க – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கஃசா 1
கக்கு 1
கக்கும் 1
ககந்தன் 1
ககன 1
ககனத்தில் 1
ககனம் 4
கங்கணம் 1
கங்கன் 1
கங்குல் 2
கங்குலும் 1
கங்கை 9
கங்கை_கோத்திரத்தான் 1
கங்கை_சேய் 1
கங்கைநதி 1
கங்கையையே 1
கஸ்தூரி 1
கச்சி 1
கச்சியப்பர் 1
கச்சியினுள் 1
கசடர் 1
கசடரை 1
கசடற 1
கசடன் 1
கசடு 8
கசப்பு 1
கசன் 1
கசி 1
கசிந்து 1
கசியும் 1
கசிவினோடு 1
கசிவு 1
கசேந்திரனை 1
கஞ்ச 1
கஞ்சத்துள் 1
கஞ்சம் 1
கஞ்சம்-தனில் 1
கஞ்சன் 3
கஞ்சனத்தில் 1
கஞ்சனூர் 1
கஞ்சாறர் 1
கஞ்சுகநாதன் 1
கஞ்சுகம் 2
கட்செவி 2
கட்ட 1
கட்டதனொடு 1
கட்டம் 3
கட்டழகினை 1
கட்டளை 4
கட்டளைக்கல் 1
கட்டி 1
கட்டிய 1
கட்டியங்காரன் 1
கட்டியன் 1
கட்டியனை 2
கட்டியும் 1
கட்டிலடி 1
கட்டிவைத்த 1
கட்டிவைத்தும் 1
கட்டின் 1
கட்டு 11
கட்டுண்டான் 2
கட்டுண்டு 1
கட்டும் 1
கட்டுமோ 2
கட்டுரை 2
கட்டுரைக்க 1
கட்டுரைத்தே 1
கட்டுரையால் 1
கட்டுவாங்கன் 1
கட்டென 1
கட்டையில் 1
கட்டையிலே 2
கட்டொடு 1
கட்புலன்-தனையே 1
கட்புலனில் 1
கட 1
கடக்க 2
கடத்தல் 2
கடத்தினுள் 1
கடத்துள் 1
கடந்த 2
கடந்தான் 1
கடந்திருக்க 1
கடந்து 6
கடந்தும் 1
கடப்பாட்டில் 1
கடப்பாடு 1
கடப்போம் 1
கடம் 2
கடம்பன்தான் 1
கடமை 1
கடமையாம் 1
கடல் 62
கடல்-கண் 1
கடல்-மன்னும் 1
கடல்_அன்னான்-தன் 1
கடலில் 3
கடலின் 4
கடலும் 6
கடலே 2
கடலை 2
கடலையும் 1
கடவார் 1
கடவுள் 13
கடவுள்-பால் 1
கடவுளர்-பால் 1
கடவுளரும் 1
கடவுளை 4
கடவுளோ 1
கடவூரானை 1
கடற்கு 1
கடன் 20
கடன்காரர் 1
கடன்காரன் 2
கடன்கொண்டு 1
கடனளிப்பான் 1
கடனாம் 3
கடனே 2
கடா 1
கடாகம் 1
கடாம் 1
கடாரம் 1
கடாஅ 3
கடி 6
கடிகாரத்து 1
கடிகொண்டார் 3
கடித்தது 1
கடித்தல் 1
கடித்து 2
கடிதல் 2
கடிது 3
கடிந்த 2
கடிந்தாரும் 1
கடிந்தான் 1
கடிந்து 12
கடிந்துவிட்டாள் 1
கடிப்பாகவும் 1
கடிப்பித்தல் 1
கடியன் 1
கடியுண்டு 1
கடியும் 1
கடியொடும் 1
கடிவது 2
கடிவு 1
கடின 2
கடினத்தால் 1
கடினம் 1
கடு 5
கடுக்கும் 1
கடுக 2
கடுகளவு 1
கடுகி 3
கடுகில் 1
கடுகு 1
கடுத்த 1
கடுத்தது 1
கடுத்து 2
கடும் 13
கடும்சொல்லன் 2
கடும்பகல் 1
கடுமொழியும் 2
கடுவாம் 1
கடுவினை 2
கடுவும் 2
கடுவெளி 1
கடுவே 1
கடுவை 1
கடை 26
கடை_இல் 1
கடைக்குலத்தர் 1
கடைத்தரார் 1
கடைத்தலை 2
கடைத்தும் 2
கடைப்பட்டவாறு 1
கடைப்பட்டு 1
கடைப்பிடி 3
கடைப்பிடித்து 2
கடைப்பிடியார் 1
கடைப்பிடியும் 1
கடைபோகாவேனும் 1
கடைமுறை 1
கடைமுறைபோய் 1
கடையதாம் 1
கடையராம் 1
கடையரே 2
கடையாய 1
கடையாயார் 1
கடையாயார்-மாட்டு 1
கடையில் 2
கடையும் 1
கடையுள் 1
கடோற்கசன் 1
கடோற்கசனால் 1
கண் 149
கண்_நுதல் 2
கண்_நுதல்-பால் 3
கண்_நுதலார் 5
கண்_நுதலின் 1
கண்_நுதலும் 2
கண்_நுதலோடு 1
கண்_நுதலோன் 1
கண்_அன்னார்-கண்ணும் 1
கண்கள் 1
கண்கள்-தொறும் 1
கண்களும் 1
கண்களே 1
கண்கூடா 1
கண்சாடை 1
கண்ட 84
கண்டக்கால் 2
கண்டகம் 1
கண்டகன் 1
கண்டத்தில் 1
கண்டத்து 1
கண்டதனால் 3
கண்டதனை 2
கண்டதிலே 1
கண்டது 11
கண்டதூஉம் 2
கண்டதே 1
கண்டபேர்க்கு 1
கண்டம் 1
கண்டமா 1
கண்டவர் 2
கண்டவர்-தம் 1
கண்டவற்றுள் 2
கண்டவுடன் 10
கண்டறிந்தார் 1
கண்டனம் 1
கண்டனர் 1
கண்டனைத்து 1
கண்டாய் 6
கண்டார் 20
கண்டார்-கண் 1
கண்டார்-கொல் 1
கண்டால் 7
கண்டாலும் 2
கண்டாள் 3
கண்டான் 13
கண்டானாம் 1
கண்டிருக்கும் 1
கண்டிருந்த 2
கண்டிருந்தும் 2
கண்டிலளே 1
கண்டிலீரோ 1
கண்டிலேனே 1
கண்டீர் 4
கண்டு 147
கண்டுகண்டு 1
கண்டும் 25
கண்டெடுத்த 1
கண்டெடுத்து 1
கண்டே 5
கண்டேம் 2
கண்டொன்று 1
கண்டோம் 3
கண்டோமே 3
கண்டோர் 3
கண்டோர்க்கு 4
கண்ணகி 2
கண்ணகியாம் 1
கண்ணடி 2
கண்ணதனை 1
கண்ணப்பர் 2
கண்ணப்பன் 1
கண்ணருக்கே 1
கண்ணரையும் 1
கண்ணற்கு 1
கண்ணறையன் 1
கண்ணன் 22
கண்ணன்-பால் 1
கண்ணன்-மாட்டும் 1
கண்ணனார் 3
கண்ணனுக்கு 1
கண்ணனுக்கும் 1
கண்ணனும் 1
கண்ணனுமோ 1
கண்ணனை 1
கண்ணனைத்தான் 1
கண்ணா 2
கண்ணாடி 1
கண்ணாய் 1
கண்ணாயினார் 1
கண்ணார் 4
கண்ணார 1
கண்ணாரே 1
கண்ணால் 4
கண்ணாள் 6
கண்ணான 1
கண்ணானாள்-தனக்கு 1
கண்ணி 1
கண்ணிய 1
கண்ணியிடில் 1
கண்ணியை 1
கண்ணில் 6
கண்ணில்லான் 4
கண்ணில்லான்_சேய் 1
கண்ணிலர் 1
கண்ணிலன் 3
கண்ணிலார் 2
கண்ணிலான் 1
கண்ணிற்கு 1
கண்ணின் 7
கண்ணினாரை 1
கண்ணினால் 2
கண்ணினான் 1
கண்ணீர் 7
கண்ணீர்மை 1
கண்ணீரும் 2
கண்ணுக்கினியான் 1
கண்ணுக்கு 1
கண்ணும் 11
கண்ணுவரும் 1
கண்ணுள்ளார் 1
கண்ணுள்ளின் 1
கண்ணுள்ளே 1
கண்ணுறுவதல்லால் 1
கண்ணுறுவான் 1
கண்ணே 6
கண்ணை 6
கண்ணொடு 4
கண்ணோ 1
கண்ணோக்கு 1
கண்ணோட்டத்து 1
கண்ணோட்டம் 13
கண்ணோட 2
கண்ணோடாதவர் 1
கண்ணோடாது 3
கண்ணோடி 7
கண்ணோடு 1
கண்படாம் 1
கண்படுவர் 1
கண்பாடு 1
கண்பாடும் 1
கண்மணியா 1
கண்மலரும் 1
கணக்கர்-தம்மையும் 1
கணக்கன் 9
கணக்கன்-தன்னை 1
கணக்கில் 1
கணக்கிலா 1
கணக்கிலை 1
கணக்கு 4
கணக்கு_இல் 2
கணத்தர் 1
கணத்தில் 1
கணத்துக்குள்ளே 1
கணத்துள் 1
கணபதி 1
கணபதி-தன் 1
கணபதியை 1
கணம் 5
கணம்-தொறும் 1
கணம்தான் 1
கணம்புல்லர் 2
கணமதில் 1
கணமும் 1
கணமே 1
கணமேயும் 1
கணமோ 2
கணவர் 3
கணவர்-தம்மை 1
கணவர்க்கு 1
கணவருடன் 1
கணவரை 1
கணவன் 3
கணவனுக்கே 1
கணவனும் 2
கணவனை 2
கணவனோடே 1
கணன் 1
கணாதரன் 1
கணிக்கலாம் 1
கணிகண்ணன் 1
கணிகை 2
கணிகையர் 1
கணிகையரை 1
கணிச்சி 2
கணிதம் 2
கணீர் 3
கணும் 1
கணே 2
கணை 4
கணைகளையே 1
கணையால் 1
கணையின் 1
கணையை 1
கத்தன் 2
கத்தனம் 1
கத்தி 2
கத்திதானே 1
கத்திரியை 1
கத்து 1
கத்தும் 2
கத்தூரி 1
கத 1
கதம் 1
கதமொடு 1
கதலி 2
கதலிதான் 1
கதலியும் 1
கதவா 1
கதவு 6
கதழ் 1
கதழ்வு 1
கதறி 1
கதறுமால் 1
கதி 12
கதிக்கு 1
கதிக்கும் 1
கதித்தல் 1
கதிநிலையே 1
கதிப்பட்ட 1
கதியினும் 1
கதியும் 1
கதிர் 16
கதிர்_சேயை 1
கதிரம் 1
கதிரவற்கு 1
கதிரவன் 2
கதிரவனால் 1
கதிராய் 1
கதிரால் 1
கதிரிடம் 1
கதிரை 1
கதிரோன் 4
கதிரோன்சேய் 2
கதிரோனும் 1
கதுப்பினாய் 1
கதுப்பினாள் 1
கதுமென 3
கதுவப்பட்டார் 1
கதை 5
கதையால் 2
கதையை 1
கந்த 1
கந்தத்தை 1
கந்தம் 6
கந்தமது 1
கந்தருவன் 1
கந்தா 1
கந்தாம் 1
கந்தியினை 1
கந்தியே 1
கந்து 1
கந்துகனை 1
கப்பிய 1
கபடம் 1
கபம் 1
கபனை 1
கபாடம் 1
கபிலர் 4
கபிலரை 1
கபிலன் 1
கபிலை 1
கபோலமதில் 1
கம்ப 1
கம்பத்தே 1
கம்பம் 1
கம்பருக்கு 1
கம்பளி 1
கம்பன் 2
கம்பிதம் 2
கம்பு 1
கம்மியனால் 1
கம்மும் 1
கமல 4
கமலம் 1
கமலவதி 1
கமலை 5
கமழ் 4
கமழாது 1
கமழாதே 1
கமழும் 1
கமுகு 1
கமை 1
கமைசெய்தல் 1
கயக்கு 2
கயத்திடை 1
கயத்தில் 1
கயத்து 2
கயப்புறும் 1
கயம் 6
கயமுகன் 1
கயமையே 1
கயல் 5
கயலில் 1
கயவர் 13
கயவர்-தம்மை 1
கயவர்-பால் 1
கயவர்க்கு 1
கயவரே 1
கயவரை 1
கயவன் 1
கயவனையே 1
கயவுளார் 1
கயன் 1
கயிற்றால் 1
கயிறு 5
கர்த்தபத்தின் 1
கர்த்தபம்தான் 1
கர்ப்பத்திலே 1
கர்ப்பம் 1
கர்ப்பூரம் 2
கர்வம் 1
கர 2
கரகம் 1
கரங்கள் 2
கரடி 1
கரண்டகம் 1
கரண்டி 1
கரத்த 1
கரத்தல் 4
கரத்தலும் 1
கரத்தால் 2
கரத்தான் 1
கரத்தில் 2
கரத்தினால் 1
கரத்து 1
கரதலாமலகம் 1
கரதூடணன் 1
கரந்து 3
கரந்தும் 2
கரப்பர் 1
கரப்பவர்க்கு 1
கரப்பாக்கு 2
கரப்பார் 1
கரப்பில் 1
கரப்பிலார் 1
கரப்பின் 1
கரப்பினும் 1
கரப்பு 3
கரம் 6
கரம்கொளினும் 1
கரமும் 1
கரவா 1
கரவாது 3
கரவாமல் 1
கரவார் 1
கரவால் 1
கரவில் 1
கரவிலா 1
கரவு 5
கரவுடையார் 1
கரவுளார்க்கு 1
கரவேல் 4
கரவை 1
கரன் 1
கரி 17
கரிக்கா 1
கரிக்கு 1
கரிகால் 1
கரிமுகன் 1
கரிய 3
கரியாக 1
கரியார் 1
கரியை 3
கரு 4
கருக்காயும் 1
கருங்கல்லை 1
கருடற்கு 1
கருடன் 4
கருடனையும் 1
கருணாகரன் 1
கருணை 6
கருணைசெய்தார் 1
கருணையால் 1
கருணையே 1
கருத்தழிந்தாள் 1
கருத்தன் 1
கருத்தில் 1
கருத்து 1
கருத்துடனே 1
கருத்துடைந்து 1
கருத்துடையோரே 1
கருத்தும் 1
கருத்தே 2
கருத்தை 1
கருத 2
கருதல் 2
கருதலர் 1
கருதலாமே 1
கருதவும் 1
கருதா 1
கருதாது 1
கருதாதே 1
கருதாமல் 1
கருதாயோ 2
கருதி 37
கருதிய 3
கருதியவாறு 1
கருதியவை 1
கருதியே 1
கருதினும் 1
கருது 3
கருதுங்காலே 1
கருதுப 1
கருதுபவர் 2
கருதும் 3
கருதுமேல் 1
கருதுவது 1
கருதுவாரே 2
கருப்பஞ்சக்கையினை 1
கருப்பத்தோ 1
கரும் 6
கரும்பிள்ளைக்கு 1
கரும்பின் 1
கரும்பு 5
கரும்பும் 1
கருமங்கள் 4
கருமணியின் 1
கருமத்தர் 1
கருமத்தான் 1
கருமம் 30
கருமம்-தன்னை 1
கருமமதில் 1
கருமமும் 1
கருமமே 3
கருவம் 1
கருவா 1
கருவி 13
கருவியான் 2
கருவியிட்டு 1
கருவியும் 1
கருவில் 1
கருவினை 1
கருவூரர் 1
கரை 10
கரை-தனில் 1
கரை_இல் 1
கரைதான் 1
கரைந்து 2
கரைபுரண்டு 1
கரையில் 1
கரையேறி 1
கரையேறினால் 1
கல் 30
கல்லா 7
கல்லாடர் 1
கல்லாத 5
கல்லாதவர் 4
கல்லாதவரின் 1
கல்லாதவரும் 1
கல்லாதவாறு 1
கல்லாதார் 2
கல்லாதாள் 1
கல்லாதான் 5
கல்லாம் 1
கல்லாமை 2
கல்லாய் 1
கல்லார் 12
கல்லார்-கண் 1
கல்லாரை 1
கல்லாவிட்டால் 1
கல்லான் 3
கல்லானே 1
கல்லில் 1
கல்லிற்கு 1
கல்லின் 1
கல்லினும் 1
கல்லும் 4
கல்லே 2
கல்லை 4
கல்லோ 1
கல்வி 45
கல்விக்கு 1
கல்விதான் 1
கல்வியால் 2
கல்வியில் 1
கல்வியின் 1
கல்வியுடைமை 1
கல்வியும் 3
கல்வியே 2
கல்வியை 1
கலக்கத்தை 1
கலக்கம் 3
கலக்கினும் 1
கலக்கும் 1
கலகம் 2
கலகமிட்டு 1
கலகமே 1
கலகல் 1
கலங்கல் 1
கலங்கல்_இல் 1
கலங்கவே 1
கலங்கள் 1
கலங்களின் 1
கலங்காது 4
கலங்கி 1
கலங்கிய 1
கலங்கினாள் 1
கலங்கேல் 1
கலசமுனி 1
கலத்தல் 5
கலத்தில் 1
கலத்தின் 1
கலத்தினுக்கு 1
கலத்து 1
கலத்துள் 2
கலந்த 6
கலந்தது 1
கலந்தார் 1
கலந்தார்க்கு 1
கலந்தாலும் 1
கலந்தான் 1
கலந்திருந்தும் 1
கலந்து 13
கலந்துநிற்கும் 1
கலந்துநின்றாலும் 1
கலந்துநின்றாள் 1
கலந்தே 1
கலப்பார் 1
கலப்பால் 1
கலப்பின் 1
கலப்பேன்-கொல் 1
கலம் 11
கலம்தான் 1
கலம்பகத்தால் 1
கலயர் 1
கலயனார் 1
கலரையே 1
கலரொடு 1
கலவா 1
கலவி-தனக்கு 1
கலவிக்கு 1
கலவிசெய்த 1
கலவுற 2
கலன் 6
கலனும் 1
கலாம் 1
கலாய் 1
கலாவதி 1
கலி 1
கலிக்காமர் 1
கலிங்கசேனையினை 1
கலிங்கபதி 1
கலிங்கன் 2
கலியனார் 1
கலியுகத்தில் 1
கலுழ்ந்த 1
கலுழ்ந்தாள் 2
கலுழ்ந்திடில் 1
கலுழ்ந்து 1
கலுழ்வது 2
கலுழும் 3
கலுழுமே 1
கலை 29
கலைக்கோட்டு 1
கலைகள் 1
கலைகளாய் 1
கலைகளோடு 1
கலைமகள் 1
கலையின் 1
கலையினார் 1
கலையை 2
கலையோர் 1
கலைவலோர் 1
கவ்வி 3
கவ்விது 1
கவ்விய 1
கவ்வியதை 1
கவ்வை 3
கவ்வை-தனை 1
கவ்வையான் 1
கவசங்கள் 1
கவசரை 1
கவத்துவ 1
கவந்தன் 1
கவயமா 1
கவர் 4
கவர்தல் 2
கவர்ந்த 2
கவர்ந்தது 2
கவர்ந்தன 1
கவர்ந்தான் 1
கவர்ந்திட 1
கவர்ந்திடு 1
கவர்ந்து 4
கவர 1
கவரார் 1
கவரி 1
கவரிமா 2
கவரிமான் 3
கவல் 1
கவலை 4
கவலைதானே 1
கவலைப்படேல் 1
கவள 1
கவளத்து 1
கவற்ற 1
கவறினை 1
கவறு 4
கவறும் 2
கவன்றாள் 1
கவன்று 1
கவி 16
கவிக்கோன் 1
கவிகள் 1
கவிகை 1
கவிஞருக்கே 1
கவியம் 1
கவியம்_இல் 1
கவியா 1
கவியாளர் 1
கவிவீரராகவ 1
கவிழ்ந்து 1
கவின் 6
கவுசி 1
கவுசிகன்தான் 1
கவுசிகையாம் 1
கவுந்தியால் 1
கவுமாரன் 1
கவுரம் 1
கவுரியும் 1
கவுள் 5
கவுற்சனன் 1
கவையாகி 1
கழகத்தில் 1
கழகத்து 2
கழகம் 1
கழகமும் 1
கழகமோடு 1
கழல் 11
கழல 1
கழற 1
கழறல் 3
கழறி 1
கழறும் 2
கழன்று 1
கழனி 1
கழாஅ 1
கழி 10
கழிக்கின்றாய் 1
கழிகின்ற 1
கழிகுவம் 1
கழித்தனை 1
கழித்திடல் 1
கழித்து 1
கழிந்து 2
கழிந்தோரை 1
கழிப்பன 1
கழிய 4
கழியால் 1
கழியினும் 1
கழியும் 4
கழிவதனை 1
கழிவது 1
கழுக்கு 1
கழுகு 1
கழுத்தில் 1
கழுத்தினில் 1
கழுத்து 2
கழுதை 3
கழுதைக்கு 1
கழுதையில் 1
கழுதையும் 1
கழுதையை 1
கழுவ 1
கழுவாவிடில் 1
கழுவி 1
கழுவிடாது 1
கழுவில் 2
கழுவுள் 1
கழுவேறுதலால் 1
கழுவேறும் 2
கழைக்கும் 1
கழையின் 1
கழையினுமே 1
கழையை 1
கள் 29
கள்வ 1
கள்வதூஉம் 1
கள்வர் 2
கள்வரும் 1
கள்வரை 1
கள்வன் 4
கள்வனை 1
கள்வார்க்கு 1
கள்வேம் 2
கள்ள 4
கள்ளத்தாரே 1
கள்ளத்தால் 3
கள்ளம் 6
கள்ளர் 3
கள்ளரையும் 1
கள்ளரொடு 1
கள்ளரோடு 1
கள்ளவழி 1
கள்ளனாய் 1
கள்ளாமை 3
கள்ளார்க்கு 1
கள்ளின் 2
கள்ளினும் 2
கள்ளீ 1
கள்ளுக்கு 2
கள்ளும் 3
கள்ளே 1
கள்ளை 3
கள்ளொடு 1
களங்கம் 1
களத்திடை 1
களத்திரம் 1
களத்து 1
களத்தே 1
களப்பலி 1
களம் 2
களமத்தின் 1
களர் 1
களரின் 1
களவதாம் 1
களவால் 4
களவானும் 1
களவிற்கு 1
களவின் 1
களவின்-கண் 2
களவினால் 2
களவு 11
களவுசெய்து 1
களவுசெய்பவரை 1
களவுசெய்வர் 1
களவும் 1
களவை 2
களவொடு 2
களன் 1
களி 7
களிக்க 1
களிக்கினும் 1
களித்-தொறும் 2
களித்த 1
களித்தல் 1
களித்தலும் 2
களித்தார்க்கு 1
களித்தாள் 1
களித்தான் 1
களித்தானை 3
களித்து 4
களிப்பரே 1
களிப்பால் 1
களிப்பினால் 1
களிப்பினோடு 1
களிப்பேன் 1
களியற்க 1
களியாம் 1
களியால் 1
களியாளன் 1
களியினோடு 1
களிற்றான் 1
களிற்றின் 2
களிற்றுப்படி 1
களிற்றை 1
களிற்றொடு 2
களிறு 9
களிறோ 1
களை 2
களைகணது 1
களைகணா 2
களைதல் 2
களைந்தான் 1
களைந்து 3
களைந்தே 1
களையார் 1
களையாள் 1
களையுநர் 2
களையெடுத்திட 1
களைவதாம் 2
களைவினை 1
களைவோர் 2
கற்க 6
கற்கண்டு 1
கற்கண்டோ 1
கற்கும் 1
கற்கை 3
கற்கையால் 1
கற்ப 1
கற்பக 1
கற்பகத்தை 3
கற்பகம் 1
கற்பகம்தான் 1
கற்பகமே 2
கற்பங்களே 1
கற்பதரு 1
கற்பதன் 1
கற்பது 2
கற்பதுவே 1
கற்பம் 1
கற்பவை 2
கற்பழியா 1
கற்பன 1
கற்பனை 1
கற்பாமே 1
கற்பான் 1
கற்பிக்கும் 1
கற்பித்தால் 1
கற்பித்து 1
கற்பிலா 1
கற்பிளவோடு 1
கற்பின் 3
கற்பின்மை 1
கற்பினர்க்கு 1
கற்பினார் 2
கற்பினார்க்கு 1
கற்பினாள் 1
கற்பினுக்கு 1
கற்பினும் 2
கற்பு 12
கற்பு_இல் 1
கற்புடை 3
கற்புடைய 1
கற்புடையார் 1
கற்புடையாள் 1
கற்பும் 1
கற்பூர 1
கற்பெனப்படுவது 1
கற்பை 2
கற்ற 32
கற்றதனால் 3
கற்றது 6
கற்றதுவும் 1
கற்றபடியே 1
கற்றல் 2
கற்றலும் 1
கற்றவர் 4
கற்றவருள் 1
கற்றவரை 2
கற்றவன் 1
கற்றவை 2
கற்றறிதல் 1
கற்றறிந்த 4
கற்றறிந்தார் 3
கற்றறிந்தும் 3
கற்றறிவால் 1
கற்றன 2
கற்றனம் 1
கற்றா 2
கற்றாங்கு 1
கற்றார் 16
கற்றார்-கண்ணும் 1
கற்றார்க்கு 1
கற்றாருள் 3
கற்றாரே 2
கற்றாரை 2
கற்றாரோடு 1
கற்றால் 2
கற்றாலும் 1
கற்றாழம் 1
கற்றாறே 1
கற்றான் 1
கற்றிட 1
கற்றிருந்தும் 1
கற்றிலன் 1
கற்றிலனாயின் 1
கற்றிலனாயினும் 1
கற்று 28
கற்றுணர்ந்தார் 1
கற்றும் 6
கற்றூண் 1
கற்றூணை 1
கற்றை 2
கற்றையா 1
கற்றோம் 1
கற்றோர் 2
கற்றோர்க்கு 3
கற்றோரும் 2
கற்றோரை 1
கற்றோற்கு 1
கற்றோன் 1
கற்றோனும் 1
கற்றோனே 1
கறந்து 2
கறவை 1
கறி 4
கறித்து 1
கறியதாம் 1
கறுத்து 2
கறுப்பன் 1
கறுப்பு 1
கறை 4
கன்மம் 1
கன்மமும் 1
கன்மமே 1
கன்மலை 1
கன்மாடபாதன் 1
கன்றி 14
கன்றிய 3
கன்றியே 4
கன்றினால் 1
கன்று 2
கன்றுடை 1
கன்றும் 8
கன்றை 1
கன்னங்கறுத்த 1
கன்னம் 1
கன்னமிட்டு 1
கன்னல் 2
கன்னலை 1
கன்னலோ 1
கன்னன் 12
கன்னனை 1
கன்னி 2
கன்னி-தன்னை 1
கன்னிகையும் 1
கன்னிமரம் 1
கன்னியர் 2
கன்னியர்க்கு 1
கன்னியர்கள் 1
கன்னியரை 1
கன்னியை 2
கன்னியோ 1
கன 3
கனக 1
கனகசித்திரை 1
கனகம் 1
கனகமாலை 1
கனகவதி 1
கனகவன்மன் 1
கனகவிசயர் 1
கனகன் 2
கனங்குழாய் 1
கனத்து 1
கனம் 11
கனம்கொளும் 1
கனமான 1
கனல் 3
கனலிக்கு 1
கனவதனில் 1
கனவில் 4
கனவிலும் 4
கனவிலுமே 1
கனவின்-கண் 2
கனவினான் 7
கனவினில் 1
கனவினுக்கு 1
கனவினும் 5
கனவு 1
கனவும் 2
கனவை 3
கனா 2
கனி 16
கனிகள் 1
கனிந்த 1
கனிந்ததே 1
கனிந்து 1
கனியினும் 1
கனியும் 2
கனியை 2
கனியையும் 1
கனியொடு 1
கனிவினும் 1
கனிவொடும் 1
கனை 3

கஃசா (1)

தொடி புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்து எருவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1037/3

மேல்

கக்கு (1)

கக்கு மிக்கு முற்றி கதிர் ஈனில் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 41/3

மேல்

கக்கும் (1)

குக்கனை நிகர்க்கும் அவர் கக்கும் இழிகூற்றே – நீதிநூல்:33 345/4

மேல்

ககந்தன் (1)

காதல் புதல்வர் என கண்ணோடாது ஏன் ககந்தன்
கோது அற முன் கொன்றான் குமரேசா தீது அறவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 541/1,2

மேல்

ககன (1)

இன்று அருணோதயம் கண்டோம் உயர் ககன முகட்டின் மிசை இந்த பானு – நீதிநூல்:43 453/1

மேல்

ககனத்தில் (1)

காரினை கீழ் விழாது ககனத்தில் நிறுவி நொய்ய – நீதிநூல்:47 541/2

மேல்

ககனம் (4)

பைய ஓர் புள் பிடிக்க ககனம் மிசை வட்டமிடும் பருந்து போல – நீதிநூல்:41 420/3
ககனம் மிசை பறவை என பறப்போம் ஓர் புகைக்கலத்தால் கடல் கடப்போம் – நீதிநூல்:41 426/2
ககனம் மீது ஈர்க்க காராம் கடினத்தால் இடியாம் பல் கார் – நீதிநூல்:47 543/2
ககனம் மண் சராசரங்கள் கலைகள் உன்னுள் அடக்கி – நீதிநூல்:47 545/1

மேல்

கங்கணம் (1)

ஒடிவு_இல் கங்கணம் பூண்டுகொள் மேலவர் உரைக்கு அமைந்து தம் மாது தொழில் எலாம் – நீதிநூல்:15 189/3

மேல்

கங்கன் (1)

கண்டும் தெளியாமல் கங்கன் ஏன் வெம் களி மீக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 930/1

மேல்

கங்குல் (2)

கலை தேயினும் தண் கதிர் வீசும் அ கங்குல் திங்கள் – நீதிநூல்:6 60/2
கனவதனில் கண்ட பொருள் செலவுக்கு ஆமோ குனிக்கும் கங்குல் கூத்தில் – நீதிநூல்:40 409/1

மேல்

கங்குலும் (1)

கங்குலும் போதாது என்ன பகலும் கண்படுவர் யாவும் – நீதிநூல்:35 359/3

மேல்

கங்கை (9)

கான குரங்கு எழலால் கங்கை சுதன் முதலோர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 4/1
இந்து நுதல் கங்கை இரங்கேசா அந்தோ – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 91/2
உம்பரில் துன்முகனார் உள்ள கங்கை தோள் தோய – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 111/1
துய்ய கங்கை_சேய் முதலோர் சோமேசா மெய்யே ஆம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 56/2
கொற்றவன் முன் உன் கங்கை_கோத்திரத்தான் வெற்றி புனை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 46/2
பாவம் நிறை சண்டாளர் பாண்டத்து கங்கை நீர் – நீதிவெண்பா:1 25/3
அங்கண நீர் கங்கை அடைந்த உடனே புனித – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:0 2/1
தேர்ந்த விதி முன்னே சேர்ந்து நகைசெய்த கங்கை
கூர்ந்து இழிந்தாள் என்னே குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 694/1,2
காதலுற்றும் ஏதிலள் போல் கங்கை ஏன் நோக்கி நின்றாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1099/1

மேல்

கங்கை_கோத்திரத்தான் (1)

கொற்றவன் முன் உன் கங்கை_கோத்திரத்தான் வெற்றி புனை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 46/2

மேல்

கங்கை_சேய் (1)

துய்ய கங்கை_சேய் முதலோர் சோமேசா மெய்யே ஆம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 56/2

மேல்

கங்கைநதி (1)

கங்கைநதி பாவம் சசி தாபம் கற்பகம்தான் – நீதிவெண்பா:1 100/1

மேல்

கங்கையையே (1)

உள்ளிய வான் கங்கையையே உள்ளி பகீரதன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 540/1

மேல்

கச்2தூரி (1)

கற்பூர பாத்திகட்டி கச்2தூரி எருப்போட்டு கமழ் நீர் பாய்ச்சி – விவேகசிந்தாமணி:1 88/1

மேல்

கச்சி (1)

கொண்டல் உறையூர் கச்சி கோ நகரில் செய் குணத்தால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 2/1

மேல்

கச்சியப்பர் (1)

காலால் மிதித்தாற்கும் கச்சியப்பர் ஏன் கொடுத்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 158/1

மேல்

கச்சியினுள் (1)

தோட்டு அலர் நீர் கச்சியினுள் சோமேசா நாட்டி இடின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 50/2

மேல்

கசடர் (1)

அன்னை பிதா பாவலரை பகைப்போரும் அறிவு இலா கசடர் ஆமே – விவேகசிந்தாமணி:1 97/4

மேல்

கசடரை (1)

கரங்கள் நீட்டியே பேசிய கசடரை கண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 109/3

மேல்

கசடற (1)

கல்விக்கு அழகு கசடற மொழிதல் – வெற்றிவேற்கை:1 2/1

மேல்

கசடன் (1)

கருதிய நூல் கல்லாதான் மூடன் ஆகும் கணக்கு அறிந்து பேசாதான் கசடன் ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 20/1

மேல்

கசடு (8)

கருமமதில் முயல் என்றால் பின்னை ஆகட்டும் என்றாய் கசடு விஞ்சி – நீதிநூல்:43 456/3
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 72/3
கற்க கசடு அற கற்பவை கற்ற பின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 65/3
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 114/3
கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடு அற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 131/3
கற்க கசடு அற கற்பவை கற்ற பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 391/3
கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 717/3
கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடு அற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 845/3

