கூ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கூ 1
கூஉய் 1
கூகூ 1
கூகை 1
கூகையை 1
கூசாதது 1
கூசாது 6
கூசாமல் 2
கூசி 20
கூசின 1
கூசினது 1
கூசினர் 1
கூசினான் 1
கூட்டம் 1
கூட்டி 3
கூட்டிடாது 1
கூட்டியதால் 1
கூட்டியது 1
கூட்டினர் 1
கூட்டினன் 1
கூட்டு 2
கூட்டுதல் 1
கூட்டும் 4
கூட்டுறவு 3
கூட 10
கூடத்தினால் 1
கூடல் 9
கூடல்-கண் 1
கூடலாரை 1
கூடலில் 1
கூடலிறை 1
கூடலின் 2
கூடா 2
கூடாகும் 1
கூடாதே 1
கூடாமல் 1
கூடாவாம் 1
கூடி 52
கூடிக்கொண்ட 1
கூடிய 6
கூடியதால் 2
கூடியவை 1
கூடியார் 1
கூடியும் 1
கூடியே 1
கூடினர் 4
கூடினரை 1
கூடினவே 1
கூடினன் 3
கூடினார் 3
கூடினான் 5
கூடினும் 1
கூடு 3
கூடுங்கால் 1
கூடுதலை 1
கூடுதான் 1
கூடும் 7
கூடுமே 1
கூடுவதற்கு 1
கூடுவிட்டு 1
கூடுவேம் 1
கூடை 1
கூடையால் 1
கூண்டினில் 1
கூத்தர் 1
கூத்தற்கு 1
கூத்தனே 1
கூத்தாட்டு 2
கூத்தாடிய 1
கூத்தில் 1
கூத்தினுள் 1
கூத்தினை 1
கூத்தை 1
கூதற்கு 1
கூதிர் 1
கூதைசகடற்கு 1
கூந்தல் 3
கூந்தலார் 1
கூம்பலும் 1
கூம்பி 1
கூம்பும் 1
கூம்புமால் 1
கூர் 35
கூர்த்த 1
கூர்த்திடும் 1
கூர்த்து 3
கூர்ந்த 2
கூர்ந்தார் 1
கூர்ந்தான் 1
கூர்ந்திருந்தார் 1
கூர்ந்திருந்தாள் 1
கூர்ந்து 83
கூர்ம் 1
கூர்மையரேனும் 1
கூர 9
கூரவில்லை 1
கூராதாம் 1
கூரியது 1
கூரை 1
கூரையில் 1
கூலன் 1
கூலி 8
கூலிக்கு 1
கூலியாம் 1
கூலியை 3
கூவாத 1
கூவி 7
கூழ் 5
கூழ்த்து 1
கூழா 1
கூழும் 2
கூழை 1
கூற்ற 1
கூற்றத்து 1
கூற்றத்தை 2
கூற்றம் 16
கூற்றமும் 1
கூற்றமே 1
கூற்றமோ 1
கூற்றாம் 1
கூற்றால் 1
கூற்றின் 2
கூற்று 18
கூற்று_உதைத்தான் 1
கூற்றுவர் 1
கூற்றுவனாம் 1
கூற்றுவனாமே 1
கூற்றுவனார் 1
கூற்றே 1
கூற்றையும் 1
கூற 8
கூறப்பட்டான் 1
கூறப்படும் 2
கூறல் 11
கூறற்பாலார் 1
கூறா 1
கூறாக்கி 1
கூறாக 1
கூறாத 1
கூறாது 3
கூறாமல் 2
கூறாமை 3
கூறாய் 3
கூறார் 3
கூறான் 3
கூறி 14
கூறிடல் 1
கூறிய 5
கூறியது 1
கூறிவிடும் 1
கூறின் 6
கூறினர் 3
கூறினளே 1
கூறினன் 1
கூறினார் 2
கூறினாள் 1
கூறினான் 5
கூறினும் 1
கூறு 9
கூறுகின்ற 2
கூறுகொண்டு 1
கூறுங்கால் 1
கூறுதல் 1
கூறுப 1
கூறுபட்டு 1
கூறுபட 1
கூறும் 10
கூறுவது 3
கூறுவர் 1
கூறுவரேல் 1
கூறுவான் 2
கூறுவேன் 1
கூறுவையே 1
கூறுவோம் 1
கூறேல் 3
கூறை 2
கூன் 4
கூன்பாண்டியன் 1
கூனாது 1
கூனி 4
கூனியுடன் 1
கூனுடன் 1

கூ (1)

குலைத்தலை மஞ்ஞை கண்டு கூ என காவில் ஏக – விவேகசிந்தாமணி:1 91/2

மேல்

கூஉய் (1)

நல் நசையாய் விச்சை நவிலா வாய் அன்னையை கூஉய்
அன்னம் என கேளாத அன்ன வாய் பின்னோர் – நன்மதிவெண்பா:1 12/1,2

மேல்

கூகூ (1)

கொலை வாளால் தறித்தனர் கூகூ என்றேன் வேசை என்-பால் குறுகி உக்க – நீதிநூல்:44 507/2

மேல்

கூகை (1)

கூகை பகல் பட்ட கொடுமையினால் வாகு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 88/2

மேல்

கூகையை (1)

பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை இகல் வெல்லும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 481/3

மேல்

கூசாதது (1)

கூசாதது என்னே குமரேசா மாசு அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 13/2

மேல்

கூசாது (6)

கூசாது ஏன் நின்றார் குமரேசா நேசமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 244/2
கூசாது ஏன் கொண்டார் குமரேசா மாசில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 458/2
கூசாது ஏன் கொன்றான் குமரேசா பேசாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 490/2
கூசாது ஏன் கண்டார் குமரேசா ஆசு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 706/2
கூசாது நின்றான் குமரேசா ஆசு ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1131/2
கோவியர்கள் கௌவை கண்டும் கூசாது ஏன் காமம் மிக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1148/1

மேல்

கூசாமல் (2)

கோசிகரும் நோற்றார் குமரேசா கூசாமல்
ஒன்னார் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 264/2,3
கூசாமல் கொண்டார் குமரேசா மாசு அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 513/2

மேல்

கூசி (20)

கூசி மிக நொந்தார் குமரேசா ஆசு அறவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 365/2
கூசி நின்றார் என்னே குமரேசா தூசு அனைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 475/2
கூசி ஒழித்தான் குமரேசா நீசம் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 653/2
கூசி அகன்றான் குமரேசா மூசி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 820/2
கூசி மடிந்தான் குமரேசா ஆசு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 847/2
கூசி அழிந்தார் குமரேசா தேசு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 900/2
கூசி நொந்தான் பின்பு ஏன் குமரேசா நேசமுறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 903/2
கூசி அழிந்தான் குமரேசா ஆசு அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 911/2
கூசி வெறுத்தார் குமரேசா பாசம் மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 923/2
கூசி நின்ற என்னே குமரேசா ஆசு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1120/2
கூசி உளைந்தாள் குமரேசா நேசம் மிக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1184/2
கூசி நொந்தாள் என்னே குமரேசா மூசி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1188/2
கூசி வைதாள் என்னே குமரேசா ஆசுடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1222/2
கூசி நொந்தாள் என்னே குமரேசா ஆசையுறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1224/2
கூசி நின்றாள் என்னே குமரேசா வீசியுறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1226/2
கூசி நொந்தாள் என்னே குமரேசா பேசி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1232/2
கூசி மொழிந்தாள் குமரேசா ஆசுடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1247/2
கூசி உளைந்தாள் குமரேசா நேசம் மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1258/2
கூசி உளைந்தாள் குமரேசா பேசின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1295/2
கூசி ஏன் காய்ந்தாள் குமரேசா ஆசையொடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1319/2

மேல்

கூசின (1)

கூசின என்றான் ஏன் குமரேசா வீசும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1112/2

மேல்

கூசினது (1)

கூசினது ஏன் மற்றோர் குமரேசா ஆசையொடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 728/2

மேல்

கூசினர் (1)

கூசினர் ஏன் வாழ குமரேசா நேசமுறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 334/2

மேல்

கூசினான் (1)

கூசினான் என்னே குமரேசா நீச – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 284/2

மேல்

கூட்டம் (1)

உடம்பினும் கூட்டம் அது உவந்து கேட்பர் – அறநெறிச்சாரம்:1 224/2

மேல்

கூட்டி (3)

முப்பெயர் மூன்றும் உடன் கூட்டி ஓர் இடத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 210/1
கைத்திட்ட மருந்தில் அக்காரம் கலந்து கூட்டி
மத்தித்து அருள் பண்டிதர் போல் மற நோய் தவிர்ப்பான் – நீதிநூல்:6 61/1,2
மற்று ஒரு சிங்கம்-தன்னை வரு முயல் கூட்டி சென்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 47/3

