வௌ – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்

வௌவி (1)

வண்ண குவளை மலர் வௌவி வண்டு எடுத்த – நள:148/1