அ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

ஞீ
ஞு
ஞூ
யி
யீ
யெ
யே
யை
யொ

கட்டுருபன்கள்


கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அ 108
அஃகம் 1
அஃகமும் 1
அஃகாமை 1
அஃகி 2
அஃது 54
அஃதும் 2
அஃதே 4
அஃறிணை 1
அக்கண்ணும் 1
அக்கணமே 3
அக்கம் 1
அக்கமும் 1
அக்கரா 1
அக்கன் 1
அக்கனும் 1
அக்காரம் 1
அக்காள் 2
அக்கிரத்தின்-நின்று 1
அக்கினிக்கு 1
அக்குரூரன் 1
அக 3
அகக்குரங்கே 1
அகங்கரிக்கும் 1
அகங்கரித்த 1
அகங்காரம் 1
அகட்டிடை 1
அகட்டின் 1
அகடு 1
அகண்டம் 1
அகண்டாகார 1
அகத்தது 3
அகத்தார் 1
அகத்தாரை 1
அகத்தான் 1
அகத்தியர்க்கு 1
அகத்தியனை 1
அகத்திருக்க 1
அகத்திருந்தாள் 1
அகத்தில் 3
அகத்தின் 1
அகத்தினள் 1
அகத்து 23
அகத்துக்கு 1
அகத்தும் 2
அகத்தே 1
அகத்தை 1
அகப்படு 1
அகம் 21
அகம்-தனை 1
அகமாய் 1
அகமிலார்க்கு 1
அகமும் 2
அகமே 1
அகர 4
அகல் 13
அகல்வாரோ 1
அகல்வாள் 1
அகல 7
அகலம் 2
அகலல் 1
அகலவிட்டு 1
அகலா 1
அகலாக்கடை 1
அகலாத 1
அகலாது 1
அகலாதோ 1
அகலார் 1
அகலாரே 1
அகலி 3
அகலிகையால் 1
அகலிகையும் 1
அகலிடமது 1
அகலியையை 1
அகலும் 2
அகலுமே 1
அகலுறும் 1
அகலேல் 1
அகழ்தல் 1
அகழ்வாரை 3
அகளங்கம் 1
அகற்றல் 2
அகற்றி 6
அகற்றினார் 1
அகற்று 7
அகற்றும் 6
அகற்றுவர் 1
அகறலின் 1
அகன் 3
அகன்ற 22
அகன்றது 3
அகன்றவுடன் 1
அகன்றனர் 1
அகன்றார் 2
அகன்றாரும் 2
அகன்றால் 1
அகன்றாள் 1
அகன்றான் 10
அகன்று 14
அகன்றும் 1
அகித 1
அகிதர் 1
அகில் 1
அகில 3
அகிலத்து 1
அகிலம் 1
அகிலமும் 1
அகோசரத்தை 1
அங்கண் 1
அங்கண 2
அங்கணத்துள் 1
அங்கணம் 2
அங்கணமதில் 1
அங்கத்தை 1
அங்கதம் 1
அங்கதமே 1
அங்கதன் 1
அங்கதன்-பால் 1
அங்கதனும் 1
அங்கதனை 2
அங்கம் 8
அங்கன் 1
அங்கனை 1
அங்காத்தல் 1
அங்காரகன் 1
அங்கி 2
அங்கியும் 1
அங்கிருந்து 1
அங்கிவருணன் 1
அங்கீரர் 1
அங்கு 22
அங்குமிங்கும் 1
அங்கே 2
அங்கை 3
அங்கையால் 1
அச்சத்துடன் 1
அச்சம் 16
அச்சமும் 2
அச்சமுற 1
அச்சமே 2
அச்சாக 1
அச்சாணி 5
அச்சாணி_அன்னார் 1
அச்சித்தனாம் 1
அச்சு 3
அச்சுவத்தாமா 1
அச்சுவன் 2
அச்சுறுத்தி 1
அச்சுறுத்து 1
அசடது 1
அசடர் 1
அசடர்-பால் 1
அசடரால் 1
அசத்தியம்தான் 1
அசத்தின் 1
அசதி 2
அசமஞ்சன் 1
அசமஞ்சன்-தனை 1
அசமுகி-தன் 1
அசரமே-கொலோ 1
அசன் 1
அசனி 2
அசாத்தியம் 1
அசாமிளன் 1
அசாவாமை 1
அசிதன் 1
அசியுறும் 1
அசுத்தம் 1
அசுரர் 7
அசுரர்கோனை 1
அசுரன் 1
அசுவத்தாமன் 1
அசைக்கின் 1
அசைதலால் 1
அசைய 1
அசையியற்கு 1
அசையும் 3
அசையும்-கொல்லோ 1
அசைவது 1
அசைவின்மை 1
அசைவு 5
அசைவுற்றாகும் 1
அசைஇ 1
அசோகன் 1
அசோதரன் 1
அசோதை 1
அஞ்ச 2
அஞ்சப்படும் 4
அஞ்சல் 5
அஞ்சலும் 2
அஞ்சற்க 1
அஞ்சன்-மின் 1
அஞ்சனசோரன் 1
அஞ்சனை 1
அஞ்சா 10
அஞ்சாத 1
அஞ்சாதவர் 1
அஞ்சாது 5
அஞ்சாதே 1
அஞ்சாநின்ற 1
அஞ்சாமல் 3
அஞ்சாமை 5
அஞ்சாமையினால் 1
அஞ்சாமையே 1
அஞ்சார் 8
அஞ்சான் 2
அஞ்சி 52
அஞ்சிக்கொண்டு 1
அஞ்சிய 1
அஞ்சியது 1
அஞ்சியே 1
அஞ்சியோ 1
அஞ்சிலேம் 1
அஞ்சின் 2
அஞ்சினன் 1
அஞ்சினாயேனும் 1
அஞ்சினார் 2
அஞ்சினான் 1
அஞ்சு 1
அஞ்சுக 1
அஞ்சுகின்றோர் 1
அஞ்சுதல் 1
அஞ்சுதும் 1
அஞ்சுபவர் 2
அஞ்சுபவர்க்கு 1
அஞ்சுபவோ 1
அஞ்சும் 16
அஞ்சும்மே 3
அஞ்சுமவன் 1
அஞ்சுமான் 1
அஞ்சுமோ 2
அஞ்சுவ 1
அஞ்சுவது 5
அஞ்சுவதே 1
அஞ்சுவர் 1
அஞ்சுவனோ 2
அஞ்சுவாட்கு 1
அஞ்சுவார் 1
அஞ்சுவான் 2
அஞ்சுவீர் 1
அஞ்சேல் 5
அஞ்ஞான்று 1
அஞ்ஞானம் 1
அஞ்ஞை 1
அஞர் 6
அஞரும் 2
அட்சன் 1
அட்டகோணத்தன் 1
அட்டமியின்-கண் 1
அட்டாலும் 1
அட்டி 1
அட்டிய 1
அட்டு 6
அட 1
அடக்கத்தை 5
அடக்கம் 4
அடக்கமில்லாரை 1
அடக்கமும் 1
அடக்கல் 1
அடக்கா 1
அடக்கி 6
அடக்கியுமே 1
அடக்கும் 5
அடக்குவார் 1
அடங்க 2
அடங்கல் 3
அடங்கா 4
அடங்காக்கால் 1
அடங்காது 1
அடங்காமை 1
அடங்கி 13
அடங்கியான் 2
அடங்கிற்று 1
அடங்கின் 1
அடங்கினன் 1
அடங்கினார்க்கு 3
அடங்கு-மின் 1
அடங்குதல் 1
அடங்குதலால் 1
அடங்கும் 2
அடம் 1
அடம்_இல் 1
அடர் 1
அடர்ந்த 4
அடர்ந்தது 1
அடர்ந்து 1
அடர்ந்தும் 1
அடர 1
அடல் 5
அடலுளோன்-தன்னை 1
அடவி 2
அடவியன் 1
அடவியில் 1
அடவியும் 1
அடாத 1
அடாது 1
அடி 31
அடிக்கடி 2
அடிக்கு 4
அடிக்கும் 1
அடிகள் 3
அடிகளே 1
அடிகளை 1
அடிசில் 2
அடித்த 1
அடித்தல் 1
அடித்து 7
அடித்தொண்டர்க்கு 1
அடித்தோன் 1
அடிப்பர் 1
அடிப்பவர்க்கு 1
அடிமை 8
அடிமைக்கு 1
அடிமைகொண்டவனே 2
அடியராய் 2
அடியரே 1
அடியவர் 1
அடியவரை 1
அடியளே 1
அடியார் 6
அடியார்க்கு 1
அடியாள் 2
அடியான் 2
அடியில் 1
அடியினை 1
அடியுண்டார்க்கு 1
அடியுள் 1
அடியை 4
அடிவைத்த 1
அடினும் 2
அடு 5
அடுக்கடுக்கா 1
அடுக்கி 2
அடுக்கிய 4
அடுக்கு 1
அடுக்கும் 1
அடுங்கால் 3
அடுத்த 3
அடுத்தடுத்து 3
அடுத்தது 1
அடுத்தவரை 1
அடுத்தால் 1
அடுத்து 6
அடுதல் 1
அடுப்பு 1
அடுப 2
அடும் 4
அடும்காலை 1
அடுமுறும் 1
அடை 1
அடைக்கலத்தை 1
அடைக்காய் 1
அடைக்கும் 5
அடைகிலாய் 1
அடைத்த 1
அடைத்தல் 1
அடைத்தலோடு 1
அடைத்து 2
அடைத்துவைத்து 1
அடைதலுமே 1
அடைந்த 6
அடைந்தது 1
அடைந்ததூஉம் 1
அடைந்தார் 4
அடைந்தார்க்கு 1
அடைந்தான் 6
அடைந்திருந்தும் 1
அடைந்து 8
அடைந்தும் 3
அடைந்தோர் 1
அடைந்தோரை 1
அடைந்தோன் 1
அடைப்பர் 1
அடைய 4
அடையப்பட்டான் 1
அடையாது 1
அடையாமல் 1
அடையார் 3
அடையால் 1
அடையாவாம் 1
அடையின் 1
அடையினும் 1
அடையும் 3
அடையுமே 1
அடைவது 1
அடைவர் 1
அடைவாய் 1
அடைவார் 1
அடைவோம் 2
அண்ட 4
அண்டங்களும் 1
அண்டத்து 1
அண்டம் 6
அண்டர் 6
அண்டல் 1
அண்டலர் 1
அண்டாண்ட 1
அண்டாண்டங்களின் 1
அண்டாத 1
அண்டி 12
அண்டினவர்-தமை 1
அண்டினார்க்கு 1
அண்டினோர்-தமை 1
அண்டு 1
அண்ணல் 7
அண்ணல்-தம் 1
அண்ணல்-தன் 2
அண்ணன் 2
அண்ணனுடன் 1
அண்ணா 2
அண்ணாத்தல் 1
அண்ணாந்து 1
அண்ணாமலையானை 1
அண்ணிடுவான்-கொல் 1
அணங்கு 3
அணங்கு-கொல் 2
அணங்கை 1
அணங்கோ 1
அணவுறும் 1
அணி 35
அணி_இழை 1
அணி_இழை-பால் 1
அணிகலம் 4
அணிகள் 1
அணித்தாய் 1
அணித்தாயின் 1
அணிந்த 1
அணிந்தாலும் 2
அணிந்து 5
அணிந்துகொண்டு 1
அணிய 1
அணியது 1
அணியா 1
அணியாக 2
அணியாம் 2
அணியான் 1
அணியில் 3
அணியும் 3
அணியுமாம் 1
அணிவதே 1
அணிவோமே 1
அணு 1
அணுக 3
அணுகல் 2
அணுகா 1
அணுகாது 1
அணுகாமல் 1
அணுகாவோ 1
அணுகி 2
அணுகிய 1
அணுகின் 1
அணுகுங்காலை 1
அணுகும் 1
அணுகுவானே 1
அணுகுற 1
அணுகுறாது 1
அணுகுறாமையும் 1
அணுவதம் 1
அணுவும் 1
அணுவுமே 1
அணுவோ 1
அணை 1
அணைந்த 1
அணைந்ததனால் 1
அணைந்தாள் 1
அணைந்திட 1
அணைந்து 1
அணைய 1
அணையா 1
அணையேன் 1
அத்தம் 5
அத்தமதில் 1
அத்தமிப்பன் 1
அத்தமும் 2
அத்தமுளார் 1
அத்தமுறலால் 1
அத்தர் 2
அத்தன் 8
அத்தனை 1
அத்தனையும் 2
அத்தி 2
அத்திபதி 1
அத்திமன்னன் 2
அத்தியின் 1
அத்திர 1
அத்திரங்கள் 1
அத்திரம் 1
அத்திரி 1
அத்துணையே 1
அத்தை 1
அதம்பழம் 1
அதமர் 1
அதமன் 1
அதர் 2
அதர்மன் 1
அதர 1
அதரும் 2
அதற்கு 18
அதற்குள் 1
அதன் 22
அதன்-கண் 3
அதன்-பால் 1
அதனால் 10
அதனான் 1
அதனிடம் 1
அதனில் 1
அதனிலும் 1
அதனின் 11
அதனினும் 3
அதனுக்கு 1
அதனுள் 1
அதனை 38
அதனோடு 1
அதாம் 1
அதி 3
அதிக 3
அதிகம் 4
அதிகம்-தனை 1
அதிகன் 1
அதிகன்-தன் 1
அதிகனும் 1
அதிகாயன் 1
அதிகாரங்கள் 1
அதிகாரத்து 1
அதிகாரத்தோர் 1
அதிகாரம் 1
அதிகாரம்-தோறும் 1
அதிகாரமுறல் 1
அதிசயம் 1
அதிசயமாம் 1
அதிசயிக்க 1
அதிசூரன் 1
அதிதிகள் 2
அதிபத்தர் 1
அதிபர் 1
அதிபன் 1
அதியன் 1
அதிர் 4
அதிர்ந்திட 1
அதிர 1
அதிருடன் 1
அதிரும் 1
அதில் 2
அதினும் 1
அதினொடும் 1
அது 65
அதுதான் 1
அதுபோல் 1
அதுவன்றி 1
அதுவன்றோ 1
அதுவாக 1
அதுவும் 2
அதுவே 1
அதூஉம் 4
அதே 1
அதை 21
அதையும் 1
அந்த 11
அந்தகர் 2
அந்தகரா 1
அந்தகன் 1
அந்தணர் 9
அந்தணர்-தமையும் 1
அந்தணர்க்கு 1
அந்தணர்கள் 2
அந்தணரை 1
அந்தணன் 2
அந்தணனை 4
அந்தப்புரத்தது 1
அந்தப்புரத்து 1
அந்தமிலான் 1
அந்தமுளார் 1
அந்தமுளாள் 1
அந்தமுறு 1
அந்தமே 1
அந்தர் 1
அந்தரத்து 1
அந்தரம் 2
அந்தரமும் 2
அந்தி 2
அந்தி_வண்ணன் 1
அந்திமான் 1
அந்தியின்-கண் 1
அந்துவனார் 1
அந்தோ 7
அந்நன்றி 1
அந்நாள் 1
அந்நிய 1
அந்நியர்-தம் 1
அந்நியன் 1
அநங்கவீணை 1
அநசூயை 2
அநந்தம் 2
அநாரம்பன் 1
அநீதி 1
அநீதிபுரிதல் 1
அநுத்தமே 1
அநுதினம் 1
அப்படி 5
அப்பர் 2
அப்பருக்கு 1
அப்பன் 2
அப்பனாய் 2
அப்பனே 1
அப்பனையும் 1
அப்பால் 2
அப்பியத்தின் 1
அப்புறம் 1
அப்பூதி 1
அப்பூதியார் 1
அப்பொழுது 1
அப்பொழுதே 2
அப்போது 1
அபகரித்தல் 1
அபகரித்தலும் 1
அபசாரம் 1
அபத்தம் 1
அபயம் 1
அபயமே 1
அபயன் 1
அபராதம் 1
அபரிக்ரகன் 1
அபாயம் 1
அபிடேக 1
அபிநயத்தின் 1
அபிமன் 1
அபுக்தன் 1
அம் 17
அம்பதினாயிரம் 1
அம்பரமும் 1
அம்பரீடன் 1
அம்பருடன் 1
அம்பலர் 1
அம்பலவர் 1
அம்பிகாபதி 1
அம்பிகையை 1
அம்பிலும் 1
அம்பின் 1
அம்பினில் 3
அம்பு 5
அம்புவி 1
அம்புவியதன் 1
அம்புவியில் 1
அம்புவியை 1
அம்பே 1
அம்பை 3
அம்போச 1
அம்ம 1
அம்மணத்தோடு 1
அம்மம்மா 1
அம்மா 32
அம்மி 1
அம்மை 2
அமண் 3
அமணர் 3
அமணன் 2
அமணை 1
அமர் 12
அமர்க்களம் 1
அமர்க்கு 2
அமர்செய்து 1
அமர்த்தன 1
அமர்ந்த 2
அமர்ந்தது 1
அமர்ந்து 6
அமர 1
அமரகத்து 1
அமரர் 2
அமரர்கோன் 1
அமரருள் 1
அமராமை 1
அமரில் 3
அமரின் 1
அமரும் 3
அமலனே 1
அமலை 1
அமளி 1
அமளியின் 1
அமித்திரனார் 1
அமிர்த 2
அமிர்தம் 1
அமிர்தமயமா 1
அமிர்து 1
அமிழ்த்தலை 1
அமிழ்தம் 3
அமிழ்தா 1
அமிழ்தின் 1
அமிழ்தினும் 1
அமிழ்து 4
அமிழ்ந்துவரே 1
அமுக்கி 2
அமுதத்தின் 1
அமுதத்தை 1
அமுதம் 6
அமுதமாம் 1
அமுது 13
அமுதுசெயவேண்டி 1
அமுதும் 1
அமுதை 1
அமுதோ 1
அமை 5
அமைகலா 2
அமைகவே 1
அமைச்சர் 2
அமைச்சரே 1
அமைச்சரையும் 1
அமைச்சன் 1
அமைச்சாக 1
அமைச்சு 11
அமைச்சும் 1
அமைத்த 3
அமைத்தனன் 1
அமைத்தான் 1
அமைத்து 5
அமைத்தோர் 1
அமைதல் 1
அமைதி 1
அமைதியால் 1
அமைந்த 34
அமைந்தக்-கண்ணும் 1
அமைந்தன 1
அமைந்தார் 2
அமைந்தான் 2
அமைந்திடல் 1
அமைந்திருக்கற்பாற்று 1
அமைந்தின்று-கொல்லோ 1
அமைந்து 19
அமைந்தும் 2
அமைய 2
அமையத்தும் 1
அமையல 1
அமையற்பாலரோ 1
அமையா 1
அமையாக்கடை 1
அமையாதவரை 1
அமையாது 2
அமையாதோ 1
அமையின் 1
அமையும் 6
அமையுமே 2
அமையுமேல் 1
அமையுமோ 2
அமைவதும் 1
அமைவர் 1
அமைவிலன் 1
அமைவு 8
அமைவொடு 1
அய்யோத்தி 1
அயர் 2
அயர்க்கு 1
அயர்கம் 1
அயர்ந்தார் 1
அயர்ந்தான் 3
அயர்ந்து 1
அயர்ந்தோம் 1
அயர்வாக 2
அயர்வார் 1
அயர்வு 2
அயர்வுற 1
அயர 1
அயரினும் 2
அயல் 14
அயலகத்தில் 1
அயலகம் 1
அயலவர் 1
அயலவர்க்கா 1
அயலவர்க்கு 1
அயலவரிடம் 1
அயலவன் 1
அயலார் 4
அயலார்க்கு 1
அயலாரை 1
அயலூர் 1
அயலே 1
அயலை 1
அயலோர்க்கு 1
அயன் 6
அயனும் 1
அயாதி 2
அயிந்தன் 1
அயிந்திரை 1
அயிர்த்து 2
அயிராணி 1
அயிராவதி 1
அயில் 5
அயிலல் 1
அயிறல் 1
அயின்றிடான் 1
அயின்றிடும் 1
அயின்று 1
அயுதமாம் 1
அயோத்தி 1
அயோத்திக்கு 1
அயோத்தியர் 1
அர்ச்சுனன் 1
அர்ச்சுனன்-பால் 1
அர்ச்சுனனால் 2
அர 1
அரக்கர் 4
அரக்கரை 1
அரக்கன் 5
அரக்கி 1
அரக்கு 2
அரக்கும் 2
அரங்கத்து 1
அரங்கு 4
அரசமரம் 1
அரசர் 6
அரசரும் 2
அரசருள் 1
அரசற்கு 1
அரசன் 11
அரசனால் 1
அரசனிடம் 1
அரசனுக்கு 1
அரசனை 2
அரசா 1
அரசாட்சி 1
அரசாம் 1
அரசால் 1
அரசாளினும் 1
அரசின் 1
அரசு 15
அரசுக்கு 1
அரசுசெய் 1
அரசும் 2
அரசே 1
அரசை 3
அரசோடு 1
அரண் 25
அரணம் 5
அரணா 2
அரணாம் 1
அரணாய் 1
அரணால் 1
அரணும் 2
அரணே 1
அரதத்தர் 1
அரதனம்-தனை 1
அரந்தை 2
அரம் 3
அரம்பை 2
அரம்பையின் 1
அரம்பையே-கொலோ 1
அரவ 3
அரவ_கொடியோன் 1
அரவம் 6
அரவான் 1
அரவிந்த 1
அரவின் 1
அரவினால் 1
அரவினை 1
அரவு 8
அரவு_உயர்த்தோன் 3
அரவுக்கு 1
அரன் 25
அரன்-தனக்கு 1
அரன்-பால் 1
அரனாரும் 1
அரனுக்கு 1
அரனும் 1
அரனே 1
அரனை 5
அரா 1
அரி 9
அரிகண்டம் 1
அரிச்சந்திரற்கு 1
அரிச்சந்திரன் 3
அரிச்சந்திரனே 1
அரிச்சந்திரனை 1
அரிசி 2
அரிசிக்கே 1
அரிசியே 1
அரிசிலாரை 1
அரிட்டங்கள் 1
அரித்தாங்கு 1
அரிதரிதாகும் 1
அரிதரிது 1
அரிதல் 1
அரிதா 1
அரிதாக 1
அரிதாகும் 1
அரிதாம் 2
அரிதாமே 1
அரிதாமோ 1
அரிதாய் 2
அரிதால் 3
அரிதான 1
அரிதில் 1
அரிதின் 2
அரிது 52
அரிதே 9
அரிதோ 2
அரிந்தான் 1
அரிந்து 6
அரிப்பது 1
அரிப்பு 1
அரிமன் 1
அரிமுகர்க்கு 1
அரிய 51
அரியசுவர் 1
அரியது 4
அரியர் 1
அரியர்-மன் 1
அரியவற்றுள் 3
அரியவாம் 1
அரியவை 1
அரியன் 1
அரியானை 1
அரியின் 1
அரியும் 1
அரியை 2
அரில் 1
அரிவிசயர் 1
அரிவை 3
அரிவையர் 2
அரிவையீர் 1
அரு 20
அருக்கன் 3
அருகர் 5
அருகனை 1
அருகில் 5
அருகு 4
அருகே 3
அருங்கலச்செப்பினை 1
அருங்கலச்செப்பு 2
அருங்கலம் 1
அருச்சித்த 1
அருச்சுனன் 1
அருச்சுனனை 1
அருட்குமே 1
அருணகிரி 2
அருணன் 2
அருணனே 1
அருணை 1
அருணோதயம் 1
அருத்த 1
அருத்தக்கியானம் 1
அருத்தமொடும் 1
அருத்திகொள்ளார் 1
அருத்துவரானால் 1
அருந்த 4
அருந்ததியால் 1
அருந்ததியும் 1
அருந்தல் 2
அருந்தவே 1
அருந்தாது 1
அருந்தார் 1
அருந்தி 1
அருந்திடில் 1
அருந்திடினும் 1
அருந்திநின்ற 1
அருந்தியது 1
அருந்தினான் 1
அருந்தினும் 1
அருந்து 1
அருந்தும் 2
அருந்துமா 1
அருந்துவது 1
அருந்துவோர் 1
அருந்தேல் 1
அருநூல் 1
அருப்பு 2
அரும் 52
அரும்பா 1
அரும்பி 6
அரும்பு 1
அருமனார் 1
அருமை 6
அருமையா 1
அருமையாம் 1
அருமையும் 2
அருவ 1
அருவந்தை 1
அருவமாய் 1
அருவருத்தும் 1
அருவருப்புக்கு 1
அருவினையால் 1
அருவினையும் 2
அருள் 90
அருள்-கண்ணே 1
அருள்_பௌவத்தை 1
அருள்செய்திலையே 1
அருள்தான் 1
அருள்பண்ணும் 1
அருள்வதன் 1
அருள்வான் 1
அருள 2
அருளா 1
அருளாதான் 1
அருளாம் 2
அருளால் 10
அருளி 1
அருளியதை 1
அருளிலன் 1
அருளின் 4
அருளுடைமை 1
அருளுடையார் 1
அருளும் 17
அருளே 1
அருளை 5
அருளையே 1
அருளொடும் 1
அருளோடு 1
அரை 1
அரைக்கினும் 1
அரைசராய் 1
அரையர் 1
அரையன் 1
அரையும் 3
அரோ 20
அல் 7
அல்கு 1
அல்கும் 1
அல்குலில் 1
அல்நெறி 1
அல்ல 41
அல்லசெய்தான்-பாலும் 1
அல்லதன்-கண் 1
அல்லதில் 1
அல்லது 28
அல்லமனார் 1
அல்லமனும் 1
அல்லமனை 1
அல்லர் 13
அல்லல் 23
அல்லல்-கண் 1
அல்லலில் 1
அல்லலுற்றான் 2
அல்லலுற்றும் 2
அல்லலை 1
அல்லலையும் 1
அல்லவர் 4
அல்லவர்-பால் 1
அல்லவரை 1
அல்லவற்றில் 1
அல்லவற்றை 1
அல்லவும் 1
அல்லவே 1
அல்லவை 9
அல்லற்பட்ட 1
அல்லற்பட்டு 3
அல்லற்படுப்பதூஉம் 3
அல்லற்படுபவோ 1
அல்லற்படுவது 1
அல்லன் 5
அல்லன 4
அல்லனவும் 1
அல்லனேல் 2
அல்லா 1
அல்லாத 5
அல்லாதவர்க்கு 2
அல்லாதார் 3
அல்லாது 3
அல்லார் 13
அல்லார்-கண்ணும் 1
அல்லார்க்கு 3
அல்லாரும் 1
அல்லாரை 1
அல்லால் 41
அல்லாவார் 1
அல்லின் 1
அல்லினில் 2
அல்லேம் 1
அல்லேன் 1
அல்லை 2
அல்லோர் 1
அல்வழி 2
அல 5
அலகு 6
அலகு_இல் 2
அலகை 3
அலகை_வென்றான் 1
அலகையா 2
அலங்கரிக்கும் 1
அலங்கரித்தல் 1
அலங்கரித்து 1
அலங்கல் 1
அலங்கு 1
அலது 1
அலந்தாரை 1
அலந்து 1
அலம் 1
அலம்புசை 1
அலமந்தாள் 1
அலமந்து 1
அலமாய் 1
அலர் 15
அலர்தான் 1
அலர்ந்த 3
அலர்ந்தது 1
அலர 1
அலரா 1
அலரும் 2
அலரை 4
அலவே 3
அலன் 6
அலா 1
அலாத 1
அலாதன 3
அலாது 3
அலால் 12
அலியினை 1
அலை 6
அலைக்கும் 1
அலைகின்றானே 1
அலைத்தல் 1
அலைத்து 1
அலைதல் 2
அலைந்தது 1
அலைந்தார் 1
அலைந்து 2
அலைப்பான் 1
அலைவாய் 1
அலைவின் 1
அலைவு 1
அலைவுசெய் 2
அவ் 28
அவ்வது 1
அவ்வவர்கள் 1
அவ்வளவில் 1
அவ்வளவும் 1
அவ்வாயது 1
அவ்வாறு 3
அவ்வாறே 1
அவ்விடத்தும் 1
அவ்வித்து 1
அவ்விநயம் 3
அவ்விய 2
அவ்வியத்த 1
அவ்வியத்தால் 1
அவ்வியம் 3
அவ்வுலகு 1
அவ்வையை 1
அவகாலத்து 1
அவசமாம் 1
அவசரத்தின் 1
அவட்கு 4
அவண் 2
அவத்தம் 2
அவதாரம் 1
அவதூறதனை 1
அவந்தன் 1
அவந்தி 1
அவம் 4
அவமதிப்பும் 1
அவமதிப்புற்று 1
அவமதே 1
அவமாம் 2
அவமானத்தை 1
அவமானம் 1
அவமே 2
அவயவங்கள் 1
அவயவம் 1
அவர் 96
அவர்-தங்களுக்கு 1
அவர்-தம் 3
அவர்-தன் 1
அவர்-பால் 2
அவர்-பொருட்டு 1
அவர்-மாட்டு 1
அவர்க்காயினும் 1
அவர்க்கு 17
அவர்க்கும் 2
அவர்க்குள் 1
அவர்களே 1
அவர்களை 1
அவர்தாம் 2
அவரவர் 5
அவரவர்க்கு 1
அவரவர்கள் 1
அவரவருக்கு 1
அவரால் 1
அவரிடம் 1
அவரின் 2
அவரும் 1
அவருள்ளும் 2
அவரை 14
அவரையே 1
அவரோடு 3
அவரோடும் 1
அவல 1
அவலம் 2
அவலித்தல் 1
அவவர் 1
அவள் 17
அவள்-பால் 1
அவளும் 2
அவளை 2
அவளோ 1
அவளோடும் 2
அவற்கு 6
அவற்கே 1
அவற்றின் 3
அவற்றுள் 1
அவற்றோடு 1
அவன் 49
அவன்-கண் 3
அவன்-கொல் 2
அவன்-பால் 2
அவன்தான் 2
அவனி 1
அவனியில் 3
அவனியை 1
அவனின் 1
அவனுக்கு 1
அவனே 2
அவனை 18
அவனையே 1
அவனொடும் 1
அவனோடு 2
அவா 21
அவாம் 4
அவாய் 1
அவாவால் 1
அவாவி 1
அவாவில் 1
அவாவினை 3
அவாவினோடு 1
அவாவுக்கு 1
அவாவும் 1
அவாவே 2
அவி 4
அவிக்க 1
அவிக்கும் 2
அவிச்சித்து 1
அவித்தான் 2
அவித்து 4
அவிந்தார் 1
அவிந்தும் 1
அவிநயம் 2
அவிநாசியார் 1
அவியா 2
அவியினும் 1
அவியும் 1
அவிர் 4
அவிரும் 1
அவிழ் 3
அவிழ்த்து 1
அவிழ்தம் 2
அவிழும் 1
அவை 40
அவைக்கு 1
அவைகள் 2
அவைகளை 1
அவைத்திடுவோர்க்கு 1
அவைதாம் 1
அவையகத்து 2
அவையத்து 2
அவையவை 1
அவையில் 4
அவையுள் 4
அவையை 1
அழ 11
அழகாம் 2
அழகிய 1
அழகியை 1
அழகில் 1
அழகு 40
அழகுக்கு 1
அழகும் 1
அழகே 2
அழல் 11
அழல்வதினால் 1
அழல 1
அழலது 1
அழலிடுமா 1
அழலின் 1
அழலும் 1
அழி 3
அழிக்க 1
அழிக்கல் 1
அழிக்கலாகா 1
அழிக்கின் 1
அழிக்குதல் 1
அழிக்கும் 5
அழிக 1
அழிசியினால் 1
அழித்தல் 2
அழித்தலால் 1
அழித்தலும் 1
அழித்தாய் 1
அழித்தான் 1
அழித்திடும் 1
அழித்து 12
அழித்தும் 1
அழிதல் 2
அழிந்த 4
அழிந்தது 4
அழிந்தார் 6
அழிந்தாரை 1
அழிந்தாள் 1
அழிந்தான் 30
அழிந்திடேல் 1
அழிந்து 12
அழிந்துபோம் 1
அழிந்துபோமே 1
அழிந்துவிடும் 1
அழிப்பது 1
அழிப்பர் 1
அழிப்பாரும் 1
அழிய 2
அழியா 1
அழியாது 2
அழியாமை 1
அழியான் 1
அழியின் 1
அழியினும் 3
அழியும் 9
அழியேல் 2
அழிவது 2
அழிவதூஉம் 1
அழிவந்த 3
அழிவர் 1
அழிவாக 1
அழிவார் 1
அழிவின்-கண் 3
அழிவினவை 2
அழிவு 14
அழிவை 2
அழீஇ 2
அழுக்கற்று 2
அழுக்கறுப்பான் 2
அழுக்காற்றால் 1
அழுக்காற்றின் 2
அழுக்காறாம் 1
அழுக்காறு 12
அழுக்கு 2
அழுக்கும் 1
அழுக 1
அழுகி 1
அழுங்காது 1
அழுங்குவர் 1
அழுங்குவார் 1
அழுங்கேல் 1
அழுத 9
அழுதனள் 1
அழுதாய் 1
அழுதார் 2
அழுதாள் 7
அழுதான் 1
அழுது 6
அழுதும் 1
அழுந்த 1
அழுந்தா 1
அழுந்து 1
அழுந்தும் 3
அழுபவன் 1
அழும் 1
அழுமால் 1
அழுவது 1
அழுவதும் 1
அழுவதை 1
அழுவாள் 1
அழைக்கும் 2
அழைக்குமே 1
அழைத்தல் 1
அழைத்தார் 1
அழைத்தாலும் 1
அழைத்திட 1
அழைத்தேன் 1
அழைப்பார் 1
அழையா 1
அள்ளச்செய்யும் 1
அள்ளல் 3
அள்ளி 3
அளக்கும் 2
அளகன்கோதை 1
அளகேசன் 1
அளந்த 2
அளந்தான் 4
அளந்து 2
அளப்பது 1
அளப்பதோர் 1
அளவளாய் 1
அளவளாவாது 1
அளவளாவு 2
அளவறிந்து 1
அளவாக 1
அளவாய் 1
அளவி 1
அளவிடப்பட்டாலும் 1
அளவிடினும் 1
அளவிடுவோம் 1
அளவில் 10
அளவின்-கண் 1
அளவினால் 1
அளவினும் 1
அளவு 30
அளவு_இல் 1
அளவும் 12
அளவெடுத்து 1
அளவே 7
அளற்றகத்து 1
அளற்று 2
அளறு 3
அளா 1
அளாவிய 1
அளி 7
அளிக்க 3
அளிக்கலாமே 1
அளிக்குதல் 1
அளிக்கும் 6
அளிக்குமால் 1
அளிக்குமாறு 1
அளிக்குமோ 1
அளித்த 4
அளித்ததாலே 1
அளித்ததோ 1
அளித்தல் 2
அளித்தவன் 1
அளித்தனன் 1
அளித்தார் 1
அளித்தால் 2
அளித்தாள் 4
அளித்தான் 5
அளித்து 10
அளித்தோம் 3
அளித்தோன் 1
அளிப்பது 1
அளிப்பரேல் 1
அளிப்பரோ 1
அளிப்பவன் 1
அளிப்பவனை 1
அளிப்பார் 1
அளிப்பாரால் 1
அளிப்பேன் 1
அளிப்போர் 1
அளிப்போன் 1
அளியர் 1
அளியானை 1
அளியின்மை 1
அளியின்மையால் 1
அளைந்த 1
அளைபயறு 1
அளைஇ 1
அற்கா 2
அற்குப 1
அற்ப 2
அற்பம் 2
அற்பமாம் 1
அற்பமும் 2
அற்பர் 1
அற்பர்-தம் 2
அற்பரை 1
அற்பரையே 1
அற்பரோடு 1
அற்புத 2
அற்புதநூல் 1
அற்புதமாம் 1
அற்புதமே 1
அற்பொன்றாள் 1
அற்ற 16
அற்ற-கண்ணும் 1
அற்றத்தை 1
அற்றது 7
அற்றம் 11
அற்றமும் 1
அற்றவர் 2
அற்றறிந்த 1
அற்றாக 2
அற்றார் 13
அற்றார்-கண்ணும் 1
அற்றார்க்கு 3
அற்றாரை 1
அற்றால் 28
அற்றான் 3
அற்று 61
அற்றே 18
அற்றேம் 3
அற்றேல் 1
அற்றை 2
அற்றோர்க்கு 1
அற 80
அறங்கடையில் 1
அறங்கள் 3
அறத்தராய் 1
அறத்தான் 2
அறத்திற்கும் 2
அறத்திற்கே 1
அறத்தின் 10
அறத்தினும் 1
அறத்தினை 1
அறத்து 5
அறத்துக்கு 2
அறத்துள்ளார் 1
அறத்தை 9
அறத்தோர் 1
அறநிலை 1
அறநெறி 2
அறநெறிச்சாரத்தை 2
அறநெறிச்சாரம் 1
அறப்பகைஞன் 1
அறப்பழி 1
அறப்பாலை 1
அறம் 97
அறம்-தனை 2
அறம்தானும் 1
அறமாம் 1
அறமும் 5
அறமுளார் 2
அறமே 6
அறல் 2
அறவணர் 1
அறவர்க்கு 1
அறவழி 3
அறவழியின் 1
அறவினை 2
அறவுரை 5
அறவுரையை 1
அறவே 3
அறவோர் 2
அறவோர்க்கு 1
அறவோன் 1
அறன் 29
அறனல்ல 1
அறனும் 3
அறனே 2
அறனை 1
அறா 7
அறாது 5
அறார் 4
அறான் 1
அறாஅ 1
அறி 14
அறி-தொறூஉம் 1
அறி-தோறு 1
அறிக 5
அறிகல்லாதவர் 2
அறிகிலா 2
அறிகிலாயோ 1
அறிகிலார் 2
அறிகிலான் 1
அறிகிலான்-தனை 1
அறிகுவரேல் 1
அறிகுவன் 1
அறிகுவாளோ 1
அறிஞர் 6
அறிஞர்-தம் 1
அறிஞர்க்கு 2
அறிஞரே 1
அறிஞரை 2
அறிதல் 5
அறிது 1
அறிந்த 22
அறிந்தது 2
அறிந்தவை 1
அறிந்தனரே 1
அறிந்தார் 7
அறிந்தார்-கொல் 1
அறிந்தான் 6
அறிந்திடான் 1
அறிந்திருப்பார் 1
அறிந்து 102
அறிந்துகொண்டு 1
அறிந்தும் 10
அறிந்துஅறிந்து 1
அறிந்தே 5
அறிந்தேன் 4
அறிந்தோ 1
அறிந்தோம் 4
அறிந்தோர் 2
அறிந்தோருக்கு 1
அறிமடம் 1
அறிய 10
அறியல் 2
அறியலம் 1
அறியா 18
அறியாத 2
அறியாதவர் 1
அறியாதவர்க்கும் 1
அறியாதார் 1
அறியாதார்க்கு 1
அறியாதாரை 1
அறியாதான்-பால் 1
அறியாதானே 1
அறியாது 7
அறியாமல் 2
அறியாமலோ 1
அறியாமை 6
அறியாமையாமே 1
அறியாமையை 1
அறியாய் 1
அறியார் 20
அறியார்-கொல் 1
அறியார்க்கு 1
அறியாரும் 1
அறியான் 8
அறியான்-தனை 1
அறியில் 1
அறியின் 2
அறியும் 11
அறியுமன்றி 2
அறியேம் 1
அறியேமால் 1
அறியேன் 6
அறியோம் 1
அறிவதற்கு 1
அறிவது 7
அறிவர் 1
அறிவருமோ 1
அறிவல் 1
அறிவன் 3
அறிவனை 1
அறிவாகி 1
அறிவாண்மை 1
அறிவாம் 3
அறிவாய் 3
அறிவாயே 1
அறிவார் 10
அறிவார்-மாட்டு 2
அறிவாரின் 2
அறிவால் 2
அறிவான் 11
அறிவான 1
அறிவிப்ப 2
அறிவிப்பான் 1
அறிவில்லவர் 1
அறிவில்லா 1
அறிவில்லார் 1
அறிவில்லோர்க்கு 1
அறிவிலர் 1
அறிவிலா 1
அறிவிலாதார் 1
அறிவிலார் 10
அறிவிலான் 3
அறிவிலிக்கு 1
அறிவிலேன் 1
அறிவிழந்து 1
அறிவிற்கறிவாவது 1
அறிவின் 3
அறிவின்மை 1
அறிவினர் 2
அறிவினரை 1
அறிவினவர் 4
அறிவினார் 1
அறிவினார்க்கு 1
அறிவினான் 1
அறிவினுள் 1
அறிவினை 1
அறிவீர் 1
அறிவீனர் 1
அறிவு 57
அறிவு_இல் 1
அறிவுக்கும் 1
அறிவுடை 2
அறிவுடைமை 6
அறிவுடையார் 13
அறிவுடையான் 1
அறிவுடையோர் 3
அறிவுடையோர்-கண்ணதே 1
அறிவுதானே 1
அறிவும் 2
அறிவுமூட்டி 1
அறிவுள்ளோரே 2
அறிவுளோர்-தமக்கு 2
அறிவுளோரே 1
அறிவுற்றும் 1
அறிவுறுத்தல் 1
அறிவென் 1
அறிவே 1
அறிவை 1
அறிவொடு 2
அறிவொன்றில்லார் 1
அறிவோர் 2
அறிவோரை 1
அறின் 2
அறு 31
அறு_குணத்தோன் 1
அறு_குணன் 1
அறு_தொழிலோர் 1
அறு_நான்கும் 1
அறுக்க 4
அறுக்கல் 1
அறுக்கும் 7
அறுக 1
அறுகுக்கு 1
அறுங்கால் 1
அறுத்த 2
அறுத்தல் 4
அறுத்தார் 2
அறுத்தான் 1
அறுத்திடல் 1
அறுத்து 3
அறுதொழில் 1
அறுந்திடும் 1
அறுநூறு 1
அறுப்பர் 1
அறுப்பான் 4
அறுப்பித்து 1
அறுப்பின் 2
அறுப்புண்டு 1
அறுபதினோடு 1
அறும் 12
அறுமுகவனும் 1
அறுமுகனை 1
அறுவர் 1
அறுவாய் 1
அறை 5
அறைக 1
அறைதல் 3
அறைந்த 1
அறைந்தாங்கு 1
அறைந்தார் 2
அறைந்தான் 2
அறைந்திட்டாலும் 1
அறைப்படுத்தும் 1
அறைபோகாது 1
அறையல் 1
அறையில் 3
அறையும் 1
அறைவது 1
அன்பதனால் 1
அன்பர் 16
அன்பர்-பால் 1
அன்பர்க்கு 2
அன்பராய் 1
அன்பருக்கு 2
அன்பருக்கே 1
அன்பரை 2
அன்பரோடும் 1
அன்பற்ற 1
அன்பன் 3
அன்பாக 1
அன்பாம் 2
அன்பாய் 3
அன்பால் 2
அன்பிலன் 2
அன்பிலார் 1
அன்பிற்கும் 3
அன்பின் 8
அன்பினால் 1
அன்பினை 1
அன்பினோடு 1
அன்பு 62
அன்பு_இல் 1
அன்புகொண்டாள் 1
அன்புகொண்டு 2
அன்புகொண்டும் 1
அன்புகொள்ளாள் 1
அன்புசெய் 1
அன்புசெய்தான் 3
அன்புசெய்ய 1
அன்புசெய 1
அன்புசெயும் 1
அன்புடை 1
அன்புடைமை 5
அன்புடைய 2
அன்புடையவன் 1
அன்புடையனாய் 1
அன்புடையார் 2
அன்புடையார்க்கு 1
அன்பும் 2
அன்புவைத்தார் 1
அன்புற்று 3
அன்புறல் 1
அன்புறவே 1
அன்புறுவார் 1
அன்பே 2
அன்பையுடையோர் 1
அன்பொடு 6
அன்பொடும் 2
அன்போடு 2
அன்மை 3
அன்றால் 5
அன்றி 63
அன்றியும் 2
அன்றியே 8
அன்றில் 1
அன்று 208
அன்று-கொல் 1
அன்றே 41
அன்றேல் 1
அன்றை 1
அன்றோ 65
அன்ன 30
அன்னத்தின் 3
அன்னதன் 1
அன்னதனால் 1
அன்னதாம் 1
அன்னது 8
அன்னதே 2
அன்னதை 1
அன்னம் 17
அன்னம்_அனையாய் 1
அன்னமும் 1
அன்னர் 2
அன்னரை 1
அன்னவர் 3
அன்னவள்-தன் 1
அன்னவன் 1
அன்னவாறு 1
அன்னள் 4
அன்னாய் 1
அன்னார் 24
அன்னார்-கண்ணும் 1
அன்னார்-பால் 1
அன்னாராய் 1
அன்னாரை 2
அன்னாள் 4
அன்னாளே 1
அன்னாற்கு 1
அன்னான் 8
அன்னான்-தன் 1
அன்னான்-தனை 1
அன்னிய 2
அன்னியர் 1
அன்னியரிடத்து 1
அன்னை 15
அன்னை-வயின் 1
அன்னையர் 1
அன்னையாம் 1
அன்னையும் 1
அன்னையே 2
அன்னையை 3
அன்னோ 5
அன்னோர் 6
அன்னோரை 1
அன்னோன் 4
அன 2
அனங்க 1
அனங்கமோகினி 1
அனங்கன் 1
அனத்த 3
அனத்தினை 1
அனத்தை 1
அனந்தம் 2
அனந்தமதி 1
அனந்தமாம் 1
அனந்தமே 1
அனந்தர் 1
அனந்தல் 2
அனம் 9
அனமாய் 1
அனமிலார்க்கு 1
அனமே 1
அனரண்யன் 1
அனல் 8
அனலன் 1
அனலில் 2
அனலுற்று 1
அனனுமதன் 1
அனாய் 2
அனார் 1
அனிச்ச 2
அனிச்சம் 1
அனிச்சமும் 2
அனிச்சமே 2
அனு 1
அனுகன் 1
அனுங்கலை 1
அனுசூயை 1
அனுட்டிப்பன் 1
அனுதினம் 6
அனுபவம் 1
அனுபவித்தல் 1
அனுபவித்தலும் 1
அனுபவிப்பார் 3
அனுபவியாது 1
அனுமன் 2
அனுமார் 1
அனுமான் 7
அனை 13
அனைக்கு 3
அனைக்குமே 1
அனைத்தாய 1
அனைத்தானும் 1
அனைத்திற்கே 1
அனைத்து 10
அனைத்தும் 9
அனைத்தெவையும் 1
அனைத்தே 3
அனைத்தையும் 2
அனைய 22
அனையது 4
அனையம் 2
அனையர் 10
அனையராம் 1
அனையரால் 1
அனையருள் 1
அனையரேனும் 1
அனையவர் 1
அனையனை 2
அனையாய் 3
அனையார் 1
அனையார்-பால் 2
அனையாரும் 2
அனையாள் 1
அனையாளை 1
அனையான் 1
அனையானுடன் 1
அனையை 1
அனைவரும் 3
அனைவரையும் 2
அனைவோர்க்கும் 1

