நி – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நிகர் 8
நிகர்_இல் 1
நிகர்க்கும் 3
நிகர்க்குமே 1
நிகர்த்தே 1
நிகராம் 1
நிகரால் 1
நிகரிலானால் 1
நிகரும் 3
நிகழ் 2
நிகழ்ச்சியும் 1
நிகழ்த்த 1
நிகழ்த்தவே 1
நிகழ்த்தார்களே 1
நிகழ்த்தி 1
நிகழ்த்துவேன் 1
நிகழ்பவை 3
நிகழ்வது 1
நிகழ்வதும் 1
நிகழ்வன 1
நிகழ்வு 1
நிகழும் 1
நிச்சம் 1
நிச்சயம் 1
நிச்சயமா 1
நிச்சயமே 5
நிச்சலும் 3
நிச்சலும்தான் 1
நிசம் 1
நிசமாம் 1
நிசமால் 1
நிசாபதி 1
நிசி 2
நிசும்பர் 1
நிட்சேபத்தை 2
நிட்டையிலே 1
நிடதநாடு 1
நிடதம் 1
நிடதன் 1
நிணத்தை 1
நிணம் 1
நித்த 1
நித்தம் 8
நித்தமும் 2
நித்தர் 1
நித்தன் 3
நித்தனே 1
நித்தனை 1
நித்திய 1
நித்தியத்துவம் 1
நித்தியத்தை 1
நித்தியம் 2
நித்தியமாம் 2
நித்திரை 3
நித்திரைக்கு 1
நித்திரையும் 1
நிதம் 7
நிதம்ப 1
நிதமும் 3
நிதானத்தோடு 1
நிதி 20
நிதிக்காக 1
நிதிக்கு 1
நிதிகட்கு 1
நிதிகள் 1
நிதியம் 2
நிதியமது 1
நிதியால் 1
நிதியினை 1
நிதியுடன் 1
நிதியும் 2
நிதியை 2
நிதியோ 1
நிதியோர் 1
நிதியோற்கு 1
நிந்தனை 1
நிந்தனைக்கும் 1
நிந்தை 7
நிந்தைசெய்யேல் 1
நிந்தையது 1
நிந்தையரை 1
நிந்தையுற 1
நிப்புதி 1
நிம்பமும் 1
நிமலன் 1
நிமலை 1
நிமி 2
நிமிடம்-தன்னில் 1
நிமித்தமே 1
நிமித்திகனை 1
நிமிர் 1
நிமிர்க்க 1
நிமிர்த்தல் 1
நிமிர்த்து 1
நிமிர்ந்து 1
நிமிர 1
நியமங்கள் 3
நியமம் 1
நியாயம் 1
நிரந்தரம் 1
நிரந்தரமும் 1
நிரந்தவர் 1
நிரந்து 1
நிரப்பிய 1
நிரப்பினுள் 1
நிரப்பு 5
நிரப்பும் 1
நிரப்பே 1
நிரப்பை 1
நிரம்பிய 2
நிரயத்து 1
நிரயம் 2
நிராமயற்கு 1
நிருகன் 2
நிருதி 1
நிருபன் 4
நிருபனாம் 1
நிருபனே 1
நிருபனை 1
நிருமாணமது 1
நிருவாணம் 1
நிரை 2
நிரையே 1
நில் 14
நில்லன்-மின் 1
நில்லா 6
நில்லாக்கால் 1
நில்லாத 1
நில்லாதது 1
நில்லாதவற்றை 3
நில்லாது 11
நில்லார் 2
நில்லானேல் 1
நில்லேல் 2
நில 2
நிலக்கு 2
நிலங்கள் 1
நிலத்திடை 2
நிலத்தில் 4
நிலத்திலே 1
நிலத்தின் 2
நிலத்து 14
நிலத்தை 2
நிலத்தொடு 1
நிலத்தோடு 1
நிலம் 23
நிலம்-தனில் 1
நிலமதில் 1
நிலமது 1
நிலமும் 1
நிலவான் 1
நிலவு 1
நிலன் 3
நிலனும் 1
நிலாது 1
நிலார் 1
நிலாவதி 1
நிலை 50
நிலை_இல் 1
நிலைக்கு 2
நிலைக்கும் 1
நிலைகள் 1
நிலைகெட 1
நிலைத்தல் 1
நிலைத்தலை 1
நிலைதளர்ந்திட்ட 1
நிலைநிறுத்த 1
நிலைநிறுத்தும் 1
நிலைபெற 1
நிலைபெறாதாம் 1
நிலைமை 5
நிலைமை_இல் 2
நிலைமைய 1
நிலைமையர் 1
நிலைமையான் 3
நிலைய 1
நிலையமது 1
நிலையர் 1
நிலையா 4
நிலையாகும் 1
நிலையாம் 2
நிலையாமை 1
நிலையாய் 1
நிலையாலும் 1
நிலையில் 3
நிலையில்லா 1
நிலையில்லாமல் 1
நிலையின் 2
நிலையின 3
நிலையினை 1
நிலையினோர் 1
நிலையும் 3
நிலையுற 1
நிலையுறாரே 1
நிலையுறு 1
நிலையே 3
நிலையை 4
நிழல் 18
நிழலது 1
நிழலா 1
நிழலில் 1
நிழலினை 1
நிழலும் 3
நிழலை 3
நிழலொடு 1
நிற்க 9
நிற்கின் 1
நிற்கும் 27
நிற்குமால் 1
நிற்குமே 1
நிற்குமோ 1
நிற்ப 6
நிற்பது 4
நிற்பர் 2
நிற்பவை 1
நிற்பார் 1
நிற்பாரே 2
நிற்பில் 1
நிற்பினும் 3
நிற்பேம் 1
நிற்போர் 1
நிற்றல் 5
நிற்றலால் 2
நிற்றலும் 2
நிற்றியோ 1
நிறத்தான் 1
நிறம் 7
நிறமும் 1
நிறுத்த 1
நிறுத்தல் 2
நிறுத்தி 1
நிறுத்து 3
நிறுத்துதல் 1
நிறுத்தும் 1
நிறுவி 2
நிறுவுவோன்-தன்னை 1
நிறுவுவோனை 1
நிறை 29
நிறை-தனினும் 1
நிறைக்குமேல் 1
நிறைகோடல் 1
நிறைத்தல் 1
நிறைத்து 1
நிறைந்த 6
நிறைந்தது 1
நிறைந்ததூஉம் 1
நிறைந்தாலும் 2
நிறைந்திடும் 1
நிறைந்திருத்தல் 1
நிறைந்திருந்தும் 1
நிறைந்து 7
நிறைமொழி 2
நிறைய 4
நிறையிலன் 1
நிறையுடைமை 1
நிறையும் 5
நிறையொடு 1
நிறைவிளக்கு 1
நிறைவு 1
நின் 15
நின்-கண் 1
நின்மலன் 1
நின்ற 115
நின்றக்கடை 1
நின்றதால் 1
நின்றது 36
நின்றதோ 1
நின்றவர் 2
நின்றவள்-தன்னை 1
நின்றாய் 4
நின்றார் 56
நின்றார்-தம் 1
நின்றார்-தம்மை 1
நின்றார்க்கு 1
நின்றாரின் 1
நின்றாருள் 1
நின்றாரை 1
நின்றாலும் 2
நின்றாள் 19
நின்றான் 98
நின்றிருந்த 1
நின்று 115
நின்றுகொண்டு 2
நின்றும் 16
நின்றுழியே 1
நின்றே 2
நின்றேம் 1
நின்னினும் 2
நின்னை 3
நின்னொடு 2
நின்னோடு 3
நினை 5
நினைக்க 1
நினைக்கப்படும் 2
நினைக்கின் 1
நினைக்கின்றாய் 1
நினைக்குங்கால் 1
நினைக்குதல் 1
நினைத்த 2
நினைத்தக்கால் 2
நினைத்தது 1
நினைத்ததை 1
நினைத்தபடி 1
நினைத்தல் 2
நினைத்தவர்க்கே 1
நினைத்தனை 1
நினைத்தால் 1
நினைத்தி 1
நினைத்திருந்து 1
நினைத்து 8
நினைத்தும் 1
நினைந்தது 1
நினைந்தாள் 1
நினைந்திடுவர் 1
நினைந்திலனோ 1
நினைந்து 20
நினைந்துகொண்டு 1
நினைப்ப 1
நினைப்பது 2
நினைப்பவர் 1
நினைப்பவர்-தமை 1
நினைப்பவர்க்கு 1
நினைப்பன் 1
நினைப்பானை 1
நினைப்பின் 1
நினைப்பினும் 1
நினைப்பு 4
நினைப்புகள் 1
நினையாத 1
நினையாமை 1
நினையார் 2
நினையார்-கொல் 1
நினையுங்கால் 3
நினையே 1
நினைவிற்கும் 1
நினைவு 3
நினைவுற்றாய் 2
நினைவையும் 1
நினைவொடு 1

நிகர் (8)

மற்று நிகர் இல்லாத வள்ளிபங்கன் – உலகநீதி:1 4/7
நீதிநூலை நிகழ்த்த நிகர் இலா – நீதிநூல்:0 2/3
சிர மகுடம் நிகர் ஆமோ சேர்கிலையேல் கொல்வன் என – நீதிநூல்:12 138/2
புன் நகையும் நண்பரின் ஓர் புன்னகைக்கு நிகர் ஆமோ – நீதிநூல்:12 140/4
களம் நிகர் பாவம் செய்தலே கட்டம் கருது அறம் செயல் எளிது அன்றோ – நீதிநூல்:43 461/4
ஏவின் நிகர் என்றான் இரங்கேசா பூவில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 72/2
நீர் கொண்ட கொண்டல் நிகர் மாறன் தண்ணளியால் – நன்மதிவெண்பா:1 1/1
நிகர்_இல் இறை நிற்கும் நிறைந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 187/4

மேல்

நிகர்_இல் (1)

நிகர்_இல் இறை நிற்கும் நிறைந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 187/4

மேல்

நிகர்க்கும் (3)

நிந்தையுற அழித்தலால் தன்னைத்தான் கொலைசெய்தல் நிகர்க்கும் மாதோ – நீதிநூல்:12 114/4
குக்கனை நிகர்க்கும் அவர் கக்கும் இழிகூற்றே – நீதிநூல்:33 345/4
பித்திகை ஏறி செல்லும் பேதைமை நிகர்க்கும் மாதோ – நீதிநூல்:38 381/4

மேல்

நிகர்க்குமே (1)

சருமம் பூண்டு அங்கு சார்தல் நிகர்க்குமே – நீதிநூல்:7 73/4

மேல்

நிகர்த்தே (1)

கல் உருவை புணர் காமம் நிகர்த்தே – நீதிநூல்:10 103/4

மேல்

நிகராம் (1)

பழுது இலா நமக்கு ஆர் நிகராம் என பகர்தல் – விவேகசிந்தாமணி:1 49/3

மேல்

நிகரால் (1)

பௌவ உலகத்து உருள்_இல் தேரினை நடாத்த உனு பான்மை நிகரால் – நீதிநூல்:39 394/4

மேல்

நிகரிலானால் (1)

நிகழ் புவனங்கள் காந்தியுற செய்தோன் நிகரிலானால் – நீதிநூல்:47 537/4

மேல்

நிகரும் (3)

நேம வீட்டு இன்பு என நிகரும் மற்று அதே – நீதிநூல்:39 404/4
சேண் நிகரும் கல்வி இலா மாதர் அகம் படித்து உணர தீட்ட பாட – நீதிநூல்:47 594/3
மா கன்மலை நிகரும் மத்த கயம் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 94/3

மேல்

நிகழ் (2)

நிதி வெள்ளி உலோகம் என்றும் பெயரிட்டும் விலையிட்டும் நிகழ் அ மண்ணால் – நீதிநூல்:40 415/2
நிகழ் புவனங்கள் காந்தியுற செய்தோன் நிகரிலானால் – நீதிநூல்:47 537/4

மேல்

நிகழ்ச்சியும் (1)

தத்துவ ஞான நிகழ்ச்சியும் சிந்தையும் – அருங்கலச்செப்பு:1 12/1

மேல்

நிகழ்த்த (1)

நீதிநூலை நிகழ்த்த நிகர் இலா – நீதிநூல்:0 2/3

மேல்

நிகழ்த்தவே (1)

நீதிநூல் ஒன்று நிகழ்த்தவே மாதிரமோ – நீதிநூல்:0 1/2

மேல்

நிகழ்த்தார்களே (1)

நீட்சியா நிகழ்த்தார்களே – நீதிநூல்:22 263/4

மேல்

நிகழ்த்தி (1)

நீதி நூல் மைந்தர்க்கு நிகழ்த்தி மென் மலர் – நீதிநூல்:10 100/1

மேல்

நிகழ்த்துவேன் (1)

நீதிவெண்பா ஆக நிகழ்த்துவேன் ஆதி பரன் – நீதிவெண்பா:0 1/2

மேல்

நிகழ்பவை (3)

எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 59/3
எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 93/3
எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 582/3

மேல்

நிகழ்வது (1)

மேல் நிகழ்வது ஏதெனினும் வென்றி என தென் மதுரை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 95/1

மேல்

நிகழ்வதும் (1)

நினைவையும் அறிவான் யாங்கண் நிகழ்வதும் அறிவான் செய்யும் – நீதிநூல்:47 558/2

மேல்

நிகழ்வன (1)

நீள் வியன் உலகம் எங்கும் நிகழ்வன பலவும் பாரார் – நீதிநூல்:47 528/1

மேல்

நிகழ்வு (1)

உற்றுழியும் தீமை நிகழ்வு உள்ளதே பொன்_தொடீஇ – நன்னெறி:1 39/2

மேல்

நிகழும் (1)

அரன் வெகுள பின் நிகழும் ஆற்றால் ஒருவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 51/2

மேல்

நிச்சம் (1)

நிச்சம் நிரப்பு கொன்று ஆங்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 532/4

மேல்

நிச்சயம் (1)

நிச்சயம் எட்டும் உரை – அருங்கலச்செப்பு:1 27/2

மேல்

நிச்சயமா (1)

நிச்சயமா செய்த நிறை பிழை பார் பொன் சிகர – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 84/2

மேல்

நிச்சயமே (5)

நீத்து ஒழிந்த ஆறு ஐந்து அடக்கி பின் நிச்சயமே
வாய்த்து அமைந்த வாயில் பெண் ஆனையும் கூத்தற்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 127/1,2
நெடிதாக வளர்ந்திடும் நிச்சயமே – நீதிநூல்:25 288/4
துச்சனாம் சூரபன்மன் சோமேசா நிச்சயமே
தன் ஊன் பெருக்கற்கு தான் பிறிது ஊன் உண்பான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 26/2,3
விச்சை பெற்ற வேத வியாசனை பார் நிச்சயமே
பன்னு தமிழ் புன்னைவன பார்த்திபா உண்மை நூலின் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 11/2,3
கை சிலை வெற்பா கனத்து கை தளர்ந்தான் நிச்சயமே
மன்றல் சூழ் புன்னைவன நாதா தக்கோரை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 37/2,3

மேல்

நிச்சலும் (3)

நிச்சலும் நோக்காது பொய் ஒரீஇ நிச்சலும் – அறநெறிச்சாரம்:1 165/2
நிச்சலும் நோக்காது பொய் ஒரீஇ நிச்சலும்
கொல்லாமை காத்து கொடுத்து உண்டு வாழ்வதே – அறநெறிச்சாரம்:1 165/2,3
நிச்சலும் நினைப்பவர்க்கு அச்சம் இல்லையே – அருங்கலச்செப்பு:1 181/2

மேல்

நிச்சலும்தான் (1)

கொச்சையுற்று நின்றான் குமரேசா நிச்சலும்தான்
எச்சம் என்று என் எண்ணும்-கொல்லோ ஒருவரால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1004/2,3

மேல்

நிசம் (1)

விசையினொடும் அவை அசைவது இலை எனில் விளியும் எனல் நிசம் நரர்கள் தம் – நீதிநூல்:25 291/2

மேல்

நிசமாம் (1)

உருவம் ஒன்றால் ஆண் பெண்ணை அமைத்தனன் முன் பரன் என்று உயர்ந்தோர் சொல்வது நிசமாம் உரியோன் இல் என்னும் – நீதிநூல்:12 156/3

மேல்

நிசமால் (1)

ஆதலின் நான் பேதைமதி ஆயினன் என்பது நிசமால் – நீதிநூல்:12 142/4

மேல்

நிசாபதி (1)

எழும் நிசாபதி இன்னும் இங்கு எய்திலான் – நீதிநூல்:12 151/4

மேல்

நிசி (2)

நிசி பகல் பலரிடம் நிதமும் ஏற்கின்ற – நீதிநூல்:21 252/3
அருணனே அத்தமிப்பன் நிசி வரும் பின்போ மறுநாளாம் இவ் வண்ணம் – நீதிநூல்:41 419/2

மேல்

நிசும்பர் (1)

நின்று உயர்ந்தும் சும்ப நிசும்பர் ஏன் புல்லர் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 846/1

மேல்

நிட்சேபத்தை (2)

தான் கண்ட நிட்சேபத்தை தமர்க்கு எலாம் அறிவிப்பான் போல் – நீதிநூல்:47 527/1
யான் கண்ட நிட்சேபத்தை யாவரும் தெரிவான் செய்தேன் – நீதிநூல்:47 527/3

மேல்

நிட்டையிலே (1)

நிட்டையிலே இருந்து மன துறவடைந்த பெரியோர்கள் நிமலன் தாளை – விவேகசிந்தாமணி:1 75/1

மேல்

நிடதநாடு (1)

வளம் மலி நிடதநாடு அளிக்கும் மாண்பு சேர் – நீதிநூல்:20 240/1

மேல்

நிடதம் (1)

நீர் அரணும் நீள் மலையும் நேர்ந்த நிடதம் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 737/1

மேல்

நிடதன் (1)

துன்ற மொழிந்தான் நிடதன் சோமேசா என்றும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 69/2

மேல்

நிணத்தை (1)

கோசிகன் மாணாக்கர் கூறு அரிய நாய் நிணத்தை
போசனம்செய்தே புலையாய் போயினரால் வீசு புகழ் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 69/1,2

மேல்

நிணம் (1)

நிணம் தீயில் இட்டு அன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1260/3

மேல்

நித்த (1)

கோலம் இலை கூட நித்த நியமங்கள் – அருங்கலச்செப்பு:1 104/1

மேல்

நித்தம் (8)

உலகம் ஓர் உடம்பாய் அந்த உடம்பு எலாம் வாயாய் நித்தம்
பல கவி மாலை சூட்டி பரவினும் முடியும்-கொல்லோ – நீதிநூல்:3 23/3,4
நித்தம் மருவிட உள்ளம் உவந்த மின்னை நோக்கி இது நெறியோ என்றேம் – நீதிநூல்:44 505/2
கோடாத செங்கோலான் குற்றம் இல்லான் நித்தம் உனை – நீதிநூல்:47 572/2
இ தலம் மேல் ஆள்வான் இரங்கேசா நித்தம்
இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 5/2,3
சுத்தனார்-தம் அன்பர் சோமேசா நித்தம்
நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 3/2,3
வைத்தவனை தோழன் என வாழ்வித்தார் நித்தம்
அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 30/2,3
வைத்த திருவள்ளுவர் வாய்மொழிதான் நித்தம்
தினல் பொருட்டால் கொள்ளாது உலகு எனின் யாரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 41/2,3
அரன் அடியார் நித்தம் அமுதுசெயவேண்டி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 141/1

மேல்

நித்தமும் (2)

