ஒ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஒக்க 6
ஒக்கல் 2
ஒக்கவே 2
ஒக்கின் 3
ஒக்கினும் 1
ஒக்கும் 17
ஒக்குமாம் 1
ஒக்குமே 19
ஒக்குமோ 2
ஒசிந்து 1
ஒசியாமல் 1
ஒட்ட 2
ஒட்டக்கூத்தர் 1
ஒட்டக்கூத்தரையும் 1
ஒட்டம் 2
ஒட்டல் 1
ஒட்டலன் 1
ஒட்டாய் 1
ஒட்டார் 3
ஒட்டாரை 1
ஒட்டான் 1
ஒட்டி 7
ஒட்டிய 1
ஒட்டுவான் 1
ஒட்பம் 3
ஒடித்து 1
ஒடிதற்காம் 1
ஒடிப்ப 1
ஒடிவு 1
ஒடிவு_இல் 1
ஒடுக்கம் 3
ஒடுக்கி 1
ஒடுங்கி 2
ஒடுங்கும் 2
ஒண் 24
ஒண்_தொடி 2
ஒண்_தொடியே 1
ஒண்_தொடீ 1
ஒண்டி 3
ஒண்டியே 1
ஒண்ணா 1
ஒண்ணாது 4
ஒண்ணுமோ 3
ஒண்மை 1
ஒண்மையில் 1
ஒணா 1
ஒத்த 7
ஒத்தது 1
ஒத்தல் 2
ஒத்தாங்கு 1
ஒத்தாயணன் 1
ஒத்தார் 1
ஒத்தி 1
ஒத்து 8
ஒத்தும் 1
ஒத்தே 1
ஒதுங்கி 1
ஒதுங்கும் 1
ஒப்ப 9
ஒப்பது 8
ஒப்பர் 3
ஒப்பரே 1
ஒப்பவர்களை 1
ஒப்பவே 1
ஒப்பன 2
ஒப்பனே 1
ஒப்பனை 1
ஒப்பனைபண்ணல் 2
ஒப்பாம் 9
ஒப்பாமால் 1
ஒப்பாய் 1
ஒப்பார் 5
ஒப்பாரும் 1
ஒப்பால் 1
ஒப்பாள் 1
ஒப்பான் 1
ஒப்பில்லை 1
ஒப்பிலார் 1
ஒப்பு 11
ஒப்பு_இல் 2
ஒப்பு_இலதாய் 1
ஒப்புகின்றாய் 1
ஒப்புடன் 1
ஒப்புரவாண்மை 1
ஒப்புரவால் 1
ஒப்புரவிற்கு 1
ஒப்புரவின் 1
ஒப்புரவினால் 2
ஒப்புரவு 5
ஒப்புரவு_இல் 1
ஒப்புற 1
ஒப்புறவு 1
ஒப்பே 3
ஒர் 2
ஒரார் 2
ஒரால் 2
ஒரீஇ 11
ஒரீஇவிடல் 1
ஒரு 109
ஒருகால் 2
ஒருங்க 1
ஒருங்கா 1
ஒருங்கு 15
ஒருங்கே 4
ஒருசிறிது 1
ஒருத்தன் 1
ஒருத்தி 4
ஒருத்தி-தன்னை 1
ஒருத்திக்கு 1
ஒருத்தியுடன் 1
ஒருத்தியை 1
ஒருதலையா 3
ஒருதலையான் 2
ஒருதலையே 1
ஒருதினமே 1
ஒருநாள் 1
ஒருநாளும் 14
ஒருப்படார் 1
ஒருபாங்கர் 1
ஒருபால் 6
ஒருபொழுதும் 2
ஒருமித்து 1
ஒருமை 3
ஒருமைக்-கண் 3
ஒருமைத்தே 1
ஒருமையதா 1
ஒருமையாய் 1
ஒருமையின் 1
ஒருமையுள் 1
ஒருமையொடு 1
ஒருவந்தம் 3
ஒருவயிற்று 1
ஒருவர் 13
ஒருவர்-கண் 1
ஒருவர்க்கு 8
ஒருவர்க்கும் 1
ஒருவரால் 3
ஒருவராலே 1
ஒருவரும் 2
ஒருவரேயோ 1
ஒருவரை 1
ஒருவரையும் 1
ஒருவரையொருவர் 2
ஒருவற்கு 22
ஒருவன் 64
ஒருவன்-தன்னை 1
ஒருவனே 3
ஒருவனை 8
ஒருவனையே 1
ஒருவாது 1
ஒருவாற்றான் 2
ஒருவிட 1
ஒருவு 1
ஒருவு_இல் 1
ஒருவுக 1
ஒருவுதல் 1
ஒரூஉம் 1
ஒல்கா 1
ஒல்காது 1
ஒல்காமை 1
ஒல்கார் 3
ஒல்கான் 1
ஒல்லா 3
ஒல்லாக்கால் 1
ஒல்லாதார் 1
ஒல்லாது 3
ஒல்லார் 2
ஒல்லாரை 1
ஒல்லாவே 2
ஒல்லானை 1
ஒல்லும் 6
ஒல்லை 8
ஒல்வது 1
ஒல்வதோ 1
ஒலி 5
ஒலிக்கும் 2
ஒலிகள் 1
ஒலிசெய் 1
ஒலித்தக்கால் 4
ஒலித்தல் 1
ஒலித்திட 1
ஒலிப்ப 1
ஒலியால் 1
ஒவ்வரும் 1
ஒவ்வா 7
ஒவ்வாத 3
ஒவ்வார் 2
ஒவ்வாரோ 2
ஒவ்வாவே 1
ஒவ்வான் 1
ஒவ்வேம் 1
ஒவ்வொருகால் 1
ஒவ்வொன்றிற்கும் 1
ஒவ்வொன்றுக்கும் 1
ஒவ்வோர் 3
ஒழி 9
ஒழி-மின் 1
ஒழிக்க 1
ஒழிக்கும் 2
ஒழிக 1
ஒழித்தல் 1
ஒழித்தார் 1
ஒழித்தான் 2
ஒழித்து 5
ஒழித்துவிடின் 1
ஒழிதல் 3
ஒழிதலால் 1
ஒழிந்த 2
ஒழிந்தது 1
ஒழிந்தார் 2
ஒழிந்தான் 4
ஒழிந்திட்டு 1
ஒழிந்து 2
ஒழிந்தும் 1
ஒழிப்பாய் 1
ஒழிய 11
ஒழியவிடல் 2
ஒழியா 1
ஒழியாது 1
ஒழியாமல் 1
ஒழியாய் 1
ஒழியார் 2
ஒழியான் 1
ஒழியினும் 2
ஒழியும் 9
ஒழியேல் 2
ஒழிவது 3
ஒழிவர் 1
ஒழிவு 2
ஒழிவு_இல் 1
ஒழிவை 1
ஒழுக்க 1
ஒழுக்கத்தவரே 1
ஒழுக்கத்தில் 1
ஒழுக்கத்தின் 3
ஒழுக்கத்து 1
ஒழுக்கத்தை 2
ஒழுக்கத்தோடு 1
ஒழுக்கம் 34
ஒழுக்கமிலன் 1
ஒழுக்கமுடையார் 1
ஒழுக்கமும் 7
ஒழுக்கமே 1
ஒழுக்கல் 1
ஒழுக்கி 2
ஒழுக்கில் 2
ஒழுக்கின்-தலை 1
ஒழுக்கு 8
ஒழுக்கை 1
ஒழுக்கொடு 1
ஒழுக 4
ஒழுகப்படும் 3
ஒழுகல் 16
ஒழுகலார் 1
ஒழுகலான் 3
ஒழுகற்பாற்று 1
ஒழுகற்பாற்றோ 1
ஒழுகா 1
ஒழுகான் 1
ஒழுகி 7
ஒழுகின் 6
ஒழுகினார் 1
ஒழுகினான் 1
ஒழுகு 7
ஒழுகுதல் 2
ஒழுகுபவர் 1
ஒழுகும் 16
ஒழுகும்-கொல்லோ 1
ஒழுகுமேல் 1
ஒழுகுவரால் 1
ஒழுகுவார் 7
ஒழுகுவார்க்கே 1
ஒழுகுவான் 2
ஒள் 7
ஒள்_நுதல் 1
ஒள்_நுதற்கு 2
ஒள்ளியர் 2
ஒள்ளியவர் 2
ஒள்ளியனா 1
ஒள்ளியனாய் 1
ஒளி 27
ஒளி_இழை 1
ஒளிக்குபு 1
ஒளிக்கும்-கொல்லோ 1
ஒளிசெய்தல் 1
ஒளித்த 2
ஒளித்ததூஉம் 2
ஒளித்தலாலே 1
ஒளித்திருக்கும் 1
ஒளித்து 1
ஒளித்துநின்றது 1
ஒளிதான் 1
ஒளிப்பீர் 1
ஒளிய 1
ஒளியா 1
ஒளியாம் 1
ஒளியார் 2
ஒளியான் 1
ஒளியினோடு 1
ஒளியும் 4
ஒளியுறும் 2
ஒளியை 3
ஒளியோடு 3
ஒளிர் 4
ஒளிருமால் 1
ஒளிவிட 1
ஒளிவிடும் 1
ஒற்கத்தின் 2
ஒற்கம் 1
ஒற்கா 1
ஒற்றருக்கு 1
ஒற்றரை 2
ஒற்றன் 1
ஒற்றா 1
ஒற்றி 11
ஒற்றியூரர் 1
ஒற்றியே 1
ஒற்றின் 1
ஒற்றின்-கண் 1
ஒற்றினால் 2
ஒற்றினான் 2
ஒற்று 8
ஒற்றும் 1
ஒற்றுமை 2
ஒற்றை 1
ஒறாது 1
ஒறு 1
ஒறுக்கிலேன் 1
ஒறுக்கிற்பவர் 1
ஒறுக்கிற்பேன் 1
ஒறுக்கும் 3
ஒறுத்தல் 4
ஒறுத்தார்க்கு 1
ஒறுத்தாரை 2
ஒறுத்தாற்றும் 3
ஒறுத்தான் 1
ஒறுத்தியேல் 1
ஒறுப்பது 2
ஒறுப்பன் 1
ஒறுப்பாரை 1
ஒன்பது 4
ஒன்பான் 1
ஒன்ற 2
ஒன்றல் 1
ஒன்றவே 1
ஒன்றன் 4
ஒன்றா 2
ஒன்றாக 4
ஒன்றாகவே 1
ஒன்றாகும் 1
ஒன்றாதும் 1
ஒன்றாம் 1
ஒன்றாமை 1
ஒன்றாய் 2
ஒன்றால் 6
ஒன்றானும் 4
ஒன்றி 9
ஒன்றிய 1
ஒன்றியாய் 1
ஒன்றியார்-கண் 1
ஒன்றியும் 1
ஒன்றியே 1
ஒன்றிரண்டு 1
ஒன்றில் 1
ஒன்றில்லை 1
ஒன்றிவரும் 1
ஒன்றின் 1
ஒன்றின்மை 1
ஒன்றினை 1
ஒன்று 128
ஒன்றுக்காக 1
ஒன்றுக்கு 1
ஒன்றுக்கும் 1
ஒன்றும் 72
ஒன்றும்-கொல்லோ 1
ஒன்றுமே 1
ஒன்றே 18
ஒன்றேனும் 1
ஒன்றை 15
ஒன்றையே 3
ஒன்றையொன்று 1
ஒன்றோ 7
ஒன்றோடொன்று 5
ஒன்னலர் 1
ஒன்னலரை 2
ஒன்னார் 14
ஒன்னார்-கண் 2
ஒன்னார்க்கு 3
ஒன்னாராம் 1
ஒன்னாரால் 1
ஒன்னாரும் 1
ஒன்னாரை 4

ஒக்க (6)

புகழினும் ஒக்க புகழ்ப இகல் மன்னன் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 43/2
ஒக்க உடன்பிறந்தார் என்று இவர்கள் மிக்க – அறநெறிச்சாரம்:1 213/2
ஒக்க அது பொறாது உள்ளம் நைந்திடில் – நீதிநூல்:27 307/3
கலவிசெய்த மாது என்னை விலை கேட்டாள் உடன் ஒக்க கலந்து காம – நீதிநூல்:44 497/1
கொக்கு ஒக்க கூம்பும் பருவத்து மற்று அதன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 490/3
குத்து ஒக்க சீர்த்த இடத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 490/4

மேல்

ஒக்கல் (2)

தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் என்று இவரோடு – நீதிவெண்பா:1 49/1
தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று ஆங்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 43/3

மேல்

ஒக்கவே (2)

ஒக்கவே பிறப்பு இறப்பில் உறும்-கொலோ உரையாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:14 178/4
ஒக்கவே செய்த நன்றி உலகினும் பெரிதாம் மாதோ – நீதிநூல்:39 389/4

மேல்

ஒக்கின் (3)

கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 110/3
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 162/3
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1100/3

மேல்

ஒக்கினும் (1)

துர்ச்சனரும் பாம்பும் துலை ஒக்கினும் பாம்பு – நீதிவெண்பா:1 19/1

மேல்

ஒக்கும் (17)

அம்மி துணையாக ஆறு இழிந்தவாறு ஒக்கும்
கொம்மை முலை பகர்வார் கொண்டாட்டம் இம்மை – நல்வழி:1 20/1,2
தன் ஒக்கும் தெய்வம் பிறிது இல்லை தான் தன்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 145/1
இதர அங்கத்தை காணாது எனின் முடி எவண் பொன் ஒக்கும்
பதம் எவண் அகண்டாகார பராபரற்கு உரையீர் பாரீர் – நீதிநூல்:3 22/3,4
இகபரம் இரண்டினை ஈதல் ஒக்கும் – நீதிநூல்:9 88/4
சீவனும் ஒன்றோடொன்று போராடி அழிந்தது ஒக்கும் செப்புங்காலே – நீதிநூல்:12 109/4
பணிகள் மிக பூட்டி அலங்கரித்தல் ஒக்கும் அவர் செல்வ பயன்தான் அம்மா – நீதிநூல்:12 110/4
சாதலின்மை வேண்டி விடம் உண்ணல் ஒக்கும் பயன் கருதி சலம் உரைத்தல் – நீதிநூல்:16 198/3
கலங்களின் வைத்தலை ஒக்கும் மெய்க்கு உரிய வாயால் பொய் கழறல் அன்றே – நீதிநூல்:16 200/4
நசையினால் கொல்லும் நெஞ்சம் நஞ்சமே ஒக்கும் மாதோ – நீதிநூல்:38 377/4
ஓர் உயிர் நம் இருவர்க்கும் நீர் வீயின் நான் இறந்தது ஒக்கும் என்றாள் – நீதிநூல்:44 475/4
விலைமாதை சேர்தல் பிணம் தழுவியதை ஒக்கும் என்றார் வீணோ என்றாள் – நீதிநூல்:44 497/4
துக்கமுற்று வீடினனே சோமேசா ஒக்கும்
உடை தம் வலி அறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 48/2,3
தொக்க உருப்பசி மின் சோமேசா ஒக்கும்
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 130/2,3
ஊர் எறும்பு மொய்த்திடல் ஒக்கும் – நன்மதிவெண்பா:1 35/4
வைத்த புவனத்து இருந்தார் மற்றையவர் ஒக்கும்
பிறவி பெரும் கடல் நீந்துவர் நீந்தார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 5/2,3
பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பு ஒவ்வா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 972/3
பலர் காணும் பூ ஒக்கும் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1112/4

மேல்

ஒக்குமாம் (1)

கரு இலா மங்கையர் கற்பும் ஒக்குமாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 55/4

மேல்

ஒக்குமே (19)

மாங்காய் விழ எறிந்த மாத்திரைக்கோல் ஒக்குமே
ஆம் காலம் ஆகும் அவர்க்கு – நல்வழி:1 4/3,4
எண்மையாய் தவன் பறித்து எறிதல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:10 95/4
அருந்திடில் சாவர் என்று அறைதல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:10 97/4
எரி ஒளி விளக்கினை மறைத்தல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:10 99/4
மீதினில் அணி இன்றி விடுத்தல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:10 100/4
அக்கமும் ஒக்குமே அன்றி நல்ல கண் – நீதிநூல்:10 101/3
அலை கடல்-கண் அமிழ்த்தலை ஒக்குமே – நீதிநூல்:10 102/4
தெரிகிலாது என பயன் திருடல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:13 158/4
முன்னை வவ்வியது என மொழிதல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:13 159/4
கவர்ந்த பின் பொருள் காவலை ஒக்குமே – நீதிநூல்:13 166/4
உதயனை கரத்தினால் மறைத்தல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:18 219/4
இருந்ததே என்னினும் இழந்தது ஒக்குமே – நீதிநூல்:19 227/4
பத்தினி-தனை அகல் பான்மை ஒக்குமே – நீதிநூல்:20 237/4
புலியிடத்தினும் சரண்புகுதல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:21 245/4
என்னுடையது என இயம்பல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:24 272/4
ஒலி கடல் பெய் உறையையும் ஒக்குமே – நீதிநூல்:24 281/4
பொடியினை மருந்து என புகலல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:34 354/4
அறிந்து நீர் விட்டு அனுங்கலை ஒக்குமே – நீதிநூல்:42 436/4
துன்னும் இருமலும் துர்ச்சனரும் ஒக்குமே
மன்னும் இனிமையான் மாறாகி பன்னும் – நீதிவெண்பா:1 22/1,2

மேல்

ஒக்குமோ (2)

காணும் கண் ஒக்குமோ காண் – நன்னெறி:1 40/4
துர்ச்சனரை ஒக்குமோ தோகையே துர்ச்சனர்தாம் – நீதிவெண்பா:1 19/2

மேல்

ஒசிந்து (1)

ஒற்கா ஒசிந்து கெடும் – அருங்கலச்செப்பு:1 44/2

மேல்

ஒசியாமல் (1)

ஒசியாமல் வைக்க உவந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 149/2

மேல்

ஒட்ட (2)

உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பல கற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 140/3
பருவத்தொடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 482/3

மேல்

ஒட்டக்கூத்தர் (1)

ஏத்து புகழ் மன்னரினும் ஏற்றமுற்றார் கற்ற ஒட்டக்கூத்தர்
என்னே குமரேசா ஏத்துகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 409/1,2

மேல்

ஒட்டக்கூத்தரையும் (1)

பூத்த புகழேந்தி போதம் கேட்டு ஏன் ஒட்டக்கூத்தரையும்
வென்றார் குமரேசா காத்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 416/1,2

மேல்

ஒட்டம் (2)

ஒட்டம் கையினில் ஒட்டம் அளிக்குமால் – நீதிநூல்:20 242/4
ஒட்டம் கையினில் ஒட்டம் அளிக்குமால் – நீதிநூல்:20 242/4

மேல்

ஒட்டல் (1)

உறை நிலத்தோடு ஒட்டல் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 499/4

மேல்

ஒட்டலன் (1)

ஒட்டலன் செய் தீமைக்கு ஒறாது நமர் என்று உரைத்தார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 16/1

மேல்

ஒட்டாய் (1)

ஆவதன்-கண் ஒன்றானும் நிற்க ஒட்டாய் ஓவாதே – அறநெறிச்சாரம்:1 90/2

மேல்

ஒட்டார் (3)

நட்டார் போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார் சொல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 83/3
நட்டார் போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார் சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 826/3
ஒட்டார் பின் சென்று ஒருவன் வாழ்தலின் அ நிலையே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 967/3

மேல்

ஒட்டாரை (1)

ஒட்டாரை ஒட்டி கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 679/4

மேல்

ஒட்டான் (1)

ஈவாரை ஈய ஒட்டான் இவனும் ஈயான் எழு பிறப்பினும் கடையதாம் இவன் பிறப்பே – விவேகசிந்தாமணி:1 14/4

மேல்

ஒட்டி (7)

தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ் – ஆத்திசூடி:1 62/1
ஒட்டி உறுவார் உறவு – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 17/4
பட்டாம் பல பிறப்பு துன்பம் என்று ஒட்டி
அறநெறி கைவிடாது ஆசாரம் காட்டி – அறநெறிச்சாரம்:1 94/2,3
விட்டு ஒழிவது அல்லால் அவ் வெம் கூற்றம் ஒட்டி
கலாய் கொடுமை செய்யாது கண்டது பாத்துண்டல் – அறநெறிச்சாரம்:1 172/2,3
நட்கப்படும் எழுத்தும் அத்துணையே ஒட்டி
இழுக்கா எழுத்து ஒன்று இமிழ் கடல் தண் சேர்ப்ப – அறநெறிச்சாரம்:1 209/2,3
வணங்கு நெடு வால் அறுப்புண்டு மன்னும் முதுகில் வயிறு ஒட்டி
அணங்கு நலிய மூப்பு எய்தி அகல் வாயோடு கழுத்து ஏந்தி – விவேகசிந்தாமணி:1 81/2,3
ஒட்டாரை ஒட்டி கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 679/4

மேல்

ஒட்டிய (1)

இட்டிகையும் கோடும் அது போலும் ஒட்டிய
காட்சி திரியின் அறம் திரியும் என்று உரைப்பர் – அறநெறிச்சாரம்:1 37/2,3

மேல்

ஒட்டுவான் (1)

ஒட்டுவான் உய்ந்துபோவான் – அறநெறிச்சாரம்:1 51/4

மேல்

ஒட்பம் (3)

கல்லாதான் ஒட்பம் கழிய நன்றாயினும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 70/3
கல்லாதான் ஒட்பம் கழிய நன்றாயினும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 404/3
உலகம் தழீஇயது ஒட்பம் மலர்தலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 425/3

மேல்

ஒடித்து (1)

பார்வை கண்டு இராமன் பரன் வில் ஒடித்து அணங்கை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 71/1

மேல்

ஒடிதற்காம் (1)

ஓங்கி வளரல் ஒடிதற்காம் தாழ்மையுறல் – நன்மதிவெண்பா:1 103/3

மேல்

ஒடிப்ப (1)

தாதை சிலை ஒடிப்ப தான் மொழிந்தான் தீதாக – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 85/1

மேல்

ஒடிவு (1)

ஒடிவு_இல் கங்கணம் பூண்டுகொள் மேலவர் உரைக்கு அமைந்து தம் மாது தொழில் எலாம் – நீதிநூல்:15 189/3

மேல்

ஒடிவு_இல் (1)

ஒடிவு_இல் கங்கணம் பூண்டுகொள் மேலவர் உரைக்கு அமைந்து தம் மாது தொழில் எலாம் – நீதிநூல்:15 189/3

மேல்

ஒடுக்கம் (3)

ஊக்கம் உடையான் ஒடுக்கம் பொரு தகர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 49/3
திண் தோள் நெடுமான் திறன் மிகுந்தும் ஏன் ஒடுக்கம்
கொண்டிருந்தான் முன் நாள் குமரேசா மண்டி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 486/1,2
ஊக்கம் உடையான் ஒடுக்கம் பொரு தகர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 486/3

மேல்

ஒடுக்கி (1)

உள்ளம் திரியாது ஒடுக்கி பதஞ்சலி நேர்கொள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 422/1

மேல்

ஒடுங்கி (2)

உற்ற சுகன்-பால் உலகு ஒடுங்கி நிற்க அவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 27/1
உற்று ஒன்றும் கேளாது ஒடுங்கி மதிதயன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 695/1

மேல்

ஒடுங்கும் (2)

தொழுத கையுள்ளும் படை ஒடுங்கும் ஒன்னார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 107/1
தொழுத கையுள்ளும் படை ஒடுங்கும் ஒன்னார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 828/3

மேல்

ஒண் (24)

