தொ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தொக்க 6
தொக்கதனால் 1
தொக்கு 2
தொக 1
தொகுத்தவற்றுள் 1
தொகுத்தார்க்கும் 1
தொகுத்து 1
தொகுத்தும் 1
தொகுப்பால் 1
தொகை 4
தொகைகள் 1
தொகையாக 1
தொகையும் 1
தொட்ட 5
தொட்டது 1
தொட்டு 3
தொடங்கல் 1
தொடங்கற்க 1
தொடங்காக்கால் 1
தொடங்காது 1
தொடங்கார் 1
தொடங்கினும் 1
தொடங்குங்கால் 1
தொடங்கும் 1
தொடங்கேல் 1
தொடர் 3
தொடர்ந்த 1
தொடர்ந்து 7
தொடர்ப்பாட்டோடு 1
தொடர்ப்பாடு 2
தொடர்பு 10
தொடர்பும் 1
தொடர்புறு 1
தொடர்புறும் 1
தொடர்பை 1
தொடரார் 1
தொடரேல் 1
தொடலை 1
தொடி 16
தொடியார் 3
தொடியாள் 1
தொடியே 3
தொடியை 1
தொடியொடு 2
தொடின் 1
தொடீ 2
தொடீஇ 1
தொடுக்க 1
தொடுத்த 1
தொடுத்தார் 1
தொடுத்திடான் 1
தொடுத்து 2
தொடுதோல் 1
தொடும் 1
தொடைப்புண்ணுக்கு 1
தொடையலார் 1
தொண்டர் 7
தொண்டர்க்கு 1
தொண்டர்கள் 1
தொண்டரடிப்பொடியை 1
தொண்டராம் 1
தொண்டரான் 1
தொண்டாய் 1
தொண்டாளும் 1
தொண்டு 5
தொண்டுசெய்து 1
தொண்டுசெய்வோர் 1
தொண்டுசெய 1
தொண்டுசெயின் 1
தொண்டே 1
தொண்டைநாட்டின் 1
தொண்டைமண்டலத்தார் 1
தொண்டைமன் 1
தொண்டைமான் 1
தொத்து 1
தொந்தமுற 1
தொய்யில் 1
தொல் 16
தொல்காப்பியனார் 1
தொல்லை 7
தொல்லைக்-கண் 2
தொலை 1
தொலைக்கின்றாய் 1
தொலைகிலான் 1
தொலைத்தல் 1
தொலைத்தான் 1
தொலைத்திடேல் 1
தொலைத்தும் 1
தொலைந்தானே 1
தொலைப்பதற்கு 1
தொலையா 1
தொலைவிடத்து 1
தொலைவிடத்தும் 2
தொலைவின் 1
தொலைவு 1
தொலைவுற்றும் 1
தொழ 5
தொழச்செய்யும் 1
தொழாமல் 1
தொழாஅர் 1
தொழாஅள் 2
தொழில் 45
தொழில்கள் 1
தொழில்களின் 1
தொழில்புரிவோனை 1
தொழிலர் 1
தொழிலாளர்கள் 1
தொழிலிலும் 1
தொழிலினால் 1
தொழிலும் 4
தொழிலுளார் 1
தொழிலோர் 1
தொழிற்கு 2
தொழிற்கும் 1
தொழிற்று 1
தொழு 1
தொழுகின்ற 1
தொழுத 2
தொழுதகு 1
தொழுதிடினும் 1
தொழுது 7
தொழுதூண் 1
தொழுதேன் 1
தொழும் 5
தொழுவது 1
தொழுவர் 1
தொழுவார் 1
தொழுவான் 1
தொழுவோம் 2
தொன்மை 5
தொன்மைக்கு 1
தொனி 1

தொக்க (6)

இட்டு உணா காலத்து கூராதாம் தொக்க
உடம்பும் பொருளும் உடையான் ஓர் நன்மை – அறநெறிச்சாரம்:1 169/2,3
தொக்க அறம் ஆயிற்றோ சோமேசா மிக்க – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 4/2
தொக்க குடி காத்தனர் காண் சோமேசா மிக்கு உயர்ந்த – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 76/2
தொக்க உருப்பசி மின் சோமேசா ஒக்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 130/2
தொக்க அற சொல் பொருள் – அருங்கலச்செப்பு:1 2/2
சொல் தொக்க தேறப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 589/4

மேல்

தொக்கதனால் (1)

தொக்கதனால் ஆனது என்னே சோமேசா மிக்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 93/2

மேல்

தொக்கு (2)

துய்க்கும் பொருள் எல்லாம் தொக்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 97/4
பெயலும் விளையுளும் தொக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 545/4

மேல்

தொக (1)

தொக சொல்லி தூவாத நீக்கி நக சொல்லி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 685/3

மேல்

தொகுத்தவற்றுள் (1)

தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 322/4

மேல்

தொகுத்தார்க்கும் (1)

தொகுத்தார்க்கும் துய்த்தல் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 377/4

மேல்

தொகுத்து (1)