நித்தமும் மரணமாம் நெடிய துன்பமாம் – நீதிநூல்:19 228/2
நீதிநூல் படிப்போர் கேட்போர் நித்தமும் வாழ்க மாதோ – நீதிநூல்:46 523/4

மேல்

நித்தர் (1)

நித்தர் அருள் உண்டாய் நிறைந்த புகழ் மெத்த – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 32/2

மேல்

நித்தன் (3)

காணரும் வடிவன் நித்தன் கத்தனம் மத்தன் சுத்தன் – நீதிநூல்:3 18/3
அறமுளார் அல்லர் நித்தன் அருட்குமே அருகர் அல்லர் – நீதிநூல்:39 388/2
நேத்திரத்தோன் எங்கும் நிறைந்தாலும் நித்தன் அருள் – நீதிவெண்பா:1 50/3

மேல்

நித்தனே (1)

நிலம் மிசை அவரை செய்தோன் நித்தனே அவரை ஏதும் – நீதிநூல்:14 179/3

மேல்

நித்தனை (1)

நித்தனை கண்ணில் காணா நீர்மையால் இலன் என்று ஓதும் – நீதிநூல்:2 15/3

மேல்

நித்திய (1)

சுற்றி அனுதினம் அலைவாய் நித்திய பேரின்ப சுகம் தோய வேண்டி – நீதிநூல்:43 454/2

மேல்

நித்தியத்துவம் (1)

நித்தியத்துவம் கேட்பான் நித்திரை என்றே மயக்கம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 65/1

மேல்

நித்தியத்தை (1)

நித்தியத்தை கேட்க போய் நித்திரை என்றே குளறி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 52/1

மேல்

நித்தியம் (2)

நித்தியம் உயல்வித்து இசை புரக்கும் நிருபனே நிருபனாம் அன்றோ – நீதிநூல்:4 42/4
நித்தியம் அனுபவியாது நீள் நிதி – நீதிநூல்:24 275/1

மேல்

நித்தியமாம் (2)

நித்தியமாம் வீட்டு நெறியில் இடம் பாடு அல்லால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 18/1
நித்தியமாம் வீடு பெற நில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 101/4

மேல்

நித்திரை (3)

ஒத்த இடத்து நித்திரை கொள் – கொன்றைவேந்தன்:1 90/1
நித்தியத்துவம் கேட்பான் நித்திரை என்றே மயக்கம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 65/1
நித்தியத்தை கேட்க போய் நித்திரை என்றே குளறி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 52/1

மேல்

நித்திரைக்கு (1)

மெத்தையில் படுத்தல் நித்திரைக்கு அழகு – கொன்றைவேந்தன்:1 76/1

மேல்

நித்திரையும் (1)

நேசர்க்கு இலை சுகமும் நித்திரையும் காமுகர்-தம் – நீதிவெண்பா:1 73/3

மேல்

நிதம் (7)

நேர் சிறு சீடர் என்ன நிதம் பதி பல மின்னார் தோள் – நீதிநூல்:13 170/2
நிலமது நரகமாம் நிதம் கள் உண்பார்க்கே – நீதிநூல்:19 232/4
தசை கொள் உடல் நிதம் அசைய வினை பல தரணி மிசை புரிகிலர் எனில் – நீதிநூல்:25 291/3
நேசம் ஆர் அனை தந்தை வணங்கல் கொலை செய்யாமை நிதம் காமத்தை – நீதிநூல்:46 521/2
நாடாய் அளி நீடாய் நா தழும்ப போற்றி நிதம்
பாடாய் உருகாய் பரவசம் மீக்கூர்ந்து நனி – நீதிநூல்:47 572/4,5
மதியிலி ஓர் தூர்த்தன் வறிதே நிதம் அணுகும் – நன்மதிவெண்பா:1 107/2
தவத்தினை நிதம் புரி – புதிய-ஆத்திசூடி:1 53/1

மேல்

நிதம்ப (1)

அகல் நிதம்ப சரக்கு ஒன்றை பலருக்கும் தினந்தினம் விற்று அரும் பொன் வாங்கி – நீதிநூல்:44 496/2

மேல்

நிதமும் (3)

நிசி பகல் பலரிடம் நிதமும் ஏற்கின்ற – நீதிநூல்:21 252/3
நெல்லுடன் பல் தானியத்தை காய் கனியை கிழங்கு இலையை நிதமும் உண்டு – நீதிநூல்:41 432/2
நிதியுடன் மைந்தரை படைத்து அன்னார் அதை என் காலில் வைத்து நிதமும் வீழ – நீதிநூல்:44 500/3

மேல்

நிதானத்தோடு (1)

நிதானத்தோடு ஐந்து இறப்பும் இன்றி முடித்தார் – அருங்கலச்செப்பு:1 153/1

மேல்

நிதி (20)

மாகம் சிறுக குவித்து நிதி குவை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 38/1
அ மனை தீயர் கைவசம் ஆவள் அரு நிதி கொள்ளையாம் நாளும் – நீதிநூல்:5 48/2
கலை பயிற்றாது காதலர்க்கு மா நிதி
நிலை என அளிக்குதல் நெறி_இல் பித்தர்க்கு – நீதிநூல்:9 89/1,2
நிதி செலவாய் கெடும் நீசர் வவ்வுவர் – நீதிநூல்:9 91/1
பாம் தவம் ஈது அன்றி எந்தை அன்னையை வேறாக்கும் நிதி பாழ்த்தது அன்றோ – நீதிநூல்:12 122/4
தொடர்புறு மேலோர் தம் கை தோய் நிதி யாவும் தாழ்ந்தோர்க்கு – நீதிநூல்:14 181/3
மெய்யர் என பெயர் பூண்டார் வறிஞரே எனினும் நிதி மிகவும் அன்னார் – நீதிநூல்:16 199/1
வயிறினை வளர்த்திட வாங்கும் மா நிதி
வெயிலுறு வெண்ணெய் போல் விளியும் உண்மையே – நீதிநூல்:21 248/3,4
குற்றம் மேவிட நிதி கோடி பேர் கையில் – நீதிநூல்:21 253/3
அருமை சயம் என்பார் தோல்வியடைந்தோன் தந்த நிதி கேட்பின் – நீதிநூல்:21 255/2
உன்னுடையது நிதி உலகமே இ மண் – நீதிநூல்:24 272/3
நித்தியம் அனுபவியாது நீள் நிதி
பத்திரம்செய்குவோன் பாரம் தாங்க ஊர் – நீதிநூல்:24 275/1,2
அழல் மன வேசை போலும் அரு நிதி மேவி நீங்கும் – நீதிநூல்:30 325/2
நீசர்-தம் செருக்கினால் நிதி இழப்பரே – நீதிநூல்:30 327/4
கழித்து உனை மா நிதி கைநீங்கில் – நீதிநூல்:30 328/2
நிதி வெள்ளி உலோகம் என்றும் பெயரிட்டும் விலையிட்டும் நிகழ் அ மண்ணால் – நீதிநூல்:40 415/2
கரை_இல் நிதி காணி தானியங்கள் நீ வேட்டது என்ன கருத்தே சொல்லாய் – நீதிநூல்:40 416/4
பூவை இவட்கு அளித்த நிதி கணக்கிலை ஓர் கடன்காரன் புலி போல் நம்மை – நீதிநூல்:44 474/1
நிதி மிக படைத்தோர்க்கு ஈவார் நிலை இலார்க்கு ஈயமாட்டார் – விவேகசிந்தாமணி:1 5/4
நாம நிதி மேகம் நயந்து உதவல் அன்றியே – நீதிவெண்பா:1 92/3

மேல்

நிதிக்காக (1)

நிதிக்காக செய் நட்பு நீள் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 78/3

மேல்

நிதிக்கு (1)

இருவரிடத்தும் விவாத நிதிக்கு இரட்டி கொள்வர் தகாது என்னின் – நீதிநூல்:21 255/1

மேல்

நிதிகட்கு (1)

பாழி நிதிகட்கு பதியாம் குபேரன்-தன் – நன்மதிவெண்பா:1 59/1

மேல்

நிதிகள் (1)

செப்பும் இரு நிதிகள் சேர்ந்தும் குபேரனுக்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 101/1

மேல்

நிதியம் (2)

கொள்ளுமா கொள்வோற்கு காண்டுமே மா நிதியம்
வெள்ளத்தின் மேலும் பல – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 28/3,4
உக்கிரனார் மேருவை வென்று ஒண் நிதியம் பெற்றமையால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 76/1

மேல்

நிதியமது (1)

பூண் இழையார் அறிகுவரேல் நிதியமது போலும் உண்டோ புருடர்க்கு அம்மா – நீதிநூல்:47 594/4

மேல்

நிதியால் (1)

நயம் அறம் கல்வி இன்றி நனி நிதியால் குலத்தால் – நீதிநூல்:14 176/1

மேல்

நிதியினை (1)

தவ நிதியினை இன்று என்போர் தாமுமே இலர் ஆவாரே – நீதிநூல்:47 529/4

மேல்

நிதியுடன் (1)

நிதியுடன் மைந்தரை படைத்து அன்னார் அதை என் காலில் வைத்து நிதமும் வீழ – நீதிநூல்:44 500/3

மேல்

நிதியும் (2)

நிதியும் கணவனும் நேர்படினும் தத்தம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 19/3
அறம் கெடும் நிதியும் குன்றும் ஆவியும் மாயும் காலன் – விவேகசிந்தாமணி:1 122/1

மேல்

நிதியை (2)

நிலைபெற அவர் கையில் நிதியை கொண்டு தண் – நீதிநூல்:21 247/2
பூவில் வைத்த நிதியை ஓர் கிழ பூதம் காத்து இனிய பூபா உன்னை – நீதிநூல்:44 474/3

மேல்

நிதியோ (1)

இரு பாதியாலும் இறந்தான் புராரி இரு நிதியோ
பெரு வாரிதியில் பிறை வானில் சர்ப்பம் பிலத்தில் கற்ப – விவேகசிந்தாமணி:1 131/2,3

மேல்

நிதியோர் (1)

நேயர் பற்சர் தீனர் நிதியோர் என சொல் பேதமதையே நினைத்து அநீதிபுரிதல் – நீதிநூல்:21 258/1

மேல்

நிதியோற்கு (1)

அட்சன் நிதியோற்கு அபசாரம் செய்ததனால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 70/1

மேல்

நிந்தனை (1)

நிந்தனை உளார் இனிய நீர்மையினர் என்ன – நீதிநூல்:33 346/3

மேல்

நிந்தனைக்கும் (1)

நிந்தனைக்கும் நிலையமது ஆவரால் – நீதிநூல்:20 244/4

மேல்

நிந்தை (7)

நிலம் மிசை செய்து என நிந்தை மேவுமே – நீதிநூல்:13 161/4
புடவியே எடுத்துரைக்க பூணுவன் நிந்தை அம்மா – நீதிநூல்:37 374/4
மெய் வளர் வேத நிந்தை விமல தூடணங்கள் ஆமால் – நீதிநூல்:47 567/4
கேடு சொல்ல நிந்தை கிடைத்தது பார் நீடு புகழ் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 76/2
அரியை நிந்தை சொல்லி அழிந்தான் தெரிவது அன்றோ – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 104/2
நிந்தை இலா தூயவரும் நிந்தையரை சேரில் அவர் – நீதிவெண்பா:1 79/1
நிந்தையது தம்மிடத்தே நிற்குமே நிந்தை மிகு – நீதிவெண்பா:1 79/2

மேல்

நிந்தைசெய்யேல் (1)

நிந்தைசெய்யேல் நன்மதியே நீ – நன்மதிவெண்பா:1 105/4

மேல்

நிந்தையது (1)

நிந்தையது தம்மிடத்தே நிற்குமே நிந்தை மிகு – நீதிவெண்பா:1 79/2

மேல்

நிந்தையரை (1)

நிந்தை இலா தூயவரும் நிந்தையரை சேரில் அவர் – நீதிவெண்பா:1 79/1

மேல்

நிந்தையுற (1)

நிந்தையுற அழித்தலால் தன்னைத்தான் கொலைசெய்தல் நிகர்க்கும் மாதோ – நீதிநூல்:12 114/4

மேல்

நிப்புதி (1)

நேர்ந்து விடைகொடுத்த நிப்புதி பின் வெம் பசலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1181/1

மேல்

நிம்பமும் (1)

நிம்பமும் பொய் என்றே நினை – நன்மதிவெண்பா:1 42/4

மேல்

நிமலன் (1)

நிட்டையிலே இருந்து மன துறவடைந்த பெரியோர்கள் நிமலன் தாளை – விவேகசிந்தாமணி:1 75/1

மேல்

நிமலை (1)

நேர்ந்த கனவை நிமலை இனிது என முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1211/1

மேல்

நிமி (2)

தாக்கி நிமி வதிட்டர் சாபத்தால் தம் உடல் விட்டு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 31/1
திண் தோள் நிமி வசிட்டர் சீறி இன்னா செய்து துன்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 313/1

மேல்

நிமிடம்-தன்னில் (1)

நெருநலோ அகன்றது இன்று விடிந்து பகல் ஆயிற்று நிமிடம்-தன்னில்
அருணனே அத்தமிப்பன் நிசி வரும் பின்போ மறுநாளாம் இவ் வண்ணம் – நீதிநூல்:41 419/1,2

மேல்

நிமித்தமே (1)

ஒருமையாய் தன் உதரம் நிமித்தமே
தரும வேடம் தரிக்குதல் வெம் புலி – நீதிநூல்:7 73/1,2

மேல்

நிமித்திகனை (1)

குன்றா நிமித்திகனை கொற்றவன் ஏன் கூர்ந்து அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 501/1

மேல்

நிமிர் (1)

நெடிய ஆசனமே காசன மேடை நிமிர் உழையோர் நமன் தூதர் – நீதிநூல்:4 46/3

மேல்

நிமிர்க்க (1)

தருவின் கோணலை நிமிர்க்க தகுமோ பாவங்களை நீ தள்ளி மேலாம் – நீதிநூல்:43 456/2

மேல்

நிமிர்த்தல் (1)

வளை இளமரம்-தனை நிமிர்த்தல் வாய்க்கும் பொன் – நீதிநூல்:9 85/1

மேல்

நிமிர்த்து (1)

சேவல் போல் நிமிர்த்து நில் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 36/1

மேல்

நிமிர்ந்து (1)

குன்று என நிமிர்ந்து நில் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 17/1

மேல்

நிமிர (1)

கொன் உடலமும் அவ் அங்கம் குனிந்திட நிமிர செல்ல – நீதிநூல்:47 531/2

மேல்

நியமங்கள் (3)

நியமங்கள் அல்லா வதம் – அருங்கலச்செப்பு:1 102/2
கோலம் இலை கூட நித்த நியமங்கள்
கால வரையறுத்தல் நற்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 104/1,2
எல்லியும் காலையும் ஏத்தி நியமங்கள்
வல்லியான் சாமாயிகன் – அருங்கலச்செப்பு:1 164/1,2

மேல்

நியமம் (1)

என்று நியமம் செயல் – அருங்கலச்செப்பு:1 105/2

மேல்

நியாயம் (1)

மருவிய நியாயம் கல்வி வயது தான் செய்த தர்மம் – விவேகசிந்தாமணி:1 65/2

மேல்

நிரந்தரம் (1)

நிரந்தரம் பல நோயுற்று நெடிது அயரினும் கையேந்தி – நீதிநூல்:17 213/1

மேல்

நிரந்தரமும் (1)

ஈயும் பயோதி நிரந்தரமும்
இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர் செல்வரை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 119/2,3

மேல்

நிரந்தவர் (1)

நேரா நிரந்தவர் நட்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 821/4

மேல்

நிரந்து (1)

விரைந்து தொழில் கேட்கும் ஞாலம் நிரந்து இனிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 648/3

மேல்

நிரப்பிய (1)

இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய
தாமே தமியர் உணல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 229/3,4

மேல்

நிரப்பினுள் (1)

நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள்
யாதொன்றும் கண்பாடு அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1049/3,4

மேல்

நிரப்பு (5)

நிச்சம் நிரப்பு கொன்று ஆங்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 532/4
கொன்றது போலும் நிரப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1048/4
கொண்ட நிரப்பு ஏன் குமரேசா ஒண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1056/2
கரப்பு இடும்பை இல்லாரை காணின் நிரப்பு இடும்பை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1056/3
இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும் நிரப்பு இடும்பை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1060/3

மேல்

நிரப்பும் (1)

வட்ட உலகு எட்டும் இசை மட்டு அற நிரப்பும்
வெட்ட வரு துட்டரை விலக்கி வசமாக்கும் – நீதிநூல்:33 344/1,2

மேல்

நிரப்பே (1)

இரந்து உண பெரும் நிரப்பே எய்தினும் பகர ஒண்ணா – நீதிநூல்:17 213/2

மேல்

நிரப்பை (1)

நின்ற நிரப்பை நினைந்து அம்பலர் நாதர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1048/1

மேல்

நிரம்பிய (2)

அரங்கு இன்றி வட்டு ஆடிய அற்றே நிரம்பிய
நூல் இன்றி கோட்டி கொளல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 41/3,4
அரங்கு இன்றி வட்டு ஆடிய அற்றே நிரம்பிய
நூல் இன்றி கோட்டிகொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 401/3,4

மேல்

நிரயத்து (1)

நெஞ்சு ஏமாப்பு இல்லாதான் வாழ்க்கை நிரயத்து
துஞ்சா துயரம் தரும் – அறநெறிச்சாரம்:1 25/3,4

மேல்

நிரயம் (2)

மானவர்க்கு உறையுளாய் நிரயம் வாய்விரியுமே – நீதிநூல்:6 57/4
ஒருமையின் நிரயம் எய்தும் ஏதுவே உயரும் மன்னோ – விவேகசிந்தாமணி:1 119/4

மேல்

நிராமயற்கு (1)

நின்ற அந்தரமும் தந்த நிராமயற்கு எவன் கைம்மாறே – நீதிநூல்:47 532/4

மேல்

நிருகன் (2)

நின்று செய்து கெட்டான் நிருகன் சமதங்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 466/1
நேடி முறைசெய்யா நிருகன் உயர் நாடு இழந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 553/1

மேல்

நிருதி (1)

கொண்டான் நிருதி குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 680/2

மேல்

நிருபன் (4)

நேர்_இழை நம்முடன் இறப்பன் என முன்னம் உரைசெய்தாள் நிருபன் நம்மை – நீதிநூல்:44 475/1
எல்லாரும் நலம் பெறச்செய்திடும்-கொல்லோ ஒரு நிருபன்
பல்லாரும் மகிழ்வுறவே பண்ணல் அசாத்தியம் எனலால் – நீதிநூல்:47 581/2,3
மெய்ம்மை நெறி நிருபன் மீறி ஒழுகுதல் வெம் – நன்மதிவெண்பா:1 64/1
கண்டும் அறியா நிருபன் காசினியில் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 98/3

மேல்

நிருபனாம் (1)

நித்தியம் உயல்வித்து இசை புரக்கும் நிருபனே நிருபனாம் அன்றோ – நீதிநூல்:4 42/4

மேல்

நிருபனே (1)

நித்தியம் உயல்வித்து இசை புரக்கும் நிருபனே நிருபனாம் அன்றோ – நீதிநூல்:4 42/4

மேல்

நிருபனை (1)

நெறி வழாது உலகம் தாங்கும் நிருபனை துதியாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 35/4

மேல்

நிருமாணமது (1)

நிலை ஆலயம் நலியினர் வாழிடம் முதல் நிருமாணமது உற நெறி மேவி – நீதிநூல்:39 395/2

மேல்

நிருவாணம் (1)

