வ – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வகுத்த 1
வகையே 1
வச்சிரத்தால் 2
வச்சிரத்தான் 1
வச்சிராயுதன் 1
வசை 1
வசையில் 1
வஞ்ச 3
வஞ்சனையால் 2
வஞ்சி 1
வஞ்சிக்கும் 1
வஞ்சித்த 1
வஞ்சிப்பான் 1
வட்டை 1
வடம் 2
வடி 4
வடித்தாரின் 1
வடிவாய் 1
வடிவில் 1
வடிவின் 1
வடிவு 2
வடிவை 1
வடு 1
வண் 3
வண்டல் 1
வண்டின் 3
வண்டு 29
வண்டை 2
வண்டோடு 1
வண்ண 3
வண்ணம் 2
வண்மை 2
வணிகர் 1
வணிகன் 2
வதன 4
வதனம் 1
வந்த 3
வந்தடைந்த 1
வந்தடைந்தோம் 1
வந்ததால் 1
வந்தது 3
வந்தபடியே 1
வந்தாய்-கொல் 1
வந்தார் 1
வந்தாள் 1
வந்தான் 1
வந்திருந்தார் 1
வந்திருந்தான் 1
வந்து 21
வந்தேன் 2
வய 6
வயங்கு 1
வயமே 1
வயல் 2
வயலில் 1
வயிற்று 1
வயிறு 1
வர 6
வரத்தை 1
வரம் 3
வரம்பில் 1
வரம்பு 1
வரவு 5
வரால் 3
வரி 8
வரு 2
வருக 2
வருகின்ற 1
வருகின்றேன் 1
வருணன் 1
வருத்தமோ 1
வருந்தி 1
வருந்தியவா 1
வரும் 5
வருமா 1
வருவாய் 1
வருவாளை 1
வருவான் 2
வருவானை 1
வரை 4
வரைந்த 1
வரையும் 1
வரையை 3
வரையோ 1
வல் 4
வல்லன் 1
வல்லி 2
வல்லியர்கள் 1
வல்லை 1
வலயம் 2
வலான் 1
வலி 3
வலித்ததே 1
வலியால் 1
வலியான் 1
வலியும் 2
வழக்கு 1
வழி 4
வழிக்கொண்டான் 1
வழிந்து 1
வழிமுறையே 1
வழிய 1
வழியல் 1
வழியானது 1
வழியில் 1
வழியும் 1
வழியே 7
வழுக்கும் 1
வழுத்துவோர் 1
வழுவா 1
வழுவாத 1
வள்ளம் 1
வள்ளை 2
வள 10
வளர் 1
வளனும் 1
வளை 11
வளை-தன் 1
வளைக்க 1
வளைக்கின்றது 1
வளைக்கு 1
வளைக்கும் 2
வளைத்தாய் 1
வளைத்தான் 1
வளைத்து 2
வளைப்ப 1
வளையாய் 2
வளையார் 1
வளையும் 1
வறிதே 1
வறியோருக்கு 1
வறு 1
வன் 7
வன்ம 1
வன்மாலை 1
வன 5
வனத்து 2
வனத்தே 2
வனம் 1
வனமும் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்


வகுத்த (1)

வய மரு தோள் மன்னா வகுத்த சுயம்வரம் தான் – நள:95/2

TOP


வகையே (1)

தெய்வம் கெடுத்தால் செயல் உண்டோ மெய் வகையே
சேர்ந்து அருளி நின்ற தனி செங்கோலாய் இங்கு ஒழிய – நள:266/2,3

TOP


வச்சிரத்தால் (2)

மால் வரையை வச்சிரத்தால் ஈர்ந்தானும் வானவரும் – நள:80/1
வார் வெம் சிறை ஒழிய வச்சிரத்தால் மால் வரையை – நள:86/1

TOP


வச்சிரத்தான் (1)

அரும் கொற்ற வச்சிரத்தான் ஆங்கு – நள:168/4

TOP


வச்சிராயுதன் (1)

வண் தார் நளன் போந்து வச்சிராயுதன் தொழுதான் – நள:97/3

TOP


வசை (1)

திசை முகந்தால் அன்ன தெருவும் வசை இறந்த – நள:87/2

TOP


வசையில் (1)

இசை முகந்த தோளுக்கு இசைவாள் வசையில்
தமையந்தி என்று ஓதும் தையலாள் மென் தோள் – நள:36/2,3

TOP


வஞ்ச (3)

கலக்கினான் வஞ்ச கலி – நள:278/4
வஞ்ச கலி வலியான் மாகத்து அரா வளைக்கும் – நள:279/1
மொழி வழியே சென்றான் முரண் கலியின் வஞ்ச
பழி வழியே செல்கின்றான் பார்த்து – நள:336/3,4

TOP


வஞ்சனையால் (2)

போர்த்தான் பொரு கலியின் வஞ்சனையால் பூண்டு அளிக்கும் – நள:403/3
வன் தானையோடும் வள நாடும் வஞ்சனையால்
வென்றானை வென்றான் அ வேந்து – நள:422/3,4

