நீ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நீ 85
நீக்க 6
நீக்கப்பட்டார் 1
நீக்கப்படும் 1
நீக்கம் 1
நீக்கல் 3
நீக்கலும் 1
நீக்கா 1
நீக்காய் 1
நீக்கி 22
நீக்கிட 1
நீக்கிடில் 1
நீக்கிடுவான் 1
நீக்கிய 2
நீக்கியார் 1
நீக்கில் 1
நீக்கிற்று 1
நீக்கின் 1
நீக்கு 2
நீக்குபவர் 1
நீக்கும் 8
நீக்குவர் 1
நீகன் 1
நீங்க 10
நீங்கல் 2
நீங்கலர்-மன் 1
நீங்கா 3
நீங்காது 3
நீங்காமை 2
நீங்கான் 1
நீங்கி 25
நீங்கிடும் 2
நீங்கிய 3
நீங்கியதே 1
நீங்கியான் 1
நீங்கில் 3
நீங்கிலள் 1
நீங்கிவிடும் 1
நீங்கின் 7
நீங்கினும் 1
நீங்கு 1
நீங்குதலும் 1
நீங்கும் 12
நீங்குமே 1
நீங்குவதே 1
நீங்குவரோ 1
நீங்கேன் 1
நீச 2
நீசம் 1
நீசர் 1
நீசர்-தம் 1
நீசன் 2
நீசனே 2
நீட்சியா 1
நீட்டம் 2
நீட்டலும் 1
நீட்டவும் 1
நீட்டி 3
நீட்டித்தார் 1
நீட்டித்து 1
நீட்டியே 1
நீட்டிவைத்தும் 1
நீட்டோலை 1
நீட 2
நீடாய் 1
நீடி 6
நீடிய 3
நீடு 13
நீடுக-மன்னோ 1
நீடுவது 1
நீண்ட 5
நீண்டதோர் 1
நீத்த 5
நீத்தல் 3
நீத்தாய் 1
நீத்தார் 7
நீத்தார்க்கு 1
நீத்தாருள் 1
நீத்தாரை 1
நீத்தாள் 3
நீத்தாற்றின் 2
நீத்தான் 13
நீத்திருந்தான் 1
நீத்திலரால் 1
நீத்து 10
நீத்தும் 4
நீதமுறு 1
நீதான் 1
நீதி 23
நீதிக்கு 1
நீதிகளை 1
நீதிசெலுத்தி 1
நீதிநூல் 3
நீதிநூலை 2
நீதிநெறி 2
நீதிபரா 2
நீதிபன் 1
நீதியாம் 2
நீதியின் 1
நீதியை 2
நீதியொடு 1
நீதிவெண்பா 1
நீந்த 1
நீந்தல் 2
நீந்தல-மன்னோ 1
நீந்தார் 2
நீந்தி 1
நீந்து 3
நீந்தும் 1
நீந்துவர் 2
நீந்துவாரும் 1
நீப்பர் 3
நீப்பின் 5
நீப்பினும் 3
நீப்பு 1
நீம் 1
நீமகனை 1
நீமன் 1
நீயும் 6
நீயே 3
நீர் 125
நீர்க்கு 1
நீர்க்குள் 1
நீர்த்தடம் 1
நீர்த்து 6
நீர்ப்பாம்பு 1
நீர்ப்புள் 1
நீர்மை 5
நீர்மையால் 1
நீர்மையினர் 1
நீர்மையுடையார் 2
நீர்மையொடும் 1
நீர்மையோரே 1
நீர்வேட்கை 1
நீர 5
நீரகம் 1
நீரது 2
நீரர் 2
நீரவர் 1
நீரள் 3
நீராட்டு 2
நீராட்டும் 1
நீராடல் 1
நீராடி 1
நீராடு 2
நீராம் 1
நீரார் 3
நீரார்க்கே 1
நீரால் 2
நீராவியை 1
நீரான் 1
நீரில் 7
நீரிலே 1
நீரினால் 1
நீரினும் 1
நீரினை 3
நீரும் 10
நீருள் 1
நீரே 2
நீரை 11
நீரையும் 1
நீரோடு 1
நீல 1
நீலகண்டர் 2
நீலகேசி 1
நீலபதி 1
நீலம் 1
நீலவண்ணன் 1
நீலன் 1
நீலி 3
நீலியும் 1
நீலியை 2
நீவி 1
நீவும் 1
நீழல் 1
நீழலவர் 2
நீழலும் 2
நீள் 27
நீள 3
நீளாமல் 1
நீளும் 3
நீற்றறையின் 1
நீற்று 1
நீறில்லா 1
நீறு 4

நீ (85)

துங்க கரி முகத்து தூமணியே நீ எனக்கு – நல்வழி:0 1/3
வீணாள் படாமை நீ துன்னம் பொய்யே ஆக – அறநெறிச்சாரம்:1 34/3
ஒரு நாளும் நீ தரியாய் உண் என்று சொல்லி – அறநெறிச்சாரம்:1 36/1
சாவாய் நீ நெஞ்சமே சல்லிய என்னை நீ – அறநெறிச்சாரம்:1 90/1
சாவாய் நீ நெஞ்சமே சல்லிய என்னை நீ
ஆவதன்-கண் ஒன்றானும் நிற்க ஒட்டாய் ஓவாதே – அறநெறிச்சாரம்:1 90/1,2
பழியொடு பாவத்தை பாராய் நீ கன்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 91/1
ஓடும் மனனே விடுத்து என்னை விரைந்து நீ
நாடிக்கொள் மற்று ஓர் இடம் – அறநெறிச்சாரம்:1 91/3,4
வெறுத்து நீ உண்டல் கடன் – அறநெறிச்சாரம்:1 136/4
அரிந்து என்னை ஆற்றவும் தின்னல் புரிந்து நீ
வேண்டுவ வேண்டுவேன் அல்லேன் விழுக்குணம் – அறநெறிச்சாரம்:1 140/2,3
தீர்வு இல நீ கோதாதி சேர்விக்கும் தீர்வு_இல் – அறநெறிச்சாரம்:1 147/2
நீ யார் நினை வாழி நெஞ்சு – அறநெறிச்சாரம்:1 152/4
நல்லவை யாதாம்-கொல் நாடி உரையாய் நீ
நல்லவர் நாப்பண் நயந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 185/3,4
அதிர் கடல் ஒலியால் வாழ்த்தும் அகமே நீ வாழ்த்தாது என்னே – நீதிநூல்:3 34/4
பரன் இலா இடம் ஒன்று உண்டேல் பவம் அவண் செய் நீ நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 36/4
அண்ணல்-தன் பிரிவினை அறிந்தும் தோழி நீ
மண்ண வந்தனை இது மடமை ஆகுமே – நீதிநூல்:12 124/3,4
ஒரு தரமோ பல தரம் நீ ஓ அக்காள் அக்காள் என்று – நீதிநூல்:12 136/3
தெள் உயிர் நீங்கிலள் என்ன சேடி நீ பொய் உரைத்தாய் – நீதிநூல்:12 137/2
நரபதி நீ ஆனாலும் நண்பரின் பாத துகட்கு உன் – நீதிநூல்:12 138/1
தரமா நீ எனை கொல்லின் தந்தை தாய் குரு நீயே – நீதிநூல்:12 138/4
இன்னகையாம் கற்பினர்க்கு மேதினியுள் நீ சொலும் அ – நீதிநூல்:12 140/3
பிழை_இல் நூல் எலாம் உணர்ந்து நீ வைகலும் பிழைத்தாய் – நீதிநூல்:26 298/2
என்ன நீ வருந்தி கவி பாடினும் எடுத்த கற்பனை முன்னோர் – நீதிநூல்:28 311/1
முன் அ நூல் எலாம் தந்தவன் நீ இலை முற்று உணர்ந்தனை அல்லை – நீதிநூல்:28 311/3
பயனொடு தேர்வாரே பலர் உளர் அவர் முன் நீ
வெயிலின் முன் இடு தீபம் மின்மினியாம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:28 315/3,4
எ பிழைக்கா நீ பிறரை சினந்து அவர்க்கு இன்னா இயற்ற எண்ணினாயோ – நீதிநூல்:32 336/1
அ பிழை நீ செய்திலையோ உன்னை போல் அவர் பிழைக்கலாகாதோ மா – நீதிநூல்:32 336/2
வெப்பம் உற நாண் இலையோ நீ ஒருவன் பிழை புரிய விண் வேந்தன் கையொப்பமுடன் – நீதிநூல்:32 336/3
அதிகாரம் பெற்றனையோ மனமே நீ உரைசெய்வாயே – நீதிநூல்:32 336/4
தீது ஒருவர் செய்தனர் என்று அதற்கு எதிராய் நீ அவர்க்கு ஓர் தீங்கு செய்யின் – நீதிநூல்:32 340/1
சாது நீ அவர் தீயர் என்பதற்கு கரி என்ன சக்கு இலாதார் – நீதிநூல்:32 340/2
பங்கம்_இல் குணங்கள் யாவும் வாழும் ஓர் பதி நீ ஆயின் – நீதிநூல்:38 380/3
விருந்திடாய் மணி மாடத்து மேவி நீ ஒருவன் வாழ – நீதிநூல்:39 384/3
பொருந்தினாய் மனமே மக்கள்போலி நீ விலங்கு ஆனாயே – நீதிநூல்:39 384/4
முன் பிறந்து வளர்ந்தது-கொல் இனி உனை விட்டு அகலாதோ முதிர்ந்து நீ தான் – நீதிநூல்:40 405/3
இ பொருளை நற்பொருள் என்று எப்படி நீ ஒப்புகின்றாய் ஏழை நெஞ்சே – நீதிநூல்:40 406/4
ஆக்கும் இந்த தனமதனை ஆக்கம் என நினைத்தனை நீ அகக்குரங்கே – நீதிநூல்:40 407/4
உறையுளோ அவர் கிரகம் இவை எலாம் மனமே நீ உன்னுவாயே – நீதிநூல்:40 408/4
சித்தமே அது செல்லும் முன் நீ சற்பாத்திரத்தில் செலவிடாயே – நீதிநூல்:40 414/4
கரை_இல் நிதி காணி தானியங்கள் நீ வேட்டது என்ன கருத்தே சொல்லாய் – நீதிநூல்:40 416/4
மனமே நீ இதையும் ஒரு பொருள் என்ன உன்ன என்ன மருளுற்றாயே – நீதிநூல்:41 421/4
கூடாகும் தேகம் இது வீழின் எதற்கு உதவும் நீ கூறாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:41 422/4
இசிவு கொண்டு சாங்காலத்து எப்படி நீ அறம் புரிவாய் இதய பேயே – நீதிநூல்:43 449/4
முனம் கொள் அறியாமையை நீ இனங்கொள்ளாது அறம் செய்ய முயலுவாயே – நீதிநூல்:43 452/4
தருவின் கோணலை நிமிர்க்க தகுமோ பாவங்களை நீ தள்ளி மேலாம் – நீதிநூல்:43 456/2
ஒரு மலை போல் ஆன பின் எவ்வாறு அதை நீ சாம் பருவத்து ஒழிப்பாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 456/4
உரிய அறம் புரியாமல் உடலினை நீ ஓம்புகின்றாய் உள்ள பேயே – நீதிநூல்:43 458/4
விரதம் உள்ளாய் எங்கு இதை நீ கற்றது என்றோம் உம்மிடத்தும் விருப்பாய் உம்மை – நீதிநூல்:44 483/3
நாடும் வசை உயிர் உய்யேன் என்றேன் நீ மாய்ந்திடின் முன் நான் கொடுத்த – நீதிநூல்:44 485/3
ஓடு மற்ற மருகர்க்கு ஆம் நான்றுகொள் நீ என கயிறு ஒன்று உதவினாளே – நீதிநூல்:44 485/4
மிடி என்றும் வாழ்க என்றார் ஏன் என்றேம் உயிர்க்கு இனியாள் வீட்டில் நீ வந்து – நீதிநூல்:44 488/2
தோம் இலா நின் மாற்றம் திறம்பியது ஏது என்றேன் நீ தொகுப்பால் தந்த – நீதிநூல்:44 490/2
சாமியை நீங்கேன் என்றேன் உனை சொன்னது அன்று நீ சாமி ஆனால் – நீதிநூல்:44 490/3
ஐந்து உலோகங்களுள் ஓர் அரி நமை ஓர் அரி சேர்க்கும் அறி நீ என்றாள் – நீதிநூல்:44 501/4
தனி அரசாம் சக்கிரி நீ ஆகையின் நின் அடி மலர் தோய் தானம் எல்லாம் – நீதிநூல்:44 502/3
விலங்கிடாது அவன் தாள் நெஞ்சே விரைவில் நீ பரவி உய்யே – நீதிநூல்:47 552/4
ஏல நீ உன்-கண் ஏற்றாய் இதயமே சிதைவை நீயே – நீதிநூல்:47 563/4
ஆவலின் நீ ஏத்துவையேல் அல்லல் கரையேறி – நீதிநூல்:47 577/3
வளருவாய்-கொல் நீ இன்னே வாழ்வை-கொல் முனிவை-கொல்லோ – நீதிநூல்:47 586/4
சீர் கொள் இறை ஒன்று உண்டு அ தெய்வம் நீ என்று ஒப்பால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 1/1
வேதன் இல்லாள் வீந்த திறம் மீனவற்கு நீ தெரித்தாய் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 59/1
நீ நகைப்ப முப்புரமும் நீறு ஆகி மாய்ந்ததே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 77/1
நீ எமக்கு ஆகாதது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 130/4
பாரியே கணவனை பழுதுசெய்து நீ
நீரிலே இருப்பது நிலைமை அல்லவே – விவேகசிந்தாமணி:1 34/3,4
அண்ணல்-தம் பிரிவினை அறிந்தும் தோழி நீ
மண்ண வந்தனை இது மடமை ஆகுமால் – விவேகசிந்தாமணி:1 83/3,4
இயல் என வள்ளுவர் உரைத்தார் சான்று நீ என புகன்றேன் இன்புற்றானே – விவேகசிந்தாமணி:1 113/4
உருவமும் புகழும் ஆகும் அதற்குள் நீ இன்பமுற்று – விவேகசிந்தாமணி:1 120/2
எவ்வாறும் புன்னைவனத்து ஏந்தலே நீ நீதிக்கு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 42/3
எண்ணா நீ நீர் விளையாடேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 68/4
புந்தியில் நீ பூமி விரும்பு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 81/4
தேன் பொழி சொல் புன்னைவன தீரனே நீ என்றும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 85/3
பொன் ஊரும் புன்னைவன பூபாலா நீ இது எண்ணி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 103/3
வரும் நட்பாற்றேன் நன்மதியே நீ செல்லேல் – நன்மதிவெண்பா:1 4/3
கட்டளை மீறேல் நீ கடந்து – நன்மதிவெண்பா:1 21/4
இடக்கரனை நீ என்றுமே – நன்மதிவெண்பா:1 62/4
நிற்ப உன்னேல் நன்மதியே நீ – நன்மதிவெண்பா:1 76/4
செல்லேல் நீ நன்மதியே தேர்ந்து – நன்மதிவெண்பா:1 93/4
நிந்தைசெய்யேல் நன்மதியே நீ – நன்மதிவெண்பா:1 105/4
நீ எமக்கு ஆகாதது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 183/4
தெய்வம் நீ என்று உணர் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 48/1
கருமணியின் பாவாய் நீ போதாய் யாம் வீழும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1123/3
வேலை நீ வாழி பொழுது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1221/4
காதலவர் இலர் ஆக நீ நோவது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1242/3
உள்ளத்தார் காதலவர் ஆக உள்ளி நீ
யார் உழை சேறி என் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1249/3,4
நீ எமக்கு ஆகாதது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1291/4
கெட்டார்க்கு நட்டார் இல் என்பதோ நெஞ்சே நீ
பெட்டு ஆங்கு அவர் பின் செலல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1293/3,4