மேல்

கசப்பு (1)

வேம்புக்கு தேன் வார்த்தாலும் வேப்பிலை கசப்பு மாறா – விவேகசிந்தாமணி:1 61/3

மேல்

கசன் (1)

பண்டு கசன் பார்த்தன் பரிந்தும் ஒழுக்கத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 132/1

மேல்

கசி (1)

கசி வந்த சொல்லியர் மேல் காமுறுதல் பத்தும் – நல்வழி:1 26/3

மேல்

கசிந்து (1)

உள்ள அங்கணம் கசிந்து ஓடல் போல் ஒரு – நீதிநூல்:22 261/1

மேல்

கசியும் (1)

கனம் போலும் தேகம் இதை பிரித்து நோக்கிடின் மலம் நீர் கசியும் செந்நீர் – நீதிநூல்:41 421/2

மேல்

கசிவினோடு (1)

கசிவினோடு இல்லான் இறை – அருங்கலச்செப்பு:1 6/2

மேல்

கசிவு (1)

கசிவு கலக்கம் அகற்றி மனத்தை – அருங்கலச்செப்பு:1 149/1

மேல்

கசேந்திரனை (1)

கண்ட முதலை கசேந்திரனை நீள் புனலுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 495/1

மேல்

கஞ்ச (1)

நிலையா உடல் பொருள் நீரில் நிறை கஞ்ச
மலர் இலை போல் எத்தனை நாள் வாழ்ந்தும் இலகு பொருள் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 101/1,2

மேல்

கஞ்சத்துள் (1)

கஞ்சத்துள் கல் பட்டால் போன்று – அறநெறிச்சாரம்:1 73/4

மேல்

கஞ்சம் (1)

அரக்கும் அரக்கும் மது கஞ்சம் ஆதியாக அறியாமை – நீதிநூல்:19 236/1

மேல்

கஞ்சம்-தனில் (1)

கழுவிடாது உற நோக்குதி முகம்-தனை கஞ்சம்-தனில் நோக்கின் – நீதிநூல்:29 317/2

மேல்

கஞ்சன் (3)

அன்று கஞ்சன் கொண்ட அழுக்காற்றால் தன் திரு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 168/1
கஞ்சன் சிசுபாலன் கண்ணில்லான்_சேய் வணக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 419/1
பாரம் பொறேன் என்று பார் ஏனோ கஞ்சன் உயர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 570/1

மேல்

கஞ்சனத்தில் (1)

கஞ்சனத்தில் தம் முகமே காணுவது போல் கயவர் – நீதிநூல்:23 271/1

மேல்

கஞ்சனூர் (1)

கஞ்சனூர் ஆழ்வார் கலங்காது அறம் செய்தே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 87/1

மேல்

கஞ்சாறர் (1)

கஞ்சாறர் சோபன பெண் கூந்தல் கடிது அளிக்க – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 106/1

மேல்

கஞ்சுகநாதன் (1)

கஞ்சுகநாதன் கோயில் கால் எலிக்கு மாட்டாதே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 96/1

மேல்

கஞ்சுகம் (2)

கஞ்சுகம் அன்று பிறிது ஒன்றே கஞ்சுகம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 92/2
கஞ்சுகம் அன்று பிறிது ஒன்றே கஞ்சுகம்
எப்புலமும் காவாமே மெய் புலம் காக்கும் மற்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 92/2,3

மேல்

கட்செவி (2)

கடவுள் அவிர் சடை மேல் கட்செவி அஞ்சாதே – நன்னெறி:1 9/3
கன்னியர் உள்ளன்பும் கடு கட்செவி நட்பும் – நன்மதிவெண்பா:1 42/1

மேல்

கட்ட (1)

கண் கொண்டான் பொன்னி கரை கட்ட வாரானை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 55/1

மேல்

கட்டதனொடு (1)

களை கட்டதனொடு நேர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 550/4

மேல்

கட்டம் (3)

இருவர்கள் தம் நயம் துயரம் ஏகம் என கருதி இட்டமொடு பெட்டு அமரின் கட்டம் அவர்க்கு உளதோ – நீதிநூல்:12 156/4
கட்டம் மேவும் கழகத்தில் வென்று கொள் – நீதிநூல்:20 242/3
களம் நிகர் பாவம் செய்தலே கட்டம் கருது அறம் செயல் எளிது அன்றோ – நீதிநூல்:43 461/4

மேல்

கட்டழகினை (1)

கட்டழகினை அவாவி காம சாகரத்தின் ஆழ்வோர் – நீதிநூல்:13 173/2

மேல்

கட்டளை (4)

கட்டளை கோடி திரியின் கருதிய – அறநெறிச்சாரம்:1 37/1
கட்டளை மீறேல் நீ கடந்து – நன்மதிவெண்பா:1 21/4
கருமமே கட்டளை கல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 505/4
சால்பிற்கு கட்டளை யாது எனின் தோல்வி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 986/3

மேல்

கட்டளைக்கல் (1)

கருமமே கட்டளைக்கல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 84/4

மேல்

கட்டி (1)

உற்ற தொடைப்புண்ணுக்கு உடை கீறி கட்டி நின்றான் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 46/1

மேல்

கட்டிய (1)

சேலை கட்டிய மாதரை நம்பினால் தெருவில் நின்று தியங்கி தவிப்பரே – விவேகசிந்தாமணி:1 12/4

மேல்

கட்டியங்காரன் (1)

சச்சந்தனை முன் சதி கட்டியங்காரன்
நிச்சயமா செய்த நிறை பிழை பார் பொன் சிகர – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 84/1,2

மேல்

கட்டியன் (1)

கொற்றமுறா கட்டியன் ஏன் கோன் பொருளை வெஃகியதால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 171/1

மேல்

கட்டியனை (2)

கற்று உயர்ந்த சந்திரனை கட்டியனை தேர்ந்து வைத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 514/1
கண்டு உலைந்தது என்று விட்ட கட்டியனை தத்தன் எண்ணிக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 799/1

மேல்

கட்டியும் (1)

கரும்பு கோணிடில் கட்டியும் பாகும் ஆம் – விவேகசிந்தாமணி:1 22/2

மேல்

கட்டிலடி (1)

அடிவைத்த போது எல்லாம் கூடை உறி பரண் கட்டிலடி அடுக்கு – நீதிநூல்:44 488/3

மேல்

கட்டிவைத்த (1)

கண் காண நின் குலத்தார் கட்டிவைத்த பண்பது பார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 35/2

மேல்

கட்டிவைத்தும் (1)

கட்டிவைத்தும் தத்தன் முன் கைவிட்டான் ஏலேலன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 376/1

மேல்

கட்டின் (1)

வெட்கம் இல்லாத கட்டின் மிகமிக அடைப்பர் உப்பு ஆர் – நீதிநூல்:36 367/3

மேல்

கட்டு (11)

வினை உயிர் கட்டு வீடு இன்ன விளக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 8/1
வன்சொல் களை கட்டு வாய்மை எரு அட்டி – அறநெறிச்சாரம்:1 16/2
காமாதியால் ஆம் கடுவினை கட்டு அழித்து – அறநெறிச்சாரம்:1 45/3
கட்டு அழித்து காம கடற்கு என்னை ஈர்ப்பாயே – அறநெறிச்சாரம்:1 90/3
வினைப்பாடு கட்டு அழித்து வீட்டு இன்பம் நல்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 220/3
இட்டமுறு கட்டு உதவும் இன்மொழியது அன்றோ – நீதிநூல்:33 344/4
கரை காப்பு உளது நீர் கட்டு குளம் அன்றி – நன்னெறி:1 33/3
கட்டு விடு-காறும் எஞ்சாமை ஐம்பாவம் – அருங்கலச்செப்பு:1 107/1
கூறிய கட்டு என்று உணர் – அருங்கலச்செப்பு:1 108/2
பண்டு சுயோதனனை பாண்டவர் ஏன் கட்டு அவிழ்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 314/1
பெண் தகையான் பேர் அமர் கட்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1083/4

மேல்

கட்டுண்டான் (2)

காது அமரில் அர்ச்சுனனால் கட்டுண்டான் ஆதலினால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 12/2
வானுலகை வென்று வந்தும் மண்ணுலகில் கட்டுண்டான்
கோன் இலங்கைவேந்தன் குமரேசா ஆன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 496/1,2

மேல்

கட்டுண்டு (1)

இ புவியில் கட்டுண்டு இழுக்குற்றான் தப்பு அலவே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 95/2

மேல்

கட்டும் (1)

கட்டும் உடைமுள் எனவே காண் – நீதிவெண்பா:1 59/4

மேல்

கட்டுமோ (2)

காள விட பாந்தள் கருடனையும் கட்டுமோ
வாள் எரியை கட்டுமோ வன் கயிறு நீளும் – நீதிவெண்பா:1 56/1,2
வாள் எரியை கட்டுமோ வன் கயிறு நீளும் – நீதிவெண்பா:1 56/2

மேல்

கட்டுரை (2)

கட்டுரை கூறின் செவிக்கொளா கண் விழியா – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 30/3
கட்டுரை கேட்ப செவி – அறநெறிச்சாரம்:1 197/4

மேல்

கட்டுரைக்க (1)

காணாத வார்த்தையை கட்டுரைக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 9/4

மேல்

கட்டுரைத்தே (1)

காலம் இடம் அறிந்து கட்டுரைத்தே ஏலவே – நீதிவெண்பா:1 34/2

மேல்

கட்டுரையால் (1)

கட்டுரையால் கோதப்படுமேல் இவை எல்லாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 86/3

மேல்

கட்டுவாங்கன் (1)

மண்டு புகழ் கட்டுவாங்கன் விரைந்து ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 335/1

மேல்

கட்டென (1)

கட்டென சொல்லியக்கால் கல் பிளப்பில் தீயே போல் – அறநெறிச்சாரம்:1 206/1

மேல்

கட்டையில் (1)

உரியார் இலர் என்று இடுகாட்டுக்கு உடன் கொண்டு ஏகி கட்டையில் வைத்து – நீதிநூல்:19 235/2

மேல்

கட்டையிலே (2)

கட்டையிலே தொடுத்து நடு கட்டையிலே கிடத்தும்-மட்டும் கவலைதானே – விவேகசிந்தாமணி:1 75/4
கட்டையிலே தொடுத்து நடு கட்டையிலே கிடத்தும்-மட்டும் கவலைதானே – விவேகசிந்தாமணி:1 75/4

மேல்

கட்டொடு (1)

கட்டொடு வீடும் உயிரும் பிற பொருளும் – அருங்கலச்செப்பு:1 61/1

மேல்

கட்புலன்-தனையே (1)

கட்புலன்-தனையே கவர்ந்திடு கவின் உளேம் என அனுதினம் – நீதிநூல்:29 320/1

மேல்

கட்புலனில் (1)

ஒப்பனை உளதோ வேலை உலகில் கட்புலனில் தோன்றும் – நீதிநூல்:8 76/3

மேல்

கட (1)

கம்ப மத கட களிற்றான் தில்லை வாழும் கணபதி-தன் பெரு வயிற்றை கண்டு வாடி – விவேகசிந்தாமணி:1 132/1

மேல்

கடக்க (2)

கடக்க கருதவும் வேண்டா மடைத்தலையில் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 16/2
வையால் செய் புணை நம்பி அனல் ஆழி கடக்க உன்னும் மதி இலார் போல் – நீதிநூல்:41 420/1

மேல்

கடத்தல் (2)

நதி கடத்தல் அன்றியே நாயின் வால் பற்றி – நீதிவெண்பா:1 11/3
நதி கடத்தல் உண்டோ நவில் – நீதிவெண்பா:1 11/4

மேல்

கடத்தினுள் (1)

காற்றினை பல துவார கடத்தினுள் அடைத்தல் போல – நீதிநூல்:47 534/1

மேல்

கடத்துள் (1)

தோற்றிய சட கடத்துள் துன் உயிர் காற்று அடைத்து – நீதிநூல்:47 534/3

மேல்

கடந்த (2)

புலன் இழந்து நூறாண்டும் கடந்த கூனுடன் மாமி பூபா மாரன் – நீதிநூல்:44 504/2
கடந்த நினைந்து உருகேல் காரிகையார் அன்பு – நன்மதிவெண்பா:1 44/1

மேல்

கடந்தான் (1)

காதல் கடலை கடந்தான் சனகன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 8/1

மேல்

கடந்திருக்க (1)

காலன் கடந்திருக்க கண்டோமே ஞாலத்தின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 98/2

மேல்

கடந்து (6)

பொங்கு அலை ஆழி தாண்டி பொருப்புகள் கடந்து ஓயாமல் – நீதிநூல்:3 31/1
அளித்த முறை கடந்து கள்ளவழி புணர்ச்சிசெயும் கொடியோர்-தம்மை – நீதிநூல்:13 157/2
சிற்று உதர போசணைக்கா மலை ஏறி கடல் கடந்து தேயம் எல்லாம் – நீதிநூல்:43 454/1
கடந்து நின்ற பெரியானை கடுகில் நுழை சிறியானை – நீதிநூல்:47 574/2
கட்டளை மீறேல் நீ கடந்து – நன்மதிவெண்பா:1 21/4
மாளவி தன் காமம் மறைத்தும் நிறை கடந்து
கோள் அடர்ந்தது என்னே குமரேசா நீள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1254/1,2

மேல்

கடந்தும் (1)

சேவித்தும் சென்று இரந்தும் தெண்ணீர் கடல் கடந்தும்
பாவித்தும் பார் ஆண்டும் பாட்டு இசைத்தும் போவிப்பம் – நல்வழி:1 19/1,2

மேல்

கடப்பாட்டில் (1)

ஒத்த கடப்பாட்டில் தாள் ஊன்றி எய்த்தும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 64/2

மேல்

கடப்பாடு (1)

கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரி-மாட்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 211/3

மேல்

கடப்போம் (1)

ககனம் மிசை பறவை என பறப்போம் ஓர் புகைக்கலத்தால் கடல் கடப்போம்
வகையாய் மின்னஞ்சலினால் எத்திசை உள்ளாரோடும் வார்த்தை சொல்வோம் – நீதிநூல்:41 426/2,3

மேல்

கடம் (2)

பல் துளை கடம் பாணியை தாங்குவது அரிதே – நீதிநூல்:42 446/1
கடம் பொழி முக்கண் களிறு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:0 1/4

மேல்

கடம்பன்தான் (1)

கடம்பன்தான் தன்னொடு காம்படு தோள் வள்ளி – அறநெறிச்சாரம்:1 224/1

மேல்

கடமை (1)

கோ வேந்தர் உழுது உண்ட கடமை கேட்க குருக்கள் வந்து தட்சணைக்கு குறுக்கே நிற்க – விவேகசிந்தாமணி:1 77/3

மேல்

கடமையாம் (1)

பாதியா அணுவும் பகுந்து தீர்ப்பதுவே பார்த்திபன் கடமையாம் அன்றோ – நீதிநூல்:4 43/4

மேல்

கடல் (62)

திரை கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு – கொன்றைவேந்தன்:1 39/1
உடல் சிறியர் என்று இருக்க வேண்டா கடல் பெரிது – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 12/2
ஆழ அமுக்கி முகக்கினும் ஆழ் கடல் நீர் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 19/1
கடல் ஓடி மீண்டும் கரையேறினால் என் – நல்வழி:1 6/3
கற்பழியா ஆற்றல் கடல் சூழ்ந்த வையகத்துள் – நல்வழி:1 16/3
சேவித்தும் சென்று இரந்தும் தெண்ணீர் கடல் கடந்தும் – நல்வழி:1 19/1
கலக்கினும் தண் கடல் சேறு ஆகாது – வெற்றிவேற்கை:1 27/1
கைத்துடையான் கால் கீழ் ஒதுங்கும் கடல் ஞாலம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 10/3
பேரின்ப மா கடல் ஆடுவார் வீழ்பவோ – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 87/3
மால் கடல் சூழ் வையத்து மை ஆ தாம் காத்து ஓம்பி – அறநெறிச்சாரம்:1 55/1
இழுக்கா எழுத்து ஒன்று இமிழ் கடல் தண் சேர்ப்ப – அறநெறிச்சாரம்:1 209/3
கடல் உலகினில் கண்டு என்ன கனவினும் கலையை தேரா – நீதிநூல்:1 3/3
கருணை அம் கடல் ஆடாது கழித்தனை வாழ்நாள் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 28/4
அதிர் கடல் ஒலியால் வாழ்த்தும் அகமே நீ வாழ்த்தாது என்னே – நீதிநூல்:3 34/4
குளிர் கடல் உடுத்த பாரில் குறைந்தவர் மேலோர் என்னல் – நீதிநூல்:14 183/3
அலை கடல் உலகியல் அழிக்கும் தீயர்-பால் – நீதிநூல்:21 247/3
அரிய குணம் சேர் பெரியர்-தமக்கு அமைய கடல் சூழ் புவனம் எங்கும் – நீதிநூல்:23 267/1
கடல் அனலுற்று எரிந்தது என்றும் கதிர் குளிர்நோய் உற்றது என்றும் – நீதிநூல்:23 269/1
ஒலி கடல் பெய் உறையையும் ஒக்குமே – நீதிநூல்:24 281/4
அதிர் கடல் உலகுளோர் தம் அன்பு எலாம் வரவாம் மாதோ – நீதிநூல்:33 350/4
அதிர் கடல் எனவும் ஈயார் அருத்த மஞ்சிகையே போலும் – நீதிநூல்:33 352/2
உரவு நீர் கரும் கடல் உடுத்த பார் மிசை – நீதிநூல்:34 355/1
கடி மலர் பொழில் கண்மலரும் ஆர்வமொடு கடல் எழுந்து கரை தாவிடும் – நீதிநூல்:35 358/2
சீத நீர் கடல் விருட்சாதி கணம் பூம் பொழில் உலகின் செல்வம் எல்லாம் – நீதிநூல்:40 411/2
திரை கடல் எலாம் பருக உன்னும் நாய் என நமக்கு தேவையில்லா – நீதிநூல்:40 416/3
ககனம் மிசை பறவை என பறப்போம் ஓர் புகைக்கலத்தால் கடல் கடப்போம் – நீதிநூல்:41 426/2
சிற்று உதர போசணைக்கா மலை ஏறி கடல் கடந்து தேயம் எல்லாம் – நீதிநூல்:43 454/1
ஆழ் கடல் முழுதும் வற்றி அழியினும் பழியினார் வீழ் – நீதிநூல்:43 470/2
அற பெரும் கடல்_அன்னான்-தன் அடி மலர் காணா வண்ணம் – நீதிநூல்:43 472/1
கடல் உலகில் சைவர் அவன் புகழ் விரிப்பார் கணிகையர் கண் கடுவை உண்டு – நீதிநூல்:44 487/2
கனை கடல் மணலை எணினும் வேசியர் சேர் ஆடவர்க்கு ஓர் கணிதம் உண்டோ – நீதிநூல்:44 506/1
செய்யா கரும் கடல் நீர் சென்று புயல் முகந்து – நன்னெறி:1 4/3
கழியினும் செல்லாதோ கடல் – நன்னெறி:1 16/4
கதிர் வரவால் பொங்கும் கடல் – நன்னெறி:1 18/4
கரை காப்பு உளதோ கடல் – நன்னெறி:1 33/4
ஆர்க்கும் கடல் நீர் அருந்த ஒரு கரத்தில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 67/1
மொய் கொள் கடல் போலும் மூல பலம் மடிய – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 77/1
நீந்து கடல் மூழ்கி நெடுநாள் கெளதமனார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 115/1
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 117/3
கடல் அன்ன காமம் உழந்தும் மடல் ஏறா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 114/3
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 117/3
குரை கடல் வறுமையும் குறத்தி உண்மையும் – விவேகசிந்தாமணி:1 58/1
குலம் என்றே கொள்வது அல்லால் குரை கடல் வெறுத்தது உண்டோ – விவேகசிந்தாமணி:1 102/2
மை கடல் கொள் முட்டை-தனை வாங்குவோம் என்று சிட்டு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 13/1
அரவினால் பட்டது அறிந்தே திரை கடல் சூழ் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 25/2
அரசமரம் தொல் கடல் நீந்து அந்தணனை காலபுர – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 65/1
கர்ப்பூரம் போல கடல் உப்பு இருந்தாலும் – நீதிவெண்பா:1 33/1
கர்ப்பூரம் ஆமோ கடல் உப்பு பொற்பு ஊரும் – நீதிவெண்பா:1 33/2
ஈனம்_இல் இன்ப கடல் – அருங்கலச்செப்பு:1 140/2
பிறவி பெரும் கடல் நீந்துவர் நீந்தார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 5/3
குறுமுனியும் ஈசன் அருள் கொண்டு கடல் அங்கை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 106/1
பிறழ நிலைநிறுத்தும் பெயரால் கடல் பிறழ – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 148/2
பிறவி பெரும் கடல் நீந்துவர் நீந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 10/3
மண்டு கடல் பெற்றிருந்தும் வான் போய் ஏன் பண்டு மழை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 17/1
பண்டு கடல் பருகி பார் சமன்செய் மாதவன் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 22/1
கடல் ஓடா கால் வல் நெடும் தேர் கடல் ஓடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 496/3
கடல் ஓடா கால் வல் நெடும் தேர் கடல் ஓடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 496/3
அன்று கடல் போல் அசுரர் ஆர்த்து வந்தார் ஏன் எளிதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 763/1
கடல் அன்ன காமம் உழந்தும் மடல் ஏறா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1137/3
கண்டு நின்ற காமம் கடல் என்று தத்தை உளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1164/1
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1166/3
படல் ஆற்றா பைதல் உழக்கும் கடல் ஆற்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1175/3

மேல்

கடல்-கண் (1)

அலை கடல்-கண் அமிழ்த்தலை ஒக்குமே – நீதிநூல்:10 102/4

மேல்

கடல்-மன்னும் (1)

காம கடல்-மன்னும் உண்டே அது நீந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1164/3

மேல்

கடல்_அன்னான்-தன் (1)

அற பெரும் கடல்_அன்னான்-தன் அடி மலர் காணா வண்ணம் – நீதிநூல்:43 472/1

மேல்

கடலில் (3)

கொதி நிரை கடலில் பெய்யும் கொள்கை போல் குவலயத்தே – விவேகசிந்தாமணி:1 5/2
கண்ணன் அருள் மைந்தர் கரும் கடலில் நீராடி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 68/1
தான் இழி மிடி கடலில் தாழ்தல் புவி ஈனமுறல் – நன்மதிவெண்பா:1 51/2

மேல்

கடலின் (4)

நாட்டில் காட்டில் பொன் சுரங்கத்தில் கடலின் அகத்தில் எண்ணிறந்தவர் நமக்கு உழைப்பார் – நீதிநூல்:39 392/2
கவரார் கடலின் கடு – நன்னெறி:1 22/4
கடலின் பெருமை கடவார் மடவரால் – நன்னெறி:1 26/2
நன்மை கடலின் பெரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 103/4

மேல்

கடலும் (6)

பனி கடலும் உண்ணப்படும் – நன்னெறி:1 7/4
பொங்கு கடலும் உறங்காது பொழுது ஓர் நாளும் விடியாது – விவேகசிந்தாமணி:1 39/2
ஆறும் மலையும் கடலும் அடவியும் – அருங்கலச்செப்பு:1 84/1
இறை அருள் சேர் தென்னன் இரும் கடலும் ஆழி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 148/1
நெடும் கடலும் தன் நீர்மை குன்றும் தடிந்து எழிலி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 17/3
காடும் மலையும் கடலும் இலங்கையிடம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 742/1

மேல்

கடலே (2)

கடலே அனையம் யாம் கல்வியால் என்னும் – நன்னெறி:1 7/1
வற்றாத புன்னைவன மா கடலே மிக்க செல்வம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 48/3

மேல்

கடலை (2)

காதல் கடலை கடந்தான் சனகன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 8/1
உறாஅர்க்கு உறு நோய் உரைப்பாய் கடலை
செறாஅய் வாழிய நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1200/3,4

மேல்

கடலையும் (1)

கண்டு அரிது என்று எண்ணாமல் கடலையும் முன் நின்று நளன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 611/1

மேல்

கடவார் (1)

கடலின் பெருமை கடவார் மடவரால் – நன்னெறி:1 26/2

மேல்

கடவுள் (13)

மேல் நின்ற கடவுள் இன்றி மேதினி இல்லை மாதோ – நீதிநூல்:2 13/4
மாண் அறம் உருக்கொண்டு அன்ன மாட்சியான் கடவுள் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 18/4
கதமொடு மீச்சென்றாலும் கடவுள் மெய் நடுவை அன்றி – நீதிநூல்:3 22/2
மாசறு கடவுள் பாத மலரினை தினமும் போற்றி – நீதிநூல்:3 32/1
புவிநடை கடவுள் மெய் போதம் அன்பு அறம் – நீதிநூல்:9 92/1
இட என கடவுள் ஈந்தது என நினைந்திடுவர் மாதோ – நீதிநூல்:14 181/4
இறவு இலா கடவுள் வாழும் இதயத்தார் சேடர் அம்மா – நீதிநூல்:15 192/4
பிழை இலான் கடவுள் அன்றி மக்களில் தப்பு இல்லாதார் பிறரும் உண்டோ – நீதிநூல்:32 337/1
விதி முதல் மூவரில் எவர் உன் கடவுள் என சிற்றிடையை வினவ பூ வாழ் – நீதிநூல்:44 500/1
மாசறும் இவ் விதி பத்தும் வேதாந்தம் என கடவுள் வகுத்திட்டானால் – நீதிநூல்:46 521/4
கடவுள் அவிர் சடை மேல் கட்செவி அஞ்சாதே – நன்னெறி:1 9/3
ஆயும் கடவுள் அவிர் சடை முன் கண்ட அளவில் – நன்னெறி:1 21/3
இடை வறத்தல் இல்லாத யாறு கடவுள் மறை – நன்மதிவெண்பா:1 7/2

மேல்

கடவுள்-பால் (1)

காமர் ஆருயிரை காக்கும் கடவுள்-பால் நடவாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 553/4

மேல்

கடவுளர்-பால் (1)

குருப்-பால் அ கடவுளர்-பால் வேதியர்-பால் புரவலர்-பால் கொடுக்க கோரார் – விவேகசிந்தாமணி:1 7/3

மேல்

கடவுளரும் (1)

கான் ஆர் தெரியல் கடவுளரும் காண்பரோ – நீதிவெண்பா:1 55/3

மேல்

கடவுளை (4)

கதிரவன் கிரண கையால் கடவுளை தொழுவான் புட்கள் – நீதிநூல்:3 34/1
கடவுளை வருந்தி சூலாய் கைப்பு உறை உண்டு அனந்தம் – நீதிநூல்:8 75/1
வரம் தர வேண்டும் என்ன கடவுளை வழுத்தாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:17 213/4
பெரிய கடவுளை பணியாது ஆலயத்தை அலங்கரிக்கும் பித்தர் போலும் – நீதிநூல்:43 458/2

மேல்

கடவுளோ (1)

மதி இலா நரர் அன்றி கடவுளோ சொல்லுவாய் மருள் சேர் நெஞ்சே – நீதிநூல்:40 415/4

மேல்

கடவூரானை (1)

பாலன் ஒருவன் பணிந்து கடவூரானை
காலன் கடந்திருக்க கண்டோமே ஞாலத்தின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 98/1,2

மேல்

கடற்கு (1)

கட்டு அழித்து காம கடற்கு என்னை ஈர்ப்பாயே – அறநெறிச்சாரம்:1 90/3

மேல்

கடன் (20)

கற்றல் கடன் அறிதல் கற்றார் இனத்தராய் – அறநெறிச்சாரம்:1 71/3
கற்றறிந்த மாந்தர் கடன் – அறநெறிச்சாரம்:1 135/4
வெறுத்து நீ உண்டல் கடன் – அறநெறிச்சாரம்:1 136/4
கற்றறிந்த மாந்தர் கடன் – அறநெறிச்சாரம்:1 137/4
இறுக்குமாம் உண்ட கடன் – அறநெறிச்சாரம்:1 144/4
பண்டம் வாங்கலும் வாங்கிய கடன் கொடா பழியும் – நீதிநூல்:17 207/2
உழை இருந்தான் கூறல் கடன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 64/4
தள்ளேல் கடன் அளித்து சஞ்சலத்துக்கு உள்ளாகேல் – நன்மதிவெண்பா:1 34/2
கடன் என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன் அறிந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 146/3
கடன் என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன் அறிந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 146/3
கடன் என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன் அறிந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 147/3
கடன் என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன் அறிந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 147/3
கரப்பு அருந்த நாடும் கடன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 190/4
கடன் அறி காட்சியவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 218/4
உழை இருந்தான் கூறல் கடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 638/4
கடன் அறிந்து காலம் கருதி இடன் அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 687/3
உப்பு ஆதல் சான்றோர் கடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 802/4
கடன் என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன் அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 981/3
கடன் என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன் அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 981/3
கரப்பு இலா நெஞ்சின் கடன் அறிவார் முன் நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1053/3

மேல்

கடன்காரர் (1)

மா ஈரம் போகுது என்று விதை கொண்டு ஓட வழியிலே கடன்காரர் மறித்துக்கொள்ள – விவேகசிந்தாமணி:1 77/2

மேல்

கடன்காரன் (2)

பூவை இவட்கு அளித்த நிதி கணக்கிலை ஓர் கடன்காரன் புலி போல் நம்மை – நீதிநூல்:44 474/1
தாய் பகை பிறர் நட்பு ஆகில் தந்தை கடன்காரன் ஆகில் – விவேகசிந்தாமணி:1 78/1

மேல்

கடன்கொண்டு (1)

கடன்கொண்டு இடம்பம் மிக காட்டல் உறு மூப்பின் – நன்மதிவெண்பா:1 6/1

மேல்

கடனளிப்பான் (1)

கடனளிப்பான் ஆயுள்நூல் கற்றவன் எஞ்ஞான்றும் – நன்மதிவெண்பா:1 7/1

மேல்

கடனாம் (3)

காவலனை காக்க கடனாம் குடிகளுக்கே – நீதிநூல்:5 53/4
அதி தயையொடு நன்கு ஓம்பி ஆண்டிட கடனாம் மாதோ – நீதிநூல்:14 187/4
பிச்சைகொண்டெனினும் ஓதல் பெற்றவர் கடனாம் அன்றேல் – நீதிநூல்:47 591/3

மேல்

கடனே (2)

பெரியோராயின் பொறுப்பது கடனே – வெற்றிவேற்கை:1 33/2
இரந்தோர்க்கு ஈவதும் உடையோர் கடனே – வெற்றிவேற்கை:1 58/1

மேல்

கடா (1)

வல்லியம் பதுங்கிற்று என்றும் வளர் கடா பிந்திற்று என்றும் – விவேகசிந்தாமணி:1 110/2

மேல்

கடாகம் (1)

கடாகம் எங்கணும் அதிர்ந்திட ஒலித்திட காணல் – விவேகசிந்தாமணி:1 134/2

மேல்

கடாம் (1)

பாந்தள் தீண்டாதேனும் பல் புகர் மா வாய்ந்த கடாம்
விட்டாலும் தேள் கொட்டாவிட்டாலும் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 31/2,3

மேல்

கடாரம் (1)

காமமே தரித்திரங்கள் அனைத்தையும் புகட்டி வைக்கும் கடாரம்
காமமே பரகதிக்கு செல்லாமல் வழி அடைக்கும் கபாடம் – விவேகசிந்தாமணி:1 133/2,3

மேல்

கடாஅ (3)

கடாஅ களிற்றின் மேல் கண்படாம் மாதர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 161/3
கடாஅ உருவொடு கண் அஞ்சாது யாண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 585/3
கடாஅ களிற்றின் மேல் கண் படாம் மாதர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1087/3

மேல்

கடி (6)

காவினை பழிக்கின் ஆண்டு ஆர் கடி மலர் பழித்தது ஒப்பாம் – நீதிநூல்:1 6/2
கடி மனை மயான காடு எனில் கொடுங்கோல் காரணர் உய்யுமாறு உளதோ – நீதிநூல்:4 46/4
கடி நகர் சிறு குடில் காந்தர் வேந்தராம் – நீதிநூல்:12 126/2
கடி மலர் பொழில் கண்மலரும் ஆர்வமொடு கடல் எழுந்து கரை தாவிடும் – நீதிநூல்:35 358/2
காளமுனி பாண்டவர் மேல் ஏவும் கடி விழுங்க – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 21/1
கான வேட்டுவ சேரி விட்டு அகன்றனர் கடி கமழ் விலை வாணர் – விவேகசிந்தாமணி:1 86/4

மேல்

கடிகாரத்து (1)

உண்டாகும் கிராணமதை முன்சொலுவோம் கடிகாரத்து உதவிகொண்டு – நீதிநூல்:41 427/2

மேல்

கடிகொண்டார் (3)

தம் நெஞ்சத்து எம்மை கடிகொண்டார் நாணார்-கொல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 121/3
தம் நெஞ்சத்து எம்மை கடிகொண்டார் நாணார்-கொல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 174/3
தம் நெஞ்சத்து எம்மை கடிகொண்டார் நாணார்-கொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1205/3

மேல்

கடித்தது (1)

நாவையே கடித்தது என பல் தகர்க்கும் பேர் உளரோ நடக்கும் வேளை – நீதிநூல்:32 338/1

மேல்

கடித்தல் (1)

அடலுளோன்-தன்னை முன் அது கடித்தல் போல் – நீதிநூல்:34 353/2

மேல்

கடித்து (2)