அ (108)

உற்றுழி தீர்வர் உறவல்லர் அ குளத்தில் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 17/2
அ மருந்து போல்வாரும் உண்டு – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 20/4
ஆற்று பெருக்கற்று அடி சுடும் அ நாளும் அவ் ஆறு – நல்வழி:1 9/1
பெரியோர் அ பிழை பொறுத்தலும் அரிதே – வெற்றிவேற்கை:1 34/2
அ குடி கற்றோரை மேல் வருக என்பர் – வெற்றிவேற்கை:1 38/2
கொச்சை மக்களை பெறுதலின் அ குடி – வெற்றிவேற்கை:1 40/2
பெற்றமும் கழுதையும் மேய்ந்த அ பாழ் – வெற்றிவேற்கை:1 55/1
கல்வியே கற்புடை பெண்டிர் அ பெண்டிர்க்கு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 3/1
அ மாண்பினவே அமைச்சு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 44/4
எவரெவர் எத்திறத்தர் அ திறத்தராய் நின்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 97/1
நூல்களும் பொய்யே அ நூல் விதியின் நோற்பவரும் – அறநெறிச்சாரம்:1 47/3
மக்கள் பிறப்பின் பிறிது இல்லை அ பிறப்பில் – அறநெறிச்சாரம்:1 72/2
விழைவின்பத்தால் வளரும் காமம் அ காம – அறநெறிச்சாரம்:1 196/3
காலிடை கொண்ட நீரை கழனி அ காற்கு நல்கும் – நீதிநூல்:1 5/2
அ மனை தீயர் கைவசம் ஆவள் அரு நிதி கொள்ளையாம் நாளும் – நீதிநூல்:5 48/2
கலை தேயினும் தண் கதிர் வீசும் அ கங்குல் திங்கள் – நீதிநூல்:6 60/2
அ தருத்-தன்னை வெட்டி அழலிடுமா போல் ஈன்று – நீதிநூல்:8 77/2
துயருறா வண்ணம் அ தோன்றல் காக்குமே – நீதிநூல்:9 90/4
விழி மிசை நல் மருந்து இடாது அழல் பிழம்பை விடில் அ நோய் விலகும்-கொல்லோ – நீதிநூல்:12 113/4
விரைவொடும் ஏகார் என்னின் ஊர்தியொடு அ பொருள் விளியும் விண் புரக்கும் – நீதிநூல்:12 116/3
பரமன் எனும் சாரதி அ பரிகள் மேல் சினமுற்று படர் செய்வானே – நீதிநூல்:12 116/4
அ நகைகள் உரியவையாம் அச்சம் நாண் மடம் பயிர்ப்பும் – நீதிநூல்:12 140/2
இன்னகையாம் கற்பினர்க்கு மேதினியுள் நீ சொலும் அ
புன் நகையும் நண்பரின் ஓர் புன்னகைக்கு நிகர் ஆமோ – நீதிநூல்:12 140/3,4
காதலியின் தமரிடத்து கணவனும் அ தன்மையனால் – நீதிநூல்:12 145/4
ஐயனது அருளால் மெய்மை அனை தந்தை ஈந்தார் அ மெய் – நீதிநூல்:15 190/1
முன்னம் ஓர் பொய் உரைக்க அ பொய் வெளியாகாமல் மூடும் வண்ணம் – நீதிநூல்:16 195/1
ஏதேனும் பயன் வேண்டி பொய் சொல்லின் அ பொய்தான் எவ்விதத்தும் – நீதிநூல்:16 198/1
மா தரையில் வெளியாகும் அப்பொழுது அ பயன் அழியும் வளரும் துன்பம் – நீதிநூல்:16 198/2
அரந்தை சூழினும் பொன் வவ்வும் அ தொழிற்கு இயையா வண்ணம் – நீதிநூல்:17 213/3
பரக்கும் பழியை பாவத்தை பயக்கும் அ தீத்தொழிற்கு இசைவோர்க்கு – நீதிநூல்:19 236/3
கேசமா மதிப்பர் அ கீழ்நன் சென்னி தம் – நீதிநூல்:21 249/2
தனது என அ பொருள்-தனை கொள்வான் அவர் – நீதிநூல்:21 251/3
இன்னலே ஏதிலார்க்கு இழைக்கும் அ சொலே – நீதிநூல்:22 262/1
புனல் இலா தடத்தை பெய்யா புயலினை பொருவும் அ பொன் – நீதிநூல்:24 279/2
பைதலே எய்தல் ஆதி பரன் செயலாம் அ பைதல் – நீதிநூல்:26 299/1
பெய்தவன்-தனை விட்டு அ கல் பிளந்திட பொரலும் கையால் – நீதிநூல்:26 299/3
முன் அ நூல் எலாம் தந்தவன் நீ இலை முற்று உணர்ந்தனை அல்லை – நீதிநூல்:28 311/3
கருத்தே அ நூல்கள் சில கற்று உணர்ந்து கவி சொல்லல் வியப்பு அன்று கர்வம் என்னே – நீதிநூல்:28 314/4
அ பிழை நீ செய்திலையோ உன்னை போல் அவர் பிழைக்கலாகாதோ மா – நீதிநூல்:32 336/2
முன் ஒருவன் செய்தனன் என்று அவற்கு இறப்ப செயும் இடர் அ முறை இலான் சேய் – நீதிநூல்:32 342/3
பசை உளதோ அ காற்றை பாரில் ஓர் பொருள் என்று எண்ணி – நீதிநூல்:38 377/2
ஏந்து கை வீடு கொள் என்று ஏந்து கையாம் அ கையில் – நீதிநூல்:39 386/2
கண்ட பொருள் அத்தனையும் எமது செல்வர் அ பொருளை காத்து எமக்கு – நீதிநூல்:40 413/3
நிதி வெள்ளி உலோகம் என்றும் பெயரிட்டும் விலையிட்டும் நிகழ் அ மண்ணால் – நீதிநூல்:40 415/2
பற்றிய அ கருப்பத்தோ பிறக்கும் போதோ பால பருவத்தோ மூப்புற்ற – நீதிநூல்:41 425/3
அ தொழில் முற்பழக்கம் இன்றி சாங்காலத்து அமையுமோ வரும் மன்றற்கு – நீதிநூல்:43 450/2
பற்பல நூல் உணர்வதினும் புண்ணியநூல் அரிதாமோ பகர் அ நூல்கள் – நீதிநூல்:43 451/2
கலம் ஊறும் சிறு நீரை விரைவின் இறையாவிடின் அ கலம்தான் மிக்க – நீதிநூல்:43 455/1
நெடிய சிறை இருந்தோம் அ சிறையை உன்றன் வறுமை வந்து நீக்கிற்று என்றார் – நீதிநூல்:44 488/4
குடிகெடுக்கும் தொழில் உங்கட்கு இல்லை என வெறுத்தனர் அ குணங்கள் எல்லாம் – நீதிநூல்:44 495/3
பைய ஒன்றி செவிகொடுத்தேன் பாலனை பார்த்து அ கோதை பணம் ஈ என்றாள் – நீதிநூல்:44 498/2
பொருள்மாது அ கன்னியர்க்கு எலாம் சிரோமணி என்ன புகலலாமே – நீதிநூல்:44 499/4
மலர் வாளி விடுத்தனன் சேர் எனை என்ன நெருங்கி வழிமறித்தாள் அ பேய் – நீதிநூல்:44 504/3
நாய் ஓரி கரடி என கத்தி மகிழ்விப்பர்கள் நாம் நலிந்த பின் அ
தீய விலங்கின செய்கை நம்-கண்ணே செய தொடுத்தார் திருவை ஒப்பாள் – நீதிநூல்:44 511/2,3
கதிரிடம் பெறும் அ சோமன் புவியை சுற்றுங்கால் என்றூழ்க்கு – நீதிநூல்:47 538/2
பார் இரு புறத்தும் சோதி பட அ பார் தினம் புரண்டு – நீதிநூல்:47 539/1
வீயும் என்று அ கால் மெல்ல வீசச்செய்து உலகு எங்கும் சார் – நீதிநூல்:47 544/2
தேயு மேல் எழுந்து நிற்கின் செகம் உய்யாது என அ தீயை – நீதிநூல்:47 544/3
ஆதரம் உளோன் அ பொன்னை அனுதினம் ஓர்வன் ஈசன் – நீதிநூல்:47 551/2
பலன்கள் நாம் பெற அ துன்பம் பணித்தனன் இறை என்று உன்னி – நீதிநூல்:47 552/3
எண்ணிய ஈந்தோன் அ தீது எண்ணான்-கொல் செங்கோல் ஓச்சும் – நீதிநூல்:47 555/2
தெய்வ நாத்திகம் அ தெய்வம் யாவினும் சிறந்தது என்ன – நீதிநூல்:47 567/1
அ தொழில் வண்மையும் அறைக பாலர்க்கே – நீதிநூல்:47 590/4
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 65/3
சீர் கொள் இறை ஒன்று உண்டு அ தெய்வம் நீ என்று ஒப்பால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 1/1
எல்லாம் உணர்ந்தும் வியாதன் இயம்பிய அ
சொல்லாலே நா அயர்ந்தான் சோமேசா வல்லமையால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 13/1,2
அப்பூதியார் மறைத்தும் வாகீசர் அ கரவை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 71/1
அ குலம் வேறதாமோ அதனிடம் புனுகு உண்டாமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 3/3
குருப்-பால் அ கடவுளர்-பால் வேதியர்-பால் புரவலர்-பால் கொடுக்க கோரார் – விவேகசிந்தாமணி:1 7/3
அங்கு அதை கொய்துவிட்டால் அழுக செய்து அ நீர் கொல்லும் – விவேகசிந்தாமணி:1 13/2
தொழுது மீண்டும் அ கழுதையை துதித்திட அதுதான் – விவேகசிந்தாமணி:1 49/2
மாரி நீர் மறுத்த போது அ பறவை அங்கு இருப்பதுண்டோ – விவேகசிந்தாமணி:1 71/2
மெலிவது விளக்கே ஆகில் மீண்டும் அ காற்றே கூற்றம் – விவேகசிந்தாமணி:1 79/4
தலைத்தலை சிங்கம் என்று அ களிறு கண்டு ஏகிற்று அம்மா – விவேகசிந்தாமணி:1 91/4
புக்கு அதனை வென்றது தன் புத்தியினால் அ கதை போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 13/2
ஆம் கடினம் ஆகில் அ திருவும் சேரான் முன் – நீதிவெண்பா:1 17/3
காரணம்தான் அ பிறப்பே காண் – நீதிவெண்பா:1 65/4
அ சந்தனமும் தன் இனமும் மாள்வது அன்றி – நீதிவெண்பா:1 99/3
எத்தருணத்து எம்மொழிகள் ஏற்குமோ அ மொழிகள் – நன்மதிவெண்பா:1 18/1
அ தருணத்தில் புகன்றும் அந்நியர்-தம் சித்தமது – நன்மதிவெண்பா:1 18/2
பல் முறையும் மாறில் பருவரலுற்று அ நகரம் – நன்மதிவெண்பா:1 22/3
பாவு கலம் மேல் சகடம் பண்டியின் மேல் அ நாவாய் – நன்மதிவெண்பா:1 24/1
பல் கலாம் செய்யேல் அ பண்_மொழியாள் மல்கு கண்ணீர் – நன்மதிவெண்பா:1 37/2
அ கரும்பின் இன் சாறு அறும் – நன்மதிவெண்பா:1 41/4
பால் ஆர்ந்த நல் நீர் அ பால் போல் இருப்பினும் பால் – நன்மதிவெண்பா:1 79/1
மைந்தன் தனக்கு உதித்த வாய்மை செவியுற்ற அ நாள் – நன்மதிவெண்பா:1 108/1
பற்றுக பற்று அற்றான் பற்றினை அ பற்றை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 57/3
எப்பொருள் யார்யார் வாய் கேட்பினும் அ பொருள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 74/3
எப்பொருள் யார்யார் வாய் கேட்பினும் அ பொருள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 75/3
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 103/3
அ நாட்டிடு இருந்து உலகம் ஆளுதலால் தன் நேர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 154/2
பொன்னர் பிறர் காணார் அ புண்ணியனை புண்ணியனும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 188/1
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல் அ பசியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 225/3
பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அ பற்றை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 350/3
எப்பொருள் எத்தன்மைத்து ஆயினும் அ பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:36 355/3
ஆரா இயற்கை அவா நீப்பின் அ நிலையே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 370/3
செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் அ செல்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 411/3
எப்பொருள் யார்யார் வாய் கேட்பினும் அ பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 423/3
பீலி பெய் சாகாடும் அச்சு இறும் அ பண்டம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 475/3
எய்தற்கு அரியது இயைந்தக்கால் அ நிலையே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 489/3
நாநலம் என்னும் நலன் உடைமை அ நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 641/3
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 645/3
சூழ்ச்சி முடிவு துணிவு எய்தல் அ துணிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 671/3
எப்பொருளும் ஓரார் தொடரார் மற்று அ பொருளை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 695/3
அ பால் நால் கூற்றே மருந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 950/4
ஒட்டார் பின் சென்று ஒருவன் வாழ்தலின் அ நிலையே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 967/3
நோய் நோக்கு ஒன்று அ நோய் மருந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1091/4
அ மா அரிவை முயக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1107/4

மேல்

அஃகம் (1)

அஃகம் சுருக்கேல் – ஆத்திசூடி:1 13/1

மேல்

அஃகமும் (1)

அஃகமும் காசும் சிக்கென தேடு – கொன்றைவேந்தன்:1 13/1

மேல்

அஃகாமை (1)

அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாது எனின் வெஃகாமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 178/3

மேல்

அஃகி (2)

அஃகி பல் படர் அணுகுறாமையும் அதிசயமாம் – நீதிநூல்:42 446/3
அஃகி அகன்ற அறிவு என் ஆம் யார்-மாட்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 175/3

மேல்

அஃது (54)

சொல்வன்மை இன்று எனின் என் ஆம் அஃது உண்டேல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 4/3
சிற்றின்பம் சின்னீரது ஆயினும் அஃது உற்றார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 87/1
அற அரணம் ஆராய்ந்து அடையின் அஃது அல்லால் – அறநெறிச்சாரம்:1 22/3
கறந்து உண்டு அஃது ஓம்பாமையாம் – அறநெறிச்சாரம்:1 155/4
ஏற்பானும் தானும் அடங்காக்கால் அஃது என்ப – அறநெறிச்சாரம்:1 176/3
தானம் மறவாத தன்மையரேல் அஃது என்பார் – அறநெறிச்சாரம்:1 179/3
நல்லறிவே அணி நன்னுதலார்க்கு அஃது
இல்லவரோடும் இயைந்து கலத்தல் – நீதிநூல்:10 103/1,2
அனுபவம் ஒன்றே பொன்னால் ஆய நல் பயன் அஃது இன்றேல் – நீதிநூல்:24 279/1
அத்தமதில் குருடு ஊனம் சாதி இழிவு உளதோ அஃது அளிப்போர் மேலோர் – நீதிநூல்:44 505/3
மதி புவி என ஓர் கோள வடிவமாம் அஃது காந்தி – நீதிநூல்:47 538/1
ஊதல் அஃது இன்றேல் சீவர் உய்ந்திடார் பெரும் கால் மாகம் – நீதிநூல்:47 542/3
ஒப்புரவினால் வரும் கேடு எனின் அஃது ஒருவன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 22/3
தோன்றில் புகழொடு தோன்றுக அஃது இலார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 24/3
அஃது அறிகல்லாதவர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 43/4
உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி அஃது ஆற்றாது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 104/3
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 117/3
அஃது இலார் மேற்கொள்வது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 27/4
கற்றிலன் ஆயினும் கேட்க அஃது ஒருவர்க்கு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 42/3
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 117/3
ஆம் என்றான் மற்றவர்க்கு அஃது ஆகுமோ மூவுலகில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 8/2
மா துங்கா புன்னைவன மன்னவா அஃது அறிந்தே – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 58/3
அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 32/3
தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக அஃது இலார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 39/3
நுனி கொம்பர் ஏறினார் அஃது இறந்து ஊக்கின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 81/3
அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 99/4
வீழ் நாள் படாஅமை நன்று ஆற்றின் அஃது ஒருவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 38/3
அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃது இலார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 80/3
விழு பேற்றின் அஃது ஒப்பது இல்லை யார்-மாட்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 162/3
அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 170/3
ஒப்புரவினால் வரும் கேடு எனின் அஃது ஒருவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:22 220/3
அற்றார் அழி பசி தீர்த்தல் அஃது ஒருவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 226/3
தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக அஃது இலார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 236/3
அஃது இலார் மேற்கொள்வது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 262/4
யாண்டும் அஃது ஒப்பது இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 363/4
அவா இல்லார்க்கு இல் ஆகும் துன்பம் அஃது உண்டேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 368/3
கற்றிலனாயினும் கேட்க அஃது ஒருவற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:42 414/3
அஃது அறிகல்லாதவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 427/4
நுனி கொம்பர் ஏறினார் அஃது இறந்து ஊக்கின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 476/3
வாயின் அஃது ஒப்பது இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 536/4
மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃது இன்றேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:56 556/3
கண்ணோட்டத்து உள்ளது உலகியல் அஃது இலார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 572/3
கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃது இன்றேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 575/3
உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃது இலார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 591/3
உரம் ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை அஃது இல்லார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 600/3
அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 621/4
அற்றால் அளவு அறிந்து உண்க அஃது உடம்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 943/3
அஃது இறந்து வாழ்தும் எனல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 971/4
வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும் பொருள் அஃது உண்ணான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1001/3
அணி அன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு அஃது இன்றேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1014/3
உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி அஃது ஆற்றாது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1032/3
நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃது அவள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1093/3
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1166/3
அஃது ஆண்டு அவள் செய்தது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1279/4
நோதல் எவன் மற்று நொந்தார் என்று அஃது அறியும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1308/3

மேல்

அஃதும் (2)

அறன் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்
பிறன் பழிப்பது இல் ஆயின் நன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 49/3,4
மன நலத்தின் ஆகும் மறுமை மற்று அஃதும்
இன நலத்தின் ஏமாப்பு உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 459/3,4

மேல்

அஃதே (4)

மெல்லென்றல் சால அரிதாகும் அஃதே போல் – அறநெறிச்சாரம்:1 31/2
மறத்திற்கும் அஃதே துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 76/4
தேரினும் அஃதே துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 132/4
தேரினும் அஃதே துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 242/4

மேல்

அஃறிணை (1)

ஆண் அலன் பெண்ணும் அல்லன் அஃறிணை அலன் பார் அல்லன் – நீதிநூல்:3 18/1

மேல்

அக்கண்ணும் (1)

கறுத்து இன்னா செய்த அக்கண்ணும் மறுத்து இன்னா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:32 312/3

மேல்

அக்கணமே (3)

வெய்து உரையால் அக்கணமே வீந்தான் சிசுபாலன் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 57/1
அக்கணமே போம் என்று அறி – நீதிவெண்பா:1 100/4
அக்கணமே வெந்து விழும் ஆதலால் மிக்க – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 99/2

மேல்

அக்கம் (1)

கேளாய் அக்கம் சுருக்கேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 13/4

மேல்

அக்கமும் (1)

அக்கமும் ஒக்குமே அன்றி நல்ல கண் – நீதிநூல்:10 101/3

மேல்

அக்கரா (1)

யானையை சலம்-தனில் இழுத்த அக்கரா
பூனையை கரை-தனில் பிடிக்க போகுமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 52/1,2

மேல்

அக்கன் (1)

அக்கன் முதல் அரக்கர் ஆவி-தனை வாங்கி ஊர் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 69/1

மேல்

அக்கனும் (1)

அன்று சுசன்மாவும் அக்கனும் முன் நன்று சொன்னார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 664/1

மேல்

அக்காரம் (1)

கைத்திட்ட மருந்தில் அக்காரம் கலந்து கூட்டி – நீதிநூல்:6 61/1

மேல்

அக்காள் (2)

ஒரு தரமோ பல தரம் நீ ஓ அக்காள் அக்காள் என்று – நீதிநூல்:12 136/3
ஒரு தரமோ பல தரம் நீ ஓ அக்காள் அக்காள் என்று – நீதிநூல்:12 136/3

மேல்

அக்கிரத்தின்-நின்று (1)