மேல்

நீக்க (6)

நீக்க அரு நோய் மூப்பு தலைப்பிரிவு நல்குரவு – அறநெறிச்சாரம்:1 119/1
ஆனவர் உறு நோய் நீக்க அனந்தமாம் பரிகாரங்கள் – நீதிநூல்:45 515/2
கறை இருளை நீக்க கருதாது உலகின் – நன்னெறி:1 10/3
சேர்த்தலால் நீக்க அரிய தீங்கு உறுவர் போர்த்து உடல் ஊன் – நன்மதிவெண்பா:1 39/2
ஈதல் இயையாமைக்கு ஏன் இன் உயிரும் நீக்க நின்றார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 230/1
நீதி மன்னன் சேய் உயிரை நீக்க அஞ்சி ஏன் அமைச்சன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 327/1

மேல்

நீக்கப்பட்டார் (1)

திரு நீக்கப்பட்டார் தொடர்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 920/4

மேல்

நீக்கப்படும் (1)

மறு ஆய நீக்கப்படும் – அருங்கலச்செப்பு:1 146/2

மேல்

நீக்கம் (1)

நீக்கம் அறும் இருவர் நீங்கி புணர்ந்தாலும் – நன்னெறி:1 5/1

மேல்

நீக்கல் (3)

செய் பழி நீக்கல் நிறுத்துதல் மெய்யாக – அறநெறிச்சாரம்:1 68/2
நாசமாக்குதல் களவு பொய் நீக்கல் பிறன் இல் மது நயந்திடாமை – நீதிநூல்:46 521/3
அறப்பழி நீக்கல் அழிந்தாரை தாங்கல் – அருங்கலச்செப்பு:1 15/1

மேல்

நீக்கலும் (1)

நல் அற சார்வும் நவை அற நீக்கலும்
பல் வகையால் பார்க்கப்படும் – அருங்கலச்செப்பு:1 120/1,2

மேல்

நீக்கா (1)

வருத்து பசி நீக்கா ஊண் மக்கட்பேறு இல்லா – நன்மதிவெண்பா:1 10/1

மேல்

நீக்காய் (1)

தினை அளவு தப்பு உளதேல் அதை நீக்காய் தப்பு இன்றேல் சினமுறாதே – நீதிநூல்:32 339/2

மேல்

நீக்கி (22)

நான்மையும் போலியை நீக்கி அவை நாட்டல் – அறநெறிச்சாரம்:1 3/3
செவ்விதின் நீக்கி சினம் கடிந்து கவ்விய – அறநெறிச்சாரம்:1 59/2
விதிப்பட்ட நூல் உணர்ந்து வேற்றுமை நீக்கி
கதிப்பட்ட நூலினை கையிகந்து ஆக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 74/1,2
வாழ்நாளில் பாகம் துயில் நீக்கி மற்றவற்றின் – அறநெறிச்சாரம்:1 128/1
வெறுப்பன செய்யாமை வெஃகாமை நீக்கி
உறுப்போடு உணர்வுடையாள் பெண் – அறநெறிச்சாரம்:1 159/3,4
அறிவு மிக பெருக்கி ஆங்காரம் நீக்கி
பொறி ஐந்தும் வெல்லும் வாய் போற்றி செறிவினான் – அறநெறிச்சாரம்:1 186/1,2
ஆர்வமும் செற்றமும் நீக்கி அடங்குதல் – அறநெறிச்சாரம்:1 195/1
வெட்டென சொல் நீக்கி விண்ணின்பம் வீட்டொடு – அறநெறிச்சாரம்:1 197/3
அறவுரை கேட்டு உணர்ந்து அஞ்ஞானம் நீக்கி
மறவுரை விட்ட செவி – அறநெறிச்சாரம்:1 198/3,4
பொய் காட்சி நீக்கி பொரு_அறு முக்குடையான் – அறநெறிச்சாரம்:1 200/3
குறை உளது நீக்கி குறையா நிறை மொழியா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 3/2
அழிவினவை நீக்கி ஆறு உய்த்து அழிவின்-கண் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 79/3
நசியாமல் நீக்கி நலமா இசைபெற்றான் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 75/2
அற நீக்கி மாற்றம் எதிராடும் அறிவில்லா – நன்மதிவெண்பா:1 74/2
உற்ற நோய் நீக்கி உறாஅமை முன் காக்கும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 77/3
அறன் இழுக்காது அல்லவை நீக்கி மறன் இழுக்கா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 384/3
தன் குற்றம் நீக்கி பிறர் குற்றம் காண்கிற்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 436/3
உற்ற நோய் நீக்கி உறாஅமை முன் காக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 442/3
தொக சொல்லி தூவாத நீக்கி நக சொல்லி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 685/3
அழிவினவை நீக்கி ஆறு உய்த்து அழிவின்-கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 787/3
நாணினை நீக்கி நிறுத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1132/4
அரிது ஆற்றி அல்லல் நோய் நீக்கி பிரிவு ஆற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1160/3

மேல்

நீக்கிட (1)

அலைவு செய்பவரையும் ஆவி நீக்கிட
தலை முடி தரித்தவர் தமக்கு நீதியாம் – நீதிநூல்:18 218/2,3

மேல்

நீக்கிடில் (1)

வழுது ஒன்றை நீக்கிடில் தீவினைகள் எலாம் நீங்கிடும் நல் வாய்மை ஒன்றே – நீதிநூல்:16 196/3

மேல்

நீக்கிடுவான் (1)

மன்பதைக்கு இடுக்கண் யாவரே செயினும் வாள் அமர் இயற்றி நீக்கிடுவான்
இன்பதுன்பங்கள் தனக்கும் மற்றவர்க்கும் ஏகம் என்று எண்ணுவோன் வேந்தே – நீதிநூல்:4 40/3,4

மேல்

நீக்கிய (2)

கிட்டமும் காளிதமும் நீக்கிய பொன் போல – அருங்கலச்செப்பு:1 157/1
பண்டு இகலை நீக்கிய பின் பப்புருவாகன் இன்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 854/1

மேல்

நீக்கியார் (1)

உயிர் உடம்பின் நீக்கியார் என்ப செயிர் உடம்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 330/3

மேல்

நீக்கில் (1)

தேங்கும் உயிர் பொறை நீக்கில் பூமகள்-தன் பெரும் பொறையும் தீரும் அன்றே – நீதிநூல்:12 118/4

மேல்

நீக்கிற்று (1)

நெடிய சிறை இருந்தோம் அ சிறையை உன்றன் வறுமை வந்து நீக்கிற்று என்றார் – நீதிநூல்:44 488/4

மேல்

நீக்கின் (1)