TOP


வஞ்சி (1)

வஞ்சி அனையார் மணி நடையும் விஞ்சியது – நள:34/2

TOP


வஞ்சிக்கும் (1)

வாய் அடங்க மன்னற்கும் வஞ்சிக்கும் நல் நெஞ்சில் – நள:170/3

TOP


வஞ்சித்த (1)

மாய நெடும் சூதில் வஞ்சித்த வன் நெஞ்சன் – நள:419/1

TOP


வஞ்சிப்பான் (1)

வஞ்சிப்பான் வேண்டி வனத்து – நள:258/4

TOP


வட்டை (1)

நடத்துவான் வட்டை நடந்து – நள:315/4

TOP


வடம் (2)

வடம் கொள் வன முலையாள் வார் குழை மேல் ஆடும் – நள:139/1
வடம் தோய் களிற்றாய் வழியானது எல்லாம் – நள:241/3

TOP


வடி (4)

போர்-வாய் வடி வேலால் போழப்படாதோரும் – நள:142/1
ஆழி வடி அம்பு அலம்ப நின்றானும் அன்றொருகால் – நள:144/1
வடி வாள் மேல் கால் வளைத்து வார் புருவம் என்னும் – நள:201/3
வடி ஏறு கூர் இலை வேல் மன்னாவோ உன்றன் – நள:235/1

TOP


வடித்தாரின் (1)

வடித்தாரின் நூலோர் வழக்கு – நள:220/4

TOP


வடிவாய் (1)

பொன் நிறத்த புள் வடிவாய் போந்து இருந்தான் நல் நெறிக்கே – நள:258/2

TOP


வடிவில் (1)

மன்னன் விடுத்த வடிவில் திகழ்கின்ற – நள:52/1

TOP


வடிவின் (1)

பொன் வடிவின் மேல் அழுது போய் வீழ்ந்தாள் மென் மலரை – நள:327/2

TOP


வடிவு (2)

வடிவு ஆய வேலான் மனம் – நள:283/4
மானக தேர் பாகன் வடிவு – நள:404/4

TOP


வடிவை (1)

இவ்வளவு தீ வினையேன் என்பாள்-தன் மெய் வடிவை
கண்டான் ஐயுற்றான் கமல மயிலே என்றான் – நள:312/2,3

TOP


வடு (1)

மணி முடியில் தேய்த்த வடு – நள:395/4

TOP


வண் (3)

மா மகிழ் மாறன் புகழாம் வண் தமிழ் வேதம் விரித்த – நள:2/3
வண் தார் நளன் போந்து வச்சிராயுதன் தொழுதான் – நள:97/3
வண் தமிழ்வாணர் பிழைத்த வான் குடி போல் தீ தழல் மீ – நள:311/1

TOP


வண்டல் (1)

ஈர இள வண்டல் இட்டதே நேர் பொருத – நள:176/2

TOP


வண்டின் (3)

மதி இருந்ததாம் என்ன வாய்த்திருந்தாள் வண்டின்
பொதி இருந்த மெல் ஓதி பொன் – நள:55/3,4
காணார் போய் மற்றவளை காண் என்றான் கார் வண்டின்
பாண் நாறும் தாரானை பார்த்து – நள:86/3,4
மருங்கே வர வண்டின் பந்தல் கீழ் வந்தாள் – நள:136/3

TOP


வண்டு (29)

