சொ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சொக்கர் 1
சொக்கர்க்கு 1
சொக்கலிங்கம் 1
சொக்கு 1
சொக்குத்தூள் 1
சொந்த 2
சொந்தமாவோர் 1
சொப்பனத்திலேயும் 1
சொர்க்கம்தானே 1
சொரி 2
சொரிகின்ற 1
சொரிந்திட்டு 1
சொரிந்து 4
சொரியினும் 1
சொரியும் 1
சொரிவதாம் 1
சொரூபம் 1
சொரூபமே 1
சொல் 160
சொல்கேட்கின்ற 1
சொல்கேட்ட 1
சொல்கேட்டு 6
சொல்கேட்டும் 1
சொல்கேட்பது 1
சொல்கேளா 1
சொல்ல 17
சொல்லரசர் 1
சொல்லல் 6
சொல்லலாலே 1
சொல்லலும் 2
சொல்லவில்லை 4
சொல்லவைக்கும் 1
சொல்லற்க 3
சொல்லன் 2
சொல்லா 2
சொல்லாட 3
சொல்லாடல் 1
சொல்லாடார் 2
சொல்லாடி 1
சொல்லாடும் 1
சொல்லாத 1
சொல்லாதார் 2
சொல்லாது 2
சொல்லாதும் 1
சொல்லாமே 1
சொல்லாமை 2
சொல்லாய் 3
சொல்லாயோ 2
சொல்லார் 4
சொல்லாரை 1
சொல்லாரோ 1
சொல்லால் 6
சொல்லாலே 1
சொல்லாள் 1
சொல்லாளை 1
சொல்லான் 2
சொல்லி 32
சொல்லிடினும் 1
சொல்லிய 5
சொல்லியக்கால் 1
சொல்லியது 3
சொல்லியர் 1
சொல்லியும் 2
சொல்லில் 4
சொல்லிற்று 1
சொல்லின் 11
சொல்லின்-கண் 4
சொல்லினால் 1
சொல்லினாலும் 1
சொல்லினான் 1
சொல்லினும் 7
சொல்லினை 1
சொல்லுக்கு 1
சொல்லுக 10
சொல்லுதல் 3
சொல்லுப 1
சொல்லும் 17
சொல்லுவ 1
சொல்லுவது 1
சொல்லுவரோ 1
சொல்லுவாய் 1
சொல்லுவார் 5
சொல்லுவான் 2
சொல்லுவோன் 1
சொல்லே 2
சொல்லேல் 11
சொல்லை 13
சொல்லையும் 1
சொல்லையே 1
சொல்லொடும் 1
சொல்லோர் 1
சொல்வது 3
சொல்வதை 2
சொல்வர் 3
சொல்வன் 1
சொல்வன்மை 4
சொல்வன்மையினால் 1
சொல்வாயோ 1
சொல்வார் 4
சொல்வாராகில் 2
சொல்வேன் 2
சொல்வோம் 1
சொல்வோர் 2
சொல்வோரும் 1
சொல 6
சொலமாட்டாமையால் 1
சொலல் 8
சொலாய் 3
சொலார் 2
சொலால் 1
சொலி 3
சொலின் 4
சொலினும் 5
சொலும் 5
சொலுமே 1
சொலே 1
சொலை 1
சொலையே 1
சொற்கள் 4
சொற்கு 1
சொற்கேள் 1
சொற்படி 1
சொற்படும் 1
சொற்ற 3
சொற்றது 1
சொறிதலும் 1
சொன்ன 7
சொன்னது 4
சொன்னதே 1
சொன்னம் 2
சொன்னன் 1
சொன்னார் 18
சொன்னால் 3
சொன்னாள் 5
சொன்னாளே 1
சொன்னான் 11
சொன்னேன் 1
சொன்னோன் 1

சொக்கர் (1)

சொக்கர் என்பவர் அத்தம் பெறுவர் – கொன்றைவேந்தன்:1 35/1

மேல்

சொக்கர்க்கு (1)

ஆள்வார் மதுரை அழகிய சொக்கர்க்கு அரவம் – விவேகசிந்தாமணி:1 127/3

மேல்

சொக்கலிங்கம் (1)

சங்கத்தார் வாக்கும் தமிழ் உணர்தலால் சொக்கலிங்கம்
தமிழ் புலவர் எல்லார்க்கும் சிங்கம் அன்றோ – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 115/1,2

மேல்

சொக்கு (1)

நனியே சொக்கு எனும் கனக பொடி இறை என்றேன் முனிதல் நன்றோ என்றாள் – நீதிநூல்:44 502/4

மேல்

சொக்குத்தூள் (1)

இனியாளை நோக்கி அத்தை சக்கிரிக்கு சொக்குத்தூள் இடுவாய் என்ற – நீதிநூல்:44 502/1

மேல்

சொந்த (2)

பூதல பொருள்கள் யார்க்கும் பொதுமை அல்லாது சொந்த
சாதன பொருள் போல் செப்பு சாசனம் பெற்றோர் இல்லை – நீதிநூல்:14 175/2,3
நரி ஒன்று சொந்த கனல் ஏறி வந்தது நம் களத்தே – விவேகசிந்தாமணி:1 130/4

மேல்

சொந்தமாவோர் (1)

துயருறா வண்ணம் நாம் பொய்த்தாலும் பிழை அன்று சொந்தமாவோர்
பயன் வேண்டி சிறியது ஓர் பொய் சொலினும் பெரும் பழியாம் பார் மேல் கீழாய் – நீதிநூல்:16 202/2,3

மேல்

சொப்பனத்திலேயும் (1)

தூய புகழ் புன்னைவன தோன்றலே சொப்பனத்திலேயும்
ஒன்னாரை தேறேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 107/3,4

மேல்

சொர்க்கம்தானே (1)

சொல் பெறும் இவைகள் மூன்றும் இம்மையில் சொர்க்கம்தானே – விவேகசிந்தாமணி:1 74/4

மேல்

சொரி (2)

சொரி கரி கலை உறு சுசியினை உறுமோ – நீதிநூல்:31 330/2
தொண்டர் எனும் பயிர் தழைய சொரி முகிலை அவர் இதய – நீதிநூல்:47 575/1

மேல்

சொரிகின்ற (1)

சொரிகின்ற நாகமின் சோற்றினில் ஏறி தொடர்ந்து வர – விவேகசிந்தாமணி:1 130/3

மேல்

சொரிந்திட்டு (1)

கைத்தலத்த உய்த்து சொரிந்திட்டு அரிப்பு அரித்தாங்கு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 8/3

மேல்

சொரிந்து (4)

நல் நீர் சொரிந்து வளர்த்து அற்றால் தன்னை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 18/2
அவி சொரிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 43/3
அவி சொரிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 259/3
பாத்தியுள் நீர் சொரிந்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 718/4

மேல்

சொரியினும் (1)

சொரியினும் போகா தம – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 376/4

மேல்

சொரியும் (1)

சொன்னம் என் வாயிடை சொரியும் உன்றன் வாய்க்கு – நீதிநூல்:24 273/3

மேல்

சொரிவதாம் (1)

சொரிவதாம் ஆ போல் சுரந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 183/4

மேல்

சொரூபம் (1)

பகவன்-தன் சொரூபம் காட்டி பவம் அறம் இரண்டும் காட்டி – நீதிநூல்:6 54/3

மேல்

சொரூபமே (1)

துறப்பவர்க்கு உடனே அத்தன் சொரூபமே தோன்றலால் இங்கு – நீதிநூல்:43 472/3

மேல்

சொல் (160)

