போ – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

போக்கற்று 1
போக்கி 1
போக்கினான் 1
போக்கினேன் 1
போக்கு 1
போக்குதிரோ 1
போக 2
போகட்ட 2
போகாதால் 1
போகாது 1
போகின்றது 1
போகின்றேன் 1
போத 3
போதராய் 1
போதல் 1
போதில் 3
போதின் 1
போது 8
போதும் 2
போதுமோ 1
போதுவாய் 2
போதுவார் 2
போதுவோம் 1
போதை 1
போந்த 1
போந்தவா 1
போந்தார் 1
போந்தாளை 1
போந்தான் 1
போந்து 11
போம் 2
போய் 43
போயிற்றே 1
போயின 1
போயினார் 1
போயினான் 7
போர் 9
போர்-வாய் 1
போர்த்தான் 1
போல் 58
போல்கின்றீர் 1
போல்வது 1
போல 6
போலும் 7
போவதே 1
போவாய் 1
போவாளை 1
போவான் 1
போழப்படாதோரும் 1
போற்றி 2
போற்று 1
போன்றது 1
போன்றதே 2
போன்றனளே 1
போன்று 3
போன 2
போனது 1
போனதுவும் 1
போனாரை 1
போனால் 1
போனாலும் 1
போனாள் 1
போனான் 3

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்


போக்கற்று (1)

ஆக்கை தளர அலமந்து போக்கற்று
சீறா விழித்தாள் சிலை வேடன் அவ்வளவில் – நள:310/2,3

TOP


போக்கி (1)

காதலரை போக்கி அருள் என்றாள் காதலருக்கு – நள:251/3

TOP


போக்கினான் (1)

பதியிலே போக்கினான் சேதியர் கோன் பண்டை – நள:328/3

TOP


போக்கினேன் (1)

போக்கினேன் என்று உரைத்தான் பூதலத்து மீதலத்து – நள:13/3

TOP


போக்கு (1)

காதல் இருவரையும் கொண்டு கடும் சுரம் போக்கு
ஏதம் உடைத்து இவரை கொண்டு நீ மாதராய் – நள:243/1,2

TOP


போக்குதிரோ (1)

வேறு ஆக போக்குதிரோ என்றார் விழி வழியே – நள:253/3

TOP


போக (2)

போற்று அறிய செல்வம் புனல் நாட்டொடும் போக
தோற்றமையும் யாவர்க்கும் தோற்றாதே ஆற்றலாய் – நள:248/1,2
இ கங்குல் போக இகல் வேல் நளன் எறி நீர் – நள:416/1

TOP


போகட்ட (2)

வண்டு போகட்ட மலர் போல் மருள் மாலை – நள:126/3
உண்டு போகட்ட உயிர்க்கு – நள:126/4

TOP


போகாதால் (1)

பொடியாதால் உள் ஆவி போகாதால் நெஞ்சம் – நள:275/3

TOP


போகாது (1)

ஆசை போகாது என்று அழிந்தாள் அணி யாழின் – நள:103/3

TOP


போகின்றது (1)

கொள்ளை போகின்றது உயிர் என்னும் கோள் அரவின் – நள:113/1

TOP


போகின்றேன் (1)

ஏதிலன் போல் போகின்றேன் யான் – நள:285/4

TOP


போத (3)

பூண் இலா மென் முலை மேல் போத சொரிந்ததே – நள:109/3
ஆதி அரசன் அருகாக போத
விளையாட விட்டு அவன்-தன் மேற்செயல் நாடு என்றாள் – நள:389/2,3
சீத களப தனம் சேர் மாசும் போத
மலர்ந்த தார் வேந்தன் மலர் அடியில் வீழ்ந்தாள் – நள:406/2,3

TOP


போதராய் (1)

போதராய் என்றான் புலர்ந்து – நள:270/4

TOP


போதல் (1)

போதல் அரும் குஞ்சியான் புக்கு அணைந்து கோது இலா – நள:405/2

TOP


போதில் (3)

ஏதம் இலா காட்சியர் வந்து எய்தினார் போதில்
பெடையொடு வண்டு உறங்கும் பேர் ஒலி நீர் நாடன் – நள:72/2,3
ஈதல் மறுத்தல் இவை கண்டாய் போதில்
சினை ஆமை வைகும் திருநாடா செம்மை – நள:217/2,3
போதில் திருநாடும் பொய்கை திருநாடாம் – நள:323/3

TOP


போதின் (1)

