ஏ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஏ 1
ஏஎர் 4
ஏக்கமுற்றார் 1
ஏக்கமுற்றாள் 1
ஏக்கழுத்தம் 1
ஏக்கற்றும் 2
ஏக்குற்றார் 1
ஏக 4
ஏகம் 2
ஏகமா 1
ஏகமாம் 1
ஏகராய் 1
ஏகல் 3
ஏகலுற்று 1
ஏகலைவன் 1
ஏகன் 2
ஏகாந்த 1
ஏகார் 1
ஏகான்மவாதிகள் 1
ஏகி 5
ஏகிட 1
ஏகிற்று 1
ஏகினால் 1
ஏகினான் 2
ஏகு 1
ஏகுக 1
ஏகுங்கால் 1
ஏகுதியோ 1
ஏகும் 2
ஏகுமாறு 1
ஏகுமோ 1
ஏகுவாயே 1
ஏகுவார் 1
ஏகுவாரே 1
ஏகுவேன் 1
ஏகேல் 1
ஏங்க 1
ஏங்கி 4
ஏங்குபவர்க்கு 1
ஏச 2
ஏசல் 1
ஏசலிட்ட 1
ஏசி 2
ஏசிட 1
ஏசிடும் 1
ஏசியும் 1
ஏசு 3
ஏசு_இல் 1
ஏசுதலை 1
ஏசுவாரே 1
ஏசுவின் 1
ஏசேல் 1
ஏட்டிடை 1
ஏட்டில் 2
ஏட்டின் 1
ஏடு 2
ஏண் 1
ஏணாய் 1
ஏணோடு 1
ஏத்த 3
ஏத்தல் 3
ஏத்தாய் 2
ஏத்தி 6
ஏத்தியும் 1
ஏத்து 2
ஏத்துகின்ற 1
ஏத்தும் 4
ஏத்துமவர்களை 1
ஏத்துமே 1
ஏத்துவாம் 1
ஏத்துவையேல் 1
ஏத்தோம் 1
ஏத 1
ஏதங்கள் 1
ஏதப்பாடு 1
ஏதம் 19
ஏதம்_இல் 1
ஏதமாம் 1
ஏதமுற்றான் 1
ஏதமுறும் 1
ஏதாக 1
ஏதில் 2
ஏதில 2
ஏதிலர் 5
ஏதிலர்க்கு 1
ஏதிலர்க்கும் 1
ஏதிலரும் 1
ஏதிலரை 1
ஏதிலள் 1
ஏதிலன் 1
ஏதிலார் 9
ஏதிலார்-மாட்டு 1
ஏதிலார்க்கு 3
ஏதிலான் 1
ஏதிலான்-பால் 1
ஏதின்மை 2
ஏது 16
ஏதுக்கா 1
ஏதும் 25
ஏதுவாம் 1
ஏதுவால் 1
ஏதுவே 1
ஏதுறினும் 1
ஏதெனினும் 4
ஏதேது 1
ஏதேதோ 1
ஏதேனும் 7
ஏதோ 1
ஏந்தல் 4
ஏந்தலாம் 1
ஏந்தலே 1
ஏந்தி 7
ஏந்திய 3
ஏந்தினாள் 1
ஏந்து 12
ஏந்து_இழையார் 1
ஏந்து_இழையே 1
ஏந்து_இழையை 1
ஏந்தும் 3
ஏம 6
ஏமகண்டன் 1
ஏமநாதன் 1
ஏமம் 6
ஏமமாய் 1
ஏமமுற 3
ஏமமுறு 1
ஏமரா 1
ஏமன் 1
ஏமாக்கல் 1
ஏமாங்கதம் 1
ஏமாங்கதன் 1
ஏமாந்து 1
ஏமாப்பார் 1
ஏமாப்பு 12
ஏமாப்பு_இல் 1
ஏமுற்றவரினும் 1
ஏய் 1
ஏய்க்கும் 1
ஏய்க்குமால் 1
ஏய்க்குமாலோ 1
ஏய்க்குமே 1
ஏய்த்து 1
ஏய்தரு 1
ஏய்ந்தான் 1
ஏய 2
ஏயர் 1
ஏயும் 1
ஏர் 23
ஏர்வையா 1
ஏரண்ட 1
ஏரா 1
ஏரி 5
ஏரின் 2
ஏரினும் 1
ஏரும் 1
ஏரை 1
ஏல் 3
ஏல்வையின் 1
ஏல 1
ஏலல் 1
ஏலவே 1
ஏலா 2
ஏலாத 1
ஏலாய் 2
ஏலார் 1
ஏலுகின்ற 1
ஏலும் 4
ஏலேலர் 1
ஏலேலன் 1
ஏவ 1
ஏவர் 2
ஏவருடனும் 1
ஏவல் 5
ஏவல்செய்வோர்க்கு 1
ஏவல்பாற்று 1
ஏவலரும் 1
ஏவலாளர் 1
ஏவவும் 2
ஏவா 2
ஏவாதே 1
ஏவாமை 4
ஏவி 3
ஏவின் 1
ஏவும் 1
ஏழ் 2
ஏழமையாய் 1
ஏழு 3
ஏழும் 1
ஏழும்தானே 1
ஏழுலகும் 1
ஏழை 5
ஏழைக்கு 1
ஏழைகட்கு 2
ஏழைகாள் 1
ஏழைபங்கன் 1
ஏழைமை 1
ஏழையவர் 1
ஏழையாய் 1
ஏழையும் 1
ஏளனம் 1
ஏளிதம் 1
ஏற்க 2
ஏற்கின்ற 2
ஏற்குமோ 1
ஏற்ப 1
ஏற்பது 3
ஏற்பர் 1
ஏற்பன் 1
ஏற்பார்க்கும் 1
ஏற்பானும் 1
ஏற்ற 5
ஏற்றத்தின் 1
ஏற்றதன் 1
ஏற்றது 1
ஏற்றதே 1
ஏற்றம் 1
ஏற்றமுற்றார் 1
ஏற்றல் 6
ஏற்றவர்க்கு 2
ஏற்றாய் 1
ஏற்றார் 1
ஏற்றான் 1
ஏற்றி 4
ஏற்றிட 1
ஏற்றிடும் 1
ஏற்றியே 1
ஏற்று 4
ஏற்றுக்கொளல் 1
ஏற்றும் 1
ஏற 4
ஏறா 2
ஏறாரோ 1
ஏறி 11
ஏறிடும் 1
ஏறிய 1
ஏறியே 2
ஏறினார் 2
ஏறினாள் 1
ஏறினான் 1
ஏறு 8
ஏறுதல் 1
ஏறுதும் 1
ஏறும் 13
ஏறுவாரே 1
ஏறைக்கோன் 1
ஏறோடு 1
ஏன் 879
ஏன்ற 2
ஏன்றமட்டும் 1
ஏன்றிருந்தும் 1
ஏன்று 2
ஏன 1
ஏனம் 1
ஏனன் 2
ஏனாதியார் 1
ஏனாம் 1
ஏனை 11
ஏனைய 1
ஏனையர் 1
ஏனையவர் 3
ஏனையவும் 1
ஏனையார் 1
ஏனையார்-பால் 1
ஏனையோர் 1
ஏனோ 79
ஏனோர் 3
ஏனோரும் 1

ஏ (1)

ஏ அனைய கண்ணார் இள முலையும் ஓவியமே – நீதிவெண்பா:1 43/2

மேல்

ஏஎர் (4)

நலத்தகை நல்லவர்க்கு ஏஎர் புல தகை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 131/3
இரப்பும் ஓர் ஏஎர் உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1053/4
அசையியற்கு உண்டு ஆண்டு ஓர் ஏஎர் யான் நோக்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1098/3
நலத்தகை நல்லவர்க்கு ஏஎர் புலத்தகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1305/3

மேல்

ஏக்கமுற்றார் (1)

ஏக்கமுற்றார் அன்றோ இரங்கேசா நோக்கினால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 31/2

மேல்

ஏக்கமுற்றாள் (1)

ஏக்கமுற்றாள் அன்றோ இரங்கேசா நோக்கில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 123/2

மேல்

ஏக்கழுத்தம் (1)

ஈகையின் ஏக்கழுத்தம் மிக்கு உடைய மா கொல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 38/2

மேல்

ஏக்கற்றும் (2)

உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏக்கற்றும் கற்றார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 67/3
உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏக்கற்றும் கற்றார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 395/3

மேல்

ஏக்குற்றார் (1)

ஐவர்_இல்லாள் அழுத அன்றே கண்டு ஏக்குற்றார்
துய்ய கங்கை_சேய் முதலோர் சோமேசா மெய்யே ஆம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 56/1,2

மேல்

ஏக (4)

எந்த வேளையினும் நொந்தவர் துயர் கேட்டு இடர் இழைப்பவன் தனது ஏக
மைந்தனே எனினும் வதைத்திட ஒல்கான் மாக்களின் சுக நலம் அன்றி – நீதிநூல்:4 37/1,2
ஏக உருவாம் இரங்கேசா சோக – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 42/2
மாற்றார் முடியும் வளமையும் கொண்டு ஏக நலம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 89/1
குலைத்தலை மஞ்ஞை கண்டு கூ என காவில் ஏக
முலை தலை அதனை கண்டு மும்மத கரி வந்து உற்ற – விவேகசிந்தாமணி:1 91/2,3

மேல்

ஏகம் (2)

இன்பதுன்பங்கள் தனக்கும் மற்றவர்க்கும் ஏகம் என்று எண்ணுவோன் வேந்தே – நீதிநூல்:4 40/4
இருவர்கள் தம் நயம் துயரம் ஏகம் என கருதி இட்டமொடு பெட்டு அமரின் கட்டம் அவர்க்கு உளதோ – நீதிநூல்:12 156/4

மேல்

ஏகமா (1)

ஏகமா மதி என்று எண்ணி இராகு வந்து உற்ற போது – விவேகசிந்தாமணி:1 101/2

மேல்

ஏகமாம் (1)

ஏகமாம் நண்பு ஒன்றும் இல் – அறநெறிச்சாரம்:1 13/4

மேல்

ஏகராய் (1)

வெம் கரியை பாகரை முன் வீட்டினார் ஏகராய்
துங்க எறிபத்தர் சோமேசா அங்கம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 60/1,2

மேல்

ஏகல் (3)

தலைவன் தீயவனேல் அன்னான்-தனை விடுத்து ஏகல் நன்றாம் – நீதிநூல்:15 191/1
இல்லமே அழித்து எழுந்து ஏகல் போல் செலவு – நீதிநூல்:24 276/2
சத்தியம் என கொண்டு ஏகல் சக்கினை மூடி நீண்ட – நீதிநூல்:38 381/3

மேல்

ஏகலுற்று (1)

ஈர்_ஐந்து தலையான் அணுகிய பின் ஏகலுற்று
சூரம் தொலைந்தானே சோமேசா ஓரின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 44/1,2

மேல்

ஏகலைவன் (1)

எய்த சிறு நன்றிக்கும் ஏகலைவன் ஏன் விரலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 104/1

மேல்

ஏகன் (2)

பண்ணிய புவனம் எல்லாம் படர் கையில் பரிக்கும் ஏகன்
நண்ணிய கரம் சற்று ஓயின் நழீஇ ஒன்றோடொன்று மோதி – நீதிநூல்:3 21/1,2
அன்று சுபன் ஏகன் அரிமுகர்க்கு ஏன் ஆளுரிமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 518/1

மேல்

ஏகாந்த (1)

ஏகாந்த வாதிகள் எண் கேட்ட ஆதன் போல் – அறநெறிச்சாரம்:1 223/3

மேல்

ஏகார் (1)

விரைவொடும் ஏகார் என்னின் ஊர்தியொடு அ பொருள் விளியும் விண் புரக்கும் – நீதிநூல்:12 116/3

மேல்

ஏகான்மவாதிகள் (1)

எத்துணை கற்பினும் ஏகான்மவாதிகள்
புத்தியும் சொல்லும் பொலிவு இலவாய் மிக்க – அறநெறிச்சாரம்:1 58/1,2

மேல்

ஏகி (5)

உரியார் இலர் என்று இடுகாட்டுக்கு உடன் கொண்டு ஏகி கட்டையில் வைத்து – நீதிநூல்:19 235/2
இரவினில் என்னுடன் துயின்ற கோதை அடிக்கடி வெளியே ஏகி மீண்டாள் – நீதிநூல்:44 513/1
ஏகி அழித்து உய்ந்தார் இரங்கேசா சேகரித்த – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 59/2
ஏகி நளவேந்தன் இரங்கேசா கையினால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 97/2
இல்லாள் மறுப்பவும் சென்று ஏகி சலந்தரன்தான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 85/1

மேல்

ஏகிட (1)

பொருள்-வயின் ஏகிட சீவன் போல்வாரே உன்னுதலால் – நீதிநூல்:12 136/2

மேல்

ஏகிற்று (1)

தலைத்தலை சிங்கம் என்று அ களிறு கண்டு ஏகிற்று அம்மா – விவேகசிந்தாமணி:1 91/4

மேல்

ஏகினால் (1)

தானையும் தலைவரும் தலம் விட்டு ஏகினால்
சேனையும் செல்வமும் தியங்குவார்களே – விவேகசிந்தாமணி:1 52/3,4

மேல்

ஏகினான் (2)

பத்துடன் நான்கு இல்லம் பரகதி கொண்டு ஏகினான்
இ தலம் மேல் ஆள்வான் இரங்கேசா நித்தம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 5/1,2
மலர் மிசை ஏகினான் மாண் அடி சேர்ந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 3/3

மேல்

ஏகு (1)

மான்_அனையாள் நோக்குபு நோக்குபு வருந்தும் வல் ஏகு என்று – நீதிநூல்:12 146/2

மேல்

ஏகுக (1)

வழியே ஏகுக வழியே மீளுக – வெற்றிவேற்கை:1 81/1

மேல்

ஏகுங்கால் (1)

பொருள் திருடும் போது அச்சம் புறப்பட்டு ஏகுங்கால் அச்சம் – நீதிநூல்:17 212/2

மேல்

ஏகுதியோ (1)

இனம் காதலாய் அவள் இல் ஏகுதியோ நிற்றியோ இயம்பாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:44 480/4

மேல்

ஏகும் (2)

பிறர் மனைக்கு ஏகும் பேதையும் பதரே – வெற்றிவேற்கை:1 70/2
ஈனம்_இல் நாளை தொழும் மன் ஏகும் வழி பார்த்து அழுமால் – நீதிநூல்:12 146/3

மேல்

ஏகுமாறு (1)

உயர் பெரும் கதிக்கு ஏகுமாறு என்னலால் உலகின் – நீதிநூல்:42 444/3

மேல்

ஏகுமோ (1)

இனர் அமைச்சர் என வேடம் புனைந்தவர்-தம் ஆணை எங்கும் ஏகுமோ விண் – நீதிநூல்:40 409/2

மேல்

ஏகுவாயே (1)

என்று அச்சத்துடன் மனமே மறவாமல் அறவழியின் ஏகுவாயே – நீதிநூல்:43 453/4

மேல்

ஏகுவார் (1)

அயல் ஒர் ஒண் பதிக்கு ஏகுவார் வழி துயர்க்கு அஞ்சார் – நீதிநூல்:42 444/1

மேல்

ஏகுவாரே (1)

யாருமே நிலையில்லாமல் அவரவர் ஏகுவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 71/4

மேல்

ஏகுவேன் (1)

இங்கு இரு பொருள்-வயின் ஏகுவேன் என்றீர் – நீதிநூல்:12 128/1

மேல்

ஏகேல் (1)

புணை மீது அல்லது நெடும் புனல் ஏகேல் – வெற்றிவேற்கை:1 79/1

மேல்

ஏங்க (1)

ஏங்க சுடுமே இது – நீதிவெண்பா:1 78/4

மேல்

ஏங்கி (4)

பொருந்துவன போ-மின் என்றால் போகா இருந்து ஏங்கி
நெஞ்சம் புண்ணாக நெடுந்தூரம் தாம் நினைந்து – நல்வழி:1 5/2,3
ஏங்கி எரி வீழ்ந்தாள் இரங்கேசா ஆங்கே – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 130/2
அண்ணாந்து ஏங்கி இருப்பாரை அறிந்தோம் அறிந்தோம் அம்மம்மா – விவேகசிந்தாமணி:1 72/2
பரிந்து அவர் நல்கார் என்று ஏங்கி பிரிந்தவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1248/3

மேல்

ஏங்குபவர்க்கு (1)

வரு நாள் வைத்து ஏங்குபவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1269/4

மேல்

ஏச (2)

வழி காட்டிட நாட்டு மரத்தையும் வையம் ஏச
விழியற்றவன் கையினில் வைத்த விளக்கும் நேர்வார் – நீதிநூல்:7 68/3,4
ஏச வரு நாயதனை ஏற்றியே நேச முடிசூட்டுகினும் – நன்மதிவெண்பா:1 26/2

மேல்

ஏசல் (1)

சொன்ன திருடன் சிறு கள்வனை தூரி ஏசல்
என்ன பொருளாசையுளான் பிறர் இச்சை தீர்ந்து – நீதிநூல்:7 69/1,2

மேல்

ஏசலிட்ட (1)

ஏசலிட்ட உற்றாரை நத்த வேண்டாம் – உலகநீதி:1 10/6

மேல்

ஏசி (2)

எள்ளல் சோழி குலத்தரே என்னினும் ஏசி
கள்ளர் என்று அவர் பழித்திட பொறார் எனில் களவிற்கு – நீதிநூல்:17 211/2,3
தினம் கானரசம் உதவு வாய் ஏசி உமிழ இந்த செய்கை கண்டும் – நீதிநூல்:44 480/3

மேல்

ஏசிட (1)

உலகம் ஏசிட சிறையகத்து உற்று மண் சுமந்து – நீதிநூல்:17 210/3

மேல்

ஏசிடும் (1)

இன்று ஒருவனை துதிக்கும் ஏசிடும் அவனை பின்னும் – நீதிநூல்:38 376/2

மேல்

ஏசியும் (1)

ஏசியும் ஏத்தியும் ஏனோ விருச்சிகரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 264/1

மேல்

ஏசு (3)

இழிவுளார் என்பதற்கு பொய்த்தலே சான்று ஆகும் ஏசு_இல் தூய – நீதிநூல்:16 201/3
ஏசு அற ஏழைகட்கு இடர்செய்வோன் தனம் – நீதிநூல்:21 250/2
சொல்லவில்லை என்னே ஓர் தீ சொல்லை ஏசு தன்னை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 139/1

மேல்

ஏசு_இல் (1)

இழிவுளார் என்பதற்கு பொய்த்தலே சான்று ஆகும் ஏசு_இல் தூய – நீதிநூல்:16 201/3

மேல்

ஏசுதலை (1)

ஏசுதலை உற்றான் இரங்கேசா ஆசை எனும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 114/2

மேல்

ஏசுவாரே (1)

பின்னையும் யாரோ என்று பேசுவார் ஏசுவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 25/4

மேல்

ஏசுவின் (1)

ஏசுவின் தந்தை என பல மதத்தினர் – புதிய-ஆத்திசூடி:0 1/5

மேல்

ஏசேல் (1)

ஏசேல் எவரையும் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 8/1

மேல்

ஏட்டிடை (1)

சிந்தனை சிந்தனையுற செய் புவி திரு ஏட்டிடை வரைந்த திரு ஒப்பாமால் – நீதிநூல்:43 460/4

மேல்

ஏட்டில் (2)

ஏட்டில் வரைந்தது போல் எண் திசைக்கும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 34/2
ஏட்டில் இரப்பும் இளிவு என்று ஏன் வள்ளலார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1066/1

மேல்

ஏட்டின் (1)

மன்னிய ஏட்டின் கல்வி மறுமனையாட்டி வாழ்க்கை – விவேகசிந்தாமணி:1 17/3

மேல்

ஏடு (2)

ஏடு அவிழ் தார் சூடும் இரங்கேசா நாடில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 14/2
இறைவரும் கைவிடார் ஏடு அவர்-பால் சென்ற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 69/1

மேல்

ஏண் (1)

என்னும் யாவையும் உண்டு ஒப்பு_இல் ஏண் உளான் கோபம் தாங்கி – நீதிநூல்:43 467/3

மேல்

ஏணாய் (1)

பூதம் யாவுக்கும் ஏணாய் பொருந்திய விசும்பை காற்றை – நீதிநூல்:2 11/1

மேல்

ஏணோடு (1)

கோணாது எழுந்தான் குமரேசா ஏணோடு
நோனா உடம்பும் உயிரும் மடலேறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1132/2,3

மேல்

ஏத்த (3)

சாமியை உவமித்து ஏத்த சாமியம் யாது நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 25/4
திறமதாய் உலகம் ஏத்த சிறந்து பின் நிற்கும் அன்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 120/4
கொண்டு ஏத்த நின்றான் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 777/2

மேல்

ஏத்தல் (3)

சிட்டர் என்று ஏத்தல் சிதைவு – அறநெறிச்சாரம்:1 57/4
இன்றியே தன்னைத்தான் ஏத்தல் ஊர்தியில் – நீதிநூல்:37 368/2
மயக்கு ஆர்வம் செற்றம் உடையாரை ஏத்தல்
துயக்கு உடை தெய்வ மயக்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 32/1,2

மேல்

ஏத்தாய் (2)

அம் தாயே என்று ஏத்தாய் ஆர் உதவி சொல் மனமே – நீதிநூல்:47 573/6
ஆய அரிய பரம்பொருளை ஆவலின் ஏத்தாய் மனமே – நீதிநூல்:47 577/2

மேல்

ஏத்தி (6)

ஏத்தி ஏத்தி தொழுவோம் யாமே – ஆத்திசூடி:0 1/2
ஏத்தி ஏத்தி தொழுவோம் யாமே – ஆத்திசூடி:0 1/2
என்றும் ஏத்தி தொழுவோம் யாமே – கொன்றைவேந்தன்:0 1/2
ஏத்தி பணியுமேல் இல்லாளை ஆண்மகன் – அறநெறிச்சாரம்:1 161/3
முற்ற உணர்ந்தானை ஏத்தி மொழிகுவன் – அருங்கலச்செப்பு:1 1/1
எல்லியும் காலையும் ஏத்தி நியமங்கள் – அருங்கலச்செப்பு:1 164/1

மேல்

ஏத்தியும் (1)

ஏசியும் ஏத்தியும் ஏனோ விருச்சிகரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 264/1

மேல்

ஏத்து (2)

எங்கும் உளன் இறைவன் என்று இரண்டாய் ஏத்து தமிழ் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 1/1
ஏத்து புகழ் மன்னரினும் ஏற்றமுற்றார் கற்ற ஒட்டக்கூத்தர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 409/1

மேல்

ஏத்துகின்ற (1)

என்னே குமரேசா ஏத்துகின்ற
மேல் பிறந்தாராயினும் கல்லாதார் கீழ் பிறந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 409/2,3

மேல்

ஏத்தும் (4)

பொதி அலர் தூவி போற்றும் பூதம் தம் தொழில் செய்து ஏத்தும்
அதிர் கடல் ஒலியால் வாழ்த்தும் அகமே நீ வாழ்த்தாது என்னே – நீதிநூல்:3 34/3,4
உற்பவ உவர்ப்போடு ஏத்தும் உள்ளத்தார் கள்ளத்தாரே – நீதிநூல்:47 569/4
தவள மத ஆரணமே தாய் என நின்று ஏத்தும்
கவள மத வாரணமே காப்பு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:0 2/3,4
ஒளி தொழுது ஏத்தும் உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 970/4

மேல்

ஏத்துமவர்களை (1)