கொண்ட கரு அளிக்கும் கொள்கை போல் ஒண்_தொடீ – நல்வழி:1 36/2
பகை முகத்த ஒண் வேலான் பார்வையில் தீட்டும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 38/3
ஈட்டிய ஒண் பொருளும் இல் ஒழியும் சுற்றத்தார் – அறநெறிச்சாரம்:1 14/1
அளக்கும் கருவி மற்று ஒண் பொருள் ஒன்றோ – அறநெறிச்சாரம்:1 92/3
ஒண் துகில் கண்டோர் நெய்தோன் ஒருவன் உண்டு என்னல் போலும் – நீதிநூல்:2 7/3
ஒற்றை ஒண் சுடரினை ஒழிக்கும் மெல் வளி – நீதிநூல்:11 107/1
அயல் ஒர் ஒண் பதிக்கு ஏகுவார் வழி துயர்க்கு அஞ்சார் – நீதிநூல்:42 444/1
நல்லோன் எறி சிலையோ நல்_நுதால் ஒண் கரும்பு – நன்னெறி:1 2/3
புணையில் புகும் ஒண் பொருள் – நன்னெறி:1 25/4
உடலின் சிறுமை கண்டு ஒண் புலவர் கல்வி – நன்னெறி:1 26/1
ஒண் கயல் கண் பாரதியை ஓது மறை நாவில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 112/1
உக்கிரனார் மேருவை வென்று ஒண் நிதியம் பெற்றமையால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 76/1
உரம் என்று எடுத்தவன் மாற்றான்-தன் சேவகன் ஒண்_தொடியே – விவேகசிந்தாமணி:1 123/4
ஒரு போது யோகியே ஒண் தளிர் கை மாதே – நீதிவெண்பா:1 9/1
ஒண் கலத்தின் உண்டோ ஒலி – நீதிவெண்பா:1 35/4
உதவலில் தாய் ஆனவளே ஒண் மனையாள் என்றே – நன்மதிவெண்பா:1 70/3
உருவில் பெரியனினும் ஒண் நயம் கைசோரா – நன்மதிவெண்பா:1 94/1
ஒண்_தொடி கண்ணே உள – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 164/4
உண்டு மக்கள் கை அளைந்த ஒண் கூழை ஏன் சுசீலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 64/1
உள்ளியதை தேர்ந்து உரைத்த ஒண் தருமர் வள்ளுவர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 702/1
ஓர்ந்து குறிப்பறிந்த ஒண் கூடலாரை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 703/1
ஒண் பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு எண் பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 760/3
ஒண் பொருள் கொள்வார் பிறர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1009/4
ஒண்_தொடி கண்ணே உள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1101/4

மேல்

ஒண்_தொடி (2)

ஒண்_தொடி கண்ணே உள – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 164/4
ஒண்_தொடி கண்ணே உள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1101/4

மேல்

ஒண்_தொடியே (1)

உரம் என்று எடுத்தவன் மாற்றான்-தன் சேவகன் ஒண்_தொடியே – விவேகசிந்தாமணி:1 123/4

மேல்

ஒண்_தொடீ (1)

கொண்ட கரு அளிக்கும் கொள்கை போல் ஒண்_தொடீ
போதம் தனம் கல்வி பொன்ற வரும் காலம் அயல் – நல்வழி:1 36/2,3

மேல்

ஒண்டி (3)

கொண்ட நட்பில் என்னே குமரேசா ஒண்டி
உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 813/2,3
கொண்ட நிரப்பு ஏன் குமரேசா ஒண்டி
கரப்பு இடும்பை இல்லாரை காணின் நிரப்பு இடும்பை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1056/2,3
கொண்டு அமைந்து நின்றார் குமரேசா ஒண்டி
இரந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1062/2,3

மேல்

ஒண்டியே (1)

மடிந்தான் குமரேசா ஒண்டியே
கள் உண்ணா போழ்தில் களித்தானை காணுங்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 930/2,3

மேல்

ஒண்ணா (1)

இரந்து உண பெரும் நிரப்பே எய்தினும் பகர ஒண்ணா
அரந்தை சூழினும் பொன் வவ்வும் அ தொழிற்கு இயையா வண்ணம் – நீதிநூல்:17 213/2,3

மேல்

ஒண்ணாது (4)

எண்ணி ஒரு கருமம் யார்க்கும் செய் ஒண்ணாது
புண்ணியம் வந்து எய்து போது அல்லால் கண்ணில்லான் – நல்வழி:1 4/1,2
முரணுற ஒண்ணாது என்றேன் இரணியாசுரன் அன்று முராரி மெய் மேல் – நீதிநூல்:44 509/3
கண்டு விண்டு இருப்பது அல்லால் கனவிலும் புல்ல ஒண்ணாது
உண்டென மதுவை உண்ண ஓவிய பூவில் வீழ்ந்த – விவேகசிந்தாமணி:1 53/2,3
ஒருவரும் தெரிய ஒண்ணாது உரைத்திடில் அழிந்து போமே – விவேகசிந்தாமணி:1 65/4

மேல்

ஒண்ணுமோ (3)

உண்டுவிட ஒண்ணுமோ நினைவிற்கும் பஞ்சமோ உலகம்-தன்னில் – நீதிநூல்:40 413/2
பெரு வெள்ளம் சேர்ந்த பின்னர் அதை திருப்ப ஒண்ணுமோ பெருத்து நீண்ட – நீதிநூல்:43 456/1
அலகு அறு காலம் நரக வெம் தழல் ஆழ்ந்து அயர்வுற ஒண்ணுமோ அவியா – நீதிநூல்:43 463/3

மேல்

ஒண்மை (1)

வெண்மை எனப்படுவது யாது எனின் ஒண்மை
உடையம் யாம் என்னும் செருக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 844/3,4

மேல்

ஒண்மையில் (1)

ஒண்மையில் தீர்ந்து ஒழுகலார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 69/4

மேல்

ஒணா (1)

கண்ட மன் உயிரை பேணான் காண் ஒணா பரன்-பால் நேசம் – நீதிநூல்:47 561/1

மேல்

ஒத்த (7)

ஒத்த இடத்து நித்திரை கொள் – கொன்றைவேந்தன்:1 90/1
ஒத்த கடப்பாட்டில் தாள் ஊன்றி எய்த்தும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 64/2
கத்தன் மலர் ஒத்த கழல் காப்பு – நீதிநூல்:0 1/4
தேய முற்றி ஏலல் அவை காதலித்தல் ஆதி பரிதானம் ஒத்த தீதுகள் அரோ – நீதிநூல்:21 258/4
ஒத்த துகில் வேண்டும் என எத்தனை பேர் முயன்றாலும் உறுமோ நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 450/4
உடன்பிறந்த சோதரிக்கு ஒத்த பாகம் இலை பிறப்பிடம் – நீதிநூல்:47 597/1
கெண்டையோடு ஒத்த கண்ணாள் கிளி மொழி வாயின் ஊறல் – விவேகசிந்தாமணி:1 10/2

மேல்

ஒத்தது (1)

ஒத்தது அறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 214/3

மேல்

ஒத்தல் (2)

உறுப்பு ஒத்தல் மக்கள் ஒப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 993/3
பண்பு ஒத்தல் ஒப்பது ஆம் ஒப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 993/4

மேல்

ஒத்தாங்கு (1)

ஒத்தாங்கு ஒறுப்பது வேந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 91/4

மேல்

ஒத்தாயணன் (1)

வஞ்சம்_இல் ஒத்தாயணன் – அருங்கலச்செப்பு:1 25/2

மேல்

ஒத்தார் (1)

உற்ற மக்கள் போல உருவு ஒத்தார் ஏன் சவரர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1071/1

மேல்

ஒத்தி (1)

மலர் அன்ன கண்ணாள் முகம் ஒத்தி ஆயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1119/3

மேல்

ஒத்து (8)

சை ஒத்து இருந்தால் ஐயம் இட்டு உண் – கொன்றைவேந்தன்:1 34/1
புரவிகள் போல் காந்தனும் காந்தையும் அமைந்தார் மனம் ஒத்து ஓர் போக்கை நாடி – நீதிநூல்:12 116/2
ஒத்து அவனியில் கொலல் ஒருவன்-தன்னை அன்று – நீதிநூல்:18 221/3
ஊடு போந்த சோதரர் ஒத்து வாழ்கிலார் எனின் – நீதிநூல்:47 598/3
ஓதா நாள் ஓது கலை ஒத்து இளைத்தாள் சீதை என்றான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 124/1
வாழ் தேசத்தோடு ஒத்து வாழ் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 61/4
ஈசர் இரந்தாலும் ஈந்தாரோடு ஒத்து உயர்ந்தார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 156/1
ஒத்து ஆங்கு ஒறுப்பது வேந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 561/4

மேல்

ஒத்தும் (1)

உற்ற முல்லான் போல உறுப்பு ஒத்தும் சிங்கன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 993/1

மேல்

ஒத்தே (1)

பூசாபலா பாகை புன்னைவனமே மனம் ஒத்தே
சேர்விடம் அறிந்து சேர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 50/3,4

மேல்

ஒதுங்கி (1)

தையல் இல்லம் புகும் போது என் சுதன் குரலை கேட்டு ஒதுங்கி தாழ்வாரத்தில் – நீதிநூல்:44 498/1

மேல்

ஒதுங்கும் (1)

கைத்துடையான் கால் கீழ் ஒதுங்கும் கடல் ஞாலம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 10/3

மேல்

ஒப்ப (9)

இருநிதி பெற்ற தீனர் எண்ணிடாது இகழ்ந்தது ஒப்ப
அருவமாய் உருவமாய் நம் ஆருயிர்க்கு உயிராய் அண்டம் – நீதிநூல்:3 28/1,2
தாங்க அரும் அவாவில் தாவி சலத்திடை இறந்தது ஒப்ப
நீங்க அரும் பொறாமையுள்ளோர் நிலத்திடை கெடுவர் நெஞ்சே – நீதிநூல்:27 303/3,4
தெய்வத்தோடு ஒப்ப கொளல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 71/4
தெய்வத்தோடு ஒப்ப கொளல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 71/4
ஒளிர் கரத்தால் தீய்ந்து இறுதல் ஒப்ப தளர்வு அணுகி – நன்மதிவெண்பா:1 28/2
உறும் பாந்தள் ஆர்வு ஆதல் ஒப்ப வறும் பாழ் – நன்மதிவெண்பா:1 45/2
பிறன்மனைக்கு கூட பிறந்தாரை ஒப்ப
பிறர் பொருள் வவ்வாதவரை பேணி பிறர் தம்மை – நன்மதிவெண்பா:1 71/1,2
பண்டு உலகுக்கு ஒப்ப ஏன் பத்தினியை காகுத்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 426/1
தெய்வத்தோடு ஒப்ப கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 702/4

மேல்

ஒப்பது (8)

ஒன்றும் கொடை ஒப்பது இல் – அறநெறிச்சாரம்:1 177/4
காட்சியோடு ஒப்பது யாம் காணோம் வையத்து – அருங்கலச்செப்பு:1 46/1
அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 99/4
விழு பேற்றின் அஃது ஒப்பது இல்லை யார்-மாட்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 162/3
யாண்டும் அஃது ஒப்பது இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 363/4
வாயின் அஃது ஒப்பது இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 536/4
அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 621/4
பண்பு ஒத்தல் ஒப்பது ஆம் ஒப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 993/4

மேல்

ஒப்பர் (3)

கற்பிளவோடு ஒப்பர் கயவர் கடும் சினத்து – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 23/1
ஆன்றாரோடு ஒப்பர் நிலத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 413/4
உளர் எனினும் இல்லாரொடு ஒப்பர் களன் அஞ்சி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 730/3

மேல்

ஒப்பரே (1)

கோலி உண்டு உவக்கும் மீக்கூட்டம் ஒப்பரே – நீதிநூல்:19 229/4

மேல்

ஒப்பவர்களை (1)

பொலிவுற தமை ஒப்பவர்களை சினப்போர் புலி இரண்டு ஒன்றையொன்று அடித்து – நீதிநூல்:26 292/2

மேல்

ஒப்பவே (1)

தீ ஓம்பி வான் வழக்கம் காண்பாரை ஒப்பவே
ஊன் ஓம்பி ஊன் தின்பவர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 96/3,4

மேல்

ஒப்பன (2)

நாடு ஒப்பன செய் – ஆத்திசூடி:1 67/1
தெரிந்து நாடு ஒப்பன செய் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 66/4

மேல்

ஒப்பனே (1)

வத்திரம் சுமக்கும் வாலேயம் ஒப்பனே – நீதிநூல்:24 275/4

மேல்

ஒப்பனை (1)

ஒப்பனை உளதோ வேலை உலகில் கட்புலனில் தோன்றும் – நீதிநூல்:8 76/3

மேல்

ஒப்பனைபண்ணல் (2)

உண்ணல் பூச்சூடல் நெஞ்சு உவத்தல் ஒப்பனைபண்ணல்
எல்லாம் அவர் பார்க்கவே அன்றோ – நீதிநூல்:12 124/1,2
உண்ணல் பூச்சூடல் நெஞ்சு உவத்தல் ஒப்பனைபண்ணல்
எல்லாம் அவர் பார்க்கவே அன்றோ – விவேகசிந்தாமணி:1 83/1,2

மேல்

ஒப்பாம் (9)

கோவிலை பழிக்கின் ஓர் எண்_குணனையும் பழித்தது ஒப்பாம்
காவினை பழிக்கின் ஆண்டு ஆர் கடி மலர் பழித்தது ஒப்பாம் – நீதிநூல்:1 6/1,2
காவினை பழிக்கின் ஆண்டு ஆர் கடி மலர் பழித்தது ஒப்பாம்
வாவியை பழிக்கின் கொண்ட வண் புனல் பழித்ததாம் என் – நீதிநூல்:1 6/2,3
போதநாயகனை உன்னா புந்தியே வெம் தீ ஒப்பாம்
தாது அலர் அடி வணங்கா தலை குலை சிலையாம் சீர் சால் – நீதிநூல்:3 33/1,2
தாரணியில் எவரேனும் துயருறின் தன் தலையின் முடி தரித்தது ஒப்பாம்
சீர் அணியும் செல்வம் அவர் படைத்திடில் தன் தாய் மனை சேய் செத்தது ஒப்பாம் – நீதிநூல்:27 304/1,2
சீர் அணியும் செல்வம் அவர் படைத்திடில் தன் தாய் மனை சேய் செத்தது ஒப்பாம்
காரணமே ஒன்றும் இன்றி சுகதுக்கம் தன் வலியால் கணத்துக்குள்ளே – நீதிநூல்:27 304/2,3
ஏதிலார் பொருள் நோக்கி இச்சையுறல் கவர்ந்தது ஒப்பாம் எழில் மின்னாரை – நீதிநூல்:43 457/1
காதலாய் நோக்குதலே கலந்தது ஒப்பாம் பிறர் கேட்டை கருதல் அன்னார் – நீதிநூல்:43 457/2
வேதையுற கொன்றது ஒப்பாம் இவ்வாறு ஓர் பயன் இன்றி மேவும் பாவம் – நீதிநூல்:43 457/3
தலம் எலாம் வாசம் தோன்றும் சந்தன மரத்திற்கு ஒப்பாம்
நலம் இலா கயவன் தோன்றின் குடித்தனம் தேசம் பாழாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 112/2,3

மேல்

ஒப்பாமால் (1)

சிந்தனை சிந்தனையுற செய் புவி திரு ஏட்டிடை வரைந்த திரு ஒப்பாமால் – நீதிநூல்:43 460/4

மேல்

ஒப்பாய் (1)

ஈனமாம் கழுதைக்கு ஒப்பாய் இருப்பர் என்று உரைக்கலாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 48/4

மேல்

ஒப்பார் (5)

கான்-தனை அகல் விலங்கும் காவல் தீர் நகரும் ஒப்பார் – நீதிநூல்:3 26/4
தம் துணைவர் வடிவு இலா முடவர் எனினும் திருவின் தனையன் ஒப்பார்
அந்தமுளார் அயல் குமரர் எனினும் விடம் அனையராம் அரு மணாளர் – நீதிநூல்:12 120/1,2
இசை மேவும் ஈசன் ஆனோம் புவியில் நமை ஒப்பார் எவர்தாம் அம்மா – நீதிநூல்:44 486/4
தாயை தனி வாழ்ந்தாரும் ஒப்பார் பாரின்-பால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 103/2
ஒப்பார் யாம் கண்டது இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1071/4

மேல்

ஒப்பாரும் (1)

பொற்பிளவோடு ஒப்பாரும் போல்வாரே வில் பிடித்து – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 23/2

மேல்

ஒப்பால் (1)

சீர் கொள் இறை ஒன்று உண்டு அ தெய்வம் நீ என்று ஒப்பால்
சோர்வு_இல் அடையால் தெளிந்தோம் சோமேசா ஓரில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 1/1,2

மேல்

ஒப்பாள் (1)

தீய விலங்கின செய்கை நம்-கண்ணே செய தொடுத்தார் திருவை ஒப்பாள்
ஆய மிருகங்கட்கு ஓர் அரசு ஆனாள் அவட்கு இரை நாம் ஆயினோமே – நீதிநூல்:44 511/3,4

மேல்

ஒப்பான் (1)

குருநோய் ஒப்பான் அவனை கோன் ஊர்விட்டு அகற்றல் நன்றேயாம் – நீதிநூல்:22 265/4

மேல்

ஒப்பில்லை (1)

உழுதுண்டு வாழ்வதற்கு ஒப்பில்லை கண்டீர் – நல்வழி:1 12/3

மேல்

ஒப்பிலார் (1)

உறின் நட்டு அறின் ஒரூஉம் ஒப்பிலார் கேண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 812/3

மேல்

ஒப்பு (11)

ஓதிடும் ஒப்பு ஒன்று இல்லான் உரு இலான் இரு விண் தங்கும் – நீதிநூல்:3 17/3
மூன்று உலகமும் ஒப்பு ஆமோ மூப்பினால் இளைப்பால் அன்னார் – நீதிநூல்:8 78/2
அருவ மாதை ஒப்பு உரைக்க அழுது வாடும் நங்கை யாம் – நீதிநூல்:12 133/3
செல் அருணன் ஒளி பரப்பும் கால் வீசும் அந்தரமும் சேரும் ஒப்பு ஒன்று – நீதிநூல்:32 341/2
ஒப்பு அரு நற்குணத்தவர்க்கும் கொலை காமம் கள் களவை உபதேசிக்கும் – நீதிநூல்:40 406/1
என்னும் யாவையும் உண்டு ஒப்பு_இல் ஏண் உளான் கோபம் தாங்கி – நீதிநூல்:43 467/3
துணிவு இலார்க்கு உணர்வு எல்லாமாம் துப்பு இலார்க்கு ஒப்பு_இல் துப்பாம் – நீதிநூல்:43 468/3
ஒன்று ஆகி மூன்று ஆகி உயிர்த்துணையாய் ஒப்பு_இலதாய் – நீதிநூல்:47 576/1
ஒருவுக ஒப்பு இலார் நட்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 800/4
உறுப்பு ஒத்தல் மக்கள் ஒப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 993/3
பண்பு ஒத்தல் ஒப்பது ஆம் ஒப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 993/4

மேல்

ஒப்பு_இல் (2)

என்னும் யாவையும் உண்டு ஒப்பு_இல் ஏண் உளான் கோபம் தாங்கி – நீதிநூல்:43 467/3
துணிவு இலார்க்கு உணர்வு எல்லாமாம் துப்பு இலார்க்கு ஒப்பு_இல் துப்பாம் – நீதிநூல்:43 468/3

மேல்

ஒப்பு_இலதாய் (1)

ஒன்று ஆகி மூன்று ஆகி உயிர்த்துணையாய் ஒப்பு_இலதாய்
நன்று ஆகி நின்ற தனிநாயகனை துதி மனமே – நீதிநூல்:47 576/1,2

மேல்

ஒப்புகின்றாய் (1)

இ பொருளை நற்பொருள் என்று எப்படி நீ ஒப்புகின்றாய் ஏழை நெஞ்சே – நீதிநூல்:40 406/4

மேல்

ஒப்புடன் (1)

ஒப்புடன் முகம் மலர்ந்தே உபசரித்து உண்மை பேசி – விவேகசிந்தாமணி:1 4/1

மேல்

ஒப்புரவாண்மை (1)

உள வரை தூக்காத ஒப்புரவாண்மை
வள வரை வல்லை கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 480/3,4

மேல்

ஒப்புரவால் (1)

வென்றி விரோசனனும் மெய்மன்னும் ஒப்புரவால்
குன்றினர் வாழ்வு என்னே குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 480/1,2

மேல்

ஒப்புரவிற்கு (1)

இடன்_இல் பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கு ஒல்கார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 218/3

மேல்

ஒப்புரவின் (1)

ஒப்புரவின் நல்ல பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 213/4

மேல்

ஒப்புரவினால் (2)

ஒப்புரவினால் வரும் கேடு எனின் அஃது ஒருவன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 22/3
ஒப்புரவினால் வரும் கேடு எனின் அஃது ஒருவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 220/3

மேல்

ஒப்புரவு (5)

ஒப்புரவு ஒழுகு – ஆத்திசூடி:1 10/1
ஒப்புரவு செய்து ஆண்டு உறுதிச்சொல் சேர்பவன் – அறநெறிச்சாரம்:1 6/3
உடன்பாடு இலா மனையாள் ஒப்புரவு_இல் மன்னன் – நன்மதிவெண்பா:1 23/1
தெள்ளு புகழ் ஆபுத்திரன் ஒப்புரவு ஒன்றே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 213/1
அன்பு நாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையொடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 983/3

மேல்

ஒப்புரவு_இல் (1)

உடன்பாடு இலா மனையாள் ஒப்புரவு_இல் மன்னன் – நன்மதிவெண்பா:1 23/1

மேல்

ஒப்புற (1)

ஒப்புற கணவனோடே ஓர் லீலை செய்யும் போது – விவேகசிந்தாமணி:1 70/2

மேல்

ஒப்புறவு (1)

குழைந்து ஒப்புறவு ஒழுகு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 10/4

மேல்

ஒப்பே (3)

உயர் நிழல் உள்ளோர் தம்மை உயர்ந்தவர் எனலும் ஒப்பே – நீதிநூல்:14 176/4
நிழலினை நம்பி கை கொள் நெடும் குடை நீத்தல் ஒப்பே – நீதிநூல்:30 325/4
பொன்றும் மானிடர் புகழ்ச்சி புனலின் மேல் எழுத்துக்கு ஒப்பே – நீதிநூல்:38 376/4

மேல்

ஒர் (2)

கேள்வர் இலாவிடத்து ஒர் பிழைசெயின் அறியார் என கிளக்கும் – நீதிநூல்:12 147/1
அயல் ஒர் ஒண் பதிக்கு ஏகுவார் வழி துயர்க்கு அஞ்சார் – நீதிநூல்:42 444/1

மேல்

ஒரார் (2)

கடிந்த கடிந்து ஒரார் செய்தார்க்கு அவைதாம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 66/3
கடிந்த கடிந்து ஒரார் செய்தார்க்கு அவை தாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 658/3

மேல்

ஒரால் (2)

இன்மையுள் இன்மை விருந்து ஒரால் வன்மையுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 153/3
ஊறு ஒரால் உற்ற பின் ஒல்காமை இவ் இரண்டின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 662/3

மேல்

ஒரீஇ (11)

கோது ஒரீஇ கொள்கை முதுக்குறைவு நேர் நின்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 32/2
கற்றாங்கு அறிந்து அடங்கி தீது ஒரீஇ நன்று ஆற்றி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 100/1
நிச்சலும் நோக்காது பொய் ஒரீஇ நிச்சலும் – அறநெறிச்சாரம்:1 165/2
ஆலயம் தன்-பால் வாழும் அரசு ஒரீஇ அவற்கு ஒன்னாரை – நீதிநூல்:47 563/1
கேண்மை ஒரீஇ விடல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 80/4
பிறனை உன்னும் பேதை ஒரீஇ பீதி இலா கையாள் – நன்மதிவெண்பா:1 74/1
நடுவு ஒரீஇ அல்ல செயின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 24/4
நடுவு ஒரீஇ அல்ல செயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 116/4
சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீது ஒரீஇ
நன்றின்-பால் உய்ப்பது அறிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 422/3,4
கேண்மை ஒரீஇ விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 797/4
அன்பு ஒரீஇ தற்செற்று அறம் நோக்காது ஈட்டிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1009/3

