கெ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கெட்ட 2
கெட்டது 1
கெட்டார் 1
கெட்டார்க்கு 4
கெட்டாரை 3
கெட்டால் 2
கெட்டாலும் 2
கெட்டான் 3
கெட்டியாய் 1
கெட்டு 2
கெட்டுப்போவார் 1
கெட்டோர்க்கு 1
கெட 11
கெடல் 2
கெடலும் 1
கெடாதான் 1
கெடாது 1
கெடாமே 1
கெடாஅ 1
கெடின் 2
கெடுக்க 3
கெடுக்கப்படுவது 1
கெடுக்கும் 5
கெடுக 3
கெடுத்த 1
கெடுத்தலால் 1
கெடுத்தான் 1
கெடுத்து 2
கெடுதல் 1
கெடுப்பது 4
கெடுப்பதூஉம் 3
கெடுப்பார் 2
கெடும் 55
கெடும்காலை 1
கெடுமோ 2
கெடுவ 1
கெடுவது 3
கெடுவர் 1
கெடுவல் 2
கெடுவள் 1
கெடுவாக 1
கெடுவாய் 1
கெடுவார் 1
கெடுவார்க்கு 1
கெண்டை 3
கெண்டையோடு 1
கெருவம் 1
கெழீ 1
கெழீஇ 2
கெழீஇயிலர் 1
கெழுதகைமை 6
கெழுதகையான் 1
கெழுமியிருந்து 1
கெற்பத்தால் 1
கெற்பம் 1

கெட்ட (2)

கெட்ட சொல் நீக்கு – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 26/1
கேடு அறியா கெட்ட இடத்தும் வளம் குன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 736/3

மேல்

கெட்டது (1)

கேடு_இல் கிரவுஞ்சம் கெட்டது நல் மாட்சியிலார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 750/1

மேல்

கெட்டார் (1)

கெட்டார் வழி வியக்குமாறு – அறநெறிச்சாரம்:1 195/4

மேல்

கெட்டார்க்கு (4)

கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்று ஆங்கே – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 2/3
கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்று ஆங்கே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 6/3
கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்று ஆங்கே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 15/3
கெட்டார்க்கு நட்டார் இல் என்பதோ நெஞ்சே நீ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1293/3

மேல்

கெட்டாரை (3)

இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாம் தம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 54/3
இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாம் தம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 54/3
இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாம் தம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 539/3

மேல்

கெட்டால் (2)

அல்லாதார் கெட்டால் அங்கு என்னாகும் சீரிய – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 18/2
தங்களின் நிலைமை கெட்டால் இப்படி தயங்குவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 13/4

மேல்

கெட்டாலும் (2)

கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே சங்கு – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 4/3
சீரியர் கெட்டாலும் சீரியரே சீரியர் மற்று – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 18/1

மேல்

கெட்டான் (3)

எத்திறத்தும் கெட்டான் இகலான் சுயோதனன் சீர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 86/1
நின்று செய்து கெட்டான் நிருகன் சமதங்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 466/1
கெட்டான் எனப்படுதல் நன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 967/4

மேல்

கெட்டியாய் (1)

கீசகன் கிட்டியதும் கெட்டியாய் வீமனுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 490/1

மேல்

கெட்டு (2)

மொய்யா விரதம் ஆழியொடும் கெட்டு ஒழியும் தம் – நீதிநூல்:25 290/2
அகில குணமும் கெட்டு அழியும் நகு தரளம் – நன்மதிவெண்பா:1 41/2

மேல்

கெட்டுப்போவார் (1)

மன்னராய் இருந்த பேர்கள் வகை கெட்டுப்போவார் ஆகில் – விவேகசிந்தாமணி:1 25/3

மேல்

கெட்டோர்க்கு (1)

கேளும் கிளையும் கெட்டோர்க்கு இல்லை – வெற்றிவேற்கை:1 48/1

மேல்

கெட (11)

