ப – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பகர்வதானாள் 1
பகல் 1
பகை 1
பங்கயம் 1
பச்சை 1
பசி 1
பசியால் 1
பசும் 4
பட்ட 1
பட்டதே 1
பட்டு 1
பட 1
படர் 1
படா 1
படாம் 2
படி 1
படு 4
படுக்க 1
படுகர் 1
படுகின்றான் 1
படுத்து 1
படுமாபோல் 1
படை 3
படை-கண் 1
படைக்கு 1
படைகற்பான் 1
படையா 1
படையும் 1
படைவீடு 1
பண்டு 3
பண்டை 4
பண்ணில் 1
பண்ணின் 1
பண்ணினுக்கு 1
பணம் 1
பணி 3
பணி_மொழியார் 1
பணித்து 2
பணியாதார் 1
பணை 5
பணையம் 6
பணையமாக 1
பணையில் 1
பத்திரத்தால் 1
பத்து 2
பதறா 1
பதி 4
பதிக்கே 2
பதியிலே 1
பதைத்து 6
பந்தல் 1
பந்தியின் 1
பயந்த 1
பயந்தாள் 1
பயன் 1
பயனே 1
பயனை 1
பயிர் 1
பரந்ததே 1
பரி 2
பரிசனமும் 1
பரிசு 1
பரிந்து 2
பரியும் 1
பருகி 1
பருகிய 1
பருகுவான் 1
பருத்தது 1
பருந்தும் 1
பருவரலை 1
பல் 2
பல்_நாக_வேந்தன் 1
பல 2
பலகை 1
பலகைக்கு 1
பவள 2
பவளம் 1
பழ 1
பழகு 1
பழனம் 1
பழி 1
பள்ளி 1
பற்றி 5
பற்று 1
பறக்கவே 1
பறவை 1
பறி 1
பறித்தான் 1
பறித்து 1
பறை 1
பன்னா 1
பனி 3
பனிப்ப 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்


பகர்வதானாள் (1)

உரை பகர்வதானாள் உணர்ந்து – நள:362/4

TOP


பகல் (1)

வையம் பகல் இழப்ப வானம் ஒளி இழப்ப – நள:104/1

TOP


பகை (1)

பாம்பின் வாய்-நின்றும் பறித்தான் பகை கடிந்த – நள:306/3

TOP


பங்கயம் (1)

பங்கயம் என்று எண்ணி படி வண்டை செம் கையால் – நள:184/2

TOP


பச்சை (1)

பச்சை தாள் மேதி கடை வாயில் பால் ஒழுகும் – நள:147/3

TOP


பசி (1)

பாவலன்-பால் நின்ற பசி போல நீங்கிற்றே – நள:381/3

TOP


பசியால் (1)

வேட்ட கரியை விழுங்கி பெரும் பசியால்
மோட்டு வயிற்று அரவு முன் தோன்ற மீட்டு அதனை – நள:298/1,2

TOP


பசும் (4)

இட்ட பசும் குவளை ஏர் அடித்த கட்டி – நள:74/2
அரவின் பசும் தலை என்று அஞ்சி இரவு எல்லாம் – நள:145/2
செம் தோடு பீறி தேன் செந்நெல் பசும் தோட்டில் – நள:149/3
பானலே சோலை பசும் தென்றல் வந்து உலவும் – நள:355/1

TOP


பட்ட (1)

காரிகை தான் பட்ட துயர் கண்டாயோ சோர் குழலும் – நள:326/2

TOP


பட்டதே (1)

பட்டதே என்ன போய் வீழ்ந்தாள் படை நெடும் கண் – நள:331/3

TOP


பட்டு (1)

செப்பு இளம் கொங்கைமீர் திங்கள் சுடர் பட்டு
கொப்புளம் கொண்ட குளிர் வானை இப்பொழுதும் – நள:111/1,2

TOP


பட (1)

விழுது பட திணிந்த வீங்கு இருள் வாய்ப்பட்டு – நள:131/1

TOP


படர் (1)