அரசின் இலையதனின் அக்கிரத்தின்-நின்று
விரைய விழு துளியே போலும் புரை உடைய – நீதிவெண்பா:1 52/1,2

மேல்

அக்கினிக்கு (1)

அம்பருடன் வேள்வி நுகர்ந்து அக்கினிக்கு மந்தமுற்றது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 95/1

மேல்

அக்குரூரன் (1)

தெள்ளு புகழ் அக்குரூரன் தேர்ந்து ஏன் பெரு வளங்கள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 512/1

மேல்

அக (3)

அக பகை ஒன்று அஞ்சி காப்ப அனைத்து உலகும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 54/2
அக இருள் அகல ஞான விளக்கினை அருளின் ஏற்றி – நீதிநூல்:6 54/1
அக பட்டி ஆவாரை காணின் அவரின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1074/3

மேல்

அகக்குரங்கே (1)

ஆக்கும் இந்த தனமதனை ஆக்கம் என நினைத்தனை நீ அகக்குரங்கே – நீதிநூல்:40 407/4

மேல்

அகங்கரிக்கும் (1)

பங்கமுற செல்வர் நம்மின் மிக்கோர் என்று அகங்கரிக்கும் பான்மை என்னே – நீதிநூல்:30 323/4

மேல்

அகங்கரித்த (1)

அன்று இகலே நன்று என்று அகங்கரித்த நாந்தகன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 856/1

மேல்

அகங்காரம் (1)

மூலகாரணனை நீத்து இங்கு அகங்காரம் முதல் பாவங்கள் – நீதிநூல்:47 563/3

மேல்

அகட்டிடை (1)

நதி முதல் புகுவது எல்லாம் நன்கு அகட்டிடை அடக்கும் – நீதிநூல்:33 352/1

மேல்

அகட்டின் (1)

உள்ள நீரையும் இழக்கும் உண்மை போல் பேர் அகட்டின்
பள்ளம் மேடாக உண்ணும் பதம் உடல் வளத்தை போக்கும் – நீதிநூல்:36 363/2,3

மேல்

அகடு (1)

அகடு ஆரார் அல்லல் உழப்பர் சூது என்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 936/3

மேல்

அகண்டம் (1)

அண்டம் மற்று அகண்டம் செய்தோன் உளன் என அறிவாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:2 7/4

மேல்

அகண்டாகார (1)

பதம் எவண் அகண்டாகார பராபரற்கு உரையீர் பாரீர் – நீதிநூல்:3 22/4

மேல்

அகத்தது (3)

ஐயப்படாஅது அகத்தது உணர்வானை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 71/3
ஐயப்படாஅது அகத்தது உணர்வானை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 71/3
ஐயப்படாஅது அகத்தது உணர்வானை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 702/3

மேல்

அகத்தார் (1)

கொளற்கு அரிதாய் கொண்ட கூழ்த்து ஆகி அகத்தார்
நிலைக்கு எளிது ஆம் நீரது அரண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 745/3,4

மேல்

அகத்தாரை (1)

கலை சோதித்து ஒன்றும் இலா சினத்தால் அவ் அகத்தாரை கதறி கள்வன் – நீதிநூல்:44 507/3

மேல்

அகத்தான் (1)

முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தான் ஆம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 93/3

மேல்

அகத்தியர்க்கு (1)

சொல் வல் அகத்தியர்க்கு சூழ்ச்சிசெய்த வாதாவி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 90/1

மேல்

அகத்தியனை (1)

தேவர் குழாத்தினிடை தென்-பால் அகத்தியனை
ஏவின் நிகர் என்றான் இரங்கேசா பூவில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 72/1,2

மேல்

அகத்திருக்க (1)

இல்லாள் அகத்திருக்க இல்லாதது ஒன்றில்லை – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 21/1

மேல்

அகத்திருந்தாள் (1)

அறவோன் அகத்திருந்தாள் அன்பு கண்டேம் கண்டேம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 16/1

மேல்

அகத்தில் (3)

நாட்டில் காட்டில் பொன் சுரங்கத்தில் கடலின் அகத்தில் எண்ணிறந்தவர் நமக்கு உழைப்பார் – நீதிநூல்:39 392/2
அரி அகத்தில் அன்னம் அருந்தேல் உரிமை பிறர்க்கு – நன்மதிவெண்பா:1 61/2
போய பின் சுற்றத்து அகத்தில் புக்கு உழலேல் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 72/3

மேல்

அகத்தின் (1)

உற்ற மறை அகத்தின் உய்க்குவன் உத்தமனே – நீதிவெண்பா:1 90/1

மேல்

அகத்தினள் (1)

ஆ ஈன மழை பொழிய இல்லம் வீழ அகத்தினள் நோய்-தனில் வருந்த அடிமை சாவ – விவேகசிந்தாமணி:1 77/1

மேல்

அகத்து (23)

தையும் மாசியும் வை_அகத்து உறங்கு – கொன்றைவேந்தன்:1 45/1
அச்சம் உள் அடக்கி அறிவு அகத்து இல்லா – வெற்றிவேற்கை:1 40/1
ஆம்பல் தாள் வாடலே போல அகத்து அடக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 88/3
ஆசையும் பாசமும் அன்பும் அகத்து அடக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 113/1
வாள்_விழி என் அகத்து உறையும் மகிழ்நர் இருவரில் ஒருவர் – நீதிநூல்:12 147/2
அத்தி சூழ் உலகில் சில்லோர் அகத்து ஒன்றும் வாக்கில் ஒன்றும் – நீதிநூல்:38 381/1
பூ அன்ன கண்ணார் அகத்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 131/4
அன்பு உளர் என்று உன்னேல் அகத்து – நன்மதிவெண்பா:1 34/4
சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 114/4
அன்பு அகத்து இல்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பால்-கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 78/3
அகத்து உறுப்பு அன்பு இலவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 79/4
பண்பு_இல் சொல் பல்லார் அகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:20 194/4
புன்மை தெரிவார் அகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 329/4
ஆன்ற பெரியார் அகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 694/4
சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 717/4
முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்து இன்னா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 824/3
மென்மை பகைவர் அகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 877/4
நாண் அகத்து இல்லார் இயக்கம் மரப்பாவை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1020/3
அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1027/3
நோனா உடம்பின் அகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1163/4
அறை பறை கண்ணார் அகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1180/4
பூ அன்ன கண்ணார் அகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1305/4
நீர் இயைந்து அன்னார் அகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1323/4

மேல்

அகத்துக்கு (1)

அவ்வையை முன் சேர்ந்த பிழை பொறுத்து அவளை என் அகத்துக்கு அழைத்தேன் அன்னாள் – நீதிநூல்:44 478/3

மேல்

அகத்தும் (2)

எல்லை அகத்தும் பயம் இல மீண்டு ஒழுகல் – அருங்கலச்செப்பு:1 89/1
அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும்
ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1027/3,4

மேல்

அகத்தே (1)

ஐந்தும் அகத்தே நகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 271/4

மேல்

அகத்தை (1)

அகத்தை வீடு என்று அறைதல் சிவணுமே – நீதிநூல்:7 71/4

மேல்

அகப்படு (1)

மண்டு தேரையின் வாயினில் அகப்படு வண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 87/3

மேல்

அகம் (21)

அம்மா பெரிது என்று அகம் மகிழ்க தம்மினும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 14/2
புறம் நட்டு அகம் வேர்ப்பார் நச்சு பகைமை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 55/1
விதி செயல் சிதைந்து அகம் மெலிந்து நையுமே – நீதிநூல்:5 49/4
அகம் நினைந்தது தரும் அரதனம்-தனை – நீதிநூல்:9 88/3
மூளும் சீற்றத்தின் விளைவு அதாம் முனிவு அகம் உடையோர் – நீதிநூல்:26 297/2
அரும் படிவத்தின் மாக்கள் அகம் அகம் மிகல் தகாதால் – நீதிநூல்:28 316/4
அரும் படிவத்தின் மாக்கள் அகம் அகம் மிகல் தகாதால் – நீதிநூல்:28 316/4
அகம் உறும் அவனை பல்லோர் அனுதினம் சுமக்க வேண்டும் – நீதிநூல்:36 365/3
அகம் முனிந்து அனல் போல் தீக்க அறம் என்பது ஒருபால் சீற – நீதிநூல்:38 379/2
கலை ஊண் அகம் முதல் இனிது ஈகுவர் வளர் கலையோர் நிலையுறு தலையோரே – நீதிநூல்:39 395/4
அறிவு இலா விலங்கு போர்வை அகம் செய அறியாது என்ன – நீதிநூல்:47 546/1
சேண் நிகரும் கல்வி இலா மாதர் அகம் படித்து உணர தீட்ட பாட – நீதிநூல்:47 594/3
அச்சமுற வாங்கல் அகம் – நீதிவெண்பா:1 60/4
அகம் அலைதல் ஆகாது அவையில் பக சொல்லல் – நன்மதிவெண்பா:1 68/2
புறம் அகம் என்று யாவும் புகல்வனவும் காண – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 9/1
புறம் குன்றி கண்டு அனையரேனும் அகம் குன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 277/3
புறம் தூய்மை நீரான் அமையும் அகம் தூய்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 298/3
முகம் நோக்கி நிற்க அமையும் அகம் நோக்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 708/3
அகம் நக நட்பது நட்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 786/4
அகம் நட்பு ஒரீஇவிடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 830/4
அன்று மரீசி அகம் திரிந்தார் துங்கன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 898/1

மேல்

அகம்-தனை (1)

அகம்-தனை உடையவன் அழித்தல் நீதி எண் – நீதிநூல்:18 224/1

மேல்

அகமாய் (1)

அனமிலார்க்கு அனமாய் வாழ அகமிலார்க்கு அகமாய் துன்ப – நீதிநூல்:39 383/1

மேல்

அகமிலார்க்கு (1)

அனமிலார்க்கு அனமாய் வாழ அகமிலார்க்கு அகமாய் துன்ப – நீதிநூல்:39 383/1

மேல்

அகமும் (2)

வாழ் அகமும் புனை தூசு அணியும் பல வாகனம் மஞ்சமொடும் – நீதிநூல்:14 174/1
வாவி உறை நீரும் வட நிழலும் பாவு அகமும்
ஏ அனைய கண்ணார் இள முலையும் ஓவியமே – நீதிவெண்பா:1 43/1,2

மேல்

அகமே (1)

அதிர் கடல் ஒலியால் வாழ்த்தும் அகமே நீ வாழ்த்தாது என்னே – நீதிநூல்:3 34/4

மேல்

அகர (4)

அகர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 1/3
அகர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 1/3
அகர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 1/3
அகர உயிர் போல் அறிவாகி எங்கும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 187/3

மேல்

அகல் (13)

மை_விழியார் மனை அகல் – ஆத்திசூடி:1 96/1
கான்-தனை அகல் விலங்கும் காவல் தீர் நகரும் ஒப்பார் – நீதிநூல்:3 26/4
தினம் வினை செய அகல் செல்வ முன்னம் தூது – நீதிநூல்:12 130/1
தழுவி இன்பமுறல் மதமா தான் உண்டு அகல் வாயிடை ஒழுகும் – நீதிநூல்:13 168/3
பத்தினி-தனை அகல் பான்மை ஒக்குமே – நீதிநூல்:20 237/4
அகல் நிதம்ப சரக்கு ஒன்றை பலருக்கும் தினந்தினம் விற்று அரும் பொன் வாங்கி – நீதிநூல்:44 496/2
அகல் இடத்திருந்து பல் நீராவியை பானு கையால் – நீதிநூல்:47 543/1
அணங்கு நலிய மூப்பு எய்தி அகல் வாயோடு கழுத்து ஏந்தி – விவேகசிந்தாமணி:1 81/3
மை_விழியார் மனை அகல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 95/4
மேவி அகல் ஏனம் எய்யான் வில்லாண்மை நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 33/3
மகவினையும் தேர் ஊரும் ஆற்றால் அகல் இடத்தில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 88/2
ஐந்து அவித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்புளார் கோமான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 25/3
தீது அகல் இன்சொல்லால் திரிசடை ஏன் இன்பம் எல்லாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 98/1

மேல்

அகல்வாரோ (1)

தொழுதகு கற்புடையார் தன் துணைவரை விட்டு அகல்வாரோ – நீதிநூல்:12 141/4

மேல்

அகல்வாள் (1)

வேசை அணுகாமல் கைவிட்டு அகல்வாள் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 40/3

மேல்

அகல (7)

அக இருள் அகல ஞான விளக்கினை அருளின் ஏற்றி – நீதிநூல்:6 54/1
காக்கும் பதி அகல காட்டில் சலர்க்காரி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 123/1
சூழ் தேரரை வென்றார் சோமேசா தாழ்வு அகல
ஆற்றின் அளவு அறிந்து கற்க அவை அஞ்சா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 73/2,3
இருள் அகல வேங்கைக்கு இயம்பும் பெருமையினால் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 1/2
கோது அகல கண்டார் குமரேசா பூதலத்தில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 25/2
கோது அகல கொண்டாள் குமரேசா ஓதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 98/2
கூர்ந்து அகல நின்றான் குமரேசா நேர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 825/2

மேல்

அகலம் (2)

அண்டு அரிய திண்மை அகலம் அயோத்தி அரண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 743/1
உயர்வு அகலம் திண்மை அருமை இ நான்கின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 743/3

மேல்

அகலல் (1)

அரிதின் மாசு அணுகுறாது அகலல் போல் இனிய நல் – நீதிநூல்:6 64/2

மேல்

அகலவிட்டு (1)

அம்புவி மாதே கேளாய் அரசனை அகலவிட்டு
வம்பனை கைப்பிடித்தவாறு போல் ஆயிற்று அன்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 35/3,4

மேல்

அகலா (1)

சத்தியம் அகலா வாணிகமாதி சகல நல் தொழில் அவரவர்கள் – நீதிநூல்:4 42/3

மேல்

அகலாக்கடை (1)

போகு_ஆறு அகலாக்கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 478/4

மேல்

அகலாத (1)

மாலை நோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத
காலை அறிந்தது இலேன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1226/3,4

மேல்

அகலாது (1)

அகலாது அணுகாது தீ காய்வார் போல்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 691/3

மேல்

அகலாதோ (1)

முன் பிறந்து வளர்ந்தது-கொல் இனி உனை விட்டு அகலாதோ முதிர்ந்து நீ தான் – நீதிநூல்:40 405/3

மேல்

அகலார் (1)

ஈன வெம் பவ இராவை அகலார் எவருமே – நீதிநூல்:6 57/2

மேல்

அகலாரே (1)

எங்கண் ஆயினும் அன்பராய் இருப்பவர் இதயம் விட்டு அகலாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 56/4

மேல்

அகலி (3)

சுந்தரமாம் அகலி தோள் தோய்ந்து பத்து_நூறு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 109/1
ஏந்து அகலி தோய்ந்தார் இரங்கேசா மாந்தி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 115/2
மன்னும் அகலி கல்லாய் மாநிலத்திலே கிடந்தாள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 119/1

மேல்

அகலிகையால் (1)

என்னே அகலிகையால் இந்திரனும் தன் பெருமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 144/1

மேல்

அகலிகையும் (1)

அன்று ஓர் இழுக்கால் அகலிகையும் கல் ஆகி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:14 133/1

மேல்

அகலிடமது (1)

தோன்று அகலிடமது என்னும் துன்ப சாகரத்தில் அத்தன் – நீதிநூல்:3 26/1

மேல்

அகலியையை (1)

ஓர் நாள் அகலியையை வேட்டு இன்றும் உம்பர்_இறை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 115/1

மேல்

அகலும் (2)

தாதா எனில் கல்விதான் அகலும் ஓதின் உடன்வந்தோன் – நீதிவெண்பா:1 61/2
கோ அகலும் என்று ஏன் குமரேசா மேவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1279/2

மேல்

அகலுமே (1)

அரு வினை பயன் அகலுமே – அருங்கலச்செப்பு:0 1/2

மேல்

அகலுறும் (1)

அகலுறும் உன்னை செய்தோன் அவன்-கொல் மற்று எவன்-கொல் நெஞ்சே – நீதிநூல்:47 545/4

மேல்

அகலேல் (1)

அகலேல் நன்மதியே இங்கிதம் கூறும் குரவர் – நன்மதிவெண்பா:1 21/3

மேல்

அகழ்தல் (1)

பயம்_இல் மரம் குறைத்தலோடு அகழ்தல் என்ப – அருங்கலச்செப்பு:1 93/1

மேல்

அகழ்வாரை (3)

அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 16/3
அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 30/3
அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 151/3

மேல்

அகளங்கம் (1)

சித்தம் அகளங்கம் இலை தேர் – நன்மதிவெண்பா:1 55/4

மேல்

அகற்றல் (2)

குருநோய் ஒப்பான் அவனை கோன் ஊர்விட்டு அகற்றல் நன்றேயாம் – நீதிநூல்:22 265/4
கோட்புறல் இலாது சினம் கொண்டு அகற்றல் நெறியாமே – நீதிநூல்:22 266/4

மேல்

அகற்றி (6)

தன் மனையாளை தாய் மனைக்கு அகற்றி
பின்பு அவள் பாரா பேதையும் பதரே – வெற்றிவேற்கை:1 69/1,2
காய்தல் உவத்தல் அகற்றி ஒரு பொருள்-கண் – அறநெறிச்சாரம்:1 42/1
கயம் கொள் சேறு அகற்றி தெள் நீர் கை கொள்வார் என்ன நூலின் – நீதிநூல்:1 4/3
ஆலோசனையின் அழிவு அகற்றி மாதவன்-கண் – அருங்கலச்செப்பு:1 148/1
கசிவு கலக்கம் அகற்றி மனத்தை – அருங்கலச்செப்பு:1 149/1
கொண்டு அகற்றி விட்டான் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 148/2

மேல்

அகற்றினார் (1)

அதன் நிலை கண்டார் அல்லலை அகற்றினார்
அதன் அருள் வாழ்த்தி அமர வாழ்வு எய்துவோம் – புதிய-ஆத்திசூடி:0 1/9,10

மேல்

அகற்று (7)

கீழ்மை அகற்று – ஆத்திசூடி:1 35/1
கௌவை அகற்று – ஆத்திசூடி:1 43/1
தீவினை அகற்று – ஆத்திசூடி:1 58/1
பேதைமை அகற்று – ஆத்திசூடி:1 84/1
துன்பான கீழ்மை அகற்று – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 35/4
சூழ் தீவினை அகற்று – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 57/4
உள் பேதைமை அகற்று – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 83/4

மேல்

அகற்றும் (6)

மடம் கொன்று அறிவு அகற்றும் கல்வி நெடும் காமம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 2/2
புலம் ஐந்தும் காத்தும் மனம் மாசு அகற்றும்
நலம் அன்றே நல்லாறு எனல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 59/3,4
இருளே உலகத்து இயற்கை இருள் அகற்றும்
கைவிளக்கே கற்ற அறிவுடைமை கைவிளக்கின் – அறநெறிச்சாரம்:1 194/1,2
இகலொடு பொருத மின்னாம் இடித்தல் வான் விடம் அகற்றும்
சகலமும் உய்ய பெய்யும் சலதரம் ஈந்தோன் யாரே – நீதிநூல்:47 543/3,4
பேதை படுக்கும் இழவு_ஊழ் அறிவு அகற்றும்
ஆகல்_ஊழ் உற்ற கடை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 38/3,4
பேதை படுக்கும் இழவு_ஊழ் அறிவு அகற்றும்
ஆகல்_ஊழ் உற்றக்கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 372/3,4

மேல்

அகற்றுவர் (1)

ஓர்ந்து அவர் அகற்றுவர் என்று ஓது – நன்மதிவெண்பா:1 2/4

மேல்

அகறலின் (1)

அகறலின் ஆங்கு ஒன்று உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1325/4

மேல்

அகன் (3)

அகன் அமர்ந்து இன்சொல்லான் அழைக்கும் புகழ் வாய் – நன்மதிவெண்பா:1 43/2
அகன் அமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகன் அமர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 84/3
அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 92/3

மேல்

அகன்ற (22)

அந்த நாள் நடந்திலாத யான் அகன்ற நெடு வழி – நீதிநூல்:12 132/1
சாமி உனை பிரியேன் என்று உரைத்து பின் அகன்ற மின்னாள்-தன்னை நோக்கி – நீதிநூல்:44 490/1
காந்தன் துகில் அரிந்து கானத்து அகன்ற தன்மை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 129/1
சலம் இருந்து அகன்ற போது தாமரைக்கு அருக்கன் கூற்றம் – விவேகசிந்தாமணி:1 79/2
சலம்-தனில் கிடக்கும் ஆமை சலத்தை விட்டு அகன்ற போது – விவேகசிந்தாமணி:1 111/1
அழிவு அகன்ற அச்சித்தனாம் – அருங்கலச்செப்பு:1 166/2
கூசாதது என்னே குமரேசா மாசு அகன்ற
விண் இன்று பொய்ப்பின் விரி நீர் வியன் உலகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 13/2,3
அஃகி அகன்ற அறிவு என் ஆம் யார்-மாட்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 175/3
கொன்ற மீன் தீண்ட குமரேசா நன்று அகன்ற
தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 201/2,3
கோது_இல் அறம் கொண்டான் குமரேசா தீது அகன்ற
பொய்யாமை அன்ன புகழ் இல்லை எய்யாமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 296/2,3
கூசாமல் கொண்டார் குமரேசா மாசு அகன்ற
அன்பு அறிவு தேற்றம் அவா இன்மை இ நான்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 513/2,3
கோது ஒழிய சொன்னாள் குமரேசா தீது அகன்ற
தூய்மை துணைமை துணிவுடைமை இ மூன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 688/2,3
மாறு அகன்ற ஆயுமன்னன் வையம் எலாம் கொண்டு புகழ் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 874/1
கூசி அழிந்தான் குமரேசா ஆசு அகன்ற
அன்பின் விழையார் பொருள் விழையும் ஆய்_தொடியார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 911/2,3
கோதை புனை வை வேல் குமரேசா கோது அகன்ற
நாணால் உயிரை துறப்பர் உயிர்-பொருட்டால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1017/2,3
ஆதன் உழவை அகன்ற போது ஏன் துறவோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1036/1
கோமனை முன் போனார் குமரேசா தோம் அகன்ற
இற்பிறந்தோர்-கண்ணேயும் இன்மை இளி வந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1044/2,3
மாறு அகன்ற கந்தியே மையல் நோய்க்கு உய்தி என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1102/1
சார்ந்து அகன்ற சுந்தரரை சங்கிலியார் தேறியும் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1154/1
கோன் அகன்ற போது குமரேசா தானே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1159/2
கை அகன்ற காதலனை காண விழைந்து ஏன் உளைந்தாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1178/1
கோன் அகன்ற போது ஏன் குமரேசா ஏனோ – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1185/2

மேல்

அகன்றது (3)

நெருநலோ அகன்றது இன்று விடிந்து பகல் ஆயிற்று நிமிடம்-தன்னில் – நீதிநூல்:41 419/1
அவ்விநயம் ஆறும் அகன்றது நற்காட்சி – அருங்கலச்செப்பு:1 39/1
கோது அகன்றது என்னே குமரேசா வாது மிகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 735/2

மேல்

அகன்றவுடன் (1)

மெள்ள அகன்றவுடன் மேனி பசந்தாள் சுதை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:119 1187/1

மேல்

அகன்றனர் (1)

கான வேட்டுவ சேரி விட்டு அகன்றனர் கடி கமழ் விலை வாணர் – விவேகசிந்தாமணி:1 86/4

மேல்

அகன்றார் (2)

அன்று அறுவர் தீ-நின்று அகன்றார் மடி கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 371/1
கொண்டு அகன்றார் என்னே குமரேசா கொண்டாடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1009/2

மேல்

அகன்றாரும் (2)

அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 32/3
அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 170/3

மேல்

அகன்றால் (1)

தள்ளி அகன்றால் வேறு தனி உயிர் ஏது உரையாயே – நீதிநூல்:12 137/4

மேல்

அகன்றாள் (1)

கோது அகன்றாள் என்னே குமரேசா ஏதம் அற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:127 1265/2

மேல்

அகன்றான் (10)

சந்யாசியாய் விச1யன் தார்_குழலை கொண்டு அகன்றான்
இ நானிலம் போற்றும் இரங்கேசா சொன்னால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 28/1,2
போற்றும் சுசீலன் புயபெலனை நீத்து அகன்றான்
தோற்று இறைவி தும்மிடவும் சோமேசா ஏற்றதே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 80/1,2
ஆற்றாத சீற்றத்தோடு அன்று அகன்றான் ஏன் அரசன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 129/1
கொண்டு அகன்றான் என்னே குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 274/2
கோது அகன்றான் என்னே குமரேசா ஆதலினால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 375/2
திண் தோள் குலேசனை முன் தீர்ந்து அகன்றான் பின்பு அன்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 529/1
உள்ளி இரணியன் உய்ந்து அகன்றான் பின்பு துன்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 539/1
கூசி அகன்றான் குமரேசா மூசி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 820/2
கொண்டு அகன்றான் முன்னே குமரேசா கண்டு அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:88 876/2
அகன்றான் பண்டு குமரேசா அண்டி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 883/2

மேல்

அகன்று (14)

மை_விழியார்-தம் மனை அகன்று ஒழுகு – கொன்றைவேந்தன்:1 78/1
பொருள் என போழ்ந்து அகன்று பொன் மணி போன்று எங்கும் – அறநெறிச்சாரம்:1 200/1
மனையின் அகன்று போய் மா பெரும் காட்டில் – அறநெறிச்சாரம்:1 211/3
தேன் தரு மலர் தாள் தெப்பம் சேர்கிலாது அகன்று நிற்போர் – நீதிநூல்:3 26/2
புல்லரை குடிகெடுத்து அகன்று போகுமே – நீதிநூல்:24 276/4
அத்தம் என நம்பினார் அவர்களை விட்டு அகன்று உன் கை அமர்ந்தது இன்னும் – நீதிநூல்:40 414/2
தரியாது உயர்வு அகன்று தாழும் தெரியாய்-கொல் – நன்னெறி:1 37/2
விடாத நாண் அகன்று அன்னிய புருடனை விழைந்தே – விவேகசிந்தாமணி:1 134/3
பாரே அகன்று பட்ட பாரதம் பார் பேராண்மை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 48/2
செப்புமவனும் தானே சிந்தை நோகாது அகன்று
தப்புமவன் உத்தமனேதான் – நீதிவெண்பா:1 34/3,4
ஆதி அருள் சேய் நாண் அகன்று மட மான் மகட்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 167/1
எல்லா வகையும் இயம்பும் இவன் அகன்று
நில்லா வகையை நினைந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 195/3,4
உற்ற மழை பெய்ய உரோமபதன் கேடு அகன்று
கொற்றமுற்றான் என்னே குமரேசா வற்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 15/1,2
பண்டு ஏன் சகரர் பகீரதனால் தீது அகன்று
கொண்டார் புகழை குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 62/1,2

மேல்

அகன்றும் (1)

அன்று புலந்து அகன்றும் அங்கன் ஏன் இன்ப நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1325/1

மேல்

அகித (1)

இதம் அகித வார்த்தை எவர்க்கேனும் மேலாம் – நீதிவெண்பா:1 67/1

மேல்

அகிதர் (1)

அம் கண் உலகு எங்கணுமே வசை ஆகும் நரர் எலாம் அகிதர் ஆவார் – நீதிநூல்:16 197/3

மேல்

அகில் (1)

புகைக்கினும் கார் அகில் பொல்லாங்கு கமழாது – வெற்றிவேற்கை:1 26/1

மேல்

அகில (3)

திண்ணிய அகில கோடி சிதைந்து உகும் என அறிந்தும் – நீதிநூல்:3 21/3
ஆசைக்கு அடியான் அகில லோகத்தினுக்கும் – நீதிவெண்பா:1 12/1
அகில குணமும் கெட்டு அழியும் நகு தரளம் – நன்மதிவெண்பா:1 41/2

மேல்

அகிலத்து (1)

அப்பனாய் நட்பினர்க்குள் பகை விளைக்கும் சத்துருவாய் அகிலத்து உற்ற – நீதிநூல்:40 406/2

மேல்

அகிலம் (1)

அவனியை நீத்தல் போலும் அகிலம் ஆள் கோவை தேவை – நீதிநூல்:47 529/3

மேல்

அகிலமும் (1)

ஆம் பணி நல்கும் விண்ணும் அகிலமும் வணங்கச்செய்யும் – நீதிநூல்:43 469/2

மேல்

அகோசரத்தை (1)

முத்தர் பேரின்ப வாழ்வை மொழி மனக்கு அகோசரத்தை
பத்தர் பாக்கியத்தை பாவ பகையினை தகையின் வைப்பை – நீதிநூல்:47 549/1,2

மேல்

அங்கண் (1)

துங்க மறை தேர் கலயர் சோமேசா அங்கண்
வழங்குவது உள் வீழ்ந்தக்-கண்ணும் பழங்குடி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 96/2,3

மேல்

அங்கண (2)

நவை தீர் தண் நதி தூ நீர் அருந்தாது அங்கண நீரை நாடல் போலும் – நீதிநூல்:44 484/3
அங்கண நீர் கங்கை அடைந்த உடனே புனித – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:0 2/1

மேல்

அங்கணத்துள் (1)

அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:72 720/3

மேல்

அங்கணம் (2)

முடை உடை அங்கணம் நாள்-தோறும் உண்ட – அறநெறிச்சாரம்:1 134/1
உள்ள அங்கணம் கசிந்து ஓடல் போல் ஒரு – நீதிநூல்:22 261/1

மேல்

அங்கணமதில் (1)

பரிதியின் கிரணம் அங்கணமதில் படியினும் – நீதிநூல்:6 64/1

மேல்

அங்கத்தை (1)

இதர அங்கத்தை காணாது எனின் முடி எவண் பொன் ஒக்கும் – நீதிநூல்:3 22/3

மேல்

அங்கதம் (1)

அங்கதம் முதல் யாவிற்கும் விடைகொடுத்து அறிவு அன்பு ஈகை – நீதிநூல்:38 380/2

மேல்

அங்கதமே (1)

அங்கதமே பொருள் என்ன கைக்கொண்டோர் மறந்து ஒரு மெய் அறைந்திட்டாலும் – நீதிநூல்:16 197/1

மேல்

அங்கதன் (1)

சோரான் துணிந்து நின்றான் தூதான அங்கதன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 689/1

மேல்

அங்கதன்-பால் (1)

தீது ஆர் துமிரன் ஏன் தேறாமல் அங்கதன்-பால்
கோது செய்து மாண்டான் குமரேசா மோதி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 893/1,2

மேல்

அங்கதனும் (1)

அன்று பெய்த நஞ்சை அரனாரும் அங்கதனும்
குன்றாது ஏன் உண்டார் குமரேசா நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 580/1,2

மேல்

அங்கதனை (2)

சொல்லுக என்று அங்கதனை தூது ஏவி மாதை விடல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 58/1
வெற்றி உயர் அங்கதனை வேந்தனிடம் செல் என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 517/1

மேல்

அங்கம் (8)

அங்கம் குலைவது அறிவு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 93/4
அங்கம் அற ஆடி அங்கே பட மறைந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 121/1
சிலதரும் நரரே அங்கம் சீவன் நெஞ்சு அவர்க்கும் உண்டாம் – நீதிநூல்:14 179/1
எழில் உளேம் என செருக்குறு நெஞ்சமே இழை துகில் நீத்து அங்கம்
கழுவிடாது உற நோக்குதி முகம்-தனை கஞ்சம்-தனில் நோக்கின் – நீதிநூல்:29 317/1,2
கொன் உடலமும் அவ் அங்கம் குனிந்திட நிமிர செல்ல – நீதிநூல்:47 531/2
துங்க எறிபத்தர் சோமேசா அங்கம்
பரியது கூர்ம் கோட்டது ஆயினும் யானை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 60/2,3
அங்கம் முழுதும் விடமே ஆம் – நீதிவெண்பா:1 18/4
மாது அங்கம் கொண்டே மகிழ் பரமன் தந்த ஒரு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:0 1/3

மேல்

அங்கன் (1)

அன்று புலந்து அகன்றும் அங்கன் ஏன் இன்ப நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1325/1

மேல்

அங்கனை (1)

ஆம் காரியம் தடுத்த அங்கனை சொல்கேட்டு இறந்தான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 82/1

மேல்

அங்காத்தல் (1)

ஒற்கம் இன்று ஊத்தைவாய் அங்காத்தல் மற்று தம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 22/2

மேல்

அங்காரகன் (1)

அன்று மறைத்தும் ஏன் அங்காரகன் களியால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 928/1

மேல்

அங்கி (2)

அங்கி உம்பர்கோன் கா அருந்த நினைந்து அர்ச்சுனன்-பால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 106/1
திண் தோள் உயர் அங்கி தேரான் பெரிது உண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 947/1

மேல்

அங்கியும் (1)

அங்கியும் குண்டலமும் ஆகண்டலர்க்கு அளித்தான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 23/1

மேல்

அங்கிருந்து (1)

ஆவலால் அவகாலத்து அவள் இல் நான் புக சிலபேர் அங்கிருந்து
மேவி ஓடினர் சினமுற்று இவர் ஆர் என்றேன் மாமி விரைவாய் வந்து – நீதிநூல்:44 481/1,2

மேல்

அங்கிவருணன் (1)

அன்று கள் ஆர்வமுற்ற அங்கிவருணன் ஒளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:93 921/1

மேல்

அங்கீரர் (1)

நன்று அறிந்த அங்கீரர் நன்னீர்மை என்றும் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 990/1

மேல்

அங்கு (22)

