ம – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மக்கள் 5
மக்களும் 1
மக்களை 3
மக்களையும் 2
மக்காள் 2
மக 1
மகட்கு 1
மகதர் 1
மகர 1
மகரத்தை 1
மகள் 1
மகளிர் 2
மகளிர்-பால் 2
மகளிர்க்கும் 1
மகளுக்கு 2
மகளே 1
மகளை 5
மகன் 2
மகனை 1
மகிழ் 3
மகிழ்தூங்க 1
மகிழ்ந்து 3
மகிழ 2
மங்கல 1
மங்கை 6
மங்கை-பால் 1
மங்கையர்கள் 2
மங்கையை 1
மச்சத்தார் 1
மஞ்சன 1
மஞ்சு 1
மட்டு 2
மட 11
மடந்தை 9
மடந்தைக்கு 1
மடந்தையுடன் 1
மடல் 2
மடவாய் 1
மடவார் 3
மடுத்த 1
மடுத்து 1
மடை 6
மடையர் 1
மடையா 1
மண் 6
மண்டபத்திலே 1
மண்டபத்தே 3
மண்டபம் 2
மண்டு 1
மண்ணின் 2
மண்ணொடும் 1
மண 4
மணத்தின் 1
மணந்தான் 1
மணம் 1
மணல் 1
மணலில் 1
மணி 20
மணியும் 1
மத்திரத்தார் 1
மத 2
மதர் 1
மதி 7
மதிக்க 1
மதித்த 1
மதித்து 5
மதியம் 2
மதியே 1
மதியை 1
மது 2
மந்தி 1
மந்திரத்தால் 1
மயங்கியதே 1
மயங்கினாள் 1
மயங்கும் 1
மயல் 1
மயிர்க்கால் 1
மயில் 9
மயில்காள் 1
மயிலே 2
மயிலை 2
மர 2
மரபில் 1
மரபுக்கு 1
மரு 2
மருங்கின் 1
மருங்கு 3
மருங்கும் 1
மருங்குல் 2
மருங்கே 2
மருவு 1
மருவுகின்ற 1
மருவும் 1
மருள் 1
மல் 3
மல்லல் 1
மல்லிகையே 1
மலங்கிற்றே 1
மலர் 22
மலர்ந்த 2
மலர்ந்து 1
மலர 1
மலராள் 1
மலரில் 1
மலரின் 3
மலரும் 3
மலரை 6
மலரோடு 1
மலை 1
மலைக்கு 1
மழ 2
மழலை 2
மழை 6
மள்ளர் 1
மள்ளுவ 2
மற்ற 1
மற்றவளை 1
மற்றவற்கு 1
மற்று 28
மற்றும் 2
மற்றே 1
மற்றோனும் 1
மறத்தையே 1
மறந்தாள் 1
மறம் 1
மறி 1
மறித்து 1
மறு 3
மறுகி 1
மறுகின் 1
மறுத்தல் 1
மறுத்தான் 1
மறை 4
மறைக்கு 1
மறைகள் 1
மறைத்தனவே 1
மறைந்தான் 1
மறைந்து 1
மறையால் 1
மறையோன் 2
மன் 21
மன்றல் 4
மன்ன 1
மன்னர் 8
மன்னர்-தமை 1
மன்னர்க்கு 1
மன்னராய் 1
மன்னவ 1
மன்னவர் 1
மன்னவர்-தம் 2
மன்னவரில் 1
மன்னவற்கு 1
மன்னவன் 1
மன்னவனும் 1
மன்னவனே 2
மன்னவனை 4
மன்னற்கும் 1
மன்னன் 11
மன்னனுக்கு 1
மன்னா 4
மன்னாவோ 2
மன்னி 1
மன்னு 2
மன்னும்படி 1
மன்னே 1
மன 2
மனத்தால் 1
மனத்தான் 3
மனத்தில் 1
மனத்தின்-கண் 1
மனத்தினால் 1
மனத்து 1
மனத்தே 4
மனத்தோடு 1
மனதில் 1
மனம் 7
மனு 1
மனை 4
மனைக்கு 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்


மக்கள் (5)

தூய தன் மக்கள் துயர் நோக்கி சூழ்கின்ற – நள:242/1
குறுகு தலை கிண்கிணி கால் கோ மக்கள் பால் வாய் – நள:247/3
என் மக்கள் போல்கின்றீர் யார் மக்கள் என்று உரைத்தான் – நள:390/3
என் மக்கள் போல்கின்றீர் யார் மக்கள் என்று உரைத்தான் – நள:390/3
மன்னு நிடதத்தர் வாழ் வேந்தன் மக்கள் யாம் – நள:391/1

TOP


மக்களும் (1)

மன்றல் இளம் கோதையொடு மக்களும் தானும் ஒரு – நள:417/1

TOP


மக்களை (3)

மக்களை இங்கு இல்லாதவர் – நள:246/4
வல்லி விடா மெல் இடையாள் மக்களை தன் மார்போடும் – நள:254/3
மக்களை முன் காணா மனம் நடுங்கா வெய்துயிரா – நள:390/1

TOP


மக்களையும் (2)

கான் ஆள மக்களையும் கைவிட்டு காதலன் இன் – நள:329/3
கோதையையும் மக்களையும் கொண்டுபோய் தாது – நள:412/2

TOP


மக்காள் (2)

பெற்றெடுத்த மக்காள் பிரிந்து ஏகும் கொற்றவனை – நள:302/2
புக்கெடுத்து வீர புயத்து அணையா மக்காள் நீர் – நள:390/2

TOP


மக (1)

மக பெறா மானிடர்கள் வானவர் தம் ஊர்க்கு – நள:245/3

TOP


மகட்கு (1)

பூ மகட்கு சொல்லுவாள் போல் – நள:191/4

TOP


மகதர் (1)

வண்டு இரியும் தெள் நீர் மகதர் கோன் எண் திசையில் – நள:151/2

TOP


மகர (1)

வையம் உடையான் மகர யாழ் கேட்டு அருளும் – நள:271/1

TOP


மகரத்தை (1)

செம் கண் மகரத்தை தீண்டி போய் கங்கை-இடை – நள:154/2

TOP


மகள் (1)

தன் மகள் ஆவது அறியா தடுமாறா – நள:327/1

TOP


மகளிர் (2)

கெட்ட சிறு மருங்குல் கீழ் மகளிர் நீள் வரம்பில் – நள:74/1
புதையவே வைத்த பொது மகளிர் தங்கள் – நள:120/3

TOP


மகளிர்-பால் (2)

கற்பின் மகளிர்-பால் நின்றும் தமை கவட்டின் – நள:228/1
விற்கும் மகளிர்-பால் மீண்டான் போல் நிற்கும் – நள:228/2

TOP


மகளிர்க்கும் (1)

