து – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

துக்கம் 3
துக்கமும் 2
துக்கமுற்றான் 1
துக்கமுற்று 1
துகட்கு 1
துகள் 5
துகில் 9
துகிலுரியும் 1
துகிலை 1
துங்க 6
துங்கம் 2
துங்கன் 1
துங்கா 1
துஷ்டரேனும் 1
துச்சதனன் 1
துச்சந்தனை 1
துச்சயன் 1
துச்சனாம் 1
துச்சில் 2
துச்சீலன் 1
துச்சேதன் 1
துஞ்ச 1
துஞ்சல் 1
துஞ்சலும் 1
துஞ்சா 4
துஞ்சார் 4
துஞ்சி 1
துஞ்சின் 1
துஞ்சினாய் 1
துஞ்சினார் 1
துஞ்சு 3
துஞ்சுங்கால் 2
துஞ்சுவதே 1
துட்டர் 1
துட்டரை 1
துட்டன் 1
துட்டுடன் 1
துடியந்தன் 1
துடியா 1
துடைத்தல் 1
துடைத்தவர் 1
துடைத்தான் 1
துடைத்து 1
துடையாது 1
துண்டம் 2
துண்டரிக்கவாயன் 1
துண்ணென் 1
துண்ணெனவே 1
துணி 3
துணிக்க 1
துணிக 1
துணித்தானும் 1
துணிந்த 2
துணிந்து 9
துணிந்தேன்-மன்னோ 1
துணிப்பதூஉம் 1
துணிபாம் 1
துணிவதாம் 1
துணிவர் 1
துணிவு 8
துணிவுகொண்டு 1
துணிவுடைமை 2
துணிவுற்றேனால் 1
துணிவொடு 1
துணை 53
துணை_இல் 1
துணைக்-கண் 1
துணைக்கொள் 1
துணைக்கொள்ளல் 1
துணைக்கொள்ளின் 1
துணைத்துணை 1
துணைபோகி 1
துணைமை 2
துணையா 14
துணையாக 4
துணையாகி 1
துணையாம் 3
துணையாய் 3
துணையாரை 1
துணையிலன் 1
துணையினும் 1
துணையும் 9
துணையுமே 1
துணையே 1
துணையை 3
துணையோடு 3
துணைவர் 2
துணைவரை 1
துணைவன் 4
துணைவனாம் 1
துணைவனே 1
துணைவி 2
துணைவியர்புத்திரர் 1
துத்தமன் 1
துதி 9
துதிக்க 1
துதிக்கவேண்டின் 2
துதிக்கும் 2
துதிக்கை 3
துதிசெயும் 1
துதித்தல் 2
துதித்தாலும் 1
துதித்திட 1
துதித்திடும் 1
துதித்து 1
துதிப்பதாம் 1
துதிப்பார் 1
துதிபுரியில் 1
துதிமோ 1
துதியாய் 2
துந்து 1
துந்துபி 1
துப்பாம் 1
துப்பார் 1
துப்பார்க்கு 2
துப்பான் 1
துப்பின் 3
துப்பினால் 1
துப்பு 7
துப்புரவு 4
துப்புரவும் 1
துப்புற 1
தும்பி 1
தும்பிக்கையான் 1
தும்பை 1
தும்ம 2
தும்மல் 2
தும்மிடவும் 1
தும்மியதை 1
தும்மினார் 1
தும்மினீர் 1
தும்மினேன் 1
தும்மு 1
துமித்து 1
துமிப்பான் 1
துமியும் 1
துமிரன் 1
துய்க்க 1
துய்க்கும் 2
துய்த்த 1
துய்த்தல் 4
துய்த்தலால் 1
துய்த்தனன் 1
துய்த்தனனாம் 1
துய்த்தார் 1
துய்த்தாள் 1
துய்த்தான் 1
துய்த்து 3
துய்ப்பதூஉம் 1
துய்ப்பாம் 1
துய்ப்பு 1
துய்மன் 1
துய்ய 4
துயக்கு 2
துயக்கு_இல் 1
துயர் 28
துயர்க்கு 7
துயர்கள் 1
துயர்செய்வோர் 1
துயர்செயும் 1
துயர்தான் 1
துயரம் 19
துயரமும் 1
துயரால் 2
துயரும் 2
துயருறா 3
துயருறின் 1
துயருறுவர் 1
துயரே 2
துயரை 3
துயில் 10
துயில்வ 1
துயில 1
துயிலல் 1
துயிலின் 4
துயிலும் 2
துயிலுமிடம் 1
துயிலுவோன் 1
துயிலை 2
துயிற்றி 2
துயின்ற 1
துயின்றாலும் 1
துயின்றிடான் 1
துயின்று 2
துர்ச்சனர் 1
துர்ச்சனர்தாம் 1
துர்ச்சனராய் 1
துர்ச்சனரும் 2
துர்ச்சனரை 2
துர்த்தன் 1
துரத்தும்காலை 1
துரிஞ்சில் 1
துரித 1
துரியோதனற்கு 1
துரியோதனன் 3
துரியோதனன்-பால் 1
துரியோதனனுடன் 1
துரீஇ 2
துருக்கமும் 1
துருபதன் 1
துருபனிடம் 1
துரும்பு 2
துரும்பு-தன்னினும் 1
துருமன் 1
துருவர் 1
துருவன் 2
துருவாசர் 1
துரைகளையும் 1
துரோணருக்கு 1
துரோணரை 1
துரோணரையும் 1
துரோணன் 3
துரோணனை 1
துரோபதையை 1
துலக்கி 1
துலங்கிடும் 1
துலாத்தினில் 1
துலை 2
துலைக்கு 1
துலையில் 1
துவ்வாத 1
துவ்வாதவர்க்கும் 1
துவ்வாமை 1
துவ்வாய் 1
துவ்வான் 3
துவக்கு 1
துவட்டா 1
துவர்ப்பு 2
துவர 3
துவார 1
துவாரகையை 1
துவாரம் 2
துவைத்ததை 1
துள்ள 1
துள்ளி 4
துள்ளியே 1
துள்ளு 2
துள்ளும் 2
துளக்கு 2
துளக்குறு 1
துளங்காது 1
துளி 2
துளிதுளியா 1
துளியாக 1
துளியான் 1
துளியின்மை 1
துளியினோடு 1
துளியே 1
துளியோ 1
துளை 3
துற்கன் 1
துற்சனருக்கு 1
துற்புத்தி 1
துறக்க 1
துறக்கப்படும் 2
துறக்கம் 2
துறக்கும் 1
துறத்தல் 4
துறத்தலோடு 1
துறந்த 2
துறந்தமை 1
துறந்தவர் 2
துறந்தார் 14
துறந்தார்க்கு 3
துறந்தார்க்கும் 1
துறந்தார்கள் 1
துறந்தாரின் 1
துறந்தாரை 1
துறந்தான் 5
துறந்திலர் 1
துறந்து 10
துறப்பர் 1
துறப்பரோ 1
துறப்பவர்க்கு 1
துறப்பவும் 1
துறப்பள் 1
துறப்பார் 2
துறப்பார்-மன் 1
துறவடைந்த 1
துறவற்க 1
துறவறத்தில் 1
துறவறம் 1
துறவாமை 2
துறவார் 6
துறவார்க்கு 1
துறவி 1
துறவு 2
துறவுகொண்ட 1
துறவுடைமை 1
துறவை 1
துறவோர் 1
துறும் 1
துறுவிய 1
துறை 1
துறைபோய 1
துறைவன் 1
துன் 6
துன்ப 5
துன்பங்கட்கு 1
துன்பங்கள் 3
துன்பத்திற்கு 3
துன்பத்தும் 1
துன்பத்துள் 5
துன்பம் 48
துன்பம்செய்வர் 1
துன்பமாம் 1
துன்பமாய் 1
துன்பமும் 2
துன்பமுற்றார் 3
துன்பமுற்றான் 2
துன்பமுற்று 3
துன்பமுறாது 1
துன்பமுறுதல் 1
துன்பமுறும் 1
துன்பமே 6
துன்பால் 1
துன்பான 1
துன்பு 10
துன்பும் 1
துன்புற்று 2
துன்புற்றோர்க்கு 1
துன்புறலில் 1
துன்புறுத்தும் 2
துன்புறும் 1
துன்புறுவேன் 1
துன்புறூஉம் 1
துன்பை 1
துன்பொடும் 1
துன்மணம் 1
துன்மதி 1
துன்மதியின் 1
துன்முகனார் 1
துன்முகனுக்கு 1
துன்ற 1
துன்றி 5
துன்றிய 2
துன்றியே 1
துன்று 6
துன்ன 5
துன்னம் 1
துன்னல் 1
துன்னலும் 1
துன்னற்க 2
துன்னாமை 1
துன்னார் 1
துன்னி 3
துன்னியதும் 1
துன்னியார் 3
துன்னு 4
துன்னுதல் 1
துன்னுபு 1
துன்னும் 2
துனி 7
துனித்தே 1
துனியும் 2
துனியை 1

துக்கம் (3)

துக்கம் ஓயுமோ சொல் என் நெஞ்சமே – நீதிநூல்:27 307/4
பிணி துக்கம் குருநாள் வாழ்வு போம் தூய வெள்ளி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 16/2
துக்கம் கெடுப்பது நூல் – அருங்கலச்செப்பு:1 10/2

மேல்

துக்கமும் (2)

துக்கமும் விளைக்கும் ஒரு துக்கமும் விளைக்கும் – நீதிநூல்:33 345/3
துக்கமும் விளைக்கும் ஒரு துக்கமும் விளைக்கும் – நீதிநூல்:33 345/3

மேல்

துக்கமுற்றான் (1)

துக்கமுற்றான் ஆவது என்னே சோமேசா எக்காலும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 66/2

மேல்

துக்கமுற்று (1)

துக்கமுற்று வீடினனே சோமேசா ஒக்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 48/2

மேல்

துகட்கு (1)

நரபதி நீ ஆனாலும் நண்பரின் பாத துகட்கு உன் – நீதிநூல்:12 138/1

மேல்

துகள் (5)

சுருக்கமாக ஓர் நூலினில் சிறிது அலால் துகள் அற எந்நூலும் – நீதிநூல்:28 312/3
துயரை இன்பினை மதித்திடார் துகள் அறு நீரார் – நீதிநூல்:42 444/4
துன் அறமே நல்லோர்க்கு துகள் அறு செல்வம் ஆகும் – நீதிநூல்:43 466/3
தொடர்ந்த அன்பர்க்கு உரியானை துகள் உடையோர்க்கு அரியானை – நீதிநூல்:47 574/3
தூம்பினில் புதைத்த கல்லும் துகள் இன்றி சுடர் கொடாது – விவேகசிந்தாமணி:1 61/1

மேல்

துகில் (9)

ஒண் துகில் கண்டோர் நெய்தோன் ஒருவன் உண்டு என்னல் போலும் – நீதிநூல்:2 7/3
எழில் உளேம் என செருக்குறு நெஞ்சமே இழை துகில் நீத்து அங்கம் – நீதிநூல்:29 317/1
ஏவல்செய்வோர்க்கு கூலி இடை துகில் உணவாம் யாம் ஓர் – நீதிநூல்:39 385/1
ஒத்த துகில் வேண்டும் என எத்தனை பேர் முயன்றாலும் உறுமோ நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 450/4
மை ஏந்து விழி மனையாட்கு இடை ஏந்தும் துகில் இன்றி மானம்-தன்னை – நீதிநூல்:44 510/2
காந்தன் துகில் அரிந்து கானத்து அகன்ற தன்மை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 129/1
படாஅ முலை மேல் துகில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 161/4
கன்னன் மனைவி துகில் கை பிடித்தும் மன்னன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 803/1
படாஅ முலை மேல் துகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1087/4

மேல்

துகிலுரியும் (1)

பற்றி துகிலுரியும் என்றான் பலர் முன்னே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 192/1

மேல்

துகிலை (1)

நாணாமல் கற்புடையாள் நல் துகிலை துச்சதனன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 833/1

மேல்

துங்க (6)

துங்க கரி முகத்து தூமணியே நீ எனக்கு – நல்வழி:0 1/3
துங்க எறிபத்தர் சோமேசா அங்கம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 60/2
துங்க மறை தேர் கலயர் சோமேசா அங்கண் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 96/2
துங்க வண் கரையில் போட்டால் சூரியன் காய்ந்து கொல்வான் – விவேகசிந்தாமணி:1 13/3
துய்ய சிலாதன் செய் துங்க விரதங்கள் எலாம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 33/1
பிருங்கிரிசி3 மூன்று கால் பெற்றதனால் துங்க
மனம் தளரா புன்னைவன நாதா தொண்டர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 86/2,3

மேல்

துங்கம் (2)

துங்கம் மிகும் அன்புவைத்தார் சோமேசா பொங்க – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 128/2
மங்கலுறும் வறுமை மாற்றுமே துங்கம் மிகும் – நீதிவெண்பா:1 100/2

மேல்

துங்கன் (1)

அன்று மரீசி அகம் திரிந்தார் துங்கன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 898/1

மேல்

துங்கா (1)

மா துங்கா புன்னைவன மன்னவா அஃது அறிந்தே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 58/3

மேல்

துச்3டரேனும் (1)

நல் புன்னைவன நாதா மிக்க துச்3டரேனும்
நைவினை நணுகேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 73/3,4

மேல்

துச்சதனன் (1)

நாணாமல் கற்புடையாள் நல் துகிலை துச்சதனன்
கோணாது ஏன் ஈர்த்தான் குமரேசா பூணாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 833/1,2

மேல்

துச்சந்தனை (1)

தாதை அன்றி தானே துச்சந்தனை சேர்ந்து இன்னலுற்றாள் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 118/1

மேல்

துச்சயன் (1)