மேல்

கூட்டிடாது (1)

கோது_அற அவரை நன்னெறியில் கூட்டிடாது
ஏதங்கள் அவர் முன் செய்து இழிவை கற்பிக்கும் – நீதிநூல்:9 87/2,3

மேல்

கூட்டியதால் (1)

கோசிகன்-பால் ராகவனை கூட்டியதால் தேசு பெற்றார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 94/2

மேல்

கூட்டியது (1)

கூட்டியது ஏன் இன்பம் குமரேசா நாட்டில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 216/2

மேல்

கூட்டினர் (1)

கூட்டினர் அப்பூதி குமரேசா நாட்டில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 81/2

மேல்

கூட்டினன் (1)

கூட்டினன் ஏன் பாரி குமரேசா நாட்டமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 212/2

மேல்

கூட்டு (2)

பகரும் வங்கம் பலசரக்கு தரகு செலவு ஆள்கள் முதல் பணம் கூட்டு இன்றி – நீதிநூல்:44 496/1
கூட்டு மொழி என்னே குமரேசா பாட்டில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 28/2

மேல்

கூட்டுதல் (1)

சே ஆள் விலைகொளல் கூறுதல் கூட்டுதல்
பாபோபதேசம் எனல் – அருங்கலச்செப்பு:1 92/1,2

மேல்

கூட்டும் (4)

கேட்டில் உறுதி கூட்டும் உடைமை – கொன்றைவேந்தன்:1 21/1
கூட்டும் படியன்றி கூடாவாம் தேட்டம் – நல்வழி:1 8/2
கூட்டும் திறம் இன்மையால் – அறநெறிச்சாரம்:1 26/4
உண்ணல் இன்றி கூட்டும் பொன் ஓடும் காண் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 57/3

மேல்

கூட்டுறவு (3)

கொள்ளேல் கொடியோர்-தம் கூட்டுறவு கொண்ட புகழ் – நன்மதிவெண்பா:1 34/1
துன்மதியின் கூட்டுறவு துன்புறுத்தும் வாய்மையினை – நன்மதிவெண்பா:1 79/3
கூட்டுறவு ஆர் நன்மதியே கோட்டைக்கு உயிர் வீரர் – நன்மதிவெண்பா:1 90/3

மேல்

கூட (10)

நிற்றலும் கூட பெறின் – அறநெறிச்சாரம்:1 72/4
வைக்கும் பொருள்களுமே நமது அல மாண்ட பின் கூட வரா – நீதிநூல்:39 397/2
பின்பு இறக்கும் போது அதுவும் கூட இறந்திடும்-கொல்லோ பேசுவாயே – நீதிநூல்:40 405/4
கொம்பர் உள் உலர்ந்திட கூட வாடும் இலைகளும் – நீதிநூல்:47 596/1
ஈடு அழிந்தது அன்றோ இரங்கேசா கூட
தெரிந்த இனத்தோடு தேர்ந்து எண்ணி செய்வார்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 47/2,3
பிறன்மனைக்கு கூட பிறந்தாரை ஒப்ப – நன்மதிவெண்பா:1 71/1
குறுவாழ்க்கை நோயோடு நல்குரவு கூட
பெறு வாழ்க்கையுள் பிறத்தல் இல் – அருங்கலச்செப்பு:1 52/1,2
கோலம் இலை கூட நித்த நியமங்கள் – அருங்கலச்செப்பு:1 104/1
குறையிரவான் போயிருந்தான் கூட முறை அன்றோ – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 144/2
கூட விழைந்தான் குமரேசா கோடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1310/2

மேல்

கூடத்தினால் (1)

கொல் உலை கூடத்தினால் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 13/4

மேல்

கூடல் (9)

கருதியவை கூடல் எளிது – அறநெறிச்சாரம்:1 217/4
குற்று ஒருவர் கூறை கொண்டு கொன்றது இம்மையே கூடல்
சொற்றது கைகண்டோமே சோமேசா அற்றான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 21/1,2
கோல் தொடி விற்பாய் போன்று கூடல் வணிக மின்னார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 126/1
கள்ளரொடு கூடல் கள்ளர் கொணர் பொருளை – அருங்கலச்செப்பு:1 73/1
கூடல் இறை அன்று கொடிய மறையோன் சுமத்தும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 52/1
குன்றவில்லி காத்து அருளும் கூடல் அரணே அன்றி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 117/1
பாணன் குடி உயர பண்டு அரனும் கூடல் வரு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 153/1
கூடல் சேர் கோவலனை கொன்றோன் இராகுலன் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 319/1
கூடல் விழைந்தான் குமரேசா நாடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1328/2

மேல்

கூடல்-கண் (1)

கூடல்-கண் சென்றது என் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1284/4

மேல்

கூடலாரை (1)

ஓர்ந்து குறிப்பறிந்த ஒண் கூடலாரை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 703/1

மேல்

கூடலில் (1)

கூடலில் காணப்படும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 133/4

மேல்

கூடலிறை (1)

கூடலிறை முன் ஏன் குமரேசா நாடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1046/2

மேல்

கூடலின் (2)

கூடலின் காணப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1327/4
கூடலின் தோன்றிய உப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1328/4

மேல்

கூடா (2)

கூடா நட்பாலே குறை வரலால் ஓரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 128/2
கூடா முன் என்னே குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1282/2

மேல்

கூடாகும் (1)

கூடாகும் தேகம் இது வீழின் எதற்கு உதவும் நீ கூறாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:41 422/4

மேல்

கூடாதே (1)

செப்பின் புணர்ச்சி போல் கூடினும் கூடாதே
உட்பகை உற்ற குடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 887/3,4

மேல்

கூடாமல் (1)

கூடாமல் வீமனொடும் கோன் தருமன் நீதி அன்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 118/1

மேல்

கூடாவாம் (1)

கூட்டும் படியன்றி கூடாவாம் தேட்டம் – நல்வழி:1 8/2

மேல்

கூடி (52)

கூடி பிரியேல் – ஆத்திசூடி:1 37/1
ஊருடன் கூடி வாழ் – ஆத்திசூடி:1 104/1
பொற்றொடி மகளிரும் மைந்தரும் கூடி
நெல் பொலி நெடு நகர் ஆயினும் ஆகும் – வெற்றிவேற்கை:1 55/2,3
கூடி வழிபடும் கோள் அமை ஆடரங்கின் – அறநெறிச்சாரம்:1 53/2
உறவினர் எல்லாம் கூடி மணவிழா செய்து உரியோன் உரிமை என்ன – நீதிநூல்:12 117/1
தமர் சவம் என்று எடுத்து எறிவார் பறவை விலங்கினம் கூடி தத்தி கொத்தி – நீதிநூல்:41 434/3
கற்று அறியார் செய்யும் கடு நட்பும் தாம் கூடி
உற்றுழியும் தீமை நிகழ்வு உள்ளதே பொன்_தொடீஇ – நன்னெறி:1 39/1,2
கூடி முயங்க பெறின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 133/4
வல்லியம் பசுவும் கூடி மாண்டதோர் கதையை போல – விவேகசிந்தாமணி:1 45/3
புலவர்கள் சபையில் கூடி புன் கவியாளர் சார்ந்தால் – விவேகசிந்தாமணி:1 102/3
என்றும் கூடி பிரியேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 37/4
மன் ஊருடன் கூடி வாழ் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 103/4
கல்லார் பலர் கூடி காதலித்து வாழினும் நூல் – நீதிவெண்பா:1 98/1
பேதம் அற கூடி பிரிவது போல் தீது இன்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 66/2
கூற்று உடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர்நிற்கும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 121/3
கூடி முயங்கப்பெறின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 186/4
கூடி தொழில் செய் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 18/1
கூடி மனை இன்பமுற்ற கோவலன் ஏன் மாதவியால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 39/1
கூடி இருந்தார் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 46/2
கூடி இன்பு ஆர் தந்தை குமரேசா ஓடி வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 65/2
கூடி விருந்து ஆனார் குமரேசா நாடி முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 86/2
கூடி ஏன் மாண்டான் குமரேசா நீடி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 206/2
கோடி தவம் செய்தார் குமரேசா கூடி
தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்று அல்லார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 266/2,3
கூடி நின்றார் என்னே குமரேசா தேடி என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 324/2
கூடி வந்த தன் மனைவி கொண்ட உயிர் காணாது ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 338/1
கூடி நின்ற மூவன் குல செல்வம் பின் குலைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 437/1
கூடி ஏன் நின்றார் குமரேசா தேடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 444/2
கோடினர் சீர் என்னே குமரேசா கூடி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 533/2
கூடி ஒறுத்தான் குமரேசா நேடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 561/2
கூடி இருந்தான் குமரேசா தேடி உறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 715/2
கூடி நின்றது என்னே குமரேசா தேடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 732/2
கூடி நின்றார் என்னே குமரேசா தேடி அமர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 739/2
கூடி நின்ற என்னே குமரேசா நாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 742/2
கூடி நின்றது என்னே குமரேசா கோடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 749/2
கூடி நின்றதால் ஏன் குமரேசா நாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 750/2
கூற்று உடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர் நிற்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 765/3
கூடி மொழிந்தான் குமரேசா பீடு உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 771/2
கூடி நின்றது என்னே குமரேசா கூடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 782/2
கூடி நின்றது என்னே குமரேசா கூடி
நிறை நீர நீரவர் கேண்மை பிறை மதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 782/2,3
கோடாத சென்னி குடி கூடி நின்றும் உட்பகையால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 887/1
கூடி இருந்தாள் குமரேசா நாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 913/2
கூடி அழிந்தான் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 936/2
கோடினான் செம்மை குமரேசா கூடி உயர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 951/2
கூடி நின்றான் சீர் ஏன் குமரேசா கோட நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1012/2
கூடி உயர்ந்தான் குமரேசா நீடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1023/2
கோடி நகைத்தாள் குமரேசா கூடி
குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒரு கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1095/2,3
கூடி நுகர்ந்தான் குமரேசா நாடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1109/2
கூடி நின்று கேமசரி கோது_இல் இன்பம் துய்த்தாள் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1166/1
கூடி மகிழ்ந்தாள் குமரேசா நீடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1260/2
கூடி மகிழ்ந்தாள் குமரேசா கோடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1284/2
கூடி மகிழ்ந்தான் குமரேசா கோடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1330/2
கூடி முயங்க பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1330/4