இவ் அரிய அன்புடைமை இன்றி நிருவாணம் உற எண்ணி விழைதல் – நீதிநூல்:39 394/3

மேல்

நிரை (2)

நிரை எலாம் உளன் மெய் ஆவி நெஞ்சுளும் உளன் இயம்பும் – நீதிநூல்:3 19/2
கொதி நிரை கடலில் பெய்யும் கொள்கை போல் குவலயத்தே – விவேகசிந்தாமணி:1 5/2

மேல்

நிரையே (1)

மானம் தரும் பிசி வார்த்தை இவை மேல் நிரையே
கூற வரு பாவம் குறையாது ஒவ்வொன்றுக்கும் – நீதிவெண்பா:1 13/2,3

மேல்

நில் (14)

சக்கர நெறி நில் – ஆத்திசூடி:1 44/1
பீடு பெற நில் – ஆத்திசூடி:1 80/1
வீடு பெற நில் – ஆத்திசூடி:1 102/1
நீள் சக்கர நெறி நில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 43/4
நீயும் நேர் கோன் நெறி நில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 72/4
நீயும் மிக பீடு பெற நில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 79/4
நித்தியமாம் வீடு பெற நில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 101/4
குன்று என நிமிர்ந்து நில் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 17/1
கேட்டிலும் துணிந்து நில் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 20/1
கொடுமையை எதிர்த்து நில் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 22/1
முனையிலே முகத்து நில் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 79/1
சேவல் போல் நிமிர்த்து நில் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 36/1
தீ கண்டு விலகி நில் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 43/1
இச்சை அற்ற தன் மகனை இல்வாழ்வில் நில் என்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 49/1

மேல்

நில்லன்-மின் (1)

என் ஐ முன் நில்லன்-மின் தெவ்விர் பலர் என் ஐ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 771/3

மேல்

நில்லா (6)

உடைமையும் வறுமையும் ஒரு வழி நில்லா – வெற்றிவேற்கை:1 49/1
மேகம் ஆர் மின்னின் நில்லா விருத்தி மேல் அருத்திகொள்ளார் – நீதிநூல்:43 471/4
நின்று பயன் உதவி நில்லா அரம்பையின் கீழ் – நன்னெறி:1 17/3
நில்லா வகையை நினைந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 195/4
நில்லா நிலை அஞ்சி நீத்த புத்தர் வர்த்தமர் என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 325/1
நீதியின் நில்லா நெடிய விருத்திரன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 868/1

மேல்

நில்லாக்கால் (1)

ஓம்பின் மற்று என்னை உறுதிக்-கண் நில்லாக்கால்
தேம்பிவிடுதலே நன்று – அறநெறிச்சாரம்:1 133/3,4

மேல்

நில்லாத (1)

நில்லாத செல்வம் அறவோர் வெறுக்கும் நிலையாலும் வான்கதியை அவ் – நீதிநூல்:42 447/1

மேல்

நில்லாதது (1)

நில்லாதது என் என்று நாண் உறைப்ப நேர்ந்து ஒருவன் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 20/3

மேல்

நில்லாதவற்றை (3)

நில்லாதவற்றை நிலையின என்று உணரும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 34/3
நில்லாதவற்றை நிலையின என்று உணரும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 34/3
நில்லாதவற்றை நிலையின என்று உணரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 331/3

மேல்

நில்லாது (11)

ஓர்த்து ஊன்றி நில்லாது உலகு – அறநெறிச்சாரம்:1 126/4
பற்றின்-கண் நில்லாது அறம் செய்க மற்று அது – அறநெறிச்சாரம்:1 149/2
ஆய் வட்டம் நில்லாது உடம்பு – அறநெறிச்சாரம்:1 225/4
இறும்பு முன் அணுவோ வாழி எதிர் ஒரு துளியோ நில்லாது
அரும் படிவத்தின் மாக்கள் அகம் அகம் மிகல் தகாதால் – நீதிநூல்:28 316/3,4
கனமான வெய்யில் மழை பனி உதவாது அவை இன்றேல் கணம் நில்லாது
தினமும் ஆயிரம் கண்டம் இமைப்போதாகிலும் அதன் மேல் சிந்தை இன்றேல் – நீதிநூல்:41 430/2,3
சீத நீர் பொள்ளல் சிறு குடத்து நில்லாது
வீதலோ நிற்றல் வியப்பு – நன்னெறி:1 12/3,4
இல்லார்க்-கண் நில்லாது அரண் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 75/4
பொன் கொதுவை வைத்திடுதல் போர்முகத்து நில்லாது
பின்கொடுத்தல் ஆவணத்தில் பேதமையாய் மின்கனகம் – நன்மதிவெண்பா:1 86/1,2
நில்லாது நீங்கிவிடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 592/4
ஊடி நில்லாது ஏனோ உடனே நருமதை முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1260/1
பானுமதி புலந்தும் பாணித்து நில்லாது ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1287/1

மேல்

நில்லார் (2)

கற்று பிறர்க்கு உரைத்து தாம் நில்லார் வாய்ப்படூஉம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 20/1
அமர் உயிர் நீங்கிய பின் ஓர் கணமும் அனை சேயர் இதன் அருகே நில்லார்
தமர் சவம் என்று எடுத்து எறிவார் பறவை விலங்கினம் கூடி தத்தி கொத்தி – நீதிநூல்:41 434/2,3

மேல்

நில்லானேல் (1)

ஒன்றானும் தான் நெறி நில்லானேல் தன்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 77/2

மேல்

நில்லேல் (2)

முனைமுகத்து நில்லேல் – ஆத்திசூடி:1 92/1
முனைமுகத்து நில்லேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 91/4

மேல்

நில (2)

தண்ணீர் நில நலத்தால் தக்கோர் குணம் கொடையால் – நல்வழி:1 16/1
நில வரை நீள் புகழ் ஆற்றின் புலவரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 234/3

மேல்

நிலக்கு (2)

இல்லை நிலக்கு பொறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 570/4
தோற்றம் நிலக்கு பொறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1003/4

மேல்

நிலங்கள் (1)

ஏர் நிலங்கள் வைத்திருந்தும் ஏன் உழவுசெய்யவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 14/1

மேல்

நிலத்திடை (2)

நீங்க அரும் பொறாமையுள்ளோர் நிலத்திடை கெடுவர் நெஞ்சே – நீதிநூல்:27 303/4
எழு நிலத்திடை உன்னின் மிக்கார் உளர் என அறிவாய் ஈமத்து – நீதிநூல்:29 317/3

மேல்

நிலத்தில் (4)

பொன்னை மா நிலத்தில் யான் புதைக்கும் ஏல்வையின் – நீதிநூல்:24 273/1
நெஞ்சமே உனை போலும் அறிவீனர் தேடினும் இ நிலத்தில் உண்டோ – நீதிநூல்:40 410/4
நின்ற விராடன் நிலத்தில் சுயோதனன் போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 499/1
நிலத்தில் கிடந்தமை கால் காட்டும் காட்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 959/3

மேல்

நிலத்திலே (1)

மாது ஆரும் புன்னைவன நாதா நீள் நிலத்திலே
தோற்பன தொடங்கேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 64/3,4

மேல்

நிலத்தின் (2)

நீடிய சுகம் உளோர் நிலத்தின் இல்லையே – நீதிநூல்:42 437/4
இரு நிலத்தின் ஈது அன்றி இன்னும் இவள் என் செய்வாள் எமக்குத்தானே – நீதிநூல்:44 492/4

மேல்

நிலத்து (14)

நிறையும் நீர்க்கு அசைவு இல்லை நீள் நிலத்து
அறையும் கல்வியில் அறிவின் மேன்மையில் – நீதிநூல்:27 308/1,2
நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து
மறைமொழி காட்டிவிடும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 3/3,4
தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மா நிலத்து
மன் உயிர்க்கு எல்லாம் இனிது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 7/3,4
நிலைதளர்ந்திட்ட போது நீள் நிலத்து உறவும் இல்லை – விவேகசிந்தாமணி:1 79/1
நிலத்து அறைந்தான் கை பிழையாது அற்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 49/4
வந்த திருவள்ளுவர்-தம் வாய்மொழி கேள் இந்த நிலத்து
அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 89/2,3
பொன்னை மகிழ்ந்து புனைந்து உரைக்கும் இ நிலத்து
நல் நீரை வாழி அனிச்சமே நின்னினும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 165/2,3
நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து
மறைமொழி காட்டிவிடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 28/3,4
தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மா நிலத்து
மன் உயிர்க்கு எல்லாம் இனிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 68/3,4
நிலத்து அறைந்தான் கை பிழையாது அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 307/4
ஆன்றாரோடு ஒப்பர் நிலத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 413/4
நிலத்து இயல்பால் நீர் திரிந்து அற்று ஆகும் மாந்தர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 452/3
நாவாயும் ஓடா நிலத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 496/4
நின்று அன்னார் மாய்வர் நிலத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 898/4

மேல்

நிலத்தை (2)

சீர் அணியான் ஏறு கொண்டு செய் நிலத்தை நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 3/3
ஆர்ந்த புகழ் ஆதன் அடிக்கடி போய் தன் நிலத்தை
கூர்ந்து ஏனோ பார்த்தான் குமரேசா சோர்ந்து தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1039/1,2

மேல்

நிலத்தொடு (1)

புலத்தலின் புத்தேள் நாடு உண்டோ நிலத்தொடு
நீர் இயைந்து அன்னார் அகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1323/3,4

மேல்

நிலத்தோடு (1)

உறை நிலத்தோடு ஒட்டல் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 499/4

மேல்

நிலம் (23)

நீரும் நிழலும் நிலம் பொதியும் நெற்கட்டும் – நல்வழி:1 21/1
இரு நிலம் பிளக்க வேர் வீழ்க்கும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 30/2
பெரு நிலம் எங்கும் இன்பம் பெருக்கெடுத்து ஓங்கிநிற்கும் – நீதிநூல்:3 28/3
அடிகள் தோய் நிலம் எங்கணும் படுகுழியாம் அயின்றிடும் அன்னமும் விடமாம் – நீதிநூல்:4 46/2
நிலம் மிசை செய்து என நிந்தை மேவுமே – நீதிநூல்:13 161/4
நிலம் மிசை அவரை செய்தோன் நித்தனே அவரை ஏதும் – நீதிநூல்:14 179/3
வட்ட மா நிலம் மீது மன்னார் விடம் – நீதிநூல்:20 242/1
சிறந்த மா நிலம் சேர்ந்து பின் ஆருயிர் – நீதிநூல்:42 436/2
நிலம் மீதில் யாம் வாளா இருப்போமேல் பாவங்கள் நிறைந்து மோக்க – நீதிநூல்:43 455/3
வன் சமர் நட்பால் வென்று மா நிலம் ஆள தருமன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 10/1
அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 16/3
நீள் வாகனம் நல் நிலம் – விவேகசிந்தாமணி:1 127/4
நலம் பெறலால் தேவர் எலாம் நாடி நிலம் துதிப்பார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 81/2
அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 30/3
மீக்கூறும் மன்னன் நிலம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 64/4
நீடிய வாழ்வு எய்தி நிலம் மிசை ஏன் மார்க்கண்டர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 3/1
நிலம் மிசை நீடு வாழ்வார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 3/4
அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 151/3
யாக்கை பொறுத்த நிலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 239/4
மீக்கூறும் மன்னன் நிலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 386/4
சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின் இரு நிலம் தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 990/3
செல்லான் கிழவன் இருப்பின் நிலம் புலந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1039/3
நிலம் என்னும் நல்லாள் நகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1040/4

மேல்

நிலம்-தனில் (1)

பெரு நிலம்-தனில் சஞ்சார பிரேதமாய் திரிகுவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 60/4

மேல்

நிலமதில் (1)

நிலமதில் குணவான் தோன்றின் நீள் குடித்தனரும் வாழ்வார் – விவேகசிந்தாமணி:1 112/1

மேல்

நிலமது (1)

நிலமது நரகமாம் நிதம் கள் உண்பார்க்கே – நீதிநூல்:19 232/4

மேல்

நிலமும் (1)

கூற்றுவர் மூவேந்தர் நிலமும் கைக்கொண்டாரே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 62/1

மேல்

நிலவான் (1)

வான் நிலவான் எனில் வையம் உய்யுமோ – நீதிநூல்:5 51/2

மேல்

நிலவு (1)

இரு நிலவு இன்பத்து இழிவாம் என்று வருவது இது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 163/2

மேல்

நிலன் (3)

நீங்கா நிலன் ஆள்பவற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 383/4
யான் நோக்கும் காலை நிலன் நோக்கும் நோக்காக்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1094/3
காணின் குவளை கவிழ்ந்து நிலன் நோகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1114/3

மேல்

நிலனும் (1)

வானும் நிலனும் வளம் சுரந்த வண் கரிகால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 545/1

மேல்

நிலாது (1)

இலையின்-கண் நீர் நிலாது ஆகும் அலைவின் – அறநெறிச்சாரம்:1 148/2

மேல்

நிலார் (1)

கொண்டனன் எனல் பொய்யாம் செங்கோல் வழி நிலார் கோன் சேயர்க்கு – நீதிநூல்:47 561/2

மேல்

நிலாவதி (1)

நின்று புலவாத நெஞ்சை நிலாவதி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1294/1

மேல்

நிலை (50)

அன்று என்றும் ஆம் என்றும் ஆகாதே நின்ற நிலை
தான் அது ஆம் தத்துவமாம் சம்பறுத்தார் யாக்கைக்கு – நல்வழி:1 38/2,3
எழு நிலை மாடம் கால் சாய்ந்து உக்கு – வெற்றிவேற்கை:1 54/1
வலியார் மற்று ஒன்றானும் உய்யார் நிலை தப – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 95/2
விழித்து இமையார் நின்ற நிலை – அறநெறிச்சாரம்:1 84/4
இல்லார் பின் சென்ற நிலை – அறநெறிச்சாரம்:1 110/4
சுக நிலை காட்டும் தியாக தோன்றலை மறவாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:6 54/4
நிலை நீங்குவரோ துயர் மேவினும் நீர்மையோரே – நீதிநூல்:6 60/4
நிலை என அளிக்குதல் நெறி_இல் பித்தர்க்கு – நீதிநூல்:9 89/2
நிலை உணர்ந்து அறல் நீந்து அறியான்-தனை – நீதிநூல்:10 102/3
இந்த நிலை உணராமல் அவனை இகல்செயும் ஏழை இகபரத்தை – நீதிநூல்:12 114/3
நிலை_இல் சிற்றின்பத்தின் நேயத்தால் தினம் – நீதிநூல்:13 163/1
மெய்வாதியர்-பால் கொண்டு அவர்க்கு விவாதம் தீர்க்கும் நிலை எற்றேல் – நீதிநூல்:21 256/2
நிலை ஆலயம் நலியினர் வாழிடம் முதல் நிருமாணமது உற நெறி மேவி – நீதிநூல்:39 395/2
கனம் மின் போல் ஒழியும் அந்த புவி வாழ்வு நிலை என்ன கருதி கோடி – நீதிநூல்:40 409/3
பின்போ வீழ்வது என நிலை இன்றேல் இதன் பெருமை உரைப்பது என்னே – நீதிநூல்:41 425/4
அண்டாண்டங்களின் தூர நிலை அளவு கூறுவோம் அருக்கன் திங்கட்கு – நீதிநூல்:41 427/1
பொன்றும் நாள் இன்னது என நிலை உண்டேல் ஆழி சூழ் புவியோர் ஆயுள் – நீதிநூல்:41 431/1
பாக்கிய நிலை எனும் பதகர் ஓர் துயர் – நீதிநூல்:42 438/1
புல்லினும் திண்மை நிலை போம் – நன்னெறி:1 5/4
விட்டேம் என்பார்க்கு நிலை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 104/4
நிதி மிக படைத்தோர்க்கு ஈவார் நிலை இலார்க்கு ஈயமாட்டார் – விவேகசிந்தாமணி:1 5/4
தெருவில் இவள் நின்ற நிலை தெய்வம் எனலாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 107/4
அந்தணர்கள் வாழி அறம் வாழி கீர்த்தி நிலை
தந்தவர்கள் வாழி தவம் வாழி சந்ததமும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 108/1,2
நிலை உடைய மானவரும் நிற்கும் நிலை தவறா – நீதிவெண்பா:1 28/2
நிலை உடைய மானவரும் நிற்கும் நிலை தவறா – நீதிவெண்பா:1 28/2
தானத்தில் பூச்சியமே சாரும் நிலை தவறும் – நீதிவெண்பா:1 28/3
துன்று மத யானை சுடர் மருப்பும் நின்ற நிலை
வேறுபடினும் சிறப்பாம் மெய்ஞ்ஞானி நின்ற நிலை – நீதிவெண்பா:1 29/2,3
வேறுபடினும் சிறப்பாம் மெய்ஞ்ஞானி நின்ற நிலை
வேறுபடினும் சிறப்பாமே – நீதிவெண்பா:1 29/3,4
தம்தம் நிலை மாறில் தமராலும் துன்புறலில் – நன்மதிவெண்பா:1 28/3
கூறை மயிர் முடி முட்டி நிலை இருக்கை – அருங்கலச்செப்பு:1 108/1
நிலைய நிலை பெற்றவர் – அருங்கலச்செப்பு:1 159/2
இறைவர் நிலை காணார் இருவர் என்று கண்டால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 84/1
அதன் நிலை கண்டார் அல்லலை அகற்றினார் – புதிய-ஆத்திசூடி:0 1/9
நேர்ந்த வலியின் நிலை தெரிந்த பின் கனகன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 250/1
நில்லா நிலை அஞ்சி நீத்த புத்தர் வர்த்தமர் என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 325/1
நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலை அஞ்சி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 325/3
சார்பு இலார்க்கு இல்லை நிலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 449/4
ஆற்றின் நிலை தளர்ந்து அற்றே வியன் புலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 716/3
தேர்ந்து திறன் அறிந்து சென்றது ஐவர் சேனை நிலை
கூர்ந்து முன் என்னே குமரேசா நேர்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 767/1,2
நிலை மக்கள் சால உடைத்து எனினும் தானை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 770/3
ஒல்லும் வாய் ஊன்றும் நிலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 789/4
அன்று கழகம் அடைந்தான் தருமன் நிலை
குன்றினான் என்னே குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 937/1,2
திண் தோள் விதூமன் சிறிது நிலை தாழ்ந்ததனால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 964/1
இகழ்வார் பின் சென்று நிலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 966/4
அன்று பகைவர் அடர்ந்தும் அருக்கன் நிலை
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 967/1,2
நேர்ந்து புலத்தியனார் நின்ற நிலை பேராது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 989/1
நன்று அறிந்த குட்டுவன் ஏன் நாண் அமைந்து சால்பு நிலை
குன்றாது இருந்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1013/1,2
விட்டேம் என்பார்க்கு நிலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1036/4
கொங்கை நிலை கண்டு ஏன் குமரேசா பொங்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1087/2
காதல் நிலை உலகம் காண கனிந்ததே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1139/1

மேல்

நிலை_இல் (1)

நிலை_இல் சிற்றின்பத்தின் நேயத்தால் தினம் – நீதிநூல்:13 163/1

மேல்

நிலைக்கு (2)

உண்மை நிலைக்கு பொறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 572/4
நிலைக்கு எளிது ஆம் நீரது அரண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 745/4

மேல்

நிலைக்கும் (1)

தத்தம் நிலைக்கும் குடிமைக்கும் தப்பாமே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 64/1

மேல்

நிலைகள் (1)