உற்றறிந்து துச்சயன் பின் ஓர்ந்தான் பரத்தை நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 912/1

மேல்

துச்சனாம் (1)

துச்சனாம் சூரபன்மன் சோமேசா நிச்சயமே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 26/2

மேல்

துச்சில் (2)

துச்சில் துரோணன் என்பான் சோமேசா நச்சும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 97/2
துச்சில் இருந்த உயிர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 340/4

மேல்

துச்சீலன் (1)

பேணி நின்ற துச்சீலன் பேதன் இவர் பின் பிரிவில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 839/1

மேல்

துச்சேதன் (1)

ஒள்ளியனா தன்னை உயர்த்தியும் ஏன் துச்சேதன்
கொள்ள இழிந்தான் குமரேசா எள்ளலுறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 844/1,2

மேல்

துஞ்ச (1)

இங்கு அறிவுடையோர் தூங்கார் இரவினும் மூடர் துஞ்ச
கங்குலும் போதாது என்ன பகலும் கண்படுவர் யாவும் – நீதிநூல்:35 359/2,3

மேல்

துஞ்சல் (1)

கண் துஞ்சல் இன்றி கரைந்து ஏனோ சந்திரர் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1049/1

மேல்

துஞ்சலும் (1)

நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1049/3

மேல்

துஞ்சா (4)

துஞ்சா துயரம் தரும் – அறநெறிச்சாரம்:1 25/4
மவுனத்தோர்க்கு இல்லை வரு கலகம் துஞ்சா
பவனத்தோர்க்கு இல்லை பயம் – நீதிவெண்பா:1 44/3,4
வாராக்கால் துஞ்சா வரின் துஞ்சா ஆயிடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1179/3
வாராக்கால் துஞ்சா வரின் துஞ்சா ஆயிடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1179/3

மேல்

துஞ்சார் (4)

மெய் வருத்தம் பாரார் பசி நோக்கார் கண் துஞ்சார்
எவ்வெவர் தீமையும் மேற்கொள்ளார் செவ்வி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 52/1,2
கடைப்பட்டவாறு அறிந்து கற்றறிந்தார் துஞ்சார்
படை பட்ட நாயகனே போன்று – அறநெறிச்சாரம்:1 115/3,4
விடு மாற்றம் தேர்ந்து அஞ்சி துஞ்சார் தடுமாற்றம் – அறநெறிச்சாரம்:1 146/2
யாதும் அறியாரும் துஞ்சார் தம் ஐம்புலனும் – அறநெறிச்சாரம்:1 146/3

மேல்

துஞ்சி (1)

சூழ்ந்த பேரிடர்கள் பாவம் துஞ்சி மண்ணாதல் அள்ளல் – நீதிநூல்:14 186/2

மேல்

துஞ்சின் (1)

கயல் உண்கண் யான் இரப்ப துஞ்சின் கலந்தார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1212/3

மேல்

துஞ்சினாய் (1)

துஞ்சினாய் என்று வினை விடா நெஞ்சே – அறநெறிச்சாரம்:1 78/2

மேல்

துஞ்சினார் (1)

துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறு அல்லர் எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 926/3

மேல்

துஞ்சு (3)

துஞ்சு விழி கும்பகன்னன் துண்டம் செவி இழந்தும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 61/1
துஞ்சு மகிழ்சிகொண்டாய் சோமேசா நெஞ்சின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 106/2
வஞ்சனை செய்தானை இவண் வைத்து பார் துஞ்சு
மடி இலா மன்னவன் எய்தும் அடி அளந்தான் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 96/2,3

மேல்

துஞ்சுங்கால் (2)

துஞ்சுங்கால் தோள் மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 175/3
துஞ்சுங்கால் தோள் மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1218/3

மேல்

துஞ்சுவதே (1)

துஞ்சுவதே மாந்தர் தொழில் – நல்வழி:1 5/4

மேல்

துட்டர் (1)

துட்டர் என சிட்டன் தோற்றுவது அல்லாரை – அறநெறிச்சாரம்:1 57/3

மேல்

துட்டரை (1)

வெட்ட வரு துட்டரை விலக்கி வசமாக்கும் – நீதிநூல்:33 344/2

மேல்

துட்டன் (1)

துட்டன் அரவ_கொடியோன் தோற்று இடுக்கண்பட்டதனால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 41/2

மேல்

துட்டுடன் (1)

துண்டம் ஊறியகாய் கரண்டி நல்லெண்ணெய் துட்டுடன் பூட்டுமே கத்தி சொல்லிய எல்லாம் குறைவற திருத்தி தொகுத்து பல்வகையின் இனிது அமைத்து – விவேகசிந்தாமணி:1 135/3

மேல்

துடியந்தன் (1)

சூடிய சீர் துய்மன் துடியந்தன் பொச்சாப்பால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 533/1

மேல்

துடியா (1)

துடியா பெண்டிர் மடியில் நெருப்பு – கொன்றைவேந்தன்:1 41/1

மேல்

துடைத்தல் (1)

மனைவாழ்க்கையால் வந்த பாவம் துடைத்தல்
மனை_நீத்தார்க்கு ஈயும் கொடை – அருங்கலச்செப்பு:1 139/1,2

மேல்

துடைத்தவர் (1)

விழுமம் துடைத்தவர் நட்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 107/4

மேல்

துடைத்தான் (1)

இன்னல் துடைத்தான் இரங்கேசா உன்னுங்கால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 103/2

மேல்

துடைத்து (1)

துன்பம் துடைத்து ஊன்றும் தூண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 615/4

மேல்

துடையாது (1)

நோக்கி துடையாது கோடல் மலம் துறத்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 127/1

மேல்

துண்டம் (2)

துஞ்சு விழி கும்பகன்னன் துண்டம் செவி இழந்தும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 61/1
துண்டம் ஊறியகாய் கரண்டி நல்லெண்ணெய் துட்டுடன் பூட்டுமே கத்தி சொல்லிய எல்லாம் குறைவற திருத்தி தொகுத்து பல்வகையின் இனிது அமைத்து – விவேகசிந்தாமணி:1 135/3

மேல்

துண்டரிக்கவாயன் (1)

துண்டரிக்கவாயன் என சொல் – நன்மதிவெண்பா:1 98/4

மேல்

துண்ணென் (1)

துண்ணென் கணம்புல்லர் சோமேசா கண்ணியிடில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 107/2

மேல்

துண்ணெனவே (1)

துண்ணெனவே வாலி முனம் சோமேசா எண்ணி இடின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 102/2

மேல்

துணி (3)

நுண்ணிய கருமமும் எண்ணி துணி – கொன்றைவேந்தன்:1 52/1
தோல் காவி சீரை துணி கீழ் விழ உடுத்தல் – அறநெறிச்சாரம்:1 63/1
துணி பட்டாடைகள் பருத்திநூல் பூச்சி குடர் நாயின் தோல் உரோமம் – நீதிநூல்:30 322/2

மேல்

துணிக்க (1)

சூது எனும் வாள் கொடு துணிக்க நேர்வரே – நீதிநூல்:20 239/4

மேல்

துணிக (1)

எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 467/3

மேல்

துணித்தானும் (1)

துணித்தானும் தூங்காது அறம் செய்க கூற்றம் – அறநெறிச்சாரம்:1 21/3

மேல்

துணிந்த (2)

பங்கப்பட துணிந்த பாவி திருத்தங்கி எனும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 150/2
எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 467/3

மேல்

துணிந்து (9)

சுரக்கும் சரக்கை செய்தல் விற்றல் துணிந்து கொள்ளல் நுகர்தல் எலாம் – நீதிநூல்:19 236/2
சவம் அவன் என்றே துணிந்து சாற்று – நன்மதிவெண்பா:1 5/4
துள்ள வன்சொல் கூறேல் துணிந்து – நன்மதிவெண்பா:1 61/4
கேட்டிலும் துணிந்து நில் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 20/1
செய்வது துணிந்து செய் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 31/1
கன்றிய துன்பு உற்றும் கலியனார் ஏன் துணிந்து
குன்றாது செய்தார் குமரேசா மன்றவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 669/1,2
தூதுசென்ற ஔவை துணிந்து ஏனோ தொண்டைமன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 688/1
சோரான் துணிந்து நின்றான் தூதான அங்கதன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 689/1
ஏனோ துணிந்து அன்று இரந்தார் நன்னாகனார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1051/1

மேல்

துணிந்தேன்-மன்னோ (1)

மடமையேன் உலகநீதி வகுத்திட துணிந்தேன்-மன்னோ – நீதிநூல்:1 3/4

மேல்

துணிப்பதூஉம் (1)

துணிப்பதூஉம் தூய ஒழுக்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 46/4

மேல்

துணிபாம் (1)

துயருறுவர் என்றல் துணிபாம் உயர் அனலில் – நன்மதிவெண்பா:1 80/2

மேல்

துணிவதாம் (1)

அரிய துணிவதாம் மாண்பு – அறநெறிச்சாரம்:1 187/4

மேல்

துணிவர் (1)

சொல்லாதும் சொல்லவைக்கும் சொல் சென்றால் குடிகெடுக்க துணிவர் கண்டாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 99/2

மேல்

துணிவு (8)

கல்வி என் தோழன் துணிவு எம்பி அல்லாத – அறநெறிச்சாரம்:1 212/2
ஆகாதாம் ஆதன் துணிவு – அறநெறிச்சாரம்:1 223/4
துணிவு இலார்க்கு உணர்வு எல்லாமாம் துப்பு இலார்க்கு ஒப்பு_இல் துப்பாம் – நீதிநூல்:43 468/3
வேண்டும் பனுவல் துணிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 21/4
எப்பால் நூலோர்க்கும் துணிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 533/4
துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவு ஆற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 669/3
சூழ்ச்சி முடிவு துணிவு எய்தல் அ துணிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 671/3
சூழ்ச்சி முடிவு துணிவு எய்தல் அ துணிவு
தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 671/3,4

மேல்

துணிவுகொண்டு (1)

திண் தோள் புரூரவன் ஏன் தேவரினும் முன் துணிவுகொண்டு
வென்று மீண்டான் குமரேசா மண்டியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 383/1,2

மேல்

துணிவுடைமை (2)

தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இ மூன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 383/3
தூய்மை துணைமை துணிவுடைமை இ மூன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 688/3

மேல்

துணிவுற்றேனால் (1)

பயில் உலகிற்கு நீதி பகர யான் துணிவுற்றேனால் – நீதிநூல்:1 1/4

மேல்

துணிவொடு (1)

தொலைவின் துணிவொடு பக்கம் மலைவு இன்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 38/2

மேல்

துணை (53)

பெரியாரை துணை கொள் – ஆத்திசூடி:1 83/1
வேந்தன் சீறின் ஆம் துணை இல்லை – கொன்றைவேந்தன்:1 88/1
சிற்றுயிர்க்கு உற்ற துணை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 1/4
தெரியின் அறமே துணை – அறநெறிச்சாரம்:1 14/4
துறவி துணை பெற்றக்கால் – அறநெறிச்சாரம்:1 139/4
வீழ்வார்க்கு வீழ்வார் துணை – அறநெறிச்சாரம்:1 167/4
ஒரு துணை யான் அறிகுவன் மற்றொரு துணை யார் என வினவ – நீதிநூல்:12 148/2
ஒரு துணை யான் அறிகுவன் மற்றொரு துணை யார் என வினவ – நீதிநூல்:12 148/2
தன் துணை இலானே உள்ள தன்மையை அறிவான் பூமி – நீதிநூல்:38 376/1
சூட்டி வைகலும் ஆயிரம் பேர்-தம் துணை இலாது உயிர் உயல் நமக்கு அரிதாம் – நீதிநூல்:39 392/3
மேவு பாங்கியை கண்டு ஆண் துணை இன்றி வருந்தினளோ மின்னாள் என்றேன் – நீதிநூல்:44 477/2
துணை_இல் சுக்கிலவு இரத்த சிறு துளியான் அமைத்து – நீதிநூல்:47 536/3
தினை துணை நன்றி செயினும் பனை துணையா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 11/3
ஒற்கத்தின் ஊற்றாம் துணை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 42/4
நல் இனத்தின் ஊங்கும் துணை இல்லை தீ இனத்தின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 46/3
பணை நீங்கி பைம் தொடி சோரும் துணை நீங்கி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 124/3
சூதினால் கபடம் செய்து துணை பிரிந்திடுவது என்றால் – விவேகசிந்தாமணி:1 118/2
சூழ் ஆத்திசூடி துணை – ஆத்திசூடிவெண்பா:0 1/4
இருமைக்கும் மெய் துணை ஆம் என்று மார்க்கண்டன் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 50/1
பெரியாரை துணை கொள் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 82/4
அரிய வழி செல்லேல் ஆய்ந்த துணை இன்றி – நன்மதிவெண்பா:1 61/1
துணை இன்றி செல் நெறியும் தூ நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 96/3
இளையான் குடிமாறன் இல் வாழ் துணை போல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 14/2
தினை துணை நன்றி செயினும் பனை துணையா – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 22/3
இறைவர் துணை வலியான் எய்தும் முறைமையால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 77/2
நல் இனத்தின் ஊங்கும் துணை இல்லை தீ இனத்தின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 79/3
திறன் அறிந்தான் தேர்ச்சி துணை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 100/4
என் அல்லது இல்லை துணை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 170/4
வேடர்க்கு அருளும் விமலர் துணை பிரிவு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 179/1
இறைவர் துணை நீங்கி எழில் பரவையோடும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 181/1
கொண்ட துணை என்னே குமரேசா கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 22/2
துறந்தார் பெருமை துணை கூறின் வையத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 22/3
பொன்றுங்கால் பொன்றா துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 36/4
நல் ஆற்றின் நின்ற துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 41/4
இல்வாழ்வான் என்பான் துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 42/4
வளத்தக்காள் வாழ்க்கை துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 51/4
மறத்திற்கும் அஃதே துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 76/4
தேரினும் அஃதே துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 132/4
தேரினும் அஃதே துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 242/4
துறந்தார் துறந்தார் துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 310/4
ஒற்கத்தின் ஊற்று ஆம் துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 414/4
நல் இனத்தின் ஊங்கும் துணை இல்லை தீ இனத்தின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 460/3
துணை வலியும் தூக்கி செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 471/4
அஞ்சாமை அல்லால் துணை வேண்டா எஞ்சாமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 497/3
திறன் அறிந்தான் தேர்ச்சி துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 635/4
துணை நலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினை நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 651/3
மண்டு துணை இன்றி வந்த மாயாவி வாலி வர – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 862/1
தன் துணை இன்றால் பகை இரண்டால் தான் ஒருவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 875/3
என் அல்லது இல்லை துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1168/4
வன்கண்ணதோ நின் துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1222/4
பணை நீங்கி பைம் தொடி சோரும் துணை நீங்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1234/3
துன்பத்திற்கு யாரே துணை ஆவார் தாம் உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1299/3
நெஞ்சம் துணை அல்வழி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1299/4

