கு – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

குக்கல் 1
குக்கலே 1
குக்கலை 1
குக்கனை 1
குகன் 1
குங்குமமும் 1
குச்சகனார் 1
குசலவர் 1
குசலன் 1
குசன் 1
குசேலர் 3
குசேலரிடம் 1
குசேலரை 1
குஞ்சரத்தை 1
குஞ்சரத்தையும் 1
குஞ்சரம் 1
குஞ்சி 1
குஞ்சுகள் 1
குட்டநோய் 1
குட்டி 1
குட்டுவன் 1
குட்டுவன்-கண் 1
குட 1
குடங்கருள் 1
குடத்து 1
குடம் 2
குடம்பை 1
குடர் 2
குடரை 1
குடி 52
குடிக்கினும் 1
குடிக்கு 1
குடிகள் 6
குடிகளுக்கே 1
குடிகளே 1
குடிகளை 1
குடிகாத்தல் 1
குடிகெடுக்க 1
குடிகெடுக்கும் 1
குடிகெடுத்து 1
குடிகொண்ட 1
குடிகொண்டு 1
குடிசை 1
குடிஞையை 1
குடித்த 1
குடித்தனம் 1
குடித்தனரும் 1
குடிதாங்கி 1
குடிப்பணி 1
குடிப்பிறந்தார் 2
குடிப்பிறந்தார்-கண் 1
குடிபுகுதுவார் 1
குடிபுகுமே 1
குடிமாறன் 1
குடிமை 2
குடிமைக்-கண் 2
குடிமைக்கும் 1
குடிமையும் 2
குடியது 1
குடியாக 1
குடியாகும் 1
குடியார் 1
குடியிருக்க 1
குடியும் 2
குடியை 9
குடியொடு 1
குடியோடு 1
குடில் 3
குடிலம் 1
குடிலால் 1
குடிவாழ்க்கை 1
குடும்பத்தை 2
குடை 9
குடையும் 1
குண்டரால் 1
குண்டலகேசி 1
குண்டலத்தை 1
குண்டலம் 2
குண்டலமும் 1
குண்டலன் 1
குண்டு 1
குண்டுணி 1
குண்டுணியாய் 1
குண்டோதர 1
குண்டோதரன் 1
குண 5
குணங்கள் 6
குணங்களில் 1
குணங்களை 1
குணசீலன் 1
குணத்தாரை 1
குணத்தால் 3
குணத்தான் 2
குணத்தில் 2
குணத்தின் 1
குணத்தை 2
குணத்தொடு 1
குணத்தோன் 1
குணநிதி 1
குணநிலை 1
குணம் 33
குணமது 2
குணமாலை 2
குணமிலார் 1
குணமிலி-பால் 1
குணமுடைமை 1
குணமுடையார் 1
குணமுடையோர்-தம்மை 1
குணமும் 2
குணமே 2
குணவதம் 1
குணவதி 1
குணவான் 1
குணன் 2
குணனிலனாய் 1
குணனும் 1
குணனையும் 1
குணாகரத்தை 1
குத்தி 1
குத்திரர்-பால் 1
குத்து 1
குதர் 1
குதர்க்கம் 1
குதலை 2
குதித்தலும் 1
குதித்தான் 1
குதிப்பினும் 1
குதிரை 1
குதிரைக்கு 1
குதை 1
குந்தி 2
குப்பை 1
குப்பை-தன்னை 1
குப்பைத்தே 1
குபன் 1
குபேரன்-தன் 1
குபேரனுக்கு 1
கும்பகர்ணன் 1
கும்பகன்னன் 5
கும்பமுனி 2
கும்பன் 1
கும்பிட்டு 1
கும்பிடு 1
கும்பியில் 1
கும்பினார் 1
குமணன் 2
குமரகுரு 1
குமரர் 2
குமரரை 1
குமரவேள் 2
குமரனார் 1
குமரி 1
குமரேசா 1330
குமிழி 1
குமுத 1
குமுதம் 2
குய்யம் 2
குயக்கலம் 2
குயவன் 1
குயவனாக 1
குயவனோ 1
குயில் 2
குயிலினுக்கு 1
குயிலுக்கான 1
குயிலை 1
குரங்கு 5
குரங்கை 1
குரம்பை 3
குரம்பையை 1
குரலை 1
குரவர் 3
குரவர்-பால் 1
குரவரே 1
குரவன் 3
குரவையூடு 1
குரு 14
குருக்கள் 1
குருக்கு 1
குருகு 1
குருசாமி 1
குருட்டு 2
குருடன் 1
குருடன்-தனையே 1
குருடு 1
குருதத்தை 1
குருதி 1
குருநாள் 1
குருநோய் 1
குருப்-பால் 1
குருவிடத்தும் 1
குருவின் 1
குருவே 1
குருவை 4
குருளைக்கு 1
குரூபமே 1
குரை 2
குரைக்கும் 1
குரோதத்தை 1
குரோதம் 1
குல 6
குலங்கள் 1
குலங்களினும் 1
குலச்சிறையார் 1
குலச்சிறையே 1
குலசேகரன் 1
குலத்தரே 1
குலத்தார் 2
குலத்தால் 1
குலத்தில் 1
குலத்தின் 1
குலத்தின்-கண் 2
குலத்தினும் 1
குலத்தினையும் 1
குலத்து 4
குலத்துக்கு 1
குலத்துடனே 1
குலத்துள் 1
குலதெய்வம் 1
குலம் 18
குலம்-தனில் 1
குலமகட்கு 2
குலமகளே 1
குலமாதும் 1
குலமில்லார் 1
குலமும் 1
குலமே 1
குலமொடு 1
குலவி 1
குலவு 2
குலன் 2
குலனுடையான்-கண்ணே 1
குலனே 1
குலிதன் 1
குலுக்கியும் 1
குலுங்க 1
குலேசனை 1
குலை 1
குலைகுலைப 1
குலைத்தலை 1
குலைந்தாள் 1
குலைந்தான் 1
குலைந்து 2
குலைய 1
குலைவது 1
குவட்டின் 1
குவடு 1
குவலயக்-கண் 1
குவலயத்தில் 3
குவலயத்தே 1
குவளை 1
குவி 1
குவித்தல் 1
குவித்து 2
குவிந்துகிடந்தாலும் 1
குவியும் 1
குவை 2
குவை-அதனில் 1
குவையை 1
குழந்தை 2
குழம்பினை 1
குழம்பொடு 1
குழல் 7
குழல்கள் 1
குழலாய் 2
குழலார் 1
குழலாள் 2
குழலியான 1
குழலினாள் 1
குழலை 1
குழவி 1
குழவி-தன்னை 1
குழவிகள் 1
குழவிதாம் 1
குழாத்தினிடை 1
குழாத்து 2
குழாம் 2
குழாஅத்து 1
குழி 1
குழியுமே 1
குழு 2
குழுவும் 1
குழை 2
குழைந்து 1
குழையும் 2
குழைவு 1
குள 2
குளங்கள் 1
குளத்தில் 2
குளத்தூர் 1
குளத்தை 1
குளம் 2
குளறி 1
குளித்தானை 2
குளிப்பவர் 1
குளிர் 3
குளிர்க்கு 1
குளிர்ந்தும் 1
குளிர்நோய் 1
குற்றங்கள் 2
குற்றத்தார்க்கு 1
குற்றத்தால் 3
குற்றத்தின் 1
குற்றத்தை 2
குற்றப்படின் 1
குற்றம் 71
குற்றம்_இல் 2
குற்றமதை 1
குற்றமற்றான் 1
குற்றமாமே 1
குற்றமின்மை 1
குற்றமும் 7
குற்றமுற்றது 2
குற்றமுற்றார் 5
குற்றமுற்றான் 9
குற்றமுற்று 7
குற்றமுற 2
குற்றமே 6
குற்று 2
குற்றேவல் 1
குற்றேவேல் 1
குறங்கில் 1
குறடு 1
குறத்தி 1
குறம் 1
குறமகட்கு 1
குறமகள்-பால் 1
குறவர் 2
குறவருடை 6
குறள் 1
குறளாம் 1
குறளில் 1
குறளும் 1
குறளை 4
குறி 2
குறிக்கொண்டு 1
குறித்த 2
குறித்தது 3
குறித்தமையான் 2
குறித்தார் 1
குறித்து 2
குறிப்பறிந்த 1
குறிப்பறிந்து 1
குறிப்பறிய 1
குறிப்பறிவான் 2
குறிப்பின் 2
குறிப்பு 7
குறியெதிர்ப்பை 1
குறுக்கே 1
குறுக 1
குறுகா 1
குறுகார் 1
குறுகி 1
குறுகியும் 1
குறுகுங்கால் 1
குறுகுதல் 2
குறுகும் 1
குறும் 1
குறும்_தொடி 1
குறும்பி 1
குறும்பு 1
குறும்பும் 1
குறுமுனிக்கு 1
குறுமுனியும் 1
குறுமை 1
குறுவாழ்க்கை 1
குறை 26
குறைக்கின்ற 1
குறைக்குந்தனையும் 1
குறைக்கூடா 1
குறைகொள்ளல் 1
குறைத்தலோடு 1
குறைத்து 2
குறைந்ததூஉம் 1
குறைந்தவர் 1
குறைந்தாலும் 1
குறைந்திட 1
குறைந்து 2
குறைந்தும் 1
குறைபட்டு 1
குறைபடலும் 1
குறைபடாது 1
குறையா 1
குறையாது 1
குறையாம் 1
குறையிரந்து 2
குறையிரந்தும் 1
குறையிரப்ப 1
குறையிரவான் 1
குறையில் 1
குறையின் 1
குறையினும் 1
குறையினை 1
குறையும் 1
குறையுளார்க்கு 1
குறையுளான் 1
குறையை 1
குறையோ 1
குறைவற 1
குறைவிலாதவரே 1
குறைவு 5
குன்ற 16
குன்றத்தனை 1
குன்றம் 2
குன்றல் 3
குன்றவில்லி 1
குன்றவில்லை 4
குன்றவைத்தான் 1
குன்றா 16
குன்றாத 6
குன்றாதது 5
குன்றாதவர் 1
குன்றாது 40
குன்றாமல் 33
குன்றாமே 1
குன்றார் 1
குன்றி 73
குன்றிடத்தில் 1
குன்றிய 1
குன்றியக்கால் 1
குன்றியதால் 2
குன்றியது 1
குன்றியே 2
குன்றில் 1
குன்றிலன் 2
குன்றின் 4
குன்றினர் 6
குன்றினன் 3
குன்றினார் 9
குன்றினால் 1
குன்றினாள் 1
குன்றினான் 24
குன்று 9
குன்று_எடுத்தான் 1
குன்றுடை 1
குன்றும் 13
குன்றுமோ 1
குன்றுவ 4
குன்றுவர் 2
குன்றுவன 1
குன்றூர்கிழார் 1
குன்றை 1
குன்றையூர் 1
குனிக்கும் 2
குனிந்திட 1

குக்கல் (1)

குக்கலே குக்கல் அல்லால் குலம்-தனில் சிறந்தது ஆமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 3/4

மேல்

குக்கலே (1)

குக்கலே குக்கல் அல்லால் குலம்-தனில் சிறந்தது ஆமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 3/4

மேல்

குக்கலை (1)

குக்கலை பிடித்து நாவி கூண்டினில் அடைத்துவைத்து – விவேகசிந்தாமணி:1 3/1

மேல்

குக்கனை (1)

குக்கனை நிகர்க்கும் அவர் கக்கும் இழிகூற்றே – நீதிநூல்:33 345/4

மேல்

குகன் (1)

திண் தோள் குகன் அன்புசெய்தான் இராமன் நண்பு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 74/1

மேல்

குங்குமமும் (1)

சாந்தும் புகையும் துருக்கமும் குங்குமமும்
மோந்து இன்புறுவன மூக்கு அல்ல வேந்தின் – அறநெறிச்சாரம்:1 201/1,2

மேல்

குச்சகனார் (1)

குச்சகனார் சொன்னார் குமரேசா மெச்சும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 49/2

மேல்

குசலவர் (1)

திண் தோள் குசலவர் ஏன் சென்று அவை அஞ்சாமையினால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 729/1

மேல்

குசலன் (1)

உள்ள நலம் இல்லை என்றான் ஓரா குசலன் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 850/1

மேல்

குசன் (1)

கோமான் குசன் ஏன் குமரேசா தாம – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1289/2

மேல்

குசேலர் (3)

தேடி துறவறத்தில் செல்லார் குசேலர் இல் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 46/1
சார்ந்து குசேலர் உயர் சாங்கியர் ஏன் யார்க்கும் அருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 317/1
மாறாது அருள் கண்ணன்-மாட்டும் குசேலர் போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1061/1

மேல்

குசேலரிடம் (1)

கொள்ள விரும்பா குசேலரிடம் செல்வம் அன்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 179/1

மேல்

குசேலரை (1)

கண்டு முகம் மலர்ந்து கண்ணன் குசேலரை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 92/1

மேல்

குஞ்சரத்தை (1)

இந்திய குஞ்சரத்தை ஞான இரும் கயிற்றால் – அறநெறிச்சாரம்:1 190/1

மேல்

குஞ்சரத்தையும் (1)

கொடும் மத குவடு என வளர்ந்திடு குஞ்சரத்தையும் நம்பலாம் குலுங்க பேசி நகைத்திடும் சிறுகுமரர்-தம்மையும் நம்பலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 30/2

மேல்

குஞ்சரம் (1)

குடை நிழல் இருந்து குஞ்சரம் ஊர்ந்தோர் – வெற்றிவேற்கை:1 50/1

மேல்

குஞ்சி (1)

சிரம் ஆர்ந்த குஞ்சி மிக சிக்குற்று நாறி – நன்மதிவெண்பா:1 56/1

மேல்

குஞ்சுகள் (1)

குஞ்சுகள் கள் எனும் கொடிய பக்கிக்கே – நீதிநூல்:19 233/4

மேல்

குட்டநோய் (1)

குட்டநோய் நரகில் வீழ்ந்து குளிப்பவர் இவர்கள் கண்டாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 114/4

மேல்

குட்டி (1)

பன்றி பல குட்டி பயந்ததனால் ஏது பயன் – நீதிவெண்பா:1 54/3

மேல்

குட்டுவன் (1)

நன்று அறிந்த குட்டுவன் ஏன் நாண் அமைந்து சால்பு நிலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1013/1

மேல்

குட்டுவன்-கண் (1)

மாறி பகைத்ததனை மாடலன் ஏன் குட்டுவன்-கண்
கூற உணர்ந்தான் குமரேசா சீறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 709/1,2

மேல்

குட (1)

குட முலையாம் கூற்று உதைத்து தாய்க்கிழவி எனும் பேயை கொன்று அன்னார் வாழ் – நீதிநூல்:44 487/3

மேல்

குடங்கருள் (1)

உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள்
பாம்போடு உடன் உறைந்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 890/3,4

மேல்

குடத்து (1)

சீத நீர் பொள்ளல் சிறு குடத்து நில்லாது – நன்னெறி:1 12/3

மேல்

குடம் (2)

பொன்னின் குடம் உடைந்தால் பொன் ஆகும் என் ஆகும் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 18/3
மண்ணின் குடம் உடைந்தக்கால் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 18/4

மேல்

குடம்பை (1)

குடம்பை தனித்து ஒழிய புள் பறந்து அற்றே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 338/3

மேல்

குடர் (2)

துணி பட்டாடைகள் பருத்திநூல் பூச்சி குடர் நாயின் தோல் உரோமம் – நீதிநூல்:30 322/2
இன மாலை தோல் என்பு தசை நரம்பு குடர் அன்றி இனி வேறு உண்டோ – நீதிநூல்:41 421/3

மேல்

குடரை (1)

உணற்கு விரும்பும் குடரை வனப்பு அற – அறநெறிச்சாரம்:1 88/2

மேல்

குடி (52)

நல்ல குடி பிறந்தார் நல்கூர்ந்தார் ஆனாலும் – நல்வழி:1 9/3
மாந்தர் குடி வாழ்க்கை மண்ணின் கலம் போல – நல்வழி:1 28/3
அ குடி கற்றோரை மேல் வருக என்பர் – வெற்றிவேற்கை:1 38/2
கொச்சை மக்களை பெறுதலின் அ குடி
எச்சம் அற்று ஏமாந்து இருக்கை நன்று – வெற்றிவேற்கை:1 40/2,3
குடி அலைத்து இறந்து வெங்கோலோடு நின்ற – வெற்றிவேற்கை:1 66/1
குடி கொன்று இறை கொள்ளும் கோமகற்கு கற்றா – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 28/1
மடி கொன்று பால் கொளலும் மாண்பே குடி ஓம்பி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 28/2
குரம்பை உடையார் குடி போக்கு நோக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 125/3
குடி கெடுக்கும் தீ நெஞ்சின் குற்றேவேல் செய்தல் – அறநெறிச்சாரம்:1 141/3
குடி இறை இறையவன் கொள்ளும் கொள்கையே – நீதிநூல்:5 52/4
அடியளே குடி அவர் அன்பு எண் செல்வமாம் – நீதிநூல்:12 126/3
குடி இறை என் நிறை குறை உண்டோ சொலாய் – நீதிநூல்:12 126/4
கொலைபுரிவோரையும் குடி வருந்தவே – நீதிநூல்:18 218/1
குரு இறை சீடன் நாம் நம் கோன் அவன் குடி நாம் அன்னான் – நீதிநூல்:47 568/1
நடுவு இன்றி நன் பொருள் வெஃகின்ற குடி பொன்றி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 18/3
குடி பிறந்து தன்-கண் பழி நாணுவானை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 80/3
அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடி பிறந்தார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 96/3
நடுவு இன்றி நன் பொருள் வெஃகின் குடி பொன்றி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 18/3
குடி புறங்காத்து ஓம்பி குற்றம் கடிதல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 55/3
தொக்க குடி காத்தனர் காண் சோமேசா மிக்கு உயர்ந்த – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 76/2
நல் ஆள் இலாத குடி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 103/4
சாலவே பட்சி எல்லாம் தன் குடி என்றே வாழும் – விவேகசிந்தாமணி:1 6/2
கடை இலக்கமும் எழுதிவிட்ட கணக்கர்-தம்மையும் நம்பலாம் காக்கை போல் விழி பார்த்திடும் குடி காணியாளரை நம்பலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 30/3
பாணன் குடி உயர பண்டு அரனும் கூடல் வரு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 153/1
குடி செய்வல் என்னும் ஒருவற்கு தெய்வம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 153/3
நடுவு இன்றி நன் பொருள் வெஃகின் குடி பொன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 171/3
படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 381/3
கொடை அளி செங்கோல் குடி ஓம்பல் நான்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 390/3
குடி பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடு பரியும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 502/3
கோல் நோக்கி வாழும் குடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 542/4
குடி தழீஇ கோலோச்சும் மாநில மன்னன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 544/3
குடி புறங்காத்து ஓம்பி குற்றம் கடிதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 549/3
அன்று மடி ஊர்ந்த ஆத்திரேயன் குடி பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 601/1
குடி என்னும் குன்றா விளக்கம் மடி என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 601/3
கன்று மடி கொண்ட கவுற்சனன் ஏன் தன் குடி முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 603/1
குடி மடியும் தன்னினும் முந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 603/4
குடி மடிந்து குற்றம் பெருகும் மடி மடிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 604/3
குடி ஆண்மையுள் வந்த குற்றம் ஒருவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 609/3
தேர்ந்து குடி காக்கும் திறலால் சுமந்திரன் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 632/1
அன்புடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் வேந்து அவாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 681/3
குடி பிறந்து தன்-கண் பழி நாணுவானை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 794/3
கோடாத சென்னி குடி கூடி நின்றும் உட்பகையால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 887/1
உட்பகை உற்ற குடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 887/4
மண்டு புகழ் யாதவர்கள் மாண் குடி தேய்ந்து உட்பகை மீக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 888/1
உட்பகை உற்ற குடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 888/4
அன்புடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் இவ் இரண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 992/3
தேர்ந்த அருவந்தை செய் வினையால் தன் குடி முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1022/1
நீள் வினையான் நீளும் குடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1022/4
குடி செய்வல் என்னும் ஒருவற்கு தெய்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1023/3
குற்றம் இலனாய் குடி செய்து வாழ்வானை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1025/3
குடி செய்வார்க்கு இல்லை பருவம் மடி செய்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1028/3
நல் ஆள் இலாத குடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1030/4

மேல்

குடிக்கினும் (1)

காணவே பனை கீழாக பால் குடிக்கினும் கள்ளே என்பார் – விவேகசிந்தாமணி:1 33/3

மேல்

குடிக்கு (1)

வகை என்ப வாய்மை குடிக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 953/4

மேல்

குடிகள் (6)

கோ அரிய சீவன் குடிகள் உடல் ஆவார் – நீதிநூல்:5 53/1
குடிகள் சீடர் குடிப்பணி செய்குவோர் கொல்லர் தச்சர் நாவிதர் காழியர் – நீதிநூல்:15 189/1
ஏர் உறவே தக்க இறை இனிது ஈவர் குடிகள் அரோ – நீதிநூல்:47 579/4
ஒருமையொடு மன்னானை உயர் குடிகள் ஓம்புவரால் – நீதிநூல்:47 580/4
ஓங்கு அதிகாரத்து வரின் ஊர் குடிகள் தீங்கு இயற்றும் – நன்மதிவெண்பா:1 85/2
மண்டு புகழ் அய்யோத்தி மாண் குடிகள் மன்னன் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 542/1

மேல்

குடிகளுக்கே (1)

காவலனை காக்க கடனாம் குடிகளுக்கே – நீதிநூல்:5 53/4

மேல்

குடிகளே (1)

கொடிய மன்னவர்க்கு குடிகளே ஒன்னார் கோட்டையே அமர்க்களம் அவர்-தம் – நீதிநூல்:4 46/1

மேல்

குடிகளை (1)

உற்ற குடிகளை ஓம்பி ஏன் வச்சந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 549/1

மேல்

குடிகாத்தல் (1)

வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள்வினையோடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 632/3

மேல்

குடிகெடுக்க (1)

சொல்லாதும் சொல்லவைக்கும் சொல் சென்றால் குடிகெடுக்க துணிவர் கண்டாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 99/2

மேல்

குடிகெடுக்கும் (1)

குடிகெடுக்கும் தொழில் உங்கட்கு இல்லை என வெறுத்தனர் அ குணங்கள் எல்லாம் – நீதிநூல்:44 495/3

மேல்

குடிகெடுத்து (1)

புல்லரை குடிகெடுத்து அகன்று போகுமே – நீதிநூல்:24 276/4

மேல்

குடிகொண்ட (1)

உரும் உரு கொண்டு கள்வர் உளம் குடிகொண்ட போலும் – நீதிநூல்:17 212/4

மேல்

குடிகொண்டு (1)

குன்று_எடுத்தான் மார்பு குடிகொண்டு இருந்தாள் செம் கமலை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 117/1

மேல்

குடிசை (1)

ஆடு அரசா வேந்து ஆடா ஆம் குடிசை வாசமதா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 105/1

மேல்

குடிஞையை (1)

குடிஞையை அடித்து உதைத்து கொன்று உண்போர் சமயம் வாய்க்கில் – நீதிநூல்:45 516/3

மேல்

குடித்த (1)

பால் முளை தின்று மறலி உயிர் குடித்த
கான்முளையே போலும் கரி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 50/3,4

மேல்

குடித்தனம் (1)

நலம் இலா கயவன் தோன்றின் குடித்தனம் தேசம் பாழாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 112/3

மேல்

குடித்தனரும் (1)

நிலமதில் குணவான் தோன்றின் நீள் குடித்தனரும் வாழ்வார் – விவேகசிந்தாமணி:1 112/1

மேல்

குடிதாங்கி (1)

நாடி குடிதாங்கி நம்பி ஏன் தெய்வ அருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1023/1

மேல்

குடிப்பணி (1)

குடிகள் சீடர் குடிப்பணி செய்குவோர் கொல்லர் தச்சர் நாவிதர் காழியர் – நீதிநூல்:15 189/1

மேல்

குடிப்பிறந்தார் (2)

இழுக்கார் குடிப்பிறந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 952/4
அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடிப்பிறந்தார்
குன்றுவ செய்தல் இலர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 954/3,4

மேல்

குடிப்பிறந்தார்-கண் (1)

குடிப்பிறந்தார்-கண் விளங்கும் குற்றம் விசும்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 957/3

மேல்

குடிபுகுதுவார் (1)

புக்கில் குடிபுகுதுவார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 86/4

மேல்

குடிபுகுமே (1)

சென்று இருந்து வாழ்வளே சேடன் குடிபுகுமே
மன்று ஓரம்சொன்னார் மனை – நல்வழி:1 23/3,4

மேல்

குடிமாறன் (1)

இளையான் குடிமாறன் இல் வாழ் துணை போல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 14/2

மேல்

குடிமை (2)

ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 14/3
ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 133/3

மேல்

குடிமைக்-கண் (2)

மடிமை குடிமைக்-கண் தங்கின் தன் ஒன்னார்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 61/3
மடிமை குடிமைக்-கண் தங்கின் தன் ஒன்னார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 608/3

மேல்

குடிமைக்கும் (1)

தத்தம் நிலைக்கும் குடிமைக்கும் தப்பாமே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 64/1

மேல்

குடிமையும் (2)

முறையும் குடிமையும் பான்மையும் நோக்கார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 83/1
குணனும் குடிமையும் குற்றமும் குன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 793/3

மேல்

குடியது (1)

ஓரம் சொன்ன குடியது போல் உதிர்ந்து கிடக்கும் தம்பியரே – விவேகசிந்தாமணி:1 94/4

மேல்

குடியாக (1)

குடியாக வேண்டுபவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 602/4

மேல்

குடியாகும் (1)

குடியாகும் மறம் தொடர் குற்றம் எலாம் – நீதிநூல்:25 288/3

மேல்

குடியார் (1)

கொற்றம் குடியார் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 312/2

மேல்

குடியிருக்க (1)

கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 4/6

மேல்

குடியும் (2)

கூழும் குடியும் ஒருங்கு இழக்கும் கோல் கோடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 554/3
அன்று கழுவுள் அரும் குடியும் வீழ்ந்தது அவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1030/1

மேல்

குடியை (9)

கூறாக்கி ஒரு குடியை கெடுக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 12/1
நல் குடியை காத்த நகுலனை முன் கொன்ற மறை – நீதிவெண்பா:1 16/3
மடியை மடியா ஒழுகல் குடியை
குடியாக வேண்டுபவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 602/3,4
உற்ற குடியை உயர் தருமகுத்தன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 609/1
சேர்ந்து முயன்ற சிவசன்மா தன் குடியை
கூர்ந்து கண்டான் என்னே குமரேசா தேர்ந்து நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1024/1,2
சூழாமல் தானே முடிவு எய்தும் தம் குடியை
தாழாது உஞற்றுபவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1024/3,4
கண்ட குடியை கருணாகரன் ஆண்டுகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1026/1
சார்ந்து பலர் இருந்தும் சாத்தன் ஏன் தன் குடியை
கூர்ந்து பொறுத்தான் குமரேசா நேர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1027/1,2
சோர்ந்துபடாமல் சுபத்திரன் ஏன் தன் குடியை
கூர்ந்து பொறுத்தான் குமரேசா சார்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1028/1,2