அல்லாதார் கெட்டால் அங்கு என்னாகும் சீரிய – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 18/2
இரந்து அழைப்பார் யாவரும் அங்கு இல்லை சுரந்து அமுதம் – நல்வழி:1 29/2
எல்லாரும் சென்று அங்கு எதிர்கொள்வர் இல்லானை – நல்வழி:1 34/2
எய்த்து அங்கு இருக்கும் ஏழையும் பதரே – வெற்றிவேற்கை:1 68/2
முன்னி முடிக்கும் முனி ஆசான் பன்னி அங்கு
ஆய குரவர் இவர் என்ப வையத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 61/2,3
சருமம் பூண்டு அங்கு சார்தல் நிகர்க்குமே – நீதிநூல்:7 73/4
அங்கு உறும் நாசம் மேய பல மெய் இதன் – நீதிநூல்:12 128/3
மேதினியில் இருந்து தாய் தந்தை உடல் சேர்ந்து ஒருநாள் வெளியே வந்து அங்கு
ஓதிய பண்டங்கள் தின்று பெருத்து இறந்து பல செந்துக்கு உணவாய் பஞ்சபூதியமாய் – நீதிநூல்:41 433/2,3
தெரியாமல் உயிர்தப்பி ஓடிவந்தோம் அங்கு உறில் எம் சீவன் போமே – நீதிநூல்:44 489/4
சிலர் மயில் வீடு உற்றனர் என்று அறிந்து உண்மை அறிய அங்கு செல்லுங்காலை – நீதிநூல்:44 504/1
கண்டே களித்து அங்கு உறவாடி தம்மில் கலப்பார் கற்றாரே – விவேகசிந்தாமணி:1 8/4
அங்கு அதை கொய்துவிட்டால் அழுக செய்து அ நீர் கொல்லும் – விவேகசிந்தாமணி:1 13/2
ஏரி நீர் நிறைந்த போது அங்கு இருந்தன பட்சி எல்லாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 71/1
மாரி நீர் மறுத்த போது அ பறவை அங்கு இருப்பதுண்டோ – விவேகசிந்தாமணி:1 71/2
ஆனது அங்கு அது பூசினால் வீங்குவது அமையுமோ என கேட்க – விவேகசிந்தாமணி:1 86/3
நல் போதம் வாராது அங்கு அவர் குணமே மேலாக நடக்கும்தானே – விவேகசிந்தாமணி:1 88/4
வரம் முந்தி ஆயுதம் பூண்டவன் காணும் மற்று அங்கு அவனே – விவேகசிந்தாமணி:1 123/2
அங்கு அவள் ஏறிய வாகனம் காணும் மற்று அங்கு அவளோ – விவேகசிந்தாமணி:1 124/2
அங்கு அவள் ஏறிய வாகனம் காணும் மற்று அங்கு அவளோ – விவேகசிந்தாமணி:1 124/2
ஓது குயில் ஏது அங்கு உதவியது கர்த்தபம்தான் – நீதிவெண்பா:1 4/3
சிங்கம் நடந்த வழி சித்தாந்தம் அங்கு அது கேள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 57/2
அங்கு இருந்தான் நக்கீரனாயினும் என் எங்கணும் போய் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 145/2

மேல்

அங்குமிங்கும் (1)

அங்குமிங்கும் திரிந்தே அழிந்துபோம் உடலை காப்பாய் – நீதிநூல்:3 31/2

மேல்

அங்கே (2)

அங்கம் அற ஆடி அங்கே பட மறைந்து – அறநெறிச்சாரம்:1 121/1
அங்கே ஒரு வண்ணம் கோடலால் என்றும் – அறநெறிச்சாரம்:1 121/2

மேல்

அங்கை (3)

தொட்டது எரிப்போன் சுடர் முடி மேல் அங்கை வைப்பித்திட்டு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 68/1
உலைய அரிந்து அங்கை உதவி தலை உயரம் – நன்மதிவெண்பா:1 83/2
குறுமுனியும் ஈசன் அருள் கொண்டு கடல் அங்கை
வரை அடி கீழ் அடக்கும் ஆற்றால் சிறிதும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 106/1,2

மேல்

அங்கையால் (1)

அப்புறம் உருவிற்று என்றே அங்கையால் தடவி பார்த்தாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 70/4

மேல்

அச்சத்துடன் (1)

என்று அச்சத்துடன் மனமே மறவாமல் அறவழியின் ஏகுவாயே – நீதிநூல்:43 453/4

மேல்

அச்சம் (16)

அச்சம் உள் அடக்கி அறிவு அகத்து இல்லா – வெற்றிவேற்கை:1 40/1
அ நகைகள் உரியவையாம் அச்சம் நாண் மடம் பயிர்ப்பும் – நீதிநூல்:12 140/2
தாழ்ந்தவர் என செல்வர்க்கும் சா பிணி மடமை அச்சம்
சூழ்ந்த பேரிடர்கள் பாவம் துஞ்சி மண்ணாதல் அள்ளல் – நீதிநூல்:14 186/1,2
அரி முழை நுழைதல் போல அயலகம் புகும் போது அச்சம்
பொருள் திருடும் போது அச்சம் புறப்பட்டு ஏகுங்கால் அச்சம் – நீதிநூல்:17 212/1,2
பொருள் திருடும் போது அச்சம் புறப்பட்டு ஏகுங்கால் அச்சம் – நீதிநூல்:17 212/2
பொருள் திருடும் போது அச்சம் புறப்பட்டு ஏகுங்கால் அச்சம்
தெருவினில் எவர்க்கும் அச்சம் கவர்ந்தன திளைக்க அச்சம் – நீதிநூல்:17 212/2,3
தெருவினில் எவர்க்கும் அச்சம் கவர்ந்தன திளைக்க அச்சம் – நீதிநூல்:17 212/3
தெருவினில் எவர்க்கும் அச்சம் கவர்ந்தன திளைக்க அச்சம்
உரும் உரு கொண்டு கள்வர் உளம் குடிகொண்ட போலும் – நீதிநூல்:17 212/3,4
உண்டி விலங்கு இன்பதுன்பம் பகை அச்சம் ஊர்வன பேய் உலகில் இன்னும் – நீதிநூல்:41 428/3
பகை பாவம் அச்சம் பழி என நான்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 15/3
அச்சம் உலகத்தோடு ஆறு – அருங்கலச்செப்பு:1 41/2
நிச்சலும் நினைப்பவர்க்கு அச்சம் இல்லையே – அருங்கலச்செப்பு:1 181/2
அச்சம் தவிர் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 1/1
பகை பாவம் அச்சம் பழி என நான்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 146/3
அறம் பொருள் இன்பம் உயிர் அச்சம் நான்கின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 501/3
அச்சம் உடையார்க்கு அரண் இல்லை ஆங்கு இல்லை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 534/3

மேல்

அச்சமும் (2)

அச்சமும் நாணமும் அறிவில்லோர்க்கு இல்லை – வெற்றிவேற்கை:1 46/1
பரிவு நலிவினொடு அச்சமும் இல்லை – அருங்கலச்செப்பு:1 156/1

மேல்

அச்சமுற (1)

அச்சமுற வாங்கல் அகம் – நீதிவெண்பா:1 60/4

மேல்

அச்சமே (2)

அச்சமே ஆசை உலகிதம் அன்புடைமை – அறநெறிச்சாரம்:1 60/1
அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம் எச்சம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1075/3

மேல்

அச்சாக (1)

உணர்ச்சி அச்சாக உசா வண்டியாக – அறநெறிச்சாரம்:1 191/1

மேல்

அச்சாணி (5)

அச்சாணி அன்னது ஓர் சொல் – அறநெறிச்சாரம்:1 79/4
அச்சாணி அன்னார் உடைத்து – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 67/4
அச்சாணி அன்னார் உடைத்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 67/4
அச்சாணி_அன்னார் உடைத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 106/4
அச்சாணி அன்னார் உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 667/4

மேல்

அச்சாணி_அன்னார் (1)

அச்சாணி_அன்னார் உடைத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 106/4

மேல்

அச்சித்தனாம் (1)

அழிவு அகன்ற அச்சித்தனாம் – அருங்கலச்செப்பு:1 166/2

மேல்

அச்சு (3)

நாட்டு விடக்கு_ஊர்தி அச்சு இறும் காலத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 26/3
அச்சு இலேல் பண்டியும் இல்லை சுவர் இலேல் – அருங்கலச்செப்பு:1 45/1
பீலி பெய் சாகாடும் அச்சு இறும் அ பண்டம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 475/3

மேல்

அச்சுவத்தாமா (1)

அச்சுவத்தாமா பட்டான் என்ன அமர் துறந்தான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 97/1

மேல்

அச்சுவன் (2)

அன்று ஏன் வலியார் மேல் அச்சுவன் போய் ஏற்று அழிந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 861/1
உள்ளத்தே அச்சுவன் முன் ஊக்கி உயர் புகழ் மீக்கொள்ள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 971/1

மேல்

அச்சுறுத்தி (1)

தாடகை-தன் மைந்தர் தவ முனியை அச்சுறுத்தி
ஈடு அரக்கர் ஆனார் இரங்கேசா நாடி – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 57/1,2

மேல்

அச்சுறுத்து (1)

இடை தெரிந்து அச்சுறுத்து வஞ்சித்து எளியார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 62/1

மேல்

அசடது (1)

அறிவுளோர்-தமக்கு யாதோர் அசடது வருமே ஆகில் – விவேகசிந்தாமணி:1 64/3

மேல்

அசடர் (1)

சிவை அனைய காந்தையரை வெறுத்து அசடர் வேசையரை சேர்வார் மாதோ – நீதிநூல்:44 484/4

மேல்

அசடர்-பால் (1)

அரு மறம் மீது பகைசெயல் அன்றி நாளும் அவை புரிகின்ற தீய அசடர்-பால்
பெரும் முனை கொண்டு காய்தல் அழகு அல என்று கோது_இல் பெரியவர் என்றும் ஆள்வர் கலரையே – நீதிநூல்:26 302/3,4

மேல்

அசடரால் (1)

வெம்மையோடு ஒருவர் ஒருவரை உண்பார் மேலவர் அசடரால் மெலிவர் – நீதிநூல்:5 48/3

மேல்

அசத்தியம்தான் (1)

சத்தியத்தை வெல்லாது அசத்தியம்தான் நீள் பொறையை – நீதிவெண்பா:1 53/1

மேல்

அசத்தின் (1)

வாழ்வு அசத்தின் கறவை மாசுறு கிணற்றுநீர் – நன்மதிவெண்பா:1 10/3

மேல்

அசதி (2)

பன்னும் அசதி நன்றி பாராட்டி கோவை நூல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 11/1
என்றும் அசதி இல்லில் ஏனோ திருமகளார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 84/1

மேல்

அசமஞ்சன் (1)

தண் தார் அசமஞ்சன் சத்திரபந்து ஏன் மடியால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 606/1

மேல்

அசமஞ்சன்-தனை (1)

மைந்தன் எனாமல் அசமஞ்சன்-தனை வெறுத்தான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 55/1

மேல்

அசமுகி-தன் (1)

பேதை அசமுகி-தன் பேருறவால் சூரன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 816/1

மேல்

அசரமே-கொலோ (1)

அற்ற ஓர் சவம்-கொல் மற்று அசரமே-கொலோ – நீதிநூல்:25 285/4

மேல்

அசன் (1)

ஓர் துணையும் இல்லாமல் ஒன்னலரை வென்று அசன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 497/1

மேல்

அசனி (2)

மழையினுமே அசனி உண்டு மதிக்கும் ஓர் மறு உண்டு மலர்க்கு முள்ளாம் – நீதிநூல்:32 337/2
துளியினோடு மின் அசனி மா மலையையும் சுழற்றும் – நீதிநூல்:42 439/2

மேல்

அசாத்தியம் (1)

பல்லாரும் மகிழ்வுறவே பண்ணல் அசாத்தியம் எனலால் – நீதிநூல்:47 581/3

மேல்

அசாமிளன் (1)

அன்று சுமதி அசாமிளன் ஏன் நாண் இழந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1019/1

மேல்

அசாவாமை (1)

அருமை உடைத்து என்று அசாவாமை வேண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 611/3

மேல்

அசிதன் (1)

பீடு உடைய ஔவையையும் பேணான் அசிதன் அன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 976/1

மேல்

அசியுறும் (1)

அசியுறும் எங்கணும் ஆக்கம் உள்ளவர் – நீதிநூல்:21 252/2

மேல்

அசுத்தம் (1)

பொருவு வேசியர் வாய் எச்சிலை உண்ண பலபேரை புணர்ந்து அசுத்தம்
உருவுகொண்டதனை அவர் தோள் சேரவே எவர்க்கும் மனம் ஒன்றும்-கொல்லோ – நீதிநூல்:44 491/3,4

மேல்

அசுரர் (7)

நன்றி கொலும் அசுரர் நாடு அறிய பொன்றுதலால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 23/2
போம்கால் அசுரர் பொர வருவார் நீங்கா – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 133/2
பிற அசுரர் எல்லாம் பெறுதல் அறையில் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 190/2
அன்று அசுரர் தின்றார் அமரர் ஏன் அஞ்சினார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 201/1
ஊடி அமுது அசுரர் உண்ணாது ஒழிந்தார் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 377/1
வெள்ளி மொழி கேட்டவுடன் வேல் அசுரர் மேல் விரைந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 648/1
அன்று கடல் போல் அசுரர் ஆர்த்து வந்தார் ஏன் எளிதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 763/1

மேல்

அசுரர்கோனை (1)

பண்டு சுமாலி பணி அசுரர்கோனை உளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 677/1

மேல்

அசுரன் (1)

அன்று அரன்-பால் அன்பு_இல் அசுரன் ஏன் மோகினி முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 77/1

மேல்

அசுவத்தாமன் (1)

அன்று அசுவத்தாமன் மேல் ஐயுற்ற வேந்தன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 510/1

மேல்

அசைக்கின் (1)

ஒன்றினை அசைக்கின் மேவும் உலவையும் குலவி எங்கும் – நீதிநூல்:47 532/3

மேல்

அசைதலால் (1)

மரம் முதல் அசைதலால் கால் உளது என மதிப்பார் எங்கும் – நீதிநூல்:2 9/1

மேல்

அசைய (1)

தசை கொள் உடல் நிதம் அசைய வினை பல தரணி மிசை புரிகிலர் எனில் – நீதிநூல்:25 291/3

மேல்

அசையியற்கு (1)

அசையியற்கு உண்டு ஆண்டு ஓர் ஏஎர் யான் நோக்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1098/3

மேல்

அசையும் (3)

அசையும் வளி புவி அசையும் அனல் சலம் அசையும் மரம் விளை பயிர் எலாம் – நீதிநூல்:25 291/1
அசையும் வளி புவி அசையும் அனல் சலம் அசையும் மரம் விளை பயிர் எலாம் – நீதிநூல்:25 291/1
அசையும் வளி புவி அசையும் அனல் சலம் அசையும் மரம் விளை பயிர் எலாம் – நீதிநூல்:25 291/1

மேல்

அசையும்-கொல்லோ (1)

அனை அனையனை அலாது ஓர் அணுவுமே அசையும்-கொல்லோ – நீதிநூல்:47 558/4

மேல்

அசைவது (1)

விசையினொடும் அவை அசைவது இலை எனில் விளியும் எனல் நிசம் நரர்கள் தம் – நீதிநூல்:25 291/2

மேல்

அசைவின்மை (1)

ஆகு_ஊழால் தோன்றும் அசைவின்மை கைப்பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 371/3

மேல்

அசைவு (5)

சற்றும் மெய் அசைவு இலா சழக்கர் ஆருயிர் – நீதிநூல்:25 285/3
நிறையும் நீர்க்கு அசைவு இல்லை நீள் நிலத்து – நீதிநூல்:27 308/1
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 60/3
அசைவு இன்றி தான் உலகம் ஆளும் இசை ஒன்ற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 138/2
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 594/3

மேல்

அசைவுற்றாகும் (1)

ஆதவன் கிரணத்தாலும் அந்தரம் அசைவுற்றாகும்
ஊதல் அஃது இன்றேல் சீவர் உய்ந்திடார் பெரும் கால் மாகம் – நீதிநூல்:47 542/2,3

மேல்

அசைஇ (1)

இலம் என்று அசைஇ இருப்பாரை காணின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1040/3

மேல்

அசோகன் (1)

கொண்டான் அசோகன் குமரேசா உண்டாகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 577/2

மேல்

அசோதரன் (1)

கண்டான் அசோதரன் பின் கண்ணோடி நாண் மீக்கொண்டான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1011/1

மேல்

அசோதை (1)

வஞ்சி அசோதை வறிது இருந்தாள் நந்தன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1300/1

மேல்

அஞ்ச (2)

பகை சிறிதும் இன்றி பறவைகளும் அஞ்ச
இறைவர் துணை வலியான் எய்தும் முறைமையால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 77/1,2
உற்ற அரண் கண்டு உறு பகைவர் அஞ்ச வரன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 744/1

மேல்

அஞ்சப்படும் (4)

கை விதிர்த்து அஞ்சப்படும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 72/4
தீயினும் அஞ்சப்படும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 21/4
தீயினும் அஞ்சப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 202/4
வஞ்சரை அஞ்சப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 824/4

மேல்

அஞ்சல் (5)

அஞ்சல் அறிவார் தொழில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 43/4
அளித்து அஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்த சொல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 169/3
அஞ்சல் அறிவார் தொழில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 428/4
அலர் நாண ஒல்வதோ அஞ்சல் ஓம்பு என்றார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1149/3
அளித்து அஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்த சொல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1154/3

மேல்

அஞ்சலும் (2)

போரில் நேர்ந்தவன் பொன்றலுக்கு அஞ்சலும்
நீரில் மீன் குளிர்க்கு அஞ்சலும் நேருமே – நீதிநூல்:42 435/3,4
நீரில் மீன் குளிர்க்கு அஞ்சலும் நேருமே – நீதிநூல்:42 435/4

மேல்

அஞ்சற்க (1)

வாள் போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 882/3

மேல்

அஞ்சன்-மின் (1)

வல் உரு அஞ்சன்-மின் என்பவே மா பறவை – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 22/3

மேல்

அஞ்சனசோரன் (1)

அஞ்சனசோரன் அனந்தமதி உலகில் – அருங்கலச்செப்பு:1 25/1

மேல்

அஞ்சனை (1)

நேர்ந்து தனி இருந்து நெஞ்சு உளைந்தாள் அஞ்சனை முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1296/1

மேல்

அஞ்சா (10)

அஞ்சா புறம் கிடக்கும் நீர்ப்பாம்பு நெஞ்சில் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 25/2
வீரத்தின் நன்று விடாநோய் பழிக்கு அஞ்சா
தாரத்தின் நன்று தனி – நல்வழி:1 31/3,4
அவை அஞ்சா ஆகுல சொல்லும் நவை அஞ்சி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 5/2
தீவினை அஞ்சா விறல் கொண்டு தென்புலத்தார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 21/3
ஆற்றின் அளவு அறிந்து கற்க அவை அஞ்சா
மாற்றம் கொடுத்தல்-பொருட்டு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 73/3,4
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா
வேல் ஆள் முகத்த களிறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 500/3,4
ஆற்றின் அளவு அறிந்து கற்க அவை அஞ்சா
மாற்றம் கொடுத்தல்-பொருட்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 725/3,4
உறுப்பு அமைந்து ஊறு அஞ்சா வெல் படை வேந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 761/3
உலைவிடத்து ஊறு அஞ்சா வன்கண் தொலைவிடத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 762/3
உறின் உயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 778/3

மேல்

அஞ்சாத (1)

அஞ்சாத பாண்டியனும் அஞ்சினன் ஏன் தீயது என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 202/1

மேல்

அஞ்சாதவர் (1)

அவையகத்து அஞ்சாதவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 723/4

மேல்

அஞ்சாது (5)

அஞ்சாது அமைந்திருக்கற்பாற்று – அறநெறிச்சாரம்:1 19/4
பழியிலார் ஒருவர்க்கும் அஞ்சாது நேர்வழியே படர்வார் வவ்வும் – நீதிநூல்:16 201/1
வயம் உளான் முனிவிற்கு அஞ்சாது மாக்கட்கு – நீதிநூல்:16 205/2
கடாஅ உருவொடு கண் அஞ்சாது யாண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 585/3
மூல பலம் அஞ்சாது ஏன் முன் வந்து நின்றது கோன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 762/1

மேல்

அஞ்சாதே (1)

கடவுள் அவிர் சடை மேல் கட்செவி அஞ்சாதே
படர் சிறைய புள் அரசை பார்த்து – நன்னெறி:1 9/3,4

மேல்

அஞ்சாநின்ற (1)

காற்றினுக்கு அஞ்சாநின்ற கலத்தினுக்கு அவிழ்தம் கைப்பு என்று – நீதிநூல்:43 464/2

மேல்

அஞ்சாமல் (3)

அஞ்சாமல் தனிவழியே போக வேண்டாம் – உலகநீதி:1 2/5
சூதாட அஞ்சாமல் சொன்னான் தருமர் அஞ்சி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 428/1
அன்று கடோற்கசன் ஏன் அஞ்சாமல் தூதுசென்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 686/1

மேல்

அஞ்சாமை (5)

அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 43/3
அன்று புரஞ்சயன்-பால் அஞ்சாமை ஈகை ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 382/1
அஞ்சாமை ஈகை அறிவு ஊக்கம் இ நான்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 382/3
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 428/3
அஞ்சாமை அல்லால் துணை வேண்டா எஞ்சாமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 497/3

மேல்

அஞ்சாமையினால் (1)

திண் தோள் குசலவர் ஏன் சென்று அவை அஞ்சாமையினால்
கொண்டார் உயர்வை குமரேசா கண்டு ஒன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 729/1,2

மேல்

அஞ்சாமையே (1)

முழங்கு அமர்க்கு அஞ்சாமையே மொய்ம்பு செழும் கவி சொல் – நன்மதிவெண்பா:1 11/2

மேல்

அஞ்சார் (8)

மொய்ம்புடை வீரரும் அஞ்சார் முரண் மறலி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 41/3
புற பகை கோடியின் மிக்குறினும் அஞ்சார்
அக பகை ஒன்று அஞ்சி காப்ப அனைத்து உலகும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 54/1,2
கொலை அஞ்சார் பொய் நாணார் மானமும் ஓம்பார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 78/1
கை-அதனில் கொடுத்துவைக்க எவரும் அஞ்சார் பொய்யர் என கவ்வை பூண்டார் – நீதிநூல்:16 199/2
அயல் ஒர் ஒண் பதிக்கு ஏகுவார் வழி துயர்க்கு அஞ்சார்
வயவை-தன்னில் காண் பொருளையும் வாஞ்சியார் வசுதை – நீதிநூல்:42 444/1,2
மெலியோர் வலிய விரவலரை அஞ்சார்
வலியோர்-தமை தாம் மருவில் பலி ஏல் – நன்னெறி:1 9/1,2
செறி பழியை அஞ்சார் சிறிதும் பிறை_நுதால் – நன்னெறி:1 34/2
தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 201/3

மேல்

அஞ்சான் (2)

சொலல் வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 647/3
கற்று கண் அஞ்சான் செல சொல்லி காலத்தால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:69 686/3

மேல்

அஞ்சி (52)

அவை அஞ்சி மெய் விதிர்ப்பார் கல்வியும் கல்லார் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 5/1
அவை அஞ்சா ஆகுல சொல்லும் நவை அஞ்சி
ஈத்து உண்ணார் செல்வமும் நல்கூர்ந்தார் இல் நலமும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 5/2,3
அக பகை ஒன்று அஞ்சி காப்ப அனைத்து உலகும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 54/2
எங்கும் உளன் ஒருவன் காணும்-கொல் என்று அஞ்சி
அங்கம் குலைவது அறிவு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 93/3,4
வடுமாற்றம் அஞ்சி தற்காப்பான் படும் ஆற்றால் – அறநெறிச்சாரம்:1 6/2
புனை படை கண்டு அஞ்சி தற்காப்பான்-தன்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 52/1
விடு மாற்றம் தேர்ந்து அஞ்சி துஞ்சார் தடுமாற்றம் – அறநெறிச்சாரம்:1 146/2
கொல் வினை அஞ்சி குயக்கலம் நல்ல – அறநெறிச்சாரம்:1 207/2
பெண்மகள் கெடுவள் என்று அஞ்சி பெற்றவன் – நீதிநூல்:10 95/1
எலியினுக்கு அஞ்சி இல் இடலும் ஏய்க்குமே – நீதிநூல்:13 163/4
பின் பயன் தோன்றிடச்செய்தல் மெய் உரைக்க அஞ்சி வாய் பேசிடாமல் – நீதிநூல்:16 204/3
உருமினை அஞ்சி யாரும் இகழுவர் அன்றி ஆய ஒலி தருகின்ற காரை முனிவரோ – நீதிநூல்:26 302/1
கலவி-தனக்கு அஞ்சி மீண்டு ஓடினேன் அவள் சுதையை கண்டிலேனே – நீதிநூல்:44 504/4
தடியடிக்கு அஞ்சி ஈவோன் தருமனோ கற்பை காந்தன் – நீதிநூல்:47 556/1
கொடியன் என்று அஞ்சி காப்பாள் சதி-கொலோ ஈசன்-மாட்டு – நீதிநூல்:47 556/2
வேந்து மகன் தேர்க்கால் விடல் அஞ்சி மந்திரிதான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 33/1
எண்ணெய் இரப்பு அஞ்சி உடலே வருத்தி தீபம் இட்டார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 107/1
வானுறு மதியும் வந்தது என்று எண்ணி மலர் கரம் குவியும் என்று அஞ்சி
போனது வண்டோ பறந்ததோ பழம் தான் புதுமையோ இது என புகன்றாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 19/3,4
வல்லியம்-தனை கண்டு அஞ்சி மரம்-தனில் ஏறும் வேடன் – விவேகசிந்தாமணி:1 95/1
புல்லர்-தம் சொல்லுக்கு அஞ்சி பொறுத்தனர் பெரியோர் என்று – விவேகசிந்தாமணி:1 110/3
மயக்கம் கொலை அஞ்சி கள்ளும் மதுவும் – அருங்கலச்செப்பு:1 100/1
சாவொடு வாழ்க்கையை அஞ்சி தான் மெச்சுதல் – அருங்கலச்செப்பு:1 152/1
வேடன் பழி அஞ்சி விடுவிக்கும் தேட வரும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 52/2
உள் பகை அஞ்சி தன் காக்க உலைவிடத்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 136/3
பழி அஞ்சி பாத்தூண் உடைத்து ஆயின் வாழ்க்கை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 44/3
நில்லா நிலை அஞ்சி நீத்த புத்தர் வர்த்தமர் என் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 325/1
நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலை அஞ்சி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 325/3
நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலை அஞ்சி
கொல்லாமை சூழ்வான் தலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 325/3,4
நீதி மன்னன் சேய் உயிரை நீக்க அஞ்சி ஏன் அமைச்சன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 327/1
கூடும் அவாவுக்கு அஞ்சி கோசிகரும் மாகதரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 366/1
சூதாட அஞ்சாமல் சொன்னான் தருமர் அஞ்சி
கோது என்றார் என்னே குமரேசா யாதேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 428/1,2
வீடணன் ஏன் அஞ்சி விலகினான் சிற்றினத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 451/1
கொண்டு ஒழித்தார் அஞ்சி குமரேசா அண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 639/2
அன்று ஏன் வினை ஒழிவை அஞ்சி வளவன் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 674/1
பண்டு திறல் சூரன் உற பார்த்து அஞ்சி ஏன் பணிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 680/1
உறை சிறியார் உள் நடுங்கல் அஞ்சி குறை பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:68 680/3
அன்று ஏமநாதன் அவை அஞ்சி ஏன் இழிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 730/1
உளர் எனினும் இல்லாரொடு ஒப்பர் களன் அஞ்சி
கற்ற செல சொல்லாதார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 730/3,4
ஆற்றுபவர்க்கும் அரண் பொருள் அஞ்சி தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 741/3
கொள்ள அஞ்சி நின்றான் குமரேசா தள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 819/2
கொன்றது என்னே அஞ்சி குமரேசா நன்றா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:83 824/2
அன்று ஒருவன் பொய் தொடர்பை அஞ்சி ஏன் கோவிந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 882/1
கண்டு அஞ்சி உட்பகையை காளன் ஏன் தற்காத்துக்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 883/1
உட்பகை அஞ்சி தற்காக்க உலைவிடத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 883/3
அஞ்சி ஏன் ஔவைக்கு அமுது அளிக்க தன் மனையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 905/1
சீர்த்தி மிகு திலகசேனை ஏன் உண்டல் அஞ்சி
கூர்த்து அன்புகொண்டாள் குமரேசா போர்த்து அமைந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1128/1,2
விண்டுமதி மேவி நின்றும் வெம் பிரிவை அஞ்சி என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1152/1
கூர்ந்து உரைக்க அஞ்சி குமரேசா ஊர்ந்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1200/2
மாசில் கிருதாசி மாலை வர அஞ்சி உளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1224/1
அன்று உயர்ந்த சீமதி ஏன் அந்தி வர அஞ்சி உளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1228/1
மாசில்லா மாண்டவி ஏன் மன் பிரிவை அஞ்சி என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1295/1
கொஞ்சி உள் நொந்தான் குமரேசா அஞ்சி அமர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1300/2

மேல்

அஞ்சிக்கொண்டு (1)

பண்டு உயர் வாழ்வு உற்றிருந்தும் பாசன் மனை அஞ்சிக்கொண்டு
இழிந்தான் என்னே குமரேசா தண் தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 906/1,2

மேல்

அஞ்சிய (1)

தடுமாற்றம் அஞ்சிய தன்மை உடையார் – அறநெறிச்சாரம்:1 146/1

மேல்

அஞ்சியது (1)

அன்று அமணர் தீவைப்ப அஞ்சியது என் என்னன்-மின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 43/1

மேல்

அஞ்சியே (1)

இழித்துரைக்கும் சான்றோரை அஞ்சியே தேவர் – அறநெறிச்சாரம்:1 84/3

மேல்

அஞ்சியோ (1)

சூகரத்துக்கு அஞ்சியோ சொல் – நீதிவெண்பா:1 37/4

மேல்

அஞ்சிலேம் (1)

இனன் முனிந்திடும் என்று அஞ்சிலேம் வசை-தனையும் – நீதிநூல்:12 149/2

மேல்

அஞ்சின் (2)

ஏற்றிட அஞ்சின் ஆரோக்கியம் இலை இன்னற்கு அஞ்சின் – நீதிநூல்:43 464/3
ஏற்றிட அஞ்சின் ஆரோக்கியம் இலை இன்னற்கு அஞ்சின்
சாற்ற அரும் அறமும் இல்லை தனி பரகதியும் இன்றே – நீதிநூல்:43 464/3,4

மேல்

அஞ்சினன் (1)

அஞ்சாத பாண்டியனும் அஞ்சினன் ஏன் தீயது என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 202/1

மேல்

அஞ்சினாயேனும் (1)

அஞ்சினாயேனும் அடைவது அடையும் காண் – அறநெறிச்சாரம்:1 78/1

மேல்

அஞ்சினார் (2)

அன்று அசுரர் தின்றார் அமரர் ஏன் அஞ்சினார்
கொன்ற மீன் தீண்ட குமரேசா நன்று அகன்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 201/1,2
கற்றும் அவை அஞ்சினார் காளமேகம் எழுந்து ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 726/1

மேல்

அஞ்சினான் (1)

அன்று மனையாளை அஞ்சினான் சாமகன் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 904/1

மேல்

அஞ்சு (1)

அஞ்சு பேர் கூலியை கைக்கொள்ள வேண்டாம் – உலகநீதி:1 11/1

மேல்

அஞ்சுக (1)

வாள் போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக
கேள் போல் பகைவர் தொடர்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 882/3,4

மேல்

அஞ்சுகின்றோர் (1)

அட்டு உடன் அஞ்சுகின்றோர் ஆயுளும் கொண்டு நின்று – விவேகசிந்தாமணி:1 114/3

மேல்

அஞ்சுதல் (1)

வீரியம் கெட வெம் துயர்க்கு அஞ்சுதல்
போரில் நேர்ந்தவன் பொன்றலுக்கு அஞ்சலும் – நீதிநூல்:42 435/2,3

மேல்

அஞ்சுதும் (1)

அஞ்சுதும் வேபாக்கு அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1128/4

மேல்

அஞ்சுபவர் (2)

ஏதப்பாடு அஞ்சுபவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 464/4
அமை ஆர் தோள் அஞ்சுபவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 906/4

மேல்

அஞ்சுபவர்க்கு (1)

நுண் அவை அஞ்சுபவர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 726/4

மேல்

அஞ்சுபவோ (1)

ஆக்கம் கெடுவது உளது எனினும் அஞ்சுபவோ
வாக்கின் பயன் கொள்பவர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 68/3,4

மேல்

அஞ்சும் (16)

தொழிலுளார் பகற்கு அஞ்சும் துரிஞ்சில் போல் இட்டிகையில் தொடர்ந்து செல்வார் – நீதிநூல்:16 201/2
தன் உயிர் அஞ்சும் வினை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 25/4
சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 46/3
சோதி பழி அஞ்சும் சோமேசா பூதலத்தின் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 59/2
பூம் கொடி மனையாட்கு அஞ்சும் புல்லருக்கு இணங்க செய்யும் – விவேகசிந்தாமணி:1 21/3
அரையர் அன்பு அமைவதும் அஞ்சும் இல்லையே – விவேகசிந்தாமணி:1 58/4
அஞ்சும் அவன் கேட்பது அறிந்து – நீதிவெண்பா:1 8/4
தன் உயிர் அஞ்சும் வினை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 244/4
சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:46 451/3
அஞ்சும் அறியான் அமைவிலன் ஈகலான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 863/3
அஞ்சும் பகைவர் பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 869/4
மனையாளை அஞ்சும் மறுமையிலாளன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 904/3
இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சும் மற்று எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 905/3
இன் கண் உடைத்து அவர் பார்வல் பிரிவு அஞ்சும்
புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1152/3,4
பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின் பிரிவு அஞ்சும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1295/3
பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின் பிரிவு அஞ்சும்
அறாஅ இடும்பைத்து என் நெஞ்சு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:130 1295/3,4