துண்டம் ஊறியகாய் கரண்டி நல்லெண்ணெய் துட்டுடன் பூட்டுமே கத்தி சொல்லிய எல்லாம் குறைவற திருத்தி தொகுத்து பல்வகையின் இனிது அமைத்து – விவேகசிந்தாமணி:1 135/3

மேல்

தொகுத்தும் (1)

கோடி தொகுத்தும் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 377/2

மேல்

தொகுப்பால் (1)

தோம் இலா நின் மாற்றம் திறம்பியது ஏது என்றேன் நீ தொகுப்பால் தந்த – நீதிநூல்:44 490/2

மேல்

தொகை (4)

தொகை அறிந்த தூய்மையவர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 72/4
வகை சேர் சுவை அருந்துமா போல் தொகை சேர் – நீதிவெண்பா:1 5/2
தொகை அறிந்த தூய்மையவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 711/4
தொகை அறிந்த தூய்மையவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 721/4

மேல்

தொகைகள் (1)

துறுவிய அண்ட கோள தொகைகள் எண்ணிறந்த வானின் – நீதிநூல்:47 600/3

மேல்

தொகையாக (1)

தொல் வரவும் தோலும் கெடுக்கும் தொகையாக
நல்குரவு என்னும் நசை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1043/3,4

மேல்

தொகையும் (1)

ஊறு நீர் தொகையும் சீவர் உய்ந்திட கார் முன்னாக – நீதிநூல்:47 533/3

மேல்

தொட்ட (5)

தொட்ட கொப்பத்து வீழ் மா என்னவும் துயர் சார்வாரால் – நீதிநூல்:13 173/4
தன்னிடம் தொட்ட மண்-தனை இழுத்தலான் – நீதிநூல்:24 272/2
வாலி கெட ராமன் ஒரு வாளி தொட்ட வெம் பழிக்கா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 38/1
குயவன் மண் தொட்ட குழி – நன்மதிவெண்பா:1 12/4
கற்ற வழுதி கதவு தொட்ட கையை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 436/1

மேல்

தொட்டது (1)

தொட்டது எரிப்போன் சுடர் முடி மேல் அங்கை வைப்பித்திட்டு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 68/1

மேல்

தொட்டு (3)

தொட்டு அடித்தோன் நன்றி செய்த தூயோன் இருவருக்கும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 17/1
தொட்டு அனைத்து ஊறும் மணல் கேணி மாந்தர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 396/3
பண்டு ஏன் இராவணி மெய் பட்ட கணை தொட்டு எடுத்துக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 774/1

மேல்

தொடங்கல் (1)

பரிந்து சில கற்பான் தொடங்கல் கரும் தனம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 8/2

மேல்

தொடங்கற்க (1)

தொடங்கற்க எவ் வினையும் எள்ளற்க முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 491/3

மேல்

தொடங்காக்கால் (1)

தொடங்காக்கால் என்ன பயன் – அறநெறிச்சாரம்:1 169/4

மேல்

தொடங்காது (1)

அன்று தொடங்காது அடங்கி நின்றான் காரி பின்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 491/1

மேல்

தொடங்கார் (1)

தெளிவு இலதனை தொடங்கார் இளிவு என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 464/3

மேல்

தொடங்கினும் (1)

நல்லவை செய்ய தொடங்கினும் நோனாமே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 91/1

மேல்

தொடங்குங்கால் (1)

தொடங்குங்கால் துன்பமாய் இன்பம் பயக்கும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 2/1

மேல்

தொடங்கும் (1)

அன்பு குன்ற தொடங்கும் அற்றை முதல் இன்புடன் செய் – நன்மதிவெண்பா:1 38/2

மேல்

தொடங்கேல் (1)

தோற்பன தொடங்கேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 64/4

மேல்

தொடர் (3)

குடியாகும் மறம் தொடர் குற்றம் எலாம் – நீதிநூல்:25 288/3
இரு தொடர் பாட்டின்-கண் ஊக்கம் அறுத்தான் – அருங்கலச்செப்பு:1 170/1
நல்லார் தொடர் கைவிடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 450/4

மேல்

தொடர்ந்த (1)

தொடர்ந்த அன்பர்க்கு உரியானை துகள் உடையோர்க்கு அரியானை – நீதிநூல்:47 574/3

மேல்

தொடர்ந்து (7)

தொடர்ந்து பின் செல்லாமை கண்டும் அடங்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 129/2
தொழிலுளார் பகற்கு அஞ்சும் துரிஞ்சில் போல் இட்டிகையில் தொடர்ந்து செல்வார் – நீதிநூல்:16 201/2
தொடர்ந்து செல்வள் ஆதலால் தொடர்புறும் சகோதரர் – நீதிநூல்:47 597/3
தொண்டர்கள் செய்த தோடம் தொடர்ந்து தம் குருவை சேரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 73/3
தோகை மா மயில் என்று எண்ணி தொடர்ந்து அரா மீண்டது அன்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 101/4
சொரிகின்ற நாகமின் சோற்றினில் ஏறி தொடர்ந்து வர – விவேகசிந்தாமணி:1 130/3
சுற்று பசு போல் தொடர்ந்து – நீதிவெண்பா:1 58/4

மேல்

தொடர்ப்பாட்டோடு (1)