மேல்

கூடிக்கொண்ட (1)

கொடியாள் அன்பற்ற பின்னர் பலர் நம்-பால் வந்து உன்னை கூடிக்கொண்ட
மிடி என்றும் வாழ்க என்றார் ஏன் என்றேம் உயிர்க்கு இனியாள் வீட்டில் நீ வந்து – நீதிநூல்:44 488/1,2

மேல்

கூடிய (6)

கூடிய வாழ்க்கையர் அன்றி கூறுங்கால் – நீதிநூல்:42 437/3
கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவு உள்ளி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 127/3
குரு உபதேசம் மாதர் கூடிய இன்பம் தன்-பால் – விவேகசிந்தாமணி:1 65/1
கூடிய நாள் என்னே குமரேசா நீடி வரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 115/2
கூடிய மான் கொன்ற கொடும் தீதால் பாண்டு மன்னன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 206/1
கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவு உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1264/3

மேல்

கூடியதால் (2)

கூடியதால் என்னே குமரேசா கூடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 452/2
கூடியதால் என்னே குமரேசா கோடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 605/2

மேல்

கூடியவை (1)

கூடியவை எல்லாம் பிரிவனவாம் கூடு இன்மை – அருங்கலச்செப்பு:1 119/1

மேல்

கூடியார் (1)

கூடியார் பெற்ற பயன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1109/4

மேல்

கூடியும் (1)

கோடி அல்லல் வந்து முனம் கூடியும் ஏன் நற்கிள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 625/1

மேல்

கூடியே (1)

கோடி நின்றாள் என்னே குமரேசா கூடியே
ஊடியவரை உணராமை வாடிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1304/2,3

மேல்

கூடினர் (4)

கூடினர் பேரின்பம் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 3/2
கூடினர் நீள் வாழ்வை குமரேசா ஓடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 6/2
கூடினர் சீர் என்னே குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 395/2
கூடினர் சீர் என்னே குமரேசா நாடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1059/2

மேல்

கூடினரை (1)

கூடினரை நீத்தான் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 800/2

மேல்

கூடினவே (1)

கோவணம் ஒன்று இச்சிப்ப கூடினவே பந்தம் எல்லாம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 35/1

மேல்

கூடினன் (3)

கூடினன் ஏன் முன்னோன் குமரேசா மூடமுறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 451/2
கூடினன் கேடு என்னே குமரேசா கோடாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 553/2
கூடினன் ஏன் தத்தன் குமரேசா ஓடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 759/2

மேல்

கூடினார் (3)

கூடினார் என்னே குமரேசா ஓடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 34/2
கூடினார் கேடு ஏன் குமரேசா கோடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 319/2
கூடினார் என்னே குமரேசா நாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 454/2

மேல்

கூடினான் (5)

கூடினான் காமம் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 26/2
கூடினான் கேடு குமரேசா கேடு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 32/2
கூடினான் கேடு ஏன் குமரேசா வாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 116/2
கூடினான் பின்பு ஏன் குமரேசா கூடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 137/2
கூடினான் சாவு ஏன் குமரேசா நீடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 337/2

மேல்

கூடினும் (1)

செப்பின் புணர்ச்சி போல் கூடினும் கூடாதே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 887/3

மேல்

கூடு (3)

கூடியவை எல்லாம் பிரிவனவாம் கூடு இன்மை – அருங்கலச்செப்பு:1 119/1
கூடு சிறப்பு உற்றான் குமரேசா நாடுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 75/2
கூடு மட்டும் கண்டான் குமரேசா நாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 338/2

மேல்

கூடுங்கால் (1)

கோடி துன்பு ஏன் கொண்டாள் குமரேசா கூடுங்கால்
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1166/2,3

மேல்

கூடுதலை (1)

கூடுதலை விட்டும் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1326/2

மேல்

கூடுதான் (1)

கூடுதான் இத்தனை நாள் நிற்கும் என புவியில் எவர் கூறற்பாலார் – நீதிநூல்:41 423/4

மேல்

கூடும் (7)

வவ்விடலே முதலாய வினையால் ஒவ்வோர் பயன் கைவந்து கூடும்
அவ் வினைகள் இயற்ற வெவ்வேறு இடம் கருவி சமையமும் வந்து அமைய வேண்டும் – நீதிநூல்:27 305/1,2
கூடும் திரௌபதையே கூற்றாம் கலியுகத்தில் – நீதிவெண்பா:1 32/3
கூடினான் பின்பு ஏன் குமரேசா கூடும்
ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 137/2,3
கூடும் அவாவுக்கு அஞ்சி கோசிகரும் மாகதரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 366/1
கூடியதால் என்னே குமரேசா கூடும்
நிலத்து இயல்பால் நீர் திரிந்து அற்று ஆகும் மாந்தர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 452/2,3
கோடி நின்றது என்னே குமரேசா கூடும்
முறை கோடி மன்னவன் செய்யின் உறை கோடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 559/2,3
கோடி நின்றான் என்னே குமரேசா கூடும்
சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 976/2,3

மேல்

கூடுமே (1)

வீடு மூடும் வாய் நலம் வீடும் கேடும் கூடுமே – நீதிநூல்:47 598/4

மேல்

கூடுவதற்கு (1)

தம்பிரான் தோழர் தவறு கண்டும் கூடுவதற்கு
அன்புசெயும் பரவையார் மொழிவார் என்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 183/1,2

மேல்

கூடுவிட்டு (1)

கேடுகெட்ட மானிடரே கேளுங்கள் கூடுவிட்டு இங்கு – நல்வழி:1 22/2

மேல்

கூடுவேம் (1)

கூடுவேம் என்பது அவா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1310/4

மேல்

கூடை (1)

அடிவைத்த போது எல்லாம் கூடை உறி பரண் கட்டிலடி அடுக்கு – நீதிநூல்:44 488/3

மேல்

கூடையால் (1)

உரிய நல் நூல் உணர்த்தாமை கூடையால்
எரி ஒளி விளக்கினை மறைத்தல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:10 99/3,4

மேல்

கூண்டினில் (1)

குக்கலை பிடித்து நாவி கூண்டினில் அடைத்துவைத்து – விவேகசிந்தாமணி:1 3/1

மேல்

கூத்தர் (1)

தேர்ந்த முது கூத்தர் தேய்ந்தும் உயர்வு மீக்கூர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 963/1

மேல்

கூத்தற்கு (1)

வாய்த்து அமைந்த வாயில் பெண் ஆனையும் கூத்தற்கு
வாள் ஏறோடு ஓசை விளைநிலம் இவ் அல்லால் – அறநெறிச்சாரம்:1 127/2,3

மேல்

கூத்தனே (1)