அறிந்தார் என்று ஏத்துமவர்களை கண்டால் – அறநெறிச்சாரம்:1 100/3

மேல்

ஏத்துமே (1)

இப்பொழுது தானும் உலகு ஏத்துமே செப்பின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 149/2

மேல்

ஏத்துவாம் (1)

ஆதி தேவன் அடி இணை ஏத்துவாம் – நீதிநூல்:0 2/4

மேல்

ஏத்துவையேல் (1)

ஆவலின் நீ ஏத்துவையேல் அல்லல் கரையேறி – நீதிநூல்:47 577/3

மேல்

ஏத்தோம் (1)

அற்றமும் ஏத்தோம் இனி வேறு ஆர் உதவி சொல் மனமே – நீதிநூல்:47 571/6

மேல்

ஏத (1)

ஏத சிறை இருந்தும் இன்சொல் புகழேந்தி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 94/1

மேல்

ஏதங்கள் (1)

ஏதங்கள் அவர் முன் செய்து இழிவை கற்பிக்கும் – நீதிநூல்:9 87/3

மேல்

ஏதப்பாடு (1)

ஏதப்பாடு அஞ்சுபவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 464/4

மேல்

ஏதம் (19)

இன்னும் கருதுமேல் ஏதம் கடிந்து அறத்தை – அறநெறிச்சாரம்:1 154/3
ஏதம்_இல் அறத்தை கண்ணால் பார்த்திலோம் எனினும் உண்டு என்று – நீதிநூல்:2 11/3
இகழுறு செயலால் நாம் செய் ஏதம் எண்_இல என்றாலும் – நீதிநூல்:47 570/2
ஏதம் கெடுத்தான் இரங்கேசா ஓதும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 7/2
ஏதம் அன்றோ மேனாள் இரங்கேசா ஓதில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 118/2
ஏதம் அற நன்றி மறவேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 21/4
ஏதம் இலா சான்றோர் இயல் – நன்மதிவெண்பா:1 18/4
ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 136/4
ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 164/4
ஏதம் பலவும் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 275/4
உவகையும் ஏதம் இறைக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 432/4
பேதைமை என்பது ஒன்று யாது எனின் ஏதம் கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 831/3
ஏதம் மிக எய்தி ஏன் ஏனாதியார் நொந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 884/1
ஏதம் பலவும் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 884/4
ஏதம் பலவும் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 885/4
ஏதம் பெரும் செல்வம் தான் துவ்வான் தக்கார்க்கு ஒன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1006/3
காதல் சசிமதிக்கு காமர் அணி ஏதம் என்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1089/1
கோது_இல் உயிர் நீத்தாள் குமரேசா ஏதம்
அரிது ஆற்றி அல்லல் நோய் நீக்கி பிரிவு ஆற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1160/2,3
கோது அகன்றாள் என்னே குமரேசா ஏதம் அற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1265/2

மேல்

ஏதம்_இல் (1)

ஏதம்_இல் அறத்தை கண்ணால் பார்த்திலோம் எனினும் உண்டு என்று – நீதிநூல்:2 11/3

மேல்

ஏதமாம் (1)

ஓதியது மீள போய் ஓதியதும் ஏதமாம்
கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடு அற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 131/2,3

மேல்

ஏதமுற்றான் (1)

ஏனோ இளவெளிமான் ஈதல் இன்றி ஏதமுற்றான்
கோனாய் இருந்தும் குமரேசா ஈன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 432/1,2

மேல்

ஏதமுறும் (1)

கோது அடைந்து நின்றான் குமரேசா ஏதமுறும்
பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை காதன்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 832/2,3

மேல்

ஏதாக (1)

ஏதாக வைத்தான் இரங்கேசா மேதினியில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 84/2

மேல்

ஏதில் (2)

ஏதில் பிணம் தழீஇ அற்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 139/4
ஏதில் பிணம் தழீஇ அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 913/4

மேல்

ஏதில (2)

ஏதில ஏதிலார் நூல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 440/4
அணி எவனோ ஏதில தந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1089/4

மேல்

ஏதிலர் (5)

அமையத்தும் ஏதிலர் சேர் ஆங்கும் சுமை இன்றி – நன்மதிவெண்பா:1 52/2
ஏதிலர் என்னும் இவ் ஊர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1129/4
ஏதிலர் என்று எள்ளினரை ஏனோ குணமாலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1130/1
ஏதிலர் என்னும் இவ் ஊர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1130/4
ஏதிலர் போல வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1224/4

மேல்

ஏதிலர்க்கு (1)

ஓதும் உறவினர் இல் உற்று அழுங்கேல் ஏதிலர்க்கு உன் – நன்மதிவெண்பா:1 95/2

மேல்

ஏதிலர்க்கும் (1)

கேள்வற்கும் ஏதிலர்க்கும் தங்கட்கும் தம் கிளைஞர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 82/3

மேல்

ஏதிலரும் (1)

காதன்மை உண்டே இறை மாண்டார்க்கு ஏதிலரும்
ஆர்வலரும் இல்லை அவர்க்கு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 46/3,4

மேல்

ஏதிலரை (1)

ஏதிலரை நோவது எவன் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 24/4

மேல்

ஏதிலள் (1)

காதலுற்றும் ஏதிலள் போல் கங்கை ஏன் நோக்கி நின்றாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1099/1

மேல்

ஏதிலன் (1)

ஏதிலன் மண் பறித்து உண்ணேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 23/4

மேல்

ஏதிலார் (9)

ஏதிலார் யாதும் புகல இறைமகன் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 32/1
எதிர் உற மலரும் மற்று ஏதிலார் முக – நீதிநூல்:12 125/2
ஏதிலார் பொருள் நோக்கி இச்சையுறல் கவர்ந்தது ஒப்பாம் எழில் மின்னாரை – நீதிநூல்:43 457/1
ஏதிலார் ஆர தமர் பசிப்பர் பேதை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 84/3
ஏதிலார் குற்றம் போல் தம் குற்றம் காண்கிற்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 190/3
ஏதில ஏதிலார் நூல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 440/4
ஏதிலார் ஆர தமர் பசிப்பர் பேதை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 837/3
ஏதிலார் போல பொது நோக்கு நோக்குதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1099/3
தஞ்சம் தமர் அல்லர் ஏதிலார் தாம் உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1300/3

மேல்

ஏதிலார்-மாட்டு (1)

என்னை-கொல் ஏதிலார்-மாட்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 188/4

மேல்

ஏதிலார்க்கு (3)

இன்னலே ஏதிலார்க்கு இழைக்கும் அ சொலே – நீதிநூல்:22 262/1
பருவரல் ஏதிலார்க்கு பயக்கும் வன்சொல்லை நீத்து – நீதிநூல்:33 351/3
இயல்பு இன்றி எந்நாளும் ஏதிலார்க்கு இடர் இழைக்கும் – நீதிநூல்:34 357/3

மேல்

ஏதிலான் (1)

என் பரியும் ஏதிலான் துப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 862/4

மேல்

ஏதிலான்-பால் (1)

ஏதிலான்-பால் கண்ட இல்லினும் பொல்லாதே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 7/3

மேல்

ஏதின்மை (2)

ஏதின்மை கோடி உறும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 82/4
ஏதின்மை கோடி உறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 816/4

மேல்

ஏது (16)

அது ஏது இங்கு என்னில் சொல்ல கேளாய் – உலகநீதி:1 11/2
தள்ளி அகன்றால் வேறு தனி உயிர் ஏது உரையாயே – நீதிநூல்:12 137/4
மனம் மகிழ்வுற்று ஏது என்றேன் பரத்தையர் போல் எனக்கும் அருள் வாய்க்க வேண்டி – நீதிநூல்:44 476/3
கொவ்வை வாய் மயிலே இ சினம் ஏது என்றேன் வனச கோயில் மேவும் – நீதிநூல்:44 478/2
தோம் இலா நின் மாற்றம் திறம்பியது ஏது என்றேன் நீ தொகுப்பால் தந்த – நீதிநூல்:44 490/2
நலம் உண்ட உனக்கு விலை ஏது என்றேன் சவம் அனைய நான் சுகிக்க – நீதிநூல்:44 497/2
மொழி இலார்க்கு ஏது முதுநூல் தெரியும் – நன்னெறி:1 15/3
விழி இலார்க்கு ஏது விளக்கு – நன்னெறி:1 15/4
ஏது கலவிக்கு இரங்கேசா ஆதலால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 110/2
ஈரம் இருக்க மரம் இருக்க இலைகள் உதிர்ந்தவாறு ஏது
வாரம் கொண்டு வழக்குரைத்து மண் மேல் நின்று வலி பேசி – விவேகசிந்தாமணி:1 94/2,3
இருமையும் ஒருமை ஆகி இன்புறற்கு ஏது உண்டாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 119/2
ஏது பெற்றான் ஓர் மன்னன் இ புவியில் நீதிநெறி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 62/2
ஓது குயில் ஏது அங்கு உதவியது கர்த்தபம்தான் – நீதிவெண்பா:1 4/3
ஏது அபராதம் செய்தது இன்று – நீதிவெண்பா:1 4/4
பன்றி பல குட்டி பயந்ததனால் ஏது பயன் – நீதிவெண்பா:1 54/3
அதிக சரசம் அருவருப்புக்கு ஏது
அதிக இன்பம் துன்பமே ஆக்கும் மிதம் இன்றி – நன்மதிவெண்பா:1 103/1,2

மேல்

ஏதுக்கா (1)

உனை ஒருவர் இகழ்ந்தனரேல் ஏதுக்கா இகழ்ந்தனர் என்று உன்னி உன்-பால் – நீதிநூல்:32 339/1

மேல்

ஏதும் (25)

நிலம் மிசை அவரை செய்தோன் நித்தனே அவரை ஏதும்
புலன் இலா பொருள் போல் எள்ளும் புல்லர் வீடு இல்லர் மாதோ – நீதிநூல்:14 179/3,4
புண்ணியம் ஏதும் இல்லான் பூண்ட பேர் எழில் உடம்பே – நீதிநூல்:29 321/4
ஏதும் கண்டு ஒன்று சொல்லேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 14/4
ஏதும் பிழைபட சொல்லேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 78/4
ஏதும் மிகைபட சொல்லேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 89/4
உள்ள பொழுது ஏதும் உவந்து அளிப்பது அல்லால் ஓர் – நீதிவெண்பா:1 36/1
ஏதும் உறல் அரிது என்று எண் – நன்மதிவெண்பா:1 84/4
கோதுபட சொன்னாள் குமரேசா ஏதும்
பயன்_இல் சொல் பாராட்டுவானை மகன் எனல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 196/2,3
கோது உழந்து ஏன் நொந்தார் குமரேசா ஏதும்
புகழ் பட வாழாதார் தம் நோவார் தம்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 237/2,3
கோது புரிந்தான் குமரேசா ஏதும்
வலி_இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 273/2,3
கோது அடைந்தார் என்னே குமரேசா ஏதும்
அளவின்-கண் நின்று ஒழுகல் ஆற்றார் களவின்-கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 286/2,3
தீது பகை ஏதும் இலா சித்தராமன் சினத்தால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 304/1
கோதுகொண்டு மாண்டான் குமரேசா ஏதும்
இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 448/2,3
கோது அற முன் சூழ்ந்தார் குமரேசா ஏதும்
பொது நோக்கான் வேந்தன் வரிசையா நோக்கின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 528/2,3
ஏதும் இழுக்காமல் எண்ணி ஏன் கேகயன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 536/1
கோதுகொண்டான் என்னே குமரேசா ஏதும்
சலத்தால் பொருள் செய்து ஏமாக்கல் பசு மண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 660/2,3
தீது பகை ஏதும் இன்றி சேரன் உயர் நாடு என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 735/1
கோது அற முன் கொண்டாள் குமரேசா ஏதும்
பொருள் அல்லவரை பொருளாக செய்யும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 751/2,3
ஏதும் இகழார் இடங்கழியார் இன்சொலொடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 953/1
கோது இலது என்று ஓர்ந்தான் குமரேசா ஏதும்
உறாஅதவர் போல் சொலினும் செறாஅர் சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1096/2,3
கோது_இல் உயிர் நீத்தாள் குமரேசா ஏதும்
பிரிவு உரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின் அரிது அவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1156/2,3
கோது உழந்து நொந்தாள் குமரேசா ஏதும்
பெயல் ஆற்றா நீர் உலந்த உண்கண் உயல் ஆற்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1174/2,3
கோதை பதுமை குமரேசா ஏதும்
படல் ஆற்றா பைதல் உழக்கும் கடல் ஆற்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1175/2,3
கோது அயல் மேல் சொன்னாள் குமரேசா ஏதும்
நனவினான் நல்காரை நோவர் கனவினான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1219/2,3
கோது உரைத்து நொந்தாள் குமரேசா ஏதும்
நினைத்து ஒன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்து ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1241/2,3

மேல்

ஏதுவாம் (1)

வினையினுக்கு ஏதுவாம் வினைக்கு அமைந்திடல் – நீதிநூல்:18 216/2

மேல்

ஏதுவால் (1)

தாங்கொணா தொழில் செயல் முதல் ஏதுவால் சடம் நோய் – நீதிநூல்:42 441/3

மேல்

ஏதுவே (1)

ஒருமையின் நிரயம் எய்தும் ஏதுவே உயரும் மன்னோ – விவேகசிந்தாமணி:1 119/4

மேல்

ஏதுறினும் (1)

ஏதுறினும் தெய்வம் இகழேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 60/4

மேல்

ஏதெனினும் (4)

நீதிபரா புன்னைவன நேயனே ஏதெனினும்
பேதைமையா கொள்ளை விரும்பேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 41/3,4
ஏதெனினும் தையல் சொல் கேளேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 62/4
ஏதெனினும் வாது முன் கூறேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 99/4
மேல் நிகழ்வது ஏதெனினும் வென்றி என தென் மதுரை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 95/1

மேல்

ஏதேது (1)

ஏதேது செய்வானோ ஏமன் தானே – உலகநீதி:1 11/8

மேல்

ஏதேதோ (1)

பொய்யால் செய் மெய் நம்பி ஏதேதோ நினைவுற்றாய் புரை சேர் நெஞ்சே – நீதிநூல்:41 420/2

மேல்

ஏதேனும் (7)

ஏதேனும் பயன் வேண்டி பொய் சொல்லின் அ பொய்தான் எவ்விதத்தும் – நீதிநூல்:16 198/1
சீலமில்லான் ஏதேனும் செப்பிடினும் தான் அந்த – நீதிவெண்பா:1 34/1
கோது ஏன் மறந்தார் குமரேசா ஏதேனும்
நன்றி மறப்பது நன்று அன்று நன்று அல்லது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 108/2,3
கோது_இல் அனுமான் குமரேசா ஏதேனும்
சொல்லுக சொல்லில் பயன் உடைய சொல்லற்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 200/2,3
கோது அடைந்து நொந்தார் குமரேசா ஏதேனும்
தன் நெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 293/2,3
கோது ஏன் புரிந்தான் குமரேசா ஏதேனும்
நட்டார் குறை முடியார் நன்று ஆற்றார் நல்_நுதலாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 908/2,3
கோது உரைத்து நொந்தாள் குமரேசா ஏதேனும்
காலைக்கு செய்த நன்று என்-கொல் எவன்-கொல் யான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1225/2,3

மேல்

ஏதோ (1)

தினங்கள் செலச்செல ஏதோ பெற்றது போல் மகிழும் நெஞ்சே தினங்களோடும் – நீதிநூல்:43 452/1

மேல்

ஏந்தல் (4)

பிழைத்த வேல் ஏந்தல் இனிது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 78/4
பிழைத்த வேல் ஏந்தல் இனிது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 122/4
இறைவர் அருள் சேர் பரவை ஏந்தல் பிரிவு ஆற்றி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 180/1
பிழைத்த வேல் ஏந்தல் இனிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 772/4

மேல்

ஏந்தலாம் (1)

ஏந்தலாம் தந்தையை தாய் சகியர் கோயிலை விட்டு ஓர் எளியர் சிற்றில் – நீதிநூல்:12 122/1

மேல்

ஏந்தலே (1)

எவ்வாறும் புன்னைவனத்து ஏந்தலே நீ நீதிக்கு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 42/3

மேல்

ஏந்தி (7)

கைத்தலத்து ஏந்தி காத்த காதல் தாய் பிதாவை ஓம்பா – நீதிநூல்:8 77/3
எளியராய் ஓடு ஒன்று ஏந்தி இங்கு உதித்தவரும் இல்லை – நீதிநூல்:14 183/2
கை ஏந்தும் இரக்கவோ கை இலாள் ஆனாள் எ கையை ஏந்தி
செய் ஏந்தும் உலகத்தில் பலி ஏந்தி உண்ணுவம் யாம் செப்பாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:44 510/3,4
செய் ஏந்தும் உலகத்தில் பலி ஏந்தி உண்ணுவம் யாம் செப்பாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:44 510/4
ஏந்தி மறந்தாள் இரங்கேசா காந்தி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 129/2
மண் ஆர் சட்டி கரத்து ஏந்தி மரநாய் கௌவும் காலினராய் – விவேகசிந்தாமணி:1 72/1
அணங்கு நலிய மூப்பு எய்தி அகல் வாயோடு கழுத்து ஏந்தி
சுணங்கன் முடுவல் பின் சென்றால் யாரை காமன் துயர் செய்யான் – விவேகசிந்தாமணி:1 81/3,4

மேல்

ஏந்திய (3)

ஏந்திய கொள்கையர் சீறின் இடை முரிந்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 90/3
பரமன் திகிரியை ஏந்திய மைந்தன் பகைவன் வெற்பை – விவேகசிந்தாமணி:1 123/3
ஏந்திய கொள்கையர் சீறின் இடை முரிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 899/3

மேல்

ஏந்தினாள் (1)

மொண்டு நீரை முகத்து அருகு ஏந்தினாள்
கெண்டை கெண்டை என கரை ஏறினாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 89/2,3

மேல்

ஏந்து (12)

ஏந்து எழில் மிக்கான் இளையான் இசைவல்லான் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 81/1
ஏந்து கை வீடு கொள் என்று ஏந்து கையாம் அ கையில் – நீதிநூல்:39 386/2
ஏந்து கை வீடு கொள் என்று ஏந்து கையாம் அ கையில் – நீதிநூல்:39 386/2
பொய் ஏந்து மன வேசைக்கா திருடி கை இரண்டும் போக்கிக்கொண்டே – நீதிநூல்:44 510/1
மை ஏந்து விழி மனையாட்கு இடை ஏந்தும் துகில் இன்றி மானம்-தன்னை – நீதிநூல்:44 510/2
ஏந்து தவம் தோற்றான் இரங்கேசா ஆய்ந்தக்கால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 20/2
ஏந்து தவத்து ஏய்ந்தான் இரங்கேசா மாந்தர்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 27/2
ஏந்து துன்பம் உற்றன் இரங்கேசா மாந்தர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 32/2
ஏந்து அகலி தோய்ந்தார் இரங்கேசா மாந்தி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 115/2
ஏந்து_இழையை போலும் இரங்கேசா வாய்ந்து உம்மை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 132/2
சாந்தகுணம் இல்லார் தவம் அவமாம் ஏந்து_இழையே – நீதிவெண்பா:1 6/2
என்பு உருக்கும் மென் குதலை ஏந்து_இழையார் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 34/3

மேல்

ஏந்து_இழையார் (1)

என்பு உருக்கும் மென் குதலை ஏந்து_இழையார் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 34/3

மேல்

ஏந்து_இழையே (1)

சாந்தகுணம் இல்லார் தவம் அவமாம் ஏந்து_இழையே
அன்னை இல்லா பிள்ளை இருப்பது அவம் அவமே – நீதிவெண்பா:1 6/2,3

மேல்

ஏந்து_இழையை (1)

ஏந்து_இழையை போலும் இரங்கேசா வாய்ந்து உம்மை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 132/2

மேல்

ஏந்தும் (3)

மை ஏந்து விழி மனையாட்கு இடை ஏந்தும் துகில் இன்றி மானம்-தன்னை – நீதிநூல்:44 510/2
கை ஏந்தும் இரக்கவோ கை இலாள் ஆனாள் எ கையை ஏந்தி – நீதிநூல்:44 510/3
செய் ஏந்தும் உலகத்தில் பலி ஏந்தி உண்ணுவம் யாம் செப்பாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:44 510/4

மேல்

ஏம (6)

சேமம் செய்வாரும் சிலர் உண்டே ஏம நிழல் – நீதிவெண்பா:1 59/2
காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏம
மடல் அல்லது இல்லை வலி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 167/3,4
ஏம புணையை சுடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 306/4
கோமகன் ஏன் கொண்டான் குமரேசா ஏம நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 866/2
காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏம
மடல் அல்லது இல்லை வலி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1131/3,4
ஏம புணை-மன்னும் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1164/4

மேல்

ஏமகண்டன் (1)

பண்டு ஏமகண்டன் தன் பத்தினியை எண்ணி இன்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1202/1

மேல்

ஏமநாதன் (1)

அன்று ஏமநாதன் அவை அஞ்சி ஏன் இழிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 730/1

மேல்

ஏமம் (6)

இருமைக்கும் ஏமம் பயவாதனவே – அறநெறிச்சாரம்:1 9/3
பிணியின்மை செல்வம் விளைவு இன்பம் ஏமம்
அணி என்ப நாட்டிற்கு இவ் ஐந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 738/3,4
என நான்கே ஏமம் படைக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 766/4
செய்து ஏமம் சாரா சிறியவர் புன் கேண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 815/3
கோமகன் முன் செற்றும் குமரேசா ஏமம் அற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1245/2
கோமகன் முன் நீங்க குமரேசா ஏமம் மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1277/2

மேல்

ஏமமாய் (1)

கோமகனை என்னே குமரேசா ஏமமாய்
துஞ்சுங்கால் தோள் மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1218/2,3

மேல்

ஏமமுற (3)

கோ மறுக மாய்ந்தாள் குமரேசா ஏமமுற
ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவு ஓம்பல் மற்று அவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1155/2,3
கோமனையுள் நொந்தாள் குமரேசா ஏமமுற
காமமும் நாணும் உயிர் காவா தூங்கும் என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1163/2,3
கோமகனை நாடி குமரேசா ஏமமுற
கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவு உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1264/2,3

மேல்

ஏமமுறு (1)

கோமகனை சேர்ந்தாள் குமரேசா ஏமமுறு
காம கணிச்சி உடைக்கும் நிறை என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1251/2,3

மேல்

ஏமரா (1)

இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 448/3

மேல்

ஏமன் (1)

ஏதேது செய்வானோ ஏமன் தானே – உலகநீதி:1 11/8

மேல்

ஏமாக்கல் (1)

சலத்தால் பொருள் செய்து ஏமாக்கல் பசு மண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 660/3

மேல்

ஏமாங்கதம் (1)

மண்டு பொருள் இன்ப வளம் வாய்ந்த ஏமாங்கதம் ஏர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 738/1

மேல்

ஏமாங்கதன் (1)

ஏமாங்கதன் ஏன் இகல் என்றும் காணாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 859/1

மேல்

ஏமாந்து (1)

எச்சம் அற்று ஏமாந்து இருக்கை நன்று – வெற்றிவேற்கை:1 40/3

மேல்

ஏமாப்பார் (1)

உடைமை கொண்டு ஏமாப்பார் செல்வம் மட நல்லார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 62/2

மேல்

ஏமாப்பு (12)