இகல் என்னும் எவ்வநோய் நீக்கின் தவல் இலா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 853/3

மேல்

நீக்கு (2)

வௌவுதல் நீக்கு – புதிய-ஆத்திசூடி:1 110/1
கெட்ட சொல் நீக்கு – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 26/1

மேல்

நீக்குபவர் (1)

மீக்கொள் உயர்வு இழிவு வேண்டற்க நீக்குபவர்
யார் அரவின் பரு மணி கண்டு என்றும் – நன்னெறி:1 22/2,3

மேல்

நீக்கும் (8)

நீக்கும் திருவுடை யார் – அறநெறிச்சாரம்:1 2/4
அன்ன வெம் துயரை நீக்கும் முன் தான் ஒன்று அயின்றிடான் துயின்றிடான் எவரும் – நீதிநூல்:4 38/3
மீது அமர் விடத்தை நீக்கும் வியந்து இ கால் தந்தோன் யாரே – நீதிநூல்:47 542/4
நிறை இருளை நீக்கும் மேல் நின்று – நன்னெறி:1 10/4
இன் உயிர் நீக்கும் வினை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 33/4
இன் உயிர் நீக்கும் வினை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 33/4
நயன் சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன் சாரா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 194/3
இன் உயிர் நீக்கும் வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 327/4

மேல்

நீக்குவர் (1)

இயைந்து பேணான் என எண்ணி நீக்குவர்
உயர்ந்தவர் அவனொடும் உறவு-தன்னையே – நீதிநூல்:11 106/3,4

மேல்

நீகன் (1)

வென்றி இளன் நீகன் வேய்ந்த புகழ் பொச்சாப்பால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 532/1

மேல்

நீங்க (10)

நீங்க அரும் பொறாமையுள்ளோர் நிலத்திடை கெடுவர் நெஞ்சே – நீதிநூல்:27 303/4
அரன் அன்பர் வாகீசர் அன்று அமணை நீங்க
பெரிது இன்பம் அன்றி உண்டோ பீழை தெரியின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 129/1,2
பரன் அன்பர் நீங்க பரவை-தனை ஆற்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 172/1
கண்ட மயல் நீங்க கலிங்கபதி பேரின்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 352/1
பிறப்பு என்னும் பேதைமை நீங்க சிறப்பு என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 358/3
தண்டா இகல் நீங்க சாம்பவந்தர் பின்பு ஒளி மீக்கொண்டார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 853/1
அன்று ஊர்வசி நீங்க அல்லலுற்றான் பின் குறுக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1104/1
காமர் சுலோசனை ஏன் காதலன்தான் நீங்க உடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1155/1
கோமகன் முன் நீங்க குமரேசா தாமம் மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1240/2
கோமகன் முன் நீங்க குமரேசா ஏமம் மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1277/2

மேல்

நீங்கல் (2)

உருவ வழக்கின் நிலையினை நன்கு உணரா தன்மை பொது நீங்கல்
பொரு_இல் இவை ஆதிய புரைகள் இலஞ்சமதனை பொருவுமால் – நீதிநூல்:21 257/3,4
எவ்வாறும் நீங்கல் அரிது – அருங்கலச்செப்பு:1 42/2

மேல்

நீங்கலர்-மன் (1)

காதலர் நீங்கலர்-மன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1216/4

மேல்

நீங்கா (3)

போம்கால் அசுரர் பொர வருவார் நீங்கா
இகல் காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 133/2,3
நீங்கா நிலன் ஆள்பவற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 383/4
கோமகன் நீங்கா முன் குமரேசா தாம – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1186/2

மேல்

நீங்காது (3)

மேதினி கிழமை நீங்கிடும் தன்மை விளையினும் நடுவின் நீங்காது
பாதியா அணுவும் பகுந்து தீர்ப்பதுவே பார்த்திபன் கடமையாம் அன்றோ – நீதிநூல்:4 43/3,4
புகலும் இந்த சரக்கும் கை நீங்காது வணிகம்செய் பொது மின்னார் போல் – நீதிநூல்:44 496/3
ஏனோ இலக்கணை தோள் எந்நாளும் நீங்காது
கோன் உவந்து கொண்டான் குமரேசா தானாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1105/1,2

மேல்

நீங்காமை (2)

நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறையுடைமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 154/3
நீங்காமை வேண்டுபவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 562/4

மேல்

நீங்கான் (1)

நீங்கான் வெகுளி நிறையிலன் எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 864/3

மேல்

நீங்கி (25)

சுகத்தை நீங்கி துயரம் செறி நரர் – நீதிநூல்:7 71/3
தந்தை தாய் சோதரரை நீங்கி மின்னார் ஒருவன் கை-தன்னை பற்றி – நீதிநூல்:12 114/1
காமமே இன்பங்கள் கணத்தில் நீங்கி பின் – நீதிநூல்:39 404/1
நலம் நீங்கி நரகம் எனும் பேராழியிடை வீழ்ந்து நலிவோம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 455/4
குவை-அதனில் கிடந்து உறும் நல் இடம் நீங்கி திரிகின்ற கோகு போலும் – நீதிநூல்:44 484/2
இனம் தந்தான் இன்பம் தந்தான் யாவும் தந்தானை நீங்கி
முனம் தந்த பொருள் அவாவும் மூடர் உன் சீடர் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 554/3,4
நீக்கம் அறும் இருவர் நீங்கி புணர்ந்தாலும் – நன்னெறி:1 5/1
நெல்லின் உமி சிறிது நீங்கி பழமை போல் – நன்னெறி:1 5/3
பணை நீங்கி பைம் தொடி சோரும் துணை நீங்கி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 124/3
பணை நீங்கி பைம் தொடி சோரும் துணை நீங்கி
தொல் கவின் வாடிய தோள் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 124/3,4
இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 58/3
இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி
மாசு அறு காட்சியவர்க்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 58/3,4
இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 59/3
இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி
மாசு அறு காட்சியவர்க்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 59/3,4
இறைவர் துணை நீங்கி எழில் பரவையோடும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 181/1
பொருள் நீங்கி பொச்சாந்தார் என்பர் அருள் நீங்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 246/3
பொருள் நீங்கி பொச்சாந்தார் என்பர் அருள் நீங்கி
அல்லவை செய்து ஒழுகுவார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 246/3,4
இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 352/3
இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி
மாசறு காட்சியவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 352/3,4
ஐயத்தின் நீங்கி தெளிந்தார்க்கு வையத்தின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 353/3
குடி பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடு பரியும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 502/3
அன்று ஆண்மை நாணம் அற நீங்கி ஏன் உதயன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1133/1
பணை நீங்கி பைம் தொடி சோரும் துணை நீங்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1234/3
பணை நீங்கி பைம் தொடி சோரும் துணை நீங்கி
தொல் கவின் வாடிய தோள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1234/3,4
உள்ள நாண் நீங்கி உரோகிணி ஏன் காமம் மீக்கொள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1257/1

மேல்

நீங்கிடும் (2)

மேதினி கிழமை நீங்கிடும் தன்மை விளையினும் நடுவின் நீங்காது – நீதிநூல்:4 43/3
வழுது ஒன்றை நீக்கிடில் தீவினைகள் எலாம் நீங்கிடும் நல் வாய்மை ஒன்றே – நீதிநூல்:16 196/3

மேல்

நீங்கிய (3)

அமர் உயிர் நீங்கிய பின் ஓர் கணமும் அனை சேயர் இதன் அருகே நில்லார் – நீதிநூல்:41 434/2
விருப்பம் நீங்கிய கணவரை தழுவதல் வீணதாம் விரை ஆர்ந்த – விவேகசிந்தாமணி:1 42/2
சிறுமையுள் நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 98/3

மேல்

நீங்கியதே (1)

நின்ற திரு நீங்கியதே நீடு குபன் கேண்மை அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 519/1

மேல்

நீங்கியான் (1)

யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 341/3

மேல்

நீங்கில் (3)

செழும் முளரி புனல் நீங்கில் செழிக்குமோ படர் கொடிகள் – நீதிநூல்:12 141/1
ஓர் உயிர் ஈர் உடல் என்ன நட்ட மைந்தர் மாதர் நமது உயிர் நீங்கில் தம் – நீதிநூல்:43 459/1
நீங்கில் சுடாதே நெடும் தூரம் போனாலும் – நீதிவெண்பா:1 78/3

மேல்

நீங்கிலள் (1)

தெள் உயிர் நீங்கிலள் என்ன சேடி நீ பொய் உரைத்தாய் – நீதிநூல்:12 137/2

மேல்

நீங்கிவிடும் (1)

நில்லாது நீங்கிவிடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 592/4

மேல்

நீங்கின் (7)

புனை பொருள் நீங்கின் மற்று ஓர் பொருளையும் பெறலாம் அத்தன் – நீதிநூல்:8 82/3
முளரி புனல் நீங்கின் முளரி மலர் கேள்வன் – நன்மதிவெண்பா:1 28/1
மதி இருளை நீங்கின் மல இருளும் நீங்கும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 58/1
அன்று ஏன் பவணன் அருள் நீங்கின் அல்லல் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 246/1
நீங்கின் அதனை பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 495/4
நீங்கின் தெறூஉம் குறுகுங்கால் தண் என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1104/3
நீங்கின் அரிதால் புணர்வு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1155/4

மேல்

நீங்கினும் (1)

சீவன் நீங்கினும் அயலாரை சேர்வரோ – நீதிநூல்:10 96/4

மேல்

நீங்கு (1)

புல் உயிர் நீங்கு புழு கொள் சவத்தை – நீதிநூல்:10 103/3

மேல்

நீங்குதலும் (1)

அரன் அன்பர் நீங்குதலும் ஆற்றாமை கண்டு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 177/1

மேல்

நீங்கும் (12)

சுற்றமும் வாழ்வும் துணையுமே நீங்கும் சோரநாயகனுமே மதியான் – நீதிநூல்:13 169/2
அழல் மன வேசை போலும் அரு நிதி மேவி நீங்கும்
பழமை போல் அதனை நம்பி பழியுற செருக்கல் மேக – நீதிநூல்:30 325/2,3
அனம் மிகிலோ வாயு குறையில் சூடு உண்ணாவிடில் இன் ஆவி நீங்கும்
கனமான வெய்யில் மழை பனி உதவாது அவை இன்றேல் கணம் நில்லாது – நீதிநூல்:41 430/1,2
சீ£ர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயன் இல – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 20/3
அதற்கு அன்னள் நீங்கும் இடத்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 113/4
மதி இருளை நீங்கின் மல இருளும் நீங்கும்
பதி அருளாம் என்று சைவர் பார்த்து மொழிவது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 58/1,2
நீங்கும் என் மென் தோள் பசப்பு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 180/4
சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயன் இல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 195/3
நினைப்பானை நீங்கும் திரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 519/4
அதற்கு அன்னள் நீங்கும் இடத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1124/4
நீங்கும் என் மென் தோள் பசப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1265/4
காதலனார் நீங்கும் முன்னே காஞ்சனி தன் மெய் பசந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1278/1

மேல்

நீங்குமே (1)

பரிவு எலாம் இரவி முன் பனியின் நீங்குமே – நீதிநூல்:12 129/4

மேல்

நீங்குவதே (1)