மேல்

அஞ்சும்மே (3)

சிறு கண் மூங்கில்கோற்கு அஞ்சும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 60/2
புன் தலை புல்வாய் புலிக்கு அஞ்சும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 61/2
தேரை பாம்புக்கு மிக அஞ்சும்மே – வெற்றிவேற்கை:1 62/2

மேல்

அஞ்சுமவன் (1)

அஞ்சுமவன் கற்ற நூல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 727/4

மேல்

அஞ்சுமான் (1)

திண் தோள் சகரர் சினந்து இறந்தார் அஞ்சுமான்
கொண்டான் உயர்வு ஏன் குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 310/1,2

மேல்

அஞ்சுமோ (2)

பண்ணின் புகலும் பனி_மொழியாய் அஞ்சுமோ
மண்ணில் புலியை மதி மான் – நன்னெறி:1 29/3,4
கண் அஞ்சுமோ இருளை கண்டு – நன்னெறி:1 34/4

மேல்

அஞ்சுவ (1)

புல்லுரு அஞ்சுவ போல் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 22/4

மேல்

அஞ்சுவது (5)

அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 43/3
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது
அஞ்சல் அறிவார் தொழில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 43/3,4
அஞ்சுவது ஓரும் அறனே ஒருவனை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 366/3
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 428/3
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது
அஞ்சல் அறிவார் தொழில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 428/3,4

மேல்

அஞ்சுவதே (1)

அறிவு அரிது என்று அஞ்சுவதே செங்கோன்மை சென்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 31/3

மேல்

அஞ்சுவர் (1)

தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர்
தீவினை என்னும் செருக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 201/3,4

மேல்

அஞ்சுவனோ (2)

பிறை என்ன வளருமோ இயமன் வர அஞ்சுவனோ பேரின்பத்துக்கு – நீதிநூல்:40 408/3
கணைகளையே விடுத்தான் நான் அஞ்சுவனோ காணம் எனும் கதிரம் கொண்டு என் – நீதிநூல்:44 494/3

மேல்

அஞ்சுவாட்கு (1)

சூல் துயர்க்கு அஞ்சுவாட்கு சுதர் இலை பயன் ஒன்று இல்லை – நீதிநூல்:43 464/1

மேல்

அஞ்சுவார் (1)

நல்லார் அவை அஞ்சுவார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 729/4

மேல்

அஞ்சுவான் (2)

தடுமாற்றம் அஞ்சுவான் தன்னை உவர்ப்பான் – அறநெறிச்சாரம்:1 6/1
இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சும் மற்று எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 905/3

மேல்

அஞ்சுவீர் (1)

முறை_இல் சேயரை தன்னம் முனிய அஞ்சுவீர்
கறை மிகும் அவரை பார் காக்கும் வேந்தனும் – நீதிநூல்:47 589/1,2

மேல்

அஞ்சேல் (5)

கீழோர்க்கு அஞ்சேல் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 16/1
சாவதற்கு அஞ்சேல் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 26/1
தீயோர்க்கு அஞ்சேல் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 45/1
தொன்மைக்கு அஞ்சேல் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 51/1
பேய்களுக்கு அஞ்சேல் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 72/1

மேல்

அஞ்ஞான்று (1)

மூன்று மறை செல்வம் உதிரும் அஞ்ஞான்று
செருக்கும் சினமும் சிறுமையும் இல்லார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 76/2,3

மேல்

அஞ்ஞானம் (1)

அறவுரை கேட்டு உணர்ந்து அஞ்ஞானம் நீக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 198/3

மேல்

அஞ்ஞை (1)

அற உணர்ந்த தக்கோர் நொறிலே நொறில் அஞ்ஞை கொண்ட அடக்கம் கதழ்வு அன்று – நீதிநூல்:43 473/2

மேல்

அஞர் (6)

ஆளும் கானில் வாழ்பவர் என தினம் அஞர் அடைவார் – நீதிநூல்:26 297/4
அறம் என்பதற்கும் அறிவுக்கும் மூலம் அஞர் ஆகும் உலகு இன்பமே – நீதிநூல்:42 448/1
எவ் அஞர் உறினும் ஞாங்கர் இறை உளன் என்ன தேறின் – நீதிநூல்:47 566/1
அவ் அஞர் வருத்தும்-கொல்லோ ஐயனை உன்னி போற்றி – நீதிநூல்:47 566/2
கொடும் புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கு அஞர்
செய்யல-மன் இவள் கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1086/3,4
ஆர் அஞர் உற்றன கண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:118 1179/4

மேல்

அஞரும் (2)

கம்பம் வீக்கி அஞரும் சுகம் என கருதியே – நீதிநூல்:6 59/2
ஆக்கிய ஆக்கமும் அஞரும் ஒன்று என – நீதிநூல்:42 438/3

மேல்

அட்சன் (1)

அட்சன் நிதியோற்கு அபசாரம் செய்ததனால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 70/1

மேல்

அட்டகோணத்தன் (1)

அட்டகோணத்தன் உடல் அத்திரம் என்றான் திசைகள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 34/1

மேல்

அட்டமியின்-கண் (1)

உவா அட்டமியின்-கண் நால் வகை ஊணும் – அருங்கலச்செப்பு:1 122/1

மேல்

அட்டாலும் (1)

அட்டாலும் பால் சுவையில் குன்றாது அளவளாய் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 4/1

மேல்

அட்டி (1)

வன்சொல் களை கட்டு வாய்மை எரு அட்டி
அன்பு நீர் பாய்ச்சி அற கதிர் ஈன்றது ஓர் – அறநெறிச்சாரம்:1 16/2,3

மேல்

அட்டிய (1)

யாப்பினுள் அட்டிய நீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:110 1093/4

மேல்

அட்டு (6)

அட்டு உண்டு வாழ்வார்க்கு அதிதிகள் எஞ்ஞான்றும் – அறநெறிச்சாரம்:1 167/1
அட்டு உண்ணா மாட்சி உடையவர் அட்டு உண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 167/2
அட்டு உண்ணா மாட்சி உடையவர் அட்டு உண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 167/2
திருத்தி மண்ணில் செந்நெல் விதைத்து அரிசி ஆக்கி தீம் சோறு அட்டு ஊட்டில் உண்ண செவ் வாய் நோமோ – நீதிநூல்:28 314/2
எமக்கு உண விலங்கை புள்ளை இறை செய்தான் என கொன்று அட்டு
சுமக்க அரிதாக உண்டு பாழ்ங்குழி தூர்க்காநின்றீர் – நீதிநூல்:45 520/1,2
அட்டு உடன் அஞ்சுகின்றோர் ஆயுளும் கொண்டு நின்று – விவேகசிந்தாமணி:1 114/3

மேல்

அட (1)

காமர் உயர் மத்திரை ஏன் காமமுடன் நாணும் அட
கோமனையுள் நொந்தாள் குமரேசா ஏமமுற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1163/1,2

மேல்

அடக்கத்தை (5)

இம்மை அடக்கத்தை செய்து புகழ் ஆக்கி – அறநெறிச்சாரம்:1 93/1
அடக்கத்தை வேண்டி அறன் வலிது நாளும் – அறநெறிச்சாரம்:1 96/3
காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 13/3
அன்று ஏன் அனுமான் அடக்கத்தை ஆருயிர் போல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 122/1
காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 122/3

மேல்

அடக்கம் (4)

அடக்கம் உடையார் அறிவிலர் என்று எண்ணி – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 16/1
மெய்ம்மை பொறையுடைமை மேன்மை தவம் அடக்கம்
செம்மை ஒன்றின்மை துறவுடைமை நன்மை – அறநெறிச்சாரம்:1 12/1,2
அற உணர்ந்த தக்கோர் நொறிலே நொறில் அஞ்ஞை கொண்ட அடக்கம் கதழ்வு அன்று – நீதிநூல்:43 473/2
அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 121/3

மேல்

அடக்கமில்லாரை (1)

மாடமும் மண்ணீடும் கண்டு அடக்கமில்லாரை
கூடி வழிபடும் கோள் அமை ஆடரங்கின் – அறநெறிச்சாரம்:1 53/1,2

மேல்

அடக்கமும் (1)

பொருள் இலா வறியர்-தம் பொறி அடக்கமும்
அருள் இலா அறிஞர்-தம் மௌன நாசமும் – விவேகசிந்தாமணி:1 55/2,3

மேல்

அடக்கல் (1)

ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 126/3

மேல்

அடக்கா (1)

கோபத்தை அடக்கா வேந்தன் குரு மொழி கொள்ளா சீடன் – விவேகசிந்தாமணி:1 1/3

மேல்

அடக்கி (6)

அச்சம் உள் அடக்கி அறிவு அகத்து இல்லா – வெற்றிவேற்கை:1 40/1
ஆம்பல் தாள் வாடலே போல அகத்து அடக்கி
தேம்ப தாம் கொள்வது அறிவு – அறநெறிச்சாரம்:1 88/3,4
ஆசையும் பாசமும் அன்பும் அகத்து அடக்கி
பூசி பொதிந்த புலால் உடம்பு ஊசல் – அறநெறிச்சாரம்:1 113/1,2
நீத்து ஒழிந்த ஆறு ஐந்து அடக்கி பின் நிச்சயமே – அறநெறிச்சாரம்:1 127/1
வதி செவி நுழைவது எல்லாம் மனத்தினுள் அடக்கி தக்க – நீதிநூல்:33 352/3
ககனம் மண் சராசரங்கள் கலைகள் உன்னுள் அடக்கி
பகர் ஒரு நொடிக்குள் அண்ட பரப்பு எலாம் உலாவி துன்பம் – நீதிநூல்:47 545/1,2

மேல்

அடக்கியுமே (1)

காதல் விலாசவதி காணாது அடக்கியுமே
கோது அலர்ந்தது என்னே குமரேசா மாதர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1138/1,2

மேல்

அடக்கும் (5)

தீயவர் இலர் என்று இசையுற அடக்கும் திறலுளோன் பூதல வேந்தே – நீதிநூல்:4 39/4
நதி முதல் புகுவது எல்லாம் நன்கு அகட்டிடை அடக்கும்
அதிர் கடல் எனவும் ஈயார் அருத்த மஞ்சிகையே போலும் – நீதிநூல்:33 352/1,2
புலைஞரை தண்டித்து அடக்கும் நம் இங்கிலீசு மன்னர் புருடர் ஆவிக்கு – நீதிநூல்:44 493/2
தீரன் பகாசூரன் தீது அடக்கும் காரணம் பார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 6/2
வரை அடி கீழ் அடக்கும் ஆற்றால் சிறிதும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 106/2

மேல்

அடக்குவார் (1)

ஆதலின் ஐம்பொறி வழியே மனம் செலாது அடக்குவார் அறிவுளோரே – நீதிநூல்:43 457/4

மேல்

அடங்க (2)

சிவப்பிரகாசத்து அடங்க செப்பும் தவத்தினர் போல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 103/2
ஆற்றின் அடங்க பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 123/4

மேல்

அடங்கல் (3)

அறிஞர்க்கு அழகு கற்று உணர்ந்து அடங்கல் – வெற்றிவேற்கை:1 14/1
உரிய இ முறையின்படி தாழ்ந்தவர் உயர்ந்தவர்க்குள் அடங்கல் ஒழுக்கமே – நீதிநூல்:15 188/4
கதம் காத்து கற்று அடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 130/3

மேல்

அடங்கா (4)

இழிவே உற தாம் அடங்கா மதியீனர் ஆர்க்கும் – நீதிநூல்:7 68/2
ஆன்ற சபையில் அடங்கா சிசுபாலன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 13/1
தன்னுள் அடங்கா சினமே சத்துருவாம் தன் பொறையே – நன்மதிவெண்பா:1 49/1
ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்கு உரைத்தும் தான் அடங்கா
பேதையின் பேதையார் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 834/3,4

மேல்

அடங்காக்கால் (1)

ஏற்பானும் தானும் அடங்காக்கால் அஃது என்ப – அறநெறிச்சாரம்:1 176/3

மேல்

அடங்காது (1)

அடங்கினார்க்கு ஈதல் தலையே அடங்காது
அடங்கினார்க்கு ஈதல் இடையே நுடங்கு_இடையாய் – அறநெறிச்சாரம்:1 176/1,2

மேல்

அடங்காமை (1)

அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை
ஆர் இருள் உய்த்துவிடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 121/3,4

மேல்

அடங்கி (13)

கற்றாங்கு அறிந்து அடங்கி தீது ஒரீஇ நன்று ஆற்றி – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 100/1
இறங்காது இருசார் பொருளும் துறந்து அடங்கி
மன் உயிர்க்கு உய்ந்துபோம் வாயில் உரைப்பானேல் – அறநெறிச்சாரம்:1 4/2,3
தொடர்ந்து பின் செல்லாமை கண்டும் அடங்கி
தவத்தோடு தானம் புரியாது வாழ்வார் – அறநெறிச்சாரம்:1 129/2,3
காந்தனுக்கு அடங்கி களத்திரம் நடவாள் காதலர் தந்தை சொல் கேளார் – நீதிநூல்:5 47/2
கலம் என மானம் பூண்ட கலைவலோர் அடங்கி நிற்பர் – நீதிநூல்:37 375/3
தீயவை எல்லாம் இனி செய்யேன் என்று அடங்கி
தூய வழி நிற்றலும் அற்று – அருங்கலச்செப்பு:1 114/1,2
அன்று அளவி உள் ஒளியோடு ஆவியிடை அடங்கி
இன்றளவும் நின்றது இருள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 189/3,4
அன்று ஒருவன் வாய் அடங்கி அவ்வுலகு உற்றான் இருவர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 121/1
பண்டு சடபரதர் பாரில் அடங்கி நின்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 123/1
புற்று ஓங்க ஏனோ பொறி அடங்கி வால்மீகர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 126/1
அன்று தமன் ஊக்காது அடங்கி நின்றான் ஏன் ஊக்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:47 463/1
அன்று தொடங்காது அடங்கி நின்றான் காரி பின்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 491/1
கொண்டு அடங்கி நின்றாள் குமரேசா கண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:114 1137/2

மேல்

அடங்கியான் (2)

அடங்கியான் பம்மன் எனல் – அருங்கலச்செப்பு:1 168/2
நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 124/3

மேல்

அடங்கிற்று (1)

ஏற்க அடங்கிற்று இரங்கேசா பார்க்கும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 67/2

மேல்

அடங்கின் (1)

தன்னை தன் நெஞ்சம் கரியாக தான் அடங்கின்
பின்னை தான் எய்தா நலன் இல்லை தன்னை – அறநெறிச்சாரம்:1 141/1,2

மேல்

அடங்கினன் (1)

பட்டிமை புக்கான் அடங்கினன் என்பது – அறநெறிச்சாரம்:1 195/3

மேல்

அடங்கினார்க்கு (3)

அடங்கினார்க்கு ஈதல் தலையே அடங்காது – அறநெறிச்சாரம்:1 176/1
அடங்கினார்க்கு ஈதல் இடையே நுடங்கு_இடையாய் – அறநெறிச்சாரம்:1 176/2
நன்கு ஆய்ந்து அடங்கினார்க்கு ஈத்து உண்டல் என்று இரண்டும் – அறநெறிச்சாரம்:1 180/2

மேல்

அடங்கு-மின் (1)

ஓது-மின் ஓதி அடங்கு-மின் என்னும் சொல் – அறநெறிச்சாரம்:1 111/3

மேல்

அடங்குதல் (1)

ஆர்வமும் செற்றமும் நீக்கி அடங்குதல்
சீர்பெறு வீட்டுநெறி என்பார் நீர் புக – அறநெறிச்சாரம்:1 195/1,2

மேல்

அடங்குதலால் (1)

அல்லார் முன் நல்லார் அடங்குதலால் வல்லார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 113/2

மேல்

அடங்கும் (2)

இந்த இரு விதிகளினுள் வேதம் எலாம் அடங்கும் மனம் இன்பம் மேவ – நீதிநூல்:43 460/2
பாகற்கு அடங்கும் இது பார் – நன்மதிவெண்பா:1 94/4

மேல்

அடம் (1)

அடம்_இல் நன்னெறி தெரிந்து அமையற்பாலரோ – நீதிநூல்:10 98/4

மேல்

அடம்_இல் (1)

அடம்_இல் நன்னெறி தெரிந்து அமையற்பாலரோ – நீதிநூல்:10 98/4

மேல்

அடர் (1)

அடர் சுடர் விளக்கின் செல்வர் அறத்தராய் சிறத்தல் நன்றே – நீதிநூல்:14 185/4

மேல்

அடர்ந்த (4)

அடர்ந்த மணல் என கணக்கு_இல் அண்ட பகிரண்டம் எலாம் – நீதிநூல்:47 574/1
அடர்ந்த அன்போடு அவளை நன்கு ஆதரிக்க வேண்டுமால் – நீதிநூல்:47 597/4
கோளரி அடர்ந்த காட்டில் குறங்கில் வைத்து அமுதம் ஊட்டி – விவேகசிந்தாமணி:1 84/1
கொல் வேல் நபுலன் குமரேசா கல் அடர்ந்த
கான முயல் எய்த அம்பினில் யானை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 772/2,3

மேல்

அடர்ந்தது (1)

கோள் அடர்ந்தது என்னே குமரேசா நீள – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1254/2

மேல்

அடர்ந்து (1)

அன்று பொர பல்லோர் அடர்ந்து எழுந்தார் பட்டர் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 723/1

மேல்

அடர்ந்தும் (1)

அன்று பகைவர் அடர்ந்தும் அருக்கன் நிலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:97 967/1

மேல்

அடர (1)

ஆசையும் நாணும் அடர அயிந்திரை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:125 1247/1

மேல்

அடல் (5)

அடல் ஏறு அனைய செருக்கு ஆழ்த்தி விடலே – நன்னெறி:1 7/2
தன்னை அடல் வேண்டாதான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 206/4
அடல் வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல் வேண்டும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 343/3
அடல் தகையும் ஆற்றலும் இல் எனினும் தானை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 768/3
கெடல் வேண்டின் கேளாது செய்க அடல் வேண்டின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 893/3

மேல்

அடலுளோன்-தன்னை (1)

அடலுளோன்-தன்னை முன் அது கடித்தல் போல் – நீதிநூல்:34 353/2

மேல்

அடவி (2)

அறிவனை வாழ்த்தி அடவி துணையா – அறநெறிச்சாரம்:1 120/3
மனை சேரி ஊர் புலம் ஆறு அடவி காதம் – அருங்கலச்செப்பு:1 130/1

மேல்

அடவியன் (1)

அன்று இகலி நின்ற அடவியன் பின் ஆக்கம் அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 858/1

மேல்

அடவியில் (1)

ஐயமும் புலிக்கு காட்டி அடவியில் துரத்தும்காலை – விவேகசிந்தாமணி:1 116/2

மேல்

அடவியும் (1)

ஆறும் மலையும் கடலும் அடவியும்
கூறுப எல்லை அதற்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 84/1,2

மேல்

அடாத (1)

மாயமுற்ற பேர்கள் சொலையே மதித்து அடாத பக்க வாதம் உற்று நீதி தவிர்தல் – நீதிநூல்:21 258/2

மேல்

அடாது (1)

அடாது செய்த மங்கையர் வசை ஒலித்தல் போலாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 134/4

மேல்

அடி (31)

ஆற்று பெருக்கற்று அடி சுடும் அ நாளும் அவ் ஆறு – நல்வழி:1 9/1
வினை கடியும் என்று அடி வீழ்தல் கனை இருள்-கண் – அறநெறிச்சாரம்:1 52/2
அலங்கு சிங்காதனத்து அண்ணல் அடி கீழ் – அறநெறிச்சாரம்:1 201/3
ஆதி தேவன் அடி இணை ஏத்துவாம் – நீதிநூல்:0 2/4
தாது அலர் அடி வணங்கா தலை குலை சிலையாம் சீர் சால் – நீதிநூல்:3 33/2
வினையமோடு இனி அவன் அடி பரசுவர் மேலோர் – நீதிநூல்:42 445/4
அற பெரும் கடல்_அன்னான்-தன் அடி மலர் காணா வண்ணம் – நீதிநூல்:43 472/1
ஈர என கொலைக்களத்திற்கு இழுக்க அடி பற்றி பின் இரங்கி வந்த – நீதிநூல்:44 475/2
தனி அரசாம் சக்கிரி நீ ஆகையின் நின் அடி மலர் தோய் தானம் எல்லாம் – நீதிநூல்:44 502/3
அண்ணிடுவான்-கொல் நெஞ்சே அவன் அடி வழிபடாயே – நீதிநூல்:47 555/4
மின் எறி சடாமுடி விநாயகன் அடி தொழ – நன்னெறி:0 1/1
மெய் சென்று தாக்கும் வியன் கோல் அடி தன் மேல் – நன்னெறி:1 31/3
நீலவண்ணன் அடி பரவலால் இ நூல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 2/3
மடி இலா மன்னவன் எய்தும் அடி அளந்தான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 61/3
ஆல் இலை ஆதிபோனால் அதன் அடி இருப்பார் உண்டோ – விவேகசிந்தாமணி:1 6/4
திருப்பதி மிதியா பாதம் சிவன் அடி வணங்கா சென்னி – விவேகசிந்தாமணி:1 28/1
இனம் போற்று அடி பிரியேல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 86/4
தாழும் அவர்-தம் அடி கீழ் தான் – நீதிவெண்பா:1 7/4
இறைவன் அடி சேராதார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 5/4
மடி இலா மன்னவன் எய்தும் அடி அளந்தான் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 96/3
சிவன் அடி என்னும் அயன் சீர் பெறும் முன் பின்னர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 101/1
வரை அடி கீழ் அடக்கும் ஆற்றால் சிறிதும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 106/2
ஆம்கால் இறைவர் அடி தொழுவார் செல்வம் எல்லாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 133/1
நாரதர் மால் உட்பகையாய் நம்பர் அடி பேணாதவாறு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 136/1
மலர் மிசை ஏகினான் மாண் அடி சேர்ந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 3/3
வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தார்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 4/3
இறைவன் அடி சேராதார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 10/4
வீயாது அடி உறைந்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 208/4
அடி தழீஇ நிற்கும் உலகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 544/4
மடி இலா மன்னவன் எய்தும் அடி அளந்தான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 610/3
தொடி நோக்கி மென் தோளும் நோக்கி அடி நோக்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1279/3

மேல்

அடிக்கடி (2)

இரவினில் என்னுடன் துயின்ற கோதை அடிக்கடி வெளியே ஏகி மீண்டாள் – நீதிநூல்:44 513/1
ஆர்ந்த புகழ் ஆதன் அடிக்கடி போய் தன் நிலத்தை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1039/1

மேல்

அடிக்கு (4)

மரு மலர் அடிக்கு நம்மை வழங்குதல் பெரிதோ நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 24/4
அடிக்கு நெருஞ்சி பழம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 112/4
இல் வாழ் மருத்தர் போல் ஈசன் அடிக்கு அன்புசெய – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 13/1
அடிக்கு நெருஞ்சி பழம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1120/4

மேல்

அடிக்கும் (1)

மடவனை அடித்த கோலும் வலியனை அடிக்கும் கண்டாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 59/4

மேல்

அடிகள் (3)

அடிகள் தோய் நிலம் எங்கணும் படுகுழியாம் அயின்றிடும் அன்னமும் விடமாம் – நீதிநூல்:4 46/2
அற்புத உவகையோடும் அடிகளை அடிகள் போற்றாது – நீதிநூல்:47 569/3
மாசிலா காஞ்சனையின் மாண் அடிகள் பூ மிசையும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1120/1

மேல்

அடிகளே (1)

அடிகளே தெய்வம் அனைவோர்க்கும் தெய்வம் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 26/3

மேல்

அடிகளை (1)

அற்புத உவகையோடும் அடிகளை அடிகள் போற்றாது – நீதிநூல்:47 569/3

மேல்

அடிசில் (2)

வெம்மை உடையது அடிசில் விழுப்பொருள்-கண் – அறநெறிச்சாரம்:1 108/1
பண் ஆர் மொழியார் பால் அடிசில் பைம்பொன் கலத்தில் பரிந்து ஊட்ட – விவேகசிந்தாமணி:1 72/3

மேல்

அடித்த (1)

மடவனை அடித்த கோலும் வலியனை அடிக்கும் கண்டாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 59/4

மேல்

அடித்தல் (1)

மதமொடுமே அடித்தல் சாரூப சாயுச்சியம் என்றாள் மயல் பேய் கொண்டாள் – நீதிநூல்:12 123/3

மேல்

அடித்து (7)

பொலிவுற தமை ஒப்பவர்களை சினப்போர் புலி இரண்டு ஒன்றையொன்று அடித்து
மெலிவொடு இரண்டும் கெடுவ போல் கெடுவார் மெலியரை வெகுளுவோர் வேங்கை – நீதிநூல்:26 292/2,3
அயர்வாக அடித்து ஓட்டல் அவைகள் குணத்தால் அன்றோ – நீதிநூல்:34 357/2
கயவனையே வைது அடித்து கான் ஓட்டல் நன்றாமே – நீதிநூல்:34 357/4
அத்தன் சேயரை அடித்து அறிவுறுத்தல் போல் அம்மா – நீதிநூல்:42 443/4
குடிஞையை அடித்து உதைத்து கொன்று உண்போர் சமயம் வாய்க்கில் – நீதிநூல்:45 516/3
அமர்க்கு அரி ஆதி உம்மை அடித்து உணின் என் செய்வீரால் – நீதிநூல்:45 520/4
மத்தகத்தது அடித்து ஆணைவைத்தாலும் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 55/3

மேல்

அடித்தொண்டர்க்கு (1)

தோழன் என்று சொன்ன அடித்தொண்டர்க்கு இறைவர் தூதாக – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 105/1

மேல்

அடித்தோன் (1)

தொட்டு அடித்தோன் நன்றி செய்த தூயோன் இருவருக்கும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 17/1

மேல்

அடிப்பர் (1)

சருவ கொள்ளை அடிப்பர் பரிதானம் வாங்கும் பாதகரே – நீதிநூல்:21 255/4

மேல்

அடிப்பவர்க்கு (1)

செருப்பாலே அடிப்பவர்க்கு விருப்பாலே கோடி செம்பொன் சேவித்து ஈவார் – விவேகசிந்தாமணி:1 7/4

மேல்

அடிமை (8)

திருமாலுக்கு அடிமை செய் – ஆத்திசூடி:1 57/1
ஆசனம் ஆக்குவர் அடிமை நான் என – நீதிநூல்:21 249/3
அடிமை போல் நரர்க்கு உழைத்து ஈண்டு அயர் விலங்கினை மாசில்லா – நீதிநூல்:45 516/2
அடிமை புகுத்திவிடும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 61/4
ஆ ஈன மழை பொழிய இல்லம் வீழ அகத்தினள் நோய்-தனில் வருந்த அடிமை சாவ – விவேகசிந்தாமணி:1 77/1
தண் தமிழ்க்கா கம்பருக்கு தாம் அடிமை என்று தொண்டைமண்டலத்தார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 34/1
செந்திரு மாலுக்கு அடிமை செய் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 56/4
அடிமை புகுத்திவிடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 608/4

மேல்

அடிமைக்கு (1)

அன்னை அடிமைக்கு அமுது கொணர்ந்து எள்ளலுடன் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 103/1

மேல்

அடிமைகொண்டவனே (2)

அடிமைகொண்டவனே தப்பாது உலகம்-தனை – நீதிவெண்பா:1 12/3
அடிமைகொண்டவனே தான் – நீதிவெண்பா:1 12/4

மேல்

அடியராய் (2)

மண் இறைக்கு அடியராய் உயிர் வளர்ப்பர் பலரும் – நீதிநூல்:6 58/1
விண் இறைக்கு அடியராய் எவரும் வீடு பெறவே – நீதிநூல்:6 58/2

மேல்

அடியரே (1)

அடியரே முதல் பல் தொழிலாளர்கள் அனைவரும் தமை ஆதரித்து ஆளுபாக்கு – நீதிநூல்:15 189/2

மேல்

அடியவர் (1)

அன்று ஏன் களவை அடியவர் செய்யார் என்றார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 287/1

மேல்

அடியவரை (1)

அடியவரை நீத்து அரனுக்கு அன்புசெய்ய மாறன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 7/1

மேல்

அடியளே (1)

அடியளே குடி அவர் அன்பு எண் செல்வமாம் – நீதிநூல்:12 126/3

மேல்

அடியார் (6)

அந்தோ புரம் எரித்த அண்ணல் அடியார் பொருள்கள் – நீதிவெண்பா:1 78/1
ஈசன் அடியார் விருந்து என்று இட்டு உலவா கோட்டை பெற்ற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 20/1
என்றும் இறைவன் அடியார் பொருள் என்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 45/1
ஈசன்_அடியார் இசையாதேயும் இசைந்து அமணர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 130/1
அரன் அடியார் நித்தம் அமுதுசெயவேண்டி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 141/1
அரன் அடியார் அல்லார் அடை பதம்தானும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 163/1

மேல்

அடியார்க்கு (1)

எண்ணம் அறிந்து அடியார்க்கு ஈந்து அருளும் கண்_நுதல் போல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 112/2

மேல்

அடியாள் (2)

அன்னை தயையும் அடியாள் பணியும் மலர் – நீதிவெண்பா:1 30/1
சீலம் குலம் அடியாள் தீண்டில் கெடும் கணிகை – நீதிவெண்பா:1 84/1

மேல்

அடியான் (2)

ஆசைக்கு அடியான் அகில லோகத்தினுக்கும் – நீதிவெண்பா:1 12/1
ஆசு அற்ற நல் அடியான் ஆவானே ஆசை-தனை – நீதிவெண்பா:1 12/2

மேல்

அடியில் (1)

பை அடியில் தேரை படுத்தல் என நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 19/3

மேல்

அடியினை (1)

கொன்றை வேந்தன் செல்வன் அடியினை
என்றும் ஏத்தி தொழுவோம் யாமே – கொன்றைவேந்தன்:0 1/1,2

மேல்

அடியுண்டார்க்கு (1)

அருளால் பிரம்பின் அடியுண்டார்க்கு இல்லை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 40/1

மேல்

அடியுள் (1)

எள்ள நின்ற வாமனரும் இவ் உலகை ஓர் அடியுள்
கொள்ள நின்றார் என்னே குமரேசா கொள்ளும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:67 667/1,2

மேல்

அடியை (4)

பூவின் மேல் சென்றான் புகழ் அடியை நாவின் – அறநெறிச்சாரம்:1 1/2
அரன் அடியை சேர்ந்தான் அவன் போல் அருள் பெருகும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 50/2
மறந்துமறந்து ஈசன் மலர் அடியை பேணாது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 87/1
அடியை சேர்ந்தார் குமரேசா ஏனோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 7/2

மேல்

அடிவைத்த (1)

அடிவைத்த போது எல்லாம் கூடை உறி பரண் கட்டிலடி அடுக்கு – நீதிநூல்:44 488/3

மேல்

அடினும் (2)

அடினும் ஆவின் பால் தன் சுவை குன்றாது – வெற்றிவேற்கை:1 23/1
அடினும் பால் பெய்து கைப்பு – வெற்றிவேற்கை:1 28/1

மேல்

அடு (5)

ஆவரணம் இன்றி அடு வாளும் ஆனை தேர் – அறநெறிச்சாரம்:1 64/1
உண்டார்-கண் அல்லது அடு நறா காமம் போல் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 109/3
அடு முரண் தேய்க்கும் அரம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 567/4
தெள் நீர் அடு புற்கையாயினும் தாள் தந்தது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:107 1065/3
உண்டார்-கண் அல்லது அடு நறா காமம் போல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1090/3

மேல்

அடுக்கடுக்கா (1)

அடுக்கடுக்கா செய்து எல்லாம் அந்தரத்து அமைந்து நிற்க – நீதிநூல்:3 20/3

மேல்

அடுக்கி (2)

அடுக்கி வரினும் அழிவு இலான் உற்ற – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 63/3
அடுக்கி வரினும் அழிவு இலான் உற்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 625/3

மேல்

அடுக்கிய (4)

அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடி பிறந்தார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 96/3
கொடுத்தலும் இன்சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய
சுற்றத்தால் சுற்றப்படும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 525/3,4
அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடிப்பிறந்தார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:96 954/3
கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய
கோடி உண்டாயினும் இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1005/3,4

மேல்

அடுக்கு (1)

அடிவைத்த போது எல்லாம் கூடை உறி பரண் கட்டிலடி அடுக்கு
நெடிய சிறை இருந்தோம் அ சிறையை உன்றன் வறுமை வந்து நீக்கிற்று என்றார் – நீதிநூல்:44 488/3,4

மேல்

அடுக்கும் (1)

அடுக்கும் ஒரு கோடி ஆக நடுக்கமுறார் – நன்னெறி:1 29/2

மேல்

அடுங்கால் (3)

இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால்
துன்பம் அதனின் பெரிது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 117/3,4
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால்
துன்பம் அதனின் பெரிது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 117/3,4
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால்
துன்பம் அதனின் பெரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1166/3,4

மேல்

அடுத்த (3)

அடுத்த கோடையிலே வற்றி அல்லதில் பெருகும் தானே – விவேகசிந்தாமணி:1 80/4
பல்லார் பகை கொளலின் பத்து அடுத்த தீமைத்தே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 450/3
பத்து அடுத்த கோடி உறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:82 817/4