தேன் நாடி வண்டு சிறகு உலர்த்து நீர் நாதன் – நள:27/3
வேரி புனல் நனைப்ப வேய் அடைந்தான் கார் வண்டு
தொக்கி இருந்து ஆலித்து உழலும் தூங்கு இருள் வெய்யோற்கு ஒதுங்கி – நள:29/2,3
காண பிடித்தது காண் என்றான் களி வண்டு
மாண பிடித்த தார் மன் – நள:34/3,4
காந்தாரம் பாடி களி வண்டு நின்று அரற்றும் – நள:61/3
மா முத்த வெண்குடையான் மால் களிற்றான் வண்டு இரைக்கும் – நள:64/1
செந்து அடையும் வண்டு உறை தார் செய்யாள் வளர் மார்பன் – நள:65/1
பெடையொடு வண்டு உறங்கும் பேர் ஒலி நீர் நாடன் – நள:72/3
அழகு சுமந்து இளைத்த ஆகத்தாள் வண்டு
பழகு கரும் கூந்தல் பாவை மழ களிற்று – நள:79/1,2
மல்லிகையே வெண் சங்கா வண்டு ஊத வான் கருப்பு – நள:106/1
ஆடி வரி வண்டு அருகை பறக்கவே – நள:116/1
தேம் குழல் சேர் வண்டு சிறை வெதும்ப ஓங்கு உயிர்ப்பின் – நள:118/2
தாமுள் உறை புகுந்த தார் வண்டு காமன் தன் – நள:122/2
வண்டு போகட்ட மலர் போல் மருள் மாலை – நள:126/3
வண்ண குவளை மலர் வௌவி வண்டு எடுத்த – நள:148/1
வண்டு இரியும் தெள் நீர் மகதர் கோன் எண் திசையில் – நள:151/2
வண்டு இரிய செல்லும் மணி நீர் கலிங்கர் கோன் – நள:153/3
பொங்கி எழுந்த பொறி வண்டு கொங்கோடு – நள:182/2
நறை ஒழுக வண்டு உறையும் நல் நகர்-வாய் நாங்கள் – நள:198/1
இனி சூது ஒழிந்தோம் இன வண்டு கிண்டி – நள:230/1
வண்டு ஆடும் தார் நளனை மா நகரில் யாரேனும் – நள:237/1
உரையாடாது உள்ளம் ஒடுங்கினான் வண்டு
விரை ஆடும் தாரான் மெலிந்து – நள:256/3,4
கள் வேட்டு வண்டு உழலும் கானத்து-இடை கனக – நள:264/3
உழலும் களி மயில் போல் ஓடி குழல் வண்டு
எழுந்து ஓட வீழ்ந்தாள் இரும் குழை மேல் கண்ணீர் – நள:291/2,3
கட்டு உரைத்து காண் என்றான் கார் வண்டு காந்தாரம் – நள:313/3
வண்டு வாழ் கூந்தல் மயில் – நள:317/4
வந்து எடுத்து கா என்றான் மாலை மணி வண்டு
சந்து எடுத்த தோளானை தான் – நள:339/3,4
புன்னை நறும் தாது கோதி பொறி வண்டு
கன்னி பெடை உண்ண காத்திருக்கும் இன் அருள் கண்டு – நள:353/1,2
வண்டு ஆர் வள வயல் சூழ் மள்ளுவ நாட்டு எம் கோமான் – நள:381/1
மன்னி துயின்ற வரி வண்டு பின்னையும் போய் – நள:384/2

TOP


வண்டை (2)

பங்கயம் என்று எண்ணி படி வண்டை செம் கையால் – நள:184/2
புல்லும் வரி வண்டை கண்டு புன மயில் போல் – நள:185/1

TOP


வண்டோடு (1)

பீடு ஆரும் செல்வ பெடை வண்டோடு ஊடா – நள:25/2

TOP


வண்ண (3)

வண்ண குவளை மலர் வௌவி வண்டு எடுத்த – நள:148/1
வண்ண மலர் மாலை வாடுதலால் எண்ணி – நள:160/2
செம் வண்ண வாயாளும் தேர் வேந்தனும் மகளை – நள:332/1

TOP


வண்ணம் (2)

அ வண்ணம் கண்ட-கால் ஆற்றுவரோ மெய் வண்ணம் – நள:332/2
அ வண்ணம் கண்ட-கால் ஆற்றுவரோ மெய் வண்ணம்
ஓய்ந்து நா நீர் போய் உலர்கின்றது ஒத்த தமர் – நள:332/2,3

TOP


வண்மை (2)

உரு அழிக்கும் உண்மை உயர்வு அழிக்கும் வண்மை
திரு அழிக்கும் மானம் சிதைக்கும் மருவும் – நள:219/1,2
மை ஆழியில் துயிலும் மால் அனையான் வண்மை புனை – நள:421/3

TOP


வணிகர் (1)

விட்டு உரைக்கும் தார் வணிகர் வேந்து – நள:313/4

TOP


வணிகன் (2)

அவ்வளவில் ஆதி பெரு வழியில் ஆய் வணிகன்
இவ்வளவு தீ வினையேன் என்பாள்-தன் மெய் வடிவை – நள:312/1,2
கொடை வணிகன் போயினான் நீதி – நள:315/2

TOP


வதன (4)

வாங்கு வளை கையார் வதன மதி பூத்த – நள:27/1
வாளுமே கண்ணா வதன மதி குடை கீழ் – நள:39/3
மன்னவரில் வை வேல் நளனே மதி வதன
கன்னி மண மாலை கைக்கொண்டான் உன்னுடைய – நள:166/1,2
மங்கை வதன மணி அரங்கில் அங்கண் – நள:201/2

TOP


வதனம் (1)

அயிர்த்தாள் உயிர்த்தாள் அணி வதனம் எல்லாம் – நள:101/3

TOP


வந்த (3)

வழிமுறையே வந்த மறை எல்லாம் தந்தான் – நள:10/3
தூது வந்த காதலனை சொல்லி செல விடுத்த – நள:101/1
செம் சுடரின் வந்த கரும் சுடர் போல் விஞ்ச – நள:279/2

TOP


வந்தடைந்த (1)

மற்று இ திருநகர்க்கே வந்தடைந்த மன்னவற்கு – நள:399/1

TOP


வந்தடைந்தோம் (1)

நடை கற்பான் வந்தடைந்தோம் நாம் – நள:44/4

TOP


வந்ததால் (1)

