மா – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மா 30
மாகத்து 1
மாசு 1
மாசும் 1
மாட்டாது 1
மாட 1
மாடத்து 1
மாடம் 1
மாடு 1
மாண் 1
மாண 1
மாதர் 3
மாதராய் 4
மாதரார் 1
மாதராள் 1
மாதின் 1
மாது 1
மாதே 1
மாதை 2
மாதோடு 1
மாந்தி 1
மாம் 1
மாய 3
மாயத்தால் 1
மாயம் 2
மாயா 1
மாயாத 1
மார்ப 1
மார்பன் 5
மார்போடும் 1
மாரன் 1
மாரி 3
மால் 12
மாலை 23
மாவில் 1
மாவை 1
மாள்கின்றேன் 1
மாள 1
மாளிகை 1
மாற்றம் 4
மாற்றாரை 1
மாற்றுதற்கு 1
மாற்றுதி 1
மாற்றுதியோ 1
மாறன் 2
மாறா 1
மாறாக 1
மாறு 1
மான் 7
மான்காள் 1
மான 3
மானக 1
மானம் 3
மானிடர்கள் 1
மானின் 1
மானே 4
மானை 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்


மா (30)

மா சரிதம் கூற வரும் துணையாம் ஈசன் – நள:1/2
மா சரிதம் கூற வரும் துணையாம் பேசரிய – நள:2/2
மா மகிழ் மாறன் புகழாம் வண் தமிழ் வேதம் விரித்த – நள:2/3
மா மகிழ் மாறன் தாள் மலர் – நள:2/4
வழிய வார்த்தால் அன்ன மா நீற்றார் நாகம் – நள:4/3
மணி தோகை மேல் தோன்றி மா கடல் சூர் வென்றோன் – நள:5/3
வருந்தியவா என் என்றான் மா மறையால் உள்ளம் – நள:12/3
மான கரி வழுக்கும் மா விந்தம் என்பது ஓர் – நள:20/3
மா மனு நூல் வாழ வரு சந்திரன் சுவர்க்கி – நள:24/1
மா மனை வாய் வாழும் மயில் குலங்கள் காமன் – நள:44/2
அம் கண் மா ஞாலத்தவற்கு – நள:54/4
மா முத்த வெண்குடையான் மால் களிற்றான் வண்டு இரைக்கும் – நள:64/1
தாமம் புனைவான் சுயம்வரத்து மா மன்னர் – நள:78/2
வாயினான் மா தவத்தோர் மன் – நள:78/4
மா இரு ஞாலத்து உயிர் காண வான் அரங்கில் – நள:105/1
மா காதல் வைத்ததோ மன்னவர்-தம் இன் அருளோ – நள:129/3
மா நீர் நெடும் கயத்து வள்ளை கொடி மீது – நள:155/1
மா சிந்து நாட்டான் இ மன் – நள:156/4
மா துரங்கம் பூணும் மணி தேரான் சூது அரங்கில் – நள:227/2
மன்றல் இளம் கோதை முக நோக்கி மா நகர் வாய் – நள:236/1
வண்டு ஆடும் தார் நளனை மா நகரில் யாரேனும் – நள:237/1
மந்திரத்தால் தம்பித்த மா நீர் போல் முந்த – நள:284/2
மா வலான் செய்த உதவிக்கு மாறாக – நள:342/3
ஆக அயோத்தி நகர் அடைந்து மா கனக – நள:349/2
மால் கொண்டான் கோல் கொண்ட மா – நள:378/4
மா தொழிலும் இ தொழிலும் மாற்றுதியோ என்று உரைத்தான் – நள:380/3
வள அரசே என்று உரைத்தான் மா தவத்தால் பெற்ற – நள:393/3
மா நீர் நிடதத்தார் மன் – நள:414/4
மா விந்தம் என்னும் வள நகரம் சூழ்ந்த ஒரு – நள:417/3
மாதோடு மன்னன் வர கண்ட மா நகருக்கு – நள:425/3

TOP


மாகத்து (1)

வஞ்ச கலி வலியான் மாகத்து அரா வளைக்கும் – நள:279/1

TOP


மாசு (1)

மாசு இலா பூம் குழலாள் மற்று அவரை காணா நின்று – நள:157/3

TOP


மாசும் (1)

சீத களப தனம் சேர் மாசும் போத – நள:406/2

TOP


மாட்டாது (1)

மாட்டாது இடை என்று வாய்விட்டு நாள் தேன் – நள:40/2

TOP


மாட (1)

வான் தோய நீண்டு உயர்ந்த மாட கொடி நுடங்க – நள:206/1

TOP


மாடத்து (1)