சொல் சோர்வுபடேல் – ஆத்திசூடி:1 53/1
தையல் சொல் கேளேல் – ஆத்திசூடி:1 63/1
மேன்மக்கள் சொல் கேள் – ஆத்திசூடி:1 95/1
கற்பெனப்படுவது சொல் திறம்பாமை – கொன்றைவேந்தன்:1 14/1
தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை – கொன்றைவேந்தன்:1 37/1
நிற்க கற்றல் சொல் திறம்பாமை – கொன்றைவேந்தன்:1 50/1
நல்லார் சொல் கேட்பதுவும் நன்றே நல்லார் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 8/2
தீயார் சொல் கேட்பதுவும் தீதே தீயார் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 9/2
கல்லாத மாந்தர்க்கு கற்றுணர்ந்தார் சொல் கூற்றம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 27/1
செல்லாது அவன் வாயில் சொல் – நல்வழி:1 34/4
மூத்தோர் சொல் வார்த்தைகளை மறக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 6/3
செல்வ புதல்வனே ஈர்ம் கவியா சொல் வளம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 3/2
சொல் ஒன்றின் யாப்பார் பரிந்து ஓம்பி காப்பவே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 54/3
உரை அவித்து ஒன்றும் சொல் இல்லை அரைசராய் – அறநெறிச்சாரம்:1 29/2
அச்சாணி அன்னது ஓர் சொல் – அறநெறிச்சாரம்:1 79/4
நம்மை பிறர் சொல்லும் சொல் இவை நாம் பிறரை – அறநெறிச்சாரம்:1 82/1
விட்டு எழுங்கால் என் ஆவாய் சொல் – அறநெறிச்சாரம்:1 90/4
ஓது-மின் ஓதி அடங்கு-மின் என்னும் சொல்
கூதற்கு கூதிர் அனைத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 111/3,4
சொல் எதிர் சொல்லாள் எனில் – அறநெறிச்சாரம்:1 158/4
சோறு யாரும் உண்ணாரோ சொல் யாரும் சொல்லாரோ – அறநெறிச்சாரம்:1 187/1
வெட்டென சொல் நீக்கி விண்ணின்பம் வீட்டொடு – அறநெறிச்சாரம்:1 197/3
கொடுத்து உண்-மின் கொண்டு ஒழுக்கம் காணு-மின் என்பார் சொல்
அடுப்பு ஏற்றி ஆமை தீந்து அற்று – அறநெறிச்சாரம்:1 224/3,4
காந்தனுக்கு அடங்கி களத்திரம் நடவாள் காதலர் தந்தை சொல் கேளார் – நீதிநூல்:5 47/2
இரு மண்டலம் மீது அவன் சொல் எவர் ஏற்பர் மாதோ – நீதிநூல்:7 66/4
பொன் நகை இலாய் என சொல் பொன்_தொடியே பரத்தையர்க்கே – நீதிநூல்:12 140/1
என நகின் செய்வது என் சொல் இதயமே – நீதிநூல்:12 149/4
உலைவு_இல் தம் வாழ்நாள் அன்னாற்கு உரியது என்று உனி அவன் சொல்
நிலையுற பணிகள் செய்து நெறி வழி நிற்றல் சீரே – நீதிநூல்:15 191/3,4
அயில் என கொடிய சொல் அறைதல் எற்றல் வெண் – நீதிநூல்:18 214/2
நேயர் பற்சர் தீனர் நிதியோர் என சொல் பேதமதையே நினைத்து அநீதிபுரிதல் – நீதிநூல்:21 258/1
துக்கம் ஓயுமோ சொல் என் நெஞ்சமே – நீதிநூல்:27 307/4
சொல் புகழ் விரும்பிடான் தனை துதித்திடும் – நீதிநூல்:37 372/2
நல் நய சொல் நம்பாமல் நள்ளார் தினம் – நீதிநூல்:38 382/3
பரன் அருள் பெற அவன் சொல் மறை வழி பற்றி அன்னான் – நீதிநூல்:47 560/2
அற்றமும் ஏத்தோம் இனி வேறு ஆர் உதவி சொல் மனமே – நீதிநூல்:47 571/6
ஆடாய் கொண்டாடாய் வேறு ஆர் உதவி சொல் மனமே – நீதிநூல்:47 572/6
அம் தாயே என்று ஏத்தாய் ஆர் உதவி சொல் மனமே – நீதிநூல்:47 573/6
பிறைசை வரு சாந்த பெயரவன் சொல் வெண்பா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 3/1
சொல் தமிழோர் கொள்வர் சுடரோனால் வெண் பிறைதான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 3/3
பண்பின் தலைப்பிரியா சொல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 10/4
சொல் ஆர் முனிக்கு இறுதி சூழ் கார்த்தவீரன் குலம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 33/1
தேசம் சொல் பத்ரகிரி சிந்தையின் மூவாசை விட்டான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 37/1
ஒழுக்கம் உடையார் வாய் சொல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 42/4
துன்னு சகுனி கன்னன் சொல் கேட்டு அரவு_உயர்த்தோன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 46/1
சோழன் சிவாற்பர சொல் தோற்றமைதான் இந்த உலகு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 65/1
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 65/3
வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 65/4
சொல் வணக்கம் ஒன்னார்-கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 83/3
சொல் வல் அகத்தியர்க்கு சூழ்ச்சிசெய்த வாதாவி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 90/1
அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னா சொல் நான்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 4/3
சோகாப்பர் சொல் இழுக்குப்பட்டு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 13/4
தூயது அலா சொல் உரையான் சோமேசா ஆயின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 14/2
பயன்_இல் சொல் பாராட்டுவானை மகன் எனல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 20/3
செவி கைப்ப சொல் பொறுக்கும் பண்பு உடை வேந்தன் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 39/3
சொல் தெரிதல் வல்லாரகத்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 72/4
தாய் தீண்ட தூசு உடுத்து சார் எனும் சொல் தீது என்றாள் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 83/1
நட்டார் போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார் சொல்
ஒல்லை உணரப்படும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 83/3,4
சொல் ஏர் உழவர் பகை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 88/4
சொல் புண்டரீகாக்கன் சோமேசா பொற்பு எண்ணி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 91/2
சொல் ஆரும் கீர்த்தி ரகு சோமேசா நல்லதே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 101/2
சொல் பொருள் சோர்வு படும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 105/4
உறாஅதவர் போல் சொலினும் செறாஅர் சொல்
ஒல்லை உணரப்படும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 110/3,4
கேழ்வரை சேடியர் சொல் கீழ்மைக்கு இயற்படும் சொல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 119/1
கேழ்வரை சேடியர் சொல் கீழ்மைக்கு இயற்படும் சொல்
சூழ்ப மின்னார் துன்பத்தும் சோமேசா தாழ்வு_இல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 119/1,2
சொல் அரிய இன்பமுற்றாள் சோமேசா நல்ல – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 122/2
பிள்ளைதான் வயதில் மூத்தால் பிதாவின் சொல் புத்தி கேளான் – விவேகசிந்தாமணி:1 2/1
இரப்பவர்க்கு ஈயா கைகள் இனிய சொல் கேளா காது – விவேகசிந்தாமணி:1 28/2
சொல் பெறும் இவைகள் மூன்றும் இம்மையில் சொர்க்கம்தானே – விவேகசிந்தாமணி:1 74/4
நானம் என்பது மணம் கமழ் பொருளது நாவில் உண்பதுவோ சொல்
ஊன் உணங்குவோய் மடந்தையர் அணிவதே உயர் முலை தலை கோட்டில் – விவேகசிந்தாமணி:1 86/1,2
சொல் பேதையருக்கு அறிவு இங்கு இனிதாக வரும் எனவே சொல்லினாலும் – விவேகசிந்தாமணி:1 88/3
சொல்லாதும் சொல்லவைக்கும் சொல் சென்றால் குடிகெடுக்க துணிவர் கண்டாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 99/2
சொல் அரில் குன்றி தேடி சூடியது என்னோ என்றான் – விவேகசிந்தாமணி:1 106/3
உள்ளபடி தன் சிறகில் உண்டு பலம் என்று ஒரு சொல்
விள்ளும் சடாயு முனம் வீழ்ந்தது பார் வள்ளல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 5/1,2
தேன் கால் சொல் புன்னைவன தீரனே ஐம்புலனை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 33/3
என்றும் சொல் சோர்வுபடேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 52/4
ஏதெனினும் தையல் சொல் கேளேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 62/4
சாபாலி ராமன் சபையில் ஓர் சொல் பிழைத்து – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 78/1
தேன் பொழி சொல் புன்னைவன தீரனே நீ என்றும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 85/3
ஓங்கும் ஔவை சொல் மூதுரை பொருள் பார் பாங்குடைய – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 92/2
ஆசிரியன் சொல் கேட்ட அன்றே தசரதனார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 94/1
கேட்கின் மேன்மக்கள் சொல் கேள் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 94/4
தோலும் அல்லால் வேறும் உண்டோ சொல் – நீதிவெண்பா:1 2/4
நீசனே நீசன் நினையுங்கால் சொல் தவறும் – நீதிவெண்பா:1 24/1
சூகரத்துக்கு அஞ்சியோ சொல் – நீதிவெண்பா:1 37/4
தூயவருக்கு ஆகுமோ சொல் – நீதிவெண்பா:1 63/4
மனம் வேறு சொல் வேறு மன்னு தொழில் வேறு – நீதிவெண்பா:1 75/1
மனம் ஒன்று சொல் ஒன்று வான் பொருளும் ஒன்றே – நீதிவெண்பா:1 75/3
நல் ஒழுக்கம் இல்லா சொல் நண்ணுமே கொல்லும் விட – நீதிவெண்பா:1 86/2
தூம்பு அமரும் புற்று அடுத்தால் சொல் – நீதிவெண்பா:1 86/4
சோமசுந்தரற்கு என்றே சொல் – நீதிவெண்பா:1 97/4
சொல் மதுரம் வாய்ந்த சுமதி சதகத்தை – நன்மதிவெண்பா:1 1/3
மருள் மதி ஆயன் கவி சொல் மாட்சி வரி கொள் உமி-தன்னை – நன்மதிவெண்பா:1 8/2
முழங்கு அமர்க்கு அஞ்சாமையே மொய்ம்பு செழும் கவி சொல்
பாவலரை மெச்சுதலே பாண்டித்தியம் குதர்க்கம் – நன்மதிவெண்பா:1 11/2,3
தொத்து ஆர் வல் உடும்பு சொல் வருடம் நூறு இருக்கும் – நன்மதிவெண்பா:1 13/1
தொடர்பு என்று நன்மதியே சொல் – நன்மதிவெண்பா:1 17/4
செய்ய தமிழ் தேர்ச்சி மிக சேராதான் சொல் செய்யுள் – நன்மதிவெண்பா:1 33/1
தொல் இயல்பு ஆர் நன்மதியே சொல் – நன்மதிவெண்பா:1 36/4
மெய் அழகில் ஐங்கணை கொள் வேள் எனினும் ஆன்றோர் சொல்
செய்ய முதுநூல் அனைத்தும் தேர்ந்தாலும் மை அணி கண் – நன்மதிவெண்பா:1 40/1,2
வன் புறங்கூற்றால் உய்யும் வஞ்சகர் சொல் கேட்டு அரசன் – நன்மதிவெண்பா:1 58/1
துதிக்கை இன்றி நிற்றல் என சொல் – நன்மதிவெண்பா:1 88/4
துண்டரிக்கவாயன் என சொல் – நன்மதிவெண்பா:1 98/4
தேடலில் சொல் நன்மதியே தீது – நன்மதிவெண்பா:1 102/4
தொந்தமுற நட்டவர்-பால் சொல் பழகேல் ஆளிறையை – நன்மதிவெண்பா:1 105/3
தொக்க அற சொல் பொருள் – அருங்கலச்செப்பு:1 2/2
தோவகை_இல் பாரிசரும் சொல் – அருங்கலச்செப்பு:1 26/2
மோகத்தை ஈன்று தவம் அழிக்கும் சொல் கேட்டல் – அருங்கலச்செப்பு:1 95/1
தனக்கும் பிறர்க்கும் உறுதி சொல் செய்கை – அருங்கலச்செப்பு:1 116/1
சோகாப்பர் சொல் இழுக்குப்பட்டு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 27/4
ஒழுக்கமுடையார் வாய் சொல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 72/4
இடி புரிந்து எள்ளும் சொல் கேட்பர் மடி புரிந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 97/3
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 103/3
வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 103/4
சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 114/4
அளித்து அஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்த சொல்
தேறியாக்கு உண்டோ தவறு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 169/3,4
சொல்வது தெளிந்து சொல் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 34/1
மெல்ல தெரிந்து சொல் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 81/1
கெட்ட சொல் நீக்கு – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 26/1
அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னா சொல் நான்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 35/3
சொல் காத்து சோர்வு இலாள் பெண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 56/4
சொல் கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 65/4
மழலை சொல் கேளாதவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 66/4
எனும் சொல் என்னே குமரேசா செல்ல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 70/2
என் நோற்றான்-கொல் எனும் சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 70/4
செம்பொருள் கண்டார் வாய் சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 91/4
பண்பின் தலைப்பிரியா சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 97/4
மாறு_இல் விகர்னன் சொல் மன்னன் அவையில் செப்பம் என்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 119/1
சொல் கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 119/3
சோகாப்பர் சொல் இழுக்குப்பட்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 127/4
இன்னா சொல் நோற்கிற்பவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 159/4
இன்னா சொல் நோற்பாரின் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 160/4
முன் இன்று பின் நோக்கா சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 184/4
பண்பு_இல் சொல் பல்லார் அகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 194/4
பயன்_இல் சொல் பாராட்டுவானை மகன் எனல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 196/3
பெரும் பயன் இல்லாத சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 198/4
குன்றிய சொல் ஒன்றும் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 199/2
சொல்லில் பயன் இலா சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 200/4
செவி கைப்ப சொல் பொறுக்கும் பண்பு உடை வேந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 389/3
கல்லாதான் சொல் காமுறுதல் முலை இரண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 402/3
உள்ளம் தளர் ஐவர் உற்ற வியாதன் வாய் சொல்
கொள்ள உயர்ந்தார் ஏன் குமரேசா மெள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 415/1,2
ஒழுக்கம் உடையார் வாய் சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 415/4
உற்றவர் வாய் சொல் எல்லாம் ஓர்ந்து ஏன் உருத்திரர் மெய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 423/1
இன்னான் எனப்படும் சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 453/4
இறை கடியன் என்று உரைக்கும் இன்னா சொல் வேந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 564/3
சொல் தொக்க தேறப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 589/4
இடி புரிந்து எள்ளும் சொல் கேட்பர் மடி புரிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 607/3
வேட்ப மொழிவதாம் சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 643/4
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 645/3
வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 645/4
வேட்ப தாம் சொல்லி பிறர் சொல் பயன் கோடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 646/3
சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 717/4
சொல் வேறு பட்டார் தொடர்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 819/4
நட்டார் போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார் சொல்
ஒல்லை உணரப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 826/3,4
சொல் வணக்கம் ஒன்னார்-கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 827/3
சொல் ஏர் உழவர் பகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 872/4
குலத்தில் பிறந்தார் வாய் சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 959/4
சொல் பிறக்கும் சோர்வு தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1044/4
கோடாது இடைக்காடர் கூறினும் சொல் கோடியதே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1046/1
சொல் பொருள் சோர்வு படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1046/4
உறாஅதவர் போல் சொலினும் செறாஅர் சொல்
ஒல்லை உணரப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1096/3,4
ஊரவர் கௌவை எரு ஆக அன்னை சொல்
நீர் ஆக நீளும் இ நோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1147/3,4
அளித்து அஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்த சொல்
தேறியார்க்கு உண்டோ தவறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1154/3,4