மேல்

ஒரீஇவிடல் (1)

அகம் நட்பு ஒரீஇவிடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 830/4

மேல்

ஒரு (109)

நெஞ்சை ஒளித்து ஒரு வஞ்சகம் இல்லை – கொன்றைவேந்தன்:1 54/1
எண்ணி ஒரு கருமம் யார்க்கும் செய் ஒண்ணாது – நல்வழி:1 4/1
ஒரு நாள் உணவை ஒழி என்றால் ஒழியாய் – நல்வழி:1 11/1
இரு நாளுக்கு ஏல் என்றால் ஏலாய் ஒரு நாளும் – நல்வழி:1 11/2
முப்பதாம் ஆண்டு அளவில் மூன்று அற்று ஒரு பொருளை – நல்வழி:1 39/1
ஒரு வாசகம் என்று உணர் – நல்வழி:1 40/4
தேம்படு பனையின் திரள் பழத்து ஒரு விதை – வெற்றிவேற்கை:1 16/1
தெள்ளிய ஆலின் சிறு பழத்து ஒரு விதை – வெற்றிவேற்கை:1 17/1
ஒரு நாள் பழகினும் பெரியோர் கேண்மை – வெற்றிவேற்கை:1 30/1
உடைமையும் வறுமையும் ஒரு வழி நில்லா – வெற்றிவேற்கை:1 49/1
சேர்த்த புகழாளன் ஒரு வள்ளிபங்கன் – உலகநீதி:1 6/7
கூறாக்கி ஒரு குடியை கெடுக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 12/1
ஊரும் எறும்பு இங்கு ஒரு கோடி உய்யுமால் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 37/3
நிறையும் நெடு நாணும் பேணார் பிறிதும் ஒரு
பெற்றிமை பேதைமைக்கு உண்டே பெரும் பாவம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 83/2,3
மீட்டு ஒரு நாள் இடையும் தாராதால் வீட்டுதற்கே – அறநெறிச்சாரம்:1 19/2
ஒரு நாளும் நீ தரியாய் உண் என்று சொல்லி – அறநெறிச்சாரம்:1 36/1
காய்தல் உவத்தல் அகற்றி ஒரு பொருள்-கண் – அறநெறிச்சாரம்:1 42/1
அங்கே ஒரு வண்ணம் கோடலால் என்றும் – அறநெறிச்சாரம்:1 121/2
ஒரு பாகன் ஊரும் களிறு ஐந்தும் நின்ற – அறநெறிச்சாரம்:1 126/1
தானும் பெய் தருவை போலும் தமிழ் ஒரு மூன்றும் ஆராய்ந்து – நீதிநூல்:1 2/3
தரை எனும் உடற்கு ஒரு தலைவனே தலை – நீதிநூல்:5 50/1
செவியின் ஓதாது ஒரு சேயை பார் விடல் – நீதிநூல்:9 92/2
ஒரு தரமோ பல தரம் நீ ஓ அக்காள் அக்காள் என்று – நீதிநூல்:12 136/3
ஒரு சிர கம்பிதம் செய்யின் உடல் எலாம் பரவசமாம் – நீதிநூல்:12 143/3
ஒரு துணை யான் அறிகுவன் மற்றொரு துணை யார் என வினவ – நீதிநூல்:12 148/2
ஒரு தரு மற்றொரு தருவின் உதவி இன்றி காய்க்கும் உயர் ஆண் பெண் சேர்க்கை இன்றி ஒரு மகவு உண்டாமோ – நீதிநூல்:12 156/1
ஒரு தரு மற்றொரு தருவின் உதவி இன்றி காய்க்கும் உயர் ஆண் பெண் சேர்க்கை இன்றி ஒரு மகவு உண்டாமோ – நீதிநூல்:12 156/1
அழல் போல் நெஞ்சை சுடும் பயத்தோடு அயல் ஆடவரை ஒரு பேதை – நீதிநூல்:13 168/2
அங்கதமே பொருள் என்ன கைக்கொண்டோர் மறந்து ஒரு மெய் அறைந்திட்டாலும் – நீதிநூல்:16 197/1
செய்ய பொருள் மிக உளார் எனினும் அவர் கையில் ஒரு செல்லாக்காசும் – நீதிநூல்:16 199/3
அற ஒரு வழி செய ஆண்மை பூண்டனன் – நீதிநூல்:18 217/2
எனது உனது என ஒரு பொருட்கு இரண்டு பேர் – நீதிநூல்:21 251/1
உள்ள அங்கணம் கசிந்து ஓடல் போல் ஒரு
கள்ள நெஞ்சினன் புறங்கழறல் அன்னவன் – நீதிநூல்:22 261/1,2
வஞ்சகனை நம்பி ஒரு மாசிலான் இன்னலொடும் – நீதிநூல்:23 271/3
மடி சேருமவர்க்கு ஒரு நாளும் மறல் – நீதிநூல்:25 288/1
இறும்பு முன் அணுவோ வாழி எதிர் ஒரு துளியோ நில்லாது – நீதிநூல்:28 316/3
போக்க ஒரு நாள் கழுவாவிடில் அழுக்கு மிக திரண்டு புழுத்து நாறும் – நீதிநூல்:29 319/3
துக்கமும் விளைக்கும் ஒரு துக்கமும் விளைக்கும் – நீதிநூல்:33 345/3
தடி என துயிலுவோன் நரன்-கொல் ஒரு தாவரம்-கொல் அறியேம் அரோ – நீதிநூல்:35 358/4
ஒரு நாளா பல நாளா திங்களா ஆண்டுகளா உருவுகொண்டு இங்கு – நீதிநூல்:41 419/3
மனமே நீ இதையும் ஒரு பொருள் என்ன உன்ன என்ன மருளுற்றாயே – நீதிநூல்:41 421/4
ஒல்லார் விரும்பு பொருள் தந்து வெல்லும் ஒரு நீதி வேந்தன் அனையான் – நீதிநூல்:42 447/4
ஒரு மலை போல் ஆன பின் எவ்வாறு அதை நீ சாம் பருவத்து ஒழிப்பாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 456/4
ஒரு மாது தன் துணைவன் சீடனை மற்றொரு மாது அவ் உம்பர்_கோனை – நீதிநூல்:44 499/1
ஒரு மாது சோதரர் ஐவரை சேர்ந்து கன்னியர் என்று உயர் பேர் கொண்டார் – நீதிநூல்:44 499/2
உருவை உற்றுப்பார்க்க என்றன் ஒரு சேய் என்று அறிந்து நெஞ்சம் உருகினேனே – நீதிநூல்:44 513/4
தாய் எனும் ஒரு கருத்தன் சாபத்தை பரிப்பார் என்னில் – நீதிநூல்:45 518/3
பகர் ஒரு நொடிக்குள் அண்ட பரப்பு எலாம் உலாவி துன்பம் – நீதிநூல்:47 545/2
ஒரு பொருள் என சிருட்டித்து உலகமும் மற்ற யாவும் – நீதிநூல்:47 564/3
தரும் ஒரு முதலை போற்றா தன்மையோர் புன்மையோரே – நீதிநூல்:47 564/4
வரும் பிணிக்கு ஒரு மருந்தை மனத்தின்-கண் ஒளிர் தீபத்தை – நீதிநூல்:47 565/3
ஒரு பிதா நாம் சேய் ஆண்டான் உவன் வழித்தொண்டன் நாம் அவ் – நீதிநூல்:47 568/2
தீயர்-தமை சுடும் தழலை சீலர்-தமக்கு ஒரு நிழலை – நீதிநூல்:47 577/1
எல்லாரும் நலம் பெறச்செய்திடும்-கொல்லோ ஒரு நிருபன் – நீதிநூல்:47 581/2
கொடுமையோர்க்கு ஒரு திணை கூற இன்று அரோ – நீதிநூல்:47 588/4
தீது_இல் ஒரு காமம் செய்பவே ஓது கலை – நன்னெறி:1 6/2
அடுக்கும் ஒரு கோடி ஆக நடுக்கமுறார் – நன்னெறி:1 29/2
சொற்ற அதிகாரம்-தோறும் ஒரு குறளில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 2/1
ஆர்க்கும் கடல் நீர் அருந்த ஒரு கரத்தில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 67/1
சமன் செய்து சீர்தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒரு பால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 12/3
ஓறுத்தார்க்கு ஒரு நாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 16/3
வீமன் அவை முன் மனையை வேட்டானை கண்டும் ஒரு
தூ மொழியேனும் புகலான் சோமேசா ஆம் என்றே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 49/1,2
என்றும் ஒரு மீனே வந்து இன்மை மிகவும் தளரார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 63/1
கண்டது மன்னும் ஒரு நாள் அலர் மன்னும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 115/3
தான் ஒரு நெறி சொல தாண்டி பிய்த்திடும் – விவேகசிந்தாமணி:1 9/2
ஒரு நான்கும் ஈர்_அரையும் ஒன்றே கேளாய் உண்மையாய் ஐ_அரையும் அரையும் கேட்டேன் – விவேகசிந்தாமணி:1 18/1
சரி நான்கும் பத்தும் ஒரு பதினைந்தாலே சகிக்க முடியாது இனி என் சகியே மானே – விவேகசிந்தாமணி:1 18/4
ஒரு தொழிலும் இல்லாதான் முகடி ஆகும் ஒன்றுக்கும் உதவாதான் சோம்பன் ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 20/2
மற்று ஒரு சிங்கம்-தன்னை வரு முயல் கூட்டி சென்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 47/3
உணங்கி ஒரு கால் முடமாகி ஒரு கண் இன்றி செவி இழந்து – விவேகசிந்தாமணி:1 81/1
உணங்கி ஒரு கால் முடமாகி ஒரு கண் இன்றி செவி இழந்து – விவேகசிந்தாமணி:1 81/1
கரி ஒரு திங்கள் ஆறு கானவன் மூன்று நாளும் – விவேகசிந்தாமணி:1 92/1
ஒரு பாதி மால் கொள மற்று ஒரு பாதி உமையவள் கொண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 131/1
ஒரு பாதி மால் கொள மற்று ஒரு பாதி உமையவள் கொண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 131/1
உள்ளபடி தன் சிறகில் உண்டு பலம் என்று ஒரு சொல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 5/1
செய்ய புகழ் விக்கிரமாதித்தன் ஒரு தட்டார – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 19/1
வாலி கெட ராமன் ஒரு வாளி தொட்ட வெம் பழிக்கா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 38/1
மேல் ஒரு சன்மத்தில் அன்னோன் மீண்டு கொன்றான் ஞாலமதில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 38/2
கொன்றது ஒரு வேந்தை குரங்கு – நீதிவெண்பா:1 3/4
ஒரு போது யோகியே ஒண் தளிர் கை மாதே – நீதிவெண்பா:1 9/1
செய்யும் ஒரு கருமம் தேர்ந்து புரிவது அன்றி – நீதிவெண்பா:1 16/1
செய்யின் மனத்தாபம் சேருமே செய்ய ஒரு
நல் குடியை காத்த நகுலனை முன் கொன்ற மறை – நீதிவெண்பா:1 16/2,3
பூசுரரும் கோழிகளும் பொன்_அனையாய் பேசில் ஒரு
காரணம்தான் இன்றியே கண்ட உடனே பகை ஆம் – நீதிவெண்பா:1 65/2,3
தருபவனே வள்ளல் தனை சாரும் ஒரு துயரம் – நன்மதிவெண்பா:1 9/2
ஒரு நகரிற்கு ஓர் கணக்கன் ஓர் வழக்கு தீர்ப்போன் – நன்மதிவெண்பா:1 22/1
ஒரு சிறை இல்லம் பிறவுழியானும் – அருங்கலச்செப்பு:1 109/1
உண்டல் ஒரு போது எனல் – அருங்கலச்செப்பு:1 125/2
ஒரு திங்கள் நால் வகை பவ்வமே நோன்பு – அருங்கலச்செப்பு:1 165/1
மின்னு சடை வேந்தர் அருள் வேலன் ஒரு மான் ஈன்ற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 165/1
சோம்பல் ஒரு நோய் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 39/1
மாது அங்கம் கொண்டே மகிழ் பரமன் தந்த ஒரு
மாதங்கம் கொண்டேன் மனம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:0 1/3,4
ஒறுத்தார்க்கு ஒரு நாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 156/3
அழுக்காறு என ஒரு பாவி திரு செற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 168/3
மாசில்லான் வாயில் ஒரு வன் பொய்யை செய்வன் என்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 194/1
உற்ற சீர் எல்லாம் ஒரு சொல்லால் ஏன் இழந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 195/1
மாறர் ஒரு சொல்லே மதுரகவி முன் சொன்னார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 198/1
உற்ற வறுமை ஒழிக்க ஒரு தீது செய்து ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 205/1
வேதாவும் தாழையும் முன் வெய்யது ஒரு பொய் புகன்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 293/1
கூர் அழிந்து ஏன் போன குமரேசா ஊரில் ஒரு
கூத்தாட்டு அவை குழாத்து அற்றே பெரும் செல்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 332/2,3
கற்று உயர்ந்த வேதாவின்-கண்ணும் ஒரு வெண்மை கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 503/1
கொண்ட ஒரு சோர்வால் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 534/2
போரில் ஒரு புண் முதுகில் பூண்டது என ஆதன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 969/1
இன்மை என ஒரு பாவி மறுமையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1042/3
இரு நோக்கு இவள் உண்கண் உள்ளது ஒரு நோக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1091/3
குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒரு கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1095/3
காதல் உயர் கன்னியர்கள் கண்டார் ஒரு நாளே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1146/1
கண்டது மன்னும் ஒரு நாள் அலர் மன்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1146/3
வருக-மன் கொண்கன் ஒரு நாள் பருகுவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1266/3
ஒரு நாள் எழு நாள் போல் செல்லும் சேண் சென்றார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1269/3

மேல்

ஒருகால் (2)

பொருள் அற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருள் அற்றார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 25/3
பொருள் அற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருள் அற்றார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 248/3

மேல்

ஒருங்க (1)

புலன் ஒருங்க பொய் கடிந்தாரும் கொலை ஞாட்பின் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 41/2

மேல்

ஒருங்கா (1)

ஈனம்_இல் ஆரியன் என்றும் ஒருங்கா
ஞான உடம்பினை நல்கினன் அன்றோ – நீதிநூல்:6 55/3,4

மேல்

ஒருங்கு (15)

உறும் அவனை எல்லாம் ஒருங்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 210/4
தாஅயது எல்லாம் ஒருங்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 61/4
ஒருங்கு அடையும் மாண்பு திரு – அருங்கலச்செப்பு:1 175/2
தாஅயது எல்லாம் ஒருங்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 96/4
உற்ற திரு எல்லாம் ஒருங்கு இழந்து முஞ்சன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 167/1
வேண்டிய எல்லாம் ஒருங்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 343/4
கூழும் குடியும் ஒருங்கு இழக்கும் கோல் கோடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 554/3
தாஅயது எல்லாம் ஒருங்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 610/4
பொறை ஒருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி இறைவற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 733/3
இறை ஒருங்கு நேர்வது நாடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 733/4
ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 760/4
உற்ற பொருள் எல்லாம் ஒருங்கு இழந்து புட்கரன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 933/1
செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 951/4
எல்லாம் ஒருங்கு கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1056/4
உள்ள நாண் சாயல் ஒருங்கு இழந்து சாந்தை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1183/1

மேல்

ஒருங்கே (4)

இருளாம் ஒருங்கே இவை – அறநெறிச்சாரம்:1 87/4
இழுக்காம் ஒருங்கே இவை – அறநெறிச்சாரம்:1 89/4
வெற்றி மிகு சீவகன் ஏன் மேவிய எல்லாம் ஒருங்கே
குற்றம் என விட்டான் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 343/1,2
வென்றி மிகு கூற்றுவனார் மேதினி எல்லாம் ஒருங்கே
குன்றாது ஏன் கொண்டார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 610/1,2

மேல்

ஒருசிறிது (1)

வாங்கும் கவளத்து ஒருசிறிது வாய் தப்பின் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 37/1

மேல்

ஒருத்தன் (1)

ஒருத்தன் தன் தந்தைக்கே உயிர் கொடுத்தான் என பலவா உரோமை நாட்டின் – நீதிநூல்:8 83/3

மேல்

ஒருத்தி (4)

ஒருத்தி பஞ்சகாலத்தில் தாதைக்கு தன் முலைப்பால் ஊட்டி காத்தாள் – நீதிநூல்:8 83/1
பெண் ஒருத்தி பேசில் பெரும் பூமி தான் அதிரும் – நீதிவெண்பா:1 31/1
உலகு உண்டு உறங்கும் ஒருத்தி ஒருத்தி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 15/1
உலகு உண்டு உறங்கும் ஒருத்தி ஒருத்தி
சில கொண்டு அரன் உவப்ப செய்யும் அறன் என்றால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 15/1,2

மேல்

ஒருத்தி-தன்னை (1)

முன் ஒருத்தி-தன்னை முயங்க சுநந்தன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 918/1

மேல்

ஒருத்திக்கு (1)

உலகர்க்கு தந்தை ஒருத்திக்கு தாயாய் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 146/1

மேல்

ஒருத்தியுடன் (1)

ஒருத்தியுடன் வாழ்ந்து உழலும் திருத்தம் இலா – நன்மதிவெண்பா:1 10/2

மேல்

ஒருத்தியை (1)

கோட்டு பூ சூடினும் காயும் ஒருத்தியை
காட்டிய சூட்டினீர் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1313/3,4

மேல்

ஒருதலையா (3)

சொல் கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா
உள் கோட்டம் இன்மை பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 119/3,4
ஓர்த்து உள்ளம் உள்ளது உணரின் ஒருதலையா
பேர்த்து உள்ள வேண்டா பிறப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 357/3,4
தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையா
சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 634/3,4

மேல்

ஒருதலையான் (2)

ஒருதலையான் இன்னாது காமம் கா போல – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 120/3
ஒருதலையான் இன்னாது காமம் கா போல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1196/3

மேல்

ஒருதலையே (1)

எக்காலும் சாதல் ஒருதலையே யான் உனக்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 120/1

மேல்

ஒருதினமே (1)

மானவர் சென்று ஒருதினமே மறுதினம் போம் வகை எவனால் – நீதிநூல்:12 146/4

மேல்

ஒருநாள் (1)

மேதினியில் இருந்து தாய் தந்தை உடல் சேர்ந்து ஒருநாள் வெளியே வந்து அங்கு – நீதிநூல்:41 433/2

மேல்

ஒருநாளும் (14)

அபாயம் ஒருநாளும் இல்லை உபாயம் – நல்வழி:1 15/2
ஓதாமல் ஒருநாளும் இருக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 1/1
மாதாவை ஒருநாளும் மறக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 1/3
நஞ்சுடனே ஒருநாளும் பழக வேண்டாம் – உலகநீதி:1 2/3
அடுத்தவரை ஒருநாளும் கெடுக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 2/6
தருமத்தை ஒருநாளும் மறக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 3/4
கற்றவரை ஒருநாளும் பழிக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 4/3
கணக்கு அழிவை ஒருநாளும் பேச வேண்டாம் – உலகநீதி:1 7/2
பொதுநிலத்தில் ஒருநாளும் இருக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 7/4
இரு தாரம் ஒருநாளும் தேட வேண்டாம் – உலகநீதி:1 7/5
செய்த நன்றி ஒருநாளும் மறக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 8/2
தெய்வத்தை ஒருநாளும் மறக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 10/4
நல்லார் போல் அருகு இருக்கும் மனைவியையும் ஒருநாளும் நம்பொணாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 62/4
துயர்தான் உலகு அனைத்தும் சொல்லும் ஒருநாளும்
அல்லல் அருள் ஆள்வார்க்கு இல்லை வளி வழங்கும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 40/2,3

மேல்

ஒருப்படார் (1)

அல்லன செய்தற்கு ஒருப்படார் பல் பொறிய – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 60/2

மேல்

ஒருபாங்கர் (1)

தெளிவு எலாம் ஒருபாங்கர் எறீஇ செல்வர் – நீதிநூல்:47 584/3

மேல்

ஒருபால் (6)

ஒருபால் திருத்த ஒருபால் கிழியும் – அறநெறிச்சாரம்:1 34/1
ஒருபால் திருத்த ஒருபால் கிழியும் – அறநெறிச்சாரம்:1 34/1
கற்றதுவும் கற்று ஒருபால் நிற்ப கடைப்பிடியும் – அறநெறிச்சாரம்:1 73/1
அகம் முனிந்து அனல் போல் தீக்க அறம் என்பது ஒருபால் சீற – நீதிநூல்:38 379/2
சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒருபால்
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 25/3,4
சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒருபால்
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 118/3,4

மேல்

ஒருபொழுதும் (2)

நீத்தல் ஒருபொழுதும் இல் – அறநெறிச்சாரம்:1 76/4
ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார் கருதுப – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 337/3

மேல்

ஒருமித்து (1)

மனது ஒருமித்து அதை வகிர்தல் மாண்பு அரோ – நீதிநூல்:21 251/4

மேல்

ஒருமை (3)

இருமையும் ஒருமை ஆகி இன்புறற்கு ஏது உண்டாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 119/2
ஒருமை செயல் ஆற்றும் பேதை எழுமையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 835/3
ஒருமை மகளிரே போல பெருமையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 974/3

மேல்

ஒருமைக்-கண் (3)

ஒருமைக்-கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 40/3
ஒருமைக்-கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 68/3
ஒருமைக்-கண் தாம் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 398/3

மேல்

ஒருமைத்தே (1)

ஊன் உயிரால் வாழும் ஒருமைத்தே ஊனொடு உயிர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 192/3

மேல்

ஒருமையதா (1)

எண் அரிய கோள் உடுக்கள் எல்லாம் ஒருமையதா
திண்ண துருவர் கையில் சேர்ந்ததனால் மண் உலகில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 7/1,2

மேல்

ஒருமையாய் (1)

ஒருமையாய் தன் உதரம் நிமித்தமே – நீதிநூல்:7 73/1

மேல்

ஒருமையின் (1)

ஒருமையின் நிரயம் எய்தும் ஏதுவே உயரும் மன்னோ – விவேகசிந்தாமணி:1 119/4

மேல்

ஒருமையுள் (1)

ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 126/3

மேல்

ஒருமையொடு (1)

ஒருமையொடு மன்னானை உயர் குடிகள் ஓம்புவரால் – நீதிநூல்:47 580/4

மேல்

ஒருவந்தம் (3)

ஒருவந்தம் ஒல்லை கெடும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 57/4
ஒருவந்தம் ஒல்லை கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 563/4
ஒருவந்தம் கைத்து உடையார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 593/4

மேல்

ஒருவயிற்று (1)

நீடு நாரொடு ஓம்புதல் நீதி என்னின் ஒருவயிற்று
ஊடு போந்த சோதரர் ஒத்து வாழ்கிலார் எனின் – நீதிநூல்:47 598/2,3

மேல்

ஒருவர் (13)

நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர்-பொருட்டு – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 10/3
உள்ளது ஒழிய ஒருவர்க்கு ஒருவர் சுகம் – நல்வழி:1 6/1
வெம்மையோடு ஒருவர் ஒருவரை உண்பார் மேலவர் அசடரால் மெலிவர் – நீதிநூல்:5 48/3
தந்தை தாய் ஒருவர் தம்மை தாங்கிய உதரம் ஒன்று – நீதிநூல்:11 104/1
வாள்_விழி என் அகத்து உறையும் மகிழ்நர் இருவரில் ஒருவர்
மூள்வினையால் பிரியினும் மற்றொருவர் சகம் முழுதும் நிறை – நீதிநூல்:12 147/2,3
ஐயம் இன்றி ஒருவர் கொடார் எனில் படிறின் தன்மை-தனை அறைவது என்னே – நீதிநூல்:16 199/4
உனை ஒருவர் இகழ்ந்தனரேல் ஏதுக்கா இகழ்ந்தனர் என்று உன்னி உன்-பால் – நீதிநூல்:32 339/1
தீது ஒருவர் செய்தனர் என்று அதற்கு எதிராய் நீ அவர்க்கு ஓர் தீங்கு செய்யின் – நீதிநூல்:32 340/1
குற்று ஒருவர் கூறை கொண்டு கொன்றது இம்மையே கூடல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 21/1
ஒருவர் திரு உடையராக தெரு நடுவே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 37/2
அரன் வெகுள பின் நிகழும் ஆற்றால் ஒருவர்
பிறர்க்கு இன்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 51/2,3
ஒருவர் சிறிது உமையாற்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 70/1
ஒருவர் செய வேண்டா உலகு இயல்பாம் என்னும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 158/1