அரங்கு ஆடு கூத்தனே போலும் உயிர்தான் – அறநெறிச்சாரம்:1 121/3

மேல்

கூத்தாட்டு (2)

கூத்தாட்டு அவை குழாத்து அற்றே பெரும் செல்வம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 53/3
கூத்தாட்டு அவை குழாத்து அற்றே பெரும் செல்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 332/3

மேல்

கூத்தாடிய (1)

குரங்கு நின்று கூத்தாடிய கோலத்தை கண்டே – விவேகசிந்தாமணி:1 109/1

மேல்

கூத்தில் (1)

கனவதனில் கண்ட பொருள் செலவுக்கு ஆமோ குனிக்கும் கங்குல் கூத்தில்
இனர் அமைச்சர் என வேடம் புனைந்தவர்-தம் ஆணை எங்கும் ஏகுமோ விண் – நீதிநூல்:40 409/1,2

மேல்

கூத்தினுள் (1)

தோல்பாவை கூத்தினுள் போர் – அறநெறிச்சாரம்:1 176/4

மேல்

கூத்தினை (1)

நோவகமாய் நின்றான் ஓர் கூத்தினை ஊர் வேண்டி – அறநெறிச்சாரம்:1 53/3

மேல்

கூத்தை (1)

மெய்யா உற்றோர் தம்முள் நட்பிலரேல் பிரபஞ்ச விநோத கூத்தை
கையால் கொண்டு ஆட்டுவிக்கும் பரன் அவரை அழல் புகுத்தி காய்வான் அம்மா – நீதிநூல்:12 115/3,4

மேல்

கூதற்கு (1)

கூதற்கு கூதிர் அனைத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 111/4

மேல்

கூதிர் (1)

கூதற்கு கூதிர் அனைத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 111/4

மேல்

கூதைசகடற்கு (1)

கூற வழக்கு எண்ணாத கூதைசகடற்கு வண்டில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 23/1

மேல்

கூந்தல் (3)

முடித்த கூந்தல் விரிப்பினும் விரிப்பர் – வெற்றிவேற்கை:1 56/4
கஞ்சாறர் சோபன பெண் கூந்தல் கடிது அளிக்க – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 106/1
வண்டு மொய்த்து அனைய கூந்தல் மதனபண்டாரவல்லி – விவேகசிந்தாமணி:1 10/1

மேல்

கூந்தலார் (1)

அல் வளர் கூந்தலார் அரிய நூல் இன்றி – நீதிநூல்:10 94/3

மேல்

கூம்பலும் (1)

கூம்பலும் இல்லது அறிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 425/4

மேல்

கூம்பி (1)

கூம்பி இருந்தாள் குமரேசா தேம்பி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1233/2

மேல்

கூம்பும் (1)

கொக்கு ஒக்க கூம்பும் பருவத்து மற்று அதன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 490/3

மேல்

கூம்புமால் (1)

மதியம் நோக்கிட இதழ் வாடி கூம்புமால்
சதியர் வாள் முகம் எனும் சலசப்பூ அரோ – நீதிநூல்:12 125/3,4

மேல்

கூர் (35)

கூர் அம்பு ஆயினும் வீரியம் பேசேல் – கொன்றைவேந்தன்:1 19/1
வீரன் கேண்மை கூர் அம்பு ஆகும் – கொன்றைவேந்தன்:1 84/1
என் நோவு அறியாய் இடும்பை கூர் என் வயிறே – நல்வழி:1 11/3
மாந்தர் வேளாண்மை முதல் தமக்கு உரிய வளமை கூர் தொழில்களின் முயலார் – நீதிநூல்:5 47/3
என்றும் பிரியாது இரங்கேசா நன்றி கூர்
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 117/2,3
வெற்புறு வேங்கையின் தோல் வீரன் கை வெய்ய கூர் வேல் – விவேகசிந்தாமணி:1 32/2
தலைமயிரும் கூர் உகிரும் வெண் பல்லும் தத்தம் – நீதிவெண்பா:1 28/1
கூர் ஊர் விட முள் குழாம் உண்டே சீர் ஊர் – நீதிவெண்பா:1 72/2
கூர் அருள் சேர் நல்லான் குமரேசா சீர் நிறைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 14/2
கூர் பயன் ஏன் கொண்டாள் குமரேசா பாரில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 87/2
கூர் இகழ்வால் நொந்தார் குமரேசா பார் உலகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 236/2
கொல்லாத சாதுவனை கூர் சாரன் நாகனை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 326/1
கூர் அழிந்து ஏன் போன குமரேசா ஊரில் ஒரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 332/2
கூர் நோய் ஏன் கொண்டார் குமரேசா தேரின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 344/2
கூர் அறிவு மிக்கார் குமரேசா நேராக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 396/2
கூர் துயரம் கொண்டான் குமரேசா நேரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 449/2
கூர் புகழ் கை கொண்டான் குமரேசா சீர் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 497/2
பரியது கூர் கோட்டது ஆயினும் யானை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 599/3
கூர் ஆரும் வேல் கை குமரேசா நேரே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 689/2
கூர் அரணா கொண்டான் குமரேசா நேராக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 741/2
கூர் அமைந்து நின்றான் குமரேசா நேரா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 776/2
கூர் அழியான் நின்றான் குமரேசா சீர் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 910/2
கூர் விருந்தாய் நின்றார் குமரேசா சாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 942/2
கூர் ஒழுக்கில் நின்றான் குமரேசா நேரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 952/2
கூர் உயிரை நீத்தான் குமரேசா பாரில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 969/2
கூர் அழிந்த போது ஏன் குமரேசா நார் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1010/2
கூர் உவந்து நின்றான் குமரேசா சீரா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1033/2
கூர் அடைந்து நின்றார் குமரேசா தேரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1034/2
கூர் விளைவு கொண்டார் குமரேசா சீரான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1038/2
கூர் அழிந்து நின்றார் குமரேசா சீர் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1043/2
கூர் உவகை கொண்டான் குமரேசா நேரே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1143/2
கூர் துயரம் கொண்டாள் குமரேசா சார்புடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1147/2
கூர் ஆர் நெடு வேல் குமரேசா நேராக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1192/2
கூர் துயரம் கொண்டான் குமரேசா நேர் வந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1299/2
கூர் துனி முன் கொண்டாள் குமரேசா நேர் ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1321/2

மேல்

கூர்த்த (1)

சூர் திறந்தான் உய்ந்தானோ சோமேசா கூர்த்த
பொருள் அற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருள் அற்றார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 25/2,3

மேல்

கூர்த்திடும் (1)

கூர்த்திடும் முன் கொன்றான் குமரேசா ஆர்த்துள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 879/2

மேல்

கூர்த்து (3)

கூர்த்து இசைந்தார் என்னே குமரேசா ஆர்த்தி மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1100/2
கூர்த்து அன்புகொண்டாள் குமரேசா போர்த்து அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1128/2
கூர்த்து இகழ்ந்து வைதாள் குமரேசா வேர்த்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1177/2

மேல்

கூர்ந்த (2)

கூர்ந்த துன்பு ஏன் தீர்ந்தான் குமரேசா சார்ந்து நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 414/2
வறம் கூர்ந்த அனையது உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1010/4

மேல்

கூர்ந்தார் (1)

கூர்ந்தார் சீர் என்னே குமரேசா ஓர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 462/2

மேல்

கூர்ந்தான் (1)

கூர்ந்தான் புகழ் ஏன் குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 455/2

மேல்

கூர்ந்திருந்தார் (1)

கூர்ந்திருந்தார் என்னே குமரேசா சேர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1154/2

மேல்

கூர்ந்திருந்தாள் (1)

கூர்ந்திருந்தாள் என்னே குமரேசா சார்ந்துதான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1301/2

மேல்

கூர்ந்து (83)