மந்தர நிலைகள் பேர மறுகு அயல் வறுமை ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 125/2

மேல்

நிலைகெட (1)

தத்தம நிலைகெட தலைவனை சமன் – நீதிநூல்:18 221/2

மேல்

நிலைத்தல் (1)

நீரினால் பயிர் வளம் நிலைத்தல் போல் குண – நீதிநூல்:37 371/1

மேல்

நிலைத்தலை (1)

நிலைத்தலை நீரில் மூழ்கி நின்றவள்-தன்னை நேரே – விவேகசிந்தாமணி:1 91/1

மேல்

நிலைதளர்ந்திட்ட (1)

நிலைதளர்ந்திட்ட போது நீள் நிலத்து உறவும் இல்லை – விவேகசிந்தாமணி:1 79/1

மேல்

நிலைநிறுத்த (1)

பின்னும் ஓர் பொய் உரைக்க அதையும் நிலைநிறுத்த ஓர் பெரும் பொய் சொல்ல – நீதிநூல்:16 195/2

மேல்

நிலைநிறுத்தும் (1)

பிறழ நிலைநிறுத்தும் பெயரால் கடல் பிறழ – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 148/2

மேல்

நிலைபெற (1)

நிலைபெற அவர் கையில் நிதியை கொண்டு தண் – நீதிநூல்:21 247/2

மேல்

நிலைபெறாதாம் (1)

நிலைபெறாதாம் கணிகை நெஞ்சில் விலைமாது – நன்மதிவெண்பா:1 55/2

மேல்

நிலைமை (5)

நிலைமை_இல் நல் நெஞ்சே நின்னொடு வாழ்க்கை – அறநெறிச்சாரம்:1 33/3
நிலைமை_இல் தீப்பெண்டிர் சேர்தல் கலன் அணிந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 162/2
தங்களின் நிலைமை கெட்டால் இப்படி தயங்குவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 13/4
நீரிலே இருப்பது நிலைமை அல்லவே – விவேகசிந்தாமணி:1 34/4
தன் நிலைமை தப்பாதான் அந்த – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 3/2

மேல்

நிலைமை_இல் (2)

நிலைமை_இல் நல் நெஞ்சே நின்னொடு வாழ்க்கை – அறநெறிச்சாரம்:1 33/3
நிலைமை_இல் தீப்பெண்டிர் சேர்தல் கலன் அணிந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 162/2

மேல்

நிலைமைய (1)

நிலைமைய ஆகும் பொருள் – அருங்கலச்செப்பு:1 4/2

மேல்

நிலைமையர் (1)

பதினோர் நிலைமையர் சாவகர் என்று – அருங்கலச்செப்பு:1 161/1

மேல்

நிலைமையான் (3)

வலி_இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 28/3
வலி_இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 28/3
வலி_இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 273/3

மேல்

நிலைய (1)

நிலைய நிலை பெற்றவர் – அருங்கலச்செப்பு:1 159/2

மேல்

நிலையமது (1)

நிந்தனைக்கும் நிலையமது ஆவரால் – நீதிநூல்:20 244/4

மேல்

நிலையர் (1)

நன் நிலையர் ஆவர் எனின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1189/4

மேல்

நிலையா (4)

காப்பே நிலையா பழி நாணல் நீள் கதவா – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 98/3
ஆக்கையும் ஆயிரத்தெட்டு அண்டங்களும் நிலையா
தூக்கி அழிந்தான் சூரன் சோமேசா நோக்கியிடில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 34/1,2
நிலையா உடல் பொருள் நீரில் நிறை கஞ்ச – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 101/1
நிலையா என்று இன்றே நினை – நன்மதிவெண்பா:1 24/4

மேல்

நிலையாகும் (1)

நேசிப்பது என்னோ நிலையாகும் சங்கரனை – நீதிவெண்பா:1 51/3

மேல்

நிலையாம் (2)

பகவனது அருளும் நெஞ்சும் பழிச்சலும் நிலையாம் தன்னை – நீதிநூல்:38 379/1
அவ்வவர்கள் எவ்வம் உரையா முனம் உணர்ந்து உதவல் அன்பின் நிலையாம்
இவ் அரிய அன்புடைமை இன்றி நிருவாணம் உற எண்ணி விழைதல் – நீதிநூல்:39 394/2,3

மேல்

நிலையாமை (1)

நிலையாமை காணப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 349/4

மேல்

நிலையாய் (1)

மண்டு புகழ் சீனக்கன் மாறாது ஏன் ஓர் நிலையாய்
கொண்டிருந்தான் நட்பை குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 425/1,2

மேல்

நிலையாலும் (1)

நில்லாத செல்வம் அறவோர் வெறுக்கும் நிலையாலும் வான்கதியை அவ் – நீதிநூல்:42 447/1

மேல்

நிலையில் (3)

நிலையில் பிரியேல் – ஆத்திசூடி:1 68/1
செய் தவம் சேர் வாணனது செல்வி கனா நிலையில்
எய்தினான் அன்றோ இரங்கேசா பைய – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 122/1,2
எண்ணி நிலையில் பிரியேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 67/4

மேல்

நிலையில்லா (1)

நிலையில்லா காரியத்தை நிறுத்த வேண்டாம் – உலகநீதி:1 2/2

மேல்

நிலையில்லாமல் (1)

யாருமே நிலையில்லாமல் அவரவர் ஏகுவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 71/4

மேல்

நிலையின் (2)

நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 124/3
நிலையின் இழிந்தக்கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 964/4

மேல்

நிலையின (3)

நில்லாதவற்றை நிலையின என்று உணரும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 34/3
நில்லாதவற்றை நிலையின என்று உணரும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 34/3
நில்லாதவற்றை நிலையின என்று உணரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 331/3

மேல்

நிலையினை (1)

உருவ வழக்கின் நிலையினை நன்கு உணரா தன்மை பொது நீங்கல் – நீதிநூல்:21 257/3

மேல்

நிலையினோர் (1)

நீத்தாற்றின் நின்ற நிலையினோர் உண்டக்கால் – அறநெறிச்சாரம்:1 174/1

மேல்

நிலையும் (3)

முதலைக்கு இல்லை நீத்தும் நிலையும் – வெற்றிவேற்கை:1 45/1
பாழ் நரகினுக்கு ஈறு இல்லை பரகதி நிலையும் அற்றால் – நீதிநூல்:43 470/3
உலகின் கிடக்கையும் ஊழி நிலையும்
மலைவு இன்று உரைப்பது நூல் – அருங்கலச்செப்பு:1 59/1,2

மேல்

நிலையுற (1)

நிலையுற பணிகள் செய்து நெறி வழி நிற்றல் சீரே – நீதிநூல்:15 191/4

மேல்

நிலையுறாரே (1)

சார் இயல் பார் செய்தோன் தாள் தலையுறார் நிலையுறாரே – நீதிநூல்:47 539/4

மேல்

நிலையுறு (1)

கலை ஊண் அகம் முதல் இனிது ஈகுவர் வளர் கலையோர் நிலையுறு தலையோரே – நீதிநூல்:39 395/4

மேல்

நிலையே (3)

ஆரா இயற்கை அவா நீப்பின் அ நிலையே
பேரா இயற்கை தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 370/3,4
எய்தற்கு அரியது இயைந்தக்கால் அ நிலையே
செய்தற்கு அரிய செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 489/3,4
ஒட்டார் பின் சென்று ஒருவன் வாழ்தலின் அ நிலையே
கெட்டான் எனப்படுதல் நன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 967/3,4

மேல்

நிலையை (4)

பரமசுகோதய நிலையை பழிச்சாயோ நாவே – நீதிநூல்:47 574/5
சார்பு இல்லா சுந்தன் உயர் தன் நிலையை ஏன் இழந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 449/1
அன்று பிணி நிலையை ஆராய்ந்து தேரையர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 949/1
கண்டான் சகுந்தலையின் கண் நிலையை எண்ணி மன்னன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1085/1

மேல்

நிழல் (18)

ஒருவற்கு இருக்க நிழல் ஆகாதே – வெற்றிவேற்கை:1 16/3
மன்னர்க்கு இருக்க நிழல் ஆகும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 17/5
குடை நிழல் இருந்து குஞ்சரம் ஊர்ந்தோர் – வெற்றிவேற்கை:1 50/1
யானை நிழல் காண்பு அரிது – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 53/4
நிழல் ஆதி-தன் இயல்பே நாடும் அழலது போல் – அறநெறிச்சாரம்:1 45/2
நின்று கால் சீக்கும் நிழல் திகழும் பிண்டி கீழ் – அறநெறிச்சாரம்:1 219/3
வைத்தவர் உளம் உவப்ப மலர் நிழல் கனி ஈயாத – நீதிநூல்:8 77/1
உயர் நிழல் உள்ளோர் தம்மை உயர்ந்தவர் எனலும் ஒப்பே – நீதிநூல்:14 176/4
நனி நிழல் புனல் கொள் பைங்கூழ் நாசமாம் மிகவே உண்ணும் – நீதிநூல்:36 362/1
மாடுளோர்க்கு அரு நிழல் வழங்கும் ஆல் என – நீதிநூல்:39 402/2
பெண்டுகள் துணையோடு எய்து வாகனனாய் பெருநிலை நீர் நிழல் விறகு பிரசை1யும் தங்குமிடம் சமைத்து உண்டு புறப்படல் யாத்திரைக்கு அழகே – விவேகசிந்தாமணி:1 135/4
எல்லா மதத்திற்கும் எவ்வுயிருக்கும் நீர் நிழல் போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 61/1
சேமம் செய்வாரும் சிலர் உண்டே ஏம நிழல்
இட்டு மலர் காய் கனிகள் ஈந்து உதவும் நல் மரத்தை – நீதிவெண்பா:1 59/2,3
தால நிழல் கீழ் இருந்து ஆன்-தன் பால் அருந்திடினும் – நீதிவெண்பா:1 79/3
நச்சு அரவு அணி நிழல் பச்சைமாமலை-தனை – அருங்கலச்செப்பு:1 181/1
தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல் தன்னை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 208/3
மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நிழல்
காடும் உடையது அரண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 742/3,4
நிழல் நீரும் இன்னாத இன்னா தமர் நீரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 881/3

மேல்

நிழலது (1)

நீரும் நிழலது இனிதே புலவியும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1309/3

மேல்

நிழலா (1)

சோதி தன் நிழலா கொண்ட சோதியை துதியாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 17/4

மேல்

நிழலில் (1)

நல் நிழலில் நீர் வைத்து நம்பர் நடு படையில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 124/1

மேல்

நிழலினை (1)

நிழலினை நம்பி கை கொள் நெடும் குடை நீத்தல் ஒப்பே – நீதிநூல்:30 325/4

மேல்

நிழலும் (3)

நீரும் நிழலும் நிலம் பொதியும் நெற்கட்டும் – நல்வழி:1 21/1
சாய் நிழலும் சுடு வெயிலாம் தாப சுரத்தினர்க்கே – நீதிநூல்:23 270/3
வாவி உறை நீரும் வட நிழலும் பாவு அகமும் – நீதிவெண்பா:1 43/1

மேல்

நிழலை (3)

குறைக்குந்தனையும் குளிர் நிழலை தந்து – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 30/3
பாங்கர் நீர் நிழலை வேறு ஓர் பழம் உணும் குரங்கு என்று எண்ணி – நீதிநூல்:27 303/2
தீயர்-தமை சுடும் தழலை சீலர்-தமக்கு ஒரு நிழலை
ஆய அரிய பரம்பொருளை ஆவலின் ஏத்தாய் மனமே – நீதிநூல்:47 577/1,2

மேல்

நிழலொடு (1)

ஒளியினோடு இருள் நிழலொடு வெயில் பொழி உதக – நீதிநூல்:42 439/1

மேல்

நிற்க (9)

நிற்க கற்றல் சொல் திறம்பாமை – கொன்றைவேந்தன்:1 50/1
ஆவதன்-கண் ஒன்றானும் நிற்க ஒட்டாய் ஓவாதே – அறநெறிச்சாரம்:1 90/2
அடுக்கடுக்கா செய்து எல்லாம் அந்தரத்து அமைந்து நிற்க
இடுக்கண் ஒன்று இன்றி காக்கும் எம்பிரான் பெரியன் அன்றோ – நீதிநூல்:3 20/3,4
கோ வேந்தர் உழுது உண்ட கடமை கேட்க குருக்கள் வந்து தட்சணைக்கு குறுக்கே நிற்க
பாவாணர் கவி பாடி பரிசு கேட்க பாவிமகன் படும் துயரம் பார்க்கொணாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 77/3,4
தங்கும் மணல் நிற்க அரிதே தான் – நீதிவெண்பா:1 39/4
நிற்க அதற்கு தக – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 65/4
உற்ற சுகன்-பால் உலகு ஒடுங்கி நிற்க அவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 27/1
நிற்க அதற்கு தக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 391/4
முகம் நோக்கி நிற்க அமையும் அகம் நோக்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 708/3

மேல்

நிற்கின் (1)

தேயு மேல் எழுந்து நிற்கின் செகம் உய்யாது என அ தீயை – நீதிநூல்:47 544/3

மேல்

நிற்கும் (27)

கவையாகி கொம்பாகி காட்டகத்தே நிற்கும்
அவை அல்ல நல்ல மரங்கள் அவை நடுவே – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 13/1,2
நினையாத முன் வந்து நிற்பினும் நிற்கும்
எனை ஆளும் ஈசன் செயல் – நல்வழி:1 27/3,4
காழும் கிடுகும் போல் நிற்கும் கயக்கு இன்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 15/3
அறிவன் நூல் கற்றார் அல எனவே நிற்கும்
எறி கதிர் முன் நீள் சுடரே போன்று – அறநெறிச்சாரம்:1 58/3,4
தேயும் நாள் கழிய நிற்கும் சேடநாள் அற்பம் ஆகும் – நீதிநூல்:3 30/3
ஆய தன்மையினால் அறவழி நிற்கும் அறிஞரை அறிந்து அவர்க்கு உரிய – நீதிநூல்:4 39/2
மற்றொருவனை சேர் மாது இறந்தாலும் வசை நிற்கும் உலகம் உள்ளளவும் – நீதிநூல்:13 169/1
காடு சேர் மரம் செடி பார்த்து இத்தனை நாள் நிற்கும் என கணிக்கலாம் சீர் – நீதிநூல்:41 423/1
வீடுதான் இத்தனை நாள் நிற்கும் என விளம்பலாம் மெய் என்னும் பொய் – நீதிநூல்:41 423/3
கூடுதான் இத்தனை நாள் நிற்கும் என புவியில் எவர் கூறற்பாலார் – நீதிநூல்:41 423/4
தினையினும் புகுந்து நிற்கும் தெய்வநாயகன்தான் யாவர் – நீதிநூல்:47 558/1
செவ்வழி நிற்கும் நாளே சீவன் உய்கின்ற நாளாம் – நீதிநூல்:47 566/3
திறமதாய் உலகம் ஏத்த சிறந்து பின் நிற்கும் அன்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 120/4
இழிவு அறிந்து உண்பான்-கண் இன்பம் போல் நிற்கும்
கழி பேர் இரையான்-கண் நோய் என்று உள முதுநூல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 90/1,2
நிலை உடைய மானவரும் நிற்கும் நிலை தவறா – நீதிவெண்பா:1 28/2
நாடி நிற்கும் என்றார் நயந்து – நீதிவெண்பா:1 47/4
சென்று இரந்து நிற்கும் சிவன்தானும் அன்றே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 157/2
நிகர்_இல் இறை நிற்கும் நிறைந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 187/4
விளியாது நிற்கும் பழி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 145/4
ஈவார் மேல் நிற்கும் புகழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 232/4
அளவு அறிந்தார் நெஞ்சத்து அறம் போல நிற்கும்
களவு அறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 288/3,4
கொண்ட உடல் நிற்கும் என்று கோரக்கர் சீர் இழந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 331/1
அடி தழீஇ நிற்கும் உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 544/4
கூற்று உடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர் நிற்கும்
ஆற்றலதுவே படை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 765/3,4
இழிவு அறிந்து உண்பான்-கண் இன்பம் போல் நிற்கும்
கழி பேரிரையான்-கண் நோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 946/3,4
கோட்டி ஒழிந்தார் குமரேசா நீட்டி நிற்கும்
ஆவிற்கு நீர் என்று இரப்பினும் நாவிற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1066/2,3
அலர் எழ ஆர் உயிர் நிற்கும் அதனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1141/3

மேல்

நிற்குமால் (1)

நெடுமையாம்காறும் நன்கு ஓம்பி நிற்குமால்
தொடும் உயர்திணை மரீஇ சுதர்க்-கண் அன்பு இலா – நீதிநூல்:47 588/2,3

மேல்

நிற்குமே (1)

நிந்தையது தம்மிடத்தே நிற்குமே நிந்தை மிகு – நீதிவெண்பா:1 79/2

மேல்

நிற்குமோ (1)

நின்ற உள எனினும் நிற்குமோ என்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 117/2

மேல்

நிற்ப (6)

குறையிரந்து தம் முன்னர் நிற்ப போல் தாமும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 15/3
உப்பாலாய் நிற்ப மற்று எம் உடையார் தம் உடையான் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 97/3
கற்றதுவும் கற்று ஒருபால் நிற்ப கடைப்பிடியும் – அறநெறிச்சாரம்:1 73/1
நிற்ப உன்னேல் நன்மதியே நீ – நன்மதிவெண்பா:1 76/4
வாடாமல் நாடி இக்குவாகு நிற்ப ஞாலம் எல்லாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 520/1
பொன்றாமல் தந்தை நிற்ப பொல்லா சுயோதனன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 564/1

மேல்

நிற்பது (4)

எப்பாலும் நிற்பது என – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 97/4
அருள்-கண்ணே நிற்பது அறிவு – அறநெறிச்சாரம்:1 145/4
நேசர் எதிர் நிற்பது அரிதாமே தேசு வளர் – நீதிவெண்பா:1 39/2
பொன்றாது நிற்பது ஒன்று இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 233/4

மேல்

நிற்பர் (2)

பிறன்மனைக்கே பீடு அழிந்து நிற்பர் நறுவிய – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 79/2
கலம் என மானம் பூண்ட கலைவலோர் அடங்கி நிற்பர்
புலன்_இல் சீத்தையர் தமைத்தாம் புகழ்ந்து எங்கும் திரிவர் மாதோ – நீதிநூல்:37 375/3,4

மேல்

நிற்பவை (1)

யா உள முன் நிற்பவை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 636/4

மேல்

நிற்பார் (1)

அறிமடம் பூண்டு நிற்பார் ஆர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 71/4

மேல்

நிற்பாரே (2)

நிற்பாரே நீள் நெறி சென்றார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 100/4
நிற்பாரே பெண்டிர் என்பார் – அறநெறிச்சாரம்:1 160/4

மேல்

நிற்பில் (1)

தன்னில் பிறிது இல்லை தெய்வம் நெறி நிற்பில்
ஒன்றானும் தான் நெறி நில்லானேல் தன்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 77/1,2

மேல்

நிற்பினும் (3)

நினையாத முன் வந்து நிற்பினும் நிற்கும் – நல்வழி:1 27/3
அலை புனலுள் நிற்பினும் தாமரை ஈன்ற – அறநெறிச்சாரம்:1 148/1
புலன்களில் நிற்பினும் பொச்சாப்பு இலரே – அறநெறிச்சாரம்:1 148/3

மேல்

நிற்பேம் (1)

புணர்ந்து ஊடி நிற்பேம் எனல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1260/4

மேல்

நிற்போர் (1)

