தூ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தூ 15
தூஉய்மை 1
தூக்க 2
தூக்கணம் 1
தூக்கம் 1
தூக்காத 1
தூக்கார் 1
தூக்கி 8
தூக்கிட 1
தூக்கிவைத்து 1
தூக்கின் 2
தூக்கு 1
தூக்கும் 2
தூங்கலால் 1
தூங்கற்க 1
தூங்கா 2
தூங்காது 3
தூங்காமை 1
தூங்கார் 1
தூங்கி 1
தூங்கினும் 1
தூங்கு 2
தூங்குக 1
தூங்கும் 4
தூங்குவார் 1
தூசர்க்கு 1
தூசியாய் 1
தூசு 7
தூடணங்கள் 1
தூடணம் 1
தூண் 4
தூண்ட 1
தூண்டில் 2
தூண்டு 1
தூதர் 1
தூதருள்ளே 1
தூதரை 1
தூதன் 2
தூதாக 1
தூதாம் 1
தூதான 1
தூது 11
தூதுசென்ற 3
தூதுசென்றான் 2
தூதுசென்று 2
தூதுவிட 1
தூதை 2
தூதொடு 1
தூம்பினில் 1
தூம்பு 1
தூமணியே 1
தூய் 1
தூய்மை 12
தூய்மையவர் 3
தூய்மையுற்று 1
தூய்மையொடு 1
தூய 18
தூயது 2
தூயராய் 1
தூயவர் 2
தூயவர்கள் 1
தூயவருக்கு 1
தூயவரும் 2
தூயவாய் 1
தூயனாம் 1
தூயார்க்கு 2
தூயோன் 1
தூர்க்காநின்றீர் 1
தூர்த்தர்க்கே 1
தூர்த்தரும் 1
தூர்த்தன் 1
தூர்ப்பார் 1
தூர 2
தூரத்து 1
தூரம் 1
தூரி 1
தூரில் 1
தூல 1
தூவணம் 1
தூவா 3
தூவாத 1
தூவி 2
தூவியும் 2
தூளோ 1
தூற்றா-கொல் 1
தூற்றார் 2
தூற்றி 2
தூற்றினான் 1
தூற்றுதல் 1
தூற்றும் 3
தூற்றுவர் 1
தூறாக்கி 1
தூறாய்விடும் 1
தூறுவர் 1

தூ (15)

ஊற்றம்_இல் தூ விளக்கம் ஊழுண்மை காண்டும் என்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 49/3
துயில் சுவையும் தூ நல்லார் தோள் சுவையும் எல்லாம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 85/1
தூ மாண் நினைவு ஒழுக்கம் காட்சியும் தாம் மாண்ட – அறநெறிச்சாரம்:1 177/2
தூ மன மாட்சியோர் தொழுவர் யாரையும் – நீதிநூல்:33 349/3
நவை தீர் தண் நதி தூ நீர் அருந்தாது அங்கண நீரை நாடல் போலும் – நீதிநூல்:44 484/3
தூ நறும் பூ கொன்றை அணி சோமேசா தானே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 19/2
தூ நல் சீர் கண்ணப்பர் சோமேசா ஆனதனால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 42/2
தூ நீர் இலங்கையர் கோன் சோமேசா ஆனதனால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 47/2
தூ மொழியேனும் புகலான் சோமேசா ஆம் என்றே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 49/2
தூ நகையாள் பால் அமரும் சோமேசா வானின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 77/2
தூ நறும் பூ வாளியான் சோமேசா மானம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 87/2
தூ நீர் அயோத்தியர் கோன் சோமேசா ஆனதனால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 113/2
தூ நீர் புளினத்தின் சோமேசா ஆனதே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 123/2
தூ வாய் குணமாலை சோமேசா ஆவகையே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 132/2
துணை இன்றி செல் நெறியும் தூ நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 96/3

மேல்

தூஉய்மை (1)

தூஉய்மை என்பது அவா இன்மை மற்று அது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 364/3

மேல்

தூக்க (2)

சுழி தராசினில் தூக்க தட்டோடு உம்பர் – நீதிநூல்:12 151/3
சோர்ந்திட அதை தான் தாங்கி சுமக்குதல் தன்னை தூக்க
நேர்ந்த மாவினை தான் தூக்கி நெஞ்சம் புண்ணாதல் போலும் – நீதிநூல்:36 366/3,4

மேல்

தூக்கணம் (1)

வானரம் மழை-தனில் நனைய தூக்கணம்
தான் ஒரு நெறி சொல தாண்டி பிய்த்திடும் – விவேகசிந்தாமணி:1 9/1,2

