தா – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தா 10
தா_இல் 4
தாஅம் 1
தாஅயது 3
தாக்க 3
தாக்கணங்கும் 1
தாக்கற்கு 2
தாக்கி 1
தாக்கிடல் 1
தாக்கு 1
தாக்கும் 2
தாக்குறின் 2
தாகமுடன் 1
தாகமே 1
தாங்க 5
தாங்கல் 3
தாங்கலும் 1
தாங்காதவன் 1
தாங்காது 1
தாங்காது-மன்னோ 1
தாங்கார் 1
தாங்கி 13
தாங்கிட 1
தாங்கிடும் 1
தாங்கிய 2
தாங்கியும் 1
தாங்கியே 1
தாங்கின் 1
தாங்கினளால் 1
தாங்கினுமோ 1
தாங்கு 1
தாங்குதல் 2
தாங்கும் 14
தாங்குமால் 1
தாங்குவது 1
தாங்குவாயே 1
தாங்குவாரால் 1
தாங்குவோர்க்கு 1
தாங்கேல் 1
தாங்கொணா 2
தாசன் 1
தாசி 2
தாசியரினும் 1
தாடகை-தன் 1
தாடனம் 1
தாடாளா 9
தாடி 1
தாண்டி 3
தாண்டிய 1
தாண்டின 1
தாதா 2
தாதாவாம் 1
தாதியரை 1
தாதியை 1
தாது 2
தாதை 4
தாதைக்கு 1
தாதையினும் 1
தாப 2
தாபத்திடத்தே 1
தாபத்தை 1
தாபதன் 1
தாபம் 4
தாம் 107
தாம்தாம் 1
தாம்பினை 1
தாம்பு 1
தாம 3
தாமம் 1
தாமரை 6
தாமரைக்கண்ணான் 4
தாமரைக்கண்ணான்_உலகு 4
தாமரைக்கு 1
தாமரையாய் 1
தாமரையாள் 1
தாமரையாளும் 1
தாமரையின் 1
தாமரையினாள் 1
தாமா 3
தாமாக 2
தாமான் 1
தாமும் 5
தாமுமே 1
தாமே 16
தாமோதரன் 1
தாய் 45
தாய்க்கிழவி 1
தாய்மொழி 1
தாயகமே 1
தாயத்தார் 1
தாயர் 1
தாயரோடு 1
தாயனார் 2
தாயாகியே 1
தாயாய் 1
தாயார் 1
தாயான 1
தாயானும் 2
தாயில் 1
தாயினால் 1
தாயினும் 1
தாயும் 3
தாயுமானவர் 1
தாயே 2
தாயை 3
தாயொடு 1
தார் 18
தார்_குழலை 1
தார்வேந்தா 1
தாரகத்தார் 1
தாரகன் 1
தாரகை 1
தாரகையை 2
தாரணி 4
தாரணிக்குள் 2
தாரணியில் 3
தாரணியிலே 1
தாரத்தின் 1
தாரத்து 1
தாரம் 5
தாரா 1
தாராதால் 1
தாருவனர் 1
தாருறு 1
தாரை 1
தால 1
தாலம் 1
தாலி 4
தாவரம்-கொல் 1
தாவி 2
தாவிடும் 1
தாவையே 1
தாழ் 10
தாழ்க்க 1
தாழ்க்கொளீஇ 1
தாழ்ச்சி 1
தாழ்ச்சியுள் 1
தாழ்த்து 1
தாழ்தல் 1
தாழ்ந்த 3
தாழ்ந்ததனால் 1
தாழ்ந்தவர் 2
தாழ்ந்தார் 2
தாழ்ந்தான் 3
தாழ்ந்திடல் 1
தாழ்ந்து 4
தாழ்ந்தோர் 2
தாழ்ந்தோர்-தம்மை 3
தாழ்ந்தோர்க்கு 1
தாழ்நடையன் 1
தாழ்ப 1
தாழ்மையுறல் 1
தாழ்வது 1
தாழ்வரோ 1
தாழ்வார்க்கு 1
தாழ்வாரத்தில் 1
தாழ்வான 1
தாழ்வு 6
தாழ்வு_இல் 1
தாழ்வுசெய்து 1
தாழ்வுபடாமே 1
தாழ 2
தாழந்தவரை 1
தாழாது 4
தாழாமல் 1
தாழாமே 1
தாழார் 1
தாழான் 1
தாழும் 4
தாழை 1
தாழையும் 1
தாள் 25
தாளாண்மை 3
தாளாண்மையினால் 1
தாளிதம் 1
தாளில் 1
தாளுடனே 1
தாளை 5
தான் 150
தான 1
தானத்தில் 2
தானத்தின் 1
தானத்தும் 1
தானத்தே 1
தானம் 12
தானம்செய்வாரின் 1
தானம்செய 1
தானமது 2
தானமும் 3
தானமே 1
தானவர் 1
தானவர்கள் 1
தானா 1
தானாக 7
தானாய் 1
தானார 1
தானியங்கள் 2
தானியத்தை 1
தானியமாய் 1
தானும் 9
தானே 28
தானேதான் 1
தானேயும் 1
தானை 7
தானையான் 1
தானையும் 1

தா (10)

சங்க தமிழ் மூன்றும் தா – நல்வழி:0 1/4
தா இன்றி எப்பொருளும் கண்டு உணர்ந்து தாமரை – அறநெறிச்சாரம்:1 1/1
மா அரணம் இன்றி மலைவானும் தா_இல் – அறநெறிச்சாரம்:1 64/2
தா இயலாது தக்க ததியில் யாவும் செய் சேடர் – நீதிநூல்:15 194/3
சாந்தம் ஆர் வறியர் போல தற்பரன் வருவான் தா என்று – நீதிநூல்:39 386/1
தா அறவே தரித்து அவட்கு காட்டினன் வேறு அன்று என்று சாதித்தாளே – நீதிநூல்:44 481/4
ஏவர் என்றான் அன்றோ இரங்கேசா தா_இல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 105/2
தன் பதியின் செல்கையினால் தா_இல் நதி ஆயினாள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 116/1
தா_இல் உயர் திருவில் தந்தை மிக்கான் ஏன் இன்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 616/1
தா இல் விளக்கம் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 853/4

மேல்

தா_இல் (4)

மா அரணம் இன்றி மலைவானும் தா_இல்
கழுதையில் அண்டம் சுமந்தானும் போல – அறநெறிச்சாரம்:1 64/2,3
ஏவர் என்றான் அன்றோ இரங்கேசா தா_இல்
அறம் சாரா நல்குரவு ஈன்ற தாயானும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 105/2,3
தன் பதியின் செல்கையினால் தா_இல் நதி ஆயினாள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 116/1
தா_இல் உயர் திருவில் தந்தை மிக்கான் ஏன் இன்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 616/1

மேல்

தாஅம் (1)

தாஅம் இதற்பட்டது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1176/4

மேல்

தாஅயது (3)

தாஅயது எல்லாம் ஒருங்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 61/4
தாஅயது எல்லாம் ஒருங்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 96/4
தாஅயது எல்லாம் ஒருங்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 610/4

மேல்

தாக்க (3)

அனம் கான மயில் என்ன நடம்செய்த கழல் நம் மேல் ஆடி தாக்க
தினம் கானரசம் உதவு வாய் ஏசி உமிழ இந்த செய்கை கண்டும் – நீதிநூல்:44 480/2,3
அரவம் என சீறி அவ் ஆள் மேல் வீழ்ந்து தாக்க உயிரற்று வீழ்ந்த – நீதிநூல்:44 513/3
பார் தாக்க பக்கு விடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1068/4

மேல்

தாக்கணங்கும் (1)

மீக்கொள் நகையினார்-வாய் சேரா தாக்கணங்கும்
ஆண் அவாம் பெண்மை உடைத்து எனினும் பெண் நலம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 23/2,3

மேல்

தாக்கற்கு (2)

தாக்கற்கு பேரும் தகைத்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 49/4
தாக்கற்கு பேரும் தகைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 486/4

மேல்

தாக்கி (1)

தாக்கி நிமி வதிட்டர் சாபத்தால் தம் உடல் விட்டு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 31/1

மேல்

தாக்கிடல் (1)

தாக்கிடல் பொறாது உயிர்-தன்னை போக்குவர் – நீதிநூல்:42 438/2

மேல்

தாக்கு (1)

நோக்கினாள் நோக்கு எதிர் நோக்குதல் தாக்கு அணங்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1082/3

மேல்

தாக்கும் (2)

பேரறிஞர் தாக்கும் பிறர் துயரம் தாங்கியே – நன்னெறி:1 31/1
மெய் சென்று தாக்கும் வியன் கோல் அடி தன் மேல் – நன்னெறி:1 31/3

மேல்

தாக்குறின் (2)

வெரூஉம் புலி தாக்குறின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 60/4
வெரூஉம் புலி தாக்குறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 599/4

மேல்

தாகமுடன் (1)

தாகமுடன் கணவன் தான் வாழ்தல் மோகமுடன் – நன்மதிவெண்பா:1 97/2

மேல்

தாகமே (1)

தாகமே உடையார் வேலை சலம் அருந்தினும் பொன் மீது – நீதிநூல்:43 471/1

மேல்

தாங்க (5)

கடியொடும் தாங்க ஊர் காரியம் செய – நீதிநூல்:5 52/3
பத்திரம்செய்குவோன் பாரம் தாங்க ஊர் – நீதிநூல்:24 275/2
தாங்க அரும் அவாவில் தாவி சலத்திடை இறந்தது ஒப்ப – நீதிநூல்:27 303/3
மிக உணும் அனத்தை உண்டோன் விறலொடு தாங்க வேண்டும் – நீதிநூல்:36 365/2
தாங்க வல்லான் ஆண்டகையாம் தைரியவான் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 9/3

மேல்

தாங்கல் (3)

மனை தாங்கல் சூதகம் சூல் சேய் பெறுதல் வளர்த்தலொடு மாமன் மாமி – நீதிநூல்:12 119/2
ஆதலில் தாழ்ந்தோர்-தம்மை அரும் செல்வர் தாங்கல் மாண்பே – நீதிநூல்:14 175/4
அறப்பழி நீக்கல் அழிந்தாரை தாங்கல்
அறத்துக்கு அளவு அளா மூன்று – அருங்கலச்செப்பு:1 15/1,2

மேல்

தாங்கலும் (1)

தன் உயிர் என பல உயிரை தாங்கலும்
பன்னெறி யாவினும் பளகு இலா அரு – நீதிநூல்:46 522/2,3

மேல்

தாங்காதவன் (1)

தாங்காதவன் உயிர் தீர்ந்தனன் தனம் போல் பகை உளதோ – நீதிநூல்:24 284/4

மேல்

தாங்காது (1)

தாங்கிடும் தாங்காது என்னும் தன்மை நோக்காது பெற்றோர் – நீதிநூல்:8 79/3

மேல்

தாங்காது-மன்னோ (1)

தாங்காது-மன்னோ பொறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 990/4

மேல்

தாங்கார் (1)

விளைவு உன்னி வெற்றுடம்பு தாங்கார் தளர் நடையது – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 39/2

மேல்

தாங்கி (13)

வான் உலாம் கொண்டல் பெய்யும் மழையினை தழையில் தாங்கி
தானும் பெய் தருவை போலும் தமிழ் ஒரு மூன்றும் ஆராய்ந்து – நீதிநூல்:1 2/2,3
மன் உயிர் அனைத்தும் தன் உயிர் என்ன மகிழ்வொடு தாங்கி யாரேனும் – நீதிநூல்:4 38/1
இடர்களுற்று உதரம்-தன்னில் ஈர்_ஐந்து திங்கள் தாங்கி
புடவியில் ஈன்று பல் நாள் பொன் தன பாலை ஊட்டி – நீதிநூல்:8 75/2,3
ஊன்றுகோல் என்ன தாங்கி ஊழியம்செய்யாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:8 78/4
நமது என்போம் பாரம் தாங்கி நலிவது என் பிசினர் அம்மா – நீதிநூல்:24 280/4
சோர்ந்திட அதை தான் தாங்கி சுமக்குதல் தன்னை தூக்க – நீதிநூல்:36 366/3
என்னும் யாவையும் உண்டு ஒப்பு_இல் ஏண் உளான் கோபம் தாங்கி
மன்னுவோர் யாவர் நெஞ்சே மறம் ஒழித்து அறம் செய்வாயே – நீதிநூல்:43 467/3,4
மோனமாய் இடுக்கண் தாங்கி முறையிட அறியாது அல்லல் – நீதிநூல்:45 515/3
தணர்ந்துளோர் சுடர் தாங்கி தன் மேல் இருள் – நீதிநூல்:47 585/2
மாதவன் போல் இந்திரன் ஏன் வல் உருவம் தாங்கி வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 273/1
தண்டாத திண்மை ஒன்றே தாங்கி கருடன் போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 661/1
பொறை ஒருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி இறைவற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 733/3
தார் தாங்கி செல்வது தானை தலைவந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 767/3