நெஞ்சு ஏமாப்பு இல்லாதான் வாழ்க்கை நிரயத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 25/3
இறுதிக்-கண் ஏமாப்பு இல – அறநெறிச்சாரம்:1 65/4
எப்பிறப்பாயினும் ஏமாப்பு ஒருவற்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 72/1
எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 40/4
எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 68/4
எச்சத்திற்கு ஏமாப்பு உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 112/4
எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 126/4
எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 398/4
இன நலம் ஏமாப்பு உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 458/4
இன நலத்தின் ஏமாப்பு உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 459/4
இனனிலனாம் ஏமாப்பு உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 868/4
இரவு என்னும் ஏமாப்பு_இல் தோணி கரவு என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1068/3

மேல்

ஏமாப்பு_இல் (1)

இரவு என்னும் ஏமாப்பு_இல் தோணி கரவு என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1068/3

மேல்

ஏமுற்றவரினும் (1)

ஏமுற்றவரினும் ஏழை தமியனாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 873/3

மேல்

ஏய் (1)

ஏய் அவரை கொல்லும் இருப்புலக்கை ஆயதனால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 27/2

மேல்

ஏய்க்கும் (1)

இனையவரை சேர்தல் பெரும் தீயினிடை மூழ்குதலை ஏய்க்கும் மாதோ – நீதிநூல்:44 506/4

மேல்

ஏய்க்குமால் (1)

கழையின் சாற்றை விழைந்து அதன்-பால் கடுகி நக்கல் ஏய்க்குமால் – நீதிநூல்:13 168/4

மேல்

ஏய்க்குமாலோ (1)

எய்தவன்-தனை விட்டு அம்பை முனிதலும் ஏய்க்குமாலோ – நீதிநூல்:26 299/4

மேல்

ஏய்க்குமே (1)

எலியினுக்கு அஞ்சி இல் இடலும் ஏய்க்குமே – நீதிநூல்:13 163/4

மேல்

ஏய்த்து (1)

எல்லினில் எவரையும் ஏய்த்து வவ்வலால் – நீதிநூல்:21 246/3

மேல்

ஏய்தரு (1)

ஏய்தரு படைக்கலங்கள் இயற்றினோன் வயத்தினோனே – நீதிநூல்:47 547/4

மேல்

ஏய்ந்தான் (1)

ஏந்து தவத்து ஏய்ந்தான் இரங்கேசா மாந்தர்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 27/2

மேல்

ஏய (2)

ஏய போரில் எதிர்ந்திட வென்றியாம் – நீதிநூல்:13 167/2
ஏய தவம் உற்றான் இரங்கேசா ஆயதனால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 82/2

மேல்

ஏயர் (1)

எத்திறமும் ஏயர் கோன் நட்பு ஆமாறு எண்ணினரே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 45/1

மேல்

ஏயும் (1)

ஏயும் என நன்மதியே எண் – நன்மதிவெண்பா:1 54/4

மேல்

ஏர் (23)

உழவர்க்கு அழகு ஏர் உழுது ஊண் விரும்பல் – வெற்றிவேற்கை:1 7/1
இன் நலமும் குன்றாமே ஏர் இளம் கொம்பு_அன்னார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 77/3
கயல் ஏர் கண் ஆர எழுதி புயல் ஐம்பால் – அறநெறிச்சாரம்:1 163/2
வண்டு ஓச்சி நின்று உலாம் வாள் ஏர் தடம் கண்ணாள் – அறநெறிச்சாரம்:1 163/3
கதிரவன் அனைய தம் கணவர் ஏர் முகம் – நீதிநூல்:12 125/1
ஏர் உறவே தக்க இறை இனிது ஈவர் குடிகள் அரோ – நீதிநூல்:47 579/4
பார் கொண்ட தாளை பரவியே ஏர் கொண்ட – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 1/2
ஏர் மண நல்லூர் சுடருள் யாரும் அணுக சிலர்தாம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 27/1
துன்று ஏர் அதிபத்தர் சோமேசா மன்ற – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 63/2
வில் ஏர் உழவர் பகை கொளினும் கொள்ளற்க – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 88/3
சொல் ஏர் உழவர் பகை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 88/4
சீர் கலந்தார் நற்குணமே தேர்ந்து கொள்வார் ஏர் கொள் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 36/2
ஏர் நிலங்கள் வைத்திருந்தும் ஏன் உழவுசெய்யவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 14/1
மண்டு பொருள் இன்ப வளம் வாய்ந்த ஏமாங்கதம் ஏர்
கொண்டு உயர்ந்தது என்னே குமரேசா மிண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 738/1,2
என்றும் பகைக்கு அரிதா ஏர் ஆர் இராசகிரி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 747/1
வில் ஏர் உழவர் பகை கொளினும் கொள்ளற்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 872/3
சொல் ஏர் உழவர் பகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 872/4
சுழன்றும் ஏர் பின்னது உலகம் அதனால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1031/3
ஏர் உழுது வாழ்தலே இன்பம் என நாரணன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1033/1
ஏர் உடைய பண்ணனிடம் ஏனோ பல மன்னர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1034/1
பிணை ஏர் மட நோக்கும் நாணும் உடையாட்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1089/3
கண் நிறைந்த காரிகை காம்பு ஏர் தோள் பேதைக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1272/3
கூர நின்றாள் என்னே குமரேசா ஏர் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1290/2

மேல்

ஏர்வையா (1)

ஏர்வையா கொண்டான் இரங்கேசா நீர்மையொடும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 71/2

மேல்

ஏரண்ட (1)

வாக்கினால் ஏரண்ட மா முனியும் சோழனொடு – நீதிவெண்பா:1 67/3

மேல்

ஏரா (1)

ஏரா பழிப்பன சொல்லேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 76/4

மேல்

ஏரி (5)

காப்பு இலா விளைந்த பூமி கரை இலாது இருந்த ஏரி
கோப்பு இலான் கொண்ட கோலம் குரு இலான் கொண்ட ஞானம் – விவேகசிந்தாமணி:1 36/2,3
இரவினில் தனிப்போவாரும் ஏரி நீர் நீந்துவாரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 40/2
ஏரி போல் பெருகி மண் மேல் இரு கணும் விளங்கி வாழ்வார் – விவேகசிந்தாமணி:1 69/2
ஏரி நீர் நிறைந்த போது அங்கு இருந்தன பட்சி எல்லாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 71/1
ஏரி நிறை நீரால் எழிலுறும் கால தடத்தில் – நன்மதிவெண்பா:1 20/1

மேல்

ஏரின் (2)

ஏரின் உழல் மேலாம் என்று எண் – நன்மதிவெண்பா:1 3/4
ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல் என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 14/3

மேல்

ஏரினும் (1)

ஏரினும் நன்றால் எரு இடுதல் இட்ட பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1038/3

மேல்

ஏரும் (1)

வித்தும் ஏரும் உளவாய் இருப்ப – வெற்றிவேற்கை:1 68/1

மேல்

ஏரை (1)

சீரை தேடின் ஏரை தேடு – கொன்றைவேந்தன்:1 29/1

மேல்

ஏல் (3)

இரு நாளுக்கு ஏல் என்றால் ஏலாய் ஒரு நாளும் – நல்வழி:1 11/2
ஏல் இராட்டின ஊசல்-கண் ஏறியே சுற்றுங்காலை – நீதிநூல்:14 177/1
வலியோர்-தமை தாம் மருவில் பலி ஏல்
கடவுள் அவிர் சடை மேல் கட்செவி அஞ்சாதே – நன்னெறி:1 9/2,3

மேல்

ஏல்வையின் (1)

பொன்னை மா நிலத்தில் யான் புதைக்கும் ஏல்வையின்
அன்னையே அனைய பார் அருளின் நோக்கி நல் – நீதிநூல்:24 273/1,2

மேல்

ஏல (1)

ஏல நீ உன்-கண் ஏற்றாய் இதயமே சிதைவை நீயே – நீதிநூல்:47 563/4

மேல்

ஏலல் (1)

தேய முற்றி ஏலல் அவை காதலித்தல் ஆதி பரிதானம் ஒத்த தீதுகள் அரோ – நீதிநூல்:21 258/4

மேல்

ஏலவே (1)

காலம் இடம் அறிந்து கட்டுரைத்தே ஏலவே
செப்புமவனும் தானே சிந்தை நோகாது அகன்று – நீதிவெண்பா:1 34/2,3

மேல்

ஏலா (2)

கைப்புரை ஏற்று பொய்ப்புகழ் ஏலா காதினன் அருள் பொழி கண்ணன் – நீதிநூல்:4 45/1
காரியம் செய்வேன் என்ன சொலி தவிர்தல் தனக்கு ஏலா கருமம்-தன்னை – நீதிநூல்:16 203/2

மேல்

ஏலாத (1)

என்றும் இகலை எதிர் ஏலாத பத்திரன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 855/1

மேல்

ஏலாய் (2)

இரு நாளுக்கு ஏல் என்றால் ஏலாய் ஒரு நாளும் – நல்வழி:1 11/2
இரு நாளைக்கு ஈந்தாலும் ஏலாய் திருவாளா – அறநெறிச்சாரம்:1 36/2

மேல்

ஏலார் (1)

பயன் ஒன்று விழைவோரை மறை-தன்னில் ஏலார் பழி அற்ற மொழி பெற்ற வழி உற்ற மேலோர் – நீதிநூல்:47 583/4

மேல்

ஏலுகின்ற (1)

கோலம் கரந்து குமரேசா ஏலுகின்ற
காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 485/2,3

மேல்

ஏலும் (4)

ஏலும் கால் கண்ணிலார் கொண்கர் என்னும் வேல் – நீதிநூல்:12 153/1
கோல சிவிகை குமரேசா ஏலும்
மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரை தாம் தம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 158/2,3
கோலமுற சொன்னார் குமரேசா ஏலும்
குறிப்பறிந்து காலம் கருதி வெறுப்பு இல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 696/2,3
கோலி இகழ்ந்தாள் குமரேசா ஏலும்
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1291/2,3

மேல்

ஏலேலர் (1)

வாணிகம் செய் ஏலேலர் மற்றவையும் பேணி அறம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 120/1

மேல்

ஏலேலன் (1)

கட்டிவைத்தும் தத்தன் முன் கைவிட்டான் ஏலேலன்
கொட்டியும் ஏன் பெற்றான் குமரேசா முட்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 376/1,2

மேல்

ஏவ (1)

ஏவ தெரியான் திமில் மீது எவர் ஏறுவாரே – நீதிநூல்:7 67/4

மேல்

ஏவர் (2)

ஏவர் பெற்றார் மேனாள் இரங்கேசா பூவில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 30/2
ஏவர் என்றான் அன்றோ இரங்கேசா தா_இல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 105/2

மேல்

ஏவருடனும் (1)

ஏவருடனும் இகல்கொள்ளேல் தீ விடம் கால் – நன்மதிவெண்பா:1 87/2

மேல்

ஏவல் (5)

இல்லானுக்கு அன்பு இங்கு இடம் பொருள் ஏவல் மற்று – நன்னெறி:1 15/1
கண்டகம் காண்பான் பூசை முச்2தீபு கழல் குடை ஏவல் சிற்றுண்டி கம்பளி ஊசி நூல் அடைக்காய் இலை கரண்டகம் கண்ட மேல் தங்கி – விவேகசிந்தாமணி:1 135/2
கூறல் கொணருதல் ஏவல் உருக்காட்டல் – அருங்கலச்செப்பு:1 133/1
பெண் ஏவல் செய்து ஒழுகும் ஆண்மையின் நாண் உடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 907/3
பெண் ஏவல் செய்வார்-கண் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 909/4

மேல்

ஏவல்செய்வோர்க்கு (1)

ஏவல்செய்வோர்க்கு கூலி இடை துகில் உணவாம் யாம் ஓர் – நீதிநூல்:39 385/1

மேல்

ஏவல்பாற்று (1)

சிறந்தான் என்று ஏவல்பாற்று அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 515/4

மேல்

ஏவலரும் (1)

எள்ளி இடித்துரைத்தார் ஏவலரும் கும்பகன்னன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 607/1

மேல்

ஏவலாளர் (1)

ஐயம்_இல் பொருள் என்று உன்னி அன்பொடும் ஏவலாளர்
மை அறு பணிகள் யாவும் மகிழ்வொடும் புரிவர் மாதோ – நீதிநூல்:15 190/3,4

மேல்

ஏவவும் (2)

ஏவவும் செய்கலான் தான் தேறான் அவ் உயிர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 85/3
ஏவவும் செய்கலான் தான் தேறான் அவ் உயிர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 848/3

மேல்

ஏவா (2)

ஏவா மக்கள் மூவா மருந்து – கொன்றைவேந்தன்:1 8/1
செய்ய ஏவா கருமம் செய்யல் உள்ளம் ஒவ்வாத – நன்மதிவெண்பா:1 81/1

மேல்

ஏவாதே (1)

ஏவாதே நின்று உணர்வார் தாம் உளரே தூவா – நல்வழி:1 35/2

மேல்

ஏவாமை (4)

இயங்கு உயிர் கொல்லாமை ஏவாமை ஆகும் – அருங்கலச்செப்பு:1 67/1
பாவம் பொருந்துவன சொல்லாமை ஏவாமை
ஆகும் இரண்டாம் வதம் – அருங்கலச்செப்பு:1 69/1,2
கொடாதது கொள்ளாமை ஏவாமை ஆகும் – அருங்கலச்செப்பு:1 71/1
பொருள் வரைந்து ஆசை சுருக்கி ஏவாமை
இருள் தீர்ந்தார்க்கு ஐந்தாம் வதம் – அருங்கலச்செப்பு:1 77/1,2

மேல்

ஏவி (3)

கவறு என் ஏவி கலக்கம் கொடுத்தலால் – நீதிநூல்:20 243/3
சொல்லுக என்று அங்கதனை தூது ஏவி மாதை விடல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 58/1
பெண்டிரை ஏன் ஏவி பெருமுனியை மன்னவன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 515/1

மேல்

ஏவின் (1)

ஏவின் நிகர் என்றான் இரங்கேசா பூவில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 72/2

மேல்

ஏவும் (1)

காளமுனி பாண்டவர் மேல் ஏவும் கடி விழுங்க – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 21/1

மேல்

ஏழ் (2)

எல்லார்க்கும் கள்ளனாய் ஏழ் பிறப்பும் தீயனாய் – நல்வழி:1 25/3
சார்ந்து திதி கர்ப்பம் சதகிருது ஏழ் கண்டமா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 83/1

மேல்

ஏழமையாய் (1)

தோழன் என இருந்தும் சோமேசன் ஏழமையாய்
அம் பலி இரந்து உண்டான் ஆதலால் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 59/2,3

மேல்

ஏழு (3)

சிந்து இடை ஏழு மதில் சேர்ந்த இலங்கைநகர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 75/1
சந்தநு வேந்து ஏழு தனையர் உயிர் இழந்தான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 91/1
எண்ணு விழி ஏழு ஆகும் ஈவோர்க்கு நண்ணும் – நீதிவெண்பா:1 10/2

மேல்

ஏழும் (1)

வதம் ஐந்தும் சீலம் ஓர் ஏழும் தரித்தான் – அருங்கலச்செப்பு:1 163/1

மேல்

ஏழும்தானே (1)

பாபத்தை தீரா தீர்த்தம் பயன் இல்லை ஏழும்தானே – விவேகசிந்தாமணி:1 1/4

மேல்

ஏழுலகும் (1)

தாழ்வு செய்து தக்கன் தலை இழந்தான் ஏழுலகும்
வீசு புகழ் புன்னைவன வித்தகா செய்கை அறிந்தே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 49/2,3

மேல்

ஏழை (5)

ஏன்றிருந்தும் கேளாத ஏழை என இவர்கட்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 7/3
இந்த நிலை உணராமல் அவனை இகல்செயும் ஏழை இகபரத்தை – நீதிநூல்:12 114/3
இ பொருளை நற்பொருள் என்று எப்படி நீ ஒப்புகின்றாய் ஏழை நெஞ்சே – நீதிநூல்:40 406/4
துறந்து நாளை ஓர் ஏழை இல்கிழத்தியாய் – நீதிநூல்:47 597/2
ஏமுற்றவரினும் ஏழை தமியனாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 873/3

மேல்

ஏழைக்கு (1)

மெலியும் ஏழைக்கு இடாமல் விளை பொன்னை – நீதிநூல்:24 281/1

மேல்

ஏழைகட்கு (2)

ஏசு அற ஏழைகட்கு இடர்செய்வோன் தனம் – நீதிநூல்:21 250/2
இனமோடு அன்றி எடா இரை ஏழைகட்கு
அனம் இடாது தம் ஆகமது ஒன்றையே – நீதிநூல்:24 282/2,3

மேல்

ஏழைகாள் (1)

இரவலர்-தம்மை எள்ளும் ஏழைகாள் இயம்ப கேளீர் – நீதிநூல்:39 387/1

மேல்

ஏழைபங்கன் (1)

குருகு ஆரும் புனம் காக்கும் ஏழைபங்கன்
குமரவேள் பாதத்தை கூறாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 7/7,8

மேல்

ஏழைமை (1)

தோழனோடும் ஏழைமை பேசேல் – கொன்றைவேந்தன்:1 47/1

மேல்

ஏழையவர் (1)

இன்புறுவர் ஏழையவர் – அறநெறிச்சாரம்:1 124/4

மேல்

ஏழையாய் (1)

ஏழையாய் இருந்தோர் பல்லக்கு ஏறுதல் கண்டிலீரோ – விவேகசிந்தாமணி:1 41/4

மேல்

ஏழையும் (1)

எய்த்து அங்கு இருக்கும் ஏழையும் பதரே – வெற்றிவேற்கை:1 68/2

மேல்

ஏளனம் (1)

ஏளனம் பேசி தீங்குற்று இருப்பதை எதிர்கண்டாலும் – விவேகசிந்தாமணி:1 63/3

மேல்

ஏளிதம் (1)

ஏளிதம் ஆனான் இரங்கேசா நாளும்தான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 21/2

மேல்

ஏற்க (2)

கொண்டு வீடு ஏற்க அறம் – அறநெறிச்சாரம்:1 50/4
ஏற்க அடங்கிற்று இரங்கேசா பார்க்கும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 67/2

மேல்

ஏற்கின்ற (2)

நிசி பகல் பலரிடம் நிதமும் ஏற்கின்ற
வசையினை சொல்ல ஓர் வாயும் போதுமோ – நீதிநூல்:21 252/3,4
இணங்கி இவ் ஒலிகள் எல்லாம் ஏற்கின்ற செவி ஓர் தீயன் – நீதிநூல்:38 378/3

மேல்

ஏற்குமோ (1)

எத்தருணத்து எம்மொழிகள் ஏற்குமோ அ மொழிகள் – நன்மதிவெண்பா:1 18/1

மேல்

ஏற்ப (1)

பெருக்கமொடு சுருக்கம் பெற்ற பொருட்கு ஏற்ப
விருப்பமொடு கொடுப்பர் மேலோர் சுரக்கும் – நன்னெறி:1 13/1,2

மேல்

ஏற்பது (3)

ஏற்பது இகழ்ச்சி – ஆத்திசூடி:1 8/1
வைத்து இதம் சொல்லால் யாவும் வன செவி ஏற்பது அன்றி – நீதிநூல்:38 381/2
சீர் பெறினும் ஏற்பது இகழ்ச்சி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 8/4

மேல்

ஏற்பர் (1)

இரு மண்டலம் மீது அவன் சொல் எவர் ஏற்பர் மாதோ – நீதிநூல்:7 66/4

மேல்

ஏற்பன் (1)

சக்கரத்தை ஏற்பன் சலந்தரன் நான் என்று எடுத்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 48/1

மேல்

ஏற்பார்க்கும் (1)

ஈட்டிவைத்த செல்வம் எல்லாம் ஏற்பார்க்கும் தக்கார்க்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 212/1

மேல்

ஏற்பானும் (1)

ஏற்பானும் தானும் அடங்காக்கால் அஃது என்ப – அறநெறிச்சாரம்:1 176/3

மேல்

ஏற்ற (5)

ஏற்ற கருமம் செயல் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 11/4
இருள் தங்கு உள மாந்தரை வான் கதி ஏற்ற என்னா – நீதிநூல்:7 65/3
ஏற்ற துரோணனை அன்று எள்ளி துருபதன் பின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 108/1
ஏற்ற வகையில் அறத்துள்ளார் கண்டு உவத்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 23/1
ஏற்ற புலவி இனிது என்று உரோகிதன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1309/1

மேல்

ஏற்றத்தின் (1)

இறையும் தகப்பன் முனியாமை சீற்ற ஏற்றத்தின் நீர்மை எனல் போல் – நீதிநூல்:42 448/3

மேல்

ஏற்றதன் (1)

ஏற்றதன் பின் நொய்ய உரையேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 74/4

மேல்

ஏற்றது (1)

ஏற்றது ஒன்றும் நோக்கா இடும்பன் ஏன் வந்து உடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 865/1

மேல்

ஏற்றதே (1)

தோற்று இறைவி தும்மிடவும் சோமேசா ஏற்றதே
ஊதியம் என்பது ஒருவற்கு பேதையார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 80/2,3

மேல்

ஏற்றம் (1)

வீற்றிருந்த வாழ்வும் விழும் அன்றே ஏற்றம்
உழுதுண்டு வாழ்வதற்கு ஒப்பில்லை கண்டீர் – நல்வழி:1 12/2,3

மேல்

ஏற்றமுற்றார் (1)

ஏத்து புகழ் மன்னரினும் ஏற்றமுற்றார் கற்ற ஒட்டக்கூத்தர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 409/1

மேல்

ஏற்றல் (6)

சாலவே ஏற்றல் போல தனக்கு உனை பீடமா செய் – நீதிநூல்:47 563/2
சென்று பலி பக்கல் செம் கை விரித்து ஏற்றல் பழுது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 107/1
வலியார்க்கு மாறு ஏற்றல் ஓம்புக ஓம்பா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 87/3
ஈயுமவர் வருந்தாது ஏற்றல் அறம் தூய இளம் – நீதிவெண்பா:1 60/2
வலியார்க்கு மாறு ஏற்றல் ஓம்புக ஓம்பா – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 134/3
வலியார்க்கு மாறு ஏற்றல் ஓம்புக ஓம்பா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 861/3

மேல்

ஏற்றவர்க்கு (2)

ஊற்று பெருக்கால் உலகூட்டும் ஏற்றவர்க்கு
நல்ல குடி பிறந்தார் நல்கூர்ந்தார் ஆனாலும் – நல்வழி:1 9/2,3
இடுக்கினால் வறுமையாகி ஏற்றவர்க்கு இசைந்த செல்வம் – விவேகசிந்தாமணி:1 66/1

மேல்

ஏற்றாய் (1)

ஏல நீ உன்-கண் ஏற்றாய் இதயமே சிதைவை நீயே – நீதிநூல்:47 563/4

மேல்

ஏற்றார் (1)

ஏற்றார் எறி கால் முகத்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 49/4

மேல்

ஏற்றான் (1)

கோலமுற ஏற்றான் குமரேசா மேலே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 775/2

மேல்

ஏற்றி (4)

அடுப்பு ஏற்றி ஆமை தீந்து அற்று – அறநெறிச்சாரம்:1 224/4
அக இருள் அகல ஞான விளக்கினை அருளின் ஏற்றி
சகலமும் நல்கும் கேள்வி தனத்தினை நல்கி ஆதி – நீதிநூல்:6 54/1,2
பேய் வாழும் சுடுகாட்டை பெருக்கி தள்ளி பெரிய விளக்கு ஏற்றி வைத்தால் வீடது ஆமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 14/2
இருடி மேல் செத்தபாம்பு ஏற்றி பரிச்சித்து – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 25/1

மேல்

ஏற்றிட (1)

ஏற்றிட அஞ்சின் ஆரோக்கியம் இலை இன்னற்கு அஞ்சின் – நீதிநூல்:43 464/3

மேல்

ஏற்றிடும் (1)

