சி – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சிக்கவிடல் 1
சிக்காவதம் 1
சிக்கி 1
சிக்கிக்கொண்டு 1
சிக்கினான் 1
சிக்கு 1
சிக்குற்று 1
சிக்கென 1
சிகண்டி 1
சிகண்டியும் 1
சிகர 1
சிகித்துவசன் 1
சிங்கம் 4
சிங்கம்-தன்னை 1
சிங்கமுகன் 1
சிங்கல் 1
சிங்கல்_இல் 1
சிங்கவன்மன் 1
சிங்கன் 2
சிங்காதனத்து 2
சிங்கி 2
சிச்சீ 1
சிசுபாலன் 8
சிட்டர் 1
சிட்டன் 1
சிட்டு 1
சித்த 1
சித்தசற்கும் 1
சித்தம் 3
சித்தமது 1
சித்தமும் 1
சித்தமே 1
சித்தராமன் 1
சித்தன் 1
சித்தாந்தம் 2
சித்தாந்திகள் 1
சித்தி 2
சித்திபதம் 1
சித்தியவர் 1
சித்தியும் 1
சித்திர 2
சித்திரகேதும் 1
சித்திரங்கள் 1
சித்திரசேனன் 1
சித்திரம் 4
சித்திரமும் 1
சித்திரமேல் 1
சித்திரவல்லி 1
சித்திரனார் 1
சித்திராங்கதன் 1
சித்திராங்கி 1
சித்திரித்தல் 1
சித்து 1
சித்ராங்கி 1
சிதடன்தானே 1
சிதம்பரம் 1
சிதலைக்கு 1
சிதற 1
சிதறுண்டு 1
சிதைக்கலாதார் 1
சிதைக்கும் 1
சிதைத்தான் 1
சிதைத்திடார் 1
சிதைத்து 2
சிதைந்ததும் 1
சிதைந்திட 2
சிதைந்து 5
சிதைந்தே 1
சிதைய 1
சிதையா 1
சிதையாதார் 1
சிதையாமல் 3
சிதையாமே 1
சிதையும் 2
சிதையுமே 1
சிதைவால் 1
சிதைவிடத்து 1
சிதைவு 3
சிதைவை 1
சிந்தனை 3
சிந்தனையுற 1
சிந்தாகுலம் 1
சிந்தாது 1
சிந்தாமணி 2
சிந்தி 1
சிந்திக்க 1
சிந்திக்கற்பாற்று 3
சிந்தித்தார் 1
சிந்தித்திருப்போர்க்கு 1
சிந்தினுமே 1
சிந்து 1
சிந்துபதி 2
சிந்தும் 2
சிந்துர 1
சிந்துலன் 1
சிந்தை 8
சிந்தை-தனில் 2
சிந்தை-தனை 1
சிந்தையால் 1
சிந்தையாளை 1
சிந்தையில் 1
சிந்தையில்வைத்து 1
சிந்தையின் 1
சிந்தையும் 3
சிந்தையே 1
சிநேந்திரபத்தரும் 1
சிப்பி 1
சிபி 2
சிம்மகனும் 1
சிமிழ்த்து 2
சிர 3
சிரகாரி 1
சிரங்கள் 1
சிரஞ்சீவி 1
சிரத்தின் 1
சிரம் 4
சிரமமுறல் 1
சிரமுறும் 1
சிரல் 1
சிரிசேன் 1
சிரித்தார் 1
சிரித்திட 1
சிரித்து 1
சிருங்கர் 1
சிருட்டித்து 1
சிரோமணி 1
சில் 1
சில்லோர் 2
சில 14
சிலதர் 1
சிலதரும் 1
சிலதி 1
சிலபேர் 1
சிலம்பு 1
சிலர் 10
சிலர்க்கு 1
சிலர்தாம் 1
சிலரே 2
சிலரை 1
சிலாதன் 1
சிலுகிட்டு 1
சிலுகு 1
சிலுசிலுப்பர் 1
சிலை 6
சிலையாம் 1
சிலையோ 1
சிலையோடு 1
சிவ 2
சிவகலை 1
சிவகீதை 1
சிவசமயம் 1
சிவசருமர் 1
சிவசன்மா 1
சிவஞானசித்தி 1
சிவஞானம் 1
சிவஞானர் 1
சிவணுமே 1
சிவந்த 3
சிவந்தாள் 1
சிவந்திட 1
சிவந்து 1
சிவநூல் 1
சிவப்பிரகாசத்து 1
சிவபோதன் 1
சிவம் 1
சிவமதி 1
சிவயோகி 1
சிவயோகிக்கு 1
சிவயோகியை 1
சிவலோகம் 1
சிவன் 6
சிவன்-கண்ணே 1
சிவன்தானும் 2
சிவனே 3
சிவனை 1
சிவாய 1
சிவாற்பர 1
சிவி 1
சிவிகை 4
சிவிகைக்கு 1
சிவிகையார் 1
சிவிகையும் 1
சிவேதன் 1
சிவை 1
சிற்பநூல் 1
சிற்றம்பலர் 1
சிற்றிடையை 1
சிற்றில் 2
சிற்றில்லால் 1
சிற்றின்பத்தின் 1
சிற்றின்பம் 2
சிற்றினத்தை 1
சிற்றினம் 2
சிற்று 1
சிற்றுடல் 1
சிற்றுண்டி 2
சிற்றுணர்வோர் 1
சிற்றுணா 1
சிற்றுதவி 1
சிற்றுயிர்க்கு 2
சிற்றுளியால் 1
சிற்றூறல் 1
சிற்றெறும்பு 2
சிறக்கணித்தாள் 1
சிறக்குமோரும் 1
சிறகில் 1
சிறகு 1
சிறகை 1
சிறத்தல் 1
சிறந்த 3
சிறந்தது 3
சிறந்தார் 2
சிறந்தாலும் 1
சிறந்தான் 4
சிறந்திடும் 1
சிறந்து 8
சிறந்தொரு 1
சிறப்பாம் 1
சிறப்பாமே 1
சிறப்பில்லை 1
சிறப்பின் 1
சிறப்பினவாயினும் 2
சிறப்பு 23
சிறப்புடையர் 1
சிறப்புடையன் 1
சிறப்பும் 4
சிறப்புற்றார் 2
சிறப்புற்றான் 1
சிறப்பொடு 3
சிறார் 1
சிறார்க்கும் 1
சிறிதாம் 1
சிறிது 16
சிறிதும் 3
சிறிதுமே 1
சிறிய 4
சிறியது 1
சிறியர் 7
சிறியரும் 1
சிறியவர் 1
சிறியன 1
சிறியார் 4
சிறியாள் 1
சிறியானை 1
சிறியோர் 3
சிறியோரை 1
சிறு 30
சிறுக 2
சிறுகாலை 1
சிறுகும் 1
சிறுகுமரர்-தம்மையும் 1
சிறுகுவ 1
சிறுசொல்லும் 1
சிறுத்தொண்டர் 2
சிறுதுயில் 1
சிறுபிதா 1
சிறுபொருள் 1
சிறுமுறுவல் 1
சிறுமை 8
சிறுமைக்கும் 2
சிறுமைத்தே 2
சிறுமைத்தேயாயினும் 1
சிறுமைதான் 3
சிறுமையும் 4
சிறுமையுள் 1
சிறுவர்க்கும் 1
சிறுவரவும் 1
சிறுவருக்கு 1
சிறுவரை 2
சிறுவரையும் 1
சிறுவன் 2
சிறுவனா 1
சிறை 11
சிறைப்புறத்து 1
சிறைய 1
சிறையகத்து 1
சிறையில் 2
சிறையிலிட்டு 1
சிறையும் 1
சிறையை 1
சின்ன 2
சின்னஞ்சிறுக்கி 1
சின்னஞ்சிறுத்த 1
சின்னது 1
சின்னம் 2
சின்னம்பட 1
சின்னாள் 1
சின்னீர 1
சின்னீரது 1
சின 4
சினத்தல் 1
சினத்தால் 4
சினத்தான் 1
சினத்தில் 1
சினத்தின் 1
சினத்தினால் 1
சினத்து 4
சினத்தை 5
சினந்ததனால் 1
சினந்திருந்தார் 1
சினந்து 6
சினப்போர் 2
சினம் 22
சினம்கொள்வீர் 1
சினமும் 4
சினமுளோன் 1
சினமுற்ற 1
சினமுற்று 2
சினமுறாதே 1
சினமே 1
சினமொடு 1
சினவரா 1
சினவல் 1
சினை 1
சினைப்பது 1
சினையாய் 1
சினையினும் 1

சிக்கவிடல் (1)

சிக்கவிடல் ஆகாது தேர் – நன்மதிவெண்பா:1 68/4

மேல்

சிக்காவதம் (1)

உணர் நான்கு சிக்காவதம் – அருங்கலச்செப்பு:1 65/2

மேல்

சிக்கி (1)

விசிகநூல் கற்க முயல்வது போலும் கபம் மிஞ்சி விக்கி சிக்கி
இசிவு கொண்டு சாங்காலத்து எப்படி நீ அறம் புரிவாய் இதய பேயே – நீதிநூல்:43 449/3,4

மேல்

சிக்கிக்கொண்டு (1)

கயலில் பாய் சிரல் கால் சிக்கிக்கொண்டு எழ – நீதிநூல்:34 356/1

மேல்

சிக்கினான் (1)

சித்திரசேனன் கையில் சிக்கினான் மன்னவர் மன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 87/1

மேல்

சிக்கு (1)

திரமுற பகைக்கும் பாவ சிக்கு அறுத்து அவன் விரும்பும் – நீதிநூல்:47 560/3

மேல்

சிக்குற்று (1)

சிரம் ஆர்ந்த குஞ்சி மிக சிக்குற்று நாறி – நன்மதிவெண்பா:1 56/1

மேல்

சிக்கென (1)

அஃகமும் காசும் சிக்கென தேடு – கொன்றைவேந்தன்:1 13/1

மேல்

சிகண்டி (1)

கண்ட சிகண்டி தன் காதலனை முன் கனவில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1217/1

மேல்

சிகண்டியும் (1)

ஆற்றா சிகண்டியும் முன் ஆற்றி வென்றான் வீடுமன் நேர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 493/1

மேல்

சிகர (1)

நிச்சயமா செய்த நிறை பிழை பார் பொன் சிகர
தீபம் எனும் புன்னைவன தீரனே ஆனது கண்டே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 84/2,3

மேல்

சிகித்துவசன் (1)

திண் தோள் சிகித்துவசன் சிங்கவன்மன் உள் உணர்ந்து ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 357/1

மேல்

சிங்கம் (4)

தலைத்தலை சிங்கம் என்று அ களிறு கண்டு ஏகிற்று அம்மா – விவேகசிந்தாமணி:1 91/4
சிங்கம் நடந்த வழி சித்தாந்தம் என்றது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 1/2
சிங்கம் நடந்த வழி சித்தாந்தம் அங்கு அது கேள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 57/2
தமிழ் புலவர் எல்லார்க்கும் சிங்கம் அன்றோ – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 115/2

மேல்

சிங்கம்-தன்னை (1)

மற்று ஒரு சிங்கம்-தன்னை வரு முயல் கூட்டி சென்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 47/3

மேல்

சிங்கமுகன் (1)

வென்றி மிகு சிங்கமுகன் வேண்டிநின்ற எல்லாம் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 666/1

