கோ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கோ 14
கோக்குமரன் 1
கோக்குல 1
கோகு 3
கோசலம் 1
கோசிகர் 3
கோசிகரும் 2
கோசிகரை 1
கோசிகன் 3
கோசிகன்-பால் 1
கோசிகனார் 1
கோசிகனும் 2
கோட்டது 2
கோட்டம் 3
கோட்டமுளோர் 1
கோட்டி 4
கோட்டிகொண்டு 2
கோட்டிகொளல் 1
கோட்டில் 1
கோட்டு 2
கோட்டுநாள் 1
கோட்டை 1
கோட்டைக்கு 1
கோட்டையே 1
கோட்டொடு 1
கோட்புலியார்-தம்மை 1
கோட்புறல் 1
கோட 2
கோடகனை 1
கோடரி 1
கோடல் 10
கோடலால் 2
கோடலோடு 3
கோடவில்லை 1
கோடா 1
கோடாகோடி 1
கோடாத 4
கோடாதது 2
கோடாது 6
கோடாமல் 5
கோடாமை 5
கோடான் 1
கோடி 56
கோடிய 1
கோடியதால் 1
கோடியதே 1
கோடியாக 1
கோடியின் 1
கோடியும் 1
கோடியே 3
கோடினர் 1
கோடினளே 1
கோடினான் 2
கோடு 6
கோடும் 7
கோடையிலே 1
கோடையை 1
கோணலை 1
கோணவில்லை 1
கோணாதது 1
கோணாது 8
கோணாமல் 1
கோணி 1
கோணிடில் 4
கோணியே 1
கோத்திரத்தான் 1
கோத்திரத்தில் 1
கோதடைந்தது 1
கோதப்படுமேல் 1
கோதமன்-தன் 1
கோதமியும் 1
கோதாட்டு 2
கோதாதி 1
கோதாய் 1
கோதிலர் 1
கோதினை 1
கோது 78
கோது_அற 1
கோது_இல் 15
கோதுகொண்டான் 1
கோதுகொண்டு 2
கோதுடைமையான் 1
கோதுடையது 1
கோதுடையர் 1
கோதுடையார் 1
கோதுபட 2
கோதுற்றார் 1
கோதை 19
கோதை-பால் 1
கோதைமாரை 1
கோதையார் 1
கோதையே 1
கோப்பு 1
கோப்பெண்டு 1
கோப 1
கோபத்தால் 1
கோபத்தை 1
கோபம் 7
கோபமது 1
கோபமுனி 1
கோபாலன் 1
கோபுரத்துள் 1
கோமகற்கு 1
கோமகன் 7
கோமகனை 6
கோமளம் 1
கோமனை 1
கோமனையில் 1
கோமனையுள் 1
கோமான் 7
கோமானாய் 1
கோமுகன் 1
கோமுறையால் 1
கோயில் 5
கோயிலிடை 1
கோயிலும் 1
கோயிலை 1
கோரக்கர் 1
கோரம் 1
கோரன் 1
கோரார் 1
கோரைநகர் 1
கோரோசனை 1
கோல் 39
கோல்_தொடி 3
கோல்_வளையார் 1
கோல 4
கோலத்து 1
கோலத்தை 1
கோலம் 10
கோலம்செய் 1
கோலமுற 4
கோலமோ 1
கோலி 5
கோலும் 1
கோலொடு 1
கோலோச்சும் 2
கோவணத்தை 1
கோவணம் 2
கோவணமும் 1
கோவலன் 4
கோவலனாய் 1
கோவலனை 1
கோவாக்கினையாம் 1
கோவிந்தன் 1
கோவிந்தை 1
கோவியர்கள் 1
கோவிலும் 1
கோவிலை 1
கோவின் 1
கோவினை 1
கோவூர்கிழார் 1
கோவை 3
கோழிகளும் 1
கோழை 1
கோழைபடாது 1
கோள் 22
கோள்_இல் 2
கோள்கள் 1
கோள்வினையார் 1
கோள 2
கோளர்களாம் 1
கோளரி 1
கோளரிக்கு 1
கோளாலே 1
கோளினர்-தமக்கு 1
கோளுறாரை 1
கோளுறும் 1
கோறல் 3
கோறலின் 1
கோறலே 1
கோன் 51
கோனவனாய் 1
கோனா 1
கோனாம் 4
கோனாய் 4
கோனால் 1
கோனான 1
கோனுக்கு 2
கோனுடனே 1
கோனும் 1
கோனே 2
கோனை 3
கோனையும் 1

கோ (14)

கோ அரிய சீவன் குடிகள் உடல் ஆவார் – நீதிநூல்:5 53/1
கோடி பொன் உடையவர் எனினும் கோ முடி – நீதிநூல்:42 437/1
விரும்புவோர் மனோகரத்தை மேவுறார் கோ உறாரே – நீதிநூல்:47 565/4
கொண்டல் உறையூர் கச்சி கோ நகரில் செய் குணத்தால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 2/1
கோ வேந்தர் உழுது உண்ட கடமை கேட்க குருக்கள் வந்து தட்சணைக்கு குறுக்கே நிற்க – விவேகசிந்தாமணி:1 77/3
கொட்டமிட்டே உத்தரத்தில் கோ கொள்ளையாட வந்து – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 41/1
கோ வதைசெய்ய பிடித்த கோளரிக்கு தன் உடலை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 83/1
கோ முகிழ்த்த தன்மை குமரேசா மேவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 1/2
கோ உவந்து கொண்டான் குமரேசா மேவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1122/2
கோ மடல் ஏன் கொண்டான் குமரேசா தோம்_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1135/2
கோ மறுக மாய்ந்தாள் குமரேசா ஏமமுற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1155/2
கோ அகலும் என்று ஏன் குமரேசா மேவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1279/2
கோ உவந்து கொண்டான் குமரேசா மேவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1305/2
கோ என்று அழுதாள் குமரேசா மேவுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1318/2

மேல்

கோக்குமரன் (1)

கோக்குமரன் கொண்டான் குமரேசா மேக்கு உவந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1093/2

மேல்

கோக்குல (1)

கோக்குல சீர் கொண்டான் குமரேசா நோக்கி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 593/2

மேல்

கோகு (3)

நாய் என கோகு என ஆக்கும் நாள்-தொறும் – நீதிநூல்:19 230/2
குவை-அதனில் கிடந்து உறும் நல் இடம் நீங்கி திரிகின்ற கோகு போலும் – நீதிநூல்:44 484/2
சே_இழையின் சேடியர் முன் எமக்கு இதம்செய்வான் புலி வெம் சின மா கோகு
நாய் ஓரி கரடி என கத்தி மகிழ்விப்பர்கள் நாம் நலிந்த பின் அ – நீதிநூல்:44 511/1,2

மேல்

கோசலம் (1)

ஆர்ந்த பொருள் விளைவால் ஆன்றோரால் கோசலம் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 731/1

மேல்

கோசிகர் (3)

கொற்ற தவம் செய்யும் கோசிகர் ஏன் வேள்வி முற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 48/1
செல்லா சினத்து இழிந்தார் செல் இடத்தும் கோசிகர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 302/1
கோசிகர் முன் சீற குலைந்து ஏனாம் மாலி முன்னோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 900/1

மேல்

கோசிகரும் (2)

கோசிகரும் நோற்றார் குமரேசா கூசாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 264/2
கூடும் அவாவுக்கு அஞ்சி கோசிகரும் மாகதரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 366/1

மேல்

கோசிகரை (1)

கொற்ற சகுந்தன் ஏன் கோசிகரை பேணாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 892/1

மேல்

கோசிகன் (3)

கோசிகன் மாணாக்கர் கூறு அரிய நாய் நிணத்தை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 69/1
இந்திரன் முன் கோசிகன் வதிட்டருடன் வாதில் அரிச்சந்திரனை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 99/1
கோசிகன் சீர் நீத்தான் குமரேசா ஆசு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 194/2

மேல்

கோசிகன்-பால் (1)

கோசிகன்-பால் ராகவனை கூட்டியதால் தேசு பெற்றார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 94/2

மேல்

கோசிகனார் (1)

கொன் படைகள் நீறு ஆக கோசிகனார் சாபத்தால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 90/1

மேல்

கோசிகனும் (2)

தேசு மிகு கோசிகனும் செத்த நாய் ஊனை உண்ண – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 13/1
வென்றி மிகு கோசிகனும் மெல்_நுதலை கண்டவுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1088/1

மேல்

கோட்டது (2)

பரியது கூர்ம் கோட்டது ஆயினும் யானை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 60/3
பரியது கூர் கோட்டது ஆயினும் யானை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 599/3

மேல்

கோட்டம் (3)