தேன் தரு மலர் தாள் தெப்பம் சேர்கிலாது அகன்று நிற்போர்
வான்-தனை பிரிந்த புள்ளும் வாழும் நீர் நீத்த மீனும் – நீதிநூல்:3 26/2,3

மேல்

நிற்றல் (5)

நிற்றல் வரைத்தே நெறி – அறநெறிச்சாரம்:1 71/4
கொண்டு உரைப்பான் நிற்றல் குதர் – அறநெறிச்சாரம்:1 216/4
நிலையுற பணிகள் செய்து நெறி வழி நிற்றல் சீரே – நீதிநூல்:15 191/4
வீதலோ நிற்றல் வியப்பு – நன்னெறி:1 12/4
துதிக்கை இன்றி நிற்றல் என சொல் – நன்மதிவெண்பா:1 88/4

மேல்

நிற்றலால் (2)

நேசர் குறைவு இன்றி நிற்றலால் நாடி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 20/2
நேசரிடத்து இரந்து நிற்றலால் பேசின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 156/2

மேல்

நிற்றலும் (2)

நிற்றலும் கூட பெறின் – அறநெறிச்சாரம்:1 72/4
தூய வழி நிற்றலும் அற்று – அருங்கலச்செப்பு:1 114/2

மேல்

நிற்றியோ (1)

இனம் காதலாய் அவள் இல் ஏகுதியோ நிற்றியோ இயம்பாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:44 480/4

மேல்

நிறத்தான் (1)

சொன்ன நிறத்தான் சுதனே அரும் பகையாய் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 86/1

மேல்

நிறம் (7)

அயல் பொருள் நிறம் கவர் ஆதனங்கள் போல் – நீதிநூல்:9 84/1
காய் வெயிலும் மஞ்சள் நிறம் காமாலை கண்ணருக்கே – நீதிநூல்:23 270/2
கரி நிறம் உறும் வெளிறு உடை கரி அணுகின் – நீதிநூல்:31 330/1
நிறம் குலவு சிறுதுயில் அற்றேல் நெடிய துயிலை – நீதிநூல்:35 361/3
வேறுவேறான சீவ விகற்பமும் நிறம் பல் வாய்ந்து – நீதிநூல்:47 533/1
நிறம் கெடும் மதியும் போகி நீண்டதோர் நரகில் சேர்க்கும் – விவேகசிந்தாமணி:1 122/2
கரு நிறம் கொண்டு பாற்கடல் மிசை கிடப்போன் – புதிய-ஆத்திசூடி:0 1/3

மேல்

நிறமும் (1)

அத்தி மலரும் அரும் காக்கை வெண் நிறமும்
கத்து புனல் மீன் பதமும் கண்டாலும் பித்தரே – நீதிவெண்பா:1 55/1,2

மேல்

நிறுத்த (1)

நிலையில்லா காரியத்தை நிறுத்த வேண்டாம் – உலகநீதி:1 2/2

மேல்

நிறுத்தல் (2)

நீரினை கலங்கள் இன்றி நிறுத்தல் போல் நீர் திரண்ட – நீதிநூல்:47 541/1
அறத்தின் தளர்ந்தாரை ஆற்றின் நிறுத்தல்
சிறப்பு உடை ஆறாம் உறுப்பு – அருங்கலச்செப்பு:1 22/1,2

மேல்

நிறுத்தி (1)

பொன்றா புகழ் நிறுத்தி போய் பிறந்த ஊர் நாடி – அறநெறிச்சாரம்:1 149/3

மேல்

நிறுத்து (3)

நிறுத்து அறுத்து சுட்டு உரைத்து பொன் கொள்வான் போல – அறநெறிச்சாரம்:1 41/1
நாணினை நீக்கி நிறுத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1132/4
உய்வு_இல் நோய் என் கண் நிறுத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1174/4

மேல்

நிறுத்துதல் (1)

செய் பழி நீக்கல் நிறுத்துதல் மெய்யாக – அறநெறிச்சாரம்:1 68/2

மேல்

நிறுத்தும் (1)

வாரியை நிறுத்தும் இன்ப_வாரியை சாராய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 541/4

மேல்

நிறுவி (2)

தக ஒளி பெறாது என்று உன்னி தக்க கண் நிறுவி சுற்றும் – நீதிநூல்:47 537/3
காரினை கீழ் விழாது ககனத்தில் நிறுவி நொய்ய – நீதிநூல்:47 541/2

மேல்

நிறுவுவோன்-தன்னை (1)

நிறுவுவோன்-தன்னை இன்னே நெஞ்சமே உன்னாது என்னே – நீதிநூல்:47 600/4

மேல்

நிறுவுவோனை (1)

சிறுவரை போது ஓர் கல்லை சேணிடை நிறுவுவோனை
அறு_குணன் என்போம் பார் மேல் அன்னதன் கீழ் எப்பாலும் – நீதிநூல்:47 600/1,2

மேல்

நிறை (29)

நீரில் குமிழி இளமை நிறை செல்வம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:0 1/1
பெரிதும் பிழைபாடு உடையர் நிறை கயத்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 53/2
சேர்ப்பார் நிறை தாழ் செறித்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 98/4
தொழுதேன் நிறை உடையை ஆகு – அறநெறிச்சாரம்:1 78/4
நல்லறம் எந்தை நிறை எம்மை நன்கு உணரும் – அறநெறிச்சாரம்:1 212/1
குடி இறை என் நிறை குறை உண்டோ சொலாய் – நீதிநூல்:12 126/4
மூள்வினையால் பிரியினும் மற்றொருவர் சகம் முழுதும் நிறை
கோள்வினையார் அவர் அறியா செயல் உளதோ கூறுவையே – நீதிநூல்:12 147/3,4
சந்தம் நிறை செப்பு இறைவை சாணம் உளது என்ன – நீதிநூல்:33 346/1
நிறை செல்வம் உடையாரை நோய் துன்பு அணுகாவோ நினைத்தது எல்லாம் – நீதிநூல்:40 408/1
நிறை இருளை நீக்கும் மேல் நின்று – நன்னெறி:1 10/4
குறை உளது நீக்கி குறையா நிறை மொழியா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 3/2
கண் நிறை நீர் கொண்டனள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 132/4
தோற்று நிறை அழித்தாய் சோமேசா சாற்றுங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 126/2
நிச்சயமா செய்த நிறை பிழை பார் பொன் சிகர – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 84/2
நிலையா உடல் பொருள் நீரில் நிறை கஞ்ச – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 101/1
பாவம் நிறை சண்டாளர் பாண்டத்து கங்கை நீர் – நீதிவெண்பா:1 25/3
ஏரி நிறை நீரால் எழிலுறும் கால தடத்தில் – நன்மதிவெண்பா:1 20/1
நிறை காக்கும் காப்பே தலை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 16/4
நீட பரவை நிறை அழிந்து கூறியது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 179/2
காம கணிச்சி உடைக்கும் நிறை என்னும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 179/3
நிறை காக்கும் காப்பே தலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 57/4
நிறை நீர நீரவர் கேண்மை பிறை மதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 782/3
நிறை நெஞ்சம் இல்லவர் தோய்வர் பிற நெஞ்சில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 917/3
நிறை அரியர்-மன் அளியர் என்னாது காமம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1138/3
நேர்ந்து நின்ற நோயை நிறை மறைத்தும் பாமதி-பால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1161/1
காம கணிச்சி உடைக்கும் நிறை என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1251/3
மாளவி தன் காமம் மறைத்தும் நிறை கடந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1254/1
நிறை உடையேன் என்பேன்-மன் யானோ என் காமம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1254/3
கண் நிறை நீர் கொண்டனள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1315/4

மேல்

நிறை-தனினும் (1)

அளவினும் நிறை-தனினும் வஞ்சித்து அபகரித்தல் – நீதிநூல்:17 206/4

மேல்

நிறைக்குமேல் (1)

வயிறு நிறைக்குமேல் வாவின் மிக்கு ஊறி – அறநெறிச்சாரம்:1 135/1

மேல்

நிறைகோடல் (1)

குறைவு நிறைகோடல் கொள்ளை கவர்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 72/1

மேல்

நிறைத்தல் (1)

நீரினை பணை எங்கும் நிறைத்தல் போல் – நீதிநூல்:39 401/2

மேல்

நிறைத்து (1)

நீரோடு காப்பை நிறைத்து புலவியர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1038/1

மேல்

நிறைந்த (6)

ஏரி நீர் நிறைந்த போது அங்கு இருந்தன பட்சி எல்லாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 71/1
நித்தர் அருள் உண்டாய் நிறைந்த புகழ் மெத்த – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 32/2
கூர் அருள் சேர் நல்லான் குமரேசா சீர் நிறைந்த
ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல் என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 14/2,3
அறுவாய் நிறைந்த அவிர் மதிக்கு போல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1117/3
கண் நிறைந்த காரிகை காம்பு ஏர் தோள் பேதைக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1272/3
பெண் நிறைந்த நீர்மை பெரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1272/4

மேல்

நிறைந்தது (1)

நிறைந்தது இருடிகட்கு ஆகும் மனையார்க்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 64/1

மேல்

நிறைந்ததூஉம் (1)

குறைந்ததூஉம் முற்ற நிறைந்ததூஉம் ஆக – அருங்கலச்செப்பு:1 63/1

மேல்

நிறைந்தாலும் (2)

இந்து இரவி நீள் கிரணம் எங்கும் நிறைந்தாலும்
இந்து இரவி காந்தத்து இலகுமே இந்து இரவி – நீதிவெண்பா:1 50/1,2
நேத்திரத்தோன் எங்கும் நிறைந்தாலும் நித்தன் அருள் – நீதிவெண்பா:1 50/3

மேல்

நிறைந்திடும் (1)

பருப்பதங்கள் போல் நிறைந்திடும் நவமணி பதங்களை கொடுத்தாலும் – விவேகசிந்தாமணி:1 42/1

மேல்

நிறைந்திருத்தல் (1)

இன நலம் எல்லாம் கோடல் எங்கணும் நிறைந்திருத்தல்
வனமுறு பொருள் யாவிற்கும் வாய்ந்த காரணனே ஆதல் – நீதிநூல்:47 550/2,3

மேல்

நிறைந்திருந்தும் (1)

இன்னல் மேவாது அவன்தான் எங்கணும் நிறைந்திருந்தும்
அன்னையை நீத்த சேய் போல் ஐயனை நீத்தாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 29/3,4

மேல்

நிறைந்து (7)

நிலம் மீதில் யாம் வாளா இருப்போமேல் பாவங்கள் நிறைந்து மோக்க – நீதிநூல்:43 455/3
முனை அல்கும் இரு மாதம் நிறைந்து உடன் இ மகவு ஈன்றேன் முதல்வ என்றாள் – நீதிநூல்:44 503/4
கோடு இன்றி நீர் நிறைந்து அற்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 53/4
ஊருணி நீர் நிறைந்து அற்றே உலகு அவாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 37/3
நிகர்_இல் இறை நிற்கும் நிறைந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 187/4
ஊருணி நீர் நிறைந்து அற்றே உலகு அவாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 215/3
கோடு இன்றி நீர் நிறைந்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 523/4

மேல்

நிறைமொழி (2)

நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 3/3
நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 28/3

மேல்

நிறைய (4)

நறு நெய் நிறைய முகப்பினும் மூழை – அறநெறிச்சாரம்:1 30/3
முறையின் நரம்பு எங்கும் யாத்து நிறைய
அவா பெய்த பண்டியை ஊர்கின்ற பாகன் – அறநெறிச்சாரம்:1 112/2,3
புக்கில் நிறைய தருகிலேன் மிக்க – அறநெறிச்சாரம்:1 120/2
காமம் நிறைய வரின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1282/4

மேல்

நிறையிலன் (1)

நீங்கான் வெகுளி நிறையிலன் எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 864/3

மேல்

நிறையுடைமை (1)

நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறையுடைமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 154/3

மேல்

நிறையும் (5)

நிறையும் நெடு நாணும் பேணார் பிறிதும் ஒரு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 83/2
நிறையும் நீர்க்கு அசைவு இல்லை நீள் நிலத்து – நீதிநூல்:27 308/1
தீரர்க்கு இயற்று உதவி தெங்கு இளநீருள் நிறையும்
சாரமதற்கு சமம் ஆகும் பாரில் – நன்மதிவெண்பா:1 60/1,2
இருள் நிறையும் இல்லில் இரு கை தடவி – நன்மதிவெண்பா:1 92/3
முற்ற நிறையும் வதம் – அருங்கலச்செப்பு:1 111/2

மேல்

நிறையொடு (1)

நிறையொடு புவியில் உள்ளோர் நேசமாய் வணக்கம் செய்வார் – விவேகசிந்தாமணி:1 64/2

மேல்

நிறைவிளக்கு (1)

நிறைவிளக்கு போல் இருந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 220/5

மேல்

நிறைவு (1)

நேத்திரத்தோர்-பாலே நிறைவு – நீதிவெண்பா:1 50/4

மேல்

நின் (15)

பூவை இவள் நின் பிரிவு ஆற்றாது அழ பாங்கியர்க்கு உனை போல் புருடவேடம் – நீதிநூல்:44 481/3
தோம் இலா நின் மாற்றம் திறம்பியது ஏது என்றேன் நீ தொகுப்பால் தந்த – நீதிநூல்:44 490/2
தனி அரசாம் சக்கிரி நீ ஆகையின் நின் அடி மலர் தோய் தானம் எல்லாம் – நீதிநூல்:44 502/3
செல்லாமை உண்டேல் எனக்கு உரை மற்று நின்
வல் வரவு வாழ்வார்க்கு உரை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 116/3,4
நின் அபிடேக பழத்தை நீள் மறையோர்க்கு ஈந்த இறை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 18/1
கண் காண நின் குலத்தார் கட்டிவைத்த பண்பது பார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 35/2
வேத நெறி நின்ற வேதியர் போல் நின் மரபோர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 72/1
நீலி பழியை களைந்து நின் மரபில் வேளாளர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 79/1
நண்ணேன் பரத்த நின் மார்பு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 185/4
மன்றாடி நின் மழலை வாசகம் ஏன் கேட்டு உவந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 66/1
செல்லாமை உண்டேல் எனக்கு உரை மற்று நின்
வல் வரவு வாழ்வார்க்கு உரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1151/3,4
வன்கண்ணதோ நின் துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1222/4
கரப்பினும் கையிகந்து ஒல்லா நின் உண்கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1271/3
கள் அற்றே கள்வ நின் மார்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1288/4
நண்ணேன் பரத்த நின் மார்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1311/4

மேல்

நின்-கண் (1)

ஊர் பகை நின்-கண் ஒறு – அறநெறிச்சாரம்:1 109/4

மேல்

நின்மலன் (1)

நாணினை முன் நின்மலன் ஏன் நல் அணியா கொண்டு என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1014/1

மேல்

நின்ற (115)