மேல்

அடுத்தடுத்து (3)

கொடுக்கப்படுதல் அமையின் அடுத்தடுத்து
சென்று ஆங்கு அடைந்து களைவினை என்பரே – அறநெறிச்சாரம்:1 184/2,3
கொடுக்கப்படும் பொருளும் அன்றால் அடுத்தடுத்து
நல்லவை யாதாம்-கொல் நாடி உரையாய் நீ – அறநெறிச்சாரம்:1 185/2,3
கொடுக்கப்படுவது அருளே அடுத்தடுத்து
உண்ணப்படுவது நல் ஞானம் எப்பொழுதும் – அறநெறிச்சாரம்:1 189/2,3

மேல்

அடுத்தது (1)

அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 706/3

மேல்

அடுத்தவரை (1)

அடுத்தவரை ஒருநாளும் கெடுக்க வேண்டாம் – உலகநீதி:1 2/6

மேல்

அடுத்தால் (1)

தூம்பு அமரும் புற்று அடுத்தால் சொல் – நீதிவெண்பா:1 86/4

மேல்

அடுத்து (6)

அடுத்து முயன்றாலும் ஆகும் நாள் அன்றி – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 5/1
இடுக்கண்கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்து ஊன்றும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 103/3
அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 99/4
அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 621/4
கொடுத்தும் கொளல் வேண்டும்-மன்ற அடுத்து இருந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 867/3
இடுக்கண் கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்து ஊன்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1030/3

மேல்

அடுதல் (1)

அத்தனை பேரையும் அடுதல் போலுமே – நீதிநூல்:18 221/4

மேல்

அடுப்பு (1)

அடுப்பு ஏற்றி ஆமை தீந்து அற்று – அறநெறிச்சாரம்:1 224/4

மேல்

அடுப (2)

ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடன் அறிந்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 50/3
ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடன் அறிந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 493/3

மேல்

அடும் (4)

குறையோ பிறரை அடும் கூற்று முறையே காண் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 122/2
வீயாது பின் சென்று அடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:21 207/4
நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனலின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 495/3
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 500/3

மேல்

அடும்காலை (1)

கெடும்காலை கைவிடுவார் கேண்மை அடும்காலை
உள்ளினும் உள்ளம் சுடும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 799/3,4

மேல்

அடுமுறும் (1)

இசையும் வலி கெடும் நலிகள் அடுமுறும் இசையின் மிசையொடு வசையுமே – நீதிநூல்:25 291/4

மேல்

அடை (1)

அரன் அடியார் அல்லார் அடை பதம்தானும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 163/1

மேல்

அடைக்கலத்தை (1)

நம்புமவர்க்கு அடைக்கலத்தை நாடீர் நமரங்காள் – நீதிநூல்:47 578/3

மேல்

அடைக்காய் (1)

கண்டகம் காண்பான் பூசை முச்2தீபு கழல் குடை ஏவல் சிற்றுண்டி கம்பளி ஊசி நூல் அடைக்காய் இலை கரண்டகம் கண்ட மேல் தங்கி – விவேகசிந்தாமணி:1 135/2

மேல்

அடைக்கும் (5)

அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 8/3
காமமே பரகதிக்கு செல்லாமல் வழி அடைக்கும் கபாடம் – விவேகசிந்தாமணி:1 133/3
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 19/3
வாழ்நாள் வழி அடைக்கும் கல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 38/4
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 71/3

மேல்

அடைகிலாய் (1)

அனம் வரும் அதினொடும் அடைகிலாய் எனின் – நீதிநூல்:12 130/2

மேல்

அடைத்த (1)

இல்லை என்று அடைத்த பொன் எழுந்து தன்னை கொள் – நீதிநூல்:24 276/3

மேல்

அடைத்தல் (1)

காற்றினை பல துவார கடத்தினுள் அடைத்தல் போல – நீதிநூல்:47 534/1

மேல்

அடைத்தலோடு (1)

அறுத்தல் அலைத்தல் அடைத்தலோடு ஆர்த்தல் – அருங்கலச்செப்பு:1 68/1

மேல்

அடைத்து (2)

ஐம்புல கதவு அடைத்து மன மாவை அறிவாம் – நீதிநூல்:6 59/1
தோற்றிய சட கடத்துள் துன் உயிர் காற்று அடைத்து
நால் திசை மிசை பல் ஆண்டு நடத்துவோன் திடத்தினானே – நீதிநூல்:47 534/3,4

மேல்

அடைத்துவைத்து (1)

குக்கலை பிடித்து நாவி கூண்டினில் அடைத்துவைத்து
மிக்கதோர் மஞ்சள் பூசி மிகு மணம் செய்தாலும் தான் – விவேகசிந்தாமணி:1 3/1,2

மேல்

அடைதலுமே (1)

அப்பர் முதல் சித்தாந்திகள் வீடு அடைதலுமே
வைத்த புவனத்து இருந்தார் மற்றையவர் ஒக்கும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 5/1,2

மேல்

அடைந்த (6)

தன் மானம் குல மானம் தன்னை வந்து அடைந்த உயிர்-தங்கள் மானம் – விவேகசிந்தாமணி:1 96/1
அங்கண நீர் கங்கை அடைந்த உடனே புனித – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:0 2/1
அன்று களவால் அடைந்த எலாம் ஏன் இழந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 283/1
அன்று குலிதன் அடைந்த பெரும் செல்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 1000/1
அன்று நகிலன் அடைந்த பெரும் செல்வம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:101 1006/1
கோன் அடைந்த போது ஏன் குமரேசா தானா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1285/2

மேல்

அடைந்தது (1)

காதல் அருச்சுனனை கண்டு ஊர்வசி அடைந்தது
ஏதம் அன்றோ மேனாள் இரங்கேசா ஓதில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 118/1,2

மேல்

அடைந்ததூஉம் (1)

ஆசு இன்று தேவர் அடைந்ததூஉம் நீதி அன்றோ – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 74/2

மேல்

அடைந்தார் (4)

வேதியர்கள் விண் அடைந்தார் வேட்டு உயிரை கொன்று தின்னா – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 43/1
பட்டினத்துப்பிள்ளை பரனை அடைந்தார் துறந்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 56/1
உற்று அடைந்தார் சீவகன் சீர் ஓத உவந்தாள் என்னே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:7 69/1
கோது அடைந்தார் என்னே குமரேசா ஏதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 286/2

மேல்

அடைந்தார்க்கு (1)

களைகணா தம் அடைந்தார்க்கு உற்றுழியும் மற்று ஓர் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 39/1

மேல்

அடைந்தான் (6)

அதிருடன் கடியுண்டு அன்றே அரு நரகு அடைந்தான் மாதோ – விவேகசிந்தாமணி:1 115/4
பம்பு சுடர் கண்ணனுமோ நஞ்சு உண்டான் மால் பயம் அடைந்தான் உமையும் உடல் பாதி ஆனாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 132/3
கோது அடைந்தான் என்னே குமரேசா போதும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 304/2
கோது அடைந்தான் என்னே குமரேசா ஆதலினால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 508/2
கொண்டு அடைந்தான் என்னே குமரேசா கண்டே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:62 611/2
அன்று கழகம் அடைந்தான் தருமன் நிலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 937/1

மேல்

அடைந்திருந்தும் (1)

அன்று வறுமை அடைந்திருந்தும் பூசலார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 988/1

மேல்

அடைந்து (8)

சென்று ஆங்கு அடைந்து களைவினை என்பரே – அறநெறிச்சாரம்:1 184/3
மன்னர் ஆக்கினை வசை நரகு அடைந்து வாடுவரால் – நீதிநூல்:17 209/4
மனை துறந்து மாதவர் தாள் அடைந்து நோற்று – அருங்கலச்செப்பு:1 172/1
கோது அடைந்து நொந்தார் குமரேசா ஏதேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 293/2
சென்று நின்ற நீலியை முன் தேர்ந்தார் பழி அடைந்து
குன்றி பின்பு ஏன் குமரேசா ஒன்றிய கேள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:51 506/1,2
கோது அடைந்து நின்றான் குமரேசா ஏதமுறும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 832/2
கூர் அடைந்து நின்றார் குமரேசா தேரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1034/2
கோது அடைந்து நொந்தார் குமரேசா தீது_இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1036/2

மேல்

அடைந்தும் (3)

விதிப்பயன் நன்று ஆம் காலம் வெம் கான் அடைந்தும்
மதிப்புடைய பல் பொருளும் வாய்க்கும் விதிப்பயன்தான் – நன்மதிவெண்பா:1 84/1,2
சாதுவன் முன் நன்று ஆய்ந்தும் தாழ்ந்தான் பின் தீது அடைந்தும்
கோது அகன்றான் என்னே குமரேசா ஆதலினால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:38 375/1,2
அன்று இடும்பை மிக்கு அடைந்தும் அத்திமன்னன் துன்பமுற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 628/1

மேல்

அடைந்தோர் (1)

தம்மை மதியார் தமை அடைந்தோர் தம்மின் – நன்னெறி:1 16/2

மேல்

அடைந்தோரை (1)

மன்மானி அடைந்தோரை காக்கின்ற வள்ளல் என வழுத்தலாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 96/4

மேல்

அடைந்தோன் (1)

மன்னன் மகமும் காதி மைந்தன் தனை அடைந்தோன்
இன் உயிரும் காத்தான் இரங்கேசா சொன்னால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 3/1,2

மேல்

அடைப்பர் (1)

வெட்கம் இல்லாத கட்டின் மிகமிக அடைப்பர் உப்பு ஆர் – நீதிநூல்:36 367/3

மேல்

அடைய (4)

தவா வினை வந்து அடைய கண்டும் அவாவினை – அறநெறிச்சாரம்:1 131/2
உண்டாம் அறங்கள் எல்லாம் உற்று அடைய மெய் புகழ் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 130/1
அன்று வறுமை அடைய இருமையும் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1042/1
அன்று துயரம் அடைய அனுகன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1080/1

மேல்

அடையப்பட்டான் (1)

அழல் அடையப்பட்டான் அதற்கு மாறு ஆய – அறநெறிச்சாரம்:1 45/1

மேல்

அடையாது (1)

பொய்த்த இன்ப வீட்டில் பொருள் அடையாது அத்தம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 18/2

மேல்

அடையாமல் (1)

அன்று ஏன் உணவும் அடையாமல் மாகந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 939/1

மேல்

அடையார் (3)

அடையார் அறிவுடையார் – அறநெறிச்சாரம்:1 75/4
ஈது அடையார் செய்யார் இரங்கேசா ஓதில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 85/2
கோது அடையார் என்னே குமரேசா தீது உடைய – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:30 292/2

மேல்

அடையால் (1)

சோர்வு_இல் அடையால் தெளிந்தோம் சோமேசா ஓரில் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 1/2

மேல்

அடையாவாம் (1)

அடையாவாம் ஆயம் கொளின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:94 939/4

மேல்

அடையின் (1)

அற அரணம் ஆராய்ந்து அடையின் அஃது அல்லால் – அறநெறிச்சாரம்:1 22/3

மேல்

அடையினும் (1)

அற கூழ் சாலை அடையினும் அடைவர் – வெற்றிவேற்கை:1 51/2

மேல்

அடையும் (3)

அஞ்சினாயேனும் அடைவது அடையும் காண் – அறநெறிச்சாரம்:1 78/1
குன்று அடையும் அளவும் நாம் உயிர் வாழ்வது அரிது அதன் முன் குறுகும் கூற்றம் – நீதிநூல்:43 453/3
ஒருங்கு அடையும் மாண்பு திரு – அருங்கலச்செப்பு:1 175/2

மேல்

அடையுமே (1)

இழந்த எல்லாம் அடையுமே தேரின் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 104/2

மேல்

அடைவது (1)

அஞ்சினாயேனும் அடைவது அடையும் காண் – அறநெறிச்சாரம்:1 78/1

மேல்

அடைவர் (1)

அற கூழ் சாலை அடையினும் அடைவர் – வெற்றிவேற்கை:1 51/2

மேல்

அடைவாய் (1)

அற்புதநூல் முயலுவோர்க்கு எளிதாகும் அதை அடைவாய் அறிவின் நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 451/4

மேல்

அடைவார் (1)

ஆளும் கானில் வாழ்பவர் என தினம் அஞர் அடைவார் – நீதிநூல்:26 297/4

மேல்

அடைவோம் (2)

ஆதலினால் உண்மை-தனை துணைக்கொள்ளின் எப்பயனும் அடைவோம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:16 198/4
ஈவதை மேற்கொண்டேமேல் இணை_இல் வீடு அடைவோம் நெஞ்சே – நீதிநூல்:39 385/4

மேல்

அண்ட (4)

அண்ட பேரண்டம் எல்லாம் அளந்து அறி விழியும் கந்தம் – நீதிநூல்:47 530/1
பகர் ஒரு நொடிக்குள் அண்ட பரப்பு எலாம் உலாவி துன்பம் – நீதிநூல்:47 545/2
அடர்ந்த மணல் என கணக்கு_இல் அண்ட பகிரண்டம் எலாம் – நீதிநூல்:47 574/1
துறுவிய அண்ட கோள தொகைகள் எண்ணிறந்த வானின் – நீதிநூல்:47 600/3

மேல்

அண்டங்களும் (1)

ஆக்கையும் ஆயிரத்தெட்டு அண்டங்களும் நிலையா – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 34/1

மேல்

அண்டத்து (1)

எறும்பு தன் பிலத்தை தன்னை யாவும் என்று உனல் போல் அண்டத்து
உறும் புவனங்கள் எண்ணில் உவை முன்னம் நரரும் பாரும் – நீதிநூல்:28 316/1,2

மேல்

அண்டம் (6)

கழுதையில் அண்டம் சுமந்தானும் போல – அறநெறிச்சாரம்:1 64/3
அண்டம் மற்று அகண்டம் செய்தோன் உளன் என அறிவாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:2 7/4
கோது இலான் கணத்துள் அண்டம் கோடி செய்து அழிக்க வல்லான் – நீதிநூல்:3 17/2
அருவமாய் உருவமாய் நம் ஆருயிர்க்கு உயிராய் அண்டம்
பெரு நிலம் எங்கும் இன்பம் பெருக்கெடுத்து ஓங்கிநிற்கும் – நீதிநூல்:3 28/2,3
விரியும் இசை மாசுற அவர் மேல் விளம்பும் பொய்ச்சொல் அண்டம் மிசை – நீதிநூல்:23 267/2
அணு ஒன்றும் இல்லாது அண்டம் அனைத்தும் செய்து இரும் தேகங்கள் – நீதிநூல்:47 536/2

மேல்

அண்டர் (6)

அண்டர் மா முனிவர்க்கு எல்லாம் அமுதம் என்று அளிக்கலாமே – விவேகசிந்தாமணி:1 10/4
அண்டர் முனிவர்க்கா அவதாரம் பத்து எடுத்து – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 56/1
அண்டர் முதலோர்க்கு அமிர்தமயமா வடிவு – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 71/1
அண்டர் தொழும் தேவிடத்தும் ஆன்மாவை கண்ட – நன்மதிவெண்பா:1 69/2
அண்டர் பெருமான் அருளும் ஆகமத்தில் கண்ட – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 10/2
கொண்ட நெறியும் கதியும் கூறுவது என் அண்டர் பிரான் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 195/2

மேல்

அண்டல் (1)

கொண்டான் பழி ஏன் குமரேசா அண்டல்
எளிது என இல் இறப்பான் எய்தும் எஞ்ஞான்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 145/2,3

மேல்

அண்டலர் (1)

அண்டலர் கோனுக்கு அன்பர் ஆவரோ நற்குணங்கள் – நீதிநூல்:47 561/3

மேல்

அண்டாண்ட (1)

தரை எலாம் உளன் துரும்பு-தன்னினும் உளன் அண்டாண்ட
நிரை எலாம் உளன் மெய் ஆவி நெஞ்சுளும் உளன் இயம்பும் – நீதிநூல்:3 19/1,2

மேல்

அண்டாண்டங்களின் (1)

அண்டாண்டங்களின் தூர நிலை அளவு கூறுவோம் அருக்கன் திங்கட்கு – நீதிநூல்:41 427/1

மேல்

அண்டாத (1)

கொண்டு நின்றார் என்னே குமரேசா அண்டாத
ஏதிலார் ஆர தமர் பசிப்பர் பேதை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:84 837/2,3

மேல்

அண்டி (12)

அண்டி மானமா தொண்டுசெய்து உயிர் உயல் அழகே – நீதிநூல்:21 254/4
அண்டி பெருமான் அணைந்த அளவில் கண்டு அருளும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 186/2
கொண்டு இனிமைசெய்தான் குமரேசா அண்டி
அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமர்ந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 92/2,3
கொண்டனவும் தீர்ந்தார் குமரேசா அண்டி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:29 290/2
கொண்டான் இராமன் குமரேசா அண்டி
உழை பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 530/2,3
கொண்டான் தெளிவு ஏன் குமரேசா அண்டி
மறைந்தவை கேட்க வற்று ஆகி அறிந்தவை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:59 587/2,3
கொண்டு ஒழித்தார் அஞ்சி குமரேசா அண்டி
பழுது எண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்துள் தெவ் ஓர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 639/2,3
கொண்டான் கொடுத்து குமரேசா அண்டி நின்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:73 724/2
உலைந்தான் என்னே குமரேசா அண்டி
கெடும்காலை கைவிடுவார் கேண்மை அடும்காலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:80 799/2,3
கொண்டு உவந்தான் என்னே குமரேசா அண்டி
கொடுத்தும் கொளல் வேண்டும்-மன்ற அடுத்து இருந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:87 867/2,3
அகன்றான் பண்டு குமரேசா அண்டி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:89 883/2
கொண்டு இகழ்ந்தாள் என்னே குமரேசா அண்டி
நனவினான் நல்கா கொடியார் கனவினான் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:122 1217/2,3

மேல்

அண்டினவர்-தமை (1)

அண்டினவர்-தமை கெடுப்பார் அழி வழிக்கே செய்வது அவர் அறிவுதானே – விவேகசிந்தாமணி:1 98/4

மேல்

அண்டினார்க்கு (1)

அண்டினார்க்கு எல்லாம் அரணாய் விதேகம் சீர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 733/1

மேல்

அண்டினோர்-தமை (1)

அண்டினோர்-தமை கொலும் ஆளி கையினால் – நீதிநூல்:13 162/2

மேல்

அண்டு (1)

அண்டு அரிய திண்மை அகலம் அயோத்தி அரண் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 743/1

மேல்

அண்ணல் (7)

நுண்ணிதே ஆயினும் அண்ணல் யானை – வெற்றிவேற்கை:1 17/3
அலங்கு சிங்காதனத்து அண்ணல் அடி கீழ் – அறநெறிச்சாரம்:1 201/3
அண்ணல்-தன் தமரை அண்ணல் என்னவும் அவன் ஒன்னாரை – நீதிநூல்:15 193/1
அந்தோ புரம் எரித்த அண்ணல் அடியார் பொருள்கள் – நீதிவெண்பா:1 78/1
அண்ணல் பழமலையை அண்ணா முன் கள் உண்ண – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 140/1
அருணகிரி அறியார் அண்ணல் என தத்தம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 189/1
வாதவூர் அண்ணல் வழுதி செய்த நன்றை உன்னி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:11 108/1

மேல்

அண்ணல்-தம் (1)

அண்ணல்-தம் பிரிவினை அறிந்தும் தோழி நீ – விவேகசிந்தாமணி:1 83/3

மேல்

அண்ணல்-தன் (2)

அண்ணல்-தன் பிரிவினை அறிந்தும் தோழி நீ – நீதிநூல்:12 124/3
அண்ணல்-தன் தமரை அண்ணல் என்னவும் அவன் ஒன்னாரை – நீதிநூல்:15 193/1

மேல்

அண்ணன் (2)

தம்பி அண்ணன் என்னவே சார்ந்துளோர்-தம் இன்பமும் – நீதிநூல்:47 596/3
அரவிந்த நண்பன் சுதன் தம்பி மைத்துனன் அண்ணன் கையில் – விவேகசிந்தாமணி:1 123/1

மேல்

அண்ணனுடன் (1)

வாதாவி அண்ணனுடன் வந்தான் குறுமுனிக்கு ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:90 896/1

மேல்

அண்ணா (2)

ஆரம் பூண்ட மணி மார்பா அயோத்திக்கு அரசே அண்ணா கேள் – விவேகசிந்தாமணி:1 94/1
அண்ணல் பழமலையை அண்ணா முன் கள் உண்ண – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 140/1

மேல்

அண்ணாத்தல் (1)

அண்ணாத்தல் செய்யாது அளறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 255/4

மேல்

அண்ணாந்து (1)

அண்ணாந்து ஏங்கி இருப்பாரை அறிந்தோம் அறிந்தோம் அம்மம்மா – விவேகசிந்தாமணி:1 72/2

மேல்

அண்ணாமலையானை (1)

மண்டு புகழ் அண்ணாமலையானை சூழ்ந்து உலகம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:103 1025/1

மேல்

அண்ணிடுவான்-கொல் (1)

அண்ணிடுவான்-கொல் நெஞ்சே அவன் அடி வழிபடாயே – நீதிநூல்:47 555/4

மேல்

அணங்கு (3)

அணங்கு நலிய மூப்பு எய்தி அகல் வாயோடு கழுத்து ஏந்தி – விவேகசிந்தாமணி:1 81/3
ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்கு என்ப – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 918/3
நோக்கினாள் நோக்கு எதிர் நோக்குதல் தாக்கு அணங்கு
தானை கொண்ட அன்னது உடைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1082/3,4

மேல்

அணங்கு-கொல் (2)

அணங்கு-கொல் ஆய் மயில்-கொல்லோ கனம் குழை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 160/3
அணங்கு-கொல் ஆய் மயில்-கொல்லோ கனம் குழை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1081/3

மேல்

அணங்கை (1)

பார்வை கண்டு இராமன் பரன் வில் ஒடித்து அணங்கை
ஏர்வையா கொண்டான் இரங்கேசா நீர்மையொடும் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 71/1,2

மேல்

அணங்கோ (1)

கண்டு அணங்கோ கார் மயிலோ கன்னியோ என்று மால்கொண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1081/1

மேல்

அணவுறும் (1)

அணவுறும் நரகு உறும் ஆயுள் தேயுமால் – நீதிநூல்:13 165/3

மேல்

அணி (35)

அணி தேர் புரவி ஆள் பெரும் படையொடு – வெற்றிவேற்கை:1 17/4
மண அணி அணிந்த மகளிர் ஆங்கே – வெற்றிவேற்கை:1 56/1
பிண அணி அணிந்து தம் கொழுநரை தழீஇ – வெற்றிவேற்கை:1 56/2
இளகிய பொழுது அணி இயற்றல் ஆகுதல் – நீதிநூல்:9 85/2
மீதினில் அணி இன்றி விடுத்தல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:10 100/4
நல்லறிவே அணி நன்னுதலார்க்கு அஃது – நீதிநூல்:10 103/1
பந்தமுறும் கருமம் எலாம் முடிப்பர் கற்பின் அணி பூண்ட படை கண்ணாரே – நீதிநூல்:12 120/4
நூல் போன்ற இடையும் அன நடையும் அணி தனமும் மதி நுதலும் வாய்ந்த – நீதிநூல்:29 318/3
அணி புழுகு கத்தூரி முதலிய பூனையின் மலம் பால் ஆ இரத்தம் – நீதிநூல்:30 322/3
அணி இலார்க்கு அணியாம் வாய்ந்த அழகு இலார்க்கு அழகாம் நீண்ட – நீதிநூல்:43 468/1
புனைய ஓர் அணி இலாது இருந்த இல்லாள் கழுத்தினில் ஓர் பொட்டை கண்டு – நீதிநூல்:44 476/2
மன்னும் அறிஞரை தாம் மற்று ஒவ்வார் மின்னும் அணி
பூணும் பிற உறுப்பு பொன்னே அது புனையா – நன்னெறி:1 40/2,3
அன்பர் திருநீலகண்டர் அணி_இழை-பால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 131/1
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 12/4
தூ நறும் பூ கொன்றை அணி சோமேசா தானே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 19/2
நல் அணி மெய்யில் பூண்டு நாசிகாபரணம் மீதில் – விவேகசிந்தாமணி:1 106/2
செய்ய முதுநூல் அனைத்தும் தேர்ந்தாலும் மை அணி கண் – நன்மதிவெண்பா:1 40/2
செம் கைக்கு அணி ஈகை தேர் வேந்தர்க்கு அம்பு அணியாம் – நன்மதிவெண்பா:1 47/1
தானை அணி எனவே சாற்று – நன்மதிவெண்பா:1 67/4
அணி மதி குடை அருகனை தொழ – அருங்கலச்செப்பு:0 1/1
நச்சு அரவு அணி நிழல் பச்சைமாமலை-தனை – அருங்கலச்செப்பு:1 181/1
அணி அல்ல மற்று பிற – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 21/4
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 25/4
மாறா நீர் வையக்கு அணி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 112/4
அணி அல்ல மற்று பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 95/4
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 115/4
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:12 118/4
மாறா நீர் வையக்கு அணி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:71 701/4
அணி என்ப நாட்டிற்கு இவ் ஐந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:74 738/4
மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நிழல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:75 742/3
பண்டு கரன் தானை பாடு பெற்று நின்றது அணி
கொண்டதனால் என்னே குமரேசா மண்டி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:77 768/1,2
அணி அன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு அஃது இன்றேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1014/3
காதல் சசிமதிக்கு காமர் அணி ஏதம் என்று ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1089/1
அணி எவனோ ஏதில தந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:109 1089/4
பிணிக்கு மருந்து பிற-மன் அணி_இழை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1102/3

மேல்

அணி_இழை (1)

பிணிக்கு மருந்து பிற-மன் அணி_இழை
தன் நோய்க்கு தானே மருந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:111 1102/3,4

மேல்

அணி_இழை-பால் (1)

அன்பர் திருநீலகண்டர் அணி_இழை-பால்
இன்பம் துறந்தார் இரங்கேசா முன்பாக – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 131/1,2

மேல்

அணிகலம் (4)

பேதைமை என்பது மாதர்க்கு அணிகலம் – கொன்றைவேந்தன்:1 66/1
மற்று ஓர் அணிகலம் வேண்டாவாம் முற்ற – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 12/2
ஆவட்டம் செய்த அணிகலம் தேயகில் போல் – அறநெறிச்சாரம்:1 225/3
கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃது இன்றேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:58 575/3

மேல்

அணிகள் (1)

கண்டு உடைந்த உத்தரனும் காவலர் மேல் பாய்ந்து அணிகள்
கொண்டுவந்தான் என்னே குமரேசா மண்டி நின்ற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 500/1,2

மேல்

அணித்தாய் (1)

அணித்தாய் வருதலும் உண்டு – அறநெறிச்சாரம்:1 21/4

மேல்

அணித்தாயின் (1)

இகல் அணித்தாயின் யாவும் எரிந்துபோம் சேணாயின் பார் – நீதிநூல்:47 537/2

மேல்

அணிந்த (1)

மண அணி அணிந்த மகளிர் ஆங்கே – வெற்றிவேற்கை:1 56/1

மேல்

அணிந்தாலும் (2)

குருக்கு சந்தன குழம்பினை அன்பொடு குளிர் தர அணிந்தாலும்
செருக்கு மிஞ்சிய அற்பர்-தம் தோழமை செப்பவும் ஆகாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 42/3,4
மருவு சந்தன குழம்பொடு நறும் சுவை நலம் பெற அணிந்தாலும்
சருவ சந்தேக மனம் உள மாதரை தழுவலும் ஆகாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 90/1,2

மேல்

அணிந்து (5)

பிண அணி அணிந்து தம் கொழுநரை தழீஇ – வெற்றிவேற்கை:1 56/2
நிலைமை_இல் தீப்பெண்டிர் சேர்தல் கலன் அணிந்து
வேற்றூர் புகுதல் விழா காண்டல் நோன்பு இடுதல் – அறநெறிச்சாரம்:1 162/2,3
சீர் அணிந்து நாளும் சிறந்து ஓங்க ஆரம் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 10/2
ஆத்தி சூடி இளம்பிறை அணிந்து
மோனத்திருக்கும் முழு வெண்மேனியான் – புதிய-ஆத்திசூடி:0 1/1,2
நீறு அணிந்து நல்ல நெறியினன் போல் நீமன் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:108 1075/1

மேல்

அணிந்துகொண்டு (1)

இனமா பொட்டு அணிந்துகொண்டு தாசி ஆயினன் என்ன இயம்பினாளே – நீதிநூல்:44 476/4

மேல்

அணிய (1)

உரத்து அணிய தையா என்று ஓது – நீதிவெண்பா:1 72/4

மேல்

அணியது (1)

தணிவு_இல் களிப்பினால் தாழ்வார்க்கு அணியது
இளையாள் முயக்கு எனினும் சேய்த்து அன்றே மூத்தாள் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 35/2,3

மேல்

அணியா (1)

நாணினை முன் நின்மலன் ஏன் நல் அணியா கொண்டு என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:102 1014/1

மேல்

அணியாக (2)

பண்டு ஏன் இன்சொல்லும் பணிவும் அணியாக
கொண்டான் அனுமான் குமரேசா கொண்ட – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:10 95/1,2
பண்டு பரிமான் பணிதல் அணியாக
கொண்டு உயர்ந்தான் என்னே குமரேசா மண்டி எங்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 985/1,2

மேல்

அணியாம் (2)

அணி இலார்க்கு அணியாம் வாய்ந்த அழகு இலார்க்கு அழகாம் நீண்ட – நீதிநூல்:43 468/1
செம் கைக்கு அணி ஈகை தேர் வேந்தர்க்கு அம்பு அணியாம்
பங்கம் அற பொய்யாமை பத்தினியாம் மங்கைக்கு – நன்மதிவெண்பா:1 47/1,2

மேல்

அணியான் (1)

சீர் அணியான் ஏறு கொண்டு செய் நிலத்தை நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 3/3

மேல்

அணியில் (3)

அணியில் திகழ்வது ஒன்று உண்டு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 181/4
ஏனோ கமலவதி இன் அணியில் உண்டு என்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1273/1
அணியில் திகழ்வது ஒன்று உண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:128 1273/4

மேல்

அணியும் (3)

வாழ் அகமும் புனை தூசு அணியும் பல வாகனம் மஞ்சமொடும் – நீதிநூல்:14 174/1
சீர் அணியும் செல்வம் அவர் படைத்திடில் தன் தாய் மனை சேய் செத்தது ஒப்பாம் – நீதிநூல்:27 304/2
பொன் அணியும் வேந்தர் புனையா பெரும் கல்வி – நன்னெறி:1 40/1

மேல்

அணியுமாம் (1)

அணியுமாம் தன்னை வியந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:98 978/4

மேல்

அணிவதே (1)

ஊன் உணங்குவோய் மடந்தையர் அணிவதே உயர் முலை தலை கோட்டில் – விவேகசிந்தாமணி:1 86/2

மேல்

அணிவோமே (1)

சரண அற்புத மலர் தலைக்கு அணிவோமே – வெற்றிவேற்கை:0 1/2

மேல்

அணு (1)

அணு ஒன்றும் இல்லாது அண்டம் அனைத்தும் செய்து இரும் தேகங்கள் – நீதிநூல்:47 536/2

மேல்

அணுக (3)

ஏர் மண நல்லூர் சுடருள் யாரும் அணுக சிலர்தாம் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 27/1
பஞ்சுதனின் நொய்யானை பற்றாதோ காற்று அணுக
அஞ்சும் அவன் கேட்பது அறிந்து – நீதிவெண்பா:1 8/3,4
பாலின் நீர் தீ அணுக பால் வெகுண்டு தீ புகுந்து – நீதிவெண்பா:1 77/1

மேல்

அணுகல் (2)

அறிவிலிக்கு இசைக்க அணுகல் உறும் ஒலி கொள் – நன்மதிவெண்பா:1 65/2
தரு கையுறையோடு அணுகல் சால்பு – நன்மதிவெண்பா:1 69/4

மேல்

அணுகா (1)

மேல் அணுகா புன் நெஞ்சு ஆர் வீணனை பஞ்சமனை – நன்மதிவெண்பா:1 104/1

மேல்

அணுகாது (1)

அகலாது அணுகாது தீ காய்வார் போல்க – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 691/3

மேல்

அணுகாமல் (1)

வேசை அணுகாமல் கைவிட்டு அகல்வாள் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 40/3

மேல்

அணுகாவோ (1)

நிறை செல்வம் உடையாரை நோய் துன்பு அணுகாவோ நினைத்தது எல்லாம் – நீதிநூல்:40 408/1

மேல்

அணுகி (2)

ஒளிர் கரத்தால் தீய்ந்து இறுதல் ஒப்ப தளர்வு அணுகி
தம்தம் நிலை மாறில் தமராலும் துன்புறலில் – நன்மதிவெண்பா:1 28/2,3
அருகு இருந்து உய்ய அணுகி சிரமமுறல் – நன்மதிவெண்பா:1 91/2

மேல்

அணுகிய (1)

ஈர்_ஐந்து தலையான் அணுகிய பின் ஏகலுற்று – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 44/1

மேல்

அணுகின் (1)

கரி நிறம் உறும் வெளிறு உடை கரி அணுகின்
சொரி கரி கலை உறு சுசியினை உறுமோ – நீதிநூல்:31 330/1,2

மேல்

அணுகுங்காலை (1)

ஆவி_அனையாளை ஓர்பொழுது பிரிந்து அவள் இல்லம் அணுகுங்காலை
மேவு பாங்கியை கண்டு ஆண் துணை இன்றி வருந்தினளோ மின்னாள் என்றேன் – நீதிநூல்:44 477/1,2

மேல்

அணுகும் (1)