போதின் கீழ் மேயும் புது வரால் தாதின் – நள:348/2

TOP


போது (8)

பொது நோக்கு எதிர் நோக்கும் போது – நள:88/4
போது அரி கண் மாதராள் பொன் மாலை சூட்டத்தான் – நள:96/1
பூ மாலை பெற்று இருந்த போது – நள:162/4
பொய்தல் கமலத்தின் போது இரண்டை காது இரண்டில் – நள:192/1
பூம் போது அவிழ்க்கும் புனல் நாடன் பொன் மகளே – நள:230/3
புள் வேட்டை ஆதரித்த போது – நள:264/4
நினையாது நீத்து அகன்ற போது தனியே நின்று – நள:333/2
போது அலரும் கண்ணியான் போர் வேந்தர் சூழ போய் – நள:400/1

TOP


போதும் (2)

பொன் ஒழிய போதும் புறம்பு அணை சூழ் நல் நாடு – நள:214/3
நாம் போதும் என்றான் நளன் – நள:230/4

TOP


போதுமோ (1)

போனதுவும் வேந்தற்கு போதுமோ தான் என்று – நள:365/2

TOP


போதுவாய் (2)

போதுவாய் என்னுடனே என்றான் புலை நரகுக்கு – நள:212/3
போதுவாய் என்னுடனே என்றான் புலை நரகுக்கு – நள:308/3

TOP


போதுவார் (2)

போதுவார் நீறு அணிந்து பொய்யாத ஐந்து_எழுத்தை – நள:335/1
பூ உலகில் ஒப்பார் யார் போதுவார் காவலனே – நள:409/2

TOP


போதுவோம் (1)

பொன் துகிலால் புள் வளைக்க போதுவோம் என்று உரைத்தான் – நள:261/3

TOP


போதை (1)

அம்புயத்தின் போதை அறு காலால் தும்பி – நள:352/2

TOP


போந்த (1)

தெளியாது முன் போந்த சேய் – நள:385/4

TOP


போந்தவா (1)

பொன் நாடர் ஏவலுடன் போந்தவா சொல்லி தன் – நள:93/3

TOP


போந்தார் (1)

இடை யாமம் காவலர்கள் போந்தார் இருளில் – நள:121/3

TOP


போந்தாளை (1)

விதியிலே போந்தாளை மீண்டு – நள:328/4

TOP


போந்தான் (1)

பின் ஒழிய போந்தான் பெயர்ந்து – நள:214/4

TOP


போந்து (11)

மண் இழந்து போந்து வனம் நண்ணி விண் இழந்த – நள:17/2
பைம் கூந்தல் வல்லியர்கள் பற்றி கொடு போந்து
தம் கோவின் முன் வைத்தார் தாழ்ந்து – நள:32/3,4
பொன் நாடு போந்து இருந்தால் போன்றதே போர் விதர்ப்ப – நள:87/3
வண் தார் நளன் போந்து வச்சிராயுதன் தொழுதான் – நள:97/3
பொன் தேர் நளன் உருவாய் போந்து – நள:158/4
புக பெறார் மாதராய் போந்து – நள:245/4
எம் பதிக்கே போந்து அருளுக என்றாள் எழில் கமல – நள:248/3
பொன் நிறத்த புள் வடிவாய் போந்து இருந்தான் நல் நெறிக்கே – நள:258/2
புள் வளைத்தான் ஆடையால் போந்து – நள:262/4
போந்து அருளுக என்றாள் புலந்து – நள:266/4
போந்து ஏறுக என்று உரைத்தான் பொம்மென்று அளி முரலும் – நள:376/3

TOP


போம் (2)

தான் ஏகும் அன்னம் தனி கயிற்றில் போம் நீள் – நள:155/2
தின்ன போம் நாடன் திரு – நள:290/4

TOP


போய் (43)