மேல்

துணை_இல் (1)

துணை_இல் சுக்கிலவு இரத்த சிறு துளியான் அமைத்து – நீதிநூல்:47 536/3

மேல்

துணைக்-கண் (1)

புகா உண்பார் அல் உண்ணார் போகும் துணைக்-கண்
தவா வினை வந்து அடைய கண்டும் அவாவினை – அறநெறிச்சாரம்:1 131/1,2

மேல்

துணைக்கொள் (1)

தாழ் நரகு அற வீடு எய்த தருமத்தை துணைக்கொள் நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 470/4

மேல்

துணைக்கொள்ளல் (1)

குருடன் குருடன்-தனையே துணைக்கொள்ளல் போலும் – நீதிநூல்:7 65/2

மேல்

துணைக்கொள்ளின் (1)

ஆதலினால் உண்மை-தனை துணைக்கொள்ளின் எப்பயனும் அடைவோம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:16 198/4

மேல்

துணைத்துணை (1)

துணைத்துணை வேள்வி பயன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 87/4

மேல்

துணைபோகி (1)

பிணைபட்டு துணைபோகி திரிய வேண்டாம் – உலகநீதி:1 8/6

மேல்

துணைமை (2)

சூழ்வன் சூழ்ந்து துணைமை வலி தெரிந்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 51/3
தூய்மை துணைமை துணிவுடைமை இ மூன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 688/3

மேல்

துணையா (14)

பொன் தோள் துணையா தெரிதந்தும் குற்றம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 31/2
அறிவனை வாழ்த்தி அடவி துணையா
துறத்தல் மேல் சார்தல் தலை – அறநெறிச்சாரம்:1 120/3,4
தினை துணை நன்றி செயினும் பனை துணையா
கொள்வர் பயன் தெரிவார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 11/3,4
மா வளரும் புன்னைவன நாதா மெய் துணையா
மேவி அறம் செய்ய விரும்பு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 1/3,4
தினை துணை நன்றி செயினும் பனை துணையா
கொள்வர் பயன் தெரிவார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 22/3,4
கொண்டார் துணையா குமரேசா மண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 31/2
ஏனோ மற்று எல்லார்க்கும் இன் துணையா நன்று செய்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 41/1
கொண்டான் துணையா குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 54/2
ஏனோ அருளையே இன் துணையா கொண்டு நின்றார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 242/1
தினை துணையாம் குற்றம் வரினும் பனை துணையா
கொள்வர் பழி நாணுவார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 433/3,4
பண்டு அறிந்த யூகியினை பட்டியை ஏன் நல் துணையா
கொண்டிருந்தார் மன்னர் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 635/1,2
கொண்டான் துணையா குமரேசா கொண்டாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 679/2
கொண்டான் துணையா குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 875/2
இன் துணையா கொள்க அவற்றின் ஒன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 875/4

மேல்

துணையாக (4)

அம்மி துணையாக ஆறு இழிந்தவாறு ஒக்கும் – நல்வழி:1 20/1
கண் இல் முடவன் துணையாக நீள் கானம் – அறநெறிச்சாரம்:1 99/3
உரன் நசைஇ உள்ளம் துணையாக சென்றார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 127/3
உரன் நசைஇ உள்ளம் துணையாக சென்றார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1263/3

மேல்

துணையாகி (1)

தனக்கு துணையாகி தன்னை விளக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 13/1

மேல்

துணையாம் (3)

காவல் துணையாம் குரவன் குணம் கல்வி இன்றி – நீதிநூல்:7 67/2
புண்ணிய மா மெய் துணையாம் புன்னைவன பூபதியே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 87/3
தினை துணையாம் குற்றம் வரினும் பனை துணையா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 433/3

மேல்

துணையாய் (3)

சுற்றமாய் வாழ்வாய் துணையாய் நம்-பால் உறையும் – நீதிநூல்:47 571/3
தோற்றுவது இன்றி துணையாய் துன்பமுறாது ஆற்றுதலால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 192/2
உற்ற துணையாய் உதவினன் ஏன் பாண்டவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 42/1

மேல்

துணையாரை (1)

இடிக்கும் துணையாரை ஆள்வாரை யாரே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 447/3

மேல்

துணையிலன் (1)

அன்பிலன் ஆன்ற துணையிலன் தான் துவ்வான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 862/3

மேல்

துணையினும் (1)

மாரிடை முன் உள்ளம் மறுகி துணையினும் மால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1290/1

மேல்

துணையும் (9)

பொன்றும் துணையும் புகழ் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 16/4
சொல்வதை அறிந்து சொல்லார் சுற்றமும் துணையும் பேணார் – விவேகசிந்தாமணி:1 51/2
தான விடயத்தில் தடுமாற்றம் போம் துணையும்
ஈனம்_இல் இன்ப கடல் – அருங்கலச்செப்பு:1 140/1,2
பொன்றும் துணையும் புகழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 156/4
சாம் துணையும் கல்லாதவாறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 397/4
ஓர் துணையும் இல்லாமல் ஒன்னலரை வென்று அசன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 497/1
தினை துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனை துணையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1282/3
தினை துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனை துணையும்
காமம் நிறைய வரின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1282/3,4
ஓர் துணையும் இல்லை என உள்ளுடைந்து கிள்ளி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1299/1

மேல்

துணையுமே (1)

சுற்றமும் வாழ்வும் துணையுமே நீங்கும் சோரநாயகனுமே மதியான் – நீதிநூல்:13 169/2

மேல்

துணையே (1)

சிந்தையில் மாயோன் துணையே தேடி உய்ந்தான் சந்ததமும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 82/2

மேல்

துணையை (3)

ஓர்ந்த சுநந்தை உடல் பசந்தாள் பின் துணையை
கூர்ந்து ஏன் முனிந்தாள் குமரேசா சேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1189/1,2
தன் நெஞ்சில் தன் துணையை தாரை முன் கொண்டு ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1204/1
உற்ற துணையை முன் உள்ளி நின்ற நீலி பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1206/1

மேல்

துணையோடு (3)

துணையோடு அல்லது நெடு வழி போகேல் – வெற்றிவேற்கை:1 78/1
போகம் தருதலால் பொன்னே அற துணையோடு
ஏகமாம் நண்பு ஒன்றும் இல் – அறநெறிச்சாரம்:1 13/3,4
பெண்டுகள் துணையோடு எய்து வாகனனாய் பெருநிலை நீர் நிழல் விறகு பிரசை1யும் தங்குமிடம் சமைத்து உண்டு புறப்படல் யாத்திரைக்கு அழகே – விவேகசிந்தாமணி:1 135/4

மேல்

துணைவர் (2)

தம் துணைவர் வடிவு இலா முடவர் எனினும் திருவின் தனையன் ஒப்பார் – நீதிநூல்:12 120/1
இரு துணைவர் தனக்கு உளர் என்று இறைவி சொல ஐயமுற்று இங்கு – நீதிநூல்:12 148/1

மேல்

துணைவரை (1)

தொழுதகு கற்புடையார் தன் துணைவரை விட்டு அகல்வாரோ – நீதிநூல்:12 141/4

மேல்

துணைவன் (4)

தோழி கேள் உனக்கும் ஓர் துணைவன் உண்டு அவன் – நீதிநூல்:12 127/1
சுரி குழல் கற்பினார் துணைவன் நேயமும் – நீதிநூல்:12 129/2
ஒரு மாது தன் துணைவன் சீடனை மற்றொரு மாது அவ் உம்பர்_கோனை – நீதிநூல்:44 499/1
அன்று துணைவன் அழல இரேணுகை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1194/1

மேல்

துணைவனாம் (1)

வலதுகை துணைவனாம் மற்றொர் கை மனை – நீதிநூல்:13 161/1

மேல்

துணைவனே (1)

முதல்வி இவள் துணைவனே தெய்வம் என்றாள் அவன் சிற்றில் மோக்கம் என்றாள் – நீதிநூல்:12 123/1

மேல்

துணைவி (2)

பெருமிதம்கொள்ளேம் அறியா பேதை எனும் நம் துணைவி
ஒரு சிர கம்பிதம் செய்யின் உடல் எலாம் பரவசமாம் – நீதிநூல்:12 143/2,3
பண்டு துணைவி பசந்ததனை சிந்துலன் உள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1238/1

மேல்

துணைவியர்புத்திரர் (1)

இங்கு அதனை எவரும் நம்பார் துணைவியர்புத்திரர் தமரும் இகழ்ச்சிசெய்வார் – நீதிநூல்:16 197/2

மேல்

துத்தமன் (1)

துன்றி மனை விழைந்த துத்தமன் ஏன் நன்மை இன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 909/1

மேல்

துதி (9)

துதி புரிந்து உபசரிக்கும் தொழிலினால் செலவு ஒன்று இல்லை – நீதிநூல்:33 350/3
தன் துதி பிற சொல தகும் அன்னோர் புகழ் – நீதிநூல்:37 368/1
தன் துதி பிறர் சொல தகும் தன் வாயினால் – நீதிநூல்:37 370/1
ஒன்று உற தன் துதி ஓதல் ஊர்ந்து தான் – நீதிநூல்:37 370/2
துதி பெற ஆதரம் மிகலாலே தூயவர் ஆகுவர் கலை தேறி – நீதிநூல்:37 373/1
அதி துதி பிறர் சொலின் அழகு ஆகும் அமைவொடு தன் துதி தான் கூறல் – நீதிநூல்:37 373/3
அதி துதி பிறர் சொலின் அழகு ஆகும் அமைவொடு தன் துதி தான் கூறல் – நீதிநூல்:37 373/3
நன்று ஆகி நின்ற தனிநாயகனை துதி மனமே – நீதிநூல்:47 576/2
வதைபுரிய ராமன் மறைந்து துதி பெறல் பார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 59/2

மேல்

துதிக்க (1)

தூயராய் சிலர் புவி துதிக்க வாழ்தலும் – நீதிநூல்:9 93/2

மேல்

துதிக்கவேண்டின் (2)

எப்புவிகளும் புரக்கும் ஈசனை துதிக்கவேண்டின்
அப்பனே தாயே என்போம் அவரையே துதிக்கவேண்டின் – நீதிநூல்:8 76/1,2
அப்பனே தாயே என்போம் அவரையே துதிக்கவேண்டின்
ஒப்பனை உளதோ வேலை உலகில் கட்புலனில் தோன்றும் – நீதிநூல்:8 76/2,3

மேல்

துதிக்கும் (2)

இன்று ஒருவனை துதிக்கும் ஏசிடும் அவனை பின்னும் – நீதிநூல்:38 376/2
மும்மை உலகும் முசுகுந்தனை துதிக்கும்
எம்மை ஆட்கொண்ட இரங்கேசா செம்மையா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 24/1,2

மேல்

துதிக்கை (3)

ஆருயிர் நீர் உம்பற்கு அரும் துதிக்கை சீவனா – நன்மதிவெண்பா:1 82/3
துதிக்கை பெறு நன்மதியே துன்னு மத வேழம் – நன்மதிவெண்பா:1 88/3
துதிக்கை இன்றி நிற்றல் என சொல் – நன்மதிவெண்பா:1 88/4

மேல்

துதிசெயும் (1)

சுதியொடும் ஆடி பாடி துதிசெயும் தருக்கள் எல்லாம் – நீதிநூல்:3 34/2

மேல்

துதித்தல் (2)

வீரியமாய் செய்வன் எனல் அற்பரையே துதித்தல் பொய்யை வியந்து கொள்ளல் – நீதிநூல்:16 203/3
ஈசனையே துதித்தல் அவன் திருநாமத்தொடு திருநாளினை கொண்டாடல் – நீதிநூல்:46 521/1

மேல்

துதித்தாலும் (1)

உரனொடு மா மதுகையினை உலகம் எலாம் துதித்தாலும்
பெருமிதம்கொள்ளேம் அறியா பேதை எனும் நம் துணைவி – நீதிநூல்:12 143/1,2

மேல்

துதித்திட (1)

தொழுது மீண்டும் அ கழுதையை துதித்திட அதுதான் – விவேகசிந்தாமணி:1 49/2

மேல்

துதித்திடும் (1)

சொல் புகழ் விரும்பிடான் தனை துதித்திடும்
நற்புகழ் பெறு வழி நல் நடக்கையோடு – நீதிநூல்:37 372/2,3

மேல்

துதித்து (1)

சுகம் எலாம் ஈயும் தேவை துதித்து உன்-பால் பதித்து உய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 570/4

மேல்

துதிப்பதாம் (1)