நாட்டு புகழ் குன்றி நவையுறுவன் கோட்டம் இலா – நன்மதிவெண்பா:1 73/2
சொல் கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 119/3
உள் கோட்டம் இன்மை பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 119/4

மேல்

கோட்டமுளோர் (1)

கோட்டமுளோர் வேறு ஆகுலம் தமக்கு உண்டாக்குவரே – நீதிநூல்:27 310/4

மேல்

கோட்டி (4)

நூல் இன்றி கோட்டி கொளல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 41/4
கோட்டி முதலியார் கொண்ட செல்வம் எல்லார்க்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 216/1
அல்லார் முன் கோட்டி கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 720/4
கோட்டி ஒழிந்தார் குமரேசா நீட்டி நிற்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1066/2

மேல்

கோட்டிகொண்டு (2)

கோட்டிகொண்டு ஏன் தாழ்ந்தார் குமரேசா நாட்டில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 401/2
கோட்டிகொண்டு நின்றான் குமரேசா நாட்டமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 849/2

மேல்

கோட்டிகொளல் (1)

நூல் இன்றி கோட்டிகொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 401/4

மேல்

கோட்டில் (1)

ஊன் உணங்குவோய் மடந்தையர் அணிவதே உயர் முலை தலை கோட்டில்
ஆனது அங்கு அது பூசினால் வீங்குவது அமையுமோ என கேட்க – விவேகசிந்தாமணி:1 86/2,3

மேல்

கோட்டு (2)

கேட்டை கிழத்தியை பாடுங்கால் கோட்டு இல்லா – அறநெறிச்சாரம்:1 111/2
கோட்டு பூ சூடினும் காயும் ஒருத்தியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1313/3

மேல்

கோட்டுநாள் (1)

கோட்டுநாள் இட்டு குறை உணர்ந்து வாராதால் – அறநெறிச்சாரம்:1 19/1

மேல்

கோட்டை (1)

ஈசன் அடியார் விருந்து என்று இட்டு உலவா கோட்டை பெற்ற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 20/1

மேல்

கோட்டைக்கு (1)

கூட்டுறவு ஆர் நன்மதியே கோட்டைக்கு உயிர் வீரர் – நன்மதிவெண்பா:1 90/3

மேல்

கோட்டையே (1)

கொடிய மன்னவர்க்கு குடிகளே ஒன்னார் கோட்டையே அமர்க்களம் அவர்-தம் – நீதிநூல்:4 46/1

மேல்

கோட்டொடு (1)

பிறங்கு இரு கோட்டொடு பன்றியும் வாழும் – அறநெறிச்சாரம்:1 168/2

மேல்

கோட்புலியார்-தம்மை (1)

கோட்புலியார்-தம்மை குமரேசா கேட்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 5/2

மேல்

கோட்புறல் (1)

கோட்புறல் இலாது சினம் கொண்டு அகற்றல் நெறியாமே – நீதிநூல்:22 266/4

மேல்

கோட (2)

கோட வாள் முகம் சுழித்து இதழ் மடித்து எழில் குலைய – நீதிநூல்:26 295/1
கூடி நின்றான் சீர் ஏன் குமரேசா கோட நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1012/2

மேல்

கோடகனை (1)

கோடகனை என்னே குமரேசா நாடி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 907/2

மேல்

கோடரி (1)

குலம் எலாம் பழுது செய்யும் கோடரி காம்பு நேராம் – விவேகசிந்தாமணி:1 112/4

மேல்

கோடல் (10)

சீரியரை இகழ்தல் பிறர் மீது ஒருவன் சொலும் பழியை செவியில் கோடல் – நீதிநூல்:16 203/4
இன நலம் எல்லாம் கோடல் எங்கணும் நிறைந்திருத்தல் – நீதிநூல்:47 550/2
வினையான் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 68/3
பிறர்மனை கோடல் பிறர்க்கு செல்வாளை – அருங்கலச்செப்பு:1 76/1
நோக்கி துடையாது கோடல் மலம் துறத்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 127/1
இருள் பலவா கோடல் இறைநூலுக்கு அன்றி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 59/1
வினையால் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 108/3
வினையால் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 109/3
வேட்ப தாம் சொல்லி பிறர் சொல் பயன் கோடல்
மாட்சியின் மாசற்றார் கோள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 646/3,4
வினையான் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 678/3

மேல்

கோடலால் (2)

அங்கே ஒரு வண்ணம் கோடலால் என்றும் – அறநெறிச்சாரம்:1 121/2
மல சல வாந்தியும் மயக்கும் கோடலால்
நிலமது நரகமாம் நிதம் கள் உண்பார்க்கே – நீதிநூல்:19 232/3,4

மேல்

கோடலோடு (3)

உள்ளினர் கோடலோடு ஐந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 73/2
திறவதில் கோடலோடு ஐந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 76/2
வியப்பு மிகை கோடலோடு ஐந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 78/2

மேல்

கோடவில்லை (1)

கோடவில்லை என்னே குமரேசா நாடி நின்றே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 656/2

மேல்

கோடா (1)

கொடும் புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கு அஞர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1086/3

மேல்

கோடாகோடி (1)

வாலிபர் வந்து தேடி வந்திப்பர் கோடாகோடி
ஆல் இலை ஆதிபோனால் அதன் அடி இருப்பார் உண்டோ – விவேகசிந்தாமணி:1 6/3,4

மேல்

கோடாத (4)

கோடாத செங்கோலான் குற்றம் இல்லான் நித்தம் உனை – நீதிநூல்:47 572/2
கோடாத கைகேசி கோடினளே கூனியுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 452/1
கோடாத பூடணன் முன் கோடியதால் வான் பெயல் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 559/1
கோடாத சென்னி குடி கூடி நின்றும் உட்பகையால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 887/1

மேல்

கோடாதது (2)

கோடாதது என்னே குமரேசா கோடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 117/2
கோடாதது என்னே குமரேசா வீடாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 520/2

மேல்

கோடாது (6)

கோல் அதூஉம் கோடாது எனின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 55/4
கோடாது ஏன் காத்தார் குமரேசா பீடு உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 43/2
கோடாது ஏன் காத்தார் குமரேசா தேடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 136/2
கோடாமை கோடாது உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 520/4
கோல் அதூஉம் கோடாது எனின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 546/4
கோடாது இடைக்காடர் கூறினும் சொல் கோடியதே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1046/1

மேல்

கோடாமல் (5)

கோடாமல் சொன்னான் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 118/2
கொண்ட பொறையுடைமை கோடாமல் ஏன் என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 154/1
கூடினன் கேடு என்னே குமரேசா கோடாமல்
நாள்-தொறும் நாடி முறைசெய்யா மன்னவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 553/2,3
கோடாமல் நின்றான் குமரேசா கோடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 625/2
கோடாமல் தத்தன் இயக்கோடன் இவர் கேண்மை என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 782/1

மேல்

கோடாமை (5)

கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 12/4
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 25/4
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 115/4
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 118/4
கோடாமை கோடாது உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 520/4

மேல்

கோடான் (1)

கோடான் சகாதேவன் கூறினான் தன் பகைக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 115/1

மேல்

கோடி (56)