மேல்

தூக்கம் (1)

தூக்கம் கடிந்து செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 668/4

மேல்

தூக்காத (1)

உள வரை தூக்காத ஒப்புரவாண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 480/3

மேல்

தூக்கார் (1)

பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 103/3

மேல்

தூக்கி (8)

தூக்கி வினை செய் – ஆத்திசூடி:1 60/1
நேர்ந்த மாவினை தான் தூக்கி நெஞ்சம் புண்ணாதல் போலும் – நீதிநூல்:36 366/4
தூக்கி உபதேசித்தார் சோமேசா நோக்கின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 20/2
தூக்கி அழிந்தான் சூரன் சோமேசா நோக்கியிடில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 34/2
சீர் அறிந்து தூக்கி வினை செய் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 59/4
துணை வலியும் தூக்கி செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 471/4
பயன் தூக்கி பண்பு உரைக்கும் பண்பு_இல் மகளிர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 912/3
நயன் தூக்கி நள்ளா விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 912/4

மேல்

தூக்கிட (1)

கதி தனது உடல் உயர்வுறவே தன் கைகொடு தூக்கிட உனல் போலும் – நீதிநூல்:37 373/4

மேல்

தூக்கிவைத்து (1)

தோளினில் தூக்கிவைத்து சுமந்து பேறா வளர்த்த – விவேகசிந்தாமணி:1 84/2

மேல்

தூக்கின் (2)

மீச்செலவு காணின் நனி தாழ்ப தூக்கின்
மெலியது மேன்மேல் எழ செல்லச்செல்ல – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 16/2,3
பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின்
நன்மை கடலின் பெரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 103/3,4

மேல்

தூக்கு (1)

தூக்கு பிள்ளையார் செலவை சோமேசா நோக்கி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 79/2

மேல்

தூக்கும் (2)

சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒருபால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 25/3
சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒருபால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 118/3

மேல்

தூங்கலால் (1)

தூங்கலால் துயில் இன்மையால் சினத்தினால் துவக்கு – நீதிநூல்:42 441/2

மேல்

தூங்கற்க (1)

தூங்குக தூங்கி செயற்பால தூங்கற்க
தூங்காது செய்யும் வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 672/3,4

மேல்

தூங்கா (2)

தூங்கா தசரதன்தான் சோமேசா ஈங்கு இதனால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 82/2
தூங்கா வள குளத்தூர் சோமேசா ஆங்கண் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 110/2

மேல்

தூங்காது (3)

துணித்தானும் தூங்காது அறம் செய்க கூற்றம் – அறநெறிச்சாரம்:1 21/3
சுகம் அறம் மறம் ஓர்ந்து ஆவி தூங்கினும் தூங்காது ஓங்கி – நீதிநூல்:47 545/3
தூங்காது செய்யும் வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 672/4

மேல்

தூங்காமை (1)

தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இ மூன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 383/3

மேல்

தூங்கார் (1)

இங்கு அறிவுடையோர் தூங்கார் இரவினும் மூடர் துஞ்ச – நீதிநூல்:35 359/2

மேல்

தூங்கி (1)

தூங்குக தூங்கி செயற்பால தூங்கற்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 672/3

மேல்

தூங்கினும் (1)

சுகம் அறம் மறம் ஓர்ந்து ஆவி தூங்கினும் தூங்காது ஓங்கி – நீதிநூல்:47 545/3

மேல்

தூங்கு (2)

தூங்கு திருநாணினால் என்ன பயன் அதை கழுத்தில் சுருக்கிக்கொண்டு – நீதிநூல்:12 118/3
இரவினில் தூங்கு – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 3/1

மேல்

தூங்குக (1)

தூங்குக தூங்கி செயற்பால தூங்கற்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 672/3

மேல்

தூங்கும் (4)

தூங்கும் களிறோ துயருறா ஆங்கு அது கொண்டு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 37/2
ஒருவன் உண்ட கலத்து உண்ண ஒருவன் உடையினை உடுக்க ஒருவன் தூங்கும்
திரு அமளி துயில மனம் பொருந்தாது பலர் எச்சம் சேர் படிக்கம் – நீதிநூல்:44 491/1,2
ஐயன் இறந்திடில் எல்லாம் உனது என்றான் அவன் தூங்கும் சமையம் பார்த்து ஓர் – நீதிநூல்:44 498/3
காமமும் நாணும் உயிர் காவா தூங்கும் என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1163/3