புழைக்கைக்கும் நேய பொதுவர் மகளிர்க்கும்
அழைக்கைக்கும் முன் செல் அடி – நள:179/3,4

TOP


மகளுக்கு (2)

கோ காதலனை குல மகளுக்கு என்று உரைத்தாள் – நள:244/3
எம் கோன் மகளுக்கு இரண்டாம் சுயம்வரம் என்று – நள:370/1

TOP


மகளே (1)

பூம் போது அவிழ்க்கும் புனல் நாடன் பொன் மகளே
நாம் போதும் என்றான் நளன் – நள:230/3,4

TOP


மகளை (5)

பூ மகளை பொன்னை பொரு வேல் விதர்ப்பன்-தன் – நள:66/3
பூ மகளை பாரினோடும் புல்லினான் தன் மகனை – நள:239/3
கோ மகளை தேவியோடும் கொண்டு – நள:239/4
செம் வண்ண வாயாளும் தேர் வேந்தனும் மகளை
அ வண்ணம் கண்ட-கால் ஆற்றுவரோ மெய் வண்ணம் – நள:332/1,2
பூ தாம வெண்குடையான் பொன் மகளை வெம் வனத்தே – நள:366/3

TOP


மகன் (2)

மத்திரத்தார் கோமான் மகன் – நள:146/4
மச்சத்தார் கோமான் மகன் – நள:147/4

TOP


மகனை (1)

பூ மகளை பாரினோடும் புல்லினான் தன் மகனை
கோ மகளை தேவியோடும் கொண்டு – நள:239/3,4

TOP


மகிழ் (3)

மா மகிழ் மாறன் புகழாம் வண் தமிழ் வேதம் விரித்த – நள:2/3
மா மகிழ் மாறன் தாள் மலர் – நள:2/4
என்று மகிழ் கமழும் என்பரால் தென்றல் – நள:21/2

TOP


மகிழ்தூங்க (1)

வையம் முழுதும் மகிழ்தூங்க துய்ய – நள:178/2

TOP


மகிழ்ந்து (3)

மண் நாடு நோக்கி மகிழ்ந்து – நள:80/4
மற்ற எவரும் ஒவ்வார் மகிழ்ந்து – நள:172/4
மன் விரவு தாரான் மகிழ்ந்து – நள:383/4

TOP


மகிழ (2)

வன் மொழியும் தேவர் மனம் மகிழ தான் மொழிந்த – நள:98/3
புந்தி மகிழ புகுந்து கலி சிந்தை எலாம் – நள:210/2

TOP


மங்கல (1)

மங்கல நாள் காண வருவான் போல் செம் குமுதம் – நள:170/2

TOP


மங்கை (6)

பொங்கு சுழி என்னும் பூம் தடத்தில் மங்கை நறும் – நள:51/2
மங்கை சுயம்வர நாள் ஏழ் என்று வார் முரசம் – நள:63/1
தங்களொடும் தார் வேந்தன் சார்ந்தனன் மேல் மங்கை
வய மருவுகின்ற மண காவலர்க்கு – நள:100/2,3
மங்கை ஒருத்தி மலர் கொய்வாள் வாள் முகத்தை – நள:184/1
மங்கை வதன மணி அரங்கில் அங்கண் – நள:201/2
மங்கை விழி நீர் மறையோன் கழல் கழுவ – நள:325/1

TOP


மங்கை-பால் (1)

எங்களிலே சூட்ட இயல் வீமன் மங்கை-பால்
தூது ஆக என்றான் அ தோகையை தன் ஆகத்தால் – நள:83/2,3

TOP


மங்கையர்கள் (2)

செம் மனத்தான் தண் அளியான் செங்கோலான் மங்கையர்கள்
தம் அனத்தை வாங்கும் தடம் தோளான் மெய்ம்மை – நள:53/1,2
மங்கையர்கள் வாச மலர் கொய்வான் வந்து அடைய – நள:182/1

TOP


மங்கையை (1)

வெம் கலி வாய் நின்று உலகம் மீட்டால் போல் மங்கையை வெம் – நள:306/2

TOP


மச்சத்தார் (1)

மச்சத்தார் கோமான் மகன் – நள:147/4

TOP


மஞ்சன (1)

மஞ்சன நீர் ஆக வழிந்து ஓட நெஞ்சு உருகி – நள:254/2

TOP


மஞ்சு (1)

மஞ்சு ஓட அன்னம் வர – நள:67/4

TOP


மட்டு (2)

ஒட்டினேன் உன் பணையம் ஏது என்ன மட்டு அவிழ் தார் – நள:223/2
மட்டு இறைக்கும் சோலை வள நாடன் முன் நின்று – நள:411/3

TOP


மட (11)

பேதை மட அன்னம் தன்னை பிழையாமல் – நள:31/1
நாடி மட அன்னத்தை நல்ல மயில் குழாம் – நள:32/1
அஞ்சல் மட அனமே உன்றன் அணி நடையும் – நள:34/1
வார் அணியும் கொங்கை மட வாள் நுடங்கு இடைக்கு – நள:50/1
வாவி உறையும் மட அனமே என்னுடைய – நள:57/1
பேதை மட மயிலை சூழும் பிணை மான் போல் – நள:137/1
கோதை மட மானை கொண்டு அணைந்த மாதர் – நள:137/2
பொன்னின் மட பாவை போய் புக்காள் மின் நிறத்து – நள:138/2
மல்லல் மறுகின் மட நாகு உடனாக – நள:163/1
மண் அரசற்கு ஈந்த மட மாதின் எண்ணம் – நள:167/2
மட பாவை தன்னுடனே மன்னன் நடப்பான் – நள:232/2

TOP


மடந்தை (9)

தாமரையின் செம் தேன் தளை அவிழ பூ மடந்தை
தன் நாட்டம் போலும் தகைமைத்தே சாகரம் சூழ் – நள:19/2,3
ஆர் மடந்தை என்றான் அனங்கன் சிலை வளைப்ப – நள:37/3
பார் மடந்தை கோமான் பதைத்து – நள:37/4
வீமன் மடந்தை மணத்தின் விரை தொடுத்த – நள:78/1
வென்றி நில மடந்தை மெல் முலை மேல் வெண் துகில் போல் – நள:143/1
செல்லு மடந்தை சிலம்பு அவித்து மெல்ல போய் – நள:185/2
கொற்றவனை பார் மடந்தை கோமானை வாய்மை நெறி – நள:211/3
எ குலத்தாய் ஆர் மடந்தை யாது உன் ஊர் யாது உன் பேர் – நள:313/1
வீமன் மடந்தை விழி முடிய கண்டு அறியா – நள:344/1

TOP


மடந்தைக்கு (1)

தான மடந்தைக்கு தார் வேந்தன் போன நெறி – நள:294/2

TOP


மடந்தையுடன் (1)