நின்று துதிப்பதாம் நா – அறநெறிச்சாரம்:1 202/4

மேல்

துதிப்பார் (1)

நலம் பெறலால் தேவர் எலாம் நாடி நிலம் துதிப்பார்
மந்திரியே புன்னை வனநாதா ஆதலினால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 81/2,3

மேல்

துதிபுரியில் (1)

நாயகனை துதிபுரியில் நன்மை உறும் தின்மை அறும் – நீதிநூல்:47 576/3

மேல்

துதிமோ (1)

நலன்கள் யா உறினும் தந்த நாதனை துதிமோ நோய் நாம் – நீதிநூல்:47 552/1

மேல்

துதியாய் (2)

சோதி தன் நிழலா கொண்ட சோதியை துதியாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 17/4
நெறி வழாது உலகம் தாங்கும் நிருபனை துதியாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 35/4

மேல்

துந்து (1)

நின்றான் சிரகாரி நேர்ந்து துந்து மாது எண்ணார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 467/1

மேல்

துந்துபி (1)

வாலி திறம் எண்ணாமல் வந்து ஏனோ துந்துபி தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 465/1

மேல்

துப்பாம் (1)

துணிவு இலார்க்கு உணர்வு எல்லாமாம் துப்பு இலார்க்கு ஒப்பு_இல் துப்பாம்
தணிவு_இல் பாக்கியங்கள் எல்லாம் தருமம் அல்லது வேறு உண்டோ – நீதிநூல்:43 468/3,4

மேல்

துப்பார் (1)

துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கையான் பாதம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:0 1/3

மேல்

துப்பார்க்கு (2)

துப்பார்க்கு துப்பு ஆய துப்பு ஆக்கி துப்பார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 12/3
துப்பார்க்கு துப்பு ஆய துப்பு ஆக்கி துப்பார்க்கு
துப்பு ஆயதூஉம் மழை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 12/3,4

மேல்

துப்பான் (1)

துப்பான் அறிந்தனரே சோமேசா இ புவியில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 71/2

மேல்

துப்பின் (3)

மெய்ப்புலவர்-தம்பால் விளையாவாம் துப்பின்
சுழற்றும்-கொல் கற்றூணை சூறாவளி போய் – நன்னெறி:1 11/2,3
யாண்டு சென்று யாண்டும் உளர் ஆகார் வெம் துப்பின்
வேந்து செறப்பட்டவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 895/3,4
துப்பின் எவன் ஆவர்-மன்-கொல் துயர் வரவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1165/3

மேல்

துப்பினால் (1)

துப்பினால் கண்டறிந்தார் சோமேசா வெப்பால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 54/2

மேல்

துப்பு (7)

முன்னே ஒருவன் முடித்தான் தன் துப்பு எலாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 24/1
துணிவு இலார்க்கு உணர்வு எல்லாமாம் துப்பு இலார்க்கு ஒப்பு_இல் துப்பாம் – நீதிநூல்:43 468/3
துப்பார்க்கு துப்பு ஆய துப்பு ஆக்கி துப்பார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 12/3
துப்பார்க்கு துப்பு ஆய துப்பு ஆக்கி துப்பார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 12/3
துப்பு ஆயதூஉம் மழை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 12/4
துன்பத்துள் துப்பு ஆயார் நட்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 106/4
என் பரியும் ஏதிலான் துப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 862/4

மேல்

துப்புரவு (4)

துப்புரவு இல்லார் துவர துறவாமை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 155/3
துறந்தார்க்கு துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்-கொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 263/3
துறப்பார்-மன் துப்புரவு இல்லார் உறற்பால – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 378/3
துப்புரவு இல்லார் துவர துறவாமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1050/3

மேல்

துப்புரவும் (1)

தோற்றமும் சம்பிரதம் துப்புரவும் சம்பிரதம் – அறநெறிச்சாரம்:1 115/1

மேல்

துப்புற (1)

துப்புற சிவந்த வாயாள் தூய பஞ்சணையின் மீதே – விவேகசிந்தாமணி:1 70/1

மேல்

தும்பி (1)

தேனினை உண்டு தும்பி தியங்கிய தகைமையே போல் – விவேகசிந்தாமணி:1 38/3

மேல்

தும்பிக்கையான் (1)

துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கையான் பாதம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:0 1/3

மேல்

தும்பை (1)

தும்பை முடி சூடினும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 41/4

மேல்

தும்ம (2)

காதலன் முன் தும்ம கலங்கி சுபாங்கி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1317/1
காவலன் முன் தும்ம கனகவதி கண் சிவந்து ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1318/1

மேல்

தும்மல் (2)

நினைப்பவர் போன்று நினையார்-கொல் தும்மல்
சினைப்பது போன்று கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1203/3,4
தும்மல் போல் தோன்றிவிடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1253/4

மேல்

தும்மிடவும் (1)

தோற்று இறைவி தும்மிடவும் சோமேசா ஏற்றதே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 80/2

மேல்

தும்மியதை (1)

காதலனார் தும்மியதை காமர் சவுந்தரி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1312/1

மேல்

தும்மினார் (1)

ஊடி இருந்தேமா தும்மினார் யாம் தம்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1312/3

மேல்

தும்மினீர் (1)

யார் உள்ளி தும்மினீர் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1317/4

மேல்

தும்மினேன் (1)

வழுத்தினாள் தும்மினேன் ஆக அழித்து அழுதாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1317/3

மேல்

தும்மு (1)

தும்மு செறுப்ப அழுதாள் நுமர் உள்ளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1318/3

மேல்

துமித்து (1)

தலை துமியும் தாள் துமித்து என் பலன் என்றாள் வெருவி உடல் சாண் ஆனேனே – நீதிநூல்:44 507/4

மேல்

துமிப்பான் (1)

நெஞ்சு நோம் என்று தலை துமிப்பான் தண்ணளி போல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 70/3

மேல்

துமியும் (1)

தலை துமியும் தாள் துமித்து என் பலன் என்றாள் வெருவி உடல் சாண் ஆனேனே – நீதிநூல்:44 507/4

மேல்

துமிரன் (1)

தீது ஆர் துமிரன் ஏன் தேறாமல் அங்கதன்-பால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 893/1

மேல்

துய்க்க (1)

துய்க்க துவர பசித்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 944/4

மேல்

துய்க்கும் (2)

துய்க்கும் பொருள் எல்லாம் தொக்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 97/4
துய்க்கும் பொருள்களுமே நமது அல துய்த்தல் இல்லாது சும்மா – நீதிநூல்:39 397/1

மேல்

துய்த்த (1)

துய்த்த சங்கத்தார் தாழ்ந்தார் சோமேசா உய்த்து அறியின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 41/2

மேல்

துய்த்தல் (4)

நல் நலம் துய்த்தல் நலம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 77/4
துய்க்கும் பொருள்களுமே நமது அல துய்த்தல் இல்லாது சும்மா – நீதிநூல்:39 397/1
தான் அரும் செல்வம் துய்த்தல் தக்க மக வான் பதவி – நன்மதிவெண்பா:1 51/1
தொகுத்தார்க்கும் துய்த்தல் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 377/4

மேல்

துய்த்தலால் (1)

தானே தான் செய்த வினைப்பயன் துய்த்தலால்
தானே தனக்கு கரி – அறநெறிச்சாரம்:1 151/3,4

மேல்

துய்த்தனன் (1)

துய்த்தனன் நட்பால் தருமன் சோமேசா மொய்த்த – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 86/2

மேல்

துய்த்தனனாம் (1)

துய்த்தனனாம் கும்பகன்னன் சோமேசா எத்திறத்தும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 65/2

மேல்

துய்த்தார் (1)

கோது அற்று ஏன் துய்த்தார் குமரேசா தீதுற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 94/2

மேல்

துய்த்தாள் (1)

கூடி நின்று கேமசரி கோது_இல் இன்பம் துய்த்தாள் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1166/1

மேல்

துய்த்தான் (1)

குன்றாமல் துய்த்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 440/2

மேல்

துய்த்து (3)

முன் செய் வினையின் பயன் துய்த்து அது உலந்தால் – அறநெறிச்சாரம்:1 28/1
இம்மை துய்த்து இன்புறாநின்றவர் உம்மைக்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 155/2
துய்த்து கழிப்பன போகம் உபபோகம் – அருங்கலச்செப்பு:1 99/1

மேல்

துய்ப்பதூஉம் (1)

கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1005/3

மேல்

துய்ப்பாம் (1)

துய்ப்பாம் பெயர்த்தும் எனல் – அருங்கலச்செப்பு:1 99/2

மேல்

துய்ப்பு (1)

வேட்கை வழி நினைப்பு துய்ப்பு மிக நடுக்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 106/1

மேல்

துய்மன் (1)

சூடிய சீர் துய்மன் துடியந்தன் பொச்சாப்பால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 533/1

மேல்

துய்ய (4)

துய்ய கங்கை_சேய் முதலோர் சோமேசா மெய்யே ஆம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 56/2
துய்ய சிலாதன் செய் துங்க விரதங்கள் எலாம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 33/1
துய்ய புகழ் புன்னைவன சோமா இளையாளாம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 93/3
துய்ய வெண் நீறு இட்டு அரனை தோத்திரம்செய்து உய்யும் வகை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 106/2

மேல்

துயக்கு (2)

துயக்கு உடை தெய்வ மயக்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 32/2
துயக்கு_இல் துறக்கப்படும் – அருங்கலச்செப்பு:1 100/2

மேல்

துயக்கு_இல் (1)

துயக்கு_இல் துறக்கப்படும் – அருங்கலச்செப்பு:1 100/2

மேல்

துயர் (28)

கண் அழிவு செய்து துயர் காட்ட வேண்டாம் – உலகநீதி:1 9/3
எந்த வேளையினும் நொந்தவர் துயர் கேட்டு இடர் இழைப்பவன் தனது ஏக – நீதிநூல்:4 37/1
நிலை நீங்குவரோ துயர் மேவினும் நீர்மையோரே – நீதிநூல்:6 60/4
தொட்ட கொப்பத்து வீழ் மா என்னவும் துயர் சார்வாரால் – நீதிநூல்:13 173/4
சீவ அன்பு சுகுணங்களின் முதலாம் தீது_இல் அன்பையுடையோர் பிறர் துயர் தமது – நீதிநூல்:39 393/1
இறந்துபோம் அளவும் துயர் என்பதை – நீதிநூல்:42 436/3
பாக்கிய நிலை எனும் பதகர் ஓர் துயர்
தாக்கிடல் பொறாது உயிர்-தன்னை போக்குவர் – நீதிநூல்:42 438/1,2
விற்ற மனையாளை வெட்டுதலும் உற்ற துயர்
இற்றது மன்னற்கு இரங்கேசா அற்று உலகில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 63/1,2
சுணங்கன் முடுவல் பின் சென்றால் யாரை காமன் துயர் செய்யான் – விவேகசிந்தாமணி:1 81/4
துன்று கிளைக்கும் துயர் சேரும் குன்றிடத்தில் – நீதிவெண்பா:1 74/2
வெம் குறளை கூறுவரேல் மிக்க துயர் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 85/3
கண்ட துயர் பொறுத்து கண்ணுவரும் காசிபரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 261/1
எள்ளி துயர் செய்தும் ஏனோ சிவஞானர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 308/1
பற்றிய கை அன்னம் படு துயர் கண்டு ஏன் உடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 316/1
கொண்டார் துயர் ஏன் குமரேசா மண்டி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 347/2
அன்று துயர் எய்துங்கால் அல்லல் இன்றி சச்சந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 379/1
பண்டு சிறு குற்றம் உற பார்த்தாள் மருதி துயர்
கொண்டு நொந்தாள் என்னே குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 433/1,2
பண்டு மனைவி துயர் பார்த்திருந்தும் பாண்டவர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 487/1
கொண்டார் துயர் ஏன் குமரேசா கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 658/2
உற்ற சிறு கூனி உட்பகையால் கோடி துயர்
கொற்றவன் ஏன் கொண்டான் குமரேசா முற்றாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 889/1,2
மண்டு துயர் செய்தார்க்கு மாறி வயிரப்பன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 987/1
பண்டு வறுமை படு துயர் என்று ஓடைகிழார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1041/1
மாலை உழக்கும் துயர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1135/4
கொண்டான் துயர் ஏன் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1136/2
கொண்டாள் துயர் ஏன் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1151/2
துப்பின் எவன் ஆவர்-மன்-கொல் துயர் வரவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1165/3
எற்று என்னை உற்ற துயர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1256/4
செறி_தொடி செய்து இறந்த கள்ளம் உறு துயர்
தீர்க்கும் மருந்து ஒன்று உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1275/3,4

மேல்

துயர்க்கு (7)

நாளும் நாம் கொளும் துயர்க்கு எலாம் காரணம் நாடின் – நீதிநூல்:26 297/1
செப்ப அரிய துயர்க்கு எல்லாம் மாதாவாய் தீவினைக்கு ஓர் செவிலி ஆய – நீதிநூல்:40 406/3
வீரியம் கெட வெம் துயர்க்கு அஞ்சுதல் – நீதிநூல்:42 435/2
அயல் ஒர் ஒண் பதிக்கு ஏகுவார் வழி துயர்க்கு அஞ்சார் – நீதிநூல்:42 444/1
இஃது உனார் துயர்க்கு இடைந்து உறுவார் இறும்பூதே – நீதிநூல்:42 446/4
சூல் துயர்க்கு அஞ்சுவாட்கு சுதர் இலை பயன் ஒன்று இல்லை – நீதிநூல்:43 464/1
சொல்லாத அமைச்சரையும் துயர்க்கு உதவா தேவரையும் சுருதி நூலில் – விவேகசிந்தாமணி:1 62/2

மேல்

துயர்கள் (1)