மேல்

தாங்கிட (1)

போலும் கண்ணி புனிதரை தாங்கிட
காலும் நான் இரு கண்களும் நான் எனில் – நீதிநூல்:12 153/2,3

மேல்

தாங்கிடும் (1)

தாங்கிடும் தாங்காது என்னும் தன்மை நோக்காது பெற்றோர் – நீதிநூல்:8 79/3

மேல்

தாங்கிய (2)

தந்தை தாய் ஒருவர் தம்மை தாங்கிய உதரம் ஒன்று – நீதிநூல்:11 104/1
புணர்ந்த தம்பம்-கொல் புத்தகம் தாங்கிய
கொணர்ந்த சட்டம்-கொல் பால் கொள்கலம்-கொலோ – நீதிநூல்:47 585/3,4

மேல்

தாங்கியும் (1)

சாடு வெம் கோடையை தலையில் தாங்கியும்
மாடுளோர்க்கு அரு நிழல் வழங்கும் ஆல் என – நீதிநூல்:39 402/1,2

மேல்

தாங்கியே (1)

பேரறிஞர் தாக்கும் பிறர் துயரம் தாங்கியே
வீரமொடு காக்க விரைகுவார் நேர்_இழாய் – நன்னெறி:1 31/1,2

மேல்

தாங்கின் (1)

பிளந்திறுவது அல்லால் பெரும் பாரம் தாங்கின்
தளர்ந்து வளையுமோ தான் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 6/3,4

மேல்

தாங்கினளால் (1)

சந்திரசேனன் வரவு நோக்கி உயிர் தாங்கினளால்
சுந்தர சீமந்தினிதான் சோமேசா முந்தும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 127/1,2

மேல்

தாங்கினுமோ (1)

பலர் உடலை தாங்கினுமோ சுமக்க அரிது ஊர் பகை பயம் இ பையுள் எல்லாம் – நீதிநூல்:40 417/3

மேல்

தாங்கு (1)

தாங்கு பொருள் சுட்டு அழித்து தானும் அழியும் கனல் போல் தலைவன் நெஞ்சை – நீதிநூல்:12 118/1

மேல்

தாங்குதல் (2)

செல்வர்க்கு அழகு செழும் கிளை தாங்குதல் – வெற்றிவேற்கை:1 3/1
பல் என்பு தாங்குதல் பாசண்டி மூடமாய் – அறநெறிச்சாரம்:1 63/3

மேல்

தாங்கும் (14)

பீரம் பேணி பாரம் தாங்கும் – கொன்றைவேந்தன்:1 62/1
பைய சென்றால் வையம் தாங்கும் – கொன்றைவேந்தன்:1 67/1
நெறி வழாது உலகம் தாங்கும் நிருபனை துதியாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 35/4
தாம் பொதியாள் என தாங்கும் பொன்னினை – நீதிநூல்:24 277/3
நல்லவர் தீயவர் என்னாது எவரையுமே புவி தாங்கும் நனி நீர் நல்கும் – நீதிநூல்:32 341/1
பரகதி அவரை தாங்கும் பண்பினார்க்கு ஈவர் அள்ளல் – நீதிநூல்:39 387/3
மக்கள்-தம் பொறையை தாங்கும் மகிக்கும் அன்னாரை காக்க – நீதிநூல்:39 389/1
பூதமதின் ஒன்று நமை தாங்கும் அன்னை ஒன்று நாம் புசிக்கும் உண்டி – நீதிநூல்:40 412/1
கை சென்று தாங்கும் கடிது – நன்னெறி:1 31/4
அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 16/3
தாரணி போல் எவ்வுயிரும் தாங்கும் தகைமையதா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 10/1
அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 30/3
அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 151/3
போர் தாங்கும் தன்மை அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 767/4

மேல்

தாங்குமால் (1)

தக உணும் அனம் உண்டோனை தாங்குமால் வயிறு கீள – நீதிநூல்:36 365/1

மேல்

தாங்குவது (1)

பல் துளை கடம் பாணியை தாங்குவது அரிதே – நீதிநூல்:42 446/1

மேல்

தாங்குவாயே (1)

சரித்திரம் சொல்வதை அறிவாய் நெஞ்சமே ஈன்றோரை தாங்குவாயே – நீதிநூல்:8 83/4

மேல்

தாங்குவாரால் (1)

தமர் என தாழ்ந்தோர்-தம்மை தகையினர் தாங்குவாரால் – நீதிநூல்:14 184/4

மேல்

தாங்குவோர்க்கு (1)

எளியரை தாங்குவோர்க்கு இல்லை மந்தமே – நீதிநூல்:25 287/4

மேல்

தாங்கேல் (1)

கிளை பல தாங்கேல் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 15/1

மேல்

தாங்கொணா (2)

தாங்கொணா தொழில் செயல் முதல் ஏதுவால் சடம் நோய் – நீதிநூல்:42 441/3
தாங்கொணா வறுமை வந்தால் சபை-தனில் செல்ல நாணும் – விவேகசிந்தாமணி:1 21/1

மேல்

தாசன் (1)

தப்புரை வழங்கா நாவினன் புவியோர் தாசன் தான் என உணர் மனத்தன் – நீதிநூல்:4 45/2

மேல்

தாசி (2)

இனமா பொட்டு அணிந்துகொண்டு தாசி ஆயினன் என்ன இயம்பினாளே – நீதிநூல்:44 476/4
எதிர்_இல் தமனியன் என்றாள் அரன் கோயில் தாசி உனக்கு இயல்போ என்றேன் – நீதிநூல்:44 500/2

மேல்

தாசியரினும் (1)

தாசியரினும் இழிதகவுளான் அன்றோ – நீதிநூல்:21 250/4

மேல்

தாடகை-தன் (1)

தாடகை-தன் மைந்தர் தவ முனியை அச்சுறுத்தி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 57/1

மேல்

தாடனம் (1)

இரு பாத தாடனம் ஆலிங்கனம் மெல் இதழ் சுவைத்தல் என்றாள் அம்மா – நீதிநூல்:44 508/4

மேல்

தாடாளா (9)

தனபதியே புன்னைவன தாடாளா ஒன்னார்க்கு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 5/3
தழைந்த புகழ் புன்னைவன தாடாளா யார்க்கும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 10/3
தாரணிக்குள் புன்னைவன தாடாளா தன்னை எண்ணா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 45/3
தாதாவாம் புன்னைவன தாடாளா பூமியின் மேலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 55/3
தக்க புகழ் புன்னைவன தாடாளா எ பயிர்க்கும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 71/3
தாயான புன்னைவன தாடாளா பாகை மன்னா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 72/3
சைவநெறி புன்னைவன தாடாளா எந்நாளும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 95/3
சந்திரனே புன்னைவன தாடாளா பேரறிவாம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 100/3
சார்ந்த புகழ் புன்னைவன தாடாளா நன்றாக – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 105/3

மேல்

தாடி (1)

நனை தாடி வெண்ணெய் உரை – அருங்கலச்செப்பு:1 81/2

மேல்

தாண்டி (3)

பொங்கு அலை ஆழி தாண்டி பொருப்புகள் கடந்து ஓயாமல் – நீதிநூல்:3 31/1
தாண்டி அவர் தனம் தாழ்ந்து உன் கை மிசை – நீதிநூல்:27 306/3
தான் ஒரு நெறி சொல தாண்டி பிய்த்திடும் – விவேகசிந்தாமணி:1 9/2

மேல்

தாண்டிய (1)

தாண்டிய வளி அவர் மெய் தடவி என் உடல் படர்வாய் – நீதிநூல்:12 155/3

மேல்

தாண்டின (1)

சந்தமுறு வேத நெறி தாண்டின இ நால்வர் – விவேகசிந்தாமணி:1 68/3

மேல்

தாதா (2)

உரு இலான் உடையானாமே உடைமையன் அவனே தாதா
மருவு இரவலன் நாம் என்ன மதி மதி மதி_இல் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 568/3,4
தாதா எனில் கல்விதான் அகலும் ஓதின் உடன்வந்தோன் – நீதிவெண்பா:1 61/2

மேல்

தாதாவாம் (1)

தாதாவாம் புன்னைவன தாடாளா பூமியின் மேலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 55/3

மேல்

தாதியரை (1)

தாதியரை நல்லோர் தழுவ நினையார் நரக – நீதிவெண்பா:1 41/3

மேல்

தாதியை (1)

தாதியை ஏன் ஒற்றா தமயந்தி மற்றும் உய்த்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 588/1

மேல்

தாது (2)

தாது அலர் அடி வணங்கா தலை குலை சிலையாம் சீர் சால் – நீதிநூல்:3 33/2
கோது என்று நைந்தான் குமரேசா தாது ஆர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1115/2

மேல்

தாதை (4)

தாதை தாய் புதல்வர்க்கு சத்துருக்களே – நீதிநூல்:9 87/4
தாதை சிலை ஒடிப்ப தான் மொழிந்தான் தீதாக – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 85/1
தாதை அன்றி தானே துச்சந்தனை சேர்ந்து இன்னலுற்றாள் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 118/1
நல்ல இராமன் புரிந்தான் நல் தாதை என் நோற்றான்-கொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 70/1

மேல்

தாதைக்கு (1)

ஒருத்தி பஞ்சகாலத்தில் தாதைக்கு தன் முலைப்பால் ஊட்டி காத்தாள் – நீதிநூல்:8 83/1

மேல்

தாதையினும் (1)

தாதையினும் ஏனோரும் தாம் மகிழ காணுதலால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 17/2

மேல்

தாப (2)

சாய் நிழலும் சுடு வெயிலாம் தாப சுரத்தினர்க்கே – நீதிநூல்:23 270/3
சுகம் இலா கொடிய தாப சுரத்தினார்க்கு இயற்றல் போலும் – நீதிநூல்:38 379/4

மேல்

தாபத்திடத்தே (1)

தாபத்திடத்தே தழன்றிடினும் நல் சோதி – நீதிவெண்பா:1 40/3

மேல்

தாபத்தை (1)

தாபத்தை தீரா தண்ணீர் தரித்திரம் அறியா பெண்டிர் – விவேகசிந்தாமணி:1 1/2

மேல்

தாபதன் (1)

தனசிரி சத்தியன் தாபதன் காப்பான் – அருங்கலச்செப்பு:1 81/1

மேல்

தாபம் (4)

தயிர் உடை மத்து என தாபம் பல் புரிந்து – நீதிநூல்:18 214/3
கொற்றம் அவ் ஒல்லார் கொள்வார் கோபம் போல் தாபம் உண்டோ – நீதிநூல்:26 301/4
சலனம் தீவரை இடி பெரும் கால் முதல் தாபம்
கலவுற செயும் காரணம் யாதெனில் கணக்கு_இல் – நீதிநூல்:42 442/2,3
கங்கைநதி பாவம் சசி தாபம் கற்பகம்தான் – நீதிவெண்பா:1 100/1

மேல்

தாம் (107)