மேல்

சிங்கல் (1)

சிங்கல்_இல் புகழ் கொள்வாய் உன் சிரத்தின் மேல் ஆணை நெஞ்சே – நீதிநூல்:38 380/4

மேல்

சிங்கல்_இல் (1)

சிங்கல்_இல் புகழ் கொள்வாய் உன் சிரத்தின் மேல் ஆணை நெஞ்சே – நீதிநூல்:38 380/4

மேல்

சிங்கவன்மன் (1)

திண் தோள் சிகித்துவசன் சிங்கவன்மன் உள் உணர்ந்து ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 357/1

மேல்

சிங்கன் (2)

கள்ளம் புரிந்த கழல் சிங்கன் நட்பினை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 798/1
உற்ற முல்லான் போல உறுப்பு ஒத்தும் சிங்கன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 993/1

மேல்

சிங்காதனத்து (2)

அலங்கு சிங்காதனத்து அண்ணல் அடி கீழ் – அறநெறிச்சாரம்:1 201/3
தேசு அவிரும் செம்பொன் மணி சிங்காதனத்து மிசை – நன்மதிவெண்பா:1 26/1

மேல்

சிங்கி (2)

சிங்கி குளிர்ந்தும் கொலும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 58/4
தீயிடை மூழ்கினோன் சிங்கி உண்டவன் – நீதிநூல்:18 222/1

மேல்

சிச்சீ (1)

இச்சை பல சொல்லி இடித்து உண்கை சிச்சீ
வயிறு வளர்க்கைக்கு மானம் அழியாது – நல்வழி:1 14/2,3

மேல்

சிசுபாலன் (8)

ஆன்ற சபையில் அடங்கா சிசுபாலன்
ஏன்று இரந்தான் அன்றோ இரங்கேசா சான்றோர்கள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 13/1,2
தீயனவே சொல்லும் சிசுபாலன் முன்பு கண்ணன் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 14/1
வெய்து உரையால் அக்கணமே வீந்தான் சிசுபாலன்
தொய்யில் முலை உமை பால் சோமேசா உய்யா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 57/1,2
தருமர் உயர் வேள்வி-தனில் சிசுபாலன் பார்த்து – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 104/1
என்னே சிசுபாலன் இன்னாத கூறி உடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 100/1
சீறி தடுத்த சிசுபாலன் சுற்றம் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 166/1
கஞ்சன் சிசுபாலன் கண்ணில்லான்_சேய் வணக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 419/1
அன்று தருமன் அவையை சிசுபாலன்
குன்றவைத்தான் என்னே குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 840/1,2

மேல்

சிட்டர் (1)

சிட்டர் என்று ஏத்தல் சிதைவு – அறநெறிச்சாரம்:1 57/4

மேல்

சிட்டன் (1)

துட்டர் என சிட்டன் தோற்றுவது அல்லாரை – அறநெறிச்சாரம்:1 57/3

மேல்

சிட்டு (1)

மை கடல் கொள் முட்டை-தனை வாங்குவோம் என்று சிட்டு
புக்கு அதனை வென்றது தன் புத்தியினால் அ கதை போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 13/1,2

மேல்

சித்த (1)

சித்த பரிசுத்தம் செலுத்தியதால் இ தரையில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 30/2

மேல்

சித்தசற்கும் (1)

இ தலத்தில் தந்தான் இரங்கேசா சித்தசற்கும்
ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கு இன்பம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 133/2,3

மேல்

சித்தம் (3)

சித்தம் எய்தவும் அன்னரை துயர்செயும் தெய்வம் – நீதிநூல்:42 443/3
நத்து பசும்பொன் இயல்பை நண்ணுமோ சித்தம்
மயர்வுறு கீழோர் நன்மதியே மேதக்க – நன்மதிவெண்பா:1 14/2,3
சித்தம் அகளங்கம் இலை தேர் – நன்மதிவெண்பா:1 55/4

மேல்

சித்தமது (1)

அ தருணத்தில் புகன்றும் அந்நியர்-தம் சித்தமது
நோதல் இன்றி தாம் நோவா நோன்மை அன்றோ நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 18/2,3

மேல்

சித்தமும் (1)

சித்தமும் அவசமாம் செயல் விகற்பமாம் – நீதிநூல்:19 228/1

மேல்

சித்தமே (1)

சித்தமே அது செல்லும் முன் நீ சற்பாத்திரத்தில் செலவிடாயே – நீதிநூல்:40 414/4

மேல்

சித்தராமன் (1)

தீது பகை ஏதும் இலா சித்தராமன் சினத்தால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 304/1

மேல்

சித்தன் (1)

தேறும் குரு மனை-பால் தீமை செய்தான் சித்தன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 143/1

மேல்

சித்தாந்தம் (2)

சிங்கம் நடந்த வழி சித்தாந்தம் என்றது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 1/2
சிங்கம் நடந்த வழி சித்தாந்தம் அங்கு அது கேள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 57/2

மேல்

சித்தாந்திகள் (1)

அப்பர் முதல் சித்தாந்திகள் வீடு அடைதலுமே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 5/1

மேல்

சித்தி (2)

சித்தி அருங்கலச்செப்பு – அருங்கலச்செப்பு:1 179/2
உற்ற சித்தி வாழ உவந்தான் பிரிவின்-கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1124/1

மேல்

சித்திபதம் (1)

தீரா வினை தீர்க்கும் சித்திபதம் உண்டாக்கும் – அருங்கலச்செப்பு:1 180/1

மேல்

சித்தியவர் (1)

தோவகை_இல் சித்தியவர் – அருங்கலச்செப்பு:1 160/2

மேல்

சித்தியும் (1)

முச்சக்கரத்தோடு சித்தியும் எய்துவர் – அருங்கலச்செப்பு:1 56/1

மேல்

சித்திர (2)

சித்திர மாது எழில் நம்பி சேர்ந்த தன் – நீதிநூல்:20 237/3
சித்திர விழியார் நெஞ்சம் தெரிந்தவர் இல்லை கண்டீர் – விவேகசிந்தாமணி:1 44/4

மேல்

சித்திரகேதும் (1)

தேர்ந்தாள் முன் கோதமியும் சித்திரகேதும் கேட்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 414/1

மேல்

சித்திரங்கள் (1)

சித்திரங்கள் பொறிப்பவர் தாம் கருவி செய்யார் திகழ் கருவி செய்பவர் சித்திரித்தல் கல்லார் – நீதிநூல்:28 313/2

மேல்

சித்திரசேனன் (1)

சித்திரசேனன் கையில் சிக்கினான் மன்னவர் மன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 87/1

மேல்

சித்திரம் (4)

சித்திரம் பேசேல் – ஆத்திசூடி:1 46/1
தீட்டுவோன் இன்றி ஆமோ சித்திரம் திகழ் பொன் பாவை – நீதிநூல்:2 8/1
மண் புற சுவர் தீட்டு சித்திரம் மானும் நம் எழில் நெஞ்சமே – நீதிநூல்:29 320/4
சேரலர்க்கு சித்திரம் பேசேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 45/4

மேல்

சித்திரமும் (1)

சித்திரமும் இல்லதே போன்று – அருங்கலச்செப்பு:1 45/2

மேல்

சித்திரமேல் (1)

தேவியை யாம் அழைத்திட ஆண் சித்திரமேல் நான் பாரேன் – நீதிநூல்:12 135/2

மேல்

சித்திரவல்லி (1)

சித்திரவல்லி போய் செப்பு என்ன நெஞ்சினுக்கு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1237/1

மேல்

சித்திரனார் (1)

வாடி அன்னை நோவு கண்டும் மாண்பு உடைய சித்திரனார்
கோடவில்லை என்னே குமரேசா நாடி நின்றே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 656/1,2

மேல்

சித்திராங்கதன் (1)

அன்று சித்திராங்கதன் ஏன் அவ்வியம் செய்தும் வாழ்ந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 169/1

மேல்

சித்திராங்கி (1)

மாது சித்திராங்கி சொல்லால் மைந்தனை கை கால் களைந்து – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 62/1

மேல்

சித்திரித்தல் (1)

சித்திரங்கள் பொறிப்பவர் தாம் கருவி செய்யார் திகழ் கருவி செய்பவர் சித்திரித்தல் கல்லார் – நீதிநூல்:28 313/2

மேல்

சித்து (1)

சித்து இரசவாதி சிவயோகி முத்து_அனையாய் – நீதிவெண்பா:1 68/2

மேல்

சித்ராங்கி (1)

திண் தோள் விசயன் ஏன் சித்ராங்கி செய் துனியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1306/1

மேல்

சிதடன்தானே (1)

சீவனை வதைசெய்தால் என் செய்குவன் சிதடன்தானே – நீதிநூல்:2 16/4

மேல்

சிதம்பரம் (1)

சிதம்பரம் சிந்தித்தார் சிவலோகம் அன்றி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 196/1

மேல்

சிதலைக்கு (1)

சிதலைக்கு இல்லை செல்வமும் செருக்கும் – வெற்றிவேற்கை:1 44/1

மேல்

சிதற (1)

செம்மையில் அறம் செய்யாதார் திரவியம் சிதற வேண்டி – விவேகசிந்தாமணி:1 24/3

மேல்

சிதறுண்டு (1)

தேடும் அரும் செல்வம் சிதறுண்டு நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 46/3

மேல்

சிதைக்கலாதார் (1)

செம்மல் சிதைக்கலாதார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 880/4

மேல்

சிதைக்கும் (1)

அருகர் பிறர் கோள் சிதைக்கும் ஆற்றால் வருவது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 158/2

மேல்

சிதைத்தான் (1)

கொன்று சிதைத்தான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 251/2

மேல்

சிதைத்திடார் (1)

யாருமே சிதைத்திடார் அமை சகோதரர் – நீதிநூல்:11 108/3

மேல்

சிதைத்து (2)

மேவலர் தீயிட்டு அன்னான் விபவம் எல்லாம் சிதைத்து
சீவனை வதைசெய்தால் என் செய்குவன் சிதடன்தானே – நீதிநூல்:2 16/3,4
செயிருற நீதியை சிதைத்து ஓர் தீயன் சாண் – நீதிநூல்:21 248/2

மேல்

சிதைந்ததும் (1)

செய்யின் சிதைந்ததும் நல் சீர்த்தியுற்று நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 48/3

மேல்

சிதைந்திட (2)

மண் சிதைந்திட உதைத்து நா கடித்து இதழ் மடக்கி – நீதிநூல்:26 294/2
எண் சிதைந்திட சினம்கொள்வீர் நும் மெயோடு இதயம் – நீதிநூல்:26 294/3

மேல்

சிதைந்து (5)

திண்ணிய அகில கோடி சிதைந்து உகும் என அறிந்தும் – நீதிநூல்:3 21/3
விதி செயல் சிதைந்து அகம் மெலிந்து நையுமே – நீதிநூல்:5 49/4
சிவம் உற பொலியினும் சிதைந்து அழிந்த ஓர் – நீதிநூல்:18 220/2
வாய்ந்த கருமம் சிதைந்து மாயுமே ஆய்ந்து ஓய்ந்து – நன்மதிவெண்பா:1 48/2
சிற்றெறும்பு மொய்க்க சிதைந்து – நன்மதிவெண்பா:1 87/4

மேல்

சிதைந்தே (1)