அன்று என்றும் ஆம் என்றும் ஆகாதே நின்ற நிலை – நல்வழி:1 38/2
குடி அலைத்து இறந்து வெங்கோலோடு நின்ற
முடியுடை இறைவனாம் மூர்க்கனும் பதரே – வெற்றிவேற்கை:1 66/1,2
நின்ற நாள் யார்க்கும் உணர்வு அரிது என்று ஒருவன் – அறநெறிச்சாரம்:1 18/2
அன்றே பிறர் உடைமை ஆயிருக்கும் நின்ற
கருமத்தர் அல்லாத கூற்றின் கீழ் வாழ்வார் – அறநெறிச்சாரம்:1 20/2,3
விழித்து இமையார் நின்ற நிலை – அறநெறிச்சாரம்:1 84/4
ஒரு பாகன் ஊரும் களிறு ஐந்தும் நின்ற
இரு கால் நெடும் குரம்பை வீழின் தரு காலால் – அறநெறிச்சாரம்:1 126/1,2
நீத்தாற்றின் நின்ற நிலையினோர் உண்டக்கால் – அறநெறிச்சாரம்:1 174/1
இரு வினையும் நின்ற விளைவும் திரிவு இன்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 216/2
மேல் நின்ற கடவுள் இன்றி மேதினி இல்லை மாதோ – நீதிநூல்:2 13/4
நெறியை தெரிவிப்பர் நல் நூல் நெறி நின்ற மேலோர் – நீதிநூல்:6 62/4
நின்ற அந்தரமும் தந்த நிராமயற்கு எவன் கைம்மாறே – நீதிநூல்:47 532/4
கடந்து நின்ற பெரியானை கடுகில் நுழை சிறியானை – நீதிநூல்:47 574/2
நன்று ஆகி நின்ற தனிநாயகனை துதி மனமே – நீதிநூல்:47 576/2
மலை அளவு நின்ற முலை மாதே மதியின் – நன்னெறி:1 13/3
கலை அளவு நின்ற கதிர் – நன்னெறி:1 13/4
மூவர் அரிச்சந்திரற்கு முன் நின்ற காட்சி போல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 30/1
என்னை தொண்டாளும் இரங்கேசா முன் நின்ற
பல் மாய கள்வன் பணி மொழி அன்றோ நம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 126/2,3
மேரு என வளர்ந்து நின்ற வேழத்தின் கோடு தப்பி – விவேகசிந்தாமணி:1 103/2
தெருவில் இவள் நின்ற நிலை தெய்வம் எனலாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 107/4
வேத நெறி நின்ற வேதியர் போல் நின் மரபோர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 72/1
துன்று மத யானை சுடர் மருப்பும் நின்ற நிலை – நீதிவெண்பா:1 29/2
வேறுபடினும் சிறப்பாம் மெய்ஞ்ஞானி நின்ற நிலை – நீதிவெண்பா:1 29/3
பொருள் நின்ற பெற்றியை பொய் இன்று உணர்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 57/1
ஆர் பெரியர் நீத்தும் அரன் அறிய நின்ற திருநீலகண்டர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 8/1
இளையர் இன முறையர் என்று இகழார் நின்ற
ஒளியோடு ஒழுகப்படும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 111/3,4
நின்ற உள எனினும் நிற்குமோ என்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 117/2
உள் நின்ற வாணனொடு பொருதான் எண்ணி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 134/2
சங்கரன் போய் நின்ற அளவில் சங்கப்பலகையின் மேல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 145/1
நல் ஆற்றின் நின்ற துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 41/4
முற்ற துறந்தார்க்கு ஏன் முன் நின்றான் இல் நின்ற
கொற்ற சனகன் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 47/1,2
சார்ந்து நின்ற மாயாசனகனை ஏன் தீயன் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 193/1
குன்றி உளைந்தான் குமரேசா நின்ற
பொருள் அற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருள் அற்றார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 248/2,3
கொண்டு தொழுகின்ற குமரேசா கண்டு நின்ற
தன் உயிர் தான் அற பெற்றானை ஏனைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 268/2,3
கொண்டான் அழிவை குமரேசா கண்டு நின்ற
உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 282/2,3
குற்றம்_இல் வீடு உற்றார் குமரேசா உற்று நின்ற
பற்றற்ற-கண்ணே பிறப்பு அறுக்கும் மற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 349/2,3
குற்றம்_இல் இன்பு உற்றார் குமரேசா பற்றி நின்ற
காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 360/2,3
குன்றா சீர் பெற்றார் குமரேசா நின்ற இடம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 397/2
கன்றி நின்ற சம்பந்தன் காளமேகம் காண – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 405/1
கூடி நின்ற மூவன் குல செல்வம் பின் குலைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 437/1
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா நின்ற
அளவு அறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உள போல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 479/2,3
கொண்டிருந்தான் முன் நாள் குமரேசா மண்டி நின்ற
ஊக்கம் உடையான் ஒடுக்கம் பொரு தகர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 486/2,3
நின்ற விராடன் நிலத்தில் சுயோதனன் போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 499/1
கொண்டுவந்தான் என்னே குமரேசா மண்டி நின்ற
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 500/2,3
சென்று நின்ற நீலியை முன் தேர்ந்தார் பழி அடைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 506/1
குன்றி இழிந்தான் குமரேசா ஒன்றி நின்ற
காதன்மை கந்தா அறிவு அறியார் தேறுதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 507/2,3
நின்ற திரு நீங்கியதே நீடு குபன் கேண்மை அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 519/1
கோது அற முன் நின்ற குமரேசா தீது அறு சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 543/2
கொள்ள நின்ற போது ஏன் குமரேசா எள்ளலுறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 558/2
குன்றாமல் செய்தான் குமரேசா நின்ற
கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 578/2,3
கொண்டார் உயர்வு ஏன் குமரேசா மண்டி நின்ற
வெள்ளத்து அனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்-தம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 595/2,3
குன்றி இழிந்தான் குமரேசா நின்ற
குடி மடிந்து குற்றம் பெருகும் மடி மடிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 604/2,3
பண்டு தாள் ஆற்றி நின்ற பத்திரன் ஏன் வேளாண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 613/1
கூர்ந்து நின்றான் என்னே குமரேசா சார்ந்து நின்ற
வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள்வினையோடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 632/2,3
குன்றாது ஏன் செய்தான் குமரேசா நின்ற
செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் உலகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 637/2,3
எள்ள நின்ற வாமனரும் இவ் உலகை ஓர் அடியுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 667/1
கூர்ந்து எழுந்தான் என்னே குமரேசா நேர்ந்து நின்ற
சூழ்ச்சி முடிவு துணிவு எய்தல் அ துணிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 671/2,3
குன்றாமல் செய்தான் குமரேசா நின்ற
வினை பகை என்று இரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 674/2,3
இளையர் இன முறையர் என்று இகழார் நின்ற
ஒளியோடு ஒழுகப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 698/3,4
கொள்ள நின்றான் அல்லல் குமரேசா உள்ளி நின்ற
ஆற்றின் நிலை தளர்ந்து அற்றே வியன் புலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 716/2,3
குன்றாமல் சொன்னார் குமரேசா நின்ற
வகை அறிந்து வல் அவை வாய்சோரார் சொல்லின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 721/2,3
கூடி நின்ற என்னே குமரேசா நாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 742/2
குன்றாது வென்றான் குமரேசா நின்ற
பொருள் என்னும் பொய்யா விளக்கம் இருள் அறுக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 753/2,3
கூர்ந்து இனிது செய்தான் குமரேசா சார்ந்து நின்ற
குன்று ஏறி யானை போர் கண்ட அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 758/2,3
அன்று பொருள் ஆற்றி நின்ற அந்திமான் இன்ப நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 760/1
கூர்ந்து முன் என்னே குமரேசா நேர்ந்து நின்ற
தார் தாங்கி செல்வது தானை தலைவந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 767/2,3
கொண்டான் இராமன் குமரேசா கொண்டு நின்ற
பேராண்மை என்ப தறுகண் ஒன்று உற்றக்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 773/2,3
கூறி நின்றான் என்னே குமரேசா தேறி நின்ற
நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாது எனின் கொட்பு இன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 789/2,3
கூர்ந்து பொறுத்தாள் குமரேசா சார்ந்து நின்ற
பேதைமை ஒன்றோ பெரும் கிழமை என்று உணர்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 805/2,3
கொண்டான் இனிதா குமரேசா மண்டி நின்ற
கேள் இழுக்கம் கேளா கெழுதகைமை வல்லார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 808/2,3
வேறாய் உடற்றி நின்ற விச்சனிடம் பின் கபிலர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 818/1
குன்ற விடுத்தான் குமரேசா நின்ற
பகை நட்பு ஆம் காலம் வருங்கால் முகம் நட்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 830/2,3
கொன்று நின்றான் என்னே குமரேசா நின்ற
ஒருமை செயல் ஆற்றும் பேதை எழுமையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 835/2,3
இழிந்தான் என்னே குமரேசா சார்ந்து நின்ற
மையல் ஒருவன் களித்து அற்றால் பேதை தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 838/2,3
பேணி நின்ற துச்சீலன் பேதன் இவர் பின் பிரிவில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 839/1
துன்றி நின்ற சுந்தோபசுந்தர் இகலால் பிரிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 851/1
குன்றாமல் நின்றான் குமரேசா நின்ற
இகல் எதிர் சாய்ந்து ஒழுக வல்லாரை யாரே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 855/2,3
அன்று இகலி நின்ற அடவியன் பின் ஆக்கம் அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 858/1
காமமே கன்றி நின்ற காம்பிலிமன்-தன் பகையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 866/1
கொன்று அழித்தான் முன்னே குமரேசா கன்றி நின்ற
வாள் போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 882/2,3
அகன்றான் பண்டு குமரேசா அண்டி நின்ற
உட்பகை அஞ்சி தற்காக்க உலைவிடத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 883/2,3
குன்றி மிக நொந்தான் குமரேசா நின்ற
உறல் முறையான் உட்பகை தோன்றின் இறல் முறையான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 885/2,3
குன்றினான் என்னே குமரேசா நின்ற
மனையாளை அஞ்சும் மறுமையிலாளன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 904/2,3
குன்றி மடிந்தான் குமரேசா நின்ற
பொருள் கெடுத்து பொய் மேற்கொளீஇ அருள் கெடுத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 938/2,3
கூர்ந்து செய்தார் என்னே குமரேசா சார்ந்து நின்ற
நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 948/2,3
நின்ற வளம் குறைந்தும் நீள் வல்லான் கிள்ளி அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 955/1
வள்ளன்மை இன்றி நின்ற வச்சிரனை ஏன் குலத்துள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 958/1
கொண்டிருந்தார் தோல்வி குமரேசா கொண்டு நின்ற
சால்பிற்கு கட்டளை யாது எனின் தோல்வி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 986/2,3
நேர்ந்து புலத்தியனார் நின்ற நிலை பேராது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 989/1
குன்றாது இருந்தார் குமரேசா நின்ற
நகையுள்ளும் இன்னாது இகழ்ச்சி பகையுள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 995/2,3
மண்டி இவறி நின்ற மங்கனை முன் இவ் உலகம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1003/1
கூடி நின்றான் சீர் ஏன் குமரேசா கோட நின்ற
ஊண் உடை எச்சம் உயிர்க்கு எல்லாம் வேறு அல்ல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1012/2,3
குன்றினார் நன்மை குமரேசா நின்ற
குலம் சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலம் சுடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1019/2,3
கூர்ந்து நின்றது என்னே குமரேசா நேர்ந்து நின்ற
ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் என இரண்டின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1022/2,3
கண்ட குடும்பத்தை காத்து நின்ற பிங்கலன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1029/1
குன்றி நின்ற போது ஏன் குமரேசா துன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1030/2
கொண்டு உழந்தார் என்னே குமரேசா மண்டி நின்ற
இன்மையின் இன்னாதது யாது எனின் இன்மையின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1041/2,3
நின்ற நிரப்பை நினைந்து அம்பலர் நாதர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1048/1
சார்ந்து இரந்து நின்ற சரவணனார் பின் கரவில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1068/1
அன்று இரந்து நின்ற அவிநாசியார் கரப்பில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1070/1
கொள்ள நின்ற போது ஏன் குமரேசா மெள்ள வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1084/2
நின்ற பிரீதிமதி நீள் கண்ணை கண்டு தத்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1086/1
கூசி நின்ற என்னே குமரேசா ஆசு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1120/2
நேர்ந்து நின்ற கவ்வை-தனை நீதிபன் ஏன் நன்று என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1144/1
நேர்ந்து நின்ற நோயை நிறை மறைத்தும் பாமதி-பால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1161/1
கண்டு நின்ற காமம் கடல் என்று தத்தை உளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1164/1
கூவி இருந்தாள் குமரேசா மேவி நின்ற
மன் உயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்து இரா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1168/2,3
உற்ற துணையை முன் உள்ளி நின்ற நீலி பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1206/1
கண்டு நின்ற மாயை கனவின்-கண் காம இன்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1214/1
குன்றி உளைந்தாள் குமரேசா நின்ற
அழல் போலும் மாலைக்கு தூது ஆகி ஆயன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1228/2,3
நாதனை முன் உள்ளி நின்ற நல் நெஞ்சை விந்துமதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1243/1
குன்றி இருந்தாள் குமரேசா துன்றி நின்ற
காமம் என ஒன்றோ கண் இன்று என் நெஞ்சத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1252/2,3
சென்று நின்ற காதலன் பின் செல்ல நினைந்து ஏன் உளைந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1256/1
நின்ற திரிமதியின் நீர்மை பெரிது என்று அரிமன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1272/1
சென்று நின்ற தன் நெஞ்சை சீறி ஏன் ஔசீநை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1292/1
கொண்டு புலந்தாள் குமரேசா கண்டு நின்ற
பெண் இயலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொது உண்பர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1311/2,3

மேல்

நின்றக்கடை (1)

நாணின்மை நின்றக்கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1019/4

மேல்

நின்றதால் (1)

கூடி நின்றதால் ஏன் குமரேசா நாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 750/2

மேல்

நின்றது (36)

சேவகமாய் நின்றது உடைத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 53/4
நின்றது வாயில் திறந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 180/4
நின்றது பார் புன்னைவன நேயனே தன் முயற்சி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 53/3
நின்றது நூல் என்று உணர் – அருங்கலச்செப்பு:1 9/2
நின்றது மன்னவன் கோல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 89/4
இன்றளவும் நின்றது இருள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 189/4
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 18/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா என்றேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 38/2
கொள்ள நின்றது என்னே குமரேசா தள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 44/2
கொள்ள நின்றது இன்பம் குமரேசா உள்ளது என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 178/2
கொள்ள நின்றது என்னே குமரேசா எள்ளல் இலா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 215/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 479/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 532/2
நின்றது மன்னவன் கோல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 543/4
கூர நின்றது என்னே குமரேசா சாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 544/2
கோடி நின்றது என்னே குமரேசா கூடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 559/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா நன்றாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 601/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 636/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 663/2
கூர்ந்து நின்றது என்னே குமரேசா சார்ந்து என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 731/2
கூடி நின்றது என்னே குமரேசா தேடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 732/2
கூற நின்றது என்னே குமரேசா வேறொன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 736/2
கூர நின்றது என்னே குமரேசா சாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 737/2
கூடி நின்றது என்னே குமரேசா கோடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 749/2
மூல பலம் அஞ்சாது ஏன் முன் வந்து நின்றது கோன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 762/1
கூர்ந்து நின்றது என்னே குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 766/2
பண்டு கரன் தானை பாடு பெற்று நின்றது அணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 768/1
கூடி நின்றது என்னே குமரேசா கூடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 782/2
கொள்ள நின்றது இன்பு ஏன் குமரேசா உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 783/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா நன்றான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 1000/2
குன்றி நின்றது ஏன் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1006/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா ஒன்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1007/2
மாரி நின்றது என்ன மறுகினார் ஓரி முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1010/1
கூர்ந்து நின்றது என்னே குமரேசா நேர்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1022/2
கொண்டு நின்றது என்னே குமரேசா கண்டு உணர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1025/2
நின்றது என்னே குமரேசா நேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1253/2

மேல்

நின்றதோ (1)

கண் அளவாய் நின்றதோ காணும் கதிர் ஒளிதான் – நன்னெறி:1 26/3

மேல்

நின்றவர் (2)

குன்றாது ஏன் ஓர்ந்தார் குமரேசா நின்றவர் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 646/2
முன் நின்று கல் நின்றவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 771/4

மேல்

நின்றவள்-தன்னை (1)

நிலைத்தலை நீரில் மூழ்கி நின்றவள்-தன்னை நேரே – விவேகசிந்தாமணி:1 91/1

மேல்

நின்றாய் (4)

கர வாளை உருவி நின்றாய் கற்பினுக்கு ஓர் குறைவு இன்றி – நீதிநூல்:12 138/3
என்று குன்றி நின்றாய் இரங்கேசா நன்றி தரும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 107/2
கொன்று வந்து நின்றாய் குமரேசா மன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 763/2
நின்றாய் என்னே குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1081/2

மேல்

நின்றார் (56)

நல்லாறு ஒழுக்கின்-தலை நின்றார் நல்கூர்ந்தும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 60/1
இடை கடையும் ஆற்றார் இரந்தார்க்கு நின்றார்
கடைத்தலை வைத்து ஈயும் பலி – அறநெறிச்சாரம்:1 35/3,4
எல்லைக்-கண் நின்றார் துறவார் தொலைவிடத்தும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 81/3
தொல்லைக்-கண் நின்றார் தொடர்பு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 81/4
தீர்த்தத்து இயலும் திறம் நின்றார் நீர் தடத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 94/2
குணம் என்னும் குன்று ஏறி நின்றார் வெகுளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 29/3
குற்றம் அற நின்றார் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 126/2
கூர நின்றார் பின்பு குமரேசா யாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 164/2
கூறி அழ நின்றார் குமரேசா ஆறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 189/2
ஈதல் இயையாமைக்கு ஏன் இன் உயிரும் நீக்க நின்றார்
கோது அறு காளத்தி குமரேசா பூதலத்தில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 230/1,2
ஏனோ அருளையே இன் துணையா கொண்டு நின்றார்
கோன் ஆன புத்தர் குமரேசா தானாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 242/1,2
கொள்ள நின்றார் என்னே குமரேசா உள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 243/2
கூசாது ஏன் நின்றார் குமரேசா நேசமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 244/2
கொண்டு தொழ நின்றார் குமரேசா கண்டது ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 260/2
கூடி நின்றார் என்னே குமரேசா தேடி என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 324/2
பற்றற்ற காரைக்கால் பத்தினி ஏன் பற்றி நின்றார்
குற்றமற்றான் பற்றை குமரேசா முற்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 350/1,2
குன்றி நின்றார் என்னே குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 354/2
கூர நின்றார் என்னே குமரேசா நேரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 367/2
கொண்டாடி நின்றார் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 388/2
கூடி ஏன் நின்றார் குமரேசா தேடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 444/2
கொள்ள நின்றார் இன்பம் குமரேசா துள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 459/2
கூசி நின்றார் என்னே குமரேசா தூசு அனைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 475/2
கூர்ந்து அறிய நின்றார் குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 505/2
குன்றாது ஏன் நின்றார் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 576/2
கொற்றமுற்று நின்றார் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 585/2
கொள்ள நின்றார் என்னே குமரேசா எள்ளாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 596/2
குன்றாது ஏன் நின்றார் குமரேசா ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 597/2
கொள்ள நின்றார் சீர் ஏன் குமரேசா தள்ளா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 600/2
கொள்ள நின்றார் என்னே குமரேசா துள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 648/2
கொள்ள நின்றார் என்னே குமரேசா கொள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 667/2
கூர்ந்து ஒழுகி நின்றார் குமரேசா ஓர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 691/2
கொள்ள நின்றார் தேவா குமரேசா எள்ளளவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 702/2
ஒன்றி நின்றார் ஒன்றும் உரையா முன் ஏன் வழுதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 708/1
கொண்டாட நின்றார் குமரேசா மண்டி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 722/2
கூடி நின்றார் என்னே குமரேசா தேடி அமர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 739/2
எல்லைக்-கண் நின்றார் துறவார் தொலைவிடத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 806/3
தொல்லைக்-கண் நின்றார் தொடர்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 806/4
கொல்ல நின்றார் என்னே குமரேசா நல்லதொரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 821/2
கொண்டு நின்றார் என்னே குமரேசா அண்டாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 837/2
கூர் விருந்தாய் நின்றார் குமரேசா சாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 942/2
கூறுகொண்டு நின்றார் குமரேசா தேறி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 945/2
நின்றார் என்னே குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 963/2
கொண்டு நின்றார் என்னே குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 966/2
சேர்ந்தார் இழிந்து நின்றார் செய் வினையால் சம்புவன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 972/1
கூர்ந்து நின்றார் என்னே குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 982/2
கொண்டு நின்றார் என்னே குமரேசா தண்டாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 983/2
குன்றாமல் நின்றார் குமரேசா கன்றி உயிர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 984/2
கொண்டு நின்றார் என்னே குமரேசா கண்டு உவக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 991/2
கொண்டாடி நின்றார் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 994/2
கூர் அடைந்து நின்றார் குமரேசா தேரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1034/2
கூர் அழிந்து நின்றார் குமரேசா சீர் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1043/2
கொண்டு அமைந்து நின்றார் குமரேசா ஒண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1062/2
கொள்ளாது நின்றார் குமரேசா தள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1067/2
குன்றி நின்றார் என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1069/2
குற்றமுற்று நின்றார் குமரேசா பெற்று அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1071/2
கோணாது நின்றார் குமரேசா வீணாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1283/2

மேல்

நின்றார்-தம் (1)

ஒன்றி நின்றார்-தம் பகையால் உக்கிரசேனன் வாழ்க்கை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 890/1

மேல்

நின்றார்-தம்மை (1)

கண்டு இடிம்பி காமுற்றாள் காண நின்றார்-தம்மை எலாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1140/1

மேல்

நின்றார்க்கு (1)

வட்கார் திறத்தராய் நின்றார்க்கு திட்பமாம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 56/2

மேல்

நின்றாரின் (1)

நின்றாரின் பேதையார் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 142/4

மேல்

நின்றாருள் (1)

அறன் கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன் கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 142/3

மேல்

நின்றாரை (1)

மாசுண்ட மார்க்கத்து நின்றாரை பூசித்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 33/1

மேல்

நின்றாலும் (2)

ஈசன் எதிர் நின்றாலும் ஈசன் அருள் பெற்று உயர்ந்த – நீதிவெண்பா:1 39/1
செங்கதிர் முன் நின்றாலும் செங்கதிரவன் கிரணம் – நீதிவெண்பா:1 39/3

மேல்

நின்றாள் (19)

பிறன் வரை நின்றாள் கடைத்தலை சேறல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 76/1
காதலுற்றும் ஏதிலள் போல் கங்கை ஏன் நோக்கி நின்றாள்
கோதை வேல் மன்னை குமரேசா பூதலத்தில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1099/1,2
கொண்டு அடங்கி நின்றாள் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1137/2
காமர் உருக்குமணி கவ்வை உவந்து ஏன் நின்றாள்
கோமகனை வேண்டி குமரேசா சேமமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1150/1,2
மேனி மெலிந்து ஆதிரை ஏன் மெல் வளை கை வீழ நின்றாள்
கோன் இகந்த போது குமரேசா தானே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1157/1,2
கொண்டு உவந்து நின்றாள் குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1176/2
கொள்ள நின்றாள் என்னே குமரேசா கள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1180/2
கண்ட பசப்பு ஊர்ந்திருந்தும் காந்திமதி பேணி நின்றாள்
கொண்டவனை என்னே குமரேசா உண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1190/1,2
கூர்ந்து நின்றாள் என்னே குமரேசா சேர்ந்து தாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1193/2
கூசி நின்றாள் என்னே குமரேசா வீசியுறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1226/2
காதலனை காண கருதி நெஞ்சை வேண்டி நின்றாள்
கோதை நங்கை என்னே குமரேசா போது அலர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1244/1,2
காமர் குணவதி ஏன் கைவிடாது ஓம்பி நின்றாள்
கோமகன் முன் செற்றும் குமரேசா ஏமம் அற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1245/1,2
நின்றாள் என்னே குமரேசா ஓதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1263/2
காமர் சுநீதை ஏன் காமம் மீக்கூர்ந்து நின்றாள்
கோமகனை நாடி குமரேசா ஏமமுற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1264/1,2
கொண்டு உவந்து நின்றாள் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1266/2
சேவடியும் மென் தோளும் தேவகி முன் நோக்கி நின்றாள்
கோ அகலும் என்று ஏன் குமரேசா மேவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1279/1,2
கொண்டாட நின்றாள் குமரேசா தண்டாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1280/2
கூர நின்றாள் என்னே குமரேசா ஏர் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1290/2
கோடி நின்றாள் என்னே குமரேசா கூடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1304/2