வளை பூசல் ஆட மடந்தையுடன் சேர்ந்தான் – நள:177/3

TOP


மடல் (2)

தொடக்கு ஒழிய போய் நிமிர்ந்த தூண்டில் மடல் கமுகின் – நள:149/2
வான் தோய் மடல் தெங்கின் வான் தேறல் தான் தேக்கி – நள:216/2

TOP


மடவாய் (1)

சின கதிர் வேல் கண் மடவாய் செல்வர்-பால் சென்றீ – நள:249/1

TOP


மடவார் (3)

கோதை மடவார் தம் கொங்கை மிசை திமிர்ந்த – நள:20/1
என்றார் மடவார் எடுத்து – நள:316/4
முந்நீர் மடவார் முறுவல் திரள் குவிப்ப – நள:357/1

TOP


மடுத்த (1)

மடுத்த துயிலான் மறுகி அடுத்தடுத்து – நள:289/2

TOP


மடுத்து (1)

வல் ஓடும் கொங்கை மடுத்து – நள:175/4

TOP


மடை (6)

மடை மிதிப்ப தேன் பாயும் ஆடு ஒலி நீர் நாடன் – நள:38/3
மான் தேர் தொழிற்கும் மடை தொழிற்கும் மிக்கோன் என்று – நள:358/1
மடை தொழிலும் தேர் தொழிலும் வல்லன் யான் என்றான் – நள:361/3
மடை வாயில் புக்கான் மதித்து – நள:386/4
கொடை தொழிலான் என்று அயிர்த்த கோமான் மடை தொழில்கள் – நள:388/2
மடை தொழிலே செய்கின்ற மன்னவன் காண் எங்கள் – நள:399/3

TOP


மடையர் (1)

மன்னர் பெருமை மடையர் அறிவாரே – நள:396/1

TOP


மடையா (1)

அஞ்சாரோ மன்னர் அடு மடையா எஞ்சாது – நள:394/2

TOP


மண் (6)

மண் இழந்து போந்து வனம் நண்ணி விண் இழந்த – நள:17/2
மண் நாடு நோக்கி மகிழ்ந்து – நள:80/4
கோட்டு மண் கொண்ட குளிர் திங்கள் ஈட்டு மணி – நள:109/2
கண் அகல் ஞாலம் களி கூர மண் அரசர் – நள:161/2
மண் அரசற்கு ஈந்த மட மாதின் எண்ணம் – நள:167/2
மண் மேல் திரு மேனி வைத்து – நள:274/4

TOP


மண்டபத்திலே (1)

பனி இருளில் பாழ் மண்டபத்திலே உன்னை – நள:333/1

TOP


மண்டபத்தே (3)

மன்னர் விழி தாமரை பூத்த மண்டபத்தே
பொன்னின் மட பாவை போய் புக்காள் மின் நிறத்து – நள:138/1,2
மாதராய் நாம் இந்த மண்டபத்தே கண் துயில – நள:270/3
கார் இருளில் பாழ் மண்டபத்தே தன் காதலியை – நள:363/1

TOP


மண்டபம் (2)

பாழ் மண்டபம் கண்டான் பால் வெண்குடை நிழல் கீழ் – நள:269/3
வாழ் மண்டபம் கண்டான் வந்து – நள:269/4

TOP


மண்டு (1)

மண்டு கொடும் சுரத்து ஓர் மாடு இருந்து பண்டை உள – நள:311/2

TOP


மண்ணின் (2)

மண்ணின் மீது என்றனை நின் வன் தாளால் ஒன்று முதல் – நள:342/1
மண்ணின் மேல் வைத்து தச என்று வாய்மையால் – நள:343/3

TOP


மண்ணொடும் (1)

மறுத்தான் இரும் தானை மண்ணொடும் போய் மாள – நள:8/3

TOP


மண (4)

வய மருவுகின்ற மண காவலர்க்கு – நள:100/3
மண மாலை வேட்டிடு தோள் வாள் அரசர் முன்னே – நள:133/3
கன்னி மண மாலை கைக்கொண்டான் உன்னுடைய – நள:166/2
விண் அரசர் நிற்க வெறி தேன் மண மாலை – நள:167/1

TOP


மணத்தின் (1)

வீமன் மடந்தை மணத்தின் விரை தொடுத்த – நள:78/1

TOP


மணந்தான் (1)

மணந்தான் முடித்ததன் பின் வாள் நுதலும் தானும் – நள:178/3

TOP


மணம் (1)

மலர் வேய்ந்து கொள்ளும் மணம் – நள:62/4

TOP


மணல் (1)

எக்கர் மணல் மேல் இசைந்து – நள:187/4

TOP


மணலில் (1)

எற்றி திரை பொர நொந்து ஏறி இள மணலில்
பற்றி பவளம் படர் நிழல் கீழ் முத்து ஈன்று – நள:262/1,2

TOP


மணி (20)

மணி தோகை மேல் தோன்றி மா கடல் சூர் வென்றோன் – நள:5/3
வஞ்சி அனையார் மணி நடையும் விஞ்சியது – நள:34/2
கோட்டு மண் கொண்ட குளிர் திங்கள் ஈட்டு மணி
பூண் இலா மென் முலை மேல் போத சொரிந்ததே – நள:109/2,3
நித்திலத்தின் பொன் தோடு நீல மணி தோடு ஆக – நள:136/1
அரும் கேழ் மணி பூண் அணங்கு – நள:136/4
வண்டு இரிய செல்லும் மணி நீர் கலிங்கர் கோன் – நள:153/3
தன் மணி வாய் உள்ளே தடுமாற மன்னவனே – நள:199/2
மங்கை வதன மணி அரங்கில் அங்கண் – நள:201/2
தொல்லை மணி முடி மேல் சூட்டினான் வல்லை – நள:202/2
விட்டு ஒளிர் வில் வீசி விளங்கு மணி பூண் ஆரம் – நள:223/1
வைத்த மணி ஆரம் வென்றேன் மறு பலகைக்கு – நள:225/1
சொல்லார் மணி தேரும் தோற்றதன் பின் வில் ஆட்கள் – நள:226/2
மா துரங்கம் பூணும் மணி தேரான் சூது அரங்கில் – நள:227/2
குளம்பால் மணி கிளைக்கும் குண்டு நீர் நாடன் – நள:292/3
வான நெடு வீதி செல்லும் மணி தேரோன் – நள:294/1
வந்து எடுத்து கா என்றான் மாலை மணி வண்டு – நள:339/3
சாதி மணி துகில் நீ சாத்தினால் தண் கழு நீர் – நள:348/1
மணி முடியில் தேய்த்த வடு – நள:395/4
கேட்டாரை நீ அடையேல் என்றான் கிளர் மணி பூண் – நள:410/3
வென்றி மணி நெடும் தேர் மேல் ஏறி சென்று அடைந்தான் – நள:417/2