பற்றி பவளம் படர் நிழல் கீழ் முத்து ஈன்று – நள:262/2

TOP


படா (1)

கண் படா வேலை கரை – நள:351/4

TOP


படாம் (2)

பாய் இருள் என்னும் படாம் வாங்கி சேய் நின்று – நள:105/2
தண் படாம் நீழல் தனி படை பார்த்து இரவு – நள:351/3

TOP


படி (1)

பங்கயம் என்று எண்ணி படி வண்டை செம் கையால் – நள:184/2

TOP


படு (4)

குழியில் படு கரி போல் கோமான் கிடந்தான் – நள:71/3
தழலில் படு தளிர் போல் சாய்ந்து – நள:71/4
பானு நெடும் தேர் படு கடலில் பாய்ந்ததன் பின் – நள:268/1
நெல்லில் படு வரால் ஓடும் நெடு நாடா – நள:372/3

TOP


படுக்க (1)

முன்றில்-தனில் மேல் படுக்க முன்றானையும் இன்றி – நள:276/1

TOP


படுகர் (1)

பத்திரத்தால் ஏற்கும் படுகர் பழனம் சூழ் – நள:146/3

TOP


படுகின்றான் (1)

படுகின்றான் வேல் வேந்தை பார்த்து – நள:340/4

TOP


படுத்து (1)

புன்கண் கூர் யாமத்து பூமி மேல் தான் படுத்து
தன் கண் துயில்வாளை தான் கண்டு மென் கண் – நள:275/1,2

TOP


படுமாபோல் (1)

இழவு படுமாபோல் இல்லங்கள்-தோறும் – நள:240/3

TOP


படை (3)

பட்டதே என்ன போய் வீழ்ந்தாள் படை நெடும் கண் – நள:331/3
தண் படாம் நீழல் தனி படை பார்த்து இரவு – நள:351/3
படை வேந்தன் என்றாள் பரிந்து – நள:369/4

TOP


படை-கண் (1)

பாரே அணையா படை-கண் துயின்றாள் மற்று – நள:277/3

TOP


படைக்கு (1)

தம் பொன் படைக்கு தமியனா எம்பியை முன் – நள:13/2

TOP


படைகற்பான் (1)

படைகற்பான் வந்து அடைந்தான் பைம் தொடியாள் பாதம் – நள:44/3

TOP


படையா (1)

நால் குணமும் நால் படையா ஐம்புலனும் நல் அமைச்சா – நள:39/1

TOP


படையும் (1)

ஆர்க்கும் சிலம்பே அணி முரசா வேல் படையும்
வாளுமே கண்ணா வதன மதி குடை கீழ் – நள:39/2,3

TOP


படைவீடு (1)

கானும் தடம் காவும் காமன் படைவீடு
வானும் தேர் வீதி மறி கடலும் மீன – நள:112/1,2

TOP


பண்டு (3)

ஒலி ஆழி வையம் ஒருங்கு இழப்ப பண்டு
கலியால் விளைந்த கதை – நள:18/3,4
பருத்தது ஓர் மால் வரையை பண்டு ஒருகால் செண்டால் – நள:142/3
பன்னா நடந்திட்டான் பண்டு – நள:426/4

TOP


பண்டை (4)

பண்டை வினை பயனை பாரிடத்தில் ஆர் கடப்பார் – நள:272/1
மண்டு கொடும் சுரத்து ஓர் மாடு இருந்து பண்டை உள – நள:311/2
பதியிலே போக்கினான் சேதியர் கோன் பண்டை
விதியிலே போந்தாளை மீண்டு – நள:328/3,4
பண்டை விதியின் பயனே காண் தண் தரள – நள:366/2

TOP


பண்ணில் (1)

பண்ணில் செவி வைத்து பைம் குவளை உண்ணாது – நள:148/2

TOP


பண்ணின் (1)