மேல்

தூங்குவார் (1)

மெய்யுணர்ச்சி கண் விழிப்ப தூங்குவார் தம் உளே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 101/2

மேல்

தூசர்க்கு (1)

மத்தியில் புதைத்த கல் மாசில் தூசர்க்கு
வத்திரம் சுமக்கும் வாலேயம் ஒப்பனே – நீதிநூல்:24 275/3,4

மேல்

தூசியாய் (1)

தூசியாய் இராதே – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 45/1

மேல்

தூசு (7)

வாழ் அகமும் புனை தூசு அணியும் பல வாகனம் மஞ்சமொடும் – நீதிநூல்:14 174/1
தூசு இலா கீர்த்தி கொண்டான் சோமேசா ஆசையுடன் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 24/2
தூசு ஆர் துவட்டா சேய் சோமேசா பேசில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 52/2
தாய் தீண்ட தூசு உடுத்து சார் எனும் சொல் தீது என்றாள் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 83/1
தூசு அணையா சந்தனுத்தான் சோமேசா நேசமுடன் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 129/2
நண்ணா சமண நகரத்தில் தூசு ஒலிக்கும் – நீதிவெண்பா:1 26/3
கூசி நின்றார் என்னே குமரேசா தூசு அனைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 475/2

மேல்

தூடணங்கள் (1)

மெய் வளர் வேத நிந்தை விமல தூடணங்கள் ஆமால் – நீதிநூல்:47 567/4

மேல்

தூடணம் (1)

தூடணம் ஆம் ஐவருடன் துன்னுதல் என்றே கன்னன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 96/1

மேல்

தூண் (4)

நெடும் தூண் இரு காலா நீள் முதுகு தண்டா – அறநெறிச்சாரம்:1 124/1
சிந்தனை தூண் பூட்டி சேர்த்தியே பந்திப்பர் – அறநெறிச்சாரம்:1 190/2
துன்பம் துடைத்து ஊன்றும் தூண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 615/4
ஐந்து சால்பு ஊன்றிய தூண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 983/4

மேல்

தூண்ட (1)

சுடரினை தூண்ட வேண்டி ஊதியே தொலைத்தல் போலும் – நீதிநூல்:37 374/2

மேல்

தூண்டில் (2)

தூண்டில் பொன் மீன் விழுங்கி அற்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 141/4
தூண்டில் பொன் மீன் விழுங்கி அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 931/4

மேல்

தூண்டு (1)

தூண்டு மறை பரியாய் சோமேசா யாண்டும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 92/2

மேல்

தூதர் (1)

நெடிய ஆசனமே காசன மேடை நிமிர் உழையோர் நமன் தூதர்
கடி மனை மயான காடு எனில் கொடுங்கோல் காரணர் உய்யுமாறு உளதோ – நீதிநூல்:4 46/3,4

மேல்

தூதருள்ளே (1)

ஓர்ந்து உரைக்க வல்ல உயர் அனுமான் தூதருள்ளே
கூர்ந்து நின்றான் என்னே குமரேசா நேர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 687/1,2

மேல்

தூதரை (1)

காலனார் விடு தூதரை நம்பலாம் கள்ளர் வேடர் மறவரை நம்பலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 12/3

மேல்

தூதன் (2)

மாறு_இல் உலூகனே மாண்பு அமைந்த தூதன் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 681/1
தண்டாத அன்பு அமைந்த சாதகனை தூதன் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 682/1

மேல்

தூதாக (1)

தோழன் என்று சொன்ன அடித்தொண்டர்க்கு இறைவர் தூதாக
நடந்தது அரிதரிது காதலி-பால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 105/1,2

மேல்

தூதாம் (1)

கனிவொடும் அழைக்கும் தூதாம் கழிய பேருண்டி மாதோ – நீதிநூல்:36 362/4

மேல்

தூதான (1)

சோரான் துணிந்து நின்றான் தூதான அங்கதன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 689/1

மேல்

தூது (11)

தினம் வினை செய அகல் செல்வ முன்னம் தூது
அனம் வரும் அதினொடும் அடைகிலாய் எனின் – நீதிநூல்:12 130/1,2
சொல்லுக என்று அங்கதனை தூது ஏவி மாதை விடல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 58/1
உறுதி பயப்பதாம் தூது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 69/4
உறுதி பயப்பதாம் தூது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 69/4
அன்பு அறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூது உரைப்பார்க்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 110/3
பண்புடைமை தூது உரைப்பான் பண்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 681/4
அன்பு அறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூது உரைப்பார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 682/3
நன்றி பயப்பது ஆம் தூது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 685/4
தக்கது அறிவது ஆம் தூது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 686/4
உறுதி பயப்பது ஆம் தூது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 690/4
அழல் போலும் மாலைக்கு தூது ஆகி ஆயன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1228/3