நீங்குவதே நல்ல நெறி – நீதிவெண்பா:1 20/4

மேல்

நீங்குவரோ (1)

நிலை நீங்குவரோ துயர் மேவினும் நீர்மையோரே – நீதிநூல்:6 60/4

மேல்

நீங்கேன் (1)

சாமியை நீங்கேன் என்றேன் உனை சொன்னது அன்று நீ சாமி ஆனால் – நீதிநூல்:44 490/3

மேல்

நீச (2)

நீசனே நீசன் அவனையே நீச
புலையனாம் என்று உரைக்கும் புல்லியனே மேலாம் – நீதிவெண்பா:1 24/2,3
கூசினான் என்னே குமரேசா நீச
களவின்-கண் கன்றிய காதல் விளைவின்-கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 284/2,3

மேல்

நீசம் (1)

கூசி ஒழித்தான் குமரேசா நீசம் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 653/2

மேல்

நீசர் (1)

நிதி செலவாய் கெடும் நீசர் வவ்வுவர் – நீதிநூல்:9 91/1

மேல்

நீசர்-தம் (1)

நீசர்-தம் செருக்கினால் நிதி இழப்பரே – நீதிநூல்:30 327/4

மேல்

நீசன் (2)

நீசனே நீசன் நினையுங்கால் சொல் தவறும் – நீதிவெண்பா:1 24/1
நீசனே நீசன் அவனையே நீச – நீதிவெண்பா:1 24/2

மேல்

நீசனே (2)

நீசனே நீசன் நினையுங்கால் சொல் தவறும் – நீதிவெண்பா:1 24/1
நீசனே நீசன் அவனையே நீச – நீதிவெண்பா:1 24/2

மேல்

நீட்சியா (1)

நீட்சியா நிகழ்த்தார்களே – நீதிநூல்:22 263/4

மேல்

நீட்டம் (2)

வெள்ளத்து அனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்-தம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 94/3
வெள்ளத்து அனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்-தம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 595/3

மேல்

நீட்டலும் (1)

மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உலகம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 280/3

மேல்

நீட்டவும் (1)

மடக்கவும் நீட்டவும் வாய்ந்ததால் சும்மா – நீதிநூல்:25 286/3

மேல்

நீட்டி (3)

நீட்டி அளப்பது ஓர் கோல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 125/4
நீட்டி அளப்பதோர் கோல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 796/4
கோட்டி ஒழிந்தார் குமரேசா நீட்டி நிற்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1066/2

மேல்

நீட்டித்தார் (1)

எல்லாம் இமைப்பில் அழிப்பாரும் நீட்டித்தார்
வல்லார் புரம் எரிக்க வந்துழியும் ஒல்லாரை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 82/1,2

மேல்

நீட்டித்து (1)

போது நீட்டித்து என பொறி இலார் அதை – நீதிநூல்:20 239/3

மேல்

நீட்டியே (1)

கரங்கள் நீட்டியே பேசிய கசடரை கண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 109/3

மேல்

நீட்டிவைத்தும் (1)

நின்று பெரும் பொருளை நீட்டிவைத்தும் கும்பன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1001/1

மேல்

நீட்டோலை (1)

நீட்டோலை வாசியா நின்றான் குறிப்பறிய – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 13/3

மேல்

நீட (2)

ஈடு அனையை நீத்தான் இரங்கேசா நீட
அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடி பிறந்தார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 96/2,3
நீட பரவை நிறை அழிந்து கூறியது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 179/2

மேல்

நீடாய் (1)

நாடாய் அளி நீடாய் நா தழும்ப போற்றி நிதம் – நீதிநூல்:47 572/4

மேல்

நீடி (6)

கூடிய நாள் என்னே குமரேசா நீடி வரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 115/2
கூடி ஏன் மாண்டான் குமரேசா நீடி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 206/2
கூடினான் சாவு ஏன் குமரேசா நீடி
ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார் கருதுப – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 337/2,3
நீடி கவுமாரன் நின்றான் உலுண்டன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 951/1
கூடி உயர்ந்தான் குமரேசா நீடி
குடி செய்வல் என்னும் ஒருவற்கு தெய்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1023/2,3
கூடி மகிழ்ந்தாள் குமரேசா நீடி
நிணம் தீயில் இட்டு அன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1260/2,3

மேல்

நீடிய (3)

நீடிய சுகம் உளோர் நிலத்தின் இல்லையே – நீதிநூல்:42 437/4
நீடிய வாழ்வு எய்தி நிலம் மிசை ஏன் மார்க்கண்டர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 3/1
கோடி இருந்தாள் குமரேசா நீடிய
ஊடலின் தோன்றும் சிறு துனி நல் அளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1322/2,3

மேல்

நீடு (13)

நீடு நாரொடு ஓம்புதல் நீதி என்னின் ஒருவயிற்று – நீதிநூல்:47 598/2
ஈடு தருமோ இரங்கேசா நீடு உலகில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 35/2
நீடு இன்றி ஆங்கே கெடும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 57/4
தேடும் தருமர் சொன்ன சீரதனால் நீடு
பொருந்து புகழ் புன்னைவன பூபாலா நன்றா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 66/2,3
கேடு சொல்ல நிந்தை கிடைத்தது பார் நீடு புகழ் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 76/2
தேடும் இடைக்காடர் முன்பு செய்தது பார் நீடு அழகு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 105/2
நீல சிறு குயிலை நீடு இசையால் அன்றியே – நீதிவெண்பா:1 87/3
நாடல் இலா நட்பதனை நாடலும் நீடு
நிதிக்காக செய் நட்பு நீள் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 78/2,3
நிலம் மிசை நீடு வாழ்வார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 3/4
நெறிநின்றார் நீடு வாழ்வார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 6/4
நின்ற திரு நீங்கியதே நீடு குபன் கேண்மை அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 519/1
நீடு இன்றி ஆங்கே கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 566/4
நீடு வாழ்க என்பார்க்கு அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1312/4

மேல்

நீடுக-மன்னோ (1)

நீடுக-மன்னோ இரா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1329/4

மேல்

நீடுவது (1)

நீடுவது அன்று-கொல் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1307/4

மேல்

நீண்ட (5)

உருவத்தால் நீண்ட உயர் மரங்கள் எல்லாம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 5/3
சத்தியம் என கொண்டு ஏகல் சக்கினை மூடி நீண்ட
பித்திகை ஏறி செல்லும் பேதைமை நிகர்க்கும் மாதோ – நீதிநூல்:38 381/3,4
பெரு வெள்ளம் சேர்ந்த பின்னர் அதை திருப்ப ஒண்ணுமோ பெருத்து நீண்ட
தருவின் கோணலை நிமிர்க்க தகுமோ பாவங்களை நீ தள்ளி மேலாம் – நீதிநூல்:43 456/1,2
அணி இலார்க்கு அணியாம் வாய்ந்த அழகு இலார்க்கு அழகாம் நீண்ட
பிணியினார்க்கு எக்களிப்பாம் பேறு இலார்க்கு அன்னதாம் உள் – நீதிநூல்:43 468/1,2
ஈண்டு ஓர் மடந்தை இரங்கேசா நீண்ட புகழ் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 6/2

மேல்

நீண்டதோர் (1)

நிறம் கெடும் மதியும் போகி நீண்டதோர் நரகில் சேர்க்கும் – விவேகசிந்தாமணி:1 122/2

மேல்

நீத்த (5)

வான்-தனை பிரிந்த புள்ளும் வாழும் நீர் நீத்த மீனும் – நீதிநூல்:3 26/3
அன்னையை நீத்த சேய் போல் ஐயனை நீத்தாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 29/4
நில்லா நிலை அஞ்சி நீத்த புத்தர் வர்த்தமர் என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 325/1
பண்டு அமரில் நீத்த பலராமரை நினைந்துகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 814/1
பலர் நாண நீத்த கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1149/4

மேல்

நீத்தல் (3)

நீத்தல் ஒருபொழுதும் இல் – அறநெறிச்சாரம்:1 76/4
நிழலினை நம்பி கை கொள் நெடும் குடை நீத்தல் ஒப்பே – நீதிநூல்:30 325/4
அவனியை நீத்தல் போலும் அகிலம் ஆள் கோவை தேவை – நீதிநூல்:47 529/3

மேல்

நீத்தாய் (1)

அன்னையை நீத்த சேய் போல் ஐயனை நீத்தாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 29/4

மேல்

நீத்தார் (7)

பிறவிக்-கண் நீத்தார் பெரும் குணத்தாரை – அறநெறிச்சாரம்:1 139/3
ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 21/3
குற்றம் என்று ஏன் நீத்தார் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 147/2
குற்றம் அற நீத்தார் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 311/2
குன்றும் மொழி நீத்தார் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 697/2
கொள்ளாத நீத்தார் குமரேசா உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 699/2
நனவினான் நம் நீத்தார் என்பர் கனவினான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1220/3

மேல்

நீத்தார்க்கு (1)

மனை_நீத்தார்க்கு ஈயும் கொடை – அருங்கலச்செப்பு:1 139/2

மேல்

நீத்தாருள் (1)

நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலை அஞ்சி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 325/3

மேல்

நீத்தாரை (1)

அறுதொழில் நீத்தாரை மெச்சாது அவற்றோடு – அறநெறிச்சாரம்:1 99/1

மேல்

நீத்தாள் (3)

வேதவதி நாண் காத்து மெய் உயிரை நீத்தாள் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1017/1
கோது_இல் உயிர் நீத்தாள் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1156/2
கோது_இல் உயிர் நீத்தாள் குமரேசா ஏதம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1160/2

மேல்

நீத்தாற்றின் (2)

நீத்தாற்றின் நின்ற நிலையினோர் உண்டக்கால் – அறநெறிச்சாரம்:1 174/1
ஈத்து ஆற்றினாரும் உயப்போவார் நீத்தாற்றின்
பெற்றி புணை_அன்னார் பேர்த்து உண்ணா விட்டக்கால் – அறநெறிச்சாரம்:1 174/2,3

மேல்

நீத்தான் (13)

ஈடு அனையை நீத்தான் இரங்கேசா நீட – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 96/2
குற்றம் என்று நீத்தான் குமரேசா முற்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 113/2
கோசிகன் சீர் நீத்தான் குமரேசா ஆசு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 194/2
கோது_இல் உயிர் நீத்தான் குமரேசா மோதி வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 327/2
குற்றம் என நீத்தான் குமரேசா உற்று அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 436/2
கொள்ளாமல் நீத்தான் குமரேசா உள் உணர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 652/2
கூடினரை நீத்தான் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 800/2
குற்றம் என்று ஏன் நீத்தான் குமரேசா பற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 812/2
கோது என்று நீத்தான் குமரேசா தீதாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 915/2
கொள்ளாது நீத்தான் குமரேசா உள்ளுணர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 916/2
கொள்ளாது நீத்தான் குமரேசா வெள்ளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 954/2
கூர் உயிரை நீத்தான் குமரேசா பாரில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 969/2
கோது_இல் வான் நீத்தான் குமரேசா பூதலத்தில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1103/2

மேல்

நீத்திருந்தான் (1)

துன்னார் போல் நீத்திருந்தான் சோமேசா அன்னதே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 121/2

மேல்

நீத்திலரால் (1)

