அமையும் மேன்மை போல் நூலின் நெறி
உற்றோர் இடுக்கண் உயிர் கொடுத்தும் மாற்றுவரே – நீதிவெண்பா:1 77/2,3
மெய்ம்மை நெறி நிருபன் மீறி ஒழுகுதல் வெம் – நன்மதிவெண்பா:1 64/1
முத்தி நெறி காட்டும் முன் அறியாதார்க்கு எல்லாம் – அருங்கலச்செப்பு:1 179/1
கொல்லாமை சூழும் நெறி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 52/4
மற்று ஈண்டு வாரா நெறி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 60/4
ஈசன் நெறி தொண்டர் இயம்புதலும் மெய்ந்நெறி என்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 74/1
அறிவு சால் உரை கேட்ட அன்றே நெறி நின்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 114/2
கொல்லாமை சூழும் நெறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 324/4
மற்று ஈண்டு வாரா நெறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 356/4
போற்றி வழங்கும் நெறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 477/4

மேல்

நெறி_இல் (1)

நிலை என அளிக்குதல் நெறி_இல் பித்தர்க்கு – நீதிநூல்:9 89/2

மேல்

நெறிசெய் (1)

நெடிய மா சேனையை நெறிசெய் மாந்தரை – நீதிநூல்:5 52/2

மேல்

நெறித்து (1)

காலொடு கை அமுக்கி பிள்ளையை வாய் நெறித்து
பாலொடு நெய் பெய்யும் தாய் அனையர் சால – அறநெறிச்சாரம்:1 96/1,2

மேல்

நெறிநின்ற (1)

நாடி நெறிநின்ற நல்ல சனகாதியர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 6/1

மேல்

நெறிநின்றார் (1)

நெறிநின்றார் நீடு வாழ்வார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 6/4

மேல்

நெறிமுறையின் (1)

நீதி வழுவா நெறிமுறையின் மேதினியில் – நல்வழி:1 2/2

மேல்

நெறியனுக்கு (1)

நீதி மன்னர் நெறியனுக்கு ஓர் மழை – விவேகசிந்தாமணி:1 26/2

மேல்

நெறியாம் (1)

நல் நெறியாம் என நவிலும் வேதமே – நீதிநூல்:46 522/4

மேல்

நெறியாமே (1)

கோட்புறல் இலாது சினம் கொண்டு அகற்றல் நெறியாமே – நீதிநூல்:22 266/4

மேல்

நெறியாரை (1)

பாவ_நெறியாரை சேர்ந்த மதிப்பு இன்மை – அருங்கலச்செப்பு:1 20/1

மேல்

நெறியால் (2)

தருமர் பிறர் நெறியால் சார்ந்தது விண் ஈசன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 12/1
அருள் நெறியால் ஈனரும் மேல் ஆனார் அருநூல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 12/2

மேல்

நெறியில் (3)

நித்தியமாம் வீட்டு நெறியில் இடம் பாடு அல்லால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 18/1
திறம் நுவல்கின்ற சிவநூல் நெறியில்
சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம் என்று ஐந்தின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 9/2,3
திருவருளால் வாதவூர் சேரும் குரு நெறியில்
கற்க கசடு அற கற்பவை கற்ற பின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 65/2,3

மேல்

நெறியின் (1)

மனுமுறை நெறியின் வழக்கு இழந்தவர் தாம் – வெற்றிவேற்கை:1 75/3

மேல்

நெறியினன் (1)

நீறு அணிந்து நல்ல நெறியினன் போல் நீமன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1075/1

மேல்

நெறியினில் (1)

செழுமை நெறியினில் திருப்ப வேண்டும் இதத்தால் வசமாம் சின விலங்கும் – நீதிநூல்:12 113/2

மேல்

நெறியும் (2)

துணை இன்றி செல் நெறியும் தூ நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 96/3
கொண்ட நெறியும் கதியும் கூறுவது என் அண்டர் பிரான் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 195/2

மேல்

நெறியை (1)

நெறியை தெரிவிப்பர் நல் நூல் நெறி நின்ற மேலோர் – நீதிநூல்:6 62/4

மேல்

நெறியோ (1)

நித்தம் மருவிட உள்ளம் உவந்த மின்னை நோக்கி இது நெறியோ என்றேம் – நீதிநூல்:44 505/2

மேல்