ஏற்றிடும் நவ துவாரம் எண்ணிலா மயிர் துவாரம் – நீதிநூல்:47 534/2

மேல்

ஏற்றியே (1)

ஏச வரு நாயதனை ஏற்றியே நேச முடிசூட்டுகினும் – நன்மதிவெண்பா:1 26/2

மேல்

ஏற்று (4)

கைப்புரை ஏற்று பொய்ப்புகழ் ஏலா காதினன் அருள் பொழி கண்ணன் – நீதிநூல்:4 45/1
ஏற்று எண் எழுத்து இகழேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 7/4
ஏற்று உணர்வார் முன்னர் இழுக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 716/4
அன்று ஏன் வலியார் மேல் அச்சுவன் போய் ஏற்று அழிந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 861/1

மேல்

ஏற்றுக்கொளல் (1)

மீள்வு இன்றி ஏற்றுக்கொளல் – அருங்கலச்செப்பு:1 148/2

மேல்

ஏற்றும் (1)

நடவையின் தாழ்ந்தோர் மேவி நடத்தலால் வரை மேல் ஏற்றும்
அடர் சுடர் விளக்கின் செல்வர் அறத்தராய் சிறத்தல் நன்றே – நீதிநூல்:14 185/3,4

மேல்

ஏற (4)

கரி ஒன்று பொன்மிகும்பை ஏற கற்றவர் சூழ்ந்து தொழ – விவேகசிந்தாமணி:1 130/1
எரி என்னும் செல்வன் துலாத்தினில் ஏற இருண்ட மஞ்சு – விவேகசிந்தாமணி:1 130/2
ஏற முன் போல் வாராதிருந்ததனால் தேறி என்றும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 23/2
தேசு ஆர் புரஞ்சனன் ஏன் திண் மடலும் ஏற அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1131/1

மேல்

ஏறா (2)

கடல் அன்ன காமம் உழந்தும் மடல் ஏறா
பெண்ணின் பெரும் தக்கது இல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 114/3,4
கடல் அன்ன காமம் உழந்தும் மடல் ஏறா
பெண்ணின் பெரும் தக்கது இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1137/3,4

மேல்

ஏறாரோ (1)

ஏறு யாரும் வையத்துள் ஏறாரோ தேறி – அறநெறிச்சாரம்:1 187/2

மேல்

ஏறி (11)

ஆசனம்-தன்னில் ஏறி அரசுசெய் தகைமை நீத்து – நீதிநூல்:3 32/3
வயதினால் பெரியர் என்னல் மைந்தர் தந்தையின் தோள் ஏறி
இயலி தாம் பெரியோர் என்ன இயம்பலும் காலை மாலை – நீதிநூல்:14 176/2,3
பித்திகை ஏறி செல்லும் பேதைமை நிகர்க்கும் மாதோ – நீதிநூல்:38 381/4
புகைவண்டி ஊர்ந்து உலகை நொடிக்குள்ளே சுற்றுவோம் புகைக்கூண்டு ஏறி
ககனம் மிசை பறவை என பறப்போம் ஓர் புகைக்கலத்தால் கடல் கடப்போம் – நீதிநூல்:41 426/1,2
சிற்று உதர போசணைக்கா மலை ஏறி கடல் கடந்து தேயம் எல்லாம் – நீதிநூல்:43 454/1
குன்று ஏறி யானை போர் கண்டு அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 76/3
சொரிகின்ற நாகமின் சோற்றினில் ஏறி தொடர்ந்து வர – விவேகசிந்தாமணி:1 130/3
நரி ஒன்று சொந்த கனல் ஏறி வந்தது நம் களத்தே – விவேகசிந்தாமணி:1 130/4
ஈசன் உலகு ஏறி இருத்தலால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 42/2
குணம் என்னும் குன்று ஏறி நின்றார் வெகுளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 29/3
குன்று ஏறி யானை போர் கண்ட அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 758/3

மேல்

ஏறிடும் (1)

மாறிடும் ஏறிடும் மாநிலத்தீர் சோறிடும் – நல்வழி:1 32/2

மேல்

ஏறிய (1)

அங்கு அவள் ஏறிய வாகனம் காணும் மற்று அங்கு அவளோ – விவேகசிந்தாமணி:1 124/2

மேல்

ஏறியே (2)

பந்த ஊர்தி ஏறியே படர்ந்தனன் படர்ந்த நாள் – நீதிநூல்:12 132/3
ஏல் இராட்டின ஊசல்-கண் ஏறியே சுற்றுங்காலை – நீதிநூல்:14 177/1

மேல்

ஏறினார் (2)

நுனி கொம்பர் ஏறினார் அஃது இறந்து ஊக்கின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 81/3
நுனி கொம்பர் ஏறினார் அஃது இறந்து ஊக்கின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 476/3

மேல்

ஏறினாள் (1)

கெண்டை கெண்டை என கரை ஏறினாள்
கெண்டை காண்கிலள் நின்று தயங்கினாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 89/3,4

மேல்

ஏறினான் (1)

வஞ்ச புறவினுடன் வான் துலையில் ஏறினான்
இன்சொல் சிவி முன் இரங்கேசா எஞ்சாமல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 25/1,2

மேல்

ஏறு (8)

செம் கண் புலி ஏறு அற பசித்தும் தின்னாவாம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 60/3
ஏறு யாரும் வையத்துள் ஏறாரோ தேறி – அறநெறிச்சாரம்:1 187/2
அடல் ஏறு அனைய செருக்கு ஆழ்த்தி விடலே – நன்னெறி:1 7/2
வெற்று ஏறு புள் அன்னம் வேதன் அரன் மாலுக்கு – விவேகசிந்தாமணி:1 128/3
சீர் அணியான் ஏறு கொண்டு செய் நிலத்தை நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 3/3
ஏறு போல் நட – புதிய-ஆத்திசூடி:1 8/1
ஏறு போல் பீடு நடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 59/4
உடையான் அரசருள் ஏறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 381/4

மேல்

ஏறுதல் (1)

ஏழையாய் இருந்தோர் பல்லக்கு ஏறுதல் கண்டிலீரோ – விவேகசிந்தாமணி:1 41/4

மேல்

ஏறுதும் (1)

ஏறுதும் என்பார் இயல்பு – அறநெறிச்சாரம்:1 48/4

மேல்

ஏறும் (13)

மயில் ஏறும் பெருமானை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 1/8
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 2/8
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 3/8
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 4/8
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 5/8
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 8/8
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 9/8
மயில் ஏறும் பெருமாளை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே – உலகநீதி:1 12/8
காசன கழுவில் ஏறும் கயமையே கடுக்கும் மாதோ – நீதிநூல்:3 32/4
கோடு கொடு ஏறும் என் நெஞ்சு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 127/4
வல்லியம்-தனை கண்டு அஞ்சி மரம்-தனில் ஏறும் வேடன் – விவேகசிந்தாமணி:1 95/1
காமுற்றார் ஏறும் மடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1133/4
கோடு கொடு ஏறும் என் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1264/4

மேல்

ஏறுவாரே (1)

ஏவ தெரியான் திமில் மீது எவர் ஏறுவாரே – நீதிநூல்:7 67/4

மேல்

ஏறைக்கோன் (1)

மண்டு புகழ் ஏறைக்கோன் மன் உயிர்க்கு நாணி நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1015/1

மேல்

ஏறோடு (1)

வாள் ஏறோடு ஓசை விளைநிலம் இவ் அல்லால் – அறநெறிச்சாரம்:1 127/3

மேல்

ஏன் (879)