மேல்

சொல்கேட்கின்ற (1)

பெண்டுகள் சொல்கேட்கின்ற பேயரேனும் குணம் மூட பேடி லோபர் – விவேகசிந்தாமணி:1 98/1

மேல்

சொல்கேட்ட (1)

தங்கையவள் சொல்கேட்ட இராவணனும் கிளையோடு தானும் மாண்டான் – விவேகசிந்தாமணி:1 117/3

மேல்

சொல்கேட்டு (6)

சொல்கேட்டு நோய் தீர்ந்தான் சோமேசா தற்காக்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 46/2
ஆம் காரியம் தடுத்த அங்கனை சொல்கேட்டு இறந்தான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 82/1
நல்லவர் விசாரியாமல் செய்வாரோ நரி சொல்கேட்டு
வல்லியம் பசுவும் கூடி மாண்டதோர் கதையை போல – விவேகசிந்தாமணி:1 45/2,3
மங்கை கைகேசி சொல்கேட்டு மன்னர் புகழ் தசரதனும் மரணமானான் – விவேகசிந்தாமணி:1 117/1
காதலி-தன் சொல்கேட்டு கைதவனும் நீதி இன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 908/1
வேசையரின் சொல்கேட்டு வெம்பி ஏன் பாசதரன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 911/1

மேல்

சொல்கேட்டும் (1)

முந்தும் மரம் தரித்த மூர்க்கன் சொல்கேட்டும் அவன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 16/1

மேல்

சொல்கேட்பது (1)

நங்கையர் சொல்கேட்பது எல்லாம் கேடு வரும் பேர் உலகோர் நகைப்பர் தாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 117/4

மேல்

சொல்கேளா (1)

துற்புத்தி மந்திரியால் அரசுக்கு ஈனம் சொல்கேளா பிள்ளைகளால் குலத்துக்கு ஈனம் – விவேகசிந்தாமணி:1 16/2

மேல்

சொல்ல (17)

ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் – உலகநீதி:1 1/2
நெஞ்சார பொய்-தன்னை சொல்ல வேண்டாம் – உலகநீதி:1 2/1
மனையாளை குற்றம் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் – உலகநீதி:1 5/2
தாழந்தவரை பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் – உலகநீதி:1 5/6
உற்றாரை உதாசினங்கள் சொல்ல வேண்டாம் – உலகநீதி:1 8/4
மண்ணில் நின்று மண் ஓரம் சொல்ல வேண்டாம் – உலகநீதி:1 9/1
புண்படவே வார்த்தைகளை சொல்ல வேண்டாம் – உலகநீதி:1 9/5
இறந்தாலும் பொய்-தன்னை சொல்ல வேண்டாம் – உலகநீதி:1 10/5
அது ஏது இங்கு என்னில் சொல்ல கேளாய் – உலகநீதி:1 11/2
பின்னும் ஓர் பொய் உரைக்க அதையும் நிலைநிறுத்த ஓர் பெரும் பொய் சொல்ல
இன்ன வகை கைதவம் ஒன்று இருநூறு கைதவத்துக்கு இடமாம் வாய்மை-தன்னையே – நீதிநூல்:16 195/2,3
வசையினை சொல்ல ஓர் வாயும் போதுமோ – நீதிநூல்:21 252/4
கேடு சொல்ல நிந்தை கிடைத்தது பார் நீடு புகழ் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 76/2
சோதி திறம் அறிந்து சொல்ல அறியாது சொல்லி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 27/1
பல சொல்ல காமுறுவர் மன்ற மாசற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 649/3
குன்றினர் ஏன் சொல்ல குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 723/2
சொல்ல கொடாத துரியோதனன் பின்பு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1078/1
சொல்ல பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்பு போல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1078/3

மேல்

சொல்லரசர் (1)

சொல்லரசர் தீர்ந்து உய்ந்தார் சோமேசா புல்லிய – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 95/2

மேல்

சொல்லல் (6)

கருத்தே அ நூல்கள் சில கற்று உணர்ந்து கவி சொல்லல் வியப்பு அன்று கர்வம் என்னே – நீதிநூல்:28 314/4
அகம் அலைதல் ஆகாது அவையில் பக சொல்லல்
தக்கது அன்று தன் நெஞ்சை தையலர்-பால் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 68/2,3
பயன் இல பல்லார் முன் சொல்லல் நயன் இல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 192/3
சில சொல்லல் தேற்றாதவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 649/4
அவை அறியார் சொல்லல் மேற்கொள்பவர் சொல்லின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 713/3
உணர்வது உடையார் முன் சொல்லல் வளர்வதன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 718/3

மேல்

சொல்லலாலே (1)

இறை எளிநின்று யார்க்கும் இனிய சொல்லலாலே
மதுரை மதுரை என்பார் மாந்தர் அதுவன்றோ – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 64/1,2

மேல்

சொல்லலும் (2)

சிவ சமதை சொல்லலும் சீர் போம் எவரும் தம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 101/2
சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 634/4

மேல்

சொல்லவில்லை (4)

சொல்லவில்லை என்னே ஓர் தீ சொல்லை ஏசு தன்னை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 139/1
அன்று ஏன் இரணியன் சேய் அல்லலுற்றும் சொல்லவில்லை
குன்றிய சொல் ஒன்றும் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 199/1,2
சீதை தன்மை சொல்லி தான் செய்ததை ஏன் சொல்லவில்லை
கோது_இல் அனுமான் குமரேசா ஏதேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 200/1,2
வென்றி களம் வீழ்ந்தும் வீடுமர் ஏன் சொல்லவில்லை
குன்றும் மொழி ஒன்றும் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 417/1,2

மேல்

சொல்லவைக்கும் (1)

சொல்லாதும் சொல்லவைக்கும் சொல் சென்றால் குடிகெடுக்க துணிவர் கண்டாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 99/2

மேல்

சொல்லற்க (3)

கண் நின்று கண் அற சொல்லினும் சொல்லற்க
முன் இன்று பின் நோக்கா சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 184/3,4
சொல்லுக சொல்லில் பயன் உடைய சொல்லற்க
சொல்லில் பயன் இலா சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 200/3,4
புல் அவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல் அவையுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 719/3

மேல்

சொல்லன் (2)

காட்சிக்கு எளியன் கடும் சொல்லன் அல்லனேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 386/3
கடும் சொல்லன் கண்ணிலன் ஆயின் நெடும் செல்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 566/3

மேல்

சொல்லா (2)

கேட்பினும் சொல்லா விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 697/4
சொல்லா நலத்தது சால்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 984/4

மேல்

சொல்லாட (3)

சொல்லாட சோர்வுபடும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 71/4
சொல்லாட சோர்வுபடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 405/4
சொல்லாட போஒம் உயிர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1070/4

மேல்

சொல்லாடல் (1)

தூயவாய் சொல்லாடல் வன்மையும் துன்பங்கள் – அறநெறிச்சாரம்:1 107/1

மேல்

சொல்லாடார் (2)

சொல்லாடார் சோரவிடல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 82/4
சொல்லாடார் சோரவிடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 818/4

மேல்

சொல்லாடி (1)

கற்றும் மதுரகவி கல்லார் போல் சொல்லாடி
குற்றமுற்றார் என்னே குமரேசா முற்றவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 403/1,2

மேல்

சொல்லாடும் (1)

புல்லாது உமையாள் புலந்த அளவில் சொல்லாடும்
பெண் இயலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொது உண்பர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 185/2,3

மேல்

சொல்லாத (1)

சொல்லாத அமைச்சரையும் துயர்க்கு உதவா தேவரையும் சுருதி நூலில் – விவேகசிந்தாமணி:1 62/2

மேல்

சொல்லாதார் (2)

நன்கு செல சொல்லாதார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 728/4
கற்ற செல சொல்லாதார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 730/4

மேல்

சொல்லாது (2)

சொல்லாது இருக்க பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 403/4
நாடி உணர்ந்தும் நகுலன் முன் சொல்லாது ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 715/1

மேல்

சொல்லாதும் (1)

சொல்லாதும் சொல்லவைக்கும் சொல் சென்றால் குடிகெடுக்க துணிவர் கண்டாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 99/2

மேல்

சொல்லாமே (1)

சொல்லாமே சூழ்ந்து சொலல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 20/4

மேல்

சொல்லாமை (2)

பாவம் பொருந்துவன சொல்லாமை ஏவாமை – அருங்கலச்செப்பு:1 69/1
பயன் இல சொல்லாமை நன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 197/4

மேல்

சொல்லாய் (3)

தொண்டுசெய்வோர் என உன்னி மகிழ்வுற்றால் தலை போமோ சொல்லாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:40 413/4
கரை_இல் நிதி காணி தானியங்கள் நீ வேட்டது என்ன கருத்தே சொல்லாய் – நீதிநூல்:40 416/4
இரு நான்கும் மூன்றுடனே ஒன்றும் சொல்லாய் இம் மொழியை கேட்டபடி ஈந்தாய் ஆயின் – விவேகசிந்தாமணி:1 18/2

மேல்

சொல்லாயோ (2)

நினைத்து ஒன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்து ஒன்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 178/3
நினைத்து ஒன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்து ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1241/3

மேல்

சொல்லார் (4)

சொல்வதை அறிந்து சொல்லார் சுற்றமும் துணையும் பேணார் – விவேகசிந்தாமணி:1 51/2
அரும் பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார்
பெரும் பயன் இல்லாத சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 198/3,4
பொருள் தீர்ந்த பொச்சாந்தும் சொல்லார் மருள் தீர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 199/3
பிழைத்து உணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லார் இழைத்து உணர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 417/3

மேல்

சொல்லாரை (1)

கன்னலை பழித்த சொல்லாரை காணலும் – நீதிநூல்:13 164/2

மேல்

சொல்லாரோ (1)

சோறு யாரும் உண்ணாரோ சொல் யாரும் சொல்லாரோ
ஏறு யாரும் வையத்துள் ஏறாரோ தேறி – அறநெறிச்சாரம்:1 187/1,2

மேல்

சொல்லால் (6)

வைத்து இதம் சொல்லால் யாவும் வன செவி ஏற்பது அன்றி – நீதிநூல்:38 381/2
மாது சித்திராங்கி சொல்லால் மைந்தனை கை கால் களைந்து – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 62/1
தேடிய சீர் சேக்கிழார் செப்பிய ஓர் சொல்லால் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 97/1
குன்றினன் ஓர் சொல்லால் குமரேசா என்றேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 128/2
கூர்ந்து உணர்ந்தார் சொல்லால் குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 193/2
உற்ற சீர் எல்லாம் ஒரு சொல்லால் ஏன் இழந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 195/1

