நீ – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நீ 24
நீக்க 1
நீக்காத 1
நீக்கி 2
நீங்க 1
நீங்கள் 2
நீங்களும் 1
நீங்கா 1
நீங்காத 1
நீங்கி 2
நீங்கியதே 1
நீங்கிற்றே 1
நீங்கும் 1
நீட்டினாள் 1
நீட்டும் 1
நீட்டுவான் 1
நீடிய 2
நீண்ட 4
நீண்டதோ 1
நீண்டு 1
நீத்த 4
நீத்ததுவும் 1
நீத்தல் 1
நீத்தான் 1
நீத்து 3
நீத்தேனுக்கு 1
நீதி 2
நீதியார் 1
நீந்தினார் 1
நீயும் 2
நீர் 52
நீர்மை 1
நீரா 1
நீரால் 2
நீரும் 1
நீரேனும் 1
நீல 6
நீலம் 5
நீழல் 1
நீள் 10
நீற்றார் 1
நீறாய் 1
நீறு 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்


நீ (24)

மறை முதல்வன் நீ இங்கே வந்து அருள பெற்றேன் – நள:11/1
கலங்கலை நீ என்று உரைத்தான் கா மருவு நாடற்கு – நள:16/3
அன்னமே நீ உரைத்த அன்னத்தை என் ஆவி – நள:43/1
எங்கு நீ வேண்டினை மற்று அ இடத்தே சங்கை அற – நள:99/2
நிறை இல் கவறாடல் நீ நினைந்தாய்-ஆகில் – நள:222/1
யார் காக்க போல்வது நீ யாங்கு என்றார் தம் கண்ணின் – நள:233/3
ஏதம் உடைத்து இவரை கொண்டு நீ மாதராய் – நள:243/2
காட்டு நீ என்றான் கலங்காத உள்ளத்தை – நள:252/3
அழியல் நீ என்றான் அரசு – நள:272/4
சிந்தை கருதி சிலை வேடன் பைம் தொடி நீ
போதுவாய் என்னுடனே என்றான் புலை நரகுக்கு – நள:308/2,3
நெக்குருகி நீ அழுதற்கு என் நிமித்தம் மை குழலாய் – நள:313/2
ஆய மயிலை அறியவே நீ ஏகி – நள:317/2
மாரி பொரு கூந்தல் மாதராய் நீ பயந்த – நள:326/1
சீரியாய் நீ எடுப்ப தீமை கெடுகின்றேன் – நள:340/1
நீ இங்கு வந்தது யான் நினைந்து காயத்தை – நள:346/2
சாதி மணி துகில் நீ சாத்தினால் தண் கழு நீர் – நள:348/1
தேர் தொழிற்கு மிக்கான் நீ ஆகு என்றான் செம் மனத்தால் – நள:349/3
செய்ய முகம் மலர்ந்து தேர் வேந்தன் ஐயா நீ
எ தொழிலின் மிக்கனை-கொல் யாது உன் பெயர் என்றான் – நள:360/2,3
தன்னை நீ நாடுக என தண் கோதை மின்னு – நள:362/2
நீத்தான் என்று ஐயுறேல் நீ – நள:366/4
பூண்டாள் என்று அந்தண நீ போய் உரைத்தால் நீண்ட – நள:369/2
நெய்தற்கு அவாவும் நெடு நாட நீ என்-பால் – நள:384/3
நெஞ்சால் இ மாற்றம் நினைந்து உரைக்க நீ அல்லாது – நள:394/1
கேட்டாரை நீ அடையேல் என்றான் கிளர் மணி பூண் – நள:410/3

TOP


நீக்க (1)

கேள் ஆன தே மொழியை நீக்க கிளர் ஒளி சேர் – நள:281/3

TOP


நீக்காத (1)

கோ காதலியை குறி கொண்-மின் நீக்காத
காதல் அன்பு மிக்காளை கார் இருளில் கைவிட்டு இன்று – நள:285/2,3

TOP


நீக்கி (2)

வார் குழலை நீக்கி வரும் தோற்றம் பாராய் – நள:195/2
கைதவம் தான் நீக்கி கருத்தில் கறை அகற்றி – நள:245/1

TOP


நீங்க (1)

எற்று நீர் ஞாலத்து இருள் நீங்க முற்றும் – நள:10/2

TOP


நீங்கள் (2)

தீங்கு தரும் கலியும் செப்பினான் நீங்கள்
விருப்பான வீமன் திருமடந்தையோடும் – நள:165/2,3
இ கடி கா நீங்கள் உறையும் இளம் மர கா – நள:199/3

TOP


நீங்களும் (1)

