ஔ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஔசீநை 1
ஔடதம் 1
ஔவியம் 3
ஔவை 9
ஒளவை 1
ஔவைக்கு 1
ஔவையையும் 1

ஔசீநை (1)

சென்று நின்ற தன் நெஞ்சை சீறி ஏன் ஔசீநை
குன்ற மொழிந்தாள் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1292/1,2

மேல்

ஔடதம் (1)

ஔடதம் குறை – புதிய-ஆத்திசூடி:1 12/1

மேல்

ஔவியம் (3)

ஔவியம் பேசேல் – ஆத்திசூடி:1 12/1
ஔவியம் பேசுதல் ஆக்கத்திற்கு அழிவு – கொன்றைவேந்தன்:1 12/1
திண்மை உன்னி ஔவியம் பேசேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 12/4

மேல்

ஔவை (9)

வாணி உமை கமலை ஔவை முதலியவர் மாதர் அன்றோ மைந்தர் நாவை – நீதிநூல்:47 594/1
சொன்னாளே ஔவை முன்பு சோமேசா மன்னா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 11/2
ஓங்கும் ஔவை சொல் மூதுரை பொருள் பார் பாங்குடைய – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 92/2
தான் உண்ணான் ஔவை உண்ண தந்தான் அரும் கனியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 82/1
வாழும் திரு எய்த வாழ்த்தினள் ஏன் ஔவை பழங்கூழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 105/1
கொண்டார் ஏன் ஔவை குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 399/2
கொள்ளவில்லை ஔவை குமரேசா உள்ளுணர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 404/2
மற்றோர் பல சொன்னார் மாசற்ற ஔவை ஒன்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 649/1
தூதுசென்ற ஔவை துணிந்து ஏனோ தொண்டைமன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 688/1

மேல்

ஒளவை (1)

ஒளவை தமிழ்த்தாய் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 12/1

மேல்

ஔவைக்கு (1)

அஞ்சி ஏன் ஔவைக்கு அமுது அளிக்க தன் மனையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 905/1

மேல்

ஔவையையும் (1)

பீடு உடைய ஔவையையும் பேணான் அசிதன் அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 976/1

மேல்