ஞெ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞெகிழ்வது 1

ஞெகிழ்வது (1)

ஞெகிழ்வது அருளின் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 40/1

மேல்