மேல்

ஒருவர்-கண் (1)

ஒருவர்-கண் நின்று ஒழுகுவான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1197/4

மேல்

ஒருவர்க்கு (8)

நன்றி ஒருவர்க்கு செய்தக்கால் அந்நன்றி – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 1/1
நல்லார் ஒருவர்க்கு செய்த உபகாரம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 2/1
உள்ளது ஒழிய ஒருவர்க்கு ஒருவர் சுகம் – நல்வழி:1 6/1
உகந்த பேர் உரிமை ஈங்கு ஒருவர்க்கு இல்லையால் – நீதிநூல்:18 224/4
உண்டு குணம் இங்கு ஒருவர்க்கு எனினும் கீழ் – நன்னெறி:1 24/1
கற்றிலன் ஆயினும் கேட்க அஃது ஒருவர்க்கு
ஒற்கத்தின் ஊற்றாம் துணை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 42/3,4
உண்ணாநின்ற போது ஒருவர்க்கு உதவா மாந்தர் இவர்தாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 72/4
சேய் பகை ஒருவர்க்கு ஆகும் என்றனர் தெளிந்த நூலோர் – விவேகசிந்தாமணி:1 78/4

மேல்

ஒருவர்க்கும் (1)

பழியிலார் ஒருவர்க்கும் அஞ்சாது நேர்வழியே படர்வார் வவ்வும் – நீதிநூல்:16 201/1

மேல்

ஒருவரால் (3)

இருவரும் பூண்டு உய்ப்பின் அல்லால் ஒருவரால்
இல்வாழ்க்கை என்னும் இயல்பு உடைய வான் சகடம் – அறநெறிச்சாரம்:1 164/2,3
ஊழ்வினை வந்ததானால் ஒருவரால் விலக்கப்போமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 41/3
எச்சம் என்று என் எண்ணும்-கொல்லோ ஒருவரால்
நச்சப்படாஅதவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1004/3,4

மேல்

ஒருவராலே (1)

புல்லியர் ஒருவராலே போகுமே யாவும் நாசம் – விவேகசிந்தாமணி:1 45/4

மேல்

ஒருவரும் (2)

ஒருவரும் அறிகிலார் என ஓர் ஒள்_நுதல் – நீதிநூல்:13 158/1
ஒருவரும் தெரிய ஒண்ணாது உரைத்திடில் அழிந்து போமே – விவேகசிந்தாமணி:1 65/4

மேல்

ஒருவரேயோ (1)

அருள் அறு சினம் மீக்கொள்வார் அனையருள் ஒருவரேயோ – நீதிநூல்:26 300/4

மேல்

ஒருவரை (1)

வெம்மையோடு ஒருவர் ஒருவரை உண்பார் மேலவர் அசடரால் மெலிவர் – நீதிநூல்:5 48/3

மேல்

ஒருவரையும் (1)

ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் – உலகநீதி:1 1/2

மேல்

ஒருவரையொருவர் (2)

பெறலரும் பேர் பெற்றும் ஒருவரையொருவர் பேணாரேல் பெருமை என்னோ – நீதிநூல்:12 117/2
உயிர் உய தகும் உபாயம் ஒருவரையொருவர் பார்த்து – நீதிநூல்:47 548/1

மேல்

ஒருவற்கு (22)

ஒருவற்கு இருக்க நிழல் ஆகாதே – வெற்றிவேற்கை:1 16/3
எப்பிறப்பாயினும் ஏமாப்பு ஒருவற்கு
மக்கள் பிறப்பின் பிறிது இல்லை அ பிறப்பில் – அறநெறிச்சாரம்:1 72/1,2
ஒருமைக்-கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 40/3,4
நல்லாண்மை என்பது ஒருவற்கு தான் பிறந்த – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 103/3
ஊதியம் என்பது ஒருவற்கு பேதையார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 80/3
பணிவு உடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு
அணி அல்ல மற்று பிற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 21/3,4
ஒருமைக்-கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 68/3,4
குடி செய்வல் என்னும் ஒருவற்கு தெய்வம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 153/3
செயல்-பாலது ஓரும் அறனே ஒருவற்கு
உயற்பாலது ஓரும் பழி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 40/3,4
பணிவு உடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு
அணி அல்ல மற்று பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 95/3,4
ஒருமைக்-கண் தாம் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 398/3,4
கேடு இல் விழு செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு
மாடு அல்ல மற்றையவை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 400/3,4
கற்றிலனாயினும் கேட்க அஃது ஒருவற்கு
ஒற்கத்தின் ஊற்று ஆம் துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 414/3,4
மனத்து உளது போல காட்டி ஒருவற்கு
இனத்து உளது ஆகும் அறிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 454/3,4
உரம் ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை அஃது இல்லார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 600/3
ஊதியம் என்பது ஒருவற்கு பேதையார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 797/3
ஒளி ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளி ஒருவற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 971/3
ஒளி ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளி ஒருவற்கு
அஃது இறந்து வாழ்தும் எனல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 971/3,4
இன்மை ஒருவற்கு இளிவு அன்று சால்பு என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 988/3
குடி செய்வல் என்னும் ஒருவற்கு தெய்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1023/3
நல் ஆண்மை என்பது ஒருவற்கு தான் பிறந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1026/3
இன்பம் ஒருவற்கு இரத்தல் இரந்தவை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1052/3

மேல்

ஒருவன் (64)

கல்லா ஒருவன் குல நலம் பேசுதல் – வெற்றிவேற்கை:1 36/1
நாற்பால் குலத்தின் மேற்பால் ஒருவன்
கற்றிலனாயின் கீழ் இருப்பவனே – வெற்றிவேற்கை:1 37/1,2
பொய்யுடை ஒருவன் சொல்வன்மையினால் – வெற்றிவேற்கை:1 73/1
மெய்யுடை ஒருவன் சொலமாட்டாமையால் – வெற்றிவேற்கை:1 74/1
நில்லாதது என் என்று நாண் உறைப்ப நேர்ந்து ஒருவன்
சொல்லாமே சூழ்ந்து சொலல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 20/3,4
நின்று குறையிரப்ப நேர்படான் சென்று ஒருவன்
ஆவன கூறின் எயிறு அலைப்பான் ஆறலைக்கும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 29/2,3
எங்கும் உளன் ஒருவன் காணும்-கொல் என்று அஞ்சி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 93/3
நின்ற நாள் யார்க்கும் உணர்வு அரிது என்று ஒருவன்
நன்மை புரியாது நாள் உலப்ப விட்டிருக்கும் – அறநெறிச்சாரம்:1 18/2,3
முன்னே ஒருவன் முடித்தான் தன் துப்பு எலாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 24/1
என்னே ஒருவன் இகழ்ந்திருத்தல் முன்னே – அறநெறிச்சாரம்:1 24/2
உறங்குதல் காரணம் என்னை மறந்து ஒருவன்
நாட்டு விடக்கு_ஊர்தி அச்சு இறும் காலத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 26/2,3
உடங்கு அமிழ்தம் கொண்டான் ஒருவன் பலரும் – அறநெறிச்சாரம்:1 56/1
புல் களைந்து நெல் பயன் கொள்ளும் ஒருவன் போல் – அறநெறிச்சாரம்:1 67/3
தன்னை ஒருவன் இகழ்ந்து உரைப்பின் தான் அவனை – அறநெறிச்சாரம்:1 80/1
முன் நின்று ஒருவன் முகத்தினும் வாயினும் – அறநெறிச்சாரம்:1 84/1
மறந்து ஒருவன் வாழும் இ மாயமாம் வாழ்க்கை – அறநெறிச்சாரம்:1 114/1
அறிந்து ஒருவன் வாழுமேல் இல்லை செறிந்து ஒருவன் – அறநெறிச்சாரம்:1 114/2
அறிந்து ஒருவன் வாழுமேல் இல்லை செறிந்து ஒருவன்
ஊற்றம் இறந்து உறுதிகொள்ளாக்கால் ஓ கொடிதே – அறநெறிச்சாரம்:1 114/2,3
ஒண் துகில் கண்டோர் நெய்தோன் ஒருவன் உண்டு என்னல் போலும் – நீதிநூல்:2 7/3
நாட்டுவோன் ஒருவன் இன்றி நன்கு அமைந்து ஒழுகும்-கொல்லோ – நீதிநூல்:2 8/4
புரை தபு தன்னை தானே பொருவுவோன் ஒருவன் அன்றே – நீதிநூல்:3 19/4
எருத்தம் மிசை தந்தையினை சுமந்து ஓடி ஒருவன் ஒன்னார் இடரை தீர்த்தான் – நீதிநூல்:8 83/2
தந்தை தாய் சோதரரை நீங்கி மின்னார் ஒருவன் கை-தன்னை பற்றி – நீதிநூல்:12 114/1
சீரியரை இகழ்தல் பிறர் மீது ஒருவன் சொலும் பழியை செவியில் கோடல் – நீதிநூல்:16 203/4
ஒருவன் ஒருவன் குறையை உரைத்திடவே அதனை கேட்டோர்கள் – நீதிநூல்:22 265/1
ஒருவன் ஒருவன் குறையை உரைத்திடவே அதனை கேட்டோர்கள் – நீதிநூல்:22 265/1
காற்றின் எதிரே நின்று ஒருவன் காறி உமிழும் உச்சிட்டம் – நீதிநூல்:23 268/1
தோற்றி ஒழியும் வாழ்வதனை துறந்த மேலோர் மீது ஒருவன்
தூற்றி கூறும் வசைச்சொற்கள் சொன்னோன் மீதே தோயுமால் – நீதிநூல்:23 268/3,4
வெப்பம் உற நாண் இலையோ நீ ஒருவன் பிழை புரிய விண் வேந்தன் கையொப்பமுடன் – நீதிநூல்:32 336/3
முன் ஒருவன் செய்தனன் என்று அவற்கு இறப்ப செயும் இடர் அ முறை இலான் சேய் – நீதிநூல்:32 342/3
ஒன்றும் மா பூட்டிடாது ஒருவன் உள்ளுறூஉம் – நீதிநூல்:37 368/3
ஒருவன் காணாவிடத்து உவனை மெச்சலே – நீதிநூல்:37 369/1
விருந்திடாய் மணி மாடத்து மேவி நீ ஒருவன் வாழ – நீதிநூல்:39 384/3
உறு புன்கண் இன்றி ஒருவன் சுகங்கள் உறல் ஈசன் முனிவு ஆகுமால் – நீதிநூல்:42 448/4
ஒருவன் உண்ட கலத்து உண்ண ஒருவன் உடையினை உடுக்க ஒருவன் தூங்கும் – நீதிநூல்:44 491/1
ஒருவன் உண்ட கலத்து உண்ண ஒருவன் உடையினை உடுக்க ஒருவன் தூங்கும் – நீதிநூல்:44 491/1
ஒருவன் உண்ட கலத்து உண்ண ஒருவன் உடையினை உடுக்க ஒருவன் தூங்கும் – நீதிநூல்:44 491/1
தனக்குத்தான் ஒருவன் போதம் சாற்றிடில் குறை பிறர்க்கு என் – நீதிநூல்:47 524/1
ஒப்புரவினால் வரும் கேடு எனின் அஃது ஒருவன்
விற்று கோள் தக்கது உடைத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 22/3,4
கரந்து ஒருவன் கணை தொடுக்க மேல் பறக்கும் இராசாளி கருத்தும் கண்டே – விவேகசிந்தாமணி:1 105/1
தண்டகன் என்னும் ஒருவன் தான் மடிய கண்டதனால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 43/2
மதி ஒருவன் மேல் வைத்த மங்கையின் மேல் அன்பாய் – நன்மதிவெண்பா:1 107/1
நெருநல் உளன் ஒருவன் இன்று இல்லை என்னும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 54/3
கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 71/3
பாலன் ஒருவன் பணிந்து கடவூரானை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 98/1
பகை எனினும் பண்பு இலதனை ஒருவன்
நகையேயும் வேண்டற்பாற்று அன்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 135/3,4
வீழ் நாள் படாஅமை நன்று ஆற்றின் அஃது ஒருவன்
வாழ்நாள் வழி அடைக்கும் கல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 38/3,4
அன்று ஒருவன் வாய் அடங்கி அவ்வுலகு உற்றான் இருவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 121/1
ஒழுக்கு ஆறா கொள்க ஒருவன் தன் நெஞ்சத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 161/3
அறம் கூறான் அல்ல செயினும் ஒருவன்
புறங்கூறான் என்றல் இனிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 181/3,4
ஒப்புரவினால் வரும் கேடு எனின் அஃது ஒருவன்
விற்று கோள் தக்கது உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 220/3,4
அற்றார் அழி பசி தீர்த்தல் அஃது ஒருவன்
பெற்றான் பொருள் வைப்பு உழி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 226/3,4
நெருநல் உளன் ஒருவன் இன்று இல்லை என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 336/3
யாதானும் நாடு ஆமால் ஊர் ஆமால் என் ஒருவன்
சாம் துணையும் கல்லாதவாறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 397/3,4
கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 405/3
வேதியர் ஏன் நூல் மறந்தார் வேந்து ஒருவன் காவாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 560/1
குடி ஆண்மையுள் வந்த குற்றம் ஒருவன்
மடி ஆண்மை மாற்ற கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 609/3,4
வினை திட்பம் என்பது ஒருவன் மன திட்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 661/3
மையல் ஒருவன் களித்து அற்றால் பேதை தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 838/3
பகை என்னும் பண்பு இலதனை ஒருவன்
நகையேயும் வேண்டற்பாற்று அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 871/3,4
தன் துணை இன்றால் பகை இரண்டால் தான் ஒருவன்
இன் துணையா கொள்க அவற்றின் ஒன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 875/3,4
அன்று ஒருவன் பொய் தொடர்பை அஞ்சி ஏன் கோவிந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 882/1
ஒட்டார் பின் சென்று ஒருவன் வாழ்தலின் அ நிலையே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 967/3
கருமம் செய ஒருவன் கைதூவேன் என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1021/3

மேல்

ஒருவன்-தன்னை (1)

ஒத்து அவனியில் கொலல் ஒருவன்-தன்னை அன்று – நீதிநூல்:18 221/3

மேல்

ஒருவனே (3)

இல்லத்து இருவர் ஒழிய ஒருவனே
செல்லும் அவன் பின் சிறந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 205/3,4
ஒருவனே இரண்டு யாக்கை ஊன் பொதியான நாற்றம் – விவேகசிந்தாமணி:1 120/1
ஒருவனே ஆகாமல் ஊரின் வரு வழக்கம் – நன்மதிவெண்பா:1 22/2

மேல்

ஒருவனை (8)

ஒருவனை பற்றி ஓரகத்து இரு – கொன்றைவேந்தன்:1 10/1
அறிவுடை ஒருவனை அரசும் விரும்பும் – வெற்றிவேற்கை:1 39/1
கல்லா ஒருவனை காரணம் காட்டினும் – அறநெறிச்சாரம்:1 30/1
உடன் பிறந்த மூவர் ஒருவனை சேவித்து – அறநெறிச்சாரம்:1 205/1
தேற்றம் இல்லாத ஒருவனை பின் நின்று ஆங்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 215/1
இன்று ஒருவனை துதிக்கும் ஏசிடும் அவனை பின்னும் – நீதிநூல்:38 376/2
ஒருவனை புதிதா காணினும் அவனோடு உறவுசெய்யினும் பணிகொளினும் – நீதிநூல்:43 462/1
அஞ்சுவது ஓரும் அறனே ஒருவனை
வஞ்சிப்பது ஓரும் அவா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 366/3,4

மேல்

ஒருவனையே (1)

வல்லான் ஒருவனையே மானுவரோ அல் ஆரும் – நீதிவெண்பா:1 98/2

மேல்

ஒருவாது (1)

பொரு_இல் தலைமகனோடு இன்ன ஒருவாது
கண்டு கருதி கயக்கு அற தேர்ந்த பின் – அறநெறிச்சாரம்:1 50/2,3

மேல்

ஒருவாற்றான் (2)

இரவு பகல் பாழுக்கு இறைப்ப ஒருவாற்றான்
நல்லாற்றின் ஊக்கின் பதறி குலைகுலைப – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 89/2,3
மெலியார் விழினும் ஒருவாற்றான் உய்ப – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 95/1

மேல்

ஒருவிட (1)

ஒருவிட வகைசெயாது ஒழிதல் வெவ் விடம் – நீதிநூல்:18 215/3

மேல்

ஒருவு (1)

ஒருவு_இல் வன்மையதாய் எண்_இல் ஆண்டு ஒழியினும் வளப்பம் – நீதிநூல்:47 540/3

மேல்

ஒருவு_இல் (1)

ஒருவு_இல் வன்மையதாய் எண்_இல் ஆண்டு ஒழியினும் வளப்பம் – நீதிநூல்:47 540/3

மேல்

ஒருவுக (1)

ஒருவுக ஒப்பு இலார் நட்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 800/4

மேல்

ஒருவுதல் (1)

என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 652/3

மேல்

ஒரூஉம் (1)

உறின் நட்டு அறின் ஒரூஉம் ஒப்பிலார் கேண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 812/3

மேல்

ஒல்கா (1)

இந்தியக்கு ஒல்கா இரு_மு தொழில் செய்தல் – அறநெறிச்சாரம்:1 44/1

மேல்

ஒல்காது (1)

உற்ற வினை ஊறுபட்டும் ஒல்காது ஏன் மாறன் அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 662/1

மேல்

ஒல்காமை (1)

ஊறு ஒரால் உற்ற பின் ஒல்காமை இவ் இரண்டின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 662/3

மேல்

ஒல்கார் (3)

ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 136/3
இடன்_இல் பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கு ஒல்கார்
கடன் அறி காட்சியவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 218/3,4
சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதை அம்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 597/3

மேல்

ஒல்கான் (1)

மைந்தனே எனினும் வதைத்திட ஒல்கான் மாக்களின் சுக நலம் அன்றி – நீதிநூல்:4 37/2

மேல்

ஒல்லா (3)

காலும் இரவு ஒல்லா சால்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1064/4
படல் ஒல்லா பேதைக்கு என் கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1136/4
கரப்பினும் கையிகந்து ஒல்லா நின் உண்கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1271/3

மேல்

ஒல்லாக்கால் (1)

ஒல்லும் வாய் எல்லாம் வினை நன்றே ஒல்லாக்கால்
செல்லும் வாய் நோக்கி செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 673/3,4

மேல்

ஒல்லாதார் (1)

ஒல்லாதார் வாய்விட்டு உலம்புப வல்லார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 71/2

மேல்

ஒல்லாது (3)

தொல்லை நெறி நீலகண்டர் சோமேசா ஒல்லாது
அழிவந்த செய்யினும் அன்பு அறார் அன்பின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 81/2,3
ஒல்லாது வானம் பெயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 559/4
ஒல்லானை ஒல்லாது ஒளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 870/4

மேல்

ஒல்லார் (2)

கொற்றம் அவ் ஒல்லார் கொள்வார் கோபம் போல் தாபம் உண்டோ – நீதிநூல்:26 301/4
ஒல்லார் விரும்பு பொருள் தந்து வெல்லும் ஒரு நீதி வேந்தன் அனையான் – நீதிநூல்:42 447/4

மேல்

ஒல்லாரை (1)

வல்லார் புரம் எரிக்க வந்துழியும் ஒல்லாரை
பொள்ளென ஆங்கே புறம் வேரார் காலம் பார்த்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 82/2,3

மேல்

ஒல்லாவே (2)

ஒழுக்கம் உடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 14/3
ஒழுக்கம் உடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 139/3

மேல்

ஒல்லானை (1)

ஒல்லானை ஒல்லாது ஒளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 870/4

மேல்

ஒல்லும் (6)

ஒல்லும் கருமம் உடற்றுபவர் கேண்மை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 82/3
ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 33/3
உற்ற வினை ஒல்லும் என ஓர்ந்தவுடன் ஏன் மிஞிலி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 673/1
ஒல்லும் வாய் எல்லாம் வினை நன்றே ஒல்லாக்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 673/3
ஒல்லும் வாய் ஊன்றும் நிலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 789/4
ஒல்லும் கருமம் உடற்றுபவர் கேண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 818/3

மேல்

ஒல்லை (8)

ஒருவந்தம் ஒல்லை கெடும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 57/4
ஒல்லை உணரப்படும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 83/4
ஒல்லை உணரப்படும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 110/4
ஒல்லை கெடுப்பது ஒழி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 38/4
ஒருவந்தம் ஒல்லை கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 563/4
உறை கடுகி ஒல்லை கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 564/4
ஒல்லை உணரப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 826/4
ஒல்லை உணரப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1096/4

மேல்

ஒல்வது (1)

ஒல்வது அறிவது அறிந்து அதன்-கண் தங்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 472/3

மேல்

ஒல்வதோ (1)

அலர் நாண ஒல்வதோ அஞ்சல் ஓம்பு என்றார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1149/3

மேல்

ஒலி (5)

ஒலி கடல் பெய் உறையையும் ஒக்குமே – நீதிநூல்:24 281/4
உருமினை அஞ்சி யாரும் இகழுவர் அன்றி ஆய ஒலி தருகின்ற காரை முனிவரோ – நீதிநூல்:26 302/1
பொன்னின் மணி கிண்கிணி சிலம்பு ஒலி புலம்ப – விவேகசிந்தாமணி:1 37/1
ஒண் கலத்தின் உண்டோ ஒலி – நீதிவெண்பா:1 35/4
அறிவிலிக்கு இசைக்க அணுகல் உறும் ஒலி கொள் – நன்மதிவெண்பா:1 65/2

மேல்

ஒலிக்கும் (2)

பிணங்கியே புள் ஒலிக்கும் பெரும் பறை ஓர்பால் ஆர்க்கும் – நீதிநூல்:38 378/2
நண்ணா சமண நகரத்தில் தூசு ஒலிக்கும்
வண்ணானுக்கு உண்டோ வழக்கு – நீதிவெண்பா:1 26/3,4

மேல்

ஒலிகள் (1)

இணங்கி இவ் ஒலிகள் எல்லாம் ஏற்கின்ற செவி ஓர் தீயன் – நீதிநூல்:38 378/3

மேல்

ஒலிசெய் (1)

கலகல் என்னவே ஒலிசெய் மா விலங்கு கால் பூண்டு இவ் – நீதிநூல்:17 210/2

மேல்

ஒலித்தக்கால் (4)

ஒலித்தக்கால் என் ஆம் உவரி எலி பகை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 77/3
ஒலித்தக்கால் என் ஆம் உவரி எலி பகை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 77/3
ஒலித்தக்கால் என் ஆம் உவரி எலி பகை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 120/3
ஒலித்தக்கால் என் ஆம் உவரி எலி பகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 763/3

மேல்

ஒலித்தல் (1)

அடாது செய்த மங்கையர் வசை ஒலித்தல் போலாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 134/4

மேல்

ஒலித்திட (1)

கடாகம் எங்கணும் அதிர்ந்திட ஒலித்திட காணல் – விவேகசிந்தாமணி:1 134/2

மேல்

ஒலிப்ப (1)

மின்னு மணி மேகலைகள் மெல்லென ஒலிப்ப
சின்ன மலர் கொண்டு சில சேடியர்கள் சூழ – விவேகசிந்தாமணி:1 37/2,3

மேல்

ஒலியால் (1)

அதிர் கடல் ஒலியால் வாழ்த்தும் அகமே நீ வாழ்த்தாது என்னே – நீதிநூல்:3 34/4

மேல்

ஒவ்வரும் (1)