மேல்

நின்றான் (98)

நீட்டோலை வாசியா நின்றான் குறிப்பறிய – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 13/3
நோவகமாய் நின்றான் ஓர் கூத்தினை ஊர் வேண்டி – அறநெறிச்சாரம்:1 53/3
வினை காத்து வந்த விருந்து ஓம்பி நின்றான்
மனை வாழ்க்கை நன்று தவத்தின் புனை கோதை – அறநெறிச்சாரம்:1 158/1,2
தோன்ற நின்றான் முன்பு நளன் சோமேசா தோன்றுகின்ற – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 8/2
உற்ற தொடைப்புண்ணுக்கு உடை கீறி கட்டி நின்றான்
கொற்றவன் முன் உன் கங்கை_கோத்திரத்தான் வெற்றி புனை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 46/1,2
முற்ற துறந்தார்க்கு ஏன் முன் நின்றான் இல் நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 47/1
கொண்டு நின்றான் என்னே குமரேசா உண்டி-தனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 160/2
அருள் வெஃகி ஆற்றின்-கண் நின்றான் பொருள் வெஃகி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 176/3
கொள்ள நின்றான் என்னே குமரேசா உள்ளபடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 291/2
கொள்ள நின்றான் இன்றும் குமரேசா எள்ளளவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 294/2
குற்றம் அற்று நின்றான் குமரேசா உற்று அறிந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 341/2
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 379/2
கொற்றமுற்று நின்றான் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 381/2
கூர நின்றான் என்னே குமரேசா நேரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 384/2
கொற்றமுற்று ஏன் நின்றான் குமரேசா பெற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 421/2
குன்றம் என நின்றான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 431/2
அன்று தமன் ஊக்காது அடங்கி நின்றான் ஏன் ஊக்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 463/1
நின்றான் சிரகாரி நேர்ந்து துந்து மாது எண்ணார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 467/1
குன்றும் என்று ஏன் நின்றான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 471/2
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 483/2
கோனவனாய் நின்றான் குமரேசா தானம் உயர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 484/2
அன்று தொடங்காது அடங்கி நின்றான் காரி பின்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 491/1
கொற்றவனாய் நின்றான் குமரேசா பற்று உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 524/2
கொண்டு அணைய நின்றான் குமரேசா கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 525/2
கோது இன்றி நின்றான் குமரேசா தீது_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 536/2
கொள்ள நின்றான் என்னே குமரேசா தள்ளாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 540/2
வேலொடு நின்றான் இடு என்றது போலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 552/3
கோலொடு நின்றான் இரவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 552/4
வென்றி உதயன் அன்று மேவி நின்றான் கண்ணோட்டம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 572/1
கொள்ள நின்றான் சீர் ஏன் குமரேசா தள்ளரிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 592/2
கோடாமல் நின்றான் குமரேசா கோடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 625/2
கூர்ந்து நின்றான் என்னே குமரேசா சார்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 632/2
கூனாது ஏன் நின்றான் குமரேசா தானே பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 655/2
கொற்றமுற்று நின்றான் குமரேசா எற்றேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 662/2
வென்றி மிகு தித்தன் நின்றான் வீமன் விரைந்து ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 672/1
கொள்ள நின்றான் என்னே குமரேசா உள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 678/2
கூர்ந்து நின்றான் என்னே குமரேசா நேர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 687/2
சோரான் துணிந்து நின்றான் தூதான அங்கதன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 689/1
கொள்ள நின்றான் சீர் ஏன் குமரேசா தெள்ளிய சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 692/2
கொற்றவன்-பால் நின்றான் குமரேசா ஒற்றியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 695/2
கூற நின்றான் என்னே குமரேசா வேறாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 701/2
கொள்ள நின்றான் அல்லல் குமரேசா உள்ளி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 716/2
கொற்றமுற்று நின்றான் குமரேசா வெற்றியுறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 726/2
கோன் என்ன நின்றான் குமரேசா ஆன பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 752/2
குன்றாது நின்றான் குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 761/2
கூர் அமைந்து நின்றான் குமரேசா நேரா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 776/2
கொண்டு ஏத்த நின்றான் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 777/2
கூறி நின்றான் என்னே குமரேசா தேறி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 789/2
குன்றாது நின்றான் குமரேசா குன்ற வந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 796/2
நின்றான் என்னே குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 806/2
கொள்ள அஞ்சி நின்றான் குமரேசா தள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 819/2
கூர்ந்து கொல்ல நின்றான் குமரேசா ஓர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 823/2
கூர்ந்து அகல நின்றான் குமரேசா நேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 825/2
கூர்ந்து அயிர்த்து நின்றான் குமரேசா சேர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 828/2
கொள்ள நின்றான் வேறு குமரேசா கள்ளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 829/2
கோது அடைந்து நின்றான் குமரேசா ஏதமுறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 832/2
கொன்று நின்றான் என்னே குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 835/2
கொல்ல நின்றான் என்னே குமரேசா நல்ல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 841/2
கூர்ந்து நின்றான் நோயா குமரேசா சார்ந்தவர் தாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 848/2
கோட்டிகொண்டு நின்றான் குமரேசா நாட்டமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 849/2
கொள்ள நின்றான் தீது ஏன் குமரேசா உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 850/2
குன்றாமல் நின்றான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 855/2
கோமானாய் நின்றான் குமரேசா தோமாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 859/2
கூற்றின் வாய் நின்றான் குமரேசா போற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 865/2
கூற நின்றான் என்னே குமரேசா சீறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 874/2
கொள்ளாது ஏன் நின்றான் குமரேசா உள்ளது ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 877/2
ஒழுகி நின்றான் குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 891/2
கூர் அழியான் நின்றான் குமரேசா சீர் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 910/2
நின்றான் குமரேசா அள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 929/2
நீடி கவுமாரன் நின்றான் உலுண்டன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 951/1
கூர் ஒழுக்கில் நின்றான் குமரேசா நேரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 952/2
கூறி நின்றான் என்னே குமரேசா நாறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 959/2
நின்றான் என்னே குமரேசா தண்டா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 960/2
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 967/2
கொண்டு தொழ நின்றான் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 970/2
நின்றான் என்னே குமரேசா கொள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 971/2
கோடி நின்றான் என்னே குமரேசா கூடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 976/2
குன்றாமல் நின்றான் குமரேசா நன்றான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 992/2
குற்றமுற்று நின்றான் குமரேசா பெற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 993/2
கொச்சையுற்று நின்றான் குமரேசா நிச்சலும்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1004/2
கூடி நின்றான் சீர் ஏன் குமரேசா கோட நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1012/2
கூர் உவந்து நின்றான் குமரேசா சீரா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1033/2
கூறி முன் நின்றான் குமரேசா மாறு அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1075/2
குன்றி விலை நின்றான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1080/2
குன்றி நின்றான் என்னே குமரேசா துன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1086/2
குன்றி நின்றான் என்னே குமரேசா நன்று இசைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1088/2
கூறி நின்றான் என்னே குமரேசா மீறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1102/2
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா நின்று அயலே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1104/2
கோன் அயர்ந்து ஏன் நின்றான் குமரேசா வான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1116/2
கோன் இகழ்ந்து நின்றான் குமரேசா மேனி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1117/2
காதல் பதுமை-தனை கண்மணியா கொண்டு நின்றான்
கோதை வேல் மன் ஏன் குமரேசா போதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1123/1,2
கொண்டு நின்றான் என்னே குமரேசா கொண்டாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1125/2
கூசாது நின்றான் குமரேசா ஆசு ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1131/2
கொண்டாடி நின்றான் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1142/2
கொண்டு உவந்து நின்றான் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1145/2
கூர்ந்து நின்றான் என்னே குமரேசா சேர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1268/2
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1272/2
கொண்டாடி நின்றான் குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1329/2

மேல்

நின்றிருந்த (1)

குன்றி இழிந்தான் குமரேசா நின்றிருந்த
கூழும் குடியும் ஒருங்கு இழக்கும் கோல் கோடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 554/2,3

மேல்

நின்று (115)

என்று தரும்-கொல் என வேண்டா நின்று
தளரா வளர் தெங்கு தாள் உண்ட நீரை – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 1/2,3
ஏவாதே நின்று உணர்வார் தாம் உளரே தூவா – நல்வழி:1 35/2
மனமுற மறுகி நின்று அழுத கண்ணீர் – வெற்றிவேற்கை:1 75/4
மண்ணில் நின்று மண் ஓரம் சொல்ல வேண்டாம் – உலகநீதி:1 9/1
நின்று குறையிரப்ப நேர்படான் சென்று ஒருவன் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 29/2
கோது ஒரீஇ கொள்கை முதுக்குறைவு நேர் நின்று
காக்கை வெளிது என்பார் என் சொலார் தாய் கொலை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 32/2,3
தெய்வமே கண் இன்று நின்று ஒறுக்கும் தெய்வம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 73/2
எவரெவர் எத்திறத்தர் அ திறத்தராய் நின்று
அவரவர்க்கு ஆவன கூறி எவரெவர்க்கும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 97/1,2
பற்றுவதே பற்றி பணி அற நின்று ஒன்று உணர்ந்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 100/3
அறா உண்ணும் ஆற்றவும் நின்று – அறநெறிச்சாரம்:1 27/4
முன் நின்று ஒருவன் முகத்தினும் வாயினும் – அறநெறிச்சாரம்:1 84/1
கல் நின்று உருக கலந்து உரைத்து பின் நின்று – அறநெறிச்சாரம்:1 84/2
கல் நின்று உருக கலந்து உரைத்து பின் நின்று
இழித்துரைக்கும் சான்றோரை அஞ்சியே தேவர் – அறநெறிச்சாரம்:1 84/2,3
வண்டு ஓச்சி நின்று உலாம் வாள் ஏர் தடம் கண்ணாள் – அறநெறிச்சாரம்:1 163/3
செல்லாது தெற்றிற்று நின்று – அறநெறிச்சாரம்:1 164/4
முதல் நின்று இடை தெரியுங்கால் – அறநெறிச்சாரம்:1 170/4
நின்று துதிப்பதாம் நா – அறநெறிச்சாரம்:1 202/4
நெடும் தடுமாற்றத்துள் நின்று – அறநெறிச்சாரம்:1 213/4
தேற்றம் இல்லாத ஒருவனை பின் நின்று ஆங்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 215/1
நின்று கால் சீக்கும் நிழல் திகழும் பிண்டி கீழ் – அறநெறிச்சாரம்:1 219/3
முடவரே ஆட அந்தர் முன் நின்று பார்த்து உவக்க – நீதிநூல்:1 3/1
எதிரில் நின்று இயம்பினும் – நீதிநூல்:22 264/2
முதுகில் நின்று மொழிவரோ – நீதிநூல்:22 264/3
காற்றின் எதிரே நின்று ஒருவன் காறி உமிழும் உச்சிட்டம் – நீதிநூல்:23 268/1
நிறை இருளை நீக்கும் மேல் நின்று – நன்னெறி:1 10/4
நின்று பயன் உதவி நில்லா அரம்பையின் கீழ் – நன்னெறி:1 17/3
தூர நெறி நின்று அயர்ந்தார் சோமேசா ஓரில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 27/2
சேலை கட்டிய மாதரை நம்பினால் தெருவில் நின்று தியங்கி தவிப்பரே – விவேகசிந்தாமணி:1 12/4
பெரியோர்கள் முன் நின்று மரத்தை போலும் பேசாமல் இருப்பவனே பேயன் ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 20/3
கழுதை கா என கண்டு நின்று ஆடிய அலகை – விவேகசிந்தாமணி:1 49/1
கெண்டை காண்கிலள் நின்று தயங்கினாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 89/4
வாரம் கொண்டு வழக்குரைத்து மண் மேல் நின்று வலி பேசி – விவேகசிந்தாமணி:1 94/3
மாக மா மேடை மீதில் மங்கை நின்று உலாவ கண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 101/1
குரங்கு நின்று கூத்தாடிய கோலத்தை கண்டே – விவேகசிந்தாமணி:1 109/1
அட்டு உடன் அஞ்சுகின்றோர் ஆயுளும் கொண்டு நின்று
குட்டநோய் நரகில் வீழ்ந்து குளிப்பவர் இவர்கள் கண்டாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 114/3,4
காண நின்று தன் வாயில் காக்கவைத்து பாணி எலாம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 28/2
நீர் அளித்ததோ முந்நீர் நின்று – நீதிவெண்பா:1 36/4
நின்று நினைந்து இரங்கற்பாற்று – அருங்கலச்செப்பு:1 115/2
தவள மத ஆரணமே தாய் என நின்று ஏத்தும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:0 2/3
நின்று ஒழுகும் மெய்ப்பொருளின் நேரான் போய் அன்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 45/2
அறிவு சால் உரை கேட்ட அன்றே நெறி நின்று
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 114/2,3
குறமகட்கு தோழி நின்று கூறும் திறன் நுவலின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 168/2
பரவை தனி நின்று பதைத்து கருதும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 178/2
நீற்றறையின் மற்றிடத்து நின்று இறைவன் அன்பருக்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 192/1
வான் நின்று உலகம் வழங்கி வருதலான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 11/3
உள் நின்று உடற்றும் பசி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 13/4
கண் நின்று கண் அற சொல்லினும் சொல்லற்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 184/3
கூடி ஏன் மாண்டான் குமரேசா நீடி நின்று
தீப்பால தான் பிறர்-கண் செய்யற்க நோய்ப்பால – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 206/2,3
அளவின்-கண் நின்று ஒழுகல் ஆற்றார் களவின்-கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 286/3
கொண்டனவும் தீர்ந்தார் குமரேசா அண்டி நின்று
கள்வார்க்கு தள்ளும் உயிர்நிலை கள்ளார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 290/2,3
கூறினான் என்னே குமரேசா தேறி நின்று
யாம் மெய்யா கண்டவற்றுள் இல்லை எனைத்து ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 300/2,3
கொண்டார் துயர் ஏன் குமரேசா மண்டி நின்று
பற்றி விடாஅ இடும்பைகள் பற்றினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 347/2,3
கற்ற பெருவழுதி கற்றபடியே நின்று
கொற்றமுற்றார் என்னே குமரேசா முற்றவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 391/1,2
கூர்ந்த துன்பு ஏன் தீர்ந்தான் குமரேசா சார்ந்து நின்று
கற்றிலனாயினும் கேட்க அஃது ஒருவற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 414/2,3
குற்றமுற்றான் என்னே குமரேசா சுற்றி நின்று
பல்லார் பகை கொளலின் பத்து அடுத்த தீமைத்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 450/2,3
நின்று செய்து கெட்டான் நிருகன் சமதங்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 466/1
பண்டு பலர் நின்று பார்த்தும் மதன் முயன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 468/1
ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர் நின்று
போற்றினும் பொத்துப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 468/3,4
குன்றினர் வாழ்வு என்னே குமரேசா நின்று
உள வரை தூக்காத ஒப்புரவாண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 480/2,3
குன்றி நின்று ஏன் வென்றான் குமரேசா கன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 488/2
கூற்று என நின்று என்னே குமரேசா ஊற்றமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 493/2
சென்று நின்று சத்துருக்கன் செய்தான் இலவணன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 494/1
கொள்ள வினை செய்தான் குமரேசா உள்ளி நின்று
வாரி பெருக்கி வளம் படுத்து உற்றவை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 512/2,3
கோடினர் சீர் என்னே குமரேசா கூடி நின்று
பொச்சாப்பார்க்கு இல்லை புகழ்மை அது உலகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 533/2,3
குன்றாது ஏன் உண்டார் குமரேசா நின்று
பெய கண்டும் நஞ்சு உண்டு அமைவர் நயத்தக்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 580/2,3
குன்றாமல் சென்றார் குமரேசா நின்று
துறந்தார் படிவத்தர் ஆகி இறந்து ஆராய்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 586/2,3
கோக்குல சீர் கொண்டான் குமரேசா நோக்கி நின்று
ஆக்கம் இழந்தேம் என்று அல்லாவார் ஊக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 593/2,3
கண்டு அரிது என்று எண்ணாமல் கடலையும் முன் நின்று நளன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 611/1
குன்றாது ஏன் சொன்னான் குமரேசா நின்று
தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 634/2,3
குன்றாமல் ஓர்ந்தான் குமரேசா நின்று முன்னே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 643/2
கொள்ள மொழிந்தார் குமரேசா உள்ளி நின்று
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 645/2,3
குன்றாமல் செய்தான் குமரேசா நின்று
கலங்காது கண்ட வினைக்-கண் துளங்காது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 668/2,3
கொண்டாட நின்றார் குமரேசா மண்டி நின்று
கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 722/2,3
கொண்டான் கொடுத்து குமரேசா அண்டி நின்று
கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 724/2,3
முன் நின்று கல் நின்றவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 771/4
குன்றாமல் சென்று குமரேசா நின்று
நகுதல்-பொருட்டு அன்று நட்டல் மிகுதிக்-கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 784/2,3
கொண்டான் கேடு என்னே குமரேசா கண்டு நின்று
நாடாது நட்டலின் கேடு இல்லை நட்ட பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 791/2,3
சேர்ந்து நின்று கந்துகனை தேர்ந்து தனமித்திரன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 793/1
குன்ற விடுத்தான் குமரேசா நின்று
பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் கேண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 811/2,3
கூர்ந்து கண்டார் தீது ஏன் குமரேசா நேர்ந்து நின்று
நட்டார் போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார் சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 826/2,3
நின்று உயர்ந்தும் சும்ப நிசும்பர் ஏன் புல்லர் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 846/1
குன்றி ஏன் மாய்ந்தான் குமரேசா நின்று அழலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 894/2
நின்று அன்னார் மாய்வர் நிலத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 898/4
கோடி உளம் நொந்தான் குமரேசா தேடி நின்று
பேணாது பெண் விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 902/2,3
கோடகனை என்னே குமரேசா நாடி நின்று
பெண் ஏவல் செய்து ஒழுகும் ஆண்மையின் நாண் உடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 907/2,3
குன்றினான் என்னே குமரேசா நின்று எவரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 921/2
குன்றினார் சூதர் குமரேசா நின்று முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 932/2
குன்றினான் என்னே குமரேசா நின்று
பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 937/2,3
கூறுகொண்டு நின்றார் குமரேசா தேறி நின்று
மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்து உண்ணின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 945/2,3
குன்றினான் என்னே குமரேசா நின்று உயர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 965/2
குன்றாது இருந்தார் குமரேசா நின்று உயர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 990/2
நின்று பெரும் பொருளை நீட்டிவைத்தும் கும்பன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1001/1
நின்று தனஞ்சயன் ஏன் நீள் வினை முன் செய்வல் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1021/1
கூர்ந்து கண்டான் என்னே குமரேசா தேர்ந்து நின்று
சூழாமல் தானே முடிவு எய்தும் தம் குடியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1024/2,3
கொள் என நின்று என்னே குமரேசா உள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1047/2
கரப்பு இலா நெஞ்சின் கடன் அறிவார் முன் நின்று
இரப்பும் ஓர் ஏஎர் உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1053/3,4
அன்று எதிர்போய் நின்று ஏனோ ஐயூரர் தாமான் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1055/1
கரப்பிலார் வையகத்து உண்மையான் கண் நின்று
இரப்பவர் மேற்கொள்வது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1055/3,4
எள்ளி நின்று மோசியார் ஏனோ வெகுளி ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1060/1
குன்றி நொந்தார் என்னே குமரேசா நின்று
கரப்பவர்க்கு யாங்கு ஒளிக்கும்-கொல்லோ இரப்பவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1070/2,3
திரிந்தான் குமரேசா கண்டு நின்று
நன்று அறிவாரின் கயவர் திரு உடையர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1072/2,3
கொள்ளி என நின்று ஏன் குமரேசா தெள்ளிய சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1073/2
கொண்டு அழிந்தான் உள்ளம் குமரேசா மண்டி நின்று
நோக்கினாள் நோக்கு எதிர் நோக்குதல் தாக்கு அணங்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1082/2,3
கொற்றவன் பின் போனான் குமரேசா பற்றி நின்று
கண் களவு கொள்ளும் சிறு நோக்கம் காமத்தின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1092/2,3
நோக்கி நின்று கேமசரி நொய்து இறைஞ்ச காதல் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1093/1
கொண்டு உவந்தான் இன்பம் குமரேசா மண்டி நின்று
கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அறியும் ஐம்புலனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1101/2,3
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா நின்று அயலே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1104/2
கொண்டு இகழ்ந்தாள் என்னே குமரேசா மண்டி நின்று
யாம் கண்ணின் காண நகுப அறிவில்லார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1140/2,3
கூவி உளைந்தார் குமரேசா மேவி நின்று
நெய்யால் எரி நுதுப்பேம் என்று அற்றால் கௌவையான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1148/2,3
கூடி நின்று கேமசரி கோது_இல் இன்பம் துய்த்தாள் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1166/1
ஒருவர்-கண் நின்று ஒழுகுவான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1197/4
குன்றி உளைந்தாள் குமரேசா நின்று
மறப்பின் எவன் ஆவன்-மன்-கொல் மறப்பு அறியேன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1207/2,3
நின்று புலவாத நெஞ்சை நிலாவதி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1294/1
கொண்டு நொந்தான் என்னே குமரேசா தண்டி நின்று
நோதல் எவன் மற்று நொந்தார் என்று அஃது அறியும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1308/2,3
கூர்ந்து சிவந்தாள் குமரேசா சேர்ந்து நின்று
கோட்டு பூ சூடினும் காயும் ஒருத்தியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1313/2,3