உரை எலாம் உளன் தான் மேவி உறை பொருள் கெட கெடாதான் – நீதிநூல்:3 19/3
குணம் கெட கூறும் வன்சொல் கொண்டிடில் குறை என் நெஞ்சே – நீதிநூல்:38 378/4
உலைவால் வருபவர் துயரே கெட அவர் உளமானது மகிழ்வொடு தேற – நீதிநூல்:39 395/3
வீரியம் கெட வெம் துயர்க்கு அஞ்சுதல் – நீதிநூல்:42 435/2
நாமம் கெட கெடும் நோய் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 36/4
வாலி கெட ராமன் ஒரு வாளி தொட்ட வெம் பழிக்கா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 38/1
தானும் கெட சுடுமேதான் – நீதிவெண்பா:1 99/4
நாமம் கெட கெடும் நோய் – அருங்கலச்செப்பு:1 178/2
சார்பு உணர்ந்து சார்பு கெட ஒழுகின் மற்று அழித்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 359/3
நாமம் கெட கெடும் நோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 360/4
பைதல் நோய் எல்லாம் கெட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1266/4

மேல்

கெடல் (2)

வினைக்-கண் வினை கெடல் ஓம்பல் வினை குறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 612/3
கெடல் வேண்டின் கேளாது செய்க அடல் வேண்டின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 893/3

மேல்

கெடலும் (1)

தவலும் கெடலும் நணித்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 856/4

மேல்

கெடாதான் (1)

உரை எலாம் உளன் தான் மேவி உறை பொருள் கெட கெடாதான்
புரை தபு தன்னை தானே பொருவுவோன் ஒருவன் அன்றே – நீதிநூல்:3 19/3,4

மேல்

கெடாது (1)

சுடினும் செம்பொன் தன் ஒளி கெடாது – வெற்றிவேற்கை:1 24/1

மேல்

கெடாமே (1)

கருமம் சிதையாமே கல்வி கெடாமே
தருமமும் தாழ்வுபடாமே பெரிதும் தம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 77/1,2

மேல்

கெடாஅ (1)

கெடாஅ வழிவந்த கேண்மையார் கேண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 809/3

மேல்

கெடின் (2)

துன்பத்துள் துன்பம் கெடின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 369/4
துன்பத்துள் துன்பம் கெடின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 854/4

மேல்

கெடுக்க (3)

அடுத்தவரை ஒருநாளும் கெடுக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 2/6
கூறாக்கி ஒரு குடியை கெடுக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 12/1
காமமே குலத்தினையும் நலத்தினையும் கெடுக்க வந்த களங்கம் – விவேகசிந்தாமணி:1 133/1

மேல்

கெடுக்கப்படுவது (1)

கெடுக்கப்படுவது தீக்கருமம் நாளும் – அறநெறிச்சாரம்:1 189/1

மேல்

கெடுக்கும் (5)

குடி கெடுக்கும் தீ நெஞ்சின் குற்றேவேல் செய்தல் – அறநெறிச்சாரம்:1 141/3
உளமதை வருத்தும் இகபரம் கெடுக்கும் உண்மையா இவை எலாம் உன்னில் – நீதிநூல்:43 461/3
கெடுக்கும் தகைமையவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 447/4
பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும்
கழகத்து காலை புகின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 937/3,4
தொல் வரவும் தோலும் கெடுக்கும் தொகையாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1043/3

மேல்

கெடுக (3)

கெடுக உலகு இயற்றியான் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 157/4
கெடுக உலகு இயற்றியான் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 158/4
கெடுக உலகு இயற்றியான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1062/4

மேல்

கெடுத்த (1)

சீதை பண்பு இராவணற்கு செப்பி குலம் கெடுத்த
பாதகி மூக்கு அன்று இழந்த பங்கம் பார் ஆதலினால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 45/1,2

மேல்

கெடுத்தலால் (1)

தீங்குகளால் சுடும் மனைவி தன் வாழ்வை கெடுத்தலால் செழும் கண்டத்தில் – நீதிநூல்:12 118/2

மேல்

கெடுத்தான் (1)

ஏதம் கெடுத்தான் இரங்கேசா ஓதும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 7/2

மேல்

கெடுத்து (2)

பொருள் கெடுத்து பொய் மேற்கொளீஇ அருள் கெடுத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 938/3
பொருள் கெடுத்து பொய் மேற்கொளீஇ அருள் கெடுத்து
அல்லல் உழப்பிக்கும் சூது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 938/3,4

மேல்

கெடுதல் (1)

தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல் தன்னை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 208/3

மேல்

கெடுப்பது (4)

கெடுப்பது ஒழி – ஆத்திசூடி:1 38/1
ஒல்லை கெடுப்பது ஒழி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 38/4
துக்கம் கெடுப்பது நூல் – அருங்கலச்செப்பு:1 10/2
கெடுப்பது சோர்வு – புதிய-ஆத்திசூடி:1 19/1

மேல்

கெடுப்பதூஉம் (3)

கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்று ஆங்கே – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 2/3
கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்று ஆங்கே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 6/3
கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்று ஆங்கே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 15/3

மேல்

கெடுப்பார் (2)

அண்டினவர்-தமை கெடுப்பார் அழி வழிக்கே செய்வது அவர் அறிவுதானே – விவேகசிந்தாமணி:1 98/4
கெடுப்பார் இலானும் கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 448/4

மேல்

கெடும் (55)

ஊருடன் பகைக்கின் வேருடன் கெடும் – கொன்றைவேந்தன்:1 6/1
குற்றமும் தோன்றா கெடும் – அறநெறிச்சாரம்:1 42/4
நிதி செலவாய் கெடும் நீசர் வவ்வுவர் – நீதிநூல்:9 91/1
இசையும் வலி கெடும் நலிகள் அடுமுறும் இசையின் மிசையொடு வசையுமே – நீதிநூல்:25 291/4
தோட்டியினை தானே சுமந்து கெடும் கயம் போலும் – நீதிநூல்:27 310/2
ஒருவந்தம் ஒல்லை கெடும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 57/4
நாகம் உயிர்ப்ப கெடும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 77/4
நாமம் கெட கெடும் நோய் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 36/4
வைத்தூறு போல கெடும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 44/4
நீடு இன்றி ஆங்கே கெடும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 57/4
நாகம் உயிர்ப்ப கெடும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 77/4
வேந்தனும் வேந்து கெடும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 90/4
அறம் கெடும் நிதியும் குன்றும் ஆவியும் மாயும் காலன் – விவேகசிந்தாமணி:1 122/1
நிறம் கெடும் மதியும் போகி நீண்டதோர் நரகில் சேர்க்கும் – விவேகசிந்தாமணி:1 122/2
மறம் கெடும் மறையோர் மன்னர் வணிகர் நல் உழவோர் என்னும் – விவேகசிந்தாமணி:1 122/3
குலம் கெடும் வேசை மாதர் குணங்களை விரும்பினோர்க்கே – விவேகசிந்தாமணி:1 122/4
கேட்ட பொழுதே கெடும் – நீதிவெண்பா:1 83/4
சீலம் குலம் அடியாள் தீண்டில் கெடும் கணிகை – நீதிவெண்பா:1 84/1
ஒற்கா ஒசிந்து கெடும் – அருங்கலச்செப்பு:1 44/2
உப்பினில் மாய்ந்து கெடும் – அருங்கலச்செப்பு:1 177/2
நாமம் கெட கெடும் நோய் – அருங்கலச்செப்பு:1 178/2
நாள்-தொறும் நாடு கெடும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 90/4
நாகம் உயிர்ப்ப கெடும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 120/4
நுணல் வாயால் கெடும் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 55/1
ஒன்று நன்று உள்ள கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 109/4
பிறப்பு ஒழுக்கம் குன்ற கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 134/4
உண்பதூஉம் இன்றி கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 166/4
பொல்லாத சூழ கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 176/4
ஆவது போல கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 283/4
நாமம் கெட கெடும் நோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 360/4
வைத்தூறு போல கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 435/4
உயற்பாலது அன்றி கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 437/4
கெடுப்பார் இலானும் கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 448/4
செய் தக்க அல்ல செய கெடும் செய் தக்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 466/3
செய்யாமையானும் கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 466/4
வியந்தான் விரைந்து கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 474/4
இல்லாகி தோன்றா கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 479/4
வள வரை வல்லை கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 480/4
தண் பதத்தான் தானே கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 548/4
நாள்-தொறும் நாடு கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 553/4
ஒருவந்தம் ஒல்லை கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 563/4
உறை கடுகி ஒல்லை கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 564/4
நீடு இன்றி ஆங்கே கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 566/4
வெருவந்து வெய்து கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 569/4
மாசு ஊர மாய்ந்து கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 601/4
கெடும் நீரார் காம கலன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 605/4
மடி ஆண்மை மாற்ற கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 609/4
வாள் ஆண்மை போல கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 614/4
உள்ளத்தின் உள்ள கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 622/4
நாகம் உயிர்ப்ப கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 763/4
வேந்தனும் வேந்து கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 899/4
மானம் கருத கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1028/4
எல்லாம் ஒருங்கு கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1056/4
உள்ளதூஉம் இன்றி கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1069/4
சினைப்பது போன்று கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1203/4

மேல்

கெடும்காலை (1)