இந்தியத்தை வென்றான் தொடர்ப்பாட்டோடு ஆரம்பம் – அருங்கலச்செப்பு:1 11/1

மேல்

தொடர்ப்பாடு (2)

பற்றொடு செற்றமே சுற்றம் தொடர்ப்பாடு
முற்றும் துறக்கப்படும் – அருங்கலச்செப்பு:1 147/1,2
மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்-கொல் பிறப்பு அறுக்கல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 345/3

மேல்

தொடர்பு (10)

தொல்லைக்-கண் நின்றார் தொடர்பு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 81/4
தொடர்பு என்று நன்மதியே சொல் – நன்மதிவெண்பா:1 17/4
தொடர்பு உறுதிகொள்ளாத தோழன் விட உரியார் – நன்மதிவெண்பா:1 23/2
என்போடு இயைந்த தொடர்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 73/4
பண்புடையாளர் தொடர்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 783/4
தொல்லைக்-கண் நின்றார் தொடர்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 806/4
சொல் வேறு பட்டார் தொடர்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 819/4
மன்றில் பழிப்பார் தொடர்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 820/4
கேள் போல் பகைவர் தொடர்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 882/4
திரு நீக்கப்பட்டார் தொடர்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 920/4

மேல்

தொடர்பும் (1)

திருந்தார் பொருள் வரவும் தீயார் தொடர்பும்
பொருந்தாமை சிந்திக்கற்பாற்று – அருங்கலச்செப்பு:1 118/1,2

மேல்

தொடர்புறு (1)

தொடர்புறு மேலோர் தம் கை தோய் நிதி யாவும் தாழ்ந்தோர்க்கு – நீதிநூல்:14 181/3

மேல்

தொடர்புறும் (1)

தொடர்ந்து செல்வள் ஆதலால் தொடர்புறும் சகோதரர் – நீதிநூல்:47 597/3

மேல்

தொடர்பை (1)

அன்று ஒருவன் பொய் தொடர்பை அஞ்சி ஏன் கோவிந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 882/1

மேல்

தொடரார் (1)

எப்பொருளும் ஓரார் தொடரார் மற்று அ பொருளை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 695/3

மேல்

தொடரேல் (1)

தோற்பன தொடரேல் – ஆத்திசூடி:1 65/1

மேல்

தொடலை (1)

தொடலை குறும்_தொடி தந்தாள் மடலொடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1135/3

மேல்

தொடி (16)

பணை நீங்கி பைம் தொடி சோரும் துணை நீங்கி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 124/3
கோல் தொடி விற்பாய் போன்று கூடல் வணிக மின்னார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 126/1
ஒண்_தொடி கண்ணே உள – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 164/4
கோல் தொடி ஆரூர் மடந்தை கூறுவது மேற்சென்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 176/2
தொடி புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்து எருவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1037/3
கோல்_தொடி கண் கண்டு குமரேசா தோற்றாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1083/2
ஒண்_தொடி கண்ணே உள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1101/4
தொடலை குறும்_தொடி தந்தாள் மடலொடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1135/3
கோல்_தொடி பின் சென்றாள் குமரேசா ஆற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1153/2
பண்டு சயமதி தன் பைம் தொடி சோர்ந்து ஏன் உளைந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1234/1
பணை நீங்கி பைம் தொடி சோரும் துணை நீங்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1234/3
மாணிக்கமாலை ஏன் வாடி தொடி நெகிழ்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1236/1
பைம் தொடி பேதை நுதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1238/4
செறி_தொடி செய்து இறந்த கள்ளம் உறு துயர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1275/3
தொடி நோக்கி மென் தோளும் நோக்கி அடி நோக்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1279/3
கோல்_தொடி முன் கொண்டான் குமரேசா ஊற்று அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1309/2

மேல்

தொடியார் (3)

மென்_தொடியார் தேத்தும் விழைந்திலார் என்ப – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 29/2
ஆய்_தொடியார் கண்_நுதல்-பால் அன்பின் உமிழ்தலுமே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 80/1
அன்பின் விழையார் பொருள் விழையும் ஆய்_தொடியார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 911/3

மேல்

தொடியாள் (1)

கோல் தொடியாள் கோள் அழியும் ஆறு – அறநெறிச்சாரம்:1 162/4

மேல்

தொடியே (3)

பைம்_தொடியே உனை சேர்ந்திட பாரில் எனக்கு உடல் வேறு இலை – நீதிநூல்:12 131/3
பொன் நகை இலாய் என சொல் பொன்_தொடியே பரத்தையர்க்கே – நீதிநூல்:12 140/1
உரம் என்று எடுத்தவன் மாற்றான்-தன் சேவகன் ஒண்_தொடியே – விவேகசிந்தாமணி:1 123/4

மேல்

தொடியை (1)

பைம்_தொடியை அனையவர் போல் ஆதரிக்க கணவனுக்கே பரமாம் ஆதி – நீதிநூல்:12 111/2

மேல்

தொடியொடு (2)

கொடியார் கொடுமை உரைக்கும் தொடியொடு
தொல் கவின் வாடிய தோள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1235/3,4
தொடியொடு தோள் நெகிழ நோவல் அவரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1236/3