ஏன் என எழார் வாழ்நாளை எண் குறைத்து எழுதிக்கொள்வான் – நீதிநூல்:35 360/3
மிடி என்றும் வாழ்க என்றார் ஏன் என்றேம் உயிர்க்கு இனியாள் வீட்டில் நீ வந்து – நீதிநூல்:44 488/2
உரிய பாடையில் இவனை எடும் என்றாள் வீண்செலவு ஏன் உலைந்தோன் காலில் – நீதிநூல்:44 489/2
ஏன் உரிந்தான் மேனாள் இரங்கேசா ஆனதனால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 108/2
ஆபத்து ஏன் பூமாது அருகு இருந்தால் ஆபத்து – நீதிவெண்பா:1 45/2
ஏன் பிறந்தேம் என்றே இடர் உழன்றார் ஆய்ந்து அறிஞர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 39/2
பூவுலகோடு எங்கும் ஏன் பூண்டது உமை_கேள்வன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 1/1
நீடிய வாழ்வு எய்தி நிலம் மிசை ஏன் மார்க்கண்டர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 3/1
எள்ளி சமணர் இடும்பை செய்தும் அப்பர் ஏன்
கொள்ளவில்லை துன்பம் குமரேசா உள்ளி ஒன்றை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 4/1,2
வாள் புலி போல் பாய்ந்து கொன்ற வல்வினை ஏன் சேரவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 5/1
நாடி நெறிநின்ற நல்ல சனகாதியர் ஏன்
கூடினர் நீள் வாழ்வை குமரேசா ஓடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 6/1,2
வானவர் ஏன் நஞ்சினால் வந்த துன்பம் ஆற்ற உமைகோன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 7/1
காதல் கடலை கடந்தான் சனகன் ஏன்
கோதுற்றார் மற்றோர் குமரேசா தீது_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 8/1,2
ஏர் நிலங்கள் வைத்திருந்தும் ஏன் உழவுசெய்யவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 14/1
கொண்டார் வரகு ஏன் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 16/2
மண்டு கடல் பெற்றிருந்தும் வான் போய் ஏன் பண்டு மழை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 17/1
கொண்டிலன் ஏன் விட்டான் குமரேசா கொண்டதொரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 19/2
கோனும் ஏன் நொந்தார் குமரேசா ஊனம் இலா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 20/2
வீடுமனார் மெய் தவத்தை மேவினார் சந்தனு ஏன்
கூடினான் காமம் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 26/1,2
கொற்றமுற்றது ஏன் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 27/2
வென்றி கபிலர் வெகுளியால் ஏன் சகரர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 29/1
பண்டு ஏன் சடபரதர் பல் உயிர்க்கும் செந்தண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 30/1
பண்டு பல அல்லலுற்றும் பாண்டவர்கள் ஏன் அறத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 31/1
வீடணனார் ஆக்கம் உற வேல் இலங்கைமன்னவன் ஏன்
கூடினான் கேடு குமரேசா கேடு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 32/1,2
தண்டாமல் செய்தார் ஏன் தண்டியடிகள் அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 33/1
வெற்றி மிகு தக்கன் வேள்வி அறம் செய்தும் ஏன்
குற்றம் மிக உற்றான் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 35/1,2
அன்று இளையம் என்னாது அறம் ஏன் விரைந்து செய்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 36/1
உற்ற மணி சிவிகை ஊர்ந்தார் ஏன் மூர்த்தியார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 37/1
கொற்றவன் ஏன் தாழ்ந்தான் குமரேசா பற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 37/2
கூடி மனை இன்பமுற்ற கோவலன் ஏன் மாதவியால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 39/1
கொல்வினை ஏன் விட்டான் குமரேசா சொல்லில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 40/2
உற்ற துணையாய் உதவினன் ஏன் பாண்டவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 42/1
கோடாது ஏன் காத்தார் குமரேசா பீடு உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 43/2
மண்டு புகழ் மாறனார் மாறாத அன்பு அறன் ஏன்
கொண்டிருந்தார் இல்லில் குமரேசா தண்டாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 45/1,2
தேடி துறவறத்தில் செல்லார் குசேலர் இல் ஏன்
கூடி இருந்தார் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 46/1,2
முற்ற துறந்தார்க்கு ஏன் முன் நின்றான் இல் நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 47/1
கொற்ற தவம் செய்யும் கோசிகர் ஏன் வேள்வி முற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 48/1
இச்சை அற்ற தன் மகனை இல்வாழ்வில் நில் என்று ஏன்
குச்சகனார் சொன்னார் குமரேசா மெச்சும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 49/1,2
மண்டலத்தில் வாழ்ந்திருந்தும் வள்ளுவர் ஏன் தெய்வம் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 50/1
கொண்டான் சிறுவரவும் கொண்டு ஏன் சுசீலை அன்புகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 51/1
ஒன்றும் இல்லா சத்தியவான் உற்றான் ஏன் இல்லாளால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 53/1
பண்டு ஏன் நளாயினியை பற்று அற்ற மாதவனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 54/1
கொண்டார் புகழ் ஏன் குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 56/2
சீதை வனம் புகுந்தும் சீருற்றாள் ஏன் அளகன்கோதை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 57/1
வானுலகும் போற்றுகின்ற மாண்பை ஏன் கண்ணகி தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 58/1
நாடும் சுரர் குரு ஏன் நாணினார் நண்ணார் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 59/1
பண்டு ஏன் அருந்ததியால் பாலரால் சீர் எல்லாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 60/1
நாடி மிருகண்டர் நல் சிலதர் மக்களுக்கு ஏன்
கோடி தவம்செய்தார் குமரேசா தேடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 61/1,2
பண்டு ஏன் சகரர் பகீரதனால் தீது அகன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 62/1
உண்டு மக்கள் கை அளைந்த ஒண் கூழை ஏன் சுசீலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 64/1
தேடு புகழ் சம்பந்தர் செம்மொழி கேட்டு ஏன் மகிழ்ந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 65/1
மன்றாடி நின் மழலை வாசகம் ஏன் கேட்டு உவந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 66/1
பாடலியூர் கோன் புதல்வர் பல்கலையும் தேற அன்று ஏன்
கோடி வகை செய்தான் குமரேசா பீடு உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 67/1,2
கொண்டனர் ஏன் இன்பம் குமரேசா கண்டு மகிழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 68/2
கண்டு அழுதார் கண்ணப்பர் காய் கதிரோன் சேயும் ஏன்
கொண்டு அழுதான் முன்னம் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 71/1,2
கோனுக்கு ஏன் தந்தான் குமரேசா ஞானமுறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 72/2
ஆனிரை-பால் அன்பால் அரும் தவன் ஏன் மூலன் எனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 73/1
திண் தோள் குகன் அன்புசெய்தான் இராமன் நண்பு ஏன்
கொண்டான் அவன்-பால் குமரேசா உண்டாகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 74/1,2
தேடுகின்ற இன்பு உற்றும் சேரமான் ஏன் அன்பால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 75/1
பண்டு வரதுங்கபாண்டியன் ஏன் அன்புசெய்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 76/1
அன்று அரன்-பால் அன்பு_இல் அசுரன் ஏன் மோகினி முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 77/1
தண்டகன் ஏன் அன்பு இல்லா தன்மையினால் வாழ்வு இழந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 78/1
பண்டு துரோணருக்கு ஏன் பாஞ்சாலன் ஈயவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 79/1
எய்தும் புறவுக்கா ஏன் சிபி முன் தன் மெய்யை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 80/1
ஈட்டும் பொருளை எல்லாம் ஏன் விருந்தை பேணுதற்கே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 81/1
ஈட்டிய எல்லாம் தேய்ந்தும் ஏன் நல்லான் பின் உலவாக்கோட்டை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 83/1
வித்து இன்றி முத்து ஏன் விளைந்தது வெண்ணெய் சடையன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 85/1
தேடி விருந்தோம்பும் சிறுத்தொண்டர் வானுலகு ஏன்
கூடி விருந்து ஆனார் குமரேசா நாடி முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 86/1,2
கூர் பயன் ஏன் கொண்டாள் குமரேசா பாரில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 87/2
பற்று அற்றான் உள்ளம் பரிந்து இரந்தான் ஏன் பின்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 88/1
வாடி வந்த நல்லதங்கை வன் பசியை தீர்த்திலள் ஏன்
கோடி உடையாளும் குமரேசா நாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 89/1,2
கொண்டார் குழைவு ஏன் குமரேசா கண்டெடுத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 90/2
கண்டு முகம் மலர்ந்து கண்ணன் குசேலரை ஏன்
கொண்டு இனிமைசெய்தான் குமரேசா அண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 92/1,2
கண்டான் இனிதாக கண்ணனை ஏன் இன்சொலுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 93/1
கோது அற்று ஏன் துய்த்தார் குமரேசா தீதுற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 94/2
பண்டு ஏன் இன்சொல்லும் பணிவும் அணியாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 95/1
நன்றான நீதிகளை நாடி ஏன் சூதமுனி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 96/1
தேடிய சீர் சேக்கிழார் செப்பிய ஓர் சொல்லால் ஏன்
கோடி நலம் கொண்டார் குமரேசா நாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 97/1,2
தீது அகல் இன்சொல்லால் திரிசடை ஏன் இன்பம் எல்லாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 98/1
மாறு_இல் விதுரன் இன்சொல் மாண்பு கண்டும் மன்னவன் ஏன்
கூறினான் வன்சொல் குமரேசா கூறுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 99/1,2
மற்று ஒன்றும் ஆற்றாமல் மன்னனுக்கு ஏன் கன்னன் உயிர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 101/1
திண் தோள் அயாதி செய்த சிற்றுதவி ஏன் பெரிதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 102/1
திண் தோள் அனுமான் செய் சீர் உதவி ஏன் பெரிதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 103/1
எய்த சிறு நன்றிக்கும் ஏகலைவன் ஏன் விரலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 104/1
வாழும் திரு எய்த வாழ்த்தினள் ஏன் ஔவை பழங்கூழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 105/1
குன்றாது ஏன் கொண்டான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 106/2
கூறினன் ஏன் கம்பன் குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 107/2
கோது ஏன் மறந்தார் குமரேசா ஏதேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 108/2
எள்ளி விராடன் எறிந்தும் தருமன் ஏன்
கொள்ளவில்லை கோபம் குமரேசா துள்ளி வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 109/1,2
நன்றி ஒன்றுக்காக தன் நல் உயிரை சல்லியன் ஏன்
குன்றாமல் தந்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 110/1,2
பண்டு ஓர் பசுவுக்கும் பாலனுக்கும் ஏன் தகுதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 111/1
பெற்ற தாய் ஆக்கம் உற பேதித்தும் கன்னன் ஏன்
குற்றம் என்று நீத்தான் குமரேசா முற்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 113/1,2
மைந்தர்-தமை கொண்டு ஏன் மாநிலத்தோர் காந்தாரி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 114/1
கூடினான் கேடு ஏன் குமரேசா வாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 116/2
கூடாமல் வீமனொடும் கோன் தருமன் நீதி அன்று ஏன்
கோடாமல் சொன்னான் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 118/1,2
மாறு_இல் விகர்னன் சொல் மன்னன் அவையில் செப்பம் என்று ஏன்
கூறினார் ஏனோர் குமரேசா கூறுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 119/1,2
கோணாது ஏன் செய்தார் குமரேசா காணியா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 120/2
அன்று ஏன் அனுமான் அடக்கத்தை ஆருயிர் போல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 122/1
கொண்டார் உயர்வு ஏன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 123/2
இல்வாழ்க்கை உற்றிருந்தும் ஏன் உயர்வு பெற்றுநின்றான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 124/1
கொண்டார் புகழ் ஏன் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 125/2
நாவினை ஏன் காவாமல் நல் கவுந்தியால் இருவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 127/1
நன்று உடைய மாடலனும் நன்மை எல்லாம் ஏன் இழந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 128/1
ஆற்றாத சீற்றத்தோடு அன்று அகன்றான் ஏன் அரசன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 129/1
உண்டாம் அறங்கள் எல்லாம் உற்று அடைய மெய் புகழ் ஏன்
கொண்டான் தருமன் குமரேசா மண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 130/1,2
கொண்டு இனிது ஏன் காத்தார் குமரேசா கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 132/2
பண்டு சுகுமாரன் பார்ப்பானாய் வந்தும் ஏன்
கொண்டான் இழிவை குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 134/1,2
உற்ற திருவால் உயர்ந்தும் சுயோதனன் ஏன்
குற்றம் உற தாழ்ந்தான் குமரேசா பற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 135/1,2
கோடாது ஏன் காத்தார் குமரேசா தேடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 136/2
கூடினான் பின்பு ஏன் குமரேசா கூடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 137/2
கற்றறிந்தும் நல் சமணர் கல்லார் போல் ஏன் மடமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 140/1
எள்ளி முனி தாய் மொழிந்தும் ஏன் மெய்மன் வீடுமன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 141/1
தீது செய்தோர்-தம்முள்ளே தென் இலங்கைமன்னவன் ஏன்
கோது மிக உற்றான் குமரேசா ஓதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 142/1,2
தேறும் குரு மனை-பால் தீமை செய்தான் சித்தன் ஏன்
கூறுபட மாய்ந்தான் குமரேசா மாறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 143/1,2
கொண்டான் பழி ஏன் குமரேசா அண்டல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 145/2
அன்று சகன் இல் இறப்பால் அப்பனையும் ஏன் பகைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 146/1
குற்றம் என்று ஏன் நீத்தார் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 147/2
பண்டு அரக்கி வந்து பரிந்தும் இராமன் ஏன்
கொண்டு அகற்றி விட்டான் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 148/1,2
நாடினள் தோள் தோயாத நல் தாயுமானவர் ஏன்
கோடி நலம் கொண்டார் குமரேசா தேடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 149/1,2
நன்று செய்தான் தீமை நயவான் ஓர் பெண் நயந்து ஏன்
குன்றினான் வாலி குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 150/1,2
கண்டு இகழ்ந்து துன்பு செய்த கள்ளரையும் ஏன் பொறுத்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 151/1
கொள்விலை ஏன் சொன்னார் குமரேசா உள்ளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 152/2
கோது ஏன் பொறுத்தான் குமரேசா யாதொன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 153/2
கொண்ட பொறையுடைமை கோடாமல் ஏன் என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 154/1
கொன்ற மழுவோனை கொல்லாமல் ஏன் பொறுத்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 155/1
வெற்றி அருணகிரி வில்லி செவி கொய்யாது ஏன்
குற்றம் பொறுத்தார் குமரேசா பற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 156/1,2
திண் தோள் பரிட்சித்து தீங்கு செய்தும் ஏன் இரக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 157/1
காலால் மிதித்தாற்கும் கச்சியப்பர் ஏன் கொடுத்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 158/1
மாறி வைதும் அல்லமனும் மாது கவுரியும் ஏன்
கூறு பொறுத்தார் குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 159/1,2
கொண்டிலன் ஏன் என்றும் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 161/2
பெற்றான் நளன் ஆக்கம் என்று கலி பேணாது ஏன்
குற்றமுற்றான் வீணே குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 163/1,2
சேரன் அமைச்சர் அல்ல செய்யாமல் ஏன் அன்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 164/1
கேடு பிறர் செய்யாது ஏன் கேடுற்றாள் காந்தாரி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 165/1
சீறி தடுத்த சிசுபாலன் சுற்றம் ஏன்
கூறுபட்டு தாழ்ந்த குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 166/1,2
உற்ற திரு எல்லாம் ஒருங்கு இழந்து முஞ்சன் ஏன்
குற்றம் மிக உற்றான் குமரேசா மற்றவர் மேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 167/1,2
அன்று கஞ்சன் கொண்ட அழுக்காற்றால் தன் திரு ஏன்
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா கன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 168/1,2
அன்று சித்திராங்கதன் ஏன் அவ்வியம் செய்தும் வாழ்ந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 169/1
குன்றினன் ஏன் மன்னன் குமரேசா என்றேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 169/2
அன்று அவிந்தார் நூற்றுவரும் ஐவர் ஏன் ஆக்கமுற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 170/1
கொற்றமுறா கட்டியன் ஏன் கோன் பொருளை வெஃகியதால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 171/1
கொண்டிலன் ஏன் மீண்டான் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 172/2
கொள் என்று முன்னோன் கொடுத்தும் ஏன் சத்துருக்கன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 173/1
தள்ளா தனபதி பொன் தாயத்தார் வௌவியும் ஏன்
கொள்ளவில்லை இன்பம் குமரேசா எள்ளளவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 177/1,2
வள்ளல் உயர் ஆய் செல்வம் மாறாமல் ஏன் வளர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 178/1
கொண்டான் விறல் ஏன் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 180/2
கொண்டான் பழித்து ஏன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 182/2
கூறான் புறம் ஏன் குமரேசா வேறா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 183/2
கூறார் புறம் ஏன் குமரேசா சீறி வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 184/2
கண்டார் அறம் புகன்றும் கண்ணில்லான் தீயன் என்று ஏன்
கொண்டார் முன் ஐவர் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 185/1,2
கூறப்பட்டான் ஏன் குமரேசா மாறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 186/2
கானில் இராமன் பிரிய கைகை-தனை ஏன் பிரித்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 187/1
வெற்றி மிகு கண்ணனுக்கும் வெய்ய துரியோதனன் ஏன்
குற்றம் மிக சொன்னான் குமரேசா சுற்றம் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 188/1,2
கூறும் சமிதன் கொடும் சகுனி ஏன் உலகம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 189/1
கொண்டிலன் ஏன் விட்டான் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 190/2
கொல் என்ற போது ஏன் குமரேசா வல்லான் போல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 191/2
குற்றமுற்றான் பின்பு ஏன் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 192/2
சார்ந்து நின்ற மாயாசனகனை ஏன் தீயன் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 193/1
மாசில்லான் வாயில் ஒரு வன் பொய்யை செய்வன் என்று ஏன்
கோசிகன் சீர் நீத்தான் குமரேசா ஆசு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 194/1,2
உற்ற சீர் எல்லாம் ஒரு சொல்லால் ஏன் இழந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 195/1
சீதை இராவணனை சீறி பதர் என்று ஏன்
கோதுபட சொன்னாள் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 196/1,2
மண்டு புகழ் மூவேந்தர் வன்சொல் ஒன்றை சொல்லி அன்று ஏன்
கொண்ட சீர் தீர்ந்தார் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 197/1,2
அன்று ஏன் இரணியன் சேய் அல்லலுற்றும் சொல்லவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 199/1
சீதை தன்மை சொல்லி தான் செய்ததை ஏன் சொல்லவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 200/1
அன்று அசுரர் தின்றார் அமரர் ஏன் அஞ்சினார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 201/1
அஞ்சாத பாண்டியனும் அஞ்சினன் ஏன் தீயது என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 202/1
செற்ற பகைவனுக்கும் தீது செய்யாது ஏன் விடுத்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 203/1
வெற்றி விசயனுக்கு ஏன் வெம் மூகன் கேடு எண்ணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 204/1
உற்ற வறுமை ஒழிக்க ஒரு தீது செய்து ஏன்
குற்றமுற்றான் கூலன் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 205/1,2
கூடி ஏன் மாண்டான் குமரேசா நீடி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 206/2
குன்றி ஏன் மாய்ந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 207/2
கொண்டான் ஏன் கேடு குமரேசா மண்டுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 208/2
மான் ஆகி தீவினை செய் மாரீசன் ஏன் மடிந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 209/1
கூறாது ஏன் சென்றான் குமரேசா வேறாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 211/2
கூட்டினன் ஏன் பாரி குமரேசா நாட்டமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 212/2
கொள்ள மகிழ்ந்தான் ஏன் குமரேசா எள்ளாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 213/2
என்னே நல் வேங்கடத்தான் இன்பமுற முன்னவன் ஏன்
கொன்னே இழிந்தான் குமரேசா உன்னியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 214/1,2
கூட்டியது ஏன் இன்பம் குமரேசா நாட்டில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 216/2
கற்றார் புகழ் சீதக்காதி செல்வத்தால் பலர் ஏன்
குற்றம் அற்று வாழ்ந்தார் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 217/1,2
வெள்ளி கெடுவாய் என உரைத்தும் மாவலி ஏன்
கொள் என்று தந்தான் குமரேசா தள்ளாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 220/1,2
கொள்ளவும் ஏன் தந்தான் குமரேசா தள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 221/2
கொள்ளாது ஏன் ஈந்தான் குமரேசா உள்ளபடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 222/2
தெள்ளு குமணன் ஒன்றும் செப்பாமல் ஏன் தலையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 223/1
கும்பிட்டு ஏன் வீழ்ந்தார் குமரேசா அம்புவியில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 225/2
ஈரமுடன் ஈயாமல் ஏன் இழந்து துன்பமுற்றான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 228/1
என்றும் பலர் சூழ்ந்திருந்து உண்ண ஏன் உண்டான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 229/1
ஈதல் இயையாமைக்கு ஏன் இன் உயிரும் நீக்க நின்றார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 230/1
வானுலகும் போற்றியது ஏன் வண் புறவை வானவர்-தம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 234/1
கொண்டிலர் ஏன் மற்றோர் குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 235/2
பூரு ஏன் தோன்றி புகழ் கொண்டான் ஏன் இருவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 236/1
பூரு ஏன் தோன்றி புகழ் கொண்டான் ஏன் இருவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 236/1
கோது உழந்து ஏன் நொந்தார் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 237/2
பண்டை வளம் குன்றியது இ பார் ஏன் நரகனை முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 239/1
கொண்ட உடம்பும் கொடுத்தும் ஏன் சீமூதன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 241/1
கூசாது ஏன் நின்றார் குமரேசா நேசமுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 244/2
அன்று ஏன் பவணன் அருள் நீங்கின் அல்லல் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 246/1
ஆர்ந்த பொருளை அருளோடு சாதுவன் ஏன்
கூர்ந்து முன் கொண்டான் குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 247/1,2
அன்று ஏன் யசோமதி ஆர்ந்த அருள் அற்றது என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 248/1
அன்று ஏன் அருள் இன்றி ஆதன் என்பான் அன்றில் ஒன்றை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 251/1
அன்று ஏன் உதிரன் அருள் இன்றி அந்தணனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 252/1
கொல்வினை ஏன் செய்தார் குமரேசா கொல்லும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 253/2
உற்ற அரிவிசயர் ஊன் தின்றல் பாவம் என்று ஏன்
கொற்றவை முன் சொன்னார் குமரேசா பற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 254/1,2
வில்லாமல் சூரனுக்கு ஏன் மீன் சுமந்து கொண்டு தந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 256/1
ஊன் உண்ணேன் என்று ஏன் உறுதியா கானன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 257/1
ஊன் என்று உணர்ந்தவுடன் வசிட்டர் தேவர் ஏன்
கோனை வெறுத்தார் குமரேசா ஈன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 258/1,2
வெற்றி மிகு பிம்பசரன் வேள்வியினை ஏன் தடுத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 259/1
மண்டு புகழ் நந்தனார் வான்மீகர் ஏன் உயிர்கள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 260/1
கொண்டார் தவம் ஏன் குமரேசா உண்டாகி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 261/2
பண்டு ஏன் உபமன்யு பார்த்தன் தவம் புரிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 265/1
நாடி சவுனகரும் நைமிசரும் ஏன் உவந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 266/1
வாலகில்லர் சீதை உயர் வாகீசர் வாசகர் ஏன்
கோலம் உற்றார் துன்பால் குமரேசா சால – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 267/1,2
மண்டு தவ நந்தியை ஏன் மன் உயிர் எல்லாம் உவந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 268/1
கூற்றையும் ஏன் வென்றார் குமரேசா சீற்றம் மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 269/2
கொண்டார் திரு ஏன் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 270/2
மாதவன் போல் இந்திரன் ஏன் வல் உருவம் தாங்கி வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 273/1
பற்றற்றார் போன்று படிவமுற்ற வில்வலன் ஏன்
குற்றமுற்று மாய்ந்தான் குமரேசா முற்றவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 275/1,2
கோது ஏன் புரிந்தான் குமரேசா யாதொன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 276/2
கொண்டனன் தீது என்று ஏன் குமரேசா மிண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 279/2
கொண்டார் உயர்வு ஏன் குமரேசா முண்டம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 280/2
பண்டு மலர் கள்ளத்தால் பற்றி பராந்தகன் ஏன்
கொண்டான் அழிவை குமரேசா கண்டு நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 282/1,2
அன்று களவால் அடைந்த எலாம் ஏன் இழந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 283/1
கண்டார் பொன் மூவர் கருணை இன்றி ஏன் இருவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 285/1
அன்று ஏன் களவை அடியவர் செய்யார் என்றார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 287/1
குன்றி ஏன் வீய்ந்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 289/2
பண்டு ஏன் வசுக்கள் பசு களவால் தம் உடம்பும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 290/1
வேதாவும் தாழையும் முன் வெய்யது ஒரு பொய் புகன்று ஏன்
கோது அடைந்து நொந்தார் குமரேசா ஏதேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 293/1,2
வள்ளல் அரிச்சந்திரன் ஏன் வைத்தார் உள்ளம் எலாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 294/1
போத உதத்தியன் ஏன் பொய்யாமை பூண்டதனால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 296/1
கொண்டனர் ஏன் தூய்மை குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 298/2
கொண்டார் ஒளி ஏன் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 299/2
செல்லா சினத்து இழிந்தார் செல் இடத்தும் கோசிகர் ஏன்
கொல்லுதலே செய்தார் குமரேசா பல் விதத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 302/1,2
கொண்டான் அழிவு ஏன் குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 305/2
வெற்றி திரிசங்கு ஏன் வெம் சினத்தால் தன் குருவை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 306/1
கொண்டார் ஏன் கேடு குமரேசா மண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 307/2
பண்டு வெகுளா பரத்துவர் ஏன் உள்ளியதை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 309/1
கொண்டான் உயர்வு ஏன் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 310/2
உற்ற முன்னோன் இன்னா உறுவன் என ஏன் இளங்கோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 311/1
செற்றம்கொண்டு இன்னா முன் செய்தார்க்கும் செய்திலர் ஏன்
கொற்றம் குடியார் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 312/1,2
பண்டு சுயோதனனை பாண்டவர் ஏன் கட்டு அவிழ்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 314/1
பூதி பவணன் புறத்து உயிர் நோய் போற்றி ஏன்
கோது இன்றி காத்தார் குமரேசா ஓதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 315/1,2
பற்றிய கை அன்னம் படு துயர் கண்டு ஏன் உடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 316/1
சார்ந்து குசேலர் உயர் சாங்கியர் ஏன் யார்க்கும் அருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 317/1
கூடினார் கேடு ஏன் குமரேசா கோடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 319/2
கொன்று இழிந்த வேடன் ஏன் கொல்லாமையால் உயர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 321/1
கொண்டார் மகிழ்வு ஏன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 322/2
கொல்லாத சாதுவனை கூர் சாரன் நாகனை ஏன்
கொல்லவில்லை கூற்றம் குமரேசா நல்லது என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 326/1,2
நீதி மன்னன் சேய் உயிரை நீக்க அஞ்சி ஏன் அமைச்சன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 327/1
கொன்று செயும் வேள்வி கொடிது என்று ஏன் கும்பமுனி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 328/1
பண்டு பராசர் தம் பாலரையும் ஈனர் என்று ஏன்
கொண்டார் கொலையால் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 329/1,2
கொண்டார் இழிவு ஏன் குமரேசா கண்டு அறிந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 331/2
கூர் அழிந்து ஏன் போன குமரேசா ஊரில் ஒரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 332/2
கூசினர் ஏன் வாழ குமரேசா நேசமுறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 334/2
கொண்ட அன்று ஏன் மாண்டான் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 336/2
கூடினான் சாவு ஏன் குமரேசா நீடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 337/2
கூடி வந்த தன் மனைவி கொண்ட உயிர் காணாது ஏன்
கூடு மட்டும் கண்டான் குமரேசா நாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 338/1,2
அன்று இறந்த சத்தியவான் அவ் விருத்தை ஏன் பிறந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 339/1
பெற்ற செல்வம் எல்லாம் பிருகரதன் ஏன் துறந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 341/1
வெற்றி மிகு சீவகன் ஏன் மேவிய எல்லாம் ஒருங்கே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 343/1
கூர் நோய் ஏன் கொண்டார் குமரேசா தேரின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 344/2
கோவணம் ஏன் கொண்டார் குமரேசா பூவுலகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 345/2
கொண்டார் துயர் ஏன் குமரேசா மண்டி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 347/2
பற்று_இல் பயாபதி பாவை மணிமேகலை ஏன்
குற்றம்_இல் வீடு உற்றார் குமரேசா உற்று நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 349/1,2
பற்றற்ற காரைக்கால் பத்தினி ஏன் பற்றி நின்றார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 350/1
தண் தார் சுலபனும் தக்கனும் புன்பிறப்பு ஏன்
கொண்டார் மருளால் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 351/1,2
கூர்ந்து ஏன் வான் கொண்டார் குமரேசா நேர்ந்திருந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 353/2
திண் தோள் சிகித்துவசன் சிங்கவன்மன் உள் உணர்ந்து ஏன்
கொண்ட பிறப்பு அற்றார் குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 357/1,2
தேட அரிய செம்பொருளை தேர்ந்து ஏன் அறவணர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 358/1
உற்ற நோய் ஒன்றும் உறாது ஏன் சுதீக்கண்ணர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 360/1
கண்ட மான் கண் சிறிது காதலுற ஏன் பரதர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 361/1
வேறொன்றும் வேண்டாமல் வேண்டி பிருங்கி ஏன்
கூறு இன்பம் கொண்டார் குமரேசா தேறியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 362/1,2
மேல் அரசும் கன்னிகையும் வேண்டாது ஏன் வேதசரர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 363/1
ஆசை அற்ற நாரதர் பின் அற்று உயர்ந்தார் மற்றவர் ஏன்
கூசி மிக நொந்தார் குமரேசா ஆசு அறவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 365/1,2
கோடி ஏன் சென்றார் குமரேசா நாடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 366/2
குன்றினர் ஏன் நால்வர் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 368/2
அன்று ஏன் அரியசுவர் ஆசை அற்ற அப்பொழுதே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 370/1
குன்றினர் ஏன் மற்றோர் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 371/2
பண்டு நளன் பேதையாய் பார் இழந்தான் புட்கரன் ஏன்
கொண்டுவந்தான் செல்வம் குமரேசா மண்டி வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 372/1,2
திண் தோள் இராமனும் ஏன் தேராமல் மான் பின் போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 373/1
கொட்டியும் ஏன் பெற்றான் குமரேசா முட்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 376/2
ஊடி அமுது அசுரர் உண்ணாது ஒழிந்தார் ஏன்
கோடி தொகுத்தும் குமரேசா நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 377/1,2
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 379/2
குந்தி ஏன் மாய்ந்தார் குமரேசா முந்துகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 380/2
வெற்றி முசுகுந்தன் வேந்தருள்ளே வேந்தன் என்று ஏன்
கொற்றமுற்று நின்றான் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 381/1,2
திண் தோள் புரூரவன் ஏன் தேவரினும் முன் துணிவுகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 383/1
அன்று ஏன் பெரு வளத்தை ஆக்கி பிருது நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 385/1
மண்டு புகழ் அத்திமன்னன் மாநிலத்தை ஏன் உலகோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 386/1
தண்டாத இன்சொலோடு தண்ணளி சேர் போசன் ஏன்
கொண்டான் உலகை குமரேசா கண்டு அனைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 387/1,2
திண் தோள் மனுவினை ஏன் தெய்வம் என்று எல்லாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 388/1
மண்டு புகழ் விக்கிரமார்க்கன் அமைச்சு உரை ஏன்
கொண்டு பொறுத்தான் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 389/1,2
திண் தோள் பரதனை ஏன் தேர் வேந்தர் தம்முள்ளே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 390/1
மேவினார் பின்பு மிக உள்ள ஏன் பிரிந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 394/1
சீர் ஆரும் கீரரும் ஏன் தென்முனி-பால் கற்ற பின்பே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 396/1
சென்ற இடம் எல்லாம் சிறந்து ஏன் குமரகுரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 397/1
கொண்டார் ஏன் ஔவை குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 399/2
கண்ட செல்வம் பேணாமல் காடவர்கோன் கல்வியை ஏன்
கொண்டு மகிழ்ந்தார் குமரேசா தண்டாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 400/1,2
கோட்டிகொண்டு ஏன் தாழ்ந்தார் குமரேசா நாட்டில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 401/2
காளிதாசன் பாட்டை கல்லாதாள் சொல்லி ஏன்