கெடும்காலை கைவிடுவார் கேண்மை அடும்காலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 799/3

மேல்

கெடுமோ (2)

கந்தம் கெடுமோ கரை – நீதிவெண்பா:1 21/4
அந்த சுணங்கன் குணம் கெடுமோ
தேட்டமுறு நன்மதியே செப்பு – நன்மதிவெண்பா:1 26/3,4

மேல்

கெடுவ (1)

மெலிவொடு இரண்டும் கெடுவ போல் கெடுவார் மெலியரை வெகுளுவோர் வேங்கை – நீதிநூல்:26 292/3

மேல்

கெடுவது (3)

கெடுவது செய்யின் விடுவது கருமம் – கொன்றைவேந்தன்:1 20/1
கெடுவது காட்டும் குறி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 34/4
ஆக்கம் கெடுவது உளது எனினும் அஞ்சுபவோ – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 68/3

மேல்

கெடுவர் (1)

நீங்க அரும் பொறாமையுள்ளோர் நிலத்திடை கெடுவர் நெஞ்சே – நீதிநூல்:27 303/4

மேல்

கெடுவல் (2)

கெடுவல் யான் என்பது அறிக தன் நெஞ்சம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 24/3
கெடுவல் யான் என்பது அறிக தன் நெஞ்சம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 116/3

மேல்

கெடுவள் (1)

பெண்மகள் கெடுவள் என்று அஞ்சி பெற்றவன் – நீதிநூல்:10 95/1

மேல்

கெடுவாக (1)

கெடுவாக வையாது உலகம் நடுவாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 117/3

மேல்

கெடுவாய் (1)

வெள்ளி கெடுவாய் என உரைத்தும் மாவலி ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 220/1

மேல்

கெடுவார் (1)

மெலிவொடு இரண்டும் கெடுவ போல் கெடுவார் மெலியரை வெகுளுவோர் வேங்கை – நீதிநூல்:26 292/3

மேல்

கெடுவார்க்கு (1)

ஐந்தே கெடுவார்க்கு இயல்பு என்ப பண்பாளா – அறநெறிச்சாரம்:1 173/2

மேல்

கெண்டை (3)

கெண்டை கெண்டை என கரை ஏறினாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 89/3
கெண்டை கெண்டை என கரை ஏறினாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 89/3
கெண்டை காண்கிலள் நின்று தயங்கினாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 89/4

மேல்

கெண்டையோடு (1)

கெண்டையோடு ஒத்த கண்ணாள் கிளி மொழி வாயின் ஊறல் – விவேகசிந்தாமணி:1 10/2

மேல்

கெருவம் (1)

கெருவம் மிஞ்சிய மானிடர் தோழமை கிட்டலும் ஆகாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 90/4

மேல்

கெழீ (1)

பேதை பெரும் கெழீ நட்பின் அறிவுடையார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 82/3

மேல்

கெழீஇ (2)

பேதை பெரும் கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 816/3
எனைத்தும் குறுகுதல் ஓம்பல் மனை கெழீஇ
மன்றில் பழிப்பார் தொடர்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 820/3,4

மேல்

கெழீஇயிலர் (1)

வீழப்படுவார் கெழீஇயிலர் தாம் வீழ்வார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1194/3

மேல்

கெழுதகைமை (6)

கெழுதகைமை கேடு தரும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 70/4
கெழுதகைமை கேடு தரும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 70/4
கெழுதகைமை கேடு தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 700/4
நட்பிற்கு உறுப்பு கெழுதகைமை மற்று அதற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 802/3
பழகிய நட்பு எவன் செய்யும் கெழுதகைமை
செய்தாங்கு அமையாக்கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 803/3,4
கேள் இழுக்கம் கேளா கெழுதகைமை வல்லார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 808/3

மேல்

கெழுதகையான் (1)

விழை தகையான் வேண்டியிருப்பர் கெழுதகையான்
கேளாது நட்டார் செயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 804/3,4

மேல்

கெழுமியிருந்து (1)

கேட்பர் கெழுமியிருந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 49/4

மேல்

கெற்பத்தால் (1)

கெற்பத்தால் மங்கையருக்கு அழகு குன்றும் கேள்வி இல்லா அரசனால் உலகம் பாழாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 16/1

மேல்

கெற்பம் (1)

மாயனார்-தம் மக்கள் மா முனியை கேட்ட கெற்பம்
ஏய் அவரை கொல்லும் இருப்புலக்கை ஆயதனால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 27/1,2

மேல்