ஈசன் வரமும் சிதைந்தே எய்திய பேர் ஆக்கமும் போய் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 57/1

மேல்

சிதைய (1)

அந்தி_வண்ணன் நூலால் அருகர் பிறர் கோள் சிதைய
வந்த திருவள்ளுவர்-தம் வாய்மொழி கேள் இந்த நிலத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 89/1,2

மேல்

சிதையா (1)

சிதையா நெஞ்சு கொள் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 27/1

மேல்

சிதையாதார் (1)

காய உரைத்து கருமம் சிதையாதார்
தாயரோடு ஒவ்வாரோ தக்கார்க்கு வாய் பணிந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 98/1,2

மேல்

சிதையாமல் (3)

கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 92/3
சென்று சிதையாமல் சீவகன் ஏன் கண்ணோட்டம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 578/1
கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 578/3

மேல்

சிதையாமே (1)

கருமம் சிதையாமே கல்வி கெடாமே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 77/1

மேல்

சிதையும் (2)

கல்லான் கடை சிதையும் காமுகன் கண் காணான் – அறநெறிச்சாரம்:1 105/1
சிதையும் என நன்மதியே செப்பு – நன்மதிவெண்பா:1 100/4

மேல்

சிதையுமே (1)

ஒன்று காண சிதையுமே மெத்த – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 120/2

மேல்

சிதைவால் (1)

பொருள் சிதைவால் தோன்றுவர் தீது என அறமும் தோன்றும் அவர் புரி பிழைக்கு – நீதிநூல்:32 343/3

மேல்

சிதைவிடத்து (1)

சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதை அம்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 597/3

மேல்

சிதைவு (3)

சிட்டர் என்று ஏத்தல் சிதைவு – அறநெறிச்சாரம்:1 57/4
தேவியை பிரியோம் சிதைவு என் நெஞ்சே – நீதிநூல்:12 152/4
செப்பம் உடையவன் ஆக்கம் சிதைவு இன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 112/3

மேல்

சிதைவை (1)

ஏல நீ உன்-கண் ஏற்றாய் இதயமே சிதைவை நீயே – நீதிநூல்:47 563/4

மேல்

சிந்தனை (3)

சிந்தனை தூண் பூட்டி சேர்த்தியே பந்திப்பர் – அறநெறிச்சாரம்:1 190/2
சிந்தனை மற்று ஓர் பொருளினில் செலுத்தான் தீமொழி கனவிலும் புகலான் – நீதிநூல்:4 37/3
சிந்தனை சிந்தனையுற செய் புவி திரு ஏட்டிடை வரைந்த திரு ஒப்பாமால் – நீதிநூல்:43 460/4

மேல்

சிந்தனையுற (1)

சிந்தனை சிந்தனையுற செய் புவி திரு ஏட்டிடை வரைந்த திரு ஒப்பாமால் – நீதிநூல்:43 460/4

மேல்

சிந்தாகுலம் (1)

சிந்தாகுலம் தீர்க்கும் செல்வமே நல் வளமே – நீதிநூல்:47 573/1

மேல்

சிந்தாது (1)

தான் நல் கனி சிந்தாது உயர் தருவை சிலை கழியால் – நீதிநூல்:24 283/1

மேல்

சிந்தாமணி (2)

சேக்கிழார் சிந்தாமணி பயிற்சி தீது எனவே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 20/1
&13 விவேக சிந்தாமணி – விவேகசிந்தாமணி:1 133/5
சிந்தாமணி கிடைத்து என் தென்னர்க்கு இறை அருளால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 78/1

மேல்

சிந்தி (1)

புலவின் நோய் எத்தன்மைத்தோ புந்தியே சிந்தி நீயே – நீதிநூல்:47 562/4

மேல்

சிந்திக்க (1)

சிந்திக்க செய்வன் தெரிந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 90/2

மேல்

சிந்திக்கற்பாற்று (3)

மனத்தினில் சிந்திக்கற்பாற்று – அருங்கலச்செப்பு:1 116/2
பொருந்தாமை சிந்திக்கற்பாற்று – அருங்கலச்செப்பு:1 118/2
கேடு இன்மை சிந்திக்கற்பாற்று – அருங்கலச்செப்பு:1 119/2

மேல்

சிந்தித்தார் (1)

சிதம்பரம் சிந்தித்தார் சிவலோகம் அன்றி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 196/1

மேல்

சிந்தித்திருப்போர்க்கு (1)

சிவாய நம என்று சிந்தித்திருப்போர்க்கு
அபாயம் ஒருநாளும் இல்லை உபாயம் – நல்வழி:1 15/1,2

மேல்

சிந்தினுமே (1)

வேலை-வாய் உண்ட நீரை மேகம் சிந்தினுமே சிந்தும் – நீதிநூல்:1 5/1

மேல்

சிந்து (1)

சிந்து இடை ஏழு மதில் சேர்ந்த இலங்கைநகர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 75/1

மேல்

சிந்துபதி (2)

சிந்துபதி தந்தையொடு தேர் விசயனால் இறந்தான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 38/1
சிந்துபதி முன் சூழ்ந்தும் தேர்ந்து பரிட்சித்து நின்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 380/1

மேல்

சிந்தும் (2)

வலி சிந்தும் வன்மையும் உண்டே உலகு அறிய – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 50/2
வேலை-வாய் உண்ட நீரை மேகம் சிந்தினுமே சிந்தும்
காலிடை கொண்ட நீரை கழனி அ காற்கு நல்கும் – நீதிநூல்:1 5/1,2

மேல்

சிந்துர (1)

சிந்துர கயல் கண் ஓடி செவி-தனக்கு உரைத்தது அம்மா – விவேகசிந்தாமணி:1 100/4

மேல்

சிந்துலன் (1)

பண்டு துணைவி பசந்ததனை சிந்துலன் உள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1238/1

மேல்

சிந்தை (8)

வெள்ளைக்கு இல்லை கள்ள சிந்தை – கொன்றைவேந்தன்:1 87/1
சிந்தை தீர அப்பியத்தின் மேல் ஆக்கல் பந்தம் – அறநெறிச்சாரம்:1 44/2
சிவன்-கண்ணே செய்ம்-மின்கள் சிந்தை சிவன்தானும் – அறநெறிச்சாரம்:1 219/2
செய்வார் உறு பீழை நினைத்தும் சிந்தை நொந்து – நீதிநூல்:6 63/3
சிந்தை புலன்களும் வேறு இலை சீவனும் வேறு இலை செல்வையே – நீதிநூல்:12 131/4
தினமும் ஆயிரம் கண்டம் இமைப்போதாகிலும் அதன் மேல் சிந்தை இன்றேல் – நீதிநூல்:41 430/3
செப்புமவனும் தானே சிந்தை நோகாது அகன்று – நீதிவெண்பா:1 34/3
தீ உறு தீ சிந்தை ஆம் – அருங்கலச்செப்பு:1 91/2

மேல்

சிந்தை-தனில் (2)

சிந்தை-தனில் நினைந்து உருகும் சே_இழை பூவையர்க்கு எல்லாம் தெய்வம் ஆமால் – நீதிநூல்:12 111/4
குந்தி மன் சீர் கண்டார் குமரேசா சிந்தை-தனில்
தக்கார் தகவு இலர் என்பது அவரவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 114/2,3

மேல்

சிந்தை-தனை (1)

ஆசை எனும் பாசத்தால் ஆடவர்-தம் சிந்தை-தனை
வீசு மனையாம் தறியில் வீழ்த்தியே மாசு புரி – நீதிவெண்பா:1 88/1,2

மேல்

சிந்தையால் (1)

எந்த வகை மேனாள் இரங்கேசா சிந்தையால்
உள்ளினும் தீரா பெரு மகிழ் செய்தலால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 121/2,3

மேல்

சிந்தையாளை (1)

அம்பிலும் கொடிய கண்ணாள் ஆயிரம் சிந்தையாளை
நம்பின பேர்கள் எல்லாம் நாயினும் கடை ஆவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 15/3,4

மேல்

சிந்தையில் (1)

சிந்தையில் மாயோன் துணையே தேடி உய்ந்தான் சந்ததமும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 82/2

மேல்

சிந்தையில்வைத்து (1)

சிந்தையில்வைத்து எண்ணினனோ தேர் விசயன் பைந்தமிழோர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 74/2

மேல்

சிந்தையின் (1)

தேசம் சொல் பத்ரகிரி சிந்தையின் மூவாசை விட்டான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 37/1

மேல்

சிந்தையும் (3)

சேயும் எள்ளும் தன் சிந்தையும் எள்ளுமே – நீதிநூல்:7 70/4
சிந்தையும் ஒன்றி பாலும் தேனும் போல் விளங்கல் நன்றே – நீதிநூல்:11 104/4
தத்துவ ஞான நிகழ்ச்சியும் சிந்தையும்
உய்த்தல் இருடிகள் மாண்பு – அருங்கலச்செப்பு:1 12/1,2

மேல்

சிந்தையே (1)

சிறிதுமே பெரிது என்று எண்ணி சிந்தையே மகிழ்ந்துகொள்ளே – நீதிநூல்:40 418/4

மேல்

சிநேந்திரபத்தரும் (1)

இரேவதையாரும் சிநேந்திரபத்தரும்
தோவகை_இல் பாரிசரும் சொல் – அருங்கலச்செப்பு:1 26/1,2

மேல்

சிப்பி (1)

நண்டு சிப்பி வேய் கதலி நாசம் உறும் காலத்தில் – நல்வழி:1 36/1

மேல்

சிபி (2)

எய்தும் புறவுக்கா ஏன் சிபி முன் தன் மெய்யை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 80/1
என்றும் சிபி சந்தன் எவ்வி நள்ளி ஓரி புகழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 233/1

மேல்

சிம்மகனும் (1)

சுற்றம் கலவா சுயோதனனும் சிம்மகனும்
குற்றமுற்றார் என்னே குமரேசா பற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 523/1,2

மேல்

சிமிழ்த்து (2)

வேட்டுவன் புள் சிமிழ்த்து அற்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 45/4
வேட்டுவன் புள் சிமிழ்த்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 274/4

மேல்

சிர (3)

சிர மகுடம் நிகர் ஆமோ சேர்கிலையேல் கொல்வன் என – நீதிநூல்:12 138/2
ஒரு சிர கம்பிதம் செய்யின் உடல் எலாம் பரவசமாம் – நீதிநூல்:12 143/3
பற்பலவா கண்சாடை சிர கர கம்பிதம் செய்து பசுமை பொய் போல் – நீதிநூல்:16 204/2

மேல்

சிரகாரி (1)

நின்றான் சிரகாரி நேர்ந்து துந்து மாது எண்ணார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 467/1

மேல்

சிரங்கள் (1)

சிரங்கள் ஆட்டியே மெச்சிடும் அறிவிலார் செய்கை – விவேகசிந்தாமணி:1 109/4

மேல்

சிரஞ்சீவி (1)

செய்து சிவ பூசை சிரஞ்சீவி ஆம் அபயம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 62/1

மேல்

சிரத்தின் (1)

சிங்கல்_இல் புகழ் கொள்வாய் உன் சிரத்தின் மேல் ஆணை நெஞ்சே – நீதிநூல்:38 380/4

மேல்

சிரம் (4)