TOP


மணியும் (1)

தேன் ஆடும் தெய்வ தருவும் திரு மணியும்
வான் நாடும் காத்தான் மருங்கு – நள:76/3,4

TOP


மத்திரத்தார் (1)

மத்திரத்தார் கோமான் மகன் – நள:146/4

TOP


மத (2)

வென்றி மத வேடன் வில் எடுப்ப வீதி எலாம் – நள:28/1
செம் கண் மத யானை தேர் வேந்தே தே மாலை – நள:83/1

TOP


மதர் (1)

சூர் வாய் மதர் அரி கண் தோகாய் கேள் பார்-வாய் – நள:142/2

TOP


மதி (7)

சீத மதி குடை கீழ் செம்மை அறம் கிடப்ப – நள:26/1
வாங்கு வளை கையார் வதன மதி பூத்த – நள:27/1
வாளுமே கண்ணா வதன மதி குடை கீழ் – நள:39/3
மதி இருந்ததாம் என்ன வாய்த்திருந்தாள் வண்டின் – நள:55/3
மன்னவரில் வை வேல் நளனே மதி வதன – நள:166/1
வார்க்கின்ற கூந்தல் முகத்தை மதி என்று – நள:189/3
அம் கண் விசும்பின் அவிர் மதி மேல் சென்று அடையும் – நள:299/1

TOP


மதிக்க (1)

அ பலகை ஒன்றின் அருகு இருந்தார் தாம் மதிக்க
செப்பு அரிய செல்வ திருநகரும் ஒப்பு அரிய – நள:422/1,2

TOP


மதித்த (1)

மதித்த தேர் தானை வய வேந்தன் நெஞ்சத்து – நள:279/3

TOP


மதித்து (5)

வாரணம் தான் அன்னான் மதித்து – நள:373/4
மடை வாயில் புக்கான் மதித்து – நள:386/4
வளை ஆடும் கையாள் மதித்து – நள:389/4
வாக்கினான் தன்னை மதித்து – நள:401/4
வாள் தானை மன்னன் மதித்து – நள:410/4

TOP


மதியம் (2)

துயிலாதோ என்னும் சுடர் மதியம் கான்ற – நள:115/3
வில்லி கணை இழப்ப வெண் மதியம் சீர் இழப்ப – நள:133/1

TOP


மதியே (1)

ஈர மதியே இள நிலவே இங்ஙனே – நள:117/1

TOP


மதியை (1)

கரும் பாம்பு வெண் மதியை கைக்கொண்ட காட்சி – நள:194/3

TOP


மது (2)

தென்றல் மது நீர் தெளித்து வர நின்று – நள:28/2
மது நோக்கும் தாரானும் வாள்_நுதலும் தம்மில் – நள:88/3

TOP


மந்தி (1)

ஐம் தலையின் பாளை-தனை ஐயுற்று மந்தி
தெளியாது இருக்கும் திரு நாடா உன்னை – நள:402/2,3

TOP


மந்திரத்தால் (1)

மந்திரத்தால் தம்பித்த மா நீர் போல் முந்த – நள:284/2

TOP


மயங்கியதே (1)

வாயிலும் நின்று மயங்கியதே தீய கொடும் – நள:329/2

TOP


மயங்கினாள் (1)

மயங்கினாள் என் செய்வாள் மற்று – நள:56/4

TOP


மயங்கும் (1)

மயங்கும் தெளியும் மனம் நடுங்கும் வெய்துற்று – நள:130/1

TOP


மயல் (1)

முந்தை வினை குறுக மூவா மயல் கொண்டான் – நள:377/1

TOP


மயிர்க்கால் (1)

நீல நிற மயிர்க்கால் நின்று எறிப்ப நூல் என்ன – நள:208/2

TOP


மயில் (9)

கலாப மயில் இருந்த பாகத்தார் கங்கை – நள:4/1
நாடி மட அன்னத்தை நல்ல மயில் குழாம் – நள:32/1
கன்னி மன கோயில் கைக்கொள்ள சொன்ன மயில்
ஆர் மடந்தை என்றான் அனங்கன் சிலை வளைப்ப – நள:37/2,3
மா மனை வாய் வாழும் மயில் குலங்கள் காமன் – நள:44/2
மென் மயில் தன் தோகை விரித்து ஆட முன் அதனை – நள:49/2
புல்லும் வரி வண்டை கண்டு புன மயில் போல் – நள:185/1
உழலும் களி மயில் போல் ஓடி குழல் வண்டு – நள:291/2
ஆடல் மயில் போல் அலமரா ஓடினாள் – நள:309/2
வண்டு வாழ் கூந்தல் மயில் – நள:317/4

TOP


மயில்காள் (1)

வெறித்த இள மான்காள் மென் மயில்காள் இந்த – நள:297/1

TOP


மயிலே (2)

மான் பிடிக்க சொன்ன மயிலே போல் தான் பிடிக்க – நள:259/2
கண்டான் ஐயுற்றான் கமல மயிலே என்றான் – நள:312/3

TOP


மயிலை (2)

பேதை மட மயிலை சூழும் பிணை மான் போல் – நள:137/1
ஆய மயிலை அறியவே நீ ஏகி – நள:317/2

TOP


மர (2)

உறையும் இளம் மர கா ஒக்கும் இறை வளை கை – நள:198/2
இ கடி கா நீங்கள் உறையும் இளம் மர கா – நள:199/3

TOP


மரபில் (1)

மின்னும் தார் வீமன்-தன் மெய் மரபில் செம்மை சீர் – நள:159/1

TOP


மரபுக்கு (1)

என்னை தான் காண இசைந்ததோ தன் மரபுக்கு
ஒவ்வாத வார்த்தை உலகத்து உரைப்பட்டது – நள:374/2,3

TOP


மரு (2)

வய மரு தோள் மன்னா வகுத்த சுயம்வரம் தான் – நள:95/2
தேம் மரு தார் காளை இவன் கண்டாய் செம் மலர் மேல் – நள:146/1

TOP


மருங்கின் (1)

மருங்கின் வெளி வழியே மன்னவர் கண் புக்கு – நள:137/3

TOP


மருங்கு (3)

மருங்கு உலவ வார் முரசம் ஆர்ப்ப நெருங்கு – நள:60/2
வான் நாடும் காத்தான் மருங்கு – நள:76/4
வாளாய் மருங்கு இருந்தான் வந்து – நள:281/4

TOP


மருங்கும் (1)

எந்தை கழல் இணையில் எ மருங்கும் காணலாம் – நள:395/1

TOP


மருங்குல் (2)