எண்பது கோடி நினைந்து எண்ணுவன கண் புதைந்த – நல்வழி:1 28/2
ஊரும் எறும்பு இங்கு ஒரு கோடி உய்யுமால் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 37/3
கட்டளை கோடி திரியின் கருதிய – அறநெறிச்சாரம்:1 37/1
கோது இலான் கணத்துள் அண்டம் கோடி செய்து அழிக்க வல்லான் – நீதிநூல்:3 17/2
நடுக்கண் பூவலயம் சோம நபமொடும் வரம்பு_இல் கோடி
அடுக்கடுக்கா செய்து எல்லாம் அந்தரத்து அமைந்து நிற்க – நீதிநூல்:3 20/2,3
திண்ணிய அகில கோடி சிதைந்து உகும் என அறிந்தும் – நீதிநூல்:3 21/3
நல்_நுதலே இதை கோடி நல்கு எனக்கு விடை என்ன – நீதிநூல்:12 144/2
குற்றம் மேவிட நிதி கோடி பேர் கையில் – நீதிநூல்:21 253/3
கனம் மின் போல் ஒழியும் அந்த புவி வாழ்வு நிலை என்ன கருதி கோடி
நினைவுற்றாய் உடல் வீழின் என் செய்வாய் அறிவு இல்லா நெஞ்ச கல்லே – நீதிநூல்:40 409/3,4
கோடி பொன் உடையவர் எனினும் கோ முடி – நீதிநூல்:42 437/1
உலக கோடி சம்பந்தத்தால் என உணர் உளமே – நீதிநூல்:42 442/4
பகல் புவியினும் பல் கோடி பங்கு மிக்கதுவாம் பூமிக்கு – நீதிநூல்:47 537/1
அடுக்கும் ஒரு கோடி ஆக நடுக்கமுறார் – நன்னெறி:1 29/2
ஏதின்மை கோடி உறும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 82/4
அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடி பிறந்தார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 96/3
செருப்பாலே அடிப்பவர்க்கு விருப்பாலே கோடி செம்பொன் சேவித்து ஈவார் – விவேகசிந்தாமணி:1 7/4
கோடி கற்பம் சென்றாலும் கோதையே செய்த வினை – நீதிவெண்பா:1 47/3
கோடி துன்பம் கொண்டான் குமரேசா தேடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 39/2
கோடி செல்வம் வைத்தும் குமரேசா தேடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 59/2
கோடி தவம்செய்தார் குமரேசா தேடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 61/2
கோடி வகை செய்தான் குமரேசா பீடு உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 67/2
கோடி உடையாளும் குமரேசா நாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 89/2
கோடி நலம் கொண்டார் குமரேசா நாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 97/2
கோடி நலம் கொண்டார் குமரேசா தேடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 149/2
கோடி தவம் செய்தார் குமரேசா கூடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 266/2
கூடினார் கேடு ஏன் குமரேசா கோடி
பிறர்க்கு இன்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 319/2,3
கோடி கருதி குதித்தான் சயத்திரதன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 337/1
கோடி நலம் கொண்டார் குமரேசா பீடு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 358/2
கோடி ஏன் சென்றார் குமரேசா நாடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 366/2
கோடி தொகுத்தும் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 377/2
வகுத்தான் வகுத்த வகை அல்லால் கோடி
தொகுத்தார்க்கும் துய்த்தல் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 377/3,4
கோடி நைந்தது என்னே குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 437/2
கூழும் குடியும் ஒருங்கு இழக்கும் கோல் கோடி
சூழாது செய்யும் அரசு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 554/3,4
கோடி நின்றது என்னே குமரேசா கூடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 559/2
முறை கோடி மன்னவன் செய்யின் உறை கோடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 559/3
முறை கோடி மன்னவன் செய்யின் உறை கோடி
ஒல்லாது வானம் பெயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 559/3,4
கோடி அல்லல் வந்து முனம் கூடியும் ஏன் நற்கிள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 625/1
கோடாமல் நின்றான் குமரேசா கோடி
அடுக்கி வரினும் அழிவு இலான் உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 625/2,3
எழுபது கோடி உறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 639/4
ஏதின்மை கோடி உறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 816/4
கோடி நொந்தான் என்னே குமரேசா பீடு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 817/2
பத்து அடுத்த கோடி உறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 817/4
கோடி நொந்தது என்னே குமரேசா வீடாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 887/2
உற்ற சிறு கூனி உட்பகையால் கோடி துயர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 889/1
கோடி உளம் நொந்தான் குமரேசா தேடி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 902/2
கோடி அருவருத்தும் கோணாது ஏன் மோகினி முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 913/1
கோடி அல்லல் கொண்டு குணநிதி ஏன் வெம் சூதை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 936/1
அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடிப்பிறந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 954/3
கோடி நின்றான் என்னே குமரேசா கூடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 976/2
கோடி உண்டாயினும் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1005/4
இரவாமை கோடி உறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1061/4
கோடி நகைத்தாள் குமரேசா கூடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1095/2
கோடி துன்பு ஏன் கொண்டாள் குமரேசா கூடுங்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1166/2
கோடி நின்றாள் என்னே குமரேசா கூடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1304/2
கோடி அலைந்தார் குமரேசா நாடிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1307/2
கோடி இருந்தாள் குமரேசா நீடிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1322/2

மேல்

கோடிய (1)

கோடிய தன் நெஞ்சால் குமரேசா கோடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 165/2

மேல்

கோடியதால் (1)

கோடாத பூடணன் முன் கோடியதால் வான் பெயல் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 559/1

மேல்

கோடியதே (1)

கோடாது இடைக்காடர் கூறினும் சொல் கோடியதே
கூடலிறை முன் ஏன் குமரேசா நாடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1046/1,2

மேல்

கோடியாக (1)

உடுத்த ஆடை கோடியாக
முடித்த கூந்தல் விரிப்பினும் விரிப்பர் – வெற்றிவேற்கை:1 56/3,4

மேல்

கோடியின் (1)

புற பகை கோடியின் மிக்குறினும் அஞ்சார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 54/1

மேல்

கோடியும் (1)

கோடியும் அல்ல பல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 337/4

மேல்

கோடியே (3)

கூடி மகிழ்ந்தாள் குமரேசா கோடியே
ஊடல்-கண் சென்றேன்-மன் தோழி அது மறந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1284/2,3
கூட விழைந்தான் குமரேசா கோடியே
ஊடல் உணங்க விடுவாரோடு என் நெஞ்சம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1310/2,3
கூடி மகிழ்ந்தான் குமரேசா கோடியே
ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கு இன்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1330/2,3

மேல்

கோடினர் (1)

கோடினர் சீர் என்னே குமரேசா கூடி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 533/2

மேல்

கோடினளே (1)

கோடாத கைகேசி கோடினளே கூனியுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 452/1

மேல்

கோடினான் (2)

கோடினான் நெஞ்சம் குரு விச்சுவவுருவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 116/1
கோடினான் செம்மை குமரேசா கூடி உயர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 951/2

மேல்

கோடு (6)

கோடு கொடு ஏறும் என் நெஞ்சு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 127/4
கோடு இன்றி நீர் நிறைந்து அற்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 53/4
மேரு என வளர்ந்து நின்ற வேழத்தின் கோடு தப்பி – விவேகசிந்தாமணி:1 103/2
கணை கொடிது யாழ் கோடு செவ்விது ஆங்கு அன்ன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 279/3
கோடு இன்றி நீர் நிறைந்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 523/4
கோடு கொடு ஏறும் என் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1264/4

மேல்

கோடும் (7)

இட்டிகையும் கோடும் அது போலும் ஒட்டிய – அறநெறிச்சாரம்:1 37/2
புண்ணியம் கோடும் எனல் – அறநெறிச்சாரம்:1 55/4
கோடும் உடல் மாமி எனை மதுவுடன் புலால் திருடி கொணர்தி என்றாள் – நீதிநூல்:44 485/1
கோடாதது என்னே குமரேசா கோடும்
கெடுவாக வையாது உலகம் நடுவாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 117/2,3
கோடிய தன் நெஞ்சால் குமரேசா கோடும்
அழுக்காறு உடையார்க்கு அது சாலும் ஒன்னார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 165/2,3
கூடியதால் என்னே குமரேசா கோடும்
நெடு நீர் மறவி மடி துயில் நான்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 605/2,3
கூடி நின்றது என்னே குமரேசா கோடும்
முனை முகத்து மாற்றலர் சாய வினை முகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 749/2,3

மேல்

கோடையிலே (1)

அடுத்த கோடையிலே வற்றி அல்லதில் பெருகும் தானே – விவேகசிந்தாமணி:1 80/4

மேல்

கோடையை (1)

சாடு வெம் கோடையை தலையில் தாங்கியும் – நீதிநூல்:39 402/1

மேல்

கோணலை (1)

தருவின் கோணலை நிமிர்க்க தகுமோ பாவங்களை நீ தள்ளி மேலாம் – நீதிநூல்:43 456/2

மேல்

கோணவில்லை (1)

கோணவில்லை என்னே குமரேசா மாண – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 839/2

மேல்

கோணாதது (1)

கோணாதது என்னே குமரேசா பேணுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 392/2

மேல்

கோணாது (8)

கோணாது ஏன் செய்தார் குமரேசா காணியா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 120/2
கோணாது ஏன் ஈர்த்தான் குமரேசா பூணாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 833/2
கோடி அருவருத்தும் கோணாது ஏன் மோகினி முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 913/1
கோணாது அழிந்தான் குமரேசா மாண் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 924/2
கோணாது இருந்தான் குமரேசா பூணும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1014/2
கோணாது எழுந்தான் குமரேசா ஏணோடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1132/2
கோணாது கேட்டாள் குமரேசா நாணா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1199/2
கோணாது நின்றார் குமரேசா வீணாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1283/2

மேல்

கோணாமல் (1)

கோணாமல் என்னே குமரேசா பூணாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 112/2

மேல்

கோணி (1)

கோணி கலுழ்ந்தாள் குமரேசா பூணும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1236/2

மேல்

கோணிடில் (4)

அரும்பு கோணிடில் அது மணம் குன்றுமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 22/1
கரும்பு கோணிடில் கட்டியும் பாகும் ஆம் – விவேகசிந்தாமணி:1 22/2
இரும்பு கோணிடில் யானையை வெல்லலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 22/3
நரம்பு கோணிடில் நாம் அதற்கு என் செய்வோம் – விவேகசிந்தாமணி:1 22/4