ஒவ்வரும் இறைவன் போற்றாது ஒழியும் வாழ் நாள் பாழ் நாளே – நீதிநூல்:47 566/4

மேல்

ஒவ்வா (7)

ஒன்றோடொன்று ஒவ்வா பொருள் தெரிந்து ஒன்றோடொன்று – அறநெறிச்சாரம்:1 40/2
ஒவ்வா உயிர் ஓம்பி உள் தூய்மை பெற்றதே – அறநெறிச்சாரம்:1 40/3
வில்லம் அறுகுக்கு ஒவ்வா மென் மலர்கள் நால்வர் எனும் – நீதிவெண்பா:1 97/1
நல்ல அன்பர் சொற்கு ஒவ்வா நான்மறைகள் மெல்லி நல்லாய் – நீதிவெண்பா:1 97/2
வேண்டி அழையா வதுவை வீடு உறல் ஒவ்வா கேண்மை – நன்மதிவெண்பா:1 81/3
பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பு ஒவ்வா
செய் தொழில் வேற்றுமையான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 972/3,4
காமர் விரிசிகையின் கண் ஒவ்வா நீலம் என்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1114/1

மேல்

ஒவ்வாத (3)

ஒன்றோடொன்று ஒவ்வாத பாசண்டத்துள் எல்லாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 40/1
ஒவ்வாத கோதாட்டு ஒழி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 42/4
செய்ய ஏவா கருமம் செய்யல் உள்ளம் ஒவ்வாத
தையல் மணம் அரசன் தான் அறியா செய்ய பணி – நன்மதிவெண்பா:1 81/1,2

மேல்

ஒவ்வார் (2)

அமரர் ஆகுவர் அன்னார் தாள் பொடியையும் அரசர் ஒவ்வார்
தமர் என தாழ்ந்தோர்-தம்மை தகையினர் தாங்குவாரால் – நீதிநூல்:14 184/3,4
மன்னும் அறிஞரை தாம் மற்று ஒவ்வார் மின்னும் அணி – நன்னெறி:1 40/2

மேல்

ஒவ்வாரோ (2)

தாயரோடு ஒவ்வாரோ தக்கார்க்கு வாய் பணிந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 98/2
கள்ளரோடு ஒவ்வாரோ தாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 98/4

மேல்

ஒவ்வாவே (1)

ஆம் மந்திரம் எவையும் ஐந்தெழுத்தை ஒவ்வாவே
சோமசுந்தரற்கு என்றே சொல் – நீதிவெண்பா:1 97/3,4

மேல்

ஒவ்வான் (1)

மலரவன் வண் தமிழோர்க்கு ஒவ்வான் மலரவன் செய் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 6/2

மேல்

ஒவ்வேம் (1)

மாண்_இழை கண் ஒவ்வேம் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1114/4

மேல்

ஒவ்வொருகால் (1)

செவ்வி தெரியாது உரையற்க ஒவ்வொருகால்
எண்மையனேனும் அரியன் பெரிது அம்மா – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 45/2,3

மேல்

ஒவ்வொன்றிற்கும் (1)

உடு கணம் யாவும் வெவ்வேறு உதயனாம் ஒவ்வொன்றிற்கும்
நடுக்கண் பூவலயம் சோம நபமொடும் வரம்பு_இல் கோடி – நீதிநூல்:3 20/1,2

மேல்

ஒவ்வொன்றுக்கும் (1)

கூற வரு பாவம் குறையாது ஒவ்வொன்றுக்கும்
நூறு அதிகம் என்றே நுவல் – நீதிவெண்பா:1 13/3,4

மேல்

ஒவ்வோர் (3)

வவ்விடலே முதலாய வினையால் ஒவ்வோர் பயன் கைவந்து கூடும் – நீதிநூல்:27 305/1
புட்களும் விலங்கும் ஒவ்வோர் இரையையே புசிக்கும் மாந்தர் – நீதிநூல்:36 367/1
சூழ் பல உகங்கட்கு ஒவ்வோர் துளிதுளியா கழிந்து ஈங்கு – நீதிநூல்:43 470/1

மேல்

ஒழி (9)

கெடுப்பது ஒழி – ஆத்திசூடி:1 38/1
கோதாட்டு ஒழி – ஆத்திசூடி:1 42/1
ஒரு நாள் உணவை ஒழி என்றால் ஒழியாய் – நல்வழி:1 11/1
ஒல்லை கெடுப்பது ஒழி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 38/4
ஒவ்வாத கோதாட்டு ஒழி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 42/4
சாரம் ஒழி கருப்பஞ்சக்கையினை நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 35/3
பதி கதையால் நால் ஒழி வெண்பாட்டு இருநூறாக – முதுமொழிமேல்வைப்பு:0 1/1
ஓய்தல் ஒழி – புதிய-ஆத்திசூடி:1 11/1
தூற்றுதல் ஒழி – புதிய-ஆத்திசூடி:1 47/1

மேல்

ஒழி-மின் (1)

ஓடி ஒழி-மின் என ஒன்னலர் முன் ஏன் விபுலன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 771/1

மேல்

ஒழிக்க (1)

உற்ற வறுமை ஒழிக்க ஒரு தீது செய்து ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 205/1

மேல்

ஒழிக்கும் (2)

ஒற்றை ஒண் சுடரினை ஒழிக்கும் மெல் வளி – நீதிநூல்:11 107/1
உண்டதை ஒழிக்கும் வாசல் ஓரம் நீர் ஒழித்து மேலே – விவேகசிந்தாமணி:1 104/1

மேல்

ஒழிக (1)

ஓவி யாரும் ஒழிக உறுவல்கள் – நீதிநூல்:12 152/1

மேல்

ஒழித்தல் (1)

ஓதியர்க்கு ஓதிடாது ஒழித்தல் மெய்யினில் – நீதிநூல்:10 100/2

மேல்

ஒழித்தார் (1)

கொண்டு ஒழித்தார் அஞ்சி குமரேசா அண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 639/2

மேல்

ஒழித்தான் (2)

கூசி ஒழித்தான் குமரேசா நீசம் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 653/2
கூர்ந்து ஒழித்தான் என்னே குமரேசா தேர்ந்து நன்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 815/2

மேல்

ஒழித்து (5)

தப்பிய பின்றை தம் பேர் ஒழித்து அப்பால் – அறநெறிச்சாரம்:1 210/2
மன்னுவோர் யாவர் நெஞ்சே மறம் ஒழித்து அறம் செய்வாயே – நீதிநூல்:43 467/4
வழு ஒழித்து ஆளல் மேலோர் வழக்கு எனலால் இ நூலை – நீதிநூல்:47 526/1
உண்டதை ஒழிக்கும் வாசல் ஓரம் நீர் ஒழித்து மேலே – விவேகசிந்தாமணி:1 104/1
ஓர்ந்து விதுரன் ஏன் உற்றவர்-பால் நட்பு ஒழித்து
கூர்ந்து எழுந்துசென்றான் குமரேசா தேர்ந்து அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 797/1,2

மேல்

ஒழித்துவிடின் (1)

பழித்தது ஒழித்துவிடின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 280/4

மேல்

ஒழிதல் (3)

சொல்வன்மை உண்டு எனில் கொன்னே விடுத்து ஒழிதல்
நல்வினை கோறலின் வேறு அல்ல வல்லை தம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 68/1,2
ஒருவிட வகைசெயாது ஒழிதல் வெவ் விடம் – நீதிநூல்:18 215/3
உய் வகை பத்திசெய்யாது ஒழிதல் நல்லொழுக்கம் இன்மை – நீதிநூல்:47 567/2

மேல்

ஒழிதலால் (1)

உரிமை வாள்_முகம் நோக்க ஒழிதலால்
பிரியை நோக்கம் பெரு மருந்தாம் அரோ – நீதிநூல்:12 150/3,4

மேல்

ஒழிந்த (2)

நீத்து ஒழிந்த ஆறு ஐந்து அடக்கி பின் நிச்சயமே – அறநெறிச்சாரம்:1 127/1
உற்ற பயன் கொண்டு ஒழிந்த சதகனை கோன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 812/1

மேல்

ஒழிந்தது (1)

ஒழிந்தது மூன்று வகைத்து – அருங்கலச்செப்பு:1 64/2

மேல்

ஒழிந்தார் (2)

ஊடி அமுது அசுரர் உண்ணாது ஒழிந்தார் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 377/1
கோட்டி ஒழிந்தார் குமரேசா நீட்டி நிற்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1066/2

மேல்

ஒழிந்தான் (4)

தேக்கு நீர் வீழ்ந்து ஒழிந்தான் சேர்ந்து – நீதிவெண்பா:1 67/4
கொண்டு ஒழிந்தான் என்னே குமரேசா மண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 727/2
குன்றி ஒழிந்தான் குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 730/2
காமகலை காதலித்தும் காதலுறாது ஏன் ஒழிந்தான்
கோமான் மணிமான் குமரேசா தோம் ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 914/1,2

மேல்

ஒழிந்திட்டு (1)

ஒன்றை நினைக்கின் அது ஒழிந்திட்டு ஒன்று ஆகும் – நல்வழி:1 27/1

மேல்

ஒழிந்து (2)

மெய் தவத்தை காசிபனும் விட்டு ஒழிந்து மாயை-பால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 111/1
ஒன்றும் இலனாய் ஒழிந்து ஏனோ சாதுவன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 935/1

மேல்

ஒழிந்தும் (1)

பற்று ஒழிந்தும் என்ன பிறர் பண்டு அரனை தூதுவிட – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 61/1

மேல்

ஒழிப்பாய் (1)

ஒரு மலை போல் ஆன பின் எவ்வாறு அதை நீ சாம் பருவத்து ஒழிப்பாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 456/4

மேல்

ஒழிய (11)

உள்ளது ஒழிய ஒருவர்க்கு ஒருவர் சுகம் – நல்வழி:1 6/1
பல்லவர் கண்டது நன்று என்று அமிழ்து ஒழிய
நல்லவனும் உண்ணுமோ நஞ்சு – அறநெறிச்சாரம்:1 56/3,4
நினைத்து ஒழிய நெஞ்சில் நோய் இல் – அறநெறிச்சாரம்:1 80/4
அன்றே ஒழிய விடுவானேல் என்றும் – அறநெறிச்சாரம்:1 101/2
இல்லத்து இருவர் ஒழிய ஒருவனே – அறநெறிச்சாரம்:1 205/3
பனி மலர் மென் கோதை எழில் பாவை ஒழிய
பொருள்_பெண்டிர் பொய்மை முயக்கம் இருட்டு அறையில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 139/2,3
வசை ஒழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசை ஒழிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 240/3
வசை ஒழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசை ஒழிய
வாழ்வாரே வாழாதவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 240/3,4
குடம்பை தனித்து ஒழிய புள் பறந்து அற்றே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 338/3
கோது ஒழிய சொன்னாள் குமரேசா தீது அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 688/2
சிறுமை நமக்கு ஒழிய சேண் சென்றார் உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1231/3

மேல்

ஒழியவிடல் (2)

அன்றே ஒழியவிடல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 12/4
அன்றே ஒழியவிடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 113/4

மேல்

ஒழியா (1)

மறந்து ஒழியா மீட்டல் தலை – அருங்கலச்செப்பு:1 113/2

மேல்

ஒழியாது (1)

அழுதாய் என கருதி கூற்று ஒழியாது ஆற்ற – அறநெறிச்சாரம்:1 78/3

மேல்

ஒழியாமல் (1)

எவ்விடத்தும் எப்பொழுதும் ஒழியாமல் எரி என்ன இதயம்-தன்னை – நீதிநூல்:27 305/3

மேல்

ஒழியாய் (1)

ஒரு நாள் உணவை ஒழி என்றால் ஒழியாய்
இரு நாளுக்கு ஏல் என்றால் ஏலாய் ஒரு நாளும் – நல்வழி:1 11/1,2

மேல்

ஒழியார் (2)

பரவி நினைத்தல் என்றும் ஒழியார் போல் கற்பின் மிக்க தையலார் தம் – நீதிநூல்:12 121/2
நினைப்பு ஒழியார் கணவருடன் அவர் மனம் ஒன்றாய் கலந்துநிற்கும் மாதோ – நீதிநூல்:12 121/4

மேல்

ஒழியான் (1)

வைத்து ஒழியான் செய்க உவந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 138/2

மேல்

ஒழியினும் (2)

புனையும் சீர் எலாம் ஒழியினும் துன்பம் என்பு உகினும் – நீதிநூல்:42 445/2
ஒருவு_இல் வன்மையதாய் எண்_இல் ஆண்டு ஒழியினும் வளப்பம் – நீதிநூல்:47 540/3

மேல்

ஒழியும் (9)

ஈட்டிய ஒண் பொருளும் இல் ஒழியும் சுற்றத்தார் – அறநெறிச்சாரம்:1 14/1
எரியின் உடம்பு ஒழியும் ஈர்ம் குன்ற நாட – அறநெறிச்சாரம்:1 14/3
மறந்தேயும் மாண்பு ஒழியும் நெஞ்சே சிறந்த – அறநெறிச்சாரம்:1 70/2
தோற்றி ஒழியும் வாழ்வதனை துறந்த மேலோர் மீது ஒருவன் – நீதிநூல்:23 268/3
மொய்யா விரதம் ஆழியொடும் கெட்டு ஒழியும் தம் – நீதிநூல்:25 290/2
கனம் மின் போல் ஒழியும் அந்த புவி வாழ்வு நிலை என்ன கருதி கோடி – நீதிநூல்:40 409/3
ஒவ்வரும் இறைவன் போற்றாது ஒழியும் வாழ் நாள் பாழ் நாளே – நீதிநூல்:47 566/4
உற்ற சஞ்சீவினியை உண்ணாது ஒழியும் மதியற்றவர் – நீதிநூல்:47 571/1
தேர்ந்து உணரா அந்தகன் ஏன் தீர்ந்து ஒழியும் அவ்வளவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 848/1

மேல்

ஒழியேல் (2)

ஓதுவது ஒழியேல் – ஆத்திசூடி:1 11/1
ஓதுவது ஒழியேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 11/4

மேல்

ஒழிவது (3)

பழியா வருவது மொழியாது ஒழிவது – வெற்றிவேற்கை:1 76/1
சுழியா வரு புனல் இழியாது ஒழிவது – வெற்றிவேற்கை:1 77/1
விட்டு ஒழிவது அல்லால் அவ் வெம் கூற்றம் ஒட்டி – அறநெறிச்சாரம்:1 172/2

மேல்

ஒழிவர் (1)

காட்டு-வாய் நேரே கலுழ்ந்து ஒழிவர் மூட்டும் – அறநெறிச்சாரம்:1 14/2

மேல்

ஒழிவு (2)

இடையூறு ஒழிவு_இல் நோய் மூப்பு இவை வந்தால் – அருங்கலச்செப்பு:1 145/1
கொண்டது ஒழிவு என்னே குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 770/2

மேல்

ஒழிவு_இல் (1)

இடையூறு ஒழிவு_இல் நோய் மூப்பு இவை வந்தால் – அருங்கலச்செப்பு:1 145/1

மேல்

ஒழிவை (1)

அன்று ஏன் வினை ஒழிவை அஞ்சி வளவன் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 674/1

மேல்

ஒழுக்க (1)

பொறி வாயில் ஐந்து அவித்தான் பொய் தீர் ஒழுக்க
நெறிநின்றார் நீடு வாழ்வார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 6/3,4

மேல்

ஒழுக்கத்தவரே (1)

பால் போல் ஒழுக்கத்தவரே பரிவில்லா – அறநெறிச்சாரம்:1 194/4

மேல்

ஒழுக்கத்தில் (1)

ஒழுக்கத்தில் தீர்ந்தாரும் இல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 32/4

மேல்

ஒழுக்கத்தின் (3)

அழியா ஒழுக்கத்தின் மிக்கதூஉம் இல்லை – அறநெறிச்சாரம்:1 106/3
ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 136/3
ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 137/3

மேல்

ஒழுக்கத்து (1)

ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 21/3

மேல்

ஒழுக்கத்தை (2)

பண்டு கசன் பார்த்தன் பரிந்தும் ஒழுக்கத்தை
கொண்டு இனிது ஏன் காத்தார் குமரேசா கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 132/1,2
வீடுமனார் கொண்ட விரத ஒழுக்கத்தை
கோடாது ஏன் காத்தார் குமரேசா தேடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 136/1,2

மேல்

ஒழுக்கத்தோடு (1)

ஒழுக்கத்தோடு ஒன்றி உயப்போதி அன்றே – அறநெறிச்சாரம்:1 70/3

மேல்

ஒழுக்கம் (34)

ஓதலின் நன்றே வேதியர்க்கு ஒழுக்கம் – கொன்றைவேந்தன்:1 11/1
பூரியோர்க்கு இல்லை சீரிய ஒழுக்கம் – கொன்றைவேந்தன்:1 64/1
விருந்திலோர்க்கு இல்லை பொருந்திய ஒழுக்கம் – கொன்றைவேந்தன்:1 83/1
ஓதாதார்க்கு இல்லை உணர்வொடும் ஒழுக்கம் – கொன்றைவேந்தன்:1 91/1
ஒழுக்கம் உயர்குலத்தின் நன்று வழுக்குடைய – நல்வழி:1 31/2
நூல் உணர்வு நுண் ஒழுக்கம் காட்டுவிக்கும் நொய்யவாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 51/1
தூ மாண் நினைவு ஒழுக்கம் காட்சியும் தாம் மாண்ட – அறநெறிச்சாரம்:1 177/2
நல் ஞானம் நல் காட்சி நல் ஒழுக்கம் என்றவை – அறநெறிச்சாரம்:1 214/3
கொடுத்து உண்-மின் கொண்டு ஒழுக்கம் காணு-மின் என்பார் சொல் – அறநெறிச்சாரம்:1 224/3
நல் ஞானம் நல் காட்சி நல் ஒழுக்கம் என்று இவை – அறநெறிச்சாரம்:1 225/1
ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 14/3
ஒழுக்கம் உடையார் வாய் சொல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 42/4
ஒழுக்கம் உடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 14/3
நல் ஒழுக்கம் இல்லார் இடம் சேர்ந்த நல்லோர்க்கும் – நீதிவெண்பா:1 86/1
நல் ஒழுக்கம் இல்லா சொல் நண்ணுமே கொல்லும் விட – நீதிவெண்பா:1 86/2
நற்காட்சி நல் ஞானம் நல் ஒழுக்கம் இ மூன்றும் – அருங்கலச்செப்பு:1 2/1
அறைந்தார் ஒழுக்கம் இரண்டு – அருங்கலச்செப்பு:1 63/2
ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 28/3
ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்பப்படும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 28/3,4
குலன் ஒழுக்கம் நல்ல குணம் உண்டோ என்னும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 55/1
கோன் ஒழுக்கம் காத்தார் குமரேசா மான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 131/2
ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 131/3
ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்பப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 131/3,4
பரிந்து ஓம்பி காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்து ஓம்பி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 132/3
ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 133/3
பிறப்பு ஒழுக்கம் குன்ற கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 134/4
ஒழுக்கம் இலான்-கண் உயர்வு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 135/4
என்றும் சகுனி இடும்பையுற்றான் நல் ஒழுக்கம்
குன்றியதால் என்னே குமரேசா குன்றாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 138/1,2
நன்றிக்கு வித்து ஆகும் நல் ஒழுக்கம் தீ ஒழுக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 138/3
நன்றிக்கு வித்து ஆகும் நல் ஒழுக்கம் தீ ஒழுக்கம்
என்றும் இடும்பை தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 138/3,4
ஒழுக்கம் உடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 139/3
வஞ்ச மனத்தான் படிற்று ஒழுக்கம் பூதங்கள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 271/3
பற்றற்றேம் என்பார் படிற்று ஒழுக்கம் எற்றுஎற்று என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 275/3
ஒழுக்கம் உடையார் வாய் சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 415/4

மேல்

ஒழுக்கமிலன் (1)

ஒழுக்கமிலன் ஆகி ஓர்த்துடையனேனும் – அறநெறிச்சாரம்:1 133/1

மேல்

ஒழுக்கமுடையார் (1)

ஒழுக்கமுடையார் வாய் சொல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 72/4

மேல்

ஒழுக்கமும் (7)

வேதியர்க்கு அழகு வேதமும் ஒழுக்கமும் – வெற்றிவேற்கை:1 4/1
உருவும் ஒழுக்கமும் நூலும் பொருளும் – அறநெறிச்சாரம்:1 50/1
ஓத்தும் ஒழுக்கமும் தானமும் உள் வழி – அறநெறிச்சாரம்:1 76/3
ஓது அரிதான இல்லற ஒழுக்கமும்
காதலர் வளர்த்தலும் காந்தர் பேணலும் – நீதிநூல்:47 593/2,3
காட்சி விசேட உணர்வும் ஒழுக்கமும்
மாட்சி அதனில் பெறும் – அருங்கலச்செப்பு:1 43/1,2
நற்காட்சி இல்லார் உணர்வும் ஒழுக்கமும்
ஒற்கா ஒசிந்து கெடும் – அருங்கலச்செப்பு:1 44/1,2
ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும் இ மூன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 952/3

மேல்

ஒழுக்கமே (1)

உரிய இ முறையின்படி தாழ்ந்தவர் உயர்ந்தவர்க்குள் அடங்கல் ஒழுக்கமே – நீதிநூல்:15 188/4

மேல்

ஒழுக்கல் (1)

ஆயுள் மருந்து ஒழுக்கல் தீது அன்றால் அல்லன போல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 48/3

மேல்

ஒழுக்கி (2)

ஆற்றின் ஒழுக்கி அறன் இழுக்கா இல்வாழ்க்கை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 13/3
ஆற்றின் ஒழுக்கி அறன் இழுக்கா இல்வாழ்க்கை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 48/3

மேல்

ஒழுக்கில் (2)

வென்றன நல் ஒழுக்கில் நின்றேம் பிற என்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 17/3
கூர் ஒழுக்கில் நின்றான் குமரேசா நேரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 952/2

மேல்

ஒழுக்கின்-தலை (1)

நல்லாறு ஒழுக்கின்-தலை நின்றார் நல்கூர்ந்தும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 60/1

மேல்

ஒழுக்கு (8)

துணிப்பதூஉம் தூய ஒழுக்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 46/4
எ தொழில் எவ் ஒழுக்கு இயைந்த ஆகுமோ – நீதிநூல்:47 590/3
அறன் அன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 15/4
மீட்சியாம் நல் ஒழுக்கு நன்று – அருங்கலச்செப்பு:1 62/2
அறன் அன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 29/4
வான் இன்று அமையாது ஒழுக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 20/4
அறன் அன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 148/4
ஒழுக்கு ஆறா கொள்க ஒருவன் தன் நெஞ்சத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 161/3

மேல்

ஒழுக்கை (1)

பண்டு முத்தநாதன் படிற்று ஒழுக்கை எல்லாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 271/1

மேல்

ஒழுக்கொடு (1)

காட்சி ஒழுக்கொடு ஞானம் தலைநின்று – அறநெறிச்சாரம்:1 11/1

மேல்

ஒழுக (4)

தக்கார் இனத்தனாய் தான் ஒழுக வல்லானை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 45/3
பாற்பட்டு ஒழுக பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 111/4
தக்கார் இனத்தனாய் தான் ஒழுக வல்லானை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 446/3
இகல் எதிர் சாய்ந்து ஒழுக வல்லாரை யாரே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 855/3

மேல்

ஒழுகப்படும் (3)

ஒளியோடு ஒழுகப்படும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 111/4
போற்றி ஒழுகப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 154/4
ஒளியோடு ஒழுகப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 698/4

மேல்

ஒழுகல் (16)