மேல்

தொடின் (1)

தொடின் சுடின் அல்லது காம நோய் போல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1159/3

மேல்

தொடீ (2)

கொண்ட கரு அளிக்கும் கொள்கை போல் ஒண்_தொடீ – நல்வழி:1 36/2
மைந்தர் தம் ஈகை மறுப்பரோ பைம்_தொடீ – நன்னெறி:1 17/2

மேல்

தொடீஇ (1)

உற்றுழியும் தீமை நிகழ்வு உள்ளதே பொன்_தொடீஇ – நன்னெறி:1 39/2

மேல்

தொடுக்க (1)

கரந்து ஒருவன் கணை தொடுக்க மேல் பறக்கும் இராசாளி கருத்தும் கண்டே – விவேகசிந்தாமணி:1 105/1

மேல்

தொடுத்த (1)

எடுத்த கருமங்கள் ஆகா தொடுத்த
உருவத்தால் நீண்ட உயர் மரங்கள் எல்லாம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 5/2,3

மேல்

தொடுத்தார் (1)

தீய விலங்கின செய்கை நம்-கண்ணே செய தொடுத்தார் திருவை ஒப்பாள் – நீதிநூல்:44 511/3

மேல்

தொடுத்திடான் (1)

துன்பமே செய்ய இயைந்திடான் முற்போர் தொடுத்திடான் தன் உயிர் அனைய – நீதிநூல்:4 40/2

மேல்

தொடுத்து (2)

கிட்டையிலே தொடுத்து முத்திபெறும் அளவும் பெரிய சுகம் கிடைக்கும் காம – விவேகசிந்தாமணி:1 75/2
கட்டையிலே தொடுத்து நடு கட்டையிலே கிடத்தும்-மட்டும் கவலைதானே – விவேகசிந்தாமணி:1 75/4

மேல்

தொடுதோல் (1)

விரத்தி வைராக்கிய விவேக தொடுதோல்
உரத்து அணிய தையா என்று ஓது – நீதிவெண்பா:1 72/3,4

மேல்

தொடும் (1)

தொடும் உயர்திணை மரீஇ சுதர்க்-கண் அன்பு இலா – நீதிநூல்:47 588/3

மேல்

தொடைப்புண்ணுக்கு (1)

உற்ற தொடைப்புண்ணுக்கு உடை கீறி கட்டி நின்றான் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 46/1

மேல்

தொடையலார் (1)

தூதுசென்ற கொன்றை தொடையலார் போலவே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 110/2

மேல்

தொண்டர் (7)

நேசம் ஆர் தொண்டர் ஞான நேத்திரம் கொண்டு காணும் – நீதிநூல்:2 12/3
தொண்டர் எனும் பயிர் தழைய சொரி முகிலை அவர் இதய – நீதிநூல்:47 575/1
தொண்டர் மனைவியர் சோமேசா கண்டோம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 22/2
மனம் தளரா புன்னைவன நாதா தொண்டர்
இனம் போற்று அடி பிரியேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 86/3,4
தோன்றி அரன் அருளால் தொண்டர் வென்றார் தோற்று அமணர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 39/1
ஈசன் நெறி தொண்டர் இயம்புதலும் மெய்ந்நெறி என்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 74/1
தோன்றி இறை அருளும் தொண்டர் எனும் மூர்த்திக்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 76/1

மேல்

தொண்டர்க்கு (1)

தொல்லை மணி மன்று உடையார் தொண்டர்க்கு பெண்டிரையும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 38/1

மேல்

தொண்டர்கள் (1)

தொண்டர்கள் செய்த தோடம் தொடர்ந்து தம் குருவை சேரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 73/3

மேல்

தொண்டரடிப்பொடியை (1)

தொண்டரடிப்பொடியை தோள் இறுக வீக்குதலால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 92/1

மேல்

தொண்டராம் (1)

தொண்டராம் பேய் சமணர் சோமேசா மிண்டும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 98/2

மேல்

தொண்டரான் (1)

தொண்டரான் மிக்குயர்ந்து தோன்றலால் எண் திசையும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 79/2

மேல்

தொண்டாய் (1)

இறைவர்க்கு தொண்டாய் இடர் தீர்ந்தது அன்றி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 108/1

மேல்

தொண்டாளும் (1)

என்னை தொண்டாளும் இரங்கேசா முன் நின்ற – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 126/2

மேல்

தொண்டு (5)

தொண்டு செய்பவர் கூலியை குறைக்கின்ற தொழிலும் – நீதிநூல்:17 207/4
மாடு இருந்து தொண்டு இயற்றி வாழ்வதினும் ஈடு பெறு – நன்மதிவெண்பா:1 3/2
தொண்டு இயற்றலில் பணிப்பெண் தூய உருவத்து அரம்பை – நன்மதிவெண்பா:1 70/1
சொல்லேல் சின வாசல் தொண்டு இயற்றேல் பாதகர் ஊர் – நன்மதிவெண்பா:1 93/3
பாட்டிக்கு தொண்டு செய் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 63/1

மேல்

தொண்டுசெய்து (1)