சாந்தனையும் தீயனவே செய்திடினும் தாம் அவரை – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 30/1
நெஞ்சம் புண்ணாக நெடுந்தூரம் தாம் நினைந்து – நல்வழி:1 5/3
சரணம் கொடுத்தாலும் தாம் – நல்வழி:1 18/4
ஏவாதே நின்று உணர்வார் தாம் உளரே தூவா – நல்வழி:1 35/2
மனுமுறை நெறியின் வழக்கு இழந்தவர் தாம்
மனமுற மறுகி நின்று அழுத கண்ணீர் – வெற்றிவேற்கை:1 75/3,4
வருந்தி தாம் கற்றன ஓம்பாது மற்றும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 8/1
குறையிரந்தும் குற்றேவல் செய்ப பெரிதும் தாம்
முற்பகல் நோலாதார் நோற்றாரை பின்செல்லல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 11/2,3
கற்று பிறர்க்கு உரைத்து தாம் நில்லார் வாய்ப்படூஉம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 20/1
பிறர்க்கு பயன்பட தாம் கற்ற விற்பார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 21/1
தாம் அவர் தன்மை உணராதார் தம் உணரா – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 24/3
தான் உடம்பட்டார்கள் தாம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 39/4
மூலம் அறிந்து விளைவு அறிந்து மேலும் தாம்
சூழ்வன் சூழ்ந்து துணைமை வலி தெரிந்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 51/2,3
பொய் குடில் ஓம்புவரோ போதத்தால் தாம் வேய்ந்த – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 86/3
மற்று இன்பம் யாவையும் கைவிடுப முற்றும் தாம்
பேரின்ப மா கடல் ஆடுவார் வீழ்பவோ – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 87/2,3
தருமத்து போலிகள் தாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 9/4
மாட்சியின் மிக்கவர் தாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 37/4
மால் கடல் சூழ் வையத்து மை ஆ தாம் காத்து ஓம்பி – அறநெறிச்சாரம்:1 55/1
மன்னிய நற்குணம் இல்லாரை தாம் போற்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 55/3
தேம்ப தாம் கொள்வது அறிவு – அறநெறிச்சாரம்:1 88/4
கள்ளரோடு ஒவ்வாரோ தாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 98/4
தம் புண் கழுவி மருந்திடுவர் தாம் பிறிதின் – அறநெறிச்சாரம்:1 102/1
முற்பிறப்பில் தாம் செய்த புண்ணியத்தின் நல்லது ஓர் – அறநெறிச்சாரம்:1 154/1
அம்மை தாம் செய்த அறத்தினை வரு பயனை – அறநெறிச்சாரம்:1 155/1
இறந்த பிறப்பில் தாம் செய்த வினையை – அறநெறிச்சாரம்:1 156/1
இட்டு உண்டு இல்வாழ்க்கை புரிந்து தாம் நல்லறத்தே – அறநெறிச்சாரம்:1 160/3
ஆற்ற முடியாது எனினும் தாம் ஆற்றுவார் – அறநெறிச்சாரம்:1 171/3
தூ மாண் நினைவு ஒழுக்கம் காட்சியும் தாம் மாண்ட – அறநெறிச்சாரம்:1 177/2
புண்ணாக போழ்ந்து புலால் பழிப்ப தாம் வளர்ந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 198/1
தாம் ஓங்கு உயர் வரை மேல் சா வீழ்தல் காமம்கொண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 222/2
இழிவே உற தாம் அடங்கா மதியீனர் ஆர்க்கும் – நீதிநூல்:7 68/2
வந்து அமுது உண்டு உறங்கிய பின் தாம் உண்டு துயின்று முனம் வல் எழுந்து – நீதிநூல்:12 120/3
இயலி தாம் பெரியோர் என்ன இயம்பலும் காலை மாலை – நீதிநூல்:14 176/3
ஒன்று கொண்டு ஒன்றை ஈவோர் உழையரில் தாம் உயர்ந்தோர் – நீதிநூல்:14 182/3
தாம் பழியுளர் அலால் தகுதியோர் பிறர் – நீதிநூல்:22 259/3
தம் செயிரை பிறர் செயிர் போல் தாம் எண்ணி தூறுவர் ஓர் – நீதிநூல்:23 271/2
தாம் பொதியாள் என தாங்கும் பொன்னினை – நீதிநூல்:24 277/3
அத்திரங்கள் செய்வோர் தாம் எய்தல் தேரார் ஆய்ந்து எய்ய அறிந்தோர் அம்பு இயற்றல் தேரார் – நீதிநூல்:28 313/1
சித்திரங்கள் பொறிப்பவர் தாம் கருவி செய்யார் திகழ் கருவி செய்பவர் சித்திரித்தல் கல்லார் – நீதிநூல்:28 313/2
சொல்லோர் நல்லோர் தாம் இல்லோரை கைதூக்கி அளிப்பாரால் – நீதிநூல்:39 396/4
பதவி தீர் மிடியர்க்கு பரிவின் தாம் செயும் – நீதிநூல்:39 403/3
தக முன்பு தாம் ஆடி நடனம் பயிற்றும் தகையோர்கள் போலும் சகத்தோர் செவிக்-கண் – நீதிநூல்:47 582/2
உணர்ந்தும் தாம் பிறர்க்கு ஓதியும் நல்வழி – நீதிநூல்:47 585/1
தந்தையோடு தாயொடு தாம் பிறந்த சோதரர் – நீதிநூல்:47 599/1
தங்கட்கு உதவிலர் கை தாம் ஒன்று கொள்ளின் அவர் – நன்னெறி:1 3/1
தங்கட்கு உரியவரால் தாம் கொள்க தங்க நெடும் – நன்னெறி:1 3/2
வலியோர்-தமை தாம் மருவில் பலி ஏல் – நன்னெறி:1 9/2
தம்மால் இயல் உதவி தாம் செய்வர் அம்மா – நன்னெறி:1 27/2
விளைக்கும் வலியன தாம் மென்று – நன்னெறி:1 27/4
மற்றையர் தாம் என்றும் மதியாரே வெற்றி நெடும் – நன்னெறி:1 35/2
கற்று அறியார் செய்யும் கடு நட்பும் தாம் கூடி – நன்னெறி:1 39/1
மன்னும் அறிஞரை தாம் மற்று ஒவ்வார் மின்னும் அணி – நன்னெறி:1 40/2
இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாம் தம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 54/3
அறிவிலார் தாம் தம்மை பீழிக்கும் பீழை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 85/3
தாம் வீழ்வார் மென் தோள் துயிலின் இனிது-கொல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 111/3
கதுமென தாம் நோக்கி தாமே கலுழும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 118/3
இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாம் தம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 54/3
தாம் வீழ்வார் மென் தோள் துயிலின் இனிது-கொல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 111/3
கதுமென தாம் நோக்கி தாமே கலுழும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 118/3
தாம் காதல்கொள்ளா கடை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 120/4
தாம் பல நூல் கற்றாலும் துர்ச்சனர் தக்கோர் ஆகார் – விவேகசிந்தாமணி:1 61/4
தண் தமிழ்க்கா கம்பருக்கு தாம் அடிமை என்று தொண்டைமண்டலத்தார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 34/1
பேசில் அலை சுவறும் பேதையே பெண் பலர் தாம்
பேசில் உலகு என் ஆமோ பின் – நீதிவெண்பா:1 31/3,4
தாம் உதவி நாடுமோ சாற்று – நீதிவெண்பா:1 92/4
நோதல் இன்றி தாம் நோவா நோன்மை அன்றோ நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 18/3
சங்கைகொளும் அவ்விடத்தும் தாம் சேறல் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 52/3
தாதையினும் ஏனோரும் தாம் மகிழ காணுதலால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 17/2
கல் எறியும் பொறுத்து கண்_நுதலார் தாம் மறந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 31/1
தாம் இன்புறுவது உலகு இன்புற கண்டு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 69/3
தண் தமிழை அம்பலவர் தாம் மகிழ்ந்து கொண்டமையால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 75/2
அறிவிலார் தாம் தம்மை பீழிக்கும் பீழை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 130/3
ஊழி பெயரினும் தாம் பெயரார் சான்றாண்மைக்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 148/3
அறை பறை_அன்னர் கயவர் தாம் கேட்ட – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 159/3
தாம் வீழ்வார் மென் தோள் துயிலின் இனிது-கொல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 163/3
தாம் வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம் வேண்டும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 168/3
கண் தாம் கலுழ்வது எவன்-கொலோ தண்டா நோய் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 171/3
தாம் காட்ட யாம் கண்டது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 171/4
தாம் காதல்கொள்ளா கடை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 173/4
மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரை தாம் தம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 158/3
ஈத்து உவக்கும் இன்பம் அறியார்-கொல் தாம் உடைமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 228/3
ஒருமைக்-கண் தாம் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 398/3
தாம் இன்புறுவது உலகு இன்புற கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 399/3
இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாம் தம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 539/3
வேட்ப தாம் சொல்லி பிறர் சொல் பயன் கோடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 646/3
கடிந்த கடிந்து ஒரார் செய்தார்க்கு அவை தாம்
முடிந்தாலும் பீழை தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 658/3,4
கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 724/3
அறிவிலார் தாம் தம்மை பீழிக்கும் பீழை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 843/3
குன்றினான் என்னே குமரேசா நன்று தாம்
கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடு அற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 845/2,3
கூர்ந்து நின்றான் நோயா குமரேசா சார்ந்தவர் தாம்
ஏவவும் செய்கலான் தான் தேறான் அவ் உயிர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 848/2,3
மண்டு மிடியுற்றிருந்தும் மாசு என்று சாத்தர் தாம்
கொண்டிலர் ஏன் விட்டார் குமரேசா கண்டு என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 961/1,2
ஊழி பெயரினும் தாம் பெயரார் சான்றாண்மைக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 989/3
தேவர் அனையர் கயவர் அவரும் தாம்
மேவன செய்து ஒழுகலான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1073/3,4
அறை பறை அன்னர் கயவர் தாம் கேட்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1076/3
தாம் வீழ்வார் மென் தோள் துயிலின் இனிது-கொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1103/3
யாம் பட்ட தாம் படாவாறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1140/4
தாம் வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம் வேண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1150/3
கொடியார் கொடுமையின் தாம் கொடிய இ நாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1169/3
கண் தாம் கலுழ்வது எவன்-கொலோ தண்டா நோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1171/3
தாம் காட்ட யாம் கண்டது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1171/4
கதுமென தாம் நோக்கி தாமே கலுழும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1173/3
தாம் வீழ்வார் தம் வீழப்பெற்றவர் பெற்றாரே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1191/3
கூர்ந்து நின்றாள் என்னே குமரேசா சேர்ந்து தாம்
வீழுநர் வீழப்படுவர்க்கு அமையுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1193/2,3
வீழப்படுவார் கெழீஇயிலர் தாம் வீழ்வார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1194/3
தாம் காதல் கொள்ளாக்கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1195/4
எனைத்து ஒன்று இனிதே காண் காமம் தாம் வீழ்வார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1202/3
துன்பத்திற்கு யாரே துணை ஆவார் தாம் உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1299/3
தஞ்சம் தமர் அல்லர் ஏதிலார் தாம் உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1300/3
தவறு இலராயினும் தாம் வீழ்வார் மென் தோள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1325/3

மேல்

தாம்தாம் (1)

தாம்தாம் முன் செய்த வினை தாமே அனுபவிப்பார் – நல்வழி:1 30/1

மேல்

தாம்பினை (1)

சேர் இழை பல உற திரித்த தாம்பினை
யாருமே சிதைத்திடார் அமை சகோதரர் – நீதிநூல்:11 108/2,3

மேல்

தாம்பு (1)

தண்டுலம் மிளகின்தூள் புளி உப்பு தாளிதம் பாத்திரம் இதேச்3டம் தாம்பு நீர் தேற்றம் ஊன்றுகோல் ஆடை சக்கிமுக்கி கைராந்தல் – விவேகசிந்தாமணி:1 135/1

மேல்

தாம (3)

கோமான் முனிந்தான் குமரேசா தாம
மலர் அன்ன கண்ணாள் முகம் ஒத்தி ஆயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1119/2,3
கோமகன் நீங்கா முன் குமரேசா தாம
விளக்கு அற்றம் பார்க்கும் இருளே போல் கொண்கன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1186/2,3
கோமான் குசன் ஏன் குமரேசா தாம
மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர் அதன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1289/2,3

மேல்

தாமம் (1)

கோமகன் முன் நீங்க குமரேசா தாமம் மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1240/2

மேல்

தாமரை (6)

தா இன்றி எப்பொருளும் கண்டு உணர்ந்து தாமரை
பூவின் மேல் சென்றான் புகழ் அடியை நாவின் – அறநெறிச்சாரம்:1 1/1,2
அலை புனலுள் நிற்பினும் தாமரை ஈன்ற – அறநெறிச்சாரம்:1 148/1
தங்கு பானு நூறாயிரம் யோசனை தாமரை முகம் விள்ளும் – விவேகசிந்தாமணி:1 56/2
சந்திரன் இல்லா வானம் தாமரை இல்லா பொய்கை – விவேகசிந்தாமணி:1 57/1
தண்டு உலாவிய தாமரை பொய்கையில் – விவேகசிந்தாமணி:1 89/1
தாமரை பொன் முத்து சவரம் கோரோசனை பால் – நீதிவெண்பா:1 1/1

மேல்

தாமரைக்கண்ணான் (4)

தாமரைக்கண்ணான்_உலகு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 111/4
தாமரைக்கண்ணான்_உலகு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 111/4
தாமரைக்கண்ணான்_உலகு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 163/4
தாமரைக்கண்ணான்_உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1103/4

மேல்

தாமரைக்கண்ணான்_உலகு (4)