அறிவு என்னும் நீரால் அவித்து ஒழுகல் ஆற்றின் – அறநெறிச்சாரம்:1 81/3
சலங்களை சாரா ஒழுகல் புலங்கள் – அறநெறிச்சாரம்:1 136/2
கொண்டான் குறிப்பு ஒழுகல் கூறிய நாணுடைமை – அறநெறிச்சாரம்:1 159/1
இற்றை நாள் ஈத்து உண்டு இனிது ஒழுகல் சுற்றும் – அறநெறிச்சாரம்:1 170/2
உளம் மகிழ்ந்து உபதேசித்தல் உதவிசெய்து ஒழுகல்
வளம் இலா பொருள் மாறுதல் மிகு விலை வாங்கல் – நீதிநூல்:17 206/2,3
எல்லை அகத்தும் பயம் இல மீண்டு ஒழுகல்
நல் அனத்த தண்ட வதம் – அருங்கலச்செப்பு:1 89/1,2
விட்டு ஒழுகல் சாமாயிகம் – அருங்கலச்செப்பு:1 107/2
சுற்றத்தால் சுற்றப்பட ஒழுகல் செல்வம்தான் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 86/3
கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடு அற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 131/3
உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பல கற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 140/3
அளவின்-கண் நின்று ஒழுகல் ஆற்றார் களவின்-கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 286/3
பருவத்தொடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 482/3
சுற்றத்தால் சுற்றப்பட ஒழுகல் செல்வம் தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 524/3
மடியை மடியா ஒழுகல் குடியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 602/3
செவி சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்து ஒழுகல்
ஆன்ற பெரியார் அகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 694/3,4
கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடு அற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 845/3

மேல்

ஒழுகலார் (1)

ஒண்மையில் தீர்ந்து ஒழுகலார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 69/4

மேல்

ஒழுகலான் (3)

செந்தண்மை பூண்டு ஒழுகலான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 30/4
சூழ்வார் கண் ஆக ஒழுகலான் மன்னவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 445/3
மேவன செய்து ஒழுகலான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1073/4

மேல்

ஒழுகற்பாற்று (1)

முன்னி முயன்று ஒழுகற்பாற்று – அறநெறிச்சாரம்:1 154/4

மேல்

ஒழுகற்பாற்றோ (1)

பூத பௌதீகம் எல்லாம் புரை அற ஒழுகற்பாற்றோ – நீதிநூல்:2 10/4

மேல்

ஒழுகா (1)

இல்லிற்கு இசைந்து ஒழுகா பெண் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 27/4

மேல்

ஒழுகான் (1)

அமைந்து ஆங்கு ஒழுகான் அளவு அறியான் தன்னை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 474/3

மேல்

ஒழுகி (7)

விதி வழி ஒழுகி தம்மை மேவுறு தாழ்ந்தோர்-தம்மை – நீதிநூல்:14 187/3
உள்ளம் ஆர் புரை எலாம் ஒழுகி வாய் வழி – நீதிநூல்:22 261/3
பிரியம் வெறுப்பினை உணர்ந்து அவ்வாறு ஒழுகி அவரோடும் பிறந்த மைந்தர் – நீதிநூல்:47 587/3
தில்லை மறையோர் சிவசமயம் சார்ந்து ஒழுகி
இம்மையே சாரூபம் எய்தினார் நல்ல – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 28/1,2
நாரை புலால் உண்ணாது நல் அறம் மேற்கொண்டு ஒழுகி
ஈசன் உலகு ஏறி இருத்தலால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 42/1,2
கூர்ந்து ஒழுகி நின்றார் குமரேசா ஓர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 691/2
ஒழுகி நின்றான் குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 891/2

மேல்

ஒழுகின் (6)

உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுகின் உலகத்தார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 48/3
பெரியாரை பேணாது ஒழுகின் பெரியாரால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 137/3
உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுகின் உலகத்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 294/3
சார்பு உணர்ந்து சார்பு கெட ஒழுகின் மற்று அழித்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 359/3
பெரியாரை பேணாது ஒழுகின் பெரியாரால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 892/3
தன்னை தான் கொண்டு ஒழுகின் உண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 974/4

மேல்

ஒழுகினார் (1)

பழியொடு பாவம் படாமை ஒழுகினார்
உய்க்கும் பொறியாரை நாடி உழிதருமே – அறநெறிச்சாரம்:1 97/2,3

மேல்

ஒழுகினான் (1)

உள்ளியவாறு எல்லாம் ஒழுகினான் பஞ்சுகன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1073/1

மேல்

ஒழுகு (7)

ஒப்புரவு ஒழுகு – ஆத்திசூடி:1 10/1
நேர்பட ஒழுகு – ஆத்திசூடி:1 73/1
நூல் முறை தெரிந்து சீலத்து ஒழுகு – கொன்றைவேந்தன்:1 53/1
மை_விழியார்-தம் மனை அகன்று ஒழுகு – கொன்றைவேந்தன்:1 78/1
சீர் ஒழுகு சான்றோர் சினம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 23/4
குழைந்து ஒப்புறவு ஒழுகு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 10/4
கற்றது ஒழுகு – புதிய-ஆத்திசூடி:1 13/1

மேல்

ஒழுகுதல் (2)

மெய்ம்மை நெறி நிருபன் மீறி ஒழுகுதல் வெம் – நன்மதிவெண்பா:1 64/1
தம்மின் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல்
வன்மையுள் எல்லாம் தலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 444/3,4

மேல்

ஒழுகுபவர் (1)

பெட்டு ஆங்கு ஒழுகுபவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 908/4

மேல்

ஒழுகும் (16)

வஞ்சித்து ஒழுகும் மதியிலிகாள் யாவரையும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 93/1
துறந்தவர் கொண்டு ஒழுகும் வேடம் துறந்தவர் – அறநெறிச்சாரம்:1 43/2
கடையாய செய்து ஒழுகும் காரறிவினாரை – அறநெறிச்சாரம்:1 75/3
உர அரசனுக்கு அமைந்து ஒழுகும் வையமே – நீதிநூல்:5 50/4
தழுவி இன்பமுறல் மதமா தான் உண்டு அகல் வாயிடை ஒழுகும்
கழையின் சாற்றை விழைந்து அதன்-பால் கடுகி நக்கல் ஏய்க்குமால் – நீதிநூல்:13 168/3,4
வெருவந்த செய்து ஒழுகும் வெங்கோலன் ஆயின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 57/3
உள்ளம் இணங்காதாளுடன் வாழ்வும் கள் ஒழுகும்
அம் கமலம் விண்டு அலரா வாவியுடன் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 53/2,3
நின்று ஒழுகும் மெய்ப்பொருளின் நேரான் போய் அன்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 45/2
வாய்மை அறியாது ஒழுகும் மற்றவர் போல் தூய்மையொடு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 80/2
பிறன் பொருளான் பெட்டு ஒழுகும் பேதைமை ஞாலத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 141/3
மறைந்து ஒழுகும் மாந்தர் பலர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 278/4
அல்லவை செய்து ஒழுகும் வேந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 551/4
வெருவந்த செய்து ஒழுகும் வெங்கோலன் ஆயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 563/3
மடி மடி கொண்டு ஒழுகும் பேதை பிறந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 603/3
பகை நட்பா கொண்டு ஒழுகும் பண்புடையாளன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 874/3
பெண் ஏவல் செய்து ஒழுகும் ஆண்மையின் நாண் உடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 907/3

மேல்

ஒழுகும்-கொல்லோ (1)

நாட்டுவோன் ஒருவன் இன்றி நன்கு அமைந்து ஒழுகும்-கொல்லோ – நீதிநூல்:2 8/4

மேல்

ஒழுகுமேல் (1)

கல்லான் கடுவினை மேற்கொண்டு ஒழுகுமேல்
இல்வாழ்க்கை என்பது இருள் – அறநெறிச்சாரம்:1 166/3,4

மேல்

ஒழுகுவரால் (1)

நல்லார் அன்னோன் செயலை நயம் என கொண்டு ஒழுகுவரால் – நீதிநூல்:47 581/4

மேல்

ஒழுகுவார் (7)

நெறி தலைநின்று ஒழுகுவார் – அறநெறிச்சாரம்:1 69/4
கொடுத்து மேற்கொண்டு ஒழுகுவார் – அறநெறிச்சாரம்:1 96/4
தீமை புரிந்து ஒழுகுவார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 143/4
அல்லவை செய்து ஒழுகுவார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 246/4
இகல் வேந்தர் சேர்ந்து ஒழுகுவார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 691/4
பெரியார் பிழைத்து ஒழுகுவார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 896/4
கள் காதல் கொண்டு ஒழுகுவார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 921/4

மேல்

ஒழுகுவார்க்கே (1)

அரிதல் இவை எய்துமாறு ஒழுகுவார்க்கே
உரிதாகும் உம்பர் உலகு – அறநெறிச்சாரம்:1 44/3,4

மேல்

ஒழுகுவான் (2)

கொல்லாமை மேற்கொண்டு ஒழுகுவான் வாழ்நாள் மேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 326/3
ஒருவர்-கண் நின்று ஒழுகுவான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1197/4

மேல்

ஒள் (7)

ஒருவரும் அறிகிலார் என ஓர் ஒள்_நுதல் – நீதிநூல்:13 158/1
ஒள்_நுதற்கு ஓஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 109/3
ஊர் ஊர் எனும் வனத்தே ஒள் வாள் கண் மாதர் எனும் – நீதிவெண்பா:1 72/1
பகையகத்து பேடி கை ஒள் வாள் அவையகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 727/3
ஒள்_நுதற்கு ஓஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1088/3
ஒள் அமர் கண்ணாள் குணம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1125/4
ஒள் நுதல் செய்தது கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1240/4

மேல்

ஒள்_நுதல் (1)

ஒருவரும் அறிகிலார் என ஓர் ஒள்_நுதல்
கரவு அயல் குமரரை கலத்தல் பூசை தன் – நீதிநூல்:13 158/1,2

மேல்

ஒள்_நுதற்கு (2)

ஒள்_நுதற்கு ஓஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 109/3
ஒள்_நுதற்கு ஓஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1088/3

மேல்

ஒள்ளியர் (2)

ஒளியார் முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார் முன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 113/3
ஒளியார் முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 714/3

மேல்

ஒள்ளியவர் (2)

உள் வேர்ப்பர் ஒள்ளியவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 82/4
உள் வேர்ப்பர் ஒள்ளியவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 487/4

மேல்

ஒள்ளியனா (1)

ஒள்ளியனா தன்னை உயர்த்தியும் ஏன் துச்சேதன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 844/1

மேல்

ஒள்ளியனாய் (1)

ஒள்ளியனாய் வந்து நின்றும் ஓதல் இலா நந்தனை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 404/1

மேல்

ஒளி (27)

சுடினும் செம்பொன் தன் ஒளி கெடாது – வெற்றிவேற்கை:1 24/1
ஒளியும் ஒளி சான்ற செய்கையும் சான்றோர் – அறநெறிச்சாரம்:1 86/1
கதிரவற்கு ஒளி இன்று என்ன கண்ணிலார் கழறல் போலும் – நீதிநூல்:2 14/1
நாட்டம் இன்றி ஒளி எ பயனை நல்கும் மனையில் – நீதிநூல்:6 56/1
எரி ஒளி விளக்கினை மறைத்தல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:10 99/4
ஒளி முடியொடும் பிறந்தே உலகம் ஆண்டவரும் இல்லை – நீதிநூல்:14 183/1
செல் அருணன் ஒளி பரப்பும் கால் வீசும் அந்தரமும் சேரும் ஒப்பு ஒன்று – நீதிநூல்:32 341/2
பழுது_இல் மா மணி தேய்பட ஒளி மிகும் படர்கொண்டு – நீதிநூல்:42 440/3
தக ஒளி பெறாது என்று உன்னி தக்க கண் நிறுவி சுற்றும் – நீதிநூல்:47 537/3
உரு தெரியாமலே ஒளி மழுங்கிடும் – விவேகசிந்தாமணி:1 43/2
பெருகு ஒளி சேர் முத்தும் பெறலாம் நரி நுழையில் – நீதிவெண்பா:1 2/2
சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம் என்று ஐந்தின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 9/3
அல் ஒளி சேர் கண்டத்து அரன் அருள் சேய் மான் ஈன்ற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 164/1
சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம் என்று ஐந்தின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 27/3
கொண்டார் ஒளி ஏன் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 299/2
உடையான் ஆம் வேந்தர்க்கு ஒளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 390/4
மன்னாவாம் மன்னர்க்கு ஒளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 556/4
ஓஒதல் வேண்டும் ஒளி மாழ்கும் செய் வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 653/3
தண்டா இகல் நீங்க சாம்பவந்தர் பின்பு ஒளி மீக்கொண்டார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 853/1
ஒல்லானை ஒல்லாது ஒளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 870/4
அன்று கள் ஆர்வமுற்ற அங்கிவருணன் ஒளி
குன்றினான் என்னே குமரேசா நின்று எவரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 921/1,2
உட்கப்படாஅர் ஒளி இழப்பர் எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 921/3
உடை செல்வம் ஊண் ஒளி கல்வி என்று ஐந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 939/3
ஒளி தொழுது ஏத்தும் உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 970/4
ஒளி ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளி ஒருவற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 971/3
கொந்து ஒளி இல் என்றான் குமரேசா சந்ததமும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1118/2
ஊடுக-மன்னோ ஒளி_இழை யாம் இரப்ப – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1329/3

மேல்

ஒளி_இழை (1)

ஊடுக-மன்னோ ஒளி_இழை யாம் இரப்ப – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1329/3

மேல்

ஒளிக்குபு (1)

சில்லோர் யாவும் வவ்வி ஒளிக்குபு தீமைகள் செய்தலினால் – நீதிநூல்:39 396/2

மேல்

ஒளிக்கும்-கொல்லோ (1)

கரப்பவர்க்கு யாங்கு ஒளிக்கும்-கொல்லோ இரப்பவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1070/3

மேல்

ஒளிசெய்தல் (1)

பானுவின் கதிரை உண்ட பளிங்கு ஒளிசெய்தல் போலும் – நீதிநூல்:1 2/1

மேல்

ஒளித்த (2)

உண்ணாமல் இரவலர்க்கும் ஈயாமல் பூமி-தனில் ஒளித்த பொன்னை – நீதிநூல்:44 479/1
உத்தங்கன் ஓலை ஒளித்த நாக குலங்கள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 29/1

மேல்

ஒளித்ததூஉம் (2)

ஒளித்ததூஉம் ஆங்கே மிகும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 93/4
ஒளித்ததூஉம் ஆங்கே மிகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 928/4

மேல்

ஒளித்தலாலே (1)

எதிர் உறாது ஒளித்தலாலே இருளுறும் மீண்டும் சோதி – நீதிநூல்:47 538/3

மேல்

ஒளித்திருக்கும் (1)

குல மணி வெளியுறாது ஆழ் குரவையூடு ஒளித்திருக்கும்
சலம் மிசை எவரும் காண சஞ்சரித்திடும் துரும்பு – நீதிநூல்:37 375/1,2

மேல்

ஒளித்து (1)

நெஞ்சை ஒளித்து ஒரு வஞ்சகம் இல்லை – கொன்றைவேந்தன்:1 54/1

மேல்

ஒளித்துநின்றது (1)

ஐயோ கூற்று உனை பிடிக்க அற்றம் பார்த்து ஒளித்துநின்றது அறிகிலாயோ – நீதிநூல்:41 420/4

மேல்

ஒளிதான் (1)

கண் அளவாய் நின்றதோ காணும் கதிர் ஒளிதான்
விண் அளவு ஆயிற்றோ விளம்பு – நன்னெறி:1 26/3,4

மேல்

ஒளிப்பீர் (1)

உம்மை நோய்செயும் வலியரை வெகுண்டிடாது ஒளிப்பீர்
இம்மை வாழ்வு இலா எளியர்-பால் தினம் உமக்கு எய்தும் – நீதிநூல்:26 293/2,3

மேல்

ஒளிய (1)

தண் ஒளிய மாணிக்கம் சர்ப்பம் தரித்தாலும் – நீதிவெண்பா:1 71/3

மேல்

ஒளியா (1)

கொண்டார் ஒளியா குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 390/2

மேல்

ஒளியாம் (1)

ஒளியாம் உயர்ந்தார்-கண் ஞானம் அது போல் – அறநெறிச்சாரம்:1 188/3

மேல்

ஒளியார் (2)

ஒளியார் முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார் முன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 113/3
ஒளியார் முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 714/3

மேல்

ஒளியான் (1)

மாற்றும் அறிவான ஞான வளர் ஒளியான்
வேற்று இலிங்கம் தோன்றும் வென்று – அறநெறிச்சாரம்:1 221/3,4

மேல்

ஒளியினோடு (1)

ஒளியினோடு இருள் நிழலொடு வெயில் பொழி உதக – நீதிநூல்:42 439/1

மேல்

ஒளியும் (4)

ஒளியும் ஒளி சான்ற செய்கையும் சான்றோர் – அறநெறிச்சாரம்:1 86/1
ஆன் இன்றி கன்றும் இல்லை அரி இன்றி ஒளியும் இல்லை – நீதிநூல்:2 13/2
மணியும் ஒளியும் போல் ஆண்மகனும் மனைவியும் பொருந்தி வாழுவாரேல் – நீதிநூல்:12 110/1
ஊமன் கண் போல ஒளியும் மிக இருளே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 188/3

மேல்

ஒளியுறும் (2)

கதிரவனால் ஒளியுறும் பல் வகை கல்லை மணி என்றும் காமர் மண்ணை – நீதிநூல்:40 415/1
அதன் இயல் ஒளியுறும் அறிவாம் – புதிய-ஆத்திசூடி:0 1/8

மேல்

ஒளியை (3)

வித்தக ஒளியை இன்ப விளைவினை அருள்_பௌவத்தை – நீதிநூல்:47 549/3
முண்டகங்கள் நெகிழ்த்து ஒளியை மும்மலம் வேரற வீசும் – நீதிநூல்:47 575/2
ஒளியை வால்புறம் போக்கி ஓர் செவ்வுரு – நீதிநூல்:47 584/1

மேல்

ஒளியோடு (3)

ஒளியோடு ஒழுகப்படும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 111/4
அன்று அளவி உள் ஒளியோடு ஆவியிடை அடங்கி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 189/3
ஒளியோடு ஒழுகப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 698/4

மேல்

ஒளிர் (4)

பெட்புற புவியில் செருக்குதல் பெருமை அன்று ஒளிர் பேர் உடல் – நீதிநூல்:29 320/2
தேசது மிகுத்து ஒளிர் தீபம் போலவும் – நீதிநூல்:30 327/3
வரும் பிணிக்கு ஒரு மருந்தை மனத்தின்-கண் ஒளிர் தீபத்தை – நீதிநூல்:47 565/3
ஒளிர் கரத்தால் தீய்ந்து இறுதல் ஒப்ப தளர்வு அணுகி – நன்மதிவெண்பா:1 28/2

மேல்

ஒளிருமால் (1)

முழுதும் தீயினில் சுடச்சுட ஒளிருமால் மொழியும் – நீதிநூல்:42 440/2

மேல்

ஒளிவிட (1)

மாதர் முகம் போல் ஒளிவிட வல்லையேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1118/3

மேல்

ஒளிவிடும் (1)

சுட சுடரும் பொன் போல் ஒளிவிடும் துன்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 267/3

மேல்

ஒற்கத்தின் (2)

ஒற்கத்தின் ஊற்றாம் துணை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 42/4
ஒற்கத்தின் ஊற்று ஆம் துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 414/4

மேல்

ஒற்கம் (1)

ஒற்கம் இன்று ஊத்தைவாய் அங்காத்தல் மற்று தம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 22/2

மேல்

ஒற்கா (1)

ஒற்கா ஒசிந்து கெடும் – அருங்கலச்செப்பு:1 44/2

மேல்

ஒற்றருக்கு (1)

ஒற்றி வந்த ஒற்றருக்கு ஏன் ஓர் சிறப்பும் செய்யவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 590/1

மேல்

ஒற்றரை (2)

ஒற்றரை முன் கண்ணா உவந்து ஏன் விசயதரன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 581/1
ஒற்றரை ஒற்றி உதயன் சுயோதனன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 589/1

மேல்

ஒற்றன் (1)

ஓதி உயர் வீமன் உய்த்த ஒற்றன் ஏன் மற்றவரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 584/1

மேல்

ஒற்றா (1)

தாதியை ஏன் ஒற்றா தமயந்தி மற்றும் உய்த்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 588/1

மேல்

ஒற்றி (11)

ஒற்றி உடம்பு ஓம்புதற்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 131/4
ஒற்றினான் ஒற்றி பொருள் தெரியா மன்னவன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 59/3
ஒற்றி அறியா உயர் கலிங்கன் பின்பு ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 583/1
ஒற்றினான் ஒற்றி பொருள் தெரியா மன்னவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 583/3
ஒற்று ஒற்றி தந்த பொருளையும் மற்றும் ஓர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 588/3
ஒற்றினால் ஒற்றி கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 588/4
ஒற்றரை ஒற்றி உதயன் சுயோதனன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 589/1
ஒற்றி வந்த ஒற்றருக்கு ஏன் ஓர் சிறப்பும் செய்யவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 590/1
உள் ஒற்றி உள்ளூர் நகப்படுவர் எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 927/3
கள் ஒற்றி கண் சாய்பவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 927/4
நாள் ஒற்றி தேய்த்த விரல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1261/4

மேல்

ஒற்றியூரர் (1)

ஆரூரர்க்கு ஆரூரர் போன்று ஒற்றியூரர் செயும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 128/1

மேல்

ஒற்றியே (1)

கொற்றவன்-பால் நின்றான் குமரேசா ஒற்றியே
எப்பொருளும் ஓரார் தொடரார் மற்று அ பொருளை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 695/2,3

மேல்

ஒற்றின் (1)

ஒற்றின் தெரியா சிறைப்புறத்து ஓர்தும் என – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 31/1

மேல்

ஒற்றின்-கண் (1)

சிறப்பு அறிய ஒற்றின்-கண் செய்யற்க செய்யின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 590/3

மேல்

ஒற்றினால் (2)

மேகநாதன் செய்த வேள்வி-தனை ஒற்றினால்
ஏகி அழித்து உய்ந்தார் இரங்கேசா சேகரித்த – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 59/1,2
ஒற்றினால் ஒற்றி கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 588/4

மேல்

ஒற்றினான் (2)

ஒற்றினான் ஒற்றி பொருள் தெரியா மன்னவன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 59/3
ஒற்றினான் ஒற்றி பொருள் தெரியா மன்னவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 583/3

மேல்

ஒற்று (8)

நட்பு பிரித்தல் பகை நட்டல் ஒற்று இகழ்தல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 34/1
அனைவரையும் ஆராய்வது ஒற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 584/4
உகாஅமை வல்லதே ஒற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 585/4
என் செயினும் சோர்வு இலது ஒற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 586/4
ஐயப்பாடு இல்லதே ஒற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 587/4
ஒற்று ஒற்றி தந்த பொருளையும் மற்றும் ஓர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 588/3
ஒற்று ஒற்று உணராமை ஆள்க உடன் மூவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 589/3
ஒற்று ஒற்று உணராமை ஆள்க உடன் மூவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 589/3

மேல்

ஒற்றும் (1)

ஒற்றும் உரை சான்ற நூலும் இவை இரண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 581/3

மேல்

ஒற்றுமை (2)

ஒற்றுமை வலிமையாம் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 10/1
ஒற்றுமை வெல்லும் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 10/1

மேல்

ஒற்றை (1)

ஒற்றை ஒண் சுடரினை ஒழிக்கும் மெல் வளி – நீதிநூல்:11 107/1

மேல்

ஒறாது (1)

ஒட்டலன் செய் தீமைக்கு ஒறாது நமர் என்று உரைத்தார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 16/1

மேல்

ஒறு (1)

ஊர் பகை நின்-கண் ஒறு – அறநெறிச்சாரம்:1 109/4

மேல்

ஒறுக்கிலேன் (1)

ஒறுக்கிலேன் ஊர் பசை என்-கண் பிறரை – அறநெறிச்சாரம்:1 138/1

மேல்

ஒறுக்கிற்பவர் (1)

பிழைத்தது ஒறுக்கிற்பவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 779/4

மேல்

ஒறுக்கிற்பேன் (1)