அந்தி முறுவலித்ததாம் என்ன வந்ததால்
மை ஆர் வேல் கண்ணாள் வன முலை மேல் ஆர் அழலை – நள:108/2,3

TOP


வந்தது (3)

இளவேனில் வந்தது எதிர் – நள:28/4
இ நகர்க்கு ஈது என் பொருட்டா வந்தது என உரைத்தான் – நள:238/3
நீ இங்கு வந்தது யான் நினைந்து காயத்தை – நள:346/2

TOP


வந்தபடியே (1)

வந்தபடியே வழிக்கொண்டான் செந்தமிழோர் – நள:423/2

TOP


வந்தாய்-கொல் (1)

இரவு அகற்றி வந்தாய்-கொல் இன்று – நள:356/4

TOP


வந்தார் (1)

வரை செறிந்த தோள் மன்னர் வந்தார் விரை செறிந்த – நள:134/2

TOP


வந்தாள் (1)

மருங்கே வர வண்டின் பந்தல் கீழ் வந்தாள்
அரும் கேழ் மணி பூண் அணங்கு – நள:136/3,4

TOP


வந்தான் (1)

ஏற்றினான் வந்தான் எதிர் – நள:365/4

TOP


வந்திருந்தார் (1)

மற்றே எவர் வாராதார் வானவரும் வந்திருந்தார்
பொன் தேர் நளன் உருவாய் போந்து – நள:158/3,4

TOP


வந்திருந்தான் (1)

மன்றல் அம் தார் மன்னர் நடு அணைய வந்திருந்தான்
கன்று குதட்டிய கார் நீலம் முன்றில் – நள:135/1,2

TOP


வந்து (21)

வரும் தகையர் எல்லாரும் வந்து – நள:9/4
மறை முதல்வன் நீ இங்கே வந்து அருள பெற்றேன் – நள:11/1
மெய் திரு வந்து உற்றாலும் வெம் துயர் வந்து உற்றாலும் – நள:12/1
மெய் திரு வந்து உற்றாலும் வெம் துயர் வந்து உற்றாலும் – நள:12/1
இந்து முறி என்று இயம்புவார் வந்து என்றும் – நள:42/2
படைகற்பான் வந்து அடைந்தான் பைம் தொடியாள் பாதம் – நள:44/3
கந்து அடையும் வேழ கடைத்தலை-வாய் வந்து அடைந்த – நள:65/2
ஏதம் இலா காட்சியர் வந்து எய்தினார் போதில் – நள:72/2
வந்து ஓடும் பாஞ்சாலர் மன் – நள:149/4
தேன் கழியில் வீழ திரை கரத்தால் வான் கடல் வந்து
அந்தோ என எடுக்கும் அங்க நாடு ஆளுடையான் – நள:152/2,3
வந்து உருவ வார் சிலையை கால் வளைத்து வெம் தீயும் – நள:173/2
மங்கையர்கள் வாச மலர் கொய்வான் வந்து அடைய – நள:182/1
மொய் குழலில் சூட்டுவான் முன் வந்து தையலாள் – நள:186/2
வாழ் மண்டபம் கண்டான் வந்து – நள:269/4
வாளாய் மருங்கு இருந்தான் வந்து – நள:281/4
வலித்ததே தீ கலியால் வந்து – நள:284/4
வந்து அருளும் செந்தாமரை – நள:334/4
வந்து எடுத்து கா என்றான் மாலை மணி வண்டு – நள:339/3
பானலே சோலை பசும் தென்றல் வந்து உலவும் – நள:355/1
மன்றல் மலர் தாராய் வந்து அடைந்தேன் என்றான் – நள:385/2
கந்து சுளியும் கடா களிற்றின் வந்து
பணி முடியில் பார் காக்கும் பார் வேந்தர் தங்கள் – நள:395/2,3

TOP


வந்தேன் (2)

பிழைத்தால் வந்தேன் என்னும் பேர் – நள:110/4
வந்தேன் இது என் வரவு என்றாள் வாய் புலரா – நள:320/3

TOP


வய (6)

வய மரு தோள் மன்னா வகுத்த சுயம்வரம் தான் – நள:95/2
வய மருவுகின்ற மண காவலர்க்கு – நள:100/3
மை தடம் கண் செல்ல வய வேந்தர் சித்தம் – நள:136/2
வன்மாலை தம் மனத்தே சூட வய வேந்தை – நள:161/3
திண் தோள் வய வேந்தர் செந்தாமரை முகம் போய் – நள:162/1
மதித்த தேர் தானை வய வேந்தன் நெஞ்சத்து – நள:279/3

TOP


வயங்கு (1)

உயங்கும் வறிதே உலாவும் வயங்கு இழை போய் – நள:130/2

TOP


வயமே (1)

தன் வயமே ஆக்கி தமையனுடன் இருந்தான் – நள:210/3

TOP


வயல் (2)

மீது ஆடி வாளை வயல் வீழ்ந்து உழக்கும் நல் நாடன் – நள:216/3
வண்டு ஆர் வள வயல் சூழ் மள்ளுவ நாட்டு எம் கோமான் – நள:381/1