அலர்த்தும் கொடி மாடத்து ஆய்_இழையார் ஐம்பால் – நள:21/3

TOP


மாடம் (1)

காவல் கடந்து எங்கள் கன்னி மாடம் புகுந்தாய் – நள:92/1

TOP


மாடு (1)

மண்டு கொடும் சுரத்து ஓர் மாடு இருந்து பண்டை உள – நள:311/2

TOP


மாண் (1)

தாள் நிறத்தால் பொய்கை தலம் சிவப்ப மாண் நிறத்தான் – நள:30/2

TOP


மாண (1)

மாண பிடித்த தார் மன் – நள:34/4

TOP


மாதர் (3)

முருகு உடைய மாதர் முலை நனைக்கும் தண் தார் – நள:25/3
தாது அவிழ் பூ தாரான் தனி காத்தான் மாதர்
அருகு ஊட்டும் பைங்கிளியும் ஆடல் பருந்தும் – நள:26/2,3
கோதை மட மானை கொண்டு அணைந்த மாதர்
மருங்கின் வெளி வழியே மன்னவர் கண் புக்கு – நள:137/2,3

TOP


மாதராய் (4)

ஏதம் உடைத்து இவரை கொண்டு நீ மாதராய்
வீமன் திருநகர்க்கே மீள் என்றான் விண்ணவர் முன் – நள:243/2,3
புக பெறார் மாதராய் போந்து – நள:245/4
மாதராய் நாம் இந்த மண்டபத்தே கண் துயில – நள:270/3
மாரி பொரு கூந்தல் மாதராய் நீ பயந்த – நள:326/1

TOP


மாதரார் (1)

கோது இல் நறவு ஏற்கும் குப்பி என மாதரார்
ஐயுற்று நோக்கும் அகல் பொழில் சென்று எய்தினான் – நள:205/2,3

TOP


மாதராள் (1)

போது அரி கண் மாதராள் பொன் மாலை சூட்டத்தான் – நள:96/1

TOP


மாதின் (1)

மண் அரசற்கு ஈந்த மட மாதின் எண்ணம் – நள:167/2

TOP


மாது (1)

மாது உவந்து பின் போன வன் நெஞ்சால் யாதும் – நள:101/2

TOP


மாதே (1)

மாதே இவன் கண்டாய் மான தனி கொடியின் – நள:143/3

TOP


மாதை (2)

கோ வேந்தன் மாதை குறித்து – நள:65/4
அரவு அகற்றும் என் போல ஆர்கலியே மாதை
இரவு அகற்றி வந்தாய்-கொல் இன்று – நள:356/3,4

TOP


மாதோடு (1)

மாதோடு மன்னன் வர கண்ட மா நகருக்கு – நள:425/3

TOP


மாந்தி (1)

கன்னி நறும் தேறல் மாந்தி கமலத்தின் – நள:384/1

TOP


மாம் (1)

எழுந்திருக்கும் ஏமாந்து பூ மாம் தவிசின் – நள:127/1

TOP


மாய (3)

கண் இழந்து மாய கவறு ஆடி காவலர் தாம் – நள:17/1
மாய விதியின் வலி நோக்கி யாதும் – நள:242/2
மாய நெடும் சூதில் வஞ்சித்த வன் நெஞ்சன் – நள:419/1

TOP


மாயத்தால் (1)

வனத்தே செல பணித்து மாயத்தால் சூழ்ந்தது – நள:232/3

TOP


மாயம் (2)

நேயம் பிடித்தாரும் நெஞ்சிடையே மாயம்
பிடித்தாரின் வேறு அல்லர் என்று உரைப்பது அன்றே – நள:220/2,3
வையம் துயர் உழப்ப மாயம் பல சூழ்ந்து – நள:266/1

TOP


மாயா (1)

வாள் அரவின் வாய்ப்பட்டு மாயா முன் மன்னவ நின் – நள:300/1

TOP


மாயாத (1)

மல் தொடுத்த தோள் பிரிந்து மாயாத வல் வினையேன் – நள:302/1

TOP


மார்ப (1)

மின் போலும் நூல் மார்ப மேதினியில் வேறு உண்டோ – நள:17/3

TOP


மார்பன் (5)

இலங்கு அலை நூல் மார்பன் எடுத்து – நள:16/4
செந்து அடையும் வண்டு உறை தார் செய்யாள் வளர் மார்பன்
கந்து அடையும் வேழ கடைத்தலை-வாய் வந்து அடைந்த – நள:65/1,2
பொன் அசல மார்பன் புகைந்து – நள:210/4
அல்லி அம் தார் மார்பன் அடி தாமரை அவள்-தன் – நள:296/1
ஏந்து நூல் மார்பன் எடுத்து – நள:368/4

