ஆ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஆ 8
ஆஅதும் 1
ஆஆ 1
ஆக்கத்திற்கு 2
ஆக்கத்தின் 1
ஆக்கத்தை 2
ஆக்கம் 45
ஆக்கமும் 13
ஆக்கமுற்று 1
ஆக்கல் 1
ஆக்கலும் 2
ஆக்காதே 1
ஆக்கி 15
ஆக்கிடுவோன் 1
ஆக்கிய 2
ஆக்கினை 1
ஆக்குதலால் 1
ஆக்குபவர் 1
ஆக்கும் 12
ஆக்குவதும் 1
ஆக்குவர் 1
ஆக்கை 2
ஆக்கையும் 1
ஆக 22
ஆகட்டும் 1
ஆகண்டலர்க்கு 1
ஆகம் 2
ஆகமங்கள் 1
ஆகமங்களாம் 1
ஆகமத்தில் 1
ஆகமத்தை 1
ஆகமது 1
ஆகல் 2
ஆகல்_ஊழ் 2
ஆகா 11
ஆகாத 1
ஆகாதது 3
ஆகாதாம் 1
ஆகாது 10
ஆகாதே 10
ஆகாமல் 1
ஆகார் 4
ஆகார 1
ஆகாரம் 1
ஆகாவாம் 1
ஆகி 37
ஆகிப்போம் 2
ஆகிய 6
ஆகியக்-கண்ணும் 4
ஆகில் 8
ஆகிவிடின் 1
ஆகிவிடும் 4
ஆகு 3
ஆகு_ஆறு 1
ஆகு_ஊழால் 1
ஆகுதல் 3
ஆகுதிர் 2
ஆகும் 90
ஆகும்தானே 1
ஆகும்மே 3
ஆகுமாம் 5
ஆகுமால் 2
ஆகுமே 6
ஆகுமேல் 1
ஆகுமோ 5
ஆகுல 2
ஆகுலம் 2
ஆகுலனை 1
ஆகுவ 1
ஆகுவர் 3
ஆகுவரேயேனும் 1
ஆகையால் 2
ஆகையின் 1
ஆகையினாலே 1
ஆங்கண் 1
ஆங்காரத்து 1
ஆங்காரம் 1
ஆங்கிலேய 1
ஆங்கு 48
ஆங்கும் 1
ஆங்கே 26
ஆங்ஙன் 1
ஆசனம் 1
ஆசனம்-தன்னில் 1
ஆசனமே 1
ஆசாரம் 6
ஆசான் 3
ஆசான்-பால் 1
ஆசிரியன் 1
ஆசில் 1
ஆசு 12
ஆசு_இல் 4
ஆசுடைய 2
ஆசுவனும் 1
ஆசை 10
ஆசை-தனை 1
ஆசைக்கு 2
ஆசைகொண்டான் 1
ஆசையால் 2
ஆசையின் 1
ஆசையினால் 1
ஆசையுடன் 1
ஆசையும் 4
ஆசையுள் 1
ஆசையுற்று 1
ஆசையுறு 1
ஆசையொடு 2
ஆசையோர்க்கு 1
ஆட்கொண்ட 1
ஆட்கொண்டான் 1
ஆட்சி 4
ஆட்சிகொள் 1
ஆட்சியாம் 1
ஆட்டி 2
ஆட்டியே 1
ஆட்டுக்கடா 1
ஆட்டுவாரும் 1
ஆட்டுவிக்கும் 1
ஆட்டுவோன் 1
ஆட்டேல் 2
ஆட்பட்ட 1
ஆட 2
ஆடரங்கின் 1
ஆடல் 1
ஆடவர் 2
ஆடவர்-தம் 1
ஆடவர்க்கு 1
ஆடவர்கள் 1
ஆடவரை 1
ஆடற்கு 1
ஆடா 1
ஆடாது 1
ஆடாய் 1
ஆடி 8
ஆடிய 3
ஆடினால் 1
ஆடு 8
ஆடுமோ 1
ஆடுவார் 1
ஆடுவான் 1
ஆடுவோன் 1
ஆடேல் 2
ஆடை 3
ஆடைபண்ணி 1
ஆடையும் 2
ஆடோடு 1
ஆண் 12
ஆண்டகை 1
ஆண்டகையாம் 1
ஆண்டகையை 1
ஆண்டது 1
ஆண்டவரும் 1
ஆண்டாண்டு-தோறும் 1
ஆண்டான் 2
ஆண்டிட 1
ஆண்டில் 1
ஆண்டினில் 1
ஆண்டு 11
ஆண்டுகளா 1
ஆண்டுகொண்டு 1
ஆண்டும் 1
ஆண்டைக்கு 1
ஆண்டொடு 1
ஆண்மகன் 2
ஆண்மகனும் 1
ஆண்மை 14
ஆண்மையின் 1
ஆண்மையினால் 1
ஆண்மையும் 1
ஆண்மையுள் 1
ஆணல்லவர்க்கு 1
ஆணவம் 1
ஆணி 2
ஆணை 4
ஆணைக்கு 1
ஆணையை 1
ஆணைவைத்தாலும் 1
ஆத்தி 2
ஆத்திசூடி 2
ஆத்திரேயன் 1
ஆத்திரையன் 1
ஆதரம் 3
ஆதரமோடு 1
ஆதரவாய் 3
ஆதரவுசெய்ய 1
ஆதரவே 1
ஆதரிக்க 2
ஆதரித்த 2
ஆதரித்தாள் 1
ஆதரித்தான் 1
ஆதரித்து 2
ஆதல் 22
ஆதலால் 8
ஆதலில் 1
ஆதலின் 4
ஆதலினால் 16
ஆதலும் 4
ஆதலே 1
ஆதவற்கு 1
ஆதவன் 1
ஆதன் 10
ஆதனங்கள் 1
ஆதாரம் 1
ஆதாரமாம் 1
ஆதாரமாய் 1
ஆதி 22
ஆதி-தன் 1
ஆதிக்கம்தந்து 1
ஆதிசைவர் 1
ஆதிநூல் 2
ஆதிபோனால் 1
ஆதிமந்தி 1
ஆதிமொழியை 1
ஆதிய 1
ஆதியர் 1
ஆதியரை 1
ஆதியா 1
ஆதியாக 1
ஆதியாம் 1
ஆதியாய் 3
ஆதியில் 1
ஆதியின் 1
ஆதியோடு 1
ஆதிரை 1
ஆதுலர் 1
ஆதுலர்க்கு 2
ஆந்தனையும் 1
ஆந்தையர்-பால் 1
ஆந்தையார் 1
ஆப்பு 1
ஆபத்து 3
ஆபத்துக்கு 1
ஆபுத்திரன் 1
ஆம் 116
ஆம்கால் 3
ஆம்பல் 3
ஆம்பலும் 1
ஆமகன் 1
ஆமகனும் 1
ஆமாயின் 1
ஆமால் 5
ஆமாறு 1
ஆமே 11
ஆமை 3
ஆமோ 15
ஆய் 15
ஆய்_தொடியார் 2
ஆய்_இழை 4
ஆய்_இழையை 1
ஆய்தல் 2
ஆய்ந்த 1
ஆய்ந்தக்கால் 1
ஆய்ந்தவர் 1
ஆய்ந்தான் 1
ஆய்ந்து 19
ஆய்ந்தும் 1
ஆய்விடும் 1
ஆய்வு 1
ஆய 21
ஆயதனால் 4
ஆயதூஉம் 1
ஆயம் 3
ஆயம்கொள்வானை 1
ஆயர் 1
ஆயவன் 1
ஆயவாறே 1
ஆயன் 2
ஆயாமல் 1
ஆயார் 2
ஆயிடை 1
ஆயிரத்தெட்டு 1
ஆயிரம் 6
ஆயிரம்தான் 1
ஆயிருக்கும் 1
ஆயிற்றாம் 1
ஆயிற்று 2
ஆயிற்றோ 2
ஆயின் 26
ஆயினன் 2
ஆயினார் 1
ஆயினாள் 1
ஆயினும் 39
ஆயினேன் 1
ஆயினை 1
ஆயினோமே 1
ஆயுங்கால் 4
ஆயுதங்கள் 1
ஆயுதத்தின் 1
ஆயுதம் 3
ஆயுதமும் 1
ஆயும் 5
ஆயுமன்னன் 1
ஆயுள் 7
ஆயுள்நாட்கு 1
ஆயுள்நாள் 3
ஆயுள்நூல் 1
ஆயுளாய் 1
ஆயுளின் 1
ஆயுளும் 1
ஆர் 76
ஆர்க்கும் 4
ஆர்க்குமே 1
ஆர்த்தல் 1
ஆர்த்தி 2
ஆர்த்து 1
ஆர்த்துள் 1
ஆர்ந்த 24
ஆர்ந்திடாது 1
ஆர்ந்து 2
ஆர்ந்தே 1
ஆர்வத்தால் 1
ஆர்வம் 4
ஆர்வமுடன் 1
ஆர்வமும் 1
ஆர்வமுற்ற 1
ஆர்வமொடு 2
ஆர்வலர் 3
ஆர்வலரும் 1
ஆர்வலன்-பால் 1
ஆர்வில் 1
ஆர்வு 1
ஆர 8
ஆரணமே 1
ஆரம் 2
ஆரம்பம் 4
ஆரமுதே 1
ஆரவே 1
ஆரா 2
ஆராய்ந்த 3
ஆராய்ந்து 12
ஆராய்வது 1
ஆராய்வான் 1
ஆராயின் 1
ஆரார் 1
ஆரியர் 1
ஆரியன் 2
ஆருணிமன் 1
ஆரும் 19
ஆருயிர் 6
ஆருயிர்க்கு 3
ஆருயிராய் 1
ஆருயிரினும் 1
ஆருயிரை 3
ஆரூர் 2
ஆரூரர் 3
ஆரூரர்க்கு 1
ஆரூரரும் 1
ஆரூரரோடு 1
ஆரூரன் 3
ஆரூரிற்கு 1
ஆரே 1
ஆரையாம் 1
ஆரோக்கியம் 1
ஆல் 2
ஆலகால 1
ஆலடியார்பாற்பட்ட 1
ஆலத்தூரார் 1
ஆலம் 4
ஆலயங்கள் 1
ஆலயத்தை 1
ஆலயம் 3
ஆலிங்கனம் 2
ஆலிலே 1
ஆலின் 1
ஆலோசனையின் 1
ஆவகையே 1
ஆவட்டம் 1
ஆவட்டை 1
ஆவணத்தில் 1
ஆவதன்-கண் 1
ஆவதனால் 4
ஆவதனை 2
ஆவது 9
ஆவதூஉம் 1
ஆவதே 1
ஆவர் 10
ஆவர்-மன்-கொல் 1
ஆவரணம் 1
ஆவரால் 1
ஆவரேல் 1
ஆவரோ 2
ஆவல் 3
ஆவலாய் 1
ஆவலால் 1
ஆவலின் 2
ஆவலுடன் 1
ஆவள் 1
ஆவன் 1
ஆவன்-மன்-கொல் 1
ஆவன 2
ஆவனவும் 1
ஆவனே 1
ஆவாய் 1
ஆவார் 6
ஆவாரே 2
ஆவாரை 2
ஆவாரோ 1
ஆவான் 2
ஆவானே 1
ஆவி 10
ஆவி-தனை 1
ஆவி_அன்னாள் 1
ஆவி_அனையாளை 1
ஆவிக்கு 1
ஆவிதான் 1
ஆவியிடை 1
ஆவியும் 2
ஆவியை 1
ஆவியோ 1
ஆவிற்கு 3
ஆவின் 6
ஆவினி 1
ஆவை 1
ஆழ் 5
ஆழ்த்தி 1
ஆழ்ந்த 1
ஆழ்ந்தது 1
ஆழ்ந்தார் 1
ஆழ்ந்தான் 1
ஆழ்ந்து 2
ஆழ்வர் 1
ஆழ்வார் 3
ஆழ்வான் 1
ஆழ்வோர் 1
ஆழ 1
ஆழி 15
ஆழியொடும் 1
ஆழும் 1
ஆள் 14
ஆள்க 2
ஆள்கள் 1
ஆள்பவர் 3
ஆள்பவர்க்கு 1
ஆள்பவற்கு 1
ஆள்வர் 1
ஆள்வார் 1
ஆள்வார்க்கு 4
ஆள்வாரை 1
ஆள்வான் 1
ஆள்வான்-கொல்லோ 1
ஆள்வினை 2
ஆள்வினையால் 1
ஆள்வினையும் 1
ஆள்வினையோடு 1
ஆள 3
ஆளப்படும் 2
ஆளல் 1
ஆளவைத்து 1
ஆளனை 1
ஆளா 1
ஆளாது 1
ஆளாமே 1
ஆளாய் 1
ஆளான் 1
ஆளி 1
ஆளில்லா 1
ஆளிறையை 1
ஆளுதலால் 1
ஆளுபாக்கு 1
ஆளும் 13
ஆளுரிமை 1
ஆளுவர் 1
ஆற்ற 16
ஆற்றங்கரையின் 1
ஆற்றல் 17
ஆற்றலதுவே 2
ஆற்றலின் 1
ஆற்றலும் 3
ஆற்றலுள்ளும் 2
ஆற்றலொடு 1
ஆற்றவும் 3
ஆற்றறுக்கும் 1
ஆற்றறுப்பார் 1
ஆற்றா 6
ஆற்றாக்கடை 1
ஆற்றாத 1
ஆற்றாதார் 2
ஆற்றாதான் 3
ஆற்றாது 6
ஆற்றாமல் 3
ஆற்றாமை 2
ஆற்றார் 5
ஆற்றாரும் 2
ஆற்றால் 8
ஆற்றான் 5
ஆற்றி 22
ஆற்றில் 2
ஆற்றின் 22
ஆற்றின்-கண் 1
ஆற்றினன் 1
ஆற்றினாய் 1
ஆற்றினாரும் 1
ஆற்றினான் 1
ஆற்று 2
ஆற்றுக 1
ஆற்றுதல் 1
ஆற்றுதலால் 2
ஆற்றுதும் 1
ஆற்றுந்துணையும் 1
ஆற்றுபவர் 1
ஆற்றுபவர்-கண் 1
ஆற்றுபவர்க்கும் 1
ஆற்றும் 9
ஆற்றும்-கொல் 1
ஆற்றும்-கொல்லோ 1
ஆற்றுமோ 1
ஆற்றுவ 1
ஆற்றுவது 1
ஆற்றுவார் 8
ஆற்றுவார்க்கு 2
ஆற்றுவான் 1
ஆற்றுவித்த 2
ஆற்றுள் 1
ஆற்றேன் 1
ஆற்றையும் 1
ஆறலைக்கும் 1
ஆறலைத்து 1
ஆறா 1
ஆறாக 1
ஆறாடல் 1
ஆறாதே 1
ஆறாம் 1
ஆறி 2
ஆறில்லா 1
ஆறு 29
ஆறும் 7
ஆறுவது 2
ஆறொழுகல் 1
ஆன் 3
ஆன்-தன் 1
ஆன்மாவுக்கே 1
ஆன்மாவை 1
ஆன்ற 17
ஆன்றவர்கள் 1
ஆன்றாரோடு 1
ஆன்று 3
ஆன்றோர் 2
ஆன்றோரால் 1
ஆன 14
ஆனதனால் 5
ஆனதினால் 1
ஆனது 4
ஆனதே 1
ஆனந்த 1
ஆனந்தமுறும் 1
ஆனந்தனை 1
ஆனவர் 1
ஆனவளே 1
ஆனா 1
ஆனாமல் 3
ஆனாயே 1
ஆனார் 5
ஆனால் 5
ஆனாலும் 5
ஆனாள் 3
ஆனான் 6
ஆனிரை-பால் 1
ஆனுவார் 1
ஆனேனே 1
ஆனை 4
ஆனையும் 1
ஆனோம் 3

ஆ (8)

மால் கடல் சூழ் வையத்து மை ஆ தாம் காத்து ஓம்பி – அறநெறிச்சாரம்:1 55/1
அறம் செய்யாது ஐம்புலனும் ஆற்றல் நல் ஆ
கறந்து உண்டு அஃது ஓம்பாமையாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 155/3,4
சொரிவதாம் ஆ போல் சுரந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 183/4
ஆ தரை மிசை நரராய யாவரும் – நீதிநூல்:11 105/1
ஆ என வாய் திறந்து அவனை நுங்குமே – நீதிநூல்:18 223/4
அணி புழுகு கத்தூரி முதலிய பூனையின் மலம் பால் ஆ இரத்தம் – நீதிநூல்:30 322/3
ஆ ஈன மழை பொழிய இல்லம் வீழ அகத்தினள் நோய்-தனில் வருந்த அடிமை சாவ – விவேகசிந்தாமணி:1 77/1
ஆ பயன் குன்றும் அறு_தொழிலோர் நூல் மறப்பர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 560/3

மேல்

ஆஅதும் (1)

ஆஅதும் என்னுமவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 653/4

மேல்

ஆஆ (1)

ஆஆ இவர் என் செய்வார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 67/4

மேல்

ஆக்கத்திற்கு (2)

ஔவியம் பேசுதல் ஆக்கத்திற்கு அழிவு – கொன்றைவேந்தன்:1 12/1
ஊக்கம் உடைமை ஆக்கத்திற்கு அழகு – கொன்றைவேந்தன்:1 86/1

மேல்

ஆக்கத்தின் (1)

பழி மலைந்து எய்திய ஆக்கத்தின் சான்றோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 657/3

மேல்

ஆக்கத்தை (2)

நன்றே தரினும் நடு இகந்து ஆம் ஆக்கத்தை
அன்றே ஒழியவிடல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 12/3,4
நன்றே தரினும் நடுவு இகந்து ஆம் ஆக்கத்தை
அன்றே ஒழியவிடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 113/3,4

மேல்

ஆக்கம் (45)

ஆக்கம் பெரியார் சிறியார் இடைப்பட்ட – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 16/1
சிற்றுயிர்க்கு ஆக்கம் அரிது அம்மா முற்றும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 63/2
ஆக்கம் கெடுவது உளது எனினும் அஞ்சுபவோ – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 68/3
தீய செயல் செய்வார் ஆக்கம் பெருகினும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 74/1
அருளால் அறம் வளரும் ஆள்வினையால் ஆக்கம்
பொருளால் பொருள் வளரும் நாளும் தெருளா – அறநெறிச்சாரம்:1 196/1,2
அசியுறும் எங்கணும் ஆக்கம் உள்ளவர் – நீதிநூல்:21 252/2
ஆண்டு எலாம் பிறர் ஆக்கம் நோக்கியே – நீதிநூல்:27 306/1
ஆக்கம் இலா தேகம் இதை அழகு என்ன செருக்கல் அறியாமையாமே – நீதிநூல்:29 319/4
ஆக்கும் இந்த தனமதனை ஆக்கம் என நினைத்தனை நீ அகக்குரங்கே – நீதிநூல்:40 407/4
காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்
அதனின் ஊஉங்கு இல்லை உயிர்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 13/3,4
ஆக்கம் பலவும் தரும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 53/4
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 60/3
இகல் காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 86/3
ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய் வினை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 47/3
காலை துயில் சீலம் போம் கண்ட பகல் ஆக்கம் போம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 31/1
இகல் காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 133/3
ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 31/4
வீடணனார் ஆக்கம் உற வேல் இலங்கைமன்னவன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 32/1
செப்பம் உடையவன் ஆக்கம் சிதைவு இன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 112/3
பெற்ற தாய் ஆக்கம் உற பேதித்தும் கன்னன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 113/1
காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்
அதனின் ஊங்கு இல்லை உயிர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 122/3,4
அழுக்காறு உடையான்-கண் ஆக்கம் போன்று இல்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 135/3
பெற்றான் நளன் ஆக்கம் என்று கலி பேணாது ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 163/1
அறன் ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறன் ஆக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 163/3
அறன் ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறன் ஆக்கம்
பேணாது அழுக்கறுப்பான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 163/3,4
வேண்டற்க வெஃகி ஆம் ஆக்கம் விளை-வயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 177/3
அறம் கூறும் ஆக்கம் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 183/4
களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவு இறந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 283/3
நன்று ஆகும் ஆக்கம் பெரிது எனினும் சான்றோர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 328/3
கொன்று ஆகும் ஆக்கம் கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 328/4
மன நலம் மன் உயிர்க்கு ஆக்கம் இன நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 457/3
ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய் வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 463/3
ஆக்கம் பலவும் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 492/4
ஆக்கம் பலவும் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 522/4
கடிது ஓச்சி மெல்ல எறிக நெடிது ஆக்கம்
நீங்காமை வேண்டுபவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 562/3,4
ஆக்கம் இழந்தும் ஏன் ஆரியன் சோர்வு இன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 593/1
ஆக்கம் இழந்தேம் என்று அல்லாவார் ஊக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 593/3
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 594/3
துணை நலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினை நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 651/3
மன்னிய ஆக்கம் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 692/4
அருளொடும் அன்பொடும் வாரா பொருள் ஆக்கம்
புல்லார் புரள விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 755/3,4
அன்று இகலி நின்ற அடவியன் பின் ஆக்கம் அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 858/1
இகலிற்கு எதிர் சாய்தல் ஆக்கம் அதனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 858/3
இகல் காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 859/3
பேணாது பெண் விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 902/3

மேல்

ஆக்கமும் (13)

என்பது ஓர் ஆக்கமும் உண்டாயின் இல் அன்றே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 80/3
ஆக்கிய ஆக்கமும் அஞரும் ஒன்று என – நீதிநூல்:42 438/3
அன்னதை அன்றி வேறோர் ஆக்கமும் வேண்டும்-கொல்லோ – நீதிநூல்:43 466/4
அறத்தின் ஊஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 4/3
ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 65/3
ஈசன் வரமும் சிதைந்தே எய்திய பேர் ஆக்கமும் போய் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 57/1
அறத்தின் ஊஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 10/3
ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 101/3
ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 102/3
அறத்தின் ஊஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 32/3
அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 169/3
காக்கை கரவா கரைந்து உண்ணும் ஆக்கமும்
அன்ன நீரார்க்கே உள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 527/3,4
ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 642/3

மேல்

ஆக்கமுற்று (1)

அன்று அவிந்தார் நூற்றுவரும் ஐவர் ஏன் ஆக்கமுற்று
குன்றாமல் வாழ்ந்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 170/1,2

மேல்

ஆக்கல் (1)

சிந்தை தீர அப்பியத்தின் மேல் ஆக்கல் பந்தம் – அறநெறிச்சாரம்:1 44/2

மேல்

ஆக்கலும் (2)

ஒன்னார் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும்
எண்ணில் தவத்தால் வரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 44/3,4
ஒன்னார் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும்
எண்ணின் தவத்தான் வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 264/3,4

மேல்

ஆக்காதே (1)

குப்பை ஆக்காதே – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 24/1

மேல்

ஆக்கி (15)

கதிப்பட்ட நூலினை கையிகந்து ஆக்கி
பதிப்பட்டு வாழ்வார் பழியாய செய்தல் – அறநெறிச்சாரம்:1 74/2,3
இம்மை அடக்கத்தை செய்து புகழ் ஆக்கி
உம்மை உயர்கதிக்கு உய்த்தலால் மெய்ம்மையே – அறநெறிச்சாரம்:1 93/1,2
சிறுமை தந்து உயிர் இருந்தும் செத்தவர் ஆக்கி இம்மை – நீதிநூல்:19 234/3
பருத்தி விதைத்து எடுத்து நூல் ஆக்கி ஆடைபண்ணி அளித்தால் உடுத்தல் பாரம் ஆமோ – நீதிநூல்:28 314/1
திருத்தி மண்ணில் செந்நெல் விதைத்து அரிசி ஆக்கி தீம் சோறு அட்டு ஊட்டில் உண்ண செவ் வாய் நோமோ – நீதிநூல்:28 314/2
வெருட்சியுளோர்க்கு எங்கணும் பேய் உரு தோன்றும் எழில் முகத்தை விகற்பம் ஆக்கி
தெருட்சி_இல் கண்ணடி காட்டும் அவை போல் தீது இயற்றாரும் தீயர் போல – நீதிநூல்:32 343/1,2
வினையான் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 68/3
இல்லாண்மை ஆக்கி கொளல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 103/4
காமமே அனைவரையும் பகை ஆக்கி கழுத்து அரியும் கத்திதானே – விவேகசிந்தாமணி:1 133/4
வினையால் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 108/3
வினையால் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 109/3
துப்பார்க்கு துப்பு ஆய துப்பு ஆக்கி துப்பார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 12/3
அன்று ஏன் பெரு வளத்தை ஆக்கி பிருது நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 385/1
வினையான் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 678/3
இல் ஆண்மை ஆக்கி கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1026/4

மேல்

ஆக்கிடுவோன் (1)

பூரணமா ஆக்கிடுவோன் பொறாமையுளோன் அன்றி எவர் புவியின்-கண்ணே – நீதிநூல்:27 304/4

மேல்

ஆக்கிய (2)

நொறுங்கு பெய்து ஆக்கிய கூழ் ஆர உண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 168/1
ஆக்கிய ஆக்கமும் அஞரும் ஒன்று என – நீதிநூல்:42 438/3

மேல்

ஆக்கினை (1)

மன்னர் ஆக்கினை வசை நரகு அடைந்து வாடுவரால் – நீதிநூல்:17 209/4

மேல்

ஆக்குதலால் (1)

அழித்து உலகை ஆக்குதலால் அந்தமே ஆதி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 6/1

மேல்

ஆக்குபவர் (1)

பிறர்க்கு உதவி ஆக்குபவர் பேறாம் பிறர்க்கு உதவி – நன்னெறி:1 4/2

மேல்

ஆக்கும் (12)

அருவினையும் ஆற்றுள் வரு பயனும் ஆக்கும்
இரு வினையும் நின்ற விளைவும் திரிவு இன்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 216/1,2
நாய் என கோகு என ஆக்கும் நாள்-தொறும் – நீதிநூல்:19 230/2
ஆயினை மகளை இல் ஆக்கும் தான் கொண்ட – நீதிநூல்:19 230/3
ஆக்கும் இந்த தனமதனை ஆக்கம் என நினைத்தனை நீ அகக்குரங்கே – நீதிநூல்:40 407/4
ஆக்கும் அறிவான் அலது பிறப்பினால் – நன்னெறி:1 22/1
முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்று இன்மை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 62/3
செவ்வியர் ஆக்கும் செயல் உண்டோ திவ்விய நல் – நீதிவெண்பா:1 21/2
அல்லவர்-பால் கல்வி அவை ஆக்கும் நல்லிடத்தில் – நீதிவெண்பா:1 70/2
அதிக இன்பம் துன்பமே ஆக்கும் மிதம் இன்றி – நன்மதிவெண்பா:1 103/2
ஆர்வமொடு செற்றத்தை ஆக்கும் நினைப்புகள் – அருங்கலச்செப்பு:1 91/1
அமண் அழிக்கும் தென்னவனை ஆக்கும் இமையளவில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 44/2
முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்று இன்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 616/3

மேல்

ஆக்குவதும் (1)

அழித்து ஒன்றை ஆக்குவதும் உண்டோ எனில் கொள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 6/2

மேல்

ஆக்குவர் (1)

ஆசனம் ஆக்குவர் அடிமை நான் என – நீதிநூல்:21 249/3

மேல்

ஆக்கை (2)

ஆக்கை விடா முன்னம் அரன் பாதம் பூசித்தல் – நீதிவெண்பா:1 52/3
ஆக்கை நயத்தால் அறியல் ஆகாதே காக்கையொடு – நீதிவெண்பா:1 87/2

மேல்

ஆக்கையும் (1)

ஆக்கையும் ஆயிரத்தெட்டு அண்டங்களும் நிலையா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 34/1

மேல்

ஆக (22)

அறன் அன்றே ஆயினும் ஆக சிறுவரையும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 76/2
வீணாள் படாமை நீ துன்னம் பொய்யே ஆக
வாணாள் படுவது அறி – அறநெறிச்சாரம்:1 34/3,4
என்பு கால் ஆக இரு தோளும் வேயுளா – அறநெறிச்சாரம்:1 125/1
அடுக்கும் ஒரு கோடி ஆக நடுக்கமுறார் – நன்னெறி:1 29/2
கொன் படைகள் நீறு ஆக கோசிகனார் சாபத்தால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 90/1
சங்கிலி-பால் ஆரூரர் ஊழி கணம்தான் ஆக
துங்கம் மிகும் அன்புவைத்தார் சோமேசா பொங்க – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 128/1,2
தங்கள் மனையே சுடலைதான் ஆக பங்கமுற்றார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 89/2
நீதிவெண்பா ஆக நிகழ்த்துவேன் ஆதி பரன் – நீதிவெண்பா:0 1/2
குறைந்ததூஉம் முற்ற நிறைந்ததூஉம் ஆக
அறைந்தார் ஒழுக்கம் இரண்டு – அருங்கலச்செப்பு:1 63/1,2
இன்சொலன் ஆக பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 92/4
மனத்தது மாசு ஆக மாண்டார் நீர் ஆடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 278/3
எண் பொருள ஆக செல சொல்லி தான் பிறர்-வாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 424/3
சூழ்வார் கண் ஆக ஒழுகலான் மன்னவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 445/3
அதற்கு உரியன் ஆக செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 518/4
வினைக்-கண் வினை உடையான் கேண்மை வேறு ஆக
நினைப்பானை நீங்கும் திரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 519/3,4
திண்ணியர் ஆக பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 666/4
இளைது ஆக முள் மரம் கொல்க களையுநர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 879/3
ஊரவர் கௌவை எரு ஆக அன்னை சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1147/3
நீர் ஆக நீளும் இ நோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1147/4
காதலவர் இலர் ஆக நீ நோவது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1242/3
உள்ளத்தார் காதலவர் ஆக உள்ளி நீ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1249/3
வழுத்தினாள் தும்மினேன் ஆக அழித்து அழுதாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1317/3

மேல்

ஆகட்டும் (1)

கருமமதில் முயல் என்றால் பின்னை ஆகட்டும் என்றாய் கசடு விஞ்சி – நீதிநூல்:43 456/3

மேல்

ஆகண்டலர்க்கு (1)

அங்கியும் குண்டலமும் ஆகண்டலர்க்கு அளித்தான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 23/1

மேல்

ஆகம் (2)

ஆகம் குறைந்து உரு வேறு ஆனான் இல்லாளை விடுத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 97/1
உர ஆகம் போர்க்கும் உடுக்கை பெரும் மாசுகொண்டு – நன்மதிவெண்பா:1 56/2

மேல்

ஆகமங்கள் (1)

உண்டு இலை என்று ஆகமங்கள் ஓதி மதபேதத்தால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 195/1

மேல்

ஆகமங்களாம் (1)

அத்தர் மறை ஆகமங்களாம் என்று வைத்தது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 2/2

மேல்

ஆகமத்தில் (1)

அண்டர் பெருமான் அருளும் ஆகமத்தில் கண்ட – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 10/2

மேல்

ஆகமத்தை (1)

பேசுமிடத்து ஊமை ஆம் பெற்றிமையால் ஆகமத்தை
கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 71/2,3

மேல்

ஆகமது (1)

அனம் இடாது தம் ஆகமது ஒன்றையே – நீதிநூல்:24 282/3

மேல்

ஆகல் (2)

ஆகல்_ஊழ் உற்ற கடை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 38/4
ஆகல்_ஊழ் உற்றக்கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 372/4

மேல்

ஆகல்_ஊழ் (2)

ஆகல்_ஊழ் உற்ற கடை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 38/4
ஆகல்_ஊழ் உற்றக்கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 372/4

மேல்

ஆகா (11)

எடுத்த கருமங்கள் ஆகா தொடுத்த – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 5/2
விரைத்தாலும் நன்று ஆகா வித்து எனவே பேதைக்கு – நல்வழி:1 35/3
வசை ஆகா மற்றையோர்க்கு அல்லால் பசு வேட்டு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 96/2
திரை அவித்து நீராடல் ஆகா உரைப்பார் – அறநெறிச்சாரம்:1 29/1
பட்டிமையால் ஆகா பரமார்த்தம் பற்றின்மை – அறநெறிச்சாரம்:1 51/3
பிறந்த இடம் நினைப்பின் பேர்த்து உள்ளல் ஆகா
மறந்தேயும் மாண்பு ஒழியும் நெஞ்சே சிறந்த – அறநெறிச்சாரம்:1 70/1,2
ஒறுக்கும் பருவத்து உசாத்துணையும் ஆகா
வெறுத்து நீ உண்டல் கடன் – அறநெறிச்சாரம்:1 136/3,4
ஈண்டு இவை ஆகா நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 81/4
பரியினும் ஆகா ஆம் பால் அல்ல உய்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 376/3
உள் அழிக்கல் ஆகா அரண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 421/4
இல்லை நன்று ஆகா வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 456/4

மேல்

ஆகாத (1)

அரிய என்று ஆகாத இல்லை பொச்சாவா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 537/3

மேல்

ஆகாதது (3)

நீ எமக்கு ஆகாதது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 130/4
நீ எமக்கு ஆகாதது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 183/4
நீ எமக்கு ஆகாதது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1291/4

மேல்

ஆகாதாம் (1)

ஆகாதாம் ஆதன் துணிவு – அறநெறிச்சாரம்:1 223/4

மேல்

ஆகாது (10)