TOP


வயலில் (1)

அன்னம் துயில் எழுப்ப அம் தாமரை வயலில்
செந்நெல் அரிவார் சினை யாமை வன் முதுகில் – நள:150/1,2

TOP


வயிற்று (1)

மோட்டு வயிற்று அரவு முன் தோன்ற மீட்டு அதனை – நள:298/2

TOP


வயிறு (1)

கையால் வயிறு அலைத்து கார் இருள்-வாய் வெய்யோனை – நள:293/2

TOP


வர (6)

தென்றல் மது நீர் தெளித்து வர நின்று – நள:28/2
மஞ்சு ஓட அன்னம் வர – நள:67/4
மருங்கே வர வண்டின் பந்தல் கீழ் வந்தாள் – நள:136/3
மை புகுந்த கண்ணீர் வர – நள:276/4
வர பாகன் புக்க மனை – நள:387/4
மாதோடு மன்னன் வர கண்ட மா நகருக்கு – நள:425/3

TOP


வரத்தை (1)

தீ கடவுள் தந்த வரத்தை திரு மனத்தில் – நள:338/1

TOP


வரம் (3)

மற்றோனும் ஈந்தார் வரம் – நள:99/4
அங்கு அவர்கள் வேண்டும் வரம் கொடுக்க பெற்றவர்கள் – நள:100/1
மற்று என்-பால் வேண்டும் வரம் கேட்டுக்கொள் என்றான் – நள:409/3

TOP


வரம்பில் (1)

கெட்ட சிறு மருங்குல் கீழ் மகளிர் நீள் வரம்பில்
இட்ட பசும் குவளை ஏர் அடித்த கட்டி – நள:74/1,2

TOP


வரம்பு (1)

காதல் வரம்பு ஒழுகி காம பயிர் விளைத்தாள் – நள:203/3

TOP


வரவு (5)

ஈங்கு வரவு என் என்று இமையவர்-தம் கோன் வினவ – நள:165/1
வந்தேன் இது என் வரவு என்றாள் வாய் புலரா – நள:320/3
தார் வேந்தற்கு என் வரவு தான் உரை-மின் என்று உரைத்தான் – நள:358/3
தன் வரவு கூற பணித்து தனி புக்கான் – நள:383/3
மற்று அவனுக்கு என் வரவு சொல்லி மறு சூதுக்கு – நள:418/1

TOP


வரால் (3)

விலக்கலீர் நீர் என்றான் வரால் ஏற மேதி – நள:221/3
போதின் கீழ் மேயும் புது வரால் தாதின் – நள:348/2
நெல்லில் படு வரால் ஓடும் நெடு நாடா – நள:372/3

TOP


வரி (8)

வரி வளையார் தம் கண் மருங்கே ஒருபோழ்தும் – நள:23/2
வரி வளை கை நல்லாள் மனை – நள:60/4
உள்ளம் போய் நாண் போய் உரை போய் வரி நெடும் கண் – நள:102/1
ஆடி வரி வண்டு அருகை பறக்கவே – நள:116/1
அம் கை வரி வளையாய் ஆழி திரை கொணர்ந்த – நள:154/1
புல்லும் வரி வண்டை கண்டு புன மயில் போல் – நள:185/1
மன்னி துயின்ற வரி வண்டு பின்னையும் போய் – நள:384/2
வரி வளை கொண்டு ஏறும் வள நாடன் தன்னை – நள:400/3

TOP


வரு (2)

மா மனு நூல் வாழ வரு சந்திரன் சுவர்க்கி – நள:24/1
மள்ளுவ நாட்டு ஆங்கண் வரு சந்திரன் சுவர்க்கி – நள:427/3

TOP


வருக (2)

தீது வருக நலம் வருக சிந்தையால் – நள:221/1
தீது வருக நலம் வருக சிந்தையால் – நள:221/1

TOP


வருகின்ற (1)

உண்டு ஓர் அழு குரல் என்று ஒற்றி வருகின்ற
வெண் தோடன் செம்பங்கி வில் வேடன் கண்டான் – நள:304/1,2

TOP


வருகின்றேன் (1)

இருப்பான் வருகின்றேன் யான் – நள:165/4

TOP


வருணன் (1)

பெற்றாய் என வருணன் ஆகண்டலன் தருமன் – நள:99/3

TOP


வருத்தமோ (1)

வருத்தமோ தன் மனதில் வைத்து – நள:236/4

TOP


வருந்தி (1)

கையில் கபோல தலம் வைத்து மெய் வருந்தி
தேன் இருந்த பூம் கணையே தீ ஆக தே_மொழியாள் – நள:119/2,3

TOP


வருந்தியவா (1)

வருந்தியவா என் என்றான் மா மறையால் உள்ளம் – நள:12/3

TOP


வரும் (5)