வறம் கூர்ந்து அனையது உடைத்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 101/4
கூர்ந்து ஆழ்ந்தார் என்னே குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 10/2
கூர்ந்து உணர்ந்தார் சொல்லால் குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 193/2
கூர்ந்து உயர்ந்தார் என்னே குமரேசா நேர்ந்து வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 245/2
கூர்ந்து முன் கொண்டான் குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 247/2
கூர்ந்து அமைந்தான் என்னே குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 250/2
கூர்ந்து இழிந்தார் என்னே குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 288/2
கூர்ந்து நடந்தார் குமரேசா ஓர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 317/2
கூர்ந்து ஏன் வான் கொண்டார் குமரேசா நேர்ந்திருந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 353/2
குன்றினான் சேடன் என கூர்ந்து அறிந்த வாயு அன்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 489/1
குன்றா நிமித்திகனை கொற்றவன் ஏன் கூர்ந்து அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 501/1
கூர்ந்து அறிய நின்றார் குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 505/2
கூர்ந்து உணர்ந்தான் என்னே குமரேசா சார்ந்து என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 509/2
கூர்ந்து நின்றான் என்னே குமரேசா சார்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 632/2
கூர்ந்து சொன்னார் என்னே குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 644/2
கூர்ந்து உணர்ந்து கொண்டான் குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 651/2
கூர்ந்து எழுந்தான் என்னே குமரேசா நேர்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 671/2
கூர்ந்து செய்தான் என்னே குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 675/2
கூர்ந்து நின்றான் என்னே குமரேசா நேர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 687/2
கூர்ந்து ஒழுகி நின்றார் குமரேசா ஓர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 691/2
கூர்ந்து இழிந்தாள் என்னே குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 694/2
கூர்ந்து கொண்டான் மன்னன் குமரேசா தேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 703/2
கூர்ந்து சொன்னார் முன் ஏன் குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 711/2
கூர்ந்து சொன்னார் என்னே குமரேசா ஓர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 718/2
கூர்ந்து இழிந்த என்னே குமரேசா சார்ந்து இழிந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 720/2
கூர்ந்து நின்றது என்னே குமரேசா சார்ந்து என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 731/2
கூர்ந்து இனிது செய்தான் குமரேசா சார்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 758/2
கூர்ந்து நின்றது என்னே குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 766/2
கூர்ந்து முன் என்னே குமரேசா நேர்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 767/2
கூர்ந்து உணர்ந்து செய்தான் குமரேசா ஓர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 781/2
கூர்ந்து களைந்தான் குமரேசா சேர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 788/2
கூர்ந்து கொண்டான் நட்பு ஏன் குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 793/2
கூர்ந்து கொண்டான் மன்னன் குமரேசா சார்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 795/2
கூர்ந்து எழுந்துசென்றான் குமரேசா தேர்ந்து அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 797/2
கூர்ந்து பொறுத்தாள் குமரேசா சார்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 805/2
கூர்ந்து கொண்டார் மற்றோர் குமரேசா நேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 809/2
கூர்ந்து ஒழித்தான் என்னே குமரேசா தேர்ந்து நன்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 815/2
கூர்ந்து கொல்ல நின்றான் குமரேசா ஓர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 823/2
கூர்ந்து அகல நின்றான் குமரேசா நேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 825/2
கூர்ந்து கண்டார் தீது ஏன் குமரேசா நேர்ந்து நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 826/2
கூர்ந்து அயிர்த்து நின்றான் குமரேசா சேர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 828/2
கூர்ந்து அழிந்தார் என்னே குமரேசா நேர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 843/2
கூர்ந்து நின்றான் நோயா குமரேசா சார்ந்தவர் தாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 848/2
கூர்ந்து அழிந்தான் என்னே குமரேசா சார்ந்து என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 863/2
கூர்ந்து அழிந்தது என்னே குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 897/2
கூர்ந்து செய்தார் என்னே குமரேசா சார்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 948/2
கூர்ந்து கொண்டார் என்னே குமரேசா நேர்ந்து பிணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 950/2
கூர்ந்து சிறந்தான் குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 972/2
கூர்ந்து உயர்ந்தான் என்னே குமரேசா சேர்ந்து போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 973/2
கூர்ந்து நின்றார் என்னே குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 982/2
கூர்ந்து இருந்தார் என்னே குமரேசா ஆர்ந்து போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 989/2
கூர்ந்து இழிந்தார் என்னே குமரேசா தீர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 997/2
கூர்ந்து இழிந்தான் என்னே குமரேசா நேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 999/2
கூர்ந்து இருந்த எல்லாம் குமரேசா ஓர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1005/2
கூர்ந்து இழிந்தான் என்னே குமரேசா நேர்ந்து அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1020/2
கூர்ந்து நின்றது என்னே குமரேசா நேர்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1022/2
கூர்ந்து கண்டான் என்னே குமரேசா தேர்ந்து நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1024/2
கூர்ந்து பொறுத்தான் குமரேசா நேர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1027/2
கூர்ந்து பொறுத்தான் குமரேசா சார்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1028/2
கூர்ந்து ஏனோ பார்த்தான் குமரேசா சோர்ந்து தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1039/2
கூர்ந்து உடைந்தார் என்னே குமரேசா நேர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1068/2
கூர்ந்து மிகுந்தான் குமரேசா தீர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1074/2
கூர்ந்து மகிழ்ந்தான் குமரேசா ஓர்ந்து உள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1110/2
கூர்ந்து வந்து கொண்டாள் குமரேசா சேர்ந்து என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1126/2
கூர்ந்து உவந்து கொண்டான் குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1141/2
கூர்ந்து உவந்து கொண்டான் குமரேசா சேர்ந்து எழுந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1144/2
கூர்ந்து எழுந்தது என்னே குமரேசா சேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1161/2
கூர்ந்து உளைந்தாள் என்னே குமரேசா சார்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1181/2
கூர்ந்து இவர்ந்தது என்னே குமரேசா நேர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1182/2
கூர்ந்து ஏன் முனிந்தாள் குமரேசா சேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1189/2
கூர்ந்து நின்றாள் என்னே குமரேசா சேர்ந்து தாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1193/2
கூர்ந்து உரைக்க அஞ்சி குமரேசா ஊர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1200/2
கூர்ந்து உளைந்தாள் என்னே குமரேசா ஓர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1203/2
கூர்ந்து உவந்தாள் என்னே குமரேசா சேர்ந்துதான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1211/2
மாது இரத்தினாவளி ஏன் மையல்நோய் கூர்ந்து நெஞ்சை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1241/1
கூர்ந்து இகழ்ந்தாள் என்னே குமரேசா சார்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1246/2
கூர்ந்து நின்றான் என்னே குமரேசா சேர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1268/2
கூர்ந்து நினைந்து ஏன் குமரேசா சார்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1296/2
கூர்ந்து புலந்தாள் குமரேசா ஆர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1303/2
கூர்ந்து சிவந்தாள் குமரேசா சேர்ந்து நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1313/2
கூர்ந்து இகழ்ந்தாள் என்னே குமரேசா நேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1320/2
கூர்ந்து சொன்னாள் என்னே குமரேசா சார்ந்து வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1324/2
கூர்ந்து வென்றான் என்னே குமரேசா சேர்ந்து எழுந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1327/2

மேல்

கூர்ம் (1)

பரியது கூர்ம் கோட்டது ஆயினும் யானை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 60/3

மேல்

கூர்மையரேனும் (1)

அரம் போலும் கூர்மையரேனும் மரம் போல்வர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 997/3

மேல்

கூர (9)

கூர நின்றார் பின்பு குமரேசா யாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 164/2
கூர உரைப்பானேன் குமரேசா பாரில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 232/2
கூர நின்றார் என்னே குமரேசா நேரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 367/2
கூர நின்றான் என்னே குமரேசா நேரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 384/2
கூர நின்றது என்னே குமரேசா சாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 544/2
கூர நின்றது என்னே குமரேசா சாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 737/2
கூர வென்றது என்னே குமரேசா நேரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 769/2
கூர நின்றாள் என்னே குமரேசா ஏர் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1290/2
கூர மொழிந்தும் குமரேசா நேராக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1314/2

மேல்

கூரவில்லை (1)

கூரவில்லை என்னே குமரேசா ஈர – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 650/2

மேல்

கூராதாம் (1)

இட்டு உணா காலத்து கூராதாம் தொக்க – அறநெறிச்சாரம்:1 169/2

மேல்

கூரியது (1)

எஃகு அதனின் கூரியது இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 759/4

மேல்

கூரை (1)

ஒன்பது வாயில் விட்டு இங்கு உரி எனும் கூரை வேய்ந்து – நீதிநூல்:47 535/3

மேல்

கூரையில் (1)

கொலை புரி வேடன் கண்டு கூரையில் கொண்டு செல்ல – விவேகசிந்தாமணி:1 111/2

மேல்

கூலன் (1)

குற்றமுற்றான் கூலன் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 205/2

மேல்

கூலி (8)