தாமரைக்கண்ணான்_உலகு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 111/4
தாமரைக்கண்ணான்_உலகு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 111/4
தாமரைக்கண்ணான்_உலகு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 163/4
தாமரைக்கண்ணான்_உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1103/4

மேல்

தாமரைக்கு (1)

சலம் இருந்து அகன்ற போது தாமரைக்கு அருக்கன் கூற்றம் – விவேகசிந்தாமணி:1 79/2

மேல்

தாமரையாய் (1)

அளற்றகத்து தாமரையாய் அம் மலர் ஈன்றாங்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 214/1

மேல்

தாமரையாள் (1)

தரும் சிவந்த தாமரையாள் தான் – நல்வழி:1 21/4

மேல்

தாமரையாளும் (1)

நல்வினை பின் அல்லால் நறும் தாமரையாளும்
செல்லாள் சிறந்தார் பின் ஆயினும் நல்வினைதான் – அறநெறிச்சாரம்:1 76/1,2

மேல்

தாமரையின் (1)

தண் தாமரையின் உடன் பிறந்தும் தண் தேன் நுகரா மண்டூகம் – விவேகசிந்தாமணி:1 8/1

மேல்

தாமரையினாள் (1)

தாள் உளான் தாமரையினாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 617/4

மேல்

தாமா (3)

நல் தாமா புன்னைவன நாதா இதை அறிந்து – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 29/3
புனை தாமா புன்னைவன பூபாலா மோசம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 88/3
கோமகனை நாடி குமரேசா தாமா
கொடியார் கொடுமை உரைக்கும் தொடியொடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1235/2,3

மேல்

தாமாக (2)

ஆர்ந்த சுகலர் அறிவிழந்து தாமாக
கூர்ந்து அழிந்தார் என்னே குமரேசா நேர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 843/1,2
கோமான் புகழ்ந்தான் குமரேசா தாமாக
நல் நீரை வாழி அனிச்சமே நின்னினும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1111/2,3

மேல்

தாமான் (1)

அன்று எதிர்போய் நின்று ஏனோ ஐயூரர் தாமான் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1055/1

மேல்

தாமும் (5)

குறையிரந்து தம் முன்னர் நிற்ப போல் தாமும்
தலை வணங்கி தாழ பெறின் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 15/3,4
மானம் ஒன்று இல்லார் தாமும் மழுங்கலாய் சவங்கள் ஆகி – விவேகசிந்தாமணி:1 48/3
பூதலத்தில் மானிடராய் பிறப்பது அரிது என புகல்வர் பிறந்தோர் தாமும்
ஆதி மறை நூலின் மறை அருள் கீர்த்தியாம் தலங்கள் அன்பாய் சென்று – விவேகசிந்தாமணி:1 93/1,2
தாமும் கொடார் கொடுப்போர்-தம்மையும் ஈயாத வகை – நீதிவெண்பா:1 59/1
வள்ளுவரும் தாமும் மதித்த பொருள் ஒன்று என்றே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 187/1

மேல்

தாமுமே (1)

தவ நிதியினை இன்று என்போர் தாமுமே இலர் ஆவாரே – நீதிநூல்:47 529/4

மேல்

தாமே (16)

தாம்தாம் முன் செய்த வினை தாமே அனுபவிப்பார் – நல்வழி:1 30/1
பூலோகம் உள்ள அளவும் வாழ்வர் தாமே – உலகநீதி:1 13/8
பிற்பகல் தாமே வரும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 32/4
கதுமென தாம் நோக்கி தாமே கலுழும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 118/3
பிற்பகல் தாமே வரும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 32/4
கதுமென தாம் நோக்கி தாமே கலுழும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 118/3
அரசனை பகைத்திட்டாரும் ஆருயிர் இழப்பர் தாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 40/4
வண்டினம் பட்ட பாடு மனிதரும் படுவர் தாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 53/4
வெறியர் என்று இகழார் என்றும் மேதினியுள்ளோர் தாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 64/4
நங்கையர் சொல்கேட்பது எல்லாம் கேடு வரும் பேர் உலகோர் நகைப்பர் தாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 117/4
பிற்பகல் தாமே வரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 51/4
தாமே கழுவேறும் தன்மையால் ஞாலத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 130/2
தாமே தமியர் உணல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 229/4
பிற்பகல் தாமே வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 319/4
கதுமென தாம் நோக்கி தாமே கலுழும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1173/3
கோமகனை எண்ணி குமரேசா தாமே
சிறுமை நமக்கு ஒழிய சேண் சென்றார் உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1231/2,3

மேல்

தாமோதரன் (1)

தாமோதரன் முதலோர் சாதல் நூல் சாற்றுவதும் – நீதிவெண்பா:1 51/1

மேல்

தாய் (45)

தந்தை தாய் பேண் – ஆத்திசூடி:1 20/1
இல்லாளும் வேண்டாள் மற்று ஈன்றெடுத்த தாய் வேண்டாள் – நல்வழி:1 34/3
தன் மனையாளை தாய் மனைக்கு அகற்றி – வெற்றிவேற்கை:1 69/1
காக்கை வெளிது என்பார் என் சொலார் தாய் கொலை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 32/3
மன்னனுடன் வயிறு மாண்புடை தாய் தந்தை – அறநெறிச்சாரம்:1 61/1
பாலொடு நெய் பெய்யும் தாய் அனையர் சால – அறநெறிச்சாரம்:1 96/2
கன்றுடை தாய் போல் வரும் – அறநெறிச்சாரம்:1 149/4
தாய் யார் மனைவி யார் தந்தை யார் மக்கள் ஆர் – அறநெறிச்சாரம்:1 152/3
தாய் தந்தை மக்கள் உடன்பிறந்தார் சுற்றத்தாராய் – அறநெறிச்சாரம்:1 157/1
மக்களே பெண்டிர் மருமக்கள் தாய் தந்தை – அறநெறிச்சாரம்:1 213/1
கோன் இன்றி காவல் இல்லை குமரர் தாய் இன்றி இல்லை – நீதிநூல்:2 13/3
அத்தன் தாய் முன்னோர்-தம்மை அறிகிலான் இலர் என்பானோ – நீதிநூல்:2 15/1
தந்தை போல் தாய் போல் எவரையும் ஓம்பும் தன்மையனே இறை அன்றோ – நீதிநூல்:4 37/4
தாய் அறியாத சேய் இருந்தாலும் தான் அறியாதவர் இல்லை – நீதிநூல்:4 39/1
கைத்தலத்து ஏந்தி காத்த காதல் தாய் பிதாவை ஓம்பா – நீதிநூல்:8 77/3
பொய்_இல் அன்புடை தாய் தந்தை போல்பவர் உளரோ நெஞ்சே – நீதிநூல்:8 81/4
தாதை தாய் புதல்வர்க்கு சத்துருக்களே – நீதிநூல்:9 87/4
தயையொடும் சேயினை வளர்க்கும் தந்தை தாய்
துயருறா வண்ணம் அ தோன்றல் காக்குமே – நீதிநூல்:9 90/3,4
தந்தை தாய் ஒருவர் தம்மை தாங்கிய உதரம் ஒன்று – நீதிநூல்:11 104/1
தந்தை தாய் சோதரர் உற்றாரை எலாம் கைவிடுத்து தன்னை சார்ந்த – நீதிநூல்:12 111/1
தந்தை தாய் சோதரரை நீங்கி மின்னார் ஒருவன் கை-தன்னை பற்றி – நீதிநூல்:12 114/1
ஏந்தலாம் தந்தையை தாய் சகியர் கோயிலை விட்டு ஓர் எளியர் சிற்றில் – நீதிநூல்:12 122/1
தரமா நீ எனை கொல்லின் தந்தை தாய் குரு நீயே – நீதிநூல்:12 138/4
சீர் அணியும் செல்வம் அவர் படைத்திடில் தன் தாய் மனை சேய் செத்தது ஒப்பாம் – நீதிநூல்:27 304/2
மேதினியில் இருந்து தாய் தந்தை உடல் சேர்ந்து ஒருநாள் வெளியே வந்து அங்கு – நீதிநூல்:41 433/2
தாய் எனும் ஒரு கருத்தன் சாபத்தை பரிப்பார் என்னில் – நீதிநூல்:45 518/3
இவவுற தம் தாய் வந்தி என்பவர் போலும் பைங்கூழ் – நீதிநூல்:47 529/2
பொற்புறு சிறார் தாய் கையில் பொருந்துபு மகிழல் போலும் – நீதிநூல்:47 569/2
தாய் கருவில் வாழ் குழவிதாம் எல்லாம் வேண்டுவது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 37/1
தாய் தீண்ட தூசு உடுத்து சார் எனும் சொல் தீது என்றாள் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 83/1
சங்கு வெண்தாமரைக்கு தந்தை தாய் இரவி தண்ணீர் – விவேகசிந்தாமணி:1 13/1
தாய் வார்த்தை கேளாத சகசண்டிக்கு என் சாற்றிடினும் உலுத்த குணம் தவிர மாட்டான் – விவேகசிந்தாமணி:1 14/3
தந்தை உரை தட்டினவன் தாய் உரை இகழ்ந்தோன் – விவேகசிந்தாமணி:1 68/1
தாய் பகை பிறர் நட்பு ஆகில் தந்தை கடன்காரன் ஆகில் – விவேகசிந்தாமணி:1 78/1
வேதியன் பவனவாயில் வேசை தாய் பச்சைநாவி – விவேகசிந்தாமணி:1 118/3
பேர் ஆரும் தந்தை தாய் பேண் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 20/4
எண்ணில் தனம் விரும்பும் ஈன்ற தாய் நண் இடையில் – நீதிவெண்பா:1 81/2
நகையேல் தாய் தந்தை நரபதி-பால் வீணே – நன்மதிவெண்பா:1 66/1
உதவலில் தாய் ஆனவளே ஒண் மனையாள் என்றே – நன்மதிவெண்பா:1 70/3
தவள மத ஆரணமே தாய் என நின்று ஏத்தும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:0 2/3
சான்றோன் என கேட்ட தாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 69/4
பெற்ற தாய் ஆக்கம் உற பேதித்தும் கன்னன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 113/1
எள்ளி முனி தாய் மொழிந்தும் ஏன் மெய்மன் வீடுமன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 141/1
தள்ள அரிய பேரரசை தாய் தந்தும் ஏன் பரதன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 954/1
ஊர் அலரை தாய் உரையை ஓராது ஏன் மாயை முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1147/1

மேல்

தாய்க்கிழவி (1)

குட முலையாம் கூற்று உதைத்து தாய்க்கிழவி எனும் பேயை கொன்று அன்னார் வாழ் – நீதிநூல்:44 487/3

மேல்

தாய்மொழி (1)

தமிழ் உன் தாய்மொழி – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 15/1

மேல்

தாயகமே (1)

நந்தா அற விளக்கே நாயகமே தாயகமே
எந்தாயே கண்ணே இனிய உயிரே நலங்கள் – நீதிநூல்:47 573/2,3

மேல்

தாயத்தார் (1)

தள்ளா தனபதி பொன் தாயத்தார் வௌவியும் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 177/1

மேல்

தாயர் (1)

நல் தாயர் என்றே நவில் – நீதிவெண்பா:1 42/4

மேல்

தாயரோடு (1)

தாயரோடு ஒவ்வாரோ தக்கார்க்கு வாய் பணிந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 98/2

மேல்

தாயனார் (2)

சூரன் இழந்தான் இழந்தான் சோதி அருளும் தாயனார்
இழந்த எல்லாம் அடையுமே தேரின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 104/1,2
நன்று அறிந்த தாயனார் நல்கூர்ந்தும் உள்ளியதை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 975/1

மேல்

தாயாகியே (1)

தாயாகியே வளர்க்கும் தண் புனலால் அல்லாது – நீதிவெண்பா:1 57/3

மேல்

தாயாய் (1)

உலகர்க்கு தந்தை ஒருத்திக்கு தாயாய்
பலவும் உபகரித்த பண்பின் புலவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 146/1,2

மேல்

தாயார் (1)

தன்னுடன் பிறவா தம்பி தனை பெறா தாயார் தந்தை – விவேகசிந்தாமணி:1 17/1

மேல்

தாயான (1)

தாயான புன்னைவன தாடாளா பாகை மன்னா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 72/3

மேல்

தாயானும் (2)

அறம் சாரா நல்குரவு ஈன்ற தாயானும்
பிறன் போல நோக்கப்படும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 105/3,4
அறம் சாரா நல்குரவு ஈன்ற தாயானும்
பிறன் போல நோக்கப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1047/3,4

மேல்

தாயில் (1)

தாயில் சிறந்தொரு கோயிலும் இல்லை – கொன்றைவேந்தன்:1 38/1

மேல்

தாயினால் (1)