ஒறுக்கிற்பேன் என்று உரைப்பையாகில் கறுத்து எறிந்த – அறநெறிச்சாரம்:1 138/2

மேல்

ஒறுக்கும் (3)

தெய்வமே கண் இன்று நின்று ஒறுக்கும் தெய்வம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 73/2
ஒறுக்கும் பருவத்து உசாத்துணையும் ஆகா – அறநெறிச்சாரம்:1 136/3
தெய்வமே சென்று ஒறுக்கும் செய்தியால் நொய்தின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 36/2

மேல்

ஒறுத்தல் (4)

இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல் அவர் நாண – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 50/3
தக்கவன் அன்று என்று ஒறுத்தல் சாலுமே மிக்க – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 127/2
இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல் அவர் நாண – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 314/3
கொலையின் கொடியாரை வேந்து ஒறுத்தல் பைங்கூழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 550/3

மேல்

ஒறுத்தார்க்கு (1)

ஒறுத்தார்க்கு ஒரு நாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 156/3

மேல்

ஒறுத்தாரை (2)

ஒறுத்தாரை என் செயலாம் ஊர் எல்லாம் ஒன்றா – நல்வழி:1 30/3
ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையாரே வைப்பர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 155/3

மேல்

ஒறுத்தாற்றும் (3)

ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார்-கண்ணும் கண்ணோடி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 58/3
ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார்-கண்ணும் கண்ணோடி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 58/3
ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார்-கண்ணும் கண்ணோடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 579/3

மேல்

ஒறுத்தான் (1)

கூடி ஒறுத்தான் குமரேசா நேடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 561/2

மேல்

ஒறுத்தியேல் (1)

வெறுப்பார்க்கும் நான் மடங்கேன் என்பர் ஒறுத்தியேல்
ஆர்வம் மயக்கம் குரோதம் இவை மூன்றும் – அறநெறிச்சாரம்:1 109/2,3

மேல்

ஒறுப்பது (2)

ஒத்தாங்கு ஒறுப்பது வேந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 91/4
ஒத்து ஆங்கு ஒறுப்பது வேந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 561/4

மேல்

ஒறுப்பன் (1)

ஒறுப்பாரை யான் ஒறுப்பன் தீயார்க்கும் தீயேன் – அறநெறிச்சாரம்:1 109/1

மேல்

ஒறுப்பாரை (1)

ஒறுப்பாரை யான் ஒறுப்பன் தீயார்க்கும் தீயேன் – அறநெறிச்சாரம்:1 109/1

மேல்

ஒன்பது (4)

ஒன்பது வாயிலும் ஊற்று அறா துன்ப – அறநெறிச்சாரம்:1 125/2
ஓர் பிழை குருவே செய்யின் ஒன்பது பிழைகள் செய்ய – நீதிநூல்:13 170/1
ஒன்பது வாயில் விட்டு இங்கு உரி எனும் கூரை வேய்ந்து – நீதிநூல்:47 535/3
உத்தமர்க்கு ஒன்பது புண்ணியத்தால் ஈவது – அருங்கலச்செப்பு:1 137/1

மேல்

ஒன்பான் (1)

வருந்தும் உயிர் ஒன்பான் வாயில் உடம்பில் – நன்னெறி:1 12/1

மேல்

ஒன்ற (2)

இசைவு அன்றி இயற்றான் இசைவு ஒன்ற
தக்காங்கு நாடி தலைச்செல்லா வண்ணத்தால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 91/2,3
அசைவு இன்றி தான் உலகம் ஆளும் இசை ஒன்ற
எண் சேர்ந்த நெஞ்சத்து இடன் உடையார்க்கு எஞ்ஞான்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 138/2,3

மேல்

ஒன்றல் (1)

பொன்றாமை ஒன்றல் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 886/4

மேல்

ஒன்றவே (1)

குன்றி அழிந்தான் குமரேசா ஒன்றவே
வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும் பொருள் அஃது உண்ணான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1001/2,3

மேல்

ஒன்றன் (4)

அவி சொரிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன்
உயிர் செகுத்து உண்ணாமை நன்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 43/3,4
படை கொண்டார் நெஞ்சம் போல் நன்று ஊக்காது ஒன்றன்
உடல் சுவை உண்டார் மனம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 253/3,4
உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல் பிறிது ஒன்றன்
புண் அது உணர்வார் பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 257/3,4
அவி சொரிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன்
உயிர் செகுத்து உண்ணாமை நன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 259/3,4

மேல்

ஒன்றா (2)

ஒறுத்தாரை என் செயலாம் ஊர் எல்லாம் ஒன்றா
வெறுத்தாலும் போமோ விதி – நல்வழி:1 30/3,4
ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழ் அல்லால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 233/3

மேல்

ஒன்றாக (4)

ஒன்றாக நல்லது உயிர் ஓம்பல் ஆங்கு அதன் பின் – அறநெறிச்சாரம்:1 180/1
ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையாரே வைப்பர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 155/3
ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்று அதன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 323/3
ஒன்றாக காந்தாரர் உற்று அவிந்தும் ஏன் உலகோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 420/1

மேல்

ஒன்றாகவே (1)

ஓர் இழை அறுத்திடல் எளிது ஒன்றாகவே
சேர் இழை பல உற திரித்த தாம்பினை – நீதிநூல்:11 108/1,2

மேல்

ஒன்றாகும் (1)

உணர்வோடு ஒன்றாகும் தரம் பார் தரையில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 193/2

மேல்

ஒன்றாதும் (1)

ஒன்றியும் ஒன்றாதும் தான் செய்த தீவினையை – அருங்கலச்செப்பு:1 115/1

மேல்

ஒன்றாம் (1)

தான் உணர்வோடு ஒன்றாம் தரம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 192/4

மேல்

ஒன்றாமை (1)

ஒன்றாமை ஒன்றியார்-கண் படின் எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 886/3

மேல்

ஒன்றாய் (2)

இந்தவாறு எல்லாம் ஒன்றாய் இயைந்த சோதரர் அன்புற்று – நீதிநூல்:11 104/3
நினைப்பு ஒழியார் கணவருடன் அவர் மனம் ஒன்றாய் கலந்துநிற்கும் மாதோ – நீதிநூல்:12 121/4

மேல்

ஒன்றால் (6)

உருவம் ஒன்றால் ஆண் பெண்ணை அமைத்தனன் முன் பரன் என்று உயர்ந்தோர் சொல்வது நிசமாம் உரியோன் இல் என்னும் – நீதிநூல்:12 156/3
விலங்கு பறவையினும் நரர் வாக்கு ஒன்றால் சிறப்புடையர் விளங்கும் திண்மை – நீதிநூல்:16 200/1
மன் பெற வீடு ஒன்றால் மா மன் பெற இசைத்தான் மன்னோ – நீதிநூல்:47 535/4
மணல் ஒன்றால் மலை செய்வோனை நோக்கிடின் மா வியப்பாம் – நீதிநூல்:47 536/1
உற்ற சுவேதன் உலோபம் ஒன்றால் ஏன் இழிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 438/1
வார்த்தை இன்றி நோக்கு ஒன்றால் வாணன் மதனமஞ்சி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1100/1

மேல்

ஒன்றானும் (4)

வலியார் மற்று ஒன்றானும் உய்யார் நிலை தப – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 95/2
ஒன்றானும் தான் நெறி நில்லானேல் தன்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 77/2
ஆவதன்-கண் ஒன்றானும் நிற்க ஒட்டாய் ஓவாதே – அறநெறிச்சாரம்:1 90/2
ஒன்றானும் தீச்சொல் பொருள் பயன் உண்டாயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 128/3

மேல்

ஒன்றி (9)

ஒழுக்கத்தோடு ஒன்றி உயப்போதி அன்றே – அறநெறிச்சாரம்:1 70/3
சிந்தையும் ஒன்றி பாலும் தேனும் போல் விளங்கல் நன்றே – நீதிநூல்:11 104/4
பைய ஒன்றி செவிகொடுத்தேன் பாலனை பார்த்து அ கோதை பணம் ஈ என்றாள் – நீதிநூல்:44 498/2
ஒன்றி மறித்தான் உரோணி சகடை செளரி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 39/1
ஒன்றி இராகும் உயர் பூதியும் களவால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 289/1
குன்றி இழிந்தான் குமரேசா ஒன்றி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 507/2
ஒன்றி நின்றார் ஒன்றும் உரையா முன் ஏன் வழுதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 708/1
ஒன்றி நின்றார்-தம் பகையால் உக்கிரசேனன் வாழ்க்கை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 890/1
குன்ற இகழ்ந்தாள் குமரேசா ஒன்றி
இனி அன்ன நின்னொடு சூழ்வார் யார் நெஞ்சே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1294/2,3

மேல்

ஒன்றிய (1)

குன்றி பின்பு ஏன் குமரேசா ஒன்றிய கேள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 506/2

மேல்

ஒன்றியாய் (1)

அரிய வனத்து ஒன்றியாய் – நன்மதிவெண்பா:1 4/4

மேல்

ஒன்றியார்-கண் (1)

ஒன்றாமை ஒன்றியார்-கண் படின் எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 886/3

மேல்

ஒன்றியும் (1)

ஒன்றியும் ஒன்றாதும் தான் செய்த தீவினையை – அருங்கலச்செப்பு:1 115/1

மேல்

ஒன்றியே (1)

குன்றி அழிந்தான் குமரேசா ஒன்றியே
எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடன் அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 494/2,3

மேல்

ஒன்றிரண்டு (1)

ஒன்றிரண்டு நாள் எனினும் போதும் நூறாண்டு என்று ஓர் உரை உண்டேனும் – நீதிநூல்:41 431/2

மேல்

ஒன்றில் (1)

நளன் இருதுபன்னன் தேர் நாள் ஒன்றில் வீமன் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 53/1

மேல்

ஒன்றில்லை (1)

இல்லாள் அகத்திருக்க இல்லாதது ஒன்றில்லை
இல்லாளும் இல்லாளே ஆமாயின் இல்லாள் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 21/1,2

மேல்

ஒன்றிவரும் (1)

குன்றினான் மந்தன் குமரேசா ஒன்றிவரும்
ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய் வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 463/2,3

மேல்

ஒன்றின் (1)

சொல் ஒன்றின் யாப்பார் பரிந்து ஓம்பி காப்பவே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 54/3

மேல்

ஒன்றின்மை (1)

செம்மை ஒன்றின்மை துறவுடைமை நன்மை – அறநெறிச்சாரம்:1 12/2

மேல்

ஒன்றினை (1)

ஒன்றினை அசைக்கின் மேவும் உலவையும் குலவி எங்கும் – நீதிநூல்:47 532/3

மேல்

ஒன்று (128)

ஒன்றை நினைக்கின் அது ஒழிந்திட்டு ஒன்று ஆகும் – நல்வழி:1 27/1
கல்லானே ஆனாலும் கைப்பொருள் ஒன்று உண்டாயின் – நல்வழி:1 34/1
புறங்கடை நல் இசையும் நாட்டும் உறும் கவல் ஒன்று
உற்றுழியும் கைகொடுக்கும் கல்வியின் ஊங்கு இல்லை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 1/2,3
இன்சொல்லன் தாழ்நடையன் ஆயினும் ஒன்று இல்லானேல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 10/1
மறவாமே நோற்பது ஒன்று உண்டு பிறர்பிறர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 19/2
இகழின் இகழ்ந்து ஆங்கு இறைமகன் ஒன்று
புகழினும் ஒக்க புகழ்ப இகல் மன்னன் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 43/1,2
அக பகை ஒன்று அஞ்சி காப்ப அனைத்து உலகும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 54/2
எவ்வினையரேனும் இணைவிழைச்சு ஒன்று இலரேல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 88/1
பற்றுவதே பற்றி பணி அற நின்று ஒன்று உணர்ந்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 100/3
ஆவது ஒன்று இல்லை அறன் அழித்து பாவம் – அறநெறிச்சாரம்:1 27/2
நாற்றம் ஒன்று இல்லாத பூவொடு சாந்தினை – அறநெறிச்சாரம்:1 54/1
பிறிது ஒன்று வேண்டா தவம் – அறநெறிச்சாரம்:1 81/4
பெற்ற நாள் பெற்ற நாள் பெற்றதனுள் ஆற்றுவது ஒன்று
இற்றை நாள் ஈத்து உண்டு இனிது ஒழுகல் சுற்றும் – அறநெறிச்சாரம்:1 170/1,2
இழுக்கா எழுத்து ஒன்று இமிழ் கடல் தண் சேர்ப்ப – அறநெறிச்சாரம்:1 209/3
நீதிநூல் ஒன்று நிகழ்த்தவே மாதிரமோ – நீதிநூல்:0 1/2
ஓதல் போல் தெய்வம்தான் ஒன்று உளது எனல் தேற்றம் அம்மா – நீதிநூல்:2 11/4
ஆதி ஈறு இல்லான் தன்னை அமைத்த காரணம் ஒன்று இல்லான் – நீதிநூல்:3 17/1
ஓதிடும் ஒப்பு ஒன்று இல்லான் உரு இலான் இரு விண் தங்கும் – நீதிநூல்:3 17/3
இடுக்கண் ஒன்று இன்றி காக்கும் எம்பிரான் பெரியன் அன்றோ – நீதிநூல்:3 20/4
பரன் இலா இடம் ஒன்று உண்டேல் பவம் அவண் செய் நீ நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 36/4
அன்ன வெம் துயரை நீக்கும் முன் தான் ஒன்று அயின்றிடான் துயின்றிடான் எவரும் – நீதிநூல்:4 38/3
பண்ணினும் உடல் வருந்த பணிபுரியினும் மருந்து ஒன்று
உண்ணினும் களிக்கினும் துன்புற்று அயரினும் மனத்து ஒன்று – நீதிநூல்:8 80/2,3
உண்ணினும் களிக்கினும் துன்புற்று அயரினும் மனத்து ஒன்று
எண்ணினும் தம்-பொருட்டு அன்று ஈன் சுதர்-பொருட்டால் அன்றோ – நீதிநூல்:8 80/3,4
செய்ய ஒன்று அறியா நொய்ய சிற்றுடல் சேய் வளர்ந்து இங்கு – நீதிநூல்:8 81/2
தந்தை தாய் ஒருவர் தம்மை தாங்கிய உதரம் ஒன்று
முந்த இன் பால் அருந்தும் முலை ஒன்று வளரும் இல் ஒன்று – நீதிநூல்:11 104/1,2
முந்த இன் பால் அருந்தும் முலை ஒன்று வளரும் இல் ஒன்று – நீதிநூல்:11 104/2
முந்த இன் பால் அருந்தும் முலை ஒன்று வளரும் இல் ஒன்று
இந்தவாறு எல்லாம் ஒன்றாய் இயைந்த சோதரர் அன்புற்று – நீதிநூல்:11 104/2,3
என் படல் வேறு எனினும் எமக்கு இன்னுயிர் ஒன்று என அறிந்தேன் – நீதிநூல்:12 139/3
ஒன்று கொண்டு ஒன்றை ஈவோர் உழையரில் தாம் உயர்ந்தோர் – நீதிநூல்:14 182/3
எளியராய் ஓடு ஒன்று ஏந்தி இங்கு உதித்தவரும் இல்லை – நீதிநூல்:14 183/2
இன்ன வகை கைதவம் ஒன்று இருநூறு கைதவத்துக்கு இடமாம் வாய்மை-தன்னையே – நீதிநூல்:16 195/3
முன் பகரில் சங்கடம் ஒன்று இலை அதுவே தகைமை நெஞ்சே – நீதிநூல்:16 195/4
சொன்னதே அலால் நூதனம் ஒன்று இலை தொன்மை நூல் பல ஆகும் – நீதிநூல்:28 311/2
வத்திரங்கள் பூண்போர் நெய்து அறியார் இன்ன வாய்மை போல் ஒன்று அறிவோர் ஒன்று கல்லார் – நீதிநூல்:28 313/3
வத்திரங்கள் பூண்போர் நெய்து அறியார் இன்ன வாய்மை போல் ஒன்று அறிவோர் ஒன்று கல்லார் – நீதிநூல்:28 313/3
செல் அருணன் ஒளி பரப்பும் கால் வீசும் அந்தரமும் சேரும் ஒப்பு ஒன்று
இல்லாதான் தீயவர்க்கா இரங்கி மனுவேடம் உற்றான் எனில் அன்னார்-பால் – நீதிநூல்:32 341/2,3
துதி புரிந்து உபசரிக்கும் தொழிலினால் செலவு ஒன்று இல்லை – நீதிநூல்:33 350/3
ஒன்று உற தன் துதி ஓதல் ஊர்ந்து தான் – நீதிநூல்:37 370/2
என் பொருள் என் பொருள் என்று சீவன்விடும் மனமே ஒன்று இயம்ப கேளாய் – நீதிநூல்:40 405/1
பூதமதின் ஒன்று நமை தாங்கும் அன்னை ஒன்று நாம் புசிக்கும் உண்டி – நீதிநூல்:40 412/1
பூதமதின் ஒன்று நமை தாங்கும் அன்னை ஒன்று நாம் புசிக்கும் உண்டி – நீதிநூல்:40 412/1
மா தரையில் ஒன்று உரிய சமையலாள் ஒன்று நம் மெய் வள சாந்தாற்றி – நீதிநூல்:40 412/2
மா தரையில் ஒன்று உரிய சமையலாள் ஒன்று நம் மெய் வள சாந்தாற்றி – நீதிநூல்:40 412/2
ஆக்கிய ஆக்கமும் அஞரும் ஒன்று என – நீதிநூல்:42 438/3
எத்தொழிலும் முற்பழக்கம் இன்றி எய்தாது அறம் என்னும் இணை ஒன்று இல்லா – நீதிநூல்:43 450/1
சூல் துயர்க்கு அஞ்சுவாட்கு சுதர் இலை பயன் ஒன்று இல்லை – நீதிநூல்:43 464/1
பொருள் ஒன்று நாம் தந்தது இவட்கு அதற்கு இல்லாமை பிணி பொய் புரட்டு – நீதிநூல்:44 482/1
ஓடு மற்ற மருகர்க்கு ஆம் நான்றுகொள் நீ என கயிறு ஒன்று உதவினாளே – நீதிநூல்:44 485/4
மாரியே பெய்யச்செய்து மறித்திடு கரை ஒன்று இன்றி – நீதிநூல்:47 541/3
ஒன்று ஆகி மூன்று ஆகி உயிர்த்துணையாய் ஒப்பு_இலதாய் – நீதிநூல்:47 576/1
பயன் ஒன்று விழைவோரை மறை-தன்னில் ஏலார் பழி அற்ற மொழி பெற்ற வழி உற்ற மேலோர் – நீதிநூல்:47 583/4
வெம்பு துன்பும் ஒன்று என மேவி வாழ்தல் மேன்மையால் – நீதிநூல்:47 596/4
தங்கட்கு உதவிலர் கை தாம் ஒன்று கொள்ளின் அவர் – நன்னெறி:1 3/1
காழ் ஒன்று உயர் திண் கதவு வலி உடைத்தோ – நன்னெறி:1 32/3
தாழ் ஒன்று இலதாயில் தான் – நன்னெறி:1 32/4
ஊழின் பெரு வலி யா உள மற்று ஒன்று
சூழினும் தான் முந்துறும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 38/3,4
அற்றார்க்கு ஒன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிகு நலம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 101/3
நினைத்து ஒன்று சொல்வாயோ நெஞ்சே எனைத்து ஒன்றும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 125/3
நகை மொக்குள் உள்ளது ஒன்று உண்டு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 128/4
சீர் கொள் இறை ஒன்று உண்டு அ தெய்வம் நீ என்று ஒப்பால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 1/1
கோவணம் ஒன்று இச்சிப்ப கூடினவே பந்தம் எல்லாம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 35/1
இயல்பு ஆகும் நோன்பிற்கு ஒன்று இன்மை உடைமை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 35/3
குன்று ஏறி யானை போர் கண்டு அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று
உண்டாக செய்வான் வினை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 76/3,4
பீழை தருவது ஒன்று இல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 84/4
ஒன்று எய்தி நூறு இழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாம்-கொல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 94/3
கொம்மை சேர் முலையினாளே கூறுவேன் ஒன்று கேண்மோ – விவேகசிந்தாமணி:1 24/2
தன் உடலினுக்கு ஒன்று ஈந்தால் தக்கதோர் பலமது ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 29/1
மானம் ஒன்று இல்லார் தாமும் மழுங்கலாய் சவங்கள் ஆகி – விவேகசிந்தாமணி:1 48/3
நற்குணம் உடைய வேந்தை நயந்து சேவித்தல் ஒன்று
பொற்பு உடை மகளிரோடு பொருந்தியே வாழ்தல் ஒன்று – விவேகசிந்தாமணி:1 74/1,2
பொற்பு உடை மகளிரோடு பொருந்தியே வாழ்தல் ஒன்று
பற்பலரோடு நல் நூல் பகர்ந்து வாசித்தல் ஒன்று – விவேகசிந்தாமணி:1 74/2,3
பற்பலரோடு நல் நூல் பகர்ந்து வாசித்தல் ஒன்று
சொல் பெறும் இவைகள் மூன்றும் இம்மையில் சொர்க்கம்தானே – விவேகசிந்தாமணி:1 74/3,4
கரி ஒன்று பொன்மிகும்பை ஏற கற்றவர் சூழ்ந்து தொழ – விவேகசிந்தாமணி:1 130/1
நரி ஒன்று சொந்த கனல் ஏறி வந்தது நம் களத்தே – விவேகசிந்தாமணி:1 130/4
ஏதும் கண்டு ஒன்று சொல்லேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 14/4
ஒன்று அமையாதோ கரி கன்று ஓது – நீதிவெண்பா:1 54/4
மனம் ஒன்று சொல் ஒன்று வான் பொருளும் ஒன்றே – நீதிவெண்பா:1 75/3
மனம் ஒன்று சொல் ஒன்று வான் பொருளும் ஒன்றே – நீதிவெண்பா:1 75/3
கனம் ஒன்று மேலவர்-தம்கண் – நீதிவெண்பா:1 75/4
குற்றம் ஒன்று இல்லா அறம் – அருங்கலச்செப்பு:1 1/2
குற்றம் ஒன்று இன்றி குறை இன்று உணர்ந்து அறம் – அருங்கலச்செப்பு:1 5/1
ஊழின் பெரு வலி யா உள மற்று ஒன்று
சூழினும் தான் முந்துறும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 63/3,4
ஒன்று காண சிதையுமே மெத்த – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 120/2
பீழை தருவது ஒன்று இல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 129/4
மண்ணுண்டவன் அறியா மண்ணுண்டை ஒன்று கொடுத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 142/1
எங்கள் இறை அன்பருக்கு ஒன்று ஈயாமையால் பிறந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 150/1
அற்றார்க்கு ஒன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிகு நலம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 150/3
நினைத்து ஒன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்து ஒன்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 178/3
அணியில் திகழ்வது ஒன்று உண்டு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 181/4
வள்ளுவரும் தாமும் மதித்த பொருள் ஒன்று என்றே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 187/1
எல்லாம் அறியும் அறிவு உறினும் ஈங்கு இவர் ஒன்று
அல்லால் அறியார் அற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 196/3,4
இனைத்துணைத்து என்பது ஒன்று இல்லை விருந்தின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 87/3
கொற்றமுற தந்தான் குமரேசா உற்று ஒன்று
செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 101/2,3
ஒன்று நன்று உள்ள கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 109/4
வறியார்க்கு ஒன்று ஈவதே ஈகை மற்று எல்லாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 221/3
உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கு ஒன்று
ஈவார் மேல் நிற்கும் புகழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 232/3,4
பொன்றாது நிற்பது ஒன்று இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 233/4
நாள் என ஒன்று போல் காட்டி உயிர் ஈரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 334/3
இயல்பு ஆகும் நோன்பிற்கு ஒன்று இன்மை உடைமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 344/3
ஊழின் பெரு வலி யா உள மற்று ஒன்று
சூழினும் தான் முந்துறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 380/3,4
திண் தோள் சனமேயன் தேர்ந்து உயர்ந்தான் கேள்வி ஒன்று
கொண்டதனால் என்னே குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 413/1,2
எண்ணப்படுவது ஒன்று அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 438/4
மற்றோர் பல சொன்னார் மாசற்ற ஔவை ஒன்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 649/1
அன்று உறவு என்று உன்னி அம்பிகாபதி ஒன்று ஆற்றினன் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 700/1
குன்று ஏறி யானை போர் கண்ட அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று
உண்டாக செய்வான் வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 758/3,4
பேராண்மை என்ப தறுகண் ஒன்று உற்றக்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 773/3
மருவுக மாசற்றார் கேண்மை ஒன்று ஈத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 800/3
பேதைமை என்பது ஒன்று யாது எனின் ஏதம் கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 831/3
கை ஒன்று உடைமை பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 838/4
பீழை தருவது ஒன்று இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 839/4
இன் துணையா கொள்க அவற்றின் ஒன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 875/4
ஒன்று எய்தி மூர்க்கரிடம் உற்ற எலாம் தோற்று ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 932/1
ஒன்று எய்தி நூறு இழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாம்-கொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 932/3
வறுமை தருவது ஒன்று இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 934/4
ஏதம் பெரும் செல்வம் தான் துவ்வான் தக்கார்க்கு ஒன்று
ஈதல் இயல்பு இலாதான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1006/3,4
அற்றார்க்கு ஒன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிக நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1007/3
இரவார் இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈவர் கரவாது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1035/3
எற்றிற்கு உரியர் கயவர் ஒன்று உற்றக்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1080/3
நோய் நோக்கு ஒன்று அ நோய் மருந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1091/4
எனைத்து ஒன்று இனிதே காண் காமம் தாம் வீழ்வார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1202/3
நினைப்ப வருவது ஒன்று இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1202/4
நனவு என ஒன்று இல்லை ஆயின் கனவினான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1216/3
நினைத்து ஒன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்து ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1241/3
உற்றார் அறிவது ஒன்று அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1255/4
உரைக்கல் உறுவது ஒன்று உண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1271/4
அணியில் திகழ்வது ஒன்று உண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1273/4
நகை மொக்குள் உள்ளது ஒன்று உண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1274/4
தீர்க்கும் மருந்து ஒன்று உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1275/4
அகறலின் ஆங்கு ஒன்று உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1325/4