கெட்ட சிறு மருங்குல் கீழ் மகளிர் நீள் வரம்பில் – நள:74/1
தோன்றாத நுண் மருங்குல் தோன்ற சுரி குழலாள் – நள:208/3

TOP


மருங்கே (2)

வரி வளையார் தம் கண் மருங்கே ஒருபோழ்தும் – நள:23/2
மருங்கே வர வண்டின் பந்தல் கீழ் வந்தாள் – நள:136/3

TOP


மருவு (1)

கலங்கலை நீ என்று உரைத்தான் கா மருவு நாடற்கு – நள:16/3

TOP


மருவுகின்ற (1)

வய மருவுகின்ற மண காவலர்க்கு – நள:100/3

TOP


மருவும் (1)

திரு அழிக்கும் மானம் சிதைக்கும் மருவும்
ஒருவரோடு அன்பு அழிக்கும் ஒன்று அல்ல சூது – நள:219/2,3

TOP


மருள் (1)

வண்டு போகட்ட மலர் போல் மருள் மாலை – நள:126/3

TOP


மல் (3)

மல் ஏற்ற தோளானும் வான் பணையமாக தன் – நள:223/3
நல் உயிரும் ஆசையும் போல் நாறுதலும் மல் உறு தோள் – நள:296/2
மல் தொடுத்த தோள் பிரிந்து மாயாத வல் வினையேன் – நள:302/1

TOP


மல்லல் (1)

மல்லல் மறுகின் மட நாகு உடனாக – நள:163/1

TOP


மல்லிகையே (1)

மல்லிகையே வெண் சங்கா வண்டு ஊத வான் கருப்பு – நள:106/1

TOP


மலங்கிற்றே (1)

மலங்கிற்றே தன்னுடைய வான் கிளையை தேடி – நள:33/3

TOP


மலர் (22)

மா மகிழ் மாறன் தாள் மலர் – நள:2/4
பொருந்த அன்பால் ஓதி மலர் பூம் கணைகள் பாய – நள:58/3
மலர் வேய்ந்து கொள்ளும் மணம் – நள:62/4
புற்கு என்றார் அந்தி புனை மலர் கண் நீர் அரும்ப – நள:107/1
வண்டு போகட்ட மலர் போல் மருள் மாலை – நள:126/3
தேம் மரு தார் காளை இவன் கண்டாய் செம் மலர் மேல் – நள:146/1
வண்ண குவளை மலர் வௌவி வண்டு எடுத்த – நள:148/1
வண்ண மலர் மாலை வாடுதலால் எண்ணி – நள:160/2
நஞ்சும் தொடுத்து அனைய நாம மலர் வாளி – நள:173/3
மங்கையர்கள் வாச மலர் கொய்வான் வந்து அடைய – நள:182/1
மங்கை ஒருத்தி மலர் கொய்வாள் வாள் முகத்தை – நள:184/1
அலர்ந்த மலர் சிந்தி அ மலர் மேல் கொம்பு – நள:188/1
அலர்ந்த மலர் சிந்தி அ மலர் மேல் கொம்பு – நள:188/1
பொன் உடைய வாச பொகுட்டு மலர் அலைய – நள:193/1
சில் அரி கிண்கிணி மெல் தெய்வ மலர் சீறடியை – நள:202/1
விரை மலர் பூ மெல் அணையும் மெய் காவல் பூண்ட – நள:273/1
பெய் மலர் பூம் கோதை பிரிய பிரியாத – நள:278/1
மலர் தேன் துளிக்கும் தார் மன் – நள:375/4
மன்றல் மலர் தாராய் வந்து அடைந்தேன் என்றான் – நள:385/2
மலர்ந்த தார் வேந்தன் மலர் அடியில் வீழ்ந்தாள் – நள:406/3
தே மாரி பெய்யும் திரு மலர் தார் வேந்தன் மேல் – நள:408/3
தூய நறு மலர் பூம் சோலை-வாய் ஆய – நள:419/2

TOP


மலர்ந்த (2)

முழு நீல கோதை முகத்தே மலர்ந்த
செழு நீலம் மாறா சிவப்பு – நள:202/3,4
மலர்ந்த தார் வேந்தன் மலர் அடியில் வீழ்ந்தாள் – நள:406/3

TOP


மலர்ந்து (1)

செய்ய முகம் மலர்ந்து தேர் வேந்தன் ஐயா நீ – நள:360/2

TOP


மலர (1)

தேம் குவளை தன்னிலே செந்தாமரை மலர
பூம் குவளை தாமரைக்கே பூத்ததே ஆங்கு – நள:88/1,2

TOP


மலராள் (1)

நீண்டதோ அங்ஙனே இங்ஙனே நீள் மலராள்
ஆண்ட தோள் மன்னன் அழகு – நள:90/3,4

TOP


மலரில் (1)

செம் மலரில் தேனே தெளி – நள:185/4

TOP


மலரின் (3)

புன்னை நறு மலரின் பூம் தாது இடை ஒதுங்கும் – நள:213/1
கோல மலரின் கொடி இடையாள் வேல் வேந்தே – நள:288/2
உள்ளவாறு எல்லாம் உரை என்றாள் ஒண் மலரின்
கள்ள வார் கூந்தலாள் கண்டு – நள:319/3,4

TOP


மலரும் (3)

பூசுரர்-தம் கை மலரும் பூ குமுதமும் முகிழ்ப்ப – நள:132/1
பொன் அழகை தாமே புதைப்பார் போல் மென் மலரும்
சூட்டினார் சூட்டி துடி சேர் இடையாளை – நள:171/2,3
வள்ளம் போல் கோங்கு மலரும் திருநாடன் – நள:392/3

TOP


மலரை (6)

காத்தாள் அ கை மலரை காந்தள் என பாய்தலுமே – நள:184/3
அ மலரை கொய்யாது அரும் தளிரை கொய்வாளை – நள:185/3
கொய்த மலரை கொடும் கையினால் அணைத்து – நள:186/1
மென் கால் சிறை அன்னம் வீற்றிருந்த மென் மலரை
புன் காகம் கொள்ளத்தான் போனால் போல் தன் கால் – நள:231/1,2
பொன் வடிவின் மேல் அழுது போய் வீழ்ந்தாள் மென் மலரை
கோதி போய் மேதி குருகு எழுப்பும் தண் பணை சூழ் – நள:327/2,3
முருகு அடைக்கும் தாமரையின் மொய் மலரை தும்பி – நள:357/3

TOP


மலரோடு (1)

உக்க மலரோடு உகுத்த வளை முத்தமே – நள:187/3

TOP


மலை (1)

இந்த மலை கடந்து ஏழு மலைக்கு அப்புறமா – நள:415/3

TOP


மலைக்கு (1)

இந்த மலை கடந்து ஏழு மலைக்கு அப்புறமா – நள:415/3

TOP


மழ (2)

