ஞ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞமலி 1
ஞமன் 2
ஞயம்பட 2

ஞமலி (1)

ஞமலி போல் வாழேல் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 37/1

மேல்

ஞமன் (2)

வரவும் பெரும் கூற்றம் வன்கண் ஞமன் கீழ் – அறநெறிச்சாரம்:1 23/3
பொறாஅ முறைசெய் பொரு_இல் ஞமன் கீழ் – அறநெறிச்சாரம்:1 27/3

மேல்

ஞயம்பட (2)

ஞயம்பட உரை – ஆத்திசூடி:1 17/1
அன்பாய் ஞயம்பட உரை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 17/4

மேல்