பாவையரை செவ்வழி யாழ் பண்ணின் மொழி பின்னு குழல் – நள:227/3

TOP


பண்ணினுக்கு (1)

கண்ணியதை அறிந்து காய் கலியும் பண்ணினுக்கு
கேள் ஆன தே மொழியை நீக்க கிளர் ஒளி சேர் – நள:281/2,3

TOP


பணம் (1)

பைம் தலைய நாக பணம் என்று பூகத்தின் – நள:402/1

TOP


பணி (3)

தேவர் பணி தலைமேல் செல்லும் திரிந்து ஒருகால் – நள:84/1
அணி_மொழிக்கும் அண்ணல்-அவற்கும் பணி_மொழியார் – நள:172/2
பணி முடியில் பார் காக்கும் பார் வேந்தர் தங்கள் – நள:395/3

TOP


பணி_மொழியார் (1)

அணி_மொழிக்கும் அண்ணல்-அவற்கும் பணி_மொழியார்
குற்றேவல் செய்ய கொழும் பொன் அறை புக்கார் – நள:172/2,3

TOP


பணித்து (2)

வனத்தே செல பணித்து மாயத்தால் சூழ்ந்தது – நள:232/3
தன் வரவு கூற பணித்து தனி புக்கான் – நள:383/3

TOP


பணியாதார் (1)

பாவையர் கை தீண்ட பணியாதார் யாவரே – நள:183/1

TOP


பணை (5)

பூ சிந்தும் நாள் தேறல் பொன் விளைக்கும் தண் பணை சூழ் – நள:156/3
அரும்பாம் பணை முலையாய் ஆம் – நள:194/4
குவளை பணை பைம் தாள் குண்டு நீர் நாடா – நள:229/3
கோதி போய் மேதி குருகு எழுப்பும் தண் பணை சூழ் – நள:327/3
புணை ஆக சூழ் கானில் போனான் பணை ஆக – நள:350/2

TOP


பணையம் (6)

ஒட்டினேன் உன் பணையம் ஏது என்ன மட்டு அவிழ் தார் – நள:223/2
ஒத்த பணையம் உரை என்ன வைத்த நிதி – நள:225/2
சாதுரங்கம் வென்றேன் தரும் பணையம் ஏது என்ன – நள:227/1
இவளை பணையம் தா இன்று – நள:229/4
உற்ற பணையம் உளது என்று கொற்றவனை – நள:418/2
யாது பணையம் என இயம்ப சூதாட – நள:421/2

TOP


பணையமாக (1)

மல் ஏற்ற தோளானும் வான் பணையமாக தன் – நள:223/3

TOP


பணையில் (1)

இ தாழ் பணையில் இரும் தான்றி காய் எண்ணில் – நள:379/1

TOP


பத்திரத்தால் (1)

பத்திரத்தால் ஏற்கும் படுகர் பழனம் சூழ் – நள:146/3

TOP


பத்து (2)

பல் ஆயிரம் பரியும் பத்து நூறு ஆயிரத்து – நள:226/1
பத்து ஆயிரம் கோடி பார் என்ன உய்த்து அதனில் – நள:379/2

TOP


பதறா (1)

செம் தேன் மொழி பதறா சேர்ந்து – நள:320/4

TOP


பதி (4)

பார் ஆர் நிடத பதி நளன் சீர் வெண்பாவால் – நள:7/1
பார் ஆளும் வேந்தன் பதி – நள:24/4
தான் தோன்றும் ஆற்றின் தடம் பதி தான் வான் தோன்றி – நள:206/2
விந்தம் எனும் நம் பதி தான் மிக்கு – நள:415/4

TOP


பதிக்கே (2)

எம் பதிக்கே போந்து அருளுக என்றாள் எழில் கமல – நள:248/3
செம் பதிக்கே வீற்றிருந்த தேன் – நள:248/4

TOP


பதியிலே (1)

பதியிலே போக்கினான் சேதியர் கோன் பண்டை – நள:328/3

TOP


பதைத்து (6)