பழகு கரும் கூந்தல் பாவை மழ களிற்று – நள:79/2
செல்லும் மழ விடை போல் செம்மாந்து மெல் இயலாள் – நள:163/2

TOP


மழலை (2)

கன்னியர்-தம் வேட்கையே போலும் களி மழலை
தன் மணி வாய் உள்ளே தடுமாற மன்னவனே – நள:199/1,2
பொன் புள்ளை பற்றி தா என்றாள் புது மழலை
சொல் கிள்ளை வாயாள் தொழுது – நள:259/3,4

TOP


மழை (6)

மழை தாரை வல் இருட்டும் வாடைக்கும் நாங்கள் – நள:110/3
மழை கோதை மானே இ மன் – நள:155/4
மழை மேலும் வாள் ஓடி மீள விழை மேலே – நள:175/2
கொங்கை முகம் குழைய கூந்தல் மழை குழைய – நள:177/1
வேரி மழை துளிக்கும் மேக கரும் கூந்தல் – நள:204/1
நோக்கான் மழை பொழியா நொந்து – நள:244/4

TOP


மள்ளர் (1)

கரும்பு ஒடியா மள்ளர் கடா அடிக்கும் நாடா – நள:222/3

TOP


மள்ளுவ (2)

வண்டு ஆர் வள வயல் சூழ் மள்ளுவ நாட்டு எம் கோமான் – நள:381/1
மள்ளுவ நாட்டு ஆங்கண் வரு சந்திரன் சுவர்க்கி – நள:427/3

TOP


மற்ற (1)

மற்ற எவரும் ஒவ்வார் மகிழ்ந்து – நள:172/4

TOP


மற்றவளை (1)

காணார் போய் மற்றவளை காண் என்றான் கார் வண்டின் – நள:86/3

TOP


மற்றவற்கு (1)

நெடும் கற்பும் மற்றவற்கு நின்று உரைத்து போனான் – நள:168/3

TOP


மற்று (28)

அடைவு என்றான் மற்று அந்த அன்னத்தை முன்னே – நள:43/3
அற்றது மானம் அழிந்தது நாண் மற்று இனி உன் – நள:45/2
மயங்கினாள் என் செய்வாள் மற்று – நள:56/4
வேறுபாடு உண்டு என்றார் வேந்தனுக்கு மற்று அதனை – நள:59/3
வீமன் குலத்துக்கு ஓர் மெய் தீபம் மற்று அவளே – நள:79/3
மன்னவனும் நேர்ந்தான் மனத்தினால் மற்று அதனை – நள:82/3
எங்கு நீ வேண்டினை மற்று அ இடத்தே சங்கை அற – நள:99/2
மாசு இலா பூம் குழலாள் மற்று அவரை காணா நின்று – நள:157/3
கெடுக்கின்றேன் மற்று அவள்-தன் கேள்வனுக்கும் கீழ்மை – நள:167/3
தூய்மையும் மற்று அவன் தோள் வலியும் பூமான் – நள:168/2
பொன் தொடியாய் மற்று இ பொழில் – நள:198/4
பொன் உடையரேனும் புகழ் உடையரேனும் மற்று
என் உடையரேனும் உடையரோ இன் அடிசில் – நள:246/1,2
ஒற்றை துகிலால் உடை புனைந்து மற்று இந்த – நள:261/2
சாரும் இடம் மற்று தான் இல்லை சோர் கூந்தல் – நள:270/2
பாரே அணையா படை-கண் துயின்றாள் மற்று
ஆரே துயர் அடையார் ஆங்கு – நள:277/3,4
வாழ்வு எல்லாம் தான் நினைந்து மற்று அழுதாள் மன் இழைத்த – நள:311/3
உற்ற துயரும் உடையவளாய் மற்று ஒருத்தி – நள:316/2
விடுக என்றான் மற்று அந்த வெம் தழலால் வெம்மை – நள:340/3
கூந்தலாய் மற்று அ குல பாகன் என்று உரைத்தான் – நள:368/3
என் செய்கோ மற்று இதனுக்கு என்றான் இகல் சீறும் – நள:371/3
காவலனுக்கு ஏவல் கடன் பூண்டேன் மற்று அவன்-தன் – நள:375/1
கொற்ற நெடும் தேர் கொடுவந்தேன் மற்று இதற்கே – நள:376/2
வாழ்கின்றோம் எங்கள் வள நாடு மற்று ஒருவன் – நள:391/3
மற்று அவன் தான் ஆங்கு உரைத்த வாசகத்தை முற்றும் – நள:397/2
மற்று இ திருநகர்க்கே வந்தடைந்த மன்னவற்கு – நள:399/1
உத்தமரில் மற்று இவனை ஒப்பார் ஒருவர் இலை – நள:408/1
மற்று என்-பால் வேண்டும் வரம் கேட்டுக்கொள் என்றான் – நள:409/3
மற்று அவனுக்கு என் வரவு சொல்லி மறு சூதுக்கு – நள:418/1

TOP


மற்றும் (2)

மன்னே என அழைத்தாள் மற்றும் அவனை காணாது – நள:289/3
கொற்ற தனி தேரும் கொண்டு அணைந்து மற்றும்
மடை தொழிலே செய்கின்ற மன்னவன் காண் எங்கள் – நள:399/2,3

TOP


மற்றே (1)

மற்றே எவர் வாராதார் வானவரும் வந்திருந்தார் – நள:158/3

TOP


மற்றோனும் (1)

மற்றோனும் ஈந்தார் வரம் – நள:99/4

TOP


மறத்தையே (1)

திறத்தையே கொண்டு அருளை தேய்க்கும் மறத்தையே
பூண்டு விரோதம் செய்யும் பொய் சூதை மிக்கோர்கள் – நள:218/2,3

TOP


மறந்தாள் (1)

வியர்த்தாள் உரை மறந்தாள் வீழ்ந்து – நள:101/4

TOP


மறம் (1)

மறம் கிடந்த திண் தோள் வலியும் நிலம் கிடந்த – நள:54/2

TOP


மறி (1)

வானும் தேர் வீதி மறி கடலும் மீன – நள:112/2

TOP


மறித்து (1)

வாக்கினால் மன்னவனை ஒப்பான் மறித்து ஒருகால் – நள:368/1

TOP


மறு (3)

சந்தி செய தாள் விளக்க தாளின் மறு தான் கண்டு – நள:210/1
வைத்த மணி ஆரம் வென்றேன் மறு பலகைக்கு – நள:225/1
மற்று அவனுக்கு என் வரவு சொல்லி மறு சூதுக்கு – நள:418/1

TOP


மறுகி (1)

மடுத்த துயிலான் மறுகி அடுத்தடுத்து – நள:289/2

TOP


மறுகின் (1)