தாயினால் தந்தையால் சமைந்த தன்மையால் – நீதிநூல்:9 93/3

மேல்

தாயினும் (1)

சாரும் ஓர் துயரும் உண்டோ தாயினும் இனிய ஐயன் – நீதிநூல்:3 27/2

மேல்

தாயும் (3)

புதல்வர்க்கு தந்தையும் தாயும் அறவோர்க்கு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 26/2
புகர் சில இயற்றில் தாயும் பொறுப்பள்-கொல் மனத்தால் வாக்கால் – நீதிநூல்:47 570/1
ஊரும் தாயும் சரியே ஊரை அன்றியே தனி வாழ்ந்தாரும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 103/1

மேல்

தாயுமானவர் (1)

நாடினள் தோள் தோயாத நல் தாயுமானவர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 149/1

மேல்

தாயே (2)

அப்பனே தாயே என்போம் அவரையே துதிக்கவேண்டின் – நீதிநூல்:8 76/2
அம் தாயே என்று ஏத்தாய் ஆர் உதவி சொல் மனமே – நீதிநூல்:47 573/6

மேல்

தாயை (3)

சங்கராசாரியனார் தாயை இகழ் குலத்தார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 89/1
தாயை தனி வாழ்ந்தாரும் ஒப்பார் பாரின்-பால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 103/2
தாயை கும்பிடு – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 41/1

மேல்

தாயொடு (1)

தந்தையோடு தாயொடு தாம் பிறந்த சோதரர் – நீதிநூல்:47 599/1

மேல்

தார் (18)

தனம் சிறியர் ஆயினும் தார் வேந்தர் கேட்டால் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 28/3
ஏடு அவிழ் தார் சூடும் இரங்கேசா நாடில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 14/2
சந்யாசியாய் விச1யன் தார்_குழலை கொண்டு அகன்றான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 28/1
மன்றல் அம் தார் புன்னைவன வள்ளலே யாவர்க்கும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 65/3
சாலி விளையா ஊரும் தார் வேந்து இல்லா ஊரும் – நன்மதிவெண்பா:1 96/1
செயற்கு அரிய செய்கலா தார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 8/4
வண்டு ஆர் தார் கண்ணன் வளவன் பணிவினால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 125/1
தண் தார் அரவான் ததீசி போல் மெய் புகழை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 235/1
தண் தார் தசரதன் சத்தியன் சன்னு மெய்யால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 299/1
தண் தார் இயக்கோடன் சத்தன் பகுத்து உண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 322/1
தண் தார் கலயனார் தாலி விற்றும் ஆங்கு அறமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 333/1
தண் தார் சுலபனும் தக்கனும் புன்பிறப்பு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 351/1
தண் தார் அசமஞ்சன் சத்திரபந்து ஏன் மடியால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 606/1
சார்ந்த எயிற்றியனார் தார் வேந்தன் சீர் அறிந்து ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 691/1
தண் தார் உயர் காளிதாசர் ஏன் கற்றவருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 722/1
தார் தாங்கி செல்வது தானை தலைவந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 767/3
வண்டு ஆர் வலம்புரி தார் மன்னன் அழ கன்னன் போர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 780/1
இழிந்தான் என்னே குமரேசா தண் தார்
இமையாரின் வாழினும் பாடு இலரே இல்லாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 906/2,3

மேல்

தார்_குழலை (1)

சந்யாசியாய் விச1யன் தார்_குழலை கொண்டு அகன்றான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 28/1

மேல்

தார்வேந்தா (1)

தன்படியே கேட்டு உலகில் தார்வேந்தா அன்புறல் போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 39/2

மேல்

தாரகத்தார் (1)

தாரகத்தார் மூவரையும் தாழ்வுசெய்து தங்கள்தங்கள் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 60/1

மேல்

தாரகன் (1)

தீது மிகு தாரகன் முன் தேர்ந்து சிறை செய்யாது ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 569/1

மேல்

தாரகை (1)

விரி சுடர் கதிரோன் மதி தாரகை விலங்கு பக்கி மரம் மலை யாவினும் – நீதிநூல்:15 188/1

மேல்

தாரகையை (2)

பஞ்சபூதங்களை விண் தாரகையை தண் மதியை பானுத்-தன்னை – நீதிநூல்:40 410/1
விரி ஆழி நுண்மணலை தாரகையை எண்ணிடினும் வீந்தோர்-தம்மை – நீதிநூல்:41 429/1

மேல்

தாரணி (4)

தரித்திரம் தரித்திரம் என்னும் தாரணி
சிரித்திட செல்வமே செல்வம் என்னும் இ – நீதிநூல்:30 326/1,2
தற்புகழ்வோன்-தனை பழிக்கும் தாரணி
சொல் புகழ் விரும்பிடான் தனை துதித்திடும் – நீதிநூல்:37 372/1,2
சூரியசன்மா என்பான் சோமேசா தாரணி மேல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 51/2
தாரணி போல் எவ்வுயிரும் தாங்கும் தகைமையதா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 10/1

மேல்

தாரணிக்குள் (2)

தாரணிக்குள் புன்னைவன தாடாளா தன்னை எண்ணா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 45/3
காரியத்தால் வேறு கதி அளித்தார் தாரணிக்குள்
மா தவனே புன்னைவன நாதா மீது இடுக்கண் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 60/2,3

மேல்

தாரணியில் (3)

மாற்றி அவன் மேல் வந்து விழும் வாய்மை போல் இ தாரணியில்
தோற்றி ஒழியும் வாழ்வதனை துறந்த மேலோர் மீது ஒருவன் – நீதிநூல்:23 268/2,3
தாரணியில் எவரேனும் துயருறின் தன் தலையின் முடி தரித்தது ஒப்பாம் – நீதிநூல்:27 304/1
ஆரும் தவளை அயுதமாம் தாரணியில்
பொன் திரளால் மேன்மை பொருந்துங்கால் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 20/2,3

மேல்

தாரணியிலே (1)

நேயத்தால் புன்னைவன நீதிபரா தாரணியிலே
உத்தமனாய் இரு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 102/3,4

மேல்

தாரத்தின் (1)

தாரத்தின் நன்று தனி – நல்வழி:1 31/4

மேல்

தாரத்து (1)

புறங்கூற்று கேளாத என்பர் பிறன் தாரத்து
அற்றத்தை நோக்காத கண் என்ப யார்-மாட்டும் – அறநெறிச்சாரம்:1 103/2,3

மேல்

தாரம் (5)

இரு தாரம் ஒருநாளும் தேட வேண்டாம் – உலகநீதி:1 7/5
பிச்சையும் ஐயமும் இட்டு பிறன் தாரம்
நிச்சலும் நோக்காது பொய் ஒரீஇ நிச்சலும் – அறநெறிச்சாரம்:1 165/1,2
எண்ணிலம் தாரம் திறல் இலேம் – நீதிநூல்:12 149/3
தலைவன் செய் தொழில் எலாம் தாரம் ஆற்றுதல் – நீதிநூல்:13 161/2
வல்லி தழுவ குறையும் வாழ்நாள் பிறர் தாரம்
புல்லினர்க்கு எல்லா நலமும் போம் – நீதிவெண்பா:1 84/3,4

மேல்

தாரா (1)

பாம்புக்கு பால் வார்த்து என்றும் பழகினும் நன்மை தாரா
வேம்புக்கு தேன் வார்த்தாலும் வேப்பிலை கசப்பு மாறா – விவேகசிந்தாமணி:1 61/2,3

மேல்

தாராதால் (1)

மீட்டு ஒரு நாள் இடையும் தாராதால் வீட்டுதற்கே – அறநெறிச்சாரம்:1 19/2

மேல்

தாருவனர் (1)

கற்றறிந்தும் தாருவனர் கல்வி நலம் எய்தாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 2/1

மேல்

தாருறு (1)

தாருறு கரிய ரோம சங்கிலி வழியே சென்று – விவேகசிந்தாமணி:1 103/3

மேல்

தாரை (1)

தன் நெஞ்சில் தன் துணையை தாரை முன் கொண்டு ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1204/1

மேல்

தால (1)

தால நிழல் கீழ் இருந்து ஆன்-தன் பால் அருந்திடினும் – நீதிவெண்பா:1 79/3

மேல்

தாலம் (1)

தாலம் மேல் செல்வமா வளர்த்தல் தங்கட்கு ஓர் – நீதிநூல்:9 86/3

மேல்

தாலி (4)

அவள் புனை தாலி பந்தயத்துக்கு ஆம் என – நீதிநூல்:20 241/3
மனை தாலி முதல் வேசைக்கு ஈந்து வேறொன்றும் இன்றி மயங்கும் வேளை – நீதிநூல்:44 476/1
வெட்டையிலே மதி மயங்கி சிறுவருக்கு மணம்பேசி விரும்பி தாலி
கட்டையிலே தொடுத்து நடு கட்டையிலே கிடத்தும்-மட்டும் கவலைதானே – விவேகசிந்தாமணி:1 75/3,4
தண் தார் கலயனார் தாலி விற்றும் ஆங்கு அறமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 333/1

மேல்

தாவரம்-கொல் (1)

தடி என துயிலுவோன் நரன்-கொல் ஒரு தாவரம்-கொல் அறியேம் அரோ – நீதிநூல்:35 358/4

மேல்

தாவி (2)

தாங்க அரும் அவாவில் தாவி சலத்திடை இறந்தது ஒப்ப – நீதிநூல்:27 303/3
கூவி நகைத்தாள் குமரேசா தாவி
கதுமென தாம் நோக்கி தாமே கலுழும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1173/2,3

மேல்

தாவிடும் (1)

கடி மலர் பொழில் கண்மலரும் ஆர்வமொடு கடல் எழுந்து கரை தாவிடும்
படியின் மன் உயிர் எலாம் எழுந்து தொழில் பல இயற்றிட எழாமலே – நீதிநூல்:35 358/2,3

மேல்

தாவையே (1)

தாவையே செய்யினும் மிக்கு அறிவுடையோர் கமைசெய்தல் தகுதியாமால் – நீதிநூல்:32 338/4

மேல்

தாழ் (10)

சேர்ப்பார் நிறை தாழ் செறித்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 98/4
துறக்கம் திறப்பது ஓர் தாழ் – அறநெறிச்சாரம்:1 143/4
தட மலை கொண்ட நீரை தாழ் தரைக்கு அளித்தல் போலும் – நீதிநூல்:14 181/2
தாழ் நரகு அற வீடு எய்த தருமத்தை துணைக்கொள் நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 470/4
தாழ் ஒன்று இலதாயில் தான் – நன்னெறி:1 32/4
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 8/3
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 19/3
நாணு தாழ் வீழ்த்த கதவு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 179/4
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 71/3
நாணு தாழ் வீழ்த்த கதவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1251/4

மேல்

தாழ்க்க (1)

சீலமுடை யார்-பால் செவி தாழ்க்க சால – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 72/2

மேல்

தாழ்க்கொளீஇ (1)

வெறும் பேழை தாழ்க்கொளீஇ அற்று – அறநெறிச்சாரம்:1 168/4

மேல்

தாழ்ச்சி (1)

யார்யார்க்கும் தாழ்ச்சி சொலல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 19/4

மேல்

தாழ்ச்சியுள் (1)

தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 671/4

மேல்

தாழ்த்து (1)

சீவகன் மஞ்சரியை தாழ்த்து உரைப்ப சீறினளே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 132/1

மேல்

தாழ்தல் (1)

தான் இழி மிடி கடலில் தாழ்தல் புவி ஈனமுறல் – நன்மதிவெண்பா:1 51/2

மேல்

தாழ்ந்த (3)

இல்லாள்-கண் தாழ்ந்த இயல்பு இன்மை எஞ்ஞான்றும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 91/3
கூறுபட்டு தாழ்ந்த குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 166/2
இல்லாள்-கண் தாழ்ந்த இயல்பின்மை எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 903/3

மேல்

தாழ்ந்ததனால் (1)

திண் தோள் விதூமன் சிறிது நிலை தாழ்ந்ததனால்
கொண்டான் இழிவு ஏன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 964/1,2

மேல்

தாழ்ந்தவர் (2)

தாழ்ந்தவர் என செல்வர்க்கும் சா பிணி மடமை அச்சம் – நீதிநூல்:14 186/1
உரிய இ முறையின்படி தாழ்ந்தவர் உயர்ந்தவர்க்குள் அடங்கல் ஒழுக்கமே – நீதிநூல்:15 188/4

மேல்

தாழ்ந்தார் (2)