மேல்

குடியொடு (1)

குன்று அன்னார் குன்ற மதிப்பின் குடியொடு
நின்று அன்னார் மாய்வர் நிலத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 898/3,4

மேல்

குடியோடு (1)

துன்னு குடியோடு அழிந்தான் சோமேசா பன்னில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 18/2

மேல்

குடில் (3)

பொய் குடில் ஓம்புவரோ போதத்தால் தாம் வேய்ந்த – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 86/3
கூற்றம் குடில் பிரியா முன் – அறநெறிச்சாரம்:1 28/4
கடி நகர் சிறு குடில் காந்தர் வேந்தராம் – நீதிநூல்:12 126/2

மேல்

குடிலம் (1)

குடிலம் இன்றி இயற்றிடில் இம்மையும் கோது_இல் அம்பரமும் பெறுவார் அரோ – நீதிநூல்:15 189/4

மேல்

குடிலால் (1)

புலால் குடிலால் ஆய பயன் – அறநெறிச்சாரம்:1 172/4

மேல்

குடிவாழ்க்கை (1)

பிச்சைக்கு மூத்த குடிவாழ்க்கை பேசுங்கால் – நல்வழி:1 14/1

மேல்

குடும்பத்தை (2)

கண்ட குடும்பத்தை காத்து நின்ற பிங்கலன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1029/1
இடும்பைக்கே கொள்கலம்-கொல்லோ குடும்பத்தை
குற்றம் மறைப்பான் உடம்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1029/3,4

மேல்

குடை (9)

குடை நிழல் இருந்து குஞ்சரம் ஊர்ந்தோர் – வெற்றிவேற்கை:1 50/1
கோல் கா கரகம் குடை செருப்பு வேலொடு – அறநெறிச்சாரம்:1 63/2
நிழலினை நம்பி கை கொள் நெடும் குடை நீத்தல் ஒப்பே – நீதிநூல்:30 325/4
கண்டகம் காண்பான் பூசை முச்2தீபு கழல் குடை ஏவல் சிற்றுண்டி கம்பளி ஊசி நூல் அடைக்காய் இலை கரண்டகம் கண்ட மேல் தங்கி – விவேகசிந்தாமணி:1 135/2
அணி மதி குடை அருகனை தொழ – அருங்கலச்செப்பு:0 1/1
பல குடை நீழலும் தம் குடை கீழ் காண்பர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 154/3
பல குடை நீழலும் தம் குடை கீழ் காண்பர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 154/3
பல குடை நீழலும் தம் குடை கீழ் காண்பர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1034/3
பல குடை நீழலும் தம் குடை கீழ் காண்பர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1034/3

மேல்

குடையும் (1)

அலர் கதிர் ஞாயிற்றை கை குடையும் காக்கும் – அறநெறிச்சாரம்:1 79/2

மேல்

குண்டரால் (1)

குண்டரால் தென்னன் குறைபட்டு கண்_நுதலார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 79/1

மேல்

குண்டலகேசி (1)

குண்டலகேசி குமரேசா கொண்டாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1250/2

மேல்

குண்டலத்தை (1)

குண்டலத்தை கொண்டான் குமரேசா மண்டலத்தில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 516/2

மேல்

குண்டலம் (2)

குண்டலம் பெய்வ செவி அல்ல கொண்டு உலகில் – அறநெறிச்சாரம்:1 199/2
குண்டலம் முதல் கண்டோர் பொற்கொல்லன் உண்டு என்னல் போலும் – நீதிநூல்:2 7/2

மேல்

குண்டலமும் (1)

அங்கியும் குண்டலமும் ஆகண்டலர்க்கு அளித்தான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 23/1

மேல்

குண்டலன் (1)

திண் திறல் மெய் குண்டலன் முன் சேராரை ஏன் விரைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 679/1

மேல்

குண்டு (1)

குப்பைத்தே குண்டு நீர் வையகம் மக்கள் – அறநெறிச்சாரம்:1 92/2

மேல்

குண்டுணி (1)

குண்டுணி இருந்திடின் கோள்கள் மிஞ்சிடும் – விவேகசிந்தாமணி:1 31/3

மேல்

குண்டுணியாய் (1)

ஊரோடும் குண்டுணியாய் திரிய வேண்டாம் – உலகநீதி:1 8/3

மேல்

குண்டோதர (1)

ஈசன் குண்டோதர போ என்று அருளும் குன்று புரை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 85/1

மேல்

குண்டோதரன் (1)

குண்டோதரன் ஏன் குமரேசா உண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 941/2

மேல்

குண (5)

நீரினால் பயிர் வளம் நிலைத்தல் போல் குண
சீரினால் புகழ் பயிர் செழிக்க வேண்டும் நல் – நீதிநூல்:37 371/1,2
தன்னை தன் குண தன்மையை தேரவே – நீதிநூல்:38 382/1
கேடு தம்-பால் மிக கிளைக்கினும் குண
பீடுளோர் நன்மையே பிறர்க்கு செய்வரால் – நீதிநூல்:39 402/3,4
மிக்க குண நெற்பயிர் விளை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 71/4
குண நலம் சான்றோர் நலனே பிற நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 982/3

மேல்

குணங்கள் (6)

குணங்கள் உரைப்பதுவும் நன்றே அவரோடு – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 8/3
குணங்கள் உரைப்பதுவும் தீதே அவரோடு – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 9/3
பங்கம்_இல் குணங்கள் யாவும் வாழும் ஓர் பதி நீ ஆயின் – நீதிநூல்:38 380/3
குடிகெடுக்கும் தொழில் உங்கட்கு இல்லை என வெறுத்தனர் அ குணங்கள் எல்லாம் – நீதிநூல்:44 495/3
மங்கையர்-பால் வாதாடேல் மாண்ட வியன் குணங்கள்
பங்கமுற கைவிடேல் பாலருடன் சங்கை இன்றி – நன்மதிவெண்பா:1 105/1,2
மண்டு புகழ் அயிந்தன் மாண் குணங்கள் எல்லாம் மேற்கொண்டிருந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 981/1

மேல்

குணங்களில் (1)

குணங்களில் குன்றாதவர் – அறநெறிச்சாரம்:1 60/4

மேல்

குணங்களை (1)

குலம் கெடும் வேசை மாதர் குணங்களை விரும்பினோர்க்கே – விவேகசிந்தாமணி:1 122/4

மேல்

குணசீலன் (1)

நன்று தெரிந்து நளன்-பால் குணசீலன்
குன்றாது ஏன் சொன்னான் குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 634/1,2

மேல்

குணத்தாரை (1)

பிறவிக்-கண் நீத்தார் பெரும் குணத்தாரை
துறவி துணை பெற்றக்கால் – அறநெறிச்சாரம்:1 139/3,4

மேல்

குணத்தால் (3)

அயர்வாக அடித்து ஓட்டல் அவைகள் குணத்தால் அன்றோ – நீதிநூல்:34 357/2
கொண்டல் உறையூர் கச்சி கோ நகரில் செய் குணத்தால்
எண் திசையும் போற்றும் இரங்கேசா மண்டி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 2/1,2
பிற குணத்தால் என்ன பயன் – அருங்கலச்செப்பு:1 36/2

மேல்

குணத்தான் (2)

கோள்_இல் பொறியின் குணம் இலவே எண்_குணத்தான் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 3/3
கோள்_இல் பொறியின் குணம் இலவே எண்_குணத்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 9/3

மேல்

குணத்தில் (2)

கொடுத்து உய்யப்போமாறு கொள்வான் குணத்தில்
வடுத்தீர்ந்தார் உண்ணில் பெறலாம் கொடுத்தாரை – அறநெறிச்சாரம்:1 175/1,2
கொடுப்பான் பசை சார்ந்து கொள்வான் குணத்தில்
கொடுக்கப்படுதல் அமையின் அடுத்தடுத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 184/1,2

மேல்

குணத்தின் (1)

ஆர்ந்த குணத்தின் அமைதியால் அந்துவனார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 982/1

மேல்

குணத்தை (2)

அயலார் மதத்தை குணத்தை பழிக்கார் அறம் ஈது மறம் ஈது என சொல்வர் பொதுவா – நீதிநூல்:47 583/1
பொற்பு ஊர உள்ளியினை விதைத்தாலும் அதன் குணத்தை பொருந்த காட்டும் – விவேகசிந்தாமணி:1 88/2

மேல்

குணத்தொடு (1)

முன்னை குணத்தொடு தத்தம் குணம் உடைமை – அருங்கலச்செப்பு:1 173/1

மேல்

குணத்தோன் (1)

என அறு_குணத்தோன் எங்கும் இயல் அருள் மணத்தோன் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 550/4

மேல்

குணநிதி (1)

கோடி அல்லல் கொண்டு குணநிதி ஏன் வெம் சூதை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 936/1

மேல்

குணநிலை (1)

பெரியவர் குணநிலை பெறல் அரிது அறமே – நீதிநூல்:31 330/3

மேல்

குணம் (33)

குலத்து அளவே ஆகும் குணம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 7/4
தண்ணீர் நில நலத்தால் தக்கோர் குணம் கொடையால் – நல்வழி:1 16/1
நெடுமொழி கோறல் குணம் பிறிதாதல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 34/3
அறம் பத்தும் ஆன்ற குணம் – அறநெறிச்சாரம்:1 12/4
உற்ற குணம் தோன்றாததாகும் உவப்பதன்-கண் – அறநெறிச்சாரம்:1 42/3
குற்றத்தை நன்று என்று கொண்டு குணம் இன்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 100/1
காவல் துணையாம் குரவன் குணம் கல்வி இன்றி – நீதிநூல்:7 67/2
குணம் அறும் குலம் அறும் கொடிய நோய் எலாம் – நீதிநூல்:13 165/2
அரிய குணம் சேர் பெரியர்-தமக்கு அமைய கடல் சூழ் புவனம் எங்கும் – நீதிநூல்:23 267/1
மண் இயல்பால் குணம் மாறும் தண் புனல் – நீதிநூல்:31 333/1
குணம் கெட கூறும் வன்சொல் கொண்டிடில் குறை என் நெஞ்சே – நீதிநூல்:38 378/4
குணமே குணம் என்க வெள்ளம் – நன்னெறி:1 8/2
உண்டு குணம் இங்கு ஒருவர்க்கு எனினும் கீழ் – நன்னெறி:1 24/1
குணம் அதிகம் ஆம் அருணை கோபுரத்துள் மேவும் – விவேகசிந்தாமணி:0 1/3
தாய் வார்த்தை கேளாத சகசண்டிக்கு என் சாற்றிடினும் உலுத்த குணம் தவிர மாட்டான் – விவேகசிந்தாமணி:1 14/3
கொண்ட நல் கலைகளோடு குணம் இலா கோதைமாரை – விவேகசிந்தாமணி:1 53/1
பெண்டுகள் சொல்கேட்கின்ற பேயரேனும் குணம் மூட பேடி லோபர் – விவேகசிந்தாமணி:1 98/1
நல்லோர்க்கு இ மூன்று குணம் உண்டாகில் அருள் அதிக ஞானம் உண்டாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 99/3
குத்திரர்-பால் மூன்று குணம் – நீதிவெண்பா:1 23/4
குணம் நன்கு உணரா கொடியோரிடத்தில் – நீதிவெண்பா:1 26/1
குணம் நன்கு உடையார் குறுகார் குணமுடைமை – நீதிவெண்பா:1 26/2
இ குணம் ஓர் மூன்றும் பெரியோரிடம் சேரில் – நீதிவெண்பா:1 100/3
அந்த சுணங்கன் குணம் கெடுமோ – நன்மதிவெண்பா:1 26/3
குற்றம் உறும் கீழோர் குணம் – நன்மதிவெண்பா:1 38/4
மேல் ஆம் குணம் போம் விதம் போல மால் ஆர்ந்த – நன்மதிவெண்பா:1 79/2
தெள்ளுங்கால் மூல குணம் – அருங்கலச்செப்பு:1 82/2
முன்னை குணத்தொடு தத்தம் குணம் உடைமை – அருங்கலச்செப்பு:1 173/1
கோள்_இல் பொறியின் குணம் இலவே எண்_குணத்தான் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 3/3
குலன் ஒழுக்கம் நல்ல குணம் உண்டோ என்னும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 55/1
கோள்_இல் பொறியின் குணம் இலவே எண்_குணத்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 9/3
குணம் என்னும் குன்று ஏறி நின்றார் வெகுளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 29/3
குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 504/3
ஒள் அமர் கண்ணாள் குணம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1125/4

மேல்

குணமது (2)

குணமது கைவிடேல் – ஆத்திசூடி:1 36/1
குணமது கைவிடேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 36/4

மேல்

குணமாலை (2)

தூ வாய் குணமாலை சோமேசா ஆவகையே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 132/2
ஏதிலர் என்று எள்ளினரை ஏனோ குணமாலை
கோதிலர் காண் என்றாள் குமரேசா போதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1130/1,2

மேல்

குணமிலார் (1)

குணமிலார் இனம் உறல் குறை உண்டாக்குமே – நீதிநூல்:31 332/4

மேல்

குணமிலி-பால் (1)

குற்றமே நாடும் குணமிலி-பால் தொண்டுசெய – நன்மதிவெண்பா:1 19/1

மேல்

குணமுடைமை (1)

குணம் நன்கு உடையார் குறுகார் குணமுடைமை
நண்ணா சமண நகரத்தில் தூசு ஒலிக்கும் – நீதிவெண்பா:1 26/2,3

மேல்

குணமுடையார் (1)

கொண்டு உய்யப்போவார் குணமுடையார் அல்லாதார் – அறநெறிச்சாரம்:1 175/3

மேல்

குணமுடையோர்-தம்மை (1)

உயரும் விண் கமல பன்மூன்று உறு குணமுடையோர்-தம்மை
இயலுறு புவியோர் போற்றும் ஈசன் என்று எண்ணலாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 54/3,4

மேல்

குணமும் (2)

கொதி அழல் நரகு இடும் குணமும் கல்வியும் – நீதிநூல்:9 91/3
அகில குணமும் கெட்டு அழியும் நகு தரளம் – நன்மதிவெண்பா:1 41/2

மேல்

குணமே (2)

குணமே குணம் என்க வெள்ளம் – நன்னெறி:1 8/2
நல் போதம் வாராது அங்கு அவர் குணமே மேலாக நடக்கும்தானே – விவேகசிந்தாமணி:1 88/4

மேல்

குணவதம் (1)

அணுவதம் ஐந்தும் குணவதம் மூன்றும் – அருங்கலச்செப்பு:1 65/1

மேல்

குணவதி (1)

காமர் குணவதி ஏன் கைவிடாது ஓம்பி நின்றாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1245/1

மேல்

குணவான் (1)

நிலமதில் குணவான் தோன்றின் நீள் குடித்தனரும் வாழ்வார் – விவேகசிந்தாமணி:1 112/1

மேல்

குணன் (2)

அறு_குணன் என்போம் பார் மேல் அன்னதன் கீழ் எப்பாலும் – நீதிநூல்:47 600/2
அன்று குணன் உய்ந்தான் அந்தணனை கொன்றும் அரன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 23/1

மேல்

குணனிலனாய் (1)

குணனிலனாய் குற்றம் பல ஆயின் மாற்றார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 868/3

மேல்

குணனும் (1)

குணனும் குடிமையும் குற்றமும் குன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 793/3

மேல்

குணனையும் (1)

கோவிலை பழிக்கின் ஓர் எண்_குணனையும் பழித்தது ஒப்பாம் – நீதிநூல்:1 6/1

மேல்

குணாகரத்தை (1)

உத்தம குணாகரத்தை உளம்கொளார் வளம் கொளாரால் – நீதிநூல்:47 549/4

மேல்

குத்தி (1)

குத்தி கொள்ளும் தண்டுலம் வெண்காக இனம் – நன்மதிவெண்பா:1 8/3

மேல்

குத்திரர்-பால் (1)

குத்திரர்-பால் மூன்று குணம் – நீதிவெண்பா:1 23/4

மேல்

குத்து (1)

குத்து ஒக்க சீர்த்த இடத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 490/4

மேல்

குதர் (1)

கொண்டு உரைப்பான் நிற்றல் குதர் – அறநெறிச்சாரம்:1 216/4

மேல்

குதர்க்கம் (1)

பாவலரை மெச்சுதலே பாண்டித்தியம் குதர்க்கம்
மேவல் இடர் நன்மதியே விள் – நன்மதிவெண்பா:1 11/3,4

மேல்

குதலை (2)

குதலை வாயில் குழவிகள் வையினும் – விவேகசிந்தாமணி:1 46/2
என்பு உருக்கும் மென் குதலை ஏந்து_இழையார் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 34/3

மேல்

குதித்தலும் (1)

கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 269/3

மேல்

குதித்தான் (1)

கோடி கருதி குதித்தான் சயத்திரதன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 337/1

மேல்

குதிப்பினும் (1)

ஆழ் நீர் மடுவில் தவளை குதிப்பினும்
யானை நிழல் காண்பு அரிது – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 53/3,4

மேல்

குதிரை (1)

உள்ள பெரும் குதிரை ஊர்ந்து வயப்படுத்தி – அறநெறிச்சாரம்:1 139/1

மேல்

குதிரைக்கு (1)

கொம்பு உளதற்கு ஐந்து குதிரைக்கு பத்து முழம் – நீதிவெண்பா:1 20/1

மேல்

குதை (1)

விரி தலை வேடன் கையில் வில் குதை நரம்பை கவ்வி – விவேகசிந்தாமணி:1 92/3

மேல்

குந்தி (2)

குந்தி மன் சீர் கண்டார் குமரேசா சிந்தை-தனில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 114/2
குந்தி ஏன் மாய்ந்தார் குமரேசா முந்துகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 380/2

மேல்

குப்பை (1)

குப்பை ஆக்காதே – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 24/1

மேல்

குப்பை-தன்னை (1)

கொஞ்சமும் நம் பொருள் என உன்னாமல் வெள்ளி பொன் எனும் மண் குப்பை-தன்னை
தஞ்சமாம் பொருள்கள் என நினைத்து அதன் மேல் ஆசையுற்று தயங்குகின்றாய் – நீதிநூல்:40 410/2,3

மேல்

குப்பைத்தே (1)

குப்பைத்தே குண்டு நீர் வையகம் மக்கள் – அறநெறிச்சாரம்:1 92/2

மேல்

குபன் (1)

நின்ற திரு நீங்கியதே நீடு குபன் கேண்மை அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 519/1

மேல்

குபேரன்-தன் (1)

பாழி நிதிகட்கு பதியாம் குபேரன்-தன்
தோழன் என இருந்தும் சோமேசன் ஏழமையாய் – நன்மதிவெண்பா:1 59/1,2

மேல்

குபேரனுக்கு (1)

செப்பும் இரு நிதிகள் சேர்ந்தும் குபேரனுக்கு
எ பொருளால் என் ஆம் இரங்கேசா கைப்பொருள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 101/1,2

மேல்

கும்பகர்ணன் (1)

புத்தி அற்ற கும்பகர்ணன் பொன்றினன் பார் மத்த மத – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 52/2

மேல்

கும்பகன்னன் (5)

துஞ்சு விழி கும்பகன்னன் துண்டம் செவி இழந்தும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 61/1
துய்த்தனனாம் கும்பகன்னன் சோமேசா எத்திறத்தும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 65/2
மாறு செய்தும் கும்பகன்னன் மாண்புற்றான் யார் புறமும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 181/1
சம்பரன் சம்பாதி கும்பகன்னன் தவம் புரிந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 262/1
எள்ளி இடித்துரைத்தார் ஏவலரும் கும்பகன்னன்
கொள்ளும் மடி கண்டு ஏன் குமரேசா உள்ளே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 607/1,2

மேல்

கும்பமுனி (2)

கொன்று செயும் வேள்வி கொடிது என்று ஏன் கும்பமுனி
குன்ற உரைத்தார் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 328/1,2
சீலமுற்ற கும்பமுனி சீற நகுடன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 899/1

மேல்

கும்பன் (1)

நின்று பெரும் பொருளை நீட்டிவைத்தும் கும்பன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1001/1

மேல்

கும்பிட்டு (1)

கும்பிட்டு ஏன் வீழ்ந்தார் குமரேசா அம்புவியில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 225/2

மேல்

கும்பிடு (1)

தாயை கும்பிடு – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 41/1

மேல்

கும்பியில் (1)

பார் இன்ப பாழ் கும்பியில் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 87/4

மேல்

கும்பினார் (1)

கும்பினார் என்னே குமரேசா நம்பும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 262/2

மேல்

குமணன் (2)

தெள்ளு குமணன் ஒன்றும் செப்பாமல் ஏன் தலையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 223/1
பண்டு அமணன் செய்த பழி நாளை ஏன் குமணன்
கொண்டான் இனிதா குமரேசா மண்டி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 808/1,2

மேல்

குமரகுரு (1)

சென்ற இடம் எல்லாம் சிறந்து ஏன் குமரகுரு
குன்றா சீர் பெற்றார் குமரேசா நின்ற இடம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 397/1,2

மேல்

குமரர் (2)

கோன் இன்றி காவல் இல்லை குமரர் தாய் இன்றி இல்லை – நீதிநூல்:2 13/3
அந்தமுளார் அயல் குமரர் எனினும் விடம் அனையராம் அரு மணாளர் – நீதிநூல்:12 120/2

மேல்

குமரரை (1)

கரவு அயல் குமரரை கலத்தல் பூசை தன் – நீதிநூல்:13 158/2

மேல்

குமரவேள் (2)

குமரவேள் பாதத்தை கூறாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 7/8
குமரவேள் நாமத்தை கூறாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 10/8

மேல்

குமரனார் (1)

வென்றி குமரனார் வெம்பி நின்றும் செய்திலர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 654/1

மேல்

குமரி (1)

மூப்பு இலா குமரி வாழ்க்கை முனை இலா அரசன் வீரம் – விவேகசிந்தாமணி:1 36/1

மேல்

குமரேசா (1330)