போல் அரிதில் நீத்திலரால் சால – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 8/2

மேல்

நீத்து (10)

நீத்து ஒழிந்த ஆறு ஐந்து அடக்கி பின் நிச்சயமே – அறநெறிச்சாரம்:1 127/1
ஆசனம்-தன்னில் ஏறி அரசுசெய் தகைமை நீத்து
காசன கழுவில் ஏறும் கயமையே கடுக்கும் மாதோ – நீதிநூல்:3 32/3,4
பாலினை தேனை இன்பாகை நீத்து வெண் – நீதிநூல்:19 229/1
மாலியை மாந்துவோர் மலர் கள் நீத்து மெய் – நீதிநூல்:19 229/2
எழில் உளேம் என செருக்குறு நெஞ்சமே இழை துகில் நீத்து அங்கம் – நீதிநூல்:29 317/1
பருவரல் ஏதிலார்க்கு பயக்கும் வன்சொல்லை நீத்து
மருவிய நலம் கலந்த வசனமே பகர்வர் நல்லோர் – நீதிநூல்:33 351/3,4
மூலகாரணனை நீத்து இங்கு அகங்காரம் முதல் பாவங்கள் – நீதிநூல்:47 563/3
போற்றும் சுசீலன் புயபெலனை நீத்து அகன்றான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 80/1
அடியவரை நீத்து அரனுக்கு அன்புசெய்ய மாறன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 7/1
கலம் கழியும் காரிகை நீத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1262/4

மேல்

நீத்தும் (4)

முதலைக்கு இல்லை நீத்தும் நிலையும் – வெற்றிவேற்கை:1 45/1
ஆர் பெரியர் நீத்தும் அரன் அறிய நின்ற திருநீலகண்டர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 8/1
ஏனோ தசரதனார் இன் உயிரை நீத்தும் தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 131/1
கொண்ட பசி நீத்தும் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 412/2

மேல்

நீதமுறு (1)

கோதை புனை வேல் குமரேசா நீதமுறு
காதலவர் இலர் ஆக நீ நோவது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1242/2,3

மேல்

நீதான் (1)

கோது உரைத்தாள் என்னே குமரேசா நீதான்
இருந்து உள்ளி என் பரிதல் நெஞ்சே பரிந்து உள்ளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1243/2,3

மேல்

நீதி (23)

நீதி வழுவா நெறிமுறையின் மேதினியில் – நல்வழி:1 2/2
&6 உலக நீதி – ஆசிரியர்: உலகநாதர் – உலகநீதி:1 82/2
&9 நீதி நூல் – நீதிநூல்:1 226/5
பயில் உலகிற்கு நீதி பகர யான் துணிவுற்றேனால் – நீதிநூல்:1 1/4
பாவினை பழிக்கின் நீதி பயனையும் பழித்தது ஆமே – நீதிநூல்:1 6/4
நீதி நூல் மைந்தர்க்கு நிகழ்த்தி மென் மலர் – நீதிநூல்:10 100/1
அகம்-தனை உடையவன் அழித்தல் நீதி எண் – நீதிநூல்:18 224/1
மாயமுற்ற பேர்கள் சொலையே மதித்து அடாத பக்க வாதம் உற்று நீதி தவிர்தல் – நீதிநூல்:21 258/2
ஒல்லார் விரும்பு பொருள் தந்து வெல்லும் ஒரு நீதி வேந்தன் அனையான் – நீதிநூல்:42 447/4
எனக்கு அவிர் நீதி நூல் நாற்பத்துநான்கு அதிகாரங்கள் – நீதிநூல்:47 524/2
நீடு நாரொடு ஓம்புதல் நீதி என்னின் ஒருவயிற்று – நீதிநூல்:47 598/2
மா நீதி சூடாமணி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 2/4
நீதி மன்னர் நெறியனுக்கு ஓர் மழை – விவேகசிந்தாமணி:1 26/2
நீதி வழுவாத வகை வழக்குரைத்து நல்லோரை நேசம்கொண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 93/3
நல் நீதி புன்னைவன நாத மகிபா உலகத்தின் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 4/3
&15 நீதி வெண்பா – நீதிவெண்பா:1 108/5
ஓது பொருள் கண்டோர்க்கு உறும் ஆசை நீதி இலா – நீதிவெண்பா:1 62/1
மானம் உயர் இழையாம் மன் நீதி நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 47/3
ஆசு இன்று தேவர் அடைந்ததூஉம் நீதி அன்றோ – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 74/2
கூடாமல் வீமனொடும் கோன் தருமன் நீதி அன்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 118/1
நீதி மன்னன் சேய் உயிரை நீக்க அஞ்சி ஏன் அமைச்சன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 327/1
வேதம் உயர் நீதி விரதன் கோல் கொண்ட பின்பு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 543/1
கோது அற முன் ஆய்ந்தான் குமரேசா நீதி
வினை செய்வார் தம் சுற்றம் வேண்டாதார் என்று ஆங்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 584/2,3
கூறினான் நீதி குமரேசா மீறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 638/2
கோதை புனை வை வேல் குமரேசா நீதி
அறிவு உரு ஆராய்ந்த கல்வி இ மூன்றன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 684/2,3
காதலி-தன் சொல்கேட்டு கைதவனும் நீதி இன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 908/1

மேல்

நீதிக்கு (1)

எவ்வாறும் புன்னைவனத்து ஏந்தலே நீ நீதிக்கு
ஒவ்வாத கோதாட்டு ஒழி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 42/3,4

மேல்

நீதிகளை (1)

நன்றான நீதிகளை நாடி ஏன் சூதமுனி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 96/1

மேல்

நீதிசெலுத்தி (1)

தேய ஆதிக்கம்தந்து நல் நீதிசெலுத்தி எங்கணும் மருந்தினுக்கும் – நீதிநூல்:4 39/3

மேல்

நீதிநூல் (3)

நீதிநூல் ஒன்று நிகழ்த்தவே மாதிரமோ – நீதிநூல்:0 1/2
நீதிநூல் படிப்போர் கேட்போர் நித்தமும் வாழ்க மாதோ – நீதிநூல்:46 523/4
நீதிநூல் பயில் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 57/1

மேல்

நீதிநூலை (2)

நீதிநூலை நிகழ்த்த நிகர் இலா – நீதிநூல்:0 2/3
நீதிநூலை உணர்ந்து நெறி தவிர் – நீதிநூல்:7 72/3

மேல்

நீதிநெறி (2)

&7 நீதிநெறி விளக்கம் – ஸ்ரீகுமரகுருபர சுவாமிகள் அருளியது – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 13/9
மேதினியில் தம் இனத்தை மேவுதலால் நீதிநெறி
போற்று புகழ் புன்னைவன பூபால உற்றாரை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 15/2,3
ஏது பெற்றான் ஓர் மன்னன் இ புவியில் நீதிநெறி
மா தவனே புன்னைவன நாதா பாகை மன்னா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 62/2,3

மேல்

நீதிபரா (2)

நீதிபரா புன்னைவன நேயனே ஏதெனினும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 41/3
நேயத்தால் புன்னைவன நீதிபரா தாரணியிலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 102/3

மேல்

நீதிபன் (1)

நேர்ந்து நின்ற கவ்வை-தனை நீதிபன் ஏன் நன்று என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1144/1

மேல்

நீதியாம் (2)

தலை முடி தரித்தவர் தமக்கு நீதியாம்
இலை கொலை செயும் முறை இதரர் ஆர்க்குமே – நீதிநூல்:18 218/3,4
மற்றவர்க்கு இலை எனல் மனுவின் நீதியாம்
குற்றம் மேவிட நிதி கோடி பேர் கையில் – நீதிநூல்:21 253/2,3

மேல்

நீதியின் (1)

நீதியின் நில்லா நெடிய விருத்திரன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 868/1

மேல்

நீதியை (2)

செயிருற நீதியை சிதைத்து ஓர் தீயன் சாண் – நீதிநூல்:21 248/2
காதல் மைந்தனான கன வதிட்டன் நீதியை பார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 102/2

மேல்

நீதியொடு (1)

நீதியொடு போதல் நெறி அன்றோ காதும் மத – நீதிவெண்பா:1 37/2

மேல்

நீதிவெண்பா (1)

நீதிவெண்பா ஆக நிகழ்த்துவேன் ஆதி பரன் – நீதிவெண்பா:0 1/2

மேல்

நீந்த (1)

நீந்த பழகு – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 54/1

மேல்

நீந்தல் (2)

நதிக்கு எதிர்த்து நீந்தல் என நாட்டு – நன்மதிவெண்பா:1 78/4
பிற ஆழி நீந்தல் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 8/4

மேல்

நீந்தல-மன்னோ (1)

நீந்தல-மன்னோ என் கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1170/4

மேல்

நீந்தார் (2)

பிறவி பெரும் கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடி சேராதார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 5/3,4
பிறவி பெரும் கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடி சேராதார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 10/3,4

மேல்

நீந்தி (1)

காம கடும் புனல் நீந்தி கரை காணேன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1167/3

மேல்

நீந்து (3)

நிலை உணர்ந்து அறல் நீந்து அறியான்-தனை – நீதிநூல்:10 102/3
நீந்து கடல் மூழ்கி நெடுநாள் கெளதமனார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 115/1
அரசமரம் தொல் கடல் நீந்து அந்தணனை காலபுர – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 65/1

மேல்

நீந்தும் (1)

காம கடல்-மன்னும் உண்டே அது நீந்தும்
ஏம புணை-மன்னும் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1164/3,4

மேல்

நீந்துவர் (2)

பிறவி பெரும் கடல் நீந்துவர் நீந்தார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 5/3
பிறவி பெரும் கடல் நீந்துவர் நீந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 10/3

மேல்

நீந்துவாரும் (1)

இரவினில் தனிப்போவாரும் ஏரி நீர் நீந்துவாரும்
விரை செறி குழலியான வேசையை விரும்புவாரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 40/2,3

மேல்

நீப்பர் (3)

உயிர் நீப்பர் மானம் வரின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 97/4
நீப்பர் இவை போல்வன – அருங்கலச்செப்பு:1 101/2
உயிர் நீப்பர் மானம் வரின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 969/4

மேல்

நீப்பின் (5)

மயிர் நீப்பின் வாழா கவரிமா அன்னார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 97/3
அளித்து அஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்த சொல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 169/3
ஆரா இயற்கை அவா நீப்பின் அ நிலையே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 370/3
மயிர் நீப்பின் வாழா கவரிமா அன்னார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 969/3
அளித்து அஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்த சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1154/3

மேல்

நீப்பினும் (3)

தன் உயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான் பிறிது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 33/3
தன் உயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான் பிறிது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 33/3
தன் உயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான் பிறிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 327/3

மேல்

நீப்பு (1)

தீது என்று நீப்பு அரிதால் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 7/4

மேல்

நீம் (1)

நினை பாடி வந்தோர்க்கும் நீம் ஈக என்றான் – அறநெறிச்சாரம்:1 220/4

மேல்

நீமகனை (1)

நேசித்து பின் பழித்த நீமகனை ஆமகன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 820/1

மேல்

நீமன் (1)

நீறு அணிந்து நல்ல நெறியினன் போல் நீமன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1075/1

மேல்

நீயும் (6)