வாட்டும் துயர்கள் பல வையம் மிசை இருக்க – நீதிநூல்:27 310/3

மேல்

துயர்செய்வோர் (1)

துலங்கிடும் விலங்கை வாட்டி துயர்செய்வோர் நரகத்து ஆழ்வார் – நீதிநூல்:45 514/4

மேல்

துயர்செயும் (1)

சித்தம் எய்தவும் அன்னரை துயர்செயும் தெய்வம் – நீதிநூல்:42 443/3

மேல்

துயர்தான் (1)

துயர்தான் உலகு அனைத்தும் சொல்லும் ஒருநாளும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 40/2

மேல்

துயரம் (19)

துஞ்சா துயரம் தரும் – அறநெறிச்சாரம்:1 25/4
சுகத்தை நீங்கி துயரம் செறி நரர் – நீதிநூல்:7 71/3
இருவர்கள் தம் நயம் துயரம் ஏகம் என கருதி இட்டமொடு பெட்டு அமரின் கட்டம் அவர்க்கு உளதோ – நீதிநூல்:12 156/4
பேரறிஞர் தாக்கும் பிறர் துயரம் தாங்கியே – நன்னெறி:1 31/1
தன் துயரம் நோக்கான் தனை விடுத்தோர்க்கே உறுதி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 69/1
தொல்லை போம் போகா துயரம் போம் நல்ல – விவேகசிந்தாமணி:0 1/2
பாவாணர் கவி பாடி பரிசு கேட்க பாவிமகன் படும் துயரம் பார்க்கொணாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 77/4
வந்தி பரிவாய் மகவை பெறும் துயரம்
நொந்து அறிகுவாளோ நுவல் – நீதிவெண்பா:1 15/3,4
பொன்_கொடியை சேர் துயரம் போல் – நீதிவெண்பா:1 16/4
தருபவனே வள்ளல் தனை சாரும் ஒரு துயரம்
தாங்க வல்லான் ஆண்டகையாம் தைரியவான் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 9/2,3
அன்று படும் துயரம் ஆர் படுவார் என்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 137/2
எண்_இல் பெரும் துயரம் எய்துதலான் மண்ணுலகத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 140/2
பண்டு துயரம் பல செய்தும் பொன்னவன்_சேய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 210/1
கொண்டான் துயரம் குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 373/2
கூர் துயரம் கொண்டான் குமரேசா நேரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 449/2
தான் சாம் துயரம் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 792/4
அன்று துயரம் அடைய அனுகன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1080/1
கூர் துயரம் கொண்டாள் குமரேசா சார்புடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1147/2
கூர் துயரம் கொண்டான் குமரேசா நேர் வந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1299/2

மேல்

துயரமும் (1)

களியினோடு அரும் துயரமும் கொள்ளுவர் கலந்தே – நீதிநூல்:42 439/4

மேல்

துயரால் (2)

வெம் துயரால் ஆற்றுவித்த மெல்_இழைக்கு வந்து சொலல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 171/2
நீலி துயரால் நெடும் செல்வம் தேய்ந்து வசு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 555/1

மேல்

துயரும் (2)

சாரும் ஓர் துயரும் உண்டோ தாயினும் இனிய ஐயன் – நீதிநூல்:3 27/2
இசையினால் மகிழ்வும் பேசும் இகழ்வினால் துயரும் உற்று – நீதிநூல்:38 377/3

மேல்

துயருறா (3)

தூங்கும் களிறோ துயருறா ஆங்கு அது கொண்டு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 37/2
துயருறா வண்ணம் அ தோன்றல் காக்குமே – நீதிநூல்:9 90/4
துயருறா வண்ணம் நாம் பொய்த்தாலும் பிழை அன்று சொந்தமாவோர் – நீதிநூல்:16 202/2

மேல்

துயருறின் (1)

தாரணியில் எவரேனும் துயருறின் தன் தலையின் முடி தரித்தது ஒப்பாம் – நீதிநூல்:27 304/1

மேல்

துயருறுவர் (1)

துயருறுவர் என்றல் துணிபாம் உயர் அனலில் – நன்மதிவெண்பா:1 80/2

மேல்

துயரே (2)

விடியாது அவர் நெஞ்சிடை வெம் துயரே
குடியாகும் மறம் தொடர் குற்றம் எலாம் – நீதிநூல்:25 288/2,3
உலைவால் வருபவர் துயரே கெட அவர் உளமானது மகிழ்வொடு தேற – நீதிநூல்:39 395/3

மேல்

துயரை (3)

அன்ன வெம் துயரை நீக்கும் முன் தான் ஒன்று அயின்றிடான் துயின்றிடான் எவரும் – நீதிநூல்:4 38/3
துயரை இன்பினை மதித்திடார் துகள் அறு நீரார் – நீதிநூல்:42 444/4
மானிடர் துயரை சொல்வர் மற்றுளோர் அதனை தீர்ப்பர் – நீதிநூல்:45 515/1

மேல்

துயில் (10)

இலவம் பஞ்சில் துயில் – ஆத்திசூடி:1 26/1
வைகறை துயில் எழு – ஆத்திசூடி:1 107/1
துயில் சுவையும் தூ நல்லார் தோள் சுவையும் எல்லாம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 85/1
வாழ்நாளில் பாகம் துயில் நீக்கி மற்றவற்றின் – அறநெறிச்சாரம்:1 128/1
தூங்கலால் துயில் இன்மையால் சினத்தினால் துவக்கு – நீதிநூல்:42 441/2
துன் இலவம் பஞ்சில் துயில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 26/4
காலை துயில் சீலம் போம் கண்ட பகல் ஆக்கம் போம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 31/1
மாலை துயில் நோயாம் வகையறிந்து ஞாலமதில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 31/2
வைகறை துயில் எழு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 106/4
நெடு நீர் மறவி மடி துயில் நான்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 605/3

மேல்

துயில்வ (1)

தான் வாய்மடுப்பினும் மாசுணம் கண் துயில்வ
பேரா பெருமூச்செறிந்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 33/3,4

மேல்

துயில (1)

திரு அமளி துயில மனம் பொருந்தாது பலர் எச்சம் சேர் படிக்கம் – நீதிநூல்:44 491/2

மேல்

துயிலல் (1)

அற்றை நாள் கண் துயிலல் ஐயம் அற கற்ற – நன்மதிவெண்பா:1 77/2

மேல்

துயிலின் (4)

தாம் வீழ்வார் மென் தோள் துயிலின் இனிது-கொல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 111/3
தாம் வீழ்வார் மென் தோள் துயிலின் இனிது-கொல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 111/3
தாம் வீழ்வார் மென் தோள் துயிலின் இனிது-கொல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 163/3
தாம் வீழ்வார் மென் தோள் துயிலின் இனிது-கொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1103/3

மேல்

துயிலும் (2)

பிரிவும் துயிலும் உறீஇ பருவந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 116/2
வேசி துயிலும் விறல் மந்திரி மதியும் – நீதிவெண்பா:1 30/3

மேல்

துயிலுமிடம் (1)

போனவர்தாம் இருக்குமிடம் புசிக்குமிடம் துயிலுமிடம்
மான்_அனையாள் நோக்குபு நோக்குபு வருந்தும் வல் ஏகு என்று – நீதிநூல்:12 146/1,2

மேல்

துயிலுவோன் (1)

தடி என துயிலுவோன் நரன்-கொல் ஒரு தாவரம்-கொல் அறியேம் அரோ – நீதிநூல்:35 358/4

மேல்

துயிலை (2)

நிறம் குலவு சிறுதுயில் அற்றேல் நெடிய துயிலை
மறம் குலவு மரணமே என கூறல் வழக்கே – நீதிநூல்:35 361/3,4
நள்ளிரவிலும் துயிலை நண்ணாது சீர்த்தி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1167/1

மேல்

துயிற்றி (2)

மன் உயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்து இரா – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 170/3
மன் உயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்து இரா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1168/3

மேல்

துயின்ற (1)

இரவினில் என்னுடன் துயின்ற கோதை அடிக்கடி வெளியே ஏகி மீண்டாள் – நீதிநூல்:44 513/1

மேல்

துயின்றாலும் (1)

மனை பணிகள் செய்தாலும் துயின்றாலும் கனவினும் தம் மணாளர்-மாட்டு – நீதிநூல்:12 121/3

மேல்

துயின்றிடான் (1)

அன்ன வெம் துயரை நீக்கும் முன் தான் ஒன்று அயின்றிடான் துயின்றிடான் எவரும் – நீதிநூல்:4 38/3

மேல்

துயின்று (2)

வந்து அமுது உண்டு உறங்கிய பின் தாம் உண்டு துயின்று முனம் வல் எழுந்து – நீதிநூல்:12 120/3
மா தவத்து காசிபனும் மாயை தோள் ஏன் துயின்று
கோது_இல் வான் நீத்தான் குமரேசா பூதலத்தில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1103/1,2

மேல்

துர்ச்சனர் (1)

தாம் பல நூல் கற்றாலும் துர்ச்சனர் தக்கோர் ஆகார் – விவேகசிந்தாமணி:1 61/4

மேல்

துர்ச்சனர்தாம் (1)

துர்ச்சனரை ஒக்குமோ தோகையே துர்ச்சனர்தாம்
எந்த விதத்தாலும் இணங்காரே பாம்பு மணி – நீதிவெண்பா:1 19/2,3

மேல்

துர்ச்சனராய் (1)

துர்ச்சனராய் திரிவாரோடு இணங்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 12/4

மேல்

துர்ச்சனரும் (2)

துர்ச்சனரும் பாம்பும் துலை ஒக்கினும் பாம்பு – நீதிவெண்பா:1 19/1
துன்னும் இருமலும் துர்ச்சனரும் ஒக்குமே – நீதிவெண்பா:1 22/1

மேல்

துர்ச்சனரை (2)

துர்ச்சனரை ஒக்குமோ தோகையே துர்ச்சனர்தாம் – நீதிவெண்பா:1 19/2
அவ்விய நெஞ்சத்து அறிவு இல்லா துர்ச்சனரை
செவ்வியர் ஆக்கும் செயல் உண்டோ திவ்விய நல் – நீதிவெண்பா:1 21/1,2

மேல்

துர்த்தன் (1)

பண்டு எழுந்த துர்த்தன் பகையை திவோதானன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 867/1

மேல்

துரத்தும்காலை (1)

ஐயமும் புலிக்கு காட்டி அடவியில் துரத்தும்காலை
பையவே நரி கோளாலே படுபொருள் உணரப்பட்ட – விவேகசிந்தாமணி:1 116/2,3

மேல்

துரிஞ்சில் (1)

தொழிலுளார் பகற்கு அஞ்சும் துரிஞ்சில் போல் இட்டிகையில் தொடர்ந்து செல்வார் – நீதிநூல்:16 201/2

மேல்

துரித (1)

துரித வெம் பவம் உறார் தொல் மறை கிழவரே – நீதிநூல்:6 64/4

மேல்

துரியோதனற்கு (1)

சகுனி துரியோதனற்கு சற்பனையா கேடு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 47/1

மேல்

துரியோதனன் (3)

தூதுசென்ற கண்ணன் துரியோதனன் செய்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 153/1
வெற்றி மிகு கண்ணனுக்கும் வெய்ய துரியோதனன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 188/1
சொல்ல கொடாத துரியோதனன் பின்பு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1078/1

மேல்

துரியோதனன்-பால் (1)

தக்க துரியோதனன்-பால் சார்ந்த சகுனியை போல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 19/1

மேல்

துரியோதனனுடன் (1)

தன்மர் துரியோதனனுடன் சூதாடி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 94/1

மேல்

துரீஇ (2)

குளித்தானை தீ துரீஇ அற்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 93/4
குளித்தானை தீ துரீஇ அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 929/4

மேல்

துருக்கமும் (1)

சாந்தும் புகையும் துருக்கமும் குங்குமமும் – அறநெறிச்சாரம்:1 201/1

மேல்

துருபதன் (1)

ஏற்ற துரோணனை அன்று எள்ளி துருபதன் பின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 108/1

மேல்

துருபனிடம் (1)

தெள்ளியனாய் நின்றும் துரோணன் துருபனிடம்
கொள்ள வந்தான் என்னே குமரேசா கொள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 374/1,2

மேல்

துரும்பு (2)

சலம் மிசை எவரும் காண சஞ்சரித்திடும் துரும்பு
கலம் என மானம் பூண்ட கலைவலோர் அடங்கி நிற்பர் – நீதிநூல்:37 375/2,3
சுழற்றும் சிறு புல் துரும்பு – நன்னெறி:1 11/4

மேல்

துரும்பு-தன்னினும் (1)

தரை எலாம் உளன் துரும்பு-தன்னினும் உளன் அண்டாண்ட – நீதிநூல்:3 19/1

மேல்

துருமன் (1)

கண்டு துருமன் முன் கண்ணன் மேல் வெம் பழி மீக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1079/1

மேல்

துருவர் (1)

திண்ண துருவர் கையில் சேர்ந்ததனால் மண் உலகில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 7/2

மேல்

துருவன் (2)

குன்றா துருவன் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 36/2
சொல்லிய சீர் எல்லாம் துருவன் உற்றான் உத்தமன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 430/1

மேல்

துருவாசர் (1)

தேர்ந்த துருவாசர் சீறினார் வான் வாழ்க்கை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 897/1

மேல்

துரைகளையும் (1)

கல்லாத மாந்தரையும் கடும் கோப துரைகளையும் காலம் தேர்ந்து – விவேகசிந்தாமணி:1 62/1

மேல்

துரோணருக்கு (1)

பண்டு துரோணருக்கு ஏன் பாஞ்சாலன் ஈயவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 79/1

மேல்

துரோணரை (1)

காவலனாம் பாஞ்சாலன் கண்டு துரோணரை நீர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 105/1