கோ முகிழ்த்த தன்மை குமரேசா மேவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 1/2
குற்றமுற்றார் என்னே குமரேசா வெற்றிபெற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 2/2
கூடினர் பேரின்பம் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 3/2
கொள்ளவில்லை துன்பம் குமரேசா உள்ளி ஒன்றை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 4/2
கோட்புலியார்-தம்மை குமரேசா கேட்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 5/2
கூடினர் நீள் வாழ்வை குமரேசா ஓடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 6/2
அடியை சேர்ந்தார் குமரேசா ஏனோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 7/2
கோதுற்றார் மற்றோர் குமரேசா தீது_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 8/2
கோதடைந்தது என்னே குமரேசா பூதலத்தில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 9/2
கூர்ந்து ஆழ்ந்தார் என்னே குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 10/2
கோன் உலகுக்கு ஈந்தான் குமரேசா ஆனாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 11/2
கொண்டிருந்தாள் என்னே குமரேசா உண்டி-தனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 12/2
கூசாதது என்னே குமரேசா மாசு அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 13/2
கூர் அருள் சேர் நல்லான் குமரேசா சீர் நிறைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 14/2
கொற்றமுற்றான் என்னே குமரேசா வற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 15/2
கொண்டார் வரகு ஏன் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 16/2
கொண்டுவந்தார் மூவர் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 17/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 18/2
கொண்டிலன் ஏன் விட்டான் குமரேசா கொண்டதொரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 19/2
கோனும் ஏன் நொந்தார் குமரேசா ஊனம் இலா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 20/2
கொண்டு புகல்வானேன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 21/2
கொண்ட துணை என்னே குமரேசா கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 22/2
கொண்டது உயர்வு என்னே குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 23/2
கொண்டனர் வீடு என்னே குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 24/2
கோது அகல கண்டார் குமரேசா பூதலத்தில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 25/2
கூடினான் காமம் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 26/2
கொற்றமுற்றது ஏன் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 27/2
கூட்டு மொழி என்னே குமரேசா பாட்டில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 28/2
குன்றி மடிந்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 29/2
கொண்டு நடந்தார் குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 30/2
கொண்டார் துணையா குமரேசா மண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 31/2
கூடினான் கேடு குமரேசா கேடு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 32/2
கொண்ட வினையை குமரேசா கண்டு என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 33/2
கூடினார் என்னே குமரேசா ஓடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 34/2
குற்றம் மிக உற்றான் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 35/2
குன்றா துருவன் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 36/2
கொற்றவன் ஏன் தாழ்ந்தான் குமரேசா பற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 37/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா என்றேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 38/2
கோடி துன்பம் கொண்டான் குமரேசா தேடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 39/2
கொல்வினை ஏன் விட்டான் குமரேசா சொல்லில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 40/2
கோனாம் வல்லாளன் குமரேசா ஞானமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 41/2
கொற்ற விராடன் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 42/2
கோடாது ஏன் காத்தார் குமரேசா பீடு உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 43/2
கொள்ள நின்றது என்னே குமரேசா தள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 44/2
கொண்டிருந்தார் இல்லில் குமரேசா தண்டாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 45/2
கூடி இருந்தார் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 46/2
கொற்ற சனகன் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 47/2
கொற்றவன் இல் வந்தார் குமரேசா மற்றவரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 48/2
குச்சகனார் சொன்னார் குமரேசா மெச்சும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 49/2
கொண்டாடப்பட்டார் குமரேசா உண்டாகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 50/2
ஆதரித்தாள் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 51/2
குற்றமுற்றது என்னே குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 52/2
குன்றாமல் எல்லாம் குமரேசா என்றேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 53/2
கொண்டான் துணையா குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 54/2
கொண்டு பெய்தது என்னே குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 55/2
கொண்டார் புகழ் ஏன் குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 56/2
குலைந்தாள் குமரேசா மாதர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 57/2
கோனுடனே பெற்றாள் குமரேசா தான் உவந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 58/2
கோடி செல்வம் வைத்தும் குமரேசா தேடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 59/2
கொண்டார் வசிட்டர் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 60/2
கோடி தவம்செய்தார் குமரேசா தேடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 61/2
கொண்டார் புகழை குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 62/2
கொற்றமுற்றான் என்னே குமரேசா பற்றுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 63/2
கொண்டு இனிதா உண்டாள் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 64/2
கூடி இன்பு ஆர் தந்தை குமரேசா ஓடி வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 65/2
கொன்றை முடி சாய்த்தும் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 66/2
கோடி வகை செய்தான் குமரேசா பீடு உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 67/2
கொண்டனர் ஏன் இன்பம் குமரேசா கண்டு மகிழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 68/2
கொற்ற விசயை குமரேசா முற்றியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 69/2
எனும் சொல் என்னே குமரேசா செல்ல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 70/2
கொண்டு அழுதான் முன்னம் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 71/2
கோனுக்கு ஏன் தந்தான் குமரேசா ஞானமுறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 72/2
கோன் உடம்பை கொண்டான் குமரேசா ஆனதினால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 73/2
கொண்டான் அவன்-பால் குமரேசா உண்டாகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 74/2
கூடு சிறப்பு உற்றான் குமரேசா நாடுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 75/2
கொண்ட மறம் கண்டும் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 76/2
குன்றி எரிந்தான் குமரேசா குன்றாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 77/2
கொண்ட உயிர் தீர்ந்தான் குமரேசா மண்டுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 78/2
கொண்ட எல்லாம் வைத்தும் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 79/2
கொய்து கொடுத்தான் குமரேசா மெய்யான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 80/2
கூட்டினர் அப்பூதி குமரேசா நாட்டில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 81/2
கோன் அதிகன் என்னே குமரேசா மான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 82/2
பெற்று வாழ்ந்தான் குமரேசா வீட்டில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 83/2
குன்றாது உறைந்தார் குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 84/2
கொத்தும் வயலில் குமரேசா சுத்திசெய்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 85/2
கூடி விருந்து ஆனார் குமரேசா நாடி முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 86/2
கூர் பயன் ஏன் கொண்டாள் குமரேசா பாரில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 87/2
குற்றமுற்றான் சேடன் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 88/2
கோடி உடையாளும் குமரேசா நாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 89/2
கொண்டார் குழைவு ஏன் குமரேசா கண்டெடுத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 90/2
கூறினார் என்னே குமரேசா ஊறுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 91/2
கொண்டு இனிமைசெய்தான் குமரேசா அண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 92/2
கொண்டான் விதுரன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 93/2
கோது அற்று ஏன் துய்த்தார் குமரேசா தீதுற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 94/2
கொண்டான் அனுமான் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 95/2
குன்றாமல் சொன்னார் குமரேசா குன்றியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 96/2
கோடி நலம் கொண்டார் குமரேசா நாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 97/2
கோது அகல கொண்டாள் குமரேசா ஓதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 98/2
கூறினான் வன்சொல் குமரேசா கூறுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 99/2
கொன்னே மடிந்தான் குமரேசா அன்னோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 100/2
கொற்றமுற தந்தான் குமரேசா உற்று ஒன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 101/2
கொண்டாள் தெய்வானை குமரேசா திண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 102/2
கொண்டாள் முன் சீதை குமரேசா உண்டாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 103/2
கொய்து கொடுத்தான் குமரேசா செய்ய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 104/2
உதவினார்க்கும் குமரேசா வீழும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 105/2
குன்றாது ஏன் கொண்டான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 106/2
கூறினன் ஏன் கம்பன் குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 107/2
கோது ஏன் மறந்தார் குமரேசா ஏதேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 108/2
கொள்ளவில்லை கோபம் குமரேசா துள்ளி வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 109/2
குன்றாமல் தந்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 110/2
கொண்டு உரைத்தான் சோழன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 111/2
கோணாமல் என்னே குமரேசா பூணாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 112/2
குற்றம் என்று நீத்தான் குமரேசா முற்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 113/2
குந்தி மன் சீர் கண்டார் குமரேசா சிந்தை-தனில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 114/2
கூடிய நாள் என்னே குமரேசா நீடி வரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 115/2
கூடினான் கேடு ஏன் குமரேசா வாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 116/2
கோடாதது என்னே குமரேசா கோடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 117/2
கோடாமல் சொன்னான் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 118/2
கூறினார் ஏனோர் குமரேசா கூறுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 119/2
கோணாது ஏன் செய்தார் குமரேசா காணியா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 120/2
குன்றினார் என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 121/2
குன்றாமல் காத்தான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 122/2
கொண்டார் உயர்வு ஏன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 123/2
கொல் வேல் சனகன் குமரேசா நல்ல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 124/2
கொண்டார் புகழ் ஏன் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 125/2
குற்றம் அற நின்றார் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 126/2
கூவி நரி ஆனார் குமரேசா பூவுலகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 127/2
குன்றினன் ஓர் சொல்லால் குமரேசா என்றேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 128/2
கூற்றால் விதுரன் குமரேசா மாற்றாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 129/2
கொண்டான் தருமன் குமரேசா மண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 130/2
கோன் ஒழுக்கம் காத்தார் குமரேசா மான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 131/2
கொண்டு இனிது ஏன் காத்தார் குமரேசா கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 132/2
குன்றினாள் என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 133/2
கொண்டான் இழிவை குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 134/2
குற்றம் உற தாழ்ந்தான் குமரேசா பற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 135/2
கோடாது ஏன் காத்தார் குமரேசா தேடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 136/2
கூடினான் பின்பு ஏன் குமரேசா கூடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 137/2
குன்றியதால் என்னே குமரேசா குன்றாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 138/2
கொல்லவந்தோர்-பாலும் குமரேசா நல்ல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 139/2
குற்றமுற்றார் முன்னம் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 140/2
கொள்ளவில்லை பெண்ணை குமரேசா கொள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 141/2
கோது மிக உற்றான் குமரேசா ஓதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 142/2
கூறுபட மாய்ந்தான் குமரேசா மாறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 143/2
கொன்னே இழந்தான் குமரேசா அன்னோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 144/2
கொண்டான் பழி ஏன் குமரேசா அண்டல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 145/2
கொன்று பழி கொண்டான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 146/2
குற்றம் என்று ஏன் நீத்தார் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 147/2
கொண்டு அகற்றி விட்டான் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 148/2
கோடி நலம் கொண்டார் குமரேசா தேடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 149/2
குன்றினான் வாலி குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 150/2
கொண்ட சயதேவர் குமரேசா கிண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 151/2
கொள்விலை ஏன் சொன்னார் குமரேசா உள்ளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 152/2
கோது ஏன் பொறுத்தான் குமரேசா யாதொன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 153/2
கொண்டான் தருமன் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 154/2
குன்றா இராமன் குமரேசா கன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 155/2
குற்றம் பொறுத்தார் குமரேசா பற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 156/2
கொண்டான் சமீகன் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 157/2
கோல சிவிகை குமரேசா ஏலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 158/2
கூறு பொறுத்தார் குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 159/2
கொண்டு நின்றான் என்னே குமரேசா உண்டி-தனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 160/2
கொண்டிலன் ஏன் என்றும் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 161/2
குற்றமின்மை என்னே குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 162/2
குற்றமுற்றான் வீணே குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 163/2
கூர நின்றார் பின்பு குமரேசா யாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 164/2
கோடிய தன் நெஞ்சால் குமரேசா கோடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 165/2
கூறுபட்டு தாழ்ந்த குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 166/2
குற்றம் மிக உற்றான் குமரேசா மற்றவர் மேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 167/2
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா கன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 168/2
குன்றினன் ஏன் மன்னன் குமரேசா என்றேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 169/2
குன்றாமல் வாழ்ந்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 170/2
குற்றமுற்று மாய்ந்தான் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 171/2
கொண்டிலன் ஏன் மீண்டான் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 172/2
கொள்ளவில்லை நாட்டை குமரேசா எள்ளுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 173/2
கொள்ளவில்லை என்னே குமரேசா மெள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 174/2
கோல் இழந்தான் என்னே குமரேசா சாலவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 175/2
குன்றினான் என்னே குமரேசா நன்றாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 176/2
கொள்ளவில்லை இன்பம் குமரேசா எள்ளளவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 177/2
கொள்ள நின்றது இன்பம் குமரேசா உள்ளது என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 178/2
கொள்ள வந்தது என்னே குமரேசா உள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 179/2
கொண்டான் விறல் ஏன் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 180/2
கூறான் என்று என்னே குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 181/2
கொண்டான் பழித்து ஏன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 182/2
கூறான் புறம் ஏன் குமரேசா வேறா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 183/2
கூறார் புறம் ஏன் குமரேசா சீறி வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 184/2
கொண்டார் முன் ஐவர் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 185/2
கூறப்பட்டான் ஏன் குமரேசா மாறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 186/2
கூனி புறங்கூறி குமரேசா தானே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 187/2
குற்றம் மிக சொன்னான் குமரேசா சுற்றம் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 188/2
கூறி அழ நின்றார் குமரேசா ஆறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 189/2
கொண்டிலன் ஏன் விட்டான் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 190/2
கொல் என்ற போது ஏன் குமரேசா வல்லான் போல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 191/2
குற்றமுற்றான் பின்பு ஏன் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 192/2
கூர்ந்து உணர்ந்தார் சொல்லால் குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 193/2
கோசிகன் சீர் நீத்தான் குமரேசா ஆசு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 194/2
கொற்ற நகுடன் குமரேசா பெற்ற பெரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 195/2
கோதுபட சொன்னாள் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 196/2
கொண்ட சீர் தீர்ந்தார் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 197/2
கூறார் வேறு என்னே குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 198/2
குன்றிய சொல் ஒன்றும் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 199/2
கோது_இல் அனுமான் குமரேசா ஏதேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 200/2
கொன்ற மீன் தீண்ட குமரேசா நன்று அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 201/2
கொஞ்சம் தெரிந்து குமரேசா நஞ்சு எனவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 202/2
கொற்றம் மிகு மெய்யார் குமரேசா பெற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 203/2
குற்றமுற்று மாய்ந்தான் குமரேசா எற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 204/2
குற்றமுற்றான் கூலன் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 205/2
கூடி ஏன் மாண்டான் குமரேசா நீடி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 206/2
குன்றி ஏன் மாய்ந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 207/2
கொண்டான் ஏன் கேடு குமரேசா மண்டுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 208/2
கோனால் வருந்தி குமரேசா ஆனாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 209/2
கொண்டிலன் கேடு என்னே குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 210/2
கூறாது ஏன் சென்றான் குமரேசா வேறாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 211/2
கூட்டினன் ஏன் பாரி குமரேசா நாட்டமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 212/2
கொள்ள மகிழ்ந்தான் ஏன் குமரேசா எள்ளாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 213/2
கொன்னே இழிந்தான் குமரேசா உன்னியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 214/2
கொள்ள நின்றது என்னே குமரேசா எள்ளல் இலா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 215/2
கூட்டியது ஏன் இன்பம் குமரேசா நாட்டில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 216/2
குற்றம் அற்று வாழ்ந்தார் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 217/2
கொண்டு எழுந்தார் என்னே குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 218/2
குன்ற நொந்தார் என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 219/2
கொள் என்று தந்தான் குமரேசா தள்ளாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 220/2
கொள்ளவும் ஏன் தந்தான் குமரேசா தள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 221/2
கொள்ளாது ஏன் ஈந்தான் குமரேசா உள்ளபடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 222/2
கொள் என முன் தந்தான் குமரேசா எள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 223/2
கோன் இரந்த போது குமரேசா தானாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 224/2
கும்பிட்டு ஏன் வீழ்ந்தார் குமரேசா அம்புவியில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 225/2
குற்றம் அற தீர்த்தார் குமரேசா முற்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 226/2
கொண்டிலர் ஈது என்னே குமரேசா கொண்டதை முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 227/2
கோரைநகர் ஆழ்வான் குமரேசா பார் உலகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 228/2
குன்றையூர் எல்லன் குமரேசா கன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 229/2
கோது அறு காளத்தி குமரேசா பூதலத்தில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 230/2
கொண்டார் புகழை குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 231/2
கூர உரைப்பானேன் குமரேசா பாரில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 232/2
குன்றாதது என்னே குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 233/2
கோனையும் போற்றாமல் குமரேசா மான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 234/2
கொண்டிலர் ஏன் மற்றோர் குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 235/2
கூர் இகழ்வால் நொந்தார் குமரேசா பார் உலகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 236/2
கோது உழந்து ஏன் நொந்தார் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 237/2
கொள்ளைகொண்டார் என்னே குமரேசா எள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 238/2
கொண்டிருந்த போது குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 239/2
கொண்டு இழிந்தான் என்னே குமரேசா மண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 240/2
கொண்டான் அருளை குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 241/2
கோன் ஆன புத்தர் குமரேசா தானாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 242/2
கொள்ள நின்றார் என்னே குமரேசா உள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 243/2
கூசாது ஏன் நின்றார் குமரேசா நேசமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 244/2
கூர்ந்து உயர்ந்தார் என்னே குமரேசா நேர்ந்து வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 245/2
குன்றாமல் சொன்னான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 246/2
கூர்ந்து முன் கொண்டான் குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 247/2
குன்றி உளைந்தான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 248/2
கூறினர் தீது என்றேன் குமரேசா ஆறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 249/2
கூர்ந்து அமைந்தான் என்னே குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 250/2
கொன்று சிதைத்தான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 251/2
கொன்று ஊனை தின்றான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 252/2
கொல்வினை ஏன் செய்தார் குமரேசா கொல்லும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 253/2
கொற்றவை முன் சொன்னார் குமரேசா பற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 254/2
கொல்லும் நரகு ஆழ்ந்தான் குமரேசா தொல் உலகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 255/2
கொல்லாத தேவர் குமரேசா எல்லாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 256/2
கோன் எதிரே சொன்னான் குமரேசா தானாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 257/2
கோனை வெறுத்தார் குமரேசா ஈன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 258/2
குற்றம் என்றார் புத்தர் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 259/2
கொண்டு தொழ நின்றார் குமரேசா கண்டது ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 260/2
கொண்டார் தவம் ஏன் குமரேசா உண்டாகி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 261/2
கும்பினார் என்னே குமரேசா நம்பும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 262/2
கோனான சோமர் குமரேசா தானே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 263/2
கோசிகரும் நோற்றார் குமரேசா கூசாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 264/2
கொண்டார் உயர்வை குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 265/2
கோடி தவம் செய்தார் குமரேசா கூடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 266/2
கோலம் உற்றார் துன்பால் குமரேசா சால – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 267/2
கொண்டு தொழுகின்ற குமரேசா கண்டு நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 268/2
கூற்றையும் ஏன் வென்றார் குமரேசா சீற்றம் மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 269/2
கொண்டார் திரு ஏன் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 270/2
கொண்டு இகழ்ந்தார் என்னே குமரேசா மண்டுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 271/2
குன்றினான் என்னே குமரேசா என்றேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 272/2
கோது புரிந்தான் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 273/2
கொண்டு அகன்றான் என்னே குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 274/2
குற்றமுற்று மாய்ந்தான் குமரேசா முற்றவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 275/2
கோது ஏன் புரிந்தான் குமரேசா யாதொன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 276/2
கோது கொண்டும் என்னே குமரேசா ஓதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 277/2
கொண்டு வந்தான் என்னே குமரேசா மண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 278/2
கொண்டனன் தீது என்று ஏன் குமரேசா மிண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 279/2
கொண்டார் உயர்வு ஏன் குமரேசா முண்டம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 280/2
குற்றமுற்றான் என்னே குமரேசா எற்றானும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 281/2
கொண்டான் அழிவை குமரேசா கண்டு நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 282/2
குன்றினார் சாரர் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 283/2
கூசினான் என்னே குமரேசா நீச – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 284/2
கொண்டு ஓடி மாய்ந்தார் குமரேசா மண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 285/2
கோது அடைந்தார் என்னே குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 286/2
குன்றாத சேரர் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 287/2
கூர்ந்து இழிந்தார் என்னே குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 288/2
குன்றி ஏன் வீய்ந்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 289/2
கொண்டனவும் தீர்ந்தார் குமரேசா அண்டி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 290/2
கொள்ள நின்றான் என்னே குமரேசா உள்ளபடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 291/2
கோது அடையார் என்னே குமரேசா தீது உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 292/2
கோது அடைந்து நொந்தார் குமரேசா ஏதேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 293/2
கொள்ள நின்றான் இன்றும் குமரேசா எள்ளளவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 294/2
கொண்டாள் சீர் என்னே குமரேசா உண்டாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 295/2
கோது_இல் அறம் கொண்டான் குமரேசா தீது அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 296/2
கோரன் என்பான் என்னே குமரேசா சீர் உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 297/2
கொண்டனர் ஏன் தூய்மை குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 298/2
கொண்டார் ஒளி ஏன் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 299/2
கூறினான் என்னே குமரேசா தேறி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 300/2
கொள்ளாதது என்னே குமரேசா தள்ளாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 301/2
கொல்லுதலே செய்தார் குமரேசா பல் விதத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 302/2
கொள்ளாதது என்னே குமரேசா தள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 303/2
கோது அடைந்தான் என்னே குமரேசா போதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 304/2
கொண்டான் அழிவு ஏன் குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 305/2
குற்றமுற தீர்ந்தான் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 306/2
கொண்டார் ஏன் கேடு குமரேசா மண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 307/2
கொள்ளவில்லை கோபம் குமரேசா தள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 308/2
கொண்டார் உடனே குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 309/2
கொண்டான் உயர்வு ஏன் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 310/2
குற்றம் அற நீத்தார் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 311/2
கொற்றம் குடியார் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 312/2
கொண்டார் பின் என்னே குமரேசா பண்டு ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 313/2
கொண்டுவந்து விட்டார் குமரேசா மண்டி வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 314/2
கோது இன்றி காத்தார் குமரேசா ஓதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 315/2
கொற்ற நளன் விட்டான் குமரேசா எற்றேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 316/2
கூர்ந்து நடந்தார் குமரேசா ஓர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 317/2
கொன்னே அழிந்தான் குமரேசா முன்னாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 318/2
கூடினார் கேடு ஏன் குமரேசா கோடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 319/2
கொண்டு நொந்தார் என்னே குமரேசா மண்டி வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 320/2
குன்றா இன்புற்றான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 321/2
கொண்டார் மகிழ்வு ஏன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 322/2
கொண்டான் பொய் என்னே குமரேசா கண்டு அறியின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 323/2
கூடி நின்றார் என்னே குமரேசா தேடி என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 324/2
கொல்லாமை சூழ்ந்தார் குமரேசா புல்லா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 325/2
கொல்லவில்லை கூற்றம் குமரேசா நல்லது என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 326/2
கோது_இல் உயிர் நீத்தான் குமரேசா மோதி வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 327/2
குன்ற உரைத்தார் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 328/2
கொண்டார் கொலையால் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 329/2
கொண்டு உழந்தான் என்னே குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 330/2
கொண்டார் இழிவு ஏன் குமரேசா கண்டு அறிந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 331/2
கூர் அழிந்து ஏன் போன குமரேசா ஊரில் ஒரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 332/2
கொண்டு செய்தார் என்னே குமரேசா மண்டியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 333/2
கூசினர் ஏன் வாழ குமரேசா நேசமுறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 334/2
கொண்டு செய்தான் நன்மை குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 335/2
கொண்ட அன்று ஏன் மாண்டான் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 336/2
கூடினான் சாவு ஏன் குமரேசா நீடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 337/2
கூடு மட்டும் கண்டான் குமரேசா நாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 338/2
குன்றாது எழுந்தார் குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 339/2
கொண்டு அலைந்தது என்னே குமரேசா கண்டிருக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 340/2
குற்றம் அற்று நின்றான் குமரேசா உற்று அறிந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 341/2
கொண்டார் விரைந்து குமரேசா மண்டு நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 342/2
குற்றம் என விட்டான் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 343/2
கூர் நோய் ஏன் கொண்டார் குமரேசா தேரின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 344/2
கோவணம் ஏன் கொண்டார் குமரேசா பூவுலகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 345/2
கோன் உலகே புக்கார் குமரேசா ஞானமுற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 346/2
கொண்டார் துயர் ஏன் குமரேசா மண்டி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 347/2
குற்றமுற்றார் என்னே குமரேசா முற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 348/2
குற்றம்_இல் வீடு உற்றார் குமரேசா உற்று நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 349/2
குற்றமற்றான் பற்றை குமரேசா முற்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 350/2
கொண்டார் மருளால் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 351/2
கொண்டான் முன் என்னே குமரேசா தண்டா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 352/2
கூர்ந்து ஏன் வான் கொண்டார் குமரேசா நேர்ந்திருந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 353/2
குன்றி நின்றார் என்னே குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 354/2
கொண்டு உணர்ந்தார் என்னே குமரேசா கண்டவற்றுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 355/2
கொண்டார் வீடு என்னே குமரேசா மண்டு அருளால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 356/2
கொண்ட பிறப்பு அற்றார் குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 357/2
கோடி நலம் கொண்டார் குமரேசா பீடு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 358/2
கொண்டார் சீர் என்னே குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 359/2
குற்றம்_இல் இன்பு உற்றார் குமரேசா பற்றி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 360/2
கொண்டார் பிறப்பை குமரேசா தண்டா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 361/2
கூறு இன்பம் கொண்டார் குமரேசா தேறியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 362/2
கோலமுற சென்றார் குமரேசா சீலமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 363/2
குன்று என மெய் கொண்டார் குமரேசா நன்றான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 364/2
கூசி மிக நொந்தார் குமரேசா ஆசு அறவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 365/2
கோடி ஏன் சென்றார் குமரேசா நாடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 366/2
கூர நின்றார் என்னே குமரேசா நேரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 367/2
குன்றினர் ஏன் நால்வர் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 368/2
குன்றாமல் கொண்டார் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 369/2
குன்றா இன்புற்றார் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 370/2
குன்றினர் ஏன் மற்றோர் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 371/2
கொண்டுவந்தான் செல்வம் குமரேசா மண்டி வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 372/2
கொண்டான் துயரம் குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 373/2
கொள்ள வந்தான் என்னே குமரேசா கொள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 374/2
கோது அகன்றான் என்னே குமரேசா ஆதலினால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 375/2
கொட்டியும் ஏன் பெற்றான் குமரேசா முட்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 376/2
கோடி தொகுத்தும் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 377/2
கொள்ளாதது என்னே குமரேசா உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 378/2
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 379/2
குந்தி ஏன் மாய்ந்தார் குமரேசா முந்துகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 380/2
கொற்றமுற்று நின்றான் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 381/2
குன்றாதது என்னே குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 382/2
வென்று மீண்டான் குமரேசா மண்டியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 383/2
கூர நின்றான் என்னே குமரேசா நேரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 384/2
குன்றாமல் காத்தான் குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 385/2
கொண்டு புகழ்ந்தார் குமரேசா கண்டு மகிழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 386/2
கொண்டான் உலகை குமரேசா கண்டு அனைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 387/2
கொண்டாடி நின்றார் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 388/2
கொண்டு பொறுத்தான் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 389/2
கொண்டார் ஒளியா குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 390/2
கொற்றமுற்றார் என்னே குமரேசா முற்றவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 391/2
கோணாதது என்னே குமரேசா பேணுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 392/2
கோல் இழந்தான் என்னே குமரேசா மேலான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 393/2
கோவூர்கிழார் முன் குமரேசா யாவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 394/2
கூடினர் சீர் என்னே குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 395/2
கூர் அறிவு மிக்கார் குமரேசா நேராக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 396/2
குன்றா சீர் பெற்றார் குமரேசா நின்ற இடம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 397/2
குற்றம் அற என்னே குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 398/2
கொண்டார் ஏன் ஔவை குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 399/2
கொண்டு மகிழ்ந்தார் குமரேசா தண்டாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 400/2
கோட்டிகொண்டு ஏன் தாழ்ந்தார் குமரேசா நாட்டில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 401/2
கோள் இழிவுகொண்டாள் குமரேசா தாளுடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 402/2
குற்றமுற்றார் என்னே குமரேசா முற்றவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 403/2
கொள்ளவில்லை ஔவை குமரேசா உள்ளுணர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 404/2
குன்றினான் என்னே குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 405/2
கொண்டிலர் சீர் என்னே குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 406/2
கொள்ளாது இகழ்ந்தாள் குமரேசா கொள்ளுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 407/2
குற்றமுற்றான் என்னே குமரேசா உற்று அறிந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 408/2
என்னே குமரேசா ஏத்துகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 409/2
கோல் பெற்றிருந்தும் குமரேசா சால்பு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 410/2
கொண்டான் ஏன் போசன் குமரேசா கண்ட பெரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 411/2
கொண்ட பசி நீத்தும் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 412/2
கொண்டதனால் என்னே குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 413/2
கூர்ந்த துன்பு ஏன் தீர்ந்தான் குமரேசா சார்ந்து நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 414/2
கொள்ள உயர்ந்தார் ஏன் குமரேசா மெள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 415/2
வென்றார் குமரேசா காத்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 416/2
குன்றும் மொழி ஒன்றும் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 417/2
கொள்ள இழிந்தான் குமரேசா உள்ள எலாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 418/2
கொஞ்சமும் கொள்ளார் ஏன் குமரேசா நெஞ்சில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 419/2
குன்றவில்லை நெஞ்சம் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 420/2
கொற்றமுற்று ஏன் நின்றான் குமரேசா பெற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 421/2
உய்த்தார் என்னே குமரேசா துள்ளியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 422/2
குற்றம் அற கண்டார் குமரேசா எற்றேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 423/2
கொண்டு எளிது ஏன் சொன்னார் குமரேசா கண்டதனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 424/2
கொண்டிருந்தான் நட்பை குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 425/2
கொண்டு விட்டான் கானில் குமரேசா மிண்டியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 426/2
அதனை தேரான் குமரேசா மேவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 427/2
கோது என்றார் என்னே குமரேசா யாதேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 428/2
கொள்ளவில்லை நோய் ஏன் குமரேசா உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 429/2
கொல்ல இழிந்தான் குமரேசா நல்ல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 430/2
குன்றம் என நின்றான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 431/2
கோனாய் இருந்தும் குமரேசா ஈன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 432/2
கொண்டு நொந்தாள் என்னே குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 433/2
குன்றி இழிந்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 434/2
கொண்டு நொந்தார் என்னே குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 435/2
குற்றம் என நீத்தான் குமரேசா உற்று அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 436/2
கோடி நைந்தது என்னே குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 437/2
குற்றமுற்று நொந்தான் குமரேசா முற்றிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 438/2
குன்றினான் பின்பு ஏன் குமரேசா கன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 439/2
குன்றாமல் துய்த்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 440/2
கொண்டு உவந்தான் கேண்மை குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 441/2
கொண்டான் பின் பேணி குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 442/2
கொண்டான் தமரா குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 443/2
கூடி ஏன் நின்றார் குமரேசா தேடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 444/2
கொள்ளல் உற்றான் கேண்மை குமரேசா உள்ள எல்லாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 445/2
குற்றம் ஒன்றும் என்னே குமரேசா முற்று அறிந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 446/2
குன்றாதது என்னே குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 447/2
