நே – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நேசர் 2
நேய 1
நேயம் 1
நேர் 4
நேர்ந்தான் 1
நேரே 3

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்


நேசர் (2)

நேசர் இதம் கூர நில வலயம் தாங்கு நளன் – நள:1/1
நேசர் இதம் கூர நில வலயம் தாங்கு நளன் – நள:2/1

TOP


நேய (1)

புழைக்கைக்கும் நேய பொதுவர் மகளிர்க்கும் – நள:179/3

TOP


நேயம் (1)

நேயம் பிடித்தாரும் நெஞ்சிடையே மாயம் – நள:220/2

TOP


நேர் (4)

வாக்கில் நேர் இல்லாத மன் – நள:13/4
குறு விழிக்கு நேர் நாடன் கோதை பெரும் கண் – நள:135/3
ஈர இள வண்டல் இட்டதே நேர் பொருத – நள:176/2
என்று அறைந்தால் நேர் நின்று எதிர்மாற்றம் தந்தாரை – நள:363/3

TOP


நேர்ந்தான் (1)

மன்னவனும் நேர்ந்தான் மனத்தினால் மற்று அதனை – நள:82/3

TOP


நேரே (3)

இன் உயிர்க்கு நேரே இள முறுவல் என்கின்ற – நள:171/1
தாரேயும் தோளான் தனி மனம் போல் நேரே
தவறாய் புரண்ட தமையனொடும் கூடி – நள:224/2,3
கூர் இருள் போவான் குறித்து எழுந்து நேரே
இருவர்க்கும் ஓர் உயிர் போல் எய்தியதோர் ஆடை – நள:280/2,3

TOP