அன்னங்காள் நீங்களும் அ ஆதித்தன் தானும் போய் – நள:110/1

TOP


நீங்கா (1)

நீங்கா உயிரோடு நின்றிட்டான் பூங்காவில் – நள:392/2

TOP


நீங்காத (1)

கருவிக்கு நீங்காத கார் இருள் வாய் கங்குல் – நள:126/1

TOP


நீங்கி (2)

விண் நாடு நீங்கி விதர்ப்பன் திருநகர்க்கு – நள:80/3
நெறி யானை மெய்ம்மை-வாய் நின்றானை நீங்கி
சிறியானை சேர்ந்தாள் திரு – நள:228/3,4

TOP


நீங்கியதே (1)

நெடும் குடையாய் என்று உரைத்து நீங்கியதே அன்னம் – நள:46/3

TOP


நீங்கிற்றே (1)

பாவலன்-பால் நின்ற பசி போல நீங்கிற்றே
காவலன்-பால் நின்ற கலி – நள:381/3,4

TOP


நீங்கும் (1)

ஒளிக்கு நாள் நீங்கும் உரு – நள:348/4

TOP


நீட்டினாள் (1)

எங்கு உற்றாய் என்னா இன வளை கை நீட்டினாள்
அங்கு தான் காணாது அயர்ந்து – நள:288/3,4

TOP


நீட்டும் (1)

துளிக்கு நா நீட்டும் துறை நாடர் கோவே – நள:348/3

TOP


நீட்டுவான் (1)

நீட்டுவான் செம் கரத்தை நின்று – நள:294/4

TOP


நீடிய (2)

நீள் நிறத்தால் சோலை நிறம் பெயர நீடிய தன் – நள:30/1
ஓடி வளைக்கின்றது ஒப்பவே நீடிய நல் – நள:32/2

TOP


நீண்ட (4)

நீண்ட முகில் தடுத்து நின்றாற்கு மீண்டு அமரர் – நள:14/2
நீண்ட கமலத்தை நீல கடை சென்று – நள:89/1
காண் தகைய வெம் கலியும் காண்கிலான் நீண்ட புகழ் – நள:209/2
பூண்டாள் என்று அந்தண நீ போய் உரைத்தால் நீண்ட
கொடை வேந்தற்கு இ தூரம் தேர் கோலம் கொள்வான் – நள:369/2,3

TOP


நீண்டதோ (1)

நீண்டதோ அங்ஙனே இங்ஙனே நீள் மலராள் – நள:90/3

TOP


நீண்டு (1)

வான் தோய நீண்டு உயர்ந்த மாட கொடி நுடங்க – நள:206/1

TOP


நீத்த (4)

சோர் குழலை நீத்த துயரோடும் வீரன் – நள:337/2
என்னை இரும் கானில் நீத்த இகல் வேந்தன் – நள:362/1
இடை சுரத்தில் தன்னை இடை இருளில் நீத்த
கொடை தொழிலான் என்று அயிர்த்த கோமான் மடை தொழில்கள் – நள:388/1,2
அ இடத்தே நீத்த அவர் என்றே இ இடத்தே – நள:407/2

TOP


நீத்ததுவும் (1)

ஒண்_தொடி தன்னை உறக்கத்தே நீத்ததுவும்
பண்டை விதியின் பயனே காண் தண் தரள – நள:366/1,2

TOP


நீத்தல் (1)

சோர் துயிலின் நீத்தல் துணிவு அன்றோ தேர் வேந்தற்கு – நள:363/2

TOP


நீத்தான் (1)

நீத்தான் என்று ஐயுறேல் நீ – நள:366/4

TOP


நீத்து (3)

காரிகை-தன் வெம் துயரம் காணாமல் நீத்து அந்த – நள:280/1
நினையாது நீத்து அகன்ற போது தனியே நின்று – நள:333/2
கானகத்தே காதலியை நீத்து கரந்து உறையும் – நள:404/3

TOP


நீத்தேனுக்கு (1)

உறக்கத்தே நீத்தேனுக்கு ஒன்று – நள:352/4

TOP


நீதி (2)

கொடை வணிகன் போயினான் நீதி
கிடத்துவான் மன்னவர்-தம் கீர்த்தியினை பார் மேல் – நள:315/2,3
நீதி நெறியாளர் நெஞ்சம் போல் யாதும் – நள:387/2

TOP


நீதியார் (1)

ஓதுவார் உள்ளம் என உரைப்பார் நீதியார்
பெம்மான் அமரர் பெருமான் ஒரு மான் கை – நள:335/2,3

TOP


நீந்தினார் (1)

நீந்தினார் கண்ணீரின்-நின்று – நள:332/4

TOP


நீயும் (2)