பார் மடந்தை கோமான் பதைத்து – நள:37/4
பார் வேந்தன் பாவை பதைத்து – நள:57/4
பைம் தளிரும் நோவ பதைத்து உருகி எந்தாய் – நள:241/2
வேடன் அழைப்ப விழி பதைத்து வெய்துயிரா – நள:309/1
பல்_நாக_வேந்தன் பதைத்து உருகி சொன்ன – நள:336/2
பருகிய வேல் கண்ணாள் பதைத்து – நள:398/4

TOP


பந்தல் (1)

மருங்கே வர வண்டின் பந்தல் கீழ் வந்தாள் – நள:136/3

TOP


பந்தியின் (1)

செம் தேன் மொழியாள் செறி அளக பந்தியின் கீழ் – நள:42/1

TOP


பயந்த (1)

மாரி பொரு கூந்தல் மாதராய் நீ பயந்த
காரிகை தான் பட்ட துயர் கண்டாயோ சோர் குழலும் – நள:326/1,2

TOP


பயந்தாள் (1)

தந்தை திரு முகத்தை நோக்கி தமை பயந்தாள்
இந்து முகத்தை எதிர் நோக்கி எம்-தம்மை – நள:253/1,2

TOP


பயன் (1)

என்ன பயன் உடைத்தாம் இன் முகத்து முன்னம் – நள:247/2

TOP


பயனே (1)

பண்டை விதியின் பயனே காண் தண் தரள – நள:366/2

TOP


பயனை (1)

பண்டை வினை பயனை பாரிடத்தில் ஆர் கடப்பார் – நள:272/1

TOP


பயிர் (1)

காதல் வரம்பு ஒழுகி காம பயிர் விளைத்தாள் – நள:203/3

TOP


பரந்ததே (1)

பா வேய்ந்த செந்தமிழாம் என்ன பரந்ததே
கோ வேந்தர் செல்வ குழாம் – நள:64/3,4

TOP


பரி (2)

வாவு பரி தேர் ஏறி வா என்று அழைப்பன போல் – நள:293/3
ஆதி நெடும் தேர் பரி விட்டு அவை ஆற்றி – நள:386/1

TOP


பரிசனமும் (1)

பரிசனமும் பள்ளி அறையும் அரசே நான் – நள:273/2

TOP


பரிசு (1)

இன்ன பரிசு என்று இயல் அணங்கு முன் நின்று – நள:140/2

TOP


பரிந்து (2)

பற்று அகலா உள்ளம் பரிந்து – நள:261/4
படை வேந்தன் என்றாள் பரிந்து – நள:369/4

TOP


பரியும் (1)

பல் ஆயிரம் பரியும் பத்து நூறு ஆயிரத்து – நள:226/1

TOP


பருகி (1)

உருவி புகுந்ததால் ஊதை பருகி கார் – நள:126/2

TOP


பருகிய (1)

பருகிய வேல் கண்ணாள் பதைத்து – நள:398/4

TOP


பருகுவான் (1)

பைம் தொடியாள் ஆவி பருகுவான் நிற்கின்ற – நள:108/1

TOP


பருத்தது (1)

பருத்தது ஓர் மால் வரையை பண்டு ஒருகால் செண்டால் – நள:142/3

TOP


பருந்தும் (1)

அருகு ஊட்டும் பைங்கிளியும் ஆடல் பருந்தும்
ஒரு கூட்டில் வாழ உலகு – நள:26/3,4

TOP


பருவரலை (1)

மன்னா பருவரலை மாற்றுதி என்று ஆசி மொழி – நள:426/3

TOP


பல் (2)

பல் ஆயிரம் பரியும் பத்து நூறு ஆயிரத்து – நள:226/1
பல்_நாக_வேந்தன் பதைத்து உருகி சொன்ன – நள:336/2

TOP


பல்_நாக_வேந்தன் (1)