மணக்கும் சீர் புன்னைவன நாதா நீயும்
இணக்கம் அறிந்து இணங்கு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 19/3,4
பயந்திடு வேல் புன்னைவன பார்த்திபா நீயும்
செய்யும் பருவத்தே பயிர்செய் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 22/3,4
சூழ் தேக புன்னைவன தோன்றலே நீயும் என்றும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 61/3
நீயும் நேர் கோன் நெறி நில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 72/4
நீயும் மிக பீடு பெற நில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 79/4
செய்ய புகழ் புன்னைவன தீரனே நீயும் இந்த – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 80/3

மேல்

நீயே (3)

தரமா நீ எனை கொல்லின் தந்தை தாய் குரு நீயே – நீதிநூல்:12 138/4
புலவின் நோய் எத்தன்மைத்தோ புந்தியே சிந்தி நீயே – நீதிநூல்:47 562/4
ஏல நீ உன்-கண் ஏற்றாய் இதயமே சிதைவை நீயே – நீதிநூல்:47 563/4

மேல்

நீர் (125)

நீர் விளையாடேல் – ஆத்திசூடி:1 69/1
நீர் மேல் எழுத்துக்கு நேர் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 2/4
நீர் அளவே ஆகுமாம் நீர் ஆம்பல் தான் கற்ற – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 7/1
நீர் அளவே ஆகுமாம் நீர் ஆம்பல் தான் கற்ற – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 7/1
நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் வாய்க்கால் வழி ஓடி – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 10/1
அற்ற குளத்தில் அறு நீர் பறவை போல் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 17/1
ஆழ அமுக்கி முகக்கினும் ஆழ் கடல் நீர்
நாழி முகவாது நால் நாழி தோழி – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 19/1,2
நீர் கிழிய எய்த வடு போல மாறுமே – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 23/3
அறிந்திருப்பார் ஆதலினால் ஆம் கமல நீர் போல் – நல்வழி:1 7/3
நல் நீர் சொரிந்து வளர்த்து அற்றால் தன்னை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 18/2
வெற்றுரைக்கு உண்டு ஓர் வலியுடைமை சொற்ற நீர்
நில்லாதது என் என்று நாண் உறைப்ப நேர்ந்து ஒருவன் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 20/2,3
நீர் வழிப்பட்ட புணை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 43/4
ஆழ் நீர் மடுவில் தவளை குதிப்பினும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 53/3
அன்பு நீர் பாய்ச்சி அற கதிர் ஈன்றது ஓர் – அறநெறிச்சாரம்:1 16/3
குப்பைத்தே குண்டு நீர் வையகம் மக்கள் – அறநெறிச்சாரம்:1 92/2
இலையின்-கண் நீர் நிலாது ஆகும் அலைவின் – அறநெறிச்சாரம்:1 148/2
பரப்பு நீர் வையகத்து பல் உயிர்கட்கு எல்லாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 178/1
பாம்பு உண்ட நீர் எல்லாம் நஞ்சாம் பசு உண்ட – அறநெறிச்சாரம்:1 188/1
தேம்படு தெள் நீர் அமுதமாம் ஓம்பற்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 188/2
சீர்பெறு வீட்டுநெறி என்பார் நீர் புக – அறநெறிச்சாரம்:1 195/2
கயம் கொள் சேறு அகற்றி தெள் நீர் கை கொள்வார் என்ன நூலின் – நீதிநூல்:1 4/3
சீத நீர் பெயல் தருக்கள் சீவராசிகள் கதித்தல் – நீதிநூல்:2 10/3
வான்-தனை பிரிந்த புள்ளும் வாழும் நீர் நீத்த மீனும் – நீதிநூல்:3 26/3
காதல் அன்பொடு நீர் தூவா கண்களே புண்கள் ஆமால் – நீதிநூல்:3 33/4
சிறு வாய் கலத்துள் துளியாக செலுத்தும் நீர் போல் – நீதிநூல்:6 62/1
பாவையர்-தம் உரு எனின் நீர் பார்க்க மனம் பொறேன் என்றாள் – நீதிநூல்:12 135/3
செல்ல ஓர் போக்கு இன்றி செறிந்த நீர் கனல் – நீதிநூல்:24 276/1
வெம்மை நீர் அறிந்தோ அறியாமலோ விளம்பீர் – நீதிநூல்:26 293/4
பாங்கர் நீர் நிழலை வேறு ஓர் பழம் உணும் குரங்கு என்று எண்ணி – நீதிநூல்:27 303/2
பெருக்கமா உணர்ந்தோர் இலை தருக்குறல் பேதைமை நீர் நெஞ்சே – நீதிநூல்:28 312/4
நல்லவர் தீயவர் என்னாது எவரையுமே புவி தாங்கும் நனி நீர் நல்கும் – நீதிநூல்:32 341/1
உரவு நீர் கரும் கடல் உடுத்த பார் மிசை – நீதிநூல்:34 355/1
மிக்க நீர் பொழியாநின்ற விண் முகிலினுக்கும் செய்யத்தக்க – நீதிநூல்:39 389/2
ஊட்டி நீர் கறி உடை பணி விறகு இல் உரிய யாவையும் நாம் பெறுவான் பல் – நீதிநூல்:39 392/1
கலை தேர் கழகமோடு அனம் நீர் தரும் மனை கயம் மா மதகுகள் வழி சாலை – நீதிநூல்:39 395/1
சீத நீர் கடல் விருட்சாதி கணம் பூம் பொழில் உலகின் செல்வம் எல்லாம் – நீதிநூல்:40 411/2
கனம் போலும் தேகம் இதை பிரித்து நோக்கிடின் மலம் நீர் கசியும் செந்நீர் – நீதிநூல்:41 421/2
கொண்டல் இடி மின் நீர் கால் அனல் மரம் கல் மண் நோய் மீன் கொடிய புட்கள் – நீதிநூல்:41 428/2
அறிந்து நீர் விட்டு அனுங்கலை ஒக்குமே – நீதிநூல்:42 436/4
ஓர் உயிர் நம் இருவர்க்கும் நீர் வீயின் நான் இறந்தது ஒக்கும் என்றாள் – நீதிநூல்:44 475/4
நவை தீர் தண் நதி தூ நீர் அருந்தாது அங்கண நீரை நாடல் போலும் – நீதிநூல்:44 484/3
அனைய நீர் அளவிடினும் அவர் உட்கொள் சுக்கிலத்துக்கு அளவு உண்டோ அவ் – நீதிநூல்:44 506/2
ஊறு நீர் தொகையும் சீவர் உய்ந்திட கார் முன்னாக – நீதிநூல்:47 533/3
நீரினை கலங்கள் இன்றி நிறுத்தல் போல் நீர் திரண்ட – நீதிநூல்:47 541/1
வேர் உறு நீர் மரம் எங்கும் விரவும் உதரம் கொள் சுவை – நீதிநூல்:47 579/1
செய்யா கரும் கடல் நீர் சென்று புயல் முகந்து – நன்னெறி:1 4/3
சீத நீர் பொள்ளல் சிறு குடத்து நில்லாது – நன்னெறி:1 12/3
இன்சொலால் அன்றி இரு நீர் வியன் உலகம் – நன்னெறி:1 18/1
வீயும் சுர நீர் மிகை – நன்னெறி:1 21/4
கரை காப்பு உளது நீர் கட்டு குளம் அன்றி – நன்னெறி:1 33/3
நெல்லுக்கு இறைப்பதே நீர் அன்றி காட்டு முளி – நன்னெறி:1 36/3
ஆர்க்கும் கடல் நீர் அருந்த ஒரு கரத்தில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 67/1
காவலனாம் பாஞ்சாலன் கண்டு துரோணரை நீர்
ஏவர் என்றான் அன்றோ இரங்கேசா தா_இல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 105/1,2
ஆவிற்கு நீர் என்று இரப்பினும் நாவிற்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 107/3
வால் எயிறு ஊறிய நீர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 113/4
கண் நிறை நீர் கொண்டனள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 132/4
தூ நீர் இலங்கையர் கோன் சோமேசா ஆனதனால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 47/2
தோட்டு அலர் நீர் கச்சியினுள் சோமேசா நாட்டி இடின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 50/2
கோடு இன்றி நீர் நிறைந்து அற்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 53/4
களித்தானை காரணம் காட்டுதல் கீழ் நீர்
குளித்தானை தீ துரீஇ அற்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 93/3,4
சுற்று நீர் தென்குளத்தூர் சோமேசா பற்றும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 103/2
ஆவிற்கு நீர் என்று இரப்பினும் நாவிற்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 107/3
தூ நீர் அயோத்தியர் கோன் சோமேசா ஆனதனால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 113/2
தூ நீர் புளினத்தின் சோமேசா ஆனதே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 123/2
தன்னை உணர்த்தினும் காயும் பிறர்க்கும் நீர்
இ நீரர் ஆகுதிர் என்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 132/3,4
அங்கு அதை கொய்துவிட்டால் அழுக செய்து அ நீர் கொல்லும் – விவேகசிந்தாமணி:1 13/2
கானலை நீர் என்று எண்ணி கடுவெளி திரியும் மான் போல் – விவேகசிந்தாமணி:1 38/1
இரவினில் தனிப்போவாரும் ஏரி நீர் நீந்துவாரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 40/2
ஏரி நீர் நிறைந்த போது அங்கு இருந்தன பட்சி எல்லாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 71/1
மாரி நீர் மறுத்த போது அ பறவை அங்கு இருப்பதுண்டோ – விவேகசிந்தாமணி:1 71/2
கற்பூர பாத்திகட்டி கச்2தூரி எருப்போட்டு கமழ் நீர் பாய்ச்சி – விவேகசிந்தாமணி:1 88/1
உண்டதை ஒழிக்கும் வாசல் ஓரம் நீர் ஒழித்து மேலே – விவேகசிந்தாமணி:1 104/1
தண்டுலம் மிளகின்தூள் புளி உப்பு தாளிதம் பாத்திரம் இதேச்3டம் தாம்பு நீர் தேற்றம் ஊன்றுகோல் ஆடை சக்கிமுக்கி கைராந்தல் – விவேகசிந்தாமணி:1 135/1
பெண்டுகள் துணையோடு எய்து வாகனனாய் பெருநிலை நீர் நிழல் விறகு பிரசை1யும் தங்குமிடம் சமைத்து உண்டு புறப்படல் யாத்திரைக்கு அழகே – விவேகசிந்தாமணி:1 135/4
நீர் கலந்த பாலை அன்னம் நீர் பிரித்து கொள்வது போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 36/1
நீர் கலந்த பாலை அன்னம் நீர் பிரித்து கொள்வது போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 36/1
எல்லா மதத்திற்கும் எவ்வுயிருக்கும் நீர் நிழல் போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 61/1
எண்ணா நீ நீர் விளையாடேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 68/4
பாவம் நிறை சண்டாளர் பாண்டத்து கங்கை நீர்
மேவும் நெறி என்றே விடு – நீதிவெண்பா:1 25/3,4
நீர் அளித்ததோ முந்நீர் நின்று – நீதிவெண்பா:1 36/4
தேக்கு நீர் வீழ்ந்து ஒழிந்தான் சேர்ந்து – நீதிவெண்பா:1 67/4
பாலின் நீர் தீ அணுக பால் வெகுண்டு தீ புகுந்து – நீதிவெண்பா:1 77/1
மேலும் நீர் கண்டு அமையும் மேன்மை போல் நூலின் நெறி – நீதிவெண்பா:1 77/2
நீர் கொண்ட கொண்டல் நிகர் மாறன் தண்ணளியால் – நன்மதிவெண்பா:1 1/1
பால் ஆர்ந்த நல் நீர் அ பால் போல் இருப்பினும் பால் – நன்மதிவெண்பா:1 79/1
ஆருயிர் நீர் உம்பற்கு அரும் துதிக்கை சீவனா – நன்மதிவெண்பா:1 82/3
தரப்பினில் மீளா கடும் தவம் நீர் உற்ற – அருங்கலச்செப்பு:1 177/1
கண்ணில் நீர் சோர கதறுமால் உள் நெகிழும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 19/2
ஊருணி நீர் நிறைந்து அற்றே உலகு அவாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 37/3
தீர்த்தத்து இயலும் திறம் நின்றார் நீர் தடத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 94/2
மாறா நீர் வையக்கு அணி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 112/4
நல் நிழலில் நீர் வைத்து நம்பர் நடு படையில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 124/1
வால் எயிறு ஊறிய நீர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 166/4
அங்கண நீர் கங்கை அடைந்த உடனே புனித – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:0 2/1
மங்கல நீர் ஆகி வயங்காதோ இங்கு எனது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:0 2/2
விண் இன்று பொய்ப்பின் விரி நீர் வியன் உலகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 13/3
வான் நீர் இலாமையினால் மாதவரும் அத்திரி பேர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 20/1
நீர் இன்று அமையாது உலகு எனின் யார் யார்க்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 20/3
நலக்கு உரியார் யார் எனின் நாம நீர் வைப்பில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 149/3
ஊருணி நீர் நிறைந்து அற்றே உலகு அவாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 215/3
மனத்தது மாசு ஆக மாண்டார் நீர் ஆடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 278/3
நிலத்து இயல்பால் நீர் திரிந்து அற்று ஆகும் மாந்தர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 452/3
பூசுரர் பெய் கை நீர் போர் வலம் சேர் மந்தேகர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 475/1
கோடு இன்றி நீர் நிறைந்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 523/4
நெடு நீர் மறவி மடி துயில் நான்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 605/3
கலத்துள் நீர் பெய்து இரீஇய அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 660/4
மாறா நீர் வையக்கு அணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 701/4
பாத்தியுள் நீர் சொரிந்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 718/4
நீர் அரணும் நீள் மலையும் நேர்ந்த நிடதம் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 737/1
புரந்தார் கண் நீர் மல்க சாகில் பின் சாக்காடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 780/3
களித்தானை காரணம் காட்டுதல் கீழ் நீர்
குளித்தானை தீ துரீஇ அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 929/3,4
தெள் நீர் அடு புற்கையாயினும் தாள் தந்தது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1065/3
ஆவிற்கு நீர் என்று இரப்பினும் நாவிற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1066/3
யாப்பினுள் அட்டிய நீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1093/4
வால் எயிறு ஊறிய நீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1121/4
நீர் ஆக நீளும் இ நோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1147/4
ஊற்று நீர் போல மிகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1161/4
உள்ளம் போன்று உள்வழி செல்கிற்பின் வெள்ள நீர்
நீந்தல-மன்னோ என் கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1170/3,4
ஆதிமந்தி ஏனோ அழுது அலைந்து நீர் உலந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1174/1
பெயல் ஆற்றா நீர் உலந்த உண்கண் உயல் ஆற்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1174/3
உழந்துழந்து உள் நீர் அறுக விழைந்து இழைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1177/3
கண் நிறை நீர் கொண்டனள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1315/4
தன்னை உணர்த்தினும் காயும் பிறர்க்கும் நீர்
இ நீரர் ஆகுதிர் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1319/3,4
நினைத்திருந்து நோக்கினும் காயும் அனைத்தும் நீர்
யார் உள்ளி நோக்கினீர் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1320/3,4
நீர் இயைந்து அன்னார் அகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1323/4