மேல்

கோணியே (1)

கொஞ்சமும் சுவை இலை குளத்தை கோணியே
நஞ்சு என நுகர்வர் மெய் நலிய மூப்புற – நீதிநூல்:19 233/1,2

மேல்

கோத்திரத்தான் (1)

கொற்றவன் முன் உன் கங்கை_கோத்திரத்தான் வெற்றி புனை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 46/2

மேல்

கோத்திரத்தில் (1)

உன் நாட்டார் நன்றால் உயிர் காத்து கோத்திரத்தில்
எந்நாளும் வாழ்ந்தே இருப்பதனால் பல் நாளும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 21/1,2

மேல்

கோதடைந்தது (1)

கோதடைந்தது என்னே குமரேசா பூதலத்தில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 9/2

மேல்

கோதப்படுமேல் (1)

கட்டுரையால் கோதப்படுமேல் இவை எல்லாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 86/3

மேல்

கோதமன்-தன் (1)

மா தவத்து கோதமன்-தன் வாய்மொழியின் வன்மை எவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 25/1

மேல்

கோதமியும் (1)

தேர்ந்தாள் முன் கோதமியும் சித்திரகேதும் கேட்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 414/1

மேல்

கோதாட்டு (2)

கோதாட்டு ஒழி – ஆத்திசூடி:1 42/1
ஒவ்வாத கோதாட்டு ஒழி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 42/4

மேல்

கோதாதி (1)

தீர்வு இல நீ கோதாதி சேர்விக்கும் தீர்வு_இல் – அறநெறிச்சாரம்:1 147/2

மேல்

கோதாய் (1)

இரைக்கும் வண்டு ஊதும் மலர் ஈர்ம் கோதாய் மேரு – நன்னெறி:1 14/3

மேல்

கோதிலர் (1)

கோதிலர் காண் என்றாள் குமரேசா போதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1130/2

மேல்

கோதினை (1)

கோதினை கமை கொண்டு பொறுக்கினும் – நீதிநூல்:7 72/2

மேல்

கோது (78)

கோது ஒரீஇ கொள்கை முதுக்குறைவு நேர் நின்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 32/2
கோது இலான் கணத்துள் அண்டம் கோடி செய்து அழிக்க வல்லான் – நீதிநூல்:3 17/2
கோது_அற அவரை நன்னெறியில் கூட்டிடாது – நீதிநூல்:9 87/2
குடிலம் இன்றி இயற்றிடில் இம்மையும் கோது_இல் அம்பரமும் பெறுவார் அரோ – நீதிநூல்:15 189/4
பெரும் முனை கொண்டு காய்தல் அழகு அல என்று கோது_இல் பெரியவர் என்றும் ஆள்வர் கலரையே – நீதிநூல்:26 302/4
குறையுளார்க்கு அலால் கோது_இல் மாண்பினார்க்கு – நீதிநூல்:27 308/3
சூது ஆரா வான்மீகி சோமேசா கோது_இல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 124/2
கோது அகல கண்டார் குமரேசா பூதலத்தில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 25/2
கோது அற்று ஏன் துய்த்தார் குமரேசா தீதுற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 94/2
கோது அகல கொண்டாள் குமரேசா ஓதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 98/2
கோது ஏன் மறந்தார் குமரேசா ஏதேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 108/2
கோது மிக உற்றான் குமரேசா ஓதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 142/2
கோது ஏன் பொறுத்தான் குமரேசா யாதொன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 153/2
கோது_இல் அனுமான் குமரேசா ஏதேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 200/2
கோது அறு காளத்தி குமரேசா பூதலத்தில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 230/2
கோது உழந்து ஏன் நொந்தார் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 237/2
கோது புரிந்தான் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 273/2
கோது ஏன் புரிந்தான் குமரேசா யாதொன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 276/2
கோது கொண்டும் என்னே குமரேசா ஓதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 277/2
கோது அடைந்தார் என்னே குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 286/2
கோது அடையார் என்னே குமரேசா தீது உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 292/2
கோது அடைந்து நொந்தார் குமரேசா ஏதேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 293/2
கோது_இல் அறம் கொண்டான் குமரேசா தீது அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 296/2
கோது அடைந்தான் என்னே குமரேசா போதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 304/2
கோது இன்றி காத்தார் குமரேசா ஓதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 315/2
கோது_இல் உயிர் நீத்தான் குமரேசா மோதி வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 327/2
கோது அகன்றான் என்னே குமரேசா ஆதலினால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 375/2
கோது என்றார் என்னே குமரேசா யாதேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 428/2
கோது_இல் அறிவோரை கொள்ளா கயமுகன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 448/1
கோது அடைந்தான் என்னே குமரேசா ஆதலினால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 508/2
கோது அறு சீர் கொண்டார் குமரேசா யாதெனினும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 527/2
கோது அற முன் சூழ்ந்தார் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 528/2
கோது இன்றி நின்றான் குமரேசா தீது_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 536/2
கோது அற முன் கொன்றான் குமரேசா தீது அறவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 541/2
கோது அற முன் நின்ற குமரேசா தீது அறு சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 543/2
கோது மிக மாண்டான் குமரேசா மோதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 569/2
கோது அற முன் ஆய்ந்தான் குமரேசா நீதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 584/2
கோது_இல் நளன்-பால் குமரேசா காதலால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 588/2
கோது ஒழிய சொன்னாள் குமரேசா தீது அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 688/2
கோது அறு சீர் கொண்டார் குமரேசா ஓதி மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 710/2
கோது அகன்றது என்னே குமரேசா வாது மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 735/2
கோது அற முன் கொண்டாள் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 751/2
கோது_இல் இன்பம் கொண்டான் குமரேசா ஓதில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 754/2
கோது அறு நட்புற்றார் குமரேசா மோதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 786/2
கோது மிக உற்றான் குமரேசா தீது மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 816/2
கோது அடைந்து நின்றான் குமரேசா ஏதமுறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 832/2
கோது செய்யார் என்னே குமரேசா தீதாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 852/2
கோது ஆர் பகையால் குமரேசா யாதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 884/2
கோது செய்து மாண்டான் குமரேசா மோதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 893/2
கோது செய்து மாண்டான் குமரேசா மோதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 896/2
கோது ஏன் புரிந்தான் குமரேசா ஏதேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 908/2
கோது என்று நீத்தான் குமரேசா தீதாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 915/2
கோது அற ஏன் தந்தார் குமரேசா போதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 953/2
கோதை புனை வை வேல் குமரேசா கோது அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1017/2
கொண்ட மனைவியையும் கோது செய்தான் கேசவன் நாண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1018/1
கோது_இல் வடுகன் குமரேசா யாதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1035/2
கோது அடைந்து நொந்தார் குமரேசா தீது_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1036/2
கோது அறு கோன் கொண்டான் குமரேசா தீது_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1089/2
கோது இலது என்று ஓர்ந்தான் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1096/2
கோது_இல் வான் நீத்தான் குமரேசா பூதலத்தில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1103/2
கோது என்று நைந்தான் குமரேசா தாது ஆர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1115/2
கோது அலர்ந்தது என்னே குமரேசா மாதர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1138/2
கோது அலர் ஏன் கொண்டார் குமரேசா ஆதரவாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1146/2
கோது_இல் உயிர் நீத்தாள் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1156/2
கோது_இல் உயிர் நீத்தாள் குமரேசா ஏதம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1160/2
கூடி நின்று கேமசரி கோது_இல் இன்பம் துய்த்தாள் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1166/1
கோது உழந்து நொந்தாள் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1174/2
கோது என்றாள் வாழ்வை குமரேசா காதலாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1198/2
கோது அயல் மேல் சொன்னாள் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1219/2
கோது உரைத்து நொந்தாள் குமரேசா ஏதேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1225/2
கோது உரைத்து நொந்தாள் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1241/2
கோது உரைத்தாள் என்னே குமரேசா நீதான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1243/2
கோது அகன்றாள் என்னே குமரேசா ஏதம் அற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1265/2
கோது உழந்தாள் என்னே குமரேசா போத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1278/2
கோது செய்தும் என்னே குமரேசா மோதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1288/2
கோது உழந்தாள் என்னே குமரேசா தீது இலா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1297/2
கோது என்று கொண்டாள் குமரேசா வாதாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1312/2
கோது என்று அழுதாள் குமரேசா மீதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1317/2

மேல்

கோது_அற (1)

கோது_அற அவரை நன்னெறியில் கூட்டிடாது – நீதிநூல்:9 87/2

மேல்

கோது_இல் (15)