மறுத்தான் இரும் தானை மண்ணொடும் போய் மாள – நள:8/3
நாட்டின்-கண் வாழ்வை துறந்து போய் நான்மறையோர் – நள:9/1
அன்னம் போய் கன்னி அருகு அணைய நல்_நுதலும் – நள:52/2
புரி வளை நின்று ஏங்க போய் புக்கான் பெற்ற – நள:60/3
கொற்றவன்-தன் ஏவலினால் போய் அ குல கொடி-பால் – நள:70/1
ஏவலில் போய் ஈது என்று இயம்புதலும் மாவில் – நள:73/2
காணார் போய் மற்றவளை காண் என்றான் கார் வண்டின் – நள:86/3
உள்ளம் போய் நாண் போய் உரை போய் வரி நெடும் கண் – நள:102/1
உள்ளம் போய் நாண் போய் உரை போய் வரி நெடும் கண் – நள:102/1
உள்ளம் போய் நாண் போய் உரை போய் வரி நெடும் கண் – நள:102/1
வெள்ளம் போய் வேகின்ற மென் தளிர் போல் பிள்ளை மீன் – நள:102/2
அறைந்து ஆரணம் பாட ஆடி போய் வெய்யோன் – நள:105/3
அன்னங்காள் நீங்களும் அ ஆதித்தன் தானும் போய்
மன்னும்படி அகலா வல் இரவில் மின்னும் – நள:110/1,2
தாங்கு நிலவின் தழல் போய் தலைகொள்ள – நள:118/1
உயங்கும் வறிதே உலாவும் வயங்கு இழை போய்
சோரும் துயிலும் துயிலா கரு நெடும் கண் – நள:130/2,3
பொன்னின் மட பாவை போய் புக்காள் மின் நிறத்து – நள:138/2
தொடக்கு ஒழிய போய் நிமிர்ந்த தூண்டில் மடல் கமுகின் – நள:149/2
செம் கண் மகரத்தை தீண்டி போய் கங்கை-இடை – நள:154/2
திண் தோள் வய வேந்தர் செந்தாமரை முகம் போய்
வெண் தாமரையாய் வெளுத்தவே ஒண் தாரை – நள:162/1,2
செல்லு மடந்தை சிலம்பு அவித்து மெல்ல போய்
அ மலரை கொய்யாது அரும் தளிரை கொய்வாளை – நள:185/2,3
காரிகையும் தானும் போய் கண்ணுற்றான் மூரி – நள:204/2
அடல் கதிர் வேல் மன்னன் அவன் ஏற்றின் முன் போய்
எடுத்த கொடி என்ன கொடி என்ன மிடல் சூது – நள:215/1,2
காலில் போய் தேவியொடும் கண்ணுற்றான் ஞாலம் சேர் – நள:257/2
பூம் துகில் கொண்டு அந்தரத்தே போய் நின்று வேந்தனே – நள:263/2
எங்காம் புகலிடம் என்று எண்ணி இருள் வழி போய்
வெம் கானகம் திரியும் வேளைதனில் அங்கே ஓர் – நள:269/1,2
மூரி இரவும் போய் முற்று இருளாய் மூண்டதால் – நள:270/1
போய் ஒரு கால் மீளும் புகுந்து ஒரு கால் மீண்டு ஏகும் – நள:283/1
என்ன போய் வீழ்ந்தாள் இன மேதி மெல் கரும்பை – நள:290/3
காட்டுவான் போல் இருள் போய் கை வாங்க கான்-ஊடே – நள:294/3
வன் துயரால் போய் ஆவி மாள்கின்றேன் இன்று உன் – நள:301/2
போய் அகலா முன்னம் புனை_இழையாய் பூம் குயிலை – நள:317/1
நாடும் இடம் எல்லாம் நாடி போய் கூடினான் – நள:323/2
பொன் வடிவின் மேல் அழுது போய் வீழ்ந்தாள் மென் மலரை – நள:327/2
கோதி போய் மேதி குருகு எழுப்பும் தண் பணை சூழ் – நள:327/3
பட்டதே என்ன போய் வீழ்ந்தாள் படை நெடும் கண் – நள:331/3
ஓய்ந்து நா நீர் போய் உலர்கின்றது ஒத்த தமர் – நள:332/3
உடைந்தான் போய் புக்கான் உவந்து – நள:338/4
அன்னம் மிதிப்ப அலர் வழியும் தேறல் போய்
செந்நெல் விளைக்கும் திருநாடர் மன்ன – நள:361/1,2
எங்கண் உறைந்தனை-கொல் எ திசை போய் நாடினை-கொல் – நள:367/1
பூண்டாள் என்று அந்தண நீ போய் உரைத்தால் நீண்ட – நள:369/2
அந்நாளும் நாளை அளவு என்றான் அந்தணன் போய்
தென் ஆளும் தாரானை சேர்ந்து – நள:370/3,4
மன்னி துயின்ற வரி வண்டு பின்னையும் போய்
நெய்தற்கு அவாவும் நெடு நாட நீ என்-பால் – நள:384/2,3
போது அலரும் கண்ணியான் போர் வேந்தர் சூழ போய்
காதலி தன் காதலனை கண்ணுற்றான் ஓதம் – நள:400/1,2