கோதுகொண்டு மாண்டான் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 448/2
கூர் துயரம் கொண்டான் குமரேசா நேரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 449/2
குற்றமுற்றான் என்னே குமரேசா சுற்றி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 450/2
கூடினன் ஏன் முன்னோன் குமரேசா மூடமுறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 451/2
கூடியதால் என்னே குமரேசா கூடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 452/2
குற்றம் மிக உற்றான் குமரேசா பெற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 453/2
கூடினார் என்னே குமரேசா நாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 454/2
கூர்ந்தான் புகழ் ஏன் குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 455/2
கொற்றமும் ஏன் பெற்றார் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 456/2
கொண்டார் புகழ் ஏன் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 457/2
கூசாது ஏன் கொண்டார் குமரேசா மாசில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 458/2
கொள்ள நின்றார் இன்பம் குமரேசா துள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 459/2
கொண்டான் ஏன் இன்பம் குமரேசா உண்டாகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 460/2
ஏன் செய்தான் குமரேசா முற்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 461/2
கூர்ந்தார் சீர் என்னே குமரேசா ஓர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 462/2
குன்றினான் மந்தன் குமரேசா ஒன்றிவரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 463/2
கொண்டிலன் ஓர் தண்டம் குமரேசா கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 464/2
கோலம் இழந்தான் குமரேசா சால – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 465/2
குன்றினர் செய்யாது ஏன் குமரேசா துன்றியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 466/2
குன்றினார் என்னே குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 467/2
கொண்டான் அழிவு ஏன் குமரேசா கண்டு நேர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 468/2
குன்றி உளைந்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 469/2
கொள்ள மொழிந்தான் குமரேசா உள்ளவர்கள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 470/2
குன்றும் என்று ஏன் நின்றான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 471/2
குன்றாது ஏன் வென்றான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 472/2
கொண்டு இடை ஏன் வீழ்ந்தார் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 473/2
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 474/2
கூசி நின்றார் என்னே குமரேசா தூசு அனைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 475/2
குன்றினார் என்னே குமரேசா சென்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 476/2
கோனாய் இருந்தும் குமரேசா தானாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 477/2
கொண்டிருந்தார் இன்பு ஏன் குமரேசா மண்டி மேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 478/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 479/2
குன்றினர் வாழ்வு என்னே குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 480/2
சென்றான் போர் மேல் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 481/2
கொண்டான் ஏன் கண்ணன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 482/2
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 483/2
கோனவனாய் நின்றான் குமரேசா தானம் உயர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 484/2
கோலம் கரந்து குமரேசா ஏலுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 485/2
கொண்டிருந்தான் முன் நாள் குமரேசா மண்டி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 486/2
கொண்டிலர் கோபம் குமரேசா கண்டவுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 487/2
குன்றி நின்று ஏன் வென்றான் குமரேசா கன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 488/2
குன்றாமல் வென்றான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 489/2
கூசாது ஏன் கொன்றான் குமரேசா பேசாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 490/2
குன்றாது ஏன் வென்றான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 491/2
கொண்டான் மது ஏன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 492/2
கூற்று என நின்று என்னே குமரேசா ஊற்றமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 493/2
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா ஒன்றியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 494/2
கொண்டு வென்றது என்னே குமரேசா மண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 495/2
கோன் இலங்கைவேந்தன் குமரேசா ஆன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 496/2
கூர் புகழ் கை கொண்டான் குமரேசா சீர் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 497/2
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 498/2
குன்றி ஏன் மீண்டான் குமரேசா ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 499/2
கொண்டுவந்தான் என்னே குமரேசா மண்டி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 500/2
குன்றாமல் தேர்ந்தான் குமரேசா நன்றாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 501/2
கொண்டு தெளிந்தான் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 502/2
குற்றம் என்றாய் என்னே குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 503/2
கொற்ற இராமன் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 504/2
கூர்ந்து அறிய நின்றார் குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 505/2
குன்றி பின்பு ஏன் குமரேசா ஒன்றிய கேள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 506/2
குன்றி இழிந்தான் குமரேசா ஒன்றி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 507/2
கோது அடைந்தான் என்னே குமரேசா ஆதலினால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 508/2
கூர்ந்து உணர்ந்தான் என்னே குமரேசா சார்ந்து என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 509/2
குன்றி இழிந்தான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 510/2
குன்றாமல் கொண்டான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 511/2
கொள்ள வினை செய்தான் குமரேசா உள்ளி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 512/2
கூசாமல் கொண்டார் குமரேசா மாசு அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 513/2
குற்றம் ஏன் செய்தார் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 514/2
கொண்டுவர செய்தான் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 515/2
குண்டலத்தை கொண்டான் குமரேசா மண்டலத்தில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 516/2
கொற்றவன் ஏன் விட்டான் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 517/2
குன்றாமல் செய்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 518/2
குன்றியதால் என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 519/2
கோடாதது என்னே குமரேசா வீடாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 520/2
குற்றம் அற போனார் குமரேசா முற்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 521/2
கொண்டான் முன் என்னே குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 522/2
குற்றமுற்றார் என்னே குமரேசா பற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 523/2
கொற்றவனாய் நின்றான் குமரேசா பற்று உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 524/2
கொண்டு அணைய நின்றான் குமரேசா கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 525/2
கொள்ளவில்லை மற்றோர் குமரேசா உள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 526/2
கோது அறு சீர் கொண்டார் குமரேசா யாதெனினும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 527/2
கோது அற முன் சூழ்ந்தார் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 528/2
கொண்டு வந்தான் என்னே குமரேசா பண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 529/2
கொண்டான் இராமன் குமரேசா அண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 530/2
கொண்டார் முன் தீது ஏன் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 531/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 532/2
கோடினர் சீர் என்னே குமரேசா கூடி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 533/2
கொண்ட ஒரு சோர்வால் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 534/2
கொன்னே பின் நொந்தார் குமரேசா உன்னியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 535/2
கோது இன்றி நின்றான் குமரேசா தீது_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 536/2
குன்றாமல் செய்தான் குமரேசா ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 537/2
கொல் என்று சொன்னான் குமரேசா நல்லோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 538/2
கொள்ளவில்லை என்னே குமரேசா துள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 539/2
கொள்ள நின்றான் என்னே குமரேசா தள்ளாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 540/2
கோது அற முன் கொன்றான் குமரேசா தீது அறவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 541/2
கொண்டு எழுந்து ஏன் போன குமரேசா தண்டாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 542/2
கோது அற முன் நின்ற குமரேசா தீது அறு சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 543/2
கூர நின்றது என்னே குமரேசா சாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 544/2
கோன் இருந்த நாட்டு ஏன் குமரேசா ஆன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 545/2
கொண்டதால் ஏன் குமரேசா மால்கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 546/2
கோமுறையால் என்னே குமரேசா மேவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 547/2
கொண்டான் கேடு என்னே குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 548/2
குற்றம் கடிந்தான் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 549/2
குற்றம் அற்றது என்னே குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 550/2
குற்றமுற சொன்னார் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 551/2
குன்றி மிக நொந்தார் குமரேசா கொன்று இயலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 552/2
கூடினன் கேடு என்னே குமரேசா கோடாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 553/2
குன்றி இழிந்தான் குமரேசா நின்றிருந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 554/2
கோல் இழந்தான் என்னே குமரேசா ஞாலம் மிசை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 555/2
கொன்னே இழிந்தான் குமரேசா மன்னிய சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 556/2
குன்றி உளைந்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 557/2
கொள்ள நின்ற போது ஏன் குமரேசா எள்ளலுறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 558/2
கோடி நின்றது என்னே குமரேசா கூடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 559/2
கோதுடைமையான் முன் குமரேசா தீது இலா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 560/2
கூடி ஒறுத்தான் குமரேசா நேடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 561/2
கொண்டே புரிந்தான் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 562/2
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா கன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 563/2
குன்றி முன்னே மாய்ந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 564/2
குற்றமுற்றது என்னே குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 565/2
குன்றி ஏன் வீந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 566/2
குன்றினான் ஆற்றல் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 567/2
கொன்னே இழிந்தான் குமரேசா துன்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 568/2
கோது மிக மாண்டான் குமரேசா மோதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 569/2
கோரம் புகன்றாள் குமரேசா ஆரவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 570/2
கொண்டிருந்தான் பண்டு குமரேசா கண்டு உணரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 571/2
குன்றாமல் என்னே குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 572/2
கொண்டார் கண்ணோட்டம் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 573/2
கொன்றார் முன் என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 574/2
கொண்ட தேர் விட்டான் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 575/2
குன்றாது ஏன் நின்றார் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 576/2
கொண்டான் அசோகன் குமரேசா உண்டாகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 577/2
குன்றாமல் செய்தான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 578/2
கொண்டு ஏன் பொறுத்தான் குமரேசா தண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 579/2
குன்றாது ஏன் உண்டார் குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 580/2
கொற்றமுற கொண்டான் குமரேசா உற்று அறியும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 581/2
கோனாம் நன்மாறன் குமரேசா ஆனாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 582/2
கொற்றம் இன்றி நொந்தான் குமரேசா சுற்றி வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 583/2
கோது அற முன் ஆய்ந்தான் குமரேசா நீதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 584/2
கொற்றமுற்று நின்றார் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 585/2
குன்றாமல் சென்றார் குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 586/2
கொண்டான் தெளிவு ஏன் குமரேசா அண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 587/2
கோது_இல் நளன்-பால் குமரேசா காதலால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 588/2
குற்றம் அற தேர்ந்தார் குமரேசா பற்றிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 589/2
கொற்ற நெடும் சேரன் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 590/2
குன்றாமல் கொண்டான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 591/2
கொள்ள நின்றான் சீர் ஏன் குமரேசா தள்ளரிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 592/2
கோக்குல சீர் கொண்டான் குமரேசா நோக்கி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 593/2
குன்றாமல் என்னே குமரேசா நன்றாகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 594/2
கொண்டார் உயர்வு ஏன் குமரேசா மண்டி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 595/2
கொள்ள நின்றார் என்னே குமரேசா எள்ளாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 596/2
குன்றாது ஏன் நின்றார் குமரேசா ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 597/2
கொள்ளவில்லை மற்றோர் குமரேசா தள்ளாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 598/2
கொத்த பயந்தான் குமரேசா மெத்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 599/2
கொள்ள நின்றார் சீர் ஏன் குமரேசா தள்ளா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 600/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா நன்றாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 601/2
கோனாய் உயர்ந்தான் குமரேசா ஈன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 602/2
குன்ற மடிந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 603/2
குன்றி இழிந்தான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 604/2
கூடியதால் என்னே குமரேசா கோடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 605/2
கொண்டார் மிடியை குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 606/2
கொள்ளும் மடி கண்டு ஏன் குமரேசா உள்ளே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 607/2
குன்றினான் என்னே குமரேசா கன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 608/2
குற்றம் அற காத்தான் குமரேசா பற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 609/2
குன்றாது ஏன் கொண்டார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 610/2
கொண்டு அடைந்தான் என்னே குமரேசா கண்டே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 611/2
கொண்டு புரிந்தான் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 612/2
கொண்டு சிறந்தான் குமரேசா தண்டாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 613/2
குன்றினன் ஏன் நாகன் குமரேசா நன்றான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 614/2
கோனாய் முயன்றான் குமரேசா தானார – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 615/2
கோவலன் முன் புக்கான் குமரேசா மேவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 616/2
கொண்டு உயர்ந்தான் எவ்வி குமரேசா மிண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 617/2
கொண்டு முயன்றான் குமரேசா மண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 618/2
குன்றி விதி நின்றும் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 619/2
கொண்டாள் ஈது என்னே குமரேசா மண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 620/2
கொண்டு நகைத்தான் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 621/2
கொள்ளவில்லை துன்பம் குமரேசா தள்ள அரிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 622/2
கொள்ளவில்லை என்னே குமரேசா துள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 623/2
கொற்றமுற்றான் என்னே குமரேசா பற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 624/2
கோடாமல் நின்றான் குமரேசா கோடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 625/2
கொற்ற இராமன் குமரேசா முற்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 626/2
கொள்ளார் துன்பு என்னே குமரேசா கொள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 627/2
குன்றிலன் முன் என்னே குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 628/2
கொண்டிலன் ஏன் துன்பம் குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 629/2
கொண்டிருந்தார் துன்பை குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 630/2
கோலமுற செய்தார் குமரேசா சாலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 631/2
கூர்ந்து நின்றான் என்னே குமரேசா சார்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 632/2
கொண்டான் சேர்த்து என்னே குமரேசா கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 633/2
குன்றாது ஏன் சொன்னான் குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 634/2
கொண்டிருந்தார் மன்னர் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 635/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 636/2
குன்றாது ஏன் செய்தான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 637/2
கூறினான் நீதி குமரேசா மீறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 638/2
கொண்டு ஒழித்தார் அஞ்சி குமரேசா அண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 639/2
கொன்னே விடுத்தான் குமரேசா முன்னே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 640/2
கொண்டாடினான் ஏன் குமரேசா உண்டாகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 641/2
குன்றாமல் காத்தான் குமரேசா நன்றாகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 642/2
குன்றாமல் ஓர்ந்தான் குமரேசா நின்று முன்னே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 643/2
கூர்ந்து சொன்னார் என்னே குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 644/2
கொள்ள மொழிந்தார் குமரேசா உள்ளி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 645/2
குன்றாது ஏன் ஓர்ந்தார் குமரேசா நின்றவர் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 646/2
குற்றமுற்று ஏன் மீண்டார் குமரேசா முற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 647/2
கொள்ள நின்றார் என்னே குமரேசா துள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 648/2
குற்றம் அற சொன்னார் குமரேசா பற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 649/2
கூரவில்லை என்னே குமரேசா ஈர – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 650/2
கூர்ந்து உணர்ந்து கொண்டான் குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 651/2
கொள்ளாமல் நீத்தான் குமரேசா உள் உணர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 652/2
கூசி ஒழித்தான் குமரேசா நீசம் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 653/2
குன்றுவன ஒன்றும் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 654/2
கூனாது ஏன் நின்றான் குமரேசா தானே பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 655/2
கோடவில்லை என்னே குமரேசா நாடி நின்றே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 656/2
கொண்டிருந்தார் என்னே குமரேசா மண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 657/2
கொண்டார் துயர் ஏன் குமரேசா கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 658/2
அழ பின் போன குமரேசா ஏனோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 659/2
கோதுகொண்டான் என்னே குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 660/2
கொண்டான் அமிர்து ஏன் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 661/2
கொற்றமுற்று நின்றான் குமரேசா எற்றேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 662/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 663/2
குன்றினர் பின் என்னே குமரேசா நின்றுகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 664/2
கொண்டு வந்தார் மற்றோர் குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 665/2
குன்றாது ஏன் கொண்டான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 666/2
கொள்ள நின்றார் என்னே குமரேசா கொள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 667/2
குன்றாமல் செய்தான் குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 668/2
குன்றாது செய்தார் குமரேசா மன்றவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 669/2
கொள்ளவில்லை மேலா குமரேசா உள்ளா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 670/2
கூர்ந்து எழுந்தான் என்னே குமரேசா நேர்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 671/2
குன்றாமல் செய்தான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 672/2
கொற்றமுற செய்தான் குமரேசா முற்றவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 673/2
குன்றாமல் செய்தான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 674/2
கூர்ந்து செய்தான் என்னே குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 675/2
கொற்றமுற செய்தான் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 676/2
கொண்டு செய்தான் என்னே குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 677/2
கொள்ள நின்றான் என்னே குமரேசா உள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 678/2
கொண்டான் துணையா குமரேசா கொண்டாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 679/2
கொண்டான் நிருதி குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 680/2
கூறி உய்த்தார் என்னே குமரேசா ஊறுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 681/2
கொண்டாடினார் ஏன் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 682/2
கொற்றம் மிகு வேல் கை குமரேசா உற்று உணர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 683/2
கோதை புனை வை வேல் குமரேசா நீதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 684/2
கூறினர் நன்று எய்த குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 685/2
குன்றாது உரைத்தான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 686/2
கூர்ந்து நின்றான் என்னே குமரேசா நேர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 687/2
கோது ஒழிய சொன்னாள் குமரேசா தீது அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 688/2
கூர் ஆரும் வேல் கை குமரேசா நேரே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 689/2
கூறினர் சீர் என்னே குமரேசா மாறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 690/2
கூர்ந்து ஒழுகி நின்றார் குமரேசா ஓர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 691/2
கொள்ள நின்றான் சீர் ஏன் குமரேசா தெள்ளிய சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 692/2
கூற்று எனவே தீர்த்தான் குமரேசா ஆற்றலொடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 693/2
கூர்ந்து இழிந்தாள் என்னே குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 694/2
கொற்றவன்-பால் நின்றான் குமரேசா ஒற்றியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 695/2
கோலமுற சொன்னார் குமரேசா ஏலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 696/2
குன்றும் மொழி நீத்தார் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 697/2
கோனா உவந்தார் குமரேசா ஆனா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 698/2
கொள்ளாத நீத்தார் குமரேசா உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 699/2
குன்றினான் என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 700/2
கூற நின்றான் என்னே குமரேசா வேறாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 701/2
கொள்ள நின்றார் தேவா குமரேசா எள்ளளவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 702/2
கூர்ந்து கொண்டான் மன்னன் குமரேசா தேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 703/2
கூறு செய்தான் என்னே குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 704/2
குற்றமுற்றான் கண்டும் குமரேசா பெற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 705/2
கூசாது ஏன் கண்டார் குமரேசா ஆசு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 706/2
கொண்டு உணர்ந்தான் என்னே குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 707/2
குன்றாது அளித்தான் குமரேசா சென்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 708/2
கூற உணர்ந்தான் குமரேசா சீறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 709/2
கோது அறு சீர் கொண்டார் குமரேசா ஓதி மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 710/2
கூர்ந்து சொன்னார் முன் ஏன் குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 711/2
கோன் அவை முன் சொன்னான் குமரேசா ஆன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 712/2
குன்றினான் என்னே குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 713/2
கோதுடையார் முன்னே குமரேசா போத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 714/2
கூடி இருந்தான் குமரேசா தேடி உறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 715/2
கொள்ள நின்றான் அல்லல் குமரேசா உள்ளி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 716/2
கூறி உயர்ந்தார் ஏன் குமரேசா வீறுடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 717/2
கூர்ந்து சொன்னார் என்னே குமரேசா ஓர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 718/2
குன்றினான் பின்பு குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 719/2
கூர்ந்து இழிந்த என்னே குமரேசா சார்ந்து இழிந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 720/2
குன்றாமல் சொன்னார் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 721/2
கொண்டாட நின்றார் குமரேசா மண்டி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 722/2
குன்றினர் ஏன் சொல்ல குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 723/2
கொண்டான் கொடுத்து குமரேசா அண்டி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 724/2
குன்றாது தந்தான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 725/2
கொற்றமுற்று நின்றான் குமரேசா வெற்றியுறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 726/2
கொண்டு ஒழிந்தான் என்னே குமரேசா மண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 727/2
கூசினது ஏன் மற்றோர் குமரேசா ஆசையொடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 728/2
கொண்டார் உயர்வை குமரேசா கண்டு ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 729/2
குன்றி ஒழிந்தான் குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 730/2
கூர்ந்து நின்றது என்னே குமரேசா சார்ந்து என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 731/2
கூடி நின்றது என்னே குமரேசா தேடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 732/2
கொண்டிருந்தது என்னே குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 733/2
கொண்டிருந்தது என்னே குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 734/2
கோது அகன்றது என்னே குமரேசா வாது மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 735/2
கூற நின்றது என்னே குமரேசா வேறொன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 736/2
கூர நின்றது என்னே குமரேசா சாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 737/2
கொண்டு உயர்ந்தது என்னே குமரேசா மிண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 738/2
கூடி நின்றார் என்னே குமரேசா தேடி அமர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 739/2
கோலம் அற்றது என்னே குமரேசா மேல் அறைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 740/2
கூர் அரணா கொண்டான் குமரேசா நேராக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 741/2
கூடி நின்ற என்னே குமரேசா நாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 742/2
கொண்டிருந்தது என்னே குமரேசா தண்டா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 743/2
கொற்றமுற்றான் என்னே குமரேசா பெற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 744/2
கொண்டான் பின் என்னே குமரேசா மிண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 745/2
கொற்றமுற்றது என்னே குமரேசா முற்றவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 746/2
குன்றாதது என்னே குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 747/2
கொற்றமுற்றான் கோன் ஏன் குமரேசா சுற்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 748/2
கூடி நின்றது என்னே குமரேசா கோடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 749/2
கூடி நின்றதால் ஏன் குமரேசா நாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 750/2
கோது அற முன் கொண்டாள் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 751/2
கோன் என்ன நின்றான் குமரேசா ஆன பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 752/2
குன்றாது வென்றான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 753/2
கோது_இல் இன்பம் கொண்டான் குமரேசா ஓதில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 754/2
கொள்ளான் வெறுத்தான் குமரேசா கொள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 755/2
கொண்டான் உரித்தா குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 756/2
கொற்றமுற்றது என்னே குமரேசா பெற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 757/2
கூர்ந்து இனிது செய்தான் குமரேசா சார்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 758/2
கூடினன் ஏன் தத்தன் குமரேசா ஓடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 759/2
குன்றாது ஏன் கொண்டான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 760/2
குன்றாது நின்றான் குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 761/2
கோலம் உலைந்தும் குமரேசா சால – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 762/2
கொன்று வந்து நின்றாய் குமரேசா மன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 763/2
குன்றவில்லை என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 764/2
கொண்டு எதிர்த்தது என்னே குமரேசா தண்டுடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 765/2
கூர்ந்து நின்றது என்னே குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 766/2
கூர்ந்து முன் என்னே குமரேசா நேர்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 767/2
கொண்டதனால் என்னே குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 768/2
கூர வென்றது என்னே குமரேசா நேரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 769/2
கொண்டது ஒழிவு என்னே குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 770/2
கூடி மொழிந்தான் குமரேசா பீடு உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 771/2
கொல் வேல் நபுலன் குமரேசா கல் அடர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 772/2
கொண்டான் இராமன் குமரேசா கொண்டு நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 773/2
ஓடி வந்தான் குமரேசா கொண்டுவந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 774/2
கோலமுற ஏற்றான் குமரேசா மேலே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 775/2
கூர் அமைந்து நின்றான் குமரேசா நேரா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 776/2
கொண்டு ஏத்த நின்றான் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 777/2
குன்றவில்லை என்னே குமரேசா கன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 778/2
குன்றிலன் சீர் என்னே குமரேசா கன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 779/2
கொண்டு இறந்தான் என்னே குமரேசா கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 780/2
கூர்ந்து உணர்ந்து செய்தான் குமரேசா ஓர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 781/2
கூடி நின்றது என்னே குமரேசா கூடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 782/2
கொள்ள நின்றது இன்பு ஏன் குமரேசா உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 783/2
குன்றாமல் சென்று குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 784/2
கொண்டிருந்தான் நட்பு ஏன் குமரேசா மண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 785/2
கோது அறு நட்புற்றார் குமரேசா மோதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 786/2
குன்றி உழந்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 787/2
கூர்ந்து களைந்தான் குமரேசா சேர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 788/2
கூறி நின்றான் என்னே குமரேசா தேறி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 789/2
கூறு ஆனான் நட்பின் குமரேசா மீறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 790/2
கொண்டான் கேடு என்னே குமரேசா கண்டு நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 791/2
குன்றினான் என்னே குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 792/2
கூர்ந்து கொண்டான் நட்பு ஏன் குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 793/2
ஏன் கோனை குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 794/2
கூர்ந்து கொண்டான் மன்னன் குமரேசா சார்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 795/2
குன்றாது நின்றான் குமரேசா குன்ற வந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 796/2
கூர்ந்து எழுந்துசென்றான் குமரேசா தேர்ந்து அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 797/2
கொள்ளவில்லை மன்னன் குமரேசா எள்ளளவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 798/2
உலைந்தான் என்னே குமரேசா அண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 799/2
கூடினரை நீத்தான் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 800/2
அமைந்தான் கண்ணன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 801/2
கொண்டு உவந்தார் என்னே குமரேசா பண்டு அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 802/2
கொன்னே பொறுத்தான் குமரேசா முன்னே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 803/2
கூறி உவந்தான் குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 804/2
கூர்ந்து பொறுத்தாள் குமரேசா சார்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 805/2
நின்றான் என்னே குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 806/2
கோனாம் இராமன் குமரேசா மேனி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 807/2
கொண்டான் இனிதா குமரேசா மண்டி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 808/2
கூர்ந்து கொண்டார் மற்றோர் குமரேசா நேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 809/2
குன்றாதது என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 810/2
குன்ற விடுத்தான் குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 811/2
குற்றம் என்று ஏன் நீத்தான் குமரேசா பற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 812/2
கொண்ட நட்பில் என்னே குமரேசா ஒண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 813/2
உளைந்தான் கோன் ஏன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 814/2
கூர்ந்து ஒழித்தான் என்னே குமரேசா தேர்ந்து நன்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 815/2
கோது மிக உற்றான் குமரேசா தீது மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 816/2
கோடி நொந்தான் என்னே குமரேசா பீடு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 817/2
கூறாது ஏன் விட்டார் குமரேசா ஆறாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 818/2
கொள்ள அஞ்சி நின்றான் குமரேசா தள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 819/2
கூசி அகன்றான் குமரேசா மூசி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 820/2
கொல்ல நின்றார் என்னே குமரேசா நல்லதொரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 821/2
கூறாக விட்டு குமரேசா தேறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 822/2
கூர்ந்து கொல்ல நின்றான் குமரேசா ஓர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 823/2
கொன்றது என்னே அஞ்சி குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 824/2
கூர்ந்து அகல நின்றான் குமரேசா நேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 825/2
கூர்ந்து கண்டார் தீது ஏன் குமரேசா நேர்ந்து நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 826/2
கொள்ளவில்லை என்னே குமரேசா எள்ளளவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 827/2
கூர்ந்து அயிர்த்து நின்றான் குமரேசா சேர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 828/2
கொள்ள நின்றான் வேறு குமரேசா கள்ளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 829/2
குன்ற விடுத்தான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 830/2
கொண்டு நலன் விட்டான் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 831/2
கோது அடைந்து நின்றான் குமரேசா ஏதமுறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 832/2
கோணாது ஏன் ஈர்த்தான் குமரேசா பூணாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 833/2
குன்றினான் கேமன் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 834/2
கொன்று நின்றான் என்னே குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 835/2
இழிந்தான் என்னே குமரேசா கொண்ட வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 836/2
கொண்டு நின்றார் என்னே குமரேசா அண்டாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 837/2
இழிந்தான் என்னே குமரேசா சார்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 838/2
கோணவில்லை என்னே குமரேசா மாண – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 839/2
குன்றவைத்தான் என்னே குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 840/2
கொல்ல நின்றான் என்னே குமரேசா நல்ல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 841/2
குன்றி நின்றும் என்னே குமரேசா நன்றாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 842/2
கூர்ந்து அழிந்தார் என்னே குமரேசா நேர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 843/2
கொள்ள இழிந்தான் குமரேசா எள்ளலுறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 844/2
குன்றினான் என்னே குமரேசா நன்று தாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 845/2
குன்றி இழிந்தார் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 846/2
கூசி மடிந்தான் குமரேசா ஆசு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 847/2
கூர்ந்து நின்றான் நோயா குமரேசா சார்ந்தவர் தாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 848/2
கோட்டிகொண்டு நின்றான் குமரேசா நாட்டமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 849/2
கொள்ள நின்றான் தீது ஏன் குமரேசா உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 850/2
குன்றினார் என்னே குமரேசா கன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 851/2
கோது செய்யார் என்னே குமரேசா தீதாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 852/2
ஈது என்னே குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 853/2
கொண்டு உயர்ந்தான் என்னே குமரேசா உண்டாகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 854/2
குன்றாமல் நின்றான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 855/2
குன்றி உடன் மாய்ந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 856/2
குன்றி மடிந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 857/2
குன்றினான் என்னே குமரேசா கன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 858/2
கோமானாய் நின்றான் குமரேசா தோமாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 859/2
குன்றினார் என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 860/2
குன்றாத வை வேல் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 861/2
கொண்டு அழிந்தான் என்னே குமரேசா பண்டு அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 862/2
கூர்ந்து அழிந்தான் என்னே குமரேசா சார்ந்து என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 863/2
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 864/2
கூற்றின் வாய் நின்றான் குமரேசா போற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 865/2
கோமகன் ஏன் கொண்டான் குமரேசா ஏம நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 866/2
கொண்டு உவந்தான் என்னே குமரேசா அண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 867/2
கோதுகொண்டு மாண்டான் குமரேசா யாதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 868/2
குன்றா இன்புற்றான் குமரேசா சென்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 869/2
கொல்ல எழுந்தான் குமரேசா நல்ல நூல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 870/2
கொள்ளாதது என்னே குமரேசா எள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 871/2
கொன்னே அழிந்தான் குமரேசா துன்ன அரிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 872/2
கொண்டு அழிந்தான் என்னே குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 873/2
கூற நின்றான் என்னே குமரேசா சீறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 874/2
கொண்டான் துணையா குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 875/2
கொண்டு அகன்றான் முன்னே குமரேசா கண்டு அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 876/2
கொள்ளாது ஏன் நின்றான் குமரேசா உள்ளது ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 877/2
கோலம் அழிந்து குமரேசா சாலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 878/2
கூர்த்திடும் முன் கொன்றான் குமரேசா ஆர்த்துள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 879/2
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா நின்றே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 880/2
கொன்று தொலைத்தான் குமரேசா நன்றாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 881/2
கொன்று அழித்தான் முன்னே குமரேசா கன்றி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 882/2
அகன்றான் பண்டு குமரேசா அண்டி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 883/2
கோது ஆர் பகையால் குமரேசா யாதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 884/2
குன்றி மிக நொந்தான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 885/2
கொற்றம் அற்று மாண்டான் குமரேசா குற்றம் மிக்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 886/2
கோடி நொந்தது என்னே குமரேசா வீடாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 887/2
அழிந்தார் என்னே குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 888/2
கொற்றவன் ஏன் கொண்டான் குமரேசா முற்றாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 889/2
குன்றி நொந்தான் என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 890/2
ஒழுகி நின்றான் குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 891/2
குற்றத்தால் நொந்தான் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 892/2