TOP


மார்போடும் (1)

வல்லி விடா மெல் இடையாள் மக்களை தன் மார்போடும்
புல்லி விடாநின்றாள் புலர்ந்து – நள:254/3,4

TOP


மாரன் (1)

சோர் குழலின் மீதே சொரிவது எவன் மாரன்
பொர அளித்தான் கண்ணி உனக்கு புலரா – நள:117/2,3

TOP


மாரி (3)

மாரி பொரு கூந்தல் மாதராய் நீ பயந்த – நள:326/1
தே மாரி பெய்யும் திரு மலர் தார் வேந்தன் மேல் – நள:408/3
பூ மாரி பெய்தார் புகழ்ந்து – நள:408/4

TOP


மால் (12)

செம் கண் மால் அல்லனேல் தேர் வேந்தர் ஒப்பரோ – நள:54/3
மா முத்த வெண்குடையான் மால் களிற்றான் வண்டு இரைக்கும் – நள:64/1
மால் வரையை வச்சிரத்தால் ஈர்ந்தானும் வானவரும் – நள:80/1
வார் வெம் சிறை ஒழிய வச்சிரத்தால் மால் வரையை – நள:86/1
பருத்தது ஓர் மால் வரையை பண்டு ஒருகால் செண்டால் – நள:142/3
முன் தோற்று வானின் முகில் தோற்கு மால் யானை – நள:226/3
பொன் ஆடும் மால் நிறத்த புள் – நள:263/4
காலிக்கு பின்னேயும் காணலாம் மால் யானை – நள:334/2
மின் ஆடும் மால் வரையும் வேலையும் வேலை சூழ் – நள:364/1
மால் கொண்டான் கோல் கொண்ட மா – நள:378/4
மால் நீர் அயோத்தியார் மன் – நள:413/4
மை ஆழியில் துயிலும் மால் அனையான் வண்மை புனை – நள:421/3

TOP


மாலை (23)

கோல்_வளை-தன் மாலை குறித்து எழுந்தார் சால்புடைய – நள:80/2
செம் கண் மத யானை தேர் வேந்தே தே மாலை
எங்களிலே சூட்ட இயல் வீமன் மங்கை-பால் – நள:83/1,2
பொன் உலகம் காக்கும் புரவலனை மென் மாலை
சூட்டுவாய் என்றான் தொடையில் தேன் தும்பிக்கே – நள:94/2,3
போது அரி கண் மாதராள் பொன் மாலை சூட்டத்தான் – நள:96/1
மென் மாலை தோள் அசைய மெல்ல நடந்ததே – நள:106/3
புன் மாலை அந்தி பொழுது – நள:106/4
வண்டு போகட்ட மலர் போல் மருள் மாலை
உண்டு போகட்ட உயிர்க்கு – நள:126/3,4
மண மாலை வேட்டிடு தோள் வாள் அரசர் முன்னே – நள:133/3
மாலை துவள முடி தயங்க வால் வளையும் – நள:134/3
கன்னி யான் ஆகில் கடி மாலை அன்னம் தான் – நள:159/2
வண்ண மலர் மாலை வாடுதலால் எண்ணி – நள:160/2
பொன் மாலை சூட்டினாள் பொன் – நள:161/4
கோ மாலை வேலான் குல மாலை வேல் கண்ணாள் – நள:162/3
கோ மாலை வேலான் குல மாலை வேல் கண்ணாள் – நள:162/3
பூ மாலை பெற்று இருந்த போது – நள:162/4
பொன் மாலை பெற்ற தோளோடும் புறப்பட்டான் – நள:163/3
நல் மாலை வேலான் நளன் – நள:163/4
மாலை பெறாது அகலும் வான் நாடர் வேலை – நள:164/2
கன்னி மண மாலை கைக்கொண்டான் உன்னுடைய – நள:166/2
விண் அரசர் நிற்க வெறி தேன் மண மாலை
மண் அரசற்கு ஈந்த மட மாதின் எண்ணம் – நள:167/1,2
தொடை விரவு நாள் மாலை சூட்டினாள்-தன்னை – நள:286/3
வந்து எடுத்து கா என்றான் மாலை மணி வண்டு – நள:339/3
என் மேல் எறிகின்ற மாலை எழில் நளன்-தன் – நள:373/1

TOP


மாவில் (1)

ஏவலில் போய் ஈது என்று இயம்புதலும் மாவில்
பொலிந்த தேர் பூட்டு என்றான் பூ வாளி பாய – நள:73/2,3

TOP


மாவை (1)

ஏவல் முடிப்பேன் இனி என்று மாவை
குல தேரில் பூட்டினான் கோதையர்-தம் கொங்கை – நள:375/2,3