சிரம் பார்த்தான் ஈசன் அயன் தேவி-தனை பார்த்தான் – விவேகசிந்தாமணி:1 129/1
சிரம் ஆர்ந்த குஞ்சி மிக சிக்குற்று நாறி – நன்மதிவெண்பா:1 56/1
தண்டிக்கு அருள் புரிந்து தக்கன் சிரம் அறுக்கும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 10/1
செற்றம் மேற்கொண்டு சிரம் இழந்தான் முற்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 49/2

மேல்

சிரமமுறல் (1)

அருகு இருந்து உய்ய அணுகி சிரமமுறல்
நாழி புனலுக்குள் நன்மதியே கைம்மாவின் – நன்மதிவெண்பா:1 91/2,3

மேல்

சிரமுறும் (1)

சிரமுறும் பொறி வழி செல்லும் தன்மை போல் – நீதிநூல்:5 50/3

மேல்

சிரல் (1)

கயலில் பாய் சிரல் கால் சிக்கிக்கொண்டு எழ – நீதிநூல்:34 356/1

மேல்

சிரிசேன் (1)

சிரிசேன் இடபமா சேனையே பன்றி – அருங்கலச்செப்பு:1 141/1

மேல்

சிரித்தார் (1)

கொள்ள சிரித்தார் குமரேசா விள்ளாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 927/2

மேல்

சிரித்திட (1)

சிரித்திட செல்வமே செல்வம் என்னும் இ – நீதிநூல்:30 326/2

மேல்

சிரித்து (1)

சிரித்து பேசு – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 33/1

மேல்

சிருங்கர் (1)

கண்டு வெறாது அன்று கலை சிருங்கர் நன்று என உள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 802/1

மேல்

சிருட்டித்து (1)

ஒரு பொருள் என சிருட்டித்து உலகமும் மற்ற யாவும் – நீதிநூல்:47 564/3

மேல்

சிரோமணி (1)

பொருள்மாது அ கன்னியர்க்கு எலாம் சிரோமணி என்ன புகலலாமே – நீதிநூல்:44 499/4

மேல்

சில் (1)

பாரணம் இன்றி சில் நாள் பசித்திருந்தாலும் நன்றாம் – நீதிநூல்:36 364/1

மேல்

சில்லோர் (2)

அத்தி சூழ் உலகில் சில்லோர் அகத்து ஒன்றும் வாக்கில் ஒன்றும் – நீதிநூல்:38 381/1
சில்லோர் யாவும் வவ்வி ஒளிக்குபு தீமைகள் செய்தலினால் – நீதிநூல்:39 396/2

மேல்

சில (14)

பரிந்து சில கற்பான் தொடங்கல் கரும் தனம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 8/2
ஆவனவும் உண்டு சில – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 48/4
தீய செயினும் சில – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 75/4
சில கற்றார்-கண்ணும் உளவாம் பல கற்றார்க்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 79/3
ஆயுள்நாள் சில வெம் காமம் அனந்தர் நோய் சோம்பு கொண்ட – நீதிநூல்:3 30/1
வையம் மேல் மானிடர் வாழும் நாள் சில
ஐயம்_இல் கேள்விதான் அளவு இல ஆருயிர் – நீதிநூல்:20 238/1,2
கருத்தே அ நூல்கள் சில கற்று உணர்ந்து கவி சொல்லல் வியப்பு அன்று கர்வம் என்னே – நீதிநூல்:28 314/4
எமது எனும் மெய் பிறக்கும் முன் எங்கு இருந்தது இன்னம் சில காலத்து எங்கே செல்லும் – நீதிநூல்:41 434/1
புகர் சில இயற்றில் தாயும் பொறுப்பள்-கொல் மனத்தால் வாக்கால் – நீதிநூல்:47 570/1
சின்ன மலர் கொண்டு சில சேடியர்கள் சூழ – விவேகசிந்தாமணி:1 37/3
திங்கள் உறங்கும் புள் உறங்கும் தென்றல் உறங்கும் சில காலம் – விவேகசிந்தாமணி:1 39/3
மூதுணர்ந்தோர் ஓது சில மூதுரையை பேதையேன் – நீதிவெண்பா:0 1/1
சில கொண்டு அரன் உவப்ப செய்யும் அறன் என்றால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 15/2
சில சொல்லல் தேற்றாதவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 649/4

மேல்

சிலதர் (1)

நாடி மிருகண்டர் நல் சிலதர் மக்களுக்கு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 61/1

மேல்

சிலதரும் (1)

சிலதரும் நரரே அங்கம் சீவன் நெஞ்சு அவர்க்கும் உண்டாம் – நீதிநூல்:14 179/1

மேல்

சிலதி (1)

எந்தவாறு சென்றது என்ன எனை வினவு சிலதி கேள் – நீதிநூல்:12 132/2

மேல்

சிலபேர் (1)

ஆவலால் அவகாலத்து அவள் இல் நான் புக சிலபேர் அங்கிருந்து – நீதிநூல்:44 481/1

மேல்

சிலம்பு (1)

பொன்னின் மணி கிண்கிணி சிலம்பு ஒலி புலம்ப – விவேகசிந்தாமணி:1 37/1

மேல்

சிலர் (10)

வேத்தவை காவார் மிகன்மக்கள் வேறு சிலர்
காத்து அது கொண்டு ஆங்கு உகப்பு எய்தார் மா தகைய – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 25/1,2
தீய விலங்கின் சிலர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 79/4
பித்து உணா கொள்ப போல் கொள்ப பிறர் சிலர் போல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 85/3
தீயராய் வறியராய் சிலர் வருந்தலும் – நீதிநூல்:9 93/1
தூயராய் சிலர் புவி துதிக்க வாழ்தலும் – நீதிநூல்:9 93/2
பலர் உய்வான் சிலர் படுத்திடும் பதி என பரன் பார் – நீதிநூல்:42 442/1
சிலர் மயில் வீடு உற்றனர் என்று அறிந்து உண்மை அறிய அங்கு செல்லுங்காலை – நீதிநூல்:44 504/1
சேமம் செய்வாரும் சிலர் உண்டே ஏம நிழல் – நீதிவெண்பா:1 59/2
சிலர் பலர் நோலாதவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 270/4
மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர் அதன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1289/3

மேல்

சிலர்க்கு (1)

செல்வமும் உண்டு சிலர்க்கு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 3/4

மேல்

சிலர்தாம் (1)

ஏர் மண நல்லூர் சுடருள் யாரும் அணுக சிலர்தாம்
தூர நெறி நின்று அயர்ந்தார் சோமேசா ஓரில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 27/1,2

மேல்

சிலரே (2)

பழுது அறும் அறநிலை பயிலுவர் சிலரே
வழு அயலவரிடம் மருவுவர் பலரே – நீதிநூல்:31 329/3,4
கீரன் முதல் சிலரே கீர்த்தியுற்றார் மற்றவர் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 650/1

மேல்

சிலரை (1)

தெரிவையின் நட்பு அறிவான் மாண்டு என கிடந்தேம் மாமி வந்த சிலரை நோக்கி – நீதிநூல்:44 489/1

மேல்

சிலாதன் (1)

துய்ய சிலாதன் செய் துங்க விரதங்கள் எலாம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 33/1

மேல்

சிலுகிட்டு (1)

மனம் சலித்து சிலுகிட்டு திரிய வேண்டாம் – உலகநீதி:1 9/2

மேல்

சிலுகு (1)

சிலுகு எலாம் உறல் சிறிது பொன் திருடலால் அன்றோ – நீதிநூல்:17 210/4

மேல்

சிலுசிலுப்பர் (1)

சிற்றுணர்வோர் என்றும் சிலுசிலுப்பர் ஆன்று அமைந்த – நீதிவெண்பா:1 35/1

மேல்

சிலை (6)

தான் நல் கனி சிந்தாது உயர் தருவை சிலை கழியால் – நீதிநூல்:24 283/1
எய்யும் சிலை கை இரங்கேசா பைய – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 44/2
தாதை சிலை ஒடிப்ப தான் மொழிந்தான் தீதாக – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 85/1
கார் எனும் குழல்கள் தப்பி கடும் சிலை வாளி தப்பி – விவேகசிந்தாமணி:1 103/1
திலகம் கண்டு எதிர் செம் சிலை மாரனும் – விவேகசிந்தாமணி:1 108/2
கை சிலை வெற்பா கனத்து கை தளர்ந்தான் நிச்சயமே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 37/2

மேல்

சிலையாம் (1)

தாது அலர் அடி வணங்கா தலை குலை சிலையாம் சீர் சால் – நீதிநூல்:3 33/2

மேல்

சிலையோ (1)

நல்லோன் எறி சிலையோ நல்_நுதால் ஒண் கரும்பு – நன்னெறி:1 2/3

மேல்

சிலையோடு (1)

பைதல் என கருதி பார்க்கவராமன் சிலையோடு
எய்து தவம் தோற்றான் இரங்கேசா வையத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 48/1,2

மேல்

சிவ (2)

செய்து சிவ பூசை சிரஞ்சீவி ஆம் அபயம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 62/1
சிவ சமதை சொல்லலும் சீர் போம் எவரும் தம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 101/2

மேல்

சிவகலை (1)

சேர்ந்தாள் பெரும் துன்பம் செய்தும் சிவகலை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 805/1

மேல்

சிவகீதை (1)

சிவகீதை முன் கேட்டார் சென்றுசென்று சென்மித்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 68/1

மேல்

சிவசமயம் (1)

தில்லை மறையோர் சிவசமயம் சார்ந்து ஒழுகி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 28/1

மேல்

சிவசருமர் (1)

சிற்றம்பலர் முத்தி சேர்ந்தார் சிவசருமர்
குற்றமுற்றார் என்னே குமரேசா முற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 348/1,2

மேல்

சிவசன்மா (1)

சேர்ந்து முயன்ற சிவசன்மா தன் குடியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1024/1

மேல்

சிவஞானசித்தி (1)

எத்திறத்த நூலும் இலங்கு சிவஞானசித்தி
ஒன்று காண சிதையுமே மெத்த – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 120/1,2

மேல்

சிவஞானம் (1)

பொல்லார் முன் எல்லாம் புகன்று சிவஞானம்
அல்லார் முன் நல்லார் அடங்குதலால் வல்லார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 113/1,2

மேல்

சிவஞானர் (1)

எள்ளி துயர் செய்தும் ஏனோ சிவஞானர்
கொள்ளவில்லை கோபம் குமரேசா தள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 308/1,2

மேல்

சிவணுமே (1)

அகத்தை வீடு என்று அறைதல் சிவணுமே – நீதிநூல்:7 71/4

மேல்

சிவந்த (3)

தரும் சிவந்த தாமரையாள் தான் – நல்வழி:1 21/4
சிவந்த வாயுடை சே_இழையை பதி – நீதிநூல்:13 166/2
துப்புற சிவந்த வாயாள் தூய பஞ்சணையின் மீதே – விவேகசிந்தாமணி:1 70/1

மேல்

சிவந்தாள் (1)

கூர்ந்து சிவந்தாள் குமரேசா சேர்ந்து நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1313/2

மேல்

சிவந்திட (1)

கண் சிவந்திட மெய் எலாம் நடுங்கிட காலால் – நீதிநூல்:26 294/1

மேல்

சிவந்து (1)

காவலன் முன் தும்ம கனகவதி கண் சிவந்து ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1318/1

மேல்

சிவநூல் (1)