மதியிலி ஓர் தூர்த்தன் வறிதே நிதம் அணுகும்
பூசை பகு வாய் புகும் கிள்ளை பஞ்சரத்தில் – நன்மதிவெண்பா:1 107/2,3

மேல்

அணுகுவானே (1)

ஆனது கண்டு காலன் அவரிடம் அணுகுவானே – நீதிநூல்:35 360/4

மேல்

அணுகுற (1)

பல விலங்கு அணுகுற படுத்த பாயலின் – நீதிநூல்:19 232/2

மேல்

அணுகுறாது (1)

அரிதின் மாசு அணுகுறாது அகலல் போல் இனிய நல் – நீதிநூல்:6 64/2

மேல்

அணுகுறாமையும் (1)

அஃகி பல் படர் அணுகுறாமையும் அதிசயமாம் – நீதிநூல்:42 446/3

மேல்

அணுவதம் (1)

அணுவதம் ஐந்தும் குணவதம் மூன்றும் – அருங்கலச்செப்பு:1 65/1

மேல்

அணுவும் (1)

பாதியா அணுவும் பகுந்து தீர்ப்பதுவே பார்த்திபன் கடமையாம் அன்றோ – நீதிநூல்:4 43/4

மேல்

அணுவுமே (1)

அனை அனையனை அலாது ஓர் அணுவுமே அசையும்-கொல்லோ – நீதிநூல்:47 558/4

மேல்

அணுவோ (1)

இறும்பு முன் அணுவோ வாழி எதிர் ஒரு துளியோ நில்லாது – நீதிநூல்:28 316/3

மேல்

அணை (1)

வருவதற்கு முன்னர் அணை கோலி வையார் – நன்னெறி:1 30/3

மேல்

அணைந்த (1)

அண்டி பெருமான் அணைந்த அளவில் கண்டு அருளும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 186/2

மேல்

அணைந்ததனால் (1)

அல்லமனை மாயை கனவில் அணைந்ததனால்
சொல் அரிய இன்பமுற்றாள் சோமேசா நல்ல – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 122/1,2

மேல்

அணைந்தாள் (1)

கொள்ள அணைந்தாள் குமரேசா தள்ளி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:126 1259/2

மேல்

அணைந்திட (1)

அன்னை சோதரி போல் எண்ணாது அணைந்திட விரும்பல் என்னே – நீதிநூல்:13 171/4

மேல்

அணைந்து (1)

அயிலல் வாழ் உறையுள் செய்தல் அணைந்து இனம் பல்கல் மற்றை – நீதிநூல்:47 548/3

மேல்

அணைய (1)

கொண்டு அணைய நின்றான் குமரேசா கண்டு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 525/2

மேல்

அணையா (1)

தூசு அணையா சந்தனுத்தான் சோமேசா நேசமுடன் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 129/2

மேல்

அணையேன் (1)

அணையேன் என்றாள் அனங்கன் உனக்கு இலையோ என்றேம் அவ் அறிவிலான் பூம் – நீதிநூல்:44 494/2

மேல்

அத்தம் (5)

சொக்கர் என்பவர் அத்தம் பெறுவர் – கொன்றைவேந்தன்:1 35/1
அத்தம் ஆர் அத்தமும் அழித்தல் தீட்டிய – நீதிநூல்:20 237/2
தீய அத்தம் ஆதியோடு லோக ரத்ந ராசி பல தேயம் முற்றும் ஆர் பொருள் எலாம் – நீதிநூல்:21 258/3
அத்தம் என நம்பினார் அவர்களை விட்டு அகன்று உன் கை அமர்ந்தது இன்னும் – நீதிநூல்:40 414/2
பொய்த்த இன்ப வீட்டில் பொருள் அடையாது அத்தம்
நடை அறியும் புன்னைவன நாதனே பூமியிடை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 18/2,3

மேல்

அத்தமதில் (1)

அத்தமதில் குருடு ஊனம் சாதி இழிவு உளதோ அஃது அளிப்போர் மேலோர் – நீதிநூல்:44 505/3

மேல்

அத்தமிப்பன் (1)

அருணனே அத்தமிப்பன் நிசி வரும் பின்போ மறுநாளாம் இவ் வண்ணம் – நீதிநூல்:41 419/2

மேல்

அத்தமும் (2)

அத்தமும் நாசமாம் அவிழ்தம் இன்மையால் – நீதிநூல்:19 228/3
அத்தம் ஆர் அத்தமும் அழித்தல் தீட்டிய – நீதிநூல்:20 237/2

மேல்

அத்தமுளார் (1)

அந்தமுளாள் உரிமையா அத்தமுளார் வாலியா அவன் பின் தோன்றி – நீதிநூல்:44 501/1

மேல்

அத்தமுறலால் (1)

அத்தமுறலால் புகல்வான் அதமன் என – நீதிவெண்பா:1 90/3

மேல்

அத்தர் (2)

அத்தர் மறை ஆகமங்களாம் என்று வைத்தது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 2/2
அத்தர் திருவருளால் அன்று படிக்காசு பெற்றார் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 86/1

மேல்

அத்தன் (8)

அத்தன் தாய் முன்னோர்-தம்மை அறிகிலான் இலர் என்பானோ – நீதிநூல்:2 15/1
தோன்று அகலிடமது என்னும் துன்ப சாகரத்தில் அத்தன்
தேன் தரு மலர் தாள் தெப்பம் சேர்கிலாது அகன்று நிற்போர் – நீதிநூல்:3 26/1,2
பித்தரை அத்தன் கொன்று பெரு நரகு அழல் சேர்ப்பானே – நீதிநூல்:8 77/4
புனை பொருள் நீங்கின் மற்று ஓர் பொருளையும் பெறலாம் அத்தன்
அனை இறந்திடின் வேறு அத்தன் அனை வருவாரோ நெஞ்சே – நீதிநூல்:8 82/3,4
அனை இறந்திடின் வேறு அத்தன் அனை வருவாரோ நெஞ்சே – நீதிநூல்:8 82/4
அத்தன் சேயரை அடித்து அறிவுறுத்தல் போல் அம்மா – நீதிநூல்:42 443/4
துறப்பவர்க்கு உடனே அத்தன் சொரூபமே தோன்றலால் இங்கு – நீதிநூல்:43 472/3
அத்தன் மால் பிரம்மதேவனால் அளவிடப்பட்டாலும் – விவேகசிந்தாமணி:1 44/3

மேல்

அத்தனை (1)

அத்தனை பேரையும் அடுதல் போலுமே – நீதிநூல்:18 221/4

மேல்

அத்தனையும் (2)

கண்ட பொருள் அத்தனையும் எமது செல்வர் அ பொருளை காத்து எமக்கு – நீதிநூல்:40 413/3
நாயின் பால் அத்தனையும் நாய்-தனக்கு ஆம் அன்றியே – நீதிவெண்பா:1 63/3

மேல்

அத்தி (2)

அத்தி சூழ் உலகில் சில்லோர் அகத்து ஒன்றும் வாக்கில் ஒன்றும் – நீதிநூல்:38 381/1
அத்தி மலரும் அரும் காக்கை வெண் நிறமும் – நீதிவெண்பா:1 55/1

மேல்

அத்திபதி (1)

மண்டு புகழ் அத்திபதி மாண் பிரமதன்மரை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:45 441/1

மேல்

அத்திமன்னன் (2)

மண்டு புகழ் அத்திமன்னன் மாநிலத்தை ஏன் உலகோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:39 386/1
அன்று இடும்பை மிக்கு அடைந்தும் அத்திமன்னன் துன்பமுற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 628/1

மேல்

அத்தியின் (1)

அத்தியின் மலரும் வெள்ளை யாக்கை கொள் காக்கைதானும் – விவேகசிந்தாமணி:1 44/1

மேல்

அத்திர (1)

அத்திர வாக்கால் புத்தன் சென்னி அறுத்தார் சண்பை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 3/1

மேல்

அத்திரங்கள் (1)

அத்திரங்கள் செய்வோர் தாம் எய்தல் தேரார் ஆய்ந்து எய்ய அறிந்தோர் அம்பு இயற்றல் தேரார் – நீதிநூல்:28 313/1

மேல்

அத்திரம் (1)

அட்டகோணத்தன் உடல் அத்திரம் என்றான் திசைகள் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 34/1

மேல்

அத்திரி (1)

வான் நீர் இலாமையினால் மாதவரும் அத்திரி பேர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:2 20/1

மேல்

அத்துணையே (1)

நட்கப்படும் எழுத்தும் அத்துணையே ஒட்டி – அறநெறிச்சாரம்:1 209/2

மேல்

அத்தை (1)

இனியாளை நோக்கி அத்தை சக்கிரிக்கு சொக்குத்தூள் இடுவாய் என்ற – நீதிநூல்:44 502/1

மேல்

அதம்பழம் (1)

வேப்பமலர் இஞ்சி வெண்ணெய் அதம்பழம்
நீப்பர் இவை போல்வன – அருங்கலச்செப்பு:1 101/1,2

மேல்

அதமர் (1)

ஆம் கமுகு போல்வார் அதமர் அவர்களே – நீதிவெண்பா:1 91/3

மேல்

அதமன் (1)

அத்தமுறலால் புகல்வான் அதமன் என – நீதிவெண்பா:1 90/3

மேல்

அதர் (2)

ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 60/3
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 594/3

மேல்

அதர்மன் (1)

அன்று கணிகையரை ஆதரித்தான் ஏன் அதர்மன்
குன்றினான் செல்வம் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:92 920/1,2

மேல்

அதர (1)

திரு எலாம் கொள்ளைகொண்டாள்-தனை நோக்கி செவ் அதர தேன் ஈ என்றேன் – நீதிநூல்:44 508/1

மேல்

அதரும் (2)

கண்டு உணர்ந்தார்க்கு அல்லது காட்டு அதரும் நாட்டு அதரும் – அறநெறிச்சாரம்:1 216/3
கண்டு உணர்ந்தார்க்கு அல்லது காட்டு அதரும் நாட்டு அதரும்
கொண்டு உரைப்பான் நிற்றல் குதர் – அறநெறிச்சாரம்:1 216/3,4

மேல்

அதற்கு (18)

அழல் அடையப்பட்டான் அதற்கு மாறு ஆய – அறநெறிச்சாரம்:1 45/1
உய்வார் பொருளை கவர்ந்து அதற்கு விலை கொண்டு உவர்க்கு உஃது இடல் போலும் – நீதிநூல்:21 256/3
தீது ஒருவர் செய்தனர் என்று அதற்கு எதிராய் நீ அவர்க்கு ஓர் தீங்கு செய்யின் – நீதிநூல்:32 340/1
சீரணம் இன்றி உண்ணும் தீனி நோய் செயும் அதற்கு ஓர் – நீதிநூல்:36 364/2
பொருள் ஒன்று நாம் தந்தது இவட்கு அதற்கு இல்லாமை பிணி பொய் புரட்டு – நீதிநூல்:44 482/1
ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கு இன்பம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 133/3
அதற்கு அன்னள் நீங்கும் இடத்து – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 113/4
நரம்பு கோணிடில் நாம் அதற்கு என் செய்வோம் – விவேகசிந்தாமணி:1 22/4
கூறுப எல்லை அதற்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 84/2
ஓதிய காலம் அதற்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 110/2
காண் தகு காலம் அதற்கு – அருங்கலச்செப்பு:1 131/2
நிற்க அதற்கு தக – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 65/4
ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கு இன்பம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 186/3
நிற்க அதற்கு தக – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:40 391/4
அதற்கு உரியன் ஆக செயல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 518/4
நட்பிற்கு உறுப்பு கெழுதகைமை மற்று அதற்கு
உப்பு ஆதல் சான்றோர் கடன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:81 802/3,4
அதற்கு அன்னள் நீங்கும் இடத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:113 1124/4
ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கு இன்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1330/3

மேல்

அதற்குள் (1)

உருவமும் புகழும் ஆகும் அதற்குள் நீ இன்பமுற்று – விவேகசிந்தாமணி:1 120/2

மேல்

அதன் (22)

மண்ணீரும் ஆகாது அதன் அருகே சிற்றூறல் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 12/3
அதன் பயன் உண்ணா வணிகரும் பதரே – வெற்றிவேற்கை:1 67/2
ஒன்றாக நல்லது உயிர் ஓம்பல் ஆங்கு அதன் பின் – அறநெறிச்சாரம்:1 180/1
திரியும் பானு கிரணமதை திரட்டி பற்றி அதன் மீது – நீதிநூல்:23 267/3
உன் பொருளானால் அதன் மேல் உன் நாமம் வரைந்துளதோ உன்றனோடு – நீதிநூல்:40 405/2
தஞ்சமாம் பொருள்கள் என நினைத்து அதன் மேல் ஆசையுற்று தயங்குகின்றாய் – நீதிநூல்:40 410/3
தினமும் ஆயிரம் கண்டம் இமைப்போதாகிலும் அதன் மேல் சிந்தை இன்றேல் – நீதிநூல்:41 430/3
குன்று அடையும் அளவும் நாம் உயிர் வாழ்வது அரிது அதன் முன் குறுகும் கூற்றம் – நீதிநூல்:43 453/3
வந்த இகபரம் அளிக்கும் அறம் ஒன்றே அரும் திருவாம் அதன் முன் ஆயின் – நீதிநூல்:43 460/3
தேவி-தனக்கு உண்டோ ஆண் பஞ்சம் என்றாள் அதன் பொருளை தெரிகிலேனே – நீதிநூல்:44 477/4
ஆல் இலை ஆதிபோனால் அதன் அடி இருப்பார் உண்டோ – விவேகசிந்தாமணி:1 6/4
பொற்பு ஊர உள்ளியினை விதைத்தாலும் அதன் குணத்தை பொருந்த காட்டும் – விவேகசிந்தாமணி:1 88/2
உண்டு அதன் இருப்பை கண்டு பெரும் களி உள்ளம் கொண்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 104/3
அதன் இயல் ஒளியுறும் அறிவாம் – புதிய-ஆத்திசூடி:0 1/8
அதன் நிலை கண்டார் அல்லலை அகற்றினார் – புதிய-ஆத்திசூடி:0 1/9
அதன் அருள் வாழ்த்தி அமர வாழ்வு எய்துவோம் – புதிய-ஆத்திசூடி:0 1/10
மங்கலம் என்ப மனை மாட்சி மற்று அதன்
நன் கலம் நன் மக்கள் பேறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 60/3,4
ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்று அதன்
பின் சார பொய்யாமை நன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:33 323/3,4
கொக்கு ஒக்க கூம்பும் பருவத்து மற்று அதன்
குத்து ஒக்க சீர்த்த இடத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:49 490/3,4
ஊராண்மை மற்று அதன் எஃகு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 773/4
நீரினும் நன்று அதன் காப்பு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1038/4
மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர் அதன்
செவ்வி தலைப்படுவார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1289/3,4

மேல்

அதன்-கண் (3)

வினை பயனும் ஆயிற்றாம் என்று அதன்-கண் மெய்ம்மை – அறநெறிச்சாரம்:1 80/3
வீ கருவி பாய இருந்து அற்றால் மற்று அதன்-கண்
தீ கருமம் சோரவிடல் – அறநெறிச்சாரம்:1 123/3,4
ஒல்வது அறிவது அறிந்து அதன்-கண் தங்கி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 472/3

மேல்

அதன்-பால் (1)

கழையின் சாற்றை விழைந்து அதன்-பால் கடுகி நக்கல் ஏய்க்குமால் – நீதிநூல்:13 168/4

மேல்

அதனால் (10)

கொடுத்து குறைகொள்ளல் வேண்டும் அதனால்
முடிக்கும் கருமம் பல – அறநெறிச்சாரம்:1 181/3,4
பாழதுவாம் அதனால் அருள்தான் அவர்-பால் உறுவாய் மனனே – நீதிநூல்:14 174/4
முழுதும் உணர் அறிஞர்க்கு தோழனாம் அவர்க்கு அதனால் மோசம் உண்டோ – நீதிநூல்:16 196/4
என்பார் அதனால் இரங்கேசா முன்பார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 104/2
ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 65/3
கேட்டை உறுவான் அதனால் கேண்மையுடன் தேட்டமுறும் – நன்மதிவெண்பா:1 29/2
ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 101/3
ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 102/3
ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 642/3
சுழன்றும் ஏர் பின்னது உலகம் அதனால்
உழந்தும் உழவே தலை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:104 1031/3,4

மேல்

அதனான் (1)

பிறத்தல் அதனான் வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 303/4

மேல்

அதனிடம் (1)

அ குலம் வேறதாமோ அதனிடம் புனுகு உண்டாமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 3/3

மேல்

அதனில் (1)

மாட்சி அதனில் பெறும் – அருங்கலச்செப்பு:1 43/2

மேல்

அதனிலும் (1)

இன்னாது இனன் இல் ஊர் வாழ்தல் அதனிலும்
இன்னாது இனியார் பிரிவு – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 116/3,4

மேல்

அதனின் (11)

அதனின் ஊஉங்கு இல்லை உயிர்க்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 13/4
இல் அதனின் தீய பிற – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 31/4
துன்பம் அதனின் பெரிது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 117/4
துன்பம் அதனின் பெரிது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 117/4
அதனின் ஊங்கு இல்லை உயிர்க்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:13 122/4
இல் அதனின் தீய பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:31 302/4
அதனின் அதனின் இலன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 341/4
அதனின் அதனின் இலன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:35 341/4
பொருளும் அதனின் ஊங்கு இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:65 644/4
எஃகு அதனின் கூரியது இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 759/4
துன்பம் அதனின் பெரிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1166/4

மேல்

அதனினும் (3)

மறத்தல் அதனினும் நன்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 31/4
மறத்தல் அதனினும் நன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 152/4
இன்னாது இனன் இல் ஊர் வாழ்தல் அதனினும்
இன்னாது இனியார் பிரிவு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:116 1158/3,4

மேல்

அதனுக்கு (1)

ஆங்கு அதனுக்கு ஆகாரம் ஆனால் போல் பாங்கறியா – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 15/2

மேல்

அதனுள் (1)

எண் அரு நல் யாக்கை கலம் வனையும் மற்று அதனுள்
எண்ணரு நோய் துன்பம் அவர்க்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 153/3,4

மேல்

அதனை (38)

கற்றறிந்த மாந்தர் உரைப்பவே மற்று அதனை
மாட்சி புரிந்த மதியுடையாளரே – அறநெறிச்சாரம்:1 49/2,3
இதனில் இலேசுடை காணோம் அதனை
முதல் நின்று இடை தெரியுங்கால் – அறநெறிச்சாரம்:1 170/3,4
புணர்ச்சி புலன் ஐந்தும் பூட்டி உணர்ந்து அதனை
ஊர்கின்ற பாகன் உணர்வுடையன் ஆகுமேல் – அறநெறிச்சாரம்:1 191/2,3
இரு கண் உளதே எனினும் அதனை
வெருண்டு விலங்காமல் கா – அறநெறிச்சாரம்:1 226/3,4
பயன்கொள்வோர் அதனை நல்கும் பசு உரு இலது என்று ஓரார் – நீதிநூல்:1 4/1
இங்கு அதனை எவரும் நம்பார் துணைவியர்புத்திரர் தமரும் இகழ்ச்சிசெய்வார் – நீதிநூல்:16 197/2
ஒருவன் ஒருவன் குறையை உரைத்திடவே அதனை கேட்டோர்கள் – நீதிநூல்:22 265/1
வேட்பொடு சொல்வோர் அவற்கு மேவலர் என்று உனி அதனை
கோட்புறல் இலாது சினம் கொண்டு அகற்றல் நெறியாமே – நீதிநூல்:22 266/3,4
பழமை போல் அதனை நம்பி பழியுற செருக்கல் மேக – நீதிநூல்:30 325/3
மறைப்பதே உடல் படாமாம் மரணத்தால் அதனை பாரில் – நீதிநூல்:43 472/2
மானிடர் துயரை சொல்வர் மற்றுளோர் அதனை தீர்ப்பர் – நீதிநூல்:45 515/1
காய் இலை கிழங்கே தக்க கறியதாம் அதனை உண்போர் – நீதிநூல்:45 518/1
அறத்தின் ஊஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை
மறத்தலின் ஊங்கு இல்லை கேடு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 4/3,4
அதனை அவன்-கண் விடல் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 52/4
இகல் காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை
மிகல் காணும் கேடு தரற்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 86/3,4
தவமும் தவமுடையார்க்கு ஆகும் அவம் அதனை
அஃது இலார் மேற்கொள்வது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 27/3,4
வையகம் அதனை கொள்வார் மனிதரில் தேவர் ஆவார் – விவேகசிந்தாமணி:1 67/2
முலை தலை அதனை கண்டு மும்மத கரி வந்து உற்ற – விவேகசிந்தாமணி:1 91/3
புக்கு அதனை வென்றது தன் புத்தியினால் அ கதை போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 13/2
பின் அதனை பேணுதலும் துன்பமே அன்னது – நீதிவெண்பா:1 46/2
நண்ணுவரோ மற்று அதனை நாடு – நீதிவெண்பா:1 71/4
அறத்தின் ஊஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை
மறத்தலின் ஊங்கு இல்லை கேடு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 10/3,4
பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை
மறத்தல் அதனினும் நன்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 31/3,4
அதனை அவன்-கண் விடல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 85/4
இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை
அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 99/3,4
இகல் காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை
மிகல் காணும் கேடு தரற்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 133/3,4
அறத்தின் ஊஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை
மறத்தலின் ஊங்கு இல்லை கேடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 32/3,4
பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை
மறத்தல் அதனினும் நன்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:16 152/3,4
தவமும் தவம் உடையார்க்கு ஆகும் அவம் அதனை
அஃது இலார் மேற்கொள்வது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:27 262/3,4
அதனை தேரான் குமரேசா மேவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 427/2
நீங்கின் அதனை பிற – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:50 495/4
அதனை அவன்-கண் விடல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:52 517/4
இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை
அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:63 621/3,4
இகலிற்கு எதிர் சாய்தல் ஆக்கம் அதனை
மிகல் ஊக்கின் ஊக்குமாம் கேடு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 858/3,4
இகல் காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை
மிகல் காணும் கேடு தரற்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:86 859/3,4
கோமான் உரைத்தான் குமரேசா ஆம் அதனை
காணின் குவளை கவிழ்ந்து நிலன் நோகும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1114/2,3
அலர் எழ ஆர் உயிர் நிற்கும் அதனை
பலர் அறியார் பாக்கியத்தால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1141/3,4
உறாஅதோ ஊர் அறிந்த கௌவை அதனை
பெறாஅது பெற்று அன்ன நீர்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1143/3,4

மேல்

அதனோடு (1)

பொல்லார்க்கு கல்வி வரில் கருவம் உண்டாம் அதனோடு பொருளும் சேர்ந்தால் – விவேகசிந்தாமணி:1 99/1

மேல்

அதாம் (1)

மூளும் சீற்றத்தின் விளைவு அதாம் முனிவு அகம் உடையோர் – நீதிநூல்:26 297/2

மேல்

அதி (3)

அதி தயையொடு நன்கு ஓம்பி ஆண்டிட கடனாம் மாதோ – நீதிநூல்:14 187/4
அதி துதி பிறர் சொலின் அழகு ஆகும் அமைவொடு தன் துதி தான் கூறல் – நீதிநூல்:37 373/3
மதிநுட்பம் நூலொடு உடையார்க்கு அதி நுட்பம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 636/3

மேல்

அதிக (3)

நல்லோர்க்கு இ மூன்று குணம் உண்டாகில் அருள் அதிக ஞானம் உண்டாய் – விவேகசிந்தாமணி:1 99/3
அதிக சரசம் அருவருப்புக்கு ஏது – நன்மதிவெண்பா:1 103/1
அதிக இன்பம் துன்பமே ஆக்கும் மிதம் இன்றி – நன்மதிவெண்பா:1 103/2

மேல்

அதிகம் (4)

ஆன முதலில் அதிகம் செலவானால் – நல்வழி:1 25/1
நம் கல்லே இடை அதிகம் எங்கணும் உண்டு எதிர்ப்போரை நாசம் செய்யும் – நீதிநூல்:30 323/3
குணம் அதிகம் ஆம் அருணை கோபுரத்துள் மேவும் – விவேகசிந்தாமணி:0 1/3
நூறு அதிகம் என்றே நுவல் – நீதிவெண்பா:1 13/4

மேல்

அதிகம்-தனை (1)

காசு அதிகம்-தனை கருதி வாதம் தீர்த்து – நீதிநூல்:21 250/1

மேல்

அதிகன் (1)

கோன் அதிகன் என்னே குமரேசா மான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 82/2

மேல்

அதிகன்-தன் (1)

வல் அதிகன்-தன் அரணம் வாள் வளவன் சேனை செல – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 75/1

மேல்

அதிகனும் (1)

வென்றி அதிகனும் வெம் மடி கொண்டு ஒன்னாரால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:61 608/1

மேல்

அதிகாயன் (1)

வென்றி அதிகாயன் வீரமொழி பிழைத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 779/1

மேல்

அதிகாரங்கள் (1)

எனக்கு அவிர் நீதி நூல் நாற்பத்துநான்கு அதிகாரங்கள்
இன கவி அறுநூறு ஆய இனைய நூல் அயலார்க்கு அன்று என் – நீதிநூல்:47 524/2,3

மேல்

அதிகாரத்து (1)

ஓங்கு அதிகாரத்து வரின் ஊர் குடிகள் தீங்கு இயற்றும் – நன்மதிவெண்பா:1 85/2

மேல்

அதிகாரத்தோர் (1)

பதி முதல் அதிகாரத்தோர் பண்ணவர் உழவர் மேலோர் – நீதிநூல்:14 187/1

மேல்

அதிகாரம் (1)

அதிகாரம் பெற்றனையோ மனமே நீ உரைசெய்வாயே – நீதிநூல்:32 336/4

மேல்

அதிகாரம்-தோறும் (1)

சொற்ற அதிகாரம்-தோறும் ஒரு குறளில் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:0 2/1

மேல்

அதிகாரமுறல் (1)

கைம்மை பெண் வீட்டில் அதிகாரமுறல் பொய்ம்மை ஒன்றே – நன்மதிவெண்பா:1 64/2

மேல்

அதிசயம் (1)

அதிசயம் என வினாவி அன்பொடு முகம் மலர்ந்து – நீதிநூல்:33 350/2

மேல்

அதிசயமாம் (1)

அஃகி பல் படர் அணுகுறாமையும் அதிசயமாம்
இஃது உனார் துயர்க்கு இடைந்து உறுவார் இறும்பூதே – நீதிநூல்:42 446/3,4

மேல்

அதிசயிக்க (1)

திடமொடு மூகர் பாட செவிடர் கேட்டு அதிசயிக்க
கடல் உலகினில் கண்டு என்ன கனவினும் கலையை தேரா – நீதிநூல்:1 3/2,3

மேல்

அதிசூரன் (1)

குன்றா உயர் தோற்றம் கொண்டும் அதிசூரன்
குன்றினான் என்னே குமரேசா என்றேனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:28 272/1,2

மேல்

அதிதிகள் (2)

அட்டு உண்டு வாழ்வார்க்கு அதிதிகள் எஞ்ஞான்றும் – அறநெறிச்சாரம்:1 167/1
வாழ்வார்க்கு வாழ்வார் அதிதிகள் என்று உரைத்தல் – அறநெறிச்சாரம்:1 167/3

மேல்

அதிபத்தர் (1)

துன்று ஏர் அதிபத்தர் சோமேசா மன்ற – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 63/2

மேல்

அதிபர் (1)

அன்று பஞ்சசேனை அதிபர் இறை தடுத்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 778/1

மேல்

அதிபன் (1)

வில்லுக்கு அதிபன் விரகினால் ஐவர் அரக்கு – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 53/1

மேல்

அதியன் (1)

பள்ளிகொண்டான் சோமன் பதி அதியன் நல் இசையை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 238/1

மேல்

அதிர் (4)

அதிர் கடல் ஒலியால் வாழ்த்தும் அகமே நீ வாழ்த்தாது என்னே – நீதிநூல்:3 34/4
அதிர் கடல் உலகுளோர் தம் அன்பு எலாம் வரவாம் மாதோ – நீதிநூல்:33 350/4
அதிர் கடல் எனவும் ஈயார் அருத்த மஞ்சிகையே போலும் – நீதிநூல்:33 352/2
அதிர் வளையாய் பொங்காது அழல் கதிரால் தண் என் – நன்னெறி:1 18/3

மேல்

அதிர்ந்திட (1)

கடாகம் எங்கணும் அதிர்ந்திட ஒலித்திட காணல் – விவேகசிந்தாமணி:1 134/2

மேல்

அதிர (1)

அதிர வருவதோர் நோய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:43 429/4

மேல்

அதிருடன் (1)

அதிருடன் கடியுண்டு அன்றே அரு நரகு அடைந்தான் மாதோ – விவேகசிந்தாமணி:1 115/4

மேல்

அதிரும் (1)

பெண் ஒருத்தி பேசில் பெரும் பூமி தான் அதிரும்
பெண் இருவர் பேசில் விழும் வான்மீன்கள் பெண் மூவர் – நீதிவெண்பா:1 31/1,2

மேல்

அதில் (2)

நல்வழி உணர்ந்து அதில் நடக்கற்பாலரோ – நீதிநூல்:10 94/4
அதில் அவனோடு உறைதல் சாலோக சாமீபம் என்றாள் அவன் கை தீண்டி – நீதிநூல்:12 123/2

மேல்

அதினும் (1)

அயல் விழியாய் மயல் பொது ஊழ் வலிது அதினும் பெண்மதியேன் அதுவும் ஊழின் – விவேகசிந்தாமணி:1 113/3

மேல்

அதினொடும் (1)

அனம் வரும் அதினொடும் அடைகிலாய் எனின் – நீதிநூல்:12 130/2

மேல்

அது (65)

நமக்கும் அது வழியே நாம் போம் அளவும் – நல்வழி:1 10/3
ஒன்றை நினைக்கின் அது ஒழிந்திட்டு ஒன்று ஆகும் – நல்வழி:1 27/1
அன்றி அது வரினும் வந்து எய்தும் ஒன்றை – நல்வழி:1 27/2
தான் அது ஆம் தத்துவமாம் சம்பறுத்தார் யாக்கைக்கு – நல்வழி:1 38/3
அது ஏது இங்கு என்னில் சொல்ல கேளாய் – உலகநீதி:1 11/2
காத்து அது கொண்டு ஆங்கு உகப்பு எய்தார் மா தகைய – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 25/2
தூங்கும் களிறோ துயருறா ஆங்கு அது கொண்டு – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 37/2
முன் செய் வினையின் பயன் துய்த்து அது உலந்தால் – அறநெறிச்சாரம்:1 28/1
இட்டிகையும் கோடும் அது போலும் ஒட்டிய – அறநெறிச்சாரம்:1 37/2
பற்றின்-கண் நில்லாது அறம் செய்க மற்று அது
பொன்றா புகழ் நிறுத்தி போய் பிறந்த ஊர் நாடி – அறநெறிச்சாரம்:1 149/2,3
ஈரப்படினும் அது ஊரான் ஆர – அறநெறிச்சாரம்:1 181/2
ஒளியாம் உயர்ந்தார்-கண் ஞானம் அது போல் – அறநெறிச்சாரம்:1 188/3
உடம்பினும் கூட்டம் அது உவந்து கேட்பர் – அறநெறிச்சாரம்:1 224/2
அன்னது நீரே ஆயின் பொருளீட்ட அது செல்க – நீதிநூல்:12 144/3
ஒக்க அது பொறாது உள்ளம் நைந்திடில் – நீதிநூல்:27 307/3
அடலுளோன்-தன்னை முன் அது கடித்தல் போல் – நீதிநூல்:34 353/2
சித்தமே அது செல்லும் முன் நீ சற்பாத்திரத்தில் செலவிடாயே – நீதிநூல்:40 414/4
கற்பதன் முன் அரிது எனினும் பின் எளிதாம் அது போல் நற்கருமம் என்னும் – நீதிநூல்:43 451/3
சலம் ஊறி அழுந்தும் அது போல் பவத்தை விரைவுற்று தள்ளிடாமல் – நீதிநூல்:43 455/2
புரி வீக்கி இழும் என்று அன்னம் பணித்தாள் அது செய்ய புகுந்தோர்-தம்மை – நீதிநூல்:44 489/3
விள்ளா அறிஞர் அது வேண்டாரே தள்ளா – நன்னெறி:1 33/2
அறிவுடையார் அன்றி அது பெறார் தம்-பால் – நன்னெறி:1 34/1
பூணும் பிற உறுப்பு பொன்னே அது புனையா – நன்னெறி:1 40/3
அழுக்காறு உடையார்க்கு அது சாலும் ஒன்னார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 17/3
வேண்டா பொருளும் அது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 91/4
அழுக்காறு உடையார்க்கு அது சாலும் ஒன்னார் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 17/3
ஈதல் இசை பட வாழ்தல் அது அல்லது – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 24/3
நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 95/3
ஊடலில் தோற்றவர் வென்றார் அது மன்னும் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 133/3
அரும்பு கோணிடில் அது மணம் குன்றுமோ – விவேகசிந்தாமணி:1 22/1
ஆனது அங்கு அது பூசினால் வீங்குவது அமையுமோ என கேட்க – விவேகசிந்தாமணி:1 86/3
அரங்கு முன்பு நாய் பாடி கொண்டாடிய அது போல் – விவேகசிந்தாமணி:1 109/2
பால் அது என சொல்லுவரோ பார் – நீதிவெண்பா:1 79/4
பட்டு வருந்தும் தேளை பாலிப்போர்-தம்மை அது
கொட்டும் என்று நன்மதியே கூறு – நன்மதிவெண்பா:1 80/3,4
போக்கும் அது விளிந்து அற்று – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 53/4
சிங்கம் நடந்த வழி சித்தாந்தம் அங்கு அது கேள் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 57/2
உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வு உள்ளல் மற்று அது
தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 95/3,4
நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 142/3
உப்பு அமைந்து அற்றால் புலவி அது சிறிது – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 184/3
அன்று அறிவாம் என்னாது அறம் செய்க மற்று அது
பொன்றுங்கால் பொன்றா துணை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:4 36/3,4
பண்பும் பயனும் அது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:5 45/4
அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அது ஈனும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:8 74/3
அழுக்காறு உடையார்க்கு அது சாலும் ஒன்னார் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 165/3
ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அது அல்லது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:24 231/3
புண் அது உணர்வார் பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 257/4
போக்கும் அது விளிந்து அற்று – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 332/4
அற்கா இயல்பிற்று செல்வம் அது பெற்றால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 333/3
வாள் அது உணர்வார் பெறின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:34 334/4
வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்று அது
வேண்டாமை வேண்ட வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 362/3,4
தூஉய்மை என்பது அவா இன்மை மற்று அது
வாஅய்மை வேண்ட வரும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 364/3,4
ஆற்றின் அளவு அறிந்து ஈக அது பொருள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:48 477/3
அது நோக்கி வாழ்வார் பலர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:53 528/4
பொச்சாப்பார்க்கு இல்லை புகழ்மை அது உலகத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:54 533/3
கல்லார் பிணிக்கும் கடும் கோல் அது அல்லது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:57 570/3
உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வு உள்ளல் மற்று அது
தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 596/3,4
செயற்கு அரிய யா உள நட்பின் அது போல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:79 781/3
வேண்டா பொருளும் அது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 901/4
நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:95 948/3
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அது சான்றோர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 985/3
பண்புடையார் பட்டு உண்டு உலகம் அது இன்றேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:100 996/3
கவ்வையான் கவ்விது காமம் அது இன்றேல் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:115 1144/3
காம கடல்-மன்னும் உண்டே அது நீந்தும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1164/3
ஊடல்-கண் சென்றேன்-மன் தோழி அது மறந்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:129 1284/3
உப்பு அமைந்து அற்றால் புலவி அது சிறிது – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:131 1302/3
ஊடலின் தோற்றவர் வென்றார் அது மன்னும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:133 1327/3