மண் சிதைந்திட உதைத்து நா கடித்து இதழ் மடக்கி – நீதிநூல்:26 294/2
மருவு என்றேன் உதைக்குபு கையால் இடித்து கடித்து இனிய மதனநூலாம் – நீதிநூல்:44 508/3

மேல்

கடிதல் (2)

குடி புறங்காத்து ஓம்பி குற்றம் கடிதல்
வடு அன்று வேந்தன் தொழில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 55/3,4
குடி புறங்காத்து ஓம்பி குற்றம் கடிதல்
வடு அன்று வேந்தன் தொழில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 549/3,4

மேல்

கடிது (3)

கை சென்று தாங்கும் கடிது – நன்னெறி:1 31/4
கஞ்சாறர் சோபன பெண் கூந்தல் கடிது அளிக்க – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 106/1
கடிது ஓச்சி மெல்ல எறிக நெடிது ஆக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 562/3

மேல்

கடிந்த (2)

கடிந்த கடிந்து ஒரார் செய்தார்க்கு அவைதாம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 66/3
கடிந்த கடிந்து ஒரார் செய்தார்க்கு அவை தாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 658/3

மேல்

கடிந்தாரும் (1)

புலன் ஒருங்க பொய் கடிந்தாரும் கொலை ஞாட்பின் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 41/2

மேல்

கடிந்தான் (1)

குற்றம் கடிந்தான் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 549/2

மேல்

கடிந்து (12)

இல்லை நாள் போய் ஏன்று இடம் கடிந்து தொல்லை – அறநெறிச்சாரம்:1 35/2
செவ்விதின் நீக்கி சினம் கடிந்து கவ்விய – அறநெறிச்சாரம்:1 59/2
செயிரும் சினமும் கடிந்து பயிரிடை – அறநெறிச்சாரம்:1 67/2
இன்னும் கருதுமேல் ஏதம் கடிந்து அறத்தை – அறநெறிச்சாரம்:1 154/3
செல்வத்தை பெற்றார் சினம் கடிந்து செவ்வியராய் – அறநெறிச்சாரம்:1 179/1
செயிரினை கடிந்து நற்செயல் வியந்தரும் – நீதிநூல்:9 90/2
கடிந்த கடிந்து ஒரார் செய்தார்க்கு அவைதாம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 66/3
காசை அளியானை கடிந்து – நன்மதிவெண்பா:1 40/4
கான்முளை கடிந்து பலகால் மனையை சாராத – நன்மதிவெண்பா:1 74/3
கடிந்த கடிந்து ஒரார் செய்தார்க்கு அவை தாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 658/3
தூக்கம் கடிந்து செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 668/4
காதல் சுநந்தை கடிந்து ஏனோ தோழியரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1165/1

மேல்

கடிந்துவிட்டாள் (1)

காமம் மிக உழந்தும் தூதை கடிந்துவிட்டாள்
சோமன் நுதல் பரவை சோமேசா ஆமே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 114/1,2

மேல்

கடிப்பாகவும் (1)

வாய் பறையாகவும் நா கடிப்பாகவும்
சாற்றுவது ஒன்றை போற்றி கேள்-மின் – வெற்றிவேற்கை:1 72/1,2

மேல்

கடிப்பித்தல் (1)

நாயால் கடிப்பித்தல் நாடு – நீதிவெண்பா:1 88/4

மேல்

கடியன் (1)

இறை கடியன் என்று உரைக்கும் இன்னா சொல் வேந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 564/3

மேல்

கடியுண்டு (1)

அதிருடன் கடியுண்டு அன்றே அரு நரகு அடைந்தான் மாதோ – விவேகசிந்தாமணி:1 115/4

மேல்

கடியும் (1)

வினை கடியும் என்று அடி வீழ்தல் கனை இருள்-கண் – அறநெறிச்சாரம்:1 52/2

மேல்

கடியொடும் (1)

கடியொடும் தாங்க ஊர் காரியம் செய – நீதிநூல்:5 52/3

மேல்

கடிவது (2)

கடிவது மற – ஆத்திசூடி:1 32/1
மாலே கடிவது மற – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 32/4

மேல்

கடிவு (1)

மலம் கடிவு ஆளா தவர்க்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 148/4

மேல்

கடின (2)

கடின மனம் கணக்கிலா ஆடவர் சம்போகம் உயிர் கவர்தல் வஞ்சம் – நீதிநூல்:44 495/2
மென் மதுர வாக்கால் விரும்பும் சகம் கடின
வன்மொழியினால் இகழும் மண்ணுலகம் நல் மொழியை – நீதிவெண்பா:1 4/1,2

மேல்

கடினத்தால் (1)

ககனம் மீது ஈர்க்க காராம் கடினத்தால் இடியாம் பல் கார் – நீதிநூல்:47 543/2

மேல்

கடினம் (1)

ஆம் கடினம் ஆகில் அ திருவும் சேரான் முன் – நீதிவெண்பா:1 17/3

மேல்

கடு (5)

வாயினவேனும் உமிழ்ந்து கடு தின்னும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 79/3
கவரார் கடலின் கடு – நன்னெறி:1 22/4
கற்று அறியார் செய்யும் கடு நட்பும் தாம் கூடி – நன்னெறி:1 39/1
கடுவும் கடு நேர் கடுமொழியும் கண்டால் – நீதிவெண்பா:1 22/3
கன்னியர் உள்ளன்பும் கடு கட்செவி நட்பும் – நன்மதிவெண்பா:1 42/1

மேல்

கடுக்கும் (1)

காசன கழுவில் ஏறும் கயமையே கடுக்கும் மாதோ – நீதிநூல்:3 32/4

மேல்

கடுக (2)

இடும் பொய்யை மெய் என்று இராதே இடும் கடுக
உண்டாயின் உண்டாகும் ஊழில் பெரு வலி நோய் – நல்வழி:1 3/2,3
கடுக வசம் ஆகையால் – நீதிவெண்பா:1 22/4

மேல்

கடுகளவு (1)

கவ்வி உண்ணும் அவ்வியத்தால் கடுகளவு பயன் உளதோ கருதுங்காலே – நீதிநூல்:27 305/4

மேல்

கடுகி (3)

கழையின் சாற்றை விழைந்து அதன்-பால் கடுகி நக்கல் ஏய்க்குமால் – நீதிநூல்:13 168/4
வனம் கடுகி வா என்ன விளித்து உன்-பால் தினம் நெருங்கும் வன்மை உன்னி – நீதிநூல்:43 452/3
உறை கடுகி ஒல்லை கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 564/4

மேல்

கடுகில் (1)

கடந்து நின்ற பெரியானை கடுகில் நுழை சிறியானை – நீதிநூல்:47 574/2

மேல்

கடுகு (1)

சிறுவன் அளைபயறு செந்நெல் கடுகு
மறி திகிரி தண்டு மணி நூல் பொறி அரவம் – விவேகசிந்தாமணி:1 128/1,2

மேல்

கடுத்த (1)

போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்த பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 693/3

மேல்

கடுத்தது (1)

கடுத்தது காட்டும் முகம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 706/4

மேல்

கடுத்து (2)

முப்பழமொடு பால் அன்னம் முகம் கடுத்து இடுவாராயின் – விவேகசிந்தாமணி:1 4/3
கண்டு அழுத கண்ணை கமலை கடுத்து நின்றுகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1172/1

மேல்

கடும் (13)

கற்பிளவோடு ஒப்பர் கயவர் கடும் சினத்து – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 23/1
கடும் புலி வாழும் காடு நன்றே – வெற்றிவேற்கை:1 63/2
கடும் பகையாக உழலும் உயிர்தான் – அறநெறிச்சாரம்:1 213/3
காம கடும் புனல் உய்க்குமே நாணொடு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 114/3
கப்பிய பசியினோடு கடும் பசி ஆகும்தானே – விவேகசிந்தாமணி:1 4/4
கல்லாத மாந்தரையும் கடும் கோப துரைகளையும் காலம் தேர்ந்து – விவேகசிந்தாமணி:1 62/1
கார் எனும் குழல்கள் தப்பி கடும் சிலை வாளி தப்பி – விவேகசிந்தாமணி:1 103/1
தரப்பினில் மீளா கடும் தவம் நீர் உற்ற – அருங்கலச்செப்பு:1 177/1
காட்சிக்கு எளியன் கடும் சொல்லன் அல்லனேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 386/3
கடும் சொல்லன் கண்ணிலன் ஆயின் நெடும் செல்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 566/3
கல்லார் பிணிக்கும் கடும் கோல் அது அல்லது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 570/3
காம கடும் புனல் உய்க்குமே நாணொடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1134/3
காம கடும் புனல் நீந்தி கரை காணேன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1167/3

மேல்

கடும்சொல்லன் (2)

கடும்சொல்லன் கண்ணிலன் ஆயின் நெடும் செல்வம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 57/3
காட்சிக்கு எளியன் கடும்சொல்லன் அல்லனேல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 64/3

மேல்

கடும்பகல் (1)

உடைந்துளார் உட்குவரும் கல்வி கடும்பகல்
ஏதிலான்-பால் கண்ட இல்லினும் பொல்லாதே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 7/2,3

மேல்

கடுமொழியும் (2)

கடுவும் கடு நேர் கடுமொழியும் கண்டால் – நீதிவெண்பா:1 22/3
கடுமொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 567/3

மேல்

கடுவாம் (1)

வாள் உரகத்திற்கு வலிய தலையில் கடுவாம்
தேளிற்கு வாலில் விடம் சேருமே கோளர்களாம் – நன்மதிவெண்பா:1 54/1,2

மேல்

கடுவினை (2)

காமாதியால் ஆம் கடுவினை கட்டு அழித்து – அறநெறிச்சாரம்:1 45/3
கல்லான் கடுவினை மேற்கொண்டு ஒழுகுமேல் – அறநெறிச்சாரம்:1 166/3

மேல்

கடுவும் (2)

கால் நுழைந்த கடுவும் தம் கண்ணில் வை – நீதிநூல்:39 398/3
கடுவும் கடு நேர் கடுமொழியும் கண்டால் – நீதிவெண்பா:1 22/3

மேல்

கடுவெளி (1)

கானலை நீர் என்று எண்ணி கடுவெளி திரியும் மான் போல் – விவேகசிந்தாமணி:1 38/1

மேல்

கடுவே (1)

கனியும் மொழியும் கடுவே அனல் கொளுந்தும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 58/2

மேல்

கடுவை (1)

கடல் உலகில் சைவர் அவன் புகழ் விரிப்பார் கணிகையர் கண் கடுவை உண்டு – நீதிநூல்:44 487/2

மேல்

கடை (26)

கல்லான் கடை சிதையும் காமுகன் கண் காணான் – அறநெறிச்சாரம்:1 105/1
கடை முறை வாய் போதர கண்டும் தடுமாற்றில் – அறநெறிச்சாரம்:1 134/2
ஈதல் இயையா கடை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 23/4
புல்லறிவாண்மை கடை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 34/4
பெரும் செல்வம் உற்ற கடை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 84/4
புல்லறிவாண்மை கடை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 34/4
ஆகல்_ஊழ் உற்ற கடை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 38/4
தாம் காதல்கொள்ளா கடை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 120/4
நம்பின பேர்கள் எல்லாம் நாயினும் கடை ஆவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 15/4
கடை இலக்கமும் எழுதிவிட்ட கணக்கர்-தம்மையும் நம்பலாம் காக்கை போல் விழி பார்த்திடும் குடி காணியாளரை நம்பலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 30/3
கடை_இல் அறிவு இன்பம் வீரியம் காட்சி – அருங்கலச்செப்பு:1 7/1
கடை துறத்தல் சல்லேகனை – அருங்கலச்செப்பு:1 145/2
இல்லவள் மாணா கடை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 15/4
கண்_நுதலார் தம்மை கடை காக்க வைத்தானை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 50/1
பண்பு அறிந்து ஆற்றா கடை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 80/4
எறும்பு கடை யானை தலை ஈசனை பூசித்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 132/1
கண்ணன் கடை இருந்த கண்_நுதலின் தாள் வணங்கி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 134/1
தாம் காதல்கொள்ளா கடை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 173/4
அறன் கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன் கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 142/3
அறன் கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன் கடை
நின்றாரின் பேதையார் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 142/3,4
கொன்று ஆகும் ஆக்கம் கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 328/4
புல்லறிவாண்மை கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 331/4
கடை கொட்க செய் தக்கது ஆண்மை இடை கொட்கின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 663/3
கல்லாதவரின் கடை என்ப கற்றறிந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 729/3
பண்பு ஆற்றார் ஆதல் கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 998/4
பலர் நாண நீத்த கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1149/4

மேல்

கடை_இல் (1)

கடை_இல் அறிவு இன்பம் வீரியம் காட்சி – அருங்கலச்செப்பு:1 7/1

மேல்

கடைக்குலத்தர் (1)

கைத்தனம் நாம் இழந்த பின் கூன் முடவர் அந்தகர் நோயர் கடைக்குலத்தர்
நித்தம் மருவிட உள்ளம் உவந்த மின்னை நோக்கி இது நெறியோ என்றேம் – நீதிநூல்:44 505/1,2

மேல்

கடைத்தரார் (1)

இட்ட கடைத்தரார் ஈண்டும் பலி மரீஇ – அறநெறிச்சாரம்:1 183/1

மேல்

கடைத்தலை (2)

பிறன் வரை நின்றாள் கடைத்தலை சேறல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 76/1
கடைத்தலை வைத்து ஈயும் பலி – அறநெறிச்சாரம்:1 35/4

மேல்

கடைத்தும் (2)

செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் உலகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 637/3
பல நல்ல கற்ற கடைத்தும் மனம் நல்லர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 823/3

மேல்

கடைப்பட்டவாறு (1)

கடைப்பட்டவாறு அறிந்து கற்றறிந்தார் துஞ்சார் – அறநெறிச்சாரம்:1 115/3

மேல்

கடைப்பட்டு (1)

காயும் புலவியில் வன்தொண்டர் கடைப்பட்டு
தோயும் இன்பின் மேலானார் சோமேசா ஆயுங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 133/1,2

மேல்

கடைப்பிடி (3)

நன்மை கடைப்பிடி – ஆத்திசூடி:1 66/1
என்றும் நன்மை கடைப்பிடி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 65/4
கிரியை விருப்பு கடைப்பிடி இன்மை – அருங்கலச்செப்பு:1 128/1

மேல்

கடைப்பிடித்து (2)

காலை செய்வோம் என்று அறத்தை கடைப்பிடித்து
சால செய்வாரே தலைப்படுவார் மாலை – அறநெறிச்சாரம்:1 17/1,2
அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறு அல்ல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 944/3

மேல்

கடைப்பிடியார் (1)

பழமை கடைப்பிடியார் கேண்மையும் பாரார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 46/1

மேல்

கடைப்பிடியும் (1)

கற்றதுவும் கற்று ஒருபால் நிற்ப கடைப்பிடியும்
மற்றொருபால் போக மறித்திட்டு தெற்றென – அறநெறிச்சாரம்:1 73/1,2

மேல்

கடைபோகாவேனும் (1)

உறுதி பயப்ப கடைபோகாவேனும்
இறுவரை-காறும் முயல்ப இறும் உயிர்க்கும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 48/1,2

மேல்

கடைமுறை (1)

ஆய்ந்து ஆய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை
தான் சாம் துயரம் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 792/3,4

மேல்

கடைமுறைபோய் (1)

காத்தவை எல்லாம் கடைமுறைபோய் கைகொடுத்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 47/3

மேல்

கடையதாம் (1)

ஈவாரை ஈய ஒட்டான் இவனும் ஈயான் எழு பிறப்பினும் கடையதாம் இவன் பிறப்பே – விவேகசிந்தாமணி:1 14/4

மேல்

கடையராம் (1)

குலங்களினும் கடையராம் சாணமதை அமுது வைக்கும் கோல செம்பொன் – நீதிநூல்:16 200/3

மேல்

கடையரே (2)

கடையரே கல்லாதவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 67/4
கடையரே கல்லாதவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 395/4

மேல்

கடையாய (1)

கடையாய செய்து ஒழுகும் காரறிவினாரை – அறநெறிச்சாரம்:1 75/3

மேல்

கடையாயார் (1)

கைம்மையார் பெண்மைநலம் போல் கடையாயார்
செல்வம் பயன்படுவது இல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 65/3,4

மேல்

கடையாயார்-மாட்டு (1)

களியாம் கடையாயார்-மாட்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 188/4

மேல்

கடையில் (2)

கடையில் வெறுங்கையோடும் கழிகுவம் நடுவில் சேரும் – நீதிநூல்:30 324/2
கடையில் விலைகூறி அந்த காரிகையை விற்றுவிடல் – நன்மதிவெண்பா:1 25/3

மேல்

கடையும் (1)

இடை கடையும் ஆற்றார் இரந்தார்க்கு நின்றார் – அறநெறிச்சாரம்:1 35/3

மேல்

கடையுள் (1)

அரியை அவிக்கும் முன்னம் எழுந்து அயல் கள் கடையுள் புகுந்ததுவே – நீதிநூல்:19 235/4

மேல்

கடோற்கசன் (1)

அன்று கடோற்கசன் ஏன் அஞ்சாமல் தூதுசென்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 686/1

மேல்

கடோற்கசனால் (1)

மீறி பழி உரைத்த வேந்தன் கடோற்கசனால்
கூறப்பட்டான் ஏன் குமரேசா மாறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 186/1,2

மேல்

கண் (149)

எண்ணும் எழுத்தும் கண் என தகும் – கொன்றைவேந்தன்:1 7/1
எண்பது கோடி நினைந்து எண்ணுவன கண் புதைந்த – நல்வழி:1 28/2
சிறு கண் மூங்கில்கோற்கு அஞ்சும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 60/2
கண் அழிவு செய்து துயர் காட்ட வேண்டாம் – உலகநீதி:1 9/3
கட்டுரை கூறின் செவிக்கொளா கண் விழியா – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 30/3
தான் வாய்மடுப்பினும் மாசுணம் கண் துயில்வ – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 33/3
மெய் வருத்தம் பாரார் பசி நோக்கார் கண் துஞ்சார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 52/1
செம் கண் புலி ஏறு அற பசித்தும் தின்னாவாம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 60/3
தெய்வமே கண் இன்று நின்று ஒறுக்கும் தெய்வம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 73/2
காந்தையர் கண் கவர் நோக்கத்தான் வாய்ந்த – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 81/2
மெய்யுணர்ச்சி கண் விழிப்ப தூங்குவார் தம் உளே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 101/2
கண் ஓடி கண்டதே கண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 41/4
கண் இல் முடவன் துணையாக நீள் கானம் – அறநெறிச்சாரம்:1 99/3
அற்றத்தை நோக்காத கண் என்ப யார்-மாட்டும் – அறநெறிச்சாரம்:1 103/3
கல்லான் கடை சிதையும் காமுகன் கண் காணான் – அறநெறிச்சாரம்:1 105/1
கயல் ஏர் கண் ஆர எழுதி புயல் ஐம்பால் – அறநெறிச்சாரம்:1 163/2
இருள் அற காண்பன கண் அல்ல மருள் அற – அறநெறிச்சாரம்:1 200/2
நற்காட்சி காண்பன கண் – அறநெறிச்சாரம்:1 200/4
நால் இறகில் கண் இலதே எனினும் நல் பொருளின் – அறநெறிச்சாரம்:1 226/1
இரு கண் உளதே எனினும் அதனை – அறநெறிச்சாரம்:1 226/3
காது இறைவனுக்கு கண் எனலான் மெய் காண்குறான் எனும் மொழி மாற்றி – நீதிநூல்:4 43/1
கண் மறு புருடரை காணும் என்று அதை – நீதிநூல்:10 95/3
அக்கமும் ஒக்குமே அன்றி நல்ல கண்
எ கண் மற்று எ கணே இழிவுடை கணே – நீதிநூல்:10 101/3,4
எ கண் மற்று எ கணே இழிவுடை கணே – நீதிநூல்:10 101/4
அம் கண் உலகு எங்கணுமே வசை ஆகும் நரர் எலாம் அகிதர் ஆவார் – நீதிநூல்:16 197/3
கண் சிவந்திட மெய் எலாம் நடுங்கிட காலால் – நீதிநூல்:26 294/1
சரியா எண்ணிட தகுமோ இன்னமும் நம் கண் முன்னம் சாவோர்-தம்மை – நீதிநூல்:41 429/2
கடல் உலகில் சைவர் அவன் புகழ் விரிப்பார் கணிகையர் கண் கடுவை உண்டு – நீதிநூல்:44 487/2
வடிவு மிகு கொழுநர்-தமை வேசியர் வவ்விட வருந்தும் வாள் கண் நல்லீர் – நீதிநூல்:44 495/1
கண் கவி வயிர முத்தை கவுரம் என்று உடற்றல் போலும் – நீதிநூல்:47 525/4
தக ஒளி பெறாது என்று உன்னி தக்க கண் நிறுவி சுற்றும் – நீதிநூல்:47 537/3
கண் இணை செவிகள் ஈந்தோன் காணான்-கொல் கேளான்-கொல் நெஞ்சு – நீதிநூல்:47 555/1
கண் இரண்டும் ஒன்றையே காண் – நன்னெறி:1 6/4
கண்டு கலுழுமே கண் – நன்னெறி:1 20/4
கண் அளவாய் நின்றதோ காணும் கதிர் ஒளிதான் – நன்னெறி:1 26/3
கண் அஞ்சுமோ இருளை கண்டு – நன்னெறி:1 34/4
காணும் கண் ஒக்குமோ காண் – நன்னெறி:1 40/4
அம்பிகையை நோக்கி அளகேசன் கண் இழந்தான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 15/1
கண் கொண்டான் பொன்னி கரை கட்ட வாரானை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 55/1
இந்திரன் கண் பெற்றான் இரங்கேசா இந்து முறி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 109/2
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 110/3
ஒண் கயல் கண் பாரதியை ஓது மறை நாவில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 112/1
பேதை பெரு மழை கண் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 124/4
கண் நிறை நீர் கொண்டனள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 132/4
நாரியே கண் பிழை நாட்டில் இல்லையோ – விவேகசிந்தாமணி:1 34/2
எங்கும் உறங்கும் இரா காலம் என் கண் இரண்டும் உறங்காதே – விவேகசிந்தாமணி:1 39/4
உணங்கி ஒரு கால் முடமாகி ஒரு கண் இன்றி செவி இழந்து – விவேகசிந்தாமணி:1 81/1
சிந்துர கயல் கண் ஓடி செவி-தனக்கு உரைத்தது அம்மா – விவேகசிந்தாமணி:1 100/4
கொல் உலை வேல் கயல் கண் கொவ்வை அம் கனி வாய் மாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 106/1
கலகமே செய்யும் கண் இதுவாம் என – விவேகசிந்தாமணி:1 108/3
காவலினால் சுக்கிரனும் கண் இழந்தான் ஆவதனால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 4/2
கண் காண நின் குலத்தார் கட்டிவைத்த பண்பது பார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 35/2
கண் இரண்டே யாவர்க்கும் கற்றோர்க்கு மூன்று விழி – நீதிவெண்பா:1 10/1
பைம் கண் அரவுக்கு விடம் பல் அளவே துற்சனருக்கு – நீதிவெண்பா:1 18/3
ஊர் ஊர் எனும் வனத்தே ஒள் வாள் கண் மாதர் எனும் – நீதிவெண்பா:1 72/1
செவி கேளான் கண் விழியான் தேர் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 5/3
அனல் உகுக்கும் கண் களிற்றை ஆவின் நினைவொடு செல் – நன்மதிவெண்பா:1 15/2
செய்ய முதுநூல் அனைத்தும் தேர்ந்தாலும் மை அணி கண்
வேசை அணுகாமல் கைவிட்டு அகல்வாள் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 40/2,3
அற்றை நாள் கண் துயிலல் ஐயம் அற கற்ற – நன்மதிவெண்பா:1 77/2
வீயும் காண் நன்மதியே வெம் கண் மதமாவின் – நன்மதிவெண்பா:1 106/3
கண்_நுதலோன் கண் நோவு கண்ட அளவில் கண்ணப்பன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 19/1
கண்_நுதலோன் கண் நோவு கண்ட அளவில் கண்ணப்பன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 19/1
கல் எறியும் பொறுத்து கண்_நுதலார் தாம் மறந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 31/1
கண்_நுதலார் தம்மை கடை காக்க வைத்தானை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 50/1
கற்றவர் சங்கத்திருந்தார் கண்_நுதலோடு ஏனையவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 67/1
குண்டரால் தென்னன் குறைபட்டு கண்_நுதலார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 79/1
ஆய்_தொடியார் கண்_நுதல்-பால் அன்பின் உமிழ்தலுமே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 80/1
கண்_நுதல்-பால் சென்றது காமனுக்கு வென்றியோ – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 81/1
பார்த்த குரவர் பணி முயன்றார் கண்_நுதலார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 94/1
கண்_நுதல்-பால் ஆழி பெற கண் சாத்தி தாள் காணா – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 109/1
கண்_நுதல்-பால் ஆழி பெற கண் சாத்தி தாள் காணா – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 109/1
எண்ணம் அறிந்து அடியார்க்கு ஈந்து அருளும் கண்_நுதல் போல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 112/2
கண்ணன் கடை இருந்த கண்_நுதலின் தாள் வணங்கி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 134/1
தெண்ணரு நோய் தீர்க்கும் எழில் வேளூர் கண்_நுதல் போல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 142/2
பன்றி குருளைக்கு பன்றியாய் கண்_நுதலும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 147/1
தென்னாட்டு உழவர் இறைகொண்டு கண்_நுதலும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 154/1
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 162/3
கண் தாம் கலுழ்வது எவன்-கொலோ தண்டா நோய் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 171/3
கண்_நுதலார் தோழன் கருத்தை அறிந்து ஆற்றினாய் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 173/1
காண்க-மன் கொண்கனை கண் ஆர கண்ட பின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 180/3
ஊமன் கண் போல ஒளியும் மிக இருளே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 188/3
யாம் மன் கண் காணாதவை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 188/4
விடியலில் கண் விழி – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 84/1
கண் நின்று கண் அற சொல்லினும் சொல்லற்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 184/3
கண் நின்று கண் அற சொல்லினும் சொல்லற்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 184/3
கண்ட மான் கண் சிறிது காதலுற ஏன் பரதர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 361/1
காணும் இரு கண் இழந்தும் கற்ற கவி வீரர் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 392/1
கண் என்ப வாழும் உயிர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 392/4
காலும் இரு கண்ணும் அற்றார் கற்று உயர்ந்தார் கண் இருந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 393/1
கண் உடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்து இரண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 393/3
சூழ்வார் கண் ஆக ஒழுகலான் மன்னவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 445/3
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 500/3
பண் என் ஆம் பாடற்கு இயைபு இன்றேல் கண் என் ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 573/3
நன்றான கண் இருந்தும் நாடாமல் சூர் மதனன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 574/1
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 574/4
கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண்ணிலர் கண் உடையார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 577/3
தெற்று என்க மன்னவன் கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 581/4
கடாஅ உருவொடு கண் அஞ்சாது யாண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 585/3
கற்று கண் அஞ்சான் செல சொல்லி காலத்தால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 686/3
என்ன பயத்தவோ கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 705/4
பகைமையும் கேண்மையும் கண் உரைக்கும் கண்ணின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 709/3
போதம் மிகு பொய்கையார் போர் வளவன் கண் அறிந்து ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 710/1
கண் அல்லது இல்லை பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 710/4
விழித்த கண் வேல் கொண்டு எறிய அழித்து இமைப்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 775/3
புரந்தார் கண் நீர் மல்க சாகில் பின் சாக்காடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 780/3
கள் ஒற்றி கண் சாய்பவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 927/4
கண் துஞ்சல் இன்றி கரைந்து ஏனோ சந்திரர் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1049/1
கரப்பிலார் வையகத்து உண்மையான் கண் நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1055/3
இரப்பாரை இல் ஆயின் ஈர் கண் மா ஞாலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1058/3
கரவாது உவந்து ஈயும் கண்_அன்னார்-கண்ணும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1061/3
கோல்_தொடி கண் கண்டு குமரேசா தோற்றாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1083/2
உள்ளம் உருகி உலைந்தார் இலக்கணை கண்
கொள்ள நின்ற போது ஏன் குமரேசா மெள்ள வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1084/1,2
பேதைக்கு அமர்த்தன கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1084/4
கண்டான் சகுந்தலையின் கண் நிலையை எண்ணி மன்னன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1085/1
செய்யல-மன் இவள் கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1086/4
கடாஅ களிற்றின் மேல் கண் படாம் மாதர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1087/3
கண் களவு கொள்ளும் சிறு நோக்கம் காமத்தின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1092/3
குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒரு கண்
சிறக்கணித்தாள் போல நகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1095/3,4
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1100/3
காசு_இல் இராசனையின் கண் மலரை மண் மலர்கள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1112/1
மலர் காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள் கண்
பலர் காணும் பூ ஒக்கும் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1112/3,4
காமர் விரிசிகையின் கண் ஒவ்வா நீலம் என்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1114/1
மாண்_இழை கண் ஒவ்வேம் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1114/4
கன்னி மனோரமை ஏன் கண் இமையாது அன்று இருந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1129/1
கண்டான் முன் மாளவியை கண் உறக்கம் இன்றி மன்னன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1136/1
படல் ஒல்லா பேதைக்கு என் கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1136/4
இன் கண் உடைத்து அவர் பார்வல் பிரிவு அஞ்சும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1152/3
நீந்தல-மன்னோ என் கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1170/4
கண் தாம் கலுழ்வது எவன்-கொலோ தண்டா நோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1171/3
உய்வு_இல் நோய் என் கண் நிறுத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1174/4
காமநோய் செய்த என் கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1175/4
பண்டு இனிது என்று ஏனோ பகவதி தன் கண் கலக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1176/1
ஓஒ இனிதே எமக்கு இ நோய் செய்த கண்
தாஅம் இதற்பட்டது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1176/3,4
வேண்டி அவர் கண்ட கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1177/4
காணாது அமைவு இல கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1178/4
ஆர் அஞர் உற்றன கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1179/4
காமர் சுதன்மை தன் கண் உறங்க முன் நயந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1212/1
காமர் உயர் சத்தியை முன் கண் விழித்தாள் கண்டிலளே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1218/1
நறு மலர் நாணின கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1231/4
தேசு மிகு மாயாதேவி பசந்து கண்
கூசி நொந்தாள் என்னே குமரேசா பேசி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1232/1,2
பசந்து பனி வாரும் கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1232/4
பேதை பெரு மழை கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1239/4
காமர் விருந்தை தன் கண் நுதல்கள் ஏன் பசந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1240/1
காமம் என ஒன்றோ கண் இன்று என் நெஞ்சத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1252/3
கண் அன்ன கேளிர் வரின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1267/4
கண் நிறைந்த காரிகை காம்பு ஏர் தோள் பேதைக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1272/3
காணாது அமையல கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1283/4
கண் நிறை நீர் கொண்டனள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1315/4
காவலன் முன் தும்ம கனகவதி கண் சிவந்து ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1318/1

மேல்

கண்_நுதல் (2)

எண்ணம் அறிந்து அடியார்க்கு ஈந்து அருளும் கண்_நுதல் போல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 112/2
தெண்ணரு நோய் தீர்க்கும் எழில் வேளூர் கண்_நுதல் போல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 142/2

மேல்

கண்_நுதல்-பால் (3)

ஆய்_தொடியார் கண்_நுதல்-பால் அன்பின் உமிழ்தலுமே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 80/1
கண்_நுதல்-பால் சென்றது காமனுக்கு வென்றியோ – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 81/1
கண்_நுதல்-பால் ஆழி பெற கண் சாத்தி தாள் காணா – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 109/1

மேல்

கண்_நுதலார் (5)

கல் எறியும் பொறுத்து கண்_நுதலார் தாம் மறந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 31/1
கண்_நுதலார் தம்மை கடை காக்க வைத்தானை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 50/1
குண்டரால் தென்னன் குறைபட்டு கண்_நுதலார்
தொண்டரான் மிக்குயர்ந்து தோன்றலால் எண் திசையும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 79/1,2
பார்த்த குரவர் பணி முயன்றார் கண்_நுதலார்
தீர்த்தத்து இயலும் திறம் நின்றார் நீர் தடத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 94/1,2
கண்_நுதலார் தோழன் கருத்தை அறிந்து ஆற்றினாய் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 173/1

மேல்

கண்_நுதலின் (1)

கண்ணன் கடை இருந்த கண்_நுதலின் தாள் வணங்கி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 134/1

மேல்

கண்_நுதலும் (2)

பன்றி குருளைக்கு பன்றியாய் கண்_நுதலும்
சென்று முலைகொடுக்கும் செய்தியால் என்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 147/1,2
தென்னாட்டு உழவர் இறைகொண்டு கண்_நுதலும்
அ நாட்டிடு இருந்து உலகம் ஆளுதலால் தன் நேர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 154/1,2

மேல்

கண்_நுதலோடு (1)

கற்றவர் சங்கத்திருந்தார் கண்_நுதலோடு ஏனையவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 67/1

மேல்

கண்_நுதலோன் (1)

கண்_நுதலோன் கண் நோவு கண்ட அளவில் கண்ணப்பன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 19/1

மேல்

கண்_அன்னார்-கண்ணும் (1)

கரவாது உவந்து ஈயும் கண்_அன்னார்-கண்ணும்
இரவாமை கோடி உறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1061/3,4

மேல்

கண்கள் (1)

தீரவே கண்கள் இரண்டும் தெரியாது போவர்தாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 69/4