கோது செய்து மாண்டான் குமரேசா மோதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 893/2
குன்றி ஏன் மாய்ந்தான் குமரேசா நின்று அழலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 894/2
கொண்டும் ஏன் மாண்டான் குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 895/2
கோது செய்து மாண்டான் குமரேசா மோதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 896/2
கூர்ந்து அழிந்தது என்னே குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 897/2
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 898/2
கோலம் அற்று வீழ்ந்தான் குமரேசா சாலவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 899/2
கூசி அழிந்தார் குமரேசா தேசு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 900/2
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 901/2
கோடி உளம் நொந்தான் குமரேசா தேடி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 902/2
கூசி நொந்தான் பின்பு ஏன் குமரேசா நேசமுறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 903/2
குன்றினான் என்னே குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 904/2
கொஞ்சினான் சாலன் குமரேசா நஞ்சு எனவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 905/2
இழிந்தான் என்னே குமரேசா தண் தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 906/2
கோடகனை என்னே குமரேசா நாடி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 907/2
கோது ஏன் புரிந்தான் குமரேசா ஏதேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 908/2
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா நன்றாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 909/2
கூர் அழியான் நின்றான் குமரேசா சீர் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 910/2
கூசி அழிந்தான் குமரேசா ஆசு அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 911/2
குற்றம் என்று ஏன் விட்டான் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 912/2
கூடி இருந்தாள் குமரேசா நாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 913/2
கோமான் மணிமான் குமரேசா தோம் ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 914/2
கோது என்று நீத்தான் குமரேசா தீதாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 915/2
கொள்ளாது நீத்தான் குமரேசா உள்ளுணர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 916/2
கொள்ளான் வெறுத்தான் குமரேசா கொள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 917/2
கொன்னே மடிந்தான் குமரேசா உன்னி மேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 918/2
கொண்டு அழிந்தான் என்னே குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 919/2
குன்றினான் செல்வம் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 920/2
குன்றினான் என்னே குமரேசா நின்று எவரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 921/2
மொழிந்தான் குமரேசா எள்ளளவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 922/2
கூசி வெறுத்தார் குமரேசா பாசம் மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 923/2
கோணாது அழிந்தான் குமரேசா மாண் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 924/2
கொள்ளான் வெறுத்தான் குமரேசா உள்ளபடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 925/2
கொள்ளுண்டு மாய்ந்தாள் குமரேசா தள்ளுண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 926/2
கொள்ள சிரித்தார் குமரேசா விள்ளாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 927/2
குன்றி வெளியானான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 928/2
நின்றான் குமரேசா அள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 929/2
மடிந்தான் குமரேசா ஒண்டியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 930/2
கோதை நளன்-பால் குமரேசா யாதுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 931/2
குன்றினார் சூதர் குமரேசா நின்று முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 932/2
குற்றமுற்றான் சூதில் குமரேசா பற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 933/2
கொண்டு நொந்தான் என்னே குமரேசா மண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 934/2
குன்றினான் சூதால் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 935/2
கூடி அழிந்தான் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 936/2
குன்றினான் என்னே குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 937/2
குன்றி மடிந்தான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 938/2
குன்றினான் சூதில் குமரேசா நன்றாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 939/2
கொண்டிருந்தான் என்னே குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 940/2
குண்டோதரன் ஏன் குமரேசா உண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 941/2
கூர் விருந்தாய் நின்றார் குமரேசா சாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 942/2
குன்றாது இருந்தார் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 943/2
கொண்டு உண்டு வந்தான் குமரேசா உண்டது முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 944/2
கூறுகொண்டு நின்றார் குமரேசா தேறி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 945/2
குன்றி நோய்கொண்டான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 946/2
கொண்டான் நோய் என்னே குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 947/2
கூர்ந்து செய்தார் என்னே குமரேசா சார்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 948/2
குன்றாமல் செய்தர் குமரேசா கன்றியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 949/2
கூர்ந்து கொண்டார் என்னே குமரேசா நேர்ந்து பிணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 950/2
கோடினான் செம்மை குமரேசா கூடி உயர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 951/2
கூர் ஒழுக்கில் நின்றான் குமரேசா நேரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 952/2
கோது அற ஏன் தந்தார் குமரேசா போதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 953/2
கொள்ளாது நீத்தான் குமரேசா வெள்ளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 954/2
குன்றாது ஏன் தந்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 955/2
குன்றூர்கிழார் முன் குமரேசா ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 956/2
கொண்டு உயர்ந்தது என்னே குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 957/2
கொள்ளாது இகழ்ந்தார் குமரேசா உள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 958/2
கூறி நின்றான் என்னே குமரேசா நாறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 959/2
நின்றான் என்னே குமரேசா தண்டா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 960/2
கொண்டிலர் ஏன் விட்டார் குமரேசா கண்டு என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 961/2
கொண்டுவந்த போதும் குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 962/2
நின்றார் என்னே குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 963/2
கொண்டான் இழிவு ஏன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 964/2
குன்றினான் என்னே குமரேசா நின்று உயர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 965/2
கொண்டு நின்றார் என்னே குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 966/2
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 967/2
கோன் பொறையன் என்னே குமரேசா வான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 968/2
கூர் உயிரை நீத்தான் குமரேசா பாரில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 969/2
கொண்டு தொழ நின்றான் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 970/2
நின்றான் என்னே குமரேசா கொள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 971/2
கூர்ந்து சிறந்தான் குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 972/2
கூர்ந்து உயர்ந்தான் என்னே குமரேசா சேர்ந்து போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 973/2
கொண்டு உயர்ந்தான் என்னே குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 974/2
குன்றாது ஏன் செய்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 975/2
கோடி நின்றான் என்னே குமரேசா கூடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 976/2
இழிந்தான் என்னே குமரேசா மிண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 977/2
கொண்டு வியந்தான் குமரேசா கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 978/2
என்னே குமரேசா உள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 979/2
குற்றம் ஏன் சொன்னான் குமரேசா முற்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 980/2
என்னே குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 981/2
கூர்ந்து நின்றார் என்னே குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 982/2
கொண்டு நின்றார் என்னே குமரேசா தண்டாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 983/2
குன்றாமல் நின்றார் குமரேசா கன்றி உயிர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 984/2
கொண்டு உயர்ந்தான் என்னே குமரேசா மண்டி எங்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 985/2
கொண்டிருந்தார் தோல்வி குமரேசா கொண்டு நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 986/2
கொண்டு செய்தான் இன்பு ஏன் குமரேசா மிண்டியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 987/2
குன்றவில்லை சீர் ஏன் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 988/2
கூர்ந்து இருந்தார் என்னே குமரேசா ஆர்ந்து போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 989/2
குன்றாது இருந்தார் குமரேசா நின்று உயர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 990/2
கொண்டு நின்றார் என்னே குமரேசா கண்டு உவக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 991/2
குன்றாமல் நின்றான் குமரேசா நன்றான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 992/2
குற்றமுற்று நின்றான் குமரேசா பெற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 993/2
கொண்டாடி நின்றார் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 994/2
குன்றாது இருந்தார் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 995/2
கொண்டு இருந்தது என்னே குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 996/2
கூர்ந்து இழிந்தார் என்னே குமரேசா தீர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 997/2
குன்றாமல் செய்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 998/2
கூர்ந்து இழிந்தான் என்னே குமரேசா நேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 999/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா நன்றான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 1000/2
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா ஒன்றவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1001/2
கொண்டு இழிந்தான் என்னே குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1002/2
கொண்டு நொந்தது என்னே குமரேசா கண்டு என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1003/2
கொச்சையுற்று நின்றான் குமரேசா நிச்சலும்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1004/2
கூர்ந்து இருந்த எல்லாம் குமரேசா ஓர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1005/2
குன்றி நின்றது ஏன் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1006/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா ஒன்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1007/2
கொண்டு இழிந்தது என்னே குமரேசா கொண்டாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1008/2
கொண்டு அகன்றார் என்னே குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1009/2
கூர் அழிந்த போது ஏன் குமரேசா நார் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1010/2
ஈது என்னே குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1011/2
கூடி நின்றான் சீர் ஏன் குமரேசா கோட நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1012/2
குன்றாது இருந்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1013/2
கோணாது இருந்தான் குமரேசா பூணும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1014/2
கொண்டிருந்தான் என்னே குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1015/2
கொண்டிலன் முன் என்னே குமரேசா தண்டாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1016/2
கோதை புனை வை வேல் குமரேசா கோது அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1017/2
கொண்டிலன் ஈது என்னே குமரேசா கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1018/2
குன்றினார் நன்மை குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1019/2
கூர்ந்து இழிந்தான் என்னே குமரேசா நேர்ந்து அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1020/2
குன்றாது எழுந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1021/2
கூர்ந்து நின்றது என்னே குமரேசா நேர்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1022/2
கூடி உயர்ந்தான் குமரேசா நீடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1023/2
கூர்ந்து கண்டான் என்னே குமரேசா தேர்ந்து நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1024/2
கொண்டு நின்றது என்னே குமரேசா கண்டு உணர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1025/2
உயர்ந்தான் என்னே குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1026/2
கூர்ந்து பொறுத்தான் குமரேசா நேர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1027/2
கூர்ந்து பொறுத்தான் குமரேசா சார்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1028/2
கொண்டு உழந்தான் துன்பு ஏன் குமரேசா மண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1029/2
குன்றி நின்ற போது ஏன் குமரேசா துன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1030/2
கொண்டார் உழவை குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1031/2
குன்றாது ஏன் காத்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1032/2
கூர் உவந்து நின்றான் குமரேசா சீரா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1033/2
கூர் அடைந்து நின்றார் குமரேசா தேரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1034/2
கோது_இல் வடுகன் குமரேசா யாதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1035/2
கோது அடைந்து நொந்தார் குமரேசா தீது_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1036/2
கொண்டு உழுதான் என்னே குமரேசா கிண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1037/2
கூர் விளைவு கொண்டார் குமரேசா சீரான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1038/2
கூர்ந்து ஏனோ பார்த்தான் குமரேசா சோர்ந்து தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1039/2
கொள்ள முயன்றான் குமரேசா தள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1040/2
கொண்டு உழந்தார் என்னே குமரேசா மண்டி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1041/2
குன்றினான் வேமன் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1042/2
கூர் அழிந்து நின்றார் குமரேசா சீர் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1043/2
கோமனை முன் போனார் குமரேசா தோம் அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1044/2
கொல்ல நொந்தார் என்னே குமரேசா பொல்லாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1045/2
கூடலிறை முன் ஏன் குமரேசா நாடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1046/2
கொள் என நின்று என்னே குமரேசா உள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1047/2
குன்றினார் என்னே குமரேசா கன்றியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1048/2
கொண்டு உழந்தார் துன்பம் குமரேசா மண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1049/2
கொண்டு இகழ்ந்தார் என்னே குமரேசா கண்டு அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1050/2
கோனாம் இயன் முன் குமரேசா தானே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1051/2
கோன் பதி முன் என்னே குமரேசா வான் பொதிந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1052/2
கொண்டு நின்றும் என்னே குமரேசா கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1053/2
கொள்ள வந்த போது ஏன் குமரேசா மெள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1054/2
குன்றாது இரந்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1055/2
கொண்ட நிரப்பு ஏன் குமரேசா ஒண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1056/2
கொண்டு உவந்தார் உள்ளம் குமரேசா கிண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1057/2
கொள்ள புரந்தான் குமரேசா உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1058/2
கூடினர் சீர் என்னே குமரேசா நாடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1059/2
கொள்ளாது இருந்தார் குமரேசா நள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1060/2
கூறாது ஏன் மீண்டார் குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1061/2
கொண்டு அமைந்து நின்றார் குமரேசா ஒண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1062/2
குன்றி உளைந்தார் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1063/2
கொள்ளவில்லை என்னே குமரேசா உள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1064/2
குன்றாமல் உண்டார் குமரேசா நன்றான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1065/2
கோட்டி ஒழிந்தார் குமரேசா நீட்டி நிற்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1066/2
கொள்ளாது நின்றார் குமரேசா தள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1067/2
கூர்ந்து உடைந்தார் என்னே குமரேசா நேர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1068/2
குன்றி நின்றார் என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1069/2
குன்றி நொந்தார் என்னே குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1070/2
குற்றமுற்று நின்றார் குமரேசா பெற்று அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1071/2
திரிந்தான் குமரேசா கண்டு நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1072/2
கொள்ளி என நின்று ஏன் குமரேசா தெள்ளிய சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1073/2
கூர்ந்து மிகுந்தான் குமரேசா தீர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1074/2
கூறி முன் நின்றான் குமரேசா மாறு அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1075/2
குன்றும் இயல் புஞ்சன் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1076/2
கொள்ளைகொள்ள தந்தான் குமரேசா தள்ளி என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1077/2
கொல்ல கொடுத்தான் குமரேசா மெல்ல போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1078/2
உரைத்தான் என்னே குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1079/2
குன்றி விலை நின்றான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1080/2
நின்றாய் என்னே குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1081/2
கொண்டு அழிந்தான் உள்ளம் குமரேசா மண்டி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1082/2
கோல்_தொடி கண் கண்டு குமரேசா தோற்றாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1083/2
கொள்ள நின்ற போது ஏன் குமரேசா மெள்ள வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1084/2
கொண்டு அயர்ந்தான் என்னே குமரேசா தண்டாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1085/2
குன்றி நின்றான் என்னே குமரேசா துன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1086/2
கொங்கை நிலை கண்டு ஏன் குமரேசா பொங்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1087/2
குன்றி நின்றான் என்னே குமரேசா நன்று இசைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1088/2
கோது அறு கோன் கொண்டான் குமரேசா தீது_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1089/2
கொண்டான் மகிழ்வு ஏன் குமரேசா மொண்டுகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1090/2
உவந்தார் என்னே குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1091/2
கொற்றவன் பின் போனான் குமரேசா பற்றி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1092/2
கோக்குமரன் கொண்டான் குமரேசா மேக்கு உவந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1093/2
கோலி நகைத்தாள் குமரேசா மால் ஆகி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1094/2
கோடி நகைத்தாள் குமரேசா கூடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1095/2
கோது இலது என்று ஓர்ந்தான் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1096/2
கொள்ள மொழிந்தாள் குமரேசா எள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1097/2
நகைத்தாள் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1098/2
கோதை வேல் மன்னை குமரேசா பூதலத்தில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1099/2
கூர்த்து இசைந்தார் என்னே குமரேசா ஆர்த்தி மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1100/2
கொண்டு உவந்தான் இன்பம் குமரேசா மண்டி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1101/2
கூறி நின்றான் என்னே குமரேசா மீறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1102/2
கோது_இல் வான் நீத்தான் குமரேசா பூதலத்தில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1103/2
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா நின்று அயலே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1104/2
கோன் உவந்து கொண்டான் குமரேசா தானாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1105/2
குன்றாத தோளை குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1106/2
குன்றாது உவந்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1107/2
கொண்டு உவந்தான் மன்னன் குமரேசா மண்டியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1108/2
கூடி நுகர்ந்தான் குமரேசா நாடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1109/2
கூர்ந்து மகிழ்ந்தான் குமரேசா ஓர்ந்து உள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1110/2
கோமான் புகழ்ந்தான் குமரேசா தாமாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1111/2
கூசின என்றான் ஏன் குமரேசா வீசும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1112/2
கோதை நலம் கண்டு ஏன் குமரேசா சூத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1113/2
கோமான் உரைத்தான் குமரேசா ஆம் அதனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1114/2
கோது என்று நைந்தான் குமரேசா தாது ஆர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1115/2
கோன் அயர்ந்து ஏன் நின்றான் குமரேசா வான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1116/2
கோன் இகழ்ந்து நின்றான் குமரேசா மேனி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1117/2
கொந்து ஒளி இல் என்றான் குமரேசா சந்ததமும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1118/2
கோமான் முனிந்தான் குமரேசா தாம – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1119/2
கூசி நின்ற என்னே குமரேசா ஆசு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1120/2
கோன் உவந்து உண்டான் குமரேசா ஆன் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1121/2
கோ உவந்து கொண்டான் குமரேசா மேவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1122/2
கோதை வேல் மன் ஏன் குமரேசா போதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1123/2
கொற்றவன் ஏன் நொந்தான் குமரேசா பெற்று அமைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1124/2
கொண்டு நின்றான் என்னே குமரேசா கொண்டாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1125/2
கூர்ந்து வந்து கொண்டாள் குமரேசா சேர்ந்து என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1126/2
கோதை சுவேதை குமரேசா போது அலர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1127/2
கூர்த்து அன்புகொண்டாள் குமரேசா போர்த்து அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1128/2
கொன்னே முனிந்தாள் குமரேசா மன்னி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1129/2
கோதிலர் காண் என்றாள் குமரேசா போதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1130/2
கூசாது நின்றான் குமரேசா ஆசு ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1131/2
கோணாது எழுந்தான் குமரேசா ஏணோடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1132/2
குன்றாது எழுந்தான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1133/2
கோதை மேல் சென்றான் குமரேசா மீது எழுந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1134/2
கோ மடல் ஏன் கொண்டான் குமரேசா தோம்_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1135/2
கொண்டான் துயர் ஏன் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1136/2
கொண்டு அடங்கி நின்றாள் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1137/2
கோது அலர்ந்தது என்னே குமரேசா மாதர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1138/2
கோதை-பால் முன் ஏன் குமரேசா யாதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1139/2
கொண்டு இகழ்ந்தாள் என்னே குமரேசா மண்டி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1140/2
கூர்ந்து உவந்து கொண்டான் குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1141/2
கொண்டாடி நின்றான் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1142/2
கூர் உவகை கொண்டான் குமரேசா நேரே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1143/2
கூர்ந்து உவந்து கொண்டான் குமரேசா சேர்ந்து எழுந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1144/2
கொண்டு உவந்து நின்றான் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1145/2
கோது அலர் ஏன் கொண்டார் குமரேசா ஆதரவாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1146/2
கூர் துயரம் கொண்டாள் குமரேசா சார்புடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1147/2
கூவி உளைந்தார் குமரேசா மேவி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1148/2
கோமகன் பின் போனாள் குமரேசா தோமா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1149/2
கோமகனை வேண்டி குமரேசா சேமமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1150/2
கொண்டாள் துயர் ஏன் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1151/2
கொண்டு உளைந்தாள் என்னே குமரேசா கண்டு உணரின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1152/2
கோல்_தொடி பின் சென்றாள் குமரேசா ஆற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1153/2
கூர்ந்திருந்தார் என்னே குமரேசா சேர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1154/2
கோ மறுக மாய்ந்தாள் குமரேசா ஏமமுற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1155/2
கோது_இல் உயிர் நீத்தாள் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1156/2
கோன் இகந்த போது குமரேசா தானே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1157/2
கொண்டான் பிரிய குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1158/2
கோன் அகன்ற போது குமரேசா தானே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1159/2
கோது_இல் உயிர் நீத்தாள் குமரேசா ஏதம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1160/2
கூர்ந்து எழுந்தது என்னே குமரேசா சேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1161/2
கொண்டு உழந்தாள் நோய் ஏன் குமரேசா தண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1162/2
கோமனையுள் நொந்தாள் குமரேசா ஏமமுற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1163/2
கொண்டு நொந்தாள் என்னே குமரேசா மண்டி எழு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1164/2
கோதுடையர் என்றாள் குமரேசா மோதி வரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1165/2
கோடி துன்பு ஏன் கொண்டாள் குமரேசா கூடுங்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1166/2
கொள்ளைநோய் கொண்டாள் குமரேசா தள்ள அரிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1167/2
கூவி இருந்தாள் குமரேசா மேவி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1168/2
கூறி உளைந்தாள் குமரேசா சீறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1169/2
கொன்னே அழுதாள் குமரேசா முன் நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1170/2
கோதுடையது என்றாள் குமரேசா ஆதரம் கொள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1171/2
இகழ்ந்தாள் என்னே குமரேசா பண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1172/2
கூவி நகைத்தாள் குமரேசா தாவி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1173/2
கோது உழந்து நொந்தாள் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1174/2
கோதை பதுமை குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1175/2
கொண்டு உவந்து நின்றாள் குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1176/2
கூர்த்து இகழ்ந்து வைதாள் குமரேசா வேர்த்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1177/2
கொய் மலர் பூங்கோதை குமரேசா மெய்யாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1178/2
கொற்றவனை ஓர்ந்தாள் குமரேசா பற்று அமைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1179/2
கொள்ள நின்றாள் என்னே குமரேசா கள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1180/2
கூர்ந்து உளைந்தாள் என்னே குமரேசா சார்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1181/2
கூர்ந்து இவர்ந்தது என்னே குமரேசா நேர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1182/2
கொள்ளைநோய் கொண்டாள் குமரேசா தள்ள அரிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1183/2
கூசி உளைந்தாள் குமரேசா நேசம் மிக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1184/2
கோன் அகன்ற போது ஏன் குமரேசா ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1185/2
கோமகன் நீங்கா முன் குமரேசா தாம – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1186/2
கொள்ளைநோய் கொண்டாள் குமரேசா உள்ளமுற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1187/2
கூசி நொந்தாள் என்னே குமரேசா மூசி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1188/2
கூர்ந்து ஏன் முனிந்தாள் குமரேசா சேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1189/2
கொண்டவனை என்னே குமரேசா உண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1190/2
கொண்டாள் இன்பு என்னே குமரேசா தண்டாதே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1191/2
கூர் ஆர் நெடு வேல் குமரேசா நேராக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1192/2
கூர்ந்து நின்றாள் என்னே குமரேசா சேர்ந்து தாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1193/2
குன்றி உளைந்தாள் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1194/2
கோதை நொந்தாள் என்னே குமரேசா ஆதரவாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1195/2
ஈது என்னே குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1196/2
கோதுபட வைதாள் குமரேசா யாதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1197/2
கோது என்றாள் வாழ்வை குமரேசா காதலாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1198/2
கோணாது கேட்டாள் குமரேசா நாணா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1199/2
கூர்ந்து உரைக்க அஞ்சி குமரேசா ஊர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1200/2
கோதை முன் என்னே குமரேசா காதல் இன்பை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1201/2
கொண்டான் ஈது என்னே குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1202/2
கூர்ந்து உளைந்தாள் என்னே குமரேசா ஓர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1203/2
கொன்னே உளைந்தாள் குமரேசா மன்னியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1204/2
கொண்டு ஏன் இகழ்ந்தாள் குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1205/2
குற்றம் என்று ஏன் மாண்டாள் குமரேசா பற்று அமைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1206/2
குன்றி உளைந்தாள் குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1207/2
கோதை வருச்சி குமரேசா மீதாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1208/2
கொண்டானை எண்ணி குமரேசா தண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1209/2
கோன் உருவை காண குமரேசா தானே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1210/2
கூர்ந்து உவந்தாள் என்னே குமரேசா சேர்ந்துதான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1211/2
கோமனையில் என்னே குமரேசா யாமம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1212/2
கொற்றவனை என்னே குமரேசா பெற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1213/2
கொண்டு உவந்தான் என்னே குமரேசா தண்டா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1214/2
கோன் உவந்து கொண்டாள் குமரேசா ஆன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1215/2
குற்றம் என நொந்தாள் குமரேசா மற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1216/2
கொண்டு இகழ்ந்தாள் என்னே குமரேசா அண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1217/2
கோமகனை என்னே குமரேசா ஏமமாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1218/2
கோது அயல் மேல் சொன்னாள் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1219/2
கொண்டு அயலை நொந்தாள் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1220/2
கோல மயில் ஊரும் குமரேசா மேல் எழுந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1221/2
கூசி வைதாள் என்னே குமரேசா ஆசுடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1222/2
உழந்தாள் என்னே குமரேசா மிண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1223/2
கூசி நொந்தாள் என்னே குமரேசா ஆசையுறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1224/2
கோது உரைத்து நொந்தாள் குமரேசா ஏதேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1225/2
கூசி நின்றாள் என்னே குமரேசா வீசியுறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1226/2
கொண்டு மிக நொந்தாள் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1227/2
குன்றி உளைந்தாள் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1228/2
கோலம் இழந்தாள் குமரேசா சால – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1229/2
குன்றி இருந்தாள் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1230/2
கோமகனை எண்ணி குமரேசா தாமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1231/2
கூசி நொந்தாள் என்னே குமரேசா பேசி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1232/2
கூம்பி இருந்தாள் குமரேசா தேம்பி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1233/2
கொண்டவனை எண்ணி குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1234/2
கோமகனை நாடி குமரேசா தாமா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1235/2
கோணி கலுழ்ந்தாள் குமரேசா பூணும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1236/2
கொத்துரை முன் சொன்னாள் குமரேசா உத்தமர் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1237/2
கொண்டு உளைந்தான் என்னே குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1238/2
கூவி அழுதாள் குமரேசா நீவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1239/2
கோமகன் முன் நீங்க குமரேசா தாமம் மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1240/2
கோது உரைத்து நொந்தாள் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1241/2
கோதை புனை வேல் குமரேசா நீதமுறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1242/2
கோது உரைத்தாள் என்னே குமரேசா நீதான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1243/2
கோதை நங்கை என்னே குமரேசா போது அலர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1244/2
கோமகன் முன் செற்றும் குமரேசா ஏமம் அற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1245/2
கூர்ந்து இகழ்ந்தாள் என்னே குமரேசா சார்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1246/2
கூசி மொழிந்தாள் குமரேசா ஆசுடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1247/2
கொண்டு இகழ்ந்தாள் நெஞ்சை குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1248/2
குன்ற மொழிந்தாள் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1249/2
குண்டலகேசி குமரேசா கொண்டாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1250/2
கோமகனை சேர்ந்தாள் குமரேசா ஏமமுறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1251/2
குன்றி இருந்தாள் குமரேசா துன்றி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1252/2
நின்றது என்னே குமரேசா நேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1253/2
கோள் அடர்ந்தது என்னே குமரேசா நீள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1254/2
கோவின் பின் என்னே குமரேசா பூவுலகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1255/2
குன்றா சுகலை குமரேசா கன்றியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1256/2
இருந்தாள் குமரேசா தள்ளாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1257/2
கூசி உளைந்தாள் குமரேசா நேசம் மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1258/2
கொள்ள அணைந்தாள் குமரேசா தள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1259/2
கூடி மகிழ்ந்தாள் குமரேசா நீடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1260/2
குன்றி இருந்தாள் குமரேசா நன்று அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1261/2
கொண்டிருந்தாள் என்னே குமரேசா கண்டாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1262/2
நின்றாள் என்னே குமரேசா ஓதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1263/2
கோமகனை நாடி குமரேசா ஏமமுற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1264/2
கோது அகன்றாள் என்னே குமரேசா ஏதம் அற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1265/2
கொண்டு உவந்து நின்றாள் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1266/2
கொன்னே ஈது என்னே குமரேசா முன்னம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1267/2
கூர்ந்து நின்றான் என்னே குமரேசா சேர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1268/2
கோன் அனு முன் தேர்ந்தான் குமரேசா ஆன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1269/2
கொள்ள விரைந்தான் குமரேசா அள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1270/2
கோமகன் ஏன் கண்டான் குமரேசா காமம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1271/2
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1272/2
கோன் ஓகைகொண்டான் குமரேசா ஆன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1273/2
கொண்ட நகை கண்டு ஏன் குமரேசா மிண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1274/2
கொண்ட செயல் கண்டு ஏன் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1275/2
கொண்டு கவன்றாள் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1276/2
கோமகன் முன் நீங்க குமரேசா ஏமம் மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1277/2
கோது உழந்தாள் என்னே குமரேசா போத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1278/2
கோ அகலும் என்று ஏன் குமரேசா மேவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1279/2
கொண்டாட நின்றாள் குமரேசா தண்டாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1280/2
கொண்டு உவந்தாள் என்னே குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1281/2
கூடா முன் என்னே குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1282/2
கோணாது நின்றார் குமரேசா வீணாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1283/2
கூடி மகிழ்ந்தாள் குமரேசா கோடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1284/2
கோன் அடைந்த போது ஏன் குமரேசா தானா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1285/2
கொண்டாள் உவந்து குமரேசா மண்டி எதிர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1286/2
கோன் உவந்து சேர்ந்தாள் குமரேசா தானாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1287/2
கோது செய்தும் என்னே குமரேசா மோதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1288/2
கோமான் குசன் ஏன் குமரேசா தாம – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1289/2
கூர நின்றாள் என்னே குமரேசா ஏர் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1290/2
கோலி இகழ்ந்தாள் குமரேசா ஏலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1291/2
குன்ற மொழிந்தாள் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1292/2
கொண்டாள் ஈது என்னே குமரேசா திண்டாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1293/2
குன்ற இகழ்ந்தாள் குமரேசா ஒன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1294/2
கூசி உளைந்தாள் குமரேசா பேசின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1295/2
கூர்ந்து நினைந்து ஏன் குமரேசா சார்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1296/2
கோது உழந்தாள் என்னே குமரேசா தீது இலா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1297/2
கொள்ள விரைந்தாள் குமரேசா தள்ளியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1298/2
கூர் துயரம் கொண்டான் குமரேசா நேர் வந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1299/2
கொஞ்சி உள் நொந்தான் குமரேசா அஞ்சி அமர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1300/2
கூர்ந்திருந்தாள் என்னே குமரேசா சார்ந்துதான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1301/2
கொண்டு இசைந்தாள் என்னே குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1302/2
கூர்ந்து புலந்தாள் குமரேசா ஆர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1303/2
கோடி நின்றாள் என்னே குமரேசா கூடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1304/2
கோ உவந்து கொண்டான் குமரேசா மேவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1305/2
கொண்டான் உவந்து குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1306/2
கோடி அலைந்தார் குமரேசா நாடிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1307/2
கொண்டு நொந்தான் என்னே குமரேசா தண்டி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1308/2
கோல்_தொடி முன் கொண்டான் குமரேசா ஊற்று அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1309/2
கூட விழைந்தான் குமரேசா கோடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1310/2
கொண்டு புலந்தாள் குமரேசா கண்டு நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1311/2
கோது என்று கொண்டாள் குமரேசா வாதாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1312/2
கூர்ந்து சிவந்தாள் குமரேசா சேர்ந்து நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1313/2
கூர மொழிந்தும் குமரேசா நேராக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1314/2
கொன்னே அழுதாள் குமரேசா மன்னிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1315/2
கூறினாள் என்னே குமரேசா தேறியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1316/2
கோது என்று அழுதாள் குமரேசா மீதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1317/2
கோ என்று அழுதாள் குமரேசா மேவுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1318/2
கூசி ஏன் காய்ந்தாள் குமரேசா ஆசையொடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1319/2
கூர்ந்து இகழ்ந்தாள் என்னே குமரேசா நேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1320/2
கூர் துனி முன் கொண்டாள் குமரேசா நேர் ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1321/2
கோடி இருந்தாள் குமரேசா நீடிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1322/2
கொண்டாடினாள் ஏன் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1323/2
கூர்ந்து சொன்னாள் என்னே குமரேசா சார்ந்து வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1324/2
குன்றாது உவந்தான் குமரேசா ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1325/2
கூடுதலை விட்டும் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1326/2
கூர்ந்து வென்றான் என்னே குமரேசா சேர்ந்து எழுந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1327/2
கூடல் விழைந்தான் குமரேசா நாடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1328/2
கொண்டாடி நின்றான் குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1329/2
கூடி மகிழ்ந்தான் குமரேசா கோடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1330/2