தஞ்சமுடன் வண்ணான் நாவிதன்-தன் கூலி
சகல கலை ஓதுவித்த வாத்தியார் கூலி – உலகநீதி:1 11/3,4
சகல கலை ஓதுவித்த வாத்தியார் கூலி
வஞ்சமற நஞ்சு அறுத்த மருத்துவச்சி கூலி – உலகநீதி:1 11/4,5
வஞ்சமற நஞ்சு அறுத்த மருத்துவச்சி கூலி
மகா நோவு-தனை தீர்த்த மருத்துவன்-தன் கூலி – உலகநீதி:1 11/5,6
மகா நோவு-தனை தீர்த்த மருத்துவன்-தன் கூலி
இன்சொலுடன் இவர் கூலி கொடாத பேரை – உலகநீதி:1 11/6,7
இன்சொலுடன் இவர் கூலி கொடாத பேரை – உலகநீதி:1 11/7
ஏவல்செய்வோர்க்கு கூலி இடை துகில் உணவாம் யாம் ஓர் – நீதிநூல்:39 385/1
கரும்பு உண கூலி கேட்கும் கருமம் போல் வறுமையாளர்க்கு – நீதிநூல்:47 565/1
மெய் வருத்த கூலி தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 619/4

மேல்

கூலிக்கு (1)

கூலிக்கு அழுத குறை – அறநெறிச்சாரம்:1 157/4

மேல்

கூலியாம் (1)

கொற்றவர் நரர்க்கு உழைத்து கூலியாம் இறையை கொள்வர் – நீதிநூல்:14 180/1

மேல்

கூலியை (3)

வாத்தியார் கூலியை வைத்திருக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 6/5
அஞ்சு பேர் கூலியை கைக்கொள்ள வேண்டாம் – உலகநீதி:1 11/1
தொண்டு செய்பவர் கூலியை குறைக்கின்ற தொழிலும் – நீதிநூல்:17 207/4

மேல்

கூவாத (1)

தயவுடன் கூவாத வாய்தாம் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 12/3

மேல்

கூவி (7)

மரம் பழுத்தால் வௌவாலை வா என்று கூவி
இரந்து அழைப்பார் யாவரும் அங்கு இல்லை சுரந்து அமுதம் – நல்வழி:1 29/1,2
அறத்து இடு பிச்சை கூவி இரப்போர் – வெற்றிவேற்கை:1 52/1
கூவி நரி ஆனார் குமரேசா பூவுலகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 127/2
கூவி உளைந்தார் குமரேசா மேவி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1148/2
கூவி இருந்தாள் குமரேசா மேவி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1168/2
கூவி நகைத்தாள் குமரேசா தாவி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1173/2
கூவி அழுதாள் குமரேசா நீவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1239/2

மேல்

கூழ் (5)

அற கூழ் சாலை அடையினும் அடைவர் – வெற்றிவேற்கை:1 51/2
நொறுங்கு பெய்து ஆக்கிய கூழ் ஆர உண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 168/1
உப்பு இலா கூழ் இட்டாலும் உண்பதே அமிழ்தம் ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 4/2
சிறு கை அளாவிய கூழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 64/4
படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 381/3

மேல்

கூழ்த்து (1)

கொளற்கு அரிதாய் கொண்ட கூழ்த்து ஆகி அகத்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 745/3

மேல்

கூழா (1)

அல்லன செய்யினும் ஆகுலம் கூழா கொண்டு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 71/1

மேல்

கூழும் (2)

அருந்தவே கூழும் பூண ஆடையும் வீடும் இன்றி – நீதிநூல்:39 384/1
கூழும் குடியும் ஒருங்கு இழக்கும் கோல் கோடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 554/3

மேல்

கூழை (1)

உண்டு மக்கள் கை அளைந்த ஒண் கூழை ஏன் சுசீலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 64/1

மேல்

கூற்ற (1)

கூற்ற அரசன் குறும்பு எறியும் ஆற்ற – அறநெறிச்சாரம்:1 22/2

மேல்

கூற்றத்து (1)

கயிறு அற்றால் போல கிடக்குமே கூற்றத்து
எயிறுற்று இடை முரிந்தக்கால் – அறநெறிச்சாரம்:1 113/3,4

மேல்

கூற்றத்தை (2)

கூற்றத்தை கையால் விளித்து அற்றால் ஆற்றுவார்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 90/3
கூற்றத்தை கையால் விளித்து அற்றால் ஆற்றுவார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 894/3

மேல்

கூற்றம் (16)

கல்லாத மாந்தர்க்கு கற்றுணர்ந்தார் சொல் கூற்றம்
அல்லாத மாந்தர்க்கு அறம் கூற்றம் மெல்லிய – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 27/1,2
அல்லாத மாந்தர்க்கு அறம் கூற்றம் மெல்லிய – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 27/2
வாழைக்கு தான் ஈன்ற காய் கூற்றம் கூற்றமே – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 27/3
வஞ்சஞ்செய் கூற்றம் வருதலால் நன்று ஆற்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 19/3
துணித்தானும் தூங்காது அறம் செய்க கூற்றம்
அணித்தாய் வருதலும் உண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 21/3,4
வரவும் பெரும் கூற்றம் வன்கண் ஞமன் கீழ் – அறநெறிச்சாரம்:1 23/3
கூற்றம் குடில் பிரியா முன் – அறநெறிச்சாரம்:1 28/4
கூற்றம் இடைகொடுத்த நாள் – அறநெறிச்சாரம்:1 114/4
விட்டு ஒழிவது அல்லால் அவ் வெம் கூற்றம் ஒட்டி – அறநெறிச்சாரம்:1 172/2
கூற்றம் குறுகா இடம் – அறநெறிச்சாரம்:1 193/4
குன்று அடையும் அளவும் நாம் உயிர் வாழ்வது அரிது அதன் முன் குறுகும் கூற்றம்
என்று அச்சத்துடன் மனமே மறவாமல் அறவழியின் ஏகுவாயே – நீதிநூல்:43 453/3,4
கொள்ளும் கொடும் கூற்றம் கொள்வான் குறுகுதல் முன் – நன்னெறி:1 30/1
சலம் இருந்து அகன்ற போது தாமரைக்கு அருக்கன் கூற்றம்
பல வனம் எரியும் போது பற்று தீக்கு உறவாம் காற்று – விவேகசிந்தாமணி:1 79/2,3
மெலிவது விளக்கே ஆகில் மீண்டும் அ காற்றே கூற்றம் – விவேகசிந்தாமணி:1 79/4
கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 269/3
கொல்லவில்லை கூற்றம் குமரேசா நல்லது என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 326/2

மேல்

கூற்றமும் (1)

கூற்றமும் கொள்ளுங்கால் சம்பிரதம் தோற்றம் – அறநெறிச்சாரம்:1 115/2

மேல்

கூற்றமே (1)

வாழைக்கு தான் ஈன்ற காய் கூற்றம் கூற்றமே
இல்லிற்கு இசைந்து ஒழுகா பெண் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 27/3,4

மேல்

கூற்றமோ (1)

கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1085/3

மேல்

கூற்றாம் (1)

கூடும் திரௌபதையே கூற்றாம் கலியுகத்தில் – நீதிவெண்பா:1 32/3

மேல்

கூற்றால் (1)

கூற்றால் விதுரன் குமரேசா மாற்றாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 129/2

மேல்

கூற்றின் (2)

கருமத்தர் அல்லாத கூற்றின் கீழ் வாழ்வார் – அறநெறிச்சாரம்:1 20/3
கூற்றின் வாய் நின்றான் குமரேசா போற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 865/2

மேல்

கூற்று (18)

தூற்றும் பெண்டிர் கூற்று என தகும் – கொன்றைவேந்தன்:1 42/1
உழந்துழந்து கொண்ட உடம்பினை கூற்று உண்ண – அறநெறிச்சாரம்:1 66/1
அழுதாய் என கருதி கூற்று ஒழியாது ஆற்ற – அறநெறிச்சாரம்:1 78/3
தண்டு ஓச்சி பின் செல்லும் கூற்று – அறநெறிச்சாரம்:1 163/4
உயிர் வித்தி ஊன் விளைத்து கூற்று உண்ணும் வாழ்க்கை – அறநெறிச்சாரம்:1 193/1
ஐயோ கூற்று உனை பிடிக்க அற்றம் பார்த்து ஒளித்துநின்றது அறிகிலாயோ – நீதிநூல்:41 420/4
விடம்_உண்டான் கூற்று_உதைத்தான் அலகை_வென்றான் புரம்_எரித்தான் விடையோன் என்ன – நீதிநூல்:44 487/1
குட முலையாம் கூற்று உதைத்து தாய்க்கிழவி எனும் பேயை கொன்று அன்னார் வாழ் – நீதிநூல்:44 487/3
கூற்று உடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர்நிற்கும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 121/3
குறையோ பிறரை அடும் கூற்று முறையே காண் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 122/2
உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 155/4
செல்லாது உயிர் உண்ணும் கூற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 326/4
கூற்று என நின்று என்னே குமரேசா ஊற்றமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 493/2
கூற்று எனவே தீர்த்தான் குமரேசா ஆற்றலொடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 693/2
கூற்று உடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர் நிற்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 765/3
உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1050/4
கூற்று என்று ஏன் உள்ளம் குலைந்தான் திவிட்டன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1083/1
பண்டு அறியேன் கூற்று என்பதனை இனி அறிந்தேன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1083/3