மேல்

நீர்க்கு (1)

நிறையும் நீர்க்கு அசைவு இல்லை நீள் நிலத்து – நீதிநூல்:27 308/1

மேல்

நீர்க்குள் (1)

நீர்க்குள் பாசி போல் வேர்கொள்ளாதே – வெற்றிவேற்கை:1 31/2

மேல்

நீர்த்தடம் (1)

நாடு நீர்த்தடம் நோக்கி இத்தனை நாள் புனல் என்ன நவிலலாம் ஓர் – நீதிநூல்:41 423/2

மேல்

நீர்த்து (6)

பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 76/4
தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 95/4
பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 431/4
தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 596/4
கழல் யாப்பு காரிகை நீர்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 777/4
பெறாஅது பெற்று அன்ன நீர்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1143/4

மேல்

நீர்ப்பாம்பு (1)

அஞ்சா புறம் கிடக்கும் நீர்ப்பாம்பு நெஞ்சில் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 25/2

மேல்

நீர்ப்புள் (1)

நீர்ப்புள் குயக்கலம் புல் அவை ஊர்வது – அறநெறிச்சாரம்:1 208/3

மேல்

நீர்மை (5)

இறையும் தகப்பன் முனியாமை சீற்ற ஏற்றத்தின் நீர்மை எனல் போல் – நீதிநூல்:42 448/3
நெடும் கடலும் தன் நீர்மை குன்றும் தடிந்து எழிலி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 17/3
குன்றாத இளையான்குடி மாறர் செய் நீர்மை
குன்ற நொந்தார் என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 219/1,2
நின்ற திரிமதியின் நீர்மை பெரிது என்று அரிமன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1272/1
பெண் நிறைந்த நீர்மை பெரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1272/4

மேல்

நீர்மையால் (1)

நித்தனை கண்ணில் காணா நீர்மையால் இலன் என்று ஓதும் – நீதிநூல்:2 15/3

மேல்

நீர்மையினர் (1)

நிந்தனை உளார் இனிய நீர்மையினர் என்ன – நீதிநூல்:33 346/3

மேல்

நீர்மையுடையார் (2)

நீர்மையுடையார் சொலின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 20/4
நீர்மையுடையார் சொலின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 195/4

மேல்

நீர்மையொடும் (1)

ஏர்வையா கொண்டான் இரங்கேசா நீர்மையொடும்
ஐயப்படாஅது அகத்தது உணர்வானை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 71/2,3

மேல்

நீர்மையோரே (1)

நிலை நீங்குவரோ துயர் மேவினும் நீர்மையோரே – நீதிநூல்:6 60/4

மேல்

நீர்வேட்கை (1)

பசி வேர்ப்பு நீர்வேட்கை பற்று ஆர்வம் செற்றம் – அருங்கலச்செப்பு:1 6/1

மேல்

நீர (5)

நயனுடையான் நல்கூர்ந்தான் ஆதல் செயும் நீர
செய்யாது அமைகலா ஆறு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 22/3,4
ஆகுல நீர பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 34/4
நயன் உடையான் நல்கூர்ந்தான் ஆதல் செயும் நீர
செய்யாது அமைகலா ஆறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 219/3,4
நிறை நீர நீரவர் கேண்மை பிறை மதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 782/3
பின் நீர பேதையார் நட்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 782/4

மேல்

நீரகம் (1)

நீரகம் பொருந்திய ஊரகத்து இரு – கொன்றைவேந்தன்:1 51/1

மேல்

நீரது (2)

குறியெதிர்ப்பை நீரது உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 221/4
நிலைக்கு எளிது ஆம் நீரது அரண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 745/4

மேல்

நீரர் (2)

இ நீரர் ஆகுதிர் என்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 132/4
இ நீரர் ஆகுதிர் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1319/4

மேல்

நீரவர் (1)

நிறை நீர நீரவர் கேண்மை பிறை மதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 782/3

மேல்

நீரள் (3)

மெல் நீரள் யாம் வீழ்பவள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 165/4
வீமன் திரு மடந்தை மெல் நீரள் என்று ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1111/1
மெல் நீரள் யாம் வீழ்பவள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1111/4

மேல்

நீராட்டு (2)

படுப்ப பசிய நீராட்டு – அருங்கலச்செப்பு:1 103/2
ஐம்பாவம் ஆரம்பம் நீராட்டு பூ சாந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 123/1

மேல்

நீராட்டும் (1)

நேய புகழ்த்துணையார் நீராட்டும் கை தளர்ந்து உன் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 2/1

மேல்

நீராடல் (1)

திரை அவித்து நீராடல் ஆகா உரைப்பார் – அறநெறிச்சாரம்:1 29/1

மேல்

நீராடி (1)

கண்ணன் அருள் மைந்தர் கரும் கடலில் நீராடி
எண் அரும் வாட்கோரையினால் இற்றனரால் புண்ணியத்தின் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 68/1,2

மேல்

நீராடு (2)

சனி நீராடு – ஆத்திசூடி:1 16/1
சனி நீராடு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 16/4

மேல்

நீராம் (1)

கொன் புலால் சுவரை நீராம் குருதி தோய்த்து எழீஇ சுவேத – நீதிநூல்:47 535/1

மேல்

நீரார் (3)

மறம் இலார் அவனை அன்னை தந்தை போல் மதிக்கும் நீரார்
இறவு இலா கடவுள் வாழும் இதயத்தார் சேடர் அம்மா – நீதிநூல்:15 192/3,4
துயரை இன்பினை மதித்திடார் துகள் அறு நீரார் – நீதிநூல்:42 444/4
கெடும் நீரார் காம கலன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 605/4

மேல்

நீரார்க்கே (1)

அன்ன நீரார்க்கே உள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 527/4

மேல்

நீரால் (2)

அறிவு என்னும் நீரால் அவித்து ஒழுகல் ஆற்றின் – அறநெறிச்சாரம்:1 81/3
ஏரி நிறை நீரால் எழிலுறும் கால தடத்தில் – நன்மதிவெண்பா:1 20/1

மேல்

நீராவியை (1)

அகல் இடத்திருந்து பல் நீராவியை பானு கையால் – நீதிநூல்:47 543/1

மேல்

நீரான் (1)

புறம் தூய்மை நீரான் அமையும் அகம் தூய்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 298/3

மேல்

நீரில் (7)

நீரில் குமிழி இளமை நிறை செல்வம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:0 1/1
நீரில் சுருட்டு நெடும் திரைகள் நீரில் – நீதிநெறிவிளக்கம்:0 1/2
நீரில் சுருட்டு நெடும் திரைகள் நீரில்
எழுத்தாகும் யாக்கை நமரங்காள் என்னே – நீதிநெறிவிளக்கம்:0 1/2,3
நீரில் மீன் குளிர்க்கு அஞ்சலும் நேருமே – நீதிநூல்:42 435/4
பித்தர்-தம் மனமும் நீரில் பிறந்த மீன் பாதம்தானும் – விவேகசிந்தாமணி:1 44/2
நிலைத்தலை நீரில் மூழ்கி நின்றவள்-தன்னை நேரே – விவேகசிந்தாமணி:1 91/1
நிலையா உடல் பொருள் நீரில் நிறை கஞ்ச – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 101/1

மேல்

நீரிலே (1)