மா சரிதம் கூற வரும் துணையாம் ஈசன் – நள:1/2
மா சரிதம் கூற வரும் துணையாம் பேசரிய – நள:2/2
வரும் தகையர் எல்லாரும் வந்து – நள:9/4
வார் குழலை நீக்கி வரும் தோற்றம் பாராய் – நள:195/2
மனைக்கு உரியார் அன்றே வரும் துயரம் தீர்ப்பார் – நள:229/1

TOP


வருமா (1)

கைக்கு உள் வருமா கழன்று ஓடி எய்க்கும் – நள:260/2

TOP


வருவாய் (1)

போவாய் வருவாய் புரண்டு விழுந்து இரங்கி – நள:356/1

TOP


வருவாளை (1)

வருவாளை பார் என்றான் மாற்றாரை வென்று – நள:192/3

TOP


வருவான் (2)

வருவான் போல் தேர் மேல் வருவானை கண்டார் – நள:81/3
மங்கல நாள் காண வருவான் போல் செம் குமுதம் – நள:170/2

TOP


வருவானை (1)

வருவான் போல் தேர் மேல் வருவானை கண்டார் – நள:81/3

TOP


வரை (4)

தளவு ஏனல் மீது அலரும் தாழ் வரை சூழ் நாடற்கு – நள:28/3
மறைந்தான் குட-பால் வரை – நள:105/4
வரை செறிந்த தோள் மன்னர் வந்தார் விரை செறிந்த – நள:134/2
மேரு வரை தோளான் விரவார் போல் கூர் இருளில் – நள:287/2

TOP


வரைந்த (1)

தேவர் நளன் உருவா சென்றிருந்தார் பூ வரைந்த
மாசு இலா பூம் குழலாள் மற்று அவரை காணா நின்று – நள:157/2,3

TOP


வரையும் (1)

மின் ஆடும் மால் வரையும் வேலையும் வேலை சூழ் – நள:364/1

TOP


வரையை (3)

மால் வரையை வச்சிரத்தால் ஈர்ந்தானும் வானவரும் – நள:80/1
வார் வெம் சிறை ஒழிய வச்சிரத்தால் மால் வரையை
போர் வெம் சிறகு அறுத்த பொன் தோளான் யாரும் உனை – நள:86/1,2
பருத்தது ஓர் மால் வரையை பண்டு ஒருகால் செண்டால் – நள:142/3

TOP


வரையோ (1)

வரையோ எனும் நெடும் தோள் மன்னாவோ தின்னும் – நள:125/3

TOP


வல் (4)

மன்னும்படி அகலா வல் இரவில் மின்னும் – நள:110/2
மழை தாரை வல் இருட்டும் வாடைக்கும் நாங்கள் – நள:110/3
வல் ஓடும் கொங்கை மடுத்து – நள:175/4
மல் தொடுத்த தோள் பிரிந்து மாயாத வல் வினையேன் – நள:302/1

TOP


வல்லன் (1)

மடை தொழிலும் தேர் தொழிலும் வல்லன் யான் என்றான் – நள:361/3

TOP


வல்லி (2)

தொல்லை இருள் கிழிய தோன்றினான் வல்லி
மண மாலை வேட்டிடு தோள் வாள் அரசர் முன்னே – நள:133/2,3
வல்லி விடா மெல் இடையாள் மக்களை தன் மார்போடும் – நள:254/3

TOP


வல்லியர்கள் (1)

பைம் கூந்தல் வல்லியர்கள் பற்றி கொடு போந்து – நள:32/3

TOP


வல்லை (1)

தொல்லை மணி முடி மேல் சூட்டினான் வல்லை
முழு நீல கோதை முகத்தே மலர்ந்த – நள:202/2,3

TOP


வலயம் (2)

நேசர் இதம் கூர நில வலயம் தாங்கு நளன் – நள:1/1
நேசர் இதம் கூர நில வலயம் தாங்கு நளன் – நள:2/1

TOP


வலான் (1)

மா வலான் செய்த உதவிக்கு மாறாக – நள:342/3

TOP


வலி (3)

அனைத்தே விதியின் வலி – நள:232/4
மாய விதியின் வலி நோக்கி யாதும் – நள:242/2
வாய்மையே கண்டாய் வலி – நள:394/4

TOP


வலித்ததே (1)

வலித்ததே தீ கலியால் வந்து – நள:284/4

TOP


வலியால் (1)

முன்னை வினையின் வலியால் முடி மன்னன் – நள:314/1

TOP


வலியான் (1)

வஞ்ச கலி வலியான் மாகத்து அரா வளைக்கும் – நள:279/1

TOP


வலியும் (2)

மறம் கிடந்த திண் தோள் வலியும் நிலம் கிடந்த – நள:54/2
தூய்மையும் மற்று அவன் தோள் வலியும் பூமான் – நள:168/2

TOP


வழக்கு (1)

வடித்தாரின் நூலோர் வழக்கு – நள:220/4

TOP


வழி (4)