குடிலம் இன்றி இயற்றிடில் இம்மையும் கோது_இல் அம்பரமும் பெறுவார் அரோ – நீதிநூல்:15 189/4
பெரும் முனை கொண்டு காய்தல் அழகு அல என்று கோது_இல் பெரியவர் என்றும் ஆள்வர் கலரையே – நீதிநூல்:26 302/4
குறையுளார்க்கு அலால் கோது_இல் மாண்பினார்க்கு – நீதிநூல்:27 308/3
சூது ஆரா வான்மீகி சோமேசா கோது_இல்
பணை நீங்கி பைம் தொடி சோரும் துணை நீங்கி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 124/2,3
கோது_இல் அனுமான் குமரேசா ஏதேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 200/2
கோது_இல் அறம் கொண்டான் குமரேசா தீது அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 296/2
கோது_இல் உயிர் நீத்தான் குமரேசா மோதி வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 327/2
கோது_இல் அறிவோரை கொள்ளா கயமுகன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 448/1
கோது_இல் நளன்-பால் குமரேசா காதலால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 588/2
கோது_இல் இன்பம் கொண்டான் குமரேசா ஓதில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 754/2
கோது_இல் வடுகன் குமரேசா யாதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1035/2
கோது_இல் வான் நீத்தான் குமரேசா பூதலத்தில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1103/2
கோது_இல் உயிர் நீத்தாள் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1156/2
கோது_இல் உயிர் நீத்தாள் குமரேசா ஏதம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1160/2
கூடி நின்று கேமசரி கோது_இல் இன்பம் துய்த்தாள் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1166/1

மேல்

கோதுகொண்டான் (1)

கோதுகொண்டான் என்னே குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 660/2

மேல்

கோதுகொண்டு (2)

கோதுகொண்டு மாண்டான் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 448/2
கோதுகொண்டு மாண்டான் குமரேசா யாதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 868/2

மேல்

கோதுடைமையான் (1)

கோதுடைமையான் முன் குமரேசா தீது இலா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 560/2

மேல்

கோதுடையது (1)

கோதுடையது என்றாள் குமரேசா ஆதரம் கொள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1171/2

மேல்

கோதுடையர் (1)

கோதுடையர் என்றாள் குமரேசா மோதி வரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1165/2

மேல்

கோதுடையார் (1)

கோதுடையார் முன்னே குமரேசா போத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 714/2

மேல்

கோதுபட (2)

கோதுபட சொன்னாள் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 196/2
கோதுபட வைதாள் குமரேசா யாதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1197/2

மேல்

கோதுற்றார் (1)

கோதுற்றார் மற்றோர் குமரேசா தீது_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 8/2

மேல்

கோதை (19)

மனை வாழ்க்கை நன்று தவத்தின் புனை கோதை
மெல் இயல் நல்லாளும் நல்லள் விருந்து ஓம்பி – அறநெறிச்சாரம்:1 158/2,3
பைய ஒன்றி செவிகொடுத்தேன் பாலனை பார்த்து அ கோதை பணம் ஈ என்றாள் – நீதிநூல்:44 498/2
இரவினில் என்னுடன் துயின்ற கோதை அடிக்கடி வெளியே ஏகி மீண்டாள் – நீதிநூல்:44 513/1
பனி மலர் மென் கோதை எழில் பாவை ஒழிய – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 139/2
கோதை புனை வை வேல் குமரேசா நீதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 684/2
கோதை நளன்-பால் குமரேசா யாதுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 931/2
கோதை புனை வை வேல் குமரேசா கோது அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1017/2
கோதை வேல் மன்னை குமரேசா பூதலத்தில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1099/2
கோதை வெறி நாறும் என்று கூறினான் தென்னவன் தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1113/1
கோதை நலம் கண்டு ஏன் குமரேசா சூத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1113/2
கோதை வேல் மன் ஏன் குமரேசா போதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1123/2
கோதை சுவேதை குமரேசா போது அலர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1127/2
கோதை மேல் சென்றான் குமரேசா மீது எழுந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1134/2
கோதை பதுமை குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1175/2
கோதை நொந்தாள் என்னே குமரேசா ஆதரவாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1195/2
கோதை முன் என்னே குமரேசா காதல் இன்பை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1201/2
கோதை வருச்சி குமரேசா மீதாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1208/2
கோதை புனை வேல் குமரேசா நீதமுறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1242/2
கோதை நங்கை என்னே குமரேசா போது அலர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1244/2

மேல்

கோதை-பால் (1)

கோதை-பால் முன் ஏன் குமரேசா யாதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1139/2

மேல்

கோதைமாரை (1)

கொண்ட நல் கலைகளோடு குணம் இலா கோதைமாரை
கண்டு விண்டு இருப்பது அல்லால் கனவிலும் புல்ல ஒண்ணாது – விவேகசிந்தாமணி:1 53/1,2

மேல்

கோதையார் (1)

கள் அவிழ் பூம் கோதையார் காதலால் சொல்லும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 123/2

மேல்

கோதையே (1)

கோடி கற்பம் சென்றாலும் கோதையே செய்த வினை – நீதிவெண்பா:1 47/3

மேல்

கோப்பு (1)

கோப்பு இலான் கொண்ட கோலம் குரு இலான் கொண்ட ஞானம் – விவேகசிந்தாமணி:1 36/3

மேல்

கோப்பெண்டு (1)

பண்டு கோப்பெண்டு பதியை மறவாது உள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1262/1

மேல்

கோப (1)

கல்லாத மாந்தரையும் கடும் கோப துரைகளையும் காலம் தேர்ந்து – விவேகசிந்தாமணி:1 62/1

மேல்

கோபத்தால் (1)

அற்பரோடு இணங்கிடில் பெருமை தாழும் அரிய தவம் கோபத்தால் அழிந்துபோமே – விவேகசிந்தாமணி:1 16/4

மேல்

கோபத்தை (1)

கோபத்தை அடக்கா வேந்தன் குரு மொழி கொள்ளா சீடன் – விவேகசிந்தாமணி:1 1/3

மேல்

கோபம் (7)

தீரா கோபம் போரா முடியும் – கொன்றைவேந்தன்:1 40/1
மருளுறு பித்தருக்கும் மட விருத்தருக்கும் கோபம்
பொருள் அலால் அயலோர்க்கு இல்லை புகன்ற இ நால்வரேயோ – நீதிநூல்:26 300/2,3
கொற்றம் அவ் ஒல்லார் கொள்வார் கோபம் போல் தாபம் உண்டோ – நீதிநூல்:26 301/4
என்னும் யாவையும் உண்டு ஒப்பு_இல் ஏண் உளான் கோபம் தாங்கி – நீதிநூல்:43 467/3
கொள்ளவில்லை கோபம் குமரேசா துள்ளி வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 109/2
கொள்ளவில்லை கோபம் குமரேசா தள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 308/2
கொண்டிலர் கோபம் குமரேசா கண்டவுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 487/2

மேல்

கோபமது (1)

மெத்திய கோபமது வெல்லாது பத்தி மிகு – நீதிவெண்பா:1 53/2

மேல்

கோபமுனி (1)

அம்பரீடன் வலிமைக்கு ஆற்றாமல் கோபமுனி
கும்பிட்டு ஏன் வீழ்ந்தார் குமரேசா அம்புவியில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 225/1,2

மேல்

கோபாலன் (1)

கோபாலன் அம் சுடர் மெய் குன்றியே சோபமுற்றான் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 78/2

மேல்

கோபுரத்துள் (1)

குணம் அதிகம் ஆம் அருணை கோபுரத்துள் மேவும் – விவேகசிந்தாமணி:0 1/3

மேல்

கோமகற்கு (1)

குடி கொன்று இறை கொள்ளும் கோமகற்கு கற்றா – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 28/1

மேல்

கோமகன் (7)

கோமகன் ஏன் கொண்டான் குமரேசா ஏம நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 866/2
கோமகன் பின் போனாள் குமரேசா தோமா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1149/2
கோமகன் நீங்கா முன் குமரேசா தாம – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1186/2
கோமகன் முன் நீங்க குமரேசா தாமம் மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1240/2
கோமகன் முன் செற்றும் குமரேசா ஏமம் அற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1245/2
கோமகன் ஏன் கண்டான் குமரேசா காமம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1271/2
கோமகன் முன் நீங்க குமரேசா ஏமம் மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1277/2

மேல்

கோமகனை (6)

கோமகனை வேண்டி குமரேசா சேமமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1150/2
கோமகனை என்னே குமரேசா ஏமமாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1218/2
கோமகனை எண்ணி குமரேசா தாமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1231/2
கோமகனை நாடி குமரேசா தாமா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1235/2
கோமகனை சேர்ந்தாள் குமரேசா ஏமமுறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1251/2
கோமகனை நாடி குமரேசா ஏமமுற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1264/2

மேல்

கோமளம் (1)

கொண்டான் பின் சென்ற நெஞ்சை கோமளம் முன் நொந்து இகழ்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1293/1

மேல்

கோமனை (1)