மேல்

அதுதான் (1)

தொழுது மீண்டும் அ கழுதையை துதித்திட அதுதான்
பழுது இலா நமக்கு ஆர் நிகராம் என பகர்தல் – விவேகசிந்தாமணி:1 49/2,3

மேல்

அதுபோல் (1)

ஆவி இன்றி உடல் இல்லை உடல் இன்றி ஆவி இலை அதுபோல் பத்தா – நீதிநூல்:12 109/1

மேல்

அதுவன்றி (1)

ஆவாரை யாரே அழிப்பர் அதுவன்றி
சாவாரை யாரே தவிர்ப்பவர் ஓவாமல் – நல்வழி:1 13/1,2

மேல்

அதுவன்றோ (1)

மதுரை மதுரை என்பார் மாந்தர் அதுவன்றோ
காட்சிக்கு எளியன் கடும்சொல்லன் அல்லனேல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 64/2,3

மேல்

அதுவாக (1)

தானும் அதுவாக பாவித்து தானும் தன் – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 14/2

மேல்

அதுவும் (2)

பின்பு இறக்கும் போது அதுவும் கூட இறந்திடும்-கொல்லோ பேசுவாயே – நீதிநூல்:40 405/4
அயல் விழியாய் மயல் பொது ஊழ் வலிது அதினும் பெண்மதியேன் அதுவும் ஊழின் – விவேகசிந்தாமணி:1 113/3

மேல்

அதுவே (1)

முன் பகரில் சங்கடம் ஒன்று இலை அதுவே தகைமை நெஞ்சே – நீதிநூல்:16 195/4

மேல்

அதூஉம் (4)

சாதலின் இன்னாதது இல்லை இனிது அதூஉம்
ஈதல் இயையா கடை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 23/3,4
கோல் அதூஉம் கோடாது எனின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 55/4
சாதலின் இன்னாதது இல்லை இனிது அதூஉம்
ஈதல் இயையாக்கடை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 230/3,4
கோல் அதூஉம் கோடாது எனின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 546/4

மேல்

அதே (1)

நேம வீட்டு இன்பு என நிகரும் மற்று அதே – நீதிநூல்:39 404/4

மேல்

அதை (21)

கண் மறு புருடரை காணும் என்று அதை
எண்மையாய் தவன் பறித்து எறிதல் ஒக்குமே – நீதிநூல்:10 95/3,4
அவயவங்கள் குறைந்தாலும் அதை ஓம்பாது எறிவாரோ அவனி மீதே – நீதிநூல்:12 112/4
தூங்கு திருநாணினால் என்ன பயன் அதை கழுத்தில் சுருக்கிக்கொண்டு – நீதிநூல்:12 118/3
பெறல் அரும் உயிர் தரும் பிறப்பு இலான் அதை
அற ஒரு வழி செய ஆண்மை பூண்டனன் – நீதிநூல்:18 217/1,2
போது நீட்டித்து என பொறி இலார் அதை
சூது எனும் வாள் கொடு துணிக்க நேர்வரே – நீதிநூல்:20 239/3,4
மனது ஒருமித்து அதை வகிர்தல் மாண்பு அரோ – நீதிநூல்:21 251/4
பூவையே பொருவு கழல் சருக்கியது என்று அதை களைவோர் புவியில் உண்டோ – நீதிநூல்:32 338/2
தினை அளவு தப்பு உளதேல் அதை நீக்காய் தப்பு இன்றேல் சினமுறாதே – நீதிநூல்:32 339/2
சோர்ந்திட அதை தான் தாங்கி சுமக்குதல் தன்னை தூக்க – நீதிநூல்:36 366/3
நசியும் போது அதை அவிக்க ஆறு வெட்டல் போலும் போர் நடக்குங்காலை – நீதிநூல்:43 449/2
அற்புதநூல் முயலுவோர்க்கு எளிதாகும் அதை அடைவாய் அறிவின் நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 451/4
சென்றடைய நாம் காண்பது ஐயம் அதை காண்கினும் மேற்றிசை இருக்கும் – நீதிநூல்:43 453/2
பெரு வெள்ளம் சேர்ந்த பின்னர் அதை திருப்ப ஒண்ணுமோ பெருத்து நீண்ட – நீதிநூல்:43 456/1
ஒரு மலை போல் ஆன பின் எவ்வாறு அதை நீ சாம் பருவத்து ஒழிப்பாய் நெஞ்சே – நீதிநூல்:43 456/4
கண்ணானாள்-தனக்கு ஈய வேண்டி அதை தோண்டுகின்ற காலம்-தன்னில் – நீதிநூல்:44 479/2
நிதியுடன் மைந்தரை படைத்து அன்னார் அதை என் காலில் வைத்து நிதமும் வீழ – நீதிநூல்:44 500/3
நாம் அற விலங்கை காப்பர் நல்லவர் அதை வருத்தும் – நீதிநூல்:45 517/3
தரையில் எவ்வாறு அதை சகித்து உய்வீர்களே – நீதிநூல்:47 589/4
அங்கு அதை கொய்துவிட்டால் அழுக செய்து அ நீர் கொல்லும் – விவேகசிந்தாமணி:1 13/2
தான் அதை சம்புவின் கனி என்று தடம் கையில் எடுத்து முன் பார்த்தாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 19/2
தடுத்து அதை விலக்கினோர்க்கு தக்க நோய் பிணிகள் ஆகி – விவேகசிந்தாமணி:1 66/3

மேல்

அதையும் (1)

பின்னும் ஓர் பொய் உரைக்க அதையும் நிலைநிறுத்த ஓர் பெரும் பொய் சொல்ல – நீதிநூல்:16 195/2

மேல்

அந்த (11)

பாவிகாள் அந்த பணம் – நல்வழி:1 22/4
உலகம் ஓர் உடம்பாய் அந்த உடம்பு எலாம் வாயாய் நித்தம் – நீதிநூல்:3 23/3
அந்த நல் நாளினில் இல்லவட்கு அன்பொடு அளித்தனன் யான் பொது – நீதிநூல்:12 131/2
அந்த நாள் நடந்திலாத யான் அகன்ற நெடு வழி – நீதிநூல்:12 132/1
கனம் மின் போல் ஒழியும் அந்த புவி வாழ்வு நிலை என்ன கருதி கோடி – நீதிநூல்:40 409/3
தன் நிலைமை தப்பாதான் அந்த
மனுநெறி தேர் புன்னைவன நாதா பூமியினில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 3/2,3
சீலமில்லான் ஏதேனும் செப்பிடினும் தான் அந்த
காலம் இடம் அறிந்து கட்டுரைத்தே ஏலவே – நீதிவெண்பா:1 34/1,2
சந்தனத்தை சார் வேய் தழல் பற்ற அந்த வனம்-தானும் – நீதிவெண்பா:1 99/2
கடையில் விலைகூறி அந்த காரிகையை விற்றுவிடல் – நன்மதிவெண்பா:1 25/3
அந்த சுணங்கன் குணம் கெடுமோ – நன்மதிவெண்பா:1 26/3
அந்த மொழி தவறாது ஆற்றும் அரிச்சந்திரன் போல் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 48/2

மேல்

அந்தகர் (2)

திடமொடு அந்தகர் வழி தெரிந்து செல்லினும் – நீதிநூல்:10 98/2
கைத்தனம் நாம் இழந்த பின் கூன் முடவர் அந்தகர் நோயர் கடைக்குலத்தர் – நீதிநூல்:44 505/1

மேல்

அந்தகரா (1)

நோக்கு இருந்தும் அந்தகரா காது இருந்தும் செவிடரா நோய் இல்லாத – நீதிநூல்:40 407/1

மேல்

அந்தகன் (1)

தேர்ந்து உணரா அந்தகன் ஏன் தீர்ந்து ஒழியும் அவ்வளவும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:85 848/1

மேல்

அந்தணர் (9)

அந்தணர் என்போர் அனைவரும் பதரே – வெற்றிவேற்கை:1 65/2
அந்தணர் மேன்மை அறியாமல் சர்ப்ப என்றே – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 22/1
வேந்து அந்தணர் குலத்து மேல் ஆகிய தகைமை – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 27/1
அந்தணர் கருமம் குன்றின் யாவரே வாழ்வர் மண்ணில் – விவேகசிந்தாமணி:1 125/4
ஆன் அந்தணர் மகளிர் அன்பாம் குழந்தை வதை – நீதிவெண்பா:1 13/1
ஆலடியார்பாற்பட்ட அந்தணர் போல் உய்வதற்கு – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 72/1
அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 89/3
அந்தணர் என்போர் அறவோர் மற்று எவ் உயிர்க்கும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:3 30/3
அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:55 543/3

மேல்

அந்தணர்-தமையும் (1)

வல்லா அந்தணர்-தமையும் கொண்டவனோடு எந்நாளும் வலது பேசி – விவேகசிந்தாமணி:1 62/3

மேல்

அந்தணர்க்கு (1)

அரிசி விற்றிடும் அந்தணர்க்கு ஓர் மழை – விவேகசிந்தாமணி:1 27/1

மேல்

அந்தணர்கள் (2)

அந்தணர்கள் வாழி அறம் வாழி கீர்த்தி நிலை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 108/1
தேர்ந்து உணர்ந்த அந்தணர்கள் சேர் நகரில் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 7/3

மேல்

அந்தணரை (1)

அவையில் நவையேல் மறை தேர் அந்தணரை இன்ன – நன்மதிவெண்பா:1 66/3

மேல்

அந்தணன் (2)

அனை இடர் தீர்த்தான் கருடன் அந்தணன் செங்கந்தை-தனை – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 20/1
அற ஆழி அந்தணன் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 8/3

மேல்

அந்தணனை (4)

அந்தணனை கன்மாடபாதன் அருந்தினான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 26/1
அரசமரம் தொல் கடல் நீந்து அந்தணனை காலபுர – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 65/1
அன்று குணன் உய்ந்தான் அந்தணனை கொன்றும் அரன் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 23/1
அன்று ஏன் உதிரன் அருள் இன்றி அந்தணனை
கொன்று ஊனை தின்றான் குமரேசா என்றும் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:26 252/1,2

மேல்

அந்தப்புரத்தது (1)

அந்தப்புரத்தது பூஞை புறங்கடைய – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 25/3

மேல்

அந்தப்புரத்து (1)

பூ அலர் அந்தப்புரத்து பூவையரை நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 44/3

மேல்

அந்தமிலான் (1)

அந்தமிலான் முதல் தெய்வம் பதி இரண்டாம் தெய்வம் என அன்பினோடு – நீதிநூல்:12 111/3

மேல்

அந்தமுளார் (1)

அந்தமுளார் அயல் குமரர் எனினும் விடம் அனையராம் அரு மணாளர் – நீதிநூல்:12 120/2

மேல்

அந்தமுளாள் (1)

அந்தமுளாள் உரிமையா அத்தமுளார் வாலியா அவன் பின் தோன்றி – நீதிநூல்:44 501/1

மேல்

அந்தமுறு (1)

அந்தமுறு தேசிகர்-தம் ஆணையை மறந்தோன் – விவேகசிந்தாமணி:1 68/2

மேல்

அந்தமே (1)

அழித்து உலகை ஆக்குதலால் அந்தமே ஆதி – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 6/1

மேல்

அந்தர் (1)

முடவரே ஆட அந்தர் முன் நின்று பார்த்து உவக்க – நீதிநூல்:1 3/1

மேல்

அந்தரத்து (1)

அடுக்கடுக்கா செய்து எல்லாம் அந்தரத்து அமைந்து நிற்க – நீதிநூல்:3 20/3

மேல்

அந்தரம் (2)

அயலவர்க்கு அழிவாக ஓர் அந்தரம்
செய நினைத்தவர்க்கே வந்து சேருமே – நீதிநூல்:34 356/3,4
ஆதவன் கிரணத்தாலும் அந்தரம் அசைவுற்றாகும் – நீதிநூல்:47 542/2

மேல்

அந்தரமும் (2)

செல் அருணன் ஒளி பரப்பும் கால் வீசும் அந்தரமும் சேரும் ஒப்பு ஒன்று – நீதிநூல்:32 341/2
நின்ற அந்தரமும் தந்த நிராமயற்கு எவன் கைம்மாறே – நீதிநூல்:47 532/4

மேல்

அந்தி (2)

அந்தி_வண்ணன் நூலால் அருகர் பிறர் கோள் சிதைய – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 89/1
அன்று உயர்ந்த சீமதி ஏன் அந்தி வர அஞ்சி உளம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1228/1

மேல்

அந்தி_வண்ணன் (1)

அந்தி_வண்ணன் நூலால் அருகர் பிறர் கோள் சிதைய – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 89/1

மேல்

அந்திமான் (1)

அன்று பொருள் ஆற்றி நின்ற அந்திமான் இன்ப நலம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:76 760/1

மேல்

அந்தியின்-கண் (1)

அன்று பவித்திரை ஏன் அந்தியின்-கண் உள்ளி உயிர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:123 1230/1

மேல்

அந்துவனார் (1)

ஆர்ந்த குணத்தின் அமைதியால் அந்துவனார்
கூர்ந்து நின்றார் என்னே குமரேசா சார்ந்த – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:99 982/1,2

மேல்

அந்தோ (7)

செம் புண் வறுத்த வறை தின்பர் அந்தோ
நடுநின்று உலக நயன் இலா மாந்தர் – அறநெறிச்சாரம்:1 102/2,3
இந்து நுதல் கங்கை இரங்கேசா அந்தோ
மனை விழைவார் மாண் பயன் எய்தார் வினை விழைவார் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 91/2,3
அந்தோ உடன்போம் அறி – நீதிவெண்பா:1 45/4
அழித்தலும் துன்பமே அந்தோ பிறர்-பால் – நீதிவெண்பா:1 46/3
அந்தோ இவை யாவும் போம் – நீதிவெண்பா:1 61/4
அந்தோ புரம் எரித்த அண்ணல் அடியார் பொருள்கள் – நீதிவெண்பா:1 78/1
வந்தாரை போல எது வாழவைக்கும் அந்தோ
அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 78/2,3

மேல்

அந்நன்றி (1)

நன்றி ஒருவர்க்கு செய்தக்கால் அந்நன்றி
என்று தரும்-கொல் என வேண்டா நின்று – மூதுரை-வாக்குண்டாம்:1 1/1,2

மேல்

அந்நாள் (1)

ஆறு உள அந்நாள் அமைந்தன தேறி – அறநெறிச்சாரம்:1 150/2

மேல்

அந்நிய (1)

அந்நிய இல்லக்கிழத்தி ஆசையும் துன் அரையன் – நன்மதிவெண்பா:1 42/2

மேல்

அந்நியர்-தம் (1)

அ தருணத்தில் புகன்றும் அந்நியர்-தம் சித்தமது – நன்மதிவெண்பா:1 18/2

மேல்

அந்நியன் (1)

வறிது உறேல் அந்நியன் மேல் வாஞ்சையுறு மனையை – நன்மதிவெண்பா:1 75/2

மேல்

அநங்கவீணை (1)

மாது அநங்கவீணை மலர் சூட ஏன் இடைக்கு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:112 1115/1

மேல்

அநசூயை (2)

பண்டு மழை பெய்ய பணித்தாள் அநசூயை
கொண்டு பெய்தது என்னே குமரேசா உண்டான – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:6 55/1,2
பெற்றாள் அநசூயை பேறா அழுக்காறாம் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:17 162/1

மேல்

அநந்தம் (2)

அநந்தம் தவத்தால் அருள் ஞானம் பெற்றோர்க்கு – நீதிவெண்பா:1 10/3
அநந்தம் விழி என்று அறி – நீதிவெண்பா:1 10/4

மேல்

அநாரம்பன் (1)

அலகு_இல் அநாரம்பன் எனல் – அருங்கலச்செப்பு:1 169/2

மேல்

அநீதி (1)

பொய்வாதியர்-பால் பொருள் கொண்டு வழக்கை புரட்டல் அநீதி பொருள் – நீதிநூல்:21 256/1

மேல்

அநீதிபுரிதல் (1)

நேயர் பற்சர் தீனர் நிதியோர் என சொல் பேதமதையே நினைத்து அநீதிபுரிதல்
மாயமுற்ற பேர்கள் சொலையே மதித்து அடாத பக்க வாதம் உற்று நீதி தவிர்தல் – நீதிநூல்:21 258/1,2

மேல்

அநுத்தமே (1)

பயமொடும் அநுத்தமே பகர்தல் தேவினும் – நீதிநூல்:16 205/3

மேல்

அநுதினம் (1)

ஆதிநூல் என்றும் வாழ்க அநுதினம் தருமம் வாழ்க – நீதிநூல்:46 523/1

மேல்

அப்படி (5)

நன் பாகை புன்னைவன நாதனே அப்படி போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 35/3
செய்தது பார் புன்னைவன தீரனே அப்படி சீர் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 44/3
பார் அளந்த புன்னைவன பார்த்திபா அப்படி போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 59/3
பொன் ஆளும் புன்னைவன பூபாலா அப்படி போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 75/3
ஞாயம் பார் புன்னைவன நாதனே அப்படி போல் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 79/3

மேல்

அப்பர் (2)

அப்பர் முதல் சித்தாந்திகள் வீடு அடைதலுமே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 5/1
எள்ளி சமணர் இடும்பை செய்தும் அப்பர் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:1 4/1

மேல்

அப்பருக்கு (1)

பிள்ளையினும் கைத்தொண்டு பேணுதலால் அப்பருக்கு
நல்ல படிக்காசு நல்குமால் எல்லாம் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 25/1,2

மேல்

அப்பன் (2)

கானல் எனப்படு காயம் இது அப்பன்
தான் அவமே புவி தங்க அளித்தான் – நீதிநூல்:6 55/1,2
அரும் தவ பாலருக்கு அப்பன் இல்லையால் – நீதிநூல்:19 227/2

மேல்

அப்பனாய் (2)

அப்பனாய் நட்பினர்க்குள் பகை விளைக்கும் சத்துருவாய் அகிலத்து உற்ற – நீதிநூல்:40 406/2
போல் மாதாவாய் அப்பனாய் ஆருயிராய் – நீதிநூல்:47 571/2

மேல்

அப்பனே (1)

அப்பனே தாயே என்போம் அவரையே துதிக்கவேண்டின் – நீதிநூல்:8 76/2

மேல்

அப்பனையும் (1)

அன்று சகன் இல் இறப்பால் அப்பனையும் ஏன் பகைத்து – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:15 146/1

மேல்

அப்பால் (2)

தப்பிய பின்றை தம் பேர் ஒழித்து அப்பால்
பெறு பெயரை காய பெறுபவேல் வையத்து – அறநெறிச்சாரம்:1 210/2,3
அப்பால் செல வென்றி அமையுமே – நீதிநூல்:13 167/4

மேல்

அப்பியத்தின் (1)

சிந்தை தீர அப்பியத்தின் மேல் ஆக்கல் பந்தம் – அறநெறிச்சாரம்:1 44/2

மேல்

அப்புறம் (1)

அப்புறம் உருவிற்று என்றே அங்கையால் தடவி பார்த்தாள் – விவேகசிந்தாமணி:1 70/4

மேல்

அப்பூதி (1)

கூட்டினர் அப்பூதி குமரேசா நாட்டில் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:9 81/2

மேல்

அப்பூதியார் (1)

அப்பூதியார் மறைத்தும் வாகீசர் அ கரவை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 71/1

மேல்

அப்பொழுது (1)

மா தரையில் வெளியாகும் அப்பொழுது அ பயன் அழியும் வளரும் துன்பம் – நீதிநூல்:16 198/2

மேல்

அப்பொழுதே (2)

படியின் அப்பொழுதே வதைத்திடும் பச்சைநாவியை நம்பலாம் பழி நமக்கு என வழி மறித்திடும் பழைய நீலியை நம்பலாம் – விவேகசிந்தாமணி:1 30/1
அன்று ஏன் அரியசுவர் ஆசை அற்ற அப்பொழுதே
குன்றா இன்புற்றார் குமரேசா என்றுமே – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:37 370/1,2

மேல்

அப்போது (1)

அமர்செய்து புசிக்கும் அப்போது என் என்று கேட்பவர் ஆர் அறிவு_இல் நெஞ்சே – நீதிநூல்:41 434/4

மேல்

அபகரித்தல் (1)

அளவினும் நிறை-தனினும் வஞ்சித்து அபகரித்தல் – நீதிநூல்:17 206/4

மேல்

அபகரித்தலும் (1)

இட்டர் வைத்த நல் பொருள் அபகரித்தலும் இறப்ப – நீதிநூல்:17 208/2

மேல்

அபசாரம் (1)

அட்சன் நிதியோற்கு அபசாரம் செய்ததனால் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 70/1

மேல்

அபத்தம் (1)

பெருகு அபத்தம் கலந்து பல பேருக்கு உரைக்க இவ்வாறே – நீதிநூல்:22 265/2

மேல்

அபயம் (1)

செய்து சிவ பூசை சிரஞ்சீவி ஆம் அபயம்
எய்தினன் மார்க்கண்டன் இரங்கேசா நொய்தாக – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 62/1,2

மேல்

அபயமே (1)

சின்னஞ்சிறுக்கி அவள் வில்லங்கம் இட்டபடி தெய்வங்களுக்கு அபயமே – விவேகசிந்தாமணி:1 76/4

மேல்

அபயன் (1)

தேர்ந்த அபயன் திருக்குறிப்பார் அல்லல் இன்றி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 245/1

மேல்

அபராதம் (1)

ஏது அபராதம் செய்தது இன்று – நீதிவெண்பா:1 4/4

மேல்

அபரிக்ரகன் (1)

உரியன் அபரிக்ரகன் – அருங்கலச்செப்பு:1 170/2

மேல்

அபாயம் (1)

அபாயம் ஒருநாளும் இல்லை உபாயம் – நல்வழி:1 15/2

மேல்

அபிடேக (1)

நின் அபிடேக பழத்தை நீள் மறையோர்க்கு ஈந்த இறை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 18/1

மேல்

அபிநயத்தின் (1)

நன்மையுறா கல்வி நவை_இல் அபிநயத்தின்
தன்மை இசை இரதம்தான் செறியா புன்மை மிகு – நன்மதிவெண்பா:1 102/1,2

மேல்

அபிமன் (1)

திண் தோள் அபிமன் உயர் தீரன் என ஏன் கழல் முன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 777/1

மேல்

அபுக்தன் (1)

இராத்திரி அபுக்தன் எனல் – அருங்கலச்செப்பு:1 167/2

மேல்

அம் (17)

அயலூர் அவன் போக அம் மஞ்சள் ஆடி – அறநெறிச்சாரம்:1 163/1
அளற்றகத்து தாமரையாய் அம் மலர் ஈன்றாங்கு – அறநெறிச்சாரம்:1 214/1
கருணை அம் கடல் ஆடாது கழித்தனை வாழ்நாள் நெஞ்சே – நீதிநூல்:3 28/4
அம் கண் உலகு எங்கணுமே வசை ஆகும் நரர் எலாம் அகிதர் ஆவார் – நீதிநூல்:16 197/3
அம் தாயே என்று ஏத்தாய் ஆர் உதவி சொல் மனமே – நீதிநூல்:47 573/6
அன்னம் என அல்ல என அம் என உரைத்தார் – விவேகசிந்தாமணி:1 37/4
கொல் உலை வேல் கயல் கண் கொவ்வை அம் கனி வாய் மாதே – விவேகசிந்தாமணி:1 106/1
வெய்ய அம் மிருகம் தானே கொன்றிட வீழ்ந்த்தது அன்றே – விவேகசிந்தாமணி:1 116/4
செம்பியனும் மண்மழையால் சீர் அழிந்தான் அம் புவியில் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 42/2
மன்றல் அம் தார் புன்னைவன வள்ளலே யாவர்க்கும் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 65/3
கோபாலன் அம் சுடர் மெய் குன்றியே சோபமுற்றான் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 78/2
அம் கமலம் விண்டு அலரா வாவியுடன் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 53/3
அம் பலி இரந்து உண்டான் ஆதலால் நன்மதியே – நன்மதிவெண்பா:1 59/3
செறி பொருள் சேர் அம் பனுவல் தீம் சுவை ஆர் கீதம் – நன்மதிவெண்பா:1 65/1
அம் குழு புக்கால் சீர் அறும் – நன்மதிவெண்பா:1 73/4
அம் கணக்கன் சாரும் எனலாம் – நன்மதிவெண்பா:1 85/4
அம் முகமன் கூறா அரசனிடம் தொண்டுசெயின் – நன்மதிவெண்பா:1 92/1

மேல்

அம்பதினாயிரம் (1)

மங்குல் அம்பதினாயிரம் யோசனை மயில் கண்டு நடமாடும் – விவேகசிந்தாமணி:1 56/1

மேல்

அம்பரமும் (1)

குடிலம் இன்றி இயற்றிடில் இம்மையும் கோது_இல் அம்பரமும் பெறுவார் அரோ – நீதிநூல்:15 189/4

மேல்

அம்பரீடன் (1)

அம்பரீடன் வலிமைக்கு ஆற்றாமல் கோபமுனி – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 225/1

மேல்

அம்பருடன் (1)

அம்பருடன் வேள்வி நுகர்ந்து அக்கினிக்கு மந்தமுற்றது – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 95/1

மேல்

அம்பலர் (1)

நின்ற நிரப்பை நினைந்து அம்பலர் நாதர் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:105 1048/1

மேல்

அம்பலவர் (1)

தண் தமிழை அம்பலவர் தாம் மகிழ்ந்து கொண்டமையால் – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 75/2

மேல்

அம்பிகாபதி (1)

அன்று உறவு என்று உன்னி அம்பிகாபதி ஒன்று ஆற்றினன் பின் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:70 700/1

மேல்

அம்பிகையை (1)

அம்பிகையை நோக்கி அளகேசன் கண் இழந்தான் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 15/1

மேல்

அம்பிலும் (1)

அம்பிலும் கொடிய கண்ணாள் ஆயிரம் சிந்தையாளை – விவேகசிந்தாமணி:1 15/3

மேல்

அம்பின் (1)

சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதை அம்பின்
பட்டு பாடு ஊன்றும் களிறு – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:60 597/3,4

மேல்

அம்பினில் (3)

கான முயல் எய்த அம்பினில் யானை – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 78/3
கான முயல் எய்த அம்பினில் யானை – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 122/3
கான முயல் எய்த அம்பினில் யானை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:78 772/3

மேல்

அம்பு (5)

கூர் அம்பு ஆயினும் வீரியம் பேசேல் – கொன்றைவேந்தன்:1 19/1
வீரன் கேண்மை கூர் அம்பு ஆகும் – கொன்றைவேந்தன்:1 84/1
அத்திரங்கள் செய்வோர் தாம் எய்தல் தேரார் ஆய்ந்து எய்ய அறிந்தோர் அம்பு இயற்றல் தேரார் – நீதிநூல்:28 313/1
மலர் அம்பு ஐந்தையும் வைத்து வணங்கினான் – விவேகசிந்தாமணி:1 108/4
செம் கைக்கு அணி ஈகை தேர் வேந்தர்க்கு அம்பு அணியாம் – நன்மதிவெண்பா:1 47/1

மேல்

அம்புவி (1)

அம்புவி மாதே கேளாய் அரசனை அகலவிட்டு – விவேகசிந்தாமணி:1 35/3

மேல்

அம்புவியதன் (1)

மெய் அம்புவியதன் மேல் – நல்வழி:1 13/4

மேல்

அம்புவியில் (1)

கும்பிட்டு ஏன் வீழ்ந்தார் குமரேசா அம்புவியில்
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல் அ பசியை – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:23 225/2,3

மேல்

அம்புவியை (1)

அம்புவியை படைத்திடுதல் அவமதே என்று அயனும் அன்னம் இறங்காமல் அலைகின்றானே – விவேகசிந்தாமணி:1 132/4

மேல்

அம்பே (1)

எய்யா அம்பே வல் விசை மாறி இறும் என்று – நீதிநூல்:25 290/1

மேல்

அம்பை (3)

எய்தவன்-தனை விட்டு அம்பை முனிதலும் ஏய்க்குமாலோ – நீதிநூல்:26 299/4
காங்கையர் மீது ஆசை கரவாமல் அம்பை உளம் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 130/1
பண்டு அம்பை காமம் பரித்து உளைந்து துன்ப மீக்கொண்டாள் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:120 1196/1

மேல்

அம்போச (1)

வாரும் போது அம்போச மாது உன் மனையை விட்டு – நன்மதிவெண்பா:1 37/3

மேல்

அம்ம (1)

அம்ம ஈது எல்லாம் உணர்ந்து அரசு ஆணைக்கு அமைதல் நற்குடிகளின் இயல்பே – நீதிநூல்:5 48/4

மேல்

அம்மணத்தோடு (1)

ஐய மெய் அம்மணத்தோடு அழுவதை அன்றி பேச – நீதிநூல்:8 81/1

மேல்

அம்மம்மா (1)

அண்ணாந்து ஏங்கி இருப்பாரை அறிந்தோம் அறிந்தோம் அம்மம்மா
பண் ஆர் மொழியார் பால் அடிசில் பைம்பொன் கலத்தில் பரிந்து ஊட்ட – விவேகசிந்தாமணி:1 72/2,3

மேல்

அம்மா (32)

அம்மா பெரிது என்று அகம் மகிழ்க தம்மினும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 14/2
எண்மையனேனும் அரியன் பெரிது அம்மா
கண்ணிலன் உள் வெயர்ப்பினான் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 45/3,4
சிற்றுயிர்க்கு ஆக்கம் அரிது அம்மா முற்றும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 63/2
ஓஒ கொடிது கொடிது அம்மா நா கொன்று – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 67/2
சீலர்-பால் கற்றது அன்னோர் செவியுற நவின்றேன் அம்மா – நீதிநூல்:1 5/4
ஓதல் போல் தெய்வம்தான் ஒன்று உளது எனல் தேற்றம் அம்மா – நீதிநூல்:2 11/4
பித்தரில் பித்தர் பாரில் பேசிட உளரோ அம்மா – நீதிநூல்:2 15/4
அன்னை தந்தைக்கு செய்யும் அரும் கைம்மாறு உளதோ அம்மா – நீதிநூல்:8 74/4
பணிகள் மிக பூட்டி அலங்கரித்தல் ஒக்கும் அவர் செல்வ பயன்தான் அம்மா – நீதிநூல்:12 110/4
கையால் கொண்டு ஆட்டுவிக்கும் பரன் அவரை அழல் புகுத்தி காய்வான் அம்மா – நீதிநூல்:12 115/4
என்று கொள் எண்ணம் திண்ணம் என்னல் எவ்வண்ணம் அம்மா – நீதிநூல்:14 182/4
ஆழ்ந்த அவ் இருதிறத்தார்க்கு ஆகும் வேற்றுமை யாது அம்மா – நீதிநூல்:14 186/4
இறவு இலா கடவுள் வாழும் இதயத்தார் சேடர் அம்மா – நீதிநூல்:15 192/4
மறுமையை அழிக்கும் கள்ளை மாந்தல் எப்பயன் வேட்டு அம்மா – நீதிநூல்:19 234/4
நமது என்போம் பாரம் தாங்கி நலிவது என் பிசினர் அம்மா – நீதிநூல்:24 280/4
காரண காரியங்கள் கண்டு உண்பார் அறிஞர் அம்மா – நீதிநூல்:36 364/4
இகம் உறும் அவனை பூமாது எவ்வணம் சுமப்பாள் அம்மா – நீதிநூல்:36 365/4
புடவியே எடுத்துரைக்க பூணுவன் நிந்தை அம்மா – நீதிநூல்:37 374/4
கொ