TOP


மாள்கின்றேன் (1)

வன் துயரால் போய் ஆவி மாள்கின்றேன் இன்று உன் – நள:301/2

TOP


மாள (1)

மறுத்தான் இரும் தானை மண்ணொடும் போய் மாள
பொறுத்தான் இருந்தான் புலர்ந்து – நள:8/3,4

TOP


மாளிகை (1)

கலங்குவன மாளிகை மேல் காரிகையார் கண்ணே – நள:22/3

TOP


மாற்றம் (4)

அடு மாற்றம் இல்லா அரசன் சொல் கேட்டு – நள:35/3
எனக்கு என்னும் இ மாற்றம் கண்டாய் தனக்கு உரிய – நள:249/2
நெஞ்சால் இ மாற்றம் நினைந்து உரைக்க நீ அல்லாது – நள:394/1
மொழிந்தார் அ மாற்றம் மொழியாத முன்னே – நள:397/3

TOP


மாற்றாரை (1)

வருவாளை பார் என்றான் மாற்றாரை வென்று – நள:192/3

TOP


மாற்றுதற்கு (1)

சீற்றம் ஒன்று இன்றி சின எயிற்றால் மாற்றுதற்கு இன்று – நள:345/2

TOP


மாற்றுதி (1)

மன்னா பருவரலை மாற்றுதி என்று ஆசி மொழி – நள:426/3

TOP


மாற்றுதியோ (1)

மா தொழிலும் இ தொழிலும் மாற்றுதியோ என்று உரைத்தான் – நள:380/3

TOP


மாறன் (2)

மா மகிழ் மாறன் புகழாம் வண் தமிழ் வேதம் விரித்த – நள:2/3
மா மகிழ் மாறன் தாள் மலர் – நள:2/4

TOP


மாறா (1)

செழு நீலம் மாறா சிவப்பு – நள:202/4

TOP


மாறாக (1)

மா வலான் செய்த உதவிக்கு மாறாக
ஏவலால் தீங்கிழைப்பேன் என்று – நள:342/3,4

TOP


மாறு (1)

மாறு ஆக்கிக்கொண்டு மறைந்து உறைதல் காரணமா – நள:346/3

TOP


மான் (7)

பேதை மட மயிலை சூழும் பிணை மான் போல் – நள:137/1
மான் பிடிக்க சொன்ன மயிலே போல் தான் பிடிக்க – நள:259/2
வான் நாடர் பெற்றிலா மான் – நள:297/4
தீ கண் புலி தொடர செல்லும் சிறு மான் போல் – நள:310/1
பெம்மான் அமரர் பெருமான் ஒரு மான் கை – நள:335/3
மான் தேர் தொழிற்கும் மடை தொழிற்கும் மிக்கோன் என்று – நள:358/1
செருக்கு மான் தேர் வெய்யோன் சென்று – நள:416/4

TOP


மான்காள் (1)

வெறித்த இள மான்காள் மென் மயில்காள் இந்த – நள:297/1

TOP


மான (3)

மான கரி வழுக்கும் மா விந்தம் என்பது ஓர் – நள:20/3
மாதே இவன் கண்டாய் மான தனி கொடியின் – நள:143/3
அறம் பிழைத்தார் பொய்த்தார் அருள் சிதைத்தார் மான
திறம் பிழைத்தார் தெய்வம் இகழ்ந்தார் புறங்கடையில் – நள:265/1,2

TOP


மானக (1)

மானக தேர் பாகன் வடிவு – நள:404/4

TOP


மானம் (3)

அற்றது மானம் அழிந்தது நாண் மற்று இனி உன் – நள:45/2
திரு அழிக்கும் மானம் சிதைக்கும் மருவும் – நள:219/2
மானம் துடைப்பது ஓர் வாள் – நள:249/4

TOP


மானிடர்கள் (1)

மக பெறா மானிடர்கள் வானவர் தம் ஊர்க்கு – நள:245/3

TOP


மானின் (1)

கான அடம்பின் கவட்டு இலைகள் மானின்
குளம்பு ஏய்க்கும் நல் நாடன் கோதையொடும் சென்றான் – நள:268/2,3

TOP


மானே (4)

அம் சாயல் மானே இவன் கண்டாய் ஆலை-வாய் – நள:147/1
மழை கோதை மானே இ மன் – நள:155/4
அரும் பேடை மானே அவர் – நள:250/4
ஏனை நெறி தூரம் இனி எத்தனையோ மானே கேள் – நள:415/2

TOP


மானை (1)

கோதை மட மானை கொண்டு அணைந்த மாதர் – நள:137/2

TOP