TOP


போயிற்றே (1)

புக்கோர் அரு வினை போல் போயிற்றே அ காலம் – நள:404/2

TOP


போயின (1)

பைம் தெரியல் வேல் வேந்தன் பாவை-பால் போயின தன் – நள:81/1

TOP


போயினார் (1)

போயினார் என்றான் புரந்தரற்கு பொய்யாத – நள:78/3

TOP


போயினான் (7)

பூம் குவளை காட்டு-இடையே போயினான் தேம் குவளை – நள:27/2
கல் ஏய்க்கும் நாடன் கவறாட போயினான்
கொல் ஏற்றின் மேல் ஏறிக்கொண்டு – நள:213/3,4
பொடி ஆட தேவியொடும் போயினான் அன்றே – நள:231/3
பொன் வாயில் பின்னாக போயினான் முன் நாளில் – நள:239/2
பூம் துகிலும் வேறாக போயினான் தீம் தேன் – நள:286/2
கொடை வணிகன் போயினான் நீதி – நள:315/2
பொன் தேர் மேல் தேவியோடும் போயினான் முற்று ஆம்பல் – நள:414/2

TOP


போர் (9)

போர் வெம் சிறகு அறுத்த பொன் தோளான் யாரும் உனை – நள:86/2
பொன் நாடு போந்து இருந்தால் போன்றதே போர் விதர்ப்ப – நள:87/3
நல் தேவர் தூது நடந்தானும் பாரத போர்
செற்றானும் கண்டாய் இ சேய் – நள:144/3,4
போர் வேந்தர் கண்டு அறியா பொன் ஆவம் பின் உடைய – நள:151/3
போர் ஆர் விழியாள் புலர்ந்து – நள:298/4
பூம் குயிலும் போர் வேல் புரவலனும் யாங்கு உற்றார் – நள:322/2
எண்ணி தச என்று இடுக என்றான் நண்ணி போர்
மா வலான் செய்த உதவிக்கு மாறாக – நள:342/2,3
பொன் நகரி சென்று அடைந்தான் போர் வேட்டு எழும் கூற்றம் – நள:382/3
போது அலரும் கண்ணியான் போர் வேந்தர் சூழ போய் – நள:400/1

TOP


போர்-வாய் (1)

போர்-வாய் வடி வேலால் போழப்படாதோரும் – நள:142/1

TOP


போர்த்தான் (1)

போர்த்தான் பொரு கலியின் வஞ்சனையால் பூண்டு அளிக்கும் – நள:403/3

TOP


போல் (58)

