சை – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


சை (2)

சை ஒத்து இருந்தால் ஐயம் இட்டு உண் – கொன்றைவேந்தன்:1 34/1
சை என இகழேல் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 37/1

மேல்

சைகையில் (1)

சைகையில் பொருள் உணர் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 33/1

மேல்

சைத்திய (1)

சகம் எலாம் புகழ்தல் மெய் மேல் சைத்திய உபசாரங்கள் – நீதிநூல்:38 379/3

மேல்

சையம் (1)

சையம் எடுத்து அவன் தலை மேல் போடுவாய் போடும் முன் நான் தழுவேன் என்றாள் – நீதிநூல்:44 498/4

மேல்

சையென (2)

சையென திரியேல் – ஆத்திசூடி:1 52/1
சையென திரியேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 51/4

மேல்

சைவ (1)

சைவ சமயத்தை தலையாக சம்பந்தர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 54/1

மேல்

சைவத்து (1)

பெற்றது அவர் சைவத்து பேத சமாதி அன்றி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 4/1

மேல்

சைவநெறி (1)

சைவநெறி புன்னைவன தாடாளா எந்நாளும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 95/3

மேல்

சைவம் (2)

முன்னர் அமண் மதத்து மூண்டு அரசர் பின் சைவம்
துன்னியதும் என் வியப்போ சோமேசா உன்னுங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 38/1,2
சைவம் அவர் கொண்ட சமயம் எனும் செய்தி சொலும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 3/2

மேல்

சைவர் (2)

கடல் உலகில் சைவர் அவன் புகழ் விரிப்பார் கணிகையர் கண் கடுவை உண்டு – நீதிநூல்:44 487/2
பதி அருளாம் என்று சைவர் பார்த்து மொழிவது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 58/2

மேல்

சைவன் (1)

புத்தன் நான் அன்று சிவபோதன் எனும் சைவன் என – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 41/1

மேல்