திறம் நுவல்கின்ற சிவநூல் நெறியில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 9/2

மேல்

சிவப்பிரகாசத்து (1)

சிவப்பிரகாசத்து அடங்க செப்பும் தவத்தினர் போல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 103/2

மேல்

சிவபோதன் (1)

புத்தன் நான் அன்று சிவபோதன் எனும் சைவன் என – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 41/1

மேல்

சிவம் (1)

சிவம் உற பொலியினும் சிதைந்து அழிந்த ஓர் – நீதிநூல்:18 220/2

மேல்

சிவமதி (1)

காமர் தோள் வாடி கலுழ்ந்தாள் சிவமதி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1235/1

மேல்

சிவயோகி (1)

சித்து இரசவாதி சிவயோகி முத்து_அனையாய் – நீதிவெண்பா:1 68/2

மேல்

சிவயோகிக்கு (1)

அற்ற சிவயோகிக்கு அரும் சின்னம் மூன்று உண்டு – நீதிவெண்பா:1 69/1

மேல்

சிவயோகியை (1)

சிவயோகியை பிணியாவே – நீதிவெண்பா:1 56/4

மேல்

சிவலோகம் (1)

சிதம்பரம் சிந்தித்தார் சிவலோகம் அன்றி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 196/1

மேல்

சிவன் (6)

திருப்பதி மிதியா பாதம் சிவன் அடி வணங்கா சென்னி – விவேகசிந்தாமணி:1 28/1
சிவன் உமையாளோடும் திரிவன் சிவன் அருளால் – நீதிவெண்பா:1 58/2
சிவன் உமையாளோடும் திரிவன் சிவன் அருளால் – நீதிவெண்பா:1 58/2
மேவு சிவன் அன்பர்-பால் மேவாதே ஓவியமே – நீதிவெண்பா:1 63/2
சீர் படைத்த முக்கண் சிவன் அன்பன் என்று எழுதும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 93/1
சிவன் அடி என்னும் அயன் சீர் பெறும் முன் பின்னர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 101/1

மேல்

சிவன்-கண்ணே (1)

சிவன்-கண்ணே செய்ம்-மின்கள் சிந்தை சிவன்தானும் – அறநெறிச்சாரம்:1 219/2

மேல்

சிவன்தானும் (2)

சிவன்-கண்ணே செய்ம்-மின்கள் சிந்தை சிவன்தானும்
நின்று கால் சீக்கும் நிழல் திகழும் பிண்டி கீழ் – அறநெறிச்சாரம்:1 219/2,3
சென்று இரந்து நிற்கும் சிவன்தானும் அன்றே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 157/2

மேல்

சிவனே (3)

சிவனே சிவனே சிவனே என்பார் பின் – நீதிவெண்பா:1 58/1
சிவனே சிவனே சிவனே என்பார் பின் – நீதிவெண்பா:1 58/1
சிவனே சிவனே சிவனே என்பார் பின் – நீதிவெண்பா:1 58/1

மேல்

சிவனை (1)

வாணன் சிவனை வணங்கி வசம்செய்து உலகோர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 28/1

மேல்

சிவாய (1)

சிவாய நம என்று சிந்தித்திருப்போர்க்கு – நல்வழி:1 15/1

மேல்

சிவாற்பர (1)

சோழன் சிவாற்பர சொல் தோற்றமைதான் இந்த உலகு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 65/1

மேல்

சிவி (1)

இன்சொல் சிவி முன் இரங்கேசா எஞ்சாமல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 25/2

மேல்

சிவிகை (4)

அறத்து ஆறு இது என வேண்டா சிவிகை
பொறுத்தானோடு ஊர்ந்தானிடை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 11/3,4
உற்ற மணி சிவிகை ஊர்ந்தார் ஏன் மூர்த்தியார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 37/1
அறத்து ஆறு இது என வேண்டா சிவிகை
பொறுத்தானொடு ஊர்ந்தானிடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 37/3,4
கோல சிவிகை குமரேசா ஏலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 158/2

மேல்

சிவிகைக்கு (1)

ஆதி சவ்வீரன் சிவிகைக்கு ஆளாய் சடபரதர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 2/1

மேல்

சிவிகையார் (1)

சென்றிடும் ஊர்தியை சிவிகையார் இன்றி – நீதிநூல்:37 370/3

மேல்

சிவிகையும் (1)

உண்ண பொதிசோறும் ஊர் சிவிகையும் பிறவும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 112/1

மேல்

சிவேதன் (1)

வென்றி சிவேதன் ஏன் வேட்கையுற சொல்லி நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 643/1

மேல்

சிவை (1)

சிவை அனைய காந்தையரை வெறுத்து அசடர் வேசையரை சேர்வார் மாதோ – நீதிநூல்:44 484/4

மேல்

சிற்பநூல் (1)

சிற்பநூல் இலக்கணநூல் வைத்தியநூல் மரக்கலநூல் செருநூல் இன்னம் – நீதிநூல்:43 451/1

மேல்

சிற்றம்பலர் (1)

சிற்றம்பலர் முத்தி சேர்ந்தார் சிவசருமர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 348/1

மேல்

சிற்றிடையை (1)

விதி முதல் மூவரில் எவர் உன் கடவுள் என சிற்றிடையை வினவ பூ வாழ் – நீதிநூல்:44 500/1

மேல்

சிற்றில் (2)

ஏந்தலாம் தந்தையை தாய் சகியர் கோயிலை விட்டு ஓர் எளியர் சிற்றில்
சார்ந்தனன் என்று இகழும் இன்னே சிற்றில்லால் அவர் அருகே தங்கப்பெற்றேன் – நீதிநூல்:12 122/1,2
முதல்வி இவள் துணைவனே தெய்வம் என்றாள் அவன் சிற்றில் மோக்கம் என்றாள் – நீதிநூல்:12 123/1

மேல்

சிற்றில்லால் (1)

சார்ந்தனன் என்று இகழும் இன்னே சிற்றில்லால் அவர் அருகே தங்கப்பெற்றேன் – நீதிநூல்:12 122/2

மேல்

சிற்றின்பத்தின் (1)

நிலை_இல் சிற்றின்பத்தின் நேயத்தால் தினம் – நீதிநூல்:13 163/1

மேல்

சிற்றின்பம் (2)

சிற்றின்பம் சின்னீரது ஆயினும் அஃது உற்றார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 87/1
சிற்றின்பம் வெஃகி அறன் அல்ல செய்யாரே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 173/3

மேல்

சிற்றினத்தை (1)

வீடணன் ஏன் அஞ்சி விலகினான் சிற்றினத்தை
கூடினன் ஏன் முன்னோன் குமரேசா மூடமுறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 451/1,2

மேல்

சிற்றினம் (2)

சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 46/3
சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 451/3

மேல்

சிற்று (1)

சிற்று உதர போசணைக்கா மலை ஏறி கடல் கடந்து தேயம் எல்லாம் – நீதிநூல்:43 454/1

மேல்

சிற்றுடல் (1)

செய்ய ஒன்று அறியா நொய்ய சிற்றுடல் சேய் வளர்ந்து இங்கு – நீதிநூல்:8 81/2

மேல்

சிற்றுண்டி (2)

சார்ந்த பின் உணும் சிற்றுண்டி சபலமாம் மீதூண் உண்டு – நீதிநூல்:36 366/2
கண்டகம் காண்பான் பூசை முச்2தீபு கழல் குடை ஏவல் சிற்றுண்டி கம்பளி ஊசி நூல் அடைக்காய் இலை கரண்டகம் கண்ட மேல் தங்கி – விவேகசிந்தாமணி:1 135/2

மேல்

சிற்றுணர்வோர் (1)

சிற்றுணர்வோர் என்றும் சிலுசிலுப்பர் ஆன்று அமைந்த – நீதிவெண்பா:1 35/1

மேல்

சிற்றுணா (1)

எள்ளல்_இல் சிற்றுணா வற்று உடல் எங்கும் இயங்குமாலோ – நீதிநூல்:36 363/4

மேல்

சிற்றுதவி (1)

திண் தோள் அயாதி செய்த சிற்றுதவி ஏன் பெரிதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 102/1

மேல்

சிற்றுயிர்க்கு (2)

சிற்றுயிர்க்கு உற்ற துணை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 1/4
சிற்றுயிர்க்கு ஆக்கம் அரிது அம்மா முற்றும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 63/2

மேல்

சிற்றுளியால் (1)

கற்றனம் என்று களியற்க சிற்றுளியால்
கல்லும் தகரும் தகரா கனங்குழாய் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 13/2,3

மேல்

சிற்றூறல் (1)

மண்ணீரும் ஆகாது அதன் அருகே சிற்றூறல்
உண்ணீரும் ஆகிவிடும் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 12/3,4

மேல்

சிற்றெறும்பு (2)

சிற்றெறும்பு ஆதியா சீவகோடிகள் – நீதிநூல்:25 285/1
சிற்றெறும்பு மொய்க்க சிதைந்து – நன்மதிவெண்பா:1 87/4

மேல்

சிறக்கணித்தாள் (1)

சிறக்கணித்தாள் போல நகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1095/4

மேல்

சிறக்குமோரும் (1)

பேர் இறையான் உண் பெயரில் பின் சிறக்குமோரும்
இரு கண் உளதே எனினும் அதனை – அறநெறிச்சாரம்:1 226/2,3

மேல்

சிறகில் (1)

உள்ளபடி தன் சிறகில் உண்டு பலம் என்று ஒரு சொல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 5/1

மேல்

சிறகு (1)

வெற்பின் சிறகு அரிய வெந் என்பு அளித்து முனி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 8/1

மேல்

சிறகை (1)

பொல்லா சிறகை விரித்து ஆடினால் போலுமே – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 14/3

மேல்

சிறத்தல் (1)

அடர் சுடர் விளக்கின் செல்வர் அறத்தராய் சிறத்தல் நன்றே – நீதிநூல்:14 185/4

மேல்

சிறந்த (3)

மறந்தேயும் மாண்பு ஒழியும் நெஞ்சே சிறந்த
ஒழுக்கத்தோடு ஒன்றி உயப்போதி அன்றே – அறநெறிச்சாரம்:1 70/2,3
சிறந்த மா நிலம் சேர்ந்து பின் ஆருயிர் – நீதிநூல்:42 436/2
இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த
உவகை மகிழ்ச்சியின் சோர்வு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 531/3,4

மேல்

சிறந்தது (3)

சீவனை வதைசெயல் சிறந்தது ஆயுங்கால் – நீதிநூல்:18 223/1
தெய்வ நாத்திகம் அ தெய்வம் யாவினும் சிறந்தது என்ன – நீதிநூல்:47 567/1
குக்கலே குக்கல் அல்லால் குலம்-தனில் சிறந்தது ஆமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 3/4

மேல்

சிறந்தார் (2)

செல்லாள் சிறந்தார் பின் ஆயினும் நல்வினைதான் – அறநெறிச்சாரம்:1 76/2
செய் வினை அல்லால் சிறந்தார் பிறர் இல்லை – அறநெறிச்சாரம்:1 152/1

மேல்

சிறந்தாலும் (1)

தீயவர்-பால் கல்வி சிறந்தாலும் மற்று அவரை – நீதிவெண்பா:1 71/1

மேல்

சிறந்தான் (4)