மல்லல் மறுகின் மட நாகு உடனாக – நள:163/1

TOP


மறுத்தல் (1)

ஈதல் மறுத்தல் இவை கண்டாய் போதில் – நள:217/2

TOP


மறுத்தான் (1)

மறுத்தான் இரும் தானை மண்ணொடும் போய் மாள – நள:8/3

TOP


மறை (4)

வழிமுறையே வந்த மறை எல்லாம் தந்தான் – நள:10/3
மறை முதல்வன் நீ இங்கே வந்து அருள பெற்றேன் – நள:11/1
முந்தை மறை நூல் முடி எனலாம் தண் குருகூர் – நள:179/1
ஆதி மறை நூல் அனைத்தும் தெரிந்து உணர்ந்த – நள:387/1

TOP


மறைக்கு (1)

மூல பழ மறைக்கு முன்னேயும் காணலாம் – நள:334/1

TOP


மறைகள் (1)

வாழி அரு மறைகள் வாழி நல் அந்தணர்கள் – நள:427/1

TOP


மறைத்தனவே (1)

நீரால் மறைத்தனவே நின்று – நள:407/4

TOP


மறைந்தான் (1)

மறைந்தான் குட-பால் வரை – நள:105/4

TOP


மறைந்து (1)

மாறு ஆக்கிக்கொண்டு மறைந்து உறைதல் காரணமா – நள:346/3

TOP


மறையால் (1)

வருந்தியவா என் என்றான் மா மறையால் உள்ளம் – நள:12/3

TOP


மறையோன் (2)

ஒருவன் கொண்டு ஏகுவான் ஒத்து அரு மறையோன்
கோ மைந்தனோடு இளைய கோதையை கொண்டு ஏகினான் – நள:255/2,3
மங்கை விழி நீர் மறையோன் கழல் கழுவ – நள:325/1

TOP


மன் (21)

வாக்கில் நேர் இல்லாத மன் – நள:13/4
மாண பிடித்த தார் மன் – நள:34/4
வாளால் விருந்திட்ட மன் – நள:68/4
வாயினான் மா தவத்தோர் மன் – நள:78/4
மன் ஆகத்து உள் அழுந்தி வார் அணிந்த மென் முலையும் – நள:91/1
வள்ளை குரு நாடர் மன் – நள:145/4
வந்து ஓடும் பாஞ்சாலர் மன் – நள:149/4
மழை கோதை மானே இ மன் – நள:155/4
மா சிந்து நாட்டான் இ மன் – நள:156/4
வையாரும் வேல் தடக்கை மன் – நள:196/4
வை உற்ற வேல் தானை மன் – நள:205/4
மன் அகற்றும் கூர் இலை வேல் மன் – நள:238/4
மன் அகற்றும் கூர் இலை வேல் மன் – நள:238/4
வளைக்கும் ஆறு எண்ணினான் மன் – நள:260/4
மன் என்னா வாடும் அயர்ந்து – நள:295/4
வாழ்வு எல்லாம் தான் நினைந்து மற்று அழுதாள் மன் இழைத்த – நள:311/3
மலர் தேன் துளிக்கும் தார் மன் – நள:375/4
மன் விரவு தாரான் மகிழ்ந்து – நள:383/4
வன்ம களி யானை மன் – நள:390/4
மால் நீர் அயோத்தியார் மன் – நள:413/4
மா நீர் நிடதத்தார் மன் – நள:414/4

TOP


மன்றல் (4)

மன்றல் அம் தார் மன்னர் நடு அணைய வந்திருந்தான் – நள:135/1
மன்றல் இளம் கோதை முக நோக்கி மா நகர் வாய் – நள:236/1
மன்றல் மலர் தாராய் வந்து அடைந்தேன் என்றான் – நள:385/2
மன்றல் இளம் கோதையொடு மக்களும் தானும் ஒரு – நள:417/1

TOP


மன்ன (1)

செந்நெல் விளைக்கும் திருநாடர் மன்ன
மடை தொழிலும் தேர் தொழிலும் வல்லன் யான் என்றான் – நள:361/2,3

TOP


மன்னர் (8)

தாமம் புனைவான் சுயம்வரத்து மா மன்னர்
போயினார் என்றான் புரந்தரற்கு பொய்யாத – நள:78/2,3
வரை செறிந்த தோள் மன்னர் வந்தார் விரை செறிந்த – நள:134/2
மன்றல் அம் தார் மன்னர் நடு அணைய வந்திருந்தான் – நள:135/1
மன்னர் விழி தாமரை பூத்த மண்டபத்தே – நள:138/1
மன்னர் குலமும் பெயரும் வள நாடும் – நள:140/1
கடை சிவப்ப நின்றாள் கழல் மன்னர் வெள்ளை – நள:200/3
அஞ்சாரோ மன்னர் அடு மடையா எஞ்சாது – நள:394/2
மன்னர் பெருமை மடையர் அறிவாரே – நள:396/1

TOP


மன்னர்-தமை (1)

மன்னராய் மன்னர்-தமை அடைந்து வாழ்வு எய்தி – நள:250/1

TOP


மன்னர்க்கு (1)

ஏடு அவிழ் தார் மன்னர்க்கு இயல்பே காண் வாடி – நள:16/2

TOP


மன்னராய் (1)

மன்னராய் மன்னர்-தமை அடைந்து வாழ்வு எய்தி – நள:250/1

TOP


மன்னவ (1)

வாள் அரவின் வாய்ப்பட்டு மாயா முன் மன்னவ நின் – நள:300/1

TOP


மன்னவர் (1)

மருங்கின் வெளி வழியே மன்னவர் கண் புக்கு – நள:137/3

TOP


மன்னவர்-தம் (2)

மா காதல் வைத்ததோ மன்னவர்-தம் இன் அருளோ – நள:129/3
கிடத்துவான் மன்னவர்-தம் கீர்த்தியினை பார் மேல் – நள:315/3

TOP


மன்னவரில் (1)

மன்னவரில் வை வேல் நளனே மதி வதன – நள:166/1

TOP


மன்னவற்கு (1)

மற்று இ திருநகர்க்கே வந்தடைந்த மன்னவற்கு
கொற்ற தனி தேரும் கொண்டு அணைந்து மற்றும் – நள:399/1,2

TOP


மன்னவன் (1)

மடை தொழிலே செய்கின்ற மன்னவன் காண் எங்கள் – நள:399/3

TOP


மன்னவனும் (1)

மன்னவனும் நேர்ந்தான் மனத்தினால் மற்று அதனை – நள:82/3

TOP


மன்னவனே (2)

தன் மணி வாய் உள்ளே தடுமாற மன்னவனே
இ கடி கா நீங்கள் உறையும் இளம் மர கா – நள:199/2,3
தன் அரசு வாங்கி தருகின்றேன் மன்னவனே
போதுவாய் என்னுடனே என்றான் புலை நரகுக்கு – நள:212/2,3