கோமனை முன் போனார் குமரேசா தோம் அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1044/2

மேல்

கோமனையில் (1)

கோமனையில் என்னே குமரேசா யாமம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1212/2

மேல்

கோமனையுள் (1)

கோமனையுள் நொந்தாள் குமரேசா ஏமமுற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1163/2

மேல்

கோமான் (7)

கோமான் பெரும் கருணை கொண்டு – நீதிவெண்பா:0 1/4
ஐந்து அவித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்புளார் கோமான்
இந்திரனே சாலும் கரி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 25/3,4
கோமான் மணிமான் குமரேசா தோம் ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 914/2
கோமான் புகழ்ந்தான் குமரேசா தாமாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1111/2
கோமான் உரைத்தான் குமரேசா ஆம் அதனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1114/2
கோமான் முனிந்தான் குமரேசா தாம – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1119/2
கோமான் குசன் ஏன் குமரேசா தாம – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1289/2

மேல்

கோமானாய் (1)

கோமானாய் நின்றான் குமரேசா தோமாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 859/2

மேல்

கோமுகன் (1)

உள் இகழ்ந்த வாகனிடம் ஓகைசெய்து கோமுகன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 829/1

மேல்

கோமுறையால் (1)

கோமுறையால் என்னே குமரேசா மேவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 547/2

மேல்

கோயில் (5)

கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 4/6
கொவ்வை வாய் மயிலே இ சினம் ஏது என்றேன் வனச கோயில் மேவும் – நீதிநூல்:44 478/2
எதிர்_இல் தமனியன் என்றாள் அரன் கோயில் தாசி உனக்கு இயல்போ என்றேன் – நீதிநூல்:44 500/2
மிக்கு அவா கொண்டு பணி மேவேல் கோயில் மணியம் – நன்மதிவெண்பா:1 4/1
கஞ்சுகநாதன் கோயில் கால் எலிக்கு மாட்டாதே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 96/1

மேல்

கோயிலிடை (1)

ஆரூரன் கண்ட அளவில் ஆரூரன் கோயிலிடை
ஆரூரிற்கு என்று அமைந்த ஆய்_இழையை தேரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 160/1,2

மேல்

கோயிலும் (1)

தாயில் சிறந்தொரு கோயிலும் இல்லை – கொன்றைவேந்தன்:1 38/1

மேல்

கோயிலை (1)

ஏந்தலாம் தந்தையை தாய் சகியர் கோயிலை விட்டு ஓர் எளியர் சிற்றில் – நீதிநூல்:12 122/1

மேல்

கோரக்கர் (1)

கொண்ட உடல் நிற்கும் என்று கோரக்கர் சீர் இழந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 331/1

மேல்

கோரம் (1)

கோரம் புகன்றாள் குமரேசா ஆரவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 570/2

மேல்

கோரன் (1)

கோரன் என்பான் என்னே குமரேசா சீர் உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 297/2

மேல்

கோரார் (1)

குருப்-பால் அ கடவுளர்-பால் வேதியர்-பால் புரவலர்-பால் கொடுக்க கோரார்
செருப்பாலே அடிப்பவர்க்கு விருப்பாலே கோடி செம்பொன் சேவித்து ஈவார் – விவேகசிந்தாமணி:1 7/3,4

மேல்

கோரைநகர் (1)

கோரைநகர் ஆழ்வான் குமரேசா பார் உலகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 228/2

மேல்

கோரோசனை (1)

தாமரை பொன் முத்து சவரம் கோரோசனை பால் – நீதிவெண்பா:1 1/1

மேல்

கோல் (39)

பட்டு உருவும் கோல் பஞ்சில் பாயாது நெட்டிருப்பு – நல்வழி:1 33/2
குருட்டு செவிடர்கள் கோல் விட்டு தம்முள் – அறநெறிச்சாரம்:1 48/1
கோல் கா கரகம் குடை செருப்பு வேலொடு – அறநெறிச்சாரம்:1 63/2
கொடும் கோல் விலா என்பு கோலி உடங்கிய நல் – அறநெறிச்சாரம்:1 124/2
கோல் தொடியாள் கோள் அழியும் ஆறு – அறநெறிச்சாரம்:1 162/4
கோல் போன்ற வெள் என்பின் குவை ஒன்றே கண்டனம் செம் குமுத வாயும் – நீதிநூல்:29 318/2
முனங்காலை வருடும் அவள் கரம் கோல் போல் முதுகின் மேல் மோத பூ மேல் – நீதிநூல்:44 480/1
மெய் சென்று தாக்கும் வியன் கோல் அடி தன் மேல் – நன்னெறி:1 31/3
கோல் அதூஉம் கோடாது எனின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 55/4
எழுதுங்கால் கோல் காணா கண்ணே போல் கொண்கன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 129/3
சமன் செய்து சீர்தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒரு பால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 12/3
கோல் தொடி விற்பாய் போன்று கூடல் வணிக மின்னார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 126/1
கோல் அரசன் வாழாத கோவிலும் மேலாம் – நன்மதிவெண்பா:1 96/2
சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒருபால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 25/3
நின்றது மன்னவன் கோல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 89/4
நீட்டி அளப்பது ஓர் கோல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 125/4
கோல்_வளையார் கூறுவது தோழிக்கு சால – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 169/2
கோல் தொடி ஆரூர் மடந்தை கூறுவது மேற்சென்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 176/2
எழுதுங்கால் கோல் காணா கண்ணே போல் கொண்கன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 182/3
கோல் கை கொண்டு வாழ் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 23/1
சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒருபால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 118/3
கோல் இழந்தான் என்னே குமரேசா சாலவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 175/2
கோல் இழந்தான் என்னே குமரேசா மேலான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 393/2
கோல் பெற்றிருந்தும் குமரேசா சால்பு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 410/2
கோல் நோக்கி வாழும் குடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 542/4
வேதம் உயர் நீதி விரதன் கோல் கொண்ட பின்பு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 543/1
நின்றது மன்னவன் கோல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 543/4
கோல் அதூஉம் கோடாது எனின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 546/4
கூழும் குடியும் ஒருங்கு இழக்கும் கோல் கோடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 554/3
கோல் இழந்தான் என்னே குமரேசா ஞாலம் மிசை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 555/2
உள்ளவரே துன்புற்று உளைந்தார் நரகன் கோல்
கொள்ள நின்ற போது ஏன் குமரேசா எள்ளலுறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 558/1,2
மன்னவன் கோல் கீழ் படின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 558/4
கல்லார் பிணிக்கும் கடும் கோல் அது அல்லது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 570/3
நுண்ணியம் என்பார் அளக்கும் கோல் காணுங்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 710/3
நீட்டி அளப்பதோர் கோல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 796/4
கோல்_தொடி கண் கண்டு குமரேசா தோற்றாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1083/2
கோல்_தொடி பின் சென்றாள் குமரேசா ஆற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1153/2
எழுதுங்கால் கோல் காணா கண்ணே போல் கொண்கன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1285/3
கோல்_தொடி முன் கொண்டான் குமரேசா ஊற்று அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1309/2

மேல்

கோல்_தொடி (3)

கோல்_தொடி கண் கண்டு குமரேசா தோற்றாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1083/2
கோல்_தொடி பின் சென்றாள் குமரேசா ஆற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1153/2
கோல்_தொடி முன் கொண்டான் குமரேசா ஊற்று அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1309/2

மேல்

கோல்_வளையார் (1)

கோல்_வளையார் கூறுவது தோழிக்கு சால – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 169/2

மேல்

கோல (4)

குலங்களினும் கடையராம் சாணமதை அமுது வைக்கும் கோல செம்பொன் – நீதிநூல்:16 200/3
கோல மா மத யானையை நம்பலாம் கொல்லும் வேங்கை புலியையும் நம்பலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 12/2
கோல சிவிகை குமரேசா ஏலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 158/2
கோல மயில் ஊரும் குமரேசா மேல் எழுந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1221/2

மேல்

கோலத்து (1)

கோலத்து அறிவருமோ கூறு – நீதிவெண்பா:1 87/4

மேல்

கோலத்தை (1)

குரங்கு நின்று கூத்தாடிய கோலத்தை கண்டே – விவேகசிந்தாமணி:1 109/1

மேல்

கோலம் (10)

கோப்பு இலான் கொண்ட கோலம் குரு இலான் கொண்ட ஞானம் – விவேகசிந்தாமணி:1 36/3
கோலம் இலை கூட நித்த நியமங்கள் – அருங்கலச்செப்பு:1 104/1
கோலம் உற்றார் துன்பால் குமரேசா சால – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 267/2
கோலம் இழந்தான் குமரேசா சால – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 465/2
கோலம் கரந்து குமரேசா ஏலுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 485/2
கோலம் அற்றது என்னே குமரேசா மேல் அறைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 740/2
கோலம் உலைந்தும் குமரேசா சால – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 762/2
கோலம் அழிந்து குமரேசா சாலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 878/2
கோலம் அற்று வீழ்ந்தான் குமரேசா சாலவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 899/2
கோலம் இழந்தாள் குமரேசா சால – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1229/2

