ஞே – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞேயம் 1

ஞேயம் (1)

ஞேயம் காத்தல்செய் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 41/1

மேல்