மேல்

கண்கள்-தொறும் (1)

சீர் இலா கண்கள்-தொறும் தீயதாய் பாரில் – நன்மதிவெண்பா:1 17/2

மேல்

கண்களும் (1)

காலும் நான் இரு கண்களும் நான் எனில் – நீதிநூல்:12 153/3

மேல்

கண்களே (1)

காதல் அன்பொடு நீர் தூவா கண்களே புண்கள் ஆமால் – நீதிநூல்:3 33/4

மேல்

கண்கூடா (1)

கண்கூடா பட்டது கேடு எனினும் கீழ்மக்கட்கு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 33/1

மேல்

கண்சாடை (1)

பற்பலவா கண்சாடை சிர கர கம்பிதம் செய்து பசுமை பொய் போல் – நீதிநூல்:16 204/2

மேல்

கண்ட (84)

ஏதிலான்-பால் கண்ட இல்லினும் பொல்லாதே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 7/3
கனவதனில் கண்ட பொருள் செலவுக்கு ஆமோ குனிக்கும் கங்குல் கூத்தில் – நீதிநூல்:40 409/1
கண்ட பொருள் அத்தனையும் எமது செல்வர் அ பொருளை காத்து எமக்கு – நீதிநூல்:40 413/3
தான் கண்ட நிட்சேபத்தை தமர்க்கு எலாம் அறிவிப்பான் போல் – நீதிநூல்:47 527/1
வான் கண்ட இங்கிலீயம் மருவு பல் நூல் பூமிக்குள் – நீதிநூல்:47 527/2
யான் கண்ட நிட்சேபத்தை யாவரும் தெரிவான் செய்தேன் – நீதிநூல்:47 527/3
தேன் கண்ட இ நூல் ஈட்டல் செய்குவார் உய்குவாரே – நீதிநூல்:47 527/4
கண்ட மன் உயிரை பேணான் காண் ஒணா பரன்-பால் நேசம் – நீதிநூல்:47 561/1
ஆயும் கடவுள் அவிர் சடை முன் கண்ட அளவில் – நன்னெறி:1 21/3
பழி காணேன் கண்ட இடத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 129/4
கண்ட பொழுதே இனிது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 122/4
கண்டகம் காண்பான் பூசை முச்2தீபு கழல் குடை ஏவல் சிற்றுண்டி கம்பளி ஊசி நூல் அடைக்காய் இலை கரண்டகம் கண்ட மேல் தங்கி – விவேகசிந்தாமணி:1 135/2
காலை துயில் சீலம் போம் கண்ட பகல் ஆக்கம் போம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 31/1
காரணம்தான் இன்றியே கண்ட உடனே பகை ஆம் – நீதிவெண்பா:1 65/3
அண்டர் தொழும் தேவிடத்தும் ஆன்மாவை கண்ட
குருவிடத்தும் நன்மதியே கொஞ்சும் மகார்-பாலும் – நன்மதிவெண்பா:1 69/2,3
அண்டர் பெருமான் அருளும் ஆகமத்தில் கண்ட
அறத்தின் ஊஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 10/2,3
கண்_நுதலோன் கண் நோவு கண்ட அளவில் கண்ணப்பன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 19/1
ஆரூரன் கண்ட அளவில் ஆரூரன் கோயிலிடை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 160/1
காண்க-மன் கொண்கனை கண் ஆர கண்ட பின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 180/3
பழி காணேன் கண்ட இடத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 182/4
கொண்டார் வரகு ஏன் குமரேசா கண்ட
விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்று ஆங்கே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 16/2,3
கொண்டது உயர்வு என்னே குமரேசா கண்ட
இருமை வகை தெரிந்து ஈண்டு அறம் பூண்டார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 23/2,3
ஆதரித்தாள் குமரேசா கண்ட
மனை தக்க மாண்புடையள் ஆகி தற்கொண்டான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 51/2,3
கொண்டார் புகழை குமரேசா கண்ட
எழு பிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழி பிறங்கா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 62/2,3
கொண்டு இனிதா உண்டாள் குமரேசா கண்ட
அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 64/2,3
கொண்ட மறம் கண்டும் குமரேசா கண்ட
அறத்திற்கே அன்பு சார்பு என்ப அறியார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 76/2,3
கொண்டான் இழிவை குமரேசா கண்ட
மறப்பினும் ஓத்து கொளல் ஆகும் பார்ப்பான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 134/2,3
கொண்டு அகற்றி விட்டான் குமரேசா கண்ட
பிறன் மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 148/2,3
கொண்டான் தருமன் குமரேசா கண்ட
நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறையுடைமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 154/2,3
கொண்டிலன் ஏன் என்றும் குமரேசா கண்ட
ஒழுக்கு ஆறா கொள்க ஒருவன் தன் நெஞ்சத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 161/2,3
கொண்டார் முன் ஐவர் குமரேசா கண்ட
அறம் சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறம் சொல்லும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 185/2,3
கொண்டிலன் கேடு என்னே குமரேசா கண்ட
அரும் கேடன் என்பது அறிக மருங்கு ஓடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 210/2,3
கொண்டான் அருளை குமரேசா கண்ட
அருள் செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருள் செல்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 241/2,3
கண்ட துயர் பொறுத்து கண்ணுவரும் காசிபரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 261/1
கொண்டு அகன்றான் என்னே குமரேசா கண்ட
தவம் மறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல் மறைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 274/2,3
கண்ட மான் நல்லது என்ற காகுத்தன் பின் செயலால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 279/1
கொண்டனர் ஏன் தூய்மை குமரேசா கண்ட
புறம் தூய்மை நீரான் அமையும் அகம் தூய்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 298/2,3
கண்ட பசு ஒன்றை காப்பாற்ற ஆமகனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 323/1
கொண்ட அன்று ஏன் மாண்டான் குமரேசா கண்ட
நெருநல் உளன் ஒருவன் இன்று இல்லை என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 336/2,3
கொண்டார் மருளால் குமரேசா கண்ட
பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என்று உணரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 351/2,3
கண்ட மயல் நீங்க கலிங்கபதி பேரின்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 352/1
கண்ட மான் கண் சிறிது காதலுற ஏன் பரதர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 361/1
கண்ட செல்வம் பேணாமல் காடவர்கோன் கல்வியை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 400/1
கொண்டான் ஏன் போசன் குமரேசா கண்ட பெரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 411/2
கொண்ட பசி நீத்தும் குமரேசா கண்ட
செவிக்கு உணவு இல்லாத போழ்து சிறிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 412/2,3
கொண்டிருந்தான் நட்பை குமரேசா கண்ட
உலகம் தழீஇயது ஒட்பம் மலர்தலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 425/2,3
கொண்டு நொந்தாள் என்னே குமரேசா கண்ட
தினை துணையாம் குற்றம் வரினும் பனை துணையா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 433/2,3
கொண்டு உவந்தான் கேண்மை குமரேசா கண்ட
அறன் அறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 441/2,3
கொண்டான் தமரா குமரேசா கண்ட
அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 443/2,3
கொண்டார் புகழ் ஏன் குமரேசா கண்ட
மன நலம் மன் உயிர்க்கு ஆக்கம் இன நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 457/2,3
சென்றான் போர் மேல் குமரேசா கண்ட
பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை இகல் வெல்லும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 481/2,3
இடம் கண்ட பின் அல்லது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 491/4
கண்ட முதலை கசேந்திரனை நீள் புனலுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 495/1
கண்ட களிப்பால் கதிரோனும் இந்திரனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 531/1
கொண்டார் மிடியை குமரேசா கண்ட
படி உடையார் பற்று அமைந்தக்-கண்ணும் மடி உடையார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 606/2,3
கொண்டான் அமிர்து ஏன் குமரேசா கண்ட
வினை திட்பம் என்பது ஒருவன் மன திட்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 661/2,3
கலங்காது கண்ட வினைக்-கண் துளங்காது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 668/3
கொண்டு உணர்ந்தான் என்னே குமரேசா கண்ட
முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ உவப்பினும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 707/2,3
கொண்டான் உரித்தா குமரேசா கண்ட
உறு பொருளும் உல்கு பொருளும் தன் ஒன்னார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 756/2,3
குன்று ஏறி யானை போர் கண்ட அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 758/3
கண்டானாம் தான் கண்ட ஆறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 849/4
கொண்டு தொழ நின்றான் குமரேசா கண்ட
இளி வரின் வாழாத மானம் உடையார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 970/2,3
கொண்டிருந்தான் என்னே குமரேசா கண்ட
பிறர் பழியும் தம் பழியும் நாணுவார் நாணுக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1015/2,3
கண்ட குடியை கருணாகரன் ஆண்டுகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1026/1
கண்ட குடும்பத்தை காத்து நின்ற பிங்கலன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1029/1
நகைத்தாள் குமரேசா கண்ட
அசையியற்கு உண்டு ஆண்டு ஓர் ஏஎர் யான் நோக்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1098/2,3
கொண்டு அடங்கி நின்றாள் குமரேசா கண்ட
கடல் அன்ன காமம் உழந்தும் மடல் ஏறா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1137/2,3
கொண்டாடி நின்றான் குமரேசா கண்ட
மலர் அன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1142/2,3
காமர் உயர் வேகவதி கண்ட அலர் நாணாது ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1149/1
காதலனை கண்ட கண்ணை காமர் சுதஞ்சனை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1171/1
வேண்டி அவர் கண்ட கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1177/4
கண்ட பசப்பு ஊர்ந்திருந்தும் காந்திமதி பேணி நின்றாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1190/1
ஈது என்னே குமரேசா கண்ட
ஒருதலையான் இன்னாது காமம் கா போல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1196/2,3
கொண்டான் ஈது என்னே குமரேசா கண்ட
எனைத்து ஒன்று இனிதே காண் காமம் தாம் வீழ்வார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1202/2,3
கண்ட பொழுதே இனிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1215/4
கண்ட சிகண்டி தன் காதலனை முன் கனவில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1217/1
காதலனை தன் கனவில் கண்ட குருதத்தை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1219/1
கொண்டு அயலை நொந்தாள் குமரேசா கண்ட
நனவினான் நம் நீத்தார் என்பர் கனவினான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1220/2,3
கொண்டவனை எண்ணி குமரேசா கண்ட
பணை நீங்கி பைம் தொடி சோரும் துணை நீங்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1234/2,3
காதலனை கண்ட பின்பே காமர் சீமந்தனி தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1265/1
காண்க-மன் கொண்கனை கண்ணார கண்ட பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1265/3
பழி காணேன் கண்ட இடத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1285/4
உறாஅதவர் கண்ட கண்ணும் அவரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1292/3
கண்ட புலவியினை காந்திமதி இன்பம் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1323/1

மேல்

கண்டக்கால் (2)

காய்த்து வர கண்டக்கால் காக்கும் திறலாரே – அறநெறிச்சாரம்:1 206/3
நண்பிலரை கண்டக்கால் நாற்காலி திண் புவியை – விவேகசிந்தாமணி:1 127/2

மேல்

கண்டகம் (1)

கண்டகம் காண்பான் பூசை முச்2தீபு கழல் குடை ஏவல் சிற்றுண்டி கம்பளி ஊசி நூல் அடைக்காய் இலை கரண்டகம் கண்ட மேல் தங்கி – விவேகசிந்தாமணி:1 135/2

மேல்

கண்டகன் (1)

தீது செய்து கண்டகன் முன் சேர்த்து வந்தான் பின்பு இழந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 660/1

மேல்

கண்டத்தில் (1)

தீங்குகளால் சுடும் மனைவி தன் வாழ்வை கெடுத்தலால் செழும் கண்டத்தில்
தூங்கு திருநாணினால் என்ன பயன் அதை கழுத்தில் சுருக்கிக்கொண்டு – நீதிநூல்:12 118/2,3

மேல்

கண்டத்து (1)

அல் ஒளி சேர் கண்டத்து அரன் அருள் சேய் மான் ஈன்ற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 164/1

மேல்

கண்டதனால் (3)

தண்டகன் என்னும் ஒருவன் தான் மடிய கண்டதனால்
வேள் புரையும் புன்னைவன வித்தகா எந்நாளும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 43/2,3
மிண்டரை வெட்டி தருமமே புரக்க கண்டதனால்
மந்தரனே புன்னைவன வள்ளலே எந்நாளும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 56/2,3
கொண்டு அறமே முத்திக்கும் கொள் கருவா கண்டதனால்
தக்க புகழ் புன்னைவன தாடாளா எ பயிர்க்கும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 71/2,3

மேல்

கண்டதனை (2)

கண்டதனை தேறாதவனும் கனா கண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 62/1
கொண்டு எளிது ஏன் சொன்னார் குமரேசா கண்டதனை
எண் பொருள ஆக செல சொல்லி தான் பிறர்-வாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 424/2,3

மேல்

கண்டதிலே (1)

காட்டியும் ஏன் தக்கன் அன்று காணாமல் கண்டதிலே
கோட்டிகொண்டு நின்றான் குமரேசா நாட்டமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 849/1,2

மேல்

கண்டது (11)

பல்லவர் கண்டது நன்று என்று அமிழ்து ஒழிய – அறநெறிச்சாரம்:1 56/3
கண்டது கண்டு விழையாமை விண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 159/2
கலாய் கொடுமை செய்யாது கண்டது பாத்துண்டல் – அறநெறிச்சாரம்:1 172/3
கண்டது எல்லாம் அவன் கை ஆயுதம் என்னில் தப்பும் வகை காணோம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:41 428/4
கண்டது மன்னும் ஒரு நாள் அலர் மன்னும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 115/3
மிண்டு அமரில் அர்ச்சுனனால் வீறு அழிந்தான் கண்டது அன்றோ – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 63/2
தாம் காட்ட யாம் கண்டது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 171/4
கொண்டு தொழ நின்றார் குமரேசா கண்டது ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 260/2
ஒப்பார் யாம் கண்டது இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1071/4
கண்டது மன்னும் ஒரு நாள் அலர் மன்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1146/3
தாம் காட்ட யாம் கண்டது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1171/4

மேல்

கண்டதூஉம் (2)

நனவினால் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவும் தான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 122/3
நனவினான் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவும் தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1215/3

மேல்

கண்டதே (1)

கண் ஓடி கண்டதே கண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 41/4

மேல்

கண்டபேர்க்கு (1)

கண்டபேர்க்கு எலாம் பயம் பெரும் பகையொடும் கவ்வை – நீதிநூல்:21 254/2

மேல்

கண்டம் (1)

தினமும் ஆயிரம் கண்டம் இமைப்போதாகிலும் அதன் மேல் சிந்தை இன்றேல் – நீதிநூல்:41 430/3

மேல்

கண்டமா (1)

சார்ந்து திதி கர்ப்பம் சதகிருது ஏழ் கண்டமா
ஈர்ந்தனன் அன்றோ இரங்கேசா சேர்ந்தார் போல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 83/1,2

மேல்

கண்டவர் (2)

கண்டவர் காமுறூஉம் காமரு சீர் காதில் – அறநெறிச்சாரம்:1 199/1
கண்டவர் நினைப்பவர்-தமை கொல் காலமே – நீதிநூல்:13 162/4

மேல்

கண்டவர்-தம் (1)

கண்டவர்-தம் சுகநிலையை கருதாயோ மனமே – நீதிநூல்:47 575/4

மேல்

கண்டவற்றுள் (2)

யாம் மெய்யா கண்டவற்றுள் இல்லை எனைத்து ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 300/3
கொண்டு உணர்ந்தார் என்னே குமரேசா கண்டவற்றுள்
எப்பொருள் எத்தன்மைத்து ஆயினும் அ பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 355/2,3

மேல்

கண்டவுடன் (10)

கண்டவுடன் தன் குற்றம் காது அறுக்கும் தீதை வில்லி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 190/1
கொண்டிலர் கோபம் குமரேசா கண்டவுடன்
பொள்ளென ஆங்கே புறம் வேரார் காலம் பார்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 487/2,3
தண்டாமல் தந்தர் தருமர் ஏன் கண்டவுடன்
கொண்டார் கண்ணோட்டம் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 573/1,2
கண்டவுடன் பாரி ஏன் கண்ணோடி முல்லைக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 575/1
நன்று என்று கண்டவுடன் நாடி அருச்சுனன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 668/1
கள் உண்டல் பாவம் என கண்டவுடன் சண்டகன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 925/1
மண்டு புகழ் நள்ளியை ஏன் வன்பரணர் கண்டவுடன்
கொண்டு உவந்தார் உள்ளம் குமரேசா கிண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1057/1,2
வென்றி மிகு கோசிகனும் மெல்_நுதலை கண்டவுடன்
குன்றி நின்றான் என்னே குமரேசா நன்று இசைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1088/1,2
மாசில் உயர் கேசினி முன் மாலை-தனை கண்டவுடன்
கூசி வைதாள் என்னே குமரேசா ஆசுடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1222/1,2
கண்டவுடன் ஓர் தவறும் காணாமல் ஏன் எயிற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1286/1

மேல்

கண்டறிந்தார் (1)

துப்பினால் கண்டறிந்தார் சோமேசா வெப்பால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 54/2

மேல்

கண்டனம் (1)

கோல் போன்ற வெள் என்பின் குவை ஒன்றே கண்டனம் செம் குமுத வாயும் – நீதிநூல்:29 318/2

மேல்

கண்டனர் (1)

கண்டனர் இளைஞர் எல்லாம் கதி என கருதுவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 104/4

மேல்

கண்டனைத்து (1)

தான் கண்டனைத்து இவ் உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 387/4

மேல்

கண்டாய் (6)

கண்ணடி போல் திகழும் என்றன் கபோலமதில் உன் உருவை கண்டாய் என்றாள் – நீதிநூல்:44 512/4
மடவனை அடித்த கோலும் வலியனை அடிக்கும் கண்டாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 59/4
சொல்லாதும் சொல்லவைக்கும் சொல் சென்றால் குடிகெடுக்க துணிவர் கண்டாய்
நல்லோர்க்கு இ மூன்று குணம் உண்டாகில் அருள் அதிக ஞானம் உண்டாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 99/2,3
குட்டநோய் நரகில் வீழ்ந்து குளிப்பவர் இவர்கள் கண்டாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 114/4
செம் தீயினும் கொடிய தீ கண்டாய் செம் தீயை – நீதிவெண்பா:1 78/2
கொண்டிருந்தாள் என்னே குமரேசா கண்டாய்
இலங்கு_இழாய் இன்று மறப்பின் என் தோள் மேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1262/2,3

மேல்

கண்டார் (20)

விடுத்து தம் வீறு அழிதல் கண்டார் கொடுப்பதன்-கண் – அறநெறிச்சாரம்:1 171/2
கண்டார் மகிழ் செய்தல் இன்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 109/4
கற்று ஈண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 60/3
அதன் நிலை கண்டார் அல்லலை அகற்றினார் – புதிய-ஆத்திசூடி:0 1/9
கோது அகல கண்டார் குமரேசா பூதலத்தில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 25/2
செம்பொருள் கண்டார் வாய் சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 91/4
குந்தி மன் சீர் கண்டார் குமரேசா சிந்தை-தனில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 114/2
கண்டார் அறம் புகன்றும் கண்ணில்லான் தீயன் என்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 185/1
கண்டார் பொன் மூவர் கருணை இன்றி ஏன் இருவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 285/1
கண்டார் கபிலர் மெய் கற்ற மணிவாசகர் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 356/1
கற்று ஈண்டு மெய் பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 356/3
கண்டார் எல்லாம் மகிழ கண்டுகண்டு கல்வி இன்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 399/1
குற்றம் அற கண்டார் குமரேசா எற்றேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 423/2
கண்டார் படிக்காசர் காசர் உயர் நுண் பொருளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 424/1
கூசாது ஏன் கண்டார் குமரேசா ஆசு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 706/2
கூர்ந்து கண்டார் தீது ஏன் குமரேசா நேர்ந்து நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 826/2
கண்டார் வளவனை முன் கண்ணனார் காணார் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1056/1
கண்டார் உயிர் உண்ணும் தோற்றத்தான் பெண் தகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1084/3
கண்டார் மகிழ் செய்தல் இன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1090/4
காதல் உயர் கன்னியர்கள் கண்டார் ஒரு நாளே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1146/1

மேல்

கண்டார்-கண் (1)

அறம் பொருள் கண்டார்-கண் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 141/4

மேல்

கண்டார்-கொல் (1)

கற்றவர் போல் மெய்ப்பொருளை கண்டார்-கொல் உற்றது கேள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 61/2

மேல்

கண்டால் (7)

பற்றலரை கண்டால் பணிவரோ கற்றூண் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 6/2
அறிந்தார் என்று ஏத்துமவர்களை கண்டால்
துறந்து எழுவர் தூய் காட்சியார் – அறநெறிச்சாரம்:1 100/3,4
கடுவும் கடு நேர் கடுமொழியும் கண்டால்
கடுக வசம் ஆகையால் – நீதிவெண்பா:1 22/3,4
பேதையரை கண்டால் பெரியோர் வழி விலகி – நீதிவெண்பா:1 37/1
மகி புகழும் ஆண்டகையை வாழ் மனையாள் கண்டால்
அகன் அமர்ந்து இன்சொல்லான் அழைக்கும் புகழ் வாய் – நன்மதிவெண்பா:1 43/1,2
இறைவர் நிலை காணார் இருவர் என்று கண்டால்
பெருமை சிறுமை இனி பேசேம் இறையாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 84/1,2
கலந்து உணர்த்தும் காதலர் கண்டால் புலந்து உணராய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1246/3

மேல்

கண்டாலும் (2)

பேர்த்து ஊன்றலாகா பெரும் துன்பம் கண்டாலும்
ஓர்த்து ஊன்றி நில்லாது உலகு – அறநெறிச்சாரம்:1 126/3,4
கத்து புனல் மீன் பதமும் கண்டாலும் பித்தரே – நீதிவெண்பா:1 55/2

மேல்

கண்டாள் (3)

கண்டாள் பழி வெஃகி கைகேசி காகுத்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 180/1
கண்டாள் தன் நெஞ்சத்தே காதலனை நக்கண்ணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1205/1
கண்டாள் கனவின்-கண் காதலனை மாதவி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1220/1

மேல்

கண்டான் (13)

கண்டான் இனிதாக கண்ணனை ஏன் இன்சொலுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 93/1
கண்டான் துரோபதையை காதலித்தான் கீசகன் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 145/1
கூடு மட்டும் கண்டான் குமரேசா நாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 338/2
கண்டான் உயர் சோமகாந்தன் பிருகுவை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 442/1
கண்டான் அமர் முகத்தை கண்ணோட்டம் ஏன் மிகவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 577/1
கண்டான் துவாரகையை கண்ணன் பகைக்கு அரணா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 745/1
கண்டான் அசோதரன் பின் கண்ணோடி நாண் மீக்கொண்டான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1011/1
கூர்ந்து கண்டான் என்னே குமரேசா தேர்ந்து நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1024/2
கண்டான் சகுந்தலையின் கண் நிலையை எண்ணி மன்னன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1085/1
திண் தோள் இராமன் உயர் சீதையை கண்டான் உடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1090/1
காமர் உயர் வாமனையை கண்டான் கருத்துடைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1135/1
கண்டான் முன் மாளவியை கண் உறக்கம் இன்றி மன்னன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1136/1
கோமகன் ஏன் கண்டான் குமரேசா காமம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1271/2

மேல்

கண்டானாம் (1)

கண்டானாம் தான் கண்ட ஆறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 849/4

மேல்

கண்டிருக்கும் (1)

கொண்டு அலைந்தது என்னே குமரேசா கண்டிருக்கும்
புக்கில் அமைந்தின்று-கொல்லோ உடம்பினுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 340/2,3

மேல்

கண்டிருந்த (2)

கான மயில் ஆட கண்டிருந்த வான்கோழி – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 14/1
கண்டிருந்த செல்வம் எலாம் கண்ணுக்கினியான் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1008/1

மேல்

கண்டிருந்தும் (2)

எண் திசையும் போற்றும் இரங்கேசா கண்டிருந்தும்
தம் நலம் பாரிப்பார் தோயார் தகை செருக்கி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 92/2,3
கண்டிருந்தும் வீடணன் சேர் காரணத்தை ஏன் எண்ணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 530/1

மேல்

கண்டிலளே (1)

காமர் உயர் சத்தியை முன் கண் விழித்தாள் கண்டிலளே
கோமகனை என்னே குமரேசா ஏமமாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1218/1,2

மேல்

கண்டிலீரோ (1)

ஏழையாய் இருந்தோர் பல்லக்கு ஏறுதல் கண்டிலீரோ – விவேகசிந்தாமணி:1 41/4

மேல்

கண்டிலேனே (1)

கலவி-தனக்கு அஞ்சி மீண்டு ஓடினேன் அவள் சுதையை கண்டிலேனே – நீதிநூல்:44 504/4

மேல்

கண்டீர் (4)

மறைக்குமாம் கண்டீர் மரம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 30/4
உழுதுண்டு வாழ்வதற்கு ஒப்பில்லை கண்டீர்
பழுதுண்டு வேறோர் பணிக்கு – நல்வழி:1 12/3,4
சித்திர விழியார் நெஞ்சம் தெரிந்தவர் இல்லை கண்டீர் – விவேகசிந்தாமணி:1 44/4
செம் தழலின் வாயினிடை சேர்வது மெய் கண்டீர் – விவேகசிந்தாமணி:1 68/4

மேல்

கண்டு (147)

தா இன்றி எப்பொருளும் கண்டு உணர்ந்து தாமரை – அறநெறிச்சாரம்:1 1/1
தரவு அறுத்து மீளாமை கண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 23/4
கண் ஓடி கண்டதே கண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 41/4
கண்டு கருதி கயக்கு அற தேர்ந்த பின் – அறநெறிச்சாரம்:1 50/3
புனை படை கண்டு அஞ்சி தற்காப்பான்-தன்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 52/1
மாடமும் மண்ணீடும் கண்டு அடக்கமில்லாரை – அறநெறிச்சாரம்:1 53/1
விடம் கண்டு நன்று இதுவே என்றால் மடம்கொண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 56/2
கண்டதனை தேறாதவனும் கனா கண்டு
பெண்டிரை பேதுற்று கொன்றானும் பண்டிதனாய் – அறநெறிச்சாரம்:1 62/1,2
எழுத்து எண்ணே நோக்கி இருமையும் கண்டு ஆங்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 145/3
கண்டது கண்டு விழையாமை விண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 159/2
கண்டு உணர்ந்தார்க்கு அல்லது காட்டு அதரும் நாட்டு அதரும் – அறநெறிச்சாரம்:1 216/3
கடல் உலகினில் கண்டு என்ன கனவினும் கலையை தேரா – நீதிநூல்:1 3/3
தேடி நோக்க ஓர் குரூபமே கண்டு உளம் திகைத்தேன் – நீதிநூல்:26 295/4
ஆனது கண்டு காலன் அவரிடம் அணுகுவானே – நீதிநூல்:35 360/4
காரண காரியங்கள் கண்டு உண்பார் அறிஞர் அம்மா – நீதிநூல்:36 364/4
கைக்குள் உறு பொருளாம் இதனை கண்டு உணராய் மனமே – நீதிநூல்:39 397/4
மண்டு பெரும் தனம் இருந்தும் கண்டு மகிழுவது அல்லால் மயல் போல் முற்றும் – நீதிநூல்:40 413/1
மறம் என்பதற்கும் மடமைக்கும் வித்து மக இச்சை ஆறொழுகல் கண்டு
இறையும் தகப்பன் முனியாமை சீற்ற ஏற்றத்தின் நீர்மை எனல் போல் – நீதிநூல்:42 448/2,3
புனைய ஓர் அணி இலாது இருந்த இல்லாள் கழுத்தினில் ஓர் பொட்டை கண்டு
மனம் மகிழ்வுற்று ஏது என்றேன் பரத்தையர் போல் எனக்கும் அருள் வாய்க்க வேண்டி – நீதிநூல்:44 476/2,3
மேவு பாங்கியை கண்டு ஆண் துணை இன்றி வருந்தினளோ மின்னாள் என்றேன் – நீதிநூல்:44 477/2
கண்டு அறி செவி நா மெய்யும் கழறும் ஐம்புலன்கட்கு ஏன்ற – நீதிநூல்:47 530/3
பயிலுவோம் இயற்கையா புள் பல விலங்கு உரிய ஊண் கண்டு
அயிலல் வாழ் உறையுள் செய்தல் அணைந்து இனம் பல்கல் மற்றை – நீதிநூல்:47 548/2,3
பெரியவர் தம் நோய் போல் பிறர் நோய் கண்டு உள்ளம் – நன்னெறி:1 20/1
கண்டு கலுழுமே கண் – நன்னெறி:1 20/4
யார் அரவின் பரு மணி கண்டு என்றும் – நன்னெறி:1 22/3
உடலின் சிறுமை கண்டு ஒண் புலவர் கல்வி – நன்னெறி:1 26/1
கண் அஞ்சுமோ இருளை கண்டு – நன்னெறி:1 34/4
உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 67/3
பார்வை கண்டு இராமன் பரன் வில் ஒடித்து அணங்கை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 71/1
நட்டுவன் ஆம் பற்குணன்தான் நாடு ஆள கண்டு திசை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 76/1
காவலனாம் பாஞ்சாலன் கண்டு துரோணரை நீர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 105/1
காதல் அருச்சுனனை கண்டு ஊர்வசி அடைந்தது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 118/1
செட்டி வள்ளியம்மை சிறுமுறுவல் கண்டு உளத்தின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 128/1
தோன்றா வகை கரந்தும் தோன்றலை கண்டு உள் நெகிழ்ந்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 8/1
அன்பரை கண்டு அழுக்காறு ஆம் சமணர் தம் வாயால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 17/1
ஊனுக்கு ஊன் என்னும் உரை கண்டு உவந்தனரே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 42/1
ஐவர்_இல்லாள் அழுத அன்றே கண்டு ஏக்குற்றார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 56/1
உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 67/3
குன்று ஏறி யானை போர் கண்டு அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 76/3
கற்பின்மை இல்லாள்-பால் கண்டு மயலுற்று அழிந்தான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 91/1
வாய்ந்த தமயந்தி உரு மாண் நலம் கண்டு இன்புற்றான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 109/1
கதிர் பெறு செந்நெல் வாட கார் குலம் கண்டு சென்று – விவேகசிந்தாமணி:1 5/1
கண்டு சர்க்கரையோ தேனோ கனியொடு கலந்த பாகோ – விவேகசிந்தாமணி:1 10/3
தேன் நுகர் வண்டு மது-தனை உண்டு தியங்கியே கிடந்ததை கண்டு
தான் அதை சம்புவின் கனி என்று தடம் கையில் எடுத்து முன் பார்த்தாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 19/1,2
கழுதை கா என கண்டு நின்று ஆடிய அலகை – விவேகசிந்தாமணி:1 49/1
கண்டு விண்டு இருப்பது அல்லால் கனவிலும் புல்ல ஒண்ணாது – விவேகசிந்தாமணி:1 53/2
மங்குல் அம்பதினாயிரம் யோசனை மயில் கண்டு நடமாடும் – விவேகசிந்தாமணி:1 56/1
கண்டு அன மொழியாள் செய்த கன்மமும் கணவர்க்கு ஆமே – விவேகசிந்தாமணி:1 73/4
குலைத்தலை மஞ்ஞை கண்டு கூ என காவில் ஏக – விவேகசிந்தாமணி:1 91/2
முலை தலை அதனை கண்டு மும்மத கரி வந்து உற்ற – விவேகசிந்தாமணி:1 91/3
தலைத்தலை சிங்கம் என்று அ களிறு கண்டு ஏகிற்று அம்மா – விவேகசிந்தாமணி:1 91/4
வல்லியம்-தனை கண்டு அஞ்சி மரம்-தனில் ஏறும் வேடன் – விவேகசிந்தாமணி:1 95/1
மந்தரகிரிகள் விம்மி வழிமறித்திடுதல் கண்டு
சிந்துர கயல் கண் ஓடி செவி-தனக்கு உரைத்தது அம்மா – விவேகசிந்தாமணி:1 100/3,4
மாக மா மேடை மீதில் மங்கை நின்று உலாவ கண்டு
ஏகமா மதி என்று எண்ணி இராகு வந்து உற்ற போது – விவேகசிந்தாமணி:1 101/1,2
உண்டு அதன் இருப்பை கண்டு பெரும் களி உள்ளம் கொண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 104/3
திலகம் கண்டு எதிர் செம் சிலை மாரனும் – விவேகசிந்தாமணி:1 108/2
கரங்கள் நீட்டியே பேசிய கசடரை கண்டு
சிரங்கள் ஆட்டியே மெச்சிடும் அறிவிலார் செய்கை – விவேகசிந்தாமணி:1 109/3,4
கொலை புரி வேடன் கண்டு கூரையில் கொண்டு செல்ல – விவேகசிந்தாமணி:1 111/2
கலை வெளுத்த நேர்த்தி-தனை கண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 129/4
கம்ப மத கட களிற்றான் தில்லை வாழும் கணபதி-தன் பெரு வயிற்றை கண்டு வாடி – விவேகசிந்தாமணி:1 132/1
ஏதும் கண்டு ஒன்று சொல்லேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 14/4
மேலும் நீர் கண்டு அமையும் மேன்மை போல் நூலின் நெறி – நீதிவெண்பா:1 77/2
எப்பொருளும் கண்டு உணர்ந்தார் – அருங்கலச்செப்பு:1 3/2
ஏற்ற வகையில் அறத்துள்ளார் கண்டு உவத்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 23/1
ஆனை இழிந்தும் அரசு இறைஞ்சும் போலியை கண்டு
ஏனையர் அரன் அன்பர் என்றால் என்படுமோ மாநிலத்துள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 26/1,2
தாம் இன்புறுவது உலகு இன்புற கண்டு
காமுறுவர் கற்று அறிந்தார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 69/3,4
உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 106/3
மட_மகளை கண்டு வருந்தி புகலும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 161/2
கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அறியும் ஐம்புலனும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 164/3
அரன் அன்பர் நீங்குதலும் ஆற்றாமை கண்டு
பரவைக்கு தோழி பகரும் தலைவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 177/1,2
அண்டி பெருமான் அணைந்த அளவில் கண்டு அருளும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 186/2
தீ கண்டு விலகி நில் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 43/1
கொண்ட துணை என்னே குமரேசா கண்டு
துறந்தார் பெருமை துணை கூறின் வையத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 22/2,3
கொண்ட வினையை குமரேசா கண்டு என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 33/2
கொண்டனர் ஏன் இன்பம் குமரேசா கண்டு மகிழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 68/2
கண்டு அழுதார் கண்ணப்பர் காய் கதிரோன் சேயும் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 71/1
கண்டு முகம் மலர்ந்து கண்ணன் குசேலரை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 92/1
கொண்டு இனிது ஏன் காத்தார் குமரேசா கண்டு
பரிந்து ஓம்பி காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்து ஓம்பி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 132/2,3
கண்டு இகழ்ந்து துன்பு செய்த கள்ளரையும் ஏன் பொறுத்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 151/1
கண்டு நகைத்த கனகவன்மன் பின் கேடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 182/1
தெருளாதான் மெய்ப்பொருள் கண்டு அற்றால் தேரின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 249/3
கொண்டு தொழுகின்ற குமரேசா கண்டு நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 268/2
புறம் குன்றி கண்டு அனையரேனும் அகம் குன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 277/3
கொண்டான் அழிவை குமரேசா கண்டு நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 282/2
பற்றிய கை அன்னம் படு துயர் கண்டு ஏன் உடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 316/1
கொண்டான் பொய் என்னே குமரேசா கண்டு அறியின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 323/2
கொண்டார் இழிவு ஏன் குமரேசா கண்டு அறிந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 331/2
கொண்டு புகழ்ந்தார் குமரேசா கண்டு மகிழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 386/2
கொண்டான் உலகை குமரேசா கண்டு அனைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 387/2
தாம் இன்புறுவது உலகு இன்புற கண்டு
காமுறுவர் கற்றறிந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 399/3,4
கண்டு திரிபுரர் முன் காவாமையால் அழிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 435/1
கொண்டிலன் ஓர் தண்டம் குமரேசா கண்டு
தெளிவு இலதனை தொடங்கார் இளிவு என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 464/2,3
கொண்டான் அழிவு ஏன் குமரேசா கண்டு நேர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 468/2
கண்டு உடைந்த உத்தரனும் காவலர் மேல் பாய்ந்து அணிகள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 500/1
கற்று உயர்ந்த வேதாவின்-கண்ணும் ஒரு வெண்மை கண்டு
குற்றம் என்றாய் என்னே குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 503/1,2
கொண்டு அணைய நின்றான் குமரேசா கண்டு
கொடுத்தலும் இன்சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 525/2,3
பேஎய் கண்டு அன்னது உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 565/4
கொண்டிருந்தான் பண்டு குமரேசா கண்டு உணரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 571/2
கொள்ளும் மடி கண்டு ஏன் குமரேசா உள்ளே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 607/2
கண்டு அரிது என்று எண்ணாமல் கடலையும் முன் நின்று நளன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 611/1
காலமொடு கருவி கண்டு குலச்சிறையார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 631/1
கொண்டான் சேர்த்து என்னே குமரேசா கண்டு
பிரித்தலும் பேணிக்கொளலும் பிரிந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 633/2,3
கொண்டார் துயர் ஏன் குமரேசா கண்டு
கடிந்த கடிந்து ஒரார் செய்தார்க்கு அவை தாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 658/2,3
உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 667/3
கொண்டார் உயர்வை குமரேசா கண்டு ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 729/2
உற்ற அரண் கண்டு உறு பகைவர் அஞ்ச வரன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 744/1
திண் தோள் இராவணன் போர் தேய்ந்தது கண்டு ஏன் இரக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 773/1
கொண்டு இறந்தான் என்னே குமரேசா கண்டு
புரந்தார் கண் நீர் மல்க சாகில் பின் சாக்காடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 780/2,3
கொண்டான் கேடு என்னே குமரேசா கண்டு நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 791/2
அன்று அமைந்த கேட்டில் அயாதி ஏன் உண்மை கண்டு
குன்றாது நின்றான் குமரேசா குன்ற வந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 796/1,2
கண்டு உலைந்தது என்று விட்ட கட்டியனை தத்தன் எண்ணிக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 799/1
கண்டு வெறாது அன்று கலை சிருங்கர் நன்று என உள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 802/1
வல்லதரர் நட்பாகி வந்தார் இடம் கண்டு
கொல்ல நின்றார் என்னே குமரேசா நல்லதொரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 821/1,2
கண்டு பலன் காணாமல் காகன் ஏன் தீமை உளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 831/1
கொண்டு அகன்றான் முன்னே குமரேசா கண்டு அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 876/2
கண்டு அஞ்சி உட்பகையை காளன் ஏன் தற்காத்துக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 883/1
கொண்டிலர் ஏன் விட்டார் குமரேசா கண்டு என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 961/2
மண்டு சீர் கண்டு மழவரங்கன் புன் செருக்குக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 977/1
கொண்டு வியந்தான் குமரேசா கண்டு
பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 978/2,3
கொண்டு நின்றார் என்னே குமரேசா கண்டு உவக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 991/2
கொண்டு நொந்தது என்னே குமரேசா கண்டு என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1003/2
கொண்டிலன் ஈது என்னே குமரேசா கண்டு
பிறர் நாண தக்கது தான் நாணான் ஆயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1018/2,3
கொண்டு நின்றது என்னே குமரேசா கண்டு உணர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1025/2
கொண்டு இகழ்ந்தார் என்னே குமரேசா கண்டு அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1050/2
கொண்டு நின்றும் என்னே குமரேசா கண்டு
கரப்பு இலா நெஞ்சின் கடன் அறிவார் முன் நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1053/2,3
திரிந்தான் குமரேசா கண்டு நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1072/2
கண்டு துருமன் முன் கண்ணன் மேல் வெம் பழி மீக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1079/1
கண்டு அணங்கோ கார் மயிலோ கன்னியோ என்று மால்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1081/1
கோல்_தொடி கண் கண்டு குமரேசா தோற்றாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1083/2
நின்ற பிரீதிமதி நீள் கண்ணை கண்டு தத்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1086/1
கொங்கை நிலை கண்டு ஏன் குமரேசா பொங்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1087/2
கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அறியும் ஐம்புலனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1101/3
அறி-தோறு அறியாமை கண்டு அற்றால் காமம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1110/3
கோதை நலம் கண்டு ஏன் குமரேசா சூத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1113/2
காமரு சீர் வேகை முகம் கண்டு ஏன் கலை மதியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1119/1
கண்டு இடிம்பி காமுற்றாள் காண நின்றார்-தம்மை எலாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1140/1
கொண்டு உளைந்தாள் என்னே குமரேசா கண்டு உணரின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1152/2
கண்டு நின்ற காமம் கடல் என்று தத்தை உளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1164/1
கண்டு அழுத கண்ணை கமலை கடுத்து நின்றுகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1172/1
கண்டு நின்ற மாயை கனவின்-கண் காம இன்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1214/1
ஒள் நுதல் செய்தது கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1240/4
கலத்தல் உறுவது கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1259/4
கொண்ட நகை கண்டு ஏன் குமரேசா மிண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1274/2
கொண்ட செயல் கண்டு ஏன் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1275/2
கண்டு கணவன் கலந்திருந்தும் காந்திகை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1276/1
கண்டு மகிழ்ந்து களி தங்கி காதலி முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1281/1
கொண்டு புலந்தாள் குமரேசா கண்டு நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1311/2