செழும் தரள வெண்குடையாய் தேவர்களும் நீயும்
எழுந்தருள்க என்றாள் எடுத்து – நள:96/3,4
பேயும் துயின்றதால் பேர் யாமம் நீயும் இனி – நள:274/2

TOP


நீர் (52)

எற்று நீர் ஞாலத்து இருள் நீங்க முற்றும் – நள:10/2
தேன் நாடி வண்டு சிறகு உலர்த்து நீர் நாதன் – நள:27/3
தென்றல் மது நீர் தெளித்து வர நின்று – நள:28/2
கடித்து தான் முத்து உமிழும் கங்கை நீர் நாதன் – நள:31/3
மடை மிதிப்ப தேன் பாயும் ஆடு ஒலி நீர் நாடன் – நள:38/3
நீர் அரும்ப தன் பேதை நின்றாளை பாரா – நள:62/2
பெடையொடு வண்டு உறங்கும் பேர் ஒலி நீர் நாடன் – நள:72/3
கடக்கும் ஆறு என் என்றான் காம நீர் ஆழி – நள:85/3
வெள்ள வாள் நீர் சோர விட்டு – நள:92/4
அங்கி அமுதம் நீர் அம் பூ அணி ஆடை – நள:99/1
புற்கு என்றார் அந்தி புனை மலர் கண் நீர் அரும்ப – நள:107/1
நீர் உயிர்க்கும் கண்ணோடு நெஞ்சு உருகி வீழ்வார்-தம் – நள:131/3
தெரியில் இவன் கண்டாய் செம் கழு நீர் மொட்டை – நள:145/1
வண்டு இரியும் தெள் நீர் மகதர் கோன் எண் திசையில் – நள:151/2
வண்டு இரிய செல்லும் மணி நீர் கலிங்கர் கோன் – நள:153/3
மா நீர் நெடும் கயத்து வள்ளை கொடி மீது – நள:155/1
பொரும் கலி நீர் ஞாலத்தை புல் நெறியில் ஆக்கும் – நள:164/3
உக்கது என சடை மேல் உம்பர் நீர் மிக்கு ஒழுகும் – நள:180/2
கொழுநன் கொழும் தாரை நீர் வீச கூசி – நள:191/1
கொங்கை ஏர் பூட்டி குறு வியர் நீர் அங்கு அடைத்து – நள:203/2
கங்கை திரை நீர் கரை ஏறி செம் கதிர் பைம் – நள:214/2
விலக்கலீர் நீர் என்றான் வரால் ஏற மேதி – நள:221/3
கலக்கு அலை நீர் நாடன் கனன்று – நள:221/4
குவளை பணை பைம் தாள் குண்டு நீர் நாடா – நள:229/3
நீர் வார்த்து கால் கழுவா நின்று – நள:233/4
நின்று உருகு வார் கண்ணி நீர் நோக்கி இன்று இங்கு – நள:236/2
வாட்டு நீர் கண்ணிலே வைத்து – நள:252/4
அஞ்சனம் தோய் கண்ணில் அருவி நீர் ஆங்கு அவர்க்கு – நள:254/1
மஞ்சன நீர் ஆக வழிந்து ஓட நெஞ்சு உருகி – நள:254/2
வெள் வளைத்தாய் ஓடும் நீர் வேலை திருநாடன் – நள:262/3
கேட்டவா என்று அழுதாள் கெண்டை அம் கண் நீர் சோர – நள:271/3
வழியல் நீர் என்றான் மன நடுங்கி வெய்துற்று – நள:272/3
மந்திரத்தால் தம்பித்த மா நீர் போல் முந்த – நள:284/2
குளம்பால் மணி கிளைக்கும் குண்டு நீர் நாடன் – நள:292/3
சாய்ந்த நீர் வெள்ளத்தே தான் – நள:296/4
தூறு எலாம் ஆக சுரி குழல் வேல் கண்ணின் நீர்
ஆறு எலாம் ஆக அழுது – நள:309/3,4
மங்கை விழி நீர் மறையோன் கழல் கழுவ – நள:325/1
காம நீர் ஓத கடல் கிளர்ந்தால் ஒத்ததே – நள:330/3
விட்ட நீர் மேலே விழ – நள:331/4
ஓய்ந்து நா நீர் போய் உலர்கின்றது ஒத்த தமர் – நள:332/3
சாதி மணி துகில் நீ சாத்தினால் தண் கழு நீர்
போதின் கீழ் மேயும் புது வரால் தாதின் – நள:348/1,2
நல் நீர் அயோத்தி நகர் அடைந்தான் பொன் நீர் – நள:357/2
நல் நீர் அயோத்தி நகர் அடைந்தான் பொன் நீர்
முருகு அடைக்கும் தாமரையின் மொய் மலரை தும்பி – நள:357/2,3
புக்கெடுத்து வீர புயத்து அணையா மக்காள் நீர்
என் மக்கள் போல்கின்றீர் யார் மக்கள் என்று உரைத்தான் – நள:390/2,3
உங்கள் அரசு ஒருவன் ஆள நீர் ஓடிப்போந்து – நள:393/1
கனிந்து உருகி நீர் வார கண் – நள:396/4
தாதையை முன் காண்டலுமே தாமரை கண் நீர் அரும்ப – நள:405/1
மால் நீர் அயோத்தியார் மன் – நள:413/4
தே நீர் அளித்து அருகு செந்நெல் கதிர் விளைக்கும் – நள:414/3
மா நீர் நிடதத்தார் மன் – நள:414/4
இ கங்குல் போக இகல் வேல் நளன் எறி நீர்
செய்க்கு அங்கு பாயும் திருநாடு புக்கு அங்கு – நள:416/1,2
நீர் பெற்று உயர்ந்த நிறை புலமோ பார் பெற்று – நள:425/2