மேல்

சொல்லாலே (1)

சொல்லாலே நா அயர்ந்தான் சோமேசா வல்லமையால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 13/2

மேல்

சொல்லாள் (1)

சொல் எதிர் சொல்லாள் எனில் – அறநெறிச்சாரம்:1 158/4

மேல்

சொல்லாளை (1)

தேன் இருந்த சொல்லாளை தேர் வேந்தர் காண உடை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 108/1

மேல்

சொல்லான் (2)

அறன் அறிந்து ஆன்று அமைந்த சொல்லான் எஞ்ஞான்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 100/3
அறன் அறிந்து ஆன்று அமைந்த சொல்லான் எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 635/3

மேல்

சொல்லி (32)

இச்சை பல சொல்லி இடித்து உண்கை சிச்சீ – நல்வழி:1 14/2
ஒரு நாளும் நீ தரியாய் உண் என்று சொல்லி
இரு நாளைக்கு ஈந்தாலும் ஏலாய் திருவாளா – அறநெறிச்சாரம்:1 36/1,2
தெருட்டி வழி சொல்லி சேறல் திருட்டேட்டம் – அறநெறிச்சாரம்:1 48/2
இழுதை சொல்லி மறைக்கலாம் எனும் திடத்தால் பாதகங்கள் எல்லாம் தீயர் – நீதிநூல்:16 196/1
பக சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர் நக சொல்லி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 19/3
பக சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர் நக சொல்லி
நட்பாடல் தேற்றாதவர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 19/3,4
துன்பமுறும் தங்கை என சொல்லி யுதிட்டிரனார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 100/1
பக சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர் நக சொல்லி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 19/3
பக சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர் நக சொல்லி
நட்பாடல் தேற்றாதவர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 19/3,4
உள்ளது சொல்லி கலந்தான் ஓர் வழியை தெள்ளிமையோய் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 14/2
விழும் இந்திரத்துய்ம்மன் மிக்க புகழ் சொல்லி
கழறும் முன் மால் நல் கழல் சேர் காதை பழமை அன்றோ – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 80/1,2
அரியை நிந்தை சொல்லி அழிந்தான் தெரிவது அன்றோ – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 104/2
சோதி திறம் அறிந்து சொல்ல அறியாது சொல்லி
வேதநிலைகண்டானும் மெய் மறந்தான் ஆதலால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 27/1,2
சொல்லி முப்புரமும் மாய்வித்தார் ஆதலினால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 136/2
பக சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர் நக சொல்லி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 187/3
பக சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர் நக சொல்லி
நட்பாடல் தேற்றாதவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 187/3,4
மண்டு புகழ் மூவேந்தர் வன்சொல் ஒன்றை சொல்லி அன்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 197/1
சீதை தன்மை சொல்லி தான் செய்ததை ஏன் சொல்லவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 200/1
காளிதாசன் பாட்டை கல்லாதாள் சொல்லி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 402/1
எண் பொருள ஆக செல சொல்லி தான் பிறர்-வாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 424/3
வென்றி சிவேதன் ஏன் வேட்கையுற சொல்லி நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 643/1
அன்று எவரும் வேட்கையுற ஆந்தையார் சொல்லி நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 646/1
வேட்ப தாம் சொல்லி பிறர் சொல் பயன் கோடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 646/3
தொக சொல்லி தூவாத நீக்கி நக சொல்லி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 685/3
தொக சொல்லி தூவாத நீக்கி நக சொல்லி
நன்றி பயப்பது ஆம் தூது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 685/3,4
கற்று கண் அஞ்சான் செல சொல்லி காலத்தால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 686/3
வேட்பன சொல்லி வினை இல எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 697/3
அன்று விகர்னன் அவை அறியாமல் சொல்லி
குன்றினான் என்னே குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 713/1,2
அன்று விபீடணன் ஏன் அல் அவையுள் சொல்லி உளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 719/1
கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 724/3
அழ சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்கு அறிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 795/3
காமநோய் சொல்லி இரவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1280/4

மேல்

சொல்லிடினும் (1)

சார்ந்து நன்று கண்ணில்லான் சார்வாகன் சொல்லிடினும்
கூர்ந்து கண்டார் தீது ஏன் குமரேசா நேர்ந்து நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 826/1,2

மேல்

சொல்லிய (5)

துண்டம் ஊறியகாய் கரண்டி நல்லெண்ணெய் துட்டுடன் பூட்டுமே கத்தி சொல்லிய எல்லாம் குறைவற திருத்தி தொகுத்து பல்வகையின் இனிது அமைத்து – விவேகசிந்தாமணி:1 135/3
சொல்லிய மாற்றத்து உயிராம் தூய்மை பெறு வாய்மை – நன்மதிவெண்பா:1 90/1
சொல்லிய வண்ணம் செயல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 105/4
சொல்லிய சீர் எல்லாம் துருவன் உற்றான் உத்தமன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 430/1
சொல்லிய வண்ணம் செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 664/4

மேல்

சொல்லியக்கால் (1)

கட்டென சொல்லியக்கால் கல் பிளப்பில் தீயே போல் – அறநெறிச்சாரம்:1 206/1

மேல்

சொல்லியது (3)

வல்லி இரு கொங்கை மணந்ததன் பின் சொல்லியது
கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அறியும் ஐம்புலனும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 164/2,3
தோழி எதிர்நின்று சொல்லியது கூறிய – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 167/2
துன்பமுற்று தோழிக்கு சொல்லியது சென்றிருந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 174/2

மேல்

சொல்லியர் (1)

கசி வந்த சொல்லியர் மேல் காமுறுதல் பத்தும் – நல்வழி:1 26/3

மேல்

சொல்லியும் (2)

சொன்னால் புரிதல் இடை சொல்லியும் பல் நாள் மறுத்து – நீதிவெண்பா:1 89/3
சேர்ந்து அனலன் சொல்லியும் பின் தேர்ந்து கொளாது ஏன் வசு முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 825/1

மேல்

சொல்லில் (4)

எல்லாவன்_சேய் தோற்றான் இரங்கேசா சொல்லில்
இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 52/2,3
கொல்வினை ஏன் விட்டான் குமரேசா சொல்லில்
செயல்-பாலது ஓரும் அறனே ஒருவற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 40/2,3
சொல்லுக சொல்லில் பயன் உடைய சொல்லற்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 200/3
சொல்லில் பயன் இலா சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 200/4

மேல்

சொல்லிற்று (1)

முனியாது சொல்லிற்று செய்து ஆங்கு எதிர் உரையாது – அறநெறிச்சாரம்:1 161/2

மேல்

சொல்லின் (11)

கௌவை சொல்லின் எவ்வருக்கும் பகை – கொன்றைவேந்தன்:1 25/1
எய்தாமை சொல்லின் வழுக்காது மெய்யில் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 59/2
நல்லர் இவர் என்று நட்பாடல் சொல்லின்
அறம் கேள்வியால் ஆம் பயன் என்று உரைப்பார் – அறநெறிச்சாரம்:1 10/2,3
அறநெறி அலாத செய்கை ஆண்டகை சொல்லின் கேளார் – நீதிநூல்:15 192/1
ஏதேனும் பயன் வேண்டி பொய் சொல்லின் அ பொய்தான் எவ்விதத்தும் – நீதிநூல்:16 198/1
அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
தொகை அறிந்த தூய்மையவர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 72/3,4
தெள்ளு தமிழ் விரகாய் செப்பியது சொல்லின்
அகர உயிர் போல் அறிவாகி எங்கும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 187/2,3
அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
தொகை அறிந்த தூய்மையவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 711/3,4
இடைதெரிந்து நன்கு உணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
நடை தெரிந்த நன்மையவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 712/3,4
அவை அறியார் சொல்லல் மேற்கொள்பவர் சொல்லின்
வகை அறியார் வல்லதூஉம் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 713/3,4
வகை அறிந்து வல் அவை வாய்சோரார் சொல்லின்
தொகை அறிந்த தூய்மையவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 721/3,4

மேல்

சொல்லின்-கண் (4)

காத்து ஓம்பல் சொல்லின்-கண் சோர்வு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 65/4
காத்து ஓம்பல் சொல்லின்-கண் சோர்வு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 101/4
காத்து ஓம்பல் சொல்லின்-கண் சோர்வு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 102/4
காத்து ஓம்பல் சொல்லின்-கண் சோர்வு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 642/4

