நு – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்


நுடங்க (2)

கோதை சுமந்த கொடி போல் இடை நுடங்க
தாதை திருவடி மேல் தான் வீழ்ந்தாள் மீது எல்லாம் – நள:61/1,2
வான் தோய நீண்டு உயர்ந்த மாட கொடி நுடங்க
தான் தோன்றும் ஆற்றின் தடம் பதி தான் வான் தோன்றி – நள:206/1,2

TOP


நுடங்கு (1)

வார் அணியும் கொங்கை மட வாள் நுடங்கு இடைக்கு – நள:50/1

TOP


நுடங்கும் (2)

என்றும் நுடங்கும் இடை என்ப ஏழ் உலகு – நள:41/1
கோயிலும் அந்தப்புரமும் கொடி நுடங்கும்
வாயிலும் நின்று மயங்கியதே தீய கொடும் – நள:329/1,2

TOP


நுண் (1)

தோன்றாத நுண் மருங்குல் தோன்ற சுரி குழலாள் – நள:208/3

TOP


நுணங்கியதோர் (1)

நோக்கினான் நோக்கி தெளிந்தான் நுணங்கியதோர்
வாக்கினான் தன்னை மதித்து – நள:401/3,4

TOP


நுதல் (4)

பேர் அழகு சோர்கின்றது என்ன பிறை நுதல் மேல் – நள:62/1
கொய்த குவளை கிழித்து குறு நுதல் மேல் – நள:190/1
சோர் புனலில் மூழ்கி எழுவாள் சுடர் நுதல் மேல் – நள:195/1
தொண்டை கனி வாய் துடிப்ப சுடர் நுதல் மேல் – நள:200/1

TOP


நுதலாள் (2)

வழி மேல் விழி வைத்து வாள் நுதலாள் நாம – நள:67/1
பிறை_நுதலாள் பேதமையை நோக்கி முறுவலியா – நள:238/2

TOP


நுதலி (1)

இந்து நுதலி எழில் நோக்கி ஏதோ தன் – நள:308/1

TOP


நுதலும் (3)

அன்னம் போய் கன்னி அருகு அணைய நல்_நுதலும் – நள:52/2
மது நோக்கும் தாரானும் வாள்_நுதலும் தம்மில் – நள:88/3
மணந்தான் முடித்ததன் பின் வாள் நுதலும் தானும் – நள:178/3

TOP


நுதலே (1)

நறும் தாமரை விரும்பு நல்_நுதலே அன்னாள் – நள:160/3

TOP


நுதலை (1)

வானவர் கோன் ஏவல் வழி சென்று வாள்_நுதலை – நள:97/1

TOP


நுதியில் (1)

கொழு நுதியில் சாய்ந்த குவளை உழுநர் – நள:38/2

TOP