மேல்

துரோணரையும் (1)

ஏனோ துரோணரையும் எள்ளினான் பாஞ்சாலன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 752/1

மேல்

துரோணன் (3)

துச்சில் துரோணன் என்பான் சோமேசா நச்சும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 97/2
பண்டு துரோணன் பழமை எண்ணா பாஞ்சாலன் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 63/1
தெள்ளியனாய் நின்றும் துரோணன் துருபனிடம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 374/1

மேல்

துரோணனை (1)

ஏற்ற துரோணனை அன்று எள்ளி துருபதன் பின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 108/1

மேல்

துரோபதையை (1)

கண்டான் துரோபதையை காதலித்தான் கீசகன் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 145/1

மேல்

துலக்கி (1)

பல் துலக்கி பின் அருந்தும் பாகிலை நல்லெண்ணெய் மூழ்கு – நன்மதிவெண்பா:1 77/1

மேல்

துலங்கிடும் (1)

துலங்கிடும் விலங்கை வாட்டி துயர்செய்வோர் நரகத்து ஆழ்வார் – நீதிநூல்:45 514/4

மேல்

துலாத்தினில் (1)

எரி என்னும் செல்வன் துலாத்தினில் ஏற இருண்ட மஞ்சு – விவேகசிந்தாமணி:1 130/2

மேல்

துலை (2)

துர்ச்சனரும் பாம்பும் துலை ஒக்கினும் பாம்பு – நீதிவெண்பா:1 19/1
துலை அல்லார்-கண்ணும் கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 986/4

மேல்

துலைக்கு (1)

வலிது அன்றே தாழும் துலைக்கு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 16/4

மேல்

துலையில் (1)

வஞ்ச புறவினுடன் வான் துலையில் ஏறினான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 25/1

மேல்

துவ்வாத (1)

துவ்வாத வெம் சூரன் சோமேசா அவ்வாறு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 67/2

மேல்

துவ்வாதவர்க்கும் (1)

துறந்தார்க்கும் துவ்வாதவர்க்கும் இறந்தார்க்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 42/3

மேல்

துவ்வாமை (1)

துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்-மாட்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 94/3

மேல்

துவ்வாய் (1)

துனி செய்து துவ்வாய் காண் மற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1294/4

மேல்

துவ்வான் (3)

பலி பிறர்க்கு இட்டுமே பயன் துவ்வான் பொருள் – நீதிநூல்:24 274/2
அன்பிலன் ஆன்ற துணையிலன் தான் துவ்வான்
என் பரியும் ஏதிலான் துப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 862/3,4
ஏதம் பெரும் செல்வம் தான் துவ்வான் தக்கார்க்கு ஒன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1006/3

மேல்

துவக்கு (1)

தூங்கலால் துயில் இன்மையால் சினத்தினால் துவக்கு
தாங்கொணா தொழில் செயல் முதல் ஏதுவால் சடம் நோய் – நீதிநூல்:42 441/2,3

மேல்

துவட்டா (1)

தூசு ஆர் துவட்டா சேய் சோமேசா பேசில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 52/2

மேல்

துவர்ப்பு (2)

கைப்பன கார்ப்பு துவர்ப்பு புளி மதுரம் – அறநெறிச்சாரம்:1 202/1
முற்றாத காய் துவர்ப்பு மொய்க்கும் அன்றி தீம் சுவையை – நன்மதிவெண்பா:1 32/3

மேல்

துவர (3)

துப்புரவு இல்லார் துவர துறவாமை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 155/3
துய்க்க துவர பசித்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 944/4
துப்புரவு இல்லார் துவர துறவாமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1050/3

மேல்

துவார (1)

காற்றினை பல துவார கடத்தினுள் அடைத்தல் போல – நீதிநூல்:47 534/1

மேல்

துவாரகையை (1)

கண்டான் துவாரகையை கண்ணன் பகைக்கு அரணா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 745/1

மேல்

துவாரம் (2)

ஏற்றிடும் நவ துவாரம் எண்ணிலா மயிர் துவாரம் – நீதிநூல்:47 534/2
ஏற்றிடும் நவ துவாரம் எண்ணிலா மயிர் துவாரம்
தோற்றிய சட கடத்துள் துன் உயிர் காற்று அடைத்து – நீதிநூல்:47 534/2,3

மேல்

துவைத்ததை (1)

துவைத்ததை உடுத்து – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 44/1

மேல்

துள்ள (1)

துள்ள வன்சொல் கூறேல் துணிந்து – நன்மதிவெண்பா:1 61/4

மேல்

துள்ளி (4)

துள்ளி அழிந்தான் அரக்கன் சோமேசா மெள்ள – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 68/2
கொள்ளவில்லை கோபம் குமரேசா துள்ளி வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 109/2
கொள்ளவில்லை என்னே குமரேசா துள்ளி
இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாம் தம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 539/2,3
கொள்ள நின்றார் என்னே குமரேசா துள்ளி
விரைந்து தொழில் கேட்கும் ஞாலம் நிரந்து இனிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 648/2,3

மேல்

துள்ளியே (1)

உய்த்தார் என்னே குமரேசா துள்ளியே
சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீது ஒரீஇ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 422/2,3

மேல்

துள்ளு (2)

துள்ளு சிறுத்தொண்டர் சோமேசா உள்ளுங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 30/2
துள்ளு வெப்பு நோய் உழந்தான் சோமேசா எள்ளி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 32/2

மேல்

துள்ளும் (2)

கொள்ள நின்றார் இன்பம் குமரேசா துள்ளும்
மன நலத்தின் ஆகும் மறுமை மற்று அஃதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 459/2,3
கொள்ளவில்லை என்னே குமரேசா துள்ளும்
இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 623/2,3

மேல்

துளக்கு (2)

மெய்ந்நெறிக்-கண் உள்ளம் துளக்கு இன்மை காட்சிக்-கண் – அருங்கலச்செப்பு:1 17/1
துளக்கு அற்ற காட்சியவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 699/4

மேல்

துளக்குறு (1)

துளக்குறு வெள் வளையார் தோள் – அறநெறிச்சாரம்:1 92/4

மேல்

துளங்காது (1)

கலங்காது கண்ட வினைக்-கண் துளங்காது
தூக்கம் கடிந்து செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 668/3,4

மேல்

துளி (2)

விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்று ஆங்கே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 7/3
விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்று ஆங்கே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 16/3

மேல்

துளிதுளியா (1)

சூழ் பல உகங்கட்கு ஒவ்வோர் துளிதுளியா கழிந்து ஈங்கு – நீதிநூல்:43 470/1

மேல்

துளியாக (1)

சிறு வாய் கலத்துள் துளியாக செலுத்தும் நீர் போல் – நீதிநூல்:6 62/1

மேல்

துளியான் (1)

துணை_இல் சுக்கிலவு இரத்த சிறு துளியான் அமைத்து – நீதிநூல்:47 536/3

மேல்

துளியின்மை (1)

துளியின்மை ஞாலத்திற்கு எற்று அற்றே வேந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 557/3

மேல்

துளியினோடு (1)

துளியினோடு மின் அசனி மா மலையையும் சுழற்றும் – நீதிநூல்:42 439/2

மேல்

துளியே (1)

விரைய விழு துளியே போலும் புரை உடைய – நீதிவெண்பா:1 52/2

மேல்

துளியோ (1)

இறும்பு முன் அணுவோ வாழி எதிர் ஒரு துளியோ நில்லாது – நீதிநூல்:28 316/3

மேல்

துளை (3)

பல் துளை கடம் பாணியை தாங்குவது அரிதே – நீதிநூல்:42 446/1
எஃகு பல் துளை சடத்து உயிர் இருக்கையும் இயை சீர் – நீதிநூல்:42 446/2
விலைமகட்கென்று அயலகத்தில் கன்னமிட்டு துளை வழி உள் விட்ட தாளை – நீதிநூல்:44 507/1

மேல்

துற்கன் (1)

நேர்ந்த திருவை நினைந்து வந்து துற்கன் மீக்கூர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 838/1

மேல்

துற்சனருக்கு (1)

பைம் கண் அரவுக்கு விடம் பல் அளவே துற்சனருக்கு
அங்கம் முழுதும் விடமே ஆம் – நீதிவெண்பா:1 18/3,4

மேல்

துற்புத்தி (1)

துற்புத்தி மந்திரியால் அரசுக்கு ஈனம் சொல்கேளா பிள்ளைகளால் குலத்துக்கு ஈனம் – விவேகசிந்தாமணி:1 16/2

மேல்

துறக்க (1)

வேண்டின் உண்டாக துறக்க துறந்த பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 342/3

மேல்

துறக்கப்படும் (2)

துயக்கு_இல் துறக்கப்படும் – அருங்கலச்செப்பு:1 100/2
முற்றும் துறக்கப்படும் – அருங்கலச்செப்பு:1 147/2

மேல்

துறக்கம் (2)

துறக்கம் திறப்பது ஓர் தாழ் – அறநெறிச்சாரம்:1 143/4
நன்று என்று வந்திடலே நன்மதியே வான் துறக்கம்
கன்றும் மனமே வல் நரகம் – நன்மதிவெண்பா:1 49/3,4

மேல்

துறக்கும் (1)

மன்ன திருஞானம் உரைத்தல் மற்றோர் துறக்கும்
பொன்னை கவர செயும் வஞ்சனை போலும் மாதோ – நீதிநூல்:7 69/3,4

மேல்

துறத்தல் (4)

துறத்தல் மேல் சார்தல் தலை – அறநெறிச்சாரம்:1 120/4
கொலை முதலா ஐந்தினையும் முற்ற துறத்தல்
தலையாய மாவதம் ஆம் – அருங்கலச்செப்பு:1 87/1,2
நோக்கி துடையாது கோடல் மலம் துறத்தல்
சேக்கை படுத்தல் இறப்பு – அருங்கலச்செப்பு:1 127/1,2
கடை துறத்தல் சல்லேகனை – அருங்கலச்செப்பு:1 145/2

மேல்

துறத்தலோடு (1)

பொருளை துறத்தலோடு ஐந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 86/2

மேல்

துறந்த (2)

தோற்றி ஒழியும் வாழ்வதனை துறந்த மேலோர் மீது ஒருவன் – நீதிநூல்:23 268/3
வேண்டின் உண்டாக துறக்க துறந்த பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 342/3

மேல்

துறந்தமை (1)

துறைவன் துறந்தமை தூற்றா-கொல் முன்கை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1157/3

மேல்

துறந்தவர் (2)

துறந்தவர் கொண்டு ஒழுகும் வேடம் துறந்தவர் – அறநெறிச்சாரம்:1 43/2
துறந்தவர் கொண்டு ஒழுகும் வேடம் துறந்தவர்
கொள்ப கொடுப்பவற்றால் காணலாம் மற்று அவர் – அறநெறிச்சாரம்:1 43/2,3

மேல்

துறந்தார் (14)

நெஞ்சு புறம்பா துறந்தார் தவ போர்வை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 92/1
துறந்தார் துறந்திலர் என்று அறியல் ஆகும் – அறநெறிச்சாரம்:1 43/1
துறந்தார் அவர் என்பார் இல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 119/4
இன்பம் துறந்தார் இரங்கேசா முன்பாக – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 131/2
தலைப்பட்டார் தீர துறந்தார் மயங்கி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 56/3
துறந்தார் அவர் என்பார் இல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 172/4
துறந்தார் பெருமை துணை கூறின் வையத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 22/3
நெஞ்சின் துறவார் துறந்தார் போல் வஞ்சித்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 276/3
துறந்தார் துறந்தார் துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 310/4
துறந்தார் துறந்தார் துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 310/4
தலைப்பட்டார் தீர துறந்தார் மயங்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 348/3
தமர் ஆகி தன் துறந்தார் சுற்றம் அமராமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 529/3
துறந்தார் படிவத்தர் ஆகி இறந்து ஆராய்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 586/3
துறந்தார் அவர் என்பார் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1188/4

மேல்

துறந்தார்க்கு (3)

துறந்தார்க்கு மெய்யுணர்வில் தோன்றுவதே இன்பம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 99/3
முற்ற துறந்தார்க்கு ஏன் முன் நின்றான் இல் நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 47/1
துறந்தார்க்கு துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்-கொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 263/3

மேல்

துறந்தார்க்கும் (1)

துறந்தார்க்கும் துவ்வாதவர்க்கும் இறந்தார்க்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 42/3

மேல்

துறந்தார்கள் (1)

அறம்தானும் இஃதே சென்று ஆற்ற துறந்தார்கள்
தம்பாலே வாங்கி உரைத்ததனால் ஆராய்ந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 39/2,3

மேல்

துறந்தாரின் (1)

துறந்தாரின் தூய்மை உடையர் இறந்தார் வாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 159/3

மேல்

துறந்தாரை (1)

துன்ன துறந்தாரை நெஞ்சத்து உடையேமோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1250/3

மேல்

துறந்தான் (5)

அச்சுவத்தாமா பட்டான் என்ன அமர் துறந்தான்
துச்சில் துரோணன் என்பான் சோமேசா நச்சும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 97/1,2
முந்து துறந்தான் முனி – அருங்கலச்செப்பு:1 11/2
பழம் இலை காயும் பசிய துறந்தான்
அழிவு அகன்ற அச்சித்தனாம் – அருங்கலச்செப்பு:1 166/1,2
இருளின்-கண் நால் வகை ஊணும் துறந்தான்
இராத்திரி அபுக்தன் எனல் – அருங்கலச்செப்பு:1 167/1,2
ஊன் ஓம்பல் கைவிட்டு உயிர் துறந்தான் மானம் எண்ணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 968/1

மேல்

துறந்திலர் (1)

துறந்தார் துறந்திலர் என்று அறியல் ஆகும் – அறநெறிச்சாரம்:1 43/1

மேல்

துறந்து (10)