மேல்

சொல்லினால் (1)

பொரும் என்னும் சொல்லினால் புல்லப்படுமேல் – அறநெறிச்சாரம்:1 87/3

மேல்

சொல்லினாலும் (1)

சொல் பேதையருக்கு அறிவு இங்கு இனிதாக வரும் எனவே சொல்லினாலும்
நல் போதம் வாராது அங்கு அவர் குணமே மேலாக நடக்கும்தானே – விவேகசிந்தாமணி:1 88/3,4

மேல்

சொல்லினான் (1)

சொல்லினான் தேறற்பாற்று அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 825/4

மேல்

சொல்லினும் (7)

நட்டார் போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார் சொல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 83/3
நல் பொருள் நன்கு உணர்ந்து சொல்லினும் நல்கூர்ந்தார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 105/3
வந்தித்து ஆய்ந்து ஓதினும் சொல்லினும் கேட்பினும் – அருங்கலச்செப்பு:1 176/1
கண் நின்று கண் அற சொல்லினும் சொல்லற்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 184/3
நயன் இல சொல்லினும் சொல்லுக சான்றோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 197/3
நட்டார் போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார் சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 826/3
நன் பொருள் நன்கு உணர்ந்து சொல்லினும் நல்கூர்ந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1046/3

மேல்

சொல்லினை (1)

என்றும் சோர்வு இன்றி இடவகன் ஏன் சொல்லினை முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 642/1

மேல்

சொல்லுக்கு (1)

புல்லர்-தம் சொல்லுக்கு அஞ்சி பொறுத்தனர் பெரியோர் என்று – விவேகசிந்தாமணி:1 110/3

மேல்

சொல்லுக (10)

சொல்லுக என்று அங்கதனை தூது ஏவி மாதை விடல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 58/1
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 65/3
அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 72/3
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 103/3
நயன் இல சொல்லினும் சொல்லுக சான்றோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 197/3
சொல்லுக சொல்லில் பயன் உடைய சொல்லற்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 200/3
திறன் அறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 644/3
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 645/3
அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 711/3
இடைதெரிந்து நன்கு உணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 712/3

மேல்

சொல்லுதல் (3)

சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 105/3
சொல்லுதல் வல்லார் பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 648/4
சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரிய ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 664/3

மேல்

சொல்லுப (1)

சொல்லுப மாவதம் என்று – அருங்கலச்செப்பு:1 85/2

மேல்

சொல்லும் (17)

ஈதொழிய வேறில்லை எச்சமயத்தோர் சொல்லும்
தீதொழிய நன்மை செயல் – நல்வழி:1 1/3,4
திருவாசகமும் திருமூலர் சொல்லும்
ஒரு வாசகம் என்று உணர் – நல்வழி:1 40/3,4
அவை அஞ்சா ஆகுல சொல்லும் நவை அஞ்சி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 5/2
புத்தியும் சொல்லும் பொலிவு இலவாய் மிக்க – அறநெறிச்சாரம்:1 58/2
நம்மை பிறர் சொல்லும் சொல் இவை நாம் பிறரை – அறநெறிச்சாரம்:1 82/1
எண்ணாது சொல்லும் இழுக்கு இவை என்று எண்ணி – அறநெறிச்சாரம்:1 82/2
சுதமுறு முகத்தொடு சொல்லும் மாற்றமும் – நீதிநூல்:18 219/1
தீயனவே சொல்லும் சிசுபாலன் முன்பு கண்ணன் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 14/1
சதுமுகன் மால் காணா தலைவர் புகழ் சொல்லும்
முதுமொழிமேல்வைப்பு மொழிய மதுர – முதுமொழிமேல்வைப்பு:0 2/1,2
புத்தர் பிறர் சொல்லும் பொருள் மறுத்து வள்ளுவர்தாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 2/1
துயர்தான் உலகு அனைத்தும் சொல்லும் ஒருநாளும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 40/2
கள் அவிழ் பூம் கோதையார் காதலால் சொல்லும்
புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சி தான் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 123/2,3
உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர் சொல்லும்
இன்னா சொல் நோற்பாரின் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 160/3,4
அறம் சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறம் சொல்லும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 185/3
அறம் சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறம் சொல்லும்
புன்மையால் காணப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 185/3,4
நயனிலன் என்பது சொல்லும் பயன் இல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 193/3
செவி சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்து ஒழுகல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 694/3

மேல்

சொல்லுவ (1)

நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1232/3

மேல்

சொல்லுவது (1)

முட்டு இன்றி சொல்லுவது நூல் – அருங்கலச்செப்பு:1 61/2

மேல்

சொல்லுவரோ (1)

பால் அது என சொல்லுவரோ பார் – நீதிவெண்பா:1 79/4

மேல்

சொல்லுவாய் (1)

மதி இலா நரர் அன்றி கடவுளோ சொல்லுவாய் மருள் சேர் நெஞ்சே – நீதிநூல்:40 415/4

மேல்

சொல்லுவார் (5)

கற்ற செல சொல்லுவார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 73/4
சொல்லுவார் வார்த்தை கேட்டு தோழமை இகழ்வார் புல்லர் – விவேகசிந்தாமணி:1 45/1
கற்ற செல சொல்லுவார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 115/4
நன்கு செல சொல்லுவார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 719/4
கற்ற செல சொல்லுவார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 722/4

மேல்

சொல்லுவான் (2)

பல்லார் முனிய பயன் இல சொல்லுவான்
எல்லாரும் எள்ளப்படும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 35/3,4
பல்லார் முனிய பயன் இல சொல்லுவான்
எல்லாரும் எள்ளப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 191/3,4

மேல்

சொல்லுவோன் (1)

சொல தகா பழி பிறர் மீது சொல்லுவோன்
குலத்தினும் நலத்தினும் குறையுளான் என – நீதிநூல்:22 260/2,3

மேல்

சொல்லே (2)

சொல்லே மிகவும் சுடும் – நீதிவெண்பா:1 93/4
மாறர் ஒரு சொல்லே மதுரகவி முன் சொன்னார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 198/1

மேல்

சொல்லேல் (11)

கண்டொன்று சொல்லேல் – ஆத்திசூடி:1 14/1
சுளிக்க சொல்லேல் – ஆத்திசூடி:1 48/1
பிழைபட சொல்லேல் – ஆத்திசூடி:1 79/1
மிகைபட சொல்லேல் – ஆத்திசூடி:1 90/1
ஓரம் சொல்லேல் – ஆத்திசூடி:1 109/1
ஏதும் கண்டு ஒன்று சொல்லேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 14/4
எனினும் சுளிக்க சொல்லேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 47/4
ஏரா பழிப்பன சொல்லேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 76/4
ஏதும் பிழைபட சொல்லேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 78/4
ஏதும் மிகைபட சொல்லேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 89/4
சொல்லேல் சின வாசல் தொண்டு இயற்றேல் பாதகர் ஊர் – நன்மதிவெண்பா:1 93/3

மேல்

சொல்லை (13)

வாதாடி வழக்கு அழிவு சொல்லை வேண்டாம் – உலகநீதி:1 10/2
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 65/3
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை
வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 65/3,4
செங்கமல சீதை சொல்லை சீராமன் கேட்டவுடன் சென்றான் மான் பின் – விவேகசிந்தாமணி:1 117/2
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 103/3
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை
வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 103/3,4
சொல்லை விழுங்கேல் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 38/1
மாறு_இல் உயர் சவரி வாய் சொல்லை இன்சொல் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 91/1
சொல்லவில்லை என்னே ஓர் தீ சொல்லை ஏசு தன்னை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 139/1
திறன் அறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 644/3
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 645/3
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை
வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 645/3,4
வள்ளல் சடிமன் மருவலன் வாய் சொல்லை நம்பி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 827/1

மேல்

சொல்லையும் (1)

இருவர்-தம் சொல்லையும் எழு தரம் கேட்டே – வெற்றிவேற்கை:1 75/1

மேல்

சொல்லையே (1)

நலத்தின் மிக்கார் சொலார் நயம்_இல் சொல்லையே
சொல தகா பழி பிறர் மீது சொல்லுவோன் – நீதிநூல்:22 260/1,2

மேல்

சொல்லொடும் (1)

ஈயின் வாயினில் இங்கித சொல்லொடும்
தீயசெய்கையுளானை தினம் சிறு – நீதிநூல்:7 70/2,3

மேல்

சொல்லோர் (1)