மேல்

கூற்று_உதைத்தான் (1)

விடம்_உண்டான் கூற்று_உதைத்தான் அலகை_வென்றான் புரம்_எரித்தான் விடையோன் என்ன – நீதிநூல்:44 487/1

மேல்

கூற்றுவர் (1)

கூற்றுவர் மூவேந்தர் நிலமும் கைக்கொண்டாரே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 62/1

மேல்

கூற்றுவனாம் (1)

என்னே கிரேதத்து இரேணுகையே கூற்றுவனாம்
தன் நேர் திரேதத்தில் சானகியே பின் யுகத்தில் – நீதிவெண்பா:1 32/1,2

மேல்

கூற்றுவனாமே (1)

வீடு-தொறும் கூற்றுவனாமே – நீதிவெண்பா:1 32/4

மேல்

கூற்றுவனார் (1)

வென்றி மிகு கூற்றுவனார் மேதினி எல்லாம் ஒருங்கே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 610/1

மேல்

கூற்றே (1)

அ பால் நால் கூற்றே மருந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 950/4

மேல்

கூற்றையும் (1)

கூற்றையும் ஏன் வென்றார் குமரேசா சீற்றம் மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 269/2

மேல்

கூற (8)

கொடுமையோர்க்கு ஒரு திணை கூற இன்று அரோ – நீதிநூல்:47 588/4
கூற வழக்கு எண்ணாத கூதைசகடற்கு வண்டில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 23/1
கூற வரு பாவம் குறையாது ஒவ்வொன்றுக்கும் – நீதிவெண்பா:1 13/3
கூற நின்றான் என்னே குமரேசா வேறாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 701/2
கூற உணர்ந்தான் குமரேசா சீறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 709/2
கூற நின்றது என்னே குமரேசா வேறொன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 736/2
கூற நின்றான் என்னே குமரேசா சீறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 874/2
கொண்டான் செலவுரையை கூற அயிராணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1151/1

மேல்

கூறப்பட்டான் (1)

கூறப்பட்டான் ஏன் குமரேசா மாறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 186/2

மேல்

கூறப்படும் (2)

திறன் தெரிந்து கூறப்படும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 34/4
திறன் தெரிந்து கூறப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 186/4

மேல்

கூறல் (11)

சற்பனையாய் இருத்தல் பொய்க்கதை கூறல் கேட்டல் எலாம் சலங்கள் ஆமே – நீதிநூல்:16 204/4
கொடியரை நரர் என கூறல் பார் எலாம் – நீதிநூல்:34 354/2
மறம் குலவு மரணமே என கூறல் வழக்கே – நீதிநூல்:35 361/4
அதி துதி பிறர் சொலின் அழகு ஆகும் அமைவொடு தன் துதி தான் கூறல்
கதி தனது உடல் உயர்வுறவே தன் கைகொடு தூக்கிட உனல் போலும் – நீதிநூல்:37 373/3,4
உழை இருந்தான் கூறல் கடன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 64/4
இதம் எனவே கூறல் இதம் அன்றே இதம் உரைத்த – நீதிவெண்பா:1 67/2
நகையே நினைப்பு மொழியின்மை கூறல்
மிகை நினைவு நோக்கார் செயல் – அருங்கலச்செப்பு:1 96/1,2
கூறல் கொணருதல் ஏவல் உருக்காட்டல் – அருங்கலச்செப்பு:1 133/1
இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
கனி இருப்ப காய் கவர்ந்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 100/3,4
உழை இருந்தான் கூறல் கடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 638/4
கொடியர் என கூறல் நொந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1236/4

மேல்

கூறற்பாலார் (1)

கூடுதான் இத்தனை நாள் நிற்கும் என புவியில் எவர் கூறற்பாலார் – நீதிநூல்:41 423/4

மேல்

கூறா (1)

அம் முகமன் கூறா அரசனிடம் தொண்டுசெயின் – நன்மதிவெண்பா:1 92/1

மேல்

கூறாக்கி (1)

கூறாக்கி ஒரு குடியை கெடுக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 12/1

மேல்

கூறாக (1)

கூறாக விட்டு குமரேசா தேறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 822/2

மேல்

கூறாத (1)

கூறாத முன்னே குறித்து உணர்ந்த மாருதி சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 701/1

மேல்

கூறாது (3)

கூறாது ஏன் சென்றான் குமரேசா வேறாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 211/2
கூறாது ஏன் விட்டார் குமரேசா ஆறாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 818/2
கூறாது ஏன் மீண்டார் குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1061/2

மேல்

கூறாமல் (2)

அயலார் செய் குற்றங்கள் கூறாமல் மறைத்தலே அறமாம் அன்னார் – நீதிநூல்:16 202/1
கூறாமல் கண்ணன் குறித்தது கொண்டே வீமன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 704/1

மேல்

கூறாமை (3)

கூறாமை நோக்கி குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 112/3
கூறாமை நோக்கி குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 701/3
குறித்தது கூறாமை கொள்வாரொடு ஏனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 704/3

மேல்

கூறாய் (3)

குமரவேள் பாதத்தை கூறாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 7/8
குமரவேள் நாமத்தை கூறாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 10/8
கூடாகும் தேகம் இது வீழின் எதற்கு உதவும் நீ கூறாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:41 422/4

மேல்

கூறார் (3)

ஆன்றவர்கள் கூறார் அறம் – அறநெறிச்சாரம்:1 7/4
கூறார் புறம் ஏன் குமரேசா சீறி வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 184/2
கூறார் வேறு என்னே குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 198/2

மேல்

கூறான் (3)

கூறான் என்று என்னே குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 181/2
அறம் கூறான் அல்ல செயினும் ஒருவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 181/3
கூறான் புறம் ஏன் குமரேசா வேறா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 183/2

மேல்

கூறி (14)

அவரவர்க்கு ஆவன கூறி எவரெவர்க்கும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 97/2
எதிர்சென்று முகமன் கூறி இருக்கையும் நல்கி உண்டே – நீதிநூல்:33 350/1
கூறி விலையா கொடுக்கும் இறை ஆதலால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 125/2
மணல் அமுது ஆம் ஆறு மனையாட்கு கூறி
பரன் அருள் தீர் மாமறையோன் பண்பின் நுவலும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 159/1,2
என்னே சிசுபாலன் இன்னாத கூறி உடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 100/1
கூறி அழ நின்றார் குமரேசா ஆறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 189/2
கூறி உய்த்தார் என்னே குமரேசா ஊறுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 681/2
கூறி உயர்ந்தார் ஏன் குமரேசா வீறுடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 717/2
கூறி நின்றான் என்னே குமரேசா தேறி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 789/2
கூறி உவந்தான் குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 804/2
கூறி நின்றான் என்னே குமரேசா நாறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 959/2
கூறி முன் நின்றான் குமரேசா மாறு அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1075/2
கூறி நின்றான் என்னே குமரேசா மீறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1102/2
கூறி உளைந்தாள் குமரேசா சீறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1169/2

மேல்

கூறிடல் (1)

உளது இலை என்ன உரைப்பதே வருத்தம் உண்மை கூறிடல் எளிதாகும் – நீதிநூல்:43 461/1

மேல்

கூறிய (5)

கொண்டான் குறிப்பு ஒழுகல் கூறிய நாணுடைமை – அறநெறிச்சாரம்:1 159/1
இலை என்றாள் பொய் என்றேன் வள்ளுவர் கூறிய குறளாம் இனிய நூலில் – நீதிநூல்:44 497/3
கூறிய நல் சுற்றம் குலம் விரும்பும் காந்தனது – நீதிவெண்பா:1 81/3
கூறிய கட்டு என்று உணர் – அருங்கலச்செப்பு:1 108/2
தோழி எதிர்நின்று சொல்லியது கூறிய
காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏம – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 167/2,3

மேல்

கூறியது (1)

நீட பரவை நிறை அழிந்து கூறியது
காம கணிச்சி உடைக்கும் நிறை என்னும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 179/2,3

மேல்

கூறிவிடும் (1)

குற்றமே கூறிவிடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 980/4

மேல்

கூறின் (6)