சிறந்தான் தாள் சேரா தலை – அறநெறிச்சாரம்:1 204/4
சிறந்தான் என்று ஏவல்பாற்று அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 515/4
கொண்டு சிறந்தான் குமரேசா தண்டாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 613/2
கூர்ந்து சிறந்தான் குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 972/2

மேல்

சிறந்திடும் (1)

திங்கள் ஆதவற்கு இரட்டி யோசனையுற சிறந்திடும் அரக்கு ஆம்பல் – விவேகசிந்தாமணி:1 56/3

மேல்

சிறந்து (8)

செல்லும் அவன் பின் சிறந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 205/4
செல்லும் அவன் பின் சிறந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 215/4
தேம்பும் ஆதுலர்க்கு உளம் சிறந்து அளிப்பரோ – நீதிநூல்:24 277/4
திறமதாய் உலகம் ஏத்த சிறந்து பின் நிற்கும் அன்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 120/4
சீர் அணிந்து நாளும் சிறந்து ஓங்க ஆரம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 10/2
சென்ற இடம் எல்லாம் சிறந்து ஏன் குமரகுரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 397/1
சென்ற இடம் எல்லாம் சிறந்து ஏனோ செல்வ ஆய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 753/1
சிறந்து அமைந்த சீரார் செறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 900/4

மேல்

சிறந்தொரு (1)

தாயில் சிறந்தொரு கோயிலும் இல்லை – கொன்றைவேந்தன்:1 38/1

மேல்

சிறப்பாம் (1)

வேறுபடினும் சிறப்பாம் மெய்ஞ்ஞானி நின்ற நிலை – நீதிவெண்பா:1 29/3

மேல்

சிறப்பாமே (1)

வேறுபடினும் சிறப்பாமே – நீதிவெண்பா:1 29/4

மேல்

சிறப்பில்லை (1)

தன் தேசம் அல்லால் சிறப்பில்லை கற்றோற்கு – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 26/3

மேல்

சிறப்பின் (1)

தெய்வ சிறப்பின் பெருமையை சாற்றுமேல் – அருங்கலச்செப்பு:1 144/1

மேல்

சிறப்பினவாயினும் (2)

இன்றியமையா சிறப்பினவாயினும்
குன்ற வருப விடல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 144/3,4
இன்றியமையா சிறப்பினவாயினும்
குன்ற வருப விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 961/3,4

மேல்

சிறப்பு (23)

சென்ற இடம் எல்லாம் சிறப்பு – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 26/4
ஒன்னார் விழையும் சிறப்பு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 63/4
எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 76/4
செறிந்த இடத்து அன்றோ சிறப்பு – நீதிவெண்பா:1 27/4
தீபத்திடத்தே சிறப்பு – நீதிவெண்பா:1 40/4
சிறப்பு உடை ஆறாம் உறுப்பு – அருங்கலச்செப்பு:1 22/2
சிறப்பு தவம் உணர்வோடு எட்டு – அருங்கலச்செப்பு:1 34/2
பெற்றார் சயனும் சிறப்பு – அருங்கலச்செப்பு:1 80/2
எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 119/4
நாண் உடைமை மாந்தர் சிறப்பு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 152/4
சிறப்பு ஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தின் ஊஉங்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 31/3
பெற்றான் பெறின் பெறுவர் பெண்டிர் பெரும் சிறப்பு
புத்தேளிர் வாழும் உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 58/3,4
நண்பு என்னும் நாடா சிறப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 74/4
கூடு சிறப்பு உற்றான் குமரேசா நாடுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 75/2
இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 75/4
சிறப்பு ஈனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்கு இன்னா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 311/3
பிறப்பு என்னும் பேதைமை நீங்க சிறப்பு என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 358/3
சிறப்பு அறிய ஒற்றின்-கண் செய்யற்க செய்யின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 590/3
ஒன்னார் விழையும் சிறப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 630/4
எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 752/4
பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பு ஒவ்வா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 972/3
நாணுடைமை மாந்தர் சிறப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1012/4
காதலர் செய்யும் சிறப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1208/4

மேல்

சிறப்புடையர் (1)

விலங்கு பறவையினும் நரர் வாக்கு ஒன்றால் சிறப்புடையர் விளங்கும் திண்மை – நீதிநூல்:16 200/1

மேல்

சிறப்புடையன் (1)

மன்னனில் கற்றோன் சிறப்புடையன் மன்னற்கு – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 26/2

மேல்

சிறப்பும் (4)

சிறப்பும் செல்வமும் பெருமையும் உடையோர் – வெற்றிவேற்கை:1 51/1
வென்றி மதுரையில் முன் மெய் சிறப்பும் பூசனையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 18/1
ஒற்றி வந்த ஒற்றருக்கு ஏன் ஓர் சிறப்பும் செய்யவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 590/1
இறப்பே புரிந்த தொழிற்று ஆம் சிறப்பும் தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 977/3

மேல்

சிறப்புற்றார் (2)

தீது பொறுத்து சிறப்புற்றார் சோதி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 2/2
செய்ததனால் யாண்டும் சிறப்புற்றார் வையகத்தில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 54/2

மேல்

சிறப்புற்றான் (1)

செய்ய நந்தியாக சிறப்புற்றான் பொய் அலவே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 33/2

மேல்

சிறப்பொடு (3)

சீ£ர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயன் இல – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 20/3
சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 18/3
சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயன் இல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 195/3

மேல்

சிறார் (1)

பொற்புறு சிறார் தாய் கையில் பொருந்துபு மகிழல் போலும் – நீதிநூல்:47 569/2

மேல்

சிறார்க்கும் (1)

தெருள் அறு விலங்கினுக்கும் தெளிவு அறியா சிறார்க்கும்
மருளுறு பித்தருக்கும் மட விருத்தருக்கும் கோபம் – நீதிநூல்:26 300/1,2

மேல்

சிறிதாம் (1)

தந்தை உறு மகிழ்ச்சிதான் சிறிதாம் மைந்தன் உலகு – நன்மதிவெண்பா:1 108/2

மேல்

சிறிது (16)

சிலுகு எலாம் உறல் சிறிது பொன் திருடலால் அன்றோ – நீதிநூல்:17 210/4
சுருக்கமாக ஓர் நூலினில் சிறிது அலால் துகள் அற எந்நூலும் – நீதிநூல்:28 312/3
நெல்லின் உமி சிறிது நீங்கி பழமை போல் – நன்னெறி:1 5/3
செல்வம் வந்துற்ற போது தெய்வமும் சிறிது பேணார் – விவேகசிந்தாமணி:1 51/1
பெரிய தனம் இடை சிறிது பேதை இவள் ஐயோ – விவேகசிந்தாமணி:1 107/3
ஒருவர் சிறிது உமையாற்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 70/1
நக்கர் சிறிது நகைத்தலுமே முப்புரமும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 99/1
உப்பு அமைந்து அற்றால் புலவி அது சிறிது
மிக்கு அற்றால் நீள விடல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 184/3,4
காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிது எனினும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 102/3
கண்ட மான் கண் சிறிது காதலுற ஏன் பரதர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 361/1
செவிக்கு உணவு இல்லாத போழ்து சிறிது
வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 412/3,4
தெள்ளிய சீர் காயன் சிறிது இழுக்கி ஏன் பெரிதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 716/1
திண் தோள் விதூமன் சிறிது நிலை தாழ்ந்ததனால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 964/1
அவா உண்டேல் உண்டாம் சிறிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1075/4
அல்லல் நோய் காண்கம் சிறிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1301/4
உப்பு அமைந்து அற்றால் புலவி அது சிறிது
மிக்கு அற்றால் நீள விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1302/3,4

மேல்

சிறிதும் (3)

செறி பழியை அஞ்சார் சிறிதும் பிறை_நுதால் – நன்னெறி:1 34/2
பகை சிறிதும் இன்றி பறவைகளும் அஞ்ச – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 77/1
வரை அடி கீழ் அடக்கும் ஆற்றால் சிறிதும்
உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 106/2,3

மேல்

சிறிதுமே (1)

சிறிதுமே பெரிது என்று எண்ணி சிந்தையே மகிழ்ந்துகொள்ளே – நீதிநூல்:40 418/4

மேல்

சிறிய (4)

சிறிய பகை எனினும் ஓம்புதல் தேற்றார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 53/1
வாலும் சிறிய மயிர் எலும்பும் கர்த்தபத்தின் – நீதிவெண்பா:1 2/3
சிறிய கொலை பொய் களவொடு காமம் – அருங்கலச்செப்பு:1 86/1
பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய
சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 963/3,4

மேல்

சிறியது (1)

பயன் வேண்டி சிறியது ஓர் பொய் சொலினும் பெரும் பழியாம் பார் மேல் கீழாய் – நீதிநூல்:16 202/3

மேல்

சிறியர் (7)

உடல் சிறியர் என்று இருக்க வேண்டா கடல் பெரிது – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 12/2
தனம் சிறியர் ஆயினும் தார் வேந்தர் கேட்டால் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 28/3
மனம் சிறியர் ஆவரோ மற்று – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 28/4
திரிதல் இன்றி நடப்பதற்காகவே சிறியர் மேலவர் என்ன இங்கு ஆயினார் – நீதிநூல்:15 188/3
செயற்கு அரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
செயற்கு அரிய செய்கலா தார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 8/3,4
செயற்கு அரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
செயற்கு அரிய செய்கலாதார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 26/3,4
சேர்ந்த சிறியர் முன் செம்மாந்து சேகன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1074/1

மேல்

சிறியரும் (1)

சிறியோர் எல்லாம் சிறியரும் அல்லர் – வெற்றிவேற்கை:1 19/1

மேல்

சிறியவர் (1)

செய்து ஏமம் சாரா சிறியவர் புன் கேண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 815/3

மேல்

சிறியன (1)

உறுதிக்-கண் ஊன் உண் விலங்கு சிறியன
நீர்ப்புள் குயக்கலம் புல் அவை ஊர்வது – அறநெறிச்சாரம்:1 208/2,3

மேல்

சிறியார் (4)

ஆக்கம் பெரியார் சிறியார் இடைப்பட்ட – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 16/1
சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 98/3
உறை சிறியார் உள் நடுங்கல் அஞ்சி குறை பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 680/3
சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 976/3

மேல்

சிறியாள் (1)

பருவமதில் சிறியாள் இவ் வசியம் எவண் படித்தனளால் – நீதிநூல்:12 143/4

மேல்

சிறியானை (1)

கடந்து நின்ற பெரியானை கடுகில் நுழை சிறியானை
தொடர்ந்த அன்பர்க்கு உரியானை துகள் உடையோர்க்கு அரியானை – நீதிநூல்:47 574/2,3

மேல்

சிறியோர் (3)

சிறியோர் எல்லாம் சிறியரும் அல்லர் – வெற்றிவேற்கை:1 19/1
சிறியோர் செய்த சிறு பிழை எல்லாம் – வெற்றிவேற்கை:1 33/1
சிறியோர் பெரும் பிழை செய்தனராயின் – வெற்றிவேற்கை:1 34/1

மேல்

சிறியோரை (1)

சீர்த்த இயல் மேலோர் சிறியோரை தம்மொடு உற – நன்மதிவெண்பா:1 39/1

மேல்

சிறு (30)