சொல்லோர் நல்லோர் தாம் இல்லோரை கைதூக்கி அளிப்பாரால் – நீதிநூல்:39 396/4

மேல்

சொல்வது (3)

உருவம் ஒன்றால் ஆண் பெண்ணை அமைத்தனன் முன் பரன் என்று உயர்ந்தோர் சொல்வது நிசமாம் உரியோன் இல் என்னும் – நீதிநூல்:12 156/3
சுரதம்செய்பவரிடத்தும் கற்றது என்றாள் வேறு இனி நாம் சொல்வது என்னே – நீதிநூல்:44 483/4
சொல்வது தெளிந்து சொல் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 34/1

மேல்

சொல்வதை (2)

சரித்திரம் சொல்வதை அறிவாய் நெஞ்சமே ஈன்றோரை தாங்குவாயே – நீதிநூல்:8 83/4
சொல்வதை அறிந்து சொல்லார் சுற்றமும் துணையும் பேணார் – விவேகசிந்தாமணி:1 51/2

மேல்

சொல்வர் (3)

மானிடர் துயரை சொல்வர் மற்றுளோர் அதனை தீர்ப்பர் – நீதிநூல்:45 515/1
அயலார் மதத்தை குணத்தை பழிக்கார் அறம் ஈது மறம் ஈது என சொல்வர் பொதுவா – நீதிநூல்:47 583/1
சொல்வர் அவிநயம் என்று – அருங்கலச்செப்பு:1 40/2

மேல்

சொல்வன் (1)

திருமந்திரம் சொல்வன் என்று ஓதிடின் திண்மை ஆமோ – நீதிநூல்:7 66/2

மேல்

சொல்வன்மை (4)

சொல்வன்மை இன்று எனின் என் ஆம் அஃது உண்டேல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 4/3
சொல்வன்மை உண்டு எனில் கொன்னே விடுத்து ஒழிதல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 68/1
அன்பு அறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூது உரைப்பார்க்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 110/3
அன்பு அறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூது உரைப்பார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 682/3

மேல்

சொல்வன்மையினால் (1)

பொய்யுடை ஒருவன் சொல்வன்மையினால்
மெய் போலும்மே மெய் போலும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 73/1,2

மேல்

சொல்வாயோ (1)

நினைத்து ஒன்று சொல்வாயோ நெஞ்சே எனைத்து ஒன்றும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 125/3

மேல்

சொல்வார் (4)

வார்த்தை சொல்வார் வாய் பார்த்து திரிய வேண்டாம் – உலகநீதி:1 6/1
பலகாலும் சொல்வார் பயன் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 73/4
ஓரமே சொல்வார் ஆகில் ஓங்கிய கிளையும் மாண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 69/3
அன்று பழி சொன்னது போல் ஆர் சொல்வார் என்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 34/2

மேல்

சொல்வாராகில் (2)

மெய்யதை சொல்வாராகில் விளங்கிடும் மேலும் நன்மை – விவேகசிந்தாமணி:1 67/1
பொய்யதை சொல்வாராகில் போசனம் அற்பம் ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 67/3

மேல்

சொல்வேன் (2)

பாங்குபெற சொல்வேன் பரிந்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 1/4
தோன்றும் எழில் என் சொல்வேன் சோமேசா ஆன்ற – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 112/2

மேல்

சொல்வோம் (1)

வகையாய் மின்னஞ்சலினால் எத்திசை உள்ளாரோடும் வார்த்தை சொல்வோம்
மிகையான புதுமை செய்வோம் மரணமதை விலக்க அறியோம் வியப்பு ஈது அன்றோ – நீதிநூல்:41 426/3,4

மேல்

சொல்வோர் (2)

ஆனுவார் கவி சொல்வோர் முன் அறிவிலேன் பாடலுற்றேன் – நீதிநூல்:1 2/4
வேட்பொடு சொல்வோர் அவற்கு மேவலர் என்று உனி அதனை – நீதிநூல்:22 266/3

மேல்

சொல்வோரும் (1)

தன்னை தான் புகழ்வோரும் தன் குலமே பெரிது எனவே தான் சொல்வோரும்
பொன்னைத்தான் தேடி அறம் புரியாமல் அவை காத்து பொன்றினோரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 97/1,2

மேல்

சொல (6)

இரு துணைவர் தனக்கு உளர் என்று இறைவி சொல ஐயமுற்று இங்கு – நீதிநூல்:12 148/1
சொல தகா பழி பிறர் மீது சொல்லுவோன் – நீதிநூல்:22 260/2
தன் துதி பிற சொல தகும் அன்னோர் புகழ் – நீதிநூல்:37 368/1
தன் துதி பிறர் சொல தகும் தன் வாயினால் – நீதிநூல்:37 370/1
தான் ஒரு நெறி சொல தாண்டி பிய்த்திடும் – விவேகசிந்தாமணி:1 9/2
காதல் மிகுதி சொல கண்டோமே தீய செழும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 166/2

மேல்

சொலமாட்டாமையால் (1)

மெய்யுடை ஒருவன் சொலமாட்டாமையால்
பொய் போலும்மே பொய் போலும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 74/1,2

மேல்

சொலல் (8)

யார்யார்க்கும் தாழ்ச்சி சொலல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 19/4
சொல்லாமே சூழ்ந்து சொலல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 20/4
வழுக்கியும் வாயால் சொலல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 14/4
வெம் துயரால் ஆற்றுவித்த மெல்_இழைக்கு வந்து சொலல்
கண் தாம் கலுழ்வது எவன்-கொலோ தண்டா நோய் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 171/2,3
வழுக்கியும் வாயால் சொலல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 139/4
தீமை இலாத சொலல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 291/4
சொலல் வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 647/3
வேண்டுப வேட்ப சொலல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 696/4

மேல்

சொலாய் (3)

குடி இறை என் நிறை குறை உண்டோ சொலாய் – நீதிநூல்:12 126/4
ஆழி சூழ் உலகினில் அனந்தமே சொலாய் – நீதிநூல்:12 127/4
ஈண்டு சேருமோ இதயமே சொலாய் – நீதிநூல்:27 306/4

மேல்

சொலார் (2)

காக்கை வெளிது என்பார் என் சொலார் தாய் கொலை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 32/3
நலத்தின் மிக்கார் சொலார் நயம்_இல் சொல்லையே – நீதிநூல்:22 260/1

மேல்

சொலால் (1)

இன்சொலால் ஈத்து அளிக்க வல்லாற்கு தன் சொலால்
தான் கண்டனைத்து இவ் உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 387/3,4

மேல்

சொலி (3)

கண்ணில் சொலி செவியின் நோக்கும் இறைமாட்சி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 27/1
காரியம் செய்வேன் என்ன சொலி தவிர்தல் தனக்கு ஏலா கருமம்-தன்னை – நீதிநூல்:16 203/2
பரிவு சொலி தழுவின் அவன் பசப்பன் ஆகும் பசிப்பவருக்கு இட்டு உண்ணான் பாவியாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 20/4

மேல்

சொலின் (4)

அதி துதி பிறர் சொலின் அழகு ஆகும் அமைவொடு தன் துதி தான் கூறல் – நீதிநூல்:37 373/3
நீர்மையுடையார் சொலின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 20/4
நாடி இனிய சொலின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 96/4
நீர்மையுடையார் சொலின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 195/4

மேல்

சொலினும் (5)

வன்சொல்லின் அல்லது வாய் திறவா என் சொலினும்
கைத்துடையான் கால் கீழ் ஒதுங்கும் கடல் ஞாலம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 10/2,3
இனியவர் என் சொலினும் இன்சொல்லே இன்னார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 58/1
பயன் வேண்டி சிறியது ஓர் பொய் சொலினும் பெரும் பழியாம் பார் மேல் கீழாய் – நீதிநூல்:16 202/3
உறாஅதவர் போல் சொலினும் செறாஅர் சொல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 110/3
உறாஅதவர் போல் சொலினும் செறாஅர் சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1096/3

மேல்

சொலும் (5)

இன்னகையாம் கற்பினர்க்கு மேதினியுள் நீ சொலும் அ – நீதிநூல்:12 140/3
சீரியரை இகழ்தல் பிறர் மீது ஒருவன் சொலும் பழியை செவியில் கோடல் – நீதிநூல்:16 203/4
வைதிகம் மேற்கொண்டு சொலும் மற்றவர்க்கு பக்குவர்க்காம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 3/1
சைவம் அவர் கொண்ட சமயம் எனும் செய்தி சொலும்
கோள்_இல் பொறியின் குணம் இலவே எண்_குணத்தான் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 3/2,3
சங்கு அறுக்கும் சாதி சொலும் சங்கரனை நக்கீரன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 34/1