அண்டி மானமா தொண்டுசெய்து உயிர் உயல் அழகே – நீதிநூல்:21 254/4

மேல்

தொண்டுசெய்வோர் (1)

தொண்டுசெய்வோர் என உன்னி மகிழ்வுற்றால் தலை போமோ சொல்லாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:40 413/4

மேல்

தொண்டுசெய (1)

குற்றமே நாடும் குணமிலி-பால் தொண்டுசெய
உற்று உழலல் ஆலம் உகு பகு வாய் புற்று அரவ – நன்மதிவெண்பா:1 19/1,2

மேல்

தொண்டுசெயின் (1)

அம் முகமன் கூறா அரசனிடம் தொண்டுசெயின்
இம்மை அம்மை இல்லை எங்ஙன் என்னிலோ கம்மும் – நன்மதிவெண்பா:1 92/1,2

மேல்

தொண்டே (1)

தோற்றியார்-கண் எல்லாம் தொண்டே போல் ஆற்ற – அறநெறிச்சாரம்:1 130/2

மேல்

தொண்டைநாட்டின் (1)

உலகம் புகழ் பாகை ஓங்கு தொண்டைநாட்டின்
திலகன் கணபதி மால் செல்வன் நலம் மிகுந்த – ஆத்திசூடிவெண்பா:0 1/1,2

மேல்

தொண்டைமண்டலத்தார் (1)

தண் தமிழ்க்கா கம்பருக்கு தாம் அடிமை என்று தொண்டைமண்டலத்தார்
ஏட்டில் வரைந்தது போல் எண் திசைக்கும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 34/1,2

மேல்

தொண்டைமன் (1)

தூதுசென்ற ஔவை துணிந்து ஏனோ தொண்டைமன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 688/1

மேல்

தொண்டைமான் (1)

சோர்ந்து வருந்தாமல் தொண்டைமான் ஏன் வினையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 758/1

மேல்

தொத்து (1)

தொத்து ஆர் வல் உடும்பு சொல் வருடம் நூறு இருக்கும் – நன்மதிவெண்பா:1 13/1

மேல்

தொந்தமுற (1)

தொந்தமுற நட்டவர்-பால் சொல் பழகேல் ஆளிறையை – நன்மதிவெண்பா:1 105/3

மேல்

தொய்யில் (1)

தொய்யில் முலை உமை பால் சோமேசா உய்யா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 57/2

மேல்

தொல் (16)

புல்லுக்கும் ஆங்கே பொசியுமாம் தொல் உலகில் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 10/2
சான்றோர் இல்லா தொல் பதி இருத்தலின் – வெற்றிவேற்கை:1 64/1
ஆதியின் தொல் சீர் அறநெறிச்சாரத்தை – அறநெறிச்சாரம்:1 217/1
துரித வெம் பவம் உறார் தொல் மறை கிழவரே – நீதிநூல்:6 64/4
தொல் உலகில் புல் இலை உண் ஆடு முதல் உயிர்களை நல் சுரபி பாலை – நீதிநூல்:41 432/1
தொல் வார்த்தை கீழ்ப்படுத்தான் சோமேசா நல்ல – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 5/2
தொல் வலி போய் மாண்டனனே சோமேசா வல்லமையால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 85/2
தொல் கவின் வாடிய தோள் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 124/4
சுந்தர புலவர் இல்லா தொல் சபை சுதர்_இல் வாழ்வு – விவேகசிந்தாமணி:1 57/3
அரசமரம் தொல் கடல் நீந்து அந்தணனை காலபுர – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 65/1
தொல் இயல்பு ஆர் நன்மதியே சொல் – நன்மதிவெண்பா:1 36/4
கொல்லும் நரகு ஆழ்ந்தான் குமரேசா தொல் உலகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 255/2
தொல் படைக்கு அல்லால் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 762/4
தொல் வரவும் தோலும் கெடுக்கும் தொகையாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1043/3
தொல் கவின் வாடிய தோள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1234/4
தொல் கவின் வாடிய தோள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1235/4

மேல்

தொல்காப்பியனார் (1)

எள்ள இடம் இன்றி ஏனோ தொல்காப்பியனார்
கொள்ள மொழிந்தார் குமரேசா உள்ளி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 645/1,2

மேல்

தொல்லை (7)

இல்லை நாள் போய் ஏன்று இடம் கடிந்து தொல்லை
இடை கடையும் ஆற்றார் இரந்தார்க்கு நின்றார் – அறநெறிச்சாரம்:1 35/2,3
செல்வதூஉம் செய்வன கால் அல்ல தொல்லை
பிறவி தணிக்கும் பெரும் தவர்-பால் சென்று – அறநெறிச்சாரம்:1 203/2,3
தொல்லை நெறி வாகீசர் சோமேசா கொல்ல – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 31/2
தொல்லை வலி மாண்டதே சோமேசா நல்ல – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 75/2
தொல்லை நெறி நீலகண்டர் சோமேசா ஒல்லாது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 81/2
தொல்லை போம் போகா துயரம் போம் நல்ல – விவேகசிந்தாமணி:0 1/2
தொல்லை மணி மன்று உடையார் தொண்டர்க்கு பெண்டிரையும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 38/1