பல்_நாக_வேந்தன் பதைத்து உருகி சொன்ன – நள:336/2

TOP


பல (2)

ஊழி பல ஓர் இரவு ஆயிற்றோ என்னும் – நள:115/1
வையம் துயர் உழப்ப மாயம் பல சூழ்ந்து – நள:266/1

TOP


பலகை (1)

அ பலகை ஒன்றின் அருகு இருந்தார் தாம் மதிக்க – நள:422/1

TOP


பலகைக்கு (1)

வைத்த மணி ஆரம் வென்றேன் மறு பலகைக்கு
ஒத்த பணையம் உரை என்ன வைத்த நிதி – நள:225/1,2

TOP


பவள (2)

கூன் சங்கின் பிள்ளை கொடி பவள கோடு இடறி – நள:152/1
குவளை கரு நிழலும் கொள்ள பவள
கொழுந்து ஏறி செந்நெல் குலை சாய்க்கும் நாடன் – நள:181/2,3

TOP


பவளம் (1)

பற்றி பவளம் படர் நிழல் கீழ் முத்து ஈன்று – நள:262/2

TOP


பழ (1)

மூல பழ மறைக்கு முன்னேயும் காணலாம் – நள:334/1

TOP


பழகு (1)

பழகு கரும் கூந்தல் பாவை மழ களிற்று – நள:79/2

TOP


பழனம் (1)

பத்திரத்தால் ஏற்கும் படுகர் பழனம் சூழ் – நள:146/3

TOP


பழி (1)

பழி வழியே செல்கின்றான் பார்த்து – நள:336/4

TOP


பள்ளி (1)

பரிசனமும் பள்ளி அறையும் அரசே நான் – நள:273/2

TOP


பற்றி (5)

பைம் கூந்தல் வல்லியர்கள் பற்றி கொடு போந்து – நள:32/3
தையல் தளிர் கரங்கள் தன் தட கையால் பற்றி
வையம் முழுதும் மகிழ்தூங்க துய்ய – நள:178/1,2
பொன் புள்ளை பற்றி தா என்றாள் புது மழலை – நள:259/3
பற்றி பவளம் படர் நிழல் கீழ் முத்து ஈன்று – நள:262/2
முற்றும் தன் அன்பை முதலோடும் பற்றி
அரிந்தான் அரிந்திட்டு அவள் நிலைமை நெஞ்சில் – நள:282/2,3

TOP


பற்று (1)

பற்று அகலா உள்ளம் பரிந்து – நள:261/4

TOP


பறக்கவே (1)

ஆடி வரி வண்டு அருகை பறக்கவே
வாடி மெலிவாள் வன முலை மேல் ஓடி – நள:116/1,2

TOP


பறவை (1)

அறு கால் சிறு பறவை அம் சிறகால் வீசும் – நள:41/3

TOP


பறி (1)

இறவாத ஏந்து_இழையாள் இன்று பறி பீறி – நள:372/2

TOP


பறித்தான் (1)

பாம்பின் வாய்-நின்றும் பறித்தான் பகை கடிந்த – நள:306/3

TOP


பறித்து (1)

தானம் துடைத்து தருமத்தை வேர் பறித்து
மானம் துடைப்பது ஓர் வாள் – நள:249/3,4

TOP


பறை (1)

அறையும் பறை அரவம் கேட்டு அழிந்து நையும் – நள:238/1

TOP


பன்னா (1)

பன்னா நடந்திட்டான் பண்டு – நள:426/4

TOP


பனி (3)

கனி சூத வார் பொழிலின் கண்ணே பனி சூத – நள:230/2
பனி இருளில் பாழ் மண்டபத்திலே உன்னை – நள:333/1
கனல் புகைய வேகின்றான் கண்டான் பனி குருகு – நள:351/2

TOP


பனிப்ப (1)

காணேன் இங்கு என்னா கலங்கினாள் கண் பனிப்ப
பூண் ஏர் முலையாள் புலர்ந்து – நள:273/3,4

TOP