மேல்

சொலுமே (1)

தகுதியுடையான் சரிதம் சொலுமே
பணிவு உடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 21/2,3

மேல்

சொலே (1)

இன்னலே ஏதிலார்க்கு இழைக்கும் அ சொலே
முன்ன மெய் என்னினும் முழுப்பொய் போலுமாம் – நீதிநூல்:22 262/1,2

மேல்

சொலை (1)

அழுத கண்ணீரும் அனைத்து என்று எழு சொலை பார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 107/2

மேல்

சொலையே (1)

மாயமுற்ற பேர்கள் சொலையே மதித்து அடாத பக்க வாதம் உற்று நீதி தவிர்தல் – நீதிநூல்:21 258/2

மேல்

சொற்கள் (4)

பெரு வாய் எச்சிலை உமிழ்ந்தாள் பேசு என்றேன் கொடும் சொற்கள் பேசலுற்றாள் – நீதிநூல்:44 508/2
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள்
என்ன பயனும் இல – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 110/3,4
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள்
என்ன பயனும் இல – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 162/3,4
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள்
என்ன பயனும் இல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1100/3,4

மேல்

சொற்கு (1)

நல்ல அன்பர் சொற்கு ஒவ்வா நான்மறைகள் மெல்லி நல்லாய் – நீதிவெண்பா:1 97/2

மேல்

சொற்கேள் (1)

மூத்தவர் சொற்கேள் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 77/1

மேல்

சொற்படி (1)

தந்தை சொற்படி நட – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 40/1

மேல்

சொற்படும் (1)

சொற்படும் சூதாடினோர் சோமேசா அற்பமாம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 94/2

மேல்

சொற்ற (3)

வெற்றுரைக்கு உண்டு ஓர் வலியுடைமை சொற்ற நீர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 20/2
சொற்ற அதிகாரம்-தோறும் ஒரு குறளில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 2/1
சொற்ற மொழி சோர்ந்ததே சோமேசா கற்றறிவால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 105/2

மேல்

சொற்றது (1)

சொற்றது கைகண்டோமே சோமேசா அற்றான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 21/2

மேல்

சொறிதலும் (1)

தலையினை சொறிதலும் தகிக்கும் தீயினை – நீதிநூல்:13 163/3

மேல்

சொன்ன (7)

மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை அமிர்தம் – கொன்றைவேந்தன்:1 75/1
சொன்ன திருடன் சிறு கள்வனை தூரி ஏசல் – நீதிநூல்:7 69/1
சொன்ன கம்பத்தே மடங்கல் தோன்றுதலால் அன்பர் உளத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 1/1
சொன்ன நிறத்தான் சுதனே அரும் பகையாய் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 86/1
ஓரம் சொன்ன குடியது போல் உதிர்ந்து கிடக்கும் தம்பியரே – விவேகசிந்தாமணி:1 94/4
தேடும் தருமர் சொன்ன சீரதனால் நீடு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 66/2
தோழன் என்று சொன்ன அடித்தொண்டர்க்கு இறைவர் தூதாக – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 105/1

மேல்

சொன்னது (4)

சாமியை நீங்கேன் என்றேன் உனை சொன்னது அன்று நீ சாமி ஆனால் – நீதிநூல்:44 490/3
அன்று பழி சொன்னது போல் ஆர் சொல்வார் என்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 34/2
எவற்றினும் மேல் என்ன இறைவர் சொன்னது எல்லாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 103/1
அன்னவர் முன் தோன்றலர் ஆதலினால் சொன்னது கேள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 188/2

மேல்

சொன்னதே (1)

சொன்னதே அலால் நூதனம் ஒன்று இலை தொன்மை நூல் பல ஆகும் – நீதிநூல்:28 311/2

மேல்

சொன்னம் (2)

சொன்னம் என் வாயிடை சொரியும் உன்றன் வாய்க்கு – நீதிநூல்:24 273/3
சொன்னம் மிக பெற்றாளே சோமேசா பன்னில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 9/2

மேல்

சொன்னன் (1)

சூரன் இராவணன் சொன்னன் உயர் செல்வம் எல்லாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 332/1

மேல்

சொன்னார் (18)

ஈன்றவரின் சொன்னார் இரங்கேசா தோன்றவே – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 73/2
குச்சகனார் சொன்னார் குமரேசா மெச்சும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 49/2
குன்றாமல் சொன்னார் குமரேசா குன்றியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 96/2
கொள்விலை ஏன் சொன்னார் குமரேசா உள்ளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 152/2
மாறா அமுது உண்ணும் வஞ்சர் எதிர் வெய்ய சொன்னார்
கூறார் புறம் ஏன் குமரேசா சீறி வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 184/1,2
மாறர் ஒரு சொல்லே மதுரகவி முன் சொன்னார்
கூறார் வேறு என்னே குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 198/1,2
கொற்றவை முன் சொன்னார் குமரேசா பற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 254/2
கொண்டு எளிது ஏன் சொன்னார் குமரேசா கண்டதனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 424/2
குற்றமுற சொன்னார் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 551/2
கூர்ந்து சொன்னார் என்னே குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 644/2
மற்றோர் பல சொன்னார் மாசற்ற ஔவை ஒன்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 649/1
குற்றம் அற சொன்னார் குமரேசா பற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 649/2
அன்று சுசன்மாவும் அக்கனும் முன் நன்று சொன்னார்
குன்றினர் பின் என்னே குமரேசா நின்றுகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 664/1,2
கோலமுற சொன்னார் குமரேசா ஏலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 696/2
கூர்ந்து சொன்னார் முன் ஏன் குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 711/2
கூர்ந்து சொன்னார் என்னே குமரேசா ஓர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 718/2
குன்றாமல் சொன்னார் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 721/2
மாசில் சதானந்தர் மன் அவையில் நன்கு சொன்னார்
கூசினது ஏன் மற்றோர் குமரேசா ஆசையொடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 728/1,2

மேல்

சொன்னால் (3)

இன் உயிரும் காத்தான் இரங்கேசா சொன்னால்
உரன் என்னும் தோட்டியான் ஓர் ஐந்தும் காப்பான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 3/2,3
இ நானிலம் போற்றும் இரங்கேசா சொன்னால்
வலி_இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 28/2,3
சொன்னால் புரிதல் இடை சொல்லியும் பல் நாள் மறுத்து – நீதிவெண்பா:1 89/3

மேல்

சொன்னாள் (5)

கோதுபட சொன்னாள் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 196/2
கோது ஒழிய சொன்னாள் குமரேசா தீது அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 688/2
கோது அயல் மேல் சொன்னாள் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1219/2
கொத்துரை முன் சொன்னாள் குமரேசா உத்தமர் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1237/2
கூர்ந்து சொன்னாள் என்னே குமரேசா சார்ந்து வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1324/2

மேல்

சொன்னாளே (1)

சொன்னாளே ஔவை முன்பு சோமேசா மன்னா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 11/2

மேல்

சொன்னான் (11)

கோடாமல் சொன்னான் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 118/2
குற்றம் மிக சொன்னான் குமரேசா சுற்றம் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 188/2
குன்றாமல் சொன்னான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 246/2
கோன் எதிரே சொன்னான் குமரேசா தானாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 257/2
உள்ளதே சொன்னான் உயர் தருமன் பொய்யன் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 291/1
சூதாட அஞ்சாமல் சொன்னான் தருமர் அஞ்சி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 428/1
கொல் என்று சொன்னான் குமரேசா நல்லோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 538/2
குன்றாது ஏன் சொன்னான் குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 634/2
கோன் அவை முன் சொன்னான் குமரேசா ஆன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 712/2
சூதாடல் தீது என்று ஏன் சொன்னான் சுநீதன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 931/1
குற்றம் ஏன் சொன்னான் குமரேசா முற்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 980/2

மேல்

சொன்னேன் (1)

சத்தம் இன்றி உனை மோசம்செய்து அனந்தம் பேர் கரத்தில் சாரும் சொன்னேன்
சித்தமே அது செல்லும் முன் நீ சற்பாத்திரத்தில் செலவிடாயே – நீதிநூல்:40 414/3,4

மேல்

சொன்னோன் (1)

தூற்றி கூறும் வசைச்சொற்கள் சொன்னோன் மீதே தோயுமால் – நீதிநூல்:23 268/4

மேல்