ஆற்றல் உடையார்க்கு ஆகாது அளவு இன்றி – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 11/3
மண்ணீரும் ஆகாது அதன் அருகே சிற்றூறல் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 12/3
கலக்கினும் தண் கடல் சேறு ஆகாது – வெற்றிவேற்கை:1 27/1
செய்தும் அறம் எனினும் ஆகாது உளவரையால் – அறநெறிச்சாரம்:1 29/3
இகல் ஆகாது யாவரொடும் இன்னலுற்ற பின்னர் – நன்மதிவெண்பா:1 68/1
அகம் அலைதல் ஆகாது அவையில் பக சொல்லல் – நன்மதிவெண்பா:1 68/2
சிக்கவிடல் ஆகாது தேர் – நன்மதிவெண்பா:1 68/4
அருகர் பிறர்க்கு ஆகாது என்னும் உரை கேள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 59/2
நன்று ஆகாது ஆகிவிடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 128/4
தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 619/3

மேல்

ஆகாதே (10)

அன்று என்றும் ஆம் என்றும் ஆகாதே நின்ற நிலை – நல்வழி:1 38/2
ஒருவற்கு இருக்க நிழல் ஆகாதே – வெற்றிவேற்கை:1 16/3
இயலாதன கொடு முயல்வு ஆகாதே – வெற்றிவேற்கை:1 80/2
மெய்ந்நூல் தலைப்படல் ஆகும் மற்று ஆகாதே
கண் ஓடி கண்டதே கண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 41/3,4
அல்லார் செய்யும் கேண்மை ஆகாதே நல்லாய் கேள் – நன்னெறி:1 38/2
செருக்கு மிஞ்சிய அற்பர்-தம் தோழமை செப்பவும் ஆகாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 42/4
பேய் கொண்டாலும் கொளலாம் பெண் கொள்ளல் ஆகாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 85/4
சருவ சந்தேக மனம் உள மாதரை தழுவலும் ஆகாதே
பருவதங்கள் போல் பலபல நவமணி பைம்பொனை ஈந்தாலும் – விவேகசிந்தாமணி:1 90/2,3
கெருவம் மிஞ்சிய மானிடர் தோழமை கிட்டலும் ஆகாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 90/4
ஆக்கை நயத்தால் அறியல் ஆகாதே காக்கையொடு – நீதிவெண்பா:1 87/2

மேல்

ஆகாமல் (1)

ஒருவனே ஆகாமல் ஊரின் வரு வழக்கம் – நன்மதிவெண்பா:1 22/2

மேல்

ஆகார் (4)

தாம் பல நூல் கற்றாலும் துர்ச்சனர் தக்கோர் ஆகார் – விவேகசிந்தாமணி:1 61/4
பெண்டிர் நபுஞ்சகர் ஆகார் பிழைப்பு இன்றி – அருங்கலச்செப்பு:1 49/1
மூ வகை கீழ்த்தேவர் ஆகார் முகடு உயர்வர் – அருங்கலச்செப்பு:1 54/1
யாண்டு சென்று யாண்டும் உளர் ஆகார் வெம் துப்பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 895/3

மேல்

ஆகார (1)

சோமன் மீன் கதிர் விளக்காம் சூழ் மரம் பயிர் ஆகார
சேம வைப்பாம் நமக்கு இ திரவியம் யாவும் நல்கும் – நீதிநூல்:3 25/2,3

மேல்

ஆகாரம் (1)

ஆங்கு அதனுக்கு ஆகாரம் ஆனால் போல் பாங்கறியா – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 15/2

மேல்

ஆகாவாம் (1)

நல்லன ஆகாவாம் நா இன்புற நக்கி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 74/3

மேல்

ஆகி (37)

ஒழுக்கமிலன் ஆகி ஓர்த்துடையனேனும் – அறநெறிச்சாரம்:1 133/1
ஒன்று ஆகி மூன்று ஆகி உயிர்த்துணையாய் ஒப்பு_இலதாய் – நீதிநூல்:47 576/1
ஒன்று ஆகி மூன்று ஆகி உயிர்த்துணையாய் ஒப்பு_இலதாய் – நீதிநூல்:47 576/1
நன்று ஆகி நின்ற தனிநாயகனை துதி மனமே – நீதிநூல்:47 576/2
பகர்கின்ற சுகுணங்கள் யாவிற்கும் அவர் ஓர் பதி ஆகி விதி ஆகி மதி ஓதுவாரால் – நீதிநூல்:47 582/4
பகர்கின்ற சுகுணங்கள் யாவிற்கும் அவர் ஓர் பதி ஆகி விதி ஆகி மதி ஓதுவாரால் – நீதிநூல்:47 582/4
பெரும் பொருளான் பெட்டக்கது ஆகி அரும் கேட்டால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 74/3
நீ நகைப்ப முப்புரமும் நீறு ஆகி மாய்ந்ததே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 77/1
காலை அரும்பி பகல் எல்லாம் போது ஆகி
மாலை மலரும் இ நோய் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 123/3,4
மானம் ஒன்று இல்லார் தாமும் மழுங்கலாய் சவங்கள் ஆகி
ஈனமாம் கழுதைக்கு ஒப்பாய் இருப்பர் என்று உரைக்கலாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 48/3,4
பேசார் போல் பேச்சும் ஆகி பிணியொடு நரகில் வீழ்வார் – விவேகசிந்தாமணி:1 50/4
தடுத்து அதை விலக்கினோர்க்கு தக்க நோய் பிணிகள் ஆகி
உடுக்கவே உடையும் இன்றி உண் சோறும் வெல்லம் ஆமே – விவேகசிந்தாமணி:1 66/3,4
ஊதிய கதை போல் ஆகி உறு நரகு எய்துவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 118/4
இருமையும் ஒருமை ஆகி இன்புறற்கு ஏது உண்டாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 119/2
இந்துமதி விற்றும் அலைந்து ஈனனுக்கு ஆள் ஆகி அரிச்சந்திரனே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 3/1
மெய்ப்பொருள் காட்டி உயிர்கட்கு அரண் ஆகி
துக்கம் கெடுப்பது நூல் – அருங்கலச்செப்பு:1 10/1,2
எட்டு வகை உறுப்பிற்று ஆகி இயன்றது – அருங்கலச்செப்பு:1 13/1
மனை தக்க மாண்பு உடையள் ஆகி தன் கொண்டான் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 14/3
துஞ்சுங்கால் தோள் மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 175/3
மங்கல நீர் ஆகி வயங்காதோ இங்கு எனது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:0 2/2
மனை தக்க மாண்புடையள் ஆகி தற்கொண்டான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 51/3
அன்று ஓர் இழுக்கால் அகலிகையும் கல் ஆகி
குன்றினாள் என்னே குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 133/1,2
மான் ஆகி தீவினை செய் மாரீசன் ஏன் மடிந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 209/1
மருந்து ஆகி தப்பா மரத்து அற்றால் செல்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 217/3
அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழி பயக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 461/3
தமர் ஆகி தன் துறந்தார் சுற்றம் அமராமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 529/3
துறந்தார் படிவத்தர் ஆகி இறந்து ஆராய்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 586/3
மறைந்தவை கேட்க வற்று ஆகி அறிந்தவை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 587/3
பெரும் பொருளான் பெட்டக்கது ஆகி அரும் கேட்டால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 732/3
சிறு காப்பின் பேர் இடத்தது ஆகி உறு பகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 744/3
கொளற்கு அரிதாய் கொண்ட கூழ்த்து ஆகி அகத்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 745/3
அழிவு இன்று அறைபோகாது ஆகி வழிவந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 764/3
நண்பு ஆற்றார் ஆகி நயம் இல செய்வார்க்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 998/3
கோலி நகைத்தாள் குமரேசா மால் ஆகி
யான் நோக்கும் காலை நிலன் நோக்கும் நோக்காக்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1094/2,3
துஞ்சுங்கால் தோள் மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1218/3
காலை அரும்பி பகல் எல்லாம் போது ஆகி
மாலை மலரும் இ நோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1227/3,4
அழல் போலும் மாலைக்கு தூது ஆகி ஆயன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1228/3

மேல்

ஆகிப்போம் (2)

போய் முற்றின் என் ஆகிப்போம் – நன்னெறி:1 38/4
பொய் எனில் பொய் ஆகிப்போம் – நீதிவெண்பா:1 38/4

மேல்

ஆகிய (6)

பெரிது சின்னது என்று ஆகிய தன்மை போல் பிழை இலான் வகுத்திட்ட உலகியல் – நீதிநூல்:15 188/2
வேந்து அந்தணர் குலத்து மேல் ஆகிய தகைமை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 27/1
இலர் பலர் ஆகிய காரணம் நோற்பார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 270/3
களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவு இறந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 283/3
கொலை வினையர் ஆகிய மாக்கள் புலை வினையர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 329/3
நகை வகையர் ஆகிய நட்பின் பகைவரான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 817/3

மேல்

ஆகியக்-கண்ணும் (4)

எனை மாட்சித்து ஆகியக்-கண்ணும் வினை மாட்சி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 75/3
எனை மாட்சித்து ஆகியக்-கண்ணும் வினை மாட்சி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 75/3
எனை மாட்சித்து ஆகியக்-கண்ணும் வினை மாட்சி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 117/3
எனை மாட்சித்து ஆகியக்-கண்ணும் வினை மாட்சி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 750/3

மேல்

ஆகில் (8)

மன்னராய் இருந்த பேர்கள் வகை கெட்டுப்போவார் ஆகில்
பின்னையும் யாரோ என்று பேசுவார் ஏசுவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 25/3,4
அறிவுளோர்-தமக்கு யாதோர் அசடது வருமே ஆகில்
வெறியர் என்று இகழார் என்றும் மேதினியுள்ளோர் தாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 64/3,4
ஓரமே சொல்வார் ஆகில் ஓங்கிய கிளையும் மாண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 69/3
தாய் பகை பிறர் நட்பு ஆகில் தந்தை கடன்காரன் ஆகில் – விவேகசிந்தாமணி:1 78/1
தாய் பகை பிறர் நட்பு ஆகில் தந்தை கடன்காரன் ஆகில்
மாய் பகை மனைவியாரும் மா அழகு உற்ற போது – விவேகசிந்தாமணி:1 78/1,2
மெலிவது விளக்கே ஆகில் மீண்டும் அ காற்றே கூற்றம் – விவேகசிந்தாமணி:1 79/4
என் மானம் ஆகில் என்ன எல்லவரும் சரி எனவே எண்ணும் போது – விவேகசிந்தாமணி:1 96/2
ஆம் கடினம் ஆகில் அ திருவும் சேரான் முன் – நீதிவெண்பா:1 17/3

மேல்

ஆகிவிடின் (1)

தான் நல்காது ஆகிவிடின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 17/4

மேல்

ஆகிவிடும் (4)

உண்ணீரும் ஆகிவிடும் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 12/4
உயிர்க்கு இறுதி ஆகிவிடும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 81/4
நன்று ஆகாது ஆகிவிடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 128/4
உயிர்க்கு இறுதி ஆகிவிடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 476/4

மேல்

ஆகு (3)

தொழுதேன் நிறை உடையை ஆகு – அறநெறிச்சாரம்:1 78/4
ஆகு_ஊழால் தோன்றும் அசைவின்மை கைப்பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 371/3
ஆகு_ஆறு அளவு இட்டிதாயினும் கேடு இல்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 478/3

மேல்

ஆகு_ஆறு (1)

ஆகு_ஆறு அளவு இட்டிதாயினும் கேடு இல்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 478/3

மேல்

ஆகு_ஊழால் (1)

ஆகு_ஊழால் தோன்றும் அசைவின்மை கைப்பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 371/3

மேல்

ஆகுதல் (3)

இளகிய பொழுது அணி இயற்றல் ஆகுதல்
வளமுறு கேள்வி நூல் மாண்பு நற்குணம் – நீதிநூல்:9 85/2,3
நூலாருள் நூல் வல்லான் ஆகுதல் வேலாருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 683/3
ஆகுதல் மாணார்க்கு அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 823/4

மேல்

ஆகுதிர் (2)

இ நீரர் ஆகுதிர் என்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 132/4
இ நீரர் ஆகுதிர் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1319/4

மேல்

ஆகும் (90)

வீரன் கேண்மை கூர் அம்பு ஆகும் – கொன்றைவேந்தன்:1 84/1
அடுத்து முயன்றாலும் ஆகும் நாள் அன்றி – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 5/1
குலத்து அளவே ஆகும் குணம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 7/4
பொன்னின் குடம் உடைந்தால் பொன் ஆகும் என் ஆகும் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 18/3
பொன்னின் குடம் உடைந்தால் பொன் ஆகும் என் ஆகும்
மண்ணின் குடம் உடைந்தக்கால் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 18/3,4
ஆம் போது அவளோடும் ஆகும் அவள் பிரிந்து – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 29/3
ஆம் காலம் ஆகும் அவர்க்கு – நல்வழி:1 4/4
ஒன்றை நினைக்கின் அது ஒழிந்திட்டு ஒன்று ஆகும்
அன்றி அது வரினும் வந்து எய்தும் ஒன்றை – நல்வழி:1 27/1,2
எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் ஆகும் – வெற்றிவேற்கை:1 1/1
கழுதை மேய் பாழ் ஆயினும் ஆகும் – வெற்றிவேற்கை:1 54/2
நெல் பொலி நெடு நகர் ஆயினும் ஆகும் – வெற்றிவேற்கை:1 55/3
உய்த்துணர்வு இல் எனில் இல் ஆகும் உய்த்துணர்ந்தும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 4/2
உண்டோ உணர்ச்சி மற்று இல் ஆகும் மண்டு எரி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 33/2
அனைத்தெவையும் தீயவே ஆகும் எனைத்துணையும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 57/2
புறங்கடையது ஆகும் பொருள் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 64/4
அயலார் மேல் ஆகும் மனம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 81/4
செய்வதற்கே ஆகும் திரு – அறநெறிச்சாரம்:1 29/4
அவ்வாயது ஆகும் அறம் – அறநெறிச்சாரம்:1 40/4
மெய்ந்நூல் தலைப்படல் ஆகும் மற்று ஆகாதே – அறநெறிச்சாரம்:1 41/3
துறந்தார் துறந்திலர் என்று அறியல் ஆகும்
துறந்தவர் கொண்டு ஒழுகும் வேடம் துறந்தவர் – அறநெறிச்சாரம்:1 43/1,2
இலையின்-கண் நீர் நிலாது ஆகும் அலைவின் – அறநெறிச்சாரம்:1 148/2
தேயும் நாள் கழிய நிற்கும் சேடநாள் அற்பம் ஆகும்
தூய நாதனை தொழாமல் தொலைக்கின்றாய் அழியும் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 30/3,4
ஆழ்ந்த அவ் இருதிறத்தார்க்கு ஆகும் வேற்றுமை யாது அம்மா – நீதிநூல்:14 186/4
அம் கண் உலகு எங்கணுமே வசை ஆகும் நரர் எலாம் அகிதர் ஆவார் – நீதிநூல்:16 197/3
இழிவுளார் என்பதற்கு பொய்த்தலே சான்று ஆகும் ஏசு_இல் தூய – நீதிநூல்:16 201/3
வாய் கைக்கும் நோயினர்க்கே மா மதுவும் கைப்பு ஆகும்
காய் வெயிலும் மஞ்சள் நிறம் காமாலை கண்ணருக்கே – நீதிநூல்:23 270/1,2
சொன்னதே அலால் நூதனம் ஒன்று இலை தொன்மை நூல் பல ஆகும்
முன் அ நூல் எலாம் தந்தவன் நீ இலை முற்று உணர்ந்தனை அல்லை – நீதிநூல்:28 311/2,3
இனிய மா மருந்தும் நஞ்சாம் இன்பமும் மிகில் துன்பு ஆகும்
பனி பிணி மடமை மந்தம் பழி எலாம் வம்-மின் என்ன – நீதிநூல்:36 362/2,3
அதி துதி பிறர் சொலின் அழகு ஆகும் அமைவொடு தன் துதி தான் கூறல் – நீதிநூல்:37 373/3
அறம் என்பதற்கும் அறிவுக்கும் மூலம் அஞர் ஆகும் உலகு இன்பமே – நீதிநூல்:42 448/1
துன் அறமே நல்லோர்க்கு துகள் அறு செல்வம் ஆகும்
அன்னதை அன்றி வேறோர் ஆக்கமும் வேண்டும்-கொல்லோ – நீதிநூல்:43 466/3,4
நோக்கின் அவர் பெருமை நொய்து ஆகும் பூ_குழலாய் – நன்னெறி:1 5/2
காயினும் ஆகும் கதலிதான் எட்டி பழுத்து – நன்னெறி:1 28/3
நல்லார் செய்யும் கேண்மை நாள்-தோறும் நன்று ஆகும்
அல்லார் செய்யும் கேண்மை ஆகாதே நல்லாய் கேள் – நன்னெறி:1 38/1,2
இன் அமுதம் ஆகும் இரங்கேசா மன்னும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 1/2
இன்னாமை இன்பம் என கொளின் ஆகும் தன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 63/3
தவமும் தவமுடையார்க்கு ஆகும் அவம் அதனை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 27/3
இயல்பு ஆகும் நோன்பிற்கு ஒன்று இன்மை உடைமை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 35/3
மயல் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 35/4
உப்பு இலா கூழ் இட்டாலும் உண்பதே அமிழ்தம் ஆகும்
முப்பழமொடு பால் அன்னம் முகம் கடுத்து இடுவாராயின் – விவேகசிந்தாமணி:1 4/2,3
கருதிய நூல் கல்லாதான் மூடன் ஆகும் கணக்கு அறிந்து பேசாதான் கசடன் ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 20/1
கருதிய நூல் கல்லாதான் மூடன் ஆகும் கணக்கு அறிந்து பேசாதான் கசடன் ஆகும்
ஒரு தொழிலும் இல்லாதான் முகடி ஆகும் ஒன்றுக்கும் உதவாதான் சோம்பன் ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 20/1,2
ஒரு தொழிலும் இல்லாதான் முகடி ஆகும் ஒன்றுக்கும் உதவாதான் சோம்பன் ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 20/2
ஒரு தொழிலும் இல்லாதான் முகடி ஆகும் ஒன்றுக்கும் உதவாதான் சோம்பன் ஆகும்
பெரியோர்கள் முன் நின்று மரத்தை போலும் பேசாமல் இருப்பவனே பேயன் ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 20/2,3
பெரியோர்கள் முன் நின்று மரத்தை போலும் பேசாமல் இருப்பவனே பேயன் ஆகும்
பரிவு சொலி தழுவின் அவன் பசப்பன் ஆகும் பசிப்பவருக்கு இட்டு உண்ணான் பாவியாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 20/3,4
பரிவு சொலி தழுவின் அவன் பசப்பன் ஆகும் பசிப்பவருக்கு இட்டு உண்ணான் பாவியாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 20/4
தன் உடலினுக்கு ஒன்று ஈந்தால் தக்கதோர் பலமது ஆகும்
மின் இயல் வேசிக்கு ஈந்தால் மெய்யிலே வியாதி ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 29/1,2
மின் இயல் வேசிக்கு ஈந்தால் மெய்யிலே வியாதி ஆகும்
மன்னிய உறவுக்கு ஈந்தால் வருவது மயக்கமாகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 29/2,3
பொய்யதை சொல்வாராகில் போசனம் அற்பம் ஆகும்
நொய்யர் இவர்கள் என்று நோக்கிடார் அறிவுள்ளோரே – விவேகசிந்தாமணி:1 67/3,4
சேய் பகை ஒருவர்க்கு ஆகும் என்றனர் தெளிந்த நூலோர் – விவேகசிந்தாமணி:1 78/4
நல்லவன்-தனக்கு செய்த நலமது மிக்கது ஆகும்
புல்லர்கள்-தமக்கு செய்தால் உயிர்-தனை போக்குவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 95/3,4
உருவமும் புகழும் ஆகும் அதற்குள் நீ இன்பமுற்று – விவேகசிந்தாமணி:1 120/2
மந்தர நிலைகள் பேர மறுகு அயல் வறுமை ஆகும்
சந்திரன் கதிரோன் சாயும் தரணியில் தேசு மாளும் – விவேகசிந்தாமணி:1 125/2,3
அன்னத்தின் தூவி பொங்கர் ஆகும் அரசற்கு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 26/1
நொய்தாம் திரணத்தின் நொய்து ஆகும் வெண் பஞ்சின் – நீதிவெண்பா:1 8/1
எண்ணு விழி ஏழு ஆகும் ஈவோர்க்கு நண்ணும் – நீதிவெண்பா:1 10/2
பெற்றவர்-தம்பாலே பெரிது ஆகும் பற்று பெரும் – நீதிவெண்பா:1 40/2
பாவி தனம் தண்டிப்போர்-பால் ஆகும் அல்லது அருள் – நீதிவெண்பா:1 63/1
ஆலிங்கனம் தனம் நாசம் ஆகும் நூல் இழந்த – நீதிவெண்பா:1 84/2
எத்திய பொய் யார்க்கும் இதம் ஆகும் நத்திய பால் – நீதிவெண்பா:1 85/2
சாரமதற்கு சமம் ஆகும் பாரில் – நன்மதிவெண்பா:1 60/2
நிலைமைய ஆகும் பொருள் – அருங்கலச்செப்பு:1 4/2
அறத்தை விளக்கலோடு எட்டு ஆகும் என்ப – அருங்கலச்செப்பு:1 16/1
தடுமாற்ற இன்பக்கு இவறாமை ஆகும்
வடு மாற்று அவா இன்மை நற்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 18/1,2
தேவனும் நாய் ஆகும் தீக்காட்சியால் நாயும் – அருங்கலச்செப்பு:1 38/1
நிறைந்தது இருடிகட்கு ஆகும் மனையார்க்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 64/1
இயங்கு உயிர் கொல்லாமை ஏவாமை ஆகும்
பெரும் கொலையின் மீட்சி எனல் – அருங்கலச்செப்பு:1 67/1,2
ஆகும் இரண்டாம் வதம் – அருங்கலச்செப்பு:1 69/2
கொடாதது கொள்ளாமை ஏவாமை ஆகும்
கொடாதது கொள்ளா வதம் – அருங்கலச்செப்பு:1 71/1,2
இன்பு ஆகும் அன்றோ இனி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:0 2/4
மறப்பினும் ஓத்து கொளல் ஆகும் பார்ப்பான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 134/3
நன்றிக்கு வித்து ஆகும் நல் ஒழுக்கம் தீ ஒழுக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 138/3
இலன் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 205/4
நத்தம் போல் கேடும் உளது ஆகும் சாக்காடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 235/3
தவமும் தவம் உடையார்க்கு ஆகும் அவம் அதனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 262/3
நன்று ஆகும் ஆக்கம் பெரிது எனினும் சான்றோர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 328/3
கொன்று ஆகும் ஆக்கம் கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 328/4
இயல்பு ஆகும் நோன்பிற்கு ஒன்று இன்மை உடைமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 344/3
மயல் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 344/4
அவா இல்லார்க்கு இல் ஆகும் துன்பம் அஃது உண்டேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 368/3
என் குற்றம் ஆகும் இறைக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:44 436/4
நிலத்து இயல்பால் நீர் திரிந்து அற்று ஆகும் மாந்தர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 452/3
இனத்து இயல்பது ஆகும் அறிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 452/4
இனத்து உளது ஆகும் அறிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 454/4
மனம் தூயார்க்கு எச்சம் நன்று ஆகும் இனம் தூயார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 456/3
மன நலத்தின் ஆகும் மறுமை மற்று அஃதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 459/3
வேறு ஆகும் மாந்தர் பலர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 514/4
புறப்படுத்தான் ஆகும் மறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 590/4
இன்னாமை இன்பம் என கொளின் ஆகும் தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 630/3
நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1049/3

மேல்

ஆகும்தானே (1)

கப்பிய பசியினோடு கடும் பசி ஆகும்தானே – விவேகசிந்தாமணி:1 4/4

மேல்

ஆகும்மே (3)

மன்னர்க்கு இருக்க நிழல் ஆகும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 17/5
நெல்லினுள் பிறந்த பதர் ஆகும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 36/2
வழிவழி ஈர்வது ஓர் வாள் ஆகும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 75/6

மேல்

ஆகுமாம் (5)

நீர் அளவே ஆகுமாம் நீர் ஆம்பல் தான் கற்ற – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 7/1
நூல் அளவே ஆகுமாம் நுண் அறிவு மேலை – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 7/2
தவத்து அளவே ஆகுமாம் தான் பெற்ற செல்வம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 7/3
கலை அளவே ஆகுமாம் காரிகையார் தங்கள் – நல்வழி:1 39/3
முலை அளவே ஆகுமாம் மூப்பு – நல்வழி:1 39/4

மேல்

ஆகுமால் (2)

உறு புன்கண் இன்றி ஒருவன் சுகங்கள் உறல் ஈசன் முனிவு ஆகுமால் – நீதிநூல்:42 448/4
மண்ண வந்தனை இது மடமை ஆகுமால் – விவேகசிந்தாமணி:1 83/4

மேல்

ஆகுமே (6)

மண்ண வந்தனை இது மடமை ஆகுமே – நீதிநூல்:12 124/4
பங்கதாம் அழிவு நும் பங்கது ஆகுமே – நீதிநூல்:12 128/4
தலத்தவன் வாய்மொழி சாட்சி ஆகுமே – நீதிநூல்:22 260/4
அற்பமும் தற்புகழாமை ஆகுமே – நீதிநூல்:37 372/4
ஈனருக்கு உரைத்திடில் இடரது ஆகுமே – விவேகசிந்தாமணி:1 9/4
சத்தியம் எக்காலும் சன விருத்தம் ஆகுமே
எத்திய பொய் யார்க்கும் இதம் ஆகும் நத்திய பால் – நீதிவெண்பா:1 85/1,2

மேல்

ஆகுமேல் (1)

ஊர்கின்ற பாகன் உணர்வுடையன் ஆகுமேல்
பேர்கின்றதாகும் பிறப்பு – அறநெறிச்சாரம்:1 191/3,4

மேல்

ஆகுமோ (5)

வேம்பு தேன் ஈயுமோ வெயில் தண் ஆகுமோ
பாம்பு அமுது அளிக்குமோ பரிவு_இல் பூரியர் – நீதிநூல்:24 277/1,2
எ தொழில் எவ் ஒழுக்கு இயைந்த ஆகுமோ
அ தொழில் வண்மையும் அறைக பாலர்க்கே – நீதிநூல்:47 590/3,4
நாய் வாலை அளவெடுத்து பெருக்கி தீட்டின் நல் தமிழை எழுத எழுத்தாணி ஆகுமோ
பேய் வாழும் சுடுகாட்டை பெருக்கி தள்ளி பெரிய விளக்கு ஏற்றி வைத்தால் வீடது ஆமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 14/1,2
ஆம் என்றான் மற்றவர்க்கு அஃது ஆகுமோ மூவுலகில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 8/2
தூயவருக்கு ஆகுமோ சொல் – நீதிவெண்பா:1 63/4

மேல்

ஆகுல (2)

அவை அஞ்சா ஆகுல சொல்லும் நவை அஞ்சி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 5/2
ஆகுல நீர பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 34/4

மேல்

ஆகுலம் (2)

அல்லன செய்யினும் ஆகுலம் கூழா கொண்டு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 71/1
கோட்டமுளோர் வேறு ஆகுலம் தமக்கு உண்டாக்குவரே – நீதிநூல்:27 310/4

மேல்

ஆகுலனை (1)

ஆயம்கொள்வானை அரும் கவறு ஆடு ஆகுலனை
மாயம்செய் தட்டானை வாணிபனை தீய – நன்மதிவெண்பா:1 62/1,2

மேல்

ஆகுவ (1)

அயில் சுவையின் ஆகுவ என்று எண்ணி அயில் சுவையும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 85/2

மேல்

ஆகுவர் (3)

அமரர் ஆகுவர் அன்னார் தாள் பொடியையும் அரசர் ஒவ்வார் – நீதிநூல்:14 184/3
துதி பெற ஆதரம் மிகலாலே தூயவர் ஆகுவர் கலை தேறி – நீதிநூல்:37 373/1
மதியினர் ஆகுவர் அரி போல வலியினர் ஆகுவரேயேனும் – நீதிநூல்:37 373/2

மேல்

ஆகுவரேயேனும் (1)

மதியினர் ஆகுவர் அரி போல வலியினர் ஆகுவரேயேனும்
அதி துதி பிறர் சொலின் அழகு ஆகும் அமைவொடு தன் துதி தான் கூறல் – நீதிநூல்:37 373/2,3

மேல்

ஆகையால் (2)

யாகம் முடித்தான் இரங்கேசா ஆகையால்
தக்கார் இனத்தனாய் தான் ஒழுக வல்லானை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 45/2,3
கடுக வசம் ஆகையால் – நீதிவெண்பா:1 22/4

மேல்

ஆகையின் (1)

தனி அரசாம் சக்கிரி நீ ஆகையின் நின் அடி மலர் தோய் தானம் எல்லாம் – நீதிநூல்:44 502/3

மேல்

ஆகையினாலே (1)

பாகையில் வாழ் புன்னைவன பார்த்திபா ஆகையினாலே
கைவினை கரவேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 40/3,4

மேல்

ஆங்கண் (1)

தூங்கா வள குளத்தூர் சோமேசா ஆங்கண்
உறாஅதவர் போல் சொலினும் செறாஅர் சொல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 110/2,3

மேல்

ஆங்காரத்து (1)

இரணியனும் ஆங்காரத்து எண்ணாது உரைத்து – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 32/1

மேல்

ஆங்காரம் (1)

அறிவு மிக பெருக்கி ஆங்காரம் நீக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 186/1

மேல்

ஆங்கிலேய (1)

தீது_இல் ஆங்கிலேய மன்னர் செங்கோல் எஞ்ஞான்றும் வாழ்க – நீதிநூல்:46 523/3

மேல்

ஆங்கு (48)

ஆங்கு அதனுக்கு ஆகாரம் ஆனால் போல் பாங்கறியா – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 15/2
கற்பன ஊழ் அற்றார் கல்வி கழகத்து ஆங்கு
ஒற்கம் இன்று ஊத்தைவாய் அங்காத்தல் மற்று தம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 22/1,2
காத்து அது கொண்டு ஆங்கு உகப்பு எய்தார் மா தகைய – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 25/2
தூங்கும் களிறோ துயருறா ஆங்கு அது கொண்டு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 37/2
சிறுவரை ஆயினும் மன்ற தமக்கு ஆங்கு
இறுவரை இல்லை எனின் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 40/3,4
இகழின் இகழ்ந்து ஆங்கு இறைமகன் ஒன்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 43/1
செவி சுட சென்று ஆங்கு இடித்து அறிவுமூட்டி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 44/1
காலம் அறிந்து ஆங்கு இடம் அறிந்து செய் வினையின் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 51/1
நலம் விற்று கொள்ளும் திருவும் தவம் விற்று ஆங்கு
ஊன் ஓம்பும் வாழ்வும் உரிமை விற்று உண்பதூஉம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 61/2,3
சிறு முயற்சி செய்து ஆங்கு உறு பயன் கொள்ள – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 69/1
பிறர்பிறர் செய்ப போல் செய்தக்க செய்து ஆங்கு
அறிமடம் பூண்டு நிற்பார் ஆர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 71/3,4
பரபரப்பினோடே பலபல செய்து ஆங்கு
இரவு பகல் பாழுக்கு இறைப்ப ஒருவாற்றான் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 89/1,2
தனக்கு தகவல்ல செய்து ஆங்கு ஓர் ஆற்றால் – அறநெறிச்சாரம்:1 88/1
எழுத்து எண்ணே நோக்கி இருமையும் கண்டு ஆங்கு
அருள்-கண்ணே நிற்பது அறிவு – அறநெறிச்சாரம்:1 145/3,4
முனியாது சொல்லிற்று செய்து ஆங்கு எதிர் உரையாது – அறநெறிச்சாரம்:1 161/2
ஒன்றாக நல்லது உயிர் ஓம்பல் ஆங்கு அதன் பின் – அறநெறிச்சாரம்:1 180/1
சென்று ஆங்கு அடைந்து களைவினை என்பரே – அறநெறிச்சாரம்:1 184/3
அற்றம் மறைத்து ஆங்கு அருள் பரப்பி முற்ற – அறநெறிச்சாரம்:1 204/2
தேற்றம் இல்லாத ஒருவனை பின் நின்று ஆங்கு
ஆற்ற நலிவர் இரு_நால்வர் ஆற்றவும் – அறநெறிச்சாரம்:1 215/1,2
விட்ட மின்னோடு ஆங்கு எய்தும் வெடி என தீமை செய்யும் – நீதிநூல்:13 173/1
ஆங்கு ஆயவன் உரையா விதம் அவன் மேல் விழுந்து அழுதார் – நீதிநூல்:24 284/3
ஆங்கு உறும் சடம் செய்தவன் கைப்பிழை அன்றால் – நீதிநூல்:42 441/4
ஆங்கு இல்லை ஊன் தின்பவர்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 26/4
முடிவும் இடையூறும் முற்றி ஆங்கு எய்தும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 68/3
ஆங்கு அமைவு எய்திய கண்ணும் பயம் இன்றே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 74/3
ஈன்றான் திலோத்தமையை இச்சிக்கில் ஆங்கு அவள் மெய் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 112/1
முடிவும் இடையூறும் முற்றிய ஆங்கு எய்தும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 107/3
ஆங்கு அமைவு எய்தியக்-கண்ணும் பயம் இன்றே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 116/3
அரன் அருள் சேய் மான்_மகள் என்று ஆங்கு இருவர் தங்கள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 162/1
தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று ஆங்கு
ஐம்புலத்து ஆறு ஓம்பல் தலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 43/3,4
இவ் உலகம் இல்லாகி ஆங்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 247/4
ஆங்கு இல்லை ஊன் தின்பவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 252/4
வேண்டிய வேண்டிய ஆங்கு எய்தலான் செய் தவம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 265/3
கணை கொடிது யாழ் கோடு செவ்விது ஆங்கு அன்ன – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 279/3
தண் தார் கலயனார் தாலி விற்றும் ஆங்கு அறமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 333/1
அமைந்து ஆங்கு ஒழுகான் அளவு அறியான் தன்னை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 474/3
நிச்சம் நிரப்பு கொன்று ஆங்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 532/4
அச்சம் உடையார்க்கு அரண் இல்லை ஆங்கு இல்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 534/3
தக்க ஆங்கு நாடி தலைச்செல்லா வண்ணத்தால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 561/3
ஒத்து ஆங்கு ஒறுப்பது வேந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 561/4
வினை செய்வார் தம் சுற்றம் வேண்டாதார் என்று ஆங்கு
அனைவரையும் ஆராய்வது ஒற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 584/3,4
எண்ணிய எண்ணிய ஆங்கு எய்துப எண்ணியார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 666/3
முடிவும் இடையூறும் முற்றிய ஆங்கு எய்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 676/3
ஆங்கு அமைவு எய்தியக்-கண்ணும் பயம் இன்றே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 740/3
பெட்டு ஆங்கு ஒழுகுபவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 908/4
பெட்டு ஆங்கு அவர் பின் செலல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1293/4
ஊடலின் உண்டு ஆங்கு ஓர் இன்பம் புணர்வது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1307/3
அகறலின் ஆங்கு ஒன்று உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1325/4