இறங்காது இருசார் பொருளும் துறந்து அடங்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 4/2
துறந்து எழுவர் தூய் காட்சியார் – அறநெறிச்சாரம்:1 100/4
துன்பத்துள் துன்பம் உழப்பர் துறந்து எய்தும் – அறநெறிச்சாரம்:1 119/3
மரு மலர் துறந்து நெஞ்சின் வாழ்ந்தது என் என்று அழுதனள் – நீதிநூல்:12 133/2
தோல் வாசம் துறந்து இறந்துகிடந்த அழகியை காண சுடலை சென்றோம் – நீதிநூல்:29 318/1
பற்றினையே துறந்து சும்மா இருந்து அறம் செய்வதில் என்ன பாரம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 454/4
துறந்து நாளை ஓர் ஏழை இல்கிழத்தியாய் – நீதிநூல்:47 597/2
மனை துறந்து மாதவர் தாள் அடைந்து நோற்று – அருங்கலச்செப்பு:1 172/1
பட்டினத்துப்பிள்ளை பரனை அடைந்தார் துறந்து
விட்டுவிடா இந்திர கிலார் கிட்டி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 56/1,2
பெற்ற செல்வம் எல்லாம் பிருகரதன் ஏன் துறந்து
குற்றம் அற்று நின்றான் குமரேசா உற்று அறிந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 341/1,2

மேல்

துறப்பர் (1)

நாணால் உயிரை துறப்பர் உயிர்-பொருட்டால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1017/3

மேல்

துறப்பரோ (1)

ஆருயிரை துறப்பரோ அழுவதும் தம் உணவு வைக்க அமைந்த பாண்டம் – நீதிநூல்:43 459/2

மேல்

துறப்பவர்க்கு (1)

துறப்பவர்க்கு உடனே அத்தன் சொரூபமே தோன்றலால் இங்கு – நீதிநூல்:43 472/3

மேல்

துறப்பவும் (1)

அன்பன் துறப்பவும் நாளாயினி தேடி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 125/1

மேல்

துறப்பள் (1)

உருவ மாதர் பெயர் உரைக்கின் உயிர் துறப்பள் நெஞ்சமே – நீதிநூல்:12 133/4

மேல்

துறப்பார் (2)

நாணால் உயிரை துறப்பார் உயிர் பொருட்டால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 102/3
நாணால் உயிரை துறப்பார் உயிர்ப்-பொருட்டால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 102/3

மேல்

துறப்பார்-மன் (1)

துறப்பார்-மன் துப்புரவு இல்லார் உறற்பால – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 378/3

மேல்

துறவடைந்த (1)

நிட்டையிலே இருந்து மன துறவடைந்த பெரியோர்கள் நிமலன் தாளை – விவேகசிந்தாமணி:1 75/1

மேல்

துறவற்க (1)

மறவற்க மாசு அற்றார் கேண்மை துறவற்க
துன்பத்துள் துப்பு ஆயார் நட்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 106/3,4

மேல்

துறவறத்தில் (1)

தேடி துறவறத்தில் செல்லார் குசேலர் இல் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 46/1

மேல்

துறவறம் (1)

இல்லறம் ஏனை துறவறம் என்று இவற்றை – அருங்கலச்செப்பு:1 60/1

மேல்

துறவாமை (2)

துப்புரவு இல்லார் துவர துறவாமை
உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 155/3,4
துப்புரவு இல்லார் துவர துறவாமை
உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1050/3,4

மேல்

துறவார் (6)

எல்லைக்-கண் நின்றார் துறவார் தொலைவிடத்தும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 81/3
நாண் துறவார் நாண் ஆள்பவர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 102/4
நாண் துறவார் நாண் ஆள்பவர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 102/4
நெஞ்சின் துறவார் துறந்தார் போல் வஞ்சித்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 276/3
எல்லைக்-கண் நின்றார் துறவார் தொலைவிடத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 806/3
நாண் துறவார் நாண் ஆள்பவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1017/4

மேல்

துறவார்க்கு (1)

பீடு பெறு பட்டினத்துப்பிள்ளையை போலே துறவார்க்கு
ஈடு தருமோ இரங்கேசா நீடு உலகில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 35/1,2

மேல்

துறவி (1)

துறவி துணை பெற்றக்கால் – அறநெறிச்சாரம்:1 139/4

மேல்

துறவு (2)

அரன் அருளும் உய்யவந்தார்க்கு அன்றே துறவு முதிர்ந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 55/2
தள்ளா வறுமையுற்றும் சத்திமுத்தர் நல் துறவு
கொள்ளாதது என்னே குமரேசா உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 378/1,2

மேல்

துறவுகொண்ட (1)

பண்டு துறவுகொண்ட பட்டினத்தார் மாண்பு உலகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 23/1

மேல்

துறவுடைமை (1)

செம்மை ஒன்றின்மை துறவுடைமை நன்மை – அறநெறிச்சாரம்:1 12/2

மேல்

துறவை (1)

பண்டு ஏனோ சங்கரர் பாலசித்தர் மெய் துறவை
கொண்டார் விரைந்து குமரேசா மண்டு நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 342/1,2

மேல்

துறவோர் (1)

ஆதன் உழவை அகன்ற போது ஏன் துறவோர்
கோது அடைந்து நொந்தார் குமரேசா தீது_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1036/1,2

மேல்

துறும் (1)

தீயகம் போம் மெய் துறும் காண் தேவர் பெறும் பேறே – நீதிநூல்:47 576/4

மேல்

துறுவிய (1)

துறுவிய அண்ட கோள தொகைகள் எண்ணிறந்த வானின் – நீதிநூல்:47 600/3

மேல்

துறை (1)

துறை பிழைத்து சென்று சுமந்தாலும் ஈசன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 193/1

மேல்

துறைபோய (1)

கற்று துறைபோய காதலற்கு கற்பினாள் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 99/1

மேல்

துறைவன் (1)

துறைவன் துறந்தமை தூற்றா-கொல் முன்கை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1157/3

மேல்

துன் (6)

துன் அறமே நல்லோர்க்கு துகள் அறு செல்வம் ஆகும் – நீதிநூல்:43 466/3
தோற்றிய சட கடத்துள் துன் உயிர் காற்று அடைத்து – நீதிநூல்:47 534/3
துன் இலவம் பஞ்சில் துயில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 26/4
அர்ச்சுனன் மால் சார்பு இழந்த அன்றே கருதலர் துன்
கை சிலை வெற்பா கனத்து கை தளர்ந்தான் நிச்சயமே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 37/1,2
துன் எயிறு இல்லார் ஊண் சுவை – நீதிவெண்பா:1 6/4
அந்நிய இல்லக்கிழத்தி ஆசையும் துன் அரையன் – நன்மதிவெண்பா:1 42/2

மேல்

துன்ப (5)

ஒன்பது வாயிலும் ஊற்று அறா துன்ப
குரம்பை உடையார் குடி போக்கு நோக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 125/2,3
தோன்று அகலிடமது என்னும் துன்ப சாகரத்தில் அத்தன் – நீதிநூல்:3 26/1
அனமிலார்க்கு அனமாய் வாழ அகமிலார்க்கு அகமாய் துன்ப
மனமுளார்க்கு உவப்பாய் நோயின் வருந்துவோர்க்கு அரு மருந்தாய் – நீதிநூல்:39 383/1,2
இன்ப துன்ப புணர்ப்பு அறி நெஞ்சினோடும் – நீதிநூல்:45 514/3
பண்டு அம்பை காமம் பரித்து உளைந்து துன்ப மீக்கொண்டாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1196/1

மேல்

துன்பங்கட்கு (1)

இளமையில் உறும் துன்பங்கட்கு இடைந்து சற்று உனை ஓம்பாரேல் – நீதிநூல்:47 586/3

மேல்

துன்பங்கள் (3)

தூயவாய் சொல்லாடல் வன்மையும் துன்பங்கள்
ஆய பொழுது ஆற்றும் ஆற்றலும் காயவிடத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 107/1,2
நல்லிறையர் நல்குரவால் நைந்து பல துன்பங்கள்
கொல்ல நொந்தார் என்னே குமரேசா பொல்லாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1045/1,2
துன்பங்கள் சென்று படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1045/4

மேல்

துன்பத்திற்கு (3)

துன்பத்திற்கு இடம்கொடேல் – ஆத்திசூடி:1 59/1
துன்பத்திற்கு இடம்கொடேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 58/4
துன்பத்திற்கு யாரே துணை ஆவார் தாம் உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1299/3

மேல்

துன்பத்தும் (1)

சூழ்ப மின்னார் துன்பத்தும் சோமேசா தாழ்வு_இல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 119/2

மேல்

துன்பத்துள் (5)

துன்பத்துள் துன்பம் உழப்பர் துறந்து எய்தும் – அறநெறிச்சாரம்:1 119/3
துன்பத்துள் துப்பு ஆயார் நட்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 106/4
துன்பத்துள் துன்பம் கெடின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 369/4
இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள்
துன்பம் உறுதல் இலன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 629/3,4
துன்பத்துள் துன்பம் கெடின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 854/4

மேல்

துன்பம் (48)

இறந்த எலாம் துன்பம் அலாது இல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 99/4
பட்டாம் பல பிறப்பு துன்பம் என்று ஒட்டி – அறநெறிச்சாரம்:1 94/2
துன்பத்துள் துன்பம் உழப்பர் துறந்து எய்தும் – அறநெறிச்சாரம்:1 119/3
பேர்த்து ஊன்றலாகா பெரும் துன்பம் கண்டாலும் – அறநெறிச்சாரம்:1 126/3
பேறு அழிவு சாவு பிறப்பு இன்பம் துன்பம் என்று – அறநெறிச்சாரம்:1 150/1
எண்ணரு நோய் துன்பம் அவர்க்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 153/4
நைவாருடன் நைந்து அழுதும் தமை நண்ணி துன்பம்
செய்வார் உறு பீழை நினைத்தும் சிந்தை நொந்து – நீதிநூல்:6 63/2,3
அழல்வதினால் துன்பம் மிகும் அல்லாது பயன் உளதோ அரும் நோயுற்ற – நீதிநூல்:12 113/3
துன்பம் அவர் உறில் யானும் துன்புறுவேன் ஆதலினால் – நீதிநூல்:12 139/2
நலம் நவை இன்ப துன்பம் நானிலத்து உள அவர்க்கும் – நீதிநூல்:14 179/2
மா தரையில் வெளியாகும் அப்பொழுது அ பயன் அழியும் வளரும் துன்பம்
சாதலின்மை வேண்டி விடம் உண்ணல் ஒக்கும் பயன் கருதி சலம் உரைத்தல் – நீதிநூல்:16 198/2,3
புனையும் சீர் எலாம் ஒழியினும் துன்பம் என்பு உகினும் – நீதிநூல்:42 445/2
பகர் ஒரு நொடிக்குள் அண்ட பரப்பு எலாம் உலாவி துன்பம்
சுகம் அறம் மறம் ஓர்ந்து ஆவி தூங்கினும் தூங்காது ஓங்கி – நீதிநூல்:47 545/2,3
பலன்கள் நாம் பெற அ துன்பம் பணித்தனன் இறை என்று உன்னி – நீதிநூல்:47 552/3
பண்ணும் வேலையினும் துன்பம் படரும் வேலையினும் இன்பம் – நீதிநூல்:47 557/2
ஏந்து துன்பம் உற்றன் இரங்கேசா மாந்தர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 32/2
துன்பம் அதனின் பெரிது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 117/4
துன்பம் வளர வரும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 123/4
துன்பம் மொழியே புகன்றான் சோமேசா அன்புடைய – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 10/2
துன்பம் என்பது இல்லையோ சோமேசா நன்காம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 84/2
துன்பம் அதனின் பெரிது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 117/4
துன்பம் தலைக்கொண்டாள் சோமேசா முன்பே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 125/2
தூய அறிவினர் முன் சூழ் துன்பம் இல்லையாம் – நீதிவெண்பா:1 48/1
கயவர்க்கு நேர் துன்பம் காதலித்து தீர்ப்போர் – நன்மதிவெண்பா:1 80/1
துன்பம் மறந்திடு – புதிய-ஆத்திசூடி:1 46/1
கொள்ளவில்லை துன்பம் குமரேசா உள்ளி ஒன்றை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 4/2
வானவர் ஏன் நஞ்சினால் வந்த துன்பம் ஆற்ற உமைகோன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 7/1
கோடி துன்பம் கொண்டான் குமரேசா தேடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 39/2
ஏனோ நளன் துன்பம் எய்தினான் வானவர்-தம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 224/1
சுட சுடரும் பொன் போல் ஒளிவிடும் துன்பம்
சுடச்சுட நோற்கிற்பவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 267/3,4
திண் தோள் நிமி வசிட்டர் சீறி இன்னா செய்து துன்பம்
கொண்டார் பின் என்னே குமரேசா பண்டு ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 313/1,2
அவா இல்லார்க்கு இல் ஆகும் துன்பம் அஃது உண்டேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 368/3
துன்பத்துள் துன்பம் கெடின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 369/4
உள்ளி இரணியன் உய்ந்து அகன்றான் பின்பு துன்பம்
கொள்ளவில்லை என்னே குமரேசா துள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 539/1,2
துன்பம் துடைத்து ஊன்றும் தூண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 615/4
கொள்ளவில்லை துன்பம் குமரேசா தள்ள அரிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 622/2
மண்டி வந்து துன்பம் மருவி நின்றும் காளன் அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 629/1
கொண்டிலன் ஏன் துன்பம் குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 629/2
துன்பம் உறுதல் இலன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 629/4
துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவு ஆற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 669/3
சேர்ந்தாள் பெரும் துன்பம் செய்தும் சிவகலை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 805/1
துன்பத்துள் துன்பம் கெடின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 854/4
இழத்-தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதே போல் துன்பம்
உழத்-தொறூஉம் காதற்று உயிர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 940/3,4
கொண்டு உழந்தார் துன்பம் குமரேசா மண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1049/2
துன்பம் உறாஅ வரின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1052/4
துன்பம் அதனின் பெரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1166/4
மண்டு புகழ் மானவதி மாலை வர துன்பம் மீக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1223/1
துன்பம் வளர வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1223/4