வழி மேல் விழி வைத்து வாள் நுதலாள் நாம – நள:67/1
வானவர் கோன் ஏவல் வழி சென்று வாள்_நுதலை – நள:97/1
கழுதும் வழி தேடும் கங்குல் பொழுது-இடையே – நள:131/2
எங்காம் புகலிடம் என்று எண்ணி இருள் வழி போய் – நள:269/1

TOP


வழிக்கொண்டான் (1)

வந்தபடியே வழிக்கொண்டான் செந்தமிழோர் – நள:423/2

TOP


வழிந்து (1)

மஞ்சன நீர் ஆக வழிந்து ஓட நெஞ்சு உருகி – நள:254/2

TOP


வழிமுறையே (1)

வழிமுறையே வந்த மறை எல்லாம் தந்தான் – நள:10/3

TOP


வழிய (1)

வழிய வார்த்தால் அன்ன மா நீற்றார் நாகம் – நள:4/3

TOP


வழியல் (1)

வழியல் நீர் என்றான் மன நடுங்கி வெய்துற்று – நள:272/3

TOP


வழியானது (1)

வடம் தோய் களிற்றாய் வழியானது எல்லாம் – நள:241/3

TOP


வழியில் (1)

அவ்வளவில் ஆதி பெரு வழியில் ஆய் வணிகன் – நள:312/1

TOP


வழியும் (1)

அன்னம் மிதிப்ப அலர் வழியும் தேறல் போய் – நள:361/1

TOP


வழியே (7)

கேட்ட செவி வழியே கேளாது உணர்வு ஓட – நள:71/1
பூவின் வாய் வாளி புகுந்த வழியே என் – நள:103/1
ஆவியார் போனாலும் அ வழியே பாவியேன் – நள:103/2
மருங்கின் வெளி வழியே மன்னவர் கண் புக்கு – நள:137/3
வேறு ஆக போக்குதிரோ என்றார் விழி வழியே
ஆறாக கண்ணீர் அழுது – நள:253/3,4
மொழி வழியே சென்றான் முரண் கலியின் வஞ்ச – நள:336/3
பழி வழியே செல்கின்றான் பார்த்து – நள:336/4

TOP


வழுக்கும் (1)

மான கரி வழுக்கும் மா விந்தம் என்பது ஓர் – நள:20/3

TOP


வழுத்துவோர் (1)

வாழி நளன் காதை வழுத்துவோர் வாழிய – நள:427/2

TOP


வழுவா (1)

வேத நெறி வழுவா வேந்தனையும் பூம் தடம் கண் – நள:412/1

TOP


வழுவாத (1)

தொழுவார் தமர் எங்கும் சூழ்வார் வழுவாத
காம நீர் ஓத கடல் கிளர்ந்தால் ஒத்ததே – நள:330/2,3

TOP


வள்ளம் (1)

வள்ளம் போல் கோங்கு மலரும் திருநாடன் – நள:392/3

TOP


வள்ளை (2)

வள்ளை குரு நாடர் மன் – நள:145/4
மா நீர் நெடும் கயத்து வள்ளை கொடி மீது – நள:155/1

TOP


வள (10)

மன்னர் குலமும் பெயரும் வள நாடும் – நள:140/1
கங்கை வள நாட்டார்-தம் காவலனை அங்கு – நள:367/2
வண்டு ஆர் வள வயல் சூழ் மள்ளுவ நாட்டு எம் கோமான் – நள:381/1
வாழ்கின்றோம் எங்கள் வள நாடு மற்று ஒருவன் – நள:391/3
வள அரசே என்று உரைத்தான் மா தவத்தால் பெற்ற – நள:393/3
வரி வளை கொண்டு ஏறும் வள நாடன் தன்னை – நள:400/3
மட்டு இறைக்கும் சோலை வள நாடன் முன் நின்று – நள:411/3
மா விந்தம் என்னும் வள நகரம் சூழ்ந்த ஒரு – நள:417/3
வன் தானையோடும் வள நாடும் வஞ்சனையால் – நள:422/3
அந்த வள நாடும் அ அரசும் ஆங்கு ஒழிய – நள:423/1

TOP


வளர் (1)

செந்து அடையும் வண்டு உறை தார் செய்யாள் வளர் மார்பன் – நள:65/1

TOP


வளனும் (1)

வாய்மையும் செங்கோல் வளனும் மனத்தின்-கண் – நள:168/1

TOP


வளை (11)

வாங்கு வளை கையார் வதன மதி பூத்த – நள:27/1
புரி வளை நின்று ஏங்க போய் புக்கான் பெற்ற – நள:60/3
வரி வளை கை நல்லாள் மனை – நள:60/4
இயமரம் நின்று ஆர்ப்ப இன வளை நின்று ஏங்க – நள:95/1
மையிட்ட கண் அருவி வார வளை சோர – நள:119/1
வளை பூசல் ஆட மடந்தையுடன் சேர்ந்தான் – நள:177/3
உக்க மலரோடு உகுத்த வளை முத்தமே – நள:187/3
உறையும் இளம் மர கா ஒக்கும் இறை வளை கை – நள:198/2
எங்கு உற்றாய் என்னா இன வளை கை நீட்டினாள் – நள:288/3
வளை ஆடும் கையாள் மதித்து – நள:389/4
வரி வளை கொண்டு ஏறும் வள நாடன் தன்னை – நள:400/3