TOP


மன்னவனை (4)

கலங்கிற்றே மன்னவனை கண்டு – நள:33/4
மன்னவனை தன் மனத்தே வைத்து – நள:159/4
வாக்கினால் மன்னவனை ஒப்பான் மறித்து ஒருகால் – நள:368/1
வார் ஆர் முலையாள் அ மன்னவனை காணாமல் – நள:407/3

TOP


மன்னற்கும் (1)

வாய் அடங்க மன்னற்கும் வஞ்சிக்கும் நல் நெஞ்சில் – நள:170/3

TOP


மன்னன் (11)

மன்னன் திரு முன்னர் வைத்தலுமே அன்னம் – நள:33/2
மன்னன் விடுத்த வடிவில் திகழ்கின்ற – நள:52/1
மன்னன் மனத்து எழுந்த மையல் நோய் அத்தனையும் – நள:56/1
மன்னன் புயம் நின் வன முலைக்கு கச்சு ஆகும் – நள:58/1
ஆண்ட தோள் மன்னன் அழகு – நள:90/4
அம் கை வேல் மன்னன் அகலம் எனும் செறுவில் – நள:203/1
அடல் கதிர் வேல் மன்னன் அவன் ஏற்றின் முன் போய் – நள:215/1
மட பாவை தன்னுடனே மன்னன் நடப்பான் – நள:232/2
முன்னை வினையின் வலியால் முடி மன்னன்
என்னை பிரிய இரும் கானில் அன்னவனை – நள:314/1,2
வாள் தானை மன்னன் மதித்து – நள:410/4
மாதோடு மன்னன் வர கண்ட மா நகருக்கு – நள:425/3

TOP


மன்னனுக்கு (1)

சேம வேல் மன்னனுக்கு செப்புவான் செம் தனி கோல் – நள:18/1

TOP


மன்னா (4)

எழு அடு தோள் மன்னா இலங்கு_இழையோர் தூண்ட – நள:38/1
வய மரு தோள் மன்னா வகுத்த சுயம்வரம் தான் – நள:95/2
மன்னா உனக்கு அபயம் என்னா வன தீயில் – நள:336/1
மன்னா பருவரலை மாற்றுதி என்று ஆசி மொழி – நள:426/3

TOP


மன்னாவோ (2)

வரையோ எனும் நெடும் தோள் மன்னாவோ தின்னும் – நள:125/3
வடி ஏறு கூர் இலை வேல் மன்னாவோ உன்றன் – நள:235/1

TOP


மன்னி (1)

மன்னி துயின்ற வரி வண்டு பின்னையும் போய் – நள:384/2

TOP


மன்னு (2)

நல் நாடும் கானகமும் நாடினான் மன்னு
கடம் தாழ் களி யானை காவலனை தேடி – நள:364/2,3
மன்னு நிடதத்தர் வாழ் வேந்தன் மக்கள் யாம் – நள:391/1

TOP


மன்னும்படி (1)

மன்னும்படி அகலா வல் இரவில் மின்னும் – நள:110/2

TOP


மன்னே (1)

மன்னே என அழைத்தாள் மற்றும் அவனை காணாது – நள:289/3

TOP


மன (2)

கன்னி மன கோயில் கைக்கொள்ள சொன்ன மயில் – நள:37/2
வழியல் நீர் என்றான் மன நடுங்கி வெய்துற்று – நள:272/3

TOP


மனத்தால் (1)

தேர் தொழிற்கு மிக்கான் நீ ஆகு என்றான் செம் மனத்தால்
பார் தொழிற்கு மிக்கானை பார்த்து – நள:349/3,4

TOP


மனத்தான் (3)

செம் மனத்தான் தண் அளியான் செங்கோலான் மங்கையர்கள் – நள:53/1
செம்மை உடை மனத்தான் செங்கோலன் பொய்ம்மை – நள:278/2
தீ கலியால் செற்ற திரு மனத்தான் பூம் கழலை – நள:343/2

TOP


மனத்தில் (1)

தீ கடவுள் தந்த வரத்தை திரு மனத்தில்
ஆக்கி அருளால் அரவு அரசை நோக்கி – நள:338/1,2

TOP


மனத்தின்-கண் (1)

வாய்மையும் செங்கோல் வளனும் மனத்தின்-கண்
தூய்மையும் மற்று அவன் தோள் வலியும் பூமான் – நள:168/1,2

TOP


மனத்தினால் (1)

மன்னவனும் நேர்ந்தான் மனத்தினால் மற்று அதனை – நள:82/3

TOP


மனத்து (1)

மன்னன் மனத்து எழுந்த மையல் நோய் அத்தனையும் – நள:56/1

TOP


மனத்தே (4)

கோமகளை தம் மனத்தே கொண்டு – நள:66/4
மன்னவனை தன் மனத்தே வைத்து – நள:159/4
வன்மாலை தம் மனத்தே சூட வய வேந்தை – நள:161/3
தார் குன்றா மெல்_ஓதி-தன் செயலை தன் மனத்தே
தேர்கின்றான் ஊர்கின்ற தேர் – நள:377/3,4

TOP


மனத்தோடு (1)

ஓட்டை மனத்தோடு உயிர் தாங்கி மீண்டும் – நள:71/2

TOP


மனதில் (1)

வருத்தமோ தன் மனதில் வைத்து – நள:236/4

TOP


மனம் (7)

அன்னம் உரைக்க மனம் இரங்கி முன்னம் – நள:56/2
வன் மொழியும் தேவர் மனம் மகிழ தான் மொழிந்த – நள:98/3
மயங்கும் தெளியும் மனம் நடுங்கும் வெய்துற்று – நள:130/1
விண் அரசர் எல்லாரும் வெள்கி மனம் சுளிக்க – நள:161/1
தாரேயும் தோளான் தனி மனம் போல் நேரே – நள:224/2
வடிவு ஆய வேலான் மனம் – நள:283/4
மக்களை முன் காணா மனம் நடுங்கா வெய்துயிரா – நள:390/1

TOP


மனு (1)

மா மனு நூல் வாழ வரு சந்திரன் சுவர்க்கி – நள:24/1

TOP


மனை (4)

பூ மனை வாய் வாழ்கின்ற புல் குடங்கள் யாம் அவள் தன் – நள:44/1
மா மனை வாய் வாழும் மயில் குலங்கள் காமன் – நள:44/2
வரி வளை கை நல்லாள் மனை – நள:60/4
வர பாகன் புக்க மனை – நள:387/4

TOP


மனைக்கு (1)

மனைக்கு உரியார் அன்றே வரும் துயரம் தீர்ப்பார் – நள:229/1

TOP