மேல்

தூதுசென்ற (3)

தூதுசென்ற கொன்றை தொடையலார் போலவே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 110/2
தூதுசென்ற கண்ணன் துரியோதனன் செய்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 153/1
தூதுசென்ற ஔவை துணிந்து ஏனோ தொண்டைமன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 688/1

மேல்

தூதுசென்றான் (2)

கற்று வல்ல சஞ்சயன் ஏன் காவலர்-பால் தூதுசென்றான்
கொற்றம் மிகு வேல் கை குமரேசா உற்று உணர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 683/1,2
காதலர் பல்லோர் இருப்ப கண்ணன் ஏன் தூதுசென்றான்
கோதை புனை வை வேல் குமரேசா நீதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 684/1,2

மேல்

தூதுசென்று (2)

மாறு_இல் புகழேந்தி மாண் பாணர் தூதுசென்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 685/1
அன்று கடோற்கசன் ஏன் அஞ்சாமல் தூதுசென்று
குன்றாது உரைத்தான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 686/1,2

மேல்

தூதுவிட (1)

பற்று ஒழிந்தும் என்ன பிறர் பண்டு அரனை தூதுவிட
கற்றவர் போல் மெய்ப்பொருளை கண்டார்-கொல் உற்றது கேள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 61/1,2

மேல்

தூதை (2)

காமம் மிக உழந்தும் தூதை கடிந்துவிட்டாள் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 114/1
உள்ள மறை தூதை முன் ஊர் அறிந்தது என்று நாண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1180/1

மேல்

தூதொடு (1)

காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1211/3

மேல்

தூம்பினில் (1)

தூம்பினில் புதைத்த கல்லும் துகள் இன்றி சுடர் கொடாது – விவேகசிந்தாமணி:1 61/1

மேல்

தூம்பு (1)

தூம்பு அமரும் புற்று அடுத்தால் சொல் – நீதிவெண்பா:1 86/4

மேல்

தூமணியே (1)

துங்க கரி முகத்து தூமணியே நீ எனக்கு – நல்வழி:0 1/3

மேல்

தூய் (1)

துறந்து எழுவர் தூய் காட்சியார் – அறநெறிச்சாரம்:1 100/4

மேல்

தூய்மை (12)

ஒவ்வா உயிர் ஓம்பி உள் தூய்மை பெற்றதே – அறநெறிச்சாரம்:1 40/3
பெண் விழைவார்க்கு இல்லை பெரும் தூய்மை பேணாது ஊன் – அறநெறிச்சாரம்:1 104/1
சொல்லிய மாற்றத்து உயிராம் தூய்மை பெறு வாய்மை – நன்மதிவெண்பா:1 90/1
பல்லினை தூய்மை செய் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 17/1
துறந்தாரின் தூய்மை உடையர் இறந்தார் வாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 159/3
கொண்டனர் ஏன் தூய்மை குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 298/2
புறம் தூய்மை நீரான் அமையும் அகம் தூய்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 298/3
புறம் தூய்மை நீரான் அமையும் அகம் தூய்மை
வாய்மையான் காணப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 298/3,4
மனம் தூய்மை செய் வினை தூய்மை இரண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 455/3
மனம் தூய்மை செய் வினை தூய்மை இரண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 455/3
இனம் தூய்மை தூவா வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 455/4
தூய்மை துணைமை துணிவுடைமை இ மூன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 688/3

மேல்

தூய்மையவர் (3)

தொகை அறிந்த தூய்மையவர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 72/4
தொகை அறிந்த தூய்மையவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 711/4
தொகை அறிந்த தூய்மையவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 721/4

மேல்

தூய்மையுற்று (1)

சார்ந்த இனத்தால் சசிவன்னன் தூய்மையுற்று
கூர்ந்தான் புகழ் ஏன் குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 455/1,2

மேல்

தூய்மையொடு (1)

வாய்மை அறியாது ஒழுகும் மற்றவர் போல் தூய்மையொடு
நன்று ஆற்றலுள்ளும் தவறு உண்டு அவரவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 80/2,3

மேல்

தூய (18)