மேல்

தொல்லைக்-கண் (2)

தொல்லைக்-கண் நின்றார் தொடர்பு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 81/4
தொல்லைக்-கண் நின்றார் தொடர்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 806/4

மேல்

தொலை (1)

நாட்டின் பகை தொலை – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 52/1

மேல்

தொலைக்கின்றாய் (1)

தூய நாதனை தொழாமல் தொலைக்கின்றாய் அழியும் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 30/4

மேல்

தொலைகிலான் (1)

தோகையும் மைந்தரும் தொலைகிலான் என – நீதிநூல்:24 278/2

மேல்

தொலைத்தல் (1)

சுடரினை தூண்ட வேண்டி ஊதியே தொலைத்தல் போலும் – நீதிநூல்:37 374/2

மேல்

தொலைத்தான் (1)

கொன்று தொலைத்தான் குமரேசா நன்றாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 881/2

மேல்

தொலைத்திடேல் (1)

தொலைத்தும் தொலைத்திடேல் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 49/1

மேல்

தொலைத்தும் (1)

தொலைத்தும் தொலைத்திடேல் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 49/1

மேல்

தொலைந்தானே (1)

சூரம் தொலைந்தானே சோமேசா ஓரின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 44/2

மேல்

தொலைப்பதற்கு (1)

சோறு கறி உண்டு தொலைப்பதற்கு நாடி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 85/2

மேல்

தொலையா (1)

தொலையா பெரும் செல்வ தோற்றத்தோம் என்று – நன்னெறி:1 14/1

மேல்

தொலைவிடத்து (1)

உலைவிடத்து ஊறு அஞ்சா வன்கண் தொலைவிடத்து
தொல் படைக்கு அல்லால் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 762/3,4

மேல்

தொலைவிடத்தும் (2)

எல்லைக்-கண் நின்றார் துறவார் தொலைவிடத்தும்
தொல்லைக்-கண் நின்றார் தொடர்பு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 81/3,4
எல்லைக்-கண் நின்றார் துறவார் தொலைவிடத்தும்
தொல்லைக்-கண் நின்றார் தொடர்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 806/3,4

மேல்

தொலைவின் (1)

தொலைவின் துணிவொடு பக்கம் மலைவு இன்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 38/2

மேல்

தொலைவு (1)

தொலைவு இலா வலக்கையின் தொழில் இடக்கரம் – நீதிநூல்:13 161/3

மேல்

தொலைவுற்றும் (1)

பண்டு தொலைவுற்றும் பாண்டவர்-பால் மச்சன் அன்புகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 806/1

மேல்

தொழ (5)

மின் எறி சடாமுடி விநாயகன் அடி தொழ
நன்னெறி வெண்பா நாற்பதும் வருமே – நன்னெறி:0 1/1,2
கரி ஒன்று பொன்மிகும்பை ஏற கற்றவர் சூழ்ந்து தொழ
எரி என்னும் செல்வன் துலாத்தினில் ஏற இருண்ட மஞ்சு – விவேகசிந்தாமணி:1 130/1,2
அணி மதி குடை அருகனை தொழ
அரு வினை பயன் அகலுமே – அருங்கலச்செப்பு:0 1/1,2
கொண்டு தொழ நின்றார் குமரேசா கண்டது ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 260/2
கொண்டு தொழ நின்றான் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 970/2

மேல்

தொழச்செய்யும் (1)

நாம் பணிவோர்கள் எல்லாம் நமை தொழச்செய்யும் தேவர் – நீதிநூல்:43 469/1

மேல்

தொழாமல் (1)

தூய நாதனை தொழாமல் தொலைக்கின்றாய் அழியும் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 30/4

மேல்

தொழாஅர் (1)

நல் தாள் தொழாஅர் எனின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 2/4

மேல்

தொழாஅள் (2)

தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுது எழுவாள் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 6/3
தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுது எழுவாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 55/3

மேல்

தொழில் (45)