TOP


நீர்மை (1)

மேல் நீர்மை குன்றா வெறும் தேர் மிசை கொண்டான் – நள:413/3

TOP


நீரா (1)

கொங்கை இள நீரா குளிர்ந்த இளம் சொல் கரும்பால் – நள:51/1

TOP


நீரால் (2)

நீரால் அவித்து கொடுநின்று வாராத – நள:93/2
நீரால் மறைத்தனவே நின்று – நள:407/4

TOP


நீரும் (1)

நீரும் கடை சோர நின்று – நள:130/4

TOP


நீரேனும் (1)

நீரேனும் காண்குதிரோ என்று அழுதாள் நீள் குழற்கு – நள:302/3

TOP


நீல (6)

நீல நெடும் கொண்மூ நெற்றி நிழல் நாறி – நள:5/1
நீண்ட கமலத்தை நீல கடை சென்று – நள:89/1
நித்திலத்தின் பொன் தோடு நீல மணி தோடு ஆக – நள:136/1
செழு நீல நோக்கு எறிப்ப செம் குவளை கொய்வாள் – நள:196/1
முழு நீல கோதை முகத்தே மலர்ந்த – நள:202/3
நீல நிற மயிர்க்கால் நின்று எறிப்ப நூல் என்ன – நள:208/2

TOP


நீலம் (5)

கன்று குதட்டிய கார் நீலம் முன்றில் – நள:135/2
முழு நீலம் என்று அயிர்த்து முன்னர் கழுநீரை – நள:196/2
செழு நீலம் மாறா சிவப்பு – நள:202/4
நீலம் அளவே நெகிழ நிரை முத்தின் – நள:288/1
கடைவாயில் கார் நீலம் கண் விழிக்கும் நாடன் – நள:386/3

TOP


நீழல் (1)

தண் படாம் நீழல் தனி படை பார்த்து இரவு – நள:351/3

TOP


நீள் (10)

நீள் நிறத்தால் சோலை நிறம் பெயர நீடிய தன் – நள:30/1
கெட்ட சிறு மருங்குல் கீழ் மகளிர் நீள் வரம்பில் – நள:74/1
நீண்டதோ அங்ஙனே இங்ஙனே நீள் மலராள் – நள:90/3
நின் பொருட்டால் என்று நினைக என்றாள் நீள் குடையான் – நள:95/3
பொய்கையும் நீள் கழியும் புள் இழப்ப பையவே – நள:104/2
நீள் நிலா என்னும் நெருப்பு – நள:109/4
ஏழ் இசை நூல் சங்கத்து இருந்தானும் நீள் விசும்பில் – நள:144/2
தான் ஏகும் அன்னம் தனி கயிற்றில் போம் நீள்
கழை கோதையர் ஏய்க்கும் காந்தார நாடன் – நள:155/2,3
நாண் உக்கு நெஞ்சு உடைய நல் வேந்தர் நீள் நிலத்து – நள:158/2
நீரேனும் காண்குதிரோ என்று அழுதாள் நீள் குழற்கு – நள:302/3

TOP


நீற்றார் (1)

வழிய வார்த்தால் அன்ன மா நீற்றார் நாகம் – நள:4/3

TOP


நீறாய் (1)

நீறாய் விழுந்தான் நிலத்து – நள:310/4

TOP


நீறு (1)

போதுவார் நீறு அணிந்து பொய்யாத ஐந்து_எழுத்தை – நள:335/1

TOP