துய்த்த சங்கத்தார் தாழ்ந்தார் சோமேசா உய்த்து அறியின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 41/2
கோட்டிகொண்டு ஏன் தாழ்ந்தார் குமரேசா நாட்டில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 401/2

மேல்

தாழ்ந்தான் (3)

கொற்றவன் ஏன் தாழ்ந்தான் குமரேசா பற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 37/2
குற்றம் உற தாழ்ந்தான் குமரேசா பற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 135/2
சாதுவன் முன் நன்று ஆய்ந்தும் தாழ்ந்தான் பின் தீது அடைந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 375/1

மேல்

தாழ்ந்திடல் (1)

தழுவு-மின் என அன்னோரை தாழ்ந்திடல் மிகை கீழோரை – நீதிநூல்:47 526/2

மேல்

தாழ்ந்து (4)

தாண்டி அவர் தனம் தாழ்ந்து உன் கை மிசை – நீதிநூல்:27 306/3
தன் உயர்வு தீர்ந்தன்று தாழ்ந்து – நன்னெறி:1 37/4
விண்ணவரும் தாழ்ந்து இறைஞ்ச மேல் வைத்தார் எண்ணி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 50/2
தாழ்ந்து நடவேல் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 43/1

மேல்

தாழ்ந்தோர் (2)

மிக்கவர் தாழ்ந்தோர் என்னல் வெறும் பொய்யாம் மேன்மை என்பது – நீதிநூல்:14 178/3
நடவையின் தாழ்ந்தோர் மேவி நடத்தலால் வரை மேல் ஏற்றும் – நீதிநூல்:14 185/3

மேல்

தாழ்ந்தோர்-தம்மை (3)

ஆதலில் தாழ்ந்தோர்-தம்மை அரும் செல்வர் தாங்கல் மாண்பே – நீதிநூல்:14 175/4
தமர் என தாழ்ந்தோர்-தம்மை தகையினர் தாங்குவாரால் – நீதிநூல்:14 184/4
விதி வழி ஒழுகி தம்மை மேவுறு தாழ்ந்தோர்-தம்மை
அதி தயையொடு நன்கு ஓம்பி ஆண்டிட கடனாம் மாதோ – நீதிநூல்:14 187/3,4

மேல்

தாழ்ந்தோர்க்கு (1)

தொடர்புறு மேலோர் தம் கை தோய் நிதி யாவும் தாழ்ந்தோர்க்கு
இட என கடவுள் ஈந்தது என நினைந்திடுவர் மாதோ – நீதிநூல்:14 181/3,4

மேல்

தாழ்நடையன் (1)

இன்சொல்லன் தாழ்நடையன் ஆயினும் ஒன்று இல்லானேல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 10/1

மேல்

தாழ்ப (1)

மீச்செலவு காணின் நனி தாழ்ப தூக்கின் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 16/2

மேல்

தாழ்மையுறல் (1)

ஓங்கி வளரல் ஒடிதற்காம் தாழ்மையுறல்
ஓங்கல் என நன்மதியே ஓது – நன்மதிவெண்பா:1 103/3,4

மேல்

தாழ்வது (1)

தாழ்வது வந்ததானால் தளர்வரோ தக்கோர் மிக்க – விவேகசிந்தாமணி:1 41/2

மேல்

தாழ்வரோ (1)

பெறும் எனில் தாழ்வரோ தாழார் அறனல்ல – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 69/2

மேல்

தாழ்வார்க்கு (1)

தணிவு_இல் களிப்பினால் தாழ்வார்க்கு அணியது – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 35/2

மேல்

தாழ்வாரத்தில் (1)

தையல் இல்லம் புகும் போது என் சுதன் குரலை கேட்டு ஒதுங்கி தாழ்வாரத்தில்
பைய ஒன்றி செவிகொடுத்தேன் பாலனை பார்த்து அ கோதை பணம் ஈ என்றாள் – நீதிநூல்:44 498/1,2

மேல்

தாழ்வான (1)

தாழ்வான குலத்துடனே சேர வேண்டாம் – உலகநீதி:1 5/5

மேல்

தாழ்வு (6)

சூழ் தேரரை வென்றார் சோமேசா தாழ்வு அகல – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 73/2
சூழ்ப மின்னார் துன்பத்தும் சோமேசா தாழ்வு_இல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 119/2
தாழ்வு செய்து தக்கன் தலை இழந்தான் ஏழுலகும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 49/2
தாழ்வு என்று நன்மதியே சாற்று – நன்மதிவெண்பா:1 10/4
நன்றிக்-கண் தங்கியான் தாழ்வு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 117/4
தள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்வு இலா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 731/3

மேல்

தாழ்வு_இல் (1)

சூழ்ப மின்னார் துன்பத்தும் சோமேசா தாழ்வு_இல்
பசப்பு என பேர் பெறுதல் நன்றே நயப்பித்தார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 119/2,3

மேல்

தாழ்வுசெய்து (1)

தாரகத்தார் மூவரையும் தாழ்வுசெய்து தங்கள்தங்கள் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 60/1

மேல்

தாழ்வுபடாமே (1)

தருமமும் தாழ்வுபடாமே பெரிதும் தம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 77/2

மேல்

தாழ (2)

கீழோர் ஆயினும் தாழ உரை – கொன்றைவேந்தன்:1 17/1
தலை வணங்கி தாழ பெறின் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 15/4

மேல்

தாழந்தவரை (1)

தாழந்தவரை பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் – உலகநீதி:1 5/6

மேல்

தாழாது (4)

தாழாது உஞற்றுபவர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 62/4
தாழாது உஞற்றுபவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 98/4
தாழாது உஞற்றுபவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 620/4
தாழாது உஞற்றுபவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1024/4

மேல்

தாழாமல் (1)

எழும் அறிந்த இரங்கேசா தாழாமல்
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 65/2,3

மேல்

தாழாமே (1)

தாழாமே நோற்பார் தவம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 90/4

மேல்

தாழார் (1)

பெறும் எனில் தாழ்வரோ தாழார் அறனல்ல – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 69/2

மேல்

தாழான் (1)

சார்ந்து தெளிந்த பின்பு தாழான் வருடகன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 671/1

மேல்

தாழும் (4)

வலிது அன்றே தாழும் துலைக்கு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 16/4
தரியாது உயர்வு அகன்று தாழும் தெரியாய்-கொல் – நன்னெறி:1 37/2
அற்பரோடு இணங்கிடில் பெருமை தாழும் அரிய தவம் கோபத்தால் அழிந்துபோமே – விவேகசிந்தாமணி:1 16/4
தாழும் அவர்-தம் அடி கீழ் தான் – நீதிவெண்பா:1 7/4

மேல்

தாழை (1)

மடல் பெரிது தாழை மகிழ் இனிது கந்தம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 12/1

மேல்

தாழையும் (1)

வேதாவும் தாழையும் முன் வெய்யது ஒரு பொய் புகன்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 293/1

மேல்

தாள் (25)

தளரா வளர் தெங்கு தாள் உண்ட நீரை – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 1/3
ஒத்த கடப்பாட்டில் தாள் ஊன்றி எய்த்தும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 64/2
ஆம்பல் தாள் வாடலே போல அகத்து அடக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 88/3
சிறந்தான் தாள் சேரா தலை – அறநெறிச்சாரம்:1 204/4
தேன் தரு மலர் தாள் தெப்பம் சேர்கிலாது அகன்று நிற்போர் – நீதிநூல்:3 26/2
எங்கணும் உள்ளோன் தாள் உன் இருக்கையின் இருந்து போற்றி – நீதிநூல்:3 31/3
அமரர் ஆகுவர் அன்னார் தாள் பொடியையும் அரசர் ஒவ்வார் – நீதிநூல்:14 184/3
சாம் பணி இல்லா ஈசன் தாள் இணை மருவச்செய்யும் – நீதிநூல்:43 469/3
தலை துமியும் தாள் துமித்து என் பலன் என்றாள் வெருவி உடல் சாண் ஆனேனே – நீதிநூல்:44 507/4
சார் இயல் பார் செய்தோன் தாள் தலையுறார் நிலையுறாரே – நீதிநூல்:47 539/4
விலங்கிடாது அவன் தாள் நெஞ்சே விரைவில் நீ பரவி உய்யே – நீதிநூல்:47 552/4
தண்டியடிகள் இரு தாள் இணை பேணாது அழிந்தார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 98/1
தருணம் உதவா கேளிர் தாள் வணங்குவோர்க்கு – நன்மதிவெண்பா:1 2/1
மனை துறந்து மாதவர் தாள் அடைந்து நோற்று – அருங்கலச்செப்பு:1 172/1
தனக்கு உவமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 4/3
கண்_நுதல்-பால் ஆழி பெற கண் சாத்தி தாள் காணா – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 109/1
கண்ணன் கடை இருந்த கண்_நுதலின் தாள் வணங்கி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 134/1
நல் தாள் தொழாஅர் எனின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 2/4
தனக்கு உவமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 7/3
அற ஆழி அந்தணன் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 8/3
தாள் ஆற்றி தந்த பொருள் எல்லாம் தக்கார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 212/3
சண்டேசர் தாள் எறிந்தும் சார்தரு நோய் சாராமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 359/1
பண்டு தாள் ஆற்றி நின்ற பத்திரன் ஏன் வேளாண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 613/1
தாள் உளான் தாமரையினாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 617/4
தெள் நீர் அடு புற்கையாயினும் தாள் தந்தது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1065/3

மேல்

தாளாண்மை (3)

தானம் தவம் உயர்ச்சி தாளாண்மை தேனின் – நல்வழி:1 26/2
தாளாண்மை என்னும் தகைமைக்-கண் தங்கிற்றே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 613/3
தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை பேடி கை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 614/3

மேல்

தாளாண்மையினால் (1)

தோற்றும் தாளாண்மையினால் சோமேசா சாற்றும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 62/2

மேல்

தாளிதம் (1)

தண்டுலம் மிளகின்தூள் புளி உப்பு தாளிதம் பாத்திரம் இதேச்3டம் தாம்பு நீர் தேற்றம் ஊன்றுகோல் ஆடை சக்கிமுக்கி கைராந்தல் – விவேகசிந்தாமணி:1 135/1

மேல்

தாளில் (1)

சாவடிக்கே இழுக்க மயிலே இடர் தீர் என்று இவள்-தன் தாளில் வீழ்ந்தேம் – நீதிநூல்:44 474/2

மேல்

தாளுடனே (1)

கோள் இழிவுகொண்டாள் குமரேசா தாளுடனே
கல்லாதான் சொல் காமுறுதல் முலை இரண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 402/2,3

மேல்

தாளை (5)

விலைமகட்கென்று அயலகத்தில் கன்னமிட்டு துளை வழி உள் விட்ட தாளை
கொலை வாளால் தறித்தனர் கூகூ என்றேன் வேசை என்-பால் குறுகி உக்க – நீதிநூல்:44 507/1,2
பார் கொண்ட தாளை பரவியே ஏர் கொண்ட – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 1/2
நிட்டையிலே இருந்து மன துறவடைந்த பெரியோர்கள் நிமலன் தாளை
கிட்டையிலே தொடுத்து முத்திபெறும் அளவும் பெரிய சுகம் கிடைக்கும் காம – விவேகசிந்தாமணி:1 75/1,2
தாளை வணங்கா தலை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 3/4
தாளை வணங்கா தலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 9/4

மேல்

தான் (150)