போர் தொழில் புரியேல் – ஆத்திசூடி:1 87/1
துஞ்சுவதே மாந்தர் தொழில் – நல்வழி:1 5/4
இந்தியக்கு ஒல்கா இரு_மு தொழில் செய்தல் – அறநெறிச்சாரம்:1 44/1
ஆய்தல் அறிவார் தொழில் – அறநெறிச்சாரம்:1 173/4
பொதி அலர் தூவி போற்றும் பூதம் தம் தொழில் செய்து ஏத்தும் – நீதிநூல்:3 34/3
சத்தியம் அகலா வாணிகமாதி சகல நல் தொழில் அவரவர்கள் – நீதிநூல்:4 42/3
தலைவன் செய் தொழில் எலாம் தாரம் ஆற்றுதல் – நீதிநூல்:13 161/2
தொலைவு இலா வலக்கையின் தொழில் இடக்கரம் – நீதிநூல்:13 161/3
ஒடிவு_இல் கங்கணம் பூண்டுகொள் மேலவர் உரைக்கு அமைந்து தம் மாது தொழில் எலாம் – நீதிநூல்:15 189/3
மேதையர் தம் தொழில் விடாது செய்குவர் – நீதிநூல்:20 239/2
இடி என கொலை தொழில் இயற்றும் தீ வெடி – நீதிநூல்:34 354/3
படியின் மன் உயிர் எலாம் எழுந்து தொழில் பல இயற்றிட எழாமலே – நீதிநூல்:35 358/3
தாங்கொணா தொழில் செயல் முதல் ஏதுவால் சடம் நோய் – நீதிநூல்:42 441/3
அ தொழில் முற்பழக்கம் இன்றி சாங்காலத்து அமையுமோ வரும் மன்றற்கு – நீதிநூல்:43 450/2
தம் தொழில் செய்து வாழும் தனி அறம் புரிதல் என்னும் – நீதிநூல்:43 465/3
நம் தொழில் புரிகிலேம் யாம் நாய் தொழில் உடைய நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 465/4
நம் தொழில் புரிகிலேம் யாம் நாய் தொழில் உடைய நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 465/4
குடிகெடுக்கும் தொழில் உங்கட்கு இல்லை என வெறுத்தனர் அ குணங்கள் எல்லாம் – நீதிநூல்:44 495/3
துன்னுபு தங்க ஓட தொழில் பல இயற்ற தக்க – நீதிநூல்:47 531/3
தோய்தர செய்யான் அன்ன தொழில் இலா விலங்கின் பல்லில் – நீதிநூல்:47 547/2
தோம் அறும் இயந்திரங்கள் தொழில் பல இயற்ற உண்ணும் – நீதிநூல்:47 553/2
தனம் தந்தான்-தனை இகழ்ந்து தனத்தினை தொழில் போல் ஈசன் – நீதிநூல்:47 554/1
படு தொழில் விலங்கும் தன் பறழ் வளர்ந்து உடல் – நீதிநூல்:47 588/1
எ தொழில் எவ் ஒழுக்கு இயைந்த ஆகுமோ – நீதிநூல்:47 590/3
அ தொழில் வண்மையும் அறைக பாலர்க்கே – நீதிநூல்:47 590/4
அனைத்தே புலவர் தொழில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 40/4
அஞ்சல் அறிவார் தொழில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 43/4
வடு அன்று வேந்தன் தொழில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 55/4
வல் அறிதல் வேந்தன் தொழில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 59/4
வேள்வி தொழிற்கும் உழு தொழில் முன் வேண்டுமால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 104/1
சுகமுறுதல் நல்லோர் தொழில் – நீதிவெண்பா:1 5/4
உற்ற தொழில் செய்வோர்க்கு உறு பஞ்சம் இல்லையாம் – நீதிவெண்பா:1 44/1
மனம் வேறு சொல் வேறு மன்னு தொழில் வேறு – நீதிவெண்பா:1 75/1
அனைத்தே புலவர் தொழில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 66/4
வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 93/4
கூடி தொழில் செய் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 18/1
போர் தொழில் பழகு – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 72/1
அனைத்தே புலவர் தொழில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 394/4
அஞ்சல் அறிவார் தொழில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 428/4
வடு அன்று வேந்தன் தொழில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 549/4
வல் அறிதல் வேந்தன் தொழில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 582/4
விரைந்து தொழில் கேட்கும் ஞாலம் நிரந்து இனிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 648/3
பேணாமை பேதை தொழில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 833/4
செய் தொழில் வேற்றுமையான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 972/4
யாமத்தும் ஆளும் தொழில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1252/4

மேல்

தொழில்கள் (1)

செயிர் அறு தொழில்கள் எல்லாம் செய படிப்பித்தோன் யாரே – நீதிநூல்:47 548/4

மேல்

தொழில்களின் (1)

மாந்தர் வேளாண்மை முதல் தமக்கு உரிய வளமை கூர் தொழில்களின் முயலார் – நீதிநூல்:5 47/3

மேல்

தொழில்புரிவோனை (1)

ஆய தன் தொழில்புரிவோனை அன்பொடு – நீதிநூல்:18 222/3

மேல்

தொழிலர் (1)

எவ் வருணர் எ சமயர் எ பதியர் எ தொழிலர் எனினும் நாணோடு – நீதிநூல்:39 394/1

மேல்

தொழிலாளர்கள் (1)

அடியரே முதல் பல் தொழிலாளர்கள் அனைவரும் தமை ஆதரித்து ஆளுபாக்கு – நீதிநூல்:15 189/2

மேல்

தொழிலிலும் (1)

நல் தொழிலிலும் தீய நாடுதல் காண் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 38/3

மேல்

தொழிலினால் (1)

துதி புரிந்து உபசரிக்கும் தொழிலினால் செலவு ஒன்று இல்லை – நீதிநூல்:33 350/3

மேல்

தொழிலும் (4)

தொண்டு செய்பவர் கூலியை குறைக்கின்ற தொழிலும் – நீதிநூல்:17 207/4
இரக்கும் தொழிலும் ஆயுள் குறைந்து இறக்கும் தொழிலும் எய்துமால் – நீதிநூல்:19 236/4
இரக்கும் தொழிலும் ஆயுள் குறைந்து இறக்கும் தொழிலும் எய்துமால் – நீதிநூல்:19 236/4
ஒரு தொழிலும் இல்லாதான் முகடி ஆகும் ஒன்றுக்கும் உதவாதான் சோம்பன் ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 20/2