மேல்

கோலம்செய் (1)

நாலும் கலந்து உனக்கு நான் தருவேன் கோலம்செய்
துங்க கரி முகத்து தூமணியே நீ எனக்கு – நல்வழி:0 1/2,3

மேல்

கோலமுற (4)

கோலமுற சென்றார் குமரேசா சீலமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 363/2
கோலமுற செய்தார் குமரேசா சாலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 631/2
கோலமுற சொன்னார் குமரேசா ஏலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 696/2
கோலமுற ஏற்றான் குமரேசா மேலே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 775/2

மேல்

கோலமோ (1)

பண்ணிய கோலமோ நற்பண்பொடு ஞானம் கல்வி – நீதிநூல்:29 321/3

மேல்

கோலி (5)

கொடும் கோல் விலா என்பு கோலி உடங்கிய நல் – அறநெறிச்சாரம்:1 124/2
கோலி உண்டு உவக்கும் மீக்கூட்டம் ஒப்பரே – நீதிநூல்:19 229/4
வருவதற்கு முன்னர் அணை கோலி வையார் – நன்னெறி:1 30/3
கோலி நகைத்தாள் குமரேசா மால் ஆகி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1094/2
கோலி இகழ்ந்தாள் குமரேசா ஏலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1291/2

மேல்

கோலும் (1)

மடவனை அடித்த கோலும் வலியனை அடிக்கும் கண்டாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 59/4

மேல்

கோலொடு (1)

கோலொடு நின்றான் இரவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 552/4

மேல்

கோலோச்சும் (2)

குடி தழீஇ கோலோச்சும் மாநில மன்னன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 544/3
இயல்பு உளி கோலோச்சும் மன்னவன் நாட்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 545/3

மேல்

கோவணத்தை (1)

காரிகையை நோக்கினோம் மிஞ்சிய ஓர் கோவணத்தை கருதி வந்தேன் – நீதிநூல்:44 475/3

மேல்

கோவணம் (2)

கோவணம் ஒன்று இச்சிப்ப கூடினவே பந்தம் எல்லாம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 35/1
கோவணம் ஏன் கொண்டார் குமரேசா பூவுலகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 345/2

மேல்

கோவணமும் (1)

இடையில் கோவணமும் இன்றி இங்கு உதித்தோம் அவ்வாறே – நீதிநூல்:30 324/1

மேல்

கோவலன் (4)

கூடி மனை இன்பமுற்ற கோவலன் ஏன் மாதவியால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 39/1
குன்றா தனபாலன் கோவலன் வாழ்வும் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 479/1
கோவலன் முன் புக்கான் குமரேசா மேவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 616/2
உற்ற அருள் கோவலன் கை உள்ள பொருளான் முன்னம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 757/1

மேல்

கோவலனாய் (1)

கொன்றான் முன் சங்கமனை கோவலனாய் வந்த பின்பும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 207/1

மேல்

கோவலனை (1)

கூடல் சேர் கோவலனை கொன்றோன் இராகுலன் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 319/1

மேல்

கோவாக்கினையாம் (1)

கொழுநன் அறியில் உயிர் கொலையாம் கோவாக்கினையாம் பெரும் பழியாம் – நீதிநூல்:13 168/1

மேல்

கோவிந்தன் (1)

அன்று ஒருவன் பொய் தொடர்பை அஞ்சி ஏன் கோவிந்தன்
கொன்று அழித்தான் முன்னே குமரேசா கன்றி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 882/1,2

மேல்

கோவிந்தை (1)

பொன்றா அமிழ்து என்று ஏன் போற்றினான் கோவிந்தை
குன்றாத தோளை குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1106/1,2

மேல்

கோவியர்கள் (1)

கோவியர்கள் கௌவை கண்டும் கூசாது ஏன் காமம் மிக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1148/1

மேல்

கோவிலும் (1)

கோல் அரசன் வாழாத கோவிலும் மேலாம் – நன்மதிவெண்பா:1 96/2

மேல்

கோவிலை (1)

கோவிலை பழிக்கின் ஓர் எண்_குணனையும் பழித்தது ஒப்பாம் – நீதிநூல்:1 6/1

மேல்

கோவின் (1)

கோவின் பின் என்னே குமரேசா பூவுலகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1255/2

மேல்

கோவினை (1)

கோவினை வேலைகொளல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 21/4

மேல்

கோவூர்கிழார் (1)

கோவூர்கிழார் முன் குமரேசா யாவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 394/2

மேல்

கோவை (3)

மூவர் தமிழும் முனி மொழியும் கோவை
திருவாசகமும் திருமூலர் சொல்லும் – நல்வழி:1 40/2,3
அவனியை நீத்தல் போலும் அகிலம் ஆள் கோவை தேவை – நீதிநூல்:47 529/3
பன்னும் அசதி நன்றி பாராட்டி கோவை நூல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 11/1

மேல்

கோழிகளும் (1)

பூசுரரும் கோழிகளும் பொன்_அனையாய் பேசில் ஒரு – நீதிவெண்பா:1 65/2

மேல்

கோழை (1)

அழுபவன் கோழை – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 1/1

மேல்

கோழைபடாது (1)

மேழி செல்வம் கோழைபடாது – கொன்றைவேந்தன்:1 77/1

மேல்

கோள் (22)

கோள் செவி குறளை காற்றுடன் நெருப்பு – கொன்றைவேந்தன்:1 24/1
கூடி வழிபடும் கோள் அமை ஆடரங்கின் – அறநெறிச்சாரம்:1 53/2
கோள் விற்ப கொள்ளாநின்றார் – அறநெறிச்சாரம்:1 62/4
கோல் தொடியாள் கோள் அழியும் ஆறு – அறநெறிச்சாரம்:1 162/4
மனிதர் கோள் மருவுநர்-தமை கொண்டு ஓதுவர் – நீதிநூல்:31 331/1
கோள் வினை கோளுறாரை கோள் வினை கோளுறும் காண் – நீதிநூல்:47 528/4
கோள் வினை கோளுறாரை கோள் வினை கோளுறும் காண் – நீதிநூல்:47 528/4
விற்று கோள் தக்கது உடைத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 22/4
எண் அரிய கோள் உடுக்கள் எல்லாம் ஒருமையதா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 7/1
கோள்_இல் பொறியின் குணம் இலவே எண்_குணத்தான் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 3/3
அந்தி_வண்ணன் நூலால் அருகர் பிறர் கோள் சிதைய – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 89/1
அருகர் பிறர் கோள் சிதைக்கும் ஆற்றால் வருவது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 158/2
கோள்_இல் பொறியின் குணம் இலவே எண்_குணத்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 9/3
விற்று கோள் தக்கது உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 220/4
செய்யாமை மாசற்றார் கோள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 311/4
செய்யாமை மாசற்றார் கோள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 312/4
கோள் இழிவுகொண்டாள் குமரேசா தாளுடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 402/2
மாட்சியின் மாசற்றார் கோள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 646/4
ஆறு என்பர் ஆய்ந்தவர் கோள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 662/4
இரந்து கோள் தக்கது உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 780/4
ஈவார்-கண் என் உண்டாம் தோற்றம் இரந்து கோள்
மேவார் இலாஅக்கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1059/3,4
கோள் அடர்ந்தது என்னே குமரேசா நீள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1254/2

மேல்

கோள்_இல் (2)

கோள்_இல் பொறியின் குணம் இலவே எண்_குணத்தான் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 3/3
கோள்_இல் பொறியின் குணம் இலவே எண்_குணத்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 9/3

மேல்

கோள்கள் (1)

குண்டுணி இருந்திடின் கோள்கள் மிஞ்சிடும் – விவேகசிந்தாமணி:1 31/3

மேல்

கோள்வினையார் (1)

கோள்வினையார் அவர் அறியா செயல் உளதோ கூறுவையே – நீதிநூல்:12 147/4

மேல்

கோள (2)

மதி புவி என ஓர் கோள வடிவமாம் அஃது காந்தி – நீதிநூல்:47 538/1
துறுவிய அண்ட கோள தொகைகள் எண்ணிறந்த வானின் – நீதிநூல்:47 600/3

மேல்

கோளர்களாம் (1)

தேளிற்கு வாலில் விடம் சேருமே கோளர்களாம்
தீ உரு ஆர் கீழ்கட்கு தேகம் எலாம் வெம் காளம் – நன்மதிவெண்பா:1 54/2,3

மேல்

கோளரி (1)