மேல்

துன்பம்செய்வர் (1)

தீ மனம் உடையோர் துன்பம்செய்வர் மானிடர்க்கும் அம்மா – நீதிநூல்:45 517/4

மேல்

துன்பமாம் (1)

நித்தமும் மரணமாம் நெடிய துன்பமாம்
அத்தமும் நாசமாம் அவிழ்தம் இன்மையால் – நீதிநூல்:19 228/2,3

மேல்

துன்பமாய் (1)

தொடங்குங்கால் துன்பமாய் இன்பம் பயக்கும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 2/1

மேல்

துன்பமும் (2)

ஞானிக்கு இல்லை இன்பமும் துன்பமும் – வெற்றிவேற்கை:1 43/1
பெரிய புண்களும் பேசரும் துன்பமும்
உரிமை வாள்_முகம் நோக்க ஒழிதலால் – நீதிநூல்:12 150/2,3

மேல்

துன்பமுற்றார் (3)

துன்பமுற்றார் வெம் கழுவில் சோமேசா வன்பாம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 17/2
துன்பமுற்றார் நால் வேந்தர் சோமேசா இன்பு உதவும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 90/2
துன்பமுற்றார் நால் வணிகர் சோமேசா அன்பு மிகும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 100/2

மேல்

துன்பமுற்றான் (2)

துன்பமுற்றான் காசிபன்தான் சோமேசா அன்புடையார்க்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 117/2
ஈரமுடன் ஈயாமல் ஏன் இழந்து துன்பமுற்றான்
கோரைநகர் ஆழ்வான் குமரேசா பார் உலகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 228/1,2

மேல்

துன்பமுற்று (3)

தூய ராமன் பகையால் துன்பமுற்று தஞ்சம் என்ற – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 58/1
துன்பமுற்று தோழிக்கு சொல்லியது சென்றிருந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 174/2
அன்று இடும்பை மிக்கு அடைந்தும் அத்திமன்னன் துன்பமுற்று
குன்றிலன் முன் என்னே குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 628/1,2

மேல்

துன்பமுறாது (1)

தோற்றுவது இன்றி துணையாய் துன்பமுறாது ஆற்றுதலால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 192/2

மேல்

துன்பமுறுதல் (1)

துன்பமுறுதல் இலன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 628/4

மேல்

துன்பமுறும் (1)

துன்பமுறும் தங்கை என சொல்லி யுதிட்டிரனார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 100/1

மேல்

துன்பமே (6)

துன்பமே செய்ய இயைந்திடான் முற்போர் தொடுத்திடான் தன் உயிர் அனைய – நீதிநூல்:4 40/2
இன்னல் தரும் பொருளை ஈட்டுதலும் துன்பமே
பின் அதனை பேணுதலும் துன்பமே அன்னது – நீதிவெண்பா:1 46/1,2
பின் அதனை பேணுதலும் துன்பமே அன்னது – நீதிவெண்பா:1 46/2
அழித்தலும் துன்பமே அந்தோ பிறர்-பால் – நீதிவெண்பா:1 46/3
இழத்தலும் துன்பமே ஆம் – நீதிவெண்பா:1 46/4
அதிக இன்பம் துன்பமே ஆக்கும் மிதம் இன்றி – நன்மதிவெண்பா:1 103/2

மேல்

துன்பால் (1)

கோலம் உற்றார் துன்பால் குமரேசா சால – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 267/2

மேல்

துன்பான (1)

துன்பான கீழ்மை அகற்று – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 35/4

மேல்

துன்பு (10)

சுட்டு அறுப்பர் நாற்கதியில் துன்பு – அறநெறிச்சாரம்:1 59/4
இனிய மா மருந்தும் நஞ்சாம் இன்பமும் மிகில் துன்பு ஆகும் – நீதிநூல்:36 362/2
நிறை செல்வம் உடையாரை நோய் துன்பு அணுகாவோ நினைத்தது எல்லாம் – நீதிநூல்:40 408/1
கண்டு இகழ்ந்து துன்பு செய்த கள்ளரையும் ஏன் பொறுத்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 151/1
கூர்ந்த துன்பு ஏன் தீர்ந்தான் குமரேசா சார்ந்து நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 414/2
கொள்ளார் துன்பு என்னே குமரேசா கொள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 627/2
கன்றிய துன்பு உற்றும் கலியனார் ஏன் துணிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 669/1
தேர்ந்த சுதஞ்சணன் ஏன் சீவகன் துன்பு ஓர்ந்து உடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 788/1
கொண்டு உழந்தான் துன்பு ஏன் குமரேசா மண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1029/2
கோடி துன்பு ஏன் கொண்டாள் குமரேசா கூடுங்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1166/2

மேல்

துன்பும் (1)

வெம்பு துன்பும் ஒன்று என மேவி வாழ்தல் மேன்மையால் – நீதிநூல்:47 596/4

மேல்

துன்புற்று (2)

உண்ணினும் களிக்கினும் துன்புற்று அயரினும் மனத்து ஒன்று – நீதிநூல்:8 80/3
உள்ளவரே துன்புற்று உளைந்தார் நரகன் கோல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 558/1

மேல்

துன்புற்றோர்க்கு (1)

அரும் பொருளினை துன்புற்றோர்க்கு ஆனந்த சாகரத்தை – நீதிநூல்:47 565/2

மேல்

துன்புறலில் (1)

தம்தம் நிலை மாறில் தமராலும் துன்புறலில்
விந்தை என்னோ நன்மதியே விள் – நன்மதிவெண்பா:1 28/3,4

மேல்

துன்புறுத்தும் (2)

துன்புறுத்தும் காலத்தும் தூயவர்கள் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 16/3
துன்மதியின் கூட்டுறவு துன்புறுத்தும் வாய்மையினை – நன்மதிவெண்பா:1 79/3

மேல்

துன்புறும் (1)

சுற்றியே ஓடும் கத்தும் துன்புறும் வயிற்றை காலால் – நீதிநூல்:45 519/2

மேல்

துன்புறுவேன் (1)

துன்பம் அவர் உறில் யானும் துன்புறுவேன் ஆதலினால் – நீதிநூல்:12 139/2

மேல்

துன்புறூஉம் (1)

துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்-மாட்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 94/3

மேல்

துன்பை (1)

கொண்டிருந்தார் துன்பை குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 630/2

மேல்

துன்பொடும் (1)

சூடிய வேந்தரே எனினும் துன்பொடும்
கூடிய வாழ்க்கையர் அன்றி கூறுங்கால் – நீதிநூல்:42 437/2,3

மேல்

துன்மணம் (1)

சாம் பிணம் இடுவனம் சாரும் துன்மணம்
பூம் பொழில் பரிமளம் பொருந்தி நாறிடும் – நீதிநூல்:22 259/1,2

மேல்

துன்மதி (1)

துன்மதி வணிகர்-தங்களை படைத்து சோரரை என் செய படைத்தாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 82/2

மேல்

துன்மதியின் (1)

துன்மதியின் கூட்டுறவு துன்புறுத்தும் வாய்மையினை – நன்மதிவெண்பா:1 79/3

மேல்

துன்முகனார் (1)

உம்பரில் துன்முகனார் உள்ள கங்கை தோள் தோய – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 111/1

மேல்

துன்முகனுக்கு (1)

துன்முகனுக்கு உண்டோ சுகம் – நீதிவெண்பா:1 48/4

மேல்

துன்ற (1)

துன்ற மொழிந்தான் நிடதன் சோமேசா என்றும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 69/2

மேல்

துன்றி (5)

துன்றி நின்ற சுந்தோபசுந்தர் இகலால் பிரிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 851/1
துன்றி மனை விழைந்த துத்தமன் ஏன் நன்மை இன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 909/1
குன்றி நின்ற போது ஏன் குமரேசா துன்றி
இடுக்கண் கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்து ஊன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1030/2,3
குன்றி நின்றான் என்னே குமரேசா துன்றி
கொடும் புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கு அஞர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1086/2,3
குன்றி இருந்தாள் குமரேசா துன்றி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1252/2

மேல்

துன்றிய (2)

துன்றிய தழலும் யாங்கண் தோண்டினும் ஊறும் நீரும் – நீதிநூல்:47 532/2
துன்றிய சீர் சம்பந்தர் சோமேசா நன்றேயாம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 43/2

மேல்

துன்றியே (1)

குன்றினர் செய்யாது ஏன் குமரேசா துன்றியே
செய் தக்க அல்ல செய கெடும் செய் தக்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 466/2,3

மேல்

துன்று (6)

துன்று தன் தோளினால் சுமத்தல் போலுமே – நீதிநூல்:37 370/4
சென்று பொருள் கொடுப்பர் தீதற்றோர் துன்று சுவை – நன்னெறி:1 1/2
துன்று புவிக்கு இடும்பை சூழ்ந்து புரவேந்தர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 56/1
துன்று ஏர் அதிபத்தர் சோமேசா மன்ற – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 63/2
துன்று மத யானை சுடர் மருப்பும் நின்ற நிலை – நீதிவெண்பா:1 29/2
துன்று கிளைக்கும் துயர் சேரும் குன்றிடத்தில் – நீதிவெண்பா:1 74/2

மேல்

துன்ன (5)

என்னும் மொழி கேட்டாய் இரங்கேசா துன்ன
பசந்தாள் இவள் என்பது அல்லால் இவளை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 119/2,3
இன் நலம் அன்றோ இரங்கேசா துன்ன
நினைத்து ஒன்று சொல்வாயோ நெஞ்சே எனைத்து ஒன்றும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 125/2,3
தன் அரிவை பேரழகை தன் முன்றில் துன்ன அரிய – நன்மதிவெண்பா:1 50/2
கொன்னே அழிந்தான் குமரேசா துன்ன அரிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 872/2
துன்ன துறந்தாரை நெஞ்சத்து உடையேமோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1250/3

மேல்

துன்னம் (1)

வீணாள் படாமை நீ துன்னம் பொய்யே ஆக – அறநெறிச்சாரம்:1 34/3

மேல்

துன்னல் (1)

சோதரர் என மிக துன்னல் நன்று என – நீதிநூல்:11 105/2

மேல்

துன்னலும் (1)

துன்னலும் உன்னலும் சுடு வெம் காமத்தீ-தன்னையே – நீதிநூல்:13 164/3

மேல்

துன்னற்க (2)

தூயவர் என்று எண்ணியே துன்னற்க சே_இழையே – நீதிவெண்பா:1 71/2
துன்னற்க தீவினை பால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 209/4

மேல்

துன்னாமை (1)

இன்னா என தான் உணர்ந்தவை துன்னாமை
வேண்டும் பிறன்-கண் செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 316/3,4

மேல்

துன்னார் (1)

துன்னார் போல் நீத்திருந்தான் சோமேசா அன்னதே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 121/2

மேல்

துன்னி (3)

துன்னியார் துன்னி செயின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 50/4
துன்னி அருள்செய்திலையே சோமேசா அன்னதே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 120/2
துன்னியார் துன்னி செயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 494/4

மேல்

துன்னியதும் (1)

துன்னியதும் என் வியப்போ சோமேசா உன்னுங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 38/2

மேல்

துன்னியார் (3)

துன்னியார் துன்னி செயின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 50/4
துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 188/3
துன்னியார் துன்னி செயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 494/4

மேல்

துன்னு (4)

துன்னு சகுனி கன்னன் சொல் கேட்டு அரவு_உயர்த்தோன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 46/1
துன்னு குடியோடு அழிந்தான் சோமேசா பன்னில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 18/2
துன்னு புகழே பெற்றான் சோமேசா புல் நெருங்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 78/2
துதிக்கை பெறு நன்மதியே துன்னு மத வேழம் – நன்மதிவெண்பா:1 88/3

மேல்

துன்னுதல் (1)

தூடணம் ஆம் ஐவருடன் துன்னுதல் என்றே கன்னன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 96/1

மேல்

துன்னுபு (1)

துன்னுபு தங்க ஓட தொழில் பல இயற்ற தக்க – நீதிநூல்:47 531/3

மேல்

துன்னும் (2)

துன்னும் இருமலும் துர்ச்சனரும் ஒக்குமே – நீதிவெண்பா:1 22/1
கொன்னே இழிந்தான் குமரேசா துன்னும்
இனத்து ஆற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்து ஆற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 568/2,3

மேல்

துனி (7)

பனி அரும்பி பைதல்கொள் மாலை துனி அரும்பி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 123/3
சீர் உடை செல்வர் சிறு துனி மாரி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 101/3
சீர் உடை செல்வர் சிறு துனி மாரி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1010/3
பனி அரும்பி பைதல் கொள் மாலை துனி அரும்பி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1223/3
துனி செய்து துவ்வாய் காண் மற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1294/4
கூர் துனி முன் கொண்டாள் குமரேசா நேர் ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1321/2
ஊடலின் தோன்றும் சிறு துனி நல் அளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1322/3

மேல்

துனித்தே (1)

கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1290/3

மேல்

துனியும் (2)

சிறுமையும் செல்லா துனியும் வறுமையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 769/3
துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1306/3

மேல்

துனியை (1)

திண் தோள் விசயன் ஏன் சித்ராங்கி செய் துனியை
கொண்டான் உவந்து குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1306/1,2

மேல்