மேல்

கண்டுகண்டு (1)

கண்டார் எல்லாம் மகிழ கண்டுகண்டு கல்வி இன்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 399/1

மேல்

கண்டும் (25)

இவறன்மை கண்டும் உடையாரை யாரும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 11/1
என்பு இயக்கம் கண்டும் புறந்தரார் புன் புலால் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 86/2
கண்ணினால் கண்டும் கருதாதே புண்ணின் மேல் – அறநெறிச்சாரம்:1 123/2
தொடர்ந்து பின் செல்லாமை கண்டும் அடங்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 129/2
தவா வினை வந்து அடைய கண்டும் அவாவினை – அறநெறிச்சாரம்:1 131/2
கடை முறை வாய் போதர கண்டும் தடுமாற்றில் – அறநெறிச்சாரம்:1 134/2
தினம் கானரசம் உதவு வாய் ஏசி உமிழ இந்த செய்கை கண்டும்
இனம் காதலாய் அவள் இல் ஏகுதியோ நிற்றியோ இயம்பாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:44 480/3,4
வீமன் அவை முன் மனையை வேட்டானை கண்டும் ஒரு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 49/1
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 130/3
கண்டும் அறியா நிருபன் காசினியில் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 98/3
பெறும் கதி கண்டும் தேறார் பேய்கள் அறிந்த – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 132/2
தம்பிரான் தோழர் தவறு கண்டும் கூடுவதற்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 183/1
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 183/3
கருவி உபகரிக்க கண்டும் இருவர்க்கும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 189/2
நல்வினையே செய்தான் நளன் பாம்பின் செய்கை கண்டும்
கொல்வினை ஏன் விட்டான் குமரேசா சொல்லில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 40/1,2
கொண்ட மறம் கண்டும் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 76/2
மாறு_இல் விதுரன் இன்சொல் மாண்பு கண்டும் மன்னவன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 99/1
கண்டும் சவுபரியும் காதலுறு பற்றினால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 347/1
பெய கண்டும் நஞ்சு உண்டு அமைவர் நயத்தக்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 580/3
பண்டு திலீபன் பயனின்மை கண்டும் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 618/1
வாடி அன்னை நோவு கண்டும் மாண்பு உடைய சித்திரனார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 656/1
குற்றமுற்றான் கண்டும் குமரேசா பெற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 705/2
கண்டும் தெளியாமல் கங்கன் ஏன் வெம் களி மீக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 930/1
கோவியர்கள் கௌவை கண்டும் கூசாது ஏன் காமம் மிக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1148/1
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1291/3

மேல்

கண்டெடுத்த (1)

கண்டெடுத்த ஓர் பொருள் அனுபவித்தலும் களவின் – நீதிநூல்:17 207/1

மேல்

கண்டெடுத்து (1)

கொண்டார் குழைவு ஏன் குமரேசா கண்டெடுத்து
மோப்ப குழையும் அனிச்சம் முகம் திரிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 90/2,3

மேல்

கண்டே (5)

கண்டே களித்து அங்கு உறவாடி தம்மில் கலப்பார் கற்றாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 8/4
கரந்து ஒருவன் கணை தொடுக்க மேல் பறக்கும் இராசாளி கருத்தும் கண்டே
உரந்து சிறு கானகத்தில் உயிர் புறா பேடு-தனக்கு உரைக்கும்காலை – விவேகசிந்தாமணி:1 105/1,2
குரங்கு நின்று கூத்தாடிய கோலத்தை கண்டே
அரங்கு முன்பு நாய் பாடி கொண்டாடிய அது போல் – விவேகசிந்தாமணி:1 109/1,2
தீபம் எனும் புன்னைவன தீரனே ஆனது கண்டே
பைதலோடு இணங்கேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 84/3,4
கொண்டு அடைந்தான் என்னே குமரேசா கண்டே
அருமை உடைத்து என்று அசாவாமை வேண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 611/2,3

மேல்

கண்டேம் (2)

அறவோன் அகத்திருந்தாள் அன்பு கண்டேம் கண்டேம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 16/1
அறவோன் அகத்திருந்தாள் அன்பு கண்டேம் கண்டேம்
இறையோடு இறந்தாள் இயல்பும் முறையுள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 16/1,2

மேல்

கண்டொன்று (1)

கண்டொன்று சொல்லேல் – ஆத்திசூடி:1 14/1

மேல்

கண்டோம் (3)

இன்று அருணோதயம் கண்டோம் உயர் ககன முகட்டின் மிசை இந்த பானு – நீதிநூல்:43 453/1
தொண்டர் மனைவியர் சோமேசா கண்டோம்
நயனுடையான் நல்கூர்ந்தான் ஆதல் செயும் நீர – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 22/2,3
சம்பந்தர் நாவரசர்-பால் கண்டோம் சார்ந்து உவப்பதும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 40/1

மேல்

கண்டோமே (3)

பூமேலோர் பொன்றுவதும் கண்டோமே நாம் உடலை – நீதிவெண்பா:1 51/2
காலன் கடந்திருக்க கண்டோமே ஞாலத்தின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 98/2
காதல் மிகுதி சொல கண்டோமே தீய செழும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 166/2

மேல்

கண்டோர் (3)

மண்டபமாதி கண்டோர் மயன் உளன் என்னல் போலும் – நீதிநூல்:2 7/1
குண்டலம் முதல் கண்டோர் பொற்கொல்லன் உண்டு என்னல் போலும் – நீதிநூல்:2 7/2
ஒண் துகில் கண்டோர் நெய்தோன் ஒருவன் உண்டு என்னல் போலும் – நீதிநூல்:2 7/3

மேல்

கண்டோர்க்கு (4)

ஓது பொருள் கண்டோர்க்கு உறும் ஆசை நீதி இலா – நீதிவெண்பா:1 62/1
பாதகரை கண்டோர்க்கு பாவம் ஆம் சீத மலர் – நீதிவெண்பா:1 62/2
கண்டோர்க்கு உறும் வாசம் கற்று அமைந்த நற்றவரை – நீதிவெண்பா:1 62/3
கண்டோர்க்கு உடன் ஆம் கதி – நீதிவெண்பா:1 62/4

மேல்

கண்ணகி (2)

வானுலகும் போற்றுகின்ற மாண்பை ஏன் கண்ணகி தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 58/1
மண்டு புகழ் கண்ணகி ஏன் மாண்டாள் மதுரையினில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1158/1

மேல்

கண்ணகியாம் (1)

காதலன் தன் காதலை முன் காணாமல் கண்ணகியாம்
கோதை நொந்தாள் என்னே குமரேசா ஆதரவாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1195/1,2

மேல்

கண்ணடி (2)

தெருட்சி_இல் கண்ணடி காட்டும் அவை போல் தீது இயற்றாரும் தீயர் போல – நீதிநூல்:32 343/2
கண்ணடி போல் திகழும் என்றன் கபோலமதில் உன் உருவை கண்டாய் என்றாள் – நீதிநூல்:44 512/4

மேல்

கண்ணதனை (1)

கண்ணதனை மூடிவிட்டேன் என நகைத்தாள் வேற்றாளார் கள்ளீ என்றேன் – நீதிநூல்:44 512/3

மேல்

கண்ணப்பர் (2)

தூ நல் சீர் கண்ணப்பர் சோமேசா ஆனதனால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 42/2
கண்டு அழுதார் கண்ணப்பர் காய் கதிரோன் சேயும் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 71/1

மேல்

கண்ணப்பன் (1)

கண்_நுதலோன் கண் நோவு கண்ட அளவில் கண்ணப்பன்
கண்ணில் நீர் சோர கதறுமால் உள் நெகிழும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 19/1,2

மேல்

கண்ணருக்கே (1)

காய் வெயிலும் மஞ்சள் நிறம் காமாலை கண்ணருக்கே
சாய் நிழலும் சுடு வெயிலாம் தாப சுரத்தினர்க்கே – நீதிநூல்:23 270/2,3

மேல்

கண்ணரையும் (1)

மண்டி வைத கண்ணரையும் மாவளத்தான் கண்ணோடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 579/1

மேல்

கண்ணற்கு (1)

ஓர் அன்னம் கண்ணற்கு உதவியதால் பாஞ்சாலி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 87/1

மேல்

கண்ணறையன் (1)

அருளிலன் அன்பிலன் கண்ணறையன் என்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 66/3

மேல்

கண்ணன் (22)

கைப்புரை ஏற்று பொய்ப்புகழ் ஏலா காதினன் அருள் பொழி கண்ணன்
தப்புரை வழங்கா நாவினன் புவியோர் தாசன் தான் என உணர் மனத்தன் – நீதிநூல்:4 45/1,2
எண்_கண்ணன் வைத்தான் இரங்கேசா பண்பில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 112/2
தீயனவே சொல்லும் சிசுபாலன் முன்பு கண்ணன்
தூயது அலா சொல் உரையான் சோமேசா ஆயின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 14/1,2
கரம் பார்த்தான் செங்கமல கண்ணன் உரம் சேர் – விவேகசிந்தாமணி:1 129/2
கண்ணன் அருள் மைந்தர் கரும் கடலில் நீராடி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 68/1
முனை நாள் இருந்த கண்ணன் முக்கணற்கு ஆட்பட்ட – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 54/1
கண்ணன் கடை இருந்த கண்_நுதலின் தாள் வணங்கி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 134/1
கண்டு முகம் மலர்ந்து கண்ணன் குசேலரை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 92/1
வண்டு ஆர் தார் கண்ணன் வளவன் பணிவினால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 125/1
தூதுசென்ற கண்ணன் துரியோதனன் செய்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 153/1
பண்டு கண்ணன் மெய் வடிவே பார்த்து சகாதேவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 355/1
தேடு புகழ் சாந்தி கண்ணன் தேர் உதங்கன் கற்றதனால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 395/1
கொண்டான் ஏன் கண்ணன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 482/2
விண் தலத்து வேந்தால் வினை நாடி கண்ணன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 516/1
வில் விசயன் போர் வெறுத்து மீளலுற்றான் கண்ணன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 538/1
காதலர் பல்லோர் இருப்ப கண்ணன் ஏன் தூதுசென்றான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 684/1
கூறாமல் கண்ணன் குறித்தது கொண்டே வீமன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 704/1
கண்டான் துவாரகையை கண்ணன் பகைக்கு அரணா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 745/1
அமைந்தான் கண்ணன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 801/2
கண்டு துருமன் முன் கண்ணன் மேல் வெம் பழி மீக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1079/1
காசு_இல் இராதை ஏன் கண்ணன் பணிமொழியால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1258/1
ஊடி உருக்குமணி உள் இசைந்தாள் கண்ணன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1330/1

மேல்

கண்ணன்-பால் (1)

வள்ளலாம் கன்னன் அன்று வந்த கண்ணன்-பால் ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 222/1

மேல்

கண்ணன்-மாட்டும் (1)

மாறாது அருள் கண்ணன்-மாட்டும் குசேலர் போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1061/1

மேல்

கண்ணனார் (3)

காலம் கருதி ஏன் கண்ணனார் மன்னரிடம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 696/1
தெள்ளு கலை கண்ணனார் தேர் வளவன் நண்பு என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 783/1
கண்டார் வளவனை முன் கண்ணனார் காணார் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1056/1

மேல்

கண்ணனுக்கு (1)

கன்றி முன் சாணூரன் கண்ணனுக்கு தீங்கு செய்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 894/1

மேல்

கண்ணனுக்கும் (1)

வெற்றி மிகு கண்ணனுக்கும் வெய்ய துரியோதனன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 188/1

மேல்

கண்ணனும் (1)

காதல் உளம் கொண்டவுடன் கண்ணனும் ஏன் நாண் இழந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1134/1

மேல்

கண்ணனுமோ (1)

பம்பு சுடர் கண்ணனுமோ நஞ்சு உண்டான் மால் பயம் அடைந்தான் உமையும் உடல் பாதி ஆனாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 132/3

மேல்

கண்ணனை (1)

கண்டான் இனிதாக கண்ணனை ஏன் இன்சொலுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 93/1

மேல்

கண்ணனைத்தான் (1)

கண்ணனைத்தான் வெல்லுவரோ காண் – நீதிவெண்பா:1 53/4

மேல்

கண்ணா (2)

கைவருதல் கண்ணா புலம் காப்பார் மெய்யுணர்ந்தார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 98/2
ஒற்றரை முன் கண்ணா உவந்து ஏன் விசயதரன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 581/1

மேல்

கண்ணாடி (1)

மயில் குயில் செம் கால் அன்னம் வண்டு கண்ணாடி பன்றி – விவேகசிந்தாமணி:1 54/1

மேல்

கண்ணாய் (1)

கணையின் பொலியும் கரும் கண்ணாய் நொய்தாம் – நன்னெறி:1 25/3

மேல்

கண்ணாயினார் (1)

கருமமே கண்ணாயினார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 52/4

மேல்

கண்ணார் (4)

பூ அன்ன கண்ணார் அகத்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 131/4
ஏ அனைய கண்ணார் இள முலையும் ஓவியமே – நீதிவெண்பா:1 43/2
அறை பறை கண்ணார் அகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1180/4
பூ அன்ன கண்ணார் அகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1305/4

மேல்

கண்ணார (1)

காண்க-மன் கொண்கனை கண்ணார கண்ட பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1265/3

மேல்

கண்ணாரே (1)

பந்தமுறும் கருமம் எலாம் முடிப்பர் கற்பின் அணி பூண்ட படை கண்ணாரே – நீதிநூல்:12 120/4

மேல்

கண்ணால் (4)

ஏதம்_இல் அறத்தை கண்ணால் பார்த்திலோம் எனினும் உண்டு என்று – நீதிநூல்:2 11/3
ஈசனை முகத்தின் கண்ணால் இகத்தில் யார் காண வல்லார் – நீதிநூல்:2 12/4
கரு முகில் என கண்ணால் என் காணினும் கேட்பினும் சூழ் – நீதிநூல்:33 351/2
காமர் கனகம் கரந்தும் அவள் கண்ணால்
கோமகன் ஏன் கண்டான் குமரேசா காமம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1271/1,2

மேல்

கண்ணாள் (6)

வண்டு ஓச்சி நின்று உலாம் வாள் ஏர் தடம் கண்ணாள்
தண்டு ஓச்சி பின் செல்லும் கூற்று – அறநெறிச்சாரம்:1 163/3,4
கெண்டையோடு ஒத்த கண்ணாள் கிளி மொழி வாயின் ஊறல் – விவேகசிந்தாமணி:1 10/2
அம்பிலும் கொடிய கண்ணாள் ஆயிரம் சிந்தையாளை – விவேகசிந்தாமணி:1 15/3
மலர் அன்ன கண்ணாள் முகம் ஒத்தி ஆயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1119/3
ஒள் அமர் கண்ணாள் குணம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1125/4
மலர் அன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1142/3

மேல்

கண்ணான (1)

கண்ணான புன்னைவன காராளா மேல் வரும் கேடு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 68/3

மேல்

கண்ணானாள்-தனக்கு (1)

கண்ணானாள்-தனக்கு ஈய வேண்டி அதை தோண்டுகின்ற காலம்-தன்னில் – நீதிநூல்:44 479/2

மேல்

கண்ணி (1)

போலும் கண்ணி புனிதரை தாங்கிட – நீதிநூல்:12 153/2

மேல்

கண்ணிய (1)

கண்ணிய பொருள் மணம் கலந்து வீசுங்கால் – நீதிநூல்:31 333/2

மேல்

கண்ணியிடில் (1)

துண்ணென் கணம்புல்லர் சோமேசா கண்ணியிடில்
ஆவிற்கு நீர் என்று இரப்பினும் நாவிற்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 107/2,3

மேல்

கண்ணியை (1)

கண்ணியை மாற்றில் சூடும் காட்சியோ பழம் பாண்டத்தில் – நீதிநூல்:29 321/2

மேல்

கண்ணில் (6)

கண்ணில் சொலி செவியின் நோக்கும் இறைமாட்சி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 27/1
நித்தனை கண்ணில் காணா நீர்மையால் இலன் என்று ஓதும் – நீதிநூல்:2 15/3
கால் நுழைந்த கடுவும் தம் கண்ணில் வை – நீதிநூல்:39 398/3
தீங்கினர்-தம் கண்ணில் தெரியாத தூரத்து – நீதிவெண்பா:1 20/3
கண்ணில் நீர் சோர கதறுமால் உள் நெகிழும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 19/2
பீளை கண்ணில் கொளேல் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 65/1

மேல்

கண்ணில்லான் (4)

புண்ணியம் வந்து எய்து போது அல்லால் கண்ணில்லான்
மாங்காய் விழ எறிந்த மாத்திரைக்கோல் ஒக்குமே – நல்வழி:1 4/2,3
கண்டார் அறம் புகன்றும் கண்ணில்லான் தீயன் என்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 185/1
கஞ்சன் சிசுபாலன் கண்ணில்லான்_சேய் வணக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 419/1
சார்ந்து நன்று கண்ணில்லான் சார்வாகன் சொல்லிடினும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 826/1

மேல்

கண்ணில்லான்_சேய் (1)

கஞ்சன் சிசுபாலன் கண்ணில்லான்_சேய் வணக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 419/1

மேல்

கண்ணிலர் (1)

கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண்ணிலர் கண் உடையார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 577/3

மேல்

கண்ணிலன் (3)

கண்ணிலன் உள் வெயர்ப்பினான் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 45/4
கடும்சொல்லன் கண்ணிலன் ஆயின் நெடும் செல்வம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 57/3
கடும் சொல்லன் கண்ணிலன் ஆயின் நெடும் செல்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 566/3

மேல்

கண்ணிலார் (2)

கதிரவற்கு ஒளி இன்று என்ன கண்ணிலார் கழறல் போலும் – நீதிநூல்:2 14/1
ஏலும் கால் கண்ணிலார் கொண்கர் என்னும் வேல் – நீதிநூல்:12 153/1

மேல்

கண்ணிலான் (1)

கண்ணிலான் சென்றது உடைத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 99/4

மேல்

கண்ணிற்கு (1)

கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃது இன்றேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 575/3

மேல்

கண்ணின் (7)

பெண் இயலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொது உண்பர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 185/3
பகைமையும் கேண்மையும் கண் உரைக்கும் கண்ணின்
வகைமை உணர்வார் பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 709/3,4
யாம் கண்ணின் காண நகுப அறிவில்லார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1140/3
காமர் சுதட்சிணை ஏன் கண்ணின் நலம் இழந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1231/1
கண்ணின் பசப்போ பருவரல் எய்தின்றே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1240/3
கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1290/3
பெண் இயலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொது உண்பர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1311/3

மேல்

கண்ணினாரை (1)

காளம் நேர் கண்ணினாரை கனவிலும் நம்பொணாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 84/4

மேல்

கண்ணினால் (2)

கண்ணினால் கண்டும் கருதாதே புண்ணின் மேல் – அறநெறிச்சாரம்:1 123/2
விடாஅது சென்றாரை கண்ணினால் காண – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1210/3

மேல்

கண்ணினான் (1)

பெண்ணினான் பெண்மை உடைத்து என்ப கண்ணினான்
காமநோய் சொல்லி இரவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1280/3,4

மேல்

கண்ணீர் (7)

மனமுற மறுகி நின்று அழுத கண்ணீர்
முறையுற தேவர் மூவர் காக்கினும் – வெற்றிவேற்கை:1 75/4,5
அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றே – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 56/3
அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 56/3
புரப்பவர்-தங்கள் கண்ணீர் பொழிதர சாகா தேகம் – விவேகசிந்தாமணி:1 28/3
உம்பர் எலாம் விழித்திருந்தார் அயில் வேல் செம் கை உடைய அறுமுகவனும் கண்ணீர் ஆறு ஆனான் – விவேகசிந்தாமணி:1 132/2
பல் கலாம் செய்யேல் அ பண்_மொழியாள் மல்கு கண்ணீர்
வாரும் போது அம்போச மாது உன் மனையை விட்டு – நன்மதிவெண்பா:1 37/2,3
அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 555/3

மேல்

கண்ணீர்மை (1)

கண்ணீர்மை மாறா கருணையால் பெண்ணீர்மை – நல்வழி:1 16/2

மேல்

கண்ணீரும் (2)

அழுத கண்ணீரும் அனைத்து என்று எழு சொலை பார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 107/2
அழுத கண்ணீரும் அனைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 828/4

மேல்

கண்ணுக்கினியான் (1)

கண்டிருந்த செல்வம் எலாம் கண்ணுக்கினியான் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1008/1

மேல்

கண்ணுக்கு (1)

கண்ணுக்கு இனிய சபைக்கு மணி கற்றோனே – நீதிவெண்பா:1 76/1

மேல்

கண்ணும் (11)

கண்ணும் வேலையினும் தேவை கண்ணும் வேலையை செய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 557/4
கண்ணும் வேலையினும் தேவை கண்ணும் வேலையை செய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 557/4
ஆங்கு அமைவு எய்திய கண்ணும் பயம் இன்றே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 74/3
மெல்_இயல் கண்ணும் வாயும் புதைத்தனள் வெண் முத்து என்றாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 106/4
காலும் இரு கண்ணும் அற்றார் கற்று உயர்ந்தார் கண் இருந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 393/1
காதலனை காணா முன் கண்ணும் எழுதிலள் என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1127/1
கண்ணுள்ளார் காதலவராக கண்ணும்
எழுதேம் கரப்பாக்கு அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1127/3,4
அரிது அரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும்
பிரிவு ஓர் இடத்து உண்மையான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1153/3,4
கண்ணும் கொள சேறி நெஞ்சே இவை என்னை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1244/3
வாள் அற்று புற்கென்ற கண்ணும் அவர் சென்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1261/3
உறாஅதவர் கண்ட கண்ணும் அவரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1292/3

மேல்

கண்ணுவரும் (1)

கண்ட துயர் பொறுத்து கண்ணுவரும் காசிபரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 261/1

மேல்

கண்ணுள்ளார் (1)

கண்ணுள்ளார் காதலவராக கண்ணும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1127/3

மேல்

கண்ணுள்ளின் (1)

கண்ணுள்ளின் போகார் இமைப்பின் பருவரார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1126/3

மேல்

கண்ணுள்ளே (1)

காந்தருவதத்தை ஏன் காதலனை கண்ணுள்ளே
கூர்ந்து வந்து கொண்டாள் குமரேசா சேர்ந்து என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1126/1,2

மேல்

கண்ணுறுவதல்லால் (1)

கண்ணுறுவதல்லால் கவலைப்படேல் நெஞ்சே மெய் – நல்வழி:1 37/3

மேல்

கண்ணுறுவான் (1)

ஓவியர் நீள் சுவர் எழுதும் ஓவியத்தை கண்ணுறுவான்
தேவியை யாம் அழைத்திட ஆண் சித்திரமேல் நான் பாரேன் – நீதிநூல்:12 135/1,2

மேல்

கண்ணே (6)

எந்தாயே கண்ணே இனிய உயிரே நலங்கள் – நீதிநூல்:47 573/3
எழுதுங்கால் கோல் காணா கண்ணே போல் கொண்கன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 129/3
ஒண்_தொடி கண்ணே உள – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 164/4
எழுதுங்கால் கோல் காணா கண்ணே போல் கொண்கன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 182/3
ஒண்_தொடி கண்ணே உள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1101/4
எழுதுங்கால் கோல் காணா கண்ணே போல் கொண்கன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1285/3

மேல்

கண்ணை (6)

நின்ற பிரீதிமதி நீள் கண்ணை கண்டு தத்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1086/1
காதலனை கண்ட கண்ணை காமர் சுதஞ்சனை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1171/1
கண்டு அழுத கண்ணை கமலை கடுத்து நின்றுகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1172/1
மேவி கலுழ்ந்த கண்ணை விந்தை இகழ்ந்து ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1173/1
நோதலுற்ற தன் கண்ணை நோக்கி இகழ்ந்தாள் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1175/1
கீர்த்தி மிகு நீலகேசி ஏன் தன் கண்ணை
கூர்த்து இகழ்ந்து வைதாள் குமரேசா வேர்த்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1177/1,2

மேல்

கண்ணொடு (4)

கண்ணொடு நெஞ்சு உறைப்ப நோக்குறார் பண்ணொடு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 84/2
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 110/3
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 162/3
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1100/3

மேல்

கண்ணோ (1)

கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1085/3

மேல்

கண்ணோக்கு (1)

கண்ணோக்கு அரும்பா நகை முகமே நாள்_மலரா – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 36/1

மேல்

கண்ணோட்டத்து (1)

கண்ணோட்டத்து உள்ளது உலகியல் அஃது இலார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 572/3

மேல்

கண்ணோட்டம் (13)

கண்ணோட்டம் செய்யார் கருவியிட்டு ஆற்றுவார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 55/3
திண் தோள் இரும்பொறை ஏன் சீறாமல் கண்ணோட்டம்
கொண்டிருந்தான் பண்டு குமரேசா கண்டு உணரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 571/1,2
கண்ணோட்டம் என்னும் கழி பெரும் காரிகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 571/3
வென்றி உதயன் அன்று மேவி நின்றான் கண்ணோட்டம்
குன்றாமல் என்னே குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 572/1,2
கொண்டார் கண்ணோட்டம் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 573/2
கண்ணோட்டம் இல்லாத-கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 573/4
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 574/4
கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃது இன்றேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 575/3
கண்டான் அமர் முகத்தை கண்ணோட்டம் ஏன் மிகவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 577/1
கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண்ணிலர் கண் உடையார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 577/3
கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 577/4
சென்று சிதையாமல் சீவகன் ஏன் கண்ணோட்டம்
குன்றாமல் செய்தான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 578/1,2
அன்பு நாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையொடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 983/3

மேல்

கண்ணோட (2)

கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 92/3
கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 578/3