காலை இருள் சீக்கும் காய் கதிர் போல் சோலை – நள:5/2
என் போல் உழந்தார் இடர் – நள:17/4
முயங்கினாள் போல் தன் முலை முகத்தை பாரா – நள:56/3
கோதை சுமந்த கொடி போல் இடை நுடங்க – நள:61/1
குழியில் படு கரி போல் கோமான் கிடந்தான் – நள:71/3
தழலில் படு தளிர் போல் சாய்ந்து – நள:71/4
வருவான் போல் தேர் மேல் வருவானை கண்டார் – நள:81/3
வெள்ளம் போய் வேகின்ற மென் தளிர் போல் பிள்ளை மீன் – நள:102/2
ஓசை போல் சொல்லாள் உயிர்த்து – நள:103/4
இடைநின்ற காலம் போல் இன்று – நள:107/4
கூட்டு மை போல் சிறந்த கூர் இருளை கூன் கோட்டால் – நள:109/1
கொடிது இரா என்னும் குழையும் தழல் போல்
நெடிது இரா வாய் புலரா நின்று – நள:113/3,4
தவிர்ந்ததே போல் அரற்றி சாம்புகின்ற-போதே – நள:124/3
வண்டு போகட்ட மலர் போல் மருள் மாலை – நள:126/3
சொரிகிற கார் இருள் போல் சோரும் புரி குழலை – நள:128/2
பேதை மட மயிலை சூழும் பிணை மான் போல்
கோதை மட மானை கொண்டு அணைந்த மாதர் – நள:137/1,2
வென்றி நில மடந்தை மெல் முலை மேல் வெண் துகில் போல்
குன்று அருவி பாயும் குட நாடன் நின்ற புகழ் – நள:143/1,2
புண்டரிகம் தீ எரிவ போல் விரிய பூம் புகை மேல் – நள:151/1
செல்லும் மழ விடை போல் செம்மாந்து மெல் இயலாள் – நள:163/2
மங்கல நாள் காண வருவான் போல் செம் குமுதம் – நள:170/2
பொன் அழகை தாமே புதைப்பார் போல் மென் மலரும் – நள:171/2
எதிர் கொண்டு அணைவன போல் ஏங்குவன முத்தின் – நள:182/3
புல்லும் வரி வண்டை கண்டு புன மயில் போல்
செல்லு மடந்தை சிலம்பு அவித்து மெல்ல போய் – நள:185/1,2
பூ மகட்கு சொல்லுவாள் போல் – நள:191/4
பெய்து முகம் மூன்று பெற்றாள் போல் எய்த – நள:192/2
சேராரை வெம் துயரம் சேர்ந்தான் போல் பாராளும் – நள:211/2
தாரேயும் தோளான் தனி மனம் போல் நேரே – நள:224/2
விற்கும் மகளிர்-பால் மீண்டான் போல் நிற்கும் – நள:228/2
புன் காகம் கொள்ளத்தான் போனால் போல் தன் கால் – நள:231/2
தெரியாது சித்திரம் போல் நின்றிட்டான் செம்மை – நள:242/3
மான் பிடிக்க சொன்ன மயிலே போல் தான் பிடிக்க – நள:259/2
காவி போல் கண்ணிக்கும் கண்ணி அம் தோள் காளைக்கும் – நள:264/1
ஆவி போல் ஆடையும் ஒன்று ஆனதே பூ விரிய – நள:264/2
குளிப்பான் போல் சென்று அடைந்தான் கூர் இருளால் பாரை – நள:267/3
ஒளிப்பான் போல் பொன் தேருடன் – நள:267/4
செம் சுடரின் வந்த கரும் சுடர் போல் விஞ்ச – நள:279/2
இருவர்க்கும் ஓர் உயிர் போல் எய்தியதோர் ஆடை – நள:280/3
மந்திரத்தால் தம்பித்த மா நீர் போல் முந்த – நள:284/2
ஏதிலன் போல் போகின்றேன் யான் – நள:285/4
மேரு வரை தோளான் விரவார் போல் கூர் இருளில் – நள:287/2
உழலும் களி மயில் போல் ஓடி குழல் வண்டு – நள:291/2
வான் முகிலும் மின்னும் வறு நிலத்து வீழ்ந்தது போல்
தானும் குழலும் தனி வீழ்ந்தாள் ஏனம் – நள:292/1,2
வாவு பரி தேர் ஏறி வா என்று அழைப்பன போல்
கூவினவே கோழி குலம் – நள:293/3,4
காட்டுவான் போல் இருள் போய் கை வாங்க கான்-ஊடே – நள:294/3
நல் உயிரும் ஆசையும் போல் நாறுதலும் மல் உறு தோள் – நள:296/2
வெம் கண் அரவு போல் மெல்_இயலை கொங்கைக்கு – நள:299/2
சங்க நிதி போல் தரு சந்திரன் சுவர்க்கி – நள:306/1
வெம் கலி வாய் நின்று உலகம் மீட்டால் போல் மங்கையை வெம் – நள:306/2
ஆடல் மயில் போல் அலமரா ஓடினாள் – நள:309/2
தீ கண் புலி தொடர செல்லும் சிறு மான் போல்
ஆக்கை தளர அலமந்து போக்கற்று – நள:310/1,2
வண் தமிழ்வாணர் பிழைத்த வான் குடி போல் தீ தழல் மீ – நள:311/1
கொடாதார் அகம் போல் குறுகிற்றே மெய்ம்மை – நள:344/3
நீதி நெறியாளர் நெஞ்சம் போல் யாதும் – நள:387/2
வள்ளம் போல் கோங்கு மலரும் திருநாடன் – நள:392/3
உள்ளம் போல் கண்ணீர் உகுத்து – நள:392/4
புக்கோர் அரு வினை போல் போயிற்றே அ காலம் – நள:404/2
இருக்குமா காண்பான் போல் ஏறினான் குன்றில் – நள:416/3
பொன் நகரம் எய்தும் புரந்தரனை போல் பொலிந்து – நள:424/3

TOP


போல்கின்றீர் (1)

என் மக்கள் போல்கின்றீர் யார் மக்கள் என்று உரைத்தான் – நள:390/3

TOP


போல்வது (1)