மேல்

நின்றுகொண்டு (2)

குன்றினர் பின் என்னே குமரேசா நின்றுகொண்டு
சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரிய ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 664/2,3
கண்டு அழுத கண்ணை கமலை கடுத்து நின்றுகொண்டு
இகழ்ந்தாள் என்னே குமரேசா பண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1172/1,2

மேல்

நின்றும் (16)

பண்டு சடபரதர் பாரில் அடங்கி நின்றும்
கொண்டார் உயர்வு ஏன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 123/1,2
தெள்ளியனாய் நின்றும் துரோணன் துருபனிடம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 374/1
சிந்துபதி முன் சூழ்ந்தும் தேர்ந்து பரிட்சித்து நின்றும்
குந்தி ஏன் மாய்ந்தார் குமரேசா முந்துகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 380/1,2
ஒள்ளியனாய் வந்து நின்றும் ஓதல் இலா நந்தனை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 404/1
குன்றி விதி நின்றும் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 619/2
மண்டி வந்து துன்பம் மருவி நின்றும் காளன் அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 629/1
வென்றி குமரனார் வெம்பி நின்றும் செய்திலர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 654/1
நாடி நின்றும் சாம்பன் நகை வகையார் நட்பினால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 817/1
குன்றி நின்றும் என்னே குமரேசா நன்றாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 842/2
கோடாத சென்னி குடி கூடி நின்றும் உட்பகையால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 887/1
உள்ளி பொதுமகளிர் உற்று நின்றும் மித்திரன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 917/1
அன்று கவன்று நின்றும் அல்லது ஒன்றும் செய்திலர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 956/1
சார்ந்து கீழ் நின்றும் சடையன் வழுதியினும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 973/1
கொண்டு நின்றும் என்னே குமரேசா கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1053/2
விண்டுமதி மேவி நின்றும் வெம் பிரிவை அஞ்சி என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1152/1
ஊடி நின்றும் கௌதமி ஏன் உற்றவுடன் நாயகனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1284/1

மேல்

நின்றுழியே (1)

நினைக்குங்கால் நின்றுழியே மாய்வர் வினைப்பயன்-கொல் – அறநெறிச்சாரம்:1 110/2

மேல்

நின்றே (2)

கோடவில்லை என்னே குமரேசா நாடி நின்றே
ஈன்றாள் பசி காண்பானாயினும் செய்யற்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 656/2,3
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா நின்றே
உயிர்ப்ப உளர் அல்லர் மன்ற செயிர்ப்பவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 880/2,3

மேல்

நின்றேம் (1)

வென்றன நல் ஒழுக்கில் நின்றேம் பிற என்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 17/3

மேல்

நின்னினும் (2)

நல் நீரை வாழி அனிச்சமே நின்னினும்
மெல் நீரள் யாம் வீழ்பவள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 165/3,4
நல் நீரை வாழி அனிச்சமே நின்னினும்
மெல் நீரள் யாம் வீழ்பவள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1111/3,4

மேல்

நின்னை (3)

நின்னை அற பெறுகிற்கிலேன் நல் நெஞ்சே – அறநெறிச்சாரம்:1 143/1
பின்னை யான் யாரை பெறுகிற்பேன் நின்னை
அற பெறுகிற்பேனேல் பெற்றேன் மற்று ஈண்டே – அறநெறிச்சாரம்:1 143/2,3
நின்னை இவண் பிரியேன் என்ன நளாயினி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1315/1

மேல்

நின்னொடு (2)

நிலைமை_இல் நல் நெஞ்சே நின்னொடு வாழ்க்கை – அறநெறிச்சாரம்:1 33/3
இனி அன்ன நின்னொடு சூழ்வார் யார் நெஞ்சே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1294/3

மேல்

நின்னோடு (3)

நின்னோடு வாழ்தல் அரிது – அறநெறிச்சாரம்:1 36/4
மன்மதன் நின்னோடு எதிர்த்து வீறு அழிந்து மாண்டாலும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 78/1
ஏனையார்-பால் வெற்றிகொண்டான் நின்னோடு எதிர்த்து இறந்தான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 87/1

மேல்

நினை (5)

நீ யார் நினை வாழி நெஞ்சு – அறநெறிச்சாரம்:1 152/4
நினை பாடி வந்தோர்க்கும் நீம் ஈக என்றான் – அறநெறிச்சாரம்:1 220/4
தனையன் ஈன்றாள் புதுமை என் என்றேன் நினை உம்மை தழுவி இ சேய் – நீதிநூல்:44 503/2
நிலையா என்று இன்றே நினை – நன்மதிவெண்பா:1 24/4
நிம்பமும் பொய் என்றே நினை – நன்மதிவெண்பா:1 42/4

மேல்

நினைக்க (1)

வலியார் முன் தன்னை நினைக்க தான் தன்னின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 250/3

மேல்

நினைக்கப்படும் (2)

இனைய நினைக்கப்படும் – அருங்கலச்செப்பு:1 112/2
கேடும் நினைக்கப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 169/4

மேல்

நினைக்கின் (1)

ஒன்றை நினைக்கின் அது ஒழிந்திட்டு ஒன்று ஆகும் – நல்வழி:1 27/1

மேல்

நினைக்கின்றாய் (1)

பாழ் இனி நினைக்கின்றாய் பாவி நெஞ்சு உனக்கு – நீதிநூல்:12 127/3

மேல்

நினைக்குங்கால் (1)

நினைக்குங்கால் நின்றுழியே மாய்வர் வினைப்பயன்-கொல் – அறநெறிச்சாரம்:1 110/2

மேல்

நினைக்குதல் (1)

களவு செய்குதல் மனத்தினில் நினைக்குதல் கவர் என்று – நீதிநூல்:17 206/1

மேல்

நினைத்த (2)

வல் அரக்கன் அனைய நமன் நினைத்த போது எல்லாம் நம் வாழ்நாள் என்னும் – நீதிநூல்:41 424/3
சங்கு முழங்கும் தமிழ்நாடன்-தன்னை நினைத்த போது எல்லாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 39/1

மேல்

நினைத்தக்கால் (2)

தனியே இருந்து நினைத்தக்கால் என்னை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 130/3
தனியே இருந்து நினைத்தக்கால் என்னை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1296/3

மேல்

நினைத்தது (1)

நிறை செல்வம் உடையாரை நோய் துன்பு அணுகாவோ நினைத்தது எல்லாம் – நீதிநூல்:40 408/1

மேல்

நினைத்ததை (1)

நினைத்ததை உடன் முடி – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 53/1

மேல்

நினைத்தபடி (1)

பச்சைமண் கொடு நினைத்தபடி பல கலம் செய்வார் போல் – நீதிநூல்:47 591/1

மேல்

நினைத்தல் (2)

பரவி நினைத்தல் என்றும் ஒழியார் போல் கற்பின் மிக்க தையலார் தம் – நீதிநூல்:12 121/2
அறவுரை கேட்டல் நினைத்தல் உரைத்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 124/1

மேல்

நினைத்தவர்க்கே (1)

செய நினைத்தவர்க்கே வந்து சேருமே – நீதிநூல்:34 356/4

மேல்

நினைத்தனை (1)

ஆக்கும் இந்த தனமதனை ஆக்கம் என நினைத்தனை நீ அகக்குரங்கே – நீதிநூல்:40 407/4

மேல்

நினைத்தால் (1)

காலனானவன் உயிர்-தனை கவர்ந்திட நினைத்தால்
ஆலம் அன்னையர் பாலகர்க்கு அருத்துவரானால் – விவேகசிந்தாமணி:1 121/2,3

மேல்

நினைத்தி (1)

பெற்ற பொழுதே பிற நினைத்தி எற்றே – அறநெறிச்சாரம்:1 33/2

மேல்

நினைத்திருந்து (1)

நினைத்திருந்து நோக்கினும் காயும் அனைத்தும் நீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1320/3

மேல்

நினைத்து (8)

அற்ற பொழுதே அறம் நினைத்து யாதொன்றும் – அறநெறிச்சாரம்:1 33/1
நினைத்து ஒழிய நெஞ்சில் நோய் இல் – அறநெறிச்சாரம்:1 80/4
நேயர் பற்சர் தீனர் நிதியோர் என சொல் பேதமதையே நினைத்து அநீதிபுரிதல் – நீதிநூல்:21 258/1
தஞ்சமாம் பொருள்கள் என நினைத்து அதன் மேல் ஆசையுற்று தயங்குகின்றாய் – நீதிநூல்:40 410/3
அரிவையர் அவ் அனை தந்தை அனையர் என நினைத்து ஓம்பல் அழகாம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 587/4
நினைத்து ஒன்று சொல்வாயோ நெஞ்சே எனைத்து ஒன்றும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 125/3
நினைத்து ஒன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்து ஒன்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 178/3
நினைத்து ஒன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்து ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1241/3

மேல்

நினைத்தும் (1)

செய்வார் உறு பீழை நினைத்தும் சிந்தை நொந்து – நீதிநூல்:6 63/3

மேல்

நினைந்தது (1)

அகம் நினைந்தது தரும் அரதனம்-தனை – நீதிநூல்:9 88/3

மேல்

நினைந்தாள் (1)

மன்னன் வரும் முன் மருதி பல நினைந்தாள்
கொன்னே ஈது என்னே குமரேசா முன்னம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1267/1,2

மேல்

நினைந்திடுவர் (1)

இட என கடவுள் ஈந்தது என நினைந்திடுவர் மாதோ – நீதிநூல்:14 181/4

மேல்

நினைந்திலனோ (1)

நேர்ந்த கணவன் நினைந்திலனோ என்று அமலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1203/1

மேல்

நினைந்து (20)

நெஞ்சம் புண்ணாக நெடுந்தூரம் தாம் நினைந்து
துஞ்சுவதே மாந்தர் தொழில் – நல்வழி:1 5/3,4
எண்பது கோடி நினைந்து எண்ணுவன கண் புதைந்த – நல்வழி:1 28/2
கொன்று ஊன் நுகரும் கொடுமையை உள் நினைந்து
அன்றே ஒழிய விடுவானேல் என்றும் – அறநெறிச்சாரம்:1 101/1,2
சிந்தை-தனில் நினைந்து உருகும் சே_இழை பூவையர்க்கு எல்லாம் தெய்வம் ஆமால் – நீதிநூல்:12 111/4
காண நோக்கிலேன் நினைந்து கழற நெஞ்சு வாய் இலேன் – நீதிநூல்:12 134/2
திரு என்ன எனை நினையார் சீர்கேடி என நினைந்து
பொருள்-வயின் ஏகிட சீவன் போல்வாரே உன்னுதலால் – நீதிநூல்:12 136/1,2
இன்னல் எமக்கு இழைத்ததனால் வீடு இழந்து நரகு ஆழ்வார் என நினைந்து
பன்ன அரிய பெரியர் பிழை பொறுப்பர் பொறார்-தம் பிழையை பரமன் ஆற்றான் – நீதிநூல்:32 342/1,2
அங்கி உம்பர்கோன் கா அருந்த நினைந்து அர்ச்சுனன்-பால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 106/1
கடந்த நினைந்து உருகேல் காரிகையார் அன்பு – நன்மதிவெண்பா:1 44/1
நின்று நினைந்து இரங்கற்பாற்று – அருங்கலச்செப்பு:1 115/2
நம்பி-தனை நினைந்து நம்பர் அருள் சேர் பரவை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 174/1
நில்லா வகையை நினைந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 195/4
நேர்ந்த திருவை நினைந்து வந்து துற்கன் மீக்கூர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 838/1
நின்ற நிரப்பை நினைந்து அம்பலர் நாதர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1048/1
மாதை நினைந்து மகிழ்ந்தான் பெரிதாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1201/1
காதலனை முன் நினைந்து காய்ந்திலன் என்று ஏன் உவந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1208/1
அளி இன்மை ஆற்ற நினைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1209/4
சென்று நின்ற காதலன் பின் செல்ல நினைந்து ஏன் உளைந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1256/1
கூர்ந்து நினைந்து ஏன் குமரேசா சார்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1296/2
காதலனையே நினைந்து காந்தினி முன் நாண் இழந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1297/1

மேல்

நினைந்துகொண்டு (1)

பண்டு அமரில் நீத்த பலராமரை நினைந்துகொண்டு
உளைந்தான் கோன் ஏன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 814/1,2

மேல்

நினைப்ப (1)

நினைப்ப வருவது ஒன்று இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1202/4

மேல்

நினைப்பது (2)

அனைத்தாய நூலகத்தும் இல்லை நினைப்பது என – நல்வழி:1 37/2
நினைப்பது முடியும் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 56/1

மேல்

நினைப்பவர் (1)

நினைப்பவர் போன்று நினையார்-கொல் தும்மல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1203/3

மேல்

நினைப்பவர்-தமை (1)

கண்டவர் நினைப்பவர்-தமை கொல் காலமே – நீதிநூல்:13 162/4

மேல்

நினைப்பவர்க்கு (1)

நிச்சலும் நினைப்பவர்க்கு அச்சம் இல்லையே – அருங்கலச்செப்பு:1 181/2

மேல்

நினைப்பன் (1)

மாதரை விழைந்தோன் என்றும் மாதரை நினைப்பன் பொன் மீது – நீதிநூல்:47 551/1

மேல்

நினைப்பானை (1)

நினைப்பானை நீங்கும் திரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 519/4

மேல்

நினைப்பின் (1)

பிறந்த இடம் நினைப்பின் பேர்த்து உள்ளல் ஆகா – அறநெறிச்சாரம்:1 70/1

மேல்

நினைப்பினும் (1)

எனைத்தும் நினைப்பினும் காயார் அனைத்து அன்றோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1208/3

மேல்

நினைப்பு (4)

நினைப்பு ஒழியார் கணவருடன் அவர் மனம் ஒன்றாய் கலந்துநிற்கும் மாதோ – நீதிநூல்:12 121/4
நகையே நினைப்பு மொழியின்மை கூறல் – அருங்கலச்செப்பு:1 96/1
வேட்கை வழி நினைப்பு துய்ப்பு மிக நடுக்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 106/1
வாழ்வொடு நட்டார் நினைப்பு – அருங்கலச்செப்பு:1 152/2

மேல்

நினைப்புகள் (1)

ஆர்வமொடு செற்றத்தை ஆக்கும் நினைப்புகள்
தீ உறு தீ சிந்தை ஆம் – அருங்கலச்செப்பு:1 91/1,2

மேல்

நினையாத (1)

நினையாத முன் வந்து நிற்பினும் நிற்கும் – நல்வழி:1 27/3

மேல்

நினையாமை (1)

மறந்தும் நினையாமை நன்று – அருங்கலச்செப்பு:1 117/2

மேல்

நினையார் (2)

திரு என்ன எனை நினையார் சீர்கேடி என நினைந்து – நீதிநூல்:12 136/1
தாதியரை நல்லோர் தழுவ நினையார் நரக – நீதிவெண்பா:1 41/3

மேல்

நினையார்-கொல் (1)

நினைப்பவர் போன்று நினையார்-கொல் தும்மல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1203/3

மேல்

நினையுங்கால் (3)

தினையனைத்தும் தீமை இன்றாகி நினையுங்கால்
புல்லறத்தை தேய்த்து உலகினோடும் பொருந்துவதாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 8/2,3
நீசனே நீசன் நினையுங்கால் சொல் தவறும் – நீதிவெண்பா:1 24/1
வினை பகை என்று இரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால்
தீ எச்சம் போல தெறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 674/3,4

மேல்

நினையே (1)

எங்கு திரியும் வையிரவர் ஊர்தி என்றே நினையே – விவேகசிந்தாமணி:1 124/4

மேல்

நினைவிற்கும் (1)

உண்டுவிட ஒண்ணுமோ நினைவிற்கும் பஞ்சமோ உலகம்-தன்னில் – நீதிநூல்:40 413/2

மேல்

நினைவு (3)

தூ மாண் நினைவு ஒழுக்கம் காட்சியும் தாம் மாண்ட – அறநெறிச்சாரம்:1 177/2
பண்டை நினைவு எண்ணி நொந்தார் பாகம் செய் மாறராம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 22/1
மிகை நினைவு நோக்கார் செயல் – அருங்கலச்செப்பு:1 96/2

மேல்

நினைவுற்றாய் (2)

நினைவுற்றாய் உடல் வீழின் என் செய்வாய் அறிவு இல்லா நெஞ்ச கல்லே – நீதிநூல்:40 409/4
பொய்யால் செய் மெய் நம்பி ஏதேதோ நினைவுற்றாய் புரை சேர் நெஞ்சே – நீதிநூல்:41 420/2

மேல்

நினைவையும் (1)

நினைவையும் அறிவான் யாங்கண் நிகழ்வதும் அறிவான் செய்யும் – நீதிநூல்:47 558/2

மேல்

நினைவொடு (1)

அனல் உகுக்கும் கண் களிற்றை ஆவின் நினைவொடு செல் – நன்மதிவெண்பா:1 15/2

மேல்