மேல்

கண்ணோடாதவர் (1)

இயைந்து கண்ணோடாதவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 576/4

மேல்

கண்ணோடாது (3)

ஓர்ந்து கண்ணோடாது இறை புரிந்து யார்மாட்டும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 88/3
காதல் புதல்வர் என கண்ணோடாது ஏன் ககந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 541/1
ஓர்ந்து கண்ணோடாது இறை புரிந்து யார்-மாட்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 541/3

மேல்

கண்ணோடி (7)

ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார்-கண்ணும் கண்ணோடி
பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 58/3,4
ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார்-கண்ணும் கண்ணோடி
பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 58/3,4
கண்டவுடன் பாரி ஏன் கண்ணோடி முல்லைக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 575/1
அன்று அறைந்தார் மற்றோர் அரதத்தர் கண்ணோடி
குன்றாது ஏன் நின்றார் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 576/1,2
மண்டி வைத கண்ணரையும் மாவளத்தான் கண்ணோடி
கொண்டு ஏன் பொறுத்தான் குமரேசா தண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 579/1,2
ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார்-கண்ணும் கண்ணோடி
பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 579/3,4
கண்டான் அசோதரன் பின் கண்ணோடி நாண் மீக்கொண்டான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1011/1

மேல்

கண்ணோடு (1)

மண்ணோடு இயைந்த மரத்து அனையர் கண்ணோடு
இயைந்து கண்ணோடாதவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 576/3,4

மேல்

கண்படாம் (1)

கடாஅ களிற்றின் மேல் கண்படாம் மாதர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 161/3

மேல்

கண்படுவர் (1)

கங்குலும் போதாது என்ன பகலும் கண்படுவர் யாவும் – நீதிநூல்:35 359/3

மேல்

கண்பாடு (1)

யாதொன்றும் கண்பாடு அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1049/4

மேல்

கண்பாடும் (1)

உளைவு இன்று கண்பாடும் ஊழே விளிவு இன்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 90/2

மேல்

கண்மணியா (1)

காதல் பதுமை-தனை கண்மணியா கொண்டு நின்றான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1123/1

மேல்

கண்மலரும் (1)

கடி மலர் பொழில் கண்மலரும் ஆர்வமொடு கடல் எழுந்து கரை தாவிடும் – நீதிநூல்:35 358/2

மேல்

கணக்கர்-தம்மையும் (1)

கடை இலக்கமும் எழுதிவிட்ட கணக்கர்-தம்மையும் நம்பலாம் காக்கை போல் விழி பார்த்திடும் குடி காணியாளரை நம்பலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 30/3

மேல்

கணக்கன் (9)

வான் உலாம் அருணன் என்னும் மக்கள் ஆயுளின் கணக்கன்
தான் எழு முன் எழாரை சகத்திர கரத்தால் தட்டும் – நீதிநூல்:35 360/1,2
ஒரு நகரிற்கு ஓர் கணக்கன் ஓர் வழக்கு தீர்ப்போன் – நன்மதிவெண்பா:1 22/1
நாட்டு கணக்கன் கணக்கன் நம்பின் இறப்பு அனைய – நன்மதிவெண்பா:1 29/1
நாட்டு கணக்கன் கணக்கன் நம்பின் இறப்பு அனைய – நன்மதிவெண்பா:1 29/1
தன் மருமம் ஓர் கணக்கன் சாரா வண்ணம் கணக்கன் – நன்மதிவெண்பா:1 29/3
தன் மருமம் ஓர் கணக்கன் சாரா வண்ணம் கணக்கன்
நன்மதியே வாழ்ந்திடுதல் நன்று – நன்மதிவெண்பா:1 29/3,4
சாந்தகுணம் கணக்கன் சார்ந்தாலும் வன் தந்த – நன்மதிவெண்பா:1 31/1
மேய கணக்கன் சுகுணம் மேவல் இவை நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 64/3
அம் கணக்கன் சாரும் எனலாம் – நன்மதிவெண்பா:1 85/4

மேல்

கணக்கன்-தன்னை (1)

மா கணக்கன்-தன்னை மகிழ்விக்காது உண்ட ஊண் – நன்மதிவெண்பா:1 30/1

மேல்

கணக்கில் (1)

கணக்கில் தேர்ச்சிகொள் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 13/1

மேல்

கணக்கிலா (1)

கடின மனம் கணக்கிலா ஆடவர் சம்போகம் உயிர் கவர்தல் வஞ்சம் – நீதிநூல்:44 495/2

மேல்

கணக்கிலை (1)

பூவை இவட்கு அளித்த நிதி கணக்கிலை ஓர் கடன்காரன் புலி போல் நம்மை – நீதிநூல்:44 474/1

மேல்

கணக்கு (4)

கணக்கு அழிவை ஒருநாளும் பேச வேண்டாம் – உலகநீதி:1 7/2
கலவுற செயும் காரணம் யாதெனில் கணக்கு_இல் – நீதிநூல்:42 442/3
அடர்ந்த மணல் என கணக்கு_இல் அண்ட பகிரண்டம் எலாம் – நீதிநூல்:47 574/1
கருதிய நூல் கல்லாதான் மூடன் ஆகும் கணக்கு அறிந்து பேசாதான் கசடன் ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 20/1

மேல்

கணக்கு_இல் (2)

கலவுற செயும் காரணம் யாதெனில் கணக்கு_இல்
உலக கோடி சம்பந்தத்தால் என உணர் உளமே – நீதிநூல்:42 442/3,4
அடர்ந்த மணல் என கணக்கு_இல் அண்ட பகிரண்டம் எலாம் – நீதிநூல்:47 574/1

மேல்

கணத்தர் (1)

அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர்
அல்லார் முன் கோட்டி கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 720/3,4

மேல்

கணத்தில் (1)

காமமே இன்பங்கள் கணத்தில் நீங்கி பின் – நீதிநூல்:39 404/1

மேல்

கணத்துக்குள்ளே (1)

காரணமே ஒன்றும் இன்றி சுகதுக்கம் தன் வலியால் கணத்துக்குள்ளே
பூரணமா ஆக்கிடுவோன் பொறாமையுளோன் அன்றி எவர் புவியின்-கண்ணே – நீதிநூல்:27 304/3,4

மேல்

கணத்துள் (1)

கோது இலான் கணத்துள் அண்டம் கோடி செய்து அழிக்க வல்லான் – நீதிநூல்:3 17/2

மேல்

கணபதி (1)

திலகன் கணபதி மால் செல்வன் நலம் மிகுந்த – ஆத்திசூடிவெண்பா:0 1/2

மேல்

கணபதி-தன் (1)

கம்ப மத கட களிற்றான் தில்லை வாழும் கணபதி-தன் பெரு வயிற்றை கண்டு வாடி – விவேகசிந்தாமணி:1 132/1

மேல்

கணபதியை (1)

கணபதியை கைதொழுதக்கால் – விவேகசிந்தாமணி:0 1/4

மேல்

கணம் (5)

உடு கணம் யாவும் வெவ்வேறு உதயனாம் ஒவ்வொன்றிற்கும் – நீதிநூல்:3 20/1
கணம் அறு மாதர் தோள் கலக்கும் தூர்த்தர்க்கே – நீதிநூல்:13 165/4
சீத நீர் கடல் விருட்சாதி கணம் பூம் பொழில் உலகின் செல்வம் எல்லாம் – நீதிநூல்:40 411/2
கனமான வெய்யில் மழை பனி உதவாது அவை இன்றேல் கணம் நில்லாது – நீதிநூல்:41 430/2
பத்தர் கணம் சூழ பரிந்திட்டார் இ தலத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 86/2

மேல்

கணம்-தொறும் (1)

நாம் அறியாது உயிர்ப்பு கணம்-தொறும் நடக்க மெய்யுள் – நீதிநூல்:47 553/1

மேல்

கணம்தான் (1)

சங்கிலி-பால் ஆரூரர் ஊழி கணம்தான் ஆக – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 128/1

மேல்

கணம்புல்லர் (2)

துண்ணென் கணம்புல்லர் சோமேசா கண்ணியிடில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 107/2
தள்ளா இடும்பை வந்து சார்ந்தும் கணம்புல்லர்
கொள்ளார் துன்பு என்னே குமரேசா கொள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 627/1,2

மேல்

கணமதில் (1)

கணமதில் சேர்ந்தவர் கனம் கொண்டு ஓங்குவர் – நீதிநூல்:31 332/3

மேல்

கணமும் (1)

அமர் உயிர் நீங்கிய பின் ஓர் கணமும் அனை சேயர் இதன் அருகே நில்லார் – நீதிநூல்:41 434/2

மேல்

கணமே (1)

பெற்ற கணமே பிரியுமே கற்று அருளை – நீதிவெண்பா:1 83/2

மேல்

கணமேயும் (1)

கணமேயும் காத்தல் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 29/4

மேல்

கணமோ (2)

இன்றோ இ கணமோ பின் உறும் கணமோ மாலையோ இரவோ சாவது – நீதிநூல்:41 431/3
இன்றோ இ கணமோ பின் உறும் கணமோ மாலையோ இரவோ சாவது – நீதிநூல்:41 431/3

மேல்

கணவர் (3)

கதிரவன் அனைய தம் கணவர் ஏர் முகம் – நீதிநூல்:12 125/1
கொழு கொம்பை பிரியின் வளங்கொண்டு உய்யுமோ கணவர்
அழுது அயர வைதாலும் அரந்தை பல இயற்றிடினும் – நீதிநூல்:12 141/2,3
படியில் உமக்கு அமையுமேல் கணவர் திருவருள் உமக்கும் பலிக்கும் அன்றே – நீதிநூல்:44 495/4

மேல்

கணவர்-தம்மை (1)

கற்பினார் கணவர்-தம்மை காண்-தொறும் களித்தல் போலும் – நீதிநூல்:47 569/1

மேல்

கணவர்க்கு (1)

கண்டு அன மொழியாள் செய்த கன்மமும் கணவர்க்கு ஆமே – விவேகசிந்தாமணி:1 73/4

மேல்

கணவருடன் (1)

நினைப்பு ஒழியார் கணவருடன் அவர் மனம் ஒன்றாய் கலந்துநிற்கும் மாதோ – நீதிநூல்:12 121/4

மேல்

கணவரை (1)

விருப்பம் நீங்கிய கணவரை தழுவதல் வீணதாம் விரை ஆர்ந்த – விவேகசிந்தாமணி:1 42/2

மேல்

கணவன் (3)

தாகமுடன் கணவன் தான் வாழ்தல் மோகமுடன் – நன்மதிவெண்பா:1 97/2
நேர்ந்த கணவன் நினைந்திலனோ என்று அமலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1203/1
கண்டு கணவன் கலந்திருந்தும் காந்திகை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1276/1

மேல்

கணவனுக்கே (1)

பைம்_தொடியை அனையவர் போல் ஆதரிக்க கணவனுக்கே பரமாம் ஆதி – நீதிநூல்:12 111/2

மேல்

கணவனும் (2)

நிதியும் கணவனும் நேர்படினும் தத்தம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 19/3
காதலியின் தமரிடத்து கணவனும் அ தன்மையனால் – நீதிநூல்:12 145/4

மேல்

கணவனை (2)

கள்ளின் நல் குழலாள் மூத்தால் கணவனை கருதி பாராள் – விவேகசிந்தாமணி:1 2/2
பாரியே கணவனை பழுதுசெய்து நீ – விவேகசிந்தாமணி:1 34/3

மேல்

கணவனோடே (1)

ஒப்புற கணவனோடே ஓர் லீலை செய்யும் போது – விவேகசிந்தாமணி:1 70/2

மேல்

கணன் (1)

மேலாம் அறிவுற்றும் வெஃகி கணன் இழிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 175/1

மேல்

கணாதரன் (1)

புத்தன் கபிலன் கணாதரன் என்று எத்திறத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 223/2

மேல்

கணிக்கலாம் (1)

காடு சேர் மரம் செடி பார்த்து இத்தனை நாள் நிற்கும் என கணிக்கலாம் சீர் – நீதிநூல்:41 423/1

மேல்

கணிகண்ணன் (1)

கற்ற கணிகண்ணன் முன் காவலன் இன்னலுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 408/1

மேல்

கணிகை (2)

சீலம் குலம் அடியாள் தீண்டில் கெடும் கணிகை
ஆலிங்கனம் தனம் நாசம் ஆகும் நூல் இழந்த – நீதிவெண்பா:1 84/1,2
நிலைபெறாதாம் கணிகை நெஞ்சில் விலைமாது – நன்மதிவெண்பா:1 55/2

மேல்

கணிகையர் (1)

கடல் உலகில் சைவர் அவன் புகழ் விரிப்பார் கணிகையர் கண் கடுவை உண்டு – நீதிநூல்:44 487/2

மேல்

கணிகையரை (1)

அன்று கணிகையரை ஆதரித்தான் ஏன் அதர்மன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 920/1

மேல்

கணிச்சி (2)

காம கணிச்சி உடைக்கும் நிறை என்னும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 179/3
காம கணிச்சி உடைக்கும் நிறை என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1251/3

மேல்

கணிதம் (2)

கல் அறுக்க ஓர் காலம் மரம் அறுக்க ஓர் கால கணிதம் உண்டு – நீதிநூல்:41 424/2
கனை கடல் மணலை எணினும் வேசியர் சேர் ஆடவர்க்கு ஓர் கணிதம் உண்டோ – நீதிநூல்:44 506/1

மேல்

கணீர் (3)

புன் கணீர் பூசல் தரும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 8/4
புன் கணீர் பூசல் தரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 19/4
புன் கணீர் பூசல் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 71/4

மேல்

கணும் (1)

ஏரி போல் பெருகி மண் மேல் இரு கணும் விளங்கி வாழ்வார் – விவேகசிந்தாமணி:1 69/2

மேல்

கணே (2)

எ கண் மற்று எ கணே இழிவுடை கணே – நீதிநூல்:10 101/4
எ கண் மற்று எ கணே இழிவுடை கணே – நீதிநூல்:10 101/4

மேல்

கணை (4)

மார்பத்து அழுந்து கணை வாங்கி விடுத்தான் கரங்கள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 78/1
கரந்து ஒருவன் கணை தொடுக்க மேல் பறக்கும் இராசாளி கருத்தும் கண்டே – விவேகசிந்தாமணி:1 105/1
கணை கொடிது யாழ் கோடு செவ்விது ஆங்கு அன்ன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 279/3
பண்டு ஏன் இராவணி மெய் பட்ட கணை தொட்டு எடுத்துக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 774/1

மேல்

கணைகளையே (1)

கணைகளையே விடுத்தான் நான் அஞ்சுவனோ காணம் எனும் கதிரம் கொண்டு என் – நீதிநூல்:44 494/3

மேல்

கணையால் (1)

விரைந்து விடம் தீண்ட உயிர்விடும் வேடன் கணையால் வல்லூறும் வீழ்ந்தது – விவேகசிந்தாமணி:1 105/3

மேல்

கணையின் (1)

கணையின் பொலியும் கரும் கண்ணாய் நொய்தாம் – நன்னெறி:1 25/3

மேல்

கணையை (1)

நாடி சிறை கருடன் நாக கொடும் கணையை
ஈடழித்தான் அன்றோ இரங்கேசா நாடுங்கால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 11/1,2

மேல்

கத்தன் (2)

கத்தன் மலர் ஒத்த கழல் காப்பு – நீதிநூல்:0 1/4
அமலனே எவர்க்கும் கத்தன் அவற்கு அரசரும் இல்லாரும் – நீதிநூல்:14 184/1

மேல்

கத்தனம் (1)

காணரும் வடிவன் நித்தன் கத்தனம் மத்தன் சுத்தன் – நீதிநூல்:3 18/3

மேல்

கத்தி (2)

நாய் ஓரி கரடி என கத்தி மகிழ்விப்பர்கள் நாம் நலிந்த பின் அ – நீதிநூல்:44 511/2
துண்டம் ஊறியகாய் கரண்டி நல்லெண்ணெய் துட்டுடன் பூட்டுமே கத்தி சொல்லிய எல்லாம் குறைவற திருத்தி தொகுத்து பல்வகையின் இனிது அமைத்து – விவேகசிந்தாமணி:1 135/3

மேல்

கத்திதானே (1)

காமமே அனைவரையும் பகை ஆக்கி கழுத்து அரியும் கத்திதானே – விவேகசிந்தாமணி:1 133/4

மேல்

கத்திரியை (1)

கத்திரியை போலும் இளம் காரிகையே வஞ்ச மனம் – நீதிவெண்பா:1 23/3

மேல்

கத்து (1)

கத்து புனல் மீன் பதமும் கண்டாலும் பித்தரே – நீதிவெண்பா:1 55/2

மேல்

கத்தும் (2)

சுணங்கன் ஓர்பால் குரைக்கும் சூழ் கரம் கத்தும் ஓர்பால் – நீதிநூல்:38 378/1
சுற்றியே ஓடும் கத்தும் துன்புறும் வயிற்றை காலால் – நீதிநூல்:45 519/2

மேல்

கத்தூரி (1)

அணி புழுகு கத்தூரி முதலிய பூனையின் மலம் பால் ஆ இரத்தம் – நீதிநூல்:30 322/3

மேல்

கத (1)

காட்டு முயலும் கத கரியை கொல்லுமால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 50/1

மேல்

கதம் (1)

கதம் காத்து கற்று அடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 130/3

மேல்

கதமொடு (1)

கதமொடு மீச்சென்றாலும் கடவுள் மெய் நடுவை அன்றி – நீதிநூல்:3 22/2

மேல்

கதலி (2)

நண்டு சிப்பி வேய் கதலி நாசம் உறும் காலத்தில் – நல்வழி:1 36/1
கதலி வீரர் களத்திடை வையினும் – விவேகசிந்தாமணி:1 46/1

மேல்

கதலிதான் (1)

காயினும் ஆகும் கதலிதான் எட்டி பழுத்து – நன்னெறி:1 28/3

மேல்

கதலியும் (1)

தேம் கதலியும் போல்வார் தேர்ந்து – நீதிவெண்பா:1 91/4

மேல்

கதவா (1)

காப்பே நிலையா பழி நாணல் நீள் கதவா
சேர்ப்பார் நிறை தாழ் செறித்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 98/3,4

மேல்

கதவு (6)

ஐம்புல கதவு அடைத்து மன மாவை அறிவாம் – நீதிநூல்:6 59/1
காழ் ஒன்று உயர் திண் கதவு வலி உடைத்தோ – நன்னெறி:1 32/3
கை அரிந்தான் மாறன் கதவு இடித்த குற்றத்தால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 44/1
நாணு தாழ் வீழ்த்த கதவு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 179/4
கற்ற வழுதி கதவு தொட்ட கையை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 436/1
நாணு தாழ் வீழ்த்த கதவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1251/4

மேல்

கதழ் (1)

காதம்பரியின் கதழ் உரையை காதலன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1096/1

மேல்

கதழ்வு (1)

அற உணர்ந்த தக்கோர் நொறிலே நொறில் அஞ்ஞை கொண்ட அடக்கம் கதழ்வு அன்று – நீதிநூல்:43 473/2

மேல்

கதறி (1)

கலை சோதித்து ஒன்றும் இலா சினத்தால் அவ் அகத்தாரை கதறி கள்வன் – நீதிநூல்:44 507/3

மேல்

கதறுமால் (1)

கண்ணில் நீர் சோர கதறுமால் உள் நெகிழும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 19/2

மேல்

கதி (12)

மறிதரவு இல்லா கதி – அறநெறிச்சாரம்:1 95/4
இம்மை புகழும் இனி செல் கதி பயனும் – அறநெறிச்சாரம்:1 178/3
இம்மை புகழும் இனி செல் கதி பயனும் – அறநெறிச்சாரம்:1 190/3
கானம் வாழ் மிருகம் ஆவர் கதி வாயில் பொதியும் – நீதிநூல்:6 57/3
இருள் தங்கு உள மாந்தரை வான் கதி ஏற்ற என்னா – நீதிநூல்:7 65/3
கதி தனது உடல் உயர்வுறவே தன் கைகொடு தூக்கிட உனல் போலும் – நீதிநூல்:37 373/4
காய்ந்து இலை என்போர் வேண்டோம் கதி என்பார் போலும் மாதோ – நீதிநூல்:39 386/4
கருதிய கருமம் இல்லை கதி பெற வழியும் இல்லை – விவேகசிந்தாமணி:1 60/3
கண்டனர் இளைஞர் எல்லாம் கதி என கருதுவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 104/4
காரியத்தால் வேறு கதி அளித்தார் தாரணிக்குள் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 60/2
கண்டோர்க்கு உடன் ஆம் கதி – நீதிவெண்பா:1 62/4
பெறும் கதி கண்டும் தேறார் பேய்கள் அறிந்த – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 132/2

மேல்

கதிக்கு (1)

உயர் பெரும் கதிக்கு ஏகுமாறு என்னலால் உலகின் – நீதிநூல்:42 444/3

மேல்

கதிக்கும் (1)

கழையினுமே சக்கை உண்டு கனியினும் தோல் கொட்டை உண்டு கதிக்கும் காம – நீதிநூல்:32 337/3

மேல்

கதித்தல் (1)

சீத நீர் பெயல் தருக்கள் சீவராசிகள் கதித்தல்
பூத பௌதீகம் எல்லாம் புரை அற ஒழுகற்பாற்றோ – நீதிநூல்:2 10/3,4

மேல்

கதிநிலையே (1)

கந்தாம் மணியே கதிநிலையே ஆரமுதே – நீதிநூல்:47 573/5

மேல்

கதிப்பட்ட (1)

கதிப்பட்ட நூலினை கையிகந்து ஆக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 74/2

மேல்

கதியினும் (1)

கதியினும் உயர் வரை தருக்கள் காயுமால் – நீதிநூல்:5 49/2

மேல்

கதியும் (1)

கொண்ட நெறியும் கதியும் கூறுவது என் அண்டர் பிரான் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 195/2

மேல்

கதிர் (16)

அன்பு நீர் பாய்ச்சி அற கதிர் ஈன்றது ஓர் – அறநெறிச்சாரம்:1 16/3
எறி கதிர் முன் நீள் சுடரே போன்று – அறநெறிச்சாரம்:1 58/4
அலர் கதிர் ஞாயிற்றை கை குடையும் காக்கும் – அறநெறிச்சாரம்:1 79/2
வேதநாயகன் இலானேல் விரி கதிர் மீன் உதித்தல் – நீதிநூல்:2 10/2
சோமன் மீன் கதிர் விளக்காம் சூழ் மரம் பயிர் ஆகார – நீதிநூல்:3 25/2
கலை தேயினும் தண் கதிர் வீசும் அ கங்குல் திங்கள் – நீதிநூல்:6 60/2
கடல் அனலுற்று எரிந்தது என்றும் கதிர் குளிர்நோய் உற்றது என்றும் – நீதிநூல்:23 269/1
பூதலம் நம் இல்லம் வான் மேல் பந்தர் சசி கதிர் மீன் பொன் தீபங்கள் – நீதிநூல்:40 411/1
கலை அளவு நின்ற கதிர் – நன்னெறி:1 13/4
கதிர் வரவால் பொங்கும் கடல் – நன்னெறி:1 18/4
கண் அளவாய் நின்றதோ காணும் கதிர் ஒளிதான் – நன்னெறி:1 26/3
கால்_சேய் கதிர்_சேயை காத்து அரசன் நட்பு உதவி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 64/1
கதிர் பெறு செந்நெல் வாட கார் குலம் கண்டு சென்று – விவேகசிந்தாமணி:1 5/1
செய்யோன் கிரணம் மிக தீதாமே வெய்ய கதிர்
எல்லோன் கிரணத்து எரியினிலும் எண்ணமில்லார் – நீதிவெண்பா:1 93/2,3
கக்கு மிக்கு முற்றி கதிர் ஈனில் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 41/3
இறைவர் அருள் கதிர் வேல் எந்தை குறவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 161/1

மேல்

கதிர்_சேயை (1)

கால்_சேய் கதிர்_சேயை காத்து அரசன் நட்பு உதவி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 64/1

மேல்

கதிரம் (1)

கணைகளையே விடுத்தான் நான் அஞ்சுவனோ காணம் எனும் கதிரம் கொண்டு என் – நீதிநூல்:44 494/3

மேல்

கதிரவற்கு (1)

கதிரவற்கு ஒளி இன்று என்ன கண்ணிலார் கழறல் போலும் – நீதிநூல்:2 14/1

மேல்

கதிரவன் (2)

கதிரவன் கிரண கையால் கடவுளை தொழுவான் புட்கள் – நீதிநூல்:3 34/1
கதிரவன் அனைய தம் கணவர் ஏர் முகம் – நீதிநூல்:12 125/1

மேல்

கதிரவனால் (1)

கதிரவனால் ஒளியுறும் பல் வகை கல்லை மணி என்றும் காமர் மண்ணை – நீதிநூல்:40 415/1

மேல்

கதிராய் (1)

அருள் வட்டமாக அறிவு கதிராய்
பொருள் வட்டம் எல்லாம் விளக்கி இருள் வட்டம் – அறநெறிச்சாரம்:1 221/1,2

மேல்

கதிரால் (1)

அதிர் வளையாய் பொங்காது அழல் கதிரால் தண் என் – நன்னெறி:1 18/3

மேல்

கதிரிடம் (1)

கதிரிடம் பெறும் அ சோமன் புவியை சுற்றுங்கால் என்றூழ்க்கு – நீதிநூல்:47 538/2

மேல்

கதிரை (1)

பானுவின் கதிரை உண்ட பளிங்கு ஒளிசெய்தல் போலும் – நீதிநூல்:1 2/1

மேல்

கதிரோன் (4)

விரி சுடர் கதிரோன் மதி தாரகை விலங்கு பக்கி மரம் மலை யாவினும் – நீதிநூல்:15 188/1
காணிகொள்வாள் தனை போன்ற மடந்தையர் நா சேராளோ கதிரோன் இல் பார் – நீதிநூல்:47 594/2
சந்திரன் கதிரோன் சாயும் தரணியில் தேசு மாளும் – விவேகசிந்தாமணி:1 125/3
கண்டு அழுதார் கண்ணப்பர் காய் கதிரோன் சேயும் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 71/1

மேல்

கதிரோன்சேய் (2)

தேர்ந்து கதிரோன்சேய் சீராமன் நட்பினை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 781/1
கள் உண்ணேன் என்று ஏன் கதிரோன்சேய் வில்லி உளம்கொள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 922/1

மேல்

கதிரோனும் (1)

கண்ட களிப்பால் கதிரோனும் இந்திரனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 531/1

மேல்

கதுப்பினாய் (1)

நட்டாரை வேண்டின் நறு மென் கதுப்பினாய்
விட்டாரை அல்லால் கொளல் வேண்டா விட்டார் – அறநெறிச்சாரம்:1 95/1,2

மேல்

கதுப்பினாள் (1)

தோட்டு ஆர் கதுப்பினாள் தோள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1105/4

மேல்

கதுமென (3)

கதுமென தாம் நோக்கி தாமே கலுழும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 118/3
கதுமென தாம் நோக்கி தாமே கலுழும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 118/3
கதுமென தாம் நோக்கி தாமே கலுழும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1173/3

மேல்

கதுவப்பட்டார் (1)

காமம் கதுவப்பட்டார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 78/4

மேல்

கதை (5)

கரவுளார்க்கு ஈவர் என்னின் அவர் கதை கழறல் என்னே – நீதிநூல்:39 387/4
நந்தி கலம்பகத்தால் மாண்ட கதை நாடு அறியும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 88/1
கலை எலி காகம் செய்த கதை என விளம்புவாயே – விவேகசிந்தாமணி:1 111/4
ஊதிய கதை போல் ஆகி உறு நரகு எய்துவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 118/4
புக்கு அதனை வென்றது தன் புத்தியினால் அ கதை போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 13/2

மேல்

கதையால் (2)

உற்ற பொருளுக்கு உதாரணமா முற்று கதையால்
நீலவண்ணன் அடி பரவலால் இ நூல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 2/2,3
பதி கதையால் நால் ஒழி வெண்பாட்டு இருநூறாக – முதுமொழிமேல்வைப்பு:0 1/1

மேல்

கதையை (1)

வல்லியம் பசுவும் கூடி மாண்டதோர் கதையை போல – விவேகசிந்தாமணி:1 45/3

மேல்

கந்த (1)

கான் ஈண்ட சோலையில் பல் கந்த மலர் சாறு எடுத்து – நன்மதிவெண்பா:1 57/1

மேல்

கந்தத்தை (1)

சத்தம் இன்சுவை கந்தத்தை தரிசியான் இலன் என்பானோ – நீதிநூல்:2 15/2

மேல்

கந்தம் (6)

மடல் பெரிது தாழை மகிழ் இனிது கந்தம்
உடல் சிறியர் என்று இருக்க வேண்டா கடல் பெரிது – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 12/1,2
கந்தம் குறைபடாது ஆதலால் தம்தம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 28/2
அண்ட பேரண்டம் எல்லாம் அளந்து அறி விழியும் கந்தம்
கொண்டு அறி மூக்கும் ஓசை கொழும் சுவை பரிசம் எல்லாம் – நீதிநூல்:47 530/1,2
கந்தம் பலவும் கலந்தாலும் உள்ளியது – நீதிவெண்பா:1 21/3
கந்தம் கெடுமோ கரை – நீதிவெண்பா:1 21/4
சந்திரோதயம் பார்க்கும் தண் குமுதம் கந்தம் மிகும் – நீதிவெண்பா:1 96/2

மேல்

கந்தமது (1)

கந்தமது எவர்க்கும் நனி காட்டிவிடல் போலும் – நீதிநூல்:33 346/2

மேல்

கந்தருவன் (1)

கந்தருவன் தஞ்சம் என்ற காலையில் மாயோன் பகையை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 74/1

மேல்

கந்தா (1)

காதன்மை கந்தா அறிவு அறியார் தேறுதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 507/3

மேல்

கந்தாம் (1)

கந்தாம் மணியே கதிநிலையே ஆரமுதே – நீதிநூல்:47 573/5

மேல்

கந்தியினை (1)

யோசனை கந்தியினை காண்டலும் பேர் ஓகைகொண்டான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 129/1

மேல்

கந்தியே (1)

மாறு அகன்ற கந்தியே மையல் நோய்க்கு உய்தி என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1102/1

மேல்

கந்து (1)

கந்து கொல் பூட்கை களிறு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 25/4

மேல்

கந்துகனை (1)

சேர்ந்து நின்று கந்துகனை தேர்ந்து தனமித்திரன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 793/1

மேல்

கப்பிய (1)

கப்பிய பசியினோடு கடும் பசி ஆகும்தானே – விவேகசிந்தாமணி:1 4/4

மேல்

கபடம் (1)

சூதினால் கபடம் செய்து துணை பிரிந்திடுவது என்றால் – விவேகசிந்தாமணி:1 118/2

மேல்

கபம் (1)

விசிகநூல் கற்க முயல்வது போலும் கபம் மிஞ்சி விக்கி சிக்கி – நீதிநூல்:43 449/3

மேல்

கபனை (1)

கள்ளின் களித்த கபனை ஏன் எல்லாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 927/1

மேல்

கபாடம் (1)

காமமே பரகதிக்கு செல்லாமல் வழி அடைக்கும் கபாடம்
காமமே அனைவரையும் பகை ஆக்கி கழுத்து அரியும் கத்திதானே – விவேகசிந்தாமணி:1 133/3,4

மேல்

கபிலர் (4)

வென்றி கபிலர் வெகுளியால் ஏன் சகரர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 29/1
கண்டார் கபிலர் மெய் கற்ற மணிவாசகர் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 356/1
பொன்றா மதி கபிலர் பொன்னோன் முன் மற்றவர் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 636/1
வேறாய் உடற்றி நின்ற விச்சனிடம் பின் கபிலர்
கூறாது ஏன் விட்டார் குமரேசா ஆறாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 818/1,2

மேல்

கபிலரை (1)

பண்டு கபிலரை நேர் பார்த்தவுடன் பாரி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 502/1

மேல்

கபிலன் (1)

புத்தன் கபிலன் கணாதரன் என்று எத்திறத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 223/2

மேல்

கபிலை (1)

அருள் ஆர் கபிலை அறமே சயம் என்று – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 1/1

மேல்

கபோலமதில் (1)

கண்ணடி போல் திகழும் என்றன் கபோலமதில் உன் உருவை கண்டாய் என்றாள் – நீதிநூல்:44 512/4

மேல்

கம்ப (1)

கம்ப மத கட களிற்றான் தில்லை வாழும் கணபதி-தன் பெரு வயிற்றை கண்டு வாடி – விவேகசிந்தாமணி:1 132/1

மேல்

கம்பத்தே (1)

சொன்ன கம்பத்தே மடங்கல் தோன்றுதலால் அன்பர் உளத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 1/1

மேல்

கம்பம் (1)

கம்பம் வீக்கி அஞரும் சுகம் என கருதியே – நீதிநூல்:6 59/2

மேல்

கம்பருக்கு (1)

தண் தமிழ்க்கா கம்பருக்கு தாம் அடிமை என்று தொண்டைமண்டலத்தார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 34/1

மேல்

கம்பளி (1)

கண்டகம் காண்பான் பூசை முச்2தீபு கழல் குடை ஏவல் சிற்றுண்டி கம்பளி ஊசி நூல் அடைக்காய் இலை கரண்டகம் கண்ட மேல் தங்கி – விவேகசிந்தாமணி:1 135/2

மேல்

கம்பன் (2)

காட்டின நக்கீரன் சீர் கம்பன் பெருமை அவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 28/1
கூறினன் ஏன் கம்பன் குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 107/2