மேல்

ஒன்றுக்காக (1)

நன்றி ஒன்றுக்காக தன் நல் உயிரை சல்லியன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 110/1

மேல்

ஒன்றுக்கு (1)

ஓடாக உடையின் ஒன்றுக்கு உதவும் வீழ் மரம் கல்லும் உபயோகம்தான் – நீதிநூல்:41 422/2

மேல்

ஒன்றுக்கும் (1)

ஒரு தொழிலும் இல்லாதான் முகடி ஆகும் ஒன்றுக்கும் உதவாதான் சோம்பன் ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 20/2

மேல்

ஒன்றும் (72)

குற்றம் ஒன்றும் பாராட்டி திரிய வேண்டாம் – உலகநீதி:1 4/1
மனையாளை குற்றம் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் – உலகநீதி:1 5/2
கிழமை பிறிது ஒன்றும் கொள்ளார் வெகுளின் மன் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 46/2
ஏகமாம் நண்பு ஒன்றும் இல் – அறநெறிச்சாரம்:1 13/4
உரை அவித்து ஒன்றும் சொல் இல்லை அரைசராய் – அறநெறிச்சாரம்:1 29/2
இல்லை மற்று ஒன்றும் அறன் உணர்தல் நல்லாய் – அறநெறிச்சாரம்:1 30/2
ஒன்றும் கொடை ஒப்பது இல் – அறநெறிச்சாரம்:1 177/4
ஆதிநூல் ஒன்றும் அரும் பயன் யாரும் தெளிவான் – நீதிநூல்:0 1/1
காரணமே ஒன்றும் இன்றி சுகதுக்கம் தன் வலியால் கணத்துக்குள்ளே – நீதிநூல்:27 304/3
ஒன்றும் மா பூட்டிடாது ஒருவன் உள்ளுறூஉம் – நீதிநூல்:37 368/3
அத்தி சூழ் உலகில் சில்லோர் அகத்து ஒன்றும் வாக்கில் ஒன்றும் – நீதிநூல்:38 381/1
அத்தி சூழ் உலகில் சில்லோர் அகத்து ஒன்றும் வாக்கில் ஒன்றும்
வைத்து இதம் சொல்லால் யாவும் வன செவி ஏற்பது அன்றி – நீதிநூல்:38 381/1,2
காவலன் எனினும் சோறு கலை அன்றி ஒன்றும் காணோம் – நீதிநூல்:39 385/2
மருள் ஒன்றும் கள் காமம் கொலை களவு சூது வசை மரணத்தோடும் – நீதிநூல்:44 482/2
இருள் ஒன்றும் நரகம் இன்னும் இவள்-பால் நாம் கொண்டதற்கு ஓர் இலக்கம் உண்டோ – நீதிநூல்:44 482/3
தெருள் ஒன்றும் பாரில் நம் போல் சமர்த்தா கொண்டு எவர் வணிகம் செய்ய வல்லார் – நீதிநூல்:44 482/4
கலை சோதித்து ஒன்றும் இலா சினத்தால் அவ் அகத்தாரை கதறி கள்வன் – நீதிநூல்:44 507/3
அணு ஒன்றும் இல்லாது அண்டம் அனைத்தும் செய்து இரும் தேகங்கள் – நீதிநூல்:47 536/2
எண்_இரண்டும் ஒன்றும் மதி என் முகத்தாய் நோக்கல்தான் – நன்னெறி:1 6/3
நினைத்து ஒன்று சொல்வாயோ நெஞ்சே எனைத்து ஒன்றும்
எவ்வ நோய் தீர்க்கும் மருந்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 125/3,4
இரு நான்கும் மூன்றுடனே ஒன்றும் சொல்லாய் இம் மொழியை கேட்டபடி ஈந்தாய் ஆயின் – விவேகசிந்தாமணி:1 18/2
வலுவினால் அவனை வெல்ல வலு ஒன்றும் இல்லை என்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 111/3
பத்தி ஒன்றும் புன்னைவன பண்பா சனகனை போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 101/3
முற்றுணர்வோர் ஒன்றும் மொழியாரே வெற்றி பெரும் – நீதிவெண்பா:1 35/2
உலகம் மறியினும் ஒன்றும் மறியார் – அருங்கலச்செப்பு:1 159/1
நினைத்து ஒன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்து ஒன்றும்
எவ்வநோய் தீர்க்கும் மருந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 178/3,4
விதந்து அறியார் ஒன்றும் விரும்பி பயம் தவிர – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 196/2
கொண்ட பொறி கொண்டு ஒன்றும் கொள்ளாத நம்மாழ்வார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 24/1
ஒன்றும் இல்லா சத்தியவான் உற்றான் ஏன் இல்லாளால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 53/1
மற்று ஒன்றும் ஆற்றாமல் மன்னனுக்கு ஏன் கன்னன் உயிர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 101/1
தகுதி என ஒன்றும் நன்றே பகுதியான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 111/3
பண்டு பெருஞ்சாத்தன் பழிசெய்ய நாணி ஒன்றும்
கொண்டிலன் ஏன் மீண்டான் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 172/1,2
வள்ளுவனார் தள்ளா வறுமையுற்றும் வெஃகி ஒன்றும்
கொள்ளவில்லை என்னே குமரேசா மெள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 174/1,2
குன்றிய சொல் ஒன்றும் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 199/2
தன்னை தான் காதலன் ஆயின் எனைத்து ஒன்றும்
துன்னற்க தீவினை பால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 209/3,4
வள்ளலாம் கன்னன் அன்று வந்த கண்ணன்-பால் ஒன்றும்
கொள்ளாது ஏன் ஈந்தான் குமரேசா உள்ளபடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 222/1,2
தெள்ளு குமணன் ஒன்றும் செப்பாமல் ஏன் தலையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 223/1
கொண்டு தொழ நின்றார் குமரேசா கண்டது ஒன்றும்
கொல்லான் புலாலை மறுத்தானை கைகூப்பி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 260/2,3
பண்டு தவவேடம் ஒன்றும் பற்றார் சகநேசர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 280/1
எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான் எனைத்து ஒன்றும்
கள்ளாமை காக்க தன் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 281/3,4
யாம் மெய்யா கண்டவற்றுள் இல்லை எனைத்து ஒன்றும்
வாய்மையின் நல்ல பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 300/3,4
கொண்டார் பின் என்னே குமரேசா பண்டு ஒன்றும்
செய்யாமல் செற்றார்க்கும் இன்னாத செய்த பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 313/2,3
நல் ஆறு எனப்படுவது யாது எனின் யாது ஒன்றும்
கொல்லாமை சூழும் நெறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 324/3,4
உற்ற நோய் ஒன்றும் உறாது ஏன் சுதீக்கண்ணர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 360/1
அன்று புரஞ்சயன்-பால் அஞ்சாமை ஈகை ஒன்றும்
குன்றாதது என்னே குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 382/1,2
குன்றும் மொழி ஒன்றும் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 417/2
குற்றம் ஒன்றும் என்னே குமரேசா முற்று அறிந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 446/2
குன்றி ஏன் மீண்டான் குமரேசா ஒன்றும்
சிறை நலனும் சீரும் இலர் எனினும் மாந்தர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 499/2,3
குன்றாமல் செய்தான் குமரேசா ஒன்றும்
அரிய என்று ஆகாத இல்லை பொச்சாவா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 537/2,3
குன்றாது ஏன் நின்றார் குமரேசா ஒன்றும்
சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதை அம்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 597/2,3
குன்றுவன ஒன்றும் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 654/2
தெள்ளு புகழ் வில்லவன் முன் செய் வினையால் வென்றி ஒன்றும்
கொள்ள நின்றான் என்னே குமரேசா உள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 678/1,2
உற்று ஒன்றும் கேளாது ஒடுங்கி மதிதயன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 695/1
ஒன்றி நின்றார் ஒன்றும் உரையா முன் ஏன் வழுதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 708/1
ஓதி உயர் வீடுமர் ஏன் ஒன்றும் உரையாது இருந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 714/1
கொண்டார் உயர்வை குமரேசா கண்டு ஒன்றும்
கல்லாதவரின் கடை என்ப கற்றறிந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 729/2,3
வேறாக ஒன்றும் விளம்பாது ஏன் ஆத்திரையன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 790/1
ஏற்றது ஒன்றும் நோக்கா இடும்பன் ஏன் வந்து உடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 865/1
கொள்ளாது ஏன் நின்றான் குமரேசா உள்ளது ஒன்றும்
நோவற்க நொந்தது அறியார்க்கு மேவற்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 877/2,3
ஒன்றும் இலனாய் ஒழிந்து ஏனோ சாதுவன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 935/1
ஊறுபாடு ஒன்றும் உறாமல் ஏன் போகர் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 945/1
அன்று கவன்று நின்றும் அல்லது ஒன்றும் செய்திலர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 956/1
குன்றூர்கிழார் முன் குமரேசா ஒன்றும்
சலம் பற்றி சால்பு இல செய்யார் மாசற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 956/2,3
பண்டு ஒன்றும் ஈயா பதுமன் பின் பேய்ப்பிறப்பை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1002/1
சார்ந்து ஒன்றும் ஈயாத சத்திரசித்து ஏன் இழந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1005/1
என்றும் ஒன்றும் ஈயாத எச்சதத்தன் செல்வம் எலாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1007/1
எள்ளி நின்று மோசியார் ஏனோ வெகுளி ஒன்றும்
கொள்ளாது இருந்தார் குமரேசா நள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1060/1,2
ஒன்றும் இரவாது உழைத்து ஏனோ சேந்தனார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1065/1
உள் இரங்கி ஒன்றும் உதவா மயிலன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1077/1
நினைத்து ஒன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்து ஒன்றும்
எவ்வநோய் தீர்க்கும் மருந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1241/3,4
கூர் துனி முன் கொண்டாள் குமரேசா நேர் ஒன்றும்
இல்லை தவறு அவர்க்காயினும் ஊடுதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1321/2,3
குன்றாது உவந்தான் குமரேசா ஒன்றும்
தவறு இலராயினும் தாம் வீழ்வார் மென் தோள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1325/2,3

மேல்

ஒன்றும்-கொல்லோ (1)

உருவுகொண்டதனை அவர் தோள் சேரவே எவர்க்கும் மனம் ஒன்றும்-கொல்லோ – நீதிநூல்:44 491/4

மேல்

ஒன்றுமே (1)

குன்றி நின்றது என்னே குமரேசா ஒன்றுமே
அற்றார்க்கு ஒன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிக நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1007/2,3

மேல்

ஒன்றே (18)

நகை ஒன்றே நன்பயனா கொள்வான் பயம் இன்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 72/2
கஞ்சுகம் அன்று பிறிது ஒன்றே கஞ்சுகம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 92/2
தங்குவது உடல் ஒன்றே தளர் நெஞ்சோடு உயிர் – நீதிநூல்:12 128/2
காதலியை பிரிந்தது இந்த காயம் ஒன்றே உயிரும் நெஞ்சும் – நீதிநூல்:12 142/2
வழுது ஒன்றை நீக்கிடில் தீவினைகள் எலாம் நீங்கிடும் நல் வாய்மை ஒன்றே
முழுதும் உணர் அறிஞர்க்கு தோழனாம் அவர்க்கு அதனால் மோசம் உண்டோ – நீதிநூல்:16 196/3,4
அனுபவம் ஒன்றே பொன்னால் ஆய நல் பயன் அஃது இன்றேல் – நீதிநூல்:24 279/1
கோல் போன்ற வெள் என்பின் குவை ஒன்றே கண்டனம் செம் குமுத வாயும் – நீதிநூல்:29 318/2
வந்த இகபரம் அளிக்கும் அறம் ஒன்றே அரும் திருவாம் அதன் முன் ஆயின் – நீதிநூல்:43 460/3
தொழுது இரப்பினும் மாசு ஒன்றே தூற்றுவர் அவரை வாளா – நீதிநூல்:47 526/3
பெரியவராய் நம் பயன் ஒன்றே கருதும் பெற்றியினால் பெட்பின் அன்னார் – நீதிநூல்:47 587/2
தூய பிறவாமை ஒன்றே சோமேசா ஆயதனால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 37/2
ஒரு நான்கும் ஈர்_அரையும் ஒன்றே கேளாய் உண்மையாய் ஐ_அரையும் அரையும் கேட்டேன் – விவேகசிந்தாமணி:1 18/1
மனம் ஒன்று சொல் ஒன்று வான் பொருளும் ஒன்றே
கனம் ஒன்று மேலவர்-தம்கண் – நீதிவெண்பா:1 75/3,4
கைம்மை பெண் வீட்டில் அதிகாரமுறல் பொய்ம்மை ஒன்றே
மேய கணக்கன் சுகுணம் மேவல் இவை நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 64/2,3
பலவகையாக பரவிடும் பரம்பொருள் ஒன்றே
அதன் இயல் ஒளியுறும் அறிவாம் – புதிய-ஆத்திசூடி:0 1/7,8
தெள்ளு புகழ் ஆபுத்திரன் ஒப்புரவு ஒன்றே
கொள்ள மகிழ்ந்தான் ஏன் குமரேசா எள்ளாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 213/1,2
தண்டாத திண்மை ஒன்றே தாங்கி கருடன் போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 661/1
ஓது பொருள் ஒன்றே உயர்ந்தது என மாயை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 751/1

மேல்

ஒன்றேனும் (1)

இசை பயின்றார் வாதத்து இறை வரும் ஒன்றேனும்
இசைவு அன்றி இயற்றான் இசைவு ஒன்ற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 91/1,2

மேல்

ஒன்றை (15)

ஒன்றை நினைக்கின் அது ஒழிந்திட்டு ஒன்று ஆகும் – நல்வழி:1 27/1
அன்றி அது வரினும் வந்து எய்தும் ஒன்றை
நினையாத முன் வந்து நிற்பினும் நிற்கும் – நல்வழி:1 27/2,3
சாற்றுவது ஒன்றை போற்றி கேள்-மின் – வெற்றிவேற்கை:1 72/2
ஒன்று கொண்டு ஒன்றை ஈவோர் உழையரில் தாம் உயர்ந்தோர் – நீதிநூல்:14 182/3
வழுது ஒன்றை நீக்கிடில் தீவினைகள் எலாம் நீங்கிடும் நல் வாய்மை ஒன்றே – நீதிநூல்:16 196/3
அகல் நிதம்ப சரக்கு ஒன்றை பலருக்கும் தினந்தினம் விற்று அரும் பொன் வாங்கி – நீதிநூல்:44 496/2
நண்ணும் வேலையினும் பாரில் நடக்கும் வேலையினும் ஒன்றை
கண்ணும் வேலையினும் தேவை கண்ணும் வேலையை செய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 557/3,4
ஆன்ற சங்கர் போற்ற ஒன்றை ஐ_இரண்டா மாநிலத்தார்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 73/1
வேட்ட பெரியோர் பெருமை எல்லாம் வேறு ஒன்றை
கேட்ட பொழுதே கெடும் – நீதிவெண்பா:1 83/3,4
அழித்து ஒன்றை ஆக்குவதும் உண்டோ எனில் கொள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 6/2
இருமை பரிந்து ஒன்றை இகழ்வான் உரைசெயும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 60/2
கொள்ளவில்லை துன்பம் குமரேசா உள்ளி ஒன்றை
வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 4/2,3
மண்டு புகழ் மூவேந்தர் வன்சொல் ஒன்றை சொல்லி அன்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 197/1
அன்று ஏன் அருள் இன்றி ஆதன் என்பான் அன்றில் ஒன்றை
கொன்று சிதைத்தான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 251/1,2
கண்ட பசு ஒன்றை காப்பாற்ற ஆமகனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 323/1

மேல்

ஒன்றையே (3)

அனம் இடாது தம் ஆகமது ஒன்றையே
மனம் உவந்து வளர்ப்பர் கயவரே – நீதிநூல்:24 282/3,4
கண் இரண்டும் ஒன்றையே காண் – நன்னெறி:1 6/4
பண்டு உறுவது ஒன்றையே பார்த்து இழிந்தான் காசிபன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 813/1

மேல்

ஒன்றையொன்று (1)

பொலிவுற தமை ஒப்பவர்களை சினப்போர் புலி இரண்டு ஒன்றையொன்று அடித்து – நீதிநூல்:26 292/2

மேல்

ஒன்றோ (7)

களவு ஒன்றோ ஏனையவும் செய்வார் பழியோடு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 78/2
அளக்கும் கருவி மற்று ஒண் பொருள் ஒன்றோ
துளக்குறு வெள் வளையார் தோள் – அறநெறிச்சாரம்:1 92/3,4
பேதைமை ஒன்றோ பெரும் கிழமை என்று உணர்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 805/3
பொய்படும் ஒன்றோ புனை பூணும் கை அறியா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 836/3
காமம் விடு ஒன்றோ நாண் விடு நல் நெஞ்சே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1247/3
காமம் என ஒன்றோ கண் இன்று என் நெஞ்சத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1252/3
நாண் என ஒன்றோ அறியலம் காமத்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1257/3

மேல்

ஒன்றோடொன்று (5)

ஒன்றோடொன்று ஒவ்வாத பாசண்டத்துள் எல்லாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 40/1
ஒன்றோடொன்று ஒவ்வா பொருள் தெரிந்து ஒன்றோடொன்று – அறநெறிச்சாரம்:1 40/2
ஒன்றோடொன்று ஒவ்வா பொருள் தெரிந்து ஒன்றோடொன்று
ஒவ்வா உயிர் ஓம்பி உள் தூய்மை பெற்றதே – அறநெறிச்சாரம்:1 40/2,3
நண்ணிய கரம் சற்று ஓயின் நழீஇ ஒன்றோடொன்று மோதி – நீதிநூல்:3 21/2
சீவனும் ஒன்றோடொன்று போராடி அழிந்தது ஒக்கும் செப்புங்காலே – நீதிநூல்:12 109/4

மேல்

ஒன்னலர் (1)

ஓடி ஒழி-மின் என ஒன்னலர் முன் ஏன் விபுலன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 771/1

மேல்

ஒன்னலரை (2)

ஓர் துணையும் இல்லாமல் ஒன்னலரை வென்று அசன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 497/1
ஒன்னலரை வென்ற நந்தன் ஓர் புலவனை பகைத்து ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 872/1

மேல்

ஒன்னார் (14)

கொடிய மன்னவர்க்கு குடிகளே ஒன்னார் கோட்டையே அமர்க்களம் அவர்-தம் – நீதிநூல்:4 46/1
எருத்தம் மிசை தந்தையினை சுமந்து ஓடி ஒருவன் ஒன்னார் இடரை தீர்த்தான் – நீதிநூல்:8 83/2
அழுக்காறு உடையார்க்கு அது சாலும் ஒன்னார்
வழுக்கியும் கேடு என்பது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 17/3,4
ஒன்னார் விழையும் சிறப்பு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 63/4
அழுக்காறு உடையார்க்கு அது சாலும் ஒன்னார்
வழுக்கியும் கேடு என்பது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 17/3,4
பொன்னே விளைய புகழ் பெற்றார் ஒன்னார்
பயந்திடு வேல் புன்னைவன பார்த்திபா நீயும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 22/2,3
தொழுத கையுள்ளும் படை ஒடுங்கும் ஒன்னார்
அழுத கண்ணீரும் அனைத்து என்று எழு சொலை பார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 107/1,2
போற்ற நடந்து ஒன்னார் புழுங்கினால் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 71/3
ஒன்னார் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 44/3
அழுக்காறு உடையார்க்கு அது சாலும் ஒன்னார்
வழுக்கியும் கேடு என்பது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 165/3,4
ஒன்னார் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 264/3
ஒன்னார் விழையும் சிறப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 630/4
உறு பொருளும் உல்கு பொருளும் தன் ஒன்னார்
தெறு பொருளும் வேந்தன் பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 756/3,4
தொழுத கையுள்ளும் படை ஒடுங்கும் ஒன்னார்
அழுத கண்ணீரும் அனைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 828/3,4

மேல்

ஒன்னார்-கண் (2)

சொல் வணக்கம் ஒன்னார்-கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 83/3
சொல் வணக்கம் ஒன்னார்-கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 827/3

மேல்

ஒன்னார்க்கு (3)

மடிமை குடிமைக்-கண் தங்கின் தன் ஒன்னார்க்கு
அடிமை புகுத்திவிடும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 61/3,4
தனபதியே புன்னைவன தாடாளா ஒன்னார்க்கு
இனது உடையது விளம்பேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 5/3,4
மடிமை குடிமைக்-கண் தங்கின் தன் ஒன்னார்க்கு
அடிமை புகுத்திவிடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 608/3,4

மேல்

ஒன்னாராம் (1)

கற்று அறியான் ஒன்னாராம் கனலிக்கு ஓர் வையே ஆவன் – நீதிநூல்:26 301/3

மேல்

ஒன்னாரால் (1)

வென்றி அதிகனும் வெம் மடி கொண்டு ஒன்னாரால்
குன்றினான் என்னே குமரேசா கன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 608/1,2

மேல்

ஒன்னாரும் (1)

உள்ள பொருள் கொள்ளேல் ஒன்னாரும் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 61/3

மேல்

ஒன்னாரை (4)

ஒன்னாரை தேறேல் – ஆத்திசூடி:1 108/1
அண்ணல்-தன் தமரை அண்ணல் என்னவும் அவன் ஒன்னாரை
நண்ணலர் எனவும் அன்னான் நண்பரை இனியர் என்றும் – நீதிநூல்:15 193/1,2
ஆலயம் தன்-பால் வாழும் அரசு ஒரீஇ அவற்கு ஒன்னாரை
சாலவே ஏற்றல் போல தனக்கு உனை பீடமா செய் – நீதிநூல்:47 563/1,2
ஒன்னாரை தேறேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 107/4

மேல்