போனகம் என்பது தான் உழந்து உண்டல் – கொன்றைவேந்தன்:1 69/1
தலையாலே தான் தருதலால் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 1/4
தளர்ந்து வளையுமோ தான் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 6/4
நீர் அளவே ஆகுமாம் நீர் ஆம்பல் தான் கற்ற – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 7/1
தவத்து அளவே ஆகுமாம் தான் பெற்ற செல்வம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 7/3
நஞ்சுடைமை தான் அறிந்து நாகம் கரந்து உறையும் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 25/1
வாழைக்கு தான் ஈன்ற காய் கூற்றம் கூற்றமே – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 27/3
சந்தன மென் குறடு தான் தேய்ந்த காலத்தும் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 28/1
தரும் சிவந்த தாமரையாள் தான் – நல்வழி:1 21/4
சாந்துணையும் சஞ்சலமே தான் – நல்வழி:1 28/4
நன்று என்றும் தீது என்றும் நான் என்றும் தான் என்றும் – நல்வழி:1 38/1
தான் அது ஆம் தத்துவமாம் சம்பறுத்தார் யாக்கைக்கு – நல்வழி:1 38/3
பெருமையும் சிறுமையும் தான் தர வருமே – வெற்றிவேற்கை:1 32/1
தறுகண் யானை தான் பெரிது ஆயினும் – வெற்றிவேற்கை:1 60/1
தான் வாய்மடுப்பினும் மாசுணம் கண் துயில்வ – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 33/3
தான் உடம்பட்டார்கள் தாம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 39/4
தான் ஓம்பி காத்தல் தலை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 61/4
தணிப்பதூஉம் தட்பமே தான் செய் வினையை – அறநெறிச்சாரம்:1 46/3
நாற்றம் தான் வேண்டியது போலும் ஆற்ற – அறநெறிச்சாரம்:1 54/2
ஒன்றானும் தான் நெறி நில்லானேல் தன்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 77/2
சிறுவனா செய்வானும் தான் – அறநெறிச்சாரம்:1 77/4
தன்னை ஒருவன் இகழ்ந்து உரைப்பின் தான் அவனை – அறநெறிச்சாரம்:1 80/1
தன்னை தன் நெஞ்சம் கரியாக தான் அடங்கின் – அறநெறிச்சாரம்:1 141/1
பின்னை தான் எய்தா நலன் இல்லை தன்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 141/2
தன் ஒக்கும் தெய்வம் பிறிது இல்லை தான் தன்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 145/1
தானே தான் செய்த வினைப்பயன் துய்த்தலால் – அறநெறிச்சாரம்:1 151/3
தலைமகனில் தீர்ந்து உறைதல் தான் பிறர் இல் சேர்தல் – அறநெறிச்சாரம்:1 162/1
உரை எலாம் உளன் தான் மேவி உறை பொருள் கெட கெடாதான் – நீதிநூல்:3 19/3
அன்ன வெம் துயரை நீக்கும் முன் தான் ஒன்று அயின்றிடான் துயின்றிடான் எவரும் – நீதிநூல்:4 38/3
தாய் அறியாத சேய் இருந்தாலும் தான் அறியாதவர் இல்லை – நீதிநூல்:4 39/1
தான் இனிது இயற்றும் மனுநெறிப்படி முன் தான் நடந்து அறவழி காட்டி – நீதிநூல்:4 41/1
தான் இனிது இயற்றும் மனுநெறிப்படி முன் தான் நடந்து அறவழி காட்டி – நீதிநூல்:4 41/1
ஞான நற்குணத்தின் மேன்மையால் எவர்க்கும் நாயகன் தான் என தெரிந்து – நீதிநூல்:4 41/2
தப்புரை வழங்கா நாவினன் புவியோர் தாசன் தான் என உணர் மனத்தன் – நீதிநூல்:4 45/2
தான் அவமே புவி தங்க அளித்தான் – நீதிநூல்:6 55/2
தருமம்-தனை நாட்ட வந்தோன் குறை தான் உளானேல் – நீதிநூல்:7 66/3
தழுவி இன்பமுறல் மதமா தான் உண்டு அகல் வாயிடை ஒழுகும் – நீதிநூல்:13 168/3
தன்னை போல் பிறரை எண்ணல் தகுதியாம் தான் மணந்த – நீதிநூல்:13 171/1
உய்ய ஊண் யசமானன் தான் உதவலால் அவற்கே தம் மெய் – நீதிநூல்:15 190/2
ஆயினை மகளை இல் ஆக்கும் தான் கொண்ட – நீதிநூல்:19 230/3
சவமது இவ் வழி செலும் என்று தான் எழான் – நீதிநூல்:20 241/2
பொலி வளம் தங்கிய புவியில் தான் உண்டும் – நீதிநூல்:24 274/1
தான் நல் கனி சிந்தாது உயர் தருவை சிலை கழியால் – நீதிநூல்:24 283/1
தான் எழு முன் எழாரை சகத்திர கரத்தால் தட்டும் – நீதிநூல்:35 360/2
சோர்ந்திட அதை தான் தாங்கி சுமக்குதல் தன்னை தூக்க – நீதிநூல்:36 366/3
நேர்ந்த மாவினை தான் தூக்கி நெஞ்சம் புண்ணாதல் போலும் – நீதிநூல்:36 366/4
ஒன்று உற தன் துதி ஓதல் ஊர்ந்து தான்
சென்றிடும் ஊர்தியை சிவிகையார் இன்றி – நீதிநூல்:37 370/2,3
அதி துதி பிறர் சொலின் அழகு ஆகும் அமைவொடு தன் துதி தான் கூறல் – நீதிநூல்:37 373/3
முன் பிறந்து வளர்ந்தது-கொல் இனி உனை விட்டு அகலாதோ முதிர்ந்து நீ தான்
பின்பு இறக்கும் போது அதுவும் கூட இறந்திடும்-கொல்லோ பேசுவாயே – நீதிநூல்:40 405/3,4
மதி படைத்து தமனிய பேர் தான் படைத்த விதிக்கு இணை யார் மகிப என்றாள் – நீதிநூல்:44 500/4
தான் உறு விலங்கை கொல்வோன் தருமனோ பேயோ அம்மா – நீதிநூல்:45 515/4
தான் கண்ட நிட்சேபத்தை தமர்க்கு எலாம் அறிவிப்பான் போல் – நீதிநூல்:47 527/1
மகவின் கரம் பற்றி முன் தான் நடந்து வளம் மேவும் நடை காட்டி மகிழ் அன்னை போலும் – நீதிநூல்:47 582/1
தாழ் ஒன்று இலதாயில் தான் – நன்னெறி:1 32/4
பாந்தள் முனி மேல் படுத்த பரிச்சித்தன் தான்
ஏந்து துன்பம் உற்றன் இரங்கேசா மாந்தர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 32/1,2
தன் உயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான் பிறிது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 33/3
தான் வேண்டும் ஆற்றான் வரும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 37/4
சூழினும் தான் முந்துறும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 38/4
ஒருமைக்-கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 40/3
தக்கார் இனத்தனாய் தான் ஒழுக வல்லானை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 45/3
தாதை சிலை ஒடிப்ப தான் மொழிந்தான் தீதாக – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 85/1
நல்லாண்மை என்பது ஒருவற்கு தான் பிறந்த – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 103/3
தன் ஊன் பெருக்கற்கு தான் பிறிது ஊன் உண்பான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 26/3
தன் உயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான் பிறிது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 33/3
ஏவவும் செய்கலான் தான் தேறான் அவ் உயிர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 85/3
நனவினால் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவும் தான்
கண்ட பொழுதே இனிது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 122/3,4
மிக்கதோர் மஞ்சள் பூசி மிகு மணம் செய்தாலும் தான்
அ குலம் வேறதாமோ அதனிடம் புனுகு உண்டாமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 3/2,3
தான் ஒரு நெறி சொல தாண்டி பிய்த்திடும் – விவேகசிந்தாமணி:1 9/2
தான் அதை சம்புவின் கனி என்று தடம் கையில் எடுத்து முன் பார்த்தாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 19/2
போனது வண்டோ பறந்ததோ பழம் தான் புதுமையோ இது என புகன்றாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 19/4
மருவிய நியாயம் கல்வி வயது தான் செய்த தர்மம் – விவேகசிந்தாமணி:1 65/2
தன்னை தான் புகழ்வோரும் தன் குலமே பெரிது எனவே தான் சொல்வோரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 97/1
தன்னை தான் புகழ்வோரும் தன் குலமே பெரிது எனவே தான் சொல்வோரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 97/1
தான் அழகு அலாதன செய்யேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 28/4
தான் காப்பது விரதம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 33/4
தண்டகன் என்னும் ஒருவன் தான் மடிய கண்டதனால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 43/2
தான் ஓதுவது வேதம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 108/4
தாழும் அவர்-தம் அடி கீழ் தான் – நீதிவெண்பா:1 7/4
அடிமைகொண்டவனே தான் – நீதிவெண்பா:1 12/4
ஏனை நால் வேதம் இருக்கும் நெறி தான் மொழியின் – நீதிவெண்பா:1 25/2
தானத்தில் பூச்சியமோ தான் – நீதிவெண்பா:1 28/4
பெண் ஒருத்தி பேசில் பெரும் பூமி தான் அதிரும் – நீதிவெண்பா:1 31/1
சீலமில்லான் ஏதேனும் செப்பிடினும் தான் அந்த – நீதிவெண்பா:1 34/1
தங்கும் மணல் நிற்க அரிதே தான் – நீதிவெண்பா:1 39/4
தானே அனுபவித்தல் தப்பாது தான் நூறு – நீதிவெண்பா:1 47/2
இன்புற தான் உண்டல் இனிதாமே அன்புறவே – நீதிவெண்பா:1 49/2
தக்கவரை இன்றி தனித்து உண்டல் தான் கவர் மீன் – நீதிவெண்பா:1 49/3
தான் அறிந்தோருக்கு உதவி தன்னால் அமையும் எனில் – நீதிவெண்பா:1 89/1
தான் உவந்து ஈதல் தலையாமே ஆனதனால் – நீதிவெண்பா:1 89/2
தான் அரும் செல்வம் துய்த்தல் தக்க மக வான் பதவி – நன்மதிவெண்பா:1 51/1
தான் இழி மிடி கடலில் தாழ்தல் புவி ஈனமுறல் – நன்மதிவெண்பா:1 51/2
தேனீ செய் தேன் பிறரை சேரலை போல் தான் ஈதல் – நன்மதிவெண்பா:1 57/2
தையல் மணம் அரசன் தான் அறியா செய்ய பணி – நன்மதிவெண்பா:1 81/2
தாகமுடன் கணவன் தான் வாழ்தல் மோகமுடன் – நன்மதிவெண்பா:1 97/2
தான் உதவானாம் வீணன்தான் எனினும் மானம் இலா – நன்மதிவெண்பா:1 109/2
ஒன்றியும் ஒன்றாதும் தான் செய்த தீவினையை – அருங்கலச்செப்பு:1 115/1
சாவொடு வாழ்க்கையை அஞ்சி தான் மெச்சுதல் – அருங்கலச்செப்பு:1 152/1
சூழினும் தான் முந்துறும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 63/4
ஒருமைக்-கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 68/3
புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சி தான்
நட்பு ஆம் கிழமை தரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 123/3,4
அசைவு இன்றி தான் உலகம் ஆளும் இசை ஒன்ற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 138/2
மடி தற்று தான் முந்துறும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 153/4
தான் உணர்வோடு ஒன்றாம் தரம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 192/4
தான் அமிழ்தம் என்று உணர்தல்பாற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 11/4
தான் நல்காது ஆகிவிடின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 17/4
தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று ஆங்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 43/3
கோனுடனே பெற்றாள் குமரேசா தான் உவந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 58/2
தான் உண்ணான் ஔவை உண்ண தந்தான் அரும் கனியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 82/1
விருந்து புறத்ததா தான் உண்டல் சாவா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 82/3
சீதை தன்மை சொல்லி தான் செய்ததை ஏன் சொல்லவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 200/1
தீப்பால தான் பிறர்-கண் செய்யற்க நோய்ப்பால – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 206/3
தன்னை தான் காதலன் ஆயின் எனைத்து ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 209/3
வலியார் முன் தன்னை நினைக்க தான் தன்னின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 250/3
தன் ஊன் பெருக்கற்கு தான் பிறிது ஊன் உண்பான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 251/3
தன் உயிர் தான் அற பெற்றானை ஏனைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 268/3
தான் அறி குற்றப்படின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 272/4
தன்னை தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 305/3
இன்னா என தான் உணர்ந்தவை துன்னாமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 316/3
தன் உயிர்க்கு இன்னாமை தான் அறிவான் என்-கொலோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 318/3
தன் உயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான் பிறிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 327/3
தான் வேண்டும் ஆற்றான் வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 367/4
சூழினும் தான் முந்துறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 380/4
தான் கண்டனைத்து இவ் உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 387/4
எண் பொருள ஆக செல சொல்லி தான் பிறர்-வாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 424/3
தக்கார் இனத்தனாய் தான் ஒழுக வல்லானை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 446/3
அறிந்து ஆற்றி செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினை தான்
சிறந்தான் என்று ஏவல்பாற்று அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 515/3,4
சுற்றத்தால் சுற்றப்பட ஒழுகல் செல்வம் தான்
பெற்றத்தால் பெற்ற பயன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 524/3,4
உள்ளியது எய்தல் எளிது-மன் மற்றும் தான்
உள்ளியது உள்ளப்பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 540/3,4
காயினும் தான் முந்துறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 707/4
தான் சாம் துயரம் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 792/4
ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்கு உரைத்தும் தான் அடங்கா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 834/3
தான் புக்கு அழுந்தும் அளறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 835/4
அன்று தான் கல்லா அரும் கவி மேற்கொண்டு தன்மி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 845/1
ஏவவும் செய்கலான் தான் தேறான் அவ் உயிர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 848/3
காணாதான் காட்டுவான் தான் காணான் காணாதான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 849/3
கண்டானாம் தான் கண்ட ஆறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 849/4
அன்பிலன் ஆன்ற துணையிலன் தான் துவ்வான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 862/3
தன் துணை இன்றால் பகை இரண்டால் தான் ஒருவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 875/3
தன்னை தான் கொண்டு ஒழுகின் உண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 974/4
இறப்பே புரிந்த தொழிற்று ஆம் சிறப்பும் தான்
சீரல்லவர்-கண் படின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 977/3,4
சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின் இரு நிலம் தான்
தாங்காது-மன்னோ பொறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 990/3,4
ஏதம் பெரும் செல்வம் தான் துவ்வான் தக்கார்க்கு ஒன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1006/3
பிறர் நாண தக்கது தான் நாணான் ஆயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1018/3
மடி தற்று தான் முந்துறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1023/4
நல் ஆண்மை என்பது ஒருவற்கு தான் பிறந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1026/3
கூர்ந்து ஏனோ பார்த்தான் குமரேசா சோர்ந்து தான்
செல்லான் கிழவன் இருப்பின் நிலம் புலந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1039/2,3
தான் நோக்கி மெல்ல நகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1094/4
நனவினான் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவும் தான்
கண்ட பொழுதே இனிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1215/3,4
ஊடாது அயிராவதி உவந்தாள் காதலன் தான்
கூடா முன் என்னே குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1282/1,2
என்னினும் தான் விதுப்புற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1290/4