கோள் இழிவுகொண்டாள் குமரேசா தாளுடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 402/1,2
ஒள்ளியனாய் வந்து நின்றும் ஓதல் இலா நந்தனை ஏன்
கொள்ளவில்லை ஔவை குமரேசா உள்ளுணர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 404/1,2
தெள்ளிய நூல் கல்லாரை தேர் புலம் சேர் சண்பகம் ஏன்
கொள்ளாது இகழ்ந்தாள் குமரேசா கொள்ளுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 407/1,2
நூல் கற்ற ஐவர் போல் நூற்றுவர் சீர் கொண்டிலர் ஏன்
கோல் பெற்றிருந்தும் குமரேசா சால்பு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 410/1,2
கொண்டான் ஏன் போசன் குமரேசா கண்ட பெரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 411/2
பண்டு செவிக்கு உணவே பார்த்தனர் ஏன் நைமிசத்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 412/1
கூர்ந்த துன்பு ஏன் தீர்ந்தான் குமரேசா சார்ந்து நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 414/2
கொள்ள உயர்ந்தார் ஏன் குமரேசா மெள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 415/2
பூத்த புகழேந்தி போதம் கேட்டு ஏன் ஒட்டக்கூத்தரையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 416/1
வென்றி களம் வீழ்ந்தும் வீடுமர் ஏன் சொல்லவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 417/1
உள்ள செவி இருந்தும் ஓட்டை என ஏனன் ஏன்
கொள்ள இழிந்தான் குமரேசா உள்ள எலாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 418/1,2
கொஞ்சமும் கொள்ளார் ஏன் குமரேசா நெஞ்சில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 419/2
ஒன்றாக காந்தாரர் உற்று அவிந்தும் ஏன் உலகோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 420/1
கொற்றமுற்று ஏன் நின்றான் குமரேசா பெற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 421/2
உற்றவர் வாய் சொல் எல்லாம் ஓர்ந்து ஏன் உருத்திரர் மெய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 423/1
கொண்டு எளிது ஏன் சொன்னார் குமரேசா கண்டதனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 424/2
மண்டு புகழ் சீனக்கன் மாறாது ஏன் ஓர் நிலையாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 425/1
பண்டு உலகுக்கு ஒப்ப ஏன் பத்தினியை காகுத்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 426/1
ஆவதனை முன் மால் அறிந்து செய்தார் ஏன் இலங்கைக்கோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 427/1
கொள்ளவில்லை நோய் ஏன் குமரேசா உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 429/2
சொல்லிய சீர் எல்லாம் துருவன் உற்றான் உத்தமன் ஏன்
கொல்ல இழிந்தான் குமரேசா நல்ல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 430/1,2
வென்றி நெடுஞ்செழியன் வெம் பிழைகள் இன்றி ஏன்
குன்றம் என நின்றான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 431/1,2
அன்று ஏன் வருணன் அயன் முன் செய் குற்றத்தால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 434/1
கற்ற வழுதி கதவு தொட்ட கையை ஏன்
குற்றம் என நீத்தான் குமரேசா உற்று அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 436/1,2
உற்ற சுவேதன் உலோபம் ஒன்றால் ஏன் இழிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 438/1
குன்றினான் பின்பு ஏன் குமரேசா கன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 439/2
மண்டு புகழ் அத்திபதி மாண் பிரமதன்மரை ஏன்
கொண்டு உவந்தான் கேண்மை குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 441/1,2
கண்டான் உயர் சோமகாந்தன் பிருகுவை ஏன்
கொண்டான் பின் பேணி குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 442/1,2
கூடி ஏன் நின்றார் குமரேசா தேடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 444/2
வெள்ளி வெறுத்தும் விடப்பன்மன் ஏன் சூழ்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 445/1
கோது_இல் அறிவோரை கொள்ளா கயமுகன் ஏன்
கோதுகொண்டு மாண்டான் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 448/1,2
சார்பு இல்லா சுந்தன் உயர் தன் நிலையை ஏன் இழந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 449/1
கற்றறிந்த நல் குருவை கைவிட்டான் இந்திரன் ஏன்
குற்றமுற்றான் என்னே குமரேசா சுற்றி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 450/1,2
வீடணன் ஏன் அஞ்சி விலகினான் சிற்றினத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 451/1
கூடினன் ஏன் முன்னோன் குமரேசா மூடமுறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 451/2
கூர்ந்தான் புகழ் ஏன் குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 455/2
கொற்றமும் ஏன் பெற்றார் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 456/2
கொண்டார் புகழ் ஏன் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 457/2
கூசாது ஏன் கொண்டார் குமரேசா மாசில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 458/2
உள்ள நலம் உற்றிருந்தும் உத்தவர் ஏன் நல் இனத்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 459/1
கொண்டான் ஏன் இன்பம் குமரேசா உண்டாகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 460/2
ஏன் செய்தான் குமரேசா முற்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 461/2
அன்று தமன் ஊக்காது அடங்கி நின்றான் ஏன் ஊக்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 463/1
பண்டு தெளியாமல் பாண்டியன் ஏன் வேடனிடம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 464/1
குன்றினர் செய்யாது ஏன் குமரேசா துன்றியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 466/2
கொண்டான் அழிவு ஏன் குமரேசா கண்டு நேர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 468/2
நன்றே தனதன் நயந்து செய்தான் ஏன் நவையாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 469/1
எள்ளலுறாமல் இயற்று என்று சாத்தகி ஏன்
கொள்ள மொழிந்தான் குமரேசா உள்ளவர்கள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 470/1,2
குன்றும் என்று ஏன் நின்றான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 471/2
குன்றாது ஏன் வென்றான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 472/2
கொண்டு இடை ஏன் வீழ்ந்தார் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 473/2
வென்றி வலன் தனை வியந்து எழுந்தான் ஏன் உடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 474/1
கொண்டிருந்தார் இன்பு ஏன் குமரேசா மண்டி மேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 478/2
திண் தோள் செழியனும் ஏன் பொழுது அறிந்துகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 481/1
கொண்டான் ஏன் கண்ணன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 482/2
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 483/2
மானம் மிகு சாலிவாகனன் ஏன் காலம் எண்ணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 484/1
காலம் கருதி ஏன் காத்திருந்தான் சீவகன் தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 485/1
திண் தோள் நெடுமான் திறன் மிகுந்தும் ஏன் ஒடுக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 486/1
பண்டு மனைவி துயர் பார்த்திருந்தும் பாண்டவர் ஏன்
கொண்டிலர் கோபம் குமரேசா கண்டவுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 487/1,2
குன்றி நின்று ஏன் வென்றான் குமரேசா கன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 488/2
குன்றினான் சேடன் என கூர்ந்து அறிந்த வாயு அன்று ஏன்
குன்றாமல் வென்றான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 489/1,2
கூசாது ஏன் கொன்றான் குமரேசா பேசாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 490/2
குன்றாது ஏன் வென்றான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 491/2
கொண்டான் மது ஏன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 492/2
சென்று நின்று சத்துருக்கன் செய்தான் இலவணன் ஏன்
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா ஒன்றியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 494/1,2
ஓர் துணையும் இல்லாமல் ஒன்னலரை வென்று அசன் ஏன்
கூர் புகழ் கை கொண்டான் குமரேசா சீர் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 497/1,2
குன்றி ஏன் மீண்டான் குமரேசா ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 499/2
குன்றா நிமித்திகனை கொற்றவன் ஏன் கூர்ந்து அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 501/1
பண்டு கபிலரை நேர் பார்த்தவுடன் பாரி ஏன்
கொண்டு தெளிந்தான் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 502/1,2
குற்றம் சேர் கள் உண் குரங்கு அரசை ஏன் கொண்டான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 504/1
சார்ந்த தருமகுத்தன் சானகன் ஏன் தம் செயலால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 505/1
குன்றி பின்பு ஏன் குமரேசா ஒன்றிய கேள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 506/2
வென்றி மிகு சகன் ஏன் விந்தமனை தேர்ந்ததனால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 507/1
அன்று அசுவத்தாமன் மேல் ஐயுற்ற வேந்தன் ஏன்
குன்றி இழிந்தான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 510/1,2
அன்று அரிசிலாரை அமைச்சாக ஏன் அரசன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 511/1
தெள்ளு புகழ் அக்குரூரன் தேர்ந்து ஏன் பெரு வளங்கள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 512/1
குற்றம் ஏன் செய்தார் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 514/2
பெண்டிரை ஏன் ஏவி பெருமுனியை மன்னவன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 515/1
விண் தலத்து வேந்தால் வினை நாடி கண்ணன் ஏன்
குண்டலத்தை கொண்டான் குமரேசா மண்டலத்தில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 516/1,2
கொற்றவன் ஏன் விட்டான் குமரேசா உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 517/2
அன்று சுபன் ஏகன் அரிமுகர்க்கு ஏன் ஆளுரிமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 518/1
பற்று அற்ற காலத்தும் பாண்டவர் பின் சோமகர் ஏன்
குற்றம் அற போனார் குமரேசா முற்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 521/1,2
சுற்றம் எல்லாம் வந்து தன்னை சூழ ஏன் மாலியவான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 524/1
திண் தோள் சகரன் ஏன் சேர்ந்து பல கிளைஞர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 525/1
வள்ளல் வரகுணன் போல் மாநிலத்தில் ஏன் கிளையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 526/1
பூதன் உயர் பந்தன் புண்ணியன் முன் ஈந்து உவந்து ஏன்
கோது அறு சீர் கொண்டார் குமரேசா யாதெனினும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 527/1,2
பூதவழுதி புகழ் நோக்கி ஏன் பலரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 528/1
கண்டிருந்தும் வீடணன் சேர் காரணத்தை ஏன் எண்ணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 530/1
கொண்டார் முன் தீது ஏன் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 531/2
திண் தோள் விரோசனன் சீர் எல்லாம் ஏன் இழந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 534/1
ஏதும் இழுக்காமல் எண்ணி ஏன் கேகயன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 536/1
அன்று அரியது என்னாமல் ஆர்வமுடன் சேகரன் ஏன்
குன்றாமல் செய்தான் குமரேசா ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 537/1,2
வில் விசயன் போர் வெறுத்து மீளலுற்றான் கண்ணன் ஏன்
கொல் என்று சொன்னான் குமரேசா நல்லோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 538/1,2
காதல் புதல்வர் என கண்ணோடாது ஏன் ககந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 541/1
கொண்டு எழுந்து ஏன் போன குமரேசா தண்டாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 542/2
வேதம் உயர் நீதி விரதன் கோல் கொண்ட பின்பு ஏன்
கோது அற முன் நின்ற குமரேசா தீது அறு சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 543/1,2
கோன் இருந்த நாட்டு ஏன் குமரேசா ஆன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 545/2
கொண்டதால் ஏன் குமரேசா மால்கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 546/2
உற்ற குடிகளை ஓம்பி ஏன் வச்சந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 549/1
கொற்ற மகிடன் கொடியன் என ஏன் உலகோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 551/1
வென்றி மிகு சம்பரன் வேண்டிய போது ஏன் உலகோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 552/1
அன்று ஏன் அவிச்சித்து அரசு இழந்து தன் செயலால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 554/1
கொள்ள நின்ற போது ஏன் குமரேசா எள்ளலுறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 558/2
வேதியர் ஏன் நூல் மறந்தார் வேந்து ஒருவன் காவாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 560/1
நாடி புருகுச்சன் நாகர் மேல் செல்லாது ஏன்
கூடி ஒறுத்தான் குமரேசா நேடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 561/1,2
திண் தோள் வழுதி சினந்து எழுந்தும் ஏன் இரக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 562/1
குன்றாமல் நன்னன் கொடுமை செய்தான் ஏன் உடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 563/1
பொன்றாமல் தந்தை நிற்ப பொல்லா சுயோதனன் ஏன்
குன்றி முன்னே மாய்ந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 564/1,2
குன்றி ஏன் வீந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 566/2
அன்று ஏன் கொடும் தண்டம் ஆற்றி நெடுங்கிள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 567/1
தீது மிகு தாரகன் முன் தேர்ந்து சிறை செய்யாது ஏன்
கோது மிக மாண்டான் குமரேசா மோதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 569/1,2
திண் தோள் இரும்பொறை ஏன் சீறாமல் கண்ணோட்டம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 571/1
தண்டாமல் தந்தர் தருமர் ஏன் கண்டவுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 573/1
கண்டவுடன் பாரி ஏன் கண்ணோடி முல்லைக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 575/1
குன்றாது ஏன் நின்றார் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 576/2
கண்டான் அமர் முகத்தை கண்ணோட்டம் ஏன் மிகவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 577/1
சென்று சிதையாமல் சீவகன் ஏன் கண்ணோட்டம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 578/1
கொண்டு ஏன் பொறுத்தான் குமரேசா தண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 579/2
குன்றாது ஏன் உண்டார் குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 580/2
ஒற்றரை முன் கண்ணா உவந்து ஏன் விசயதரன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 581/1
ஓதி உயர் வீமன் உய்த்த ஒற்றன் ஏன் மற்றவரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 584/1
உற்ற உருவோடு உகாது ஏன் சுக சாரர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 585/1
அன்று ஏன் பருணன் அனுமன் மறைந்து ஆய்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 586/1
கொண்டான் தெளிவு ஏன் குமரேசா அண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 587/2
தாதியை ஏன் ஒற்றா தமயந்தி மற்றும் உய்த்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 588/1
ஒற்றரை ஒற்றி உதயன் சுயோதனன் ஏன்
குற்றம் அற தேர்ந்தார் குமரேசா பற்றிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 589/1,2
ஒற்றி வந்த ஒற்றருக்கு ஏன் ஓர் சிறப்பும் செய்யவில்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 590/1
நன்றாம் பொருளினும் ஏன் நார்முடியன் ஊக்கத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 591/1
கொள்ள நின்றான் சீர் ஏன் குமரேசா தள்ளரிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 592/2
ஆக்கம் இழந்தும் ஏன் ஆரியன் சோர்வு இன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 593/1
கொண்டார் உயர்வு ஏன் குமரேசா மண்டி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 595/2
குன்றாது ஏன் நின்றார் குமரேசா ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 597/2
உள்ளம் உயர் நந்திமான் ஓரி போல் ஈதல் இன்பு ஏன்
கொள்ளவில்லை மற்றோர் குமரேசா தள்ளாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 598/1,2
பத்துத்தலையானும் பாய்ந்து ஏன் சடாயு வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 599/1
கொள்ள நின்றார் சீர் ஏன் குமரேசா தள்ளா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 600/2
கன்று மடி கொண்ட கவுற்சனன் ஏன் தன் குடி முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 603/1
அன்று புகழ் சத்தியாதனனும் ஏன் மடிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 604/1
தண் தார் அசமஞ்சன் சத்திரபந்து ஏன் மடியால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 606/1
கொள்ளும் மடி கண்டு ஏன் குமரேசா உள்ளே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 607/2
உற்ற குடியை உயர் தருமகுத்தன் ஏன்
குற்றம் அற காத்தான் குமரேசா பற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 609/1,2
குன்றாது ஏன் கொண்டார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 610/2
மண்டு புகழ் ஆட்கொண்டான் மாறாமல் ஏன் வினையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 612/1
பண்டு தாள் ஆற்றி நின்ற பத்திரன் ஏன் வேளாண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 613/1
குன்றினன் ஏன் நாகன் குமரேசா நன்றான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 614/2
தா_இல் உயர் திருவில் தந்தை மிக்கான் ஏன் இன்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 616/1
மண்டு மடிகொண்டு இழிந்தான் மாகந்தன் ஏன் முயன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 617/1
பண்டு திலீபன் பயனின்மை கண்டும் ஏன்
கொண்டு முயன்றான் குமரேசா மண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 618/1,2
வென்றி சுதரிசனன் மெய் வருந்தி ஏன் முயன்றான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 619/1
பண்டு இடுக்கண் பற்ற பதையாமல் ஏன் தருமன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 621/1
வெள்ளம் என இடும்பை மேவியும் ஏன் மூலர் அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 622/1
கோடி அல்லல் வந்து முனம் கூடியும் ஏன் நற்கிள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 625/1
அற்றேம் அரசு என்று ஓர் அல்லல் இன்றி ஏன் போனான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 626/1
கொண்டிலன் ஏன் துன்பம் குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 629/2
மண்டிய சீர் உத்திரனார் வாய்மைமன் ஏன் இன்பம் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 630/1
குன்றாது ஏன் சொன்னான் குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 634/2
பண்டு அறிந்த யூகியினை பட்டியை ஏன் நல் துணையா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 635/1
குன்றாது ஏன் செய்தான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 637/2
தேறாமல் சச்சந்தன் சீறி வைதும் தத்தன் ஏன்
கூறினான் நீதி குமரேசா மீறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 638/1,2
பண்டு புரோசனனை பாண்டவர் ஏன் பாவி என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 639/1
கொண்டாடினான் ஏன் குமரேசா உண்டாகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 641/2
என்றும் சோர்வு இன்றி இடவகன் ஏன் சொல்லினை முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 642/1
வென்றி சிவேதன் ஏன் வேட்கையுற சொல்லி நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 643/1
குன்றாது ஏன் ஓர்ந்தார் குமரேசா நின்றவர் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 646/2
குற்றமுற்று ஏன் மீண்டார் குமரேசா முற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 647/2
மற்றோர் பல சொன்னார் மாசற்ற ஔவை ஒன்று ஏன்
குற்றம் அற சொன்னார் குமரேசா பற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 649/1,2
தேர்ந்த சனமித்திரன் ஏன் வினை நலத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 651/1
வள்ளல் வயந்தகன் ஏன் வல்வினையை எள்ளளவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 652/1
மாசில் புகழ் உருக்குமாங்கதன் ஏன் வன்பழியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 653/1
வென்றி குமரனார் வெம்பி நின்றும் செய்திலர் ஏன்
குன்றுவன ஒன்றும் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 654/1,2
கூனாது ஏன் நின்றான் குமரேசா தானே பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 655/2
கொண்டார் துயர் ஏன் குமரேசா கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 658/2
வானும் அழ மண்ணும் அழ வந்த எல்லாம் ஏன் இலங்கைக்கோன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 659/1
கொண்டான் அமிர்து ஏன் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 661/2
உற்ற வினை ஊறுபட்டும் ஒல்காது ஏன் மாறன் அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 662/1
மண்டு புகழ் நாகன் உயர் மாண் வினையை ஏன் உள்ளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 665/1
குன்றாது ஏன் கொண்டான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 666/2
நன்று என்று கண்டவுடன் நாடி அருச்சுனன் ஏன்
குன்றாமல் செய்தான் குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 668/1,2
கன்றிய துன்பு உற்றும் கலியனார் ஏன் துணிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 669/1
உற்ற வினை ஒல்லும் என ஓர்ந்தவுடன் ஏன் மிஞிலி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 673/1
அன்று ஏன் வினை ஒழிவை அஞ்சி வளவன் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 674/1
முற்றிய பின் எய்து பயன் முன்னி ஏன் காளிங்கன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 676/1
திண் திறல் மெய் குண்டலன் முன் சேராரை ஏன் விரைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 679/1
பண்டு திறல் சூரன் உற பார்த்து அஞ்சி ஏன் பணிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 680/1
கொண்டாடினார் ஏன் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 682/2
கற்று வல்ல சஞ்சயன் ஏன் காவலர்-பால் தூதுசென்றான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 683/1
காதலர் பல்லோர் இருப்ப கண்ணன் ஏன் தூதுசென்றான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 684/1
மாறு_இல் புகழேந்தி மாண் பாணர் தூதுசென்று ஏன்
கூறினர் நன்று எய்த குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 685/1,2
அன்று கடோற்கசன் ஏன் அஞ்சாமல் தூதுசென்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 686/1
சோரான் துணிந்து நின்றான் தூதான அங்கதன் ஏன்
கூர் ஆரும் வேல் கை குமரேசா நேரே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 689/1,2
சார்ந்த எயிற்றியனார் தார் வேந்தன் சீர் அறிந்து ஏன்
கூர்ந்து ஒழுகி நின்றார் குமரேசா ஓர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 691/1,2
கொள்ள நின்றான் சீர் ஏன் குமரேசா தெள்ளிய சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 692/2
தேற்றினும் ஏன் வாலி பின்பு தேராமல் தம்பி-தனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 693/1
உற்று ஒன்றும் கேளாது ஒடுங்கி மதிதயன் ஏன்
கொற்றவன்-பால் நின்றான் குமரேசா ஒற்றியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 695/1,2
காலம் கருதி ஏன் கண்ணனார் மன்னரிடம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 696/1
வள்ளல் வழுதி கொள மாண்புற்றும் ஏன் மருதர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 699/1
உள்ளியதை தேர்ந்து உரைத்த ஒண் தருமர் வள்ளுவர் ஏன்
கொள்ள நின்றார் தேவா குமரேசா எள்ளளவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 702/1,2
ஓர்ந்து குறிப்பறிந்த ஒண் கூடலாரை ஏன்
கூர்ந்து கொண்டான் மன்னன் குமரேசா தேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 703/1,2
உற்ற விசயர் உணர்ந்தார் சுயோதனன் ஏன்
குற்றமுற்றான் கண்டும் குமரேசா பெற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 705/1,2
கூசாது ஏன் கண்டார் குமரேசா ஆசு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 706/2
ஒன்றி நின்றார் ஒன்றும் உரையா முன் ஏன் வழுதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 708/1
மாறி பகைத்ததனை மாடலன் ஏன் குட்டுவன்-கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 709/1
போதம் மிகு பொய்கையார் போர் வளவன் கண் அறிந்து ஏன்
கோது அறு சீர் கொண்டார் குமரேசா ஓதி மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 710/1,2
கூர்ந்து சொன்னார் முன் ஏன் குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 711/2
ஓதி உயர் வீடுமர் ஏன் ஒன்றும் உரையாது இருந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 714/1
நாடி உணர்ந்தும் நகுலன் முன் சொல்லாது ஏன்
கூடி இருந்தான் குமரேசா தேடி உறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 715/1,2
தெள்ளிய சீர் காயன் சிறிது இழுக்கி ஏன் பெரிதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 716/1
கூறி உயர்ந்தார் ஏன் குமரேசா வீறுடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 717/2
அன்று விபீடணன் ஏன் அல் அவையுள் சொல்லி உளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 719/1
அன்று முதுகண்ணர் அனுமார் அவை அறிந்து ஏன்
குன்றாமல் சொன்னார் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 721/1,2
தண் தார் உயர் காளிதாசர் ஏன் கற்றவருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 722/1
குன்றினர் ஏன் சொல்ல குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 723/2
திண் தோள் இருதுபன்னன் தேர் நளன்-பால் ஏன் கலையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 724/1
வென்றி புகழேந்தி வேத்தவையில் மாற்றம் ஏன்
குன்றாது தந்தான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 725/1,2
கற்றும் அவை அஞ்சினார் காளமேகம் எழுந்து ஏன்
கொற்றமுற்று நின்றான் குமரேசா வெற்றியுறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 726/1,2
கூசினது ஏன் மற்றோர் குமரேசா ஆசையொடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 728/2
திண் தோள் குசலவர் ஏன் சென்று அவை அஞ்சாமையினால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 729/1
அன்று ஏமநாதன் அவை அஞ்சி ஏன் இழிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 730/1
வீரம் மிகு சூரனும் ஏன் வீர மகேந்திரத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 741/1
கொற்றமுற்றான் கோன் ஏன் குமரேசா சுற்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 748/2
கூடி நின்றதால் ஏன் குமரேசா நாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 750/2
ஓது பொருள் ஒன்றே உயர்ந்தது என மாயை ஏன்
கோது அற முன் கொண்டாள் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 751/1,2
தீதிலனாய் ஈட்டி முன் செல்வம் மிகு சாயலன் ஏன்
கோது_இல் இன்பம் கொண்டான் குமரேசா ஓதில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 754/1,2
உள்ளன்போடு அன்றி உறு பொருளை வான் பதி ஏன்
கொள்ளான் வெறுத்தான் குமரேசா கொள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 755/1,2
திண் தோள் தருசகன் ஏன் தெவ்வர் உறு பொருளை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 756/1
சோர்ந்து வருந்தாமல் தொண்டைமான் ஏன் வினையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 758/1
கூடினன் ஏன் தத்தன் குமரேசா ஓடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 759/2
குன்றாது ஏன் கொண்டான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 760/2
வென்றி மிகு சோதனன் ஏன் வெல் படையை பேணி என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 761/1
மூல பலம் அஞ்சாது ஏன் முன் வந்து நின்றது கோன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 762/1
அன்று கடல் போல் அசுரர் ஆர்த்து வந்தார் ஏன் எளிதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 763/1
ஓடி ஒழி-மின் என ஒன்னலர் முன் ஏன் விபுலன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 771/1
புல்லியரை எள்ளிவிட்டு ஏன் போர் மகதன் மேல்போந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 772/1
திண் தோள் இராவணன் போர் தேய்ந்தது கண்டு ஏன் இரக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 773/1
பண்டு ஏன் இராவணி மெய் பட்ட கணை தொட்டு எடுத்துக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 774/1
வேல் வீச வாள் அரக்கன் மேல் ஓடி ஏன் இளையோன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 775/1
போர் எதிர்ந்த நாளே புனிதம் என கிள்ளி ஏன்
கூர் அமைந்து நின்றான் குமரேசா நேரா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 776/1,2
திண் தோள் அபிமன் உயர் தீரன் என ஏன் கழல் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 777/1
தேர்ந்து கதிரோன்சேய் சீராமன் நட்பினை ஏன்
கூர்ந்து உணர்ந்து செய்தான் குமரேசா ஓர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 781/1,2
கொள்ள நின்றது இன்பு ஏன் குமரேசா உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 783/2
அன்று ஏன் இடித்துரைத்தார் ஆலத்தூரார் அன்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 784/1
கொண்டிருந்தான் நட்பு ஏன் குமரேசா மண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 785/2
மூதுரை கொள் பொய்யாமொழியார் ஏன் நெஞ்சு உவந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 786/1
அன்று வளவன் உற்ற அல்லலில் ஏன் பொத்தியார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 787/1
தேர்ந்த சுதஞ்சணன் ஏன் சீவகன் துன்பு ஓர்ந்து உடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 788/1
வேறாக ஒன்றும் விளம்பாது ஏன் ஆத்திரையன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 790/1
கூர்ந்து கொண்டான் நட்பு ஏன் குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 793/2
ஏன் கோனை குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 794/2
ஓர்ந்து இடிக்க வல்ல உயர் மருசி நட்பினை ஏன்
கூர்ந்து கொண்டான் மன்னன் குமரேசா சார்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 795/1,2
அன்று அமைந்த கேட்டில் அயாதி ஏன் உண்மை கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 796/1
ஓர்ந்து விதுரன் ஏன் உற்றவர்-பால் நட்பு ஒழித்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 797/1
கள்ளம் புரிந்த கழல் சிங்கன் நட்பினை ஏன்
கொள்ளவில்லை மன்னன் குமரேசா எள்ளளவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 798/1,2
கேடு_இல் இராமன் உயர் கேண்மை கொண்டு ஏன் வீடணன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 800/1
பண்டு விசயன் படிறு அறிந்தும் ஏன் பழைமைகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 801/1
கன்னன் மனைவி துகில் கை பிடித்தும் மன்னன் ஏன்
கொன்னே பொறுத்தான் குமரேசா முன்னே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 803/1,2
மீறி அன்று நண்பர் மிகை செய்தும் ஏன் கவிக்கோன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 804/1
சேர்ந்தாள் பெரும் துன்பம் செய்தும் சிவகலை ஏன்
கூர்ந்து பொறுத்தாள் குமரேசா சார்ந்து நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 805/1,2
கான் ஆள போ என்ற கைகைக்கு ஏன் அன்புசெய்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 807/1
பண்டு அமணன் செய்த பழி நாளை ஏன் குமணன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 808/1
ஓர்ந்து பழம் கேண்மை உவந்து விடா வேகனை ஏன்
கூர்ந்து கொண்டார் மற்றோர் குமரேசா நேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 809/1,2
வென்றி சதவிந்து ஏன் மெய்மை இலா சாலுவன் கேள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 811/1
குற்றம் என்று ஏன் நீத்தான் குமரேசா பற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 812/2
உளைந்தான் கோன் ஏன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 814/2
பேதை அசமுகி-தன் பேருறவால் சூரன் ஏன்
கோது மிக உற்றான் குமரேசா தீது மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 816/1,2
கூறாது ஏன் விட்டார் குமரேசா ஆறாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 818/2
வள்ளல் விசாலன் ஏன் வஞ்சனைசெய் சாலுவனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 819/1
நேசித்து பின் பழித்த நீமகனை ஆமகன் ஏன்
கூசி அகன்றான் குமரேசா மூசி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 820/1,2
மாறாத தேவகியும் மாறினள் ஏன் விப்பிரனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 822/1
தேர்ந்து பல கற்றிருந்தும் செற்றம் அறாது ஏன் எயினன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 823/1
சேர்ந்து அனலன் சொல்லியும் பின் தேர்ந்து கொளாது ஏன் வசு முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 825/1
கூர்ந்து கண்டார் தீது ஏன் குமரேசா நேர்ந்து நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 826/2
சார்ந்து தொழுதிடினும் தத்தன் ஏன் முத்தனை முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 828/1
உள் இகழ்ந்த வாகனிடம் ஓகைசெய்து கோமுகன் ஏன்
கொள்ள நின்றான் வேறு குமரேசா கள்ளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 829/1,2
வென்றி நரவாணன் மேவலனை மேவி நண்பு ஏன்
குன்ற விடுத்தான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 830/1,2
கண்டு பலன் காணாமல் காகன் ஏன் தீமை உளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 831/1
சீதையிடம் காதல் அன்று செய்து சயந்தன் ஏன்
கோது அடைந்து நின்றான் குமரேசா ஏதமுறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 832/1,2
கோணாது ஏன் ஈர்த்தான் குமரேசா பூணாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 833/2
அன்று ஆய்ந்து அறிந்தும் ஏன் ஆர்ந்த முழுமூடன் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 834/1
ஒள்ளியனா தன்னை உயர்த்தியும் ஏன் துச்சேதன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 844/1
நின்று உயர்ந்தும் சும்ப நிசும்பர் ஏன் புல்லர் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 846/1
கேசி ஏன் தேறாமல் கேடு செய்து தானாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 847/1
தேர்ந்து உணரா அந்தகன் ஏன் தீர்ந்து ஒழியும் அவ்வளவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 848/1
காட்டியும் ஏன் தக்கன் அன்று காணாமல் கண்டதிலே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 849/1
கொள்ள நின்றான் தீது ஏன் குமரேசா உள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 850/2
என்றும் இகலை எதிர் ஏலாத பத்திரன் ஏன்
குன்றாமல் நின்றான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 855/1,2
அன்று இகலே நன்று என்று அகங்கரித்த நாந்தகன் ஏன்
குன்றி உடன் மாய்ந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 856/1,2
கன்றி இகல் மேவி உண்மை காணாமல் தந்தன் ஏன்
குன்றி மடிந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 857/1,2
ஏமாங்கதன் ஏன் இகல் என்றும் காணாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 859/1
அன்று ஏன் வலியார் மேல் அச்சுவன் போய் ஏற்று அழிந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 861/1
அன்று வெகுண்டெழுந்த ஆருணிமன் ஏன் எளிதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 864/1
ஏற்றது ஒன்றும் நோக்கா இடும்பன் ஏன் வந்து உடனே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 865/1
கோமகன் ஏன் கொண்டான் குமரேசா ஏம நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 866/2
நீதியின் நில்லா நெடிய விருத்திரன் ஏன்
கோதுகொண்டு மாண்டான் குமரேசா யாதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 868/1,2
நன்று அறியா மாகர் நலி பகையால் ஏன் பரதன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 869/1
பொல்லாத காளன் மேல் போர் வேட்டு மித்திரன் ஏன்
கொல்ல எழுந்தான் குமரேசா நல்ல நூல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 870/1,2
ஒன்னலரை வென்ற நந்தன் ஓர் புலவனை பகைத்து ஏன்