தெள்ளிய ஆலின் சிறு பழத்து ஒரு விதை – வெற்றிவேற்கை:1 17/1
தெண்ணீர் கயத்து சிறு மீன் சினையினும் – வெற்றிவேற்கை:1 17/2
சிறியோர் செய்த சிறு பிழை எல்லாம் – வெற்றிவேற்கை:1 33/1
சிறு கண் மூங்கில்கோற்கு அஞ்சும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 60/2
சிறு முயற்சி செய்து ஆங்கு உறு பயன் கொள்ள – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 69/1
சென்ற நாள் எல்லாம் சிறு விரல்வைத்து எண்ணலாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 18/1
சிறு வாய் கலத்துள் துளியாக செலுத்தும் நீர் போல் – நீதிநூல்:6 62/1
சொன்ன திருடன் சிறு கள்வனை தூரி ஏசல் – நீதிநூல்:7 69/1
தீயசெய்கையுளானை தினம் சிறு
சேயும் எள்ளும் தன் சிந்தையும் எள்ளுமே – நீதிநூல்:7 70/3,4
கடி நகர் சிறு குடில் காந்தர் வேந்தராம் – நீதிநூல்:12 126/2
நேர் சிறு சீடர் என்ன நிதம் பதி பல மின்னார் தோள் – நீதிநூல்:13 170/2
கலம் ஊறும் சிறு நீரை விரைவின் இறையாவிடின் அ கலம்தான் மிக்க – நீதிநூல்:43 455/1
துணை_இல் சுக்கிலவு இரத்த சிறு துளியான் அமைத்து – நீதிநூல்:47 536/3
புணர் சிறு வித்தால் பார மரம் எலாம் புரிந்தோன் தேவே – நீதிநூல்:47 536/4
சுழற்றும் சிறு புல் துரும்பு – நன்னெறி:1 11/4
சீத நீர் பொள்ளல் சிறு குடத்து நில்லாது – நன்னெறி:1 12/3
சீர் உடை செல்வர் சிறு துனி மாரி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 101/3
உரந்து சிறு கானகத்தில் உயிர் புறா பேடு-தனக்கு உரைக்கும்காலை – விவேகசிந்தாமணி:1 105/2
நொய்தாம் இரப்போன் நுவலுங்கால் நொய்ய சிறு
பஞ்சுதனின் நொய்யானை பற்றாதோ காற்று அணுக – நீதிவெண்பா:1 8/2,3
நீல சிறு குயிலை நீடு இசையால் அன்றியே – நீதிவெண்பா:1 87/3
சிறு படையான் செல்லிடம் சேரின் உறு படையான் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 83/3
சிறு கை அளாவிய கூழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 64/4
எய்த சிறு நன்றிக்கும் ஏகலைவன் ஏன் விரலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 104/1
பண்டு சிறு குற்றம் உற பார்த்தாள் மருதி துயர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 433/1
சிறு படையான் செல் இடம் சேரின் உறு படையான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 498/3
சிறு காப்பின் பேர் இடத்தது ஆகி உறு பகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 744/3
உற்ற சிறு கூனி உட்பகையால் கோடி துயர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 889/1
சீர் உடை செல்வர் சிறு துனி மாரி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1010/3
கண் களவு கொள்ளும் சிறு நோக்கம் காமத்தின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1092/3
ஊடலின் தோன்றும் சிறு துனி நல் அளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1322/3

மேல்

சிறுக (2)

மாகம் சிறுக குவித்து நிதி குவை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 38/1
பெற்ற சிறுக பெறாத பெரிது உள்ளும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 63/1

மேல்

சிறுகாலை (1)

பைங்கூழ் சிறுகாலை செய் – அறநெறிச்சாரம்:1 16/4

மேல்

சிறுகும் (1)

சீறின் சிறுகும் திரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 568/4

மேல்

சிறுகுமரர்-தம்மையும் (1)

கொடும் மத குவடு என வளர்ந்திடு குஞ்சரத்தையும் நம்பலாம் குலுங்க பேசி நகைத்திடும் சிறுகுமரர்-தம்மையும் நம்பலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 30/2

மேல்

சிறுகுவ (1)

உள்ளற்க உள்ளம் சிறுகுவ கொள்ளற்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 798/3

மேல்

சிறுசொல்லும் (1)

செறாஅ சிறுசொல்லும் செற்றார் போல் நோக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1097/3

மேல்

சிறுத்தொண்டர் (2)

துள்ளு சிறுத்தொண்டர் சோமேசா உள்ளுங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 30/2
தேடி விருந்தோம்பும் சிறுத்தொண்டர் வானுலகு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 86/1

மேல்

சிறுதுயில் (1)

நிறம் குலவு சிறுதுயில் அற்றேல் நெடிய துயிலை – நீதிநூல்:35 361/3

மேல்

சிறுபிதா (1)

முன்னவன் சிறுபிதா முன்னை அன்னையாம் – நீதிநூல்:47 595/1

மேல்

சிறுபொருள் (1)

கல்லான் வெகுளும் சிறுபொருள் எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 870/3

மேல்

சிறுமுறுவல் (1)

செட்டி வள்ளியம்மை சிறுமுறுவல் கண்டு உளத்தின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 128/1

மேல்

சிறுமை (8)

சீர் எல்லாம் தூற்றி சிறுமை புறங்காத்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 19/3
சிறுமை தந்து உயிர் இருந்தும் செத்தவர் ஆக்கி இம்மை – நீதிநூல்:19 234/3
உடலின் சிறுமை கண்டு ஒண் புலவர் கல்வி – நன்னெறி:1 26/1
பெருமை சிறுமை இனி பேசேம் இறையாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 84/2
சிறுமை பல செய்து சீர் அழிக்கும் சூதின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 934/3
பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை
அணியுமாம் தன்னை வியந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 978/3,4
பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை
பெருமிதம் ஊர்ந்துவிடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 979/3,4
சிறுமை நமக்கு ஒழிய சேண் சென்றார் உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1231/3

மேல்

சிறுமைக்கும் (2)

பெருமைக்கும் ஏனை சிறுமைக்கும் தத்தம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 84/3
பெருமைக்கும் ஏனை சிறுமைக்கும் தத்தம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 505/3

மேல்

சிறுமைத்தே (2)

எள் பகவு அன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 89/3
எள் பகவு அன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 89/3

மேல்

சிறுமைத்தேயாயினும் (1)

எள் பகவு அன்ன சிறுமைத்தேயாயினும்
உட்பகை உள்ளது ஆம் கேடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 889/3,4

மேல்

சிறுமைதான் (3)

சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான்
சுற்றமா சூழ்ந்துவிடும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 46/3,4
சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான்
சுற்றமா சூழ்ந்துவிடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 451/3,4
அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான்
குற்றமே கூறிவிடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 980/3,4

மேல்

சிறுமையும் (4)

பெருமையும் சிறுமையும் தான் தர வருமே – வெற்றிவேற்கை:1 32/1
செருக்கும் சினமும் சிறுமையும் இல்லார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 76/3
செருக்கும் சினமும் சிறுமையும் இல்லார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 431/3
சிறுமையும் செல்லா துனியும் வறுமையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 769/3

மேல்

சிறுமையுள் (1)

சிறுமையுள் நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 98/3

மேல்

சிறுவர்க்கும் (1)

அறியா சிறுவர்க்கும் உணர்ந்து அறியாதவர்க்கும் – நீதிநூல்:6 62/2

மேல்

சிறுவரவும் (1)

கொண்டான் சிறுவரவும் கொண்டு ஏன் சுசீலை அன்புகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 51/1

மேல்

சிறுவருக்கு (1)

வெட்டையிலே மதி மயங்கி சிறுவருக்கு மணம்பேசி விரும்பி தாலி – விவேகசிந்தாமணி:1 75/3

மேல்

சிறுவரை (2)

சிறுவரை ஆயினும் மன்ற தமக்கு ஆங்கு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 40/3
சிறுவரை போது ஓர் கல்லை சேணிடை நிறுவுவோனை – நீதிநூல்:47 600/1

மேல்

சிறுவரையும் (1)

அறன் அன்றே ஆயினும் ஆக சிறுவரையும்
நல் நலத்தது ஆயினும் கொள்க நலம் அன்றே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 76/2,3

மேல்

சிறுவன் (2)

சிறுவன் அளைபயறு செந்நெல் கடுகு – விவேகசிந்தாமணி:1 128/1
சிறுவன் பகை ஆம் செறிந்த அறிவு உடைய – நீதிவெண்பா:1 3/2

மேல்

சிறுவனா (1)

சிறுவனா செய்வானும் தான் – அறநெறிச்சாரம்:1 77/4

மேல்

சிறை (11)

செழு மலரிடை மது சிறை அளி நுகரும் – நீதிநூல்:31 329/1
நெடிய சிறை இருந்தோம் அ சிறையை உன்றன் வறுமை வந்து நீக்கிற்று என்றார் – நீதிநூல்:44 488/4
நாடி சிறை கருடன் நாக கொடும் கணையை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 11/1
வன்மை சுயோதனற்கும் வானோர் சிறை மீட்டான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 99/1
ஒரு சிறை இல்லம் பிறவுழியானும் – அருங்கலச்செப்பு:1 109/1
சிறை காக்கும் காப்பு எவன் செய்யும் மகளிர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 16/3
சிறை காக்கும் காப்பு எவன் செய்யும் மகளிர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 57/3
ஏத சிறை இருந்தும் இன்சொல் புகழேந்தி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 94/1
சிறை நலனும் சீரும் இலர் எனினும் மாந்தர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 499/3
தீது மிகு தாரகன் முன் தேர்ந்து சிறை செய்யாது ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 569/1
செரு வந்த போழ்தில் சிறை செய்யா வேந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 569/3

மேல்

சிறைப்புறத்து (1)

ஒற்றின் தெரியா சிறைப்புறத்து ஓர்தும் என – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 31/1

மேல்

சிறைய (1)

படர் சிறைய புள் அரசை பார்த்து – நன்னெறி:1 9/4

மேல்

சிறையகத்து (1)

உலகம் ஏசிட சிறையகத்து உற்று மண் சுமந்து – நீதிநூல்:17 210/3

மேல்

சிறையில் (2)

அல்லினில் களவுசெய்பவரை வெம் சிறையில்
இடும் பண்பினுக்கு இயைந்த மாக்களே – நீதிநூல்:21 246/1,2
மாதா பிதாவை மதியாமலே சிறையில்
ஏதாக வைத்தான் இரங்கேசா மேதினியில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 84/1,2

மேல்

சிறையிலிட்டு (1)

கொலைஞர்-தமை கொலைசெய்து கள்வரை வெம் சிறையிலிட்டு குற்றம் செய்யும் – நீதிநூல்:44 493/1

மேல்

சிறையும் (1)

மன் உளனேல் உண்டு ஆணை மகிழகம் சிறையும் உண்டாம் – நீதிநூல்:43 467/1

மேல்

சிறையை (1)

நெடிய சிறை இருந்தோம் அ சிறையை உன்றன் வறுமை வந்து நீக்கிற்று என்றார் – நீதிநூல்:44 488/4

மேல்

சின்ன (2)

சின்ன ஓர் பொருள் தந்தோரை சீவன் உள்ளளவும் உள்ளத்து – நீதிநூல்:8 74/1
சின்ன மலர் கொண்டு சில சேடியர்கள் சூழ – விவேகசிந்தாமணி:1 37/3

மேல்

சின்னஞ்சிறுக்கி (1)