மேல்

தான (1)

தான விடயத்தில் தடுமாற்றம் போம் துணையும் – அருங்கலச்செப்பு:1 140/1

மேல்

தானத்தில் (2)

தானத்தில் பூச்சியமே சாரும் நிலை தவறும் – நீதிவெண்பா:1 28/3
தானத்தில் பூச்சியமோ தான் – நீதிவெண்பா:1 28/4

மேல்

தானத்தின் (1)

தானத்தின் மிக்க தருமமும் தக்கார்க்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 106/1

மேல்

தானத்தும் (1)

தமர் இல்லா தானத்தும் தம் அன்பர் இல்லா – நன்மதிவெண்பா:1 52/1

மேல்

தானத்தே (1)

தர்ப்பமுறுமாறு விடேல் தங்க அரிய தானத்தே
நிற்ப உன்னேல் நன்மதியே நீ – நன்மதிவெண்பா:1 76/3,4

மேல்

தானம் (12)

வானம் சுருங்கின் தானம் சுருங்கும் – கொன்றைவேந்தன்:1 82/1
தானம் தவம் உயர்ச்சி தாளாண்மை தேனின் – நல்வழி:1 26/2
தவத்தோடு தானம் புரியாது வாழ்வார் – அறநெறிச்சாரம்:1 129/3
தானம் மறவாத தன்மையரேல் அஃது என்பார் – அறநெறிச்சாரம்:1 179/3
தனி அரசாம் சக்கிரி நீ ஆகையின் நின் அடி மலர் தோய் தானம் எல்லாம் – நீதிநூல்:44 502/3
தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியன் உலகம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 2/3
தலம் தீர்த்தம் தானம் தவம் சேர் சந்தானம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 81/1
தானம் செயல் வையா வச்சம் அறம் நோக்கி – அருங்கலச்செப்பு:1 135/1
பன்னிய தானம் எனல் – அருங்கலச்செப்பு:1 173/2
தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியன் உலகம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 19/3
தானம் செய்வாரின் தலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 295/4
கோனவனாய் நின்றான் குமரேசா தானம் உயர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 484/2

மேல்

தானம்செய்வாரின் (1)

தானம்செய்வாரின் தலை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 30/4

மேல்

தானம்செய (1)

சாம்காலை ஓர் பிசினன் பொருள் தானம்செய உன்னி – நீதிநூல்:24 284/1

மேல்

தானமது (2)

தானமது விரும்பு – ஆத்திசூடி:1 56/1
தானமது விரும்பு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 55/4

மேல்

தானமும் (3)

யானைக்கு இல்லை தானமும் தருமமும் – வெற்றிவேற்கை:1 41/1
ஓத்தும் ஒழுக்கமும் தானமும் உள் வழி – அறநெறிச்சாரம்:1 76/3
தானமும் தயையும் மெய்ம்மையும் தவமும் தற்பரன் வணக்கமும் பொறையும் – நீதிநூல்:4 41/3

மேல்

தானமே (1)

தானமே செய்குவர் தகுதியோர் அறிவு – நீதிநூல்:19 226/2

மேல்

தானவர் (1)

தானவர் வேந்தை சடாயு பொருது இறந்தான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 81/1

மேல்

தானவர்கள் (1)

தேசு அழிந்து தானவர்கள் தேய்ந்ததனால் காசினியில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 57/2

மேல்

தானா (1)

கோன் அடைந்த போது ஏன் குமரேசா தானா
எழுதுங்கால் கோல் காணா கண்ணே போல் கொண்கன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1285/2,3

மேல்

தானாக (7)

கோன் இரந்த போது குமரேசா தானாக
இன்னாது இரக்கப்படுதல் இரந்தவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 224/2,3
கோன் ஆன புத்தர் குமரேசா தானாக
நல் ஆற்றான் நாடி அருள் ஆள்க பல் ஆற்றான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 242/2,3
கோன் எதிரே சொன்னான் குமரேசா தானாக
உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல் பிறிது ஒன்றன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 257/2,3
கோனாய் இருந்தும் குமரேசா தானாக
ஆற்றின் அளவு அறிந்து ஈக அது பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 477/2,3
கேசி ஏன் தேறாமல் கேடு செய்து தானாக
கூசி மடிந்தான் குமரேசா ஆசு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 847/1,2
கோன் உவந்து கொண்டான் குமரேசா தானாக
வேட்ட பொழுதின் அவை அவை போலுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1105/2,3
கோன் உவந்து சேர்ந்தாள் குமரேசா தானாக
உய்த்தல் அறிந்து புனல் பாய்பவரே போல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1287/2,3

மேல்

தானாய் (1)

ஐம்புலனும் தானாய் அவை நுகரும் இன்பமுமாய் – நீதிநூல்:47 578/1

மேல்

தானார (1)

கோனாய் முயன்றான் குமரேசா தானார
இன்பம் விழையான் வினை விழைவான் தன் கேளிர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 615/2,3

மேல்

தானியங்கள் (2)

தரை எலாம் நமது எனினும் இருப்பிடம் ஓர் முழமே நல் தானியங்கள்
வரை என்ன குவிந்துகிடந்தாலும் உண்பது அரை நாழி வளர் அவாவால் – நீதிநூல்:40 416/1,2
கரை_இல் நிதி காணி தானியங்கள் நீ வேட்டது என்ன கருத்தே சொல்லாய் – நீதிநூல்:40 416/4

மேல்

தானியத்தை (1)

நெல்லுடன் பல் தானியத்தை காய் கனியை கிழங்கு இலையை நிதமும் உண்டு – நீதிநூல்:41 432/2

மேல்

தானியமாய் (1)

ஆதியில் புல் இலை கனி காய் தானியமாய் மீன் பறவை ஆடு மாடாய் – நீதிநூல்:41 433/1

மேல்

தானும் (9)

தானும் அதுவாக பாவித்து தானும் தன் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 14/2
தானும் அதுவாக பாவித்து தானும் தன் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 14/2
மருவிய காதல் மனையாளும் தானும்
இருவரும் பூண்டு உய்ப்பின் அல்லால் ஒருவரால் – அறநெறிச்சாரம்:1 164/1,2
ஏற்பானும் தானும் அடங்காக்கால் அஃது என்ப – அறநெறிச்சாரம்:1 176/3
தானும் பெய் தருவை போலும் தமிழ் ஒரு மூன்றும் ஆராய்ந்து – நீதிநூல்:1 2/3
தாங்கு பொருள் சுட்டு அழித்து தானும் அழியும் கனல் போல் தலைவன் நெஞ்சை – நீதிநூல்:12 118/1
தங்கையவள் சொல்கேட்ட இராவணனும் கிளையோடு தானும் மாண்டான் – விவேகசிந்தாமணி:1 117/3
தானும் கெட சுடுமேதான் – நீதிவெண்பா:1 99/4
இப்பொழுது தானும் உலகு ஏத்துமே செப்பின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 149/2

மேல்

தானே (28)

ஏதேது செய்வானோ ஏமன் தானே – உலகநீதி:1 11/8
தானே தனக்கு பகைவனும் நட்டானும் – அறநெறிச்சாரம்:1 151/1
தானே தனக்கு மறுமையும் இம்மையும் – அறநெறிச்சாரம்:1 151/2
தானே தான் செய்த வினைப்பயன் துய்த்தலால் – அறநெறிச்சாரம்:1 151/3
தானே தனக்கு கரி – அறநெறிச்சாரம்:1 151/4
ஆட்டுவோன் இன்றி தானே ஆடுமோ திவவி யாழின் – நீதிநூல்:2 8/2
புரை தபு தன்னை தானே பொருவுவோன் ஒருவன் அன்றே – நீதிநூல்:3 19/4
விதவிதம் தானே செய்தல் விபசார வினைகளாமே – நீதிநூல்:13 172/4
தோட்டியினை தானே சுமந்து கெடும் கயம் போலும் – நீதிநூல்:27 310/2
பொருந்துதல் தானே புதுமை திருந்து_இழாய் – நன்னெறி:1 12/2
தூ நறும் பூ கொன்றை அணி சோமேசா தானே
பக சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர் நக சொல்லி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 19/2,3
தாதை அன்றி தானே துச்சந்தனை சேர்ந்து இன்னலுற்றாள் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 118/1
அடுத்த கோடையிலே வற்றி அல்லதில் பெருகும் தானே – விவேகசிந்தாமணி:1 80/4
வெய்ய அம் மிருகம் தானே கொன்றிட வீழ்ந்த்தது அன்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 116/4
செப்புமவனும் தானே சிந்தை நோகாது அகன்று – நீதிவெண்பா:1 34/3
தானே புரி வினையால் சாரும் இரு பயனும் – நீதிவெண்பா:1 47/1
தானே அனுபவித்தல் தப்பாது தான் நூறு – நீதிவெண்பா:1 47/2
கூனி புறங்கூறி குமரேசா தானே
பக சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர் நக சொல்லி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 187/2,3
கோனான சோமர் குமரேசா தானே
துறந்தார்க்கு துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்-கொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 263/2,3
தண் பதத்தான் தானே கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 548/4
கூனாது ஏன் நின்றான் குமரேசா தானே பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 655/2
பெரும் மிறை தானே தமக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 847/4
சூழாமல் தானே முடிவு எய்தும் தம் குடியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1024/3
கோனாம் இயன் முன் குமரேசா தானே
இரக்க இரத்தக்கார் காணின் கரப்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1051/2,3
தன் நோய்க்கு தானே மருந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1102/4
கோன் இகந்த போது குமரேசா தானே
துறைவன் துறந்தமை தூற்றா-கொல் முன்கை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1157/2,3
கோன் அகன்ற போது குமரேசா தானே
தொடின் சுடின் அல்லது காம நோய் போல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1159/2,3
கோன் உருவை காண குமரேசா தானே
விடாஅது சென்றாரை கண்ணினால் காண – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1210/2,3

மேல்

தானேதான் (1)

இறைவனா செய்வானும் தானேதான் தன்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 77/3

மேல்

தானேயும் (1)

தானேயும் சாலும் கரி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1060/4

மேல்

தானை (7)

தானை அணி எனவே சாற்று – நன்மதிவெண்பா:1 67/4
தார் தாங்கி செல்வது தானை தலைவந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 767/3
பண்டு கரன் தானை பாடு பெற்று நின்றது அணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 768/1
அடல் தகையும் ஆற்றலும் இல் எனினும் தானை
படை தகையான் பாடு பெறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 768/3,4
பண்டு திரிசிரா பட்டவுடன் தானை எலாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 770/1
நிலை மக்கள் சால உடைத்து எனினும் தானை
தலைமக்கள் இல்வழி இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 770/3,4
தானை கொண்ட அன்னது உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1082/4

மேல்

தானையான் (1)

செறி பெரும் தானையான் மெய் திறலிலார் என அறிந்தோம் – நீதிநூல்:3 35/2

மேல்

தானையும் (1)

தானையும் தலைவரும் தலம் விட்டு ஏகினால் – விவேகசிந்தாமணி:1 52/3

மேல்