துணிப்பதூஉம் தூய ஒழுக்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 46/4
தூய குலம் சாதியார்க்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 61/4
தூய நாதனை தொழாமல் தொலைக்கின்றாய் அழியும் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 30/4
இழிவுளார் என்பதற்கு பொய்த்தலே சான்று ஆகும் ஏசு_இல் தூய
வழியுளார் என்பதற்கு சரதமே சாட்சியாம் மகியின்-கண்ணே – நீதிநூல்:16 201/3,4
தூய முடி மேல் வீழ்ந்தார் சோமேசா ஆயுங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 2/2
தூய அனுசூயை சோமேசா மேவு பிற – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 6/2
தூய நலம் கவர்ந்தான் சோமேசா ஆயின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 28/2
தூய பிறவாமை ஒன்றே சோமேசா ஆயதனால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 37/2
தூய சுயோதனற்கு சோமேசா வாயதனால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 83/2
துப்புற சிவந்த வாயாள் தூய பஞ்சணையின் மீதே – விவேகசிந்தாமணி:1 70/1
பிணி துக்கம் குருநாள் வாழ்வு போம் தூய வெள்ளி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 16/2
தூய ரகுராமன்-பால் சோரம் உனி மாரீசன் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 51/1
தூய ராமன் பகையால் துன்பமுற்று தஞ்சம் என்ற – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 58/1
தூய புகழ் புன்னைவன தோன்றலே சொப்பனத்திலேயும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 107/3
தூய அறிவினர் முன் சூழ் துன்பம் இல்லையாம் – நீதிவெண்பா:1 48/1
ஈயுமவர் வருந்தாது ஏற்றல் அறம் தூய இளம் – நீதிவெண்பா:1 60/2
தொண்டு இயற்றலில் பணிப்பெண் தூய உருவத்து அரம்பை – நன்மதிவெண்பா:1 70/1
தூய வழி நிற்றலும் அற்று – அருங்கலச்செப்பு:1 114/2

மேல்

தூயது (2)

மாதலத்தவனை வாழ்த்தா வாயது தூயது அன்று – நீதிநூல்:3 33/3
தூயது அலா சொல் உரையான் சோமேசா ஆயின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 14/2

மேல்

தூயராய் (1)

தூயராய் சிலர் புவி துதிக்க வாழ்தலும் – நீதிநூல்:9 93/2

மேல்

தூயவர் (2)

துதி பெற ஆதரம் மிகலாலே தூயவர் ஆகுவர் கலை தேறி – நீதிநூல்:37 373/1
தூயவர் என்று எண்ணியே துன்னற்க சே_இழையே – நீதிவெண்பா:1 71/2

மேல்

தூயவர்கள் (1)

துன்புறுத்தும் காலத்தும் தூயவர்கள் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 16/3

மேல்

தூயவருக்கு (1)

தூயவருக்கு ஆகுமோ சொல் – நீதிவெண்பா:1 63/4

மேல்

தூயவரும் (2)

தீயவர்க்கு தூயவரும் தீயவர் போல் தோன்றுவரே – நீதிநூல்:23 270/4
நிந்தை இலா தூயவரும் நிந்தையரை சேரில் அவர் – நீதிவெண்பா:1 79/1

மேல்

தூயவாய் (1)

தூயவாய் சொல்லாடல் வன்மையும் துன்பங்கள் – அறநெறிச்சாரம்:1 107/1

மேல்

தூயனாம் (1)

தூயனாம் காதி_மகன் சோமேசா ஆயதனால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 29/2

மேல்

தூயார்க்கு (2)

மனம் தூயார்க்கு எச்சம் நன்று ஆகும் இனம் தூயார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 456/3
மனம் தூயார்க்கு எச்சம் நன்று ஆகும் இனம் தூயார்க்கு
இல்லை நன்று ஆகா வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 456/3,4

மேல்

தூயோன் (1)

தொட்டு அடித்தோன் நன்றி செய்த தூயோன் இருவருக்கும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 17/1

மேல்

தூர்க்காநின்றீர் (1)

சுமக்க அரிதாக உண்டு பாழ்ங்குழி தூர்க்காநின்றீர்
தமக்கு உண நும்மை ஈசன் சமைத்தனன் என புல் சீயம் – நீதிநூல்:45 520/2,3

மேல்

தூர்த்தர்க்கே (1)

கணம் அறு மாதர் தோள் கலக்கும் தூர்த்தர்க்கே – நீதிநூல்:13 165/4

மேல்

தூர்த்தரும் (1)

தூர்த்தரும் தூர்ப்பார் அலர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 88/4