கொன்னே அழிந்தான் குமரேசா துன்ன அரிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 872/1,2
பண்டு மலையனை ஏன் பார்த்து பெருங்கிள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 875/1
திண் தோள் சதசித்து ஏன் தெவ்வரை உள் சேராமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 876/1
கொள்ளாது ஏன் நின்றான் குமரேசா உள்ளது ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 877/2
மால் அறிந்து காப்ப மதுகயிடர் மாய்ந்தார் ஏன்
கோலம் அழிந்து குமரேசா சாலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 878/1,2
சீர்த்தி மிகு வீரசேனன் பகைவர் ஏன்
கூர்த்திடும் முன் கொன்றான் குமரேசா ஆர்த்துள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 879/1,2
அன்று செயிர்த்த அழிசியினால் ஏன் பயன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 880/1
தன் தமர் என்று எண்ணான் தசமுகன் ஏன் மைத்துனனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 881/1
அன்று ஒருவன் பொய் தொடர்பை அஞ்சி ஏன் கோவிந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 882/1
கண்டு அஞ்சி உட்பகையை காளன் ஏன் தற்காத்துக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 883/1
ஏதம் மிக எய்தி ஏன் ஏனாதியார் நொந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 884/1
அன்று உறவோன் உட்பகையால் ஆண்மை பழையனும் ஏன்
குன்றி மிக நொந்தான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 885/1,2
உற்ற உறவினர்-தம் உட்பகையால் ஏன் எழினி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 886/1
கொற்றவன் ஏன் கொண்டான் குமரேசா முற்றாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 889/2
திண் தோள் பிரகத்தன் தேர்ந்து இகழாது ஏன் போற்றிக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 891/1
கொற்ற சகுந்தன் ஏன் கோசிகரை பேணாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 892/1
தீது ஆர் துமிரன் ஏன் தேறாமல் அங்கதன்-பால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 893/1
குன்றி ஏன் மாய்ந்தான் குமரேசா நின்று அழலும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 894/2
கொண்டும் ஏன் மாண்டான் குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 895/2
வாதாவி அண்ணனுடன் வந்தான் குறுமுனிக்கு ஏன்
கோது செய்து மாண்டான் குமரேசா மோதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 896/1,2
அன்று மரீசி அகம் திரிந்தார் துங்கன் ஏன்
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 898/1,2
சீலமுற்ற கும்பமுனி சீற நகுடன் ஏன்
கோலம் அற்று வீழ்ந்தான் குமரேசா சாலவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 899/1,2
வென்றி யசோதரன் ஏன் மிக்க மனை விழைவால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 901/1
நாடாமல் பெண் விழைந்து நாணி ஏன் சந்தனு பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 902/1
கூசி நொந்தான் பின்பு ஏன் குமரேசா நேசமுறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 903/2
அஞ்சி ஏன் ஔவைக்கு அமுது அளிக்க தன் மனையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 905/1
கோது ஏன் புரிந்தான் குமரேசா ஏதேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 908/2
துன்றி மனை விழைந்த துத்தமன் ஏன் நன்மை இன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 909/1
பேரழகு வாய்ந்திருந்தும் பெண் வழியில் கேசன் ஏன்
கூர் அழியான் நின்றான் குமரேசா சீர் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 910/1,2
வேசையரின் சொல்கேட்டு வெம்பி ஏன் பாசதரன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 911/1
குற்றம் என்று ஏன் விட்டான் குமரேசா முற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 912/2
கோடி அருவருத்தும் கோணாது ஏன் மோகினி முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 913/1
காமகலை காதலித்தும் காதலுறாது ஏன் ஒழிந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 914/1
மாதர் வளைந்தும் மருவாது ஏன் வீரசித்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 915/1
தள்ளாத மங்கையர் முன் சார்ந்தும் புரஞ்சயன் ஏன்
கொள்ளாது நீத்தான் குமரேசா உள்ளுணர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 916/1,2
உள்ளி பொதுமகளிர் உற்று நின்றும் மித்திரன் ஏன்
கொள்ளான் வெறுத்தான் குமரேசா கொள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 917/1,2
முன் ஒருத்தி-தன்னை முயங்க சுநந்தன் ஏன்
கொன்னே மடிந்தான் குமரேசா உன்னி மேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 918/1,2
அன்று கணிகையரை ஆதரித்தான் ஏன் அதர்மன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 920/1
கள் உண்ணேன் என்று ஏன் கதிரோன்சேய் வில்லி உளம்கொள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 922/1
கள் உண்டல் பாவம் என கண்டவுடன் சண்டகன் ஏன்
கொள்ளான் வெறுத்தான் குமரேசா உள்ளபடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 925/1,2
கள் உண்டு ஏன் வீரை கருத்தழிந்தாள் யானை முன் போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 926/1
கள்ளின் களித்த கபனை ஏன் எல்லாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 927/1
அன்று மறைத்தும் ஏன் அங்காரகன் களியால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 928/1
கள் அருந்தல் தீமை என காட்டியும் ஏன் காதன் உள்கொள்ளாது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 929/1
கண்டும் தெளியாமல் கங்கன் ஏன் வெம் களி மீக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 930/1
சூதாடல் தீது என்று ஏன் சொன்னான் சுநீதன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 931/1
உற்ற பொருள் எல்லாம் ஒருங்கு இழந்து புட்கரன் ஏன்
குற்றமுற்றான் சூதில் குமரேசா பற்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 933/1,2
கோடி அல்லல் கொண்டு குணநிதி ஏன் வெம் சூதை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 936/1
வென்றி உருக்குமன் ஏன் வெம் சூதால் அல்லல் எய்தி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 938/1
அன்று ஏன் உணவும் அடையாமல் மாகந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 939/1
குண்டோதரன் ஏன் குமரேசா உண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 941/2
ஓர் மருந்தும் கொள்ளார் உயர் மாளிகையார் ஏன்
கூர் விருந்தாய் நின்றார் குமரேசா சாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 942/1,2
அன்று ஏன் அளவாக ஆய்ந்து உண்டு அமித்திரனார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 943/1
பண்டு உயர்ந்த சக்கரன் ஏன் பட்டினிசெய்து உற்றறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 944/1
ஊறுபாடு ஒன்றும் உறாமல் ஏன் போகர் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 945/1
அன்று மிக ஊண் அருந்திநின்ற சோமன் ஏன்
குன்றி நோய்கொண்டான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 946/1,2
அன்று பிணி நிலையை ஆராய்ந்து தேரையர் ஏன்
குன்றாமல் செய்தர் குமரேசா கன்றியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 949/1,2
நீடி கவுமாரன் நின்றான் உலுண்டன் ஏன்
கோடினான் செம்மை குமரேசா கூடி உயர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 951/1,2
ஓர் இழுக்கும் சாராது உயர் தருமதத்தன் ஏன்
கூர் ஒழுக்கில் நின்றான் குமரேசா நேரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 952/1,2
கோது அற ஏன் தந்தார் குமரேசா போதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 953/2
தள்ள அரிய பேரரசை தாய் தந்தும் ஏன் பரதன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 954/1
குன்றாது ஏன் தந்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 955/2
அன்று கவன்று நின்றும் அல்லது ஒன்றும் செய்திலர் ஏன்
குன்றூர்கிழார் முன் குமரேசா ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 956/1,2
வள்ளன்மை இன்றி நின்ற வச்சிரனை ஏன் குலத்துள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 958/1
கொண்டிலர் ஏன் விட்டார் குமரேசா கண்டு என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 961/2
பண்டு உயர்ந்த சங்கன் ஏன் பண்பு அல்ல செய்திலன் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 962/1
கொண்டான் இழிவு ஏன் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 964/2
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 967/2
போரில் ஒரு புண் முதுகில் பூண்டது என ஆதன் ஏன்
கூர் உயிரை நீத்தான் குமரேசா பாரில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 969/1,2
பண்டு ஏன் சலபோசன் பாடு அழிந்தது என்று இறந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 970/1
சேர்ந்தார் இழிந்து நின்றார் செய் வினையால் சம்புவன் ஏன்
கூர்ந்து சிறந்தான் குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 972/1,2
குன்றாது ஏன் செய்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 975/2
பண்டு வெளிமான் பணிந்தான் இளையோன் ஏன்
கொண்டு வியந்தான் குமரேசா கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 978/1,2
குற்றம் ஏன் சொன்னான் குமரேசா முற்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 980/2
என்றும் கொலை தீமை எண்ணாமல் மானர் ஏன்
குன்றாமல் நின்றார் குமரேசா கன்றி உயிர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 984/1,2
மண்டு புகழ் சாபாலி மாண்பில்லார்-மாட்டும் ஏன்
கொண்டிருந்தார் தோல்வி குமரேசா கொண்டு நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 986/1,2
கொண்டு செய்தான் இன்பு ஏன் குமரேசா மிண்டியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 987/2
குன்றவில்லை சீர் ஏன் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 988/2
நன்று அறிந்த அங்கீரர் நன்னீர்மை என்றும் ஏன்
குன்றாது இருந்தார் குமரேசா நின்று உயர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 990/1,2
அன்று வழுதி ஏன் அன்புடையனாய் என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 992/1
உற்ற முல்லான் போல உறுப்பு ஒத்தும் சிங்கன் ஏன்
குற்றமுற்று நின்றான் குமரேசா பெற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 993/1,2
மண்டு புகழ் செங்கண்ணான் மாண்பினை ஏன் எல்லாரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 994/1
கன்றி பகைத்தும் ஏன் காவட்டர் பண்புடைமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 995/1
அன்று ஏன் அரிய வசு அல்லசெய்தான்-பாலும் நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 998/1
நின்று பெரும் பொருளை நீட்டிவைத்தும் கும்பன் ஏன்
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா ஒன்றவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1001/1,2
வச்சையன் என்று எல்லாரும் வைது இகழ சங்கன் ஏன்
கொச்சையுற்று நின்றான் குமரேசா நிச்சலும்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1004/1,2
சார்ந்து ஒன்றும் ஈயாத சத்திரசித்து ஏன் இழந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1005/1
குன்றி நின்றது ஏன் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1006/2
கூர் அழிந்த போது ஏன் குமரேசா நார் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1010/2
கூடி நின்றான் சீர் ஏன் குமரேசா கோட நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1012/2
நன்று அறிந்த குட்டுவன் ஏன் நாண் அமைந்து சால்பு நிலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1013/1
நாணினை முன் நின்மலன் ஏன் நல் அணியா கொண்டு என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1014/1
வேதவதி நாண் காத்து மெய் உயிரை நீத்தாள் ஏன்
கோதை புனை வை வேல் குமரேசா கோது அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1017/1,2
அன்று சுமதி அசாமிளன் ஏன் நாண் இழந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1019/1
நின்று தனஞ்சயன் ஏன் நீள் வினை முன் செய்வல் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1021/1
நாடி குடிதாங்கி நம்பி ஏன் தெய்வ அருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1023/1
சார்ந்து பலர் இருந்தும் சாத்தன் ஏன் தன் குடியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1027/1
சோர்ந்துபடாமல் சுபத்திரன் ஏன் தன் குடியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1028/1
கொண்டு உழந்தான் துன்பு ஏன் குமரேசா மண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1029/2
குன்றி நின்ற போது ஏன் குமரேசா துன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1030/2
மண்டு புகழ் நெற்குன்றவாணர் வருந்தியும் ஏன்
கொண்டார் உழவை குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1031/1,2
குன்றாது ஏன் காத்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1032/2
ஏர் உழுது வாழ்தலே இன்பம் என நாரணன் ஏன்
கூர் உவந்து நின்றான் குமரேசா சீரா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1033/1,2
ஈதலே செய்தான் எவர்க்கும் இரந்திலன் ஏன்
கோது_இல் வடுகன் குமரேசா யாதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1035/1,2
ஆதன் உழவை அகன்ற போது ஏன் துறவோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1036/1
நீரோடு காப்பை நிறைத்து புலவியர் ஏன்
கூர் விளைவு கொண்டார் குமரேசா சீரான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1038/1,2
உள்ளம் மடிந்து இல்லை என ஓய்ந்திராது ஏன் காரி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1040/1
அன்று வறுமை அடைய இருமையும் ஏன்
குன்றினான் வேமன் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1042/1,2
மாரி எனும் பாரி மகளிரும் ஏன் நல்குரவால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1043/1
வீமன் மடையன் என வெற்றி நளன் சூதன் என்று ஏன்
கோமனை முன் போனார் குமரேசா தோம் அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1044/1,2
கூடலிறை முன் ஏன் குமரேசா நாடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1046/2
கொள்ள வந்த போது ஏன் குமரேசா மெள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1054/2
கொண்ட நிரப்பு ஏன் குமரேசா ஒண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1056/2
மண்டு புகழ் நள்ளியை ஏன் வன்பரணர் கண்டவுடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1057/1
கூறாது ஏன் மீண்டார் குமரேசா தேறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1061/2
பண்டு இரந்து வாழ்தல் பழி என்று ஏன் நன்கணியார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1062/1
அன்று இரந்தும் இன்மை அறாது ஏன் இராமகவி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1063/1
ஏட்டில் இரப்பும் இளிவு என்று ஏன் வள்ளலார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1066/1
எள்ளி காப்பாரிடம் ஏன் புகழ்த்துணையார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1067/1
உற்ற மக்கள் போல உருவு ஒத்தார் ஏன் சவரர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1071/1
பண்டு கவலை இன்றி பண்ணியன் ஏன் வெம் களி மீக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1072/1
கொள்ளி என நின்று ஏன் குமரேசா தெள்ளிய சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1073/2
சேர்ந்த சிறியர் முன் செம்மாந்து சேகன் ஏன்
கூர்ந்து மிகுந்தான் குமரேசா தீர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1074/1,2
நீறு அணிந்து நல்ல நெறியினன் போல் நீமன் ஏன்
கூறி முன் நின்றான் குமரேசா மாறு அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1075/1,2
அன்று ஏன் மறையை அயல் அறிய தூற்றினான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1076/1
உள் இரங்கி ஒன்றும் உதவா மயிலன் ஏன்
கொள்ளைகொள்ள தந்தான் குமரேசா தள்ளி என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1077/1,2
சொல்ல கொடாத துரியோதனன் பின்பு ஏன்
கொல்ல கொடுத்தான் குமரேசா மெல்ல போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1078/1,2
அன்று துயரம் அடைய அனுகன் ஏன்
குன்றி விலை நின்றான் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1080/1,2
பண்டு எதிர்ந்த தத்தை-தன் பார்வையினால் ஏன் உதயன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1082/1
கூற்று என்று ஏன் உள்ளம் குலைந்தான் திவிட்டன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1083/1
கொள்ள நின்ற போது ஏன் குமரேசா மெள்ள வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1084/2
கொங்கை நிலை கண்டு ஏன் குமரேசா பொங்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1087/2
காதல் சசிமதிக்கு காமர் அணி ஏதம் என்று ஏன்
கோது அறு கோன் கொண்டான் குமரேசா தீது_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1089/1,2
கொண்டான் மகிழ்வு ஏன் குமரேசா மொண்டுகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1090/2
நோக்கி நின்று கேமசரி நொய்து இறைஞ்ச காதல் ஏன்
கோக்குமரன் கொண்டான் குமரேசா மேக்கு உவந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1093/1,2
பீலிவளை ஏன் வளவன் பின் நோக்கி முன் மெல்ல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1094/1
நாடி எதிர்நோக்காள் நாணி ஏன் சன்மிட்டை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1095/1
காதம்பரியின் கதழ் உரையை காதலன் ஏன்
கோது இலது என்று ஓர்ந்தான் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1096/1,2
பண்டு பதுமினி ஏன் பார்த்தவுடன் பசைந்துகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1098/1
காதலுற்றும் ஏதிலள் போல் கங்கை ஏன் நோக்கி நின்றாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1099/1
பண்டு பதுமாபதி-பால் ஏன் ஐம்புலனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1101/1
மா தவத்து காசிபனும் மாயை தோள் ஏன் துயின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1103/1
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா நின்று அயலே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1104/2
பொன்றா அமிழ்து என்று ஏன் போற்றினான் கோவிந்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1106/1
மென் தோள் சுபத்திரையின் மெய் முயக்கை ஏன் விசயன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1107/1
பண்டு மிருகாபதி முயக்கை ஏன் இனிதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1108/1
ஊடி உணர்ந்தான் உவந்து ஏன் விமலை நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1109/1
சேர்ந்த எழில் கலிங்கசேனையினை ஏன் செறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1110/1
கூசின என்றான் ஏன் குமரேசா வீசும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1112/2
கோதை நலம் கண்டு ஏன் குமரேசா சூத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1113/2
காமர் விரிசிகையின் கண் ஒவ்வா நீலம் என்று ஏன்
கோமான் உரைத்தான் குமரேசா ஆம் அதனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1114/1,2
மாது அநங்கவீணை மலர் சூட ஏன் இடைக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1115/1
கோன் அயர்ந்து ஏன் நின்றான் குமரேசா வான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1116/2
மானனிகை முகம் போல் வான மதி இல்லை என்று ஏன்
கோன் இகழ்ந்து நின்றான் குமரேசா மேனி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1117/1,2
இந்துமதியின் எழில் முகம் போல் வான் மதி ஏன்
கொந்து ஒளி இல் என்றான் குமரேசா சந்ததமும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1118/1,2
காமரு சீர் வேகை முகம் கண்டு ஏன் கலை மதியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1119/1
ஆவி என அன்புற்று அமைந்து ஏன் சசியை முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1122/1
கோதை வேல் மன் ஏன் குமரேசா போதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1123/2
கொற்றவன் ஏன் நொந்தான் குமரேசா பெற்று அமைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1124/2
காந்தருவதத்தை ஏன் காதலனை கண்ணுள்ளே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1126/1
சீர்த்தி மிகு திலகசேனை ஏன் உண்டல் அஞ்சி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1128/1
கன்னி மனோரமை ஏன் கண் இமையாது அன்று இருந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1129/1
தேசு ஆர் புரஞ்சனன் ஏன் திண் மடலும் ஏற அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1131/1
அன்று ஆண்மை நாணம் அற நீங்கி ஏன் உதயன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1133/1
காதல் உளம் கொண்டவுடன் கண்ணனும் ஏன் நாண் இழந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1134/1
கோ மடல் ஏன் கொண்டான் குமரேசா தோம்_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1135/2
கொண்டான் துயர் ஏன் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1136/2
மண்டு பெரும் காமம் மருவி நொந்தும் பத்திரை ஏன்
கொண்டு அடங்கி நின்றாள் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1137/1,2
கோதை-பால் முன் ஏன் குமரேசா யாதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1139/2
ஊர்ந்த அலரை உறுதி என சந்திரன் ஏன்
கூர்ந்து உவந்து கொண்டான் குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1141/1,2
திண் தோள் இரவிவன்மன் சேர் அலரை ஏன் விழைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1142/1
ஊர் உரைத்த பேர் அலர்தான் உற்றவுடன் சங்கரன் ஏன்
கூர் உவகை கொண்டான் குமரேசா நேரே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1143/1,2
நேர்ந்து நின்ற கவ்வை-தனை நீதிபன் ஏன் நன்று என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1144/1
பண்டு வெளிப்பட்ட பழி அலரை சுச்சுதன் ஏன்
கொண்டு உவந்து நின்றான் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1145/1,2
கோது அலர் ஏன் கொண்டார் குமரேசா ஆதரவாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1146/2
ஊர் அலரை தாய் உரையை ஓராது ஏன் மாயை முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1147/1
கோவியர்கள் கௌவை கண்டும் கூசாது ஏன் காமம் மிக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1148/1
காமர் உயர் வேகவதி கண்ட அலர் நாணாது ஏன்
கோமகன் பின் போனாள் குமரேசா தோமா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1149/1,2
காமர் உருக்குமணி கவ்வை உவந்து ஏன் நின்றாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1150/1
கொண்டாள் துயர் ஏன் குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1151/2
தேற்றம் அரிது என்று ஏன் தேறி கவுசிகையாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1153/1
காமர் சுலோசனை ஏன் காதலன்தான் நீங்க உடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1155/1
நாதன் பிரிவு உரைத்தான் நல்கார் என்று ஏன் நளினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1156/1
மேனி மெலிந்து ஆதிரை ஏன் மெல் வளை கை வீழ நின்றாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1157/1
மண்டு புகழ் கண்ணகி ஏன் மாண்டாள் மதுரையினில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1158/1
காதல் பதுமை ஏன் காதலன் பின் வாழாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1160/1
கொண்டு உழந்தாள் நோய் ஏன் குமரேசா தண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1162/2
காமர் உயர் மத்திரை ஏன் காமமுடன் நாணும் அட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1163/1
கோடி துன்பு ஏன் கொண்டாள் குமரேசா கூடுங்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1166/2
நள்ளிரவிலும் துயிலை நண்ணாது சீர்த்தி ஏன்
கொள்ளைநோய் கொண்டாள் குமரேசா தள்ள அரிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1167/1,2
தேவி திலோத்தமை ஏன் தேம்பி தனி இரவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1168/1
மாறு_இல் உயர் லீலாவதி இரவை ஏன் கொடிதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1169/1
மன்னன் பிரிய மறுகி யசோதரை ஏன்
கொன்னே அழுதாள் குமரேசா முன் நாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1170/1,2
காதலனை கண்ட கண்ணை காமர் சுதஞ்சனை ஏன்
கோதுடையது என்றாள் குமரேசா ஆதரம் கொள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1171/1,2
நோதலுற்ற தன் கண்ணை நோக்கி இகழ்ந்தாள் ஏன்
கோதை பதுமை குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1175/1,2
கீர்த்தி மிகு நீலகேசி ஏன் தன் கண்ணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1177/1
கை அகன்ற காதலனை காண விழைந்து ஏன் உளைந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1178/1
உள்ள நாண் சாயல் ஒருங்கு இழந்து சாந்தை ஏன்
கொள்ளைநோய் கொண்டாள் குமரேசா தள்ள அரிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1183/1,2
தேசு மிகு கனகசித்திரை ஏன் வெம் பசப்பை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1184/1
கோன் அகன்ற போது ஏன் குமரேசா ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1185/2
காமர் உயர் சாருகாசினி ஏன் மெய் பசந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1186/1
மெள்ள அகன்றவுடன் மேனி பசந்தாள் சுதை ஏன்
கொள்ளைநோய் கொண்டாள் குமரேசா உள்ளமுற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1187/1,2
கூர்ந்து ஏன் முனிந்தாள் குமரேசா சேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1189/2
சீராமன் வந்து அருள சீதை ஏன் முந்து உவந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1192/1
அன்று துணைவன் அழல இரேணுகை ஏன்
குன்றி உளைந்தாள் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1194/1,2
காதல் உயர் பதுமை காமனை ஏன் முன் இகழ்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1197/1
காதலன்-பால் இன்சொல்லை காணா சுநீதி ஏன்
கோது என்றாள் வாழ்வை குமரேசா காதலாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1198/1,2
காணாது இலக்கணை ஏன் காதலன் சீர் ஆதரவாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1199/1
நேர்ந்த பிரபை ஏன் நெஞ்சு இகழ்ந்தாள் கொண்கனிடம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1200/1
கொண்டு ஏன் இகழ்ந்தாள் குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1205/2
குற்றம் என்று ஏன் மாண்டாள் குமரேசா பற்று அமைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1206/2
என்றும் மறவாது இராவதி ஏன் உள்ளி உளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1207/1
காதலனை முன் நினைந்து காய்ந்திலன் என்று ஏன் உவந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1208/1
மண்டோதரி ஏன் மறுகி உயிர் அழிந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1209/1
வான் மதியை நோக்கி வசுமதி ஏன் வாழ்த்தினாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1210/1
உற்ற கனவை உசை3 உவந்தாள் ஏன் நனவை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1216/1
காதலனை தன் கனவில் கண்ட குருதத்தை ஏன்
கோது அயல் மேல் சொன்னாள் குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1219/1,2
கண்டாள் கனவின்-கண் காதலனை மாதவி ஏன்
கொண்டு அயலை நொந்தாள் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1220/1,2
மாலை வர வேண்மாள் மறுகி ஏன் வைது இகழ்ந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1221/1
மாது சுதேட்டிணை ஏன் மாலை-தனை வெம் பகையா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1225/1
மண்டு புகழ் திதி ஏன் மாலை வர காமநோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1227/1
அன்று உயர்ந்த சீமதி ஏன் அந்தி வர அஞ்சி உளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1228/1
மாலை வரின் இவ் ஊர் மறுகும் என மாளவி ஏன்
கோலம் இழந்தாள் குமரேசா சால – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1229/1,2
அன்று பவித்திரை ஏன் அந்தியின்-கண் உள்ளி உயிர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1230/1
காமர் சுதட்சிணை ஏன் கண்ணின் நலம் இழந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1231/1
சாம்பவதி ஏன் தணந்த நாள் தோள் மெலிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1233/1
பண்டு சயமதி தன் பைம் தொடி சோர்ந்து ஏன் உளைந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1234/1
காமர் தோள் வாடி கலுழ்ந்தாள் சிவமதி ஏன்
கோமகனை நாடி குமரேசா தாமா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1235/1,2
மாணிக்கமாலை ஏன் வாடி தொடி நெகிழ்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1236/1
சித்திரவல்லி போய் செப்பு என்ன நெஞ்சினுக்கு ஏன்
கொத்துரை முன் சொன்னாள் குமரேசா உத்தமர் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1237/1,2
மேவிய கோன் சற்றே விலக விதர்ப்பை ஏன்
கூவி அழுதாள் குமரேசா நீவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1239/1,2
காமர் விருந்தை தன் கண் நுதல்கள் ஏன் பசந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:124 1240/1
மாது இரத்தினாவளி ஏன் மையல்நோய் கூர்ந்து நெஞ்சை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1241/1
பேதை என்று ஏன் நெஞ்சை பிரபாவதி இகழ்ந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1242/1
காமர் குணவதி ஏன் கைவிடாது ஓம்பி நின்றாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1245/1
ஆசையும் நாணும் அடர அயிந்திரை ஏன்
கூசி மொழிந்தாள் குமரேசா ஆசுடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1247/1,2
பண்டு சுரதி பதி பின்னே சென்றது என்று ஏன்
கொண்டு இகழ்ந்தாள் நெஞ்சை குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1248/1,2
சென்ற தன் நெஞ்சை சினந்து சுநந்தனி ஏன்
குன்ற மொழிந்தாள் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1249/1,2
கொண்டானை நெஞ்சகத்தே கொண்டிருந்தும் ஏன் உளைந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1250/1
காமம் மிக நாணம் கழன்று ஏன் மதயந்தி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1251/1
அன்று அனங்கமோகினி ஏன் யாமத்தும் காமம் மிக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1252/1
சென்று நின்ற காதலன் பின் செல்ல நினைந்து ஏன் உளைந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1256/1
உள்ள நாண் நீங்கி உரோகிணி ஏன் காமம் மீக்கொள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1257/1
காசு_இல் இராதை ஏன் கண்ணன் பணிமொழியால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1258/1
உள்ளம் புலந்திருந்தும் உற்றவுடன் ஏன் சுருதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1259/1
சென்ற நாள் எண்ணியெண்ணி தேம்பி அலம்புசை ஏன்
குன்றி இருந்தாள் குமரேசா நன்று அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1261/1,2
காமர் சுநீதை ஏன் காமம் மீக்கூர்ந்து நின்றாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1264/1
கோமகன் ஏன் கண்டான் குமரேசா காமம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1271/2
குன்றாது ஏன் நின்றான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1272/2
கொண்ட நகை கண்டு ஏன் குமரேசா மிண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1274/2
கொண்ட செயல் கண்டு ஏன் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1275/2
கண்டு கணவன் கலந்திருந்தும் காந்திகை ஏன்
கொண்டு கவன்றாள் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1276/1,2
காமர் உயர் காளிந்தி கைவளை போய் நொந்தாள் ஏன்
கோமகன் முன் நீங்க குமரேசா ஏமம் மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1277/1,2
கோ அகலும் என்று ஏன் குமரேசா மேவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1279/2
உண்டான பெண்மையுடையள் என இந்திரை ஏன்
கொண்டாட நின்றாள் குமரேசா தண்டாத – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1280/1,2
பேணாது போன உனை பேணி ஏன் தெய்வானை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1283/1
ஊடி நின்றும் கௌதமி ஏன் உற்றவுடன் நாயகனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1284/1
கோன் அடைந்த போது ஏன் குமரேசா தானா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1285/2
கண்டவுடன் ஓர் தவறும் காணாமல் ஏன் எயிற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1286/1
பானுமதி புலந்தும் பாணித்து நில்லாது ஏன்
கோன் உவந்து சேர்ந்தாள் குமரேசா தானாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1287/1,2
கோமான் குசன் ஏன் குமரேசா தாம – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1289/2
சென்று நின்ற தன் நெஞ்சை சீறி ஏன் ஔசீநை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1292/1
நின்று புலவாத நெஞ்சை நிலாவதி ஏன்
குன்ற இகழ்ந்தாள் குமரேசா ஒன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1294/1,2
மாசில்லா மாண்டவி ஏன் மன் பிரிவை அஞ்சி என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1295/1
கூர்ந்து நினைந்து ஏன் குமரேசா சார்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1296/2
எள்ளாது இரேவதி ஏன் எண்ணியெண்ணி நாயகனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1298/1
ஓர் துணையும் இல்லை என உள்ளுடைந்து கிள்ளி ஏன்
கூர் துயரம் கொண்டான் குமரேசா நேர் வந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1299/1,2
வஞ்சி அசோதை வறிது இருந்தாள் நந்தன் ஏன்
கொஞ்சி உள் நொந்தான் குமரேசா அஞ்சி அமர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1300/1,2
சேர்ந்து புலந்தார்-பால் செல்லும் என தேசிகை ஏன்
கூர்ந்து புலந்தாள் குமரேசா ஆர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1303/1,2
பூ அனைய உண்கண் புதவி புலந்ததை ஏன்
கோ உவந்து கொண்டான் குமரேசா மேவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1305/1,2
திண் தோள் விசயன் ஏன் சித்ராங்கி செய் துனியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1306/1
ஊடி பரவை உறைந்து இருந்தாள் சுந்தரர் ஏன்
கோடி அலைந்தார் குமரேசா நாடிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1307/1,2
ஏற்ற புலவி இனிது என்று உரோகிதன் ஏன்
கோல்_தொடி முன் கொண்டான் குமரேசா ஊற்று அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1309/1,2
ஊடி சுதாரை உளைந்தாள் உடையவன் ஏன்
கூட விழைந்தான் குமரேசா கோடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1310/1,2
பண்டு பொருந்தேன் பரத்த என ஏன் தருமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1311/1
காதலனார் தும்மியதை காமர் சவுந்தரி ஏன்
கோது என்று கொண்டாள் குமரேசா வாதாடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1312/1,2
போந்து மெய் நீவி புனைந்தான் வசந்தை ஏன்
கூர்ந்து சிவந்தாள் குமரேசா சேர்ந்து நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1313/1,2
மேரு ஏன் ஊடி மெலிந்தாள் கொழுநன் அன்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1314/1
நின்னை இவண் பிரியேன் என்ன நளாயினி ஏன்
கொன்னே அழுதாள் குமரேசா மன்னிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1315/1,2
காதலன் முன் தும்ம கலங்கி சுபாங்கி ஏன்
கோது என்று அழுதாள் குமரேசா மீதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1317/1,2
காவலன் முன் தும்ம கனகவதி கண் சிவந்து ஏன்
கோ என்று அழுதாள் குமரேசா மேவுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1318/1,2
கூசி ஏன் காய்ந்தாள் குமரேசா ஆசையொடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1319/2
ஓர் தவறும் காணாமல் ஊடி தபதி ஏன்
கூர் துனி முன் கொண்டாள் குமரேசா நேர் ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1321/1,2
ஊடல் இனிது என்று உவந்து புவனை ஏன்
கோடி இருந்தாள் குமரேசா நீடிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1322/1,2
கொண்டாடினாள் ஏன் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1323/2
அன்று புலந்து அகன்றும் அங்கன் ஏன் இன்ப நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1325/1
ஊடுதலால் பேரின்பம் உற்றார் ஏன் நீலகண்டர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1326/1
ஊடல் இனிது என்று வந்து ஏன் வசுமனா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1328/1
ஊடி உருக்குமணி உள் இசைந்தாள் கண்ணன் ஏன்
கூடி மகிழ்ந்தான் குமரேசா கோடியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1330/1,2

மேல்

ஏன்ற (2)

கண்டு அறி செவி நா மெய்யும் கழறும் ஐம்புலன்கட்கு ஏன்ற
பண்டம் என்பன அனைத்தும் பண்ணியோன் திண்ணியோனே – நீதிநூல்:47 530/3,4
தோன்று பழி மாறிலனே சோமேசா ஏன்ற
பகை பாவம் அச்சம் பழி என நான்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 15/2,3

மேல்

ஏன்றமட்டும் (1)

யாவர் சார்வர் என ஆசையின் நோக்கி ஏன்றமட்டும் நலமே புரிவாரால் – நீதிநூல்:39 393/4

மேல்

ஏன்றிருந்தும் (1)

ஏன்றிருந்தும் கேளாத ஏழை என இவர்கட்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 7/3

மேல்

ஏன்று (2)

இல்லை நாள் போய் ஏன்று இடம் கடிந்து தொல்லை – அறநெறிச்சாரம்:1 35/2
ஏன்று இரந்தான் அன்றோ இரங்கேசா சான்றோர்கள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 13/2

மேல்

ஏன (1)

ஏன உருவாம் இரங்கேசா மாநிலத்தில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 81/2

மேல்

ஏனம் (1)

மேவி அகல் ஏனம் எய்யான் வில்லாண்மை நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 33/3

மேல்

ஏனன் (2)

உள்ள செவி இருந்தும் ஓட்டை என ஏனன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 418/1
அன்று ஏனோ ஏனன் அளியின்மையால் உலகோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 557/1

மேல்

ஏனாதியார் (1)

ஏதம் மிக எய்தி ஏன் ஏனாதியார் நொந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 884/1

மேல்

ஏனாம் (1)

கோசிகர் முன் சீற குலைந்து ஏனாம் மாலி முன்னோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 900/1

மேல்

ஏனை (11)

நா இயல் உணவில் ஏனை நல்வினைகளில் நம்பிக்கு – நீதிநூல்:15 194/1
சூரணம் இலை மெய் தன்மைது உணா தன்மை ஏனை
காரண காரியங்கள் கண்டு உண்பார் அறிஞர் அம்மா – நீதிநூல்:36 364/3,4
ஐந்து பூதங்கள் ஏனை யாவும் ஓவாது எஞ்ஞான்றும் – நீதிநூல்:43 465/2
ஏனை நால் வேதம் இருக்கும் நெறி தான் மொழியின் – நீதிவெண்பா:1 25/2
இல்லறம் ஏனை துறவறம் என்று இவற்றை – அருங்கலச்செப்பு:1 60/1
பெருமைக்கும் ஏனை சிறுமைக்கும் தத்தம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 84/3
இறை சாரும் தென்னாடே நாடு ஏனை நாடு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 116/1
எண் என்ப ஏனை எழுத்து என்ப இவ் இரண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 392/3
பெருமைக்கும் ஏனை சிறுமைக்கும் தத்தம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 505/3
குறித்தது கூறாமை கொள்வாரொடு ஏனை
உறுப்பு ஓர் அனையரால் வேறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 704/3,4
ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 760/4

மேல்

ஏனைய (1)

தன் உயிர் தான் அற பெற்றானை ஏனைய
மன் உயிர் எல்லாம் தொழும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 268/3,4

மேல்

ஏனையர் (1)

ஏனையர் அரன் அன்பர் என்றால் என்படுமோ மாநிலத்துள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 26/2

மேல்

ஏனையவர் (3)

மாசற்ற நெஞ்சுடையார் வன்சொல் இனிது ஏனையவர்
பேசுற்ற இன்சொல் பிறிது என்க ஈசற்கு – நன்னெறி:1 2/1,2
கற்றவர் சங்கத்திருந்தார் கண்_நுதலோடு ஏனையவர்
சற்றும் இரார் என்று தலை ஆயார் முற்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 67/1,2
கற்றாரோடு ஏனையவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 410/4

மேல்

ஏனையவும் (1)

களவு ஒன்றோ ஏனையவும் செய்வார் பழியோடு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 78/2

மேல்

ஏனையார் (1)

கருவினை அழிக்குதல் கயம் இங்கு ஏனையார்
மருவிட விரும்புதல் மற்று அன்னோர் இடர் – நீதிநூல்:18 215/1,2

மேல்

ஏனையார்-பால் (1)

ஏனையார்-பால் வெற்றிகொண்டான் நின்னோடு எதிர்த்து இறந்தான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 87/1

மேல்

ஏனையோர் (1)

குலமகளே ஏனையோர் செல்வம் கலன் அழிந்த – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 65/2

மேல்

ஏனோ (79)

பொன்னையும் கொடுத்து பாத போதினில் வீழ்வது ஏனோ – விவேகசிந்தாமணி:1 23/4
வம்புறு வடத்தை போட்டு வானத்தை பார்ப்பது ஏனோ
அம்புவி மாதே கேளாய் அரசனை அகலவிட்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 35/2,3
ஏனோ அமிழ்து ஈயான் இந்திரன் முன் வானை இந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 11/1
ஏனோ மற்று எல்லார்க்கும் இன் துணையா நன்று செய்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 41/1
என்றும் அசதி இல்லில் ஏனோ திருமகளார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 84/1
புற்று ஓங்க ஏனோ பொறி அடங்கி வால்மீகர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 126/1
ஏனோ தசரதனார் இன் உயிரை நீத்தும் தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 131/1
ஏனோ நளன் துன்பம் எய்தினான் வானவர்-தம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 224/1
பெற்றன கொண்டு ஏனோ பெருஞ்சித்திரர் பசிநோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 226/1
திண் தோள் இயற்பகை தன் தேவியையும் ஈந்து ஏனோ
கொண்டார் புகழை குமரேசா தண்டாமல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 231/1,2
ஏனோ அருளையே இன் துணையா கொண்டு நின்றார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 242/1
பல்லோரை வேத்திரத்தில் பாவி பகன் தின்று ஏனோ
கொல்லும் நரகு ஆழ்ந்தான் குமரேசா தொல் உலகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 255/1,2
ஏனோ தவம் புரியாது இல் இருந்தார் சேந்தனார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 263/1
ஏசியும் ஏத்தியும் ஏனோ விருச்சிகரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 264/1
எள்ளி துயர் செய்தும் ஏனோ சிவஞானர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 308/1
இன்னா இயற்றி இழிந்து ஏனோ தேனுகன் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 318/1
மண்டு புகழ் கட்டுவாங்கன் விரைந்து ஏனோ
கொண்டு செய்தான் நன்மை குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 335/1,2
பண்டு ஏனோ சங்கரர் பாலசித்தர் மெய் துறவை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 342/1
ஏனோ அயன் உலகும் எண்ணார் சரபங்கர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 346/1
என்றும் அவா இன்றி ஏனோ நமசிவாயர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 364/1
என்றும் அறா இன்பத்தை ஏனோ பிருகுமுனி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 369/1
ஏனோ இளவெளிமான் ஈதல் இன்றி ஏதமுற்றான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 432/1
அன்று ஏனோ காதல் அயல் அறியாது உய்த்து வன்னி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 440/1
திண் தோள் உயர் தக்கன் தேர்ந்து ஏனோ முற்கலரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 443/1
வாலி திறம் எண்ணாமல் வந்து ஏனோ துந்துபி தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 465/1
ஏனோ அளவு அறிந்து ஈந்தான் இளஞ்சென்னி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 477/1
சென்றான் சராசரன் சேனையுடன் பின்பு ஏனோ
குன்றி அழிந்தான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 498/1,2
மோசியரை ஆய் முதலோர் முற்றும் தெளிந்து ஏனோ
கூசாமல் கொண்டார் குமரேசா மாசு அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 513/1,2
தென்னவன் முன் செங்கோலால் சீருற்றான் பின் ஏனோ
கொன்னே இழிந்தான் குமரேசா மன்னிய சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 556/1,2
அன்று ஏனோ ஏனன் அளியின்மையால் உலகோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 557/1
பாரம் பொறேன் என்று பார் ஏனோ கஞ்சன் உயர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 570/1
ஏனோ உலகர் இயல்பு எல்லாம் அறிந்து வந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 582/1
ஒற்றி அறியா உயர் கலிங்கன் பின்பு ஏனோ
கொற்றம் இன்றி நொந்தான் குமரேசா சுற்றி வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 583/1,2
ஏனோ தருமன் சேய் என்றும் மடி இன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 602/1
ஏனோ தனக்கு இன்பம் எண்ணாமல் பிச்சையப்பன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 615/1
எள்ள இடம் இன்றி ஏனோ தொல்காப்பியனார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 645/1
எள்ளா நலங்கள் உற்றும் ஏனோ மகோதரனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 670/1
வென்றி மிகு தித்தன் நின்றான் வீமன் விரைந்து ஏனோ
குன்றாமல் செய்தான் குமரேசா நன்றாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 672/1,2
தூதுசென்ற ஔவை துணிந்து ஏனோ தொண்டைமன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 688/1
என்றும் இதமே இசைத்து ஏனோ சாத்தனார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 697/1
ஏனோ இளையன் என எண்ணார் பிடர்த்தலையார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 698/1
ஏனோ சுமந்திரன் நன்கு எண்ணி இடைதெரிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 712/1
ஏனோ துரோணரையும் எள்ளினான் பாஞ்சாலன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 752/1
சென்ற இடம் எல்லாம் சிறந்து ஏனோ செல்வ ஆய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 753/1
தேசிகர் முன் ஏனோ செவிபுதைத்தார் கள் எனவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 923/1
நாணாமல் ஏனோ நளகூபன் கள் அருந்தி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 924/1
ஒன்று எய்தி மூர்க்கரிடம் உற்ற எலாம் தோற்று ஏனோ
குன்றினார் சூதர் குமரேசா நின்று முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 932/1,2
ஒன்றும் இலனாய் ஒழிந்து ஏனோ சாதுவன் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 935/1
ஏர் உடைய பண்ணனிடம் ஏனோ பல மன்னர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1034/1
கூர்ந்து ஏனோ பார்த்தான் குமரேசா சோர்ந்து தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1039/2
கண் துஞ்சல் இன்றி கரைந்து ஏனோ சந்திரர் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1049/1
ஏனோ துணிந்து அன்று இரந்தார் நன்னாகனார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1051/1
அன்று எதிர்போய் நின்று ஏனோ ஐயூரர் தாமான் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1055/1
எள்ளாது இரவலரை ஏனோ முன் சந்திமான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1058/1
எள்ளி நின்று மோசியார் ஏனோ வெகுளி ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1060/1
ஒன்றும் இரவாது உழைத்து ஏனோ சேந்தனார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1065/1
உற்ற உலூபி உறு நோக்கம் தேர்ந்து ஏனோ
கொற்றவன் பின் போனான் குமரேசா பற்றி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1092/1,2
உள் அன்புகொண்டும் உருத்து ஏனோ மஞ்சரி முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1097/1
ஏனோ இலக்கணை தோள் எந்நாளும் நீங்காது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1105/1
வீமன் திரு மடந்தை மெல் நீரள் என்று ஏனோ
கோமான் புகழ்ந்தான் குமரேசா தாமாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1111/1,2
ஏனோ விசயை இதழ் நீரை வான் அமிழ்தா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1121/1
ஏதிலர் என்று எள்ளினரை ஏனோ குணமாலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1130/1
நாண் இன்றி ஏனோ நருமன் மடலேற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1132/1
ஏனோ வெம் தீயும் இனிது என்றாள் மான வதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1159/1
காதல் சுநந்தை கடிந்து ஏனோ தோழியரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1165/1
மேவி கலுழ்ந்த கண்ணை விந்தை இகழ்ந்து ஏனோ
கூவி நகைத்தாள் குமரேசா தாவி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1173/1,2
ஆதிமந்தி ஏனோ அழுது அலைந்து நீர் உலந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1174/1
பண்டு இனிது என்று ஏனோ பகவதி தன் கண் கலக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1176/1
உற்ற பின்னும் ஏனோ உறங்காமல் ஊர்மிளை தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1179/1
கோன் அகன்ற போது ஏன் குமரேசா ஏனோ
உவக்காண் எம் காதலர் செல்வார் இவக்காண் என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1185/2,3
தன் நெஞ்சில் தன் துணையை தாரை முன் கொண்டு ஏனோ
கொன்னே உளைந்தாள் குமரேசா மன்னியே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1204/1,2
ஏனோ கனவை இனிது என்று பஞ்சசனி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1215/1
ஊடி நில்லாது ஏனோ உடனே நருமதை முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1260/1
பண்டு பதி வரவை பார்த்து ஏனோ சத்யரதை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1266/1
ஏனோ நாள் எண்ணி இனைவள் என மனையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1269/1
உள்ளி உடையும் என ஓர்ந்து ஏனோ கிள்ளி முனம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1270/1
ஏனோ கமலவதி இன் அணியில் உண்டு என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1273/1
சாலி புலந்து ஏனோ தன் நெஞ்சை நோக்கி அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1291/1
பண்டு ஏனோ ஊடுதலை பாண்டியன் முன் வேண்டி உளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1329/1

மேல்

ஏனோர் (3)

அடியை சேர்ந்தார் குமரேசா ஏனோர்
தனக்கு உவமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 7/2,3
கூறினார் ஏனோர் குமரேசா கூறுகின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 119/2
அழ பின் போன குமரேசா ஏனோர்
அழ கொண்ட எல்லாம் அழ போம் இழப்பினும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 659/2,3

மேல்

ஏனோரும் (1)

தாதையினும் ஏனோரும் தாம் மகிழ காணுதலால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 17/2

மேல்