மேல்

குமிழி (1)

நீரில் குமிழி இளமை நிறை செல்வம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:0 1/1

மேல்

குமுத (1)

கோல் போன்ற வெள் என்பின் குவை ஒன்றே கண்டனம் செம் குமுத வாயும் – நீதிநூல்:29 318/2

மேல்

குமுதம் (2)

சந்திரோதயம் பார்க்கும் தண் குமுதம் கந்தம் மிகும் – நீதிவெண்பா:1 96/2
காதலே கொண்டு களித்தாள் குமுதம் கோன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1288/1

மேல்

குய்யம் (2)

நட்பிடை குய்யம் வைத்து எய்யா வினை சூழ்ந்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 56/1
நட்பிடை குய்யம் வைத்தார் பிறர் மனை நலத்தை செய்வார் – விவேகசிந்தாமணி:1 114/1

மேல்

குயக்கலம் (2)

கொல் வினை அஞ்சி குயக்கலம் நல்ல – அறநெறிச்சாரம்:1 207/2
நீர்ப்புள் குயக்கலம் புல் அவை ஊர்வது – அறநெறிச்சாரம்:1 208/3

மேல்

குயவன் (1)

குயவன் மண் தொட்ட குழி – நன்மதிவெண்பா:1 12/4

மேல்

குயவனாக (1)

செயிர் கொள் வினை குயவனாக செயிர் தீரா – அறநெறிச்சாரம்:1 153/2

மேல்

குயவனோ (1)

தொனி கேட்டு சினந்து நான் குயவனோ எனை மயக்க தூளோ என்றேன் – நீதிநூல்:44 502/2

மேல்

குயில் (2)

மயில் குயில் செம் கால் அன்னம் வண்டு கண்ணாடி பன்றி – விவேகசிந்தாமணி:1 54/1
ஓது குயில் ஏது அங்கு உதவியது கர்த்தபம்தான் – நீதிவெண்பா:1 4/3

மேல்

குயிலினுக்கு (1)

குயிலினுக்கு இசை உணர்த்தும் கொள்கையே போலும் நட்டம் – நீதிநூல்:1 1/2

மேல்

குயிலுக்கான (1)

அன்னம்_அனையாய் குயிலுக்கான அழகு இன் இசையே – நீதிவெண்பா:1 66/1

மேல்

குயிலை (1)

நீல சிறு குயிலை நீடு இசையால் அன்றியே – நீதிவெண்பா:1 87/3

மேல்

குரங்கு (5)

பாங்கர் நீர் நிழலை வேறு ஓர் பழம் உணும் குரங்கு என்று எண்ணி – நீதிநூல்:27 303/2
கான குரங்கு எழலால் கங்கை சுதன் முதலோர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 4/1
குரங்கு நின்று கூத்தாடிய கோலத்தை கண்டே – விவேகசிந்தாமணி:1 109/1
கொன்றது ஒரு வேந்தை குரங்கு – நீதிவெண்பா:1 3/4
குற்றம் சேர் கள் உண் குரங்கு அரசை ஏன் கொண்டான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 504/1

மேல்

குரங்கை (1)

கொல்லிய பசியை தீர்த்து ரட்சித்த குரங்கை கொன்றான் – விவேகசிந்தாமணி:1 95/2

மேல்

குரம்பை (3)

பொல்லா புழு மலி நோய் புன் குரம்பை நல்லார் – நல்வழி:1 7/2
குரம்பை உடையார் குடி போக்கு நோக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 125/3
இரு கால் நெடும் குரம்பை வீழின் தரு காலால் – அறநெறிச்சாரம்:1 126/2

மேல்

குரம்பையை (1)

புன் தோலால் வேய்ந்த புலால் வாய் குரம்பையை
இன்புறுவர் ஏழையவர் – அறநெறிச்சாரம்:1 124/3,4

மேல்

குரலை (1)

தையல் இல்லம் புகும் போது என் சுதன் குரலை கேட்டு ஒதுங்கி தாழ்வாரத்தில் – நீதிநூல்:44 498/1

மேல்

குரவர் (3)

ஆய குரவர் இவர் என்ப வையத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 61/3
அகலேல் நன்மதியே இங்கிதம் கூறும் குரவர்
கட்டளை மீறேல் நீ கடந்து – நன்மதிவெண்பா:1 21/3,4
பார்த்த குரவர் பணி முயன்றார் கண்_நுதலார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 94/1

மேல்

குரவர்-பால் (1)

மா குரவர்-பால் ஓதா வாயும் இசை மோகமுற – நன்மதிவெண்பா:1 99/2

மேல்

குரவரே (1)

இளி கொள் தீ நெறி ஈன குரவரே – நீதிநூல்:47 584/4

மேல்

குரவன் (3)

காட்டு அருள் குரவன் இன்றி எவர் காண்பர் பயனே – நீதிநூல்:6 56/4
ஞான சூரியன் எனும் குரவன் இன்றி நரர் தம் – நீதிநூல்:6 57/1
காவல் துணையாம் குரவன் குணம் கல்வி இன்றி – நீதிநூல்:7 67/2

மேல்

குரவையூடு (1)

குல மணி வெளியுறாது ஆழ் குரவையூடு ஒளித்திருக்கும் – நீதிநூல்:37 375/1

மேல்

குரு (14)

அருள் தங்கிய நெஞ்சமிலான் குரு ஆயவாறே – நீதிநூல்:7 65/4
தரமா நீ எனை கொல்லின் தந்தை தாய் குரு நீயே – நீதிநூல்:12 138/4
குரு இறை சீடன் நாம் நம் கோன் அவன் குடி நாம் அன்னான் – நீதிநூல்:47 568/1
தக்க குரு மைந்தன் என்பு சார்ந்த மது உண்ட சுங்கன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 93/1
கோபத்தை அடக்கா வேந்தன் குரு மொழி கொள்ளா சீடன் – விவேகசிந்தாமணி:1 1/3
கோப்பு இலான் கொண்ட கோலம் குரு இலான் கொண்ட ஞானம் – விவேகசிந்தாமணி:1 36/3
குரு உபதேசம் மாதர் கூடிய இன்பம் தன்-பால் – விவேகசிந்தாமணி:1 65/1
மந்திரமும் தேவும் மருந்தும் குரு அருளும் – நீதிவெண்பா:1 38/1
போற்று குரு கிளைஞர் பொன் ஆசையோர்க்கு இல்லை – நீதிவெண்பா:1 73/1
திருவருளால் வாதவூர் சேரும் குரு நெறியில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 65/2
அருள்வதன் முன்பு அறிந்து குரு முகத்தால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 70/2
நாடும் சுரர் குரு ஏன் நாணினார் நண்ணார் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 59/1
கோடினான் நெஞ்சம் குரு விச்சுவவுருவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 116/1
தேறும் குரு மனை-பால் தீமை செய்தான் சித்தன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 143/1

மேல்

குருக்கள் (1)

கோ வேந்தர் உழுது உண்ட கடமை கேட்க குருக்கள் வந்து தட்சணைக்கு குறுக்கே நிற்க – விவேகசிந்தாமணி:1 77/3

மேல்

குருக்கு (1)

குருக்கு சந்தன குழம்பினை அன்பொடு குளிர் தர அணிந்தாலும் – விவேகசிந்தாமணி:1 42/3

மேல்

குருகு (1)

குருகு ஆரும் புனம் காக்கும் ஏழைபங்கன் – உலகநீதி:1 7/7

மேல்

குருசாமி (1)

சகத்தினில் குருசாமி என்று ஓதுதல் – நீதிநூல்:7 71/2

மேல்

குருட்டு (2)

குருட்டு செவிடர்கள் கோல் விட்டு தம்முள் – அறநெறிச்சாரம்:1 48/1
வண்ணம் செய் வாள் விழியே அன்றி மறை குருட்டு
கண் அஞ்சுமோ இருளை கண்டு – நன்னெறி:1 34/3,4

மேல்

குருடன் (1)

குருடன் குருடன்-தனையே துணைக்கொள்ளல் போலும் – நீதிநூல்:7 65/2

மேல்

குருடன்-தனையே (1)

குருடன் குருடன்-தனையே துணைக்கொள்ளல் போலும் – நீதிநூல்:7 65/2

மேல்

குருடு (1)

அத்தமதில் குருடு ஊனம் சாதி இழிவு உளதோ அஃது அளிப்போர் மேலோர் – நீதிநூல்:44 505/3

மேல்

குருதத்தை (1)

காதலனை தன் கனவில் கண்ட குருதத்தை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1219/1

மேல்

குருதி (1)

கொன் புலால் சுவரை நீராம் குருதி தோய்த்து எழீஇ சுவேத – நீதிநூல்:47 535/1

மேல்

குருநாள் (1)

பிணி துக்கம் குருநாள் வாழ்வு போம் தூய வெள்ளி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 16/2

மேல்

குருநோய் (1)

குருநோய் ஒப்பான் அவனை கோன் ஊர்விட்டு அகற்றல் நன்றேயாம் – நீதிநூல்:22 265/4

மேல்

குருப்-பால் (1)

குருப்-பால் அ கடவுளர்-பால் வேதியர்-பால் புரவலர்-பால் கொடுக்க கோரார் – விவேகசிந்தாமணி:1 7/3

மேல்

குருவிடத்தும் (1)

குருவிடத்தும் நன்மதியே கொஞ்சும் மகார்-பாலும் – நன்மதிவெண்பா:1 69/3

மேல்

குருவின் (1)

தன்னை அளித்தாள் தமையன் மனை குருவின்
பன்னி அரசன் பயில் தேவி தன் மனையை – நீதிவெண்பா:1 42/1,2

மேல்

குருவே (1)

ஓர் பிழை குருவே செய்யின் ஒன்பது பிழைகள் செய்ய – நீதிநூல்:13 170/1

மேல்

குருவை (4)

தெள் அற வித்தை கற்றால் சீடனும் குருவை தேடான் – விவேகசிந்தாமணி:1 2/3
தொண்டர்கள் செய்த தோடம் தொடர்ந்து தம் குருவை சேரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 73/3
வெற்றி திரிசங்கு ஏன் வெம் சினத்தால் தன் குருவை
குற்றமுற தீர்ந்தான் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 306/1,2
கற்றறிந்த நல் குருவை கைவிட்டான் இந்திரன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 450/1

மேல்

குருளைக்கு (1)

பன்றி குருளைக்கு பன்றியாய் கண்_நுதலும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 147/1

மேல்

குரூபமே (1)

தேடி நோக்க ஓர் குரூபமே கண்டு உளம் திகைத்தேன் – நீதிநூல்:26 295/4

மேல்

குரை (2)

குரை கடல் வறுமையும் குறத்தி உண்மையும் – விவேகசிந்தாமணி:1 58/1
குலம் என்றே கொள்வது அல்லால் குரை கடல் வெறுத்தது உண்டோ – விவேகசிந்தாமணி:1 102/2

மேல்

குரைக்கும் (1)

சுணங்கன் ஓர்பால் குரைக்கும் சூழ் கரம் கத்தும் ஓர்பால் – நீதிநூல்:38 378/1

மேல்

குரோதத்தை (1)

பொட்ட பொடிக்கும் குரோதத்தை வெட்டென – அறநெறிச்சாரம்:1 206/2

மேல்

குரோதம் (1)

ஆர்வம் மயக்கம் குரோதம் இவை மூன்றும் – அறநெறிச்சாரம்:1 109/3

மேல்

குல (6)

கல்லா ஒருவன் குல நலம் பேசுதல் – வெற்றிவேற்கை:1 36/1
குல மணி வெளியுறாது ஆழ் குரவையூடு ஒளித்திருக்கும் – நீதிநூல்:37 375/1
தன் மானம் குல மானம் தன்னை வந்து அடைந்த உயிர்-தங்கள் மானம் – விவேகசிந்தாமணி:1 96/1
ஓங்கு குல மணி என்று ஓது – நன்மதிவெண்பா:1 9/4
கொண்டானை பேணி குல மங்கையர்க்கரசி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 56/1
கூடி நின்ற மூவன் குல செல்வம் பின் குலைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 437/1

மேல்

குலங்கள் (1)

உத்தங்கன் ஓலை ஒளித்த நாக குலங்கள்
இற்ற புகையால் இரங்கேசா மற்று உலகில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 29/1,2

மேல்

குலங்களினும் (1)

குலங்களினும் கடையராம் சாணமதை அமுது வைக்கும் கோல செம்பொன் – நீதிநூல்:16 200/3

மேல்

குலச்சிறையார் (1)

காலமொடு கருவி கண்டு குலச்சிறையார்
கோலமுற செய்தார் குமரேசா சாலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 631/1,2

மேல்

குலச்சிறையே (1)

மன்னு குலச்சிறையே மந்திரியாம் என்னை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 100/2

மேல்

குலசேகரன் (1)

கொற்கையாளி குலசேகரன் புகல் – வெற்றிவேற்கை:0 2/2

மேல்

குலத்தரே (1)

எள்ளல் சோழி குலத்தரே என்னினும் ஏசி – நீதிநூல்:17 211/2

மேல்

குலத்தார் (2)

கண் காண நின் குலத்தார் கட்டிவைத்த பண்பது பார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 35/2
சங்கராசாரியனார் தாயை இகழ் குலத்தார்
தங்கள் மனையே சுடலைதான் ஆக பங்கமுற்றார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 89/1,2

மேல்

குலத்தால் (1)

நயம் அறம் கல்வி இன்றி நனி நிதியால் குலத்தால்
வயதினால் பெரியர் என்னல் மைந்தர் தந்தையின் தோள் ஏறி – நீதிநூல்:14 176/1,2

மேல்

குலத்தில் (1)

குலத்தில் பிறந்தார் வாய் சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 959/4

மேல்

குலத்தின் (1)

நாற்பால் குலத்தின் மேற்பால் ஒருவன் – வெற்றிவேற்கை:1 37/1

மேல்

குலத்தின்-கண் (2)

குலத்தின்-கண் ஐயப்படும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 143/4
குலத்தின்-கண் ஐயப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 958/4

மேல்

குலத்தினும் (1)

குலத்தினும் நலத்தினும் குறையுளான் என – நீதிநூல்:22 260/3

மேல்

குலத்தினையும் (1)

காமமே குலத்தினையும் நலத்தினையும் கெடுக்க வந்த களங்கம் – விவேகசிந்தாமணி:1 133/1

மேல்

குலத்து (4)

குலத்து அளவே ஆகும் குணம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 7/4
குலத்து பிறந்தார் வனப்புடையார் கற்றார் – அறநெறிச்சாரம்:1 110/1
வேதம் புகழ் நதியை மேதினியில் தந்து குலத்து
ஏதம் கெடுத்தான் இரங்கேசா ஓதும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 7/1,2
வேந்து அந்தணர் குலத்து மேல் ஆகிய தகைமை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 27/1

மேல்

குலத்துக்கு (1)

துற்புத்தி மந்திரியால் அரசுக்கு ஈனம் சொல்கேளா பிள்ளைகளால் குலத்துக்கு ஈனம் – விவேகசிந்தாமணி:1 16/2

மேல்

குலத்துடனே (1)

தாழ்வான குலத்துடனே சேர வேண்டாம் – உலகநீதி:1 5/5

மேல்

குலத்துள் (1)

வள்ளன்மை இன்றி நின்ற வச்சிரனை ஏன் குலத்துள்
கொள்ளாது இகழ்ந்தார் குமரேசா உள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 958/1,2

மேல்

குலதெய்வம் (1)

தரணியின் மிக்க எழில் மாதை உனது குலதெய்வம் எது சாற்றாய் என்றேன் – நீதிநூல்:44 509/1

மேல்

குலம் (18)

மானம் குலம் கல்வி வண்மை அறிவுடைமை – நல்வழி:1 26/1
குலம் விற்று கொள்ளும் வெறுக்கையும் வாய்மை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 61/1
தூய குலம் சாதியார்க்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 61/4
குணம் அறும் குலம் அறும் கொடிய நோய் எலாம் – நீதிநூல்:13 165/2
சொல் ஆர் முனிக்கு இறுதி சூழ் கார்த்தவீரன் குலம்
எல்லாம் இறந்தது இரங்கேசா கொல்லவே – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 33/1,2
அ குலம் வேறதாமோ அதனிடம் புனுகு உண்டாமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 3/3
கதிர் பெறு செந்நெல் வாட கார் குலம் கண்டு சென்று – விவேகசிந்தாமணி:1 5/1
குலம் என்றே கொள்வது அல்லால் குரை கடல் வெறுத்தது உண்டோ – விவேகசிந்தாமணி:1 102/2
குலம் எலாம் பழுது செய்யும் கோடரி காம்பு நேராம் – விவேகசிந்தாமணி:1 112/4
குலம் கெடும் வேசை மாதர் குணங்களை விரும்பினோர்க்கே – விவேகசிந்தாமணி:1 122/4
சீதை பண்பு இராவணற்கு செப்பி குலம் கெடுத்த – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 45/1
கூறிய நல் சுற்றம் குலம் விரும்பும் காந்தனது – நீதிவெண்பா:1 81/3
சீலம் குலம் அடியாள் தீண்டில் கெடும் கணிகை – நீதிவெண்பா:1 84/1
பிறப்பு குலம் வலி செல்வம் வனப்பு – அருங்கலச்செப்பு:1 34/1
வீரம் மிகு உக்கிரப்பேர் வேந்தன் குலம் மானம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 384/1
குலம் பற்றி வாழ்தும் என்பார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 956/4
நலம் வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் குலம் வேண்டின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 960/3
குலம் சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலம் சுடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1019/3

மேல்

குலம்-தனில் (1)

குக்கலே குக்கல் அல்லால் குலம்-தனில் சிறந்தது ஆமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 3/4

மேல்

குலமகட்கு (2)

குலமகட்கு அழகு தன் கொழுநனை பேணுதல் – வெற்றிவேற்கை:1 12/1
குலமகட்கு தெய்வம் கொழுநனே மன்ற – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 26/1

மேல்

குலமகளே (1)

குலமகளே ஏனையோர் செல்வம் கலன் அழிந்த – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 65/2

மேல்

குலமாதும் (1)

சீர் குன்றில் குலமாதும் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 56/3

மேல்

குலமில்லார் (1)

கல்லார் குலமில்லார் பொல்லார் தறுகட்பம் – அறநெறிச்சாரம்:1 110/3

மேல்

குலமும் (1)

உருவும் உயர் குலமும் எல்லாம் திருமடந்தை – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 29/2

மேல்

குலமே (1)

தன்னை தான் புகழ்வோரும் தன் குலமே பெரிது எனவே தான் சொல்வோரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 97/1

மேல்

குலமொடு (1)

நாடு வேறு குலமொடு நலமும் வேறு உளாரையும் – நீதிநூல்:47 598/1

மேல்

குலவி (1)

ஒன்றினை அசைக்கின் மேவும் உலவையும் குலவி எங்கும் – நீதிநூல்:47 532/3

மேல்

குலவு (2)

நிறம் குலவு சிறுதுயில் அற்றேல் நெடிய துயிலை – நீதிநூல்:35 361/3
மறம் குலவு மரணமே என கூறல் வழக்கே – நீதிநூல்:35 361/4

மேல்

குலன் (2)

குலன் உடையான்-கண்ணே உள – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 38/4
குலன் ஒழுக்கம் நல்ல குணம் உண்டோ என்னும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 55/1

மேல்

குலனுடையான்-கண்ணே (1)

குலனுடையான்-கண்ணே உள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 223/4

மேல்

குலனே (1)

அறிவுடைமை மீக்கூற்றம் ஆன குலனே
உறு வலி நல் தவம் ஓங்கிய செல்வம் – அறநெறிச்சாரம்:1 65/1,2

மேல்

குலிதன் (1)

அன்று குலிதன் அடைந்த பெரும் செல்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 1000/1

மேல்

குலுக்கியும் (1)

நடை குலுக்கியும் முகம் மினுக்கியும் நகை நகைத்திடும் மாதரை நம்பொணாது மெய் நம்பொணாது மெய் நம்பொணாது மெய் காணுமே – விவேகசிந்தாமணி:1 30/4

மேல்

குலுங்க (1)

கொடும் மத குவடு என வளர்ந்திடு குஞ்சரத்தையும் நம்பலாம் குலுங்க பேசி நகைத்திடும் சிறுகுமரர்-தம்மையும் நம்பலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 30/2

மேல்

குலேசனை (1)

திண் தோள் குலேசனை முன் தீர்ந்து அகன்றான் பின்பு அன்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 529/1

மேல்

குலை (1)

தாது அலர் அடி வணங்கா தலை குலை சிலையாம் சீர் சால் – நீதிநூல்:3 33/2

மேல்

குலைகுலைப (1)

நல்லாற்றின் ஊக்கின் பதறி குலைகுலைப
எவ்வாற்றான் உய்வார் இவர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 89/3,4

மேல்

குலைத்தலை (1)