கோளரி அடர்ந்த காட்டில் குறங்கில் வைத்து அமுதம் ஊட்டி – விவேகசிந்தாமணி:1 84/1

மேல்

கோளரிக்கு (1)

கோ வதைசெய்ய பிடித்த கோளரிக்கு தன் உடலை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 83/1

மேல்

கோளாலே (1)

பையவே நரி கோளாலே படுபொருள் உணரப்பட்ட – விவேகசிந்தாமணி:1 116/3

மேல்

கோளினர்-தமக்கு (1)

கோளினர்-தமக்கு நன்மை செய்வது குற்றமாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 63/4

மேல்

கோளுறாரை (1)

கோள் வினை கோளுறாரை கோள் வினை கோளுறும் காண் – நீதிநூல்:47 528/4

மேல்

கோளுறும் (1)

கோள் வினை கோளுறாரை கோள் வினை கோளுறும் காண் – நீதிநூல்:47 528/4

மேல்

கோறல் (3)

நெடுமொழி கோறல் குணம் பிறிதாதல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 34/3
அருள் அல்லது யாது எனின் கொல்லாமை கோறல்
பொருள் அல்லது அவ் ஊன் தினல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 254/3,4
அறவினை யாது எனின் கொல்லாமை கோறல்
பிற வினை எல்லாம் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 321/3,4

மேல்

கோறலின் (1)

நல்வினை கோறலின் வேறு அல்ல வல்லை தம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 68/2

மேல்

கோறலே (1)

கொடிய வெவ் விலங்கை எல்லாம் கோறலே முறை என்றாலும் – நீதிநூல்:45 516/1

மேல்

கோன் (51)

மண் அளந்தான் தங்கை உமை மைந்தன் எம் கோன்
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 9/7,8
கோன் இன்றி காவல் இல்லை குமரர் தாய் இன்றி இல்லை – நீதிநூல்:2 13/3
கோன் அரும் கொடியனே எனினும் கோன் இன்றி – நீதிநூல்:5 51/3
கோன் அரும் கொடியனே எனினும் கோன் இன்றி – நீதிநூல்:5 51/3
குருநோய் ஒப்பான் அவனை கோன் ஊர்விட்டு அகற்றல் நன்றேயாம் – நீதிநூல்:22 265/4
கொண்டனன் எனல் பொய்யாம் செங்கோல் வழி நிலார் கோன் சேயர்க்கு – நீதிநூல்:47 561/2
குரு இறை சீடன் நாம் நம் கோன் அவன் குடி நாம் அன்னான் – நீதிநூல்:47 568/1
ஆர் உணவு தேகம் எலாம் மண்ணுறும் கோன் கொள்ளும் இறை – நீதிநூல்:47 579/2
பல்லவர் கோன் வந்து பணிய கருணைசெய்தார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 31/1
எத்திறமும் ஏயர் கோன் நட்பு ஆமாறு எண்ணினரே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 45/1
தூ நீர் இலங்கையர் கோன் சோமேசா ஆனதனால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 47/2
தூ நீர் அயோத்தியர் கோன் சோமேசா ஆனதனால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 113/2
நீயும் நேர் கோன் நெறி நில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 72/4
கோன் உலகுக்கு ஈந்தான் குமரேசா ஆனாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 11/2
கொற்றமுற்ற பத்ரகிரி கோன் வாழ்க்கை இல்லாளால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 52/1
பாடலியூர் கோன் புதல்வர் பல்கலையும் தேற அன்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 67/1
கோன் உடம்பை கொண்டான் குமரேசா ஆனதினால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 73/2
கோன் அதிகன் என்னே குமரேசா மான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 82/2
கூடாமல் வீமனொடும் கோன் தருமன் நீதி அன்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 118/1
கோன் ஒழுக்கம் காத்தார் குமரேசா மான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 131/2
கொற்றமுறா கட்டியன் ஏன் கோன் பொருளை வெஃகியதால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 171/1
கோன் இரந்த போது குமரேசா தானாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 224/2
கோன் ஆன புத்தர் குமரேசா தானாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 242/2
கோன் எதிரே சொன்னான் குமரேசா தானாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 257/2
கோன் உலகே புக்கார் குமரேசா ஞானமுற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 346/2
கோன் இலங்கைவேந்தன் குமரேசா ஆன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 496/2
கோன் இருந்த நாட்டு ஏன் குமரேசா ஆன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 545/2
கோன் அவை முன் சொன்னான் குமரேசா ஆன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 712/2
கொற்றமுற்றான் கோன் ஏன் குமரேசா சுற்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 748/2
கோன் என்ன நின்றான் குமரேசா ஆன பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 752/2
மூல பலம் அஞ்சாது ஏன் முன் வந்து நின்றது கோன்
கோலம் உலைந்தும் குமரேசா சால – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 762/1,2
உற்ற பயன் கொண்டு ஒழிந்த சதகனை கோன்
குற்றம் என்று ஏன் நீத்தான் குமரேசா பற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 812/1,2
உளைந்தான் கோன் ஏன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 814/2
கோன் பொறையன் என்னே குமரேசா வான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 968/2
கோன் பதி முன் என்னே குமரேசா வான் பொதிந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1052/2
கோது அறு கோன் கொண்டான் குமரேசா தீது_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1089/2
கோன் உவந்து கொண்டான் குமரேசா தானாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1105/2
கோன் அயர்ந்து ஏன் நின்றான் குமரேசா வான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1116/2
கோன் இகழ்ந்து நின்றான் குமரேசா மேனி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1117/2
கோன் உவந்து உண்டான் குமரேசா ஆன் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1121/2
கோன் இகந்த போது குமரேசா தானே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1157/2
கோன் அகன்ற போது குமரேசா தானே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1159/2
கோன் அகன்ற போது ஏன் குமரேசா ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1185/2
கோன் உருவை காண குமரேசா தானே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1210/2
கோன் உவந்து கொண்டாள் குமரேசா ஆன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1215/2
மேவிய கோன் சற்றே விலக விதர்ப்பை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1239/1
கோன் அனு முன் தேர்ந்தான் குமரேசா ஆன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1269/2
கோன் ஓகைகொண்டான் குமரேசா ஆன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1273/2
கோன் அடைந்த போது ஏன் குமரேசா தானா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1285/2
கோன் உவந்து சேர்ந்தாள் குமரேசா தானாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1287/2
காதலே கொண்டு களித்தாள் குமுதம் கோன்
கோது செய்தும் என்னே குமரேசா மோதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1288/1,2

மேல்

கோனவனாய் (1)

கோனவனாய் நின்றான் குமரேசா தானம் உயர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 484/2

மேல்

கோனா (1)

கோனா உவந்தார் குமரேசா ஆனா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 698/2

மேல்

கோனாம் (4)

கோனாம் வல்லாளன் குமரேசா ஞானமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 41/2
கோனாம் நன்மாறன் குமரேசா ஆனாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 582/2
கோனாம் இராமன் குமரேசா மேனி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 807/2
கோனாம் இயன் முன் குமரேசா தானே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1051/2

மேல்

கோனாய் (4)

கோனாய் இருந்தும் குமரேசா ஈன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 432/2
கோனாய் இருந்தும் குமரேசா தானாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 477/2
கோனாய் உயர்ந்தான் குமரேசா ஈன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 602/2
கோனாய் முயன்றான் குமரேசா தானார – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 615/2

மேல்

கோனால் (1)

கோனால் வருந்தி குமரேசா ஆனாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 209/2

மேல்

கோனான (1)

கோனான சோமர் குமரேசா தானே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 263/2

மேல்

கோனுக்கு (2)

அண்டலர் கோனுக்கு அன்பர் ஆவரோ நற்குணங்கள் – நீதிநூல்:47 561/3
கோனுக்கு ஏன் தந்தான் குமரேசா ஞானமுறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 72/2

மேல்

கோனுடனே (1)

கோனுடனே பெற்றாள் குமரேசா தான் உவந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 58/2

மேல்

கோனும் (1)

கோனும் ஏன் நொந்தார் குமரேசா ஊனம் இலா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 20/2

மேல்

கோனே (2)

நல் நகர் எங்கும் உளன் என பகர நாள்-தொறும் இயங்குவோன் கோனே – நீதிநூல்:4 38/4
பதிவுறும் இனைய திங்கள் பண்ணினோன் விண்ணின்_கோனே – நீதிநூல்:47 538/4

மேல்

கோனை (3)

ஒரு மாது தன் துணைவன் சீடனை மற்றொரு மாது அவ் உம்பர்_கோனை – நீதிநூல்:44 499/1
கோனை வெறுத்தார் குமரேசா ஈன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 258/2
ஏன் கோனை குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 794/2

மேல்

கோனையும் (1)

கோனையும் போற்றாமல் குமரேசா மான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 234/2

மேல்