ஆவன கூறின் எயிறு அலைப்பான் ஆறலைக்கும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 29/3
கட்டுரை கூறின் செவிக்கொளா கண் விழியா – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 30/3
குறைபடலும் நாணியது கூறின் முறை அன்றோ – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 152/2
பேசிய தோழிக்கு அவளும் பேசியது கூறின்
எழுதுங்கால் கோல் காணா கண்ணே போல் கொண்கன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 182/2,3
துறந்தார் பெருமை துணை கூறின் வையத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 22/3
உருள் ஆயம் ஓவாது கூறின் பொருள் ஆயம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 933/3

மேல்

கூறினர் (3)

கூறினர் தீது என்றேன் குமரேசா ஆறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 249/2
கூறினர் நன்று எய்த குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 685/2
கூறினர் சீர் என்னே குமரேசா மாறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 690/2

மேல்

கூறினளே (1)

கூனி இராமன் பிரிந்து போமாறே கூறினளே
தூ நறும் பூ கொன்றை அணி சோமேசா தானே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 19/1,2

மேல்

கூறினன் (1)

கூறினன் ஏன் கம்பன் குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 107/2

மேல்

கூறினார் (2)

கூறினார் என்னே குமரேசா ஊறுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 91/2
கூறினார் ஏனோர் குமரேசா கூறுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 119/2

மேல்

கூறினாள் (1)

கூறினாள் என்னே குமரேசா தேறியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1316/2

மேல்

கூறினான் (5)

கூறினான் வன்சொல் குமரேசா கூறுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 99/2
கோடான் சகாதேவன் கூறினான் தன் பகைக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 115/1
கூறினான் என்னே குமரேசா தேறி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 300/2
கூறினான் நீதி குமரேசா மீறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 638/2
கோதை வெறி நாறும் என்று கூறினான் தென்னவன் தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1113/1

மேல்

கூறினும் (1)

கோடாது இடைக்காடர் கூறினும் சொல் கோடியதே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1046/1

மேல்

கூறு (9)

கொழுநன் ஆயினும் மனை ஆயினும் இயல்பில்லார் என்னில் கூறு இன்சொல்லால் – நீதிநூல்:12 113/1
கோசிகன் மாணாக்கர் கூறு அரிய நாய் நிணத்தை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 69/1
கோலத்து அறிவருமோ கூறு – நீதிவெண்பா:1 87/4
கொண்டவன் பழிக்கும் என கூறு – நன்மதிவெண்பா:1 56/4
கொட்டும் என்று நன்மதியே கூறு – நன்மதிவெண்பா:1 80/4
கூறு பொறுத்தார் குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 159/2
கூறு இன்பம் கொண்டார் குமரேசா தேறியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 362/2
கூறு செய்தான் என்னே குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 704/2
கூறு ஆனான் நட்பின் குமரேசா மீறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 790/2

மேல்

கூறுகின்ற (2)

கூறினான் வன்சொல் குமரேசா கூறுகின்ற
இன்சொல் இனிது ஈன்றல் காண்பான் எவன்-கொலோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 99/2,3
கூறினார் ஏனோர் குமரேசா கூறுகின்ற
சொல் கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 119/2,3

மேல்

கூறுகொண்டு (1)

கூறுகொண்டு நின்றார் குமரேசா தேறி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 945/2

மேல்

கூறுங்கால் (1)

கூடிய வாழ்க்கையர் அன்றி கூறுங்கால்
நீடிய சுகம் உளோர் நிலத்தின் இல்லையே – நீதிநூல்:42 437/3,4

மேல்

கூறுதல் (1)

சே ஆள் விலைகொளல் கூறுதல் கூட்டுதல் – அருங்கலச்செப்பு:1 92/1

மேல்

கூறுப (1)

கூறுப எல்லை அதற்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 84/2

மேல்

கூறுபட்டு (1)

கூறுபட்டு தாழ்ந்த குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 166/2

மேல்

கூறுபட (1)

கூறுபட மாய்ந்தான் குமரேசா மாறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 143/2

மேல்

கூறும் (10)

அறம் கூறும் நா என்ப நாவும் செவியும் – அறநெறிச்சாரம்:1 103/1
அலந்து தம் வாய் வந்த கூறும் அவரின் – அறநெறிச்சாரம்:1 122/3
தூற்றி கூறும் வசைச்சொற்கள் சொன்னோன் மீதே தோயுமால் – நீதிநூல்:23 268/4
குணம் கெட கூறும் வன்சொல் கொண்டிடில் குறை என் நெஞ்சே – நீதிநூல்:38 378/4
ஆள் வினை உடையான் உண்டு என்று அரு மதம் யாவும் கூறும்
கோள் வினை கோளுறாரை கோள் வினை கோளுறும் காண் – நீதிநூல்:47 528/3,4
அகலேல் நன்மதியே இங்கிதம் கூறும் குரவர் – நன்மதிவெண்பா:1 21/3
இறைவர் மதலை எதிர் இசைவு கூறும்
வெறும் உரையால் சென்று கழுவேறும் பிறர் போல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 35/1,2
குறமகட்கு தோழி நின்று கூறும் திறன் நுவலின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 168/2
அறம் கூறும் ஆக்கம் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 183/4
கூறும் சமிதன் கொடும் சகுனி ஏன் உலகம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 189/1

மேல்

கூறுவது (3)

கோல்_வளையார் கூறுவது தோழிக்கு சால – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 169/2
கோல் தொடி ஆரூர் மடந்தை கூறுவது மேற்சென்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 176/2
கொண்ட நெறியும் கதியும் கூறுவது என் அண்டர் பிரான் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 195/2

மேல்

கூறுவர் (1)

வேல் எனும் விழியர்க்கு ஓர் விகற்பம் கூறுவர்
பால் எனும் வேற்றுமை அன்றி பங்கம் என் – நீதிநூல்:47 592/2,3

மேல்

கூறுவரேல் (1)

வெம் குறளை கூறுவரேல் மிக்க துயர் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 85/3

மேல்

கூறுவான் (2)

பிறன் பழி கூறுவான் தன் பழியுள்ளும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 34/3
பிறன் பழி கூறுவான் தன் பழியுள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 186/3

மேல்

கூறுவேன் (1)

கொம்மை சேர் முலையினாளே கூறுவேன் ஒன்று கேண்மோ – விவேகசிந்தாமணி:1 24/2

மேல்

கூறுவையே (1)

கோள்வினையார் அவர் அறியா செயல் உளதோ கூறுவையே – நீதிநூல்:12 147/4

மேல்

கூறுவோம் (1)

அண்டாண்டங்களின் தூர நிலை அளவு கூறுவோம் அருக்கன் திங்கட்கு – நீதிநூல்:41 427/1

மேல்

கூறேல் (3)

வாது முன் கூறேல் – ஆத்திசூடி:1 100/1
ஏதெனினும் வாது முன் கூறேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 99/4
துள்ள வன்சொல் கூறேல் துணிந்து – நன்மதிவெண்பா:1 61/4

மேல்

கூறை (2)

குற்று ஒருவர் கூறை கொண்டு கொன்றது இம்மையே கூடல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 21/1
கூறை மயிர் முடி முட்டி நிலை இருக்கை – அருங்கலச்செப்பு:1 108/1

மேல்

கூன் (4)

விறலி கற்பதுவே கற்பு கூன் உடல் விருத்தை கற்பு அரிது அன்று கலை எலாம் – நீதிநூல்:43 473/1
கைத்தனம் நாம் இழந்த பின் கூன் முடவர் அந்தகர் நோயர் கடைக்குலத்தர் – நீதிநூல்:44 505/1
கூன் கையர் அல்லாதவர்க்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 108/4
கூன் கையர் அல்லாதவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1077/4

மேல்

கூன்பாண்டியன் (1)

பண்டு அல்லற்பட்ட கூன்பாண்டியன் பின் நல் இனத்தால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 460/1

மேல்

கூனாது (1)

கூனாது ஏன் நின்றான் குமரேசா தானே பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 655/2

மேல்

கூனி (4)

எவ்வ மன கூனி இரங்கேசா அவ்வியம் சேர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 89/2
கூனி இராமன் பிரிந்து போமாறே கூறினளே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 19/1
கூனி புறங்கூறி குமரேசா தானே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 187/2
உற்ற சிறு கூனி உட்பகையால் கோடி துயர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 889/1

மேல்

கூனியுடன் (1)

கோடாத கைகேசி கோடினளே கூனியுடன்
கூடியதால் என்னே குமரேசா கூடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 452/1,2

மேல்

கூனுடன் (1)

புலன் இழந்து நூறாண்டும் கடந்த கூனுடன் மாமி பூபா மாரன் – நீதிநூல்:44 504/2

மேல்