நீரிலே இருப்பது நிலைமை அல்லவே – விவேகசிந்தாமணி:1 34/4

மேல்

நீரினால் (1)

நீரினால் பயிர் வளம் நிலைத்தல் போல் குண – நீதிநூல்:37 371/1

மேல்

நீரினும் (1)

நீரினும் நன்று அதன் காப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1038/4

மேல்

நீரினை (3)

இன்னலுற்று அயர்ந்தோம் என கலுழ்ந்திடில் தன் இரு விழி நீரினை உகுப்பான் – நீதிநூல்:4 38/2
நீரினை பணை எங்கும் நிறைத்தல் போல் – நீதிநூல்:39 401/2
நீரினை கலங்கள் இன்றி நிறுத்தல் போல் நீர் திரண்ட – நீதிநூல்:47 541/1

மேல்

நீரும் (10)

நீரும் நிழலும் நிலம் பொதியும் நெற்கட்டும் – நல்வழி:1 21/1
துன்றிய தழலும் யாங்கண் தோண்டினும் ஊறும் நீரும்
ஒன்றினை அசைக்கின் மேவும் உலவையும் குலவி எங்கும் – நீதிநூல்:47 532/2,3
எடுத்து நாடு உண்ட நீரும் எடாத காட்டகத்து நீரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 80/3
எடுத்து நாடு உண்ட நீரும் எடாத காட்டகத்து நீரும்
அடுத்த கோடையிலே வற்றி அல்லதில் பெருகும் தானே – விவேகசிந்தாமணி:1 80/3,4
சலதாரை வீழும் நீரும் சாகரம்-தன்னை சார்ந்தால் – விவேகசிந்தாமணி:1 102/1
வாவி உறை நீரும் வட நிழலும் பாவு அகமும் – நீதிவெண்பா:1 43/1
மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நிழல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 742/3
நிழல் நீரும் இன்னாத இன்னா தமர் நீரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 881/3
நிழல் நீரும் இன்னாத இன்னா தமர் நீரும்
இன்னா ஆம் இன்னா செயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 881/3,4
நீரும் நிழலது இனிதே புலவியும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1309/3

மேல்

நீருள் (1)

வைகலும் நீருள் கிடப்பினும் கல்லிற்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 31/1

மேல்

நீரே (2)

அன்னது நீரே ஆயின் பொருளீட்ட அது செல்க – நீதிநூல்:12 144/3
உண்டி தரும் நீரே உணவாக சீதை பண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 12/1

மேல்

நீரை (11)

தளரா வளர் தெங்கு தாள் உண்ட நீரை
தலையாலே தான் தருதலால் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 1/3,4
வேலை-வாய் உண்ட நீரை மேகம் சிந்தினுமே சிந்தும் – நீதிநூல்:1 5/1
காலிடை கொண்ட நீரை கழனி அ காற்கு நல்கும் – நீதிநூல்:1 5/2
தட மலை கொண்ட நீரை தாழ் தரைக்கு அளித்தல் போலும் – நீதிநூல்:14 181/2
கொள் அரு நீரை கொண்ட குளம் கரைபுரண்டு முன்னம் – நீதிநூல்:36 363/1
கலம் ஊறும் சிறு நீரை விரைவின் இறையாவிடின் அ கலம்தான் மிக்க – நீதிநூல்:43 455/1
நவை தீர் தண் நதி தூ நீர் அருந்தாது அங்கண நீரை நாடல் போலும் – நீதிநூல்:44 484/3
மொண்டு நீரை முகத்து அருகு ஏந்தினாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 89/2
நல் நீரை வாழி அனிச்சமே நின்னினும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 165/3
நல் நீரை வாழி அனிச்சமே நின்னினும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1111/3
ஏனோ விசயை இதழ் நீரை வான் அமிழ்தா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1121/1

மேல்

நீரையும் (1)

உள்ள நீரையும் இழக்கும் உண்மை போல் பேர் அகட்டின் – நீதிநூல்:36 363/2

மேல்

நீரோடு (1)

நீரோடு காப்பை நிறைத்து புலவியர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1038/1

மேல்

நீல (1)

நீல சிறு குயிலை நீடு இசையால் அன்றியே – நீதிவெண்பா:1 87/3

மேல்

நீலகண்டர் (2)

தொல்லை நெறி நீலகண்டர் சோமேசா ஒல்லாது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 81/2
ஊடுதலால் பேரின்பம் உற்றார் ஏன் நீலகண்டர்
கூடுதலை விட்டும் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1326/1,2

மேல்

நீலகேசி (1)

கீர்த்தி மிகு நீலகேசி ஏன் தன் கண்ணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1177/1

மேல்

நீலபதி (1)

கொண்டான் விழைந்து வந்து கொண்ட பின்பே நீலபதி
கொண்டாள் இன்பு என்னே குமரேசா தண்டாதே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1191/1,2

மேல்

நீலம் (1)

காமர் விரிசிகையின் கண் ஒவ்வா நீலம் என்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1114/1

மேல்

நீலவண்ணன் (1)

நீலவண்ணன் அடி பரவலால் இ நூல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 2/3

மேல்

நீலன் (1)

வேந்தன் வினை முடிவை வேண்டி விறல் நீலன்
கூர்ந்து நின்றான் என்னே குமரேசா சேர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1268/1,2

மேல்

நீலி (3)

நீலி பழியை களைந்து நின் மரபில் வேளாளர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 79/1
நீலி துயரால் நெடும் செல்வம் தேய்ந்து வசு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 555/1
உற்ற துணையை முன் உள்ளி நின்ற நீலி பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1206/1

மேல்

நீலியும் (1)

சட்டி தனதேவன் பாரீசன் நீலியும்
பெற்றார் சயனும் சிறப்பு – அருங்கலச்செப்பு:1 80/1,2

மேல்

நீலியை (2)

படியின் அப்பொழுதே வதைத்திடும் பச்சைநாவியை நம்பலாம் பழி நமக்கு என வழி மறித்திடும் பழைய நீலியை நம்பலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 30/1
சென்று நின்ற நீலியை முன் தேர்ந்தார் பழி அடைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 506/1

மேல்

நீவி (1)

போந்து மெய் நீவி புனைந்தான் வசந்தை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1313/1

மேல்

நீவும் (1)

கூவி அழுதாள் குமரேசா நீவும்
முயக்கிடை தண் வளி போழ பசப்புற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1239/2,3

மேல்

நீழல் (1)

மன்னிய கனி காய் நீழல் மற்று எலாம் உதவி பின்னும் – நீதிநூல்:39 390/1

மேல்

நீழலவர் (2)

அலகு உடை நீழலவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 154/4
அலகு உடை நீழலவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1034/4

மேல்

நீழலும் (2)

பல குடை நீழலும் தம் குடை கீழ் காண்பர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 154/3
பல குடை நீழலும் தம் குடை கீழ் காண்பர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1034/3

மேல்

நீள் (27)

காப்பே நிலையா பழி நாணல் நீள் கதவா – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 98/3
நிற்பாரே நீள் நெறி சென்றார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 100/4
எறி கதிர் முன் நீள் சுடரே போன்று – அறநெறிச்சாரம்:1 58/4
கண் இல் முடவன் துணையாக நீள் கானம் – அறநெறிச்சாரம்:1 99/3
நெடும் தூண் இரு காலா நீள் முதுகு தண்டா – அறநெறிச்சாரம்:1 124/1
ஓவியர் நீள் சுவர் எழுதும் ஓவியத்தை கண்ணுறுவான் – நீதிநூல்:12 135/1
நித்தியம் அனுபவியாது நீள் நிதி – நீதிநூல்:24 275/1
நிறையும் நீர்க்கு அசைவு இல்லை நீள் நிலத்து – நீதிநூல்:27 308/1
நீள் வியன் உலகம் எங்கும் நிகழ்வன பலவும் பாரார் – நீதிநூல்:47 528/1
நின் அபிடேக பழத்தை நீள் மறையோர்க்கு ஈந்த இறை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 18/1
தோளர் இயற்பகையார் சோமேசா நீள் உலகில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 23/2
நிலைதளர்ந்திட்ட போது நீள் நிலத்து உறவும் இல்லை – விவேகசிந்தாமணி:1 79/1
நிலமதில் குணவான் தோன்றின் நீள் குடித்தனரும் வாழ்வார் – விவேகசிந்தாமணி:1 112/1
நீள் வாகனம் நல் நிலம் – விவேகசிந்தாமணி:1 127/4
நீள் சக்கர நெறி நில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 43/4
மாது ஆரும் புன்னைவன நாதா நீள் நிலத்திலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 64/3
இந்து இரவி நீள் கிரணம் எங்கும் நிறைந்தாலும் – நீதிவெண்பா:1 50/1
சத்தியத்தை வெல்லாது அசத்தியம்தான் நீள் பொறையை – நீதிவெண்பா:1 53/1
நிதிக்காக செய் நட்பு நீள் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 78/3
கூடினர் நீள் வாழ்வை குமரேசா ஓடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 6/2
நில வரை நீள் புகழ் ஆற்றின் புலவரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 234/3
கண்ட முதலை கசேந்திரனை நீள் புனலுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 495/1
நீர் அரணும் நீள் மலையும் நேர்ந்த நிடதம் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 737/1
நின்ற வளம் குறைந்தும் நீள் வல்லான் கிள்ளி அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 955/1
நின்று தனஞ்சயன் ஏன் நீள் வினை முன் செய்வல் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1021/1
நீள் வினையான் நீளும் குடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1022/4
நின்ற பிரீதிமதி நீள் கண்ணை கண்டு தத்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1086/1

மேல்

நீள (3)

மிக்கு அற்றால் நீள விடல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 184/4
கோள் அடர்ந்தது என்னே குமரேசா நீள
நிறை உடையேன் என்பேன்-மன் யானோ என் காமம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1254/2,3
மிக்கு அற்றால் நீள விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1302/4

மேல்

நீளாமல் (1)

பண்டு புலந்து இருந்த பாமை மேல் நீளாமல்
கொண்டு இசைந்தாள் என்னே குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1302/1,2

மேல்

நீளும் (3)

வாள் எரியை கட்டுமோ வன் கயிறு நீளும்
பவம் அருளும் பாசம் வெம் பஞ்சேந்திரியம் – நீதிவெண்பா:1 56/2,3
நீள் வினையான் நீளும் குடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1022/4
நீர் ஆக நீளும் இ நோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1147/4

மேல்

நீற்றறையின் (1)

நீற்றறையின் மற்றிடத்து நின்று இறைவன் அன்பருக்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 192/1

மேல்

நீற்று (1)

சீர் ஆம் வெண் நீற்று திரிபுண்டரம் விடுத்தே – நீதிவெண்பா:1 95/1

மேல்

நீறில்லா (1)

நீறில்லா நெற்றி பாழ் நெய்யில்லா உண்டி பாழ் – நல்வழி:1 24/1

மேல்

நீறு (4)

நீ நகைப்ப முப்புரமும் நீறு ஆகி மாய்ந்ததே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 77/1
கொன் படைகள் நீறு ஆக கோசிகனார் சாபத்தால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 90/1
துய்ய வெண் நீறு இட்டு அரனை தோத்திரம்செய்து உய்யும் வகை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 106/2
நீறு அணிந்து நல்ல நெறியினன் போல் நீமன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1075/1

மேல்