யார் காக்க போல்வது நீ யாங்கு என்றார் தம் கண்ணின் – நள:233/3

TOP


போல (6)

அகம் பார்க்கும் அற்றோரை போல மிகும் காதல் – நள:68/2
குழல் போல நின்று உழலும் கொள்கைத்தே பூவின் – நள:84/3
ஏதிலரை போல எடுத்து – நள:251/4
இளைக்குமா போல இருந்தது கண்டு அன்றே – நள:260/3
அரவு அகற்றும் என் போல ஆர்கலியே மாதை – நள:356/3
பாவலன்-பால் நின்ற பசி போல நீங்கிற்றே – நள:381/3

TOP


போலும் (7)

மின் போலும் நூல் மார்ப மேதினியில் வேறு உண்டோ – நள:17/3
தன் நாட்டம் போலும் தகைமைத்தே சாகரம் சூழ் – நள:19/3
நிழல் போலும் தண் குடையான் நெஞ்சு – நள:84/4
கன்னியர்-தம் வேட்கையே போலும் களி மழலை – நள:199/1
கடைவார் தம் கை போலும் ஆயிற்றே காலன் – நள:283/3
கடல் போலும் காதலார் கையற்றார் தங்கள் – நள:325/3
உடல் போலும் ஒத்தார் உயிர் – நள:325/4

TOP


போவதே (1)

பொய்கை-வாய் போவதே போன்று – நள:138/4

TOP


போவாய் (1)

போவாய் வருவாய் புரண்டு விழுந்து இரங்கி – நள:356/1

TOP


போவாளை (1)

கொய்யாது போவாளை கோல் வளைக்கு காட்டினான் – நள:196/3

TOP


போவான் (1)

கூர் இருள் போவான் குறித்து எழுந்து நேரே – நள:280/2

TOP


போழப்படாதோரும் (1)

போர்-வாய் வடி வேலால் போழப்படாதோரும்
சூர் வாய் மதர் அரி கண் தோகாய் கேள் பார்-வாய் – நள:142/1,2

TOP


போற்றி (2)

நா வேய்ந்த சொல்லால் நளன் என்று போற்றி இசைக்கும் – நள:423/3
ஏனை முடி வேந்தர் எத்திசையும் போற்றி இசைப்ப – நள:424/1

TOP


போற்று (1)

போற்று அறிய செல்வம் புனல் நாட்டொடும் போக – நள:248/1

TOP


போன்றது (1)

இதையமே போன்றது இரா – நள:120/4

TOP


போன்றதே (2)

பொன் நாடு போந்து இருந்தால் போன்றதே போர் விதர்ப்ப – நள:87/3
புல்லென்ற கோலத்து பூவையரை போன்றதே
அல் என்ற சோலை அழகு – நள:188/3,4

TOP


போன்றனளே (1)

கண்ணானை போன்றனளே காண் – நள:190/4

TOP


போன்று (3)

புடை-வாய் இருள் புடைத்தால் போன்று – நள:121/4
பொய்கை-வாய் போவதே போன்று – நள:138/4
புனற்கே புனல் கலந்தால் போன்று – நள:174/4

TOP


போன (2)

மாது உவந்து பின் போன வன் நெஞ்சால் யாதும் – நள:101/2
தான மடந்தைக்கு தார் வேந்தன் போன நெறி – நள:294/2

TOP


போனது (1)

இருந்தவன்-பால் போனது எழுந்து – நள:58/4

TOP


போனதுவும் (1)

போனதுவும் வேந்தற்கு போதுமோ தான் என்று – நள:365/2

TOP


போனாரை (1)

போனாரை காட்டுதிரோ என்னா புலம்பினாள் – நள:297/3

TOP


போனால் (1)

புன் காகம் கொள்ளத்தான் போனால் போல் தன் கால் – நள:231/2

TOP


போனாலும் (1)

ஆவியார் போனாலும் அ வழியே பாவியேன் – நள:103/2

TOP


போனாள் (1)

போனாள் புகுந்த பொழுது – நள:329/4

TOP


போனான் (3)

நெடும் கற்பும் மற்றவற்கு நின்று உரைத்து போனான்
அரும் கொற்ற வச்சிரத்தான் ஆங்கு – நள:168/3,4
புணை ஆக சூழ் கானில் போனான் பணை ஆக – நள:350/2
கட்டு உரைத்து போனான் கலி – நள:411/4

TOP