சின்னஞ்சிறுக்கி அவள் வில்லங்கம் இட்டபடி தெய்வங்களுக்கு அபயமே – விவேகசிந்தாமணி:1 76/4

மேல்

சின்னஞ்சிறுத்த (1)

பென்னம்பெருத்த முலை கன்னங்கறுத்த குழல் சின்னஞ்சிறுத்த இடை பெண் – விவேகசிந்தாமணி:1 76/2

மேல்

சின்னது (1)

பெரிது சின்னது என்று ஆகிய தன்மை போல் பிழை இலான் வகுத்திட்ட உலகியல் – நீதிநூல்:15 188/2

மேல்

சின்னம் (2)

அற்ற சிவயோகிக்கு அரும் சின்னம் மூன்று உண்டு – நீதிவெண்பா:1 69/1
சின்னம் மூன்று உண்டே மகிழ் போகம் – நீதிவெண்பா:1 69/3

மேல்

சின்னம்பட (1)

சின்னம்பட வருத்தம் செய்தாலும் முன் இருந்த – நீதிவெண்பா:1 64/2

மேல்

சின்னாள் (1)

இடங்கொண்டு சின்னாள் இருப்பர் இடம் கொண்ட – அறநெறிச்சாரம்:1 205/2

மேல்

சின்னீர (1)

முன் பயக்கும் சின்னீர இன்பத்தின் முற்று_இழாய் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 2/3

மேல்

சின்னீரது (1)

சிற்றின்பம் சின்னீரது ஆயினும் அஃது உற்றார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 87/1

மேல்

சின (4)

செழுமை நெறியினில் திருப்ப வேண்டும் இதத்தால் வசமாம் சின விலங்கும் – நீதிநூல்:12 113/2
தேளும் பாம்பும் வெம் சின விலங்கினங்களும் நனி வாழ்ந்து – நீதிநூல்:26 297/3
சே_இழையின் சேடியர் முன் எமக்கு இதம்செய்வான் புலி வெம் சின மா கோகு – நீதிநூல்:44 511/1
சொல்லேல் சின வாசல் தொண்டு இயற்றேல் பாதகர் ஊர் – நன்மதிவெண்பா:1 93/3

மேல்

சினத்தல் (1)

செய்தவர்-தமை சினத்தல் சினவரா தன் மேல் கல்லை – நீதிநூல்:26 299/2

மேல்

சினத்தால் (4)

கலை சோதித்து ஒன்றும் இலா சினத்தால் அவ் அகத்தாரை கதறி கள்வன் – நீதிநூல்:44 507/3
வெம் சினத்தால் இந்திரன் முன் வெட்டினதால் செம் சரணால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 67/2
தீது பகை ஏதும் இலா சித்தராமன் சினத்தால்
கோது அடைந்தான் என்னே குமரேசா போதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 304/1,2
வெற்றி திரிசங்கு ஏன் வெம் சினத்தால் தன் குருவை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 306/1

மேல்

சினத்தான் (1)

காணா சினத்தான் கழி பெரும் காமத்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 866/3

மேல்

சினத்தில் (1)

முற்றிய சினத்தில் பற்றும் மூர்க்கர் நெஞ்சு இரும்போ கல்லோ – நீதிநூல்:45 519/4

மேல்

சினத்தின் (1)

நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தின்
பகையும் உளவோ பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 304/3,4

மேல்

சினத்தினால் (1)

தூங்கலால் துயில் இன்மையால் சினத்தினால் துவக்கு – நீதிநூல்:42 441/2

மேல்

சினத்து (4)

கற்பிளவோடு ஒப்பர் கயவர் கடும் சினத்து
பொற்பிளவோடு ஒப்பாரும் போல்வாரே வில் பிடித்து – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 23/1,2
இன்மொழியால் தீம் பால் எவரும் அருந்தார் சினத்து
வன்மொழியால் வெவ் விடமும் வாய்க்கொள்வார் இன்மொழிதான் – நன்மதிவெண்பா:1 63/1,2
செல்லா சினத்து இழிந்தார் செல் இடத்தும் கோசிகர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 302/1
இனத்து ஆற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்து ஆற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 568/3

மேல்

சினத்தை (5)

சினத்தை பேணின் தவத்திற்கு அழகு – கொன்றைவேந்தன்:1 28/1
சினத்தை பொருள் என்று கொண்டவன் கேடு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 49/3
தெள்ளு புகழ் அல்லமனார் செல் இடத்தும் வெம் சினத்தை
கொள்ளாதது என்னே குமரேசா தள்ளாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 301/1,2
சினத்தை பொருள் என்று கொண்டவன் கேடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 307/3
இறந்தார் இறந்தார் அனையர் சினத்தை
துறந்தார் துறந்தார் துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 310/3,4

மேல்

சினந்ததனால் (1)

திண் தோள் இரணியன் தன் சேய் மேல் சினந்ததனால்
கொண்டான் அழிவு ஏன் குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 305/1,2

மேல்

சினந்திருந்தார் (1)

சினந்திருந்தார் வாசல் வழி சேர வேண்டாம் – உலகநீதி:1 3/6

மேல்

சினந்து (6)

சீல நெஞ்சினர் கீழோரை சினந்து இகழார்கள் மாதோ – நீதிநூல்:14 177/4
எ பிழைக்கா நீ பிறரை சினந்து அவர்க்கு இன்னா இயற்ற எண்ணினாயோ – நீதிநூல்:32 336/1
தொனி கேட்டு சினந்து நான் குயவனோ எனை மயக்க தூளோ என்றேன் – நீதிநூல்:44 502/2
திண் தோள் சகரர் சினந்து இறந்தார் அஞ்சுமான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 310/1
திண் தோள் வழுதி சினந்து எழுந்தும் ஏன் இரக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 562/1
சென்ற தன் நெஞ்சை சினந்து சுநந்தனி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1249/1

மேல்

சினப்போர் (2)

வலியரை சினப்போர் வரையினில் மோதும் மண்கலம் என உடைந்து அழிவார் – நீதிநூல்:26 292/1
பொலிவுற தமை ஒப்பவர்களை சினப்போர் புலி இரண்டு ஒன்றையொன்று அடித்து – நீதிநூல்:26 292/2

மேல்

சினம் (22)

ஆறுவது சினம் – ஆத்திசூடி:1 2/1
சீர் ஒழுகு சான்றோர் சினம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 23/4
சினம் தேடி அல்லலையும் தேட வேண்டாம் – உலகநீதி:1 3/5
செவ்விதின் நீக்கி சினம் கடிந்து கவ்விய – அறநெறிச்சாரம்:1 59/2
செல்வத்தை பெற்றார் சினம் கடிந்து செவ்வியராய் – அறநெறிச்சாரம்:1 179/1
களவு பொய் சினம் பகை காமம் யாவையும் – நீதிநூல்:20 240/3
கோட்புறல் இலாது சினம் கொண்டு அகற்றல் நெறியாமே – நீதிநூல்:22 266/4
எம்மையும் தெரியாமல் இ சினம் வந்தது என்பீர் – நீதிநூல்:26 293/1
அருள் அறு சினம் மீக்கொள்வார் அனையருள் ஒருவரேயோ – நீதிநூல்:26 300/4
செல்லாது உன் சினம் மனமே பொறுமையே பெருமை அன்றோ செப்புங்காலே – நீதிநூல்:32 341/4
மங்கல்_இல் சீர்த்தி வேட்டாய் மடம் சினம் உலோபம் மோகம் – நீதிநூல்:38 380/1
கொவ்வை வாய் மயிலே இ சினம் ஏது என்றேன் வனச கோயில் மேவும் – நீதிநூல்:44 478/2
கிளர்வு அறு சினம் மீக்கொள்ளும் பாவி கேள் அவர் உன்னால் உன் – நீதிநூல்:47 586/2
உள்ளம் கவர்ந்து எழுந்து ஓங்கு சினம் காத்துக்கொள்ளும் – நன்னெறி:1 8/1
செல்லா இடத்து சினம் தீது செல் இடத்தும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 31/3
செயம் ஆறுவது சினம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 2/4
செல் இடத்து காப்பான் சினம் காப்பான் அல் இடத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 301/3
செல்லா இடத்து சினம் தீது செல் இடத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 302/3
தன்னை தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 305/3
தன்னையே கொல்லும் சினம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 305/4
சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொல்லி இனம் என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 306/3
கொண்டார் சினம் பொருளா கொங்கணர் பின் வாசுகியால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 307/1

மேல்

சினம்கொள்வீர் (1)

எண் சிதைந்திட சினம்கொள்வீர் நும் மெயோடு இதயம் – நீதிநூல்:26 294/3

மேல்

சினமும் (4)

பெற்றோர்க்கு இல்லை சுற்றமும் சினமும் – கொன்றைவேந்தன்:1 65/1
செயிரும் சினமும் கடிந்து பயிரிடை – அறநெறிச்சாரம்:1 67/2
செருக்கும் சினமும் சிறுமையும் இல்லார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 76/3
செருக்கும் சினமும் சிறுமையும் இல்லார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 431/3

மேல்

சினமுளோன் (1)

சினமுளோன் மனை மைந்தர்கள் அவன் வெளிச்செல்லும் – நீதிநூல்:26 296/1

மேல்

சினமுற்ற (1)

சேடன் மீது யான் சினமுற்ற பொழுது எதிர் திகழும் – நீதிநூல்:26 295/2

மேல்

சினமுற்று (2)

பரமன் எனும் சாரதி அ பரிகள் மேல் சினமுற்று படர் செய்வானே – நீதிநூல்:12 116/4
மேவி ஓடினர் சினமுற்று இவர் ஆர் என்றேன் மாமி விரைவாய் வந்து – நீதிநூல்:44 481/2

மேல்

சினமுறாதே (1)

தினை அளவு தப்பு உளதேல் அதை நீக்காய் தப்பு இன்றேல் சினமுறாதே
கனை கழையை வேம்பு என்னில் கழைக்கும் ஓர் குறை உண்டோ கல்லில் மோதி – நீதிநூல்:32 339/2,3

மேல்

சினமே (1)

தன்னுள் அடங்கா சினமே சத்துருவாம் தன் பொறையே – நன்மதிவெண்பா:1 49/1

மேல்

சினமொடு (1)

சினமொடு வாதித்தோர் தீயன்-பால் செலின் – நீதிநூல்:21 251/2

மேல்

சினவரா (1)

செய்தவர்-தமை சினத்தல் சினவரா தன் மேல் கல்லை – நீதிநூல்:26 299/2

மேல்

சினவல் (1)

கலங்கவே உறினும் தந்தை காதலர் சினவல் போல் பின் – நீதிநூல்:47 552/2

மேல்

சினை (1)

வியன் சினை வளைவு நோக்கார் விளைந்த தீம் கனி பறிப்போர் – நீதிநூல்:1 4/2

மேல்

சினைப்பது (1)

சினைப்பது போன்று கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1203/4

மேல்

சினையாய் (1)

சினையாய் எண் மதியில் இறந்தேன் இகத்தும் உனை புணர செய்த நோன்பால் – நீதிநூல்:44 503/3

மேல்

சினையினும் (1)

தெண்ணீர் கயத்து சிறு மீன் சினையினும்
நுண்ணிதே ஆயினும் அண்ணல் யானை – வெற்றிவேற்கை:1 17/2,3

மேல்