குலைத்தலை மஞ்ஞை கண்டு கூ என காவில் ஏக – விவேகசிந்தாமணி:1 91/2

மேல்

குலைந்தாள் (1)

குலைந்தாள் குமரேசா மாதர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 57/2

மேல்

குலைந்தான் (1)

கூற்று என்று ஏன் உள்ளம் குலைந்தான் திவிட்டன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1083/1

மேல்

குலைந்து (2)

கூடி நின்ற மூவன் குல செல்வம் பின் குலைந்து
கோடி நைந்தது என்னே குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 437/1,2
கோசிகர் முன் சீற குலைந்து ஏனாம் மாலி முன்னோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 900/1

மேல்

குலைய (1)

கோட வாள் முகம் சுழித்து இதழ் மடித்து எழில் குலைய
சேடன் மீது யான் சினமுற்ற பொழுது எதிர் திகழும் – நீதிநூல்:26 295/1,2

மேல்

குலைவது (1)

அங்கம் குலைவது அறிவு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 93/4

மேல்

குவட்டின் (1)

உப்பு குவட்டின் மிசை இருந்து உண்ணினும் – அறநெறிச்சாரம்:1 169/1

மேல்

குவடு (1)

கொடும் மத குவடு என வளர்ந்திடு குஞ்சரத்தையும் நம்பலாம் குலுங்க பேசி நகைத்திடும் சிறுகுமரர்-தம்மையும் நம்பலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 30/2

மேல்

குவலயக்-கண் (1)

இ குவலயக்-கண் இழிவுக்கு இடமதாகும் – நீதிநூல்:33 345/1

மேல்

குவலயத்தில் (3)

கொள்ள கிடையா குவலயத்தில் வெள்ள – நல்வழி:1 6/2
இ குவலயத்தில் இரங்கேசா மிக்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 19/2
கொங்கைகள் ஈர்_ஐந்து உடையவளாய் இ குவலயத்தில்
எங்கு திரியும் வையிரவர் ஊர்தி என்றே நினையே – விவேகசிந்தாமணி:1 124/3,4

மேல்

குவலயத்தே (1)

கொதி நிரை கடலில் பெய்யும் கொள்கை போல் குவலயத்தே
மதி தனம் படைத்த பேர்கள் வாடினோர் முகத்தை பாரார் – விவேகசிந்தாமணி:1 5/2,3

மேல்

குவளை (1)

காணின் குவளை கவிழ்ந்து நிலன் நோகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1114/3

மேல்

குவி (1)

நெல் விளைத்து குவி – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 57/1

மேல்

குவித்தல் (1)

மாமாங்கம் ஆடல் மணல் குவித்தல் கல் இடுதல் – அறநெறிச்சாரம்:1 222/1

மேல்

குவித்து (2)

மாகம் சிறுக குவித்து நிதி குவை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 38/1
நல் பொன் திரள் குவித்து நல்கிடினும் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 83/3

மேல்

குவிந்துகிடந்தாலும் (1)

வரை என்ன குவிந்துகிடந்தாலும் உண்பது அரை நாழி வளர் அவாவால் – நீதிநூல்:40 416/2

மேல்

குவியும் (1)

வானுறு மதியும் வந்தது என்று எண்ணி மலர் கரம் குவியும் என்று அஞ்சி – விவேகசிந்தாமணி:1 19/3

மேல்

குவை (2)

மாகம் சிறுக குவித்து நிதி குவை
ஈகையின் ஏக்கழுத்தம் மிக்கு உடைய மா கொல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 38/1,2
கோல் போன்ற வெள் என்பின் குவை ஒன்றே கண்டனம் செம் குமுத வாயும் – நீதிநூல்:29 318/2

மேல்

குவை-அதனில் (1)

குவை-அதனில் கிடந்து உறும் நல் இடம் நீங்கி திரிகின்ற கோகு போலும் – நீதிநூல்:44 484/2

மேல்

குவையை (1)

தலை மறைய பொன் குவையை தந்தாலும் அன்பு – நன்மதிவெண்பா:1 55/1

மேல்

குழந்தை (2)

குழந்தை என்று மாயனை பேய் கொல்ல முலைப்பால் ஈந்து – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 98/1
ஆன் அந்தணர் மகளிர் அன்பாம் குழந்தை வதை – நீதிவெண்பா:1 13/1

மேல்

குழம்பினை (1)

குருக்கு சந்தன குழம்பினை அன்பொடு குளிர் தர அணிந்தாலும் – விவேகசிந்தாமணி:1 42/3

மேல்

குழம்பொடு (1)

மருவு சந்தன குழம்பொடு நறும் சுவை நலம் பெற அணிந்தாலும் – விவேகசிந்தாமணி:1 90/1

மேல்

குழல் (7)

பண் அமை யாழ் குழல் கீதம் என்று இன்னவை – அறநெறிச்சாரம்:1 197/1
சுரி குழல் கற்பினார் துணைவன் நேயமும் – நீதிநூல்:12 129/2
பென்னம்பெருத்த முலை கன்னங்கறுத்த குழல் சின்னஞ்சிறுத்த இடை பெண் – விவேகசிந்தாமணி:1 76/2
கரிய குழல் மேனி இவள் கான மயில் சாயல் – விவேகசிந்தாமணி:1 107/2
புரி குழல் பாங்கி புகலும் பெரிதும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 172/2
குழல் இனிது யாழ் இனிது என்ப தம் மக்கள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 66/3
குழல் போலும் கொல்லும் படை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1228/4

மேல்

குழல்கள் (1)

கார் எனும் குழல்கள் தப்பி கடும் சிலை வாளி தப்பி – விவேகசிந்தாமணி:1 103/1

மேல்

குழலாய் (2)

பூவின் பொலி குழலாய் பூம் கை புகழவோ – நன்னெறி:1 1/3
நோக்கின் அவர் பெருமை நொய்து ஆகும் பூ_குழலாய் – நன்னெறி:1 5/2

மேல்

குழலார் (1)

கற்றை குழலார் கவின் எல்லாம் ஓர் மகவை – நீதிவெண்பா:1 83/1

மேல்

குழலாள் (2)

கள்ளின் நல் குழலாள் மூத்தால் கணவனை கருதி பாராள் – விவேகசிந்தாமணி:1 2/2
காந்தன் இல்லாத கனம் குழலாள் பொற்பு அவமாம் – நீதிவெண்பா:1 6/1

மேல்

குழலியான (1)

விரை செறி குழலியான வேசையை விரும்புவாரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 40/3

மேல்

குழலினாள் (1)

விரை செறி குழலினாள் வேசை ஆசையும் – விவேகசிந்தாமணி:1 58/3

மேல்

குழலை (1)

சந்யாசியாய் விச1யன் தார்_குழலை கொண்டு அகன்றான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 28/1

மேல்

குழவி (1)

அருள் என்னும் அன்பு ஈன் குழவி பொருள் என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 757/3

மேல்

குழவி-தன்னை (1)

கொலை செய் வாள் ஈவதும் குழவி-தன்னை மா – நீதிநூல்:9 89/3

மேல்

குழவிகள் (1)

குதலை வாயில் குழவிகள் வையினும் – விவேகசிந்தாமணி:1 46/2

மேல்

குழவிதாம் (1)

தாய் கருவில் வாழ் குழவிதாம் எல்லாம் வேண்டுவது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 37/1

மேல்

குழாத்தினிடை (1)

தேவர் குழாத்தினிடை தென்-பால் அகத்தியனை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 72/1

மேல்

குழாத்து (2)

கூத்தாட்டு அவை குழாத்து அற்றே பெரும் செல்வம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 53/3
கூத்தாட்டு அவை குழாத்து அற்றே பெரும் செல்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 332/3

மேல்

குழாம் (2)

சரிதம் இல்லவர் குழாம் சார்ந்து போதிக்கினும் – நீதிநூல்:6 64/3
கூர் ஊர் விட முள் குழாம் உண்டே சீர் ஊர் – நீதிவெண்பா:1 72/2

மேல்

குழாஅத்து (1)

குழாஅத்து பேதை புகல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 840/4

மேல்

குழி (1)

குயவன் மண் தொட்ட குழி – நன்மதிவெண்பா:1 12/4

மேல்

குழியுமே (1)

எறும்பு ஊர கல் குழியுமே – நன்னெறி:1 23/4

மேல்

குழு (2)

தீய குழு சேரேல் தெளிந்து – நன்மதிவெண்பா:1 72/4
அம் குழு புக்கால் சீர் அறும் – நன்மதிவெண்பா:1 73/4

மேல்

குழுவும் (1)

பல் குழுவும் பாழ் செய்யும் உட்பகையும் வேந்து அலைக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 735/3

மேல்

குழை (2)

அணங்கு-கொல் ஆய் மயில்-கொல்லோ கனம் குழை
மாதர்-கொல் மாலும் என் நெஞ்சு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 160/3,4
அணங்கு-கொல் ஆய் மயில்-கொல்லோ கனம் குழை
மாதர்-கொல் மாலும் என் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1081/3,4

மேல்

குழைந்து (1)

குழைந்து ஒப்புறவு ஒழுகு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 10/4

மேல்

குழையும் (2)

மோப்ப குழையும் அனிச்சம் முகம் திரிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 90/3
நோக்க குழையும் விருந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 90/4

மேல்

குழைவு (1)

கொண்டார் குழைவு ஏன் குமரேசா கண்டெடுத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 90/2

மேல்

குள (2)

அளவளாவு இல்லாதான் வாழ்க்கை குள வளா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 53/3
அளவளாவு இல்லாதான் வாழ்க்கை குள வளா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 523/3

மேல்

குளங்கள் (1)

சத்திரம் சோலை சாலைகள் குளங்கள் தண் நதி மதகொடு ஆலயங்கள் – நீதிநூல்:4 42/1

மேல்

குளத்தில் (2)

அற்ற குளத்தில் அறு நீர் பறவை போல் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 17/1
உற்றுழி தீர்வர் உறவல்லர் அ குளத்தில்
கொட்டியும் ஆம்பலும் நெய்தலும் போலவே – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 17/2,3

மேல்

குளத்தூர் (1)

தூங்கா வள குளத்தூர் சோமேசா ஆங்கண் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 110/2

மேல்

குளத்தை (1)

கொஞ்சமும் சுவை இலை குளத்தை கோணியே – நீதிநூல்:19 233/1

மேல்

குளம் (2)

கொள் அரு நீரை கொண்ட குளம் கரைபுரண்டு முன்னம் – நீதிநூல்:36 363/1
கரை காப்பு உளது நீர் கட்டு குளம் அன்றி – நன்னெறி:1 33/3

மேல்

குளறி (1)

நித்தியத்தை கேட்க போய் நித்திரை என்றே குளறி
புத்தி அற்ற கும்பகர்ணன் பொன்றினன் பார் மத்த மத – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 52/1,2

மேல்

குளித்தானை (2)

குளித்தானை தீ துரீஇ அற்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 93/4
குளித்தானை தீ துரீஇ அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 929/4

மேல்

குளிப்பவர் (1)

குட்டநோய் நரகில் வீழ்ந்து குளிப்பவர் இவர்கள் கண்டாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 114/4

மேல்

குளிர் (3)

குறைக்குந்தனையும் குளிர் நிழலை தந்து – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 30/3
குளிர் கடல் உடுத்த பாரில் குறைந்தவர் மேலோர் என்னல் – நீதிநூல்:14 183/3
குருக்கு சந்தன குழம்பினை அன்பொடு குளிர் தர அணிந்தாலும் – விவேகசிந்தாமணி:1 42/3

மேல்

குளிர்க்கு (1)

நீரில் மீன் குளிர்க்கு அஞ்சலும் நேருமே – நீதிநூல்:42 435/4

மேல்

குளிர்ந்தும் (1)

சிங்கி குளிர்ந்தும் கொலும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 58/4

மேல்

குளிர்நோய் (1)

கடல் அனலுற்று எரிந்தது என்றும் கதிர் குளிர்நோய் உற்றது என்றும் – நீதிநூல்:23 269/1

மேல்

குற்றங்கள் (2)

பொழுதெலாம் புரிதலால் குற்றங்கள் யாவுக்கும் பொய் பிதாவாம் – நீதிநூல்:16 196/2
அயலார் செய் குற்றங்கள் கூறாமல் மறைத்தலே அறமாம் அன்னார் – நீதிநூல்:16 202/1

மேல்

குற்றத்தார்க்கு (1)

பேணா பெரும் குற்றத்தார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 924/4

மேல்

குற்றத்தால் (3)

கை அரிந்தான் மாறன் கதவு இடித்த குற்றத்தால்
எய்யும் சிலை கை இரங்கேசா பைய – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 44/1,2
அன்று ஏன் வருணன் அயன் முன் செய் குற்றத்தால்
குன்றி இழிந்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 434/1,2
குற்றத்தால் நொந்தான் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 892/2

மேல்

குற்றத்தின் (1)

குடி பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடு பரியும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 502/3

மேல்

குற்றத்தை (2)

குற்றத்தை நன்று என்று கொண்டு குணம் இன்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 100/1
புறமுற அவன் குற்றத்தை புகன்றிடார் பொய் கரத்தல் – நீதிநூல்:15 192/2

மேல்

குற்றப்படின் (1)

தான் அறி குற்றப்படின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 272/4

மேல்

குற்றம் (71)

குற்றம் பார்க்கில் சுற்றம் இல்லை – கொன்றைவேந்தன்:1 18/1
குற்றம் களைவோர் குறைவிலாதவரே – வெற்றிவேற்கை:0 2/4
குற்றம் ஒன்றும் பாராட்டி திரிய வேண்டாம் – உலகநீதி:1 4/1
மனையாளை குற்றம் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் – உலகநீதி:1 5/2
குற்றம் தமதே பிறிது அன்று முற்றுணர்ந்தும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 24/2
பொன் தோள் துணையா தெரிதந்தும் குற்றம்
அறிவு அரிது என்று அஞ்சுவதே செங்கோன்மை சென்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 31/2,3
குற்றம் குறைத்து குறைவு இன்றி மூவுலகின் – அறநெறிச்சாரம்:1 204/1
கொண்டலே பேரிடியை வீழ்த்தாயோ இது செய்யில் குற்றம் உண்டோ – நீதிநூல்:13 157/4
குற்றம் மேவிட நிதி கோடி பேர் கையில் – நீதிநூல்:21 253/3
குடியாகும் மறம் தொடர் குற்றம் எலாம் – நீதிநூல்:25 288/3
கொலைஞர்-தமை கொலைசெய்து கள்வரை வெம் சிறையிலிட்டு குற்றம் செய்யும் – நீதிநூல்:44 493/1
கோடாத செங்கோலான் குற்றம் இல்லான் நித்தம் உனை – நீதிநூல்:47 572/2
தினைத்துணையாம் குற்றம் வரினும் பனைத்துணையா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 44/3
குடி புறங்காத்து ஓம்பி குற்றம் கடிதல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 55/3
நலம் என்றே கொள்வது அல்லால் நவில்வரோ பெரியோர் குற்றம் – விவேகசிந்தாமணி:1 102/4
குற்றம் உறும் கீழோர் குணம் – நன்மதிவெண்பா:1 38/4
குற்றம் ஒன்று இல்லா அறம் – அருங்கலச்செப்பு:1 1/2
குற்றம் ஒன்று இன்றி குறை இன்று உணர்ந்து அறம் – அருங்கலச்செப்பு:1 5/1
குற்றம் மிக உற்றான் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 35/2
குற்றம் என்று நீத்தான் குமரேசா முற்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 113/2
குற்றம் அற நின்றார் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 126/2
குற்றம் உற தாழ்ந்தான் குமரேசா பற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 135/2
குற்றம் என்று ஏன் நீத்தார் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 147/2
குற்றம் பொறுத்தார் குமரேசா பற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 156/2
குற்றம் மிக உற்றான் குமரேசா மற்றவர் மேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 167/2
குற்றம் மிக சொன்னான் குமரேசா சுற்றம் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 188/2
கண்டவுடன் தன் குற்றம் காது அறுக்கும் தீதை வில்லி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 190/1
ஏதிலார் குற்றம் போல் தம் குற்றம் காண்கிற்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 190/3
ஏதிலார் குற்றம் போல் தம் குற்றம் காண்கிற்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 190/3
குற்றம் அற்று வாழ்ந்தார் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 217/2
குற்றம் அற தீர்த்தார் குமரேசா முற்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 226/2
குற்றம் என்றார் புத்தர் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 259/2
குற்றம் அற நீத்தார் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 311/2
குற்றம் அற்று நின்றான் குமரேசா உற்று அறிந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 341/2
குற்றம் என விட்டான் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 343/2
குற்றம்_இல் வீடு உற்றார் குமரேசா உற்று நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 349/2
குற்றம்_இல் இன்பு உற்றார் குமரேசா பற்றி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 360/2
குற்றம் அற என்னே குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 398/2
குற்றம் அற கண்டார் குமரேசா எற்றேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 423/2
பண்டு சிறு குற்றம் உற பார்த்தாள் மருதி துயர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 433/1
தினை துணையாம் குற்றம் வரினும் பனை துணையா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 433/3
குற்றம் என நீத்தான் குமரேசா உற்று அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 436/2
தன் குற்றம் நீக்கி பிறர் குற்றம் காண்கிற்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 436/3
தன் குற்றம் நீக்கி பிறர் குற்றம் காண்கிற்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 436/3
என் குற்றம் ஆகும் இறைக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 436/4
குற்றம் ஒன்றும் என்னே குமரேசா முற்று அறிந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 446/2
குற்றம் மிக உற்றான் குமரேசா பெற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 453/2
குற்றம் என்றாய் என்னே குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 503/2
குற்றம் சேர் கள் உண் குரங்கு அரசை ஏன் கொண்டான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 504/1
குற்றம் ஏன் செய்தார் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 514/2
குற்றம் அற போனார் குமரேசா முற்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 521/2
குற்றம் கடிந்தான் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 549/2
குடி புறங்காத்து ஓம்பி குற்றம் கடிதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 549/3
குற்றம் அற்றது என்னே குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 550/2
குற்றம் அற தேர்ந்தார் குமரேசா பற்றிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 589/2
குடி மடிந்து குற்றம் பெருகும் மடி மடிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 604/3
குற்றம் அற காத்தான் குமரேசா பற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 609/2
குடி ஆண்மையுள் வந்த குற்றம் ஒருவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 609/3
குற்றம் அற சொன்னார் குமரேசா பற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 649/2
குற்றம் என்று ஏன் நீத்தான் குமரேசா பற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 812/2
குற்றம் மறையா வழி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 846/4
குணனிலனாய் குற்றம் பல ஆயின் மாற்றார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 868/3
கொற்றம் அற்று மாண்டான் குமரேசா குற்றம் மிக்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 886/2
குற்றம் என்று ஏன் விட்டான் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 912/2
பண்டு வளவன் அயன் பற்றிய ஓர் குற்றம் எங்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 957/1
குடிப்பிறந்தார்-கண் விளங்கும் குற்றம் விசும்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 957/3
குற்றம் ஏன் சொன்னான் குமரேசா முற்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 980/2
குற்றம் இலனாய் குடி செய்து வாழ்வானை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1025/3
குற்றம் மறைப்பான் உடம்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1029/4
குற்றம் என்று ஏன் மாண்டாள் குமரேசா பற்று அமைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1206/2
குற்றம் என நொந்தாள் குமரேசா மற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1216/2

மேல்

குற்றம்_இல் (2)

குற்றம்_இல் வீடு உற்றார் குமரேசா உற்று நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 349/2
குற்றம்_இல் இன்பு உற்றார் குமரேசா பற்றி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 360/2

மேல்

குற்றமதை (1)

தீயர் தவம் குற்றமதை தேரான் அரசாட்சி – நன்மதிவெண்பா:1 6/3

மேல்

குற்றமற்றான் (1)

குற்றமற்றான் பற்றை குமரேசா முற்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 350/2

மேல்

குற்றமாமே (1)

கோளினர்-தமக்கு நன்மை செய்வது குற்றமாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 63/4

மேல்

குற்றமின்மை (1)

குற்றமின்மை என்னே குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 162/2

மேல்

குற்றமும் (7)

குற்றமும் தோன்றா கெடும் – அறநெறிச்சாரம்:1 42/4
குற்றமும் ஆங்கே தரும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 18/4
குற்றமும் ஆங்கே தரும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 18/4
குற்றமும் ஆங்கே தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 171/4
துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 188/3
குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 504/3
குணனும் குடிமையும் குற்றமும் குன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 793/3

மேல்

குற்றமுற்றது (2)

குற்றமுற்றது என்னே குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 52/2
குற்றமுற்றது என்னே குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 565/2

மேல்

குற்றமுற்றார் (5)

குற்றமுற்றார் என்னே குமரேசா வெற்றிபெற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 2/2
குற்றமுற்றார் முன்னம் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 140/2
குற்றமுற்றார் என்னே குமரேசா முற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 348/2
குற்றமுற்றார் என்னே குமரேசா முற்றவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 403/2
குற்றமுற்றார் என்னே குமரேசா பற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 523/2

மேல்

குற்றமுற்றான் (9)

குற்றமுற்றான் சேடன் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 88/2
குற்றமுற்றான் வீணே குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 163/2
குற்றமுற்றான் பின்பு ஏன் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 192/2
குற்றமுற்றான் கூலன் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 205/2
குற்றமுற்றான் என்னே குமரேசா எற்றானும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 281/2
குற்றமுற்றான் என்னே குமரேசா உற்று அறிந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 408/2
குற்றமுற்றான் என்னே குமரேசா சுற்றி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 450/2
குற்றமுற்றான் கண்டும் குமரேசா பெற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 705/2
குற்றமுற்றான் சூதில் குமரேசா பற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 933/2

மேல்

குற்றமுற்று (7)

குற்றமுற்று மாய்ந்தான் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 171/2
குற்றமுற்று மாய்ந்தான் குமரேசா எற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 204/2
குற்றமுற்று மாய்ந்தான் குமரேசா முற்றவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 275/2
குற்றமுற்று நொந்தான் குமரேசா முற்றிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 438/2
குற்றமுற்று ஏன் மீண்டார் குமரேசா முற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 647/2
குற்றமுற்று நின்றான் குமரேசா பெற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 993/2
குற்றமுற்று நின்றார் குமரேசா பெற்று அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1071/2

மேல்

குற்றமுற (2)

குற்றமுற தீர்ந்தான் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 306/2
குற்றமுற சொன்னார் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 551/2

மேல்

குற்றமே (6)

கொண்டு புகல்வது அவர் குற்றமே வண்டு மலர் – நன்னெறி:1 24/2
கொடுப்பதே மிகவும் நன்று குற்றமே இன்றி வாழ்வார் – விவேகசிந்தாமணி:1 66/2
குற்றமே நாடும் குணமிலி-பால் தொண்டுசெய – நன்மதிவெண்பா:1 19/1
குற்றமே காக்க பொருளாக குற்றமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 434/3
குற்றமே காக்க பொருளாக குற்றமே
அற்றம் தரூஉம் பகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 434/3,4
குற்றமே கூறிவிடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 980/4

மேல்

குற்று (2)

வித்து குற்று உண்பார் பலர் – அறநெறிச்சாரம்:1 116/4
குற்று ஒருவர் கூறை கொண்டு கொன்றது இம்மையே கூடல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 21/1

மேல்

குற்றேவல் (1)

குறையிரந்தும் குற்றேவல் செய்ப பெரிதும் தாம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 11/2

மேல்

குற்றேவேல் (1)

குடி கெடுக்கும் தீ நெஞ்சின் குற்றேவேல் செய்தல் – அறநெறிச்சாரம்:1 141/3

மேல்

குறங்கில் (1)

கோளரி அடர்ந்த காட்டில் குறங்கில் வைத்து அமுதம் ஊட்டி – விவேகசிந்தாமணி:1 84/1

மேல்

குறடு (1)

சந்தன மென் குறடு தான் தேய்ந்த காலத்தும் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 28/1

மேல்

குறத்தி (1)

குரை கடல் வறுமையும் குறத்தி உண்மையும் – விவேகசிந்தாமணி:1 58/1

மேல்

குறம் (1)

குறம் பேசி வாழ்கின்ற வள்ளிபங்கன் – உலகநீதி:1 10/7

மேல்

குறமகட்கு (1)

குறமகட்கு தோழி நின்று கூறும் திறன் நுவலின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 168/2

மேல்

குறமகள்-பால் (1)

நாதர் பரமகுருநாதர் குறமகள்-பால்
காதல் மிகுதி சொல கண்டோமே தீய செழும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 166/1,2

மேல்

குறவர் (2)

தேன் தேர் குறவர் தேயம் நன்றே – வெற்றிவேற்கை:1 64/2
இறைவர் அருள் கதிர் வேல் எந்தை குறவர்
மட_மகளை கண்டு வருந்தி புகலும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 161/1,2

மேல்

குறவருடை (6)

வாகு ஆரும் குறவருடை வள்ளிபங்கன் – உலகநீதி:1 1/7
மஞ்சு ஆரும் குறவருடை வள்ளிபங்கன் – உலகநீதி:1 2/7
வனம் தேடும் குறவருடை வள்ளிபங்கன் – உலகநீதி:1 3/7
வாழ்வு ஆரும் குறவருடை வள்ளிபங்கன் – உலகநீதி:1 5/7
வார் ஆரும் குறவருடை வள்ளிபங்கன் – உலகநீதி:1 8/7
மாறான குறவருடை வள்ளிபங்கன் – உலகநீதி:1 12/7

மேல்

குறள் (1)

ஓங்கு புகழ் வள்ளுவனார் ஓது குறள் மூதுரையா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 1/3

மேல்

குறளாம் (1)

இலை என்றாள் பொய் என்றேன் வள்ளுவர் கூறிய குறளாம் இனிய நூலில் – நீதிநூல்:44 497/3

மேல்

குறளில் (1)

சொற்ற அதிகாரம்-தோறும் ஒரு குறளில்
உற்ற பொருளுக்கு உதாரணமா முற்று கதையால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 2/1,2

மேல்

குறளும் (1)

தேவர் குறளும் திரு நான்மறை முடிவும் – நல்வழி:1 40/1

மேல்

குறளை (4)

கோள் செவி குறளை காற்றுடன் நெருப்பு – கொன்றைவேந்தன்:1 24/1
பொய் குறளை வன்சொல் பயனில என்று இ நான்கும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 59/1
வெம் குறளை கூறுவரேல் மிக்க துயர் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 85/3
குறளை மறைவிரி இல்லடை வௌவல் – அருங்கலச்செப்பு:1 70/1

மேல்

குறி (2)

கெடுவது காட்டும் குறி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 34/4
கொக்கு அருந்தல் என்றே குறி – நீதிவெண்பா:1 49/4

மேல்

குறிக்கொண்டு (1)

குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒரு கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1095/3

மேல்

குறித்த (2)

குறை இன்றி பெறுவரோ புவிக்கு அரசு செலுத்துவரோ குறித்த ஆயுள் – நீதிநூல்:40 408/2
ஊனை குறித்த உயிர் எல்லாம் நாண் என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1013/3

மேல்

குறித்தது (3)

கூறாமல் கண்ணன் குறித்தது கொண்டே வீமன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 704/1
குறித்தது கூறாமை கொள்வாரொடு ஏனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 704/3
நன்மை குறித்தது சால்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1013/4