மேல்

தொழிலுளார் (1)

தொழிலுளார் பகற்கு அஞ்சும் துரிஞ்சில் போல் இட்டிகையில் தொடர்ந்து செல்வார் – நீதிநூல்:16 201/2

மேல்

தொழிலோர் (1)

ஆ பயன் குன்றும் அறு_தொழிலோர் நூல் மறப்பர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 560/3

மேல்

தொழிற்கு (2)

என்னும் யாவுமே களவதாம் இ தொழிற்கு இயைவோர் – நீதிநூல்:17 209/3
அரந்தை சூழினும் பொன் வவ்வும் அ தொழிற்கு இயையா வண்ணம் – நீதிநூல்:17 213/3

மேல்

தொழிற்கும் (1)

வேள்வி தொழிற்கும் உழு தொழில் முன் வேண்டுமால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 104/1

மேல்

தொழிற்று (1)

இறப்பே புரிந்த தொழிற்று ஆம் சிறப்பும் தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 977/3

மேல்

தொழு (1)

வைகல்-தோறும் தெய்வம் தொழு – கொன்றைவேந்தன்:1 89/1

மேல்

தொழுகின்ற (1)

கொண்டு தொழுகின்ற குமரேசா கண்டு நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 268/2

மேல்

தொழுத (2)

தொழுத கையுள்ளும் படை ஒடுங்கும் ஒன்னார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 107/1
தொழுத கையுள்ளும் படை ஒடுங்கும் ஒன்னார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 828/3

மேல்

தொழுதகு (1)

தொழுதகு கற்புடையார் தன் துணைவரை விட்டு அகல்வாரோ – நீதிநூல்:12 141/4

மேல்

தொழுதிடினும் (1)

சார்ந்து தொழுதிடினும் தத்தன் ஏன் முத்தனை முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 828/1

மேல்

தொழுது (7)

தொழுது இரப்பினும் மாசு ஒன்றே தூற்றுவர் அவரை வாளா – நீதிநூல்:47 526/3
தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுது எழுவாள் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 6/3
தொழுது மீண்டும் அ கழுதையை துதித்திட அதுதான் – விவேகசிந்தாமணி:1 49/2
அறிவுளோர்-தமக்கு நாளும் அரசரும் தொழுது வாழ்வார் – விவேகசிந்தாமணி:1 64/1
தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுது எழுவாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 55/3
ஒளி தொழுது ஏத்தும் உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 970/4
தொழுது உண்டு பின் செல்பவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1033/4

மேல்

தொழுதூண் (1)

தொழுதூண் சுவையின் உழுதூண் இனிது – கொன்றைவேந்தன்:1 46/1

மேல்

தொழுதேன் (1)

தொழுதேன் நிறை உடையை ஆகு – அறநெறிச்சாரம்:1 78/4

மேல்

தொழும் (5)

ஈனம்_இல் நாளை தொழும் மன் ஏகும் வழி பார்த்து அழுமால் – நீதிநூல்:12 146/3
முத்தொழில் பரன் தொழும் முறையும் மன்னவன் – நீதிநூல்:47 590/1
அண்டர் தொழும் தேவிடத்தும் ஆன்மாவை கண்ட – நன்மதிவெண்பா:1 69/2
எல்லா உயிரும் தொழும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 260/4
மன் உயிர் எல்லாம் தொழும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 268/4

மேல்

தொழுவது (1)

ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று – கொன்றைவேந்தன்:1 2/1

மேல்

தொழுவர் (1)

தூ மன மாட்சியோர் தொழுவர் யாரையும் – நீதிநூல்:33 349/3

மேல்

தொழுவார் (1)

ஆம்கால் இறைவர் அடி தொழுவார் செல்வம் எல்லாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 133/1

மேல்

தொழுவான் (1)

கதிரவன் கிரண கையால் கடவுளை தொழுவான் புட்கள் – நீதிநூல்:3 34/1

மேல்

தொழுவோம் (2)

ஏத்தி ஏத்தி தொழுவோம் யாமே – ஆத்திசூடி:0 1/2
என்றும் ஏத்தி தொழுவோம் யாமே – கொன்றைவேந்தன்:0 1/2

மேல்

தொன்மை (5)

தொன்மை மறவேல் – ஆத்திசூடி:1 64/1
சொன்னதே அலால் நூதனம் ஒன்று இலை தொன்மை நூல் பல ஆகும் – நீதிநூல்:28 311/2
தொன்மை வலி ஆண்மையினால் சோமேசா பன்னின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 61/2
தொன்மை நெறி தருமன் சோமேசா பல் முறையும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 99/2
எந்நாளும் தொன்மை மறவேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 63/4

மேல்

தொன்மைக்கு (1)

தொன்மைக்கு அஞ்சேல் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 51/1

மேல்

தொனி (1)

தொனி கேட்டு சினந்து நான் குயவனோ எனை மயக்க தூளோ என்றேன் – நீதிநூல்:44 502/2

மேல்