மேல்

கம்பிதம் (2)

ஒரு சிர கம்பிதம் செய்யின் உடல் எலாம் பரவசமாம் – நீதிநூல்:12 143/3
பற்பலவா கண்சாடை சிர கர கம்பிதம் செய்து பசுமை பொய் போல் – நீதிநூல்:16 204/2

மேல்

கம்பு (1)

காதில் செவிடன்-பால் போய் கம்பு எடுத்து பம்பம் என்று – நன்மதிவெண்பா:1 65/3

மேல்

கம்மியனால் (1)

தீவினை கம்மியனால் வாய்ப்பூட்டு இடப்படின் மற்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 67/3

மேல்

கம்மும் (1)

இம்மை அம்மை இல்லை எங்ஙன் என்னிலோ கம்மும்
இருள் நிறையும் இல்லில் இரு கை தடவி – நன்மதிவெண்பா:1 92/2,3

மேல்

கமல (4)

அறிந்திருப்பார் ஆதலினால் ஆம் கமல நீர் போல் – நல்வழி:1 7/3
வண்டோ கானத்திடை இருந்து வந்தே கமல மது உண்ணும் – விவேகசிந்தாமணி:1 8/2
உயரும் விண் கமல பன்மூன்று உறு குணமுடையோர்-தம்மை – விவேகசிந்தாமணி:1 54/3
சேய் கொண்டாரும் கமல செம்மலுடனே அரவ – விவேகசிந்தாமணி:1 85/1

மேல்

கமலம் (1)

அம் கமலம் விண்டு அலரா வாவியுடன் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 53/3

மேல்

கமலவதி (1)

ஏனோ கமலவதி இன் அணியில் உண்டு என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1273/1

மேல்

கமலை (5)

வாணி உமை கமலை ஔவை முதலியவர் மாதர் அன்றோ மைந்தர் நாவை – நீதிநூல்:47 594/1
குன்று_எடுத்தான் மார்பு குடிகொண்டு இருந்தாள் செம் கமலை
என்றும் பிரியாது இரங்கேசா நன்றி கூர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 117/1,2
நாள் கமலை புன்னைவன நாத மகிபா தருமம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 94/3
&18 கமலை வெள்ளியம்பலவாண முனிவர் இயற்றிய முதுமொழிமேல் வைப்பு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 181/3
உம்பர் உலகு அளவும் ஓங்கு கமலை வெள்ளிஅம்பலவாண – முதுமொழிமேல்வைப்பு:0 1/3
கண்டு அழுத கண்ணை கமலை கடுத்து நின்றுகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1172/1

மேல்

கமழ் (4)

சூழ் பொருளும் சுவை சேர் அமுதும் கமழ் சோலையும் மா சுகமும் – நீதிநூல்:14 174/2
நானம் என்பது மணம் கமழ் பொருளது நாவில் உண்பதுவோ சொல் – விவேகசிந்தாமணி:1 86/1
கான வேட்டுவ சேரி விட்டு அகன்றனர் கடி கமழ் விலை வாணர் – விவேகசிந்தாமணி:1 86/4
கற்பூர பாத்திகட்டி கச்2தூரி எருப்போட்டு கமழ் நீர் பாய்ச்சி – விவேகசிந்தாமணி:1 88/1

மேல்

கமழாது (1)

புகைக்கினும் கார் அகில் பொல்லாங்கு கமழாது – வெற்றிவேற்கை:1 26/1

மேல்

கமழாதே (1)

ஊட்டினும் பல் விரை உள்ளி கமழாதே – வெற்றிவேற்கை:1 29/1

மேல்

கமழும் (1)

சந்தனத்தை சேர் தருவும் தக்க மணம் கமழும்
சந்தனத்தை சார் வேய் தழல் பற்ற அந்த வனம்-தானும் – நீதிவெண்பா:1 99/1,2

மேல்

கமுகு (1)

ஆம் கமுகு போல்வார் அதமர் அவர்களே – நீதிவெண்பா:1 91/3

மேல்

கமை (1)

கோதினை கமை கொண்டு பொறுக்கினும் – நீதிநூல்:7 72/2

மேல்

கமைசெய்தல் (1)

தாவையே செய்யினும் மிக்கு அறிவுடையோர் கமைசெய்தல் தகுதியாமால் – நீதிநூல்:32 338/4

மேல்

கயக்கு (2)

காழும் கிடுகும் போல் நிற்கும் கயக்கு இன்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 15/3
கண்டு கருதி கயக்கு அற தேர்ந்த பின் – அறநெறிச்சாரம்:1 50/3

மேல்

கயத்திடை (1)

கயத்திடை உய்த்திடினும் கல் நையாது என்றும் – அறநெறிச்சாரம்:1 32/1

மேல்

கயத்தில் (1)

நற்றாமரை கயத்தில் நல் அன்னம் சேர்ந்தால் போல் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 24/1

மேல்

கயத்து (2)

தெண்ணீர் கயத்து சிறு மீன் சினையினும் – வெற்றிவேற்கை:1 17/2
பெரிதும் பிழைபாடு உடையர் நிறை கயத்து
ஆழ் நீர் மடுவில் தவளை குதிப்பினும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 53/2,3

மேல்

கயப்புறும் (1)

கயப்புறும் தீச்செயல் கற்கையால் அவர் – நீதிநூல்:9 84/3

மேல்

கயம் (6)

கயம் கொள் சேறு அகற்றி தெள் நீர் கை கொள்வார் என்ன நூலின் – நீதிநூல்:1 4/3
கருவினை அழிக்குதல் கயம் இங்கு ஏனையார் – நீதிநூல்:18 215/1
தோட்டியினை தானே சுமந்து கெடும் கயம் போலும் – நீதிநூல்:27 310/2
கலை தேர் கழகமோடு அனம் நீர் தரும் மனை கயம் மா மதகுகள் வழி சாலை – நீதிநூல்:39 395/1
காரிடத்து இரந்தேனும் கயம் நதி – நீதிநூல்:39 401/1
மா கன்மலை நிகரும் மத்த கயம் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 94/3

மேல்

கயமுகன் (1)

கோது_இல் அறிவோரை கொள்ளா கயமுகன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 448/1

மேல்

கயமையே (1)

காசன கழுவில் ஏறும் கயமையே கடுக்கும் மாதோ – நீதிநூல்:3 32/4

மேல்

கயல் (5)

கயல் ஏர் கண் ஆர எழுதி புயல் ஐம்பால் – அறநெறிச்சாரம்:1 163/2
ஒண் கயல் கண் பாரதியை ஓது மறை நாவில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 112/1
சிந்துர கயல் கண் ஓடி செவி-தனக்கு உரைத்தது அம்மா – விவேகசிந்தாமணி:1 100/4
கொல் உலை வேல் கயல் கண் கொவ்வை அம் கனி வாய் மாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 106/1
கயல் உண்கண் யான் இரப்ப துஞ்சின் கலந்தார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1212/3

மேல்

கயலில் (1)

கயலில் பாய் சிரல் கால் சிக்கிக்கொண்டு எழ – நீதிநூல்:34 356/1

மேல்

கயவர் (13)

கற்பிளவோடு ஒப்பர் கயவர் கடும் சினத்து – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 23/1
கஞ்சனத்தில் தம் முகமே காணுவது போல் கயவர்
தம் செயிரை பிறர் செயிர் போல் தாம் எண்ணி தூறுவர் ஓர் – நீதிநூல்:23 271/1,2
கனிவினும் நல்கார் கயவர் நனி விளைவு_இல் – நன்னெறி:1 28/2
நன்று அறிவாரின் கயவர் திரு உடையர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 108/3
ஈர்ம் கை விதிரார் கயவர் கொடிறு உடைக்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 108/3
முடிவில் உவர்ப்புறல் போல் முற்றும் கயவர்
தொடர்பு என்று நன்மதியே சொல் – நன்மதிவெண்பா:1 17/3,4
அறை பறை_அன்னர் கயவர் தாம் கேட்ட – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 159/3
மக்களே போல்வர் கயவர் அவர் அன்ன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1071/3
நன்று அறிவாரின் கயவர் திரு உடையர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1072/3
தேவர் அனையர் கயவர் அவரும் தாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1073/3
அறை பறை அன்னர் கயவர் தாம் கேட்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1076/3
ஈர் கை விதிரார் கயவர் கொடிறு உடைக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1077/3
எற்றிற்கு உரியர் கயவர் ஒன்று உற்றக்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1080/3

மேல்

கயவர்-தம்மை (1)

கனியையும் தள்ளுவர் கயவர்-தம்மை சேர் – நீதிநூல்:31 331/3

மேல்

கயவர்-பால் (1)

கல்லா அறிவின் கயவர்-பால் கற்று உணர்ந்த – நன்னெறி:1 25/1

மேல்

கயவர்க்கு (1)

கயவர்க்கு நேர் துன்பம் காதலித்து தீர்ப்போர் – நன்மதிவெண்பா:1 80/1

மேல்

கயவரே (1)

மனம் உவந்து வளர்ப்பர் கயவரே – நீதிநூல்:24 282/4

மேல்

கயவரை (1)

கயவரை சேர்ந்தவன் கலந்த போது அவர் – நீதிநூல்:31 335/1

மேல்

கயவன் (1)

நலம் இலா கயவன் தோன்றின் குடித்தனம் தேசம் பாழாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 112/3

மேல்

கயவனையே (1)

கயவனையே வைது அடித்து கான் ஓட்டல் நன்றாமே – நீதிநூல்:34 357/4

மேல்

கயவுளார் (1)

கயவுளார் நரர் என கருதல் போலுமே – நீதிநூல்:16 205/4

மேல்

கயன் (1)

என்னே முன் காவாது இழுக்கி கயன் சூடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 535/1

மேல்

கயிற்றால் (1)

இந்திய குஞ்சரத்தை ஞான இரும் கயிற்றால்
சிந்தனை தூண் பூட்டி சேர்த்தியே பந்திப்பர் – அறநெறிச்சாரம்:1 190/1,2

மேல்

கயிறு (5)

கயிறு அற்றால் போல கிடக்குமே கூற்றத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 113/3
ஓடு மற்ற மருகர்க்கு ஆம் நான்றுகொள் நீ என கயிறு ஒன்று உதவினாளே – நீதிநூல்:44 485/4
வாள் எரியை கட்டுமோ வன் கயிறு நீளும் – நீதிவெண்பா:1 56/2
தீ கருவி நஞ்சு கயிறு தடி நார்கள் – அருங்கலச்செப்பு:1 94/1
தீராமை ஆர்க்கும் கயிறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 482/4

மேல்

கர்த்தபத்தின் (1)

வாலும் சிறிய மயிர் எலும்பும் கர்த்தபத்தின்
தோலும் அல்லால் வேறும் உண்டோ சொல் – நீதிவெண்பா:1 2/3,4

மேல்

கர்த்தபம்தான் (1)

ஓது குயில் ஏது அங்கு உதவியது கர்த்தபம்தான்
ஏது அபராதம் செய்தது இன்று – நீதிவெண்பா:1 4/3,4

மேல்

கர்ப்பத்திலே (1)

கர்ப்பத்திலே சுகனார் கேடு_இல் பொருளை குறித்தார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 36/1

மேல்

கர்ப்பம் (1)

சார்ந்து திதி கர்ப்பம் சதகிருது ஏழ் கண்டமா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 83/1

மேல்

கர்ப்பூரம் (2)

கர்ப்பூரம் போல கடல் உப்பு இருந்தாலும் – நீதிவெண்பா:1 33/1
கர்ப்பூரம் ஆமோ கடல் உப்பு பொற்பு ஊரும் – நீதிவெண்பா:1 33/2

மேல்

கர்வம் (1)

கருத்தே அ நூல்கள் சில கற்று உணர்ந்து கவி சொல்லல் வியப்பு அன்று கர்வம் என்னே – நீதிநூல்:28 314/4

மேல்

கர (2)

கர வாளை உருவி நின்றாய் கற்பினுக்கு ஓர் குறைவு இன்றி – நீதிநூல்:12 138/3
பற்பலவா கண்சாடை சிர கர கம்பிதம் செய்து பசுமை பொய் போல் – நீதிநூல்:16 204/2

மேல்

கரகம் (1)

கோல் கா கரகம் குடை செருப்பு வேலொடு – அறநெறிச்சாரம்:1 63/2

மேல்

கரங்கள் (2)

மார்பத்து அழுந்து கணை வாங்கி விடுத்தான் கரங்கள்
ஈர்_பத்தன் மைந்தன் இரங்கேசா ஆர்வத்தால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 78/1,2
கரங்கள் நீட்டியே பேசிய கசடரை கண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 109/3

மேல்

கரடி (1)

நாய் ஓரி கரடி என கத்தி மகிழ்விப்பர்கள் நாம் நலிந்த பின் அ – நீதிநூல்:44 511/2

மேல்

கரண்டகம் (1)

கண்டகம் காண்பான் பூசை முச்2தீபு கழல் குடை ஏவல் சிற்றுண்டி கம்பளி ஊசி நூல் அடைக்காய் இலை கரண்டகம் கண்ட மேல் தங்கி – விவேகசிந்தாமணி:1 135/2

மேல்

கரண்டி (1)

துண்டம் ஊறியகாய் கரண்டி நல்லெண்ணெய் துட்டுடன் பூட்டுமே கத்தி சொல்லிய எல்லாம் குறைவற திருத்தி தொகுத்து பல்வகையின் இனிது அமைத்து – விவேகசிந்தாமணி:1 135/3

மேல்

கரத்த (1)

மா கரத்த யானை வழி விலகல் புன் மலம் தின் – நீதிவெண்பா:1 37/3

மேல்

கரத்தல் (4)

புறமுற அவன் குற்றத்தை புகன்றிடார் பொய் கரத்தல்
மறம் இலார் அவனை அன்னை தந்தை போல் மதிக்கும் நீரார் – நீதிநூல்:15 192/2,3
இரத்தலும் ஈதலே போலும் கரத்தல்
கனவிலும் தேற்றாதார்-மாட்டு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 106/3,4
இரத்தலும் ஈதலே போலும் கரத்தல்
கனவினும் தேற்றாதார்-மாட்டு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 156/3,4
இரத்தலும் ஈதலே போலும் கரத்தல்
கனவினும் தேற்றாதார்-மாட்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1054/3,4

மேல்

கரத்தலும் (1)

கரத்தலும் ஆற்றேன் இ நோயை நோய் செய்தார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1162/3

மேல்

கரத்தால் (2)

தான் எழு முன் எழாரை சகத்திர கரத்தால் தட்டும் – நீதிநூல்:35 360/2
ஒளிர் கரத்தால் தீய்ந்து இறுதல் ஒப்ப தளர்வு அணுகி – நன்மதிவெண்பா:1 28/2

மேல்

கரத்தான் (1)

ஆன்ற எழில் சீதையை வேட்டு ஐ_நான்கு திண் கரத்தான்
தோன்று பழி மாறிலனே சோமேசா ஏன்ற – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 15/1,2

மேல்

கரத்தில் (2)

சத்தம் இன்றி உனை மோசம்செய்து அனந்தம் பேர் கரத்தில் சாரும் சொன்னேன் – நீதிநூல்:40 414/3
ஆர்க்கும் கடல் நீர் அருந்த ஒரு கரத்தில்
ஏற்க அடங்கிற்று இரங்கேசா பார்க்கும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 67/1,2

மேல்

கரத்தினால் (1)

உதயனை கரத்தினால் மறைத்தல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:18 219/4

மேல்

கரத்து (1)

மண் ஆர் சட்டி கரத்து ஏந்தி மரநாய் கௌவும் காலினராய் – விவேகசிந்தாமணி:1 72/1

மேல்

கரதலாமலகம் (1)

கரதலாமலகம் போல் முக்காலமும் உணர்வோன் எங்கும் – நீதிநூல்:3 36/2

மேல்

கரதூடணன் (1)

கரதூடணன் முதலோர் காதை வரவு அறிவீர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 102/2

மேல்

கரந்து (3)

நஞ்சுடைமை தான் அறிந்து நாகம் கரந்து உறையும் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 25/1
கரந்து ஒருவன் கணை தொடுக்க மேல் பறக்கும் இராசாளி கருத்தும் கண்டே – விவேகசிந்தாமணி:1 105/1
கோலம் கரந்து குமரேசா ஏலுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 485/2

மேல்

கரந்தும் (2)

தோன்றா வகை கரந்தும் தோன்றலை கண்டு உள் நெகிழ்ந்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 8/1
காமர் கனகம் கரந்தும் அவள் கண்ணால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1271/1

மேல்

கரப்பர் (1)

கரவுடையார் தம்மை கரப்பர் கரவார் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 25/3

மேல்

கரப்பவர்க்கு (1)

கரப்பவர்க்கு யாங்கு ஒளிக்கும்-கொல்லோ இரப்பவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1070/3

மேல்

கரப்பாக்கு (2)

எழுதேம் கரப்பாக்கு அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1127/4
இமைப்பின் கரப்பாக்கு அறிவல் அனைத்திற்கே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1129/3

மேல்

கரப்பார் (1)

கரப்பார் இரவன்-மின் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1067/4

மேல்

கரப்பில் (1)

அன்று இரந்து நின்ற அவிநாசியார் கரப்பில்
குன்றி நொந்தார் என்னே குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1070/1,2

மேல்

கரப்பிலார் (1)

கரப்பிலார் வையகத்து உண்மையான் கண் நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1055/3

மேல்

கரப்பின் (1)

இரக்க இரத்தக்கார் காணின் கரப்பின்
அவர் பழி தம் பழி அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1051/3,4

மேல்

கரப்பினும் (1)

கரப்பினும் கையிகந்து ஒல்லா நின் உண்கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1271/3

மேல்

கரப்பு (3)

கரப்பு அருந்த நாடும் கடன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 190/4
கரப்பு இலா நெஞ்சின் கடன் அறிவார் முன் நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1053/3
கரப்பு இடும்பை இல்லாரை காணின் நிரப்பு இடும்பை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1056/3

மேல்

கரம் (6)

நண்ணிய கரம் சற்று ஓயின் நழீஇ ஒன்றோடொன்று மோதி – நீதிநூல்:3 21/2
சுணங்கன் ஓர்பால் குரைக்கும் சூழ் கரம் கத்தும் ஓர்பால் – நீதிநூல்:38 378/1
முனங்காலை வருடும் அவள் கரம் கோல் போல் முதுகின் மேல் மோத பூ மேல் – நீதிநூல்:44 480/1
மகவின் கரம் பற்றி முன் தான் நடந்து வளம் மேவும் நடை காட்டி மகிழ் அன்னை போலும் – நீதிநூல்:47 582/1
வானுறு மதியும் வந்தது என்று எண்ணி மலர் கரம் குவியும் என்று அஞ்சி – விவேகசிந்தாமணி:1 19/3
கரம் பார்த்தான் செங்கமல கண்ணன் உரம் சேர் – விவேகசிந்தாமணி:1 129/2

மேல்

கரம்கொளினும் (1)

மோகமே உடையார் மண் கல் முதல் கரம்கொளினும் தேவ – நீதிநூல்:43 471/2

மேல்

கரமும் (1)

வாணன் இரு கரமும் வைத்து பணி கருதி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 92/1

மேல்

கரவா (1)

காக்கை கரவா கரைந்து உண்ணும் ஆக்கமும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 527/3

மேல்

கரவாது (3)

கற்றா தரல் போல் கரவாது அளிப்பரேல் – நல்வழி:1 29/3
இரவார் இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈவர் கரவாது
கை செய்து ஊண் மாலையவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1035/3,4
கரவாது உவந்து ஈயும் கண்_அன்னார்-கண்ணும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1061/3

மேல்

கரவாமல் (1)

காங்கையர் மீது ஆசை கரவாமல் அம்பை உளம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 130/1

மேல்

கரவார் (1)

கரவுடையார் தம்மை கரப்பர் கரவார்
கரவிலா நெஞ்சத்தவர் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 25/3,4

மேல்

கரவால் (1)

சார்ந்த கனகன் தனு சயிந்தன் புன் கரவால்
கூர்ந்து இழிந்தார் என்னே குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 288/1,2

மேல்

கரவில் (1)

சார்ந்து இரந்து நின்ற சரவணனார் பின் கரவில்
கூர்ந்து உடைந்தார் என்னே குமரேசா நேர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1068/1,2

மேல்

கரவிலா (1)

கரவிலா நெஞ்சத்தவர் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 25/4

மேல்

கரவு (5)

கரவு அயல் குமரரை கலத்தல் பூசை தன் – நீதிநூல்:13 158/2
கரவு அறிவான் பின்தொடர்ந்தேன் கொல்லையிலே காளையொடும் கலந்துநின்றாள் – நீதிநூல்:44 513/2
களவு அறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 288/4
இரவு என்னும் ஏமாப்பு_இல் தோணி கரவு என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1068/3
இரவு உள்ள உள்ளம் உருகும் கரவு உள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1069/3

மேல்

கரவுடையார் (1)

கரவுடையார் தம்மை கரப்பர் கரவார் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 25/3

மேல்

கரவுளார்க்கு (1)

கரவுளார்க்கு ஈவர் என்னின் அவர் கதை கழறல் என்னே – நீதிநூல்:39 387/4

மேல்

கரவேல் (4)

இயல்வது கரவேல் – ஆத்திசூடி:1 3/1
கைவினை கரவேல் – ஆத்திசூடி:1 40/1
இயல்வது கரவேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 3/4
கைவினை கரவேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 40/4

மேல்

கரவை (1)

அப்பூதியார் மறைத்தும் வாகீசர் அ கரவை
துப்பான் அறிந்தனரே சோமேசா இ புவியில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 71/1,2

மேல்

கரன் (1)

பண்டு கரன் தானை பாடு பெற்று நின்றது அணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 768/1

மேல்

கரி (17)

துங்க கரி முகத்து தூமணியே நீ எனக்கு – நல்வழி:0 1/3
கான்முளையே போலும் கரி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 50/4
தானே தனக்கு கரி – அறநெறிச்சாரம்:1 151/4
சீர் அருள் இன்றேல் எண்_இல் தேர் கரி பரி பதாதி – நீதிநூல்:3 27/3
கரி நிறம் உறும் வெளிறு உடை கரி அணுகின் – நீதிநூல்:31 330/1
கரி நிறம் உறும் வெளிறு உடை கரி அணுகின் – நீதிநூல்:31 330/1
சொரி கரி கலை உறு சுசியினை உறுமோ – நீதிநூல்:31 330/2
சாது நீ அவர் தீயர் என்பதற்கு கரி என்ன சக்கு இலாதார் – நீதிநூல்:32 340/2
மந்திரி இல்லா வேந்தன் மத கரி இல்லா சேனை – விவேகசிந்தாமணி:1 57/2
முலை தலை அதனை கண்டு மும்மத கரி வந்து உற்ற – விவேகசிந்தாமணி:1 91/3
கரி ஒரு திங்கள் ஆறு கானவன் மூன்று நாளும் – விவேகசிந்தாமணி:1 92/1
கரி ஒன்று பொன்மிகும்பை ஏற கற்றவர் சூழ்ந்து தொழ – விவேகசிந்தாமணி:1 130/1
ஒன்று அமையாதோ கரி கன்று ஓது – நீதிவெண்பா:1 54/4
மல்லல் மா ஞாலம் கரி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 40/4
இந்திரனே சாலும் கரி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 25/4
மல்லல் மா ஞாலம் கரி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 245/4
தானேயும் சாலும் கரி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1060/4

மேல்

கரிக்கா (1)

மட்டு அலரும் கற்பகத்தை வன்னியில் தீய்க்கும் கரிக்கா
வெட்டல் என நன்மதியே விள் – நன்மதிவெண்பா:1 58/3,4

மேல்

கரிக்கு (1)

வெம்பு கரிக்கு ஆயிரம்தான் வேண்டுமே வம்பு செறி – நீதிவெண்பா:1 20/2

மேல்

கரிகால் (1)

வானும் நிலனும் வளம் சுரந்த வண் கரிகால்
கோன் இருந்த நாட்டு ஏன் குமரேசா ஆன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 545/1,2

மேல்

கரிமுகன் (1)

கலைகளாய் வரும் கரிமுகன் காப்பு – உலகநீதி:0 1/2

மேல்

கரிய (3)

உந்தியின் சுழியின் கீழ் சேர் உரோமமாம் கரிய நாகம் – விவேகசிந்தாமணி:1 100/1
தாருறு கரிய ரோம சங்கிலி வழியே சென்று – விவேகசிந்தாமணி:1 103/3
கரிய குழல் மேனி இவள் கான மயில் சாயல் – விவேகசிந்தாமணி:1 107/2

மேல்

கரியாக (1)

தன்னை தன் நெஞ்சம் கரியாக தான் அடங்கின் – அறநெறிச்சாரம்:1 141/1

மேல்

கரியார் (1)

மூக்கின் கரியார் உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 277/4

மேல்

கரியை (3)

கரியை பூச வேண்டும் என கருதும் தன்மை பொருவுமால் – நீதிநூல்:23 267/4
காட்டு முயலும் கத கரியை கொல்லுமால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 50/1
வெம் கரியை பாகரை முன் வீட்டினார் ஏகராய் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 60/1

மேல்

கரு (4)

கொண்ட கரு அளிக்கும் கொள்கை போல் ஒண்_தொடீ – நல்வழி:1 36/2
கரு முகில் என கண்ணால் என் காணினும் கேட்பினும் சூழ் – நீதிநூல்:33 351/2
கரு இலா மங்கையர் கற்பும் ஒக்குமாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 55/4
கரு நிறம் கொண்டு பாற்கடல் மிசை கிடப்போன் – புதிய-ஆத்திசூடி:0 1/3

மேல்

கருக்காயும் (1)

கனியும் கருக்காயும் அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1306/4

மேல்

கருங்கல்லை (1)

செங்கல் வெண்கல் கருங்கல்லை சேர்த்திட்டோம் இருவர் கல்லும் சீர்தூக்குங்கால் – நீதிநூல்:30 323/2

மேல்

கருடற்கு (1)

காயும் விடம் கருடற்கு இல்லையாம் ஆயுங்கால் – நீதிவெண்பா:1 48/2

மேல்

கருடன் (4)

நாடி சிறை கருடன் நாக கொடும் கணையை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 11/1
கொண்டு விண் படர் கருடன் வாய் கொடு வரி நாகம் – விவேகசிந்தாமணி:1 87/1
அனை இடர் தீர்த்தான் கருடன் அந்தணன் செங்கந்தை-தனை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 20/1
தண்டாத திண்மை ஒன்றே தாங்கி கருடன் போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 661/1

மேல்

கருடனையும் (1)

காள விட பாந்தள் கருடனையும் கட்டுமோ – நீதிவெண்பா:1 56/1

மேல்

கருணாகரன் (1)

கண்ட குடியை கருணாகரன் ஆண்டுகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1026/1

மேல்

கருணை (6)

பார் எலாம் பகைசெய்தாலும் பராபரன் கருணை உண்டேல் – நீதிநூல்:3 27/1
கருணை அம் கடல் ஆடாது கழித்தனை வாழ்நாள் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 28/4
வாமான் கருணை மணி உதரம் பூத்த முதல் – நீதிவெண்பா:0 1/3
கோமான் பெரும் கருணை கொண்டு – நீதிவெண்பா:0 1/4
கல் வில் உடையார் கருணை பெறமாட்டாது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 151/1
கண்டார் பொன் மூவர் கருணை இன்றி ஏன் இருவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 285/1

மேல்

கருணைசெய்தார் (1)

பல்லவர் கோன் வந்து பணிய கருணைசெய்தார்
தொல்லை நெறி வாகீசர் சோமேசா கொல்ல – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 31/1,2

மேல்

கருணையால் (1)

கண்ணீர்மை மாறா கருணையால் பெண்ணீர்மை – நல்வழி:1 16/2

மேல்

கருணையே (1)

கற்றோர்க்கு அழகு கருணையே ஆசை மயக்கு – நீதிவெண்பா:1 66/3

மேல்

கருத்தழிந்தாள் (1)

கள் உண்டு ஏன் வீரை கருத்தழிந்தாள் யானை முன் போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 926/1

மேல்

கருத்தன் (1)

தாய் எனும் ஒரு கருத்தன் சாபத்தை பரிப்பார் என்னில் – நீதிநூல்:45 518/3

மேல்

கருத்தில் (1)

களையார் தமிழ்த்தாய் கருத்தில் அமைகவே – இளையார்-ஆத்திசூடி:0 1/2

மேல்

கருத்து (1)

கற்றாரை நோக்கி கருத்து அழிக கற்றது எல்லாம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 14/3

மேல்

கருத்துடனே (1)

கருத்துடனே நாள்-தோறும் களிப்பினோடு – உலகநீதி:1 13/6

மேல்

கருத்துடைந்து (1)

காமர் உயர் வாமனையை கண்டான் கருத்துடைந்து
கோ மடல் ஏன் கொண்டான் குமரேசா தோம்_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1135/1,2

மேல்

கருத்துடையோரே (1)

கேட்கும் கருத்துடையோரே பிறவியை – அறநெறிச்சாரம்:1 2/3

மேல்

கருத்தும் (1)

கரந்து ஒருவன் கணை தொடுக்க மேல் பறக்கும் இராசாளி கருத்தும் கண்டே – விவேகசிந்தாமணி:1 105/1

மேல்

கருத்தே (2)

கருத்தே அ நூல்கள் சில கற்று உணர்ந்து கவி சொல்லல் வியப்பு அன்று கர்வம் என்னே – நீதிநூல்:28 314/4
கரை_இல் நிதி காணி தானியங்கள் நீ வேட்டது என்ன கருத்தே சொல்லாய் – நீதிநூல்:40 416/4

மேல்

கருத்தை (1)

கண்_நுதலார் தோழன் கருத்தை அறிந்து ஆற்றினாய் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 173/1

மேல்

கருத (2)

கற்புடைய மங்கையரை கருத வேண்டாம் – உலகநீதி:1 4/4
மானம் கருத கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1028/4

மேல்

கருதல் (2)

கயவுளார் நரர் என கருதல் போலுமே – நீதிநூல்:16 205/4
காதலாய் நோக்குதலே கலந்தது ஒப்பாம் பிறர் கேட்டை கருதல் அன்னார் – நீதிநூல்:43 457/2

மேல்

கருதலர் (1)

அர்ச்சுனன் மால் சார்பு இழந்த அன்றே கருதலர் துன் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 37/1

மேல்

கருதலாமே (1)

நல்லது என்று இருக்க வேண்டா நஞ்சு என கருதலாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 110/4

மேல்

கருதவும் (1)

கடக்க கருதவும் வேண்டா மடைத்தலையில் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 16/2

மேல்

கருதா (1)

காதலொடு இல் வாழ கருதா மதியிலியாம் – நன்மதிவெண்பா:1 35/1

மேல்

கருதாது (1)

கறை இருளை நீக்க கருதாது உலகின் – நன்னெறி:1 10/3

மேல்

கருதாதே (1)

கண்ணினால் கண்டும் கருதாதே புண்ணின் மேல் – அறநெறிச்சாரம்:1 123/2

மேல்

கருதாமல் (1)

கருதாமல் கருமங்கள் முடிக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 7/1

மேல்

கருதாயோ (2)

கண்டவர்-தம் சுகநிலையை கருதாயோ மனமே – நீதிநூல்:47 575/4
காண் அரிய பரஞ்சுடரை கருதாயோ மனமே – நீதிநூல்:47 575/5

மேல்

கருதி (37)

கருதியவாறு ஆமோ கருமம் கருதி போய் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 22/2
கண்டு கருதி கயக்கு அற தேர்ந்த பின் – அறநெறிச்சாரம்:1 50/3
பால் கருதி அன்னது உடைத்து என்பர் மேல் வகுத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 55/2
அழுதாய் என கருதி கூற்று ஒழியாது ஆற்ற – அறநெறிச்சாரம்:1 78/3
பிறர் கருதி வாழ்வதாம் வாழ்க்கை இ மூன்றும் – அறநெறிச்சாரம்:1 108/3
தன் புகழ் கருதி மருவலரோடும் சமர்புரிந்து உயிர்களை மாய்த்து – நீதிநூல்:4 40/1
இருவர்கள் தம் நயம் துயரம் ஏகம் என கருதி இட்டமொடு பெட்டு அமரின் கட்டம் அவர்க்கு உளதோ – நீதிநூல்:12 156/4
சாதலின்மை வேண்டி விடம் உண்ணல் ஒக்கும் பயன் கருதி சலம் உரைத்தல் – நீதிநூல்:16 198/3
காசு அதிகம்-தனை கருதி வாதம் தீர்த்து – நீதிநூல்:21 250/1
சாகையே கருதி மா தவம் செய்வார்களே – நீதிநூல்:24 278/4
கனம் மின் போல் ஒழியும் அந்த புவி வாழ்வு நிலை என்ன கருதி கோடி – நீதிநூல்:40 409/3
காரிகையை நோக்கினோம் மிஞ்சிய ஓர் கோவணத்தை கருதி வந்தேன் – நீதிநூல்:44 475/3
மல்லல் வியாகரணம் மாருதி கற்க கருதி
எல்லவன் பின் போந்தான் இரங்கேசா நல்ல – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 40/1,2
பைதல் என கருதி பார்க்கவராமன் சிலையோடு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 48/1
காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 49/3
பழையம் என கருதி பண்பு அல்ல செய்யும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 70/3
ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய் வினை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 47/3
பழையம் என கருதி பண்பு அல்ல செய்யும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 70/3
கள்ளின் நல் குழலாள் மூத்தால் கணவனை கருதி பாராள் – விவேகசிந்தாமணி:1 2/2
பிரதானி இன்மை பெரியோர் கருதி
துதிக்கை பெறு நன்மதியே துன்னு மத வேழம் – நன்மதிவெண்பா:1 88/2,3
வாணன் இரு கரமும் வைத்து பணி கருதி
நாதன் அறுப்பித்து அருளும் நன்னயத்தை போல – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 92/1,2
பழமை கருதி அருள்பண்ணும் முழுதும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 126/2
அருள் கருதி அன்புடையார் ஆதல் பொருள் கருதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 285/3
அருள் கருதி அன்புடையார் ஆதல் பொருள் கருதி
பொச்சாப்பு பார்ப்பார்-கண் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 285/3,4
கோடி கருதி குதித்தான் சயத்திரதன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 337/1
ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய் வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 463/3
கருதி இடத்தான் செயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 484/4
காலம் கருதி ஏன் காத்திருந்தான் சீவகன் தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 485/1
காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 485/3
கடன் அறிந்து காலம் கருதி இடன் அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 687/3
காலம் கருதி ஏன் கண்ணனார் மன்னரிடம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 696/1
குறிப்பறிந்து காலம் கருதி வெறுப்பு இல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 696/3
பழையம் என கருதி பண்பு அல்ல செய்யும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 700/3
பகல் கருதி பற்றா செயினும் இகல் கருதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 852/3
பகல் கருதி பற்றா செயினும் இகல் கருதி
இன்னா செய்யாமை தலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 852/3,4
கற்றான் கருதி செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 949/4
காதலனை காண கருதி நெஞ்சை வேண்டி நின்றாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1244/1

