ங – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ங 2

ங (2)

ங போல் வளை – ஆத்திசூடி:1 15/1
மால் திரு மெய் ங போல் வளை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 15/4

மேல்