மேல்

குறித்தமையான் (2)

தீங்கு குறித்தமையான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 83/4
தீங்கு குறித்தமையான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 827/4

மேல்

குறித்தார் (1)

கர்ப்பத்திலே சுகனார் கேடு_இல் பொருளை குறித்தார்
இ புதுமைக்கு அன்பு ஆம் இரங்கேசா உற்பத்தி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 36/1,2

மேல்

குறித்து (2)

கொன்று அன்ன இன்னா குறித்து இயற்றும் வன்தொழிலோர் – நன்மதிவெண்பா:1 16/2
கூறாத முன்னே குறித்து உணர்ந்த மாருதி சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 701/1

மேல்

குறிப்பறிந்த (1)

ஓர்ந்து குறிப்பறிந்த ஒண் கூடலாரை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 703/1

மேல்

குறிப்பறிந்து (1)

குறிப்பறிந்து காலம் கருதி வெறுப்பு இல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 696/3

மேல்

குறிப்பறிய (1)

நீட்டோலை வாசியா நின்றான் குறிப்பறிய
மாட்டாதவன் நன் மரம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 13/3,4

மேல்

குறிப்பறிவான் (2)

கூறாமை நோக்கி குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 112/3
கூறாமை நோக்கி குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 701/3

மேல்

குறிப்பின் (2)

குறிப்பின் குறிப்பு உணர்வாரை உறுப்பினுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 703/3
குறிப்பின் குறிப்பு உணரா ஆயின் உறுப்பினுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 705/3

மேல்

குறிப்பு (7)

கொண்டான் குறிப்பு ஒழுகல் கூறிய நாணுடைமை – அறநெறிச்சாரம்:1 159/1
மேவிய விருப்பினோடும் வெறுப்பின் நல் குறிப்பு அறிந்து – நீதிநூல்:15 194/2
கொண்டாடும் தேகம் இது வீழ் காலம் அறிவதற்கு ஓர் குறிப்பு இன்று அம்மா – நீதிநூல்:41 427/4
குறிப்பின் குறிப்பு உணர்வாரை உறுப்பினுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 703/3
குறிப்பின் குறிப்பு உணரா ஆயின் உறுப்பினுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 705/3
உறாஅர் போன்று உற்றார் குறிப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1097/4
மறைப்பேன்-மன் காமத்தை யானோ குறிப்பு இன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1253/3

மேல்

குறியெதிர்ப்பை (1)

குறியெதிர்ப்பை நீரது உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 221/4

மேல்

குறுக்கே (1)

கோ வேந்தர் உழுது உண்ட கடமை கேட்க குருக்கள் வந்து தட்சணைக்கு குறுக்கே நிற்க – விவேகசிந்தாமணி:1 77/3

மேல்

குறுக (1)

அன்று ஊர்வசி நீங்க அல்லலுற்றான் பின் குறுக
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா நின்று அயலே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1104/1,2

மேல்

குறுகா (1)

கூற்றம் குறுகா இடம் – அறநெறிச்சாரம்:1 193/4

மேல்

குறுகார் (1)

குணம் நன்கு உடையார் குறுகார் குணமுடைமை – நீதிவெண்பா:1 26/2

மேல்

குறுகி (1)

கொலை வாளால் தறித்தனர் கூகூ என்றேன் வேசை என்-பால் குறுகி உக்க – நீதிநூல்:44 507/2

மேல்

குறுகியும் (1)

கொண்ட வருவாய் குறுகியும் பூங்குன்றனார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 478/1

மேல்

குறுகுங்கால் (1)

நீங்கின் தெறூஉம் குறுகுங்கால் தண் என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1104/3

மேல்

குறுகுதல் (2)

கொள்ளும் கொடும் கூற்றம் கொள்வான் குறுகுதல் முன் – நன்னெறி:1 30/1
எனைத்தும் குறுகுதல் ஓம்பல் மனை கெழீஇ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 820/3

மேல்

குறுகும் (1)

குன்று அடையும் அளவும் நாம் உயிர் வாழ்வது அரிது அதன் முன் குறுகும் கூற்றம் – நீதிநூல்:43 453/3

மேல்

குறும் (1)

தொடலை குறும்_தொடி தந்தாள் மடலொடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1135/3

மேல்

குறும்_தொடி (1)

தொடலை குறும்_தொடி தந்தாள் மடலொடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1135/3

மேல்

குறும்பி (1)

நோக்கதனில் பீளை இரு செவிகளிலும் குறும்பி அனம் நுகர் வாய் எச்சில் – நீதிநூல்:29 319/1

மேல்

குறும்பு (1)

கூற்ற அரசன் குறும்பு எறியும் ஆற்ற – அறநெறிச்சாரம்:1 22/2

மேல்

குறும்பும் (1)

கொல் குறும்பும் இல்லது நாடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 735/4

மேல்

குறுமுனிக்கு (1)

வாதாவி அண்ணனுடன் வந்தான் குறுமுனிக்கு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 896/1

மேல்

குறுமுனியும் (1)

குறுமுனியும் ஈசன் அருள் கொண்டு கடல் அங்கை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 106/1

மேல்

குறுமை (1)

குறுமை சேர் பகையினால் வெம் கொலைசெய்வர் வசையினோடும் – நீதிநூல்:19 234/2

மேல்

குறுவாழ்க்கை (1)

குறுவாழ்க்கை நோயோடு நல்குரவு கூட – அருங்கலச்செப்பு:1 52/1

மேல்

குறை (26)

கோட்டுநாள் இட்டு குறை உணர்ந்து வாராதால் – அறநெறிச்சாரம்:1 19/1
குறை கருமம் விட்டு உரைப்பின் கொள்ள உலவா – அறநெறிச்சாரம்:1 25/1
பல் நோய் கவற்ற பரிந்து குறை என்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 128/3
கூலிக்கு அழுத குறை – அறநெறிச்சாரம்:1 157/4
தருமம்-தனை நாட்ட வந்தோன் குறை தான் உளானேல் – நீதிநூல்:7 66/3
குடி இறை என் நிறை குறை உண்டோ சொலாய் – நீதிநூல்:12 126/4
தருமநிலை மூர்த்தி என்றாள் சதி இவட்கு ஓர் குறை உளதோ – நீதிநூல்:12 148/4
நோம்படி அவர் குறை நுவலுவார்களோ – நீதிநூல்:22 259/4
புண் சுமந்தது அலால் பிறர்க்கு என் குறை புகல்வீர் – நீதிநூல்:26 294/4
குணமிலார் இனம் உறல் குறை உண்டாக்குமே – நீதிநூல்:31 332/4
கனை கழையை வேம்பு என்னில் கழைக்கும் ஓர் குறை உண்டோ கல்லில் மோதி – நீதிநூல்:32 339/3
குணம் கெட கூறும் வன்சொல் கொண்டிடில் குறை என் நெஞ்சே – நீதிநூல்:38 378/4
குறை இன்றி பெறுவரோ புவிக்கு அரசு செலுத்துவரோ குறித்த ஆயுள் – நீதிநூல்:40 408/2
குறை எனும் கவலை இல்லை உணவு இன்றி இறந்தது இல்லை – நீதிநூல்:40 418/2
தனக்குத்தான் ஒருவன் போதம் சாற்றிடில் குறை பிறர்க்கு என் – நீதிநூல்:47 524/1
தம் குறை தீர்வு உள்ளார் தளர்ந்து பிறர்க்கு உறூஉம் – நன்னெறி:1 10/1
வெம் குறை தீர்க்கிற்பார் விழுமியோர் திங்கள் – நன்னெறி:1 10/2
குறை உளது நீக்கி குறையா நிறை மொழியா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 3/2
அன்பு குன்றா நாளில் அரும் குறை சற்றேனும் எண்ணாது – நன்மதிவெண்பா:1 38/1
குற்றம் ஒன்று இன்றி குறை இன்று உணர்ந்து அறம் – அருங்கலச்செப்பு:1 5/1
கூடா நட்பாலே குறை வரலால் ஓரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 128/2
அன்னை-வயின் குறை என்று ஐயுற்றார் என்னை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 143/2
ஔடதம் குறை – புதிய-ஆத்திசூடி:1 12/1
வினைக்-கண் வினை கெடல் ஓம்பல் வினை குறை
தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன்று உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 612/3,4
உறை சிறியார் உள் நடுங்கல் அஞ்சி குறை பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 680/3
நட்டார் குறை முடியார் நன்று ஆற்றார் நல்_நுதலாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 908/3

மேல்

குறைக்கின்ற (1)

தொண்டு செய்பவர் கூலியை குறைக்கின்ற தொழிலும் – நீதிநூல்:17 207/4

மேல்

குறைக்குந்தனையும் (1)

குறைக்குந்தனையும் குளிர் நிழலை தந்து – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 30/3

மேல்

குறைக்கூடா (1)

மறப்பர் மதியிலா மாந்தர் குறைக்கூடா
செல்வம் கிளை பொருள் காமம் என்று இ நான்கும் – அறநெறிச்சாரம்:1 117/2,3

மேல்

குறைகொள்ளல் (1)

கொடுத்து குறைகொள்ளல் வேண்டும் அதனால் – அறநெறிச்சாரம்:1 181/3

மேல்

குறைத்தலோடு (1)

பயம்_இல் மரம் குறைத்தலோடு அகழ்தல் என்ப – அருங்கலச்செப்பு:1 93/1

மேல்

குறைத்து (2)

குற்றம் குறைத்து குறைவு இன்றி மூவுலகின் – அறநெறிச்சாரம்:1 204/1
ஏன் என எழார் வாழ்நாளை எண் குறைத்து எழுதிக்கொள்வான் – நீதிநூல்:35 360/3

மேல்

குறைந்ததூஉம் (1)

குறைந்ததூஉம் முற்ற நிறைந்ததூஉம் ஆக – அருங்கலச்செப்பு:1 63/1

மேல்

குறைந்தவர் (1)

குளிர் கடல் உடுத்த பாரில் குறைந்தவர் மேலோர் என்னல் – நீதிநூல்:14 183/3

மேல்

குறைந்தாலும் (1)

அவயவங்கள் குறைந்தாலும் அதை ஓம்பாது எறிவாரோ அவனி மீதே – நீதிநூல்:12 112/4

மேல்

குறைந்திட (1)

கொண்ட உணவு குறைந்திட நோய்கொண்டானே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 941/1

மேல்

குறைந்து (2)

இரக்கும் தொழிலும் ஆயுள் குறைந்து இறக்கும் தொழிலும் எய்துமால் – நீதிநூல்:19 236/4
ஆகம் குறைந்து உரு வேறு ஆனான் இல்லாளை விடுத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 97/1

மேல்

குறைந்தும் (1)

நின்ற வளம் குறைந்தும் நீள் வல்லான் கிள்ளி அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 955/1

மேல்

குறைபட்டு (1)

குண்டரால் தென்னன் குறைபட்டு கண்_நுதலார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 79/1

மேல்

குறைபடலும் (1)

குறைபடலும் நாணியது கூறின் முறை அன்றோ – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 152/2

மேல்

குறைபடாது (1)

கந்தம் குறைபடாது ஆதலால் தம்தம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 28/2

மேல்

குறையா (1)

குறை உளது நீக்கி குறையா நிறை மொழியா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 3/2

மேல்

குறையாது (1)

கூற வரு பாவம் குறையாது ஒவ்வொன்றுக்கும் – நீதிவெண்பா:1 13/3

மேல்

குறையாம் (1)

இறையோனும் பின் வெகுளும் என்றால் குறையாம்
பகை எனினும் பண்பு இலதனை ஒருவன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 135/2,3

மேல்

குறையிரந்து (2)

குறையிரந்து தம் முன்னர் நிற்ப போல் தாமும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 15/3
கொற்றவனை போற்றி குறையிரந்து பல் வரமும் – நீதிநூல்:47 571/4

மேல்

குறையிரந்தும் (1)

குறையிரந்தும் குற்றேவல் செய்ப பெரிதும் தாம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 11/2

மேல்

குறையிரப்ப (1)

நின்று குறையிரப்ப நேர்படான் சென்று ஒருவன் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 29/2

மேல்

குறையிரவான் (1)

குறையிரவான் போயிருந்தான் கூட முறை அன்றோ – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 144/2

மேல்

குறையில் (1)

அனம் மிகிலோ வாயு குறையில் சூடு உண்ணாவிடில் இன் ஆவி நீங்கும் – நீதிநூல்:41 430/1

மேல்

குறையின் (1)

உறுப்பில் குறையின் பயன் இன்று காட்சி – அருங்கலச்செப்பு:1 28/1

மேல்

குறையினும் (1)

மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 941/3

மேல்

குறையினை (1)

அன்னவர் குறையினை அறிந்தும் இன்று என – நீதிநூல்:22 262/3

மேல்

குறையும் (1)

வல்லி தழுவ குறையும் வாழ்நாள் பிறர் தாரம் – நீதிவெண்பா:1 84/3

மேல்

குறையுளார்க்கு (1)

குறையுளார்க்கு அலால் கோது_இல் மாண்பினார்க்கு – நீதிநூல்:27 308/3

மேல்

குறையுளான் (1)

குலத்தினும் நலத்தினும் குறையுளான் என – நீதிநூல்:22 260/3

மேல்

குறையை (1)

ஒருவன் ஒருவன் குறையை உரைத்திடவே அதனை கேட்டோர்கள் – நீதிநூல்:22 265/1

மேல்

குறையோ (1)

குறையோ பிறரை அடும் கூற்று முறையே காண் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 122/2

மேல்

குறைவற (1)

துண்டம் ஊறியகாய் கரண்டி நல்லெண்ணெய் துட்டுடன் பூட்டுமே கத்தி சொல்லிய எல்லாம் குறைவற திருத்தி தொகுத்து பல்வகையின் இனிது அமைத்து – விவேகசிந்தாமணி:1 135/3

மேல்

குறைவிலாதவரே (1)

குற்றம் களைவோர் குறைவிலாதவரே – வெற்றிவேற்கை:0 2/4

மேல்

குறைவு (5)

குற்றம் குறைத்து குறைவு இன்றி மூவுலகின் – அறநெறிச்சாரம்:1 204/1
கர வாளை உருவி நின்றாய் கற்பினுக்கு ஓர் குறைவு இன்றி – நீதிநூல்:12 138/3
மீசரம் குறைவு பாராது மேவிடும் – நீதிநூல்:21 250/3
குறைவு நிறைகோடல் கொள்ளை கவர்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 72/1
நேசர் குறைவு இன்றி நிற்றலால் நாடி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 20/2

மேல்

குன்ற (16)

எரியின் உடம்பு ஒழியும் ஈர்ம் குன்ற நாட – அறநெறிச்சாரம்:1 14/3
அன்பு குன்ற தொடங்கும் அற்றை முதல் இன்புடன் செய் – நன்மதிவெண்பா:1 38/2
பிறர்க்கு உண்டோ இல்லை அவர் பேராண்மை குன்ற
மதிக்-கண் நுழை மதனை மாய்த்தார்-தமக்கே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 73/1,2
குன்ற வருப விடல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 144/4
பிறப்பு ஒழுக்கம் குன்ற கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 134/4
குன்ற நொந்தார் என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 219/2
குன்ற உரைத்தார் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 328/2
குன்ற மடிந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 603/2
குன்றாது நின்றான் குமரேசா குன்ற வந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 796/2
குன்ற விடுத்தான் குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 811/2
குன்ற விடுத்தான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 830/2
குன்று அன்னார் குன்ற மதிப்பின் குடியொடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 898/3
குன்ற வருப விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 961/4
குன்ற மொழிந்தாள் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1249/2
குன்ற மொழிந்தாள் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1292/2
குன்ற இகழ்ந்தாள் குமரேசா ஒன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1294/2

மேல்

குன்றத்தனை (1)

குன்றத்தனை இருநிதியை படைத்தோர் – வெற்றிவேற்கை:1 53/1

மேல்

குன்றம் (2)

குன்றம் போல் புன்னைவன கொற்றவா பாகை மன்னா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 52/3
குன்றம் என நின்றான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 431/2

மேல்

குன்றல் (3)

பெருகலின் குன்றல் இனிது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 127/4
செறினும் சீர் குன்றல் இலர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 778/4
பெருகலின் குன்றல் இனிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 811/4

மேல்

குன்றவில்லி (1)

குன்றவில்லி காத்து அருளும் கூடல் அரணே அன்றி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 117/1

மேல்

குன்றவில்லை (4)

குன்றவில்லை நெஞ்சம் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 420/2
குன்றவில்லை என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 764/2
குன்றவில்லை என்னே குமரேசா கன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 778/2
குன்றவில்லை சீர் ஏன் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 988/2

மேல்

குன்றவைத்தான் (1)

குன்றவைத்தான் என்னே குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 840/2

மேல்

குன்றா (16)

குன்றா புகழோன் வருக என்று மேலுலகம் – அறநெறிச்சாரம்:1 180/3
அன்பு குன்றா நாளில் அரும் குறை சற்றேனும் எண்ணாது – நன்மதிவெண்பா:1 38/1
குன்றா துருவன் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 36/2
வள்ளல் சடையன் வழி என்றும் குன்றா சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 44/1
குன்றா இராமன் குமரேசா கன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 155/2
குன்றா உயர் தோற்றம் கொண்டும் அதிசூரன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 272/1
குன்றா இன்புற்றான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 321/2
குன்றா இன்புற்றார் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 370/2
குன்றா சீர் பெற்றார் குமரேசா நின்ற இடம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 397/2
குன்றா தனபாலன் கோவலன் வாழ்வும் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 479/1
குன்றா நிமித்திகனை கொற்றவன் ஏன் கூர்ந்து அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 501/1
குடி என்னும் குன்றா விளக்கம் மடி என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 601/3
கேடு அறியா கெட்ட இடத்தும் வளம் குன்றா
நாடு என்ப நாட்டின் தலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 736/3,4
குணனும் குடிமையும் குற்றமும் குன்றா
இனனும் அரிந்து யாக்க நட்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 793/3,4
குன்றா இன்புற்றான் குமரேசா சென்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 869/2
குன்றா சுகலை குமரேசா கன்றியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1256/2

மேல்

குன்றாத (6)

குன்றி எரிந்தான் குமரேசா குன்றாத
என்பு இலதனை வெயில் போல காயுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 77/2,3
குன்றியதால் என்னே குமரேசா குன்றாத
நன்றிக்கு வித்து ஆகும் நல் ஒழுக்கம் தீ ஒழுக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 138/2,3
குன்றாத இளையான்குடி மாறர் செய் நீர்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 219/1
குன்றாத சேரர் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 287/2
குன்றாத வை வேல் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 861/2
குன்றாத தோளை குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1106/2

மேல்

குன்றாதது (5)

குன்றாதது என்னே குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 233/2
குன்றாதது என்னே குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 382/2
குன்றாதது என்னே குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 447/2
குன்றாதது என்னே குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 747/2
குன்றாதது என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 810/2

மேல்

குன்றாதவர் (1)

குணங்களில் குன்றாதவர் – அறநெறிச்சாரம்:1 60/4

மேல்

குன்றாது (40)

அட்டாலும் பால் சுவையில் குன்றாது அளவளாய் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 4/1
அடினும் ஆவின் பால் தன் சுவை குன்றாது – வெற்றிவேற்கை:1 23/1
குன்றாது உறைந்தார் குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 84/2
குன்றாது ஏன் கொண்டான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 106/2
குன்றாது எழுந்தார் குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 339/2
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 379/2
குன்றாது ஏன் வென்றான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 472/2
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 483/2
குன்றாது ஏன் வென்றான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 491/2
குன்றாது ஏன் நின்றார் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 576/2
குன்றாது ஏன் உண்டார் குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 580/2
குன்றாது ஏன் நின்றார் குமரேசா ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 597/2
குன்றாது ஏன் கொண்டார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 610/2
குன்றாது ஏன் சொன்னான் குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 634/2
குன்றாது ஏன் செய்தான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 637/2
குன்றாது ஏன் ஓர்ந்தார் குமரேசா நின்றவர் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 646/2
குன்றாது ஏன் கொண்டான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 666/2
குன்றாது செய்தார் குமரேசா மன்றவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 669/2
குன்றாது உரைத்தான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 686/2
குன்றாது அளித்தான் குமரேசா சென்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 708/2
குன்றாது தந்தான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 725/2
குன்றாது வென்றான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 753/2
குன்றாது ஏன் கொண்டான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 760/2
குன்றாது நின்றான் குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 761/2
குன்றாது நின்றான் குமரேசா குன்ற வந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 796/2
குன்றாது இருந்தார் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 943/2
குன்றாது ஏன் தந்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 955/2
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 967/2
குன்றாது ஏன் செய்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 975/2
குன்றாது இருந்தார் குமரேசா நின்று உயர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 990/2
குன்றாது இருந்தார் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 995/2
குன்றாது இருந்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1013/2
குன்றாது எழுந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1021/2
குன்றாது ஏன் காத்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1032/2
குன்றாது இரந்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1055/2
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா நின்று அயலே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1104/2
குன்றாது உவந்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1107/2
குன்றாது எழுந்தான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1133/2
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1272/2
குன்றாது உவந்தான் குமரேசா ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1325/2

மேல்

குன்றாமல் (33)

குன்றாமல் எல்லாம் குமரேசா என்றேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 53/2
குன்றாமல் சொன்னார் குமரேசா குன்றியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 96/2
குன்றாமல் தந்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 110/2
குன்றாமல் காத்தான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 122/2
குன்றாமல் வாழ்ந்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 170/2
குன்றாமல் சொன்னான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 246/2
குன்றாமல் கொண்டார் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 369/2
குன்றாமல் காத்தான் குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 385/2
குன்றாமல் துய்த்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 440/2
குன்றாமல் வென்றான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 489/2
குன்றாமல் தேர்ந்தான் குமரேசா நன்றாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 501/2
குன்றாமல் கொண்டான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 511/2
குன்றாமல் செய்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 518/2
குன்றாமல் செய்தான் குமரேசா ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 537/2
குன்றாமல் நன்னன் கொடுமை செய்தான் ஏன் உடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 563/1
குன்றாமல் என்னே குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 572/2
குன்றாமல் செய்தான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 578/2
குன்றாமல் சென்றார் குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 586/2
குன்றாமல் கொண்டான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 591/2
குன்றாமல் என்னே குமரேசா நன்றாகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 594/2
குன்றாமல் காத்தான் குமரேசா நன்றாகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 642/2
குன்றாமல் ஓர்ந்தான் குமரேசா நின்று முன்னே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 643/2
குன்றாமல் செய்தான் குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 668/2
குன்றாமல் செய்தான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 672/2
குன்றாமல் செய்தான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 674/2
குன்றாமல் சொன்னார் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 721/2
குன்றாமல் சென்று குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 784/2
குன்றாமல் நின்றான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 855/2
குன்றாமல் செய்தர் குமரேசா கன்றியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 949/2
குன்றாமல் நின்றார் குமரேசா கன்றி உயிர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 984/2
குன்றாமல் நின்றான் குமரேசா நன்றான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 992/2
குன்றாமல் செய்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 998/2
குன்றாமல் உண்டார் குமரேசா நன்றான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1065/2

மேல்

குன்றாமே (1)

இன் நலமும் குன்றாமே ஏர் இளம் கொம்பு_அன்னார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 77/3

மேல்

குன்றார் (1)

இல்லாளை பற்றி மூழ்கு என்றிடவும் அன்பு குன்றார்
தொல்லை நெறி நீலகண்டர் சோமேசா ஒல்லாது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 81/1,2

மேல்

குன்றி (73)

குன்றி அனைய செயின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 97/4
என்று குன்றி நின்றாய் இரங்கேசா நன்றி தரும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 107/2
சொல் அரில் குன்றி தேடி சூடியது என்னோ என்றான் – விவேகசிந்தாமணி:1 106/3
நாட்டு புகழ் குன்றி நவையுறுவன் கோட்டம் இலா – நன்மதிவெண்பா:1 73/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 18/2
குன்றி மடிந்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 29/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா என்றேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 38/2
குன்றி எரிந்தான் குமரேசா குன்றாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 77/2
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா கன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 168/2
குன்றி ஏன் மாய்ந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 207/2
குன்றி உளைந்தான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 248/2
புறம் குன்றி கண்டு அனையரேனும் அகம் குன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 277/3
புறம் குன்றி கண்டு அனையரேனும் அகம் குன்றி
மூக்கின் கரியார் உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 277/3,4
குன்றி ஏன் வீய்ந்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 289/2
குன்றி நின்றார் என்னே குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 354/2
குன்றி இழிந்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 434/2
குன்றி உளைந்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 469/2
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 474/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 479/2
குன்றி நின்று ஏன் வென்றான் குமரேசா கன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 488/2
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா ஒன்றியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 494/2
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 498/2
குன்றி ஏன் மீண்டான் குமரேசா ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 499/2
குன்றி பின்பு ஏன் குமரேசா ஒன்றிய கேள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 506/2
குன்றி இழிந்தான் குமரேசா ஒன்றி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 507/2
குன்றி இழிந்தான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 510/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 532/2
குன்றி மிக நொந்தார் குமரேசா கொன்று இயலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 552/2
குன்றி இழிந்தான் குமரேசா நின்றிருந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 554/2
குன்றி உளைந்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 557/2
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா கன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 563/2
குன்றி முன்னே மாய்ந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 564/2
குன்றி ஏன் வீந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 566/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா நன்றாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 601/2
குன்றி இழிந்தான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 604/2
குன்றி விதி நின்றும் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 619/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 636/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 663/2
குன்றி ஒழிந்தான் குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 730/2
குன்றி உழந்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 787/2
குன்றி நின்றும் என்னே குமரேசா நன்றாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 842/2
குன்றி இழிந்தார் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 846/2
குன்றி உடன் மாய்ந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 856/2
குன்றி மடிந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 857/2
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 864/2
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா நின்றே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 880/2
குன்றி மிக நொந்தான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 885/2
குன்றி நொந்தான் என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 890/2
குன்றி ஏன் மாய்ந்தான் குமரேசா நின்று அழலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 894/2
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 898/2
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 901/2
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா நன்றாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 909/2
குன்றி வெளியானான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 928/2
குன்றி மடிந்தான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 938/2
குன்றி நோய்கொண்டான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 946/2
குன்றி அனைய செயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 965/4
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா நன்றான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 1000/2
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா ஒன்றவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1001/2
குன்றி நின்றது ஏன் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1006/2
குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா ஒன்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1007/2
குன்றி நின்ற போது ஏன் குமரேசா துன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1030/2
குன்றி உளைந்தார் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1063/2
குன்றி நின்றார் என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1069/2
குன்றி நொந்தார் என்னே குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1070/2
குன்றி விலை நின்றான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1080/2
குன்றி நின்றான் என்னே குமரேசா துன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1086/2
குன்றி நின்றான் என்னே குமரேசா நன்று இசைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1088/2
குன்றி உளைந்தாள் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1194/2
குன்றி உளைந்தாள் குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1207/2
குன்றி உளைந்தாள் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1228/2
குன்றி இருந்தாள் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1230/2
குன்றி இருந்தாள் குமரேசா துன்றி நின்ற –