மேல்

கருதிய (3)

கட்டளை கோடி திரியின் கருதிய
இட்டிகையும் கோடும் அது போலும் ஒட்டிய – அறநெறிச்சாரம்:1 37/1,2
கருதிய நூல் கல்லாதான் மூடன் ஆகும் கணக்கு அறிந்து பேசாதான் கசடன் ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 20/1
கருதிய கருமம் இல்லை கதி பெற வழியும் இல்லை – விவேகசிந்தாமணி:1 60/3

மேல்

கருதியவாறு (1)

கருதியவாறு ஆமோ கருமம் கருதி போய் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 22/2

மேல்

கருதியவை (1)

கருதியவை கூடல் எளிது – அறநெறிச்சாரம்:1 217/4

மேல்

கருதியே (1)

கம்பம் வீக்கி அஞரும் சுகம் என கருதியே
செம்பொனை திரணமா மதித்திட தகுதியோர் – நீதிநூல்:6 59/2,3

மேல்

கருதினும் (1)

ஞாலம் கருதினும் கைகூடும் காலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 484/3

மேல்

கருது (3)

களம் நிகர் பாவம் செய்தலே கட்டம் கருது அறம் செயல் எளிது அன்றோ – நீதிநூல்:43 461/4
கையில் உறும் என்றே கருது – நன்மதிவெண்பா:1 48/4
நன்று கருது – புதிய-ஆத்திசூடி:1 54/1

மேல்

கருதுங்காலே (1)

கவ்வி உண்ணும் அவ்வியத்தால் கடுகளவு பயன் உளதோ கருதுங்காலே – நீதிநூல்:27 305/4

மேல்

கருதுப (1)

ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார் கருதுப
கோடியும் அல்ல பல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 337/3,4

மேல்

கருதுபவர் (2)

ஞாலம் கருதுபவர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 49/4
ஞாலம் கருதுபவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 485/4

மேல்

கருதும் (3)

கரியை பூச வேண்டும் என கருதும் தன்மை பொருவுமால் – நீதிநூல்:23 267/4
பெரியவராய் நம் பயன் ஒன்றே கருதும் பெற்றியினால் பெட்பின் அன்னார் – நீதிநூல்:47 587/2
பரவை தனி நின்று பதைத்து கருதும்
நினைத்து ஒன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்து ஒன்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 178/2,3

மேல்

கருதுமேல் (1)

இன்னும் கருதுமேல் ஏதம் கடிந்து அறத்தை – அறநெறிச்சாரம்:1 154/3

மேல்

கருதுவது (1)

இயல்பும் அறிந்த இகுளை கருதுவது
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 162/2,3

மேல்

கருதுவாரே (2)

காத வழி பேர் இலார் கழுதை என பாரில் உள்ளோர் கருதுவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 93/4
கண்டனர் இளைஞர் எல்லாம் கதி என கருதுவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 104/4

மேல்

கருப்பஞ்சக்கையினை (1)

சாரம் ஒழி கருப்பஞ்சக்கையினை நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 35/3

மேல்

கருப்பத்தோ (1)

பற்றிய அ கருப்பத்தோ பிறக்கும் போதோ பால பருவத்தோ மூப்புற்ற – நீதிநூல்:41 425/3

மேல்

கரும் (6)

பரிந்து சில கற்பான் தொடங்கல் கரும் தனம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 8/2
செம் கல் வெண் கல் கரும் கல்லை நவமணிகள் என செல்வர் சேர்ப்பார் யாமும் – நீதிநூல்:30 323/1
உரவு நீர் கரும் கடல் உடுத்த பார் மிசை – நீதிநூல்:34 355/1
செய்யா கரும் கடல் நீர் சென்று புயல் முகந்து – நன்னெறி:1 4/3
கணையின் பொலியும் கரும் கண்ணாய் நொய்தாம் – நன்னெறி:1 25/3
கண்ணன் அருள் மைந்தர் கரும் கடலில் நீராடி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 68/1

மேல்

கரும்பிள்ளைக்கு (1)

பின்னிரவில் வந்த கரும்பிள்ளைக்கு இடம் கொடுத்த – நீதிவெண்பா:1 74/3

மேல்

கரும்பின் (1)

அ கரும்பின் இன் சாறு அறும் – நன்மதிவெண்பா:1 41/4

மேல்

கரும்பு (5)

கரும்பு உண கூலி கேட்கும் கருமம் போல் வறுமையாளர்க்கு – நீதிநூல்:47 565/1
நல்லோன் எறி சிலையோ நல்_நுதால் ஒண் கரும்பு
வில்லோன் மலரோ விருப்பு – நன்னெறி:1 2/3,4
கரும்பு கோணிடில் கட்டியும் பாகும் ஆம் – விவேகசிந்தாமணி:1 22/2
தூரில் கரும்பு இனிதாய் தோன்றி மேல் வன்மை மிக்க – நன்மதிவெண்பா:1 17/1
சொல்ல பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்பு போல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1078/3

மேல்

கரும்பும் (1)

பொன்னும் கரும்பும் புகழ் பாலும் சந்தனமும் – நீதிவெண்பா:1 64/1

மேல்

கருமங்கள் (4)

எடுத்த கருமங்கள் ஆகா தொடுத்த – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 5/2
கருதாமல் கருமங்கள் முடிக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 7/1
காயமே வளர்க்க என்னில் கருமங்கள் செயல் இவ்வாறே – நீதிநூல்:3 30/2
தம் கருமங்கள் செய்ய தனி பகல் போதாது என்ன – நீதிநூல்:35 359/1

மேல்

கருமணியின் (1)

கருமணியின் பாவாய் நீ போதாய் யாம் வீழும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1123/3

மேல்

கருமத்தர் (1)

கருமத்தர் அல்லாத கூற்றின் கீழ் வாழ்வார் – அறநெறிச்சாரம்:1 20/3

மேல்

கருமத்தான் (1)

கருமத்தான் நாணுதல் நாணு திரு நுதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1011/3

மேல்

கருமம் (30)

கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் – கொன்றைவேந்தன்:1 20/1
மொழிவது மறுக்கின் அழிவது கருமம் – கொன்றைவேந்தன்:1 79/1
ஏற்ற கருமம் செயல் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 11/4
கருதியவாறு ஆமோ கருமம் கருதி போய் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 22/2
எண்ணி ஒரு கருமம் யார்க்கும் செய் ஒண்ணாது – நல்வழி:1 4/1
கருமம் சிதையாமே கல்வி கெடாமே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 77/1
திருத்தப்படுவது அற கருமம் தம்மை – அறநெறிச்சாரம்:1 23/1
குறை கருமம் விட்டு உரைப்பின் கொள்ள உலவா – அறநெறிச்சாரம்:1 25/1
அற கருமம் ஆராய்ந்து செய்க பிறப்பிடைக்கு ஓர் – அறநெறிச்சாரம்:1 25/2
காய உரைத்து கருமம் சிதையாதார் – அறநெறிச்சாரம்:1 98/1
தீ கருமம் சோரவிடல் – அறநெறிச்சாரம்:1 123/4
பெற்றி கருமம் பிழையாமல் செய்குறின் – அறநெறிச்சாரம்:1 149/1
முடிக்கும் கருமம் பல – அறநெறிச்சாரம்:1 181/4
பந்தமுறும் கருமம் எலாம் முடிப்பர் கற்பின் அணி பூண்ட படை கண்ணாரே – நீதிநூல்:12 120/4
கரும்பு உண கூலி கேட்கும் கருமம் போல் வறுமையாளர்க்கு – நீதிநூல்:47 565/1
எ கருமம் செய்தான் இரங்கேசா மிக்க – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 93/2
ஒல்லும் கருமம் உடற்றுபவர் கேண்மை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 82/3
இன்னவாம் கருமம் எட்டும் இடுக்கத்துக்கு உதவாது அன்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 17/4
வெல்வதே கருமம் அல்லால் வெம் பகை வலிது என்று எண்ணார் – விவேகசிந்தாமணி:1 51/3
கருதிய கருமம் இல்லை கதி பெற வழியும் இல்லை – விவேகசிந்தாமணி:1 60/3
அந்தணர் கருமம் குன்றின் யாவரே வாழ்வர் மண்ணில் – விவேகசிந்தாமணி:1 125/4
செய்யும் ஒரு கருமம் தேர்ந்து புரிவது அன்றி – நீதிவெண்பா:1 16/1
வாய்ந்த கருமம் சிதைந்து மாயுமே ஆய்ந்து ஓய்ந்து – நன்மதிவெண்பா:1 48/2
செய்ய ஏவா கருமம் செய்யல் உள்ளம் ஒவ்வாத – நன்மதிவெண்பா:1 81/1
கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 92/3
தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்று அல்லார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 266/3
எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 467/3
கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 578/3
ஒல்லும் கருமம் உடற்றுபவர் கேண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 818/3
கருமம் செய ஒருவன் கைதூவேன் என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1021/3

மேல்

கருமம்-தன்னை (1)

காரியம் செய்வேன் என்ன சொலி தவிர்தல் தனக்கு ஏலா கருமம்-தன்னை
வீரியமாய் செய்வன் எனல் அற்பரையே துதித்தல் பொய்யை வியந்து கொள்ளல் – நீதிநூல்:16 203/2,3

மேல்

கருமமதில் (1)

கருமமதில் முயல் என்றால் பின்னை ஆகட்டும் என்றாய் கசடு விஞ்சி – நீதிநூல்:43 456/3

மேல்

கருமமும் (1)

நுண்ணிய கருமமும் எண்ணி துணி – கொன்றைவேந்தன்:1 52/1

மேல்

கருமமே (3)

கருமமே கண்ணாயினார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 52/4
கருமமே கட்டளைக்கல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 84/4
கருமமே கட்டளை கல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 505/4

மேல்

கருவம் (1)

பொல்லார்க்கு கல்வி வரில் கருவம் உண்டாம் அதனோடு பொருளும் சேர்ந்தால் – விவேகசிந்தாமணி:1 99/1

மேல்

கருவா (1)

கொண்டு அறமே முத்திக்கும் கொள் கருவா கண்டதனால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 71/2

மேல்

கருவி (13)

அளக்கும் கருவி மற்று ஒண் பொருள் ஒன்றோ – அறநெறிச்சாரம்:1 92/3
வீ கருவி பாய இருந்து அற்றால் மற்று அதன்-கண் – அறநெறிச்சாரம்:1 123/3
கருவி விவாதம் தீர்க்காது காலங்கழித்தல் சோம்பலினால் – நீதிநூல்:21 257/2
அவ் வினைகள் இயற்ற வெவ்வேறு இடம் கருவி சமையமும் வந்து அமைய வேண்டும் – நீதிநூல்:27 305/2
சித்திரங்கள் பொறிப்பவர் தாம் கருவி செய்யார் திகழ் கருவி செய்பவர் சித்திரித்தல் கல்லார் – நீதிநூல்:28 313/2
சித்திரங்கள் பொறிப்பவர் தாம் கருவி செய்யார் திகழ் கருவி செய்பவர் சித்திரித்தல் கல்லார் – நீதிநூல்:28 313/2
தீ கருவி நஞ்சு கயிறு தடி நார்கள் – அருங்கலச்செப்பு:1 94/1
அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செறுவார்க்கும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 73/3
கருவி உபகரிக்க கண்டும் இருவர்க்கும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 189/2
அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செறுவார்க்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 421/3
காலமொடு கருவி கண்டு குலச்சிறையார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 631/1
ஆர்ந்த கருவி இடம் ஆய்ந்து மலையமான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 675/1
பொருள் கருவி காலம் வினை இடனொடு ஐந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 675/3

மேல்

கருவியான் (2)

அரு வினை என்ப உளவோ கருவியான்
காலம் அறிந்து செயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 483/3,4
கருவியான் போற்றி செயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 537/4

மேல்

கருவியிட்டு (1)

கண்ணோட்டம் செய்யார் கருவியிட்டு ஆற்றுவார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 55/3

மேல்

கருவியும் (1)

கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 631/3

மேல்

கருவில் (1)

தாய் கருவில் வாழ் குழவிதாம் எல்லாம் வேண்டுவது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 37/1

மேல்

கருவினை (1)

கருவினை அழிக்குதல் கயம் இங்கு ஏனையார் – நீதிநூல்:18 215/1

மேல்

கருவூரர் (1)

தேர்ந்த பரத்துவர் தேசு ஆர் கருவூரர்
கூர்ந்து ஏன் வான் கொண்டார் குமரேசா நேர்ந்திருந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 353/1,2

மேல்

கரை (10)

கடி மலர் பொழில் கண்மலரும் ஆர்வமொடு கடல் எழுந்து கரை தாவிடும் – நீதிநூல்:35 358/2
கரை_இல் நிதி காணி தானியங்கள் நீ வேட்டது என்ன கருத்தே சொல்லாய் – நீதிநூல்:40 416/4
மாரியே பெய்யச்செய்து மறித்திடு கரை ஒன்று இன்றி – நீதிநூல்:47 541/3
கரை காப்பு உளது நீர் கட்டு குளம் அன்றி – நன்னெறி:1 33/3
கரை காப்பு உளதோ கடல் – நன்னெறி:1 33/4
கண் கொண்டான் பொன்னி கரை கட்ட வாரானை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 55/1
காப்பு இலா விளைந்த பூமி கரை இலாது இருந்த ஏரி – விவேகசிந்தாமணி:1 36/2
கெண்டை கெண்டை என கரை ஏறினாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 89/3
கந்தம் கெடுமோ கரை – நீதிவெண்பா:1 21/4
காம கடும் புனல் நீந்தி கரை காணேன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1167/3

மேல்

கரை-தனில் (1)

பூனையை கரை-தனில் பிடிக்க போகுமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 52/2

மேல்

கரை_இல் (1)

கரை_இல் நிதி காணி தானியங்கள் நீ வேட்டது என்ன கருத்தே சொல்லாய் – நீதிநூல்:40 416/4

மேல்

கரைதான் (1)

தடுத்தல் அரிதோ தடம் கரைதான் பேர்த்து – நன்னெறி:1 8/3

மேல்

கரைந்து (2)

காக்கை கரவா கரைந்து உண்ணும் ஆக்கமும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 527/3
கண் துஞ்சல் இன்றி கரைந்து ஏனோ சந்திரர் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1049/1

மேல்

கரைபுரண்டு (1)

கொள் அரு நீரை கொண்ட குளம் கரைபுரண்டு முன்னம் – நீதிநூல்:36 363/1

மேல்

கரையில் (1)

துங்க வண் கரையில் போட்டால் சூரியன் காய்ந்து கொல்வான் – விவேகசிந்தாமணி:1 13/3

மேல்

கரையேறி (1)

ஆவலின் நீ ஏத்துவையேல் அல்லல் கரையேறி
மேவரும் பேரானந்த வெள்ளமதில் தோய்வாயே – நீதிநூல்:47 577/3,4

மேல்

கரையேறினால் (1)

கடல் ஓடி மீண்டும் கரையேறினால் என் – நல்வழி:1 6/3

மேல்

கல் (30)

இளமையில் கல் – ஆத்திசூடி:1 29/1
நூல் பல கல் – ஆத்திசூடி:1 71/1
கல் மேல் எழுத்து போல் காணுமே அல்லாத – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 2/2
கயத்திடை உய்த்திடினும் கல் நையாது என்றும் – அறநெறிச்சாரம்:1 32/1
கஞ்சத்துள் கல் பட்டால் போன்று – அறநெறிச்சாரம்:1 73/4
கல் நின்று உருக கலந்து உரைத்து பின் நின்று – அறநெறிச்சாரம்:1 84/2
கல் கறித்து கல் கொண்டு எறிந்தாரை காய்கல்லா – அறநெறிச்சாரம்:1 138/3
கல் கறித்து கல் கொண்டு எறிந்தாரை காய்கல்லா – அறநெறிச்சாரம்:1 138/3
கட்டென சொல்லியக்கால் கல் பிளப்பில் தீயே போல் – அறநெறிச்சாரம்:1 206/1
மாமாங்கம் ஆடல் மணல் குவித்தல் கல் இடுதல் – அறநெறிச்சாரம்:1 222/1
கல் உருவை புணர் காமம் நிகர்த்தே – நீதிநூல்:10 103/4
மத்தியில் புதைத்த கல் மாசில் தூசர்க்கு – நீதிநூல்:24 275/3
பெய்தவன்-தனை விட்டு அ கல் பிளந்திட பொரலும் கையால் – நீதிநூல்:26 299/3
செம் கல் வெண் கல் கரும் கல்லை நவமணிகள் என செல்வர் சேர்ப்பார் யாமும் – நீதிநூல்:30 323/1
செம் கல் வெண் கல் கரும் கல்லை நவமணிகள் என செல்வர் சேர்ப்பார் யாமும் – நீதிநூல்:30 323/1
கல் அறுக்க ஓர் காலம் மரம் அறுக்க ஓர் கால கணிதம் உண்டு – நீதிநூல்:41 424/2
கொண்டல் இடி மின் நீர் கால் அனல் மரம் கல் மண் நோய் மீன் கொடிய புட்கள் – நீதிநூல்:41 428/2
மோகமே உடையார் மண் கல் முதல் கரம்கொளினும் தேவ – நீதிநூல்:43 471/2
எறும்பு ஊர கல் குழியுமே – நன்னெறி:1 23/4
கல் மன பார்ப்பார்-தங்களை படைத்து காகத்தை என் செய படைத்தாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 82/1
கற்றால் இளமையில் கல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 29/4
காலமதில் நூல் பல கல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 70/4
வாய்த்த கல் சாணையினில் வாரி இன்றி சந்தின் முறி – நன்மதிவெண்பா:1 97/3
கல் எறியும் பொறுத்து கண்_நுதலார் தாம் மறந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 31/1
கல் வில் உடையார் கருணை பெறமாட்டாது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 151/1
வாழ்நாள் வழி அடைக்கும் கல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 38/4
அன்று ஓர் இழுக்கால் அகலிகையும் கல் ஆகி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 133/1
கருமமே கட்டளை கல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 505/4
முன் நின்று கல் நின்றவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 771/4
கொல் வேல் நபுலன் குமரேசா கல் அடர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 772/2

மேல்

கல்லா (7)

கல்லா ஒருவன் குல நலம் பேசுதல் – வெற்றிவேற்கை:1 36/1
கல்லா ஒருவனை காரணம் காட்டினும் – அறநெறிச்சாரம்:1 30/1
கல்லா அறிவின் கயவர்-பால் கற்று உணர்ந்த – நன்னெறி:1 25/1
கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 71/3
கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 405/3
அமரகத்து ஆற்றறுக்கும் கல்லா மா அன்னார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 814/3
அன்று தான் கல்லா அரும் கவி மேற்கொண்டு தன்மி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 845/1

மேல்

கல்லாடர் (1)

பண்டு இரக்கம் வாய்மை பணிவு அன்பு கல்லாடர்
கொண்டு நின்றார் என்னே குமரேசா தண்டாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 983/1,2

மேல்

கல்லாத (5)

கல்லாத மாந்தர்க்கு கற்றுணர்ந்தார் சொல் கூற்றம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 27/1
கல்லாத மாந்தரையும் கடும் கோப துரைகளையும் காலம் தேர்ந்து – விவேகசிந்தாமணி:1 62/1
புங்கவத்தை கல்லாத புன்மதியை நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 15/3
கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடு அற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 131/3
கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடு அற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 845/3

மேல்

கல்லாதவர் (4)

கடையரே கல்லாதவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 67/4
புண் உடையர் கல்லாதவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 393/4
கடையரே கல்லாதவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 395/4
களர் அனையர் கல்லாதவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 406/4

மேல்

கல்லாதவரின் (1)

கல்லாதவரின் கடை என்ப கற்றறிந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 729/3

மேல்

கல்லாதவரும் (1)

கல்லாதவரும் நனி நல்லர் கற்றார் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 403/3

மேல்

கல்லாதவாறு (1)

சாம் துணையும் கல்லாதவாறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 397/4

மேல்

கல்லாதார் (2)

மேல் பிறந்தார் ஆயினும் கல்லாதார் கீழ் பிறந்தும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 41/3
மேல் பிறந்தாராயினும் கல்லாதார் கீழ் பிறந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 409/3

மேல்

கல்லாதாள் (1)

காளிதாசன் பாட்டை கல்லாதாள் சொல்லி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 402/1

மேல்

கல்லாதான் (5)

கல்லாதான் கற்ற கவி – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 14/4
கருதிய நூல் கல்லாதான் மூடன் ஆகும் கணக்கு அறிந்து பேசாதான் கசடன் ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 20/1
கல்லாதான் ஒட்பம் கழிய நன்றாயினும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 70/3
கல்லாதான் சொல் காமுறுதல் முலை இரண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 402/3
கல்லாதான் ஒட்பம் கழிய நன்றாயினும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 404/3

மேல்

கல்லாம் (1)

மணிகள் பல வகை கல்லாம் பொன் முதல் உலோகம் மின்னும் மண்ணாங்கட்டி – நீதிநூல்:30 322/1

மேல்

கல்லாமை (2)

கற்பு அன்றே கல்லாமை அன்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 11/4
கால் விலங்கு கல்லாமை – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 21/1

மேல்

கல்லாய் (1)

மன்னும் அகலி கல்லாய் மாநிலத்திலே கிடந்தாள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 119/1

மேல்

கல்லார் (12)

அவை அஞ்சி மெய் விதிர்ப்பார் கல்வியும் கல்லார்
அவை அஞ்சா ஆகுல சொல்லும் நவை அஞ்சி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 5/1,2
கற்றன கல்லார் செவி மாட்டி கையுறூஉம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 24/1
கல்லார் குலமில்லார் பொல்லார் தறுகட்பம் – அறநெறிச்சாரம்:1 110/3
இருக்கு இலக்கியம் முதல் அறியார் பலர் இன் கவி செய கல்லார்
சுருக்கமாக ஓர் நூலினில் சிறிது அலால் துகள் அற எந்நூலும் – நீதிநூல்:28 312/2,3
சித்திரங்கள் பொறிப்பவர் தாம் கருவி செய்யார் திகழ் கருவி செய்பவர் சித்திரித்தல் கல்லார்
வத்திரங்கள் பூண்போர் நெய்து அறியார் இன்ன வாய்மை போல் ஒன்று அறிவோர் ஒன்று கல்லார் – நீதிநூல்:28 313/2,3
வத்திரங்கள் பூண்போர் நெய்து அறியார் இன்ன வாய்மை போல் ஒன்று அறிவோர் ஒன்று கல்லார்
சத்தியமா சகலமும் நன்கு உணர்ந்தோர் போல தருக்குற்றார் பெருக்கற்றார் திருக்குற்றாரே – நீதிநூல்:28 313/3,4
கல்லார் பகை சேர் கலகம் விரும்புவார் – நீதிவெண்பா:1 82/3
கல்லார் பலர் கூடி காதலித்து வாழினும் நூல் – நீதிவெண்பா:1 98/1
கற்றறிந்தும் நல் சமணர் கல்லார் போல் ஏன் மடமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 140/1
கல்லார் அறிவிலாதார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 140/4
கற்றும் மதுரகவி கல்லார் போல் சொல்லாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 403/1
கல்லார் பிணிக்கும் கடும் கோல் அது அல்லது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 570/3

மேல்

கல்லார்-கண் (1)

கல்லார்-கண் பட்ட திரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 408/4

மேல்

கல்லாரை (1)

தெள்ளிய நூல் கல்லாரை தேர் புலம் சேர் சண்பகம் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 407/1

மேல்

கல்லாவிட்டால் (1)

பேய் பகை பிள்ளைதானும் பெருமை நூல் கல்லாவிட்டால்
சேய் பகை ஒருவர்க்கு ஆகும் என்றனர் தெளிந்த நூலோர் – விவேகசிந்தாமணி:1 78/3,4

மேல்

கல்லான் (3)

கல்லான் கடை சிதையும் காமுகன் கண் காணான் – அறநெறிச்சாரம்:1 105/1
கல்லான் கடுவினை மேற்கொண்டு ஒழுகுமேல் – அறநெறிச்சாரம்:1 166/3
கல்லான் வெகுளும் சிறுபொருள் எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 870/3

மேல்

கல்லானே (1)

கல்லானே ஆனாலும் கைப்பொருள் ஒன்று உண்டாயின் – நல்வழி:1 34/1

மேல்

கல்லில் (1)

கனை கழையை வேம்பு என்னில் கழைக்கும் ஓர் குறை உண்டோ கல்லில் மோதி – நீதிநூல்:32 339/3

மேல்

கல்லிற்கு (1)

வைகலும் நீருள் கிடப்பினும் கல்லிற்கு
மெல்லென்றல் சால அரிதாகும் அஃதே போல் – அறநெறிச்சாரம்:1 31/1,2

மேல்

கல்லின் (1)

கல்லின் மேல் இட்ட கலம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 15/4

மேல்

கல்லினும் (1)

கல்லினும் வல்லென்னும் நெஞ்சு – அறநெறிச்சாரம்:1 31/4

மேல்

கல்லும் (4)

கல்லும் தகரும் தகரா கனங்குழாய் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 13/3
செங்கல் வெண்கல் கருங்கல்லை சேர்த்திட்டோம் இருவர் கல்லும் சீர்தூக்குங்கால் – நீதிநூல்:30 323/2
ஓடாக உடையின் ஒன்றுக்கு உதவும் வீழ் மரம் கல்லும் உபயோகம்தான் – நீதிநூல்:41 422/2
தூம்பினில் புதைத்த கல்லும் துகள் இன்றி சுடர் கொடாது – விவேகசிந்தாமணி:1 61/1

மேல்

கல்லே (2)

நம் கல்லே இடை அதிகம் எங்கணும் உண்டு எதிர்ப்போரை நாசம் செய்யும் – நீதிநூல்:30 323/3
நினைவுற்றாய் உடல் வீழின் என் செய்வாய் அறிவு இல்லா நெஞ்ச கல்லே – நீதிநூல்:40 409/4

மேல்

கல்லை (4)

செய்தவர்-தமை சினத்தல் சினவரா தன் மேல் கல்லை
பெய்தவன்-தனை விட்டு அ கல் பிளந்திட பொரலும் கையால் – நீதிநூல்:26 299/2,3
செம் கல் வெண் கல் கரும் கல்லை நவமணிகள் என செல்வர் சேர்ப்பார் யாமும் – நீதிநூல்:30 323/1
கதிரவனால் ஒளியுறும் பல் வகை கல்லை மணி என்றும் காமர் மண்ணை – நீதிநூல்:40 415/1
சிறுவரை போது ஓர் கல்லை சேணிடை நிறுவுவோனை – நீதிநூல்:47 600/1

மேல்

கல்லோ (1)

முற்றிய சினத்தில் பற்றும் மூர்க்கர் நெஞ்சு இரும்போ கல்லோ – நீதிநூல்:45 519/4

மேல்

கல்வி (45)

கைப்பொருள் தன்னின் மெய்ப்பொருள் கல்வி – கொன்றைவேந்தன்:1 22/1
மானம் குலம் கல்வி வண்மை அறிவுடைமை – நல்வழி:1 26/1
போதம் தனம் கல்வி பொன்ற வரும் காலம் அயல் – நல்வழி:1 36/3
மடம் கொன்று அறிவு அகற்றும் கல்வி நெடும் காமம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 2/2
எத்துணைய ஆயினும் கல்வி இடம் அறிந்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 4/1
உடைந்துளார் உட்குவரும் கல்வி கடும்பகல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 7/2
எனைத்துணையவேனும் இலம்பாட்டார் கல்வி
தினைத்துணையும் சீர்ப்பாடு இலவாம் மனைத்தக்காள் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 9/1,2
கற்றோர்க்கு கல்வி நலனே கலன் அல்லால் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 12/1
கற்பன ஊழ் அற்றார் கல்வி கழகத்து ஆங்கு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 22/1
போக்கறு கல்வி புலம் மிக்கார்-பால் அன்றி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 23/1
கருமம் சிதையாமே கல்வி கெடாமே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 77/1
கல்வி என் தோழன் துணிவு எம்பி அல்லாத – அறநெறிச்சாரம்:1 212/2
காவல் துணையாம் குரவன் குணம் கல்வி இன்றி – நீதிநூல்:7 67/2
நயம் அறம் கல்வி இன்றி நனி நிதியால் குலத்தால் – நீதிநூல்:14 176/1
பண்ணிய கோலமோ நற்பண்பொடு ஞானம் கல்வி
புண்ணியம் ஏதும் இல்லான் பூண்ட பேர் எழில் உடம்பே – நீதிநூல்:29 321/3,4
சேண் நிகரும் கல்வி இலா மாதர் அகம் படித்து உணர தீட்ட பாட – நீதிநூல்:47 594/3
எழுத்து அறியார் கல்வி பெருக்கம் அனைத்தும் – நன்னெறி:1 21/1
உடலின் சிறுமை கண்டு ஒண் புலவர் கல்வி
கடலின் பெருமை கடவார் மடவரால் – நன்னெறி:1 26/1,2
பொன் அணியும் வேந்தர் புனையா பெரும் கல்வி
மன்னும் அறிஞரை தாம் மற்று ஒவ்வார் மின்னும் அணி – நன்னெறி:1 40/1,2
ஒருமைக்-கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 40/3
மெய்த்த திருவள்ளுவனார் வென்று உயர்ந்தார் கல்வி நலம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 41/1
ஓர் சங்கத்தார் கல்வி ஊமைச்சேய்க்கு காட்டி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 72/1
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 72/3
மன்னிய ஏட்டின் கல்வி மறுமனையாட்டி வாழ்க்கை – விவேகசிந்தாமணி:1 17/3
மருவிய நியாயம் கல்வி வயது தான் செய்த தர்மம் – விவேகசிந்தாமணி:1 65/2
பொல்லார்க்கு கல்வி வரில் கருவம் உண்டாம் அதனோடு பொருளும் சேர்ந்தால் – விவேகசிந்தாமணி:1 99/1
கல்வி இளமைக்குள் இலா காளிதாசன் மனையாள் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 29/1
வள்ளுவரை கல்வி அன்றோ வண் தமிழ் சங்கம் செயிக்க – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 100/1
வல்லவர்-பால் கல்வி மதம் ஆணவம் போக்கும் – நீதிவெண்பா:1 70/1
அல்லவர்-பால் கல்வி அவை ஆக்கும் நல்லிடத்தில் – நீதிவெண்பா:1 70/2
தீயவர்-பால் கல்வி சிறந்தாலும் மற்று அவரை – நீதிவெண்பா:1 71/1
தோற்று பசிக்கு இல்லை சுவை பாகம் தேற்று கல்வி
நேசர்க்கு இலை சுகமும் நித்திரையும் காமுகர்-தம் – நீதிவெண்பா:1 73/2,3
வழங்க இயன்றதே வான் கல்வி தெவ்வர் – நன்மதிவெண்பா:1 11/1
நன்மையுறா கல்வி நவை_இல் அபிநயத்தின் – நன்மதிவெண்பா:1 102/1
ஒருமைக்-கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 68/3
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 114/3
கல்வி கற்கண்டு – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 20/1
கற்றறிந்தும் தாருவனர் கல்வி நலம் எய்தாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 2/1
தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இ மூன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 383/3
ஒருமைக்-கண் தாம் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 398/3
கண்டார் எல்லாம் மகிழ கண்டுகண்டு கல்வி இன்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 399/1
கேடு இல் விழு செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 400/3
அறிவு உரு ஆராய்ந்த கல்வி இ மூன்றன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 684/3
கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 717/3
உடை செல்வம் ஊண் ஒளி கல்வி என்று ஐந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 939/3

மேல்

கல்விக்கு (1)

கல்விக்கு அழகு கசடற மொழிதல் – வெற்றிவேற்கை:1 2/1

மேல்

கல்விதான் (1)

தாதா எனில் கல்விதான் அகலும் ஓதின் உடன்வந்தோன் – நீதிவெண்பா:1 61/2

மேல்

கல்வியால் (2)

உன்னின் மிக்கவர் பலர் உளார் கல்வியால் உள்ளமே செருக்கு என்னே – நீதிநூல்:28 311/4
கடலே அனையம் யாம் கல்வியால் என்னும் –