மேல்

தூர்த்தன் (1)

மதியிலி ஓர் தூர்த்தன் வறிதே நிதம் அணுகும் – நன்மதிவெண்பா:1 107/2

மேல்

தூர்ப்பார் (1)

தூர்த்தரும் தூர்ப்பார் அலர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 88/4

மேல்

தூர (2)

அண்டாண்டங்களின் தூர நிலை அளவு கூறுவோம் அருக்கன் திங்கட்கு – நீதிநூல்:41 427/1
தூர நெறி நின்று அயர்ந்தார் சோமேசா ஓரில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 27/2

மேல்

தூரத்து (1)

தீங்கினர்-தம் கண்ணில் தெரியாத தூரத்து
நீங்குவதே நல்ல நெறி – நீதிவெண்பா:1 20/3,4

மேல்

தூரம் (1)

நீங்கில் சுடாதே நெடும் தூரம் போனாலும் – நீதிவெண்பா:1 78/3

மேல்

தூரி (1)

சொன்ன திருடன் சிறு கள்வனை தூரி ஏசல் – நீதிநூல்:7 69/1

மேல்

தூரில் (1)

தூரில் கரும்பு இனிதாய் தோன்றி மேல் வன்மை மிக்க – நன்மதிவெண்பா:1 17/1

மேல்

தூல (1)

தூல முடி சூட்டுவித்தான் சோமேசா சால – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 64/2

மேல்

தூவணம் (1)

தூவணம் சேர் மேனியாய் சோமேசா மேவில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 35/2

மேல்

தூவா (3)

ஏவாதே நின்று உணர்வார் தாம் உளரே தூவா
விரைத்தாலும் நன்று ஆகா வித்து எனவே பேதைக்கு – நல்வழி:1 35/2,3
காதல் அன்பொடு நீர் தூவா கண்களே புண்கள் ஆமால் – நீதிநூல்:3 33/4
இனம் தூய்மை தூவா வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 455/4

மேல்

தூவாத (1)

தொக சொல்லி தூவாத நீக்கி நக சொல்லி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 685/3

மேல்

தூவி (2)

பொதி அலர் தூவி போற்றும் பூதம் தம் தொழில் செய்து ஏத்தும் – நீதிநூல்:3 34/3
அன்னத்தின் தூவி பொங்கர் ஆகும் அரசற்கு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 26/1

மேல்

தூவியும் (2)

அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் மாதர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 112/3
அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் மாதர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1120/3

மேல்

தூளோ (1)

தொனி கேட்டு சினந்து நான் குயவனோ எனை மயக்க தூளோ என்றேன் – நீதிநூல்:44 502/2

மேல்

தூற்றா-கொல் (1)

துறைவன் துறந்தமை தூற்றா-கொல் முன்கை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1157/3

மேல்

தூற்றார் (2)

நல்காமை தூற்றார் எனின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 119/4
நல்காமை தூற்றார் எனின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1190/4

மேல்

தூற்றி (2)

சீர் எல்லாம் தூற்றி சிறுமை புறங்காத்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 19/3
தூற்றி கூறும் வசைச்சொற்கள் சொன்னோன் மீதே தோயுமால் – நீதிநூல்:23 268/4

மேல்

தூற்றினான் (1)

அன்று ஏன் மறையை அயல் அறிய தூற்றினான்
குன்றும் இயல் புஞ்சன் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1076/1,2

மேல்

தூற்றுதல் (1)

தூற்றுதல் ஒழி – புதிய-ஆத்திசூடி:1 47/1

மேல்

தூற்றும் (3)

தூற்றும் பெண்டிர் கூற்று என தகும் – கொன்றைவேந்தன்:1 42/1
மருவி எங்கும் பரவுதலால் மண்ணின் முன்னம் தூற்றும் அவன் – நீதிநூல்:22 265/3
துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 188/3

மேல்

தூற்றுவர் (1)

தொழுது இரப்பினும் மாசு ஒன்றே தூற்றுவர் அவரை வாளா – நீதிநூல்:47 526/3

மேல்

தூறாக்கி (1)

தூறாக்கி தலையிட்டு திரிய வேண்டாம் – உலகநீதி:1 12/3

மேல்

தூறாய்விடும் (1)

புலி கிடந்த தூறாய்விடும் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 21/4

மேல்

தூறுவர் (1)

தம் செயிரை பிறர் செயிர் போல் தாம் எண்ணி தூறுவர் ஓர் – நீதிநூல்:23 271/2

மேல்