மேல்

ஆங்கும் (1)

அமையத்தும் ஏதிலர் சேர் ஆங்கும் சுமை இன்றி – நன்மதிவெண்பா:1 52/2

மேல்

ஆங்கே (26)

புல்லுக்கும் ஆங்கே பொசியுமாம் தொல் உலகில் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 10/2
மண அணி அணிந்த மகளிர் ஆங்கே
பிண அணி அணிந்து தம் கொழுநரை தழீஇ – வெற்றிவேற்கை:1 56/1,2
கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்று ஆங்கே
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 2/3,4
குற்றமும் ஆங்கே தரும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 18/4
ஒளித்ததூஉம் ஆங்கே மிகும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 93/4
ஏங்கி எரி வீழ்ந்தாள் இரங்கேசா ஆங்கே
தனியே இருந்து நினைத்தக்கால் என்னை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 130/2,3
குற்றமும் ஆங்கே தரும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 18/4
நீடு இன்றி ஆங்கே கெடும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 57/4
நனவினால் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவும் தான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 122/3
ஆங்கே வரும் மரணமாம் – நீதிவெண்பா:1 17/4
இடர் களைதல் உற்றது செய்தலும் ஆங்கே
படும் என பண்புடையார்க்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 136/1,2
கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்று ஆங்கே
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 6/3,4
விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்று ஆங்கே
பசும் புல் தலை காண்பு அரிது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 7/3,4
பொள்ளென ஆங்கே புறம் வேரார் காலம் பார்த்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 82/3
உடுக்கை இழந்தவன் கை போல ஆங்கே
இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 124/3,4
கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்று ஆங்கே
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 15/3,4
விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்று ஆங்கே
பசும்புல் தலை காண்பு அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 16/3,4
குற்றமும் ஆங்கே தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 171/4
திறன் அறிந்து ஆங்கே திரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 179/4
அளவு அல்ல செய்து ஆங்கே வீவர் களவு அல்ல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 289/3
அற்குப ஆங்கே செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 333/4
பொள்ளென ஆங்கே புறம் வேரார் காலம் பார்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 487/3
நீடு இன்றி ஆங்கே கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 566/4
உடுக்கை இழந்தவன் கை போல ஆங்கே
இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 788/3,4
ஒளித்ததூஉம் ஆங்கே மிகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 928/4
நனவினான் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவும் தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1215/3

மேல்

ஆங்ஙன் (1)

செறிவொடு உற சூழ்வு ஆங்ஙன் சேரின் பெற அரிதாய் – நன்மதிவெண்பா:1 46/2

மேல்

ஆசனம் (1)

ஆசனம் ஆக்குவர் அடிமை நான் என – நீதிநூல்:21 249/3

மேல்

ஆசனம்-தன்னில் (1)

ஆசனம்-தன்னில் ஏறி அரசுசெய் தகைமை நீத்து – நீதிநூல்:3 32/3

மேல்

ஆசனமே (1)

நெடிய ஆசனமே காசன மேடை நிமிர் உழையோர் நமன் தூதர் – நீதிநூல்:4 46/3

மேல்

ஆசாரம் (6)

அறநெறி கைவிடாது ஆசாரம் காட்டி – அறநெறிச்சாரம்:1 94/3
ஆசாரம் செய்வாராகில் அறிவொடு புகழும் உண்டாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 50/1
ஆசாரம் நன்மையானால் அவனியில் தேவர் ஆவார் – விவேகசிந்தாமணி:1 50/2
ஆசாரம் செய்யாராகில் அறிவொடு புகழும் அற்று – விவேகசிந்தாமணி:1 50/3
ஞானம் ஆசாரம் நயவாரிடை புகழும் – நீதிவெண்பா:1 25/1
அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம் எச்சம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1075/3

மேல்

ஆசான் (3)

முன்னி முடிக்கும் முனி ஆசான் பன்னி அங்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 61/2
கன்னன் தெளிந்து ஆசான் காதலனை ஐயமுற்றான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 51/1
பண்டு வலன் ஆசான் பணம் பறிக்க பொய்வேடம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 278/1

மேல்

ஆசான்-பால் (1)

பாலர் கற்றவை ஆசான்-பால் பகர்வர் யான் நால் உணர்ந்த – நீதிநூல்:1 5/3

மேல்

ஆசிரியன் (1)

ஆசிரியன் சொல் கேட்ட அன்றே தசரதனார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 94/1

மேல்

ஆசில் (1)

பேசலும் மாயோன் பெரும் பாம்பு ஆம் ஆசில்
கெடுவல் யான் என்பது அறிக தன் நெஞ்சம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 24/2,3

மேல்

ஆசு (12)

மாசு மனத்தகத்து இல்லாமை ஆசு இன்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 71/2
ஆசு அற்ற நல் அடியான் ஆவானே ஆசை-தனை – நீதிவெண்பா:1 12/2
ஆசு இன்று தேவர் அடைந்ததூஉம் நீதி அன்றோ – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 74/2
கோசிகன் சீர் நீத்தான் குமரேசா ஆசு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 194/2
கூசி மிக நொந்தார் குமரேசா ஆசு அறவே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 365/2
அரிய கற்று ஆசு அற்றார்-கண்ணும் தெரியுங்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 503/3
கூசாது ஏன் கண்டார் குமரேசா ஆசு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 706/2
கூசி மடிந்தான் குமரேசா ஆசு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 847/2
ஆசு மிக தன் மனை-பால் ஆசைகொண்டான் புண்டரிகன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 903/1
கூசி அழிந்தான் குமரேசா ஆசு அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 911/2
கூசி நின்ற என்னே குமரேசா ஆசு_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1120/2
கூசாது நின்றான் குமரேசா ஆசு ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1131/2

மேல்

ஆசு_இல் (4)

கோசிகன் சீர் நீத்தான் குமரேசா ஆசு_இல்
நயன் சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன் சாரா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 194/2,3
கூசாது ஏன் கண்டார் குமரேசா ஆசு_இல்
அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 706/2,3
கூசி மடிந்தான் குமரேசா ஆசு_இல்
அரு மறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 847/2,3
கூசி நின்ற என்னே குமரேசா ஆசு_இல்
அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் மாதர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1120/2,3

மேல்

ஆசுடைய (2)

கூசி வைதாள் என்னே குமரேசா ஆசுடைய
புன்கண்ணை வாழி மருள் மலை எம் கேள் போல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1222/2,3
கூசி மொழிந்தாள் குமரேசா ஆசுடைய
காமம் விடு ஒன்றோ நாண் விடு நல் நெஞ்சே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1247/2,3

மேல்

ஆசுவனும் (1)

சார்ந்து எண்ணி செய்த தசரதனும் ஆசுவனும்
கூர்ந்தார் சீர் என்னே குமரேசா ஓர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 462/1,2

மேல்

ஆசை (10)

அச்சமே ஆசை உலகிதம் அன்புடைமை – அறநெறிச்சாரம்:1 60/1
ஏசுதலை உற்றான் இரங்கேசா ஆசை எனும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 114/2
காங்கையர் மீது ஆசை கரவாமல் அம்பை உளம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 130/1
அன்னியரிடத்து செல்வம் அரும் பொருள் வேசி ஆசை
மன்னிய ஏட்டின் கல்வி மறுமனையாட்டி வாழ்க்கை – விவேகசிந்தாமணி:1 17/2,3
ஓது பொருள் கண்டோர்க்கு உறும் ஆசை நீதி இலா – நீதிவெண்பா:1 62/1
கற்றோர்க்கு அழகு கருணையே ஆசை மயக்கு – நீதிவெண்பா:1 66/3
ஆசை எனும் பாசத்தால் ஆடவர்-தம் சிந்தை-தனை – நீதிவெண்பா:1 88/1
பொருள் வரைந்து ஆசை சுருக்கி ஏவாமை – அருங்கலச்செப்பு:1 77/1
ஆசை அற்ற நாரதர் பின் அற்று உயர்ந்தார் மற்றவர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 365/1
அன்று ஏன் அரியசுவர் ஆசை அற்ற அப்பொழுதே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 370/1

மேல்

ஆசை-தனை (1)

ஆசு அற்ற நல் அடியான் ஆவானே ஆசை-தனை
அடிமைகொண்டவனே தப்பாது உலகம்-தனை – நீதிவெண்பா:1 12/2,3

மேல்

ஆசைக்கு (2)

ஆசைக்கு அடியான் அகில லோகத்தினுக்கும் – நீதிவெண்பா:1 12/1
ஆசைக்கு இலை பயம் மானம் – நீதிவெண்பா:1 73/4

மேல்

ஆசைகொண்டான் (1)

ஆசு மிக தன் மனை-பால் ஆசைகொண்டான் புண்டரிகன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 903/1

மேல்

ஆசையால் (2)

ஆசையால் வாங்கிடும் அவனை ஈந்தவர் – நீதிநூல்:21 249/1
ஈசன் தரித்தான் இரங்கேசா ஆசையால்
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 60/2,3

மேல்

ஆசையின் (1)

யாவர் சார்வர் என ஆசையின் நோக்கி ஏன்றமட்டும் நலமே புரிவாரால் – நீதிநூல்:39 393/4

மேல்

ஆசையினால் (1)

விப்பிரநாராயணன் முன் வேசி-தன் மேல் ஆசையினால்
இ புவியில் கட்டுண்டு இழுக்குற்றான் தப்பு அலவே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 95/1,2

மேல்

ஆசையுடன் (1)

தூசு இலா கீர்த்தி கொண்டான் சோமேசா ஆசையுடன்
ஈதல் இசை பட வாழ்தல் அது அல்லது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 24/2,3

மேல்

ஆசையும் (4)

ஆசையும் பாசமும் அன்பும் அகத்து அடக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 113/1
விரை செறி குழலினாள் வேசை ஆசையும்
அரையர் அன்பு அமைவதும் அஞ்சும் இல்லையே – விவேகசிந்தாமணி:1 58/3,4
அந்நிய இல்லக்கிழத்தி ஆசையும் துன் அரையன் – நன்மதிவெண்பா:1 42/2
ஆசையும் நாணும் அடர அயிந்திரை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1247/1

மேல்

ஆசையுள் (1)

அவம் செய்வார் ஆசையுள் பட்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 266/4

மேல்

ஆசையுற்று (1)

தஞ்சமாம் பொருள்கள் என நினைத்து அதன் மேல் ஆசையுற்று தயங்குகின்றாய் – நீதிநூல்:40 410/3

மேல்

ஆசையுறு (1)

கூசி நொந்தாள் என்னே குமரேசா ஆசையுறு
காதலர் இல் வழி மாலை கொலைக்களத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1224/2,3

மேல்

ஆசையொடு (2)

கூசினது ஏன் மற்றோர் குமரேசா ஆசையொடு
பல்லவை கற்றும் பயம் இலரே நல் அவையுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 728/2,3
கூசி ஏன் காய்ந்தாள் குமரேசா ஆசையொடு
தன்னை உணர்த்தினும் காயும் பிறர்க்கும் நீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:132 1319/2,3

மேல்

ஆசையோர்க்கு (1)

போற்று குரு கிளைஞர் பொன் ஆசையோர்க்கு இல்லை – நீதிவெண்பா:1 73/1

மேல்

ஆட்கொண்ட (1)

எம்மை ஆட்கொண்ட இரங்கேசா செம்மையா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 24/2

மேல்

ஆட்கொண்டான் (1)

மண்டு புகழ் ஆட்கொண்டான் மாறாமல் ஏன் வினையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 612/1

மேல்

ஆட்சி (4)

பொருள் ஆட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருள் ஆட்சி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 26/3
பொருள் ஆட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருள் ஆட்சி
ஆங்கு இல்லை ஊன் தின்பவர்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 26/3,4
பொருள் ஆட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருள் ஆட்சி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 252/3
பொருள் ஆட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருள் ஆட்சி
ஆங்கு இல்லை ஊன் தின்பவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 252/3,4

மேல்

ஆட்சிகொள் (1)

ஐம்பொறி ஆட்சிகொள் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 9/1

மேல்

ஆட்சியாம் (1)

ஆட்சியாம் உலகு அரசன் முன் – நீதிநூல்:22 263/1

மேல்

ஆட்டி (2)

தவன் ஆட்டி இருவரில் நற்குணமுளார் இலர் என்னும் தன்மை நோக்கல் – நீதிநூல்:12 112/1
ஆட்டி இத்தனை பேர் பணிகொளும் நாம் அன்பு இலாது இருப்பது தகாது உளமே – நீதிநூல்:39 392/4

மேல்

ஆட்டியே (1)

சிரங்கள் ஆட்டியே மெச்சிடும் அறிவிலார் செய்கை – விவேகசிந்தாமணி:1 109/4

மேல்

ஆட்டுக்கடா (1)

ஆட்டுக்கடா போரில் அன்று உதிரம் வேட்டு நரி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 91/1

மேல்

ஆட்டுவாரும் (1)

அரவினை ஆட்டுவாரும் அரும் களிறு ஊட்டுவாரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 40/1

மேல்

ஆட்டுவிக்கும் (1)

கையால் கொண்டு ஆட்டுவிக்கும் பரன் அவரை அழல் புகுத்தி காய்வான் அம்மா – நீதிநூல்:12 115/4

மேல்

ஆட்டுவோன் (1)

ஆட்டுவோன் இன்றி தானே ஆடுமோ திவவி யாழின் – நீதிநூல்:2 8/2

மேல்

ஆட்டேல் (2)

அரவம் ஆட்டேல் – ஆத்திசூடி:1 25/1
எண்ணி அரவம் ஆட்டேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 25/4

மேல்

ஆட்பட்ட (1)

முனை நாள் இருந்த கண்ணன் முக்கணற்கு ஆட்பட்ட
வனசரனால் மாயும் மறு நாள் எனலால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 54/1,2

மேல்

ஆட (2)

கான மயில் ஆட கண்டிருந்த வான்கோழி – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 14/1
முடவரே ஆட அந்தர் முன் நின்று பார்த்து உவக்க – நீதிநூல்:1 3/1

மேல்

ஆடரங்கின் (1)

கூடி வழிபடும் கோள் அமை ஆடரங்கின்
நோவகமாய் நின்றான் ஓர் கூத்தினை ஊர் வேண்டி – அறநெறிச்சாரம்:1 53/2,3

மேல்

ஆடல் (1)

மாமாங்கம் ஆடல் மணல் குவித்தல் கல் இடுதல் – அறநெறிச்சாரம்:1 222/1

மேல்

ஆடவர் (2)

கடின மனம் கணக்கிலா ஆடவர் சம்போகம் உயிர் கவர்தல் வஞ்சம் – நீதிநூல்:44 495/2
ஈட்டம் இவறி இசை வேண்டா ஆடவர்
தோற்றம் நிலக்கு பொறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1003/3,4

மேல்

ஆடவர்-தம் (1)

ஆசை எனும் பாசத்தால் ஆடவர்-தம் சிந்தை-தனை – நீதிவெண்பா:1 88/1

மேல்

ஆடவர்க்கு (1)

கனை கடல் மணலை எணினும் வேசியர் சேர் ஆடவர்க்கு ஓர் கணிதம் உண்டோ – நீதிநூல்:44 506/1

மேல்

ஆடவர்கள் (1)

நங்கை அருந்ததியும் நன்மதியே ஆடவர்கள்
அம் குழு புக்கால் சீர் அறும் – நன்மதிவெண்பா:1 73/3,4

மேல்

ஆடவரை (1)

அழல் போல் நெஞ்சை சுடும் பயத்தோடு அயல் ஆடவரை ஒரு பேதை – நீதிநூல்:13 168/2

மேல்

ஆடற்கு (1)

எந்த ஆடற்கு எனினும் இயைபவர் – நீதிநூல்:20 244/2

மேல்

ஆடா (1)

ஆடு அரசா வேந்து ஆடா ஆம் குடிசை வாசமதா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 105/1

மேல்

ஆடாது (1)

கருணை அம் கடல் ஆடாது கழித்தனை வாழ்நாள் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 28/4

மேல்

ஆடாய் (1)

ஆடாய் கொண்டாடாய் வேறு ஆர் உதவி சொல் மனமே – நீதிநூல்:47 572/6

மேல்

ஆடி (8)

அங்கம் அற ஆடி அங்கே பட மறைந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 121/1
அயலூர் அவன் போக அம் மஞ்சள் ஆடி
கயல் ஏர் கண் ஆர எழுதி புயல் ஐம்பால் – அறநெறிச்சாரம்:1 163/1,2
சுதியொடும் ஆடி பாடி துதிசெயும் தருக்கள் எல்லாம் – நீதிநூல்:3 34/2
ஆடி நோக்க யான் யான்-கொல் மற்றார்-கொல் என்று அயிர்த்து – நீதிநூல்:26 295/3
பலர் கழல் வருட மாதர்கள் ஆடி பாடுவோர் பகல் எலாம் அனிச்ச – நீதிநூல்:43 463/1
அனம் கான மயில் என்ன நடம்செய்த கழல் நம் மேல் ஆடி தாக்க – நீதிநூல்:44 480/2
தக முன்பு தாம் ஆடி நடனம் பயிற்றும் தகையோர்கள் போலும் சகத்தோர் செவிக்-கண் – நீதிநூல்:47 582/2
மனத்தது மாசு ஆக மாண்டார் நீர் ஆடி
மறைந்து ஒழுகும் மாந்தர் பலர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 278/3,4

மேல்

ஆடிய (3)

அரங்கு இன்றி வட்டு ஆடிய அற்றே நிரம்பிய – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 41/3
கழுதை கா என கண்டு நின்று ஆடிய அலகை – விவேகசிந்தாமணி:1 49/1
அரங்கு இன்றி வட்டு ஆடிய அற்றே நிரம்பிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:41 401/3

மேல்

ஆடினால் (1)

பொல்லா சிறகை விரித்து ஆடினால் போலுமே – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 14/3

மேல்

ஆடு (8)

அரங்கு ஆடு கூத்தனே போலும் உயிர்தான் – அறநெறிச்சாரம்:1 121/3
மாடு ஆடு விலங்கு இறப்பின் தசை மயிர் தோல் கொம்பு உதவும் மண்கலம்தான் – நீதிநூல்:41 422/1
தொல் உலகில் புல் இலை உண் ஆடு முதல் உயிர்களை நல் சுரபி பாலை – நீதிநூல்:41 432/1
மல்லுறவே வளரும் இந்த காயத்தை மரம் என்றும் மாடு ஆடு என்றும் – நீதிநூல்:41 432/3
ஆதியில் புல் இலை கனி காய் தானியமாய் மீன் பறவை ஆடு மாடாய் – நீதிநூல்:41 433/1
ஆடு அரசா வேந்து ஆடா ஆம் குடிசை வாசமதா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 105/1
ஆயம்கொள்வானை அரும் கவறு ஆடு ஆகுலனை – நன்மதிவெண்பா:1 62/1
மாடு ஆடு செல்வம் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 73/1

மேல்

ஆடுமோ (1)

ஆட்டுவோன் இன்றி தானே ஆடுமோ திவவி யாழின் – நீதிநூல்:2 8/2

மேல்

ஆடுவார் (1)

பேரின்ப மா கடல் ஆடுவார் வீழ்பவோ – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 87/3

மேல்

ஆடுவான் (1)

உவகைபூத்து ஆடுவான் உயர்வுறான் அரோ – நீதிநூல்:20 241/4

மேல்

ஆடுவோன் (1)

கவறினை ஆடுவோன் காந்தை வீயினும் – நீதிநூல்:20 241/1

மேல்

ஆடேல் (2)

அனந்தல் ஆடேல் – ஆத்திசூடி:1 31/1
எண்ணி அனந்தல் ஆடேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 31/4

மேல்

ஆடை (3)

உடுத்த ஆடை கோடியாக – வெற்றிவேற்கை:1 56/3
தண்டுலம் மிளகின்தூள் புளி உப்பு தாளிதம் பாத்திரம் இதேச்3டம் தாம்பு நீர் தேற்றம் ஊன்றுகோல் ஆடை சக்கிமுக்கி கைராந்தல் – விவேகசிந்தாமணி:1 135/1
வள்ளுவர் தம் ஆடை வலித்தான் பிழை பொறுத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 152/1

மேல்

ஆடைபண்ணி (1)

பருத்தி விதைத்து எடுத்து நூல் ஆக்கி ஆடைபண்ணி அளித்தால் உடுத்தல் பாரம் ஆமோ – நீதிநூல்:28 314/1

மேல்

ஆடையும் (2)

பதமுறு கறை கறை படிந்த ஆடையும்
வதனையே காட்டலால் வதை மறைக்குதல் – நீதிநூல்:18 219/2,3
அருந்தவே கூழும் பூண ஆடையும் வீடும் இன்றி – நீதிநூல்:39 384/1

மேல்

ஆடோடு (1)

ஆடோடு எருமை அறுத்தல் இவை உலக – அறநெறிச்சாரம்:1 222/3

மேல்

ஆண் (12)

ஆண் அவாம் பெண்மை உடைத்து எனினும் பெண் நலம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 23/3
ஆண் அலன் பெண்ணும் அல்லன் அஃறிணை அலன் பார் அல்லன் – நீதிநூல்:3 18/1
இக்கு இனை நகும் மொழி எழில் மின்னாரின் ஆண்
மக்கள் மிக்கோர் எனல் மடமையாம் இரண்டு – நீதிநூல்:10 101/1,2
அறம் அறிவு இலா எனினும் விடா நகைப்புற்று ஆண் பெண்ணும் அமைந்து வாழும் – நீதிநூல்:12 117/3
தேவியை யாம் அழைத்திட ஆண் சித்திரமேல் நான் பாரேன் – நீதிநூல்:12 135/2
ஒரு தரு மற்றொரு தருவின் உதவி இன்றி காய்க்கும் உயர் ஆண் பெண் சேர்க்கை இன்றி ஒரு மகவு உண்டாமோ – நீதிநூல்:12 156/1
உருவம் ஒன்றால் ஆண் பெண்ணை அமைத்தனன் முன் பரன் என்று உயர்ந்தோர் சொல்வது நிசமாம் உரியோன் இல் என்னும் – நீதிநூல்:12 156/3
பண்டு ஓர் ஆண் பெண் அமைத்து அவ் இருவருக்கும் மணம் இயற்றி பரன் இரக்கம்கொண்டு – நீதிநூல்:13 157/1
இதமொடு சேர்தல் சேர இச்சித்தல் ஆண் புணர்ச்சி – நீதிநூல்:13 172/2
வலி இலா பேடி கை வாள்-கொல் ஆண் என – நீதிநூல்:24 274/3
மேவு பாங்கியை கண்டு ஆண் துணை இன்றி வருந்தினளோ மின்னாள் என்றேன் – நீதிநூல்:44 477/2
தேவி-தனக்கு உண்டோ ஆண் பஞ்சம் என்றாள் அதன் பொருளை தெரிகிலேனே – நீதிநூல்:44 477/4

மேல்

ஆண்டகை (1)

அறநெறி அலாத செய்கை ஆண்டகை சொல்லின் கேளார் – நீதிநூல்:15 192/1

மேல்

ஆண்டகையாம் (1)

தாங்க வல்லான் ஆண்டகையாம் தைரியவான் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 9/3

மேல்

ஆண்டகையை (1)

மகி புகழும் ஆண்டகையை வாழ் மனையாள் கண்டால் – நன்மதிவெண்பா:1 43/1

மேல்

ஆண்டது (1)

ஆதி முதலா புகழை ஆண்டது பார் ஆதுலர்க்கு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 72/2

மேல்

ஆண்டவரும் (1)

ஒளி முடியொடும் பிறந்தே உலகம் ஆண்டவரும் இல்லை – நீதிநூல்:14 183/1

மேல்

ஆண்டாண்டு-தோறும் (1)

ஆண்டாண்டு-தோறும் அழுது புரண்டாலும் – நல்வழி:1 10/1

மேல்

ஆண்டான் (2)

ஒரு பிதா நாம் சேய் ஆண்டான் உவன் வழித்தொண்டன் நாம் அவ் – நீதிநூல்:47 568/2
ஈண்டு பொறுத்து ஆண்டான் இரங்கேசா வேண்டிய – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 49/2

மேல்

ஆண்டிட (1)

அதி தயையொடு நன்கு ஓம்பி ஆண்டிட கடனாம் மாதோ – நீதிநூல்:14 187/4

மேல்

ஆண்டில் (1)

சூரியற்கு எதிராய் பின்னும் சுழன்று விண் சென்று ஓர் ஆண்டில்
பேர் இரவியையே சுற்ற கால பேதங்களாம் இ – நீதிநூல்:47 539/2,3

மேல்

ஆண்டினில் (1)

பாடினர் மூ ஆண்டினில் சம்பந்தர் என யாவோரும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 7/1

மேல்

ஆண்டு (11)

முப்பதாம் ஆண்டு அளவில் மூன்று அற்று ஒரு பொருளை – நல்வழி:1 39/1
நூறு ஆண்டு பழகினும் மூர்க்கர் கேண்மை – வெற்றிவேற்கை:1 31/1
ஒப்புரவு செய்து ஆண்டு உறுதிச்சொல் சேர்பவன் – அறநெறிச்சாரம்:1 6/3
காவினை பழிக்கின் ஆண்டு ஆர் கடி மலர் பழித்தது ஒப்பாம் – நீதிநூல்:1 6/2
ஆண்டு எலாம் பிறர் ஆக்கம் நோக்கியே – நீதிநூல்:27 306/1
நால் திசை மிசை பல் ஆண்டு நடத்துவோன் திடத்தினானே – நீதிநூல்:47 534/4
ஒருவு_இல் வன்மையதாய் எண்_இல் ஆண்டு ஒழியினும் வளப்பம் – நீதிநூல்:47 540/3
ஆண்டு பதின்மூன்று அரவு_உயர்த்தோன் செய்த எல்லாம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 49/1
பத்து_நூறு ஆண்டு பெரும் பாம்பு இருக்கும் தத்தும் – நன்மதிவெண்பா:1 13/2
அசையியற்கு உண்டு ஆண்டு ஓர் ஏஎர் யான் நோக்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1098/3
அஃது ஆண்டு அவள் செய்தது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1279/4

மேல்

ஆண்டுகளா (1)

ஒரு நாளா பல நாளா திங்களா ஆண்டுகளா உருவுகொண்டு இங்கு – நீதிநூல்:41 419/3

மேல்

ஆண்டுகொண்டு (1)

கண்ட குடியை கருணாகரன் ஆண்டுகொண்டு
உயர்ந்தான் என்னே குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1026/1,2

மேல்

ஆண்டும் (1)

பாவித்தும் பார் ஆண்டும் பாட்டு இசைத்தும் போவிப்பம் – நல்வழி:1 19/2

மேல்

ஆண்டைக்கு (1)

இன்று பகல் இரா இ திங்கட்கு இவ் ஆண்டைக்கு
என்று நியமம் செயல் – அருங்கலச்செப்பு:1 105/1,2

மேல்

ஆண்டொடு (1)

ஆண்டொடு நாள் திங்கள் இத்தனை என்று உய்த்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 131/1

மேல்

ஆண்மகன் (2)

ஏத்தி பணியுமேல் இல்லாளை ஆண்மகன்
போற்றி புனையும் புரிந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 161/3,4
கல்வியே அறவழி காட்டும் ஆண்மகன்
செல் வழி அறிந்திடான் வித்தை தேறும் முன் – நீதிநூல்:10 94/1,2

மேல்

ஆண்மகனும் (1)

மணியும் ஒளியும் போல் ஆண்மகனும் மனைவியும் பொருந்தி வாழுவாரேல் – நீதிநூல்:12 110/1

மேல்

ஆண்மை (14)

தந்திரிக்கு அழகு தறுகண் ஆண்மை – வெற்றிவேற்கை:1 9/1
அற ஒரு வழி செய ஆண்மை பூண்டனன் – நீதிநூல்:18 217/2
அரிய மந்திரம் விசாரம் ஆண்மை இங்கு இவைகள் எல்லாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 65/3
ஆண்மை தவறேல் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 2/1
மடி ஆண்மை மாற்ற கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 609/4
வாள் ஆண்மை போல கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 614/4
கடை கொட்க செய் தக்கது ஆண்மை இடை கொட்கின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 663/3
அன்று உறவோன் உட்பகையால் ஆண்மை பழையனும் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 885/1
வினை ஆண்மை வீறு எய்தல் இன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 904/4
நல் ஆண்மை என்பது ஒருவற்கு தான் பிறந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1026/3
இல் ஆண்மை ஆக்கி கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1026/4
அன்று ஆண்மை நாணம் அற நீங்கி ஏன் உதயன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1133/1
நாணொடு நல் ஆண்மை பண்டு உடையேன் இன்று உடையேன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1133/3
நல் ஆண்மை என்னும் புணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1134/4

மேல்

ஆண்மையின் (1)

பெண் ஏவல் செய்து ஒழுகும் ஆண்மையின் நாண் உடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 907/3

மேல்

ஆண்மையினால் (1)

தொன்மை வலி ஆண்மையினால் சோமேசா பன்னின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 61/2

மேல்

ஆண்மையும் (1)

தெருள் இலா கலையினார் செருக்கும் ஆண்மையும்
பொருள் இலா வறியர்-தம் பொறி அடக்கமும் – விவேகசிந்தாமணி:1 55/1,2

மேல்

ஆண்மையுள் (1)

குடி ஆண்மையுள் வந்த குற்றம் ஒருவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 609/3

மேல்

ஆணல்லவர்க்கு (1)

என் பயக்கும் ஆணல்லவர்க்கு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 27/4

மேல்

ஆணவம் (1)

வல்லவர்-பால் கல்வி மதம் ஆணவம் போக்கும் – நீதிவெண்பா:1 70/1

மேல்

ஆணி (2)

உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி அஃது ஆற்றாது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 104/3
உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி அஃது ஆற்றாது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1032/3

மேல்

ஆணை (4)

சிங்கல்_இல் புகழ் கொள்வாய் உன் சிரத்தின் மேல் ஆணை நெஞ்சே – நீதிநூல்:38 380/4
இனர் அமைச்சர் என வேடம் புனைந்தவர்-தம் ஆணை எங்கும் ஏகுமோ விண் – நீதிநூல்:40 409/2
மன் உளனேல் உண்டு ஆணை மகிழகம் சிறையும் உண்டாம் – நீதிநூல்:43 467/1
விலைமாது இடும் ஆணை வேளாளன் நட்பு – நன்மதிவெண்பா:1 101/1

மேல்

ஆணைக்கு (1)

அம்ம ஈது எல்லாம் உணர்ந்து அரசு ஆணைக்கு அமைதல் நற்குடிகளின் இயல்பே – நீதிநூல்:5 48/4

மேல்

ஆணையை (1)

அந்தமுறு தேசிகர்-தம் ஆணையை மறந்தோன் – விவேகசிந்தாமணி:1 68/2

மேல்

ஆணைவைத்தாலும் (1)

மத்தகத்தது அடித்து ஆணைவைத்தாலும் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 55/3

மேல்

ஆத்தி (2)

ஆத்தி சூடி அமர்ந்த தேவனை – ஆத்திசூடி:0 1/1
ஆத்தி சூடி இளம்பிறை அணிந்து – புதிய-ஆத்திசூடி:0 1/1

மேல்

ஆத்திசூடி (2)

&1 ஆத்திசூடி – ஔவையார் – ஆத்திசூடி 1
&14 இராம பாரதியார் இயற்றிய ஆத்திசூடி வெண்பா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 135/5
சூழ் ஆத்திசூடி துணை – ஆத்திசூடிவெண்பா:0 1/4
&19 மகாகவி பாரதியார் புதிய ஆத்திசூடி – புதிய-ஆத்திசூடி:1 196/5
&20 இளையோர் ஆத்திசூடி – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 110/2
இளையார் ஆத்திசூடி இயம்ப – இளையார்-ஆத்திசூடி:0 1/1

மேல்

ஆத்திரேயன் (1)

அன்று மடி ஊர்ந்த ஆத்திரேயன் குடி பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 601/1

மேல்

ஆத்திரையன் (1)

வேறாக ஒன்றும் விளம்பாது ஏன் ஆத்திரையன்
கூறு ஆனான் நட்பின் குமரேசா மீறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 790/1,2

மேல்

ஆதரம் (3)