TOP


வளை-தன் (1)

கோல்_வளை-தன் மாலை குறித்து எழுந்தார் சால்புடைய – நள:80/2

TOP


வளைக்க (1)

பொன் துகிலால் புள் வளைக்க போதுவோம் என்று உரைத்தான் – நள:261/3

TOP


வளைக்கின்றது (1)

ஓடி வளைக்கின்றது ஒப்பவே நீடிய நல் – நள:32/2

TOP


வளைக்கு (1)

கொய்யாது போவாளை கோல் வளைக்கு காட்டினான் – நள:196/3

TOP


வளைக்கும் (2)

வளைக்கும் ஆறு எண்ணினான் மன் – நள:260/4
வஞ்ச கலி வலியான் மாகத்து அரா வளைக்கும்
செம் சுடரின் வந்த கரும் சுடர் போல் விஞ்ச – நள:279/1,2

TOP


வளைத்தாய் (1)

வெள் வளைத்தாய் ஓடும் நீர் வேலை திருநாடன் – நள:262/3

TOP


வளைத்தான் (1)

புள் வளைத்தான் ஆடையால் போந்து – நள:262/4

TOP


வளைத்து (2)

வந்து உருவ வார் சிலையை கால் வளைத்து வெம் தீயும் – நள:173/2
வடி வாள் மேல் கால் வளைத்து வார் புருவம் என்னும் – நள:201/3

TOP


வளைப்ப (1)

ஆர் மடந்தை என்றான் அனங்கன் சிலை வளைப்ப
பார் மடந்தை கோமான் பதைத்து – நள:37/3,4

TOP


வளையாய் (2)

அம் கை வரி வளையாய் ஆழி திரை கொணர்ந்த – நள:154/1
இன வளையாய் உற்ற துயர் எல்லாம் எனது – நள:318/3

TOP


வளையார் (1)

வரி வளையார் தம் கண் மருங்கே ஒருபோழ்தும் – நள:23/2

TOP


வளையும் (1)

மாலை துவள முடி தயங்க வால் வளையும்
காலை முரசும் கலந்து – நள:134/3,4

TOP


வறிதே (1)

உயங்கும் வறிதே உலாவும் வயங்கு இழை போய் – நள:130/2

TOP


வறியோருக்கு (1)

வாம நெடும் தோள் வறியோருக்கு ஏமம் – நள:344/2

TOP


வறு (1)

வான் முகிலும் மின்னும் வறு நிலத்து வீழ்ந்தது போல் – நள:292/1

TOP


வன் (7)

வன் மொழியும் தேவர் மனம் மகிழ தான் மொழிந்த – நள:98/3
மாது உவந்து பின் போன வன் நெஞ்சால் யாதும் – நள:101/2
செந்நெல் அரிவார் சினை யாமை வன் முதுகில் – நள:150/2
வன் துயரால் போய் ஆவி மாள்கின்றேன் இன்று உன் – நள:301/2
மண்ணின் மீது என்றனை நின் வன் தாளால் ஒன்று முதல் – நள:342/1
மாய நெடும் சூதில் வஞ்சித்த வன் நெஞ்சன் – நள:419/1
வன் தானையோடும் வள நாடும் வஞ்சனையால் – நள:422/3

TOP


வன்ம (1)

வன்ம களி யானை மன் – நள:390/4

TOP


வன்மாலை (1)

வன்மாலை தம் மனத்தே சூட வய வேந்தை – நள:161/3

TOP


வன (5)

மன்னன் புயம் நின் வன முலைக்கு கச்சு ஆகும் – நள:58/1
மை ஆர் வேல் கண்ணாள் வன முலை மேல் ஆர் அழலை – நள:108/3
வாடி மெலிவாள் வன முலை மேல் ஓடி – நள:116/2
வடம் கொள் வன முலையாள் வார் குழை மேல் ஆடும் – நள:139/1
மன்னா உனக்கு அபயம் என்னா வன தீயில் – நள:336/1

TOP


வனத்து (2)

வஞ்சிப்பான் வேண்டி வனத்து – நள:258/4
என்னை தனி வனத்து இட்டு எம் கோன் பிரிந்து ஏக – நள:320/1

TOP


வனத்தே (2)

வனத்தே செல பணித்து மாயத்தால் சூழ்ந்தது – நள:232/3
பூ தாம வெண்குடையான் பொன் மகளை வெம் வனத்தே
நீத்தான் என்று ஐயுறேல் நீ – நள:366/3,4

TOP


வனம் (1)

மண் இழந்து போந்து வனம் நண்ணி விண் இழந்த – நள:17/2

TOP


வனமும் (1)

தீய வனமும் துயின்று திசை துயின்று – நள:274/1

TOP