துதி பெற ஆதரம் மிகலாலே தூயவர் ஆகுவர் கலை தேறி – நீதிநூல்:37 373/1
ஆதரம் உளோன் அ பொன்னை அனுதினம் ஓர்வன் ஈசன் – நீதிநூல்:47 551/2
கோதுடையது என்றாள் குமரேசா ஆதரம் கொள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1171/2

மேல்

ஆதரமோடு (1)

ஆதரமோடு ஓம்புவரால் ஆர்வலன்-பால் அன்புடைய – நீதிநூல்:12 145/2

மேல்

ஆதரவாய் (3)

கோது அலர் ஏன் கொண்டார் குமரேசா ஆதரவாய்
கண்டது மன்னும் ஒரு நாள் அலர் மன்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1146/2,3
கோதை நொந்தாள் என்னே குமரேசா ஆதரவாய்
நாம் காதல் கொண்டார் நமக்கு எவன் செய்பவோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1195/2,3
காணாது இலக்கணை ஏன் காதலன் சீர் ஆதரவாய்
கோணாது கேட்டாள் குமரேசா நாணா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1199/1,2

மேல்

ஆதரவுசெய்ய (1)

வினைகளினால் அயர் மனையை பரிவுடன் ஆதரவுசெய்ய வேண்டும் நெஞ்சே – நீதிநூல்:12 119/4

மேல்

ஆதரவே (1)

நல் ஆதரவே நயந்து அருளி வல்லாண்மை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 61/2

மேல்

ஆதரிக்க (2)

பைம்_தொடியை அனையவர் போல் ஆதரிக்க கணவனுக்கே பரமாம் ஆதி – நீதிநூல்:12 111/2
அடர்ந்த அன்போடு அவளை நன்கு ஆதரிக்க வேண்டுமால் – நீதிநூல்:47 597/4

மேல்

ஆதரித்த (2)

அன்று இடித்தார்-தம்மை உவந்து ஆதரித்த கிள்ளி நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 447/1
அன்று நெஞ்சில் வஞ்சமுடன் ஆதரித்த பூதனையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 824/1

மேல்

ஆதரித்தாள் (1)

ஆதரித்தாள் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 51/2

மேல்

ஆதரித்தான் (1)

அன்று கணிகையரை ஆதரித்தான் ஏன் அதர்மன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 920/1

மேல்

ஆதரித்து (2)

ஆதரித்து பலவகையால் பொருள்கள் தேடி – உலகநீதி:1 13/1
அடியரே முதல் பல் தொழிலாளர்கள் அனைவரும் தமை ஆதரித்து ஆளுபாக்கு – நீதிநூல்:15 189/2

மேல்

ஆதல் (22)

சேதமுற அவைத்திடுவோர்க்கு உணவு ஆதல் போல் நலமே செய்வாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:32 340/4
தனவயத்து ஆதல் மூலம்தான் இன்மை சடலம் இன்மை – நீதிநூல்:47 550/1
வனமுறு பொருள் யாவிற்கும் வாய்ந்த காரணனே ஆதல்
என அறு_குணத்தோன் எங்கும் இயல் அருள் மணத்தோன் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 550/3,4
நயனுடையான் நல்கூர்ந்தான் ஆதல் செயும் நீர – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 22/3
அற்றார் மற்று ஆதல் அரிது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 25/4
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 130/3
இயல்புளார் ஆதல் இலர் – நன்மதிவெண்பா:1 14/4
மனை தீயாள் ஆதல் வறுமையுறல் மூப்பில் – நன்மதிவெண்பா:1 27/3
உறும் பாந்தள் ஆர்வு ஆதல் ஒப்ப வறும் பாழ் – நன்மதிவெண்பா:1 45/2
பணிவு உடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 21/3
ஒளியார் முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார் முன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 113/3
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 183/3
மனத்துக்-கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்து அறன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 34/3
பணிவு உடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 95/3
நயன் உடையான் நல்கூர்ந்தான் ஆதல் செயும் நீர – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 219/3
அற்றார் மற்று ஆதல் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 248/4
அருள் கருதி அன்புடையார் ஆதல் பொருள் கருதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 285/3
வாயினர் ஆதல் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 419/4
ஒளியார் முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 714/3
உப்பு ஆதல் சான்றோர் கடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 802/4
பண்பு ஆற்றார் ஆதல் கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 998/4
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1291/3

மேல்

ஆதலால் (8)

கந்தம் குறைபடாது ஆதலால் தம்தம் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 28/2
தொடர்ந்து செல்வள் ஆதலால் தொடர்புறும் சகோதரர் – நீதிநூல்:47 597/3
ஏது கலவிக்கு இரங்கேசா ஆதலால்
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 110/2,3
அம் பலி இரந்து உண்டான் ஆதலால் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 59/3
ஐயோ பயன் இலதாம் ஆதலால் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 63/3
வேதநிலைகண்டானும் மெய் மறந்தான் ஆதலால்
யா காவாராயினும் நா காக்க காவாக்கால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 27/2,3
அக்கணமே வெந்து விழும் ஆதலால் மிக்க – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 99/2
கூறி விலையா கொடுக்கும் இறை ஆதலால்
கேட்டினும் உண்டு ஓர் உறுதி கிளைஞரை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 125/2,3

மேல்

ஆதலில் (1)

ஆதலில் தாழ்ந்தோர்-தம்மை அரும் செல்வர் தாங்கல் மாண்பே – நீதிநூல்:14 175/4

மேல்

ஆதலின் (4)

ஆதலின் நான் பேதைமதி ஆயினன் என்பது நிசமால் – நீதிநூல்:12 142/4
விழைவினால் மறம் புரிதல் நரர்க்கு இயல்பு ஆதலின் அவரை வெறுக்கொண்ணாதே – நீதிநூல்:32 337/4
ஆதலின் ஐம்பொறி வழியே மனம் செலாது அடக்குவார் அறிவுளோரே – நீதிநூல்:43 457/4
அழுது இரத்தலின் பேறு இல்லை ஆதலின் மௌனம் நன்றால் – நீதிநூல்:47 526/4

மேல்

ஆதலினால் (16)

அறிந்திருப்பார் ஆதலினால் ஆம் கமல நீர் போல் – நல்வழி:1 7/3
துன்பம் அவர் உறில் யானும் துன்புறுவேன் ஆதலினால்
என் படல் வேறு எனினும் எமக்கு இன்னுயிர் ஒன்று என அறிந்தேன் – நீதிநூல்:12 139/2,3
ஆதலினால் உண்மை-தனை துணைக்கொள்ளின் எப்பயனும் அடைவோம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:16 198/4
காது அமரில் அர்ச்சுனனால் கட்டுண்டான் ஆதலினால்
வண்மை பெறு புன்னைவன நாதா சீர் உடைய – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 12/2,3
பாதகி மூக்கு அன்று இழந்த பங்கம் பார் ஆதலினால்
தாரணிக்குள் புன்னைவன தாடாளா தன்னை எண்ணா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 45/2,3
மன்னான புன்னைவன வள்ளலே ஆதலினால்
எந்நாளும் சீர்மை மறவேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 46/3,4
ஆதலினால் புன்னைவன ஐயனே எவ்விடத்தும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 78/3
மந்திரியே புன்னை வனநாதா ஆதலினால்
புந்தியில் நீ பூமி விரும்பு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 81/3,4
ஆதலினால் புன்னைவன ஐயனே யாரிடத்தும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 89/3
மாதர் இன்பம் தீதே மனுநெறி பார் ஆதலினால்
துய்ய புகழ் புன்னைவன சோமா இளையாளாம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 93/2,3
சொல்லி முப்புரமும் மாய்வித்தார் ஆதலினால்
உள் பகை அஞ்சி தன் காக்க உலைவிடத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 136/2,3
அன்னவர் முன் தோன்றலர் ஆதலினால் சொன்னது கேள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 188/2
போது இனியதாக புணரும் மறை ஆதலினால்
இன்பதனை எய்துவார்க்கு ஈயுமவர்க்கு உருவம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 194/2,3
இன்ப கனம் ஆதலினால் இல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 194/4
கோது அகன்றான் என்னே குமரேசா ஆதலினால்
நல்லவை எல்லாஅம் தீய ஆம் தீயவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 375/2,3
கோது அடைந்தான் என்னே குமரேசா ஆதலினால்
தேரான் பிறனை தெளிந்தான் வழிமுறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 508/2,3

மேல்

ஆதலும் (4)

திருடன் பொருள் காவலன் ஆதலும் செல் வழிக்கு – நீதிநூல்:7 65/1
புண்ணியர் ஆதலும் புல்லர் ஆதலும் – நீதிநூல்:31 333/3
புண்ணியர் ஆதலும் புல்லர் ஆதலும்
நண்ணு இனத்து இயல்பு என நவிலல் உண்மையே – நீதிநூல்:31 333/3,4
தெள்ளியர் ஆதலும் வேறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 374/4

மேல்

ஆதலே (1)

மரம் மக்கள் ஆதலே வேறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 600/4

மேல்

ஆதவற்கு (1)

திங்கள் ஆதவற்கு இரட்டி யோசனையுற சிறந்திடும் அரக்கு ஆம்பல் – விவேகசிந்தாமணி:1 56/3

மேல்

ஆதவன் (1)

ஆதவன் கிரணத்தாலும் அந்தரம் அசைவுற்றாகும் – நீதிநூல்:47 542/2

மேல்

ஆதன் (10)

ஆதன் பெரும் களியாளன் அவனுக்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 144/1
வெறுப்பனவும் உண்டு எழுந்து போனக்கால் ஆதன்
இறுக்குமாம் உண்ட கடன் – அறநெறிச்சாரம்:1 144/3,4
ஏகாந்த வாதிகள் எண் கேட்ட ஆதன் போல் – அறநெறிச்சாரம்:1 223/3
ஆகாதாம் ஆதன் துணிவு – அறநெறிச்சாரம்:1 223/4
அன்று ஏன் அருள் இன்றி ஆதன் என்பான் அன்றில் ஒன்றை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 251/1
திண் தோள் உயர் ஆதன் தெய்வீகன் உள்ளத்தால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 595/1
போரில் ஒரு புண் முதுகில் பூண்டது என ஆதன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 969/1
ஆதன் உழவை அகன்ற போது ஏன் துறவோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1036/1
ஆர்ந்த புகழ் ஆதன் அடிக்கடி போய் தன் நிலத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1039/1
மண்டு புகழ் ஆதன் மாண்புற்றான் முந்து இரப்பை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1053/1

மேல்

ஆதனங்கள் (1)

அயல் பொருள் நிறம் கவர் ஆதனங்கள் போல் – நீதிநூல்:9 84/1

மேல்

ஆதாரம் (1)

புனல் உயிர்க்கு ஆதாரமாம் பொற்பு ஆர் ஆதாரம்
வன மதுர மென் மொழிக்கு வாயாம் மனிதர்க்கு – நன்மதிவெண்பா:1 67/1,2

மேல்

ஆதாரமாம் (1)

புனல் உயிர்க்கு ஆதாரமாம் பொற்பு ஆர் ஆதாரம் – நன்மதிவெண்பா:1 67/1

மேல்

ஆதாரமாய் (1)

செய்ய ஆதாரமாய் சேர் கிளைஞர் நைய வசை – நன்மதிவெண்பா:1 93/2

மேல்

ஆதி (22)

ஆர்வில் பொறி ஐந்திற்கு ஆதி இரு வினையால் – அறநெறிச்சாரம்:1 147/1
ஆதி தேவன் அடி இணை ஏத்துவாம் – நீதிநூல்:0 2/4
ஆதி ஈறு இல்லான் தன்னை அமைத்த காரணம் ஒன்று இல்லான் – நீதிநூல்:3 17/1
சகலமும் நல்கும் கேள்வி தனத்தினை நல்கி ஆதி
பகவன்-தன் சொரூபம் காட்டி பவம் அறம் இரண்டும் காட்டி – நீதிநூல்:6 54/2,3
ஆதி தேவன் அறிவில்லவர் செயும் – நீதிநூல்:7 72/1
பைம்_தொடியை அனையவர் போல் ஆதரிக்க கணவனுக்கே பரமாம் ஆதி
அந்தமிலான் முதல் தெய்வம் பதி இரண்டாம் தெய்வம் என அன்பினோடு – நீதிநூல்:12 111/2,3
வீழ்ந்து அவலித்தல் ஆதி மிகை எலாம் எய்தும் இவ்வாறு – நீதிநூல்:14 186/3
தேய முற்றி ஏலல் அவை காதலித்தல் ஆதி பரிதானம் ஒத்த தீதுகள் அரோ – நீதிநூல்:21 258/4
பைதலே எய்தல் ஆதி பரன் செயலாம் அ பைதல் – நீதிநூல்:26 299/1
பேதம் இன்றி மற்றொன்று நாம் ஊரும் வாகனமாம் பின்னும் ஆதி
நாதனே தந்தை எனில் செல்வம் இது போலும் உண்டோ நவிலாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:40 412/3,4
அமர்க்கு அரி ஆதி உம்மை அடித்து உணின் என் செய்வீரால் – நீதிநூல்:45 520/4
அகர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 1/3,4
அகர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 1/3,4
ஆதி மறை நூலின் மறை அருள் கீர்த்தியாம் தலங்கள் அன்பாய் சென்று – விவேகசிந்தாமணி:1 93/2
ஆதி சவ்வீரன் சிவிகைக்கு ஆளாய் சடபரதர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 2/1
ஆதி முதலா புகழை ஆண்டது பார் ஆதுலர்க்கு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 72/2
நீதிவெண்பா ஆக நிகழ்த்துவேன் ஆதி பரன் – நீதிவெண்பா:0 1/2
அகர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 1/3,4
அழித்து உலகை ஆக்குதலால் அந்தமே ஆதி
அழித்து ஒன்றை ஆக்குவதும் உண்டோ எனில் கொள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 6/1,2
ஆதி முடி தேடி அறியான் அறிந்தேன் என்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 47/1
ஆதி அருள் சேய் நாண் அகன்று மட மான் மகட்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 167/1
அர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 1/3,4

மேல்

ஆதி-தன் (1)

நிழல் ஆதி-தன் இயல்பே நாடும் அழலது போல் – அறநெறிச்சாரம்:1 45/2

மேல்

ஆதிக்கம்தந்து (1)

தேய ஆதிக்கம்தந்து நல் நீதிசெலுத்தி எங்கணும் மருந்தினுக்கும் – நீதிநூல்:4 39/3

மேல்

ஆதிசைவர் (1)

ஆதிசைவர் மேல் என்றதனை மறுத்து ஓதும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 43/2

மேல்

ஆதிநூல் (2)

ஆதிநூல் ஒன்றும் அரும் பயன் யாரும் தெளிவான் – நீதிநூல்:0 1/1
ஆதிநூல் என்றும் வாழ்க அநுதினம் தருமம் வாழ்க – நீதிநூல்:46 523/1

மேல்

ஆதிபோனால் (1)

ஆல் இலை ஆதிபோனால் அதன் அடி இருப்பார் உண்டோ – விவேகசிந்தாமணி:1 6/4

மேல்

ஆதிமந்தி (1)

ஆதிமந்தி ஏனோ அழுது அலைந்து நீர் உலந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1174/1

மேல்

ஆதிமொழியை (1)

ஆதிமொழியை அறியான் அறிந்தேன் என்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 131/1

மேல்

ஆதிய (1)

பொரு_இல் இவை ஆதிய புரைகள் இலஞ்சமதனை பொருவுமால் – நீதிநூல்:21 257/4

மேல்

ஆதியர் (1)

தனையர் ஆதியர் இறப்பில் தனித்தனி பெறலாம் பின்னும் – நீதிநூல்:8 82/2

மேல்

ஆதியரை (1)

பாரி கன்னன் ஆதியரை பல்லோரும் பேரன்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 232/1

மேல்

ஆதியா (1)

சிற்றெறும்பு ஆதியா சீவகோடிகள் – நீதிநூல்:25 285/1

மேல்

ஆதியாக (1)

அரக்கும் அரக்கும் மது கஞ்சம் ஆதியாக அறியாமை – நீதிநூல்:19 236/1

மேல்

ஆதியாம் (1)

ஆதியாம் இருவர் நட்புக்கு அவமதிப்புற்று அவர்க்குள் – விவேகசிந்தாமணி:1 118/1

மேல்

ஆதியாய் (3)

சேதியம் வந்தனை பட்டினி ஆதியாய்
ஓதிய காலம் அதற்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 110/1,2
அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய்
நின்றது மன்னவன் கோல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 89/3,4
அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய்
நின்றது மன்னவன் கோல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 543/3,4

மேல்

ஆதியில் (1)

ஆதியில் புல் இலை கனி காய் தானியமாய் மீன் பறவை ஆடு மாடாய் – நீதிநூல்:41 433/1

மேல்

ஆதியின் (1)

ஆதியின் தொல் சீர் அறநெறிச்சாரத்தை – அறநெறிச்சாரம்:1 217/1

மேல்

ஆதியோடு (1)

தீய அத்தம் ஆதியோடு லோக ரத்ந ராசி பல தேயம் முற்றும் ஆர் பொருள் எலாம் – நீதிநூல்:21 258/3

மேல்

ஆதிரை (1)

மேனி மெலிந்து ஆதிரை ஏன் மெல் வளை கை வீழ நின்றாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1157/1

மேல்

ஆதுலர் (1)

பிணியுறும் ஆதுலர் எனினும் பெரும் செல்வர் நகுலமும் வெம் பெரும் பாம்பும் போல் – நீதிநூல்:12 110/2

மேல்

ஆதுலர்க்கு (2)

தேம்பும் ஆதுலர்க்கு உளம் சிறந்து அளிப்பரோ – நீதிநூல்:24 277/4
ஆதி முதலா புகழை ஆண்டது பார் ஆதுலர்க்கு
தாயான புன்னைவன தாடாளா பாகை மன்னா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 72/2,3

மேல்

ஆந்தனையும் (1)

ஆந்தனையும் காப்பர் அறிவுடையோர் மாந்தர் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 30/2

மேல்

ஆந்தையர்-பால் (1)

பண்டு பழகாத பார் வளவன் ஆந்தையர்-பால்
கொண்டிருந்தான் நட்பு ஏன் குமரேசா மண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 785/1,2

மேல்

ஆந்தையார் (1)

அன்று எவரும் வேட்கையுற ஆந்தையார் சொல்லி நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 646/1

மேல்

ஆப்பு (1)

ஆப்பு இலா சகடு போலே அழியும் என்று உரைக்கலாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 36/4

மேல்

ஆபத்து (3)

ஆபத்து வந்தால் அரும் பொருள்தான் வேண்டுமே – நீதிவெண்பா:1 45/1
ஆபத்து ஏன் பூமாது அருகு இருந்தால் ஆபத்து – நீதிவெண்பா:1 45/2
ஆபத்து ஏன் பூமாது அருகு இருந்தால் ஆபத்து
வந்தால் அவளும் மருவாமல் எப்பொருளும் – நீதிவெண்பா:1 45/2,3

மேல்

ஆபத்துக்கு (1)

ஆபத்துக்கு உதவா பிள்ளை அரும் பசிக்கு உதவா அன்னம் – விவேகசிந்தாமணி:1 1/1

மேல்

ஆபுத்திரன் (1)

தெள்ளு புகழ் ஆபுத்திரன் ஒப்புரவு ஒன்றே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 213/1

மேல்

ஆம் (116)

வேந்தன் சீறின் ஆம் துணை இல்லை – கொன்றைவேந்தன்:1 88/1
ஆம் போது அவளோடும் ஆகும் அவள் பிரிந்து – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 29/3
புண்ணியம் ஆம் பாவம் போம் போன நாள் செய்த அவை – நல்வழி:1 1/1
ஆம் காலம் ஆகும் அவர்க்கு – நல்வழி:1 4/4
அறிந்திருப்பார் ஆதலினால் ஆம் கமல நீர் போல் – நல்வழி:1 7/3
அன்று என்றும் ஆம் என்றும் ஆகாதே நின்ற நிலை – நல்வழி:1 38/2
தான் அது ஆம் தத்துவமாம் சம்பறுத்தார் யாக்கைக்கு – நல்வழி:1 38/3
சொல்வன்மை இன்று எனின் என் ஆம் அஃது உண்டேல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 4/3
மன்பதை ஓம்பாதார்க்கு என் ஆம் வய படை மற்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 27/3
மன்னர் புறங்கடை காத்தும் வறிதே ஆம்
எ நலம் காண்டும் என்று எள்ளற்க பல் நெடுநாள் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 47/1,2
நயத்தகு நாகரிகம் என் ஆம் செயிர்த்து உரைப்பின் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 70/2
அறம் கேள்வியால் ஆம் பயன் என்று உரைப்பார் – அறநெறிச்சாரம்:1 10/3
காமாதியால் ஆம் கடுவினை கட்டு அழித்து – அறநெறிச்சாரம்:1 45/3
பருந்துக்கு இரை ஆம் இவ் யாக்கையை பெற்றால் – அறநெறிச்சாரம்:1 118/3
அவள் புனை தாலி பந்தயத்துக்கு ஆம் என – நீதிநூல்:20 241/3
ஈந்த பொன் விலை போல் வீட்டுக்கு இட்ட பொன் ஆம் அன்னாரை – நீதிநூல்:39 386/3
களவு கள் காமம் கொலைசெயல் வருத்தம் காவலன் தண்டம் ஊர் பகை ஆம்
உளமதை வருத்தும் இகபரம் கெடுக்கும் உண்மையா இவை எலாம் உன்னில் – நீதிநூல்:43 461/2,3
ஆம் பணி நல்கும் விண்ணும் அகிலமும் வணங்கச்செய்யும் – நீதிநூல்:43 469/2
ஓடு மற்ற மருகர்க்கு ஆம் நான்றுகொள் நீ என கயிறு ஒன்று உதவினாளே – நீதிநூல்:44 485/4
காய் முற்றின் தின் தீம் கனி ஆம் இளம் தளிர் நாள் – நன்னெறி:1 38/3
அன்றே மணமுடையது ஆம் – நன்னெறி:1 39/4
நன்றே தரினும் நடு இகந்து ஆம் ஆக்கத்தை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 12/3
இ புதுமைக்கு அன்பு ஆம் இரங்கேசா உற்பத்தி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 36/2
செய்து சிவ பூசை சிரஞ்சீவி ஆம் அபயம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 62/1
சீரிது ஆம் எண்ணம் உற்ற தேசத்தில் தென் திரு காவேரி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 74/1
நட்டுவன் ஆம் பற்குணன்தான் நாடு ஆள கண்டு திசை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 76/1
ஒலித்தக்கால் என் ஆம் உவரி எலி பகை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 77/3
தூடணம் ஆம் ஐவருடன் துன்னுதல் என்றே கன்னன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 96/1
எ பொருளால் என் ஆம் இரங்கேசா கைப்பொருள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 101/2
அன்பரை கண்டு அழுக்காறு ஆம் சமணர் தம் வாயால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 17/1
தூ மொழியேனும் புகலான் சோமேசா ஆம் என்றே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 49/2
துய்ய கங்கை_சேய் முதலோர் சோமேசா மெய்யே ஆம்
அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 56/2,3
ஒலித்தக்கால் என் ஆம் உவரி எலி பகை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 77/3
ஆம் காரியம் தடுத்த அங்கனை சொல்கேட்டு இறந்தான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 82/1
இகலான் ஆம் இன்னாத எல்லாம் நகலான் ஆம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 86/3
இகலான் ஆம் இன்னாத எல்லாம் நகலான் ஆம்
நன்னயம் என்னும் செருக்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 86/3,4
குணம் அதிகம் ஆம் அருணை கோபுரத்துள் மேவும் – விவேகசிந்தாமணி:0 1/3
கரும்பு கோணிடில் கட்டியும் பாகும் ஆம்
இரும்பு கோணிடில் யானையை வெல்லலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 22/2,3
நோய் கொண்டாலும் கொளலாம் நூறு வயது ஆம் அளவும் – விவேகசிந்தாமணி:1 85/3
ஆம் என்றான் மற்றவர்க்கு அஃது ஆகுமோ மூவுலகில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 8/2
நம்பனுக்கு ஆம் செவ்வந்தி நல் மலர் வேசிக்கு அளித்த – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 42/1
இருமைக்கும் மெய் துணை ஆம் என்று மார்க்கண்டன் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 50/1
பங்கு என்றார் தருமர் ஆம் அவர் போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 96/2
ஆடு அரசா வேந்து ஆடா ஆம் குடிசை வாசமதா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 105/1
பூ மரு தேன் பட்டு புனுகு சவ்வாது ஆம் அழல் மற்று – நீதிவெண்பா:1 1/2
அறிவன் பகையேனும் அன்பு சேர் நட்பு ஆம்
சிறுவன் பகை ஆம் செறிந்த அறிவு உடைய – நீதிவெண்பா:1 3/1,2
சிறுவன் பகை ஆம் செறிந்த அறிவு உடைய – நீதிவெண்பா:1 3/2
வருத்த வளை வேய் அரசர் மா முடியின் மேல் ஆம்
வருத்த வளையாத மூங்கில் தரித்திரமாய் – நீதிவெண்பா:1 7/1,2
ஆம் கடினம் ஆகில் அ திருவும் சேரான் முன் – நீதிவெண்பா:1 17/3
அங்கம் முழுதும் விடமே ஆம் – நீதிவெண்பா:1 18/4
இழத்தலும் துன்பமே ஆம் – நீதிவெண்பா:1 46/4
பாதகரை கண்டோர்க்கு பாவம் ஆம் சீத மலர் – நீதிவெண்பா:1 62/2
கண்டோர்க்கு உடன் ஆம் கதி – நீதிவெண்பா:1 62/4
நாயின் பால் அத்தனையும் நாய்-தனக்கு ஆம் அன்றியே – நீதிவெண்பா:1 63/3
காரணம்தான் இன்றியே கண்ட உடனே பகை ஆம்
காரணம்தான் அ பிறப்பே காண் – நீதிவெண்பா:1 65/3,4
அன்னம் முதல் பட்டது போல் ஆம் – நீதிவெண்பா:1 74/4
வீடு-தொறும் சென்று விலை ஆம் மது இருந்த – நீதிவெண்பா:1 85/3
ஆம் கமுகு போல்வார் அதமர் அவர்களே – நீதிவெண்பா:1 91/3
சீர் ஆம் வெண் நீற்று திரிபுண்டரம் விடுத்தே – நீதிவெண்பா:1 95/1
ஆம் மந்திரம் எவையும் ஐந்தெழுத்தை ஒவ்வாவே – நீதிவெண்பா:1 97/3
அரிய பசிக்கு ஆம் சோறமுது வருத்தாமல் – நன்மதிவெண்பா:1 9/1
மேல் ஆம் குணம் போம் விதம் போல மால் ஆர்ந்த – நன்மதிவெண்பா:1 79/2
விதிப்பயன் நன்று ஆம் காலம் வெம் கான் அடைந்தும் – நன்மதிவெண்பா:1 84/1
ஆர் உரையும் கேட்டல் ஆம் அவ்வாறு கேட்டவற்றை – நன்மதிவெண்பா:1 98/1
தீர ஆராய்ந்து தெளிந்திடல் ஆம் நேருற்று – நன்மதிவெண்பா:1 98/2
தலையாய மாவதம் ஆம் – அருங்கலச்செப்பு:1 87/2
தீ உறு தீ சிந்தை ஆம் – அருங்கலச்செப்பு:1 91/2
ஈத்தல் கொலைகொடுத்தல் ஆம் – அருங்கலச்செப்பு:1 94/2
நோக்கு இன்மை ஐந்து ஆம் இறப்பு – அருங்கலச்செப்பு:1 106/2
மாட்சியுறு தரிசன் ஆம் – அருங்கலச்செப்பு:1 162/2
பேசலும் மாயோன் பெரும் பாம்பு ஆம் ஆசில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 24/2
பேசுமிடத்து ஊமை ஆம் பெற்றிமையால் ஆகமத்தை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 71/2
ஒலித்தக்கால் என் ஆம் உவரி எலி பகை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 120/3
நட்பு ஆம் கிழமை தரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 123/4
பெண் சேர்ந்து ஆம் பேதைமை இல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 138/4
மணல் அமுது ஆம் ஆறு மனையாட்கு கூறி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 159/1
இன்சொலால் ஈரம் அளைஇ படிறு இல ஆம்
செம்பொருள் கண்டார் வாய் சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 91/3,4
முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தான் ஆம்
இன்சொலினதே அறம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 93/3,4
நன்றே தரினும் நடுவு இகந்து ஆம் ஆக்கத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 113/3
அஃகி அகன்ற அறிவு என் ஆம் யார்-மாட்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 175/3
வேண்டற்க வெஃகி ஆம் ஆக்கம் விளை-வயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 177/3
எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தான் ஆம்
மாணா செய்யாமை தலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 317/3,4
மருளான் ஆம் மாணா பிறப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 351/4
நல்லவை எல்லாஅம் தீய ஆம் தீயவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 375/3
நல்ல ஆம் செல்வம் செயற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 375/4
பரியினும் ஆகா ஆம் பால் அல்ல உய்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 376/3
உடையான் ஆம் வேந்தர்க்கு ஒளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 390/4
ஒற்கத்தின் ஊற்று ஆம் துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 414/4
முதல் இலார்க்கு ஊதியம் இல்லை மதலை ஆம்
சார்பு இலார்க்கு இல்லை நிலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 449/3,4
மனத்தான் ஆம் மாந்தர்க்கு உணர்ச்சி இனத்தான் ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 453/3
மனத்தான் ஆம் மாந்தர்க்கு உணர்ச்சி இனத்தான் ஆம்
இன்னான் எனப்படும் சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 453/3,4
முரண் சேர்ந்த மொய்ம்பினவர்க்கும் அரண் சேர்ந்து ஆம்
ஆக்கம் பலவும் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 492/3,4
பண் என் ஆம் பாடற்கு இயைபு இன்றேல் கண் என் ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 573/3
பண் என் ஆம் பாடற்கு இயைபு இன்றேல் கண் என் ஆம்
கண்ணோட்டம் இல்லாத-கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 573/3,4
சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரிய ஆம்
சொல்லிய வண்ணம் செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 664/3,4
நன்றி பயப்பது ஆம் தூது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 685/4
தக்கது அறிவது ஆம் தூது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 686/4
உறுதி பயப்பது ஆம் தூது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 690/4
நிலைக்கு எளிது ஆம் நீரது அரண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 745/4
ஒலித்தக்கால் என் ஆம் உவரி எலி பகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 763/3
பகை நட்பு ஆம் காலம் வருங்கால் முகம் நட்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 830/3
இகலான் ஆம் இன்னாத எல்லாம் நகலான் ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 860/3
இகலான் ஆம் இன்னாத எல்லாம் நகலான் ஆம்
நன்னயம் என்னும் செருக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 860/3,4
இன்னா ஆம் இன்னா செயின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 881/4
உட்பகை உள்ளது ஆம் கேடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 889/4
வகை மாண்ட வாழ்க்கையும் வான் பொருளும் என் ஆம்
தகை மாண்ட தக்கார் செறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 897/3,4
பெண் சேர்ந்து ஆம் பேதைமை இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 910/4
கோமான் மணிமான் குமரேசா தோம் ஆம்
பொருள்_பொருளார் புன் நலம் தோயார் அருள் பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 914/2,3
இறப்பே புரிந்த தொழிற்று ஆம் சிறப்பும் தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 977/3
பண்பு ஒத்தல் ஒப்பது ஆம் ஒப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 993/4
பொருளான் ஆம் எல்லாம் என்று ஈயாது இவறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1002/3
மருளான் ஆம் மாணா பிறப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1002/4
கோமான் உரைத்தான் குமரேசா ஆம் அதனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1114/2
பெறின் என் ஆம் பெற்றக்கால் என் ஆம் உறின் என் ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1270/3
பெறின் என் ஆம் பெற்றக்கால் என் ஆம் உறின் என் ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1270/3
பெறின் என் ஆம் பெற்றக்கால் என் ஆம் உறின் என் ஆம்
உள்ளம் உடைந்து உக்கக்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1270/3,4

மேல்

ஆம்கால் (3)

ஆம்கால் இறைவர் அடி தொழுவார் செல்வம் எல்லாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 133/1
நன்று ஆம்கால் நல்லவா காண்பவர் அன்று ஆம்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 379/3
நன்று ஆம்கால் நல்லவா காண்பவர் அன்று ஆம்கால்
அல்லற்படுவது எவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 379/3,4

மேல்

ஆம்பல் (3)

நீர் அளவே ஆகுமாம் நீர் ஆம்பல் தான் கற்ற – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 7/1
ஆம்பல் தாள் வாடலே போல அகத்து அடக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 88/3
திங்கள் ஆதவற்கு இரட்டி யோசனையுற சிறந்திடும் அரக்கு ஆம்பல்
எங்கண் ஆயினும் அன்பராய் இருப்பவர் இதயம் விட்டு அகலாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 56/3,4

மேல்

ஆம்பலும் (1)

கொட்டியும் ஆம்பலும் நெய்தலும் போலவே – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 17/3

மேல்

ஆமகன் (1)

நேசித்து பின் பழித்த நீமகனை ஆமகன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 820/1

மேல்

ஆமகனும் (1)

கண்ட பசு ஒன்றை காப்பாற்ற ஆமகனும்
கொண்டான் பொய் என்னே குமரேசா கண்டு அறியின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 323/1,2

மேல்

ஆமாயின் (1)

இல்லாளும் இல்லாளே ஆமாயின் இல்லாள் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 21/2

மேல்

ஆமால் (5)

காதல் அன்பொடு நீர் தூவா கண்களே புண்கள் ஆமால் – நீதிநூல்:3 33/4
சிந்தை-தனில் நினைந்து உருகும் சே_இழை பூவையர்க்கு எல்லாம் தெய்வம் ஆமால் – நீதிநூல்:12 111/4
மெய் வளர் வேத நிந்தை விமல தூடணங்கள் ஆமால் – நீதிநூல்:47 567/4
யாதானும் நாடு ஆமால் ஊர் ஆமால் என் ஒருவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 397/3
யாதானும் நாடு ஆமால் ஊர் ஆமால் என் ஒருவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 397/3

மேல்

ஆமாறு (1)

எத்திறமும் ஏயர் கோன் நட்பு ஆமாறு எண்ணினரே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 45/1

மேல்

ஆமே (11)

பாவினை பழிக்கின் நீதி பயனையும் பழித்தது ஆமே – நீதிநூல்:1 6/4
சற்பனையாய் இருத்தல் பொய்க்கதை கூறல் கேட்டல் எலாம் சலங்கள் ஆமே – நீதிநூல்:16 204/4
தோமுற்றார் தக்கனார் சோமேசா ஆமே
பழையம் என கருதி பண்பு அல்ல செய்யும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 70/2,3
சோமன் நுதல் பரவை சோமேசா ஆமே
கடல் அன்ன காமம் உழந்தும் மடல் ஏறா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 114/2,3
அன்னிய பரத்துக்கு ஈந்தால் ஆருயிர்க்கு உதவி ஆமே – விவேகசிந்தாமணி:1 29/4
உடுக்கவே உடையும் இன்றி உண் சோறும் வெல்லம் ஆமே – விவேகசிந்தாமணி:1 66/4
கண்டு அன மொழியாள் செய்த கன்மமும் கணவர்க்கு ஆமே – விவேகசிந்தாமணி:1 73/4
அன்னை பிதா பாவலரை பகைப்போரும் அறிவு இலா கசடர் ஆமே – விவேகசிந்தாமணி:1 97/4
மந்திரத்தால் ஆமே வசம் – நீதிவெண்பா:1 19/4
வீடு-தனிலே விலை ஆமே – நீதிவெண்பா:1 85/4
இன்பம் மிகும் சீதளம் ஆமே – நீதிவெண்பா:1 94/4

மேல்

ஆமை (3)

அடுப்பு ஏற்றி ஆமை தீந்து அற்று – அறநெறிச்சாரம்:1 224/4
சலம்-தனில் கிடக்கும் ஆமை சலத்தை விட்டு அகன்ற போது – விவேகசிந்தாமணி:1 111/1
ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 126/3

மேல்

ஆமோ (15)

கருதியவாறு ஆமோ கருமம் கருதி போய் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 22/2
தீட்டுவோன் இன்றி ஆமோ சித்திரம் திகழ் பொன் பாவை – நீதிநூல்:2 8/1
திருமந்திரம் சொல்வன் என்று ஓதிடின் திண்மை ஆமோ
தருமம்-தனை நாட்ட வந்தோன் குறை தான் உளானேல் – நீதிநூல்:7 66/2,3
மூன்று உலகமும் ஒப்பு ஆமோ மூப்பினால் இளைப்பால் அன்னார் – நீதிநூல்:8 78/2
சிர மகுடம் நிகர் ஆமோ சேர்கிலையேல் கொல்வன் என – நீதிநூல்:12 138/2
புன் நகையும் நண்பரின் ஓர் புன்னகைக்கு நிகர் ஆமோ – நீதிநூல்:12 140/4
பருத்தி விதைத்து எடுத்து நூல் ஆக்கி ஆடைபண்ணி அளித்தால் உடுத்தல் பாரம் ஆமோ
திருத்தி மண்ணில் செந்நெல் விதைத்து அரிசி ஆக்கி தீம் சோறு அட்டு ஊட்டில் உண்ண செவ் வாய் நோமோ – நீதிநூல்:28 314/1,2
கனவதனில் கண்ட பொருள் செலவுக்கு ஆமோ குனிக்கும் கங்குல் கூத்தில் – நீதிநூல்:40 409/1
ஆயினும் ஆமோ அறை – நன்னெறி:1 28/4
குக்கலே குக்கல் அல்லால் குலம்-தனில் சிறந்தது ஆமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 3/4
பேய் வாழும் சுடுகாட்டை பெருக்கி தள்ளி பெரிய விளக்கு ஏற்றி வைத்தால் வீடது ஆமோ
தாய் வார்த்தை கேளாத சகசண்டிக்கு என் சாற்றிடினும் உலுத்த குணம் தவிர மாட்டான் – விவேகசிந்தாமணி:1 14/2,3
பேசில் உலகு என் ஆமோ பின் – நீதிவெண்பா:1 31/4
கர்ப்பூரம் ஆமோ கடல் உப்பு பொற்பு ஊரும் – நீதிவெண்பா:1 33/2
மத்தம் மிகு பாவத்தால் வாழ்வு ஆமோ வித்து பயிர் – நீதிவெண்பா:1 57/2
வெண்ணிலா ஆமோ விளம்பு – நீதிவெண்பா:1 98/4

மேல்

ஆய் (15)

ஆய் வட்டம் நில்லாது உடம்பு – அறநெறிச்சாரம்:1 225/4
வாழ்தல் உயிர்க்கு அன்னள் ஆய்_இழை சாதல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 113/3
அலகு வாள் விழி ஆய்_இழை நல் நுதல் – விவேகசிந்தாமணி:1 108/1
அன்று என்று நன்மதியே ஆய் – நன்மதிவெண்பா:1 23/4
அளவு_இல் திருவிற்கு உயிர் ஓர் ஆய்_இழை பேரூர்க்கு – நன்மதிவெண்பா:1 82/1
வாரும் என நன்மதியே ஆய் – நன்மதிவெண்பா:1 82/4
ஆய்_தொடியார் கண்_நுதல்-பால் அன்பின் உமிழ்தலுமே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 80/1
ஆரூரிற்கு என்று அமைந்த ஆய்_இழையை தேரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 160/2
அணங்கு-கொல் ஆய் மயில்-கொல்லோ கனம் குழை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 160/3
வள்ளல் உயர் ஆய் செல்வம் மாறாமல் ஏன் வளர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 178/1
மோசியரை ஆய் முதலோர் முற்றும் தெளிந்து ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 513/1
சென்ற இடம் எல்லாம் சிறந்து ஏனோ செல்வ ஆய்
குன்றாது வென்றான் குமரேசா நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 753/1,2
அன்பின் விழையார் பொருள் விழையும் ஆய்_தொடியார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 911/3
அணங்கு-கொல் ஆய் மயில்-கொல்லோ கனம் குழை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1081/3
வாழ்தல் உயிர்க்கு அன்னள் ஆய்_இழை சாதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1124/3

மேல்

ஆய்_தொடியார் (2)

ஆய்_தொடியார் கண்_நுதல்-பால் அன்பின் உமிழ்தலுமே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 80/1
அன்பின் விழையார் பொருள் விழையும் ஆய்_தொடியார்
இன்சொல் இழுக்கு தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 911/3,4

மேல்

ஆய்_இழை (4)

வாழ்தல் உயிர்க்கு அன்னள் ஆய்_இழை சாதல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 113/3
அலகு வாள் விழி ஆய்_இழை நல் நுதல் – விவேகசிந்தாமணி:1 108/1
அளவு_இல் திருவிற்கு உயிர் ஓர் ஆய்_இழை பேரூர்க்கு – நன்மதிவெண்பா:1 82/1
வாழ்தல் உயிர்க்கு அன்னள் ஆய்_இழை சாதல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1124/3

மேல்

ஆய்_இழையை (1)

ஆரூரிற்கு என்று அமைந்த ஆய்_இழையை தேரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 160/2

மேல்

ஆய்தல் (2)

ஆய்தல் அறிவுடையோர்-கண்ணதே காய்வதன்-கண் – அறநெறிச்சாரம்:1 42/2
ஆய்தல் அறிவார் தொழில் – அறநெறிச்சாரம்:1 173/4

மேல்

ஆய்ந்த (1)

அரிய வழி செல்லேல் ஆய்ந்த துணை இன்றி – நன்மதிவெண்பா:1 61/1

மேல்

ஆய்ந்தக்கால் (1)

ஏந்து தவம் தோற்றான் இரங்கேசா ஆய்ந்தக்கால்
சீ£ர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயன் இல – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 20/2,3

மேல்

ஆய்ந்தவர் (1)

ஆறு என்பர் ஆய்ந்தவர் கோள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 662/4

மேல்

ஆய்ந்தான் (1)

கோது அற முன் ஆய்ந்தான் குமரேசா நீதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 584/2

மேல்

ஆய்ந்து (19)

நன்கு ஆய்ந்து அடங்கினார்க்கு ஈத்து உண்டல் என்று இரண்டும் – அறநெறிச்சாரம்:1 180/2
அத்திரங்கள் செய்வோர் தாம் எய்தல் தேரார் ஆய்ந்து எய்ய அறிந்தோர் அம்பு இயற்றல் தேரார் – நீதிநூல்:28 313/1
இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து
அதனை அவன்-கண் விடல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 52/3,4
சோர்ந்து தனது ஆவி விட்டான் சோமேசா ஆய்ந்து உணர்ந்தோர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 33/2
தோய்ந்த புகழ் ஆளும் நளன் சோமேசா ஆய்ந்து உரைக்கின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 109/2
ஆய்ந்து ஓய்ந்து செய்யாது அவசரத்தின் ஆற்றுதலால் – நன்மதிவெண்பா:1 48/1
வாய்ந்த கருமம் சிதைந்து மாயுமே ஆய்ந்து ஓய்ந்து – நன்மதிவெண்பா:1 48/2
வந்தித்து ஆய்ந்து ஓதினும் சொல்லினும் கேட்பினும் – அருங்கலச்செப்பு:1 176/1
ஏன் பிறந்தேம் என்றே இடர் உழன்றார் ஆய்ந்து அறிஞர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 39/2
இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து
அதனை அவன்-கண் விடல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 85/3,4
அன்று இலங்கைக்கோன் வலியை ஆய்ந்து அனுமன் இன்று போர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 471/1
இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து
அதனை அவன்-கண் விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 517/3,4
அன்று ஏன் பருணன் அனுமன் மறைந்து ஆய்ந்து
குன்றாமல் சென்றார் குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 586/1,2
ஆர்ந்த கருவி இடம் ஆய்ந்து மலையமான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 675/1
ஆய்ந்து ஆய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 792/3
ஆய்ந்து ஆய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 792/3
வல்லார் நட்பு ஆய்ந்து கொளல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 795/4
அன்று ஆய்ந்து அறிந்தும் ஏன் ஆர்ந்த முழுமூடன் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 834/1
அன்று ஏன் அளவாக ஆய்ந்து உண்டு அமித்திரனார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 943/1

மேல்

ஆய்ந்தும் (1)

சாதுவன் முன் நன்று ஆய்ந்தும் தாழ்ந்தான் பின் தீது அடைந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 375/1

மேல்

ஆய்விடும் (1)

இழிந்த பிறப்பு ஆய்விடும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 14/4

மேல்

ஆய்வு (1)

வையநூல் ஆய்வு செய் – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 88/1

மேல்

ஆய (21)

உரைத்ததனால் ஆய பயனும் புரைப்பு இன்றி – அறநெறிச்சாரம்:1 3/2
கேட்டதனால் ஆய பயன் – அறநெறிச்சாரம்:1 11/4
அழல் அடையப்பட்டான் அதற்கு மாறு ஆய
நிழல் ஆதி-தன் இயல்பே நாடும் அழலது போல் – அறநெறிச்சாரம்:1 45/1,2
வெப்பத்தால் ஆய வியாதியை வெல்வதூஉம் – அறநெறிச்சாரம்:1 46/1
எட்டுறுப்பின் ஆய இயல்பின் நற்காட்சியார் – அறநெறிச்சாரம்:1 59/3
ஆய குரவர் இவர் என்ப வையத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 61/3
ஆய பொழுது ஆற்றும் ஆற்றலும் காயவிடத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 107/2
புலால் குடிலால் ஆய பயன் – அறநெறிச்சாரம்:1 172/4
ஆய தன்மையினால் அறவழி நிற்கும் அறிஞரை அறிந்து அவர்க்கு உரிய – நீதிநூல்:4 39/2
ஆய தன் தொழில்புரிவோனை அன்பொடு – நீதிநூல்:18 222/3
அனுபவம் ஒன்றே பொன்னால் ஆய நல் பயன் அஃது இன்றேல் – நீதிநூல்:24 279/1
உருமினை அஞ்சி யாரும் இகழுவர் அன்றி ஆய ஒலி தருகின்ற காரை முனிவரோ – நீதிநூல்:26 302/1
தரு உறைகின்ற தீய முயிறுகள் அன்றி ஆய தருவை வெகுண்டு சீறல் தகுதியோ – நீதிநூல்:26 302/2
செப்ப அரிய துயர்க்கு எல்லாம் மாதாவாய் தீவினைக்கு ஓர் செவிலி ஆய
இ பொருளை நற்பொருள் என்று எப்படி நீ ஒப்புகின்றாய் ஏழை நெஞ்சே – நீதிநூல்:40 406/3,4
ஆய மிருகங்கட்கு ஓர் அரசு ஆனாள் அவட்கு இரை நாம் ஆயினோமே – நீதிநூல்:44 511/4
இன கவி அறுநூறு ஆய இனைய நூல் அயலார்க்கு அன்று என் – நீதிநூல்:47 524/3
ஆய அரிய பரம்பொருளை ஆவலின் ஏத்தாய் மனமே – நீதிநூல்:47 577/2
மறு ஆய நீக்கப்படும் – அருங்கலச்செப்பு:1 146/2
கற்றதனால் ஆய பயன் என்-கொல் வால்_அறிவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 2/3
துப்பார்க்கு துப்பு ஆய துப்பு ஆக்கி துப்பார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 12/3
காணுங்கால் காணேன் தவறு ஆய காணாக்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1286/3

மேல்

ஆயதனால் (4)

ஏய தவம் உற்றான் இரங்கேசா ஆயதனால்
பேதை பெரும் கெழீ நட்பின் அறிவுடையார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 82/2,3
தூயனாம் காதி_மகன் சோமேசா ஆயதனால்
எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான் எனைத்தொன்றும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 29/2,3
தூய பிறவாமை ஒன்றே சோமேசா ஆயதனால்
வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்றது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 37/2,3
ஏய் அவரை கொல்லும் இருப்புலக்கை ஆயதனால்
மாரன் எனும் புன்னைவன நாதா வையத்தில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 27/2,3

மேல்

ஆயதூஉம் (1)

துப்பு ஆயதூஉம் மழை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 12/4

மேல்

ஆயம் (3)

உருள் ஆயம் ஓவாது கூறின் பொருள் ஆயம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 933/3
உருள் ஆயம் ஓவாது கூறின் பொருள் ஆயம்
போஒய் புறமே படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 933/3,4
அடையாவாம் ஆயம் கொளின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 939/4

மேல்

ஆயம்கொள்வானை (1)

ஆயம்கொள்வானை அரும் கவறு ஆடு ஆகுலனை – நன்மதிவெண்பா:1 62/1

மேல்

ஆயர் (1)

ஆயர் மனை பட்ட பாடு ஆர் படுவார் சீசீ என்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 46/2

மேல்

ஆயவன் (1)

ஆங்கு ஆயவன் உரையா விதம் அவன் மேல் விழுந்து அழுதார் – நீதிநூல்:24 284/3

மேல்

ஆயவாறே (1)

அருள் தங்கிய நெஞ்சமிலான் குரு ஆயவாறே – நீதிநூல்:7 65/4

மேல்

ஆயன் (2)

மருள் மதி ஆயன் கவி சொல் மாட்சி வரி கொள் உமி-தன்னை – நன்மதிவெண்பா:1 8/2
அழல் போலும் மாலைக்கு தூது ஆகி ஆயன்
குழல் போலும் கொல்லும் படை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1228/3,4

மேல்

ஆயாமல் (1)

அன்று பகதத்தன் ஆயாமல் கேண்மைகொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 792/1

மேல்

ஆயார் (2)

சற்றும் இரார் என்று தலை ஆயார் முற்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 67/2
துன்பத்துள் துப்பு ஆயார் நட்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 106/4

மேல்

ஆயிடை (1)

வாராக்கால் துஞ்சா வரின் துஞ்சா ஆயிடை
ஆர் அஞர் உற்றன கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1179/3,4

மேல்

ஆயிரத்தெட்டு (1)

ஆக்கையும் ஆயிரத்தெட்டு அண்டங்களும் நிலையா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 34/1

மேல்

ஆயிரம் (6)

நரர் எலாம் பகைசெய்வர் நண்ணும் ஆயிரம்
அரவு சூழ்கின்ற ஓர் தேரை ஆவனே – நீதிநூல்:34 355/3,4
சூட்டி வைகலும் ஆயிரம் பேர்-தம் துணை இலாது உயிர் உயல் நமக்கு அரிதாம் – நீதிநூல்:39 392/3
தினமும் ஆயிரம் கண்டம் இமைப்போதாகிலும் அதன் மேல் சிந்தை இன்றேல் – நீதிநூல்:41 430/3
அம்பிலும் கொடிய கண்ணாள் ஆயிரம் சிந்தையாளை – விவேகசிந்தாமணி:1 15/3
அவி சொரிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 43/3
அவி சொரிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 259/3

மேல்

ஆயிரம்தான் (1)

வெம்பு கரிக்கு ஆயிரம்தான் வேண்டுமே வம்பு செறி – நீதிவெண்பா:1 20/2

மேல்

ஆயிருக்கும் (1)

அன்றே பிறர் உடைமை ஆயிருக்கும் நின்ற – அறநெறிச்சாரம்:1 20/2

மேல்

ஆயிற்றாம் (1)

வினை பயனும் ஆயிற்றாம் என்று அதன்-கண் மெய்ம்மை – அறநெறிச்சாரம்:1 80/3

மேல்

ஆயிற்று (2)

நெருநலோ அகன்றது இன்று விடிந்து பகல் ஆயிற்று நிமிடம்-தன்னில் – நீதிநூல்:41 419/1
வம்பனை கைப்பிடித்தவாறு போல் ஆயிற்று அன்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 35/4

மேல்

ஆயிற்றோ (2)

விண் அளவு ஆயிற்றோ விளம்பு – நன்னெறி:1 26/4
தொக்க அறம் ஆயிற்றோ சோமேசா மிக்க – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 4/2

மேல்

ஆயின் (26)

மாண்பிலள் ஆயின் மணமகன் நல்லறம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 9/3
அன்னது நீரே ஆயின் பொருளீட்ட அது செல்க – நீதிநூல்:12 144/3
சமம் அலால் பேதம் இல்லை தரித்திரர் அறத்தோர் ஆயின்
அமரர் ஆகுவர் அன்னார் தாள் பொடியையும் அரசர் ஒவ்வார் – நீதிநூல்:14 184/2,3
பங்கம்_இல் குணங்கள் யாவும் வாழும் ஓர் பதி நீ ஆயின்
சிங்கல்_இல் புகழ் கொள்வாய் உன் சிரத்தின் மேல் ஆணை நெஞ்சே – நீதிநூல்:38 380/3,4
வந்த இகபரம் அளிக்கும் அறம் ஒன்றே அரும் திருவாம் அதன் முன் ஆயின்
சிந்தனை சிந்தனையுற செய் புவி திரு ஏட்டிடை வரைந்த திரு ஒப்பாமால் – நீதிநூல்:43 460/3,4
வெருவந்த செய்து ஒழுகும் வெங்கோலன் ஆயின்
ஒருவந்தம் ஒல்லை கெடும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 57/3,4
தூயது அலா சொல் உரையான் சோமேசா ஆயின்
ஒழுக்கம் உடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 14/2,3
தூய நலம் கவர்ந்தான் சோமேசா ஆயின்
வலி_இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 28/2,3
கடும்சொல்லன் கண்ணிலன் ஆயின் நெடும் செல்வம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 57/3
இரு நான்கும் மூன்றுடனே ஒன்றும் சொல்லாய் இம் மொழியை கேட்டபடி ஈந்தாய் ஆயின்
பெரு நான்கும் அறு_நான்கும் பெறுவாய் பெண்ணே பின்னே ஓர் மொழி புகல வேண்டாம் இன்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 18/2,3
நாரிகள் வழக்கது ஆயின் நடு அறிந்து உரைத்தார் சுத்தர் – விவேகசிந்தாமணி:1 69/1
பழி அஞ்சி பாத்தூண் உடைத்து ஆயின் வாழ்க்கை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 44/3
அன்பும் அறனும் உடைத்து ஆயின் இல்வாழ்க்கை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 45/3
பிறன் பழிப்பது இல் ஆயின் நன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 49/4
மனை மாட்சி இல்லாள்-கண் இல் ஆயின் வாழ்க்கை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 52/3
தன்னை தான் காதலன் ஆயின் எனைத்து ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 209/3
வெருவந்த செய்து ஒழுகும் வெங்கோலன் ஆயின்
ஒருவந்தம் ஒல்லை கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 563/3,4
கடும் சொல்லன் கண்ணிலன் ஆயின் நெடும் செல்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 566/3
குறிப்பின் குறிப்பு உணரா ஆயின் உறுப்பினுள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 705/3
இல் ஆயின் வெல்லும் படை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 769/4
குணனிலனாய் குற்றம் பல ஆயின் மாற்றார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 868/3
பிறர் நாண தக்கது தான் நாணான் ஆயின்
அறம் நாண தக்கது உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1018/3,4
இரப்பாரை இல் ஆயின் ஈர் கண் மா ஞாலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:106 1058/3
மலர் அன்ன கண்ணாள் முகம் ஒத்தி ஆயின்
பலர் காண தோன்றல் மதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1119/3,4
பிரிவு உரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின் அரிது அவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1156/3
நனவு என ஒன்று இல்லை ஆயின் கனவினான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1216/3

மேல்

ஆயினன் (2)

ஆதலின் நான் பேதைமதி ஆயினன் என்பது நிசமால் – நீதிநூல்:12 142/4
இனமா பொட்டு அணிந்துகொண்டு தாசி ஆயினன் என்ன இயம்பினாளே – நீதிநூல்:44 476/4

மேல்

ஆயினார் (1)

திரிதல் இன்றி நடப்பதற்காகவே சிறியர் மேலவர் என்ன இங்கு ஆயினார்
உரிய இ முறையின்படி தாழ்ந்தவர் உயர்ந்தவர்க்குள் அடங்கல் ஒழுக்கமே – நீதிநூல்:15 188/3,4

மேல்

ஆயினாள் (1)

தன் பதியின் செல்கையினால் தா_இல் நதி ஆயினாள்
என்பர் கவுசி இரங்கேசா அன்பினால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 116/1,2

மேல்

ஆயினும் (39)

கீழோர் ஆயினும் தாழ உரை – கொன்றைவேந்தன்:1 17/1
கூர் அம்பு ஆயினும் வீரியம் பேசேல் – கொன்றைவேந்தன்:1 19/1
பாலோடு ஆயினும் காலம் அறிந்து உண் – கொன்றைவேந்தன்:1 60/1
மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உண் – கொன்றைவேந்தன்:1 70/1
வளவன் ஆயினும் அளவறிந்து அளித்து உண் – கொன்றைவேந்தன்:1 81/1
தனம் சிறியர் ஆயினும் தார் வேந்தர் கேட்டால் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 28/3
ஈட்டும் பொருள் முயற்சி எண்ணிறந்த ஆயினும் ஊழ் – நல்வழி:1 8/1
நுண்ணிதே ஆயினும் அண்ணல் யானை – வெற்றிவேற்கை:1 17/3
எக்குடி பிறப்பினும் யாவரே ஆயினும்
அ குடி கற்றோரை மேல் வருக என்பர் – வெற்றிவேற்கை:1 38/1,2
கழுதை மேய் பாழ் ஆயினும் ஆகும் – வெற்றிவேற்கை:1 54/2
நெல் பொலி நெடு நகர் ஆயினும் ஆகும் – வெற்றிவேற்கை:1 55/3
தறுகண் யானை தான் பெரிது ஆயினும்
சிறு கண் மூங்கில்கோற்கு அஞ்சும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 60/1,2
எத்துணைய ஆயினும் கல்வி இடம் அறிந்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 4/1
இன்சொல்லன் தாழ்நடையன் ஆயினும் ஒன்று இல்லானேல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 10/1
புண்ணியத்தின்-பாலதே ஆயினும் தண்ணளியால் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 27/2
சிறுவரை ஆயினும் மன்ற தமக்கு ஆங்கு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 40/3
எண்மைய ஆயினும் கைவிட்டு அரிது எனினும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 69/3
அறன் அன்றே ஆயினும் ஆக சிறுவரையும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 76/2
நல் நலத்தது ஆயினும் கொள்க நலம் அன்றே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 76/3
சிற்றின்பம் சின்னீரது ஆயினும் அஃது உற்றார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 87/1
காத்தல் இலரேல் எனைத்துணையர் ஆயினும்
தூர்த்தரும் தூர்ப்பார் அலர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 88/3,4
செல்லாள் சிறந்தார் பின் ஆயினும் நல்வினைதான் – அறநெறிச்சாரம்:1 76/2
கொழுநன் ஆயினும் மனை ஆயினும் இயல்பில்லார் என்னில் கூறு இன்சொல்லால் – நீதிநூல்:12 113/1
கொழுநன் ஆயினும் மனை ஆயினும் இயல்பில்லார் என்னில் கூறு இன்சொல்லால் – நீதிநூல்:12 113/1
பவம் அறம் ஆயினும் பவர்க்கம் முத்தியாய் – நீதிநூல்:18 220/1
பெற வருந்துதல் பெருமை ஆயினும்
புறம் உளார்கள் போல் பொருள் இலேம் என – நீதிநூல்:27 309/2,3
வந்த பேர்கள் ஆயினும் மற்று உளோர்கள் ஆயினும் – நீதிநூல்:47 599/3
வந்த பேர்கள் ஆயினும் மற்று உளோர்கள் ஆயினும்
முந்து காதலோடும் நட்பு உவந்து வாழ்தல் நன்று அரோ – நீதிநூல்:47 599/3,4
ஆயினும் ஆமோ அறை – நன்னெறி:1 28/4
எள் பகவு அன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும்
உட்பகை உள்ளதாம் கேடு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 89/3,4
யா காவார் ஆயினும் நா காக்க காவாக்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 13/3
மேல் பிறந்தார் ஆயினும் கல்லாதார் கீழ் பிறந்தும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 41/3
கற்றிலன் ஆயினும் கேட்க அஃது ஒருவர்க்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 42/3
பரியது கூர்ம் கோட்டது ஆயினும் யானை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 60/3
எள் பகவு அன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும்
உட்பகை உள்ளதாம் கேடு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 89/3,4
எங்கண் ஆயினும் அன்பராய் இருப்பவர் இதயம் விட்டு அகலாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 56/4
எனை மாட்சித்து ஆயினும் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 52/4
எப்பொருள் எத்தன்மைத்து ஆயினும் அ பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 355/3
பரியது கூர் கோட்டது ஆயினும் யானை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 599/3

மேல்

ஆயினேன் (1)

வந்தவன் நான் ஆயினேன் மூவரில் ஓர் அரி அரியின் மகனை அன்னாள் – நீதிநூல்:44 501/2

மேல்

ஆயினை (1)

ஆயினை மகளை இல் ஆக்கும் தான் கொண்ட – நீதிநூல்:19 230/3

மேல்

ஆயினோமே (1)

ஆய மிருகங்கட்கு ஓர் அரசு ஆனாள் அவட்கு இரை நாம் ஆயினோமே – நீதிநூல்:44 511/4

மேல்

ஆயுங்கால் (4)

சீவனை வதைசெயல் சிறந்தது ஆயுங்கால்
பாவம் ஓர் ஐந்தினும் கொலைசெய் பாவியை – நீதிநூல்:18 223/1,2
தூய முடி மேல் வீழ்ந்தார் சோமேசா ஆயுங்கால்
தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியன் உலகம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 2/2,3
தோயும் இன்பின் மேலானார் சோமேசா ஆயுங்கால்
ஊடலில் தோற்றவர் வென்றார் அது மன்னும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 133/2,3
காயும் விடம் கருடற்கு இல்லையாம் ஆயுங்கால்
பன் முகம் சேர் தீ முன் பயில் சீதம் இல்லையாம் – நீதிவெண்பா:1 48/2,3

மேல்

ஆயுதங்கள் (1)

ஆயுதம் செய அறிந்த நரர் மெய்யில் ஆயுதங்கள்
தோய்தர செய்யான் அன்ன தொழில் இலா விலங்கின் பல்லில் – நீதிநூல்:47 547/1,2

மேல்

ஆயுதத்தின் (1)

மண்டலத்தார் உயிர்வாங்க நமன் கொண்ட ஆயுதத்தின் வகுப்பை நோக்கில் – நீதிநூல்:41 428/1

மேல்

ஆயுதம் (3)

கண்டது எல்லாம் அவன் கை ஆயுதம் என்னில் தப்பும் வகை காணோம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:41 428/4
ஆயுதம் செய அறிந்த நரர் மெய்யில் ஆயுதங்கள் – நீதிநூல்:47 547/1
வரம் முந்தி ஆயுதம் பூண்டவன் காணும் மற்று அங்கு அவனே – விவேகசிந்தாமணி:1 123/2

மேல்

ஆயுதமும் (1)

தன் ஆயுதமும் தன் கையில் பொருளும் – வெற்றிவேற்கை:1 71/1

மேல்

ஆயும் (5)

ஆயும் கடவுள் அவிர் சடை முன் கண்ட அளவில் – நன்னெறி:1 21/3
ஆயும் மலர் தேன் வண்டு அருந்துவது போல் இரப்போர் – நீதிவெண்பா:1 60/1
அரும் பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 198/3
ஆயும் அறிவினவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 914/4
ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்கு என்ப – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 918/3

மேல்

ஆயுமன்னன் (1)

மாறு அகன்ற ஆயுமன்னன் வையம் எலாம் கொண்டு புகழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 874/1

மேல்

ஆயுள் (7)

ஆயுள் மருந்து ஒழுக்கல் தீது அன்றால் அல்லன போல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 48/3
அணவுறும் நரகு உறும் ஆயுள் தேயுமால் – நீதிநூல்:13 165/3
இரக்கும் தொழிலும் ஆயுள் குறைந்து இறக்கும் தொழிலும் எய்துமால் – நீதிநூல்:19 236/4
குறை இன்றி பெறுவரோ புவிக்கு அரசு செலுத்துவரோ குறித்த ஆயுள்
பிறை என்ன வளருமோ இயமன் வர அஞ்சுவனோ பேரின்பத்துக்கு – நீதிநூல்:40 408/2,3
அரு நாளாம் ஆயுள் நாள் கழிவதனை உணராயோ அவல நெஞ்சே – நீதிநூல்:41 419/4
பொன்றும் நாள் இன்னது என நிலை உண்டேல் ஆழி சூழ் புவியோர் ஆயுள்
ஒன்றிரண்டு நாள் எனினும் போதும் நூறாண்டு என்று ஓர் உரை உண்டேனும் – நீதிநூல்:41 431/1,2
என்றோ என்று ஓர் உறுதி இல்லாத ஆயுள் இதற்கு என் செய்வோமே – நீதிநூல்:41 431/4

மேல்

ஆயுள்நாட்கு (1)

அயலவர் ஆயுள்நாட்கு அழிவு உண்டாக்குதல் – நீதிநூல்:18 214/4

மேல்

ஆயுள்நாள் (3)

ஆயுள்நாள் சில வெம் காமம் அனந்தர் நோய் சோம்பு கொண்ட – நீதிநூல்:3 30/1
கனம்கொளும் உன் ஆயுள்நாள் கழிவது உணராய் உயிர் தீர் காயம் சேரும் – நீதிநூல்:43 452/2
ஆயுள்நாள் வளரும் ஊழ்த்தல் அருந்துவோர் உயிர்கட்கு எல்லாம் – நீதிநூல்:45 518/2

மேல்

ஆயுள்நூல் (1)

கடனளிப்பான் ஆயுள்நூல் கற்றவன் எஞ்ஞான்றும் – நன்மதிவெண்பா:1 7/1

மேல்

ஆயுளாய் (1)

அலகு_இல் கற்பங்களே நம் ஆயுளாய் மும்மைத்தாய – நீதிநூல்:3 23/2

மேல்

ஆயுளின் (1)

வான் உலாம் அருணன் என்னும் மக்கள் ஆயுளின் கணக்கன் – நீதிநூல்:35 360/1

மேல்

ஆயுளும் (1)

அட்டு உடன் அஞ்சுகின்றோர் ஆயுளும் கொண்டு நின்று – விவேகசிந்தாமணி:1 114/3

மேல்

ஆர் (76)

எழில் ஆர் முலை வரி விழியார் தந்திரம் – வெற்றிவேற்கை:1 80/1
அறிமடம் பூண்டு நிற்பார் ஆர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 71/4
தாய் யார் மனைவி யார் தந்தை யார் மக்கள் ஆர்
நீ யார் நினை வாழி நெஞ்சு – அறநெறிச்சாரம்:1 152/3,4
காவினை பழிக்கின் ஆண்டு ஆர் கடி மலர் பழித்தது ஒப்பாம் – நீதிநூல்:1 6/2
நேசம் ஆர் தொண்டர் ஞான நேத்திரம் கொண்டு காணும் – நீதிநூல்:2 12/3
ஆருயிரை சீர் ஆர் தரணியின் வாழ்வை தந்த – நீதிநூல்:8 74/3
இரிஞரால் உறும் எவ்வமும் தேகம் ஆர்
பெரிய புண்களும் பேசரும் துன்பமும் – நீதிநூல்:12 150/1,2
உற்ற இ தன்மை உன்னின் உழையர் ஆர் தலைவர் ஆரே – நீதிநூல்:14 180/4
அத்தம் ஆர் அத்தமும் அழித்தல் தீட்டிய – நீதிநூல்:20 237/2
தீய அத்தம் ஆதியோடு லோக ரத்ந ராசி பல தேயம் முற்றும் ஆர் பொருள் எலாம் – நீதிநூல்:21 258/3
உள்ளம் ஆர் புரை எலாம் ஒழுகி வாய் வழி – நீதிநூல்:22 261/3
வாள்படை வாங்குவர் இலரேல் மாறுவர் ஆர் புறங்கூற்றை – நீதிநூல்:22 266/1
கேட்பவர்தாம் இலர் என்னில் கிளப்பவர் ஆர் பிறன் பழியை – நீதிநூல்:22 266/2
தட வரையே சாய்ந்தது என்றும் சாற்றும் மொழி நம்புவர் ஆர்
திடமுடைய சான்றோர் மேல் செப்பும் அவதூறதனை – நீதிநூல்:23 269/2,3
பிணவனத்து ஆர் இழிவு எய்தும் பெற்றியார் – நீதிநூல்:31 332/2
காவை ஆர் உலகம் எனும் பேர் உடலின் அவயவம் போல் கலந்த சீவர் – நீதிநூல்:32 338/3
வெட்கம் இல்லாத கட்டின் மிகமிக அடைப்பர் உப்பு ஆர்
மண்கலம் என அன்னார் மெய் மட்கலாம் வட்கலாமால் – நீதிநூல்:36 367/3,4
சாந்தம் ஆர் வறியர் போல தற்பரன் வருவான் தா என்று – நீதிநூல்:39 386/1
அமர்செய்து புசிக்கும் அப்போது என் என்று கேட்பவர் ஆர் அறிவு_இல் நெஞ்சே – நீதிநூல்:41 434/4
மேகம் ஆர் மின்னின் நில்லா விருத்தி மேல் அருத்திகொள்ளார் – நீதிநூல்:43 471/4
மேவி ஓடினர் சினமுற்று இவர் ஆர் என்றேன் மாமி விரைவாய் வந்து – நீதிநூல்:44 481/2
நேசம் ஆர் அனை தந்தை வணங்கல் கொலை செய்யாமை நிதம் காமத்தை – நீதிநூல்:46 521/2
வினையையும் அறிவான் பேசும் விதங்களும் அறிவான் அன்பு ஆர்
அனை அனையனை அலாது ஓர் அணுவுமே அசையும்-கொல்லோ – நீதிநூல்:47 558/3,4
அற்றமும் ஏத்தோம் இனி வேறு ஆர் உதவி சொல் மனமே – நீதிநூல்:47 571/6
ஆடாய் கொண்டாடாய் வேறு ஆர் உதவி சொல் மனமே – நீதிநூல்:47 572/6
அம் தாயே என்று ஏத்தாய் ஆர் உதவி சொல் மனமே – நீதிநூல்:47 573/6
ஆர் உணவு தேகம் எலாம் மண்ணுறும் கோன் கொள்ளும் இறை – நீதிநூல்:47 579/2
நல்லார் தமது கனம் நண்ணாரே வில் ஆர்
கணையின் பொலியும் கரும் கண்ணாய் நொய்தாம் – நன்னெறி:1 25/2,3
சொல் ஆர் முனிக்கு இறுதி சூழ் கார்த்தவீரன் குலம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 33/1
தண் ஆர் சடை முடியை தக்கன் இழந்தான் அரனை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 54/1
இட்டம் அறிந்தான் இரங்கேசா மட்டு ஆர்
முகை மொக்குள் உள்ளது நாற்றம் போல் பேதை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 128/2,3
தூசு ஆர் துவட்டா சேய் சோமேசா பேசில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 52/2
ஆர் வீடணனோடு அளவளாவாது அரக்கன் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 53/1
பழுது இலா நமக்கு ஆர் நிகராம் என பகர்தல் – விவேகசிந்தாமணி:1 49/3
மண் ஆர் சட்டி கரத்து ஏந்தி மரநாய் கௌவும் காலினராய் – விவேகசிந்தாமணி:1 72/1
பண் ஆர் மொழியார் பால் அடிசில் பைம்பொன் கலத்தில் பரிந்து ஊட்ட – விவேகசிந்தாமணி:1 72/3
கொடுத்து யார் வறுமை உற்றார் கொடாது வாழ்ந்தவர் ஆர் மண் மேல் – விவேகசிந்தாமணி:1 80/2
கற்பு உடை காம தீ ஆர் கன்னியை விலக்கினோரும் – விவேகசிந்தாமணி:1 114/2
அருள் ஆர் கபிலை அறமே சயம் என்று – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 1/1
கான் ஆர் தெரியல் கடவுளரும் காண்பரோ – நீதிவெண்பா:1 55/3
மான் ஆர் விழியார் மனம் – நீதிவெண்பா:1 55/4
பேரான முத்தி பெற விரும்பல் ஆர் அமிர்த – நீதிவெண்பா:1 95/2
தொத்து ஆர் வல் உடும்பு சொல் வருடம் நூறு இருக்கும் – நன்மதிவெண்பா:1 13/1
நவை ஆர் மிகு பிணிதான் நண்ணல் இவரும் – நன்மதிவெண்பா:1 27/2
தொல் இயல்பு ஆர் நன்மதியே சொல் – நன்மதிவெண்பா:1 36/4
தன் நகர் ஆர் வான் தவனை தன் புதல்வன் வால் அறிவை – நன்மதிவெண்பா:1 50/1
தீ உரு ஆர் கீழ்கட்கு தேகம் எலாம் வெம் காளம் – நன்மதிவெண்பா:1 54/3
செறி பொருள் சேர் அம் பனுவல் தீம் சுவை ஆர் கீதம் – நன்மதிவெண்பா:1 65/1
புனல் உயிர்க்கு ஆதாரமாம் பொற்பு ஆர் ஆதாரம் – நன்மதிவெண்பா:1 67/1
நல்ல அமைச்சு ஆர் அரசு நானிலத்தில் மேன்மையுறும் – நன்மதிவெண்பா:1 89/1
கூட்டுறவு ஆர் நன்மதியே கோட்டைக்கு உயிர் வீரர் – நன்மதிவெண்பா:1 90/3
சேதகம் ஆர் மண் உழவு செய்யேல் தீ வற்கடத்தில் – நன்மதிவெண்பா:1 95/1
ஆர் உரையும் கேட்டல் ஆம் அவ்வாறு கேட்டவற்றை – நன்மதிவெண்பா:1 98/1
புல் ஆர்ந்திடாது இறுதல் போலவே வில் ஆர்
நுதல் விலைமாது அன்புகொள்ளாள் கொண்டாலும் நொய்தாய் – நன்மதிவெண்பா:1 100/2,3
மேல் அணுகா புன் நெஞ்சு ஆர் வீணனை பஞ்சமனை – நன்மதிவெண்பா:1 104/1
ஆர் பெரியர் நீத்தும் அரன் அறிய நின்ற திருநீலகண்டர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 8/1
அன்று பழி சொன்னது போல் ஆர் சொல்வார் என்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 34/2
ஆயர் மனை பட்ட பாடு ஆர் படுவார் சீசீ என்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 46/2
அன்று படும் துயரம் ஆர் படுவார் என்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 137/2
கூடி இன்பு ஆர் தந்தை குமரேசா ஓடி வந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 65/2
ஆர் இருள் உய்த்துவிடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 121/4
வண்டு ஆர் தார் கண்ணன் வளவன் பணிவினால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 125/1
தேர்ந்த பரத்துவர் தேசு ஆர் கருவூரர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 353/1
தேசு ஆர் உடையவரும் தேடி இன நலத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 458/1
தேன் ஆர் கனி உகுத்தான் தேர் விசயன் பின் இரங்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:66 655/1
என்றும் பகைக்கு அரிதா ஏர் ஆர் இராசகிரி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 747/1
வண்டு ஆர் வலம்புரி தார் மன்னன் அழ கன்னன் போர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 780/1
கோது ஆர் பகையால் குமரேசா யாதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 884/2
தீது ஆர் துமிரன் ஏன் தேறாமல் அங்கதன்-பால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 893/1
அமை ஆர் தோள் அஞ்சுபவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 906/4
தோட்டு ஆர் கதுப்பினாள் தோள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1105/4
கோது என்று நைந்தான் குமரேசா தாது ஆர்
அனிச்ச பூ கால் களையாள் பெய்தாள் நுசுப்பிற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1115/2,3
தேசு ஆர் புரஞ்சனன் ஏன் திண் மடலும் ஏற அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1131/1
அலர் எழ ஆர் உயிர் நிற்கும் அதனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1141/3
ஆர் அஞர் உற்றன கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1179/4
கூர் ஆர் நெடு வேல் குமரேசா நேராக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1192/2

மேல்

ஆர்க்கும் (4)

இழிவே உற தாம் அடங்கா மதியீனர் ஆர்க்கும்
வழி காட்டிட நாட்டு மரத்தையும் வையம் ஏச – நீதிநூல்:7 68/2,3
பிணங்கியே புள் ஒலிக்கும் பெரும் பறை ஓர்பால் ஆர்க்கும்
இணங்கி இவ் ஒலிகள் எல்லாம் ஏற்கின்ற செவி ஓர் தீயன் – நீதிநூல்:38 378/2,3
ஆர்க்கும் கடல் நீர் அருந்த ஒரு கரத்தில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 67/1
தீராமை ஆர்க்கும் கயிறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 482/4

மேல்

ஆர்க்குமே (1)

இலை கொலை செயும் முறை இதரர் ஆர்க்குமே – நீதிநூல்:18 218/4

மேல்

ஆர்த்தல் (1)

அறுத்தல் அலைத்தல் அடைத்தலோடு ஆர்த்தல்
இறப்ப பொறை இறப்பு ஓர் ஐந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 68/1,2

மேல்

ஆர்த்தி (2)

பெற்றியால் ஆர்த்தி பெரும் பயன் கொள்வதே – அறநெறிச்சாரம்:1 135/3
கூர்த்து இசைந்தார் என்னே குமரேசா ஆர்த்தி மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1100/2

மேல்

ஆர்த்து (1)

அன்று கடல் போல் அசுரர் ஆர்த்து வந்தார் ஏன் எளிதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 763/1

மேல்

ஆர்த்துள் (1)

கூர்த்திடும் முன் கொன்றான் குமரேசா ஆர்த்துள்
இளைது ஆக முள் மரம் கொல்க களையுநர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 879/2,3

மேல்

ஆர்ந்த (24)

தன்னையும் உதவாநின்ற தரு என தம் கை ஆர்ந்த
பொன் எலாம் உதவி பின்னும் பூட்சியால் உழைத்திட்டேனும் – நீதிநூல்:39 390/2,3
நாறு பூ இலை காய் ஆர்ந்த நளிர் தரு இனமும் குன்றும் – நீதிநூல்:47 533/2
விருப்பம் நீங்கிய கணவரை தழுவதல் வீணதாம் விரை ஆர்ந்த
குருக்கு சந்தன குழம்பினை அன்பொடு குளிர் தர அணிந்தாலும் – விவேகசிந்தாமணி:1 42/2,3
கலை ஆர்ந்த நன்மதியே கைத்து உடைமை இன்மை – நன்மதிவெண்பா:1 24/3
சிரம் ஆர்ந்த குஞ்சி மிக சிக்குற்று நாறி – நன்மதிவெண்பா:1 56/1
பால் ஆர்ந்த நல் நீர் அ பால் போல் இருப்பினும் பால் – நன்மதிவெண்பா:1 79/1
மேல் ஆம் குணம் போம் விதம் போல மால் ஆர்ந்த
துன்மதியின் கூட்டுறவு துன்புறுத்தும் வாய்மையினை – நன்மதிவெண்பா:1 79/2,3
கூர்ந்து ஆழ்ந்தார் என்னே குமரேசா ஆர்ந்த
பிறவி பெரும் கடல் நீந்துவர் நீந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 10/2,3
கூர்ந்து உணர்ந்தார் சொல்லால் குமரேசா ஆர்ந்த
நயனிலன் என்பது சொல்லும் பயன் இல – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 193/2,3
ஆர்ந்த பொருளை அருளோடு சாதுவன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 247/1
அன்று ஏன் யசோமதி ஆர்ந்த அருள் அற்றது என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 248/1
கூர்ந்து அமைந்தான் என்னே குமரேசா ஆர்ந்த
வலியார் முன் தன்னை நினைக்க தான் தன்னின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 250/2,3
கூர்ந்து இழிந்தார் என்னே குமரேசா ஆர்ந்த
அளவு அறிந்தார் நெஞ்சத்து அறம் போல நிற்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 288/2,3
கூர்ந்தான் புகழ் ஏன் குமரேசா ஆர்ந்த
மனம் தூய்மை செய் வினை தூய்மை இரண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 455/2,3
கூர்ந்து அறிய நின்றார் குமரேசா ஆர்ந்த
பெருமைக்கும் ஏனை சிறுமைக்கும் தத்தம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 505/2,3
ஆர்ந்த கருவி இடம் ஆய்ந்து மலையமான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 675/1
ஆர்ந்த பொருள் விளைவால் ஆன்றோரால் கோசலம் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 731/1
அன்று ஆய்ந்து அறிந்தும் ஏன் ஆர்ந்த முழுமூடன் என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 834/1
ஆர்ந்த சுகலர் அறிவிழந்து தாமாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 843/1
நின்றார் என்னே குமரேசா ஆர்ந்த
பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 963/2,3
ஆர்ந்த குணத்தின் அமைதியால் அந்துவனார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 982/1
ஆர்ந்த புகழ் ஆதன் அடிக்கடி போய் தன் நிலத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1039/1
கூசாது நின்றான் குமரேசா ஆசு ஆர்ந்த
காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏம – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1131/2,3
கூர்ந்து உவந்து கொண்டான் குமரேசா ஆர்ந்த
அலர் எழ ஆர் உயிர் நிற்கும் அதனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1141/2,3

மேல்

ஆர்ந்திடாது (1)

புல் ஆர்ந்திடாது இறுதல் போலவே வில் ஆர் – நன்மதிவெண்பா:1 100/2

மேல்

ஆர்ந்து (2)

எறும்பு ஆர்ந்து இயற்றும் இரும் புற்று பிண்ணா – நன்மதிவெண்பா:1 45/1
கூர்ந்து இருந்தார் என்னே குமரேசா ஆர்ந்து போய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 989/2

மேல்

ஆர்ந்தே (1)

கூர்ந்து புலந்தாள் குமரேசா ஆர்ந்தே
அலந்தாரை அல்லல் நோய் செய்து அற்றால் தம்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1303/2,3

மேல்

ஆர்வத்தால் (1)

ஈர்_பத்தன் மைந்தன் இரங்கேசா ஆர்வத்தால்
கை வேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 78/2,3

மேல்

ஆர்வம் (4)

ஆர்வம் மயக்கம் குரோதம் இவை மூன்றும் – அறநெறிச்சாரம்:1 109/3
பசி வேர்ப்பு நீர்வேட்கை பற்று ஆர்வம் செற்றம் – அருங்கலச்செப்பு:1 6/1
மயக்கு ஆர்வம் செற்றம் உடையாரை ஏத்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 32/1
அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அது ஈனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 74/3

மேல்

ஆர்வமுடன் (1)

அன்று அரியது என்னாமல் ஆர்வமுடன் சேகரன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 537/1

மேல்

ஆர்வமும் (1)

ஆர்வமும் செற்றமும் நீக்கி அடங்குதல் – அறநெறிச்சாரம்:1 195/1

மேல்

ஆர்வமுற்ற (1)

அன்று கள் ஆர்வமுற்ற அங்கிவருணன் ஒளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 921/1

மேல்

ஆர்வமொடு (2)

கடி மலர் பொழில் கண்மலரும் ஆர்வமொடு கடல் எழுந்து கரை தாவிடும் – நீதிநூல்:35 358/2
ஆர்வமொடு செற்றத்தை ஆக்கும் நினைப்புகள் – அருங்கலச்செப்பு:1 91/1

மேல்

ஆர்வலர் (3)

அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர்
புன் கணீர் பூசல் தரும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 8/3,4
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர்
புன் கணீர் பூசல் தரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 19/3,4
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர்
புன் கணீர் பூசல் தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 71/3,4

மேல்

ஆர்வலரும் (1)

ஆர்வலரும் இல்லை அவர்க்கு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 46/4

மேல்

ஆர்வலன்-பால் (1)

ஆதரமோடு ஓம்புவரால் ஆர்வலன்-பால் அன்புடைய – நீதிநூல்:12 145/2

மேல்

ஆர்வில் (1)

ஆர்வில் பொறி ஐந்திற்கு ஆதி இரு வினையால் – அறநெறிச்சாரம்:1 147/1

மேல்

ஆர்வு (1)

உறும் பாந்தள் ஆர்வு ஆதல் ஒப்ப வறும் பாழ் – நன்மதிவெண்பா:1 45/2

மேல்

ஆர (8)

கயல் ஏர் கண் ஆர எழுதி புயல் ஐம்பால் – அறநெறிச்சாரம்:1 163/2
நொறுங்கு பெய்து ஆக்கிய கூழ் ஆர உண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 168/1
ஈரப்படினும் அது ஊரான் ஆர
கொடுத்து குறைகொள்ளல் வேண்டும் அதனால் – அறநெறிச்சாரம்:1 181/2,3
அரிவையர் நேசமும் ஆர அல்லினில் – நீதிநூல்:10 99/1
சூழ் சோணாடு இரங்கேசா ஆர
பெரும் பொருளான் பெட்டக்கது ஆகி அரும் கேட்டால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 74/2,3
ஏதிலார் ஆர தமர் பசிப்பர் பேதை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 84/3
காண்க-மன் கொண்கனை கண் ஆர கண்ட பின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 180/3
ஏதிலார் ஆர தமர் பசிப்பர் பேதை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 837/3

மேல்

ஆரணமே (1)

தவள மத ஆரணமே தாய் என நின்று ஏத்தும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:0 2/3

மேல்

ஆரம் (2)

ஆரம் பூண்ட மணி மார்பா அயோத்திக்கு அரசே அண்ணா கேள் – விவேகசிந்தாமணி:1 94/1
சீர் அணிந்து நாளும் சிறந்து ஓங்க ஆரம்
தழைந்த புகழ் புன்னைவன தாடாளா யார்க்கும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 10/2,3

மேல்

ஆரம்பம் (4)

இந்தியத்தை வென்றான் தொடர்ப்பாட்டோடு ஆரம்பம்
முந்து துறந்தான் முனி – அருங்கலச்செப்பு:1 11/1,2
ஐம்பாவம் ஆரம்பம் நீராட்டு பூ சாந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 123/1
ஆரம்பம் செய்யான் எனின் – அருங்கலச்செப்பு:1 126/2
கொலை வரும் ஆரம்பம் செய்தலின் மீண்டான் – அருங்கலச்செப்பு:1 169/1

மேல்

ஆரமுதே (1)

கந்தாம் மணியே கதிநிலையே ஆரமுதே
அம் தாயே என்று ஏத்தாய் ஆர் உதவி சொல் மனமே – நீதிநூல்:47 573/5,6

மேல்

ஆரவே (1)

கோரம் புகன்றாள் குமரேசா ஆரவே
கல்லார் பிணிக்கும் கடும் கோல் அது அல்லது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 570/2,3

மேல்

ஆரா (2)

சூது ஆரா வான்மீகி சோமேசா கோது_இல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 124/2
ஆரா இயற்கை அவா நீப்பின் அ நிலையே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 370/3

மேல்

ஆராய்ந்த (3)

அன்பு அறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூது உரைப்பார்க்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 110/3
அன்பு அறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூது உரைப்பார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 682/3
அறிவு உரு ஆராய்ந்த கல்வி இ மூன்றன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 684/3

மேல்

ஆராய்ந்து (12)

அற அரணம் ஆராய்ந்து அடையின் அஃது அல்லால் – அறநெறிச்சாரம்:1 22/3
அற கருமம் ஆராய்ந்து செய்க பிறப்பிடைக்கு ஓர் – அறநெறிச்சாரம்:1 25/2
தம்பாலே வாங்கி உரைத்ததனால் ஆராய்ந்து
நம்புக நல்ல அறம் – அறநெறிச்சாரம்:1 39/3,4
அறத்தினும் ஆராய்ந்து புக்கால் பிறப்பு அறுக்கும் – அறநெறிச்சாரம்:1 41/2
அற்றறிந்த காரணத்தை ஆராய்ந்து அறவுரையை – அறநெறிச்சாரம்:1 49/1
தானும் பெய் தருவை போலும் தமிழ் ஒரு மூன்றும் ஆராய்ந்து
ஆனுவார் கவி சொல்வோர் முன் அறிவிலேன் பாடலுற்றேன் – நீதிநூல்:1 2/3,4
அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 72/3
தீர ஆராய்ந்து தெளிந்திடல் ஆம் நேருற்று – நன்மதிவெண்பா:1 98/2
துறந்தார் படிவத்தர் ஆகி இறந்து ஆராய்ந்து
என் செயினும் சோர்வு இலது ஒற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 586/3,4
ஓர்ந்து வசிட்டர் உறுதியுற ஆராய்ந்து
கூர்ந்து சொன்னார் முன் ஏன் குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 711/1,2
அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 711/3
அன்று பிணி நிலையை ஆராய்ந்து தேரையர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 949/1

மேல்

ஆராய்வது (1)

அனைவரையும் ஆராய்வது ஒற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 584/4

மேல்

ஆராய்வான் (1)

ஆராய்வான் செய்க வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 512/4

மேல்

ஆராயின் (1)

சோரா பழி பூண்டான் சோமேசா ஆராயின்
கண்டது மன்னும் ஒரு நாள் அலர் மன்னும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 115/2,3

மேல்

ஆரார் (1)

அகடு ஆரார் அல்லல் உழப்பர் சூது என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 936/3

மேல்

ஆரியர் (1)

தித்தித்திட ஆரியர் நன்மறை செப்புவாரே – நீதிநூல்:6 61/4

மேல்

ஆரியன் (2)

ஈனம்_இல் ஆரியன் என்றும் ஒருங்கா – நீதிநூல்:6 55/3
ஆக்கம் இழந்தும் ஏன் ஆரியன் சோர்வு இன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 593/1

மேல்

ஆருணிமன் (1)

அன்று வெகுண்டெழுந்த ஆருணிமன் ஏன் எளிதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 864/1

மேல்

ஆரும் (19)

வாகு ஆரும் குறவருடை வள்ளிபங்கன் – உலகநீதி:1 1/7
மஞ்சு ஆரும் குறவருடை வள்ளிபங்கன் – உலகநீதி:1 2/7
வாழ்வு ஆரும் குறவருடை வள்ளிபங்கன் – உலகநீதி:1 5/7
குருகு ஆரும் புனம் காக்கும் ஏழைபங்கன் – உலகநீதி:1 7/7
வார் ஆரும் குறவருடை வள்ளிபங்கன் – உலகநீதி:1 8/7
ஆரும் கிளையோடு அயின்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 37/4
ஆரும் வகை யாதாம்-கொல் என்று – அறநெறிச்சாரம்:1 146/4
ஆவல் தளை பூண்டவனே எனில் ஆரும் கொள்ளார் – நீதிநூல்:7 67/3
வில் ஆரும் முத்தி விழையாதவர்க்கு விழல் அன்ன வாழ்வை அருள்வான் – நீதிநூல்:42 447/3
அல் ஆரும் மழை எவர்க்கும் அமுது எனினும் காலம் உணர்ந்து – நீதிநூல்:47 581/1
சொல் ஆரும் கீர்த்தி ரகு சோமேசா நல்லதே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 101/2
சீர் ஆரும் புன்னைவன தீரனே நாள்-தோறும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 20/3
பேர் ஆரும் தந்தை தாய் பேண் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 20/4
மாது ஆரும் புன்னைவன நாதா நீள் நிலத்திலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 64/3
இன்பு ஆரும் சீதளமாமே – நீதிவெண்பா:1 43/4
வல்லான் ஒருவனையே மானுவரோ அல் ஆரும்
எண் இலா வான்மீன் இலகிடினும் வானகத்து ஓர் – நீதிவெண்பா:1 98/2,3
ஆரும் தவளை அயுதமாம் தாரணியில் – நன்மதிவெண்பா:1 20/2
சீர் ஆரும் கீரரும் ஏன் தென்முனி-பால் கற்ற பின்பே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 396/1
கூர் ஆரும் வேல் கை குமரேசா நேரே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 689/2

மேல்

ஆருயிர் (6)

ஐயம்_இல் கேள்விதான் அளவு இல ஆருயிர்
உய்ய நல்வினைகளை உஞற்றிடாது நாள் – நீதிநூல்:20 238/2,3
சற்றும் மெய் அசைவு இலா சழக்கர் ஆருயிர்
அற்ற ஓர் சவம்-கொல் மற்று அசரமே-கொலோ – நீதிநூல்:25 285/3,4
சிறந்த மா நிலம் சேர்ந்து பின் ஆருயிர்
இறந்துபோம் அளவும் துயர் என்பதை – நீதிநூல்:42 436/2,3
அரசனை பகைத்திட்டாரும் ஆருயிர் இழப்பர் தாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 40/4
ஆருயிர் நீர் உம்பற்கு அரும் துதிக்கை சீவனா – நன்மதிவெண்பா:1 82/3
அன்று ஏன் அனுமான் அடக்கத்தை ஆருயிர் போல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 122/1

மேல்

ஆருயிர்க்கு (3)

அருவமாய் உருவமாய் நம் ஆருயிர்க்கு உயிராய் அண்டம் – நீதிநூல்:3 28/2
அன்னிய பரத்துக்கு ஈந்தால் ஆருயிர்க்கு உதவி ஆமே – விவேகசிந்தாமணி:1 29/4
அன்போடு இயைந்த வழக்கு என்ப ஆருயிர்க்கு
என்போடு இயைந்த தொடர்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 73/3,4

மேல்

ஆருயிராய் (1)

போல் மாதாவாய் அப்பனாய் ஆருயிராய்
சுற்றமாய் வாழ்வாய் துணையாய் நம்-பால் உறையும் – நீதிநூல்:47 571/2,3

மேல்

ஆருயிரினும் (1)

உய்ய வேண்டுவன செய்து ஆருயிரினும் இனிதா காக்கும் – நீதிநூல்:8 81/3

மேல்

ஆருயிரை (3)

ஆருயிரை சீர் ஆர் தரணியின் வாழ்வை தந்த – நீதிநூல்:8 74/3
ஆருயிரை துறப்பரோ அழுவதும் தம் உணவு வைக்க அமைந்த பாண்டம் – நீதிநூல்:43 459/2
காமர் ஆருயிரை காக்கும் கடவுள்-பால் நடவாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 553/4

மேல்

ஆரூர் (2)

கோல் தொடி ஆரூர் மடந்தை கூறுவது மேற்சென்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 176/2
அரன் அருள் சேர் நம்பி பிரிவு ஆற்றாமல் ஆரூர்
பரவை தனி நின்று பதைத்து கருதும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 178/1,2

மேல்

ஆரூரர் (3)

சுத்த நெறி ஆரூரர் சோமேசா வைத்த – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 45/2
சங்கிலி-பால் ஆரூரர் ஊழி கணம்தான் ஆக – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 128/1
ஆரூரர்க்கு ஆரூரர் போன்று ஒற்றியூரர் செயும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 128/1

மேல்

ஆரூரர்க்கு (1)

ஆரூரர்க்கு ஆரூரர் போன்று ஒற்றியூரர் செயும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 128/1

மேல்

ஆரூரரும் (1)

நாதர் அருள் சேரனொடு நம்பி ஆரூரரும் முன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 66/1

மேல்

ஆரூரரோடு (1)

அரன் வாயிலாக சென்று ஆரூரரோடு
பரவையார் ஊடல் உணர் பண்பின் உரைசெய்யும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 184/1,2

மேல்

ஆரூரன் (3)

ஆரூரன் கண்ட அளவில் ஆரூரன் கோயிலிடை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 160/1
ஆரூரன் கண்ட அளவில் ஆரூரன் கோயிலிடை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 160/1
அரன்-தனக்கு தோழன் எனும் ஆரூரன் சேணில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 170/1

மேல்

ஆரூரிற்கு (1)

ஆரூரிற்கு என்று அமைந்த ஆய்_இழையை தேரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 160/2

மேல்

ஆரே (1)

உற்ற இ தன்மை உன்னின் உழையர் ஆர் தலைவர் ஆரே – நீதிநூல்:14 180/4

மேல்

ஆரையாம் (1)

ஆரையாம் பள்ளத்தூடே வாழினும் – வெற்றிவேற்கை:1 62/1

மேல்

ஆரோக்கியம் (1)

ஏற்றிட அஞ்சின் ஆரோக்கியம் இலை இன்னற்கு அஞ்சின் – நீதிநூல்:43 464/3

மேல்

ஆல் (2)

மாடுளோர்க்கு அரு நிழல் வழங்கும் ஆல் என – நீதிநூல்:39 402/2
ஆல் இலை ஆதிபோனால் அதன் அடி இருப்பார் உண்டோ – விவேகசிந்தாமணி:1 6/4

மேல்

ஆலகால (1)

ஆலகால விடத்தையும் நம்பலாம் ஆற்றையும் பெரும் காற்றையும் நம்பலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 12/1

மேல்

ஆலடியார்பாற்பட்ட (1)

ஆலடியார்பாற்பட்ட அந்தணர் போல் உய்வதற்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 72/1

மேல்

ஆலத்தூரார் (1)

அன்று ஏன் இடித்துரைத்தார் ஆலத்தூரார் அன்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 784/1

மேல்

ஆலம் (4)

அன்னம் பழித்த நடை ஆலம் பழித்த விழி அமுதம் பழித்த மொழிகள் – விவேகசிந்தாமணி:1 76/1
ஆலம் அன்னையர் பாலகர்க்கு அருத்துவரானால் – விவேகசிந்தாமணி:1 121/3
உற்று உழலல் ஆலம் உகு பகு வாய் புற்று அரவ – நன்மதிவெண்பா:1 19/2
ஆலம் உகந்தானை மணந்தாள் படையே வெல் படையாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 121/1

மேல்

ஆலயங்கள் (1)

சத்திரம் சோலை சாலைகள் குளங்கள் தண் நதி மதகொடு ஆலயங்கள்
வித்தியாசாலை மாடகூடங்கள் வேறுவேறு அமைத்து வேளாண்மை – நீதிநூல்:4 42/1,2

மேல்

ஆலயத்தை (1)

பெரிய கடவுளை பணியாது ஆலயத்தை அலங்கரிக்கும் பித்தர் போலும் – நீதிநூல்:43 458/2

மேல்

ஆலயம் (3)

ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று – கொன்றைவேந்தன்:1 2/1
நிலை ஆலயம் நலியினர் வாழிடம் முதல் நிருமாணமது உற நெறி மேவி – நீதிநூல்:39 395/2
ஆலயம் தன்-பால் வாழும் அரசு ஒரீஇ அவற்கு ஒன்னாரை – நீதிநூல்:47 563/1

மேல்

ஆலிங்கனம் (2)

இரு பாத தாடனம் ஆலிங்கனம் மெல் இதழ் சுவைத்தல் என்றாள் அம்மா – நீதிநூல்:44 508/4
ஆலிங்கனம் தனம் நாசம் ஆகும் நூல் இழந்த – நீதிவெண்பா:1 84/2

மேல்

ஆலிலே (1)

ஆலிலே பூவும் காயும் அளி தரும் பழமும் உண்டேல் – விவேகசிந்தாமணி:1 6/1

மேல்

ஆலின் (1)

தெள்ளிய ஆலின் சிறு பழத்து ஒரு விதை – வெற்றிவேற்கை:1 17/1

மேல்

ஆலோசனையின் (1)

ஆலோசனையின் அழிவு அகற்றி மாதவன்-கண் – அருங்கலச்செப்பு:1 148/1

மேல்

ஆவகையே (1)

தூ வாய் குணமாலை சோமேசா ஆவகையே
தன்னை உணர்த்தினும் காயும் பிறர்க்கும் நீர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 132/2,3

மேல்

ஆவட்டம் (1)

ஆவட்டம் செய்த அணிகலம் தேயகில் போல் – அறநெறிச்சாரம்:1 225/3

மேல்

ஆவட்டை (1)

ஆவட்டை போன்று அறியாதாரை மயக்குறுத்தி – அறநெறிச்சாரம்:1 9/1

மேல்

ஆவணத்தில் (1)

பின்கொடுத்தல் ஆவணத்தில் பேதமையாய் மின்கனகம் – நன்மதிவெண்பா:1 86/2

மேல்

ஆவதன்-கண் (1)

ஆவதன்-கண் ஒன்றானும் நிற்க ஒட்டாய் ஓவாதே – அறநெறிச்சாரம்:1 90/2

மேல்

ஆவதனால் (4)

ஈவதற்கு போந்தான் இரங்கேசா ஆவதனால்
நாணால் உயிரை துறப்பார் உயிர் பொருட்டால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 102/2,3
காவலினால் சுக்கிரனும் கண் இழந்தான் ஆவதனால்
நல் நீதி புன்னைவன நாத மகிபா உலகத்தின் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 4/2,3
ஈவன் என்றானே திலிபன் என்னும் மன்னன் ஆவதனால்
நட்பாளும் புன்னைவன நாத மன்னா எப்போதும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 83/2,3
பாவ வித்து என்று ஓதும் பழ மறைகள் ஆவதனால்
வேளாள புன்னைவன வித்தகா இ தரையில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 97/2,3

மேல்

ஆவதனை (2)

உற்ற மதி ஆவதனை ஓர்ந்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 3/4
ஆவதனை முன் மால் அறிந்து செய்தார் ஏன் இலங்கைக்கோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 427/1

மேல்

ஆவது (9)

ஆவது ஒன்று இல்லை அறன் அழித்து பாவம் – அறநெறிச்சாரம்:1 27/2
ஆவது என்ன அயர்வார் பிறர் சுகமும் தம்மது என்ன மகிழ்வார் தினம் வணிகர் – நீதிநூல்:39 393/2
அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் அறிவிலார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 43/3
துக்கமுற்றான் ஆவது என்னே சோமேசா எக்காலும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 66/2
தரன் செயலே ஆவது அல்லால் தன் செயலால் ஆவது உண்டோ அறிவுள்ளோரே – விவேகசிந்தாமணி:1 105/4
தரன் செயலே ஆவது அல்லால் தன் செயலால் ஆவது உண்டோ அறிவுள்ளோரே – விவேகசிந்தாமணி:1 105/4
ஆவது போல கெடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 283/4
அறிவினான் ஆவது உண்டோ பிறிதின் நோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 315/3
அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் அறிவிலார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 427/3

மேல்

ஆவதூஉம் (1)

அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழி பயக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 461/3

மேல்

ஆவதே (1)

உட்கப்படும் எழுத்து ஓர் இரண்டு ஆவதே
நட்கப்படும் எழுத்தும் அத்துணையே ஒட்டி – அறநெறிச்சாரம்:1 209/1,2

மேல்

ஆவர் (10)

நொய்யவர் என்பவர் வெய்யவர் ஆவர் – கொன்றைவேந்தன்:1 57/1
கானம் வாழ் மிருகம் ஆவர் கதி வாயில் பொதியும் – நீதிநூல்:6 57/3
ஞாலம் மீது இன்று உயர்ந்தோர் நாளையே வறியர் ஆவர்
சீல நெஞ்சினர் கீழோரை சினந்து இகழார்கள் மாதோ – நீதிநூல்:14 177/3,4
சக்கரம்-தனில் எல்லாரும் சகோதரர் ஆவர் சீரின் – நீதிநூல்:14 178/2
எரியின் இழுது ஆவர் என்க தெரி_இழாய் – நன்னெறி:1 20/2
அரசர் இளவரசர் செட்டியரும் ஆவர்
புரை தீர்ந்த காட்சியவர் – அருங்கலச்செப்பு:1 53/1,2
விச்சாதரரும் பலதேவரும் ஆவர்
பொச்சாப்பு_இல் காட்சியவர் – அருங்கலச்செப்பு:1 55/1,2
நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 175/4
நன் நிலையர் ஆவர் எனின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1189/4
நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1218/4

மேல்

ஆவர்-மன்-கொல் (1)

துப்பின் எவன் ஆவர்-மன்-கொல் துயர் வரவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1165/3

மேல்

ஆவரணம் (1)

ஆவரணம் இன்றி அடு வாளும் ஆனை தேர் – அறநெறிச்சாரம்:1 64/1

மேல்

ஆவரால் (1)

நிந்தனைக்கும் நிலையமது ஆவரால் – நீதிநூல்:20 244/4

மேல்

ஆவரேல் (1)

சாந்தரும் தீயர் ஆவரேல் தீயர் தன்மையை சாற்றுமாறு எவனோ – நீதிநூல்:5 47/4

மேல்

ஆவரோ (2)

மனம் சிறியர் ஆவரோ மற்று – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 28/4
அண்டலர் கோனுக்கு அன்பர் ஆவரோ நற்குணங்கள் – நீதிநூல்:47 561/3

மேல்

ஆவல் (3)

ஆவல் தளை பூண்டவனே எனில் ஆரும் கொள்ளார் – நீதிநூல்:7 67/3
விஞ்சிய ஆவல் தீவினைகள் யாவுமே – நீதிநூல்:19 233/3
மாந்த அனம் அழிந்து தக்க மலசலம் கழிந்து ஊண் ஆவல்
சார்ந்த பின் உணும் சிற்றுண்டி சபலமாம் மீதூண் உண்டு – நீதிநூல்:36 366/1,2

மேல்

ஆவலாய் (1)

ஆவலாய் பொருளை ஈட்டி அயலவர்க்கா சுமந்தோம் – நீதிநூல்:39 385/3

மேல்

ஆவலால் (1)

ஆவலால் அவகாலத்து அவள் இல் நான் புக சிலபேர் அங்கிருந்து – நீதிநூல்:44 481/1

மேல்

ஆவலின் (2)

ஆய அரிய பரம்பொருளை ஆவலின் ஏத்தாய் மனமே – நீதிநூல்:47 577/2
ஆவலின் நீ ஏத்துவையேல் அல்லல் கரையேறி – நீதிநூல்:47 577/3

மேல்

ஆவலுடன் (1)

ஆவலுடன் சென்று அலமந்தாள் ஆவினி தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1255/1

மேல்

ஆவள் (1)

அ மனை தீயர் கைவசம் ஆவள் அரு நிதி கொள்ளையாம் நாளும் – நீதிநூல்:5 48/2

மேல்

ஆவன் (1)

கற்று அறியான் ஒன்னாராம் கனலிக்கு ஓர் வையே ஆவன்
கொற்றம் அவ் ஒல்லார் கொள்வார் கோபம் போல் தாபம் உண்டோ – நீதிநூல்:26 301/3,4

மேல்

ஆவன்-மன்-கொல் (1)

மறப்பின் எவன் ஆவன்-மன்-கொல் மறப்பு அறியேன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1207/3

மேல்

ஆவன (2)

ஆவன கூறின் எயிறு அலைப்பான் ஆறலைக்கும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 29/3
அவரவர்க்கு ஆவன கூறி எவரெவர்க்கும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 97/2

மேல்

ஆவனவும் (1)

ஆவனவும் உண்டு சில – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 48/4

மேல்

ஆவனே (1)

அரவு சூழ்கின்ற ஓர் தேரை ஆவனே – நீதிநூல்:34 355/4

மேல்

ஆவாய் (1)

விட்டு எழுங்கால் என் ஆவாய் சொல் – அறநெறிச்சாரம்:1 90/4

மேல்

ஆவார் (6)

கோ அரிய சீவன் குடிகள் உடல் ஆவார்
சீவன் சும்மா இருக்க தேகம் உழைத்து ஓம்புதல் போல் – நீதிநூல்:5 53/1,2
திண்ணமா எண்ணி போற்றும் சேடர் விண்_நாடர் ஆவார் – நீதிநூல்:15 193/4
அம் கண் உலகு எங்கணுமே வசை ஆகும் நரர் எலாம் அகிதர் ஆவார்
பங்கமுறும் பொய்யரை பொய்யரும் சேரார் தம் உளமும் பழிக்கும் அன்றோ – நீதிநூல்:16 197/3,4
ஆசாரம் நன்மையானால் அவனியில் தேவர் ஆவார்
ஆசாரம் செய்யாராகில் அறிவொடு புகழும் அற்று – விவேகசிந்தாமணி:1 50/2,3
வையகம் அதனை கொள்வார் மனிதரில் தேவர் ஆவார்
பொய்யதை சொல்வாராகில் போசனம் அற்பம் ஆகும் – விவேகசிந்தாமணி:1 67/2,3
துன்பத்திற்கு யாரே துணை ஆவார் தாம் உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1299/3

மேல்

ஆவாரே (2)

தவ நிதியினை இன்று என்போர் தாமுமே இலர் ஆவாரே – நீதிநூல்:47 529/4
நம்பின பேர்கள் எல்லாம் நாயினும் கடை ஆவாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 15/4

மேல்

ஆவாரை (2)

ஆவாரை யாரே அழிப்பர் அதுவன்றி – நல்வழி:1 13/1
அக பட்டி ஆவாரை காணின் அவரின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1074/3

மேல்

ஆவாரோ (1)

புண்ணியர் ஆவாரோ புகல் – நீதிவெண்பா:1 33/4

மேல்

ஆவான் (2)

படிறு அறும் அன்பே அன்பாம் பயத்தினால் நயத்த ஆவான்
முடிவிலான்-பால் கொள் பத்தி முத்தியில் உய்த்திடாதால் – நீதிநூல்:47 556/3,4
புத்திமான் பலவான் ஆவான் பலமுளான் புத்தி அற்றால் – விவேகசிந்தாமணி:1 47/1

மேல்

ஆவானே (1)

ஆசு அற்ற நல் அடியான் ஆவானே ஆசை-தனை – நீதிவெண்பா:1 12/2

மேல்

ஆவி (10)

நிரை எலாம் உளன் மெய் ஆவி நெஞ்சுளும் உளன் இயம்பும் – நீதிநூல்:3 19/2
ஆவி இன்றி உடல் இல்லை உடல் இன்றி ஆவி இலை அதுபோல் பத்தா – நீதிநூல்:12 109/1
ஆவி இன்றி உடல் இல்லை உடல் இன்றி ஆவி இலை அதுபோல் பத்தா – நீதிநூல்:12 109/1
அலைவு செய்பவரையும் ஆவி நீக்கிட – நீதிநூல்:18 218/2
அனம் மிகிலோ வாயு குறையில் சூடு உண்ணாவிடில் இன் ஆவி நீங்கும் – நீதிநூல்:41 430/1
ஆவி_அனையாளை ஓர்பொழுது பிரிந்து அவள் இல்லம் அணுகுங்காலை – நீதிநூல்:44 477/1
பசை அற எம் ஆவி_அன்னாள் கைப்பொருள் எலாம் பறிக்க பசியால் நான்கு – நீதிநூல்:44 486/1
சுகம் அறம் மறம் ஓர்ந்து ஆவி தூங்கினும் தூங்காது ஓங்கி – நீதிநூல்:47 545/3
சோர்ந்து தனது ஆவி விட்டான் சோமேசா ஆய்ந்து உணர்ந்தோர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 33/2
ஆவி என அன்புற்று அமைந்து ஏன் சசியை முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1122/1

மேல்

ஆவி-தனை (1)

அக்கன் முதல் அரக்கர் ஆவி-தனை வாங்கி ஊர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 69/1

மேல்

ஆவி_அன்னாள் (1)

பசை அற எம் ஆவி_அன்னாள் கைப்பொருள் எலாம் பறிக்க பசியால் நான்கு – நீதிநூல்:44 486/1

மேல்

ஆவி_அனையாளை (1)

ஆவி_அனையாளை ஓர்பொழுது பிரிந்து அவள் இல்லம் அணுகுங்காலை – நீதிநூல்:44 477/1

மேல்

ஆவிக்கு (1)

புலைஞரை தண்டித்து அடக்கும் நம் இங்கிலீசு மன்னர் புருடர் ஆவிக்கு
உலைவைக்கும் தன்மையளாய் பாதகம் எலாம் திரண்டு ஓர் உருவாய் வந்த – நீதிநூல்:44 493/2,3

மேல்

ஆவிதான் (1)

ஆவிதான் போயின பின் யாரே அனுபவிப்பார் – நல்வழி:1 22/3

மேல்

ஆவியிடை (1)

அன்று அளவி உள் ஒளியோடு ஆவியிடை அடங்கி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 189/3

மேல்

ஆவியும் (2)

அனம் தந்தான் வாழ்வு தந்தான் ஆவியும் உடலும் தந்தான் – நீதிநூல்:47 554/2
அறம் கெடும் நிதியும் குன்றும் ஆவியும் மாயும் காலன் – விவேகசிந்தாமணி:1 122/1

மேல்

ஆவியை (1)

ஆவியை அமுதத்தை அனத்தினை – நீதிநூல்:12 152/3

மேல்

ஆவியோ (1)

ஆவியோ விழியோ எய்தற்கு அரும் பொனோ மணியோ யாதோ – நீதிநூல்:15 194/4

மேல்

ஆவிற்கு (3)

ஆவிற்கு நீர் என்று இரப்பினும் நாவிற்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 107/3
ஆவிற்கு நீர் என்று இரப்பினும் நாவிற்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 107/3
ஆவிற்கு நீர் என்று இரப்பினும் நாவிற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1066/3

மேல்

ஆவின் (6)

அடினும் ஆவின் பால் தன் சுவை குன்றாது – வெற்றிவேற்கை:1 23/1
குன்றினால் செய்து அனைய கொங்கையாய் ஆவின் பால் – நன்னெறி:1 3/3
உண்டு சமிக்கும் நாய் ஊண் ஆவின் நெய்யதனை – நீதிவெண்பா:1 80/3
அனல் உகுக்கும் கண் களிற்றை ஆவின் நினைவொடு செல் – நன்மதிவெண்பா:1 15/2
ஆவின் பால் இனிது – இளையார்-ஆத்திசூடி:1 2/1
ஆவின் இளங்கன்றும் அமைச்சும் உயிர்த்தெழுந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 547/1

மேல்

ஆவினி (1)

ஆவலுடன் சென்று அலமந்தாள் ஆவினி தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1255/1

மேல்

ஆவை (1)

வென்றி மிகு காத்தவீரியன் ஓர் ஆவை வெஃகி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 176/1

மேல்

ஆழ் (5)

ஆழ அமுக்கி முகக்கினும் ஆழ் கடல் நீர் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 19/1
ஆழ் நீர் மடுவில் தவளை குதிப்பினும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 53/3
குல மணி வெளியுறாது ஆழ் குரவையூடு ஒளித்திருக்கும் – நீதிநூல்:37 375/1
ஆழ் கடல் முழுதும் வற்றி அழியினும் பழியினார் வீழ் – நீதிநூல்:43 470/2
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 500/3

மேல்

ஆழ்த்தி (1)

அடல் ஏறு அனைய செருக்கு ஆழ்த்தி விடலே – நன்னெறி:1 7/2

மேல்

ஆழ்ந்த (1)

ஆழ்ந்த அவ் இருதிறத்தார்க்கு ஆகும் வேற்றுமை யாது அம்மா – நீதிநூல்:14 186/4

மேல்

ஆழ்ந்தது (1)

ஈசன் உமை மணத்திலே வட திக்கு ஆழ்ந்தது என – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 44/1

மேல்

ஆழ்ந்தார் (1)

கூர்ந்து ஆழ்ந்தார் என்னே குமரேசா ஆர்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 10/2

மேல்

ஆழ்ந்தான் (1)

கொல்லும் நரகு ஆழ்ந்தான் குமரேசா தொல் உலகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 255/2

மேல்

ஆழ்ந்து (2)

அலகு அறு காலம் நரக வெம் தழல் ஆழ்ந்து அயர்வுற ஒண்ணுமோ அவியா – நீதிநூல்:43 463/3
பண்டு இழிந்த வாணன் பரத்தையர்-பால் ஆழ்ந்து நோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 919/1

மேல்

ஆழ்வர் (1)

வறுமையால் களவுசெய்வர் மையலால் காமத்து ஆழ்வர்
குறுமை சேர் பகையினால் வெம் கொலைசெய்வர் வசையினோடும் – நீதிநூல்:19 234/1,2

மேல்

ஆழ்வார் (3)

இன்னல் எமக்கு இழைத்ததனால் வீடு இழந்து நரகு ஆழ்வார் என நினைந்து – நீதிநூல்:32 342/1
துலங்கிடும் விலங்கை வாட்டி துயர்செய்வோர் நரகத்து ஆழ்வார் – நீதிநூல்:45 514/4
கஞ்சனூர் ஆழ்வார் கலங்காது அறம் செய்தே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 87/1

மேல்

ஆழ்வான் (1)

கோரைநகர் ஆழ்வான் குமரேசா பார் உலகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 228/2

மேல்

ஆழ்வோர் (1)

கட்டழகினை அவாவி காம சாகரத்தின் ஆழ்வோர்
கிட்ட அரும் சுடரை மேவி கேடுறும் பதங்கம் போலும் – நீதிநூல்:13 173/2,3

மேல்

ஆழ (1)

ஆழ அமுக்கி முகக்கினும் ஆழ் கடல் நீர் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 19/1

மேல்

ஆழி (15)

ஆழி சூழ் வையத்து அறம் – அறநெறிச்சாரம்:1 15/4
பொங்கு அலை ஆழி தாண்டி பொருப்புகள் கடந்து ஓயாமல் – நீதிநூல்:3 31/1
உவர் ஆழி நடுவில் நன்றன்று என கைவிட தகுமோ உடல் பல் நோய் சேர்ந்து – நீதிநூல்:12 112/3
ஆழி சூழ் உலகினில் அனந்தமே சொலாய் – நீதிநூல்:12 127/4
வையால் செய் புணை நம்பி அனல் ஆழி கடக்க உன்னும் மதி இலார் போல் – நீதிநூல்:41 420/1
விரி ஆழி நுண்மணலை தாரகையை எண்ணிடினும் வீந்தோர்-தம்மை – நீதிநூல்:41 429/1
பொன்றும் நாள் இன்னது என நிலை உண்டேல் ஆழி சூழ் புவியோர் ஆயுள் – நீதிநூல்:41 431/1
அருமையாம் பலி அளித்தோம் இவள் எமக்கு பலி அளித்தாள் ஆழி சூழ்ந்த – நீதிநூல்:44 492/3
அயில் எயிற்று அரவு திங்கள் தவன் ஆழி கொக்கோடு – விவேகசிந்தாமணி:1 54/2
கண்_நுதல்-பால் ஆழி பெற கண் சாத்தி தாள் காணா – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 109/1
இறை அருள் சேர் தென்னன் இரும் கடலும் ஆழி
பிறழ நிலைநிறுத்தும் பெயரால் கடல் பிறழ – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 148/1,2
ஆழி எனப்படுவார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 148/4
அற ஆழி அந்தணன் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 8/3
பிற ஆழி நீந்தல் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 8/4
ஆழி எனப்படுவார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 989/4

மேல்

ஆழியொடும் (1)

மொய்யா விரதம் ஆழியொடும் கெட்டு ஒழியும் தம் – நீதிநூல்:25 290/2

மேல்

ஆழும் (1)

பூரியர்கள் ஆழும் அளறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 919/4

மேல்

ஆள் (14)

அணி தேர் புரவி ஆள் பெரும் படையொடு – வெற்றிவேற்கை:1 17/4
பார் எல்லாம் ஆள் வேந்தரும் நூல் தேர் பண்போரும் – நீதிநூல்:25 289/1
அரவம் என சீறி அவ் ஆள் மேல் வீழ்ந்து தாக்க உயிரற்று வீழ்ந்த – நீதிநூல்:44 513/3
ஆள் வினை உடையான் உண்டு என்று அரு மதம் யாவும் கூறும் – நீதிநூல்:47 528/3
அவனியை நீத்தல் போலும் அகிலம் ஆள் கோவை தேவை – நீதிநூல்:47 529/3
நல் ஆள் இலாத குடி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 103/4
இந்துமதி விற்றும் அலைந்து ஈனனுக்கு ஆள் ஆகி அரிச்சந்திரனே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 3/1
மதிகேடன் பொன்னன் மதியே பார் ஆள் பூபதி – நன்மதிவெண்பா:1 45/3
சே ஆள் விலைகொளல் கூறுதல் கூட்டுதல் – அருங்கலச்செப்பு:1 92/1
வாதவூரர்க்கு ஆள் போல வந்த பரசிவனை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 191/1
வேல் ஆள் முகத்த களிறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 500/4
உற்ற பொருள் நல் ஆள் உடைமையால் உஞ்சை அரண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 746/1
நல் ஆள் உடையது அரண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 746/4
நல் ஆள் இலாத குடி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1030/4

மேல்

ஆள்க (2)

நல் ஆற்றான் நாடி அருள் ஆள்க பல் ஆற்றான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 242/3
ஒற்று ஒற்று உணராமை ஆள்க உடன் மூவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 589/3

மேல்

ஆள்கள் (1)

பகரும் வங்கம் பலசரக்கு தரகு செலவு ஆள்கள் முதல் பணம் கூட்டு இன்றி – நீதிநூல்:44 496/1

மேல்

ஆள்பவர் (3)

நாண் துறவார் நாண் ஆள்பவர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 102/4
நாண் துறவார் நாண் ஆள்பவர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 102/4
நாண் துறவார் நாண் ஆள்பவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1017/4

மேல்

ஆள்பவர்க்கு (1)

வீடு இல்லை நட்பு ஆள்பவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 791/4

மேல்

ஆள்பவற்கு (1)

நீங்கா நிலன் ஆள்பவற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 383/4

மேல்

ஆள்வர் (1)

பெரும் முனை கொண்டு காய்தல் அழகு அல என்று கோது_இல் பெரியவர் என்றும் ஆள்வர் கலரையே – நீதிநூல்:26 302/4

மேல்

ஆள்வார் (1)

ஆள்வார் மதுரை அழகிய சொக்கர்க்கு அரவம் – விவேகசிந்தாமணி:1 127/3

மேல்

ஆள்வார்க்கு (4)

மன் உயிர் ஓம்பி அருள் ஆள்வார்க்கு இல் என்ப – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 25/3
அல்லல் அருள் ஆள்வார்க்கு இல்லை வளி வழங்கும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 40/3
மன் உயிர் ஓம்பி அருள் ஆள்வார்க்கு இல் என்ப – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 244/3
அல்லல் அருள் ஆள்வார்க்கு இல்லை வளி வழங்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 245/3

மேல்

ஆள்வாரை (1)

இடிக்கும் துணையாரை ஆள்வாரை யாரே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 447/3

மேல்

ஆள்வான் (1)

இ தலம் மேல் ஆள்வான் இரங்கேசா நித்தம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 5/2

மேல்

ஆள்வான்-கொல்லோ (1)

பெற்ற தன் நாட்டை ஆளான் பிறர் நாட்டை ஆள்வான்-கொல்லோ
உற்ற தன் சீற்றம் மாற்றி உரத்தொடு தனைத்தான் வெல்ல – நீதிநூல்:26 301/1,2

மேல்

ஆள்வினை (2)

ஆள்வினை ஆளப்படும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 51/4
ஆள்வினை இன்மை பழி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 618/4

மேல்

ஆள்வினையால் (1)

அருளால் அறம் வளரும் ஆள்வினையால் ஆக்கம் – அறநெறிச்சாரம்:1 196/1

மேல்

ஆள்வினையும் (1)

ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் என இரண்டின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1022/3

மேல்

ஆள்வினையோடு (1)

வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள்வினையோடு
ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 632/3,4

மேல்

ஆள (3)

வன் சமர் நட்பால் வென்று மா நிலம் ஆள தருமன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 10/1
நட்டுவன் ஆம் பற்குணன்தான் நாடு ஆள கண்டு திசை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 76/1
கான் ஆள போ என்ற கைகைக்கு ஏன் அன்புசெய்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 807/1

மேல்

ஆளப்படும் (2)

ஆள்வினை ஆளப்படும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 51/4
தன்மையான் ஆளப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 511/4

மேல்

ஆளல் (1)

வழு ஒழித்து ஆளல் மேலோர் வழக்கு எனலால் இ நூலை – நீதிநூல்:47 526/1

மேல்

ஆளவைத்து (1)

வள்ளல் உலகு ஆளவைத்து அருளும் நல்லாய் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 22/2

மேல்

ஆளனை (1)

ஆளனை கிணற்றில் தள்ளி அழகு இலா முடவன் சேர்ந்தாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 84/3

மேல்

ஆளா (1)

மலம் கடிவு ஆளா தவர்க்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 148/4

மேல்

ஆளாது (1)

இவ் உலகை ஆளாது இராமனை கான் போக்கினாள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 89/1

மேல்

ஆளாமே (1)

வேதியன் ஆளாமே என்று எள்ளாது வெண்ணைநல்லூர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 12/1

மேல்

ஆளாய் (1)

ஆதி சவ்வீரன் சிவிகைக்கு ஆளாய் சடபரதர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 2/1

மேல்

ஆளான் (1)

பெற்ற தன் நாட்டை ஆளான் பிறர் நாட்டை ஆள்வான்-கொல்லோ – நீதிநூல்:26 301/1

மேல்

ஆளி (1)

அண்டினோர்-தமை கொலும் ஆளி கையினால் – நீதிநூல்:13 162/2

மேல்

ஆளில்லா (1)

ஆளில்லா மங்கைக்கு அழகு – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 3/4

மேல்

ஆளிறையை (1)

தொந்தமுற நட்டவர்-பால் சொல் பழகேல் ஆளிறையை
நிந்தைசெய்யேல் நன்மதியே நீ – நன்மதிவெண்பா:1 105/3,4

மேல்

ஆளுதலால் (1)

அ நாட்டிடு இருந்து உலகம் ஆளுதலால் தன் நேர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 154/2

மேல்

ஆளுபாக்கு (1)

அடியரே முதல் பல் தொழிலாளர்கள் அனைவரும் தமை ஆதரித்து ஆளுபாக்கு
ஒடிவு_இல் கங்கணம் பூண்டுகொள் மேலவர் உரைக்கு அமைந்து தம் மாது தொழில் எலாம் – நீதிநூல்:15 189/2,3

மேல்

ஆளும் (13)

செய் தவம் மறந்தால் கைதவம் ஆளும் – கொன்றைவேந்தன்:1 32/1
எனை ஆளும் ஈசன் செயல் – நல்வழி:1 27/4
ஆளும் கானில் வாழ்பவர் என தினம் அஞர் அடைவார் – நீதிநூல்:26 297/4
தந்து ஆளும் கற்பகமே தற்பரமே அற்புதமே – நீதிநூல்:47 573/4
எங்ஙனம் ஆளும் அருள் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 26/4
தோய்ந்த புகழ் ஆளும் நளன் சோமேசா ஆய்ந்து உரைக்கின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 109/2
பாரினை ஆளும் வேந்தன் பட்சமும் மறந்த போதே – விவேகசிந்தாமணி:1 71/3
பொன் ஆளும் புன்னைவன பூபாலா தன்னை அறிந்து – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 63/3
பொன் ஆளும் புன்னைவன பூபாலா அப்படி போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 75/3
விரி திசை சூழ் பார் ஆளும் வேந்தன் அருகில் – நன்மதிவெண்பா:1 88/1
அசைவு இன்றி தான் உலகம் ஆளும் இசை ஒன்ற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 138/2
எங்ஙனம் ஆளும் அருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 251/4
யாமத்தும் ஆளும் தொழில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1252/4

மேல்

ஆளுரிமை (1)

அன்று சுபன் ஏகன் அரிமுகர்க்கு ஏன் ஆளுரிமை
குன்றாமல் செய்தார் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 518/1,2

மேல்

ஆளுவர் (1)

அரசோடு இருந்து அரசாளினும் ஆளுவர் – வெற்றிவேற்கை:1 52/2

மேல்

ஆற்ற (16)

கூற்ற அரசன் குறும்பு எறியும் ஆற்ற
அற அரணம் ஆராய்ந்து அடையின் அஃது அல்லால் – அறநெறிச்சாரம்:1 22/2,3
அறம்தானும் இஃதே சென்று ஆற்ற துறந்தார்கள் – அறநெறிச்சாரம்:1 39/2
நாற்றம் தான் வேண்டியது போலும் ஆற்ற
மறு அறு சீலமும் நோன்பும் இல்லாரை – அறநெறிச்சாரம்:1 54/2,3
அழுதாய் என கருதி கூற்று ஒழியாது ஆற்ற
தொழுதேன் நிறை உடையை ஆகு – அறநெறிச்சாரம்:1 78/3,4
தோற்றியார்-கண் எல்லாம் தொண்டே போல் ஆற்ற
பயிற்றிப்பயிற்றி பல உரைப்பது எல்லாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 130/2,3
ஆற்ற முடியாது எனினும் தாம் ஆற்றுவார் – அறநெறிச்சாரம்:1 171/3
ஆற்ற நலிவர் இரு_நால்வர் ஆற்றவும் – அறநெறிச்சாரம்:1 215/2
அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவா வினை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 37/3
ஆற்ற விளைவது நாடு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 74/4
அருங்கலச்செப்பினை ஆற்ற தெளிந்தார் – அருங்கலச்செப்பு:1 175/1
வானவர் ஏன் நஞ்சினால் வந்த துன்பம் ஆற்ற உமைகோன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 7/1
அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 64/3
அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவா வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 367/3
ஆற்ற விளைவது நாடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 732/4
கோல்_தொடி பின் சென்றாள் குமரேசா ஆற்ற
அரிது அரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1153/2,3
அளி இன்மை ஆற்ற நினைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:121 1209/4

மேல்

ஆற்றங்கரையின் (1)

ஆற்றங்கரையின் மரமும் அரசு அறிய – நல்வழி:1 12/1

மேல்

ஆற்றல் (17)

ஆற்றல் உடையார்க்கு ஆகாது அளவு இன்றி – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 11/3
கற்பழியா ஆற்றல் கடல் சூழ்ந்த வையகத்துள் – நல்வழி:1 16/3
அறம் செய்யாது ஐம்புலனும் ஆற்றல் நல் ஆ – அறநெறிச்சாரம்:1 155/3
அலைவுசெய் பவம்-தனை ஆற்றல் கொள்ளியால் – நீதிநூல்:13 163/2
பகர்ச்சி மடவார் பயில நோன்பு ஆற்றல்
திகழ்ச்சி தரும் நெஞ்ச திட்பம் நெகிழ்ச்சி – நன்னெறி:1 23/1,2
வானகமும் ஆற்றல் அரிது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 11/4
தோற்றான் வழுதி மகன் சோமேசா ஆற்றல் இலா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 89/2
நன்று இயற்றினார் மகிழ நன்று ஆற்றல் விந்தை இன்றால் – நன்மதிவெண்பா:1 16/1
ஐந்து அவித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்புளார் கோமான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 25/3
வானகமும் ஆற்றல் அரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 101/4
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல் அ பசியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 225/3
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல் அ பசியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 225/3
ஆற்றல் தலைப்பட்டவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 269/4
ஆற்றல் புரிந்தார்-கண் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 287/4
குன்றினான் ஆற்றல் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 567/2
ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 891/3
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அது சான்றோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 985/3

மேல்

ஆற்றலதுவே (2)

ஆற்றலதுவே படை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 121/4
ஆற்றலதுவே படை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 765/4

மேல்

ஆற்றலின் (1)

மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 225/4

மேல்

ஆற்றலும் (3)

தம்முடை ஆற்றலும் மானமும் தோற்று தம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 40/1
ஆய பொழுது ஆற்றும் ஆற்றலும் காயவிடத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 107/2
அடல் தகையும் ஆற்றலும் இல் எனினும் தானை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 768/3

மேல்

ஆற்றலுள்ளும் (2)

நன்று ஆற்றலுள்ளும் தவறு உண்டு அவரவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 80/3
நன்று ஆற்றலுள்ளும் தவறு உண்டு அவரவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 469/3

மேல்

ஆற்றலொடு (1)

கூற்று எனவே தீர்த்தான் குமரேசா ஆற்றலொடு
போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்த பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 693/2,3

மேல்

ஆற்றவும் (3)

அறா உண்ணும் ஆற்றவும் நின்று – அறநெறிச்சாரம்:1 27/4
அரிந்து என்னை ஆற்றவும் தின்னல் புரிந்து நீ – அறநெறிச்சாரம்:1 140/2
ஆற்ற நலிவர் இரு_நால்வர் ஆற்றவும்
நல்லார் போல் ஐவர் பகை வளர்ப்பார் மூவரால் – அறநெறிச்சாரம்:1 215/2,3

மேல்

ஆற்றறுக்கும் (1)

அமரகத்து ஆற்றறுக்கும் கல்லா மா அன்னார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 814/3

மேல்

ஆற்றறுப்பார் (1)

அல்லல்-கண் ஆற்றறுப்பார் நட்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 798/4

மேல்

ஆற்றா (6)

பண்பு அறிந்து ஆற்றா கடை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 80/4
ஆற்றா சிகண்டியும் முன் ஆற்றி வென்றான் வீடுமன் நேர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 493/1
பெயல் ஆற்றா நீர் உலந்த உண்கண் உயல் ஆற்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1174/3
பெயல் ஆற்றா நீர் உலந்த உண்கண் உயல் ஆற்றா
உய்வு_இல் நோய் என் கண் நிறுத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1174/3,4
படல் ஆற்றா பைதல் உழக்கும் கடல் ஆற்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1175/3
படல் ஆற்றா பைதல் உழக்கும் கடல் ஆற்றா
காமநோய் செய்த என் கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1175/3,4

மேல்

ஆற்றாக்கடை (1)

பண்பு அறிந்து ஆற்றாக்கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 469/4

மேல்

ஆற்றாத (1)

ஆற்றாத சீற்றத்தோடு அன்று அகன்றான் ஏன் அரசன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 129/1

மேல்

ஆற்றாதார் (2)

ஆற்றாதார் இன்னா செயல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 90/4
ஆற்றாதார் இன்னா செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 894/4

மேல்

ஆற்றாதான் (3)

அற்றார்க்கு ஒன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிகு நலம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 101/3
அற்றார்க்கு ஒன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிகு நலம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 150/3
அற்றார்க்கு ஒன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிக நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1007/3

மேல்

ஆற்றாது (6)

பூவை இவள் நின் பிரிவு ஆற்றாது அழ பாங்கியர்க்கு உனை போல் புருடவேடம் – நீதிநூல்:44 481/3
அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றே – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 56/3
உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி அஃது ஆற்றாது
எழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 104/3,4
அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 56/3
அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 555/3
உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி அஃது ஆற்றாது
எழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1032/3,4

மேல்

ஆற்றாமல் (3)

அரன் அருள் சேர் நம்பி பிரிவு ஆற்றாமல் ஆரூர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 178/1
மற்று ஒன்றும் ஆற்றாமல் மன்னனுக்கு ஏன் கன்னன் உயிர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 101/1
அம்பரீடன் வலிமைக்கு ஆற்றாமல் கோபமுனி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 225/1

மேல்

ஆற்றாமை (2)

ஆற்றாமை ஊர அறிவு இன்றி யாதொன்றும் – அறநெறிச்சாரம்:1 211/1
அரன் அன்பர் நீங்குதலும் ஆற்றாமை கண்டு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 177/1

மேல்

ஆற்றார் (5)

இடை கடையும் ஆற்றார் இரந்தார்க்கு நின்றார் – அறநெறிச்சாரம்:1 35/3
அளவின்-கண் நின்று ஒழுகல் ஆற்றார் களவின்-கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 286/3
நட்டார் குறை முடியார் நன்று ஆற்றார் நல்_நுதலாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 908/3
நண்பு ஆற்றார் ஆகி நயம் இல செய்வார்க்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 998/3
பண்பு ஆற்றார் ஆதல் கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 998/4

மேல்

ஆற்றாரும் (2)

ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடன் அறிந்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 50/3
ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடன் அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 493/3

மேல்

ஆற்றால் (8)

வடுமாற்றம் அஞ்சி தற்காப்பான் படும் ஆற்றால்
ஒப்புரவு செய்து ஆண்டு உறுதிச்சொல் சேர்பவன் – அறநெறிச்சாரம்:1 6/2,3
தனக்கு தகவல்ல செய்து ஆங்கு ஓர் ஆற்றால்
உணற்கு விரும்பும் குடரை வனப்பு அற – அறநெறிச்சாரம்:1 88/1,2
அரன் வெகுள பின் நிகழும் ஆற்றால் ஒருவர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 51/2
அவர் பார்த்தனுக்கு அருளும் ஆற்றால் புவனத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 68/2
வளையால் எறிபட்ட ஆற்றால் இளையா – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 83/2
மகவினையும் தேர் ஊரும் ஆற்றால் அகல் இடத்தில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 88/2
வரை அடி கீழ் அடக்கும் ஆற்றால் சிறிதும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 106/2
அருகர் பிறர் கோள் சிதைக்கும் ஆற்றால் வருவது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 158/2

மேல்

ஆற்றான் (5)

பன்ன அரிய பெரியர் பிழை பொறுப்பர் பொறார்-தம் பிழையை பரமன் ஆற்றான்
முன் ஒருவன் செய்தனன் என்று அவற்கு இறப்ப செயும் இடர் அ முறை இலான் சேய் – நீதிநூல்:32 342/2,3
தான் வேண்டும் ஆற்றான் வரும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 37/4
நல் ஆற்றான் நாடி அருள் ஆள்க பல் ஆற்றான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 242/3
நல் ஆற்றான் நாடி அருள் ஆள்க பல் ஆற்றான்
தேரினும் அஃதே துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 242/3,4
தான் வேண்டும் ஆற்றான் வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 367/4

மேல்

ஆற்றி (22)

கற்றாங்கு அறிந்து அடங்கி தீது ஒரீஇ நன்று ஆற்றி
பெற்றது கொண்டு மனம் திருத்தி பற்றுவதே – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 100/1,2
வஞ்சஞ்செய் கூற்றம் வருதலால் நன்று ஆற்றி
அஞ்சாது அமைந்திருக்கற்பாற்று – அறநெறிச்சாரம்:1 19/3,4
ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடன் அறிந்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 50/3
பெரிது ஆற்றி பெட்ப கலத்தல் அரிது ஆற்றி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 128/3
பெரிது ஆற்றி பெட்ப கலத்தல் அரிது ஆற்றி
அன்பு இன்மை சூழ்வது உடைத்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 128/3,4
இறைவர் அருள் சேர் பரவை ஏந்தல் பிரிவு ஆற்றி
பகரும் இகுளைக்கு பகரும் எதிர்நின்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 180/1,2
தாள் ஆற்றி தந்த பொருள் எல்லாம் தக்கார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 212/3
ஆற்றா சிகண்டியும் முன் ஆற்றி வென்றான் வீடுமன் நேர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 493/1
ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடன் அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 493/3
அறிந்து ஆற்றி செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினை தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 515/3
அன்று ஏன் கொடும் தண்டம் ஆற்றி நெடுங்கிள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 567/1
இனத்து ஆற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்து ஆற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 568/3
இனத்து ஆற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்து ஆற்றி
சீறின் சிறுகும் திரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 568/3,4
பண்டு தாள் ஆற்றி நின்ற பத்திரன் ஏன் வேளாண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 613/1
துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவு ஆற்றி
இன்பம் பயக்கும் வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 669/3,4
முற்று ஆற்றி முற்றியவரையும் பற்று ஆற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 748/3
முற்று ஆற்றி முற்றியவரையும் பற்று ஆற்றி
பற்றியார் வெல்வது அரண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 748/3,4
அன்று பொருள் ஆற்றி நின்ற அந்திமான் இன்ப நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 760/1
அரிது ஆற்றி அல்லல் நோய் நீக்கி பிரிவு ஆற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1160/3
அரிது ஆற்றி அல்லல் நோய் நீக்கி பிரிவு ஆற்றி
பின் இருந்து வாழ்வார் பலர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1160/3,4
பெரிது ஆற்றி பெட்ப கலத்தல் அரிது ஆற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1276/3
பெரிது ஆற்றி பெட்ப கலத்தல் அரிது ஆற்றி
அன்பு இன்மை சூழ்வது உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1276/3,4

மேல்

ஆற்றில் (2)

ருதுவது காலம்-தன்னில் தோடம் என்று உரைத்தே ஆற்றில்
புதுமையாய் எடுத்த போது பெட்டியில் புலி வாயாலே – விவேகசிந்தாமணி:1 115/2,3
அறத்து ஆற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்து ஆற்றில்
போஒய் பெறுவது எவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 46/3,4

மேல்

ஆற்றின் (22)

அறிவு என்னும் நீரால் அவித்து ஒழுகல் ஆற்றின்
பிறிது ஒன்று வேண்டா தவம் – அறநெறிச்சாரம்:1 81/3,4
பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின்
அருமை உடைய செயல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 98/3,4
ஆற்றின் அளவு அறிந்து கற்க அவை அஞ்சா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 73/3
அறத்தின் தளர்ந்தாரை ஆற்றின் நிறுத்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 22/1
ஆற்றின் ஒழுக்கி அறன் இழுக்கா இல்வாழ்க்கை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 13/3
வீழ் நாள் படாஅமை நன்று ஆற்றின் அஃது ஒருவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 38/3
நல் ஆற்றின் நின்ற துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 41/4
அறத்து ஆற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்து ஆற்றில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 46/3
அறத்து ஆற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்து ஆற்றில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 46/3
ஆற்றின் ஒழுக்கி அறன் இழுக்கா இல்வாழ்க்கை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 48/3
ஆற்றின் அடங்க பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 123/4
ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின்
எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 126/3,4
அறம் பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 130/4
அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்கு ஆற்றின்
ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 164/3,4
நில வரை நீள் புகழ் ஆற்றின் புலவரை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 234/3
பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம் பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 297/3
ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர் நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 468/3
ஆற்றின் அளவு அறிந்து ஈக அது பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 477/3
கொடுத்தலும் இன்சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 525/3
ஆற்றின் நிலை தளர்ந்து அற்றே வியன் புலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 716/3
ஆற்றின் அளவு அறிந்து கற்க அவை அஞ்சா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 725/3
பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின்
அருமை உடைய செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 975/3,4

மேல்

ஆற்றின்-கண் (1)

அருள் வெஃகி ஆற்றின்-கண் நின்றான் பொருள் வெஃகி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 176/3

மேல்

ஆற்றினன் (1)

அன்று உறவு என்று உன்னி அம்பிகாபதி ஒன்று ஆற்றினன் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 700/1

மேல்

ஆற்றினாய் (1)

கண்_நுதலார் தோழன் கருத்தை அறிந்து ஆற்றினாய்
என்ன பரவை இகுளைக்கு பன்னுவது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 173/1,2

மேல்

ஆற்றினாரும் (1)

ஈத்து ஆற்றினாரும் உயப்போவார் நீத்தாற்றின் – அறநெறிச்சாரம்:1 174/2

மேல்

ஆற்றினான் (1)

அன்று செவந்தான் நன்று ஆற்றினான் வேளாண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 614/1

மேல்

ஆற்று (2)

ஆற்று பெருக்கற்று அடி சுடும் அ நாளும் அவ் ஆறு – நல்வழி:1 9/1
லௌகிகம் ஆற்று – புதிய-ஆத்திசூடி:1 102/1

மேல்

ஆற்றுக (1)

அனையனை கொல்க நல் தீர்வும் ஆற்றுக – நீதிநூல்:18 225/4

மேல்

ஆற்றுதல் (1)

தலைவன் செய் தொழில் எலாம் தாரம் ஆற்றுதல்
தொலைவு இலா வலக்கையின் தொழில் இடக்கரம் – நீதிநூல்:13 161/2,3

மேல்

ஆற்றுதலால் (2)

ஆய்ந்து ஓய்ந்து செய்யாது அவசரத்தின் ஆற்றுதலால்
வாய்ந்த கருமம் சிதைந்து மாயுமே ஆய்ந்து ஓய்ந்து – நன்மதிவெண்பா:1 48/1,2
தோற்றுவது இன்றி துணையாய் துன்பமுறாது ஆற்றுதலால்
ஊன் உயிரால் வாழும் ஒருமைத்தே ஊனொடு உயிர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 192/2,3

மேல்

ஆற்றுதும் (1)

இளையம் முது தவம் ஆற்றுதும் நோற்று என்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 90/1

மேல்

ஆற்றுந்துணையும் (1)

ஆற்றுந்துணையும் அறம் மறவேல் நல் நெஞ்சே – அறநெறிச்சாரம்:1 28/3

மேல்

ஆற்றுபவர் (1)

நட்பினுள் ஆற்றுபவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1165/4

மேல்

ஆற்றுபவர்-கண் (1)

ஆற்றுபவர்-கண் இழுக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 893/4

மேல்

ஆற்றுபவர்க்கும் (1)

ஆற்றுபவர்க்கும் அரண் பொருள் அஞ்சி தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 741/3

மேல்

ஆற்றும் (9)

ஆய பொழுது ஆற்றும் ஆற்றலும் காயவிடத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 107/2
புள்ளுவம் இழைக்காநின்ற பொருந்தலர்க்கு ஆற்றும் நன்றி – நீதிநூல்:39 391/3
நன் பணி அவைகள் நாளும் நம் பணி ஆற்றும் ஐயன் – நீதிநூல்:47 559/3
காம் ஆற்றும் புன்னைவன காராளா வையகத்திலே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 92/3
அந்த மொழி தவறாது ஆற்றும் அரிச்சந்திரன் போல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 48/2
பரன் அன்பர் நீங்க பரவை-தனை ஆற்றும்
புரி குழல் பாங்கி புகலும் பெரிதும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 172/1,2
தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அவையத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 67/3
மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 70/3
ஒருமை செயல் ஆற்றும் பேதை எழுமையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 835/3

மேல்

ஆற்றும்-கொல் (1)

அறன் நோக்கி ஆற்றும்-கொல் வையம் புறம் நோக்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 189/3

மேல்

ஆற்றும்-கொல்லோ (1)

என் ஆற்றும்-கொல்லோ உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 211/4

மேல்

ஆற்றுமோ (1)

விடின் சுடல் ஆற்றுமோ தீ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1159/4

மேல்

ஆற்றுவ (1)

அறம் புரிந்து ஆற்றுவ செய்யாது நாளும் – அறநெறிச்சாரம்:1 26/1

மேல்

ஆற்றுவது (1)

பெற்ற நாள் பெற்ற நாள் பெற்றதனுள் ஆற்றுவது ஒன்று – அறநெறிச்சாரம்:1 170/1

மேல்

ஆற்றுவார் (8)

கண்ணோட்டம் செய்யார் கருவியிட்டு ஆற்றுவார்
புண் வைத்து மூடார் பொதிந்து – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 55/3,4
ஆற்ற முடியாது எனினும் தாம் ஆற்றுவார்
மாற்றார் மறுமை காண்பார் – அறநெறிச்சாரம்:1 171/3,4
பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 98/3
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல் அ பசியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 225/3
ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 891/3
பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 975/3
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அது சான்றோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 985/3
ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1027/4

மேல்

ஆற்றுவார்க்கு (2)

கூற்றத்தை கையால் விளித்து அற்றால் ஆற்றுவார்க்கு
ஆற்றாதார் இன்னா செயல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 90/3,4
கூற்றத்தை கையால் விளித்து அற்றால் ஆற்றுவார்க்கு
ஆற்றாதார் இன்னா செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 894/3,4

மேல்

ஆற்றுவான் (1)

கதம் காத்து கற்று அடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 130/3

மேல்

ஆற்றுவித்த (2)

வெம் துயரால் ஆற்றுவித்த மெல்_இழைக்கு வந்து சொலல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 171/2
ஆற்றுவித்த தோழிக்கு அரன் அன்பரை பிரிந்த – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 176/1

மேல்

ஆற்றுள் (1)

அருவினையும் ஆற்றுள் வரு பயனும் ஆக்கும் – அறநெறிச்சாரம்:1 216/1

மேல்

ஆற்றேன் (1)

கரத்தலும் ஆற்றேன் இ நோயை நோய் செய்தார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1162/3

மேல்

ஆற்றையும் (1)

ஆலகால விடத்தையும் நம்பலாம் ஆற்றையும் பெரும் காற்றையும் நம்பலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 12/1

மேல்

ஆறலைக்கும் (1)

ஆவன கூறின் எயிறு அலைப்பான் ஆறலைக்கும்
வேடு அலன் வேந்தும் அலன் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 29/3,4

மேல்

ஆறலைத்து (1)

வியல் நெறி செல்வாரை ஆறலைத்து உண்பார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 91/3

மேல்

ஆறா (1)

ஒழுக்கு ஆறா கொள்க ஒருவன் தன் நெஞ்சத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 161/3

மேல்

ஆறாக (1)

கூறாது ஏன் விட்டார் குமரேசா ஆறாக
ஒல்லும் கருமம் உடற்றுபவர் கேண்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 818/2,3

மேல்

ஆறாடல் (1)

வரைப்பாய்தல் தீப்புகுதல் ஆறாடல் இன்ன – அருங்கலச்செப்பு:1 30/1

மேல்

ஆறாதே (1)

தீயினால் சுட்ட புண் உள் ஆறும் ஆறாதே
நாவினால் சுட்ட வடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 129/3,4

மேல்

ஆறாம் (1)

சிறப்பு உடை ஆறாம் உறுப்பு – அருங்கலச்செப்பு:1 22/2

மேல்

ஆறி (2)

கூறி அழ நின்றார் குமரேசா ஆறி
அறன் நோக்கி ஆற்றும்-கொல் வையம் புறம் நோக்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:19 189/2,3
கூறினர் தீது என்றேன் குமரேசா ஆறி
தெருளாதான் மெய்ப்பொருள் கண்டு அற்றால் தேரின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 249/2,3

மேல்

ஆறில்லா (1)

ஆறில்லா ஊருக்கு அழகு பாழ் மாறில் – நல்வழி:1 24/2

மேல்

ஆறு (29)

ஆற்று பெருக்கற்று அடி சுடும் அ நாளும் அவ் ஆறு
ஊற்று பெருக்கால் உலகூட்டும் ஏற்றவர்க்கு – நல்வழி:1 9/1,2
அம்மி துணையாக ஆறு இழிந்தவாறு ஒக்கும் – நல்வழி:1 20/1
ஆறு இடும் மேடும் மடுவும் போலாம் செல்வம் – நல்வழி:1 32/1
நீத்து ஒழிந்த ஆறு ஐந்து அடக்கி பின் நிச்சயமே – அறநெறிச்சாரம்:1 127/1
ஆறு உள அந்நாள் அமைந்தன தேறி – அறநெறிச்சாரம்:1 150/2
கோல் தொடியாள் கோள் அழியும் ஆறு – அறநெறிச்சாரம்:1 162/4
நசியும் போது அதை அவிக்க ஆறு வெட்டல் போலும் போர் நடக்குங்காலை – நீதிநூல்:43 449/2
அழிவினவை நீக்கி ஆறு உய்த்து அழிவின்-கண் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 79/3
செய்யாது அமைகலா ஆறு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 22/4
நன்று எய்தி வாழ்வதோர் ஆறு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 94/4
கரி ஒரு திங்கள் ஆறு கானவன் மூன்று நாளும் – விவேகசிந்தாமணி:1 92/1
உம்பர் எலாம் விழித்திருந்தார் அயில் வேல் செம் கை உடைய அறுமுகவனும் கண்ணீர் ஆறு ஆனான் – விவேகசிந்தாமணி:1 132/2
அச்சம் உலகத்தோடு ஆறு – அருங்கலச்செப்பு:1 41/2
மனை சேரி ஊர் புலம் ஆறு அடவி காதம் – அருங்கலச்செப்பு:1 130/1
அறத்து ஆறு இது என வேண்டா சிவிகை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 11/3
நல் ஆறு எனப்படுவது யாது எனின் யாதொன்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 52/3
மணல் அமுது ஆம் ஆறு மனையாட்கு கூறி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 159/1
அறத்து ஆறு இது என வேண்டா சிவிகை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 37/3
ஐம்புலத்து ஆறு ஓம்பல் தலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 43/4
செய்யாது அமைகலா ஆறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 219/4
நல் ஆறு எனப்படுவது யாது எனின் யாது ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 324/3
பாத்தி படுப்பது ஓர் ஆறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 465/4
ஆகு_ஆறு அளவு இட்டிதாயினும் கேடு இல்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 478/3
போகு_ஆறு அகலாக்கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 478/4
ஆறு என்பர் ஆய்ந்தவர் கோள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 662/4
அழிவினவை நீக்கி ஆறு உய்த்து அழிவின்-கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 787/3
கண்டானாம் தான் கண்ட ஆறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 849/4
நன்று எய்தி வாழ்வதோர் ஆறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 932/4
பெற்றான் நெடிது உய்க்கும் ஆறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 943/4

மேல்

ஆறும் (7)

நாட்டி இவ் ஆறும் உரைப்பரே நன்னெறியை – அறநெறிச்சாரம்:1 38/3
அவ்விநயம் ஆறும் மும்மூடம் எண்மயமும் – அறநெறிச்சாரம்:1 59/1
அவ்விநயம் ஆறும் அகன்றது நற்காட்சி – அருங்கலச்செப்பு:1 39/1
இவ் ஆறும் நோக்கி வணங்கார் அவிநயம் – அருங்கலச்செப்பு:1 42/1
ஆறும் மலையும் கடலும் அடவியும் – அருங்கலச்செப்பு:1 84/1
தீயினால் சுட்ட புண் உள் ஆறும் ஆறாதே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 129/3
படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும்
உடையான் அரசருள் ஏறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 381/3,4

மேல்

ஆறுவது (2)

ஆறுவது சினம் – ஆத்திசூடி:1 2/1
செயம் ஆறுவது சினம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 2/4

மேல்

ஆறொழுகல் (1)

மறம் என்பதற்கும் மடமைக்கும் வித்து மக இச்சை ஆறொழுகல் கண்டு – நீதிநூல்:42 448/2

மேல்

ஆன் (3)

ஆன் இன்றி கன்றும் இல்லை அரி இன்றி ஒளியும் இல்லை – நீதிநூல்:2 13/2
ஆன் அந்தணர் மகளிர் அன்பாம் குழந்தை வதை – நீதிவெண்பா:1 13/1
கோன் உவந்து உண்டான் குமரேசா ஆன் அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1121/2

மேல்

ஆன்-தன் (1)

தால நிழல் கீழ் இருந்து ஆன்-தன் பால் அருந்திடினும் – நீதிவெண்பா:1 79/3

மேல்

ஆன்மாவுக்கே (1)

அரிய பொருள் வெளியிட்டு செப்பினை காத்திடல் போலும் ஆன்மாவுக்கே
உரிய அறம் புரியாமல் உடலினை நீ ஓம்புகின்றாய் உள்ள பேயே – நீதிநூல்:43 458/3,4

மேல்

ஆன்மாவை (1)

அண்டர் தொழும் தேவிடத்தும் ஆன்மாவை கண்ட – நன்மதிவெண்பா:1 69/2

மேல்

ஆன்ற (17)

அறம் பத்தும் ஆன்ற குணம் – அறநெறிச்சாரம்:1 12/4
அன்புடைமை ஆன்ற அற விளக்கம் செய்தலோடு – அறநெறிச்சாரம்:1 68/3
ஈன்றவர் நம்மால் உற்ற எண்ணரும் இடர்கட்கு ஆன்ற
மூன்று உலகமும் ஒப்பு ஆமோ மூப்பினால் இளைப்பால் அன்னார் – நீதிநூல்:8 78/1,2
ஆன்ற சபையில் அடங்கா சிசுபாலன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 13/1
அறன் அன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 15/4
ஆன்ற சங்கர் போற்ற ஒன்றை ஐ_இரண்டா மாநிலத்தார்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 73/1
ஆன்ற எழில் சீதையை வேட்டு ஐ_நான்கு திண் கரத்தான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 15/1
தோன்றும் எழில் என் சொல்வேன் சோமேசா ஆன்ற
முறி மேனி முத்தம் முறுவல் வெறி நாற்றம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 112/2,3
அறன் அன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 29/4
அறன் அன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 148/4
ஆன்ற பெருமை தரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 416/4
அன்புடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் வேந்து அவாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 681/3
ஆன்ற பெரியார் அகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 694/4
அன்பிலன் ஆன்ற துணையிலன் தான் துவ்வான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 862/3
அற வினையும் ஆன்ற பொருளும் பிற வினையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 909/3
அன்புடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் இவ் இரண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 992/3
ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் என இரண்டின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1022/3

மேல்

ஆன்றவர்கள் (1)

ஆன்றவர்கள் கூறார் அறம் – அறநெறிச்சாரம்:1 7/4

மேல்

ஆன்றாரோடு (1)

ஆன்றாரோடு ஒப்பர் நிலத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 413/4

மேல்

ஆன்று (3)

சிற்றுணர்வோர் என்றும் சிலுசிலுப்பர் ஆன்று அமைந்த – நீதிவெண்பா:1 35/1
அறன் அறிந்து ஆன்று அமைந்த சொல்லான் எஞ்ஞான்றும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 100/3
அறன் அறிந்து ஆன்று அமைந்த சொல்லான் எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 635/3

மேல்

ஆன்றோர் (2)

மெய் அழகில் ஐங்கணை கொள் வேள் எனினும் ஆன்றோர் சொல் – நன்மதிவெண்பா:1 40/1
சீற்றமுறுவார் ஆன்றோர் தேர்ந்து – நன்மதிவெண்பா:1 71/4

மேல்

ஆன்றோரால் (1)

ஆர்ந்த பொருள் விளைவால் ஆன்றோரால் கோசலம் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 731/1

மேல்

ஆன (14)

ஆன முதலில் அதிகம் செலவானால் – நல்வழி:1 25/1
அறிவுடைமை மீக்கூற்றம் ஆன குலனே – அறநெறிச்சாரம்:1 65/1
அனை தந்தை இல்லத்தும் சுகம் இல்லை நமக்கு உரியள் ஆன பின்னர் – நீதிநூல்:12 119/1
ஒரு மலை போல் ஆன பின் எவ்வாறு அதை நீ சாம் பருவத்து ஒழிப்பாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 456/4
ஈனப்படலால் இரங்கேசா ஆன
அறத்தின் ஊஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 4/2,3
ஈனமுற்றார் அன்றோ இரங்கேசா ஆன
அரங்கு இன்றி வட்டு ஆடிய அற்றே நிரம்பிய – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 41/2,3
கோன் ஆன புத்தர் குமரேசா தானாக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 242/2
கோன் இலங்கைவேந்தன் குமரேசா ஆன
கடல் ஓடா கால் வல் நெடும் தேர் கடல் ஓடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 496/2,3
கோன் இருந்த நாட்டு ஏன் குமரேசா ஆன
இயல்பு உளி கோலோச்சும் மன்னவன் நாட்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 545/2,3
கோன் அவை முன் சொன்னான் குமரேசா ஆன
இடைதெரிந்து நன்கு உணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 712/2,3
கோன் என்ன நின்றான் குமரேசா ஆன பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 752/2
கோன் உவந்து கொண்டாள் குமரேசா ஆன
நனவினான் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவும் தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1215/2,3
கோன் அனு முன் தேர்ந்தான் குமரேசா ஆன
ஒரு நாள் எழு நாள் போல் செல்லும் சேண் சென்றார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1269/2,3
கோன் ஓகைகொண்டான் குமரேசா ஆன
மணியில் திகழ்தரும் நூல் போல் மடந்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1273/2,3

மேல்

ஆனதனால் (5)

ஏன் உரிந்தான் மேனாள் இரங்கேசா ஆனதனால்
நன்று அறிவாரின் கயவர் திரு உடையர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 108/2,3
தூ நல் சீர் கண்ணப்பர் சோமேசா ஆனதனால்
கற்றிலன் ஆயினும் கேட்க அஃது ஒருவர்க்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 42/2,3
தூ நீர் இலங்கையர் கோன் சோமேசா ஆனதனால்
ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய் வினை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 47/2,3
தூ நீர் அயோத்தியர் கோன் சோமேசா ஆனதனால்
வாழ்தல் உயிர்க்கு அன்னள் ஆய்_இழை சாதல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 113/2,3
தான் உவந்து ஈதல் தலையாமே ஆனதனால்
சொன்னால் புரிதல் இடை சொல்லியும் பல் நாள் மறுத்து – நீதிவெண்பா:1 89/2,3

மேல்

ஆனதினால் (1)

கோன் உடம்பை கொண்டான் குமரேசா ஆனதினால்
அன்போடு இயைந்த வழக்கு என்ப ஆருயிர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 73/2,3

மேல்

ஆனது (4)

ஆனது கண்டு காலன் அவரிடம் அணுகுவானே – நீதிநூல்:35 360/4
தொக்கதனால் ஆனது என்னே சோமேசா மிக்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 93/2
ஆனது அங்கு அது பூசினால் வீங்குவது அமையுமோ என கேட்க – விவேகசிந்தாமணி:1 86/3
தீபம் எனும் புன்னைவன தீரனே ஆனது கண்டே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 84/3

மேல்

ஆனதே (1)

தூ நீர் புளினத்தின் சோமேசா ஆனதே
காலை அரும்பி பகல் எல்லாம் போது ஆகி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 123/2,3

மேல்

ஆனந்த (1)

அரும் பொருளினை துன்புற்றோர்க்கு ஆனந்த சாகரத்தை – நீதிநூல்:47 565/2

மேல்

ஆனந்தமுறும் (1)

வாதவூரன் பிறர் போல் வந்தவர் ஆனந்தமுறும்
போது இனியதாக புணரும் மறை ஆதலினால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 194/1,2

மேல்

ஆனந்தனை (1)

தேர் அரும் ஆனந்தனை முன் தேறி பழி பூண்டான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 51/1

மேல்

ஆனவர் (1)

ஆனவர் உறு நோய் நீக்க அனந்தமாம் பரிகாரங்கள் – நீதிநூல்:45 515/2

மேல்

ஆனவளே (1)

உதவலில் தாய் ஆனவளே ஒண் மனையாள் என்றே – நன்மதிவெண்பா:1 70/3

மேல்

ஆனா (1)

கோனா உவந்தார் குமரேசா ஆனா
இளையர் இன முறையர் என்று இகழார் நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 698/2,3

மேல்

ஆனாமல் (3)

கோன் உலகுக்கு ஈந்தான் குமரேசா ஆனாமல்
வான் நின்று உலகம் வழங்கி வருதலான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 11/2,3
கோனால் வருந்தி குமரேசா ஆனாமல்
தன்னை தான் காதலன் ஆயின் எனைத்து ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 209/2,3
கோனாம் நன்மாறன் குமரேசா ஆனாமல்
எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 582/2,3

மேல்

ஆனாயே (1)

பொருந்தினாய் மனமே மக்கள்போலி நீ விலங்கு ஆனாயே – நீதிநூல்:39 384/4

மேல்

ஆனார் (5)

வேட வான்மீகர் பின்பு வேதியரின் மேல் ஆனார்
ஏடு அவிழ் தார் சூடும் இரங்கேசா நாடில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 14/1,2
ஈடு அரக்கர் ஆனார் இரங்கேசா நாடி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 57/2
அருள் நெறியால் ஈனரும் மேல் ஆனார் அருநூல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 12/2
கூடி விருந்து ஆனார் குமரேசா நாடி முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 86/2
கூவி நரி ஆனார் குமரேசா பூவுலகில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 127/2

மேல்

ஆனால் (5)

ஆங்கு அதனுக்கு ஆகாரம் ஆனால் போல் பாங்கறியா – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 15/2
மேலை பிறப்பும் இது ஆனால் மற்று என்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 157/3
சாமியை நீங்கேன் என்றேன் உனை சொன்னது அன்று நீ சாமி ஆனால்
பூமியில் உன் மாற்று என்ன எடை என்ன விலை என்ன புகல்வாய் என்றாள் – நீதிநூல்:44 490/3,4
இல்லது என் இல்லவள் மாண்பு ஆனால் உள்ளது என் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 15/3
இல்லது என் இல்லவள் மாண்பு ஆனால் உள்ளது என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 53/3

மேல்

ஆனாலும் (5)

பண்டு முளைப்பது அரிசியே ஆனாலும்
விண்டு உமி போனால் முளையாதாம் கொண்ட பேர் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 11/1,2
நல்ல குடி பிறந்தார் நல்கூர்ந்தார் ஆனாலும்
இல்லை என மாட்டார் இசைந்து – நல்வழி:1 9/3,4
கல்லானே ஆனாலும் கைப்பொருள் ஒன்று உண்டாயின் – நல்வழி:1 34/1
நரபதி நீ ஆனாலும் நண்பரின் பாத துகட்கு உன் – நீதிநூல்:12 138/1
பாம்பு என உன்னாரோ பழுதையே ஆனாலும்
தூம்பு அமரும் புற்று அடுத்தால் சொல் – நீதிவெண்பா:1 86/3,4

மேல்

ஆனாள் (3)

கை ஏந்தும் இரக்கவோ கை இலாள் ஆனாள் எ கையை ஏந்தி – நீதிநூல்:44 510/3
ஆய மிருகங்கட்கு ஓர் அரசு ஆனாள் அவட்கு இரை நாம் ஆயினோமே – நீதிநூல்:44 511/4
பம்பு சுடர் கண்ணனுமோ நஞ்சு உண்டான் மால் பயம் அடைந்தான் உமையும் உடல் பாதி ஆனாள்
அம்புவியை படைத்திடுதல் அவமதே என்று அயனும் அன்னம் இறங்காமல் அலைகின்றானே – விவேகசிந்தாமணி:1 132/3,4

மேல்

ஆனான் (6)

ஏளிதம் ஆனான் இரங்கேசா நாளும்தான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 21/2
இந்திரன் பாம்பு ஆனான் இரங்கேசா முந்தவே – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 22/2
ஆகம் குறைந்து உரு வேறு ஆனான் இல்லாளை விடுத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 97/1
எல்லாம் மறையவர்க்கு ஈந்தே வறியன் போல் ஆனான்
சொல் ஆரும் கீர்த்தி ரகு சோமேசா நல்லதே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 101/1,2
உம்பர் எலாம் விழித்திருந்தார் அயில் வேல் செம் கை உடைய அறுமுகவனும் கண்ணீர் ஆறு ஆனான்
பம்பு சுடர் கண்ணனுமோ நஞ்சு உண்டான் மால் பயம் அடைந்தான் உமையும் உடல் பாதி ஆனாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 132/2,3
கூறு ஆனான் நட்பின் குமரேசா மீறி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 790/2

மேல்

ஆனிரை-பால் (1)

ஆனிரை-பால் அன்பால் அரும் தவன் ஏன் மூலன் எனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 73/1

மேல்

ஆனுவார் (1)

ஆனுவார் கவி சொல்வோர் முன் அறிவிலேன் பாடலுற்றேன் – நீதிநூல்:1 2/4

மேல்

ஆனேனே (1)

தலை துமியும் தாள் துமித்து என் பலன் என்றாள் வெருவி உடல் சாண் ஆனேனே – நீதிநூல்:44 507/4

மேல்

ஆனை (4)

ஆவரணம் இன்றி அடு வாளும் ஆனை தேர் – அறநெறிச்சாரம்:1 64/1
அரி மந்திரம் புகுந்தால் ஆனை மருப்பும் – நீதிவெண்பா:1 2/1
ஆனை மருப்பும் அரும் கவரிமான் மயிரும் – நீதிவெண்பா:1 27/1
ஆனை இழிந்தும் அரசு இறைஞ்சும் போலியை கண்டு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 26/1

மேல்

ஆனையும் (1)

வாய்த்து அமைந்த வாயில் பெண் ஆனையும் கூத்தற்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 127/2

மேல்

ஆனோம் (3)

திசை முகமும் நோக்கலால் திசைமுகன் ஆனோம் வாயில் தீயாள் இட்ட – நீதிநூல்:44 486/2
வசையான மண் உண்டு மாயன் ஆனோம் கையில் வாங்கும் ஓட்டால் – நீதிநூல்:44 486/3
இசை மேவும் ஈசன் ஆனோம் புவியில் நமை ஒப்பார் எவர